Social- og Sundhedsudvalget

Publiceret 15-08-2017

Tirsdag den 15-08-2017 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
54 Plejeboliger og midlertidige pladser - kapacitetsanalyse
55 Sundhedspolitik 2017
56 Udrulning af Grib livet i tråd med sundhedspolitikken
57 3. Budgetopfølgning 2017 - Social- og Sundhedsudvalget
58 Attendos hjemmesygepleje i Gribskov Kommune
59 Evaluering af udvidede åbningstider på Holbohave
60 Ansøgning om låneoptagelse og huslejestigning i forbindelse med opførelse
af 2 balkoner - Kirkegade 35 A-F, Blistrup
61 Nye retningslinjer for §18 midler
62 Ældrerådsvalg 2017 - godkendelse af valgprocedure
63 Helsinge: Styrkelse af bymidten - invitation til samarbejde fra Realdania


Efterretningssager - Lukket
64 Salg af ejendom
65 Genhusning

Medlemmer:

Birgit Roswall Jonna Hildur Præst
Betina Sølver Hansen Knud Antonsen
Pia Foght  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Betina Sølver Hansen

Meddelelser:
Svarprocent på 56 i sundhedsprofilen

SST's alkoholkampagne 2017 målrettet 16-20-årige.

Afslag på ansøgning til puljen målrettet bedre mad til ældre i eget hjem.

Henvendelse fra Steen Ulf Hansen vedr. flygtningefamilie.

Henvendelse fra Vennetjenesten omkring udvalgets beslutning om at Vennetjenesten fra 2018 skal ansøge om midler via § 18.

Update: Status på Dagmarsminde og henvendelse fra medarbejder og FOA

Henvendelse fra DSR til Kim og Birgit.
Status vedr. hjælpemidler til borger

Tilmeldingsfrist den 20. august til KL's Ældrekonference (konferencen er den 25. september).

Møder med seniorer

Åbne

54. Plejeboliger og midlertidige pladser - kapacitetsanalyse
82.00G00 - 2017/09575

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget får i sagen fremlagt Plejeboliganalyse 2017 - en analyse af kapaciteten på kommunens plejecentre. Analysen omfatter både de permanente plejeboliger og de midlertidige pladser.

Der lægges i sagen op til, at udvalget godkender den fremlagte plejeboliganalyse.

Endelig lægges der op til, at det besluttes, at administrationen skal arbejde for at nedbringe tomgangsperioden på plejecentrene, så der på den måde frigives plejeboligkapacitet svarende til 5-6 plejeboliger.

Baggrund
Social- og Sundhedsudvalget har tidligere fået forelagt årlige kapacitetsanalyser, der belyser det fremtidige behov for permanente plejeboliger og midlertidige pladser.

Social- og Sundhedsudvalget fik forelagt den seneste kapacitetsanalyse den 9. oktober 2014. Plejeboliganalyse 2014 viste, at de daværende planer om at udvide plejeboligkapaciteten skulle fastholdes. Plejeboliganalyse 2014 førte til, at kapacitetsudvidelsen blev indarbejdet i budgetforslag 2015-18 - og i senere budgetaftaler, så der er afsat i alt 42 mio. kr. til en udvidelse af plejebolig kapaciteten i 2018-19.

Med denne sag genoptages proceduren med årlige plejeboliganalyser. Plejeboliganalysen 2017 bringes som bilag til denne sag. Plejeboliganalyse 2017 er - som de tidligere plejeboliganalyser - en kapacitetsanalyse, som dels afdækker det fremtidige behov for permanente plejeboliger (plejeboligprognose), og dels vurderer kapacitetsudviklingen af midlertidige pladser.

Plejeboligprognose 2017 - permanente boliger
Gribskov Kommune råder over 310 plejeboliger, som kommunen kan anvise borgere til.

Plejeboligprognosen 2017 viser, at behovet for boliger vil være stigende i 2017 og 2018, jf. bilag. Ved uændret kapacitet kan det ventes, at ventelisten kan komme op på 80-90 borgere i 2019. Dette peger på, at kapacitetspresset vil være på et fortsat højt niveau - og overskride det niveau på ca. 30 borgere, der har været opfattet som et acceptabelt niveau.

På den korte bane - frem til 2019 - må der forudses et betydeligt pres på kommunens plejeboligkapacitet. Der har i maj 2017 været fem tilfælde, hvor administrationen ikke har kunne anvise en plejebolig inden for to måneder til borgere, der har ønsket at stå på den generelle garantiventeliste. Der blev dog fundet en plejebolig til de berørte fem borgere inden for få uger. I juni og juli måned 2017 har kommunen kunnet anvise plejeboliger til alle borgere på den generelle venteliste inden for to måneder. Med udsigten til en voksende venteliste i perioden frem til, at de nye friplejeboliger i Gilleleje står klar i 2019, må det ventes, at kommunen i perioder vil kunne få vanskeligt ved at leve op til garantiforpligtelsen.


Plejeboligprognosen viser endvidere, at der på den lidt længere bane vil være behov for at udvide kapaciteten af permanente plejeboliger i 2021-22 – selv med etableringen af op til 82 friplejeboliger i 2019. På det tidspunkt må det forventes, at antallet af borgere på ventelisten igen vil overstige det accepterede niveau i Gribskov Kommune på ca. 30 borgere med yderligere 15-30 borgere.

Gribskov Kommune har endvidere anvisningsret til 303 ældreboliger, der er beliggende spredt rundt omkring i kommunens byer og lokalsamfund. Der er ikke længerevarende tomgang i disse ældreboliger, og de nuværende ældreboliger kan derfor ikke anvendes til at dække manglende kapacitet på plejeboligområdet. Opførelse af ældreegnede boliger og seniorboliger (som fx i Bavne Ager i Gilleleje) vil kunne virke i retning af, at kapacitetspresset på plejeboliger mindskes.

Administrationen forelægger en sag for Social- og Sundhedsudvalget til mødet i september måned, hvor der redegøres nærmere for kommunens ældreboligkapacitet.

Kapacitetsudviklingen - midlertidige pladser
Der er en høj udnyttelsesgrad på kommunens 37 midlertidige pladser, og i perioder ligger belægningsprocenten på 100. Yderligere oplysninger om kapacitetsudviklingen på kommunens midlertidige pladser ses i plejeboliganalysen i bilaget.

Kapacitetspresset har været særligt udtalt siden august 2016 og hænger primært sammen med den stadig hastigere udskrivning af borgere efter endt sygehusophold. Endvidere er der eksempler på, at borgere har måttet vente i flere måneder på en plejebolig både i Gribskov Kommune og i andre kommuner, mens de har opholdt sig på enten Toftebo eller de midlertidige pladser på Trongården. Kapacitetsudfordringerne på de permanente plejeboliger giver altså et afledt kapacitetspres på de midlertidige pladser.

Der er allerede truffet foranstaltninger til udvidelse af kapaciteten med op til otte pladser:

 • Byrådet besluttede den 20. juni 2016 - i forbindelse med udmøntningen af Værdighedspuljen - at udvide kapaciteten på Toftebo med 4 rehabiliteringspladser for at imødekomme behov før og efter hospitalsindlæggelse. Ibrugtagningen af disse fire pladser forventes at ske i november måned 2017.
 • Byrådet har på sit møde den 22. maj 2017 besluttet at etablere yderligere fire, fleksible pladser på Toftebo. Disse fire pladser forventes ligeledes at stå klar i november måned 2017.


Administrationens vurderinger og anbefalinger
Administrationen vurderer, at plejeboliganalysen giver grundlag for følgende indsatser.

Plejeboliger - indsats på kort sigt
Plejeboliganalyse 2017 viser, at ventelisten til plejeboliger vil være voksende frem til 2019. Indtil da må det ventes, at kommunen i perioder vil kunne få svært ved leve op til garantiforpligtelsen til at stille en permanent plejebolig til rådighed inden for to måneder til de borgere, der har ønsket at stå på den generelle venteliste.

Nedbringelse af tomgangsperiode - frigivelse af kapacitet
Beregninger har vist, at den gennemsnitlige tomgangsperiode (fra fraflytning/dødsfald og til indflytning) på de fem plejecentre var syv uger (50 dage) i såvel 2015 som i 2016. Administrationen vil, i et samarbejde med plejeoperatørerne og boligselskaberne, søge at nedbringe tomgangsperioderne i forbindelse med indflytning af ny borger. Dette emne er blevet taget op på styringsdialogmøderne med boligselskaberne og på et dialogmøde med Boligkontoret Danmark, der administrerer de kommunalt ejede plejecentre, i juni måned 2017. Boligselskaberne og Boligkontoret Danmark har udtrykt stor vilje til at indgå i dialog med kommunen og plejeoperatørerne om at nedbringe tomgangsperioden.

Administrationen vil konkret arbejde for, at tømning, istandsættelse af plejeboligen samt indflytning af ny borger må tage omkring tre uger. Hermed vil kommunen hurtigere kunne anvise nye borgere til plejeboligen og derved øge den samlede kapacitet af plejeboliger. Når den gennemsnitlige tomgangsperiode er nedbragt til under halvdelen af det nuværende niveau, vil det svare til en udvidelse af plejeboligkapaciteten med 5-6 boliger. Hvis den gennemsnitlige tomgangsperiode nedbringes yderligere til 2-2,5 uger, vil det svare til en udvidelse af kapaciteten med 7-8 boliger. Hermed vil nedbringelse af tomgangsperioden bidrage til at mindske risikoen for, at kommunen ikke vil kunne leve op til garantiforpligtelsen.

I såvel Fredensborg Kommune som Halsnæs Kommune er tomgangsperioden omkring 2 til 2,5 uger. I begge kommuner er der arbejdet med dette i en årrække. Erfaringerne herfra er ved at blive omsat til følgende konkrete tiltag:

  • Som udgangspunkt tømmer de pårørende lejemålet inden for fem dage efter dødsfaldet.
  • I nogle tilfælde, fx når afdøde efter alt at dømme ikke har pårørende, tømmes lejligheden af professionelt flyttefirma, der samtidigt opbevarer bohavet. Omkostningerne dækkes af boet.
  • Plejepersonalet tilskynder de pårørende til at opsige lejemålet - oftest efter få dage - og hjælper med at bestille syn af lejligheden m.v.
  • Underskrift fra forrige beboer sikres, så indflytning kan ske i betalingsperioden, mens indflytters betaling først er fra d. 1. til d. 15.
  • Selve istandsættelsen tager maksimalt 5 hverdage.
  • Visiteret borger er klar til indflytning efter ca. to uger.


Administrationen har kontaktet skifteretten i Helsingør, og der er truffet aftale om, at skifteretten skal sanktionere kommunens generelle beskrivelse af fremgangsmåden, særligt i de tilfælde, hvor bohavet opbevares.

Virkningen af de forskellige tiltag indtræder gradvist, bl.a. fordi nogle af tiltagene først kan iværksættes i de tilfælde, hvor borger og pårørende er informeret om fremgangsmåden allerede ved indflytningen.

