Handicaprådet

Publiceret 30-03-2016

Onsdag den 30-03-2016 kl. 16:15

Indholdsfortegnelse:

Åbne
15 Refleksion og videndeling efter Det Centrale Handicapråds årsmøde
den 2. februar 2016
16 Høring af udkast til ny handicappolitik for Gribskov Kommune
17 Skolen i Virkeligheden - udvikling af tilbud "Lån et menneske med handicap"
18 Handicapbus på botilbudet Kirkeleddet 8
19 Forberedelse til møde med Center for Byer, Ejendomme og Erhverv


Efterretningssager
20 Tilsynsrapport Ahornstien og Søfryd 2015
21 Tilsynsrapport Fabianhus 2015
22 Tilsynsrapport Kobbel-Husene Gydevej 2015
23 Tilsynsrapport Kilden incl. status på samarbejdsaftale mellem Gribskov

Kommune og Kilden

Medlemmer:

Bente Ullits Eckmann DH Annelise Hansen DH
Jonna Hildur Præst Pia Foght
Agnete O. Sørensen Inger Hansen DH
Kim G. Nielsen DH Helle Mariager
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Kim G. Nielsen DH

Meddelelser:
Handicaprådet blev inviteret til at deltage i dialogmødet om Gribskov Kommunes kommende Værdighedspolitik. Dialogmødet holdes torsdag, den 14 april 2016.
Anne Steffensen er udpeget som personlig stedfortræder for Helle Mariager, jævnfør Byrådets beslutning af den 14. marts 2016, punkt 38.
Gribskov Kommune har fået en ny hjemmeside. Hjemmesiden fungerer, men den er stadig under udvikling. Alle, der benytter hjemmesiden har mulighed for at give input til udvikling (give ris og ros, gør opmærksom på mangler eller fejl).
Karsten Sten Jensen, der er personlig stedfotræder for Kim G. Nielsen, er indkaldt, men er forhindret i at deltage.
Helle Mariager deltog i mødet fra kl. 16.30.

Åbne

15. Refleksion og videndeling efter Det Centrale Handicapråds årsmøde den 2. februar 2016
27.69.48G00 - 2014/43276

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandler sagen med henblik på videndeling og fælles refleksion.

Baggrund
Det Centrale Handicapråd holdt årsmøde den 2. februar 2016. Tre medlemmer af Gribskov Kommunes Handicapråd (Bente Ullits Eckmann, Annelise Hansen og Inger Hansen) deltog i Det Centrale Handicapråds årsmøde.

Årsmødets tema var "Hvordan skaber vi resultater i fremtidens handicappolitik".

Videndeling og refleksion
På mødet den 30. marts 2016 vil de medlemmer af rådet, der deltog i konferencen, dele viden og inspiration fra konferencen med hele rådet. Så rådet kan få en fælles refleksion til gavn for rådets fremtidige virke.


Lovgrundlag


Økonomi


Bilag
Der var ingen bilag til behandling af punktet. I forbindelse med protokollen gøres opmærksom på, at interesserede kan læse mere på følgende hjemmesider:

 • om Handicapkonventionen på: menneskeret.dk/handicap
 • om kommunale handicapråd på: handicapraad.socialstyrelsen.dk
 • om Gap-analysen på dch.dk/content/materialeAdministrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at vurdere om viden og inspiration fra konferencen giver anledning til at arbejde videre med nogle konkrete opmærksomhedspunkter eller tiltag i rådets virkeBeslutning

 1. Erfaringer og input fra årsmødet drøftet. Opmærksomhed på en oplevelse af manglende effekter af indsatsen på landsplan. Interessante erfaringer med løbende digitale afstemninger under mødet i større forsamling.


16. Høring af udkast til ny handicappolitik for Gribskov Kommune
00.01G00 - 2015/29678

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandler sagen for at give et høringssvar i høring af udkast til Gribskov Kommunes Handicappolitik "Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed".

Baggrund
Økonomiudvalget har besluttet at sende udkast til Gribskov Kommunes Handicappolitik "Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed" i offentlig høring. Udvalget traf beslutningen om høring mandag, den 7. marts 2016.

