Plan- og Miljøudvalget

Publiceret 25-04-2016

Mandag den 25-04-2016 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
76 Ansøgning om sundhedshus i bygning på Frederiksborgvej 6

Medlemmer:

Morten Ulrik Jørgensen Jannich Petersen
Brian Lyck Jørgensen Bo Jul Nielsen
Susan Kjeldgaard Knud Antonsen
Michael Bruun  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:

Meddelelser:
Meddelelser:
- Mødet afbrudt kl. 16:30 og genoptaget igen kl. 20:50
- Brian Lyck Jørgensen orienterede om dialog vedr. Put and Take, hvor der er kommet opmærksomhed om, at annoncering i Sportsfiskeren kan trække processen, hvilket ikke er er ønske. Annonce bringes i stedet i Frederiksborg Amsavis (udover UgePosten og Hjemmesiden)

Åbne

76. Ansøgning om sundhedshus i bygning på Frederiksborgvej 6
019070 - 2015/40176

Sagsfremstilling
Introduktion
Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om, der skal arbejdes for at give tilladelse til at etablere sundhedshus i den eksisterende bygning på Frederiksborgvej 6 i Helsinge.

Ansøger
Ejer af ejendommen, Post Danmark A/S ved Christian Seltzberg, har givet Daniel Arum Jensen fra Gilleleje Fitness, Fiskerbakken 21 i Gilleleje, fuldmagt til at søge om at etablere fitnesscenter/sundhedshus i ejendommen Frederiksborgvej 6 i Helsinge. Fuldmagten er givet den 29.03.2016.

Projektet
Ansøger ønsker, at etablere sundhedshus i den eksisterende bygning med den eksisterende ruminddeling. Ansøger oplyser, at konceptet vil være i tråd med Gilleleje Fitness Center. Ansøger oplyser, at der vil blive lagt vægt på at henvende sig til både unge og ældre. Ansøger oplyser, at rummene i bygningen vil blive indrettet forskelligt, nogle med fitnessmaskiner til forskellige træningsformer, andre til træningsformer uden maskiner. Aktiviteterne vil bl.a. være yoga, pilates, personlig træning, kostvejledning og massage.

Lovgivning - Byplanvedtægt
Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt nr 18 for Helsinge kommune.

I anvendelsesbestemmelsen § 2.2 står der: " Bebyggelsens stueetage må kun anvendes til butiksformål. Dog må der indrettes sådanne institutioner og etablissementer til private og offentlige formål (lægehus, ældreklub, arbejdsformidlingskontor og lign. samt restaurant, cafeteria, diskotek m.v.), som efter kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder plads i centerområdet."

Den ansøgte anvendelse skønnes at være indenfor den kategori af anvendelser som beskrives i § 2.2 som muligheder. Dermed kan det ansøgte indrettes i stueetagen.

I § 2.3 står der: " De øverste etager må kun anvendes til kontorer, klinikker, liberale erhverv og boliger." For at gennemføre det ansøgte projekt på førstesalen i ejendommen, kræves der derfor en dispensation fra § 2.3.

Proces
Hvis Plan- og Miljøudvalget ønsker, at tillade det ansøgte sundhedshus i ejendommen, skal ansøgningen i naboorientering i 14 dage, hvorefter der kan træffes en afgørelse. Hvis der ikke er væsentlige indsigelser i naboorienteringen, kan Plan- og Miljøudvalget give administrationen kompetence til at meddele tilladelse og dispensation til det ansøgte.

Projektet kræver herefter en byggetilladelse, da det er en væsentlig anvendelsesændring. I byggesagsbehandling vil der blandt andet blive lagt vægt på brand og redningsforhold samt lydforhold.

Administrationens vurdering og anbefaling
Det ansøgte vurderes at understøtte det byliv kommunen ønsker i Helsinge bymidte, idet det vil understøtte fortætning af aktiviteterne i centrum. Den ønskede anvendelse af bygningen bidrager til andre aktiviteter i bymidten, der kan generere flere mennesker i byens centrale gader. Hvilket kan være med til at skabe et bedre grundlag for butikker og andet liv i byen.

Ejendommens indretning med hovedindgang fra Frederiksborgvej lægger op til øget gående og cyklende trafik samtidig med, at der er plads bag bygningen til parkering af biler. Placering af et sundhedscenter centralt i bymidten betyder, at det er muligt at vælge at komme dertil uden brug af egen bil, men derimod gående, cyklende eller med offentlig transport.

Administrationen anbefaler, at ansøgningen sendes i naboorientering, og at der efterfølgende gives tilladelse, hvis der ikke kommer væsentlige indsigelser.


Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr 1529 af 23.11.2015
Byplanvedtægt nr 18 af Helsinge Kommune

Økonomi


Høring
Hvis Plan- og Miljøudvalget beslutter, at der skal arbejdes for en tilladelse til det ansøgte, vil der blive gennemført en naboorientering af de omkringliggende ejendomme.

Bilag
PMU 25.04.2016 Ansøgning Dok.nr. 2015/40176 004


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:

 1. at beslutte at der skal arbejdes for en tilladelse til det ansøgte.
 2. at administrationen kan give tilladelse til det ansøgte, hvis der ikke kommer væsentlige indsigelser i naboorienteringen.Beslutning

 1. Imod stemte Michael Bruun (V) og O (2)
  For stemte G, A, Knud Antonsen (V) og Jannich Petersen (V) (5)
  Indstillingen tiltrådt.

  O er imod denne aktivitet i bygningen Frederiksborgvej 6
 2. Det blev stillet ændringsforslag om, at evt. indsigelser behandles under alle omstændigheder i PMU
  For stemte G, V, A og O (7)
  Ændringsforslaget tiltrådt


Mødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
09:00 PM