I forbindelse med indfasningen af initiativerne og det hurtigere flow kan nogle pårørende måske føle sig unødigt pressede, men erfaringerne fra nabokommunerne viser, at der opstår færre og færre sådanne reaktioner, når procedurerne først er fuldt indfasede.

Plejeboliger - indsats på mellemlangt sigt
Plejeboliganalyse 2017 viser endvidere, at ventelisten - selv med udvidelsen af antallet af friplejeboliger i 2019 - må forventes at overskride det accepterede niveau på 30 borgere i løbet af 2020, senest i 2021. Dette peger på, at der vil skulle udarbejdes planer for udvidelse af plejeboligkapaciteten i 2021-22. Der skal derfor sikres økonomi til den fortsatte udbygning af plejeboligkapaciteten.

De kommende års plejeboliganalyser vil blive ledsaget af administrationens anbefalinger til handlinger.

Midlertidige pladser - indsats
De sidste fire, fleksible pladser på Toftebo vil blive indfaset løbende efter behov. For så vidt angår finansiering af drift af disse vil administrationen, som beskrevet i den boligstrategiske handleplan, præsentere Social- og Sundhedsudvalget for en plan for finansiering af driften med afsæt i ikke afholdte udgifter til ventedage. Forudsat at udvalget godkender finansieringen i løbet af efteråret 2017, vil de fire sidste pladser kunne tages i brug i november måned 2107.

En del af kapacitetspresset på de midlertidige pladser kan afhjælpes ved at nedbringe de gennemsnitlige opholdstider. Administrationen vil arbejde med muligheden for at nedbringe de gennemsnitlige opholdstider ved bl.a. at optimere arbejdsgange og øge indsatsen for udskrivning til eget hjem med støtte. Dette skal bl.a. være med til at forebygge øgede udgifter til ventedage på sygehusene.

Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om almene boliger mv. LBK nr. 1103 af 15. august 2016 (særligt §§ 5, 54, 54 a, 57, 58 a-c, 59) og senere ændringer af forskriften.
Bekendtgørelse af lov om social service. LBK nr. 369 af 18. april 2017 og senere ændringer af forskriften.
Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger. LBK nr. 228 af 9. marts 2016 og senere ændringer af forskriften.
Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger. BEK nr. 1324 af 10. december 2014 og senere ændringer af forskriften.
Lov om friplejeboliger. LBK nr. 1058 af 31. august 2015 og senere ændringer af forskriften.

Økonomi
Ifølge Budgetaftale 2016-19 afsættes der samlet 44 mio. kr. i budgetperioden til udvidelse af plejeboligkapaciteten, fordelt med 2,0 mio. kr. i 2016, 20,0 mio. kr. i 2017 og 22,0 mio. kr. i 2018.

Økonomiudvalget frigav på sit møde den 23. maj 2016 de 2 mio. kr. til ekstern, finansiel og juridisk rådgivning og til interne projektledere.

Byrådet besluttede på sit møde den 22. maj 2017 tre byggeprojekter på i alt 1.695.000 kr., som finansieres inden for det afsatte rådighedsbeløb til plejeboligkapacitet på 20 mio. kr. De tre byggeprojekter er: Demensvenlig indretning af eksisterende plejecentre, indretning af yderligere fire fleksible, midlertidige pladser på Toftebo samt ombygning af Gydevej 15.

Høring
Ældrerådet behandler sagen på sit møde d. 10. august 2017. Rådets høringssvar foreligger derfor ikke inden sagen færdiggøres til Social- og Sundhedsudvalget. Udvalget får forelagt rådets høringssvar på sit møde d. 15. august.

Ældrerådet udtaler følgende:

Ældrerådet har modtaget Plejeboliganalysen, men anser det - på grund af den urimelig korte frist til gennemgang af det omfattende problemkompleks - ikke for muligt at afgive en fyldig og begrundet stillingtagen til det forelagte materiale.

Ældrerådet finder desuden, at der mangler oplysning om følgende:

· Udbygningsmuligheder på de enkelte plejehjem
· Hvor mange der er på venteliste på de enkelte plejehjem
· Kvalificeret analyse af antallet af potentielle brugere i de enkelte lokalområder
· Oversigt over antallet af udredte demente borgere på de enkelte plejehjem.


Bilag
Bilag SSU 15.08.17 Plejeboliganalyse 2017 Dok.nr. 2017/09575 001


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at tiltræde

 1. den fremlagte Plejeboliganalyse 2017.
 2. at administrationen arbejder for at nedbringe tomgangsperioden på plejecentrene i dialog med boligselskaberne og plejeoperatørerne.Beslutning
1 - 2. Tiltrådt.

Social - og Sundhedsudvalget anmoder administrationen om på novembermødet at fremlægge et overblik over:

 • Udbygningsmuligheder på de enkelte plejecentre
 • Opdateret venteliste på de enkelte plejecentre
 • Befolkningsudvikling i lokalområderne, udfra den gennemsnitlige alder for hvornår en person kommer på plejehjem
 • Overslag over andelen af demente borgere på plejecentre


Fraværende Betina Sølver Hansen, A


55. Sundhedspolitik 2017
29.00G00 - 2016/29741

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget får sagen for at afgive høringssvar til administrationens udkast til ny sundhedspolitik.

Baggrund
Forebyggelsesudvalget fra 2016 havde i sit kommissorium fået til opgave at udarbejde en tværgående sundhedspolitik. Politikken skal række 10 år frem og sætte ramme og retning for, hvordan kommunen skal tilrettelægge indsatser, der giver effekt i forhold til de største, kendte sundhedsudfordringer i Gribskov Kommune.

Som følge af budgetaftale tiltrådt af Byrådet den 30. november 2016 blev Forebyggelsesudvalget nedlagt, og udvalgets opgaver flyttet til Social- og Sundhedsudvalgets opgaveportefølje. Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 11. januar 2017 procesplan for politikkens tilblivelse.

Sagen kommer på dagsordenen, da der nu foreligger udkast til ny sundhedspolitik.

Formål og afsæt for politikken
Formålet med sundhedspolitikken er at sætte en ramme for kommunens arbejde med sundhed. Sundhedspolitikken skal omsættes i efterfølgende politiske beslutninger i fagudvalg - og i handlinger, som medarbejderne udfører i samarbejdet med borgerne. Politikken handler dermed om den måde, kommunen arbejder sundhedsfremmende på.

Det er der i Grib livets nærmiljøer gjort erfaringer med gennem to år. På den baggrund er der udformet et sæt principper, som sundhedspolitikken bygger på. Principperne er:

 1. Sundhedsfremme og forebyggelse er en del af vores kerneopgave
 2. Sundhedsarbejdet er en fælles opgave
 3. Vi skaber sundhed der, hvor borgerne færdes (settingtilgang)
 4. Sundhedsarbejdet skal være effektbaseret


Den nye sundhedspolitik står således på disse principper fra Grib livet - uanset hvordan målsætningerne udmøntes i praksis, foregår arbejdet med sundhedsfremme på denne måde.

Dertil har udvalget besluttet 3 overordnede temaer, som sundhedspolitikken skal beskæftige sig med:

 1. Tidlig indsats
 2. Mental trivsel
 3. Lighed i sundhed


I politikken foldes temaerne nu, og der defineres målsætninger under hvert tema jf. bilaget.

Processen til udvikling af ny sundhedspolitik
Afsættet for politikudviklingen er Budgetaftale 2017-2020. Beslutningen udmøntes i følgende overordnede trin:

Trin 1: Udvikling af politik på målsætningsniveau via samskabelsesproces på workshop den 6. juni 2017.

Trin 2: Udmøntning af politik via Grib livets pilotprojekter i de fire eksisterende nærmiljøer i
2017 – implementeringen bygger videre på allerede igangværende aktiviteter.

Trin 3: Plan for udmøntning i handleplaner for nye indsatser i 2018 og frem via
”indsatspakker” – når data fra ny Sundhedsprofil og budgetforudsætninger kendes.

Trin 1 er afviklet ved en workshop på Bymosehegn den 6. juni 2017 med deltagelse af politikere fra Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Teknisk Udvalg og Børneudvalget samt chefer og medarbejderrepræsentanter fra tilhørende fagområder. Dertil deltog repræsentanter fra:

 • Frivilligcenter Helsinge
 • Frivilligcenter Græsted
 • Ældrerådet
 • Handicaprådet
 • Idrætsrådet
 • PlejeGribskov
 • Aleris
 • Attendo
 • Lokalforeningsrådet
 • Produktionsskolen


I alt deltog 60 personer i workshoppen, hvor deltagerne fordelt i 6 grupper udviklede målsætninger for de 3 temaer.

Dette arbejde er nu samlet af administrationen i et udkast til ny sundhedspolitik, som med denne dagsorden er sendt i høring hos Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Teknisk Udvalg og Børneudvalget. Ved høringen i de nævnte fagudvalg beder Social- og Sundhedsudvalget om, at de enkelte udvalg forholder sig til, hvordan de kan støtte op omkring sundhedspolitikken på deres eget fagområde.

Udkastet sendes i offentlig høring umiddelbart efter fagudvalgsmøder i uge 33 med frist for at afgive høringssvar den 4. september 2017. Udkastet sendes ligeledes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet på møder hhv. den 4. september og 6. september 2017.

Næste skridt
Efter høringsperioden modtager Social- og Sundhedsudvalget politikken retur og afgiver anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet, som beslutter politikken endeligt i oktober 2017.

Trin 2 i ovennævnte proces finder sted allerede nu på nærværende møde, hvor udvalget behandler udrulningsforslag og sender anbefalinger til relevante fagudvalg videre til beslutning i september 2017.

Trin 3 planlægges og udmøntes med det nye Byråd, når ny sundhedsprofil kendes i marts 2018.


Lovgrundlag
LBK nr. 1188 af 24/09/2016 om sundhedsloven § 119
Udmøntning af Budgetaftale 2017-2020

Økonomi
Der er afsat 60.000 kr. fra Social- og Sundhedsudvalgets forebyggelsespulje til at udvikle sundhedspolitikken.


Bilag
SSU 15.08.2017: Udkast til ny sundhedspolitik (dok.nr. 2016/29741 060)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at

 1. afgive høringssvar til udkast til ny sundhedspolitik
 2. tage stilling til, hvordan udvalget vil støtte op omkring politikken på eget ressortområdeBeslutning
1. Social- og Sundhedsudvalget har ikke yderligere bemærkninger til den fremlagte politik.
2. Fokus på krisesituationer i familien/ for den enkelte.

Fraværende Betina Sølver Hansen, A


56. Udrulning af Grib livet i tråd med sundhedspolitikken
29.09G00 - 2013/19248

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget får sagen for at træffe beslutning om udrulning af erfaringerne fra Grib livets pilotprojekter i fire nærmiljøer. Udrulningen skal ske som led i udmøntningen af sundhedspolitikken. Politikken er endnu ikke vedtaget, men sendes i høring efter fagudvalgsmøderne i indeværende uge og er derfor også punkt på dagsordenen til dette møde i udvalget.

Udvalget får desuden sagen for at afgive anbefalinger til relevante fagudvalg.