Høringsfrist er mandag, den 9. maj 2016.

Om udkast til politikken
I efteråret 2015 nedsatte Byrådet et tværgående temaudvalg - Handicapudvalget. Handicapudvalget fik til opgave at forberede en ny og tidssvarende handicappolitik. Byrådet lagde vægt på, at

 • Politikken skal afspejle nutidens tendenser og lokale behov
 • Politikken skal tage form i en inddragende proces
 • Politikken skal tage afsæt i FN's HandicapkonventionHandicapudvalget udformede udkast
Handicapudvalget udformede udkast til politikken i efteråret 2015. Handicapudvalget arbejdede på baggrund af input fra

 • studietur til Handicaporganisationernes Hus,
 • dialogmøde med repræsentanter for mennesker med handicap, pårørende til mennesker med handicap, repræsentanter for erhvervs- og foreningslivet, politikere og fagpersoner,
 • beboer- og brugermøder inden for socialområdet,
 • dialogmøde med unge,
 • facebook-siden "Hverdag med Handicap",
 • mails fra borgere,
 • læsning af rapporter og undersøgelser, der behandler problematikker knyttet til gennemførelse af FN's Handicapkonvention og
 • dialog med repræsentanter for Handicaprådet.


Handicapudvalget afsluttede sit virke ved at overdrage udkast til politikken samt anbefalinger til hørings- og beslutningsprocessen til Økonomiudvalget i udgangen af året 2015.

Fagudvalgene behandlede udkast
Udkast til politikken blev behandlet i alle fagudvalg i februar 2016. Udvalgene kvalitetssikrede udkast og formulerede ideer til, hvilke indsatser, udvalgene mener, kan løfte intentionerne i handicappolitikken (bilag 2)

Økonomiudvalget besluttede at sende udkast i høring
Økonomiudvalget har besluttet at sende udkast til Gribskov Kommunes Handicappolitik "Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed" (bilag 1) i offentlig høring.


Høringsmateriale
Høringsmateriale består af to dokumenter:

 1. Udkast til Gribskov Kommunes Handicappolitik "Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed"
 2. Fagudvalgenes ideer til arbejde med politikken


Økonomiudvalget beder om input og kommentarer til begge dokumenter. De er vedhæftet dette dagsordenspunkt som henholdsvis bilag 1 og bilag 2.

Opsætning af teksten
Når politikken bliver vedtaget, bliver teksten sat op med grafik, rette skrifttype m.v. Lige nu er teksten tilgængelig med en prøveopsætning. Input og kommentarer til opsætning - skrift, grafik med mere - efterspørges som hjælp til at udforme en god opsætning.


Lovgrundlag
FN-konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap, ratificeret af Danmark den 28. maj 2009 efter folketingsbeslutning B 194.

Økonomi
Der er i budget 2016-20 ikke afsat midler til at understøtte implementering af politikken med særlige aktiviteter eller tiltag.

Høring
Offentlig høring fra uge 10 til uge 19 med høringsfrist den 9. maj 2016.

Bilag
Bilag 1: Udkast til Gribskov Kommunes Handicappolitik "Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed" Dokumentnummer 2015/29678 061 (høringsversion)

Bilag 2: BILAG ØU 070316 Udvalgenes ideer til arbejde med politikken Dokumentnummer 2015/29678 058


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at give et høringssvarBeslutning
Handicaprådet gav følgende høringssvar:

 • Rådet er tilfreds med, at udkast til politikken er blevet til i en inddragende proces, hvor blandt andet mennesker med handicap blev spurgt og hørt, og hvor alle fagudvalg havde mulighed for at få ejerskab til politikken.
 • Rådet vurderer, at det kan være en styrke ved politikken, at teksten er kort - med fem lokale fokuspunkter og fem ambitioner. Den korte tekst kan styrke sandsynligheden for, at politikken bliver læst og anvendt.
 • Rådet sætter stor pris på, at Gribskov Byrådet vil holde et årligt temamøde arrangeret i samspil med Gribskov Kommunes Handicapråd for at fastholde fokus på gennemførelse af politikken. Rådet vurderer, at en løbende dialog er en forudsætning for at opnå effekten og fastholde fokus på værdier som respekt, forståelse og saglig behandling.
 • Rådet savner en præcisering af, at ledelsen har et ansvar for at sikre, at medarbejdere kender og anvender politikken i det daglige arbejde.
 • Rådet gør opmærksom på, at definition af handicapbegrebet ikke er en citat fra konventionen; citationstegn skal fjernes eller teksten skal justeres, så ordlyden er identisk.
 • Rådet finder, at opsætning er fin, og ideen med at bruge piktogrammer er rigtig god; så rådet anbefaler, at man bruger - lidt mere bearbejdede piktogrammer - i den endelige udgave.
 • Rådet gør opmærksom på behov for korrekturlæsning af teksten inden vedtagelsen.
 • Rådet spørger til, hvordan kendskab til politikken bliver fremmet. Bliver politikken trykt? Offentliggjort på hjemmesiden? Bliver der lavet en plakat med fokuspunkter som kan hænges op i de kommunale bygninger?


Med ovenstående bemærkninger bakker Handicaprådet op om udkast til en ny handicappolitik.
17. Skolen i Virkeligheden - udvikling af tilbud "Lån et menneske med handicap"
17.02G00 - 2016/09647

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandler sagen for at kommentere på ideen og give input til det videre arbejde.

Baggrund
Det Centrale Handicapråd har lavet 'Strategi om holdninger og handicap' med forslag til, hvordan man kan flytte holdninger og gøre op med fordomme om mennesker med handicap.

Et af forslagene i strategien går ud på, at "frivillige kan tilknyttes biblioteket og kan bookes til at komme ud og snakke om deres liv og hverdag med et handicap".

Det forslag vil biblioteker i Gribskov Kommune gerne arbejde videre med. Tanken er at skabe en mulighed for, at lærere og pædagoger kan "låne et menneske med handicap" til at fortælle om hverdag med handicap til børn og unge i forbindelse med titag "Skolen i Virkeligheden"


Skolen i virkeligheden
"Skolen i Virkeligheden" er en hjemmeside, hvor kommunen samler alle lokale og regionale tilbud, som borgere, foreninger og erhvervsdrivende har lyst til at give lokale børn i alderen 0-18 år. Lærere og pædagoger kan via hjemmesiden får overblik over de muligheder, der er, for at give børn og unge en anderledes måde at lære på.

Administrator for hjemmesiden - Iben Toudal - vil gerne udvikle ideen om, at frivillige kan bookes til at komme ud og snakke om deres liv og hverdag med et handicap, til et konkret tilbud, som kan formidles gennem hjemmesiden "Skolen i Virkeligheden".


Første skridt: Prøveforløb
Iben Toudal søger en til to frivillige, som vil være med til at afprøve ideen.

Afprøvning handler om at gennemføre et til to forløb, hvor administratoren matcher en interesseret skoleklasse med den/de frivillige. Efter forløbet samler man kommentarer fra de frivillige, de involverede lærere og/eller pædagoger og de deltagende børn og unge.

Erfaringerne vil blive brugt til at udforme det konkrete tilbud som vil indgå i "Skolen i Virkelighedens" tilbudsvifte.


Andet skridt: Udvikling af konkret tilbud
Udvikling af konkret tilbud kræver, at der er en eller flere personer med handicap, som gerne vil være frivillige og stille deres viden og erfaringer til rådighed for børn og unge.

Det kræver også, at de frivillige er indstillede på selv at koordinere og besvare henvendelser fra lærere og pædagoger.


Spørgsmål til refleksion
Sagen kommer på dagsorden for at afstemme med Handicaprådet, om og hvordan rådet vil bakke op om ideen.

 • Kan rådet pege på potentielle samarbejdspartner blandt handicaporganisationer og mennesker med handicap?
 • Er nogle blandt rådets medlemmer interesseret i at deltage i afprøvning og udvikling af ideen?
 • Hvad skal man være opmærksom på i forbindelse med at arbejde med ideen?Lovgrundlag
LBK nr 1534 af 11/12/2015 (Folkeskoleloven) § 16a

Økonomi
Ingen

Bilag
Der er ingen bilag til behandling af sagen. Interesserede kan læse mere om "Strategi om holdninger og handicap" på dch.dk/holdninger-og-handicap og læse mere om "Skolen i Virkeligheden" på skolenivirkeligheden.dk/gribskov


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at give input og kommentarer til det videre arbejde med ideenBeslutning

 1. Handicaprådet bakker op om ideen. Jørgen Eckman og Annelise Hansen fra DH Gribskov vil gerne være med til at afprøve og udvikle ideen.