Baggrund
Byrådet besluttede i budgetaftalen for 2014-17 at etablere en tværgående programorganisation med det formål at udvikle og revidere den borgerrettede forebyggelse i Gribskov Kommune. Formålet for Programorganisationen er at sikre strategisk ophæng og politisk forankring på tværs af fagudvalg samt at bygge videre på anbefalinger fra Temaudvalget fra 2013 og forbedre implementeringen af forebyggelsespakkerne.

Denne programorganisering er siden døbt ”Grib livet – hold dig på toppen” og favner al borgerrettet forebyggelse i kommunen. Programmet skal ”gribe” alle forpligtelser fra nationalt og regionalt hold omkring sundhedsfremme og forebyggelsesdagsordenen.

I oktober 2014 pegede Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget på ét konkret nærmiljø inden for hvert fagområde til at udgøre arenaen for udvikling og forsøg med, hvordan vi kan lykkes med at integrere sundhedsfremme og forebyggelse i vores kerneopgave.

De fire nærmiljøer var:

 • Børnehuset Boager
 • Pyramiden (bibliotek og museum)
 • Mødestedet (aktivitets- og samværstilbud for psykisk sårbare)
 • Uddannelsescenteret


Pilotprojekterne er nu slutevalueret med gode resultater. Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Kultur- og Idrætsudvalget fik evalueringen til orientering på deres møder i april 2017.

Fakta i sagen
Social- og Sundhedsudvalget skal nu tage stilling til, hvordan de gode erfaringer fra pilotprojekterne skal rulles ud - i første omgang i 2017.

I Grib livets pilotprojekter er der gjort erfaringer med og udviklet en metode til, hvordan medarbejderne kan arbejde sundhedsfremmende som del af deres kerneopgave.

Erfaringerne er dels samlet i et dialogværktøj - Sundhedsfremmetræet, som udvalget fik præsenteret på aprilmødet - og dels i et sæt principper, som er båret ind i udkastet til den ny sundhedspolitik.

Principperne er:

 1. Sundhedsfremme og forebyggelse er en del af vores kerneopgave
 2. Sundhedsarbejdet er en fælles opgave
 3. Vi skaber sundhed der, hvor borgerne færdes (settingtilgang)
 4. Sundhedsarbejdet skal være effektbaseret


Den nye sundhedspolitik står således på disse principper fra Grib livet - uanset hvordan målsætningerne udmøntes i praksis, arbejder vi med sundhedsfremme på denne måde.

Dermed skal udrulningen af erfaringerne fra pilotprojekterne ligeledes bygge på disse principper.

Indsatser i 2017
Udvalget besluttede den 7. februar 2017, at de resterende midler fra Grib livets 2017-budget skal anvendes på indsatser i forbindelse med udmøntning af sundhedspolitikken. Det betyder, at der bør vælges indsatser, som er lette at implementere med det samme.

Velfærdscheferne har i forlængelse heraf peget på en række kriterier, som udrulningsindsatserne bør honorere. Indsatserne skal:

 • Kunne startes op i 2017
 • Være umiddelbart implementerbare - dvs. koble sig på indsatser, som vi allerede har i gang eller alligevel skal til at igangsætte
 • Have en effekt for borgerne
 • Kunne holdes indenfor den økonomiske ramme
 • Have fokus på temaerne i sundhedspolitikudkastet dvs. mental trivsel, lighed i sundhed og/eller tidlig indsats
 • Ramme bredt blandt borgerne i kommunen
 • Arbejde udfra principperne i sundhedspolitikudkastet og koble sig på supersettingtilgangen


Grib livets programledelse har drøftet udrulningen og fået input fra

 • Chefer og teamledere fra alle centre i kommunen
 • Projektlederne for pilotprojekterne i de fire nærmiljøer
 • Medarbejderne i Sundhedsfremmeambassadørnetværket på workshop den 14. juni 2017


På baggrund af input foreslås følgende implementeret allerede i 2017:

1. Fabianhus
Hvad: Indsatsen omfatter sundhedsfremmende tiltag på Fabianhus i stil med indsatserne på Mødestedet. Personale og beboere skal være med til at definere, hvad der giver mening for dem at iværksætte. Indsatserne på Fabianhus kan desuden kobles med de indsatser, der er i gang i nærmiljøet på Mødestedet, bl.a. den indkøbte båd.
Hvorfor: Fabianhus har været koblet på nærmiljøet omkring Mødestedet, men beboerne har ikke deltaget i så høj grad. Fabianhus er et botilbud for borgere med en psykisk sygdom. Erfaringerne fra Grib Livet på Mødestedet viser, at denne målgruppe løftes bedst, hvis vi tager fat der, hvor borgerne færdes i hverdagen. Derved bliver det muligt at få sundere vaner ind i hverdagen sammen med de pædagoger, som borgerne kender og er trygge ved.
Kobling til sundhedspolitik: Fokus er på mental trivsel og lighed i sundhed.
Organisatorisk forankring: Center for Social og Sundhed

2. Kantinen på Jobcenteret
Hvad: Den mad, der serveres i Jobcenterets kantine, bliver produceret af de borgere, som er tilknyttet kantinen. Medarbejderne i kantinen er blevet inspireret af arbejdet med Grib livet på Uddannelsescenteret og er allerede startet op med at koble sundhedsfremme på kerneopgaven. Udrulningen til kantinen består i at understøtte dette arbejde, som allerede er i gang.

Hvorfor: Kantinen er ramme for et aktiveringstilbud primært for kontanthjælpsmodtagere fra 18 år. Der er tale om aktivitetsparate borgere, som er sygemeldte eller på anden vis endnu ikke klar til at varetage et job. Kerneopgaven er at understøtte borgerne mod beskæftigelse. Kantinen fungerer desuden som spisested for medarbejderne på jobcenteret, hvorfor der ligeledes er et sundhedsfremmeperspektiv ift. medarbejderne.
Kobling til sundhedspolitik: Fokus er på tidlig indsats, mental trivsel og lighed i sundhed.
Organisatorisk forankring: Center for Borgerservice og Beskæftigelse

3. Events med fokus på sammenhold og sundhed
Hvad: Idéen er at indbyde de lokale foreninger, civilsamfund og evt. erhvervsliv til at udvikle en eller flere geografisk spredte events, som har til formål at skabe fællesskab og sammenhæng på tværs af hele kommunen og gerne koblet til lokalsamfund. Samtidig med fokus på fællesskab og sammenhæng er fokus også på sundhed og sundhedsfremme - derfor kunne events være et løb/en stafet, men også andre bevægelsesaktiviteter. Det er vigtigt, at der er plads til, at foreninger mv. kan få lov at arbejde med på idéen, der derfor ikke er færdigudviklet endnu.
Hvorfor: Ideen handler om at skabe fællesskab og sammenhold blandt borgerne i Gribskov Kommune bredt set. Såvel Gilleleje Bibliotek som Center for Byer, Erhverv og Ejendomme arbejder allerede på dele af ideen, hvorfor Grib livet med fordel kan koble sig på og sikre tværgående samarbejde og et sundhedsfremmende perspektiv.
Kobling til sundhedspolitik: Fokus er på mental trivsel og lighed i sundhed.
Organisatorisk forankring: Center for Kultur, Fritid og Turisme.

4. Kommunikation
Hvad: Med denne indsats skal der arbejdes strategisk med synlighed og branding af kommunens sundhedsfremmende tilbud. Særligt skal overblikket over vores sundhedsfremmende og forebyggende indsatser på tværs af centre omdannes til et visuelt overblik, som nemt kan opdateres løbende og udbredes til borgerne. Der vil være tale om en særlig side på kommunens hjemmeside. Dertil skal der udarbejdes en strategisk kommunikationsplan, som både sikrer kommunikation og fælles fortælling for sundhedspolitikken og Grib livet. Der skal samarbejdes tæt med medier og gøres aktiv brug af sociale medier. Dermed støtter dette kommunikationsspor op om indsatserne i de øvrige nærmiljøer.
Hvorfor: Deltagerne på workshoppen omkring ny sundhedspolitik samt mange af kommunens medarbejdere efterlyser overblik over, hvad der er af sundhedsfremmende og forebyggende tilbud i kommunen. Der eksisterer pt. ikke et sådant overblik, som er nemt at gå til. Desuden er synlighed og genkendelse afgørende for de øvrige indsatser under Grib livet - det er vejen til opmærksomhed og opbakning, som baner vej for ensartede påvirkninger og reaktioner i mange forskellige arenaer.
Kobling til sundhedspolitik: Kommunikerer arbejdet med politikken - både internt og eksternt.
Organisatorisk forankring: Center for Social og Sundhed

5. Medarbejdere
Hvad: I første omgang omfatter indsatsen et fokus på sundere mad i kantinerne på Rådhuset og i Gillelejehuset. Ved at fokusere på mad og måltider og en setting, hvor mange medarbejdere har deres gang, bliver det muligt at få kommunikeret til mange medarbejdere omkring principperne i Grib livet og Sundhedspolitikken. Administrationens frugtordning for medarbejderne kan eventuelt inddrages i indsatsen.
Hvorfor: Gribskov Kommune er kommunens største arbejdsplads og dermed en omfangsrig setting med stor mulighed for at øge medarbejdernes sundhed. Mad og måltider er oplagte til at skabe ramme om positive fællesskaber på tværs af fagområder - og basis for god mental og fysisk trivsel via fornuftigt energiindtag. Medarbejderne er rollemodeller, og hvis vi som kommune ønsker, at fremme vores borgeres sundhed og trivsel, er det afgørende, at vi også selv er sunde og trives. ”Walk the talk” princippet er afgørende for at lykkes med at rykke borgerne. Desuden er det nemmere for medarbejderne at ændre kultur og adfærd, hvis de selv på egen krop mærker de gode effekter af ændringen.
Kobling til sundhedspolitik: Fokus er på mental trivsel.
Organisatorisk forankring: Center for Byer, Ejendomme og Erhverv.

Se bilag for uddybning af forslagene.

Hvordan?
Med disse udrulningsforslag er der ikke tale om nye, omfattende pilotprojekter og dermed en kopi af organiseringen i pilotprojekterne, som de sidste to år har kørt i de fire nærmiljøer. Medarbejderne i de tiltag, der støttes med midler fra Grib livet 2017, skal selv stå for indsatserne. Grib livets programledelse understøtter indsatserne ved at klæde medarbejderne på ift. at koble sundhedsfremmemetoderne på kerneopgaven.

Programledelsen vil understøtte på følgende måde:

 1. 1-2 workshops til indføring i Sundhedsfremmetræet og det sundhedsfremmende arbejde
 2. Løbende sparring omkring sundhedsfremmeaspekter
 3. Medarbejderne deltager i Sundhedsfremmeambassadørnetværket, som mødes 3-4 gange årligt


Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget tilslutter sig de foreslåede udrulningsforslag for 2017 og sender anbefaling til Kultur- og Idrætsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget om at tiltræde hhv. forslag om Events med fokus på sammenhold og sundhed, Kantinen på Jobcenteret og Medarbejdersporet.

Administrationen anbefaler videre, at udvalget tiltræder udrulningen af erfaringerne fra Mødestedet til Fabianhus. Der er allerede stor motivation for deltagelse, og da Fabianhus og Mødestedet begge hører under Voksenstøtte er der allerede etableret et samarbejde, som betyder, at indsatsen kan rulles igang med det samme.

Desuden anbefaler administrationen, at udvalget tiltræder kommunikationssporet.

Endelig anbefaler administrationen, at Social- og Sundhedsudvalget bevilger midler som foreslået under afsnittet Økonomi. Midlerne skal anvendes til at understøtte sundhedsfremmende initiativer/tiltag i de konkrete indsatser eksempelvis i form af kompetenceudvikling af medarbejdere, vikartimer, honorering af kostvejleder/fysioterapeut/socialrådgiver, indkøb af materialer, temadage, events o.l.


Lovgrundlag
LBK nr. 913 af 13. juli 2010, kap. 35 og 36.
Sundhedsloven § 119 stk. 1 og 2.
Økonomi
I 2017 er der 1.019.000 kr. til rådighed under Grib livet. Heraf er der på nuværende tidspunkt disponeret ca. 673.000 kr., som går til:

Poster
Beløb
Medarbejderindsats i stil med julekalenderen
20.000 kr.
Medlemskab af Sundby Netværket
42.000 kr.
60+ festival
25.000 kr.
Boblberg
76.000 kr.
Netværksmøder for sundhedsfremmeambassadører
10.000 kr.
Fortsat ressourcer til programledelse af Grib livet, svarende til et årsværk
500.000 kr.
Trykning af Sundhedsfremmetræet
5.000 kr.
I alt
678.000 kr.


Det betyder, at der er 341.000 kr. til rådighed i 2017 under Grib livet. Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 7. februar 2017 at anvende disse resterende midler på indsatser i forbindelse med udmøntning af sundhedspolitikken.

Administrationen anbefaler de foreslåede indsatser støttet med følgende beløb:

Indsatser
Beløb
Fabianhus
60.000 kr.
Kantinen på Jobcenteret
60.000 kr.
Events
110.000 kr.
Kommunikationsspor
59.000 kr.
Medarbejderspor
40.000 kr.
(i alt 60.000 kr., idet der jf. ovenfor allerede er bevilget 20.000 kr. til en medarbejderindsats)
I alt
329.000 kr.


Dertil anbefaler administrationen, at udvalget bevilger 12.000 kr. til Grib livet app'ens fortsatte drift i 2017.


Bilag
SSU 15.08.2017: Fabianhus (dok.nr. 2013/19248 063)

SSU 15.08.2017: Kantinen på Jobcenteret (dok.nr. 2013/19248 069)

SSU 15.08.2017: Events (dok.nr. 2013/19248 070)

SSU 15.08.2017: Kommunikationsspor (dok.nr. 2013/19248 071)

SSU 15.08.2017: Medarbejderspor (dok.nr. 2013/19248 072)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at

 1. tiltræde udrulningsforslag vedr. Fabianhus
 2. tiltræde udrulningsforslag vedr. Kommunikationssporet
 3. anbefale Kultur- og Idrætsudvalget at tiltræde udrulningsforslaget vedr. Events med fokus på sammenhold og sundhed
 4. anbefale Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget at tiltræde udrulningsforslaget vedr. Kantinen på Jobcenteret
 5. anbefale Økonomiudvalget at tiltræde udrulningsforslaget vedr. Medarbejdersporet
 6. bevilge den foreslåede økonomi til indsatserne
 7. bevilge 12.000 kr. til fortsat drift af Grib livet app'en i 2017Beslutning
1. - 2. Tiltrådt.
3. - 5. Anbefalet.
6. - 7. Tiltrådt.

Fraværende Betina Sølver Hansen, A
57. 3. Budgetopfølgning 2017 - Social- og Sundhedsudvalget
00.30Ø00 - 2017/14553

Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen generelt
Social- og Sundhedsudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO) at præsentere Social- og Sundhedsudvalget for udviklingen og det forventede resultat for de enkelte områder i Gribskov Kommune.

Administrationen udarbejder 4 årlige budgetopfølgninger i 2017:
1. budgetopfølgning (BO1) forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning (BO2) forelægges på fagudvalgsmøder i april
3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i august
4. budgetopfølgning (BO4) forelægges på fagudvalgsmøder i oktober/november

Administrationen vil som hovedregel søge om bevillingsændringer i BO1 og BO4. I de øvrige budgetopfølgninger beskrives de områder, hvor der er forhold, der peger på budgetafvigelser. Der kan være undtagelser, hvis der f.eks. kommer helt nye opgaver til, eller hvis der sker en ændret organisering af de eksisterende opgaver.

Budgetopfølgning 3
Denne budgetopfølgning beskriver de overordnede forventninger til årets resultat. Der vil i forhold til den kommende budgetopfølgning 4 blive arbejdet med at finde modgående foranstaltninger og råderum inden for de enkelte udvalgsområder til imødegåelse af evt. udfordringer således, at der samlet set kan ske budgetoverholdelse i 2017.

Gennemgangen af økonomien skal indeholde:

 • En vurdering af økonomien på baggrund af forløbet hidtil i år
 • Fokus på de forhold, der kom op i sidste BO
 • Fokus på forhold, der er kommet op som følge af årets lovgivningsarbejde
 • Fokus på eventuelle andre ændringer i forudsætninger m.v.


Denne budgetopfølgning er den sidste før budgetvedtagelsen 2018-2021:
Derfor skal administrationen i samme budgetopfølgning også vurdere, om der er forhold, som administrationen anbefaler føres videre ind i 2018-2021.

Læsevejledning
I denne Budgetopfølgning sker der omplaceringer ifm. lønsummerne, da fagudvalgenes lønsummer nu er placeret på en ramme under ØU. Omplaceringerne har alene teknisk karakter.

For at tydeliggøre de reelle forventninger til årets økonomiske resultater er der i forhold til tidligere år tilføjet en ekstra kolonne til økonomioversigten. Den viser resultatet under forudsætning af, at de indstillede omplaceringer besluttes af Byrådet. Det er kolonnen yderst til højre ("Resultat efter budgetændr.") markeret med rød.

I budgetopfølgningen tages der afsæt i denne kolonne, når forventningerne til årets økonomiske resultater opgøres.


Budgetopfølgning for Social- og Sundhedsudvalget
Samlet konklusion
Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventer administrationen et merforbrug på 3,9 mio. kr. i 2017 på Social- og Sundhedsudvalgets område (inkl. virksomhederne). Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 0,4%.

Opfølgningen er lavet med udgangspunkt i forbrug til og med maj måned.

I opgørelsen af det forventede forbrug i 2017 er indregnet de forventede overførsler til 2018.

Administrationen vurderer, at det ikke er muligt at indhente afvigelsen i løbet af året ved modgående foranstaltninger.

Den væsentligste årsag til budgetafvigelsen er et fortsat generelt øget pres på udgifterne til det specialiserede voksenområde. En udvikling der også ses på landsplan med en generel vækst i borgere med diagnosticeret handicap. Administrationen arbejder på en strategi om at vende udviklingen på de meget dyre §108 tilbud. Den økonomiske gevinst er dog et langt sejt træk vedr. §108-tilbuddene, mens det på den korte bane vil bevirke øgede udgifter til §107-tilbuddene.

Administrationen vil særligt i anden halvdel af 2017 anvende betydelige ressourcer på afvikling af Ældrerådsvalg, håndtering af stævning fra Dagmarsminde om betalingsuenighed samt Attendos opgavevaretagelse af hjemmesygeplejen. Dette forventes at kunne medføre, at aktuelle planer om en opstramning af styringen på det specialiserede voksenområde bliver forsinket.

Der ses ingen nye opmærksomhedspunkter ift. BO2.

Ift. BO2 er der et merforbrug på 9,1 mio. kr. Årsagen hertil er primært, at forventningerne til forbruget vedr. det specialiserede voksenområde er steget (4,0 mio. kr.), samtidigt med at de forventede overførsler vedr. virksomhederne ikke var indregnet i forbruget ved BO2, (3,8 mio. kr.).

Forventet mer-/mindreforbrug opdelt på rammer:Budgetopfølgningens grundlag
Grundlaget for budgetopfølgningen på Social- og Sundhedsudvalgets område bliver gennemgået nærmere i de følgende afsnit. Det sker for hver ramme.

Myndighed
Til BO2 var forventningen et merforbrug på 0,9 mio. kr. Til BO3 forventes yderligere et merforbrug på 0,3 mio. kr. grundet færre refusionsindtæger. Derfor viser resultatet ved BO3 et merforbrug på 1,2 mio. kr.

Hidtil har al lønsum under Social- og Sundhedsudvalget ligget på Myndighedsrammen, men fra 2017 er løn samlet under Økonomiudvalget.
Myndighedsrammen indeholder nu primært indtægter fra refusioner og overførte midler fra projekter samt udgifter til administrations- og systemudgifter.

Sundhed
Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventer administrationen et mindreforbrug på 13,7 mio. kr. i 2017 ift. korrigeret budget på Sundhedsrammen. Det svarer til en afvigelse på 2,5%.
Der var til BO2 forventet et mindreforbrug på 13,8 mio. kr. Til BO3 forventes yderligere et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., men samtidigt søges der 0,6 mio. kr. omplaceret til de andre rammer, hvorfor resultatet ved BO3 er et merforbrug på 13,7 mio. kr.

I resultatet indgår omplacering fra Hjælpemiddelrammen til lønrammen under Økonomiudvalget.

Nedenfor beskrives rammens udvikling indenfor de enkelte delrammer:

 • Pleje og træning:

Delrammen viser et forventet merforbrug på 2,3 mio. kr., hvilket er en afvigelse på 0,7% ift. korrigeret budget. Ift. BO2 er det en nedjustering af forbruget på 0,5 mio. kr. grundet en forventning om tilbagebetaling af træningsydelser, som er faktureret for meget.

 • Hjælpemidler:

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventer administrationen, at delrammen vil vise et merforbrug på 2,9 mio. kr., hvilket er en afvigelse på 9,5% ift. korrigeret budget. Der er et merforbrug på 0,6 mio. kr. end ved BO2, eftersom der søges om en omplacering på dette beløb fra rammen til områdets lønramme under Økonomiudvalget pga. hjemtagning af opgaveløsning på bilsagsbehandling.

 • Sygehusydelser:

Der var til BO2 forventet et mindreforbrug på 15,9 mio. kr. Det samme mindreforbrug forventes her ved BO3. Afvigelsen svarer til 8,7% af delrammens korrigerede budget.

 • Sundhedsfremme og tilskud:

Delrammen viser et forventet mindreforbrug på 2,5 mio. kr., hvilket er en afvigelse på 11,1% ift. korrigeret budget. Der er samme forudsigelse som ved BO2. I vurderingen af forbruget indgår midlerne forbeholdt værdighedspolitikken samt forventninger til overførsler til 2018.

 • Madydelser:

Delrammen viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket er en afvigelse på 10,6% ift. korrigeret budget. Det er samme forventning som ved BO2.

Social
Der var til BO2 forventet et merforbrug på 11,4 mio. kr. Til BO3 forventes yderligere et merforbrug på 5,1 mio. kr., hvorfor resultatet for rammen er et forventet merforbrug på 16,5 mio. kr. Det er en afvigelse på 4,2% sammenlignet med korrigeret budget.