18. Handicapbus på botilbudet Kirkeleddet 8
27.57G00 - 2015/36936

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandler sagen for at give et høringssvar.

Baggrund
Social- og Sundhedsudvalget får sagen til beslutning om, hvorvidt der skal indkøbes en handicapbus til botilbudet Kirkeleddet 8, og i forlængelse heraf om det fremadrettet skal være en del af serviceniveauet i botilbuddet, at de har egen bud med deraf følgende takstforøgelse.

Social- og Sundhedsudvalget er på møde den 25. november 2015 blevet orienteret om en henvendelse fra pårørendeforeningen på Kirkeleddet til Pia Foght, med anmodning om tilsagn om kommunens medfinansiering af en handicapbus til Kirkeleddet 8.

Kørselsbehov på Kirkeleddet 8
Kirkeleddet 8 er et specialiseret botilbud for yngre borgere med betydelig og varig nedsat funktionsevne pga. fysisk handicap samt kognitive vanskeligheder som følge af erhvervet hjerneskade, sklerose o.l. Botilbuddet er oprettet iht. almenboliglovens § 105 og drives af Aleris Omsorg A/S iht. driftskontrakt med Gribskov Kommune.

Boboerne har lav mobilitet og kan ikke færdes på egen hånd. De kan pga. deres funktionsniveau ikke anvende kollektiv trafik. De har behov for ledsagelse, når de skal ærinder eller på ture ud af botilbuddet.
Botilbuddet er beliggende i Græsted, og der er behov for kørsel til de fleste aktiviteter.

Botilbuddet har i dag en beboerfinansieret handicapbus, som anvendes dagligt til at køre ture og ærinder ud af huset med beboerne. Det er personalet på botilbuddet, der kører handicapbussen for beboerne.

To beboere har bevilliget handicapbil fra deres handlekommune. Bevillingen er efter det oplyste i begge tilfælde bl.a. nødvendiggjort af, at der ikke indgår mulighed for kørsel som en del af botilbudet.

Nuværende private busordning på Kirkeleddet 8
Den nuværende handicapbus på Kirkeleddet ejes og driftes af Busforeningen Kirkeleddet 8, der er en beboer- og pårørendeforening med eget cvr-nummer. Botilbuddet er registreret som bruger af bussen.

Driften af busforeningen, der dermed kan stille en handicapbus til rådighed for beboerne, bygger på, at alle beboere frivilligt er medlemmer af foreningen. Ved indflytning på botilbuddet indbetales et indskudsgebyr på 5.500 kr., der ikke tilbagebetales ved fraflytning. Derudover betales der et månedligt abonnement på 200 kr. samt en pris pr. faktisk kørt kilometer.

Rent praktisk sker afregning ved, at personalet på Kirkeleddet noterer hvilke beboere, der kører hvilke ture. Kørselsregnskab udarbejdes af busforeningen.

Udskiftning af handicapbussen
Busforeningen har i efteråret 2015 været nødt til at skifte handicapbussen ud med en anden og nyere bus, og det er i den forbindelse, at busforeningen i november rettede henvendelse til Pia Foght med anmodning om medfinansiering af anskaffelsessummen.

Den nye bus, som busforeningen købte i november 2015, er en Ford Transit Kombi 300m, 2,2 TDCI, til 9 personer med lift og specialindretning til fastgørelse af tre kørestole. Bussen, der er fra 2012, er købt brugt og havde ved overtagelsen kørt 6.000 km. Busforeningen har betalt 140.000 kr. for bussen inkl. modregning af værdien af busforeningens daværende handicapbus.