Administrationen arbejder derfor med følgende initiativer, der skal sikre den bedst mulige balance på Social- og Sundhedsrammen. For alle initiativer tages der udgangspunkt i en individuel vurdering.

Særlige behov på sundhed:
Der er etableret faste møder med fagchef og virksomhedsleder for udførerområdet samt fagchef og teamleder for myndighed. Fokus og mål er at nedbringe udgifterne for de dyreste borgere med fast vagt på plejecentrene.

Særlige behov på social:
Der er opstartet en gennemgang af de dyreste 9 borgere med henblik på opfølgning og afdækning af behov for støtte.
Der har været afholdt møde med både leverandør og sagsbehandlere fra begge områder i social og sundhed for at sikre en mere ensartet brug af kvalitetsstandarden: særlige behov/fast vagt.
Revisiteringerne er påbegyndt og forventes afsluttet til efteråret. Der er tre medarbejdere fra myndighed involveret.

Revisiteringer af 22 borgere, der får § 85 i eget hjem:
Udmøntning af ny kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte jf. § 85. Dette arbejde er påbegyndt og forventes afsluttet til oktober. Der er to medarbejdere fra myndighed involveret.

Uddannelse i en løsningsorienterede tilgang:
For at få større fokus på målbare, realistiske og tidsbegrænsede mål, som borger derudover også kan se sig ind i, er der aftalt uddannelsesforløb i den løsningsorienterede tilgang til efteråret.
Dette skal hjælpe med øget fokus på effekt og progression.
Undervisningen gives af kommunens egen konsulent og er for alle rådgiverne i team Børn og Voksne med særlige behov.
Der afsættes 3x3 timer til undervisningen.

Opfølgning på relevante borgere i midlertidige botilbud:
Økonomikonsulenten har startet en afdækning af §107 ydelserne, og administrationen udarbejder en plan, der kan igangsættes til efteråret. Der skal følges op på borgere i §107 tilbud. Dette sker bl.a. ved at fastsætte målbare, realistiske og tidsbegrænsede mål og tale med borgerne om en mulig hjemtagelse til egen selvstændige bolig i Gribskov eller til eget botilbud i Gribskov, hvis borger fortsat er i målgruppen.
Denne proces kan kræve flere borgerbesøg og flere opfølgninger, før resultatet kan opnås.

Det er aftalt med Fabianhus, at de ikke sælger tomme pladser til andre kommuner, før de har givet myndighed i Gribskov mulighed for at vælge pladsen. Da Fabianhus er et billigere alternativ end flere andre købte tilbud, er det planen at fylde Fabianhus med Gribskovs egne borgere: de nye borgere, der kommer til og de borgere, der pt. bor i botilbud i en anden kommune.

Nedenfor beskrives rammens udviklingen indenfor de enkelte delrammer.

 • Borgere med handicap:

Der var til BO2 forventet et merforbrug på 18,4 mio. kr. Ved denne BO3 er forventningen til merforbruget øget med 2,2 mio. kr. Det samlede forventede merforbrug er nu 20,6 mio. kr, hvilket svarer til en afvigelse på 11,0%


Opjusteringen af forbruget skyldes hovedsagligt øgede gennemsnitspriser samt aktivitet vedr. §107-tilbuddene.
Administrationen arbejder på en strategi om at vende udviklingen på de meget dyre §108 tilbud. Den økonomiske gevinst er dog et langt sejt træk vedr. §108-tilbuddene, mens det på den korte bane vil bevirke øgede udgifter til §107-tilbuddene.

 • Forsørgelse og bolig:

Der var til BO2 forventet et mindreforbrug på 8,4 mio. kr. Ved denne BO3 er forventningen til mindreforbruget reduceret med 0,6 mio. kr. grundet øgede udgifter hovedsagligt til boligsikring. Derfor forventes der ved BO3 et mindreforbrug på 7,8 mio. kr., hvilket er 4,6% under korrigeret budget.

 • Socialt udsatte:

Delrammen viser et forventet merforbrug på 3,7 mio. kr., hvilket er en afvigelse på 19,4% ift. korrigeret budget.
Ved BO2 blev der forventet et merforbrug på 1,9 mio. kr. Ved denne BO3 er forventningen steget med yderligere 1,8 mio. kr. hovedsagligt grundet øgede gennemsnitspriser samt aktivitet vedr. §107-tilbuddene. Der forventes derfor nu et merforbrug på 3,7 mio. kr.

Administrationen arbejder på en strategi om at vende udviklingen på de meget dyre §108 tilbud. Den økonomiske gevinst er dog et langt sejt træk vedr. §108-tilbuddene, mens det på den korte bane vil bevirke øgede udgifter til §107-tilbuddene.

 • Flygtninge:

Delrammen forventes at balancere, eftersom den løbende kompenseres af flygtningepuljen under Økonomiudvalget.

Rammen fik tildelt 0,4 mio. kr. ved BO2, hvorfor forventningen til forbruget ved denne BO3 er 0,4 mio. kr. højere end sidst.

Virksomheder
For virksomhedsrammen forventes det, at der vil være et mindreforbrug på 3,7 mio. kr., men eftersom området er takstfinansieret, bør et mindreforbrug overføres mellem årene.
Da forventede overførsler er lagt til forbruget, bevirker det, at området ved denne BO forventes at balancere.
Ift. BO2 er det et merforbrug på 3,8 mio. kr., idet forventede overførsler ikke var indregnet i forbruget ved BO2. Differencen på 0,1 mio. kr. skyldes småjusteringer i forbruget på diverse tilbud.

Tillægsbevillinger og omplaceringer

Omplaceringer
Hjælpemidler
Ved denne budgetopfølgning foreslås det, at der i 2017 og frem overføres 0,6 mio. kr. fra Hjælpemiddel- til lønrammen under Økonomiudvalget til finansiering af ekstra lønudgift ved hjemtagning af opgaveløsning af bilsagsbehandling (vedtaget på Social- og Sundhedsudvalgsmøde d. 16-01-2016).


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr 769 af 09/06/2015Økonomi
Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.


 • Bilag

Bilag 1: SSU 15-08-17, Opfølgning på budgetaftalens elementer Dok.nr. 2017/14553 006

Bilag 2: SSU 15-08-17, Økonomioversigt på delrammeniveau Dok.nr. 2017/14553 024


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

 1. at godkende budgetopfølgning for Social- og Sundhedsudvalgets område.
 2. at godkende omplaceringer mellem rammer indenfor Social- og Sundhedsudvalgets område jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  Omplace- ringer
  i kr.
  Hjælpemidler
  -550.000
 3. at godkende de foreslåede ændringer indenfor Social- og Sundhedsudvalgets område vedr. budgetoverslagsårene jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  2018
  2019
  2020
  2021
  Hjælpemidler
  -550.000
  -550.000
  -550.000
  -550.000Beslutning
1. - 3. Tiltrådt med bemærkning om, at der grundet udfordringer omkring udrulning af regionens Sundhedsplatform, formentligt vil komme nogle efterreguleringer ift den kommunale medfinanciering.

Fraværende Betina Sølver Hansen, A
58. Attendos hjemmesygepleje i Gribskov Kommune
88.00K00 - 2017/22974

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget får sagen for at træffe beslutning om initiativer, da leverandøren af hjemmesygeplejeopgaven i Gribskov Kommune er givet to påbud grundet fejl i to enkeltsager.

Baggrund
Administrationen har i maj og i ultimo juni måned 2017 meddelt henholdsvis et gult og et rødt påbud til Attendos hjemmesygepleje - Helsinge Afdeling. Påbudene skyldes primært konkrete fejl i behandlingen i to borgerforløb. Attendo har udarbejdet handleplaner for at rette op på fejl og mangler og forebygge at lignende fejl sker igen. Kommunens administration har holdt møde med Attendos regionsledelse for at indskærpe den alvor, hvormed kommunen ser på sagen.

Fakta i sagen
Opdatering på den aktuelle status i sagen
Administrationen tog ultimo juni 2017 kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed for at anmode styrelsen om at foretage et reaktivt tilsyn hos Attendos hjemmesygeplejeenhed i Helsinge. Styrelsen har modtaget beskrivelse af de to borgerforløb og meldt tilbage, at de aktuelt vurderer, hvorvidt materialet giver anledning til et tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Administrationen afventer styrelsens videre initiativer i sagen.

Der er derudover planlagt ordinære kommunale tilsyn fra august, og administrationen tilrettelægger det sådan, at Attendos hjemmeplejeenhed i Helsinge tilses først. Det er BDO, der udfører tilsynene for Gribskov Kommune. BDO har planlagt at tilsynsbesøgene sker i august 2017.

Hertil har der den 10. august været afholdt møde mellem Attendos ledelse og borgmester Kim Valentin, udvalgsformand Birgit Roswall samt direktør Mette Bierbaum. Mødets formål var en drøftelse af den fremtidige hjemmesygepleje.

Status for initiativer der skal sikre indblik i Attendos sygeplejeydelser
Social- og Sundhedsudvalget og Gribskov Byråd blev den 21. juli 2017 pr. mail orienteret om initiativer, der dels umiddelbart blev sat i værk, dels ville blive drøftet videre på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 15. august 2017. Status på disse initiativer er følgende:

 • Hotline for både ældre og deres pårørende iværksat den 26. juli 2017: Onsdag den 26. juli 20017 oprettede administrationen en hot-line, hvor alle borgere har mulighed for at kontakt administrationen, såfremt de som ældre eller pårørende har oplevet, at der ikke leveres den forventede sygepleje, eller hvis kvaliteten ikke er i orden. Status på opkald til hot-linen pr. 4. august er, at der er modtaget 6 antal opkald. Opkaldene har primært vedrørt usikkerhed om den leverede sygeplejeydelse. Efter hvert opkald er der samme dag igangsat initiativer, der skal sikre en udredning i forhold til de bekymringer, der er lagt til grund for opkaldet til hot-linen.
 • Kvalitetskontrol af Attendos hjemmesygepleje: Gribskov Kommune har pr. 31. juli 2017 og foreløbigt til udgangen af august iværksat et midlertidigt kontrol-korps, som udfører forskellige former for kvalitetskontrol med hjemmesygeplejen. Skema 1 viser, hvilke kontroller der iværksættes. Udgangspunktet for kontrollen er at sikre en reel indsigt på flere niveauer i den leverede sygepleje. Derfor er der også sat ind på flere niveauer og med flere typer kontrol, der kan sikre et reelt og sikkert indblik i, hvordan hjemmesygeplejeopgaverne afvikles i Gribskov Kommune. Udvalget orienteres på sit møde den 19. september 2017 om de foreløbige resultater.

 

Tid
Hvordan
Uge 31 Dybdekontrol af én daglig henvendelse for de sager, der modtages i fronten eller modtages i visitation. Dybdekontrol kan bestå i en vurdering af, om eksempelvis journalisering, handleplaner m.v. er tilstrækkeligt velbeskrevet-/dokumenteret.
Uge 32 Medarbejder fra visitationen deltager dagligt i et konkret borgerbesøg sammen med Attendo for borgere, der modtager sygeplejeydelser, hvor det observeres, hvordan Attendo leverer sygeplejeydelsen.
Uge 33 Tilsyn af delegationsaftaler: Der sættes fokus på UTH'er og delegationer i konkrete igangværende sager, hvor borgeren aktuelt er omfattet af sygeplejeydelse.
Uge 34 Konkrete borgerbesøg uden Attendo, hvor borgeren spørges ind til, hvordan de oplever den leverede sygeplejeydelse.


Ressourceanvendelse til øget monitorering af sygeplejeopgaven i Gribskov Kommune
Den samlede ressourceindsats til bemanding af hotline samt kvalitetskontrol af Attendos pleje forventes i augustmåned at betyde et ressourcetræk på 1/12 årsværk. Såfremt udvalget beslutter, at hotline og kvalitetskontrol skal fortsætte også i september måned og frem, forventes det månedlige ressourcetræk at beløb sig til ca en medarbejder på halvtid pr. måned. Ressourceforbruget i august er prioriteret fra den almindelige drift og borgerbetjening. Det betyder, at der i augustmåned vil være øget ventetid på henvendelser i fronten/sygehustelefonen; færre revisitationer og opfølgninger, færre forebyggende hjemmebesøg og reduceret økonomisk controlling. Opgaverne forventes ikke, inden for de eksisterende ressourcer, at kunne indhentes i resten af 2017.

Ældre bedømmer selv hjemmesygeplejen
Administrationen har indhentet tilbud fra 3 analyseinstitutter, der har erfaring med brugertilfredshedsundersøgelser på velfærdsområdet. De tre forslag fremgår i anonymiseret form i bilag 1. Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre med firma 3, scenarie 3, da det vurderes, at vi ved den løsning sikrer det mest nuancerede blik på opgaveløsningen med levering af sygepleje, samt at den model også kan bidrage til, at leverandøren får konkret feedback til en fremadrettet forbedring af sygeplejen. Og endvidere vil det være muligt at gentage brugerundersøgelsen uden yderligere omkostninger.

Uvildig kontrol
De tre ovenstående tiltag er supplement til den allerede eksisterende kontrol, som foretages af BDO. Den uvildige kontrol består af både anmeldte og uanmeldte besøg og gennemføres af BDO's eksperter på området. Den uvildige kontrol blev gennemført to gange i 2016 og bliver i 2017 gennemført i august måned.
Derudover afventes en tilbagemelding fra Styrelsen for Patentsikkerhed, som administrationen ultimo juni måned bad vurdere det konkrete borgerforløb med henblik på at gennemføre et såkaldt reaktivt tilsyn. Styrelsen har over sommeren i flere omgange modtaget materiale om forløbet og kommunens generelle kvalitets og tilsynsprocedure/politik.

Kommunal tilsynspolitik
Ifølge Servicelovens § 151C er kommunalbestyrelsen forpligtet til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens § 83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandører efter § 91. Loven, der trådte i kraft d. 1. januar 2012, har fokus på en præcisering og styrkelse af tilsynskravet, og tilsynspolitikken skal medvirke til at sikre, at borgeren får den nødvendige hjælp, og at hjælpen stemmer overens med borgerens aktuelle behov ved at medvirke til systematiserede tilsynsprocedurer og en systematiseret opfølgningsproces.

Tilsynspolitikken skal danne rammen for kommunens indsats med tilsyn og opfølgning vedrørende personlig og praktisk hjælp og madservice til borgere i eget hjem, og indeholdekommunens procedurer for udførelse af tilsyn med disse tilbud og for opfølgning på tilsynet. Nuværende tilsynspolitik er udarbejdet i 2012.

Administrationen vil til udvalgtes septembermøde forelægge udvalget for en tids- og leveranceplan for udarbejdelse af en revideret tilsynspolitik.

Lovgrundlag
Sundhedsloven LBK nr 1202 af 14/11/2014 §198 (Patientsikkerhed)
Sundhedsloven, LBK nr 913 af 13/07/2010 især § 219 (Pligten til at udføre tilsyn)
Lov om social service, LBK nr 1023 af 23/09/2014 især §§ 148a, 151 og 151c (Social tilsyn)

Økonomi
Finansieringen til brugerundersøgelse på 117.900 kr kroner kan afholdes på Social- og Sundhedsudvalgets investeringspulje.

Høring
Ældrerådet har 15.8.2017 sendt et brev til adm - ssu, som beskriver Ældrerådets utilfredshed ned manglende høring i nærværende sag. Brevet et vedlagt under bilag - som bilag 2.

Administrationen oplyser at Ældrerådet af administrationen blevet mundtligt orienteret omkring nærværende sag på Ældrerådets møde den 10.8.2017.

Bilag 2 og 2 - A, samt administrationens bemærkning ovenfor er tilføjet til protokollen iftm Social- og Sundhedsudvalgets møde den 15.8.2017

Bilag
Bilag 1: SSU 15-08-2017: Oversigt over tilbud til gennemførelse af brugerundersøgelse i hjemmeplejen. Dok nr: 2017/22974 013


Bilag 2 blev tilføjet protokollen fra Social- og Sundhedsudvalgets møde som følge af udvalgets beslutning

Bilag 2: SSU 15-08-2017 Henvendelse fra Ældrerådet af 15.8.2017 vedr høring i sagen pkt 58 "Attendos hjemmesygepleje i Gribskov Kommune" Dok nr 2017/22974 015
Bilag 2 - A: SSU 15-08-2017 Vejledning om Ældreråd Dok nr: 2017/22974 016Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at tiltræde:
1. at den telefoniske hotline fortsætter frem til udgangen af august 2017, hvorefter udvalget præsenteres for en evaluering af hotlinens virke til udvalgets septembermøde.
2. at kvalitetskontrol af Attendos sygepleje fortsætter frem til udgangen af august 2017, hvorefter udvalget præsenteres for en evaluering af kvalitetskontrollens virke til udvalgets septembermøde.
3. at der på baggrund af de modtagne tilbud til udførelse af en brugerevaluering blandt borgere, der modtager sygepleje, vælges firma 3 med tilbud 3
4. at forvaltningen i samarbejde med analyseinstituttet, Gribskov Ældreråd samt Handicaprådet tilrettelægger indholdet af brugerundersøgelsen.
5. at udgifterne til punkt 3 afholdes fra Social- og Sundhedsudvalgets investeringspulje
6. at udvalget gives en fornyet status til sit møde den 19. september 2017 om den aktuelle status med Attendos sygeplejeydelser i Gribskov Kommune.
7. at udvalget på sit septembermøde forelægges en tids- og leveranceplan for udarbejdelsen af en revideret tilsynspolitik.


Beslutning
1. - 7. Tiltrådt, med accept af at Ældrerådets brev af 15.8.2017, samt administrationens bemærkning under punktet høring er tilføjet til protokollen ifbm mødet den 15.8.2017. Social- og Sundhedsudvalget tilføjer at det er vigtigt at sikre inddragelsen af Ældrerådet fortsat.

Ændringsforslag fra A:
Der tilføres økonomi til den særlige opgave med at monitorere sygeplejeopgaven. Social- og Sundhedsudvalget anmoder Økonomiudvalget om at finde midlerne, svarende til ca 200.000 i 2017.

Der etableres en kontrolenhed, der sikrer at der kommer den kvalitet, der betales for i hjemmeplejen og at økonomien findes ifbm budgetforhandlingerne. Social- og Sundhedsudvalget beder om at der lægges en sag frem som beskriver hvordan en kontrolenhed kan etableres, samt økonomien ifbm dette.

Ændringsforslag fra A tiltrådt.

Social- og Sundhedsudvalget anmoder om at Byrådet tager en temadrøftelse af situationen omkring hjemmesygeplejen.

Fraværende Betina Sølver Hansen, A
59. Evaluering af udvidede åbningstider på Holbohave
27.00G00 - 2017/02123

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget får sagen til beslutning om fastholdelse af udvidet åbningstid på Hobohave.

Baggrund
Byrådet har i budgetaftalen 2017-2020 afsat 800.000 kr. hvert år i 2017, 2018 og 2019 til at dække udvidet åbningstid på Holbohave.

Social- og Sundhedsudvalget har godkendt at åbningstiden foreløbigt er udvidet med:

 • 1 hverdagsaften hver uge fra kl. 15.00 – 21.00.
 • Den første lørdag i måneden fra kl. 10.00 - 14.00,


Den udvidede åbningstid onsdag aften kan også benyttes af borgere, der er i målgruppen, men ikke er visiteret til Holbohave. Om lørdagen er der bl.a. mulighed for, at borgere og pårørende kan spise sammen. Der er tilmelding til aften- og weekendåbent, så der kun holdes åbent ved behov.

Udvalget får sagen nu, da der foreligger en evaluering af den udvidede åbningstid for perioden marts til juni 2017.

Resultatet af evalueringen
Evalueringen består af:

 1. en optælling af antal borgere, der gør brug af de udvidede åbningstider
 2. en spørgeskemaundersøgelse blande de pårørende til borgere på Hobohave.


Optællingen
Optællingen viser, der har været aftenåbent om onsdagen to gange i de tre måneder, som tilbuddet har eksisteret. Første gang uden deltagere og anden gang med to deltagere. Resten af perioden har der ikke været aftenåbent, da der ingen tilmeldte var.

Der har endnu ikke været åbent lørdage grundet manglende tilmelding.

Ingen eksterne borgere har endnu benyttet tilbuddet.

Spørgeskemaundersøgelsen
Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført på et pårørendemøde den 12. juni 2017 og havde til formål at evaluere behovet for udvidet åbningstid - dels som den udvidede åbningstid er på nuværende tidspunkt og dels i forhold til de pårørendes ønsker til evt. yderligere behov for udvidede åbningstider. På mødet deltog 12 pårørende, der alle har besvaret spørgeskemaet.

Der foreligger dermed kun et begrænset grundlag for evalueringen af de udvidede åbningstider.

Besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelsen viser, at

 • 7 pårørende er tilfredse med de eksisterende åbningstider og har ikke umiddelbart yderligere behov - disse bemærker dog, at behovet for yderligere udvidet åbningstid kan komme senere.
 • 2 af de pårørende ønsker på et tidspunkt i fremtiden udvidet åbningstid på alle hverdage.
 • For de 5, der har svaret ja til større behov her og nu, er ønskerne til udvidet åbningstid fokuseret på weekenderne i dagtimerne.
 • 8 ud af 12 pårørende ønsker, at der ligger et fast program for fælles aktivitet om lørdagene, da det vil gøre tilbuddet mere attraktivt. Tilbuddet skal give mulighed for aktiviteter, hvor både borgere og deres pårørende deltager.


Administrationens anbefaling
På baggrund af evalueringen, samtale med Holbohaves ledelse og personale samt med kommunens psykologisk demensfaglige konsulent anbefaler administrationen at:

 • Den nuværende udvidede åbningstid om onsdagen fastholdes indtil videre, dog med fokus på at tilbuddet formidles bredere.
 • Den nuværende udvidede åbningstid 1 gang månedligt om lørdagen fastholdes indtil videre for at vurdere, om tilbuddet kan løbes i gang.
 • At der fastlægges et program for lørdagene, hvor de pårørende også bliver involveret.
 • Der foretages en ny evaluering af den udvidede åbningstid sidst på året, som forelægges Social- og Sundhedsudvalget primo 2018.