Kommunens vognpark på de øvrige bo- og dagtilbud
Kirkeleddet 8 er sammen med botilbuddet Skipperstræde de eneste tilbud i kommunen, der ikke råder over en handicapbus som en del af tilbuddet. Således råder både Vega, Fabianhus, Kobbel-Husene, Ahornparken og Gribskov Bo- og Støttecenter hver især over to eller flere køretøjer, fortrinsvis busser.

Regler for opkrævning af brugerbetaling
Det følger af buskørselsbekendtgørelsen, at kommunale/regionale eller private institutioner eller botilbudsenheder tilladelsesfrit kan befordre personer, hvis passagererne er tilknyttet institutionen eller botilbudsenheden som patienter, elever, beboere, ansatte eller lignende samt eventuelt medfølgende personer med henblik på fysisk og psykisk bistand eller opsyn, hvis kørslen udføres vederlagsfrit og ikke udgør institutionens eller botilbudsenhedens primære formål.

En kommune kan ikke uden lovhjemmel drive erhvervsvirksomhed, og en kommune kan derfor allerede af den grund ikke opnå tilladelse til at udføre erhvervsmæssig personbefordring efter buskørselsloven. Det betyder, at kommuner, der tilbyder befordring til beboere på plejehjem, opholdssteder mv. i kommunale busser, derfor skal overholde betingelserne i buskørselsloven for tilladelsesfri buskørsel, dvs. at buskørslen skal udføres vederlagsfrit.

Det følger imidlertid af kommunalfuldmagtsreglerne, at forudsætningen for, at kommunerne kan stille kommunale busser til rådighed for borgerne til private aktiviteter mv., er, at kommunerne opkræver de direkte og indirekte omkostninger.

Det betyder, at kommunen på den ene side skal udføre kørslen vederlagsfrit, men på den anden anden side er forpligtet til at opkræve de udgifter, som kommunen lovligt kan opkræve. Kommunen skal derfor opkræve de udgifter, der er direkte forbundet med kørslen; benzin, sprinklervæske og olie.

Besluttet serviceniveau for befordring med handicapbusser i botilbud
Byrådet har på møde den 26. oktober 2015 besluttet følgende om opkrævning af brugerbetaling for befordring af beboere i køretøjer tilknyttet de sociale tilbud:

Befordring Indhold/lovginvning Bemærkninger
Kørsel til fritidsaktiviteter med botilbudets bus Borgeren skal afholde de direkte driftsudgifter.

For at lette administrationen af ordningen vil der fra 2015 opkræves et beløb svarende til statens lave kilometertakst (2,05 kr./km i 2015), der svarer til de gennemsnitlige direkte driftsudgifter ved kørsel i et motorkøretøj.
Botilbudene har hidtil ført særlige driftsregnskaber med indkøb af brændstof m.m. Der vil ved at opkræve km-takst ske en forenklet administration og harmonisering mellem botilbudene. Hvis flere borgere kører sammen, fordeles udgiften mellem deltagerne.


Overdragelse af ejerskabet af bus til botilbuddet Kirkeleddet 8
Den nuværende bus på Kirkeleddet 8 ejes som beskrevet ovenfor af Busforeningen. Hvis bussen fremadrettet skal indgå som en formel del af tilbudet og indgå i taksten, er det nødvendigt, at kommunen v/ Kirkeleddet 8 overtager ejerskabet af bussen. Det skyldes, at kommunen ikke uden lovhjemmel kan betale driftsudgifter og vedligeholdelse af anden mands ejendom.

Busforeningen har tilkendegivet, at busforeningen gerne vil overdrage halvdelen af bussen som gave til kommunen. Det er lovligt for kommunen at modtage gaver, blot der ikke er betingelser knyttet til gaven fra gavegiver. Kommunens umiddelbare anskaffelsesudgift vil derfor alene være på 70.000 kr., såfremt kommunen overtager Kirkeleddets nuværende bus fra busforeningen. Dertil skal lægges anslåede driftsudgifter, ca. 29.000 kr., til service, forsikring og vægtafgift samt eventuel vedligeholdelse det første år, da omkostningerne først kan tillægges taksten med virkning fra 2017.

Til sammenligning kan oplyses, at indkøb af en fabriksny bus med lift og særindretning til fastspænding af tre kørestole koster iflg. leverandøren vil koste ca. 300.000 kr.