Administrationen vurderer, at tilbuddet med udvidet åbningstid gradvist vil blive anvendt mere, efterhånden som der kommer flere brugere/pårørende, og efterhånden som informationen om muligheden spreder sig.

Ved den næste evaluering sidst på året vil der med den længere tids erfaring kunne træffes beslutning om evt. fastholdelse eller ændring af de udvidede åbningstider i forhold til anvendelse og behov.


Lovgrundlag
Lov om Social Service, LBK nr. 1270 af 24/10/16, §81.

Økonomi
Byrådet har i budgetaftalen 2017-2020 afsat 800.000 kr. hvert år i 2017, 2018 og 2019 til at dække udvidet åbningstid på Holbohave.


Høring
Ældrerådet behandler sagen torsdag den 10. august 2017 med henblik på at give input til Social- og Sundhedsudvalget. Ældrerådets input eftersendes pr. mail til Social- og Sundhedsudvalget.

Ældrerådet udtaler følgende:

Administrationens anbefaling tages til efterretning.

Bilag
Bilag1. SSU 15-08-17: Svar fra spørgeskema (dok.nr. 2017/02123 011)Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at godkende:

 1. at fastholde den nuværende udvidede åbningstid på Holbohave, indtil der foreligger en ny evaluering.
 2. at tilbuddet om udvidede åbningstider evalueres igen sidst på året og forelægges Social- og Sundhedsudvalget primo 2018 med henblik på beslutning om fastholdelse eller ændring.
 3. at der fastlægges et program for lørdagene.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger


Beslutning
1. - 3. Tiltrådt.

Fraværende Betina Sølver Hansen
60. Ansøgning om låneoptagelse og huslejestigning i forbindelse med opførelse af 2 balkoner - Kirkegade 35 A-F, Blistrup
82.20G00 - 2017/20150

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning i Byrådet.

Byrådet skal træffe beslutning om at godkende nyt lån til opførelse af to balkoner/altaner i forbindelse med plejeboligerne på Udsigten i Blistrup og lejeforhøjelse for beboerne som følge heraf.

Baggrund
Beboerne på Udsigten har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 6. september 2016 godkendt forslag om opførelse af to altaner. Projektet skal finansieres med et lån på 1.201.200 kr.

Økonomiske forhold og vilkår
Boligerne
Boligafdelingen Udsigten i Blistrup består af 28 plejeboliger og 14 ældreboliger. Boligerne er opført som almene ældreboliger og ejes af Gribskov Kommune. Boligerne er i forbindelse med opførelsen i 1999-2001 finansieret hos KommuneKredit med lån på 20,1 mio. kr. Restgælden udgør medio 2017 16,4 mio. kr. Boligkontoret Danmark administrerer boligafdelingen for kommunen.

Betydning for beboerne
Beboerne ønsker altanerne opført ud for henholdsvis spisesalen/kantinen i stueplan og det fælles opholdsrum på 1. sal.
Altanen på 1. sal ønskes opført, så beboere med demens, der ikke har fri udgang, kan komme ud og få frisk luft. Dette vil løfte deres livskvalitet betydeligt.
Altanen i stueplan ønskes opført, så kørestolsbrugerne blandt beboerne får samme mulighed.


Afdelingen kan ikke selv finansiere udgiften til opførelsen af altanerne. Afdelingen har budgetteret med henlæggelser i 2017 på 437.000 kr., men disse midler er disponeret til løbende vedligeholdelse af boligerne.

Beboerne ønsker derfor at finansiere projektet med et nyt lån. Gribskov Kommune skal, som ejer af ejendommen, godkende og optage lån til forbedringen.

Kommunen har ret til at optage lån til forbedringer i kommunale beboelsesejendomme, når beboerne har stillet forslag eller krav om forbedring - og accepteret den deraf følgende huslejeforhøjelse.

Beboerne betaler lånet tilbage over huslejen. Huslejen vil gennemsnitligt stige med ca. 217 kr. pr. bolig pr. måned, hvis der optages lån til altanerne. Kommunen skal godkende huslejestigningen.

På afdelingsmødet den 6. september 2016 udtrykte beboerne og de pårørende ønske om, at der i forbindelse med opførelsen af altanerne kunne findes besparelser i budgettet. Efter en gennemgang af budgettet blev der fundet besparelser svarende til huslejestigningen, hvorfor stigningen kan undgås, hvis besparelsen effektueres.

Boligkontoret Danmark oplyser, at man fra år til år efter ønske fra beboerne og de pårørende vil forsøge at finde besparelser i budgettet svarende til den huslejestigning, som finansiering af altanerne medfølger.


Administrationen vil ved den årlige gennemgang af årsregnskabet for afdelingen og Boligkontoret Danmarks årsberetning have særligt fokus på, at disse besparelser er fundet.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at balkonerne vil være til glæde og gavn for afdelingen og beboerne.

Beboerne vil opleve øget livskvalitet. Bygningerne vil efter opførelse af altanerne være mere attraktive.

Kommunen oplever ikke tomgang i boligerne. Tomgang opstår, hvis boligerne står ledige og ikke kan lejes ud.


Administrationen vurderer, at den øgede husleje, uagtet om man finder udlignende besparelser i budgettet, ikke vil få betydning for fremtidig udlejning.

Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 1103 af 15.08.2016 - Almenboligloven § 98, vedr. hjemmel til at optage lån til arbejderne.

Bekendtgørelse nr. 1540 om drift af almene boliger af 16.12.2016 §116, stk. 1, nr. 4 og nr. 6 vedrørende kommunal godkendelse af lejeforhøjelse og låneoptagelse.

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17.12.2013 om kommunernes låntagning og meddelelse om garantier mv. §2, stk. 1, nr. 9


Økonomi
Budgettet, inkl. moms, udgør:

Håndværkerudgifter
936.600,00 kr.
Omkostninger
264.600,00 kr.
I alt
1.201.200,00 kr.


Finansiering:

30-årigt lån med fast rente, KommuneKredit
1.201.200,00 kr.


Ydelsen på lånet forventes at udgøre ca. 53.000 kr. p.a.,
svarende til en huslejestigning på ca. 3,37 % eller gennemsnitlig ca. 217,00 kr. pr. bolig pr. måned.

Efter gennemførelsen af renoveringen vil stigningen pr. m2 pr. år udgøre 44,00 kr., så den gennemsnitlige leje pr. m2 vil komme op på 1.355,00 kr.Høring
Ældrerådet behandler sagen på sit møde d. 10. august 2017. Rådets høringssvar foreligger derfor ikke inden sagen færdiggøres til Social- og Sundhedsudvalget. Udvalget får forelagt rådets høringssvar på sit møde d. 15. august.

Ældrerådet udtaler følgende:

Ældrerådet ønsker ikke at tage stilling til låneoptagelsen, og det undrer os, at der ikke foreligger en udtalelse fra centerrådet.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

 1. at godkende optagelse af et 30-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit på 1.201.200 kr. til finansiering af opførelse af 2 balkoner på Udsigten.
 2. at godkende den heraf afledte huslejestigning til ydelsen på lånet på ca. 3,37%.Beslutning
1. Anbefalet
2. Ikke tiltrådt. Social- og Sundhedsudvalget anmoder Økonomiudvalget om at undersøge om en huslejestigning kan undgås.

Fraværende Betina Sølver Hansen
61. Nye retningslinjer for §18 midler
20.00G00 - 2017/10828

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning om nye retningslinjer for §18 midlerne.

Baggrund
Gribskov Kommune giver støtte til frivilligt socialt arbejde, der sigter på at øge velfærd eller yde omsorg inden for det sociale og sundhedsmæssige område.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet d. 23. november 2016, at nuværende ansøgningsfrist og procedure skal revideres frem mod næste ansøgningsrunde i 2018.

Ved Social- og Sundhedsudvalgsmøde d. 25.4 2017 besluttede udvalget et første udkast til de nye retningslinjer. Udkastet blev drøftet ved dialogmøde med de frivillige d. 3. maj 2017, og der er efterfølgende arbejdet videre med det i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de to frivilligcentre, Frivilligt Forum og en leder fra henholdsvis Center for Kultur, Fritid og Turisme og Center for Social og Sundhed samt kommunens frivilligkoordinator.
Arbejdsgruppens opgave var at komme med et forslag til retningslinjer på baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets første udkast og de input, der kom ved dialogmødet. Udkastet er vedlagt som bilag.

Faktuelle forhold
Arbejdsgruppen har i det konkrete forslag til revidering lagt vægt på (det fulde udkast kan læses i bilag):

 • At målgruppen, det vil sige ansøger, fortsat defineres bredt, men at det skal være frivilligt socialt arbejde, der er til gavn for borgere i Gribskov kommune.
 • At der som udgangspunkt kan søges til alle de aktiviteter, der er nødvendige for gennemførelse af den frivillige indsats, men at der lægges vægt på en række kriterier i tildelingen, og at der er enkelte ting, der ikke gives støtte til fx løn.
 • At de tildelte midler er tilgængelige ved årets start, hvorfor det foreslås at rykke ansøgningsfrist til 1. oktober, således at det kan behandles på årets sidste udvalgsmøde.
 • At ansøger fortsat oplyser egenkapitalen, at budget for hvad midlerne skal anvendes til fremgår af ansøgningsskemaet, og at der 1. februar, året efter midlerne er tildelt, tilsendes et mindre regnskab over det bevilgede.

Administrationens vurdering og anbefaling
Det er administrationens vurdering, at arbejdsgruppens udkast fortsat skaber brede rammer for, hvorledes midlerne skal fordeles og derved i høj grad stadig vil bero på de vurderinger, der særskilt gøres fra gang til gang.

Det er samtidig administrationens vurdering, at arbejdsgruppens udkast tager højde for rigtig mange af de drøftelser, der har været blandt de involverede (herunder de frivillige) undervejs i processen og imødekommer en række af de udfordringer, der er nævnt - f.eks. at ansøgningsfristen har skabt problemer, og at inddelingen af midler i 3 puljer, har været uklar.
Derfor anbefaler administrationen at tiltræde udkastet i vedlagte bilag.
Lovgrundlag
Serviceloven §18 stk. 2. LBK nr 1284 af 17/11/2015

Vejledning nr. 12 af 15. februar 2011 om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige sociale organisationer mv. afsnit IX.

Økonomi


Bilag
Bilag 1: SSU 15.08.2017: Udkast til nye retningslinjer for § 18 - juni 2017 (dok.nr. 2017/10828 005)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at godkende arbejdsgruppens udkast til nye retningslinjer for §18.
 2. at tiltræde, at de nye retningslinjer iværksættes ved ansøgningsrunden 2018 med en ansøgningsfrist d. 1.10 2017.Beslutning
1. Tiltrådt, inkl administrationens tilføjelse af sætningen "... og kommunen skal indberette
honoraret til SKAT under angivelse af modtagerens cpr. nr. mm." i afsnittet "Beskatning"
i bilaget "Udkast til nye retningslinjer for § 18".
2. Tiltrådt.