Nødvendig takstforhøjelse
Idet kommunen lovligt kun kan opkræve de direkte kørselsudgifter fra beboerne, skal øvrige driftsudgifter - service, forsikring og vedligeholdelse - samt henlæggelser til fornyelse betales af tilbudet. Med andre ord skal det indgå som en del af taksten for tilbudet. Hvis botilbudet Kirkeleddet 8 overtager ejerskabet af bussen, vil det medføre en takststigning.

Takstforhøjelse kan først ske med virkning for 2017, og da den nuværende bus har en forventet restlevetid på 5 år regnet fra december 2015, betyder det, at henlæggelserne til fornyelse vil være forholdsmæssigt højere indtil næste udskiftning af bussen har fundet sted.

En ren prisfremskrivning af nuværende takst til 2017 uden indregning af ny bus giver en takst på 3.493 kr. Taksten for 2017 inkl. indregning af driftsudgifter og henlæggelser til en handicapbus knyttet til tilbudet vil blive på 3.530 kr.. Taksten vil således stige med 1,06 % udover den almindelig prisfremskrivning, hvis Kirkeleddet 8 fremadrettet skal råde over en handicapbus som en del af tilbuddet.

Hvis det besluttes, at en handicapbus fremadrette skal være en integreret del af driften af botilbudet Kirkeleddet 8, vil administrationen i forlængelse heraf skulle indgår en allonge til den nuværende driftsaftale om Kirkeleddet 8 med Aleris Omsorg herom.

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at beboersammensætningen på Kirkeleddet sagligt kan begrunde, at der indgår en befordringsmulighed som en del af tilbudet. Der er et dagligt kørselsbehov hos en eller flere af beboerne, og kørselsbehovet er hidtil blevet dækket af en privat beboerfinansieret busordning.

I kommunens øvrige tilbud - Vega, Fabianhus, Kobbel-Husene, Ahornparken og Gribskov Bo- og Støttecenter - indgår mulighed for kørsel som en del af tilbudet og beslutning om der også skal tilbydes kørsel som en del af tilbudet på Kirkeleddet 8 vil sikre et mere ensartet serviceniveau på tværs af det enkelte tilbud.

Kommunen vil ved at overtage busforeningens nuværende bus for en initialinvestering på 70.000 kr. kunne erhverve en brugt specialindrettet liftbus med en forventet restlevetid på 5 år. Alternativet til at overtage busforeningens bus vil være indkøb af en fabriksny bus til en initialinvestering på ca. 300.000 kr. med en afskrivning på 7 år. Administrationen vurderer derfor, at overtagelse af bussen fra busforeningen - på trods af de for en periode højere henlæggelsesomkostninger pga. den kortere afskrivningsperiode - vil være en fordel forkommunen.

Det bemærkes, at der på Skipperstræde eksisterer en ordning, der ligner ordningen på Kirkeleddet 8, idet en af beboerne ejer en handicapbus, som indgår i en delebil-ordning på stedet. Kørselsbehovet på Skipperstræde er efter det umiddelbart oplyste anderledes end behovet på Kirkeleddet. Administrationen vil derfor undersøge, om der på Skipperstræde også er et behov for, at lade en handicapbus indgå som en del af serviceniveauet i botilbudet.

Det forventes på baggrund af ovenstående vurdering, at Social- og Sundhedsudvalget træffe beslutning om følgende forhold:

 1. Hvorvidt befordring skal indgå som en del af serviceniveauet på botilbudet Kirkeleddet 8, og i bekræftende fald:
 2. Hvorvidt kommunen v/ Kirkeleddet 8 til opfyldelse af eventuelt besluttet serviceniveau skal købe handicapbus tilhørende Busforeningen Kirkeleddet 8 for 70.000 kr.
 3. Hvorvidt anskaffelsesomkostninger samt første års driftsomkostninger skal afholdes af udviklingspuljen vedr. de takstfinansierede sociale tilbud
 4. Hvorvidt administrationen skal indgå en allonge til den nuværende driftsaftale om Kirkeleddet 8 med Aleris Omsorg om, at en handicapbus fremadrette vil være en integreret del af driften af botilbudet.