Fraværende Betina Sølver Hansen
62. Ældrerådsvalg 2017 - godkendelse af valgprocedure
27.69.40G00 - 2016/36171

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Byrådet har på møde den 19. juni 2017 besluttet, at valg til Ældrerådet skal ske som fremmødevalg samtidig med kommunalvalget.

I denne dagsorden fremlægges valgprocedure til fastsættelse af de nærmere detaljer for afholdelsen af fremmødevalg til godkendelse i udvalget. Valgproceduren er udarbejdet i samarbejdet med Ældrerådet.

Sagsfremstilling
De nærmere procedurer for afholdelse af valget skal iht. retssikkerhedsloven ske i samarbejde mellem kommunen og det siddende Ældreråd. Der er derfor udarbejdet en valgprocedure, der beskriver arbejds- og ansvarsfordelingen mellem henholdsvis valgsekretariat og valgbestyrelsen samt frister for bl.a. opstilling som kandidat, udsendelse af valgmateriale, afholdelse af valgmøder og opgørelse af valget. Valgproceduren er udarbejdet ud fra Danske Ældreråds normalvalgprocedure med de nødvendige tilpasninger.

Valgbestyrelsen
Valgbestyrelsen fastsættes til at være 4 medlemmer fra det siddende Ældreråd, og valgbestyrelsens formand fastsættes til at være den siddende formand for Ældrerådet.

Valgbestyrelsen har bl.a. følgende opgaver:

 • Godkende kandidater
 • Foretage lodtrækning af kandidatrækkefølge på stemmesedlen
 • Ophæng af valg-informationsplakater relevante steder i kommunen
 • Holde oplæg om Ældrerådets arbejde samt afholdelse af valget på valgmøderne
 • Bedømme ugyldige stemmesedler
 • Godkende valgresultatet
 • Foretage indstilling til Byrådet vedr. afgørelse af valgklager


Valgsekretariatet
Valgsekretariatet varetages af Center for Social og Sundhed. Valgsekretariatet varetager annoncering og udarbejdelse af valgmateriale samt den praktiske håndtering af valgtilrettelæggelsen.

Frister
Frist for opstilling som kandidat fastsættes til den 6. oktober 2017 kl. 12:00.

Skæringsdag for optagelse på vælgerlisten sættes til den 6. november 2017.

Regler og frister for afgivelse af brevstemme samt stemmeafgivelse i eget hjem følger de tilsvarende regler for kommunal- og regionalvalgene.

Samarbejde med kommunalvalget på selve valgstederne på valgdagen
Ældrerådsvalget skal så vidt afholdes i de samme lokaler som til kommunalvalget, men dog adskilt fra kommunalvalget. Der er etableret et godt og tæt samarbejde mellem de to valgsekretariater.

For så vidt angår selve tilstedeværelsen i samme valglokaler fastsættes det i valgproceduren, at Valgformanden for kommunevalget på hvert valgsted har den endelige beslutningskompetence, hvis der opstår uenighed mellem de tilforordnede til kommunevalget og de tilforordnede til Ældrerådsvalget om praktiske forhold i løbet af valgdagen.

Stemmeoptælling
På grund af pladsmæssige udfordringer på flere valgsteder fastsættes det i valgproceduren, at optællingen af stemmer til Ældrerådsvalget sker på rådhuset i stedet for på de enkelte valgsteder, så stemmeoptællingen ikke skal afvente færdiggørelsen af optællingen af hhv. kommunalvalg og regionalvalgene. Hvert valgsted vil fortsat blive optalt for sig.

Gyldigheden af de afgivne stemmesedler bedømmes efter reglerne i Bekendtgørelse nr. 649 af 19/06/2007 om bedømmelse af stemmesedler afgivet til kommunale og regionale valg.

Valgmøder
Byrådet har på møde d. 19. juni 2017 tiltrådt administrationens indstilling om, at der afholdes ét valgmøde, hvor kandidaterne får lejlighed til at præsentere sig for vælgerne. Ældrerådet ønsker størst mulig adgang for flest mulige borgere til at stifte bekendtskab med kandidaterne til Ældrerådsvalget og har derfor anmodet om, at der til gavn for de mere end 13.000 potentielle vælgere, afholdes 3 valgmøder placeret i hhv. Helsinge, Græsted og Gilleleje på samme måde som ved ældrerådsvalget i 2013.

Budget
Ved Byrådets møde d. 19. juni 2017 fremlagdes et estimeret budget for afholdelse af Ældrerådsvalget, hvor det blev anslået, at udgifterne til et fremmødevalg ville andrage ca. 260.000 kr. inkl. administrativt ressourcetræk. Det har vist sig, at nogle af forudsætningerne i estimatet ikke holder. Bl.a. vil det være nødvendigt med en større bemanding på valgstederne end forudsat både i form af en dedikeret valgsekretær til hvert valgsted samt flere tilforordnede. Derudover er det administrative ressourcetræk i selve valgsekretariatet betydeligt større end forudsat i det oprindelige estimat, bl.a. pga. et omfattende koordineringsbehov med kommunalvalget.

Et revideret budgetestimat vil derfor snarere være 445.000 kr.

Lovgrundlag
LBK nr 1345 af 23/11/2016 om retssikkerhed og administration på det sociale område § 32

Økonomi
Ca. 445.000 kr.
Der er siden seneste Ældrerådsvalg i 2013 foretaget årlig afsætning og overførsel af midler til afholdelse af Ældrerådsvalget.

Høring
Administrationen har udarbejdet valgproceduren sammen med Ældrerådet, og indstillingen foretages derfor af administrationen og Ældrerådet i fællesskab.

Bilag
Bilag SSU 15.08.2017: Valgprocedure Ældrerådsvalg 2017 (2016/36171 018)Administrationens indstilling
Administrationen og Ældrerådet indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at godkende valgproceduren, og
 2. at beslutte, at ændre tidligere beslutning af d. 19. juni 2017 om valgmøder, således at der afholdes 3 valgmøder i hhv. Helsinge, Græsted og Gilleleje.Beslutning
1. - 2. Anbefalet.

Fraværende Betina Sølver Hansen
63. Helsinge: Styrkelse af bymidten - invitation til samarbejde fra Realdania
01.11P00 - 2017/22919

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Børneudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning i Økonomiudvalget. Sagen handler om at tilkendegive interesse over for Realdania omkring samarbejde om udvikling af bymidten i Helsinge.

Udkast til interessetilkendegivelse vil i så fald blive forelagt til politisk godkendelse i de fem fagudvalg i september, før den indsendes til Realdania inden fristen den 22.09.2017.

Invitation fra Realdania
Realdania sætter over de kommende år fokus på bymidten. I samarbejde med op til ni byer vil de være med til at løfte kvaliteten i hovedbyernes centrale gader og byrum. Ambitionen er at styrke byerne som drivkraft for livskvalitet, udvikling og bosætning i yderområderne.

Realdania har derfor kontaktet en række kommuner - herunder Gribskov Kommune - for at undersøge, om der er interesse for et samarbejde.

Forventningen er at støtte op til ni fysiske projekter rundt om i Danmark. Projekterne skal øge byernes kvalitet og udvikling med afsæt i stedbundne kvaliteter og ressourcer. Realdania ser gerne, at det sker gennem nye modeller og metoder, der styrker samarbejdet mellem byens mange aktører.

Støtte og medfinansiering
Realdania har i alt afsat en ramme på 73 mio. kr. til indsatsen. Det er Realdanias forventning, at de kan støtte de enkelte projekter med op til 7-8 mio. kr., dog højest 50% af det samlede budget for projektet.

Allerede afsatte midler fra kommunen, private, andre fonde m.v. vil kunne indgå i den øvrige medfinansiering.

Den videre proces
Realdania udvælger op til ni kommuner blandt de indkomne tilkendegivelser med støtte fra et eksternt fagligt panel. De udvalgte kommuner vil blive bedt om at udforme egentlige ansøgninger, hvoraf det er forventningen, at tre til fem vil opnå støtte i første runde.

Følgende kriterier forventes at ligge til grund for den faglige udvælgelse:

 • At projekterne indgår i strategisk sammenhæng, bygger på lokale potentialer og styrker byens udvikling.
 • At projekterne er forankret i kommunen, i civilsamfundet og det lokale erhverv.
 • At kommunen kan tilvejebringe den nødvendige medfinansiering.
 • At projekterne kan rumme en form for innovation - det kan være i forhold til indhold, organisering eller proces m.v., der kan komme andre byer til gode.

Der vil senest den 31.10.2017 blive givet besked om, hvilke kommuner der vil blive indbudt til at indsende en egentlig ansøgning (ansøgningsfrist vil være fredag den 26.02.2018).

Anden runde for interessetilkendegivelse og ansøgning vil være i efteråret 2018.Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at et samarbejde med Realdania kan åbne op for spændende muligheder for at understøtte Byrådets arbejde med at gøre bymidten i Helsinge mere attraktiv for borgere i alle aldre, virksomheder og gæster.

Tanken er at bringe øget liv til midtbyen på en måde, som gør, at de fysiske rammer i midtbyen i højere grad kommer til at understøtte positiv aktivitet og tryghed for alle i byen og ikke mindst de unge.

Et særligt fokus kan eksempelvis være, hvordan vi får gjort bymidten mere attraktiv for børn og unge ved at skabe gode forbindelser og aktive byrum i området mellem gymnasiet og gågadeområdet, der er spændende og trygge, og som skaber rammer for konstruktive sociale fællesskaber på tværs af alder og baggrunde.

Anbefaling
Administrationen anbefaler, at der udarbejdes et udkast til interessetilkendegivelse i et samarbejde mellem Plan- og Miljøudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børneudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget. Udkastet forelægges til politisk godkendelse i de fem fagudvalg i september.

Interessetilkendegivelsen vil så efterfølgende blive indsendt til Realdania inden fristen den 22. 09.2017.

Lovgrundlag


Økonomi
Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune for nuværende. Såfremt der opnås støtte, skal der dog anvises finansiering af den kommunale andel af projektbudgettet.

Bilag
Invitation fra Realdania til samarbejde af 30. juni 2017. Dok. nr. 2017/22919 002

Vejledning: Interessetilkendegivelse. Dok. nr. 2017/22919 003

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Børneudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at godkende, at der udarbejdes et udkast til interessetilkendegivelse, der forelægges til politisk godkendelse i de fem fagudvalg i september.
 2. at angive eventuelle ideer til udkastet.Beslutning
1. Anbefalet.
2. Social- og Sundhedsudvalget anbefaler at de frivillige foreninger, Handicaprådet samt repræsentanter fra de unge inddrages.

Fraværende Betina Sølver Hansen

Sager behandlet på lukket møde:
64. Salg af ejendom
Social- og Sundhedsudvalget tog sagen til efterretning.

65. Genhusning
Social- og Sundhedsudvalget tog sagen til efterretning.


Mødet startet:
03:30 PM

Mødet hævet:
07:45 PM