Lovgrundlag
LBK nr 1050 af 12/11/2012 om buskørsel § 1b
BEK nr 1372 af 26/11/2015 om buskørsel § 3

Økonomi
Anskaffelsesudgifter: 70.000 kr. Drift og vedligeholdelse det første år: 29.000 kr.

Udgiften på 99.000 kr til anskaffelse og vedligehold i 2016 afholdes af udviklingspuljen vedr. de takstfinansierede sociale tilbud.

Fra 2017 indregnes driftsudgifter og henlæggelser til handicapbussen i taksten for Kirkeleddet 8. Det vil medføre en takstforhøjelse 57 kr./dg. = 1,06 %, der vil skulle besluttes af Byrådet ifm. fastlæggelse af taksterne for 2017.


Bilag
Ingen

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at afgive høringssvarBeslutning
Handicaprådet bemærker særligt fire aspekter af sagen:

 • Der er tale om et specialiseret tilbud for yngre borgere med betydelig og varig nedsat funktionsevne
 • Beboerne beskrives som personer, der på grund af funktionsnedsættelsen ikke kan fædres på egen hånd og ikke kan anvende kollektiv trafik
 • Sagsfremstillingen redegør for et dagligt kørselsbehov hos en eller flere beboerne
 • De fleste tilbud i kommunen har en handicapbus som en del af tilbuddet


På den baggrund vælger Handicaprådet at forholde sig til det principielle handicappolitiske spørgsmål, navnlig til et spørgsmål om et specialiseret tilbud bør have en egnet transportløsning som en del af tilbuddet, når der er tale om tilbud for borgere, som har en betydelig og varig nedsat funktionsevne, og som på grund af funktionsnedsættelsen ikke kan fædres på egen hånd og ikke kan anvende kollektiv trafik.

Handicaprådet vurderer, at en transportløsning som en del af sådan et tilbud er måden at arbejde i praksis med De Forenede Nationers Konvention om rettigheder for personer med handicap. Det handler særligt om de offentlige myndigheders forpligtelse til:

 • At sikre transportmuligheder for personer med handicap (artikel 9 om tilgængelighed)
 • At forebygge isolation fra eller udskillelse af samfundet (artikel 19 om retten til et selvstændigt liv og til at være inkluderet i samfundet)
 • At sikre personlig mobilitet (artikel 20 om personlig mobilitet)
 • At gøre det muligt at deltage i alle livets forhold (artikel 26 om habilitering og rehabilitering, artikel 29 om deltagelse i det politiske og offentlige liv, artikel 30 om deltagelse i kulturlivet, rekreative tilbud, fritidsaktiviteter og idræt)Handicaprådet anbefaler derfor, at kommunen altid sørger for, at et specialiseret tilbud har en egnet transportløsning som en del af tilbuddet, hvis tilbuddets beboere på grund af deres funktionsnedsættelse ikke kan færdes på egen hånd og ikke kan anvende kollektiv trafik.

Handicaprådet anbefaler også, at beslutningen i den konkrete sag om handicapbus til botilbudet Kirkeleddet 8 følger princippet om, at en egnet transportløsning skal være en del af tilbuddet.
19. Forberedelse til møde med Center for Byer, Ejendomme og Erhverv
27.69.48G00 - 2014/09023

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandler sagen for at beslutte, hvad Rådet særligt ønsker at drøfte med centerchef for Center for Byer, Ejendomme og Erhverv.

Baggrund
I årene 2014 - 2015 har Handicaprådet arbejdet systematisk med at opbygge viden om den kommunale organisation. I den forbindelse har Rådet inviteret relevante centerchefer til dialog om de enkelte centres opgaveområder.

Siden er der sket en række omorganiseringer i den kommunale organistion. Handicaprådet har derfor aftalt at invitere centerchef for det nye Center for Byer, Ejendomme og Erhverv til en præsentation af center og en dialog om centers opgaver.

Centerchefen, Sara Paarup, deltager i mødet med Handicaprådet den 25. maj 2016.

Denne sag er en forberedelse til dialog om opgaver i Center for Byer, Ejendomme og Erhverv.

Om Center for Byer, Ejendomme og Erhverv
Center for Byer, Ejendomme og Erhverv (CBEE) arbejder blandt andet med lokalplanlægning, byudvikling, erhvervsudvikling, køb og salg af ejendomme samt drift og udvikling af kommunale ejendomme. Center består af tre teams:

 1. Ejendomme og Erhverv
 2. By og Bolig
 3. Service og DriftEjendomme og Erhverv
Teamet Ejendomme og Erhverv har opgaver som for eksempel:

 • Udvikling, optimering og vedligehold af kommunale ejendomme
 • Anlægs- og byggeprojekter
 • Udbud og kontraktstyring
 • Erhvervsstrategi- og udvikling
 • Økonomifunktion og -styring
 • Risikostyring og forsikringBy og Bolig
Teamet By og Bolig har opgaver som for eksempel

  • Udviklingsstrategi, planstrategi, bosætningsstrategi og bæredygtighedsstrategi
  • Byudvikling
  • Køb, salg, leje og forpagtning af ejendomme
  • Kommune- og lokalplanlægning
  • Miljøscreening og vurdering
  • Understøtte borgerinitiativer
  • Boligvisitation- og administration
Service og Drift
Teamet Service og Drift står for intern service for den kommunale organisation, som for eksempel:

  • Drift af kantine
  • Drift af bilpark
  • Tilpasning af kontorer
  • Kontrollering af rengøringskontrakter
  • Adgangskontrol
  • Logistik mellem kommunens ejendomme
  • Drift af post
  • Indkøb af møbler, kontorartikler m.v.
  • Aflæsning af forbrug (el, vand, varme) på kommunale ejendomme
  • Mindre håndværksydeler

Men også opgaver som for eksempel

  • Tilsyn og vedligehold af offentlige legepladser


Forberedelse til møde med centerchefen
Denne sag danner rammen om rådets refleksion og forberedelse til møde med centerchefen for Center for Byer, Ejendomme og Erhverv.

Den særligt interesserede kan forberede sig ved at læse følgende artikler fra FN's konvention om rettigheder for mennesker med handicap:

 • artikel 3 Generelle principper
 • artikel 9 Tilgængelighed
 • artikel 19 Retten til selvstændigt liv og til at være inkluderet i samfundet
 • artikel 20 Personlig mobilitet

Rådet opfordres desuden til at læse udkast til ny handicappolitik for Gribskov Kommune (som behandles under andet punkt på samme dagsorden) samt den gældende handicappolitik.

Lovgrundlag


Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet at beslutte

 1. hvad Rådet særligt ønsker at drøfte med centerchef for Center for Byer, Ejendomme og Erhverv.Beslutning
Handicaprådet er interesseret i at drøfte følgende:

 • Hvordan center arbejder med at forbedre tilgængelighed i forbindelse med udvikling, optimering og vedligehold af kommunale ejendomme?
 • Hvordan center arbejder med tilgængelighed i forbindelse med byudvikling, kommune- og lokalplanlægning?
 • Hvordan sikrer center at tilgængelighed ikke går tabt, når opgaven skifter hænder i anlægs- og byggeprojekter?
 • Hvordan arbejder center med information om tilgængelighed af bygninger og udearealer?
 • Hvad gør center for at sikre en brugbar placering af handicapparkeringspladser (spørgsmål med afsat i erfaringer fra parkering ved lægehuset i Gilleleje)?
 • Hvordan vil center arbejde med realisering af den nye handicappolitik?
Efterretningssager

20. Tilsynsrapport Ahornstien og Søfryd 2015
27.00G00 - 2014/38360

Sagsfremstilling
Handicaprådet får sagen til orientering.

Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 24.02.2016

"Social- og Sundhedsudvalget får sagen til orientering om gennemført anmeldt tilsyn på Ahornstien og Søfryd. Udvalget behandler sagen for at træffe en beslutning om godkendelse af plan for opfølgning.

Det anmeldte tilsynsbesøg fandt sted den 14. oktober 2015. Tilsynsbesøgets formål var at re-godkende tilbuddet. Ahornstien og Søfryd er re-godkendt. Kommunen modtog tilsynsrapporten den 29. december 2015.

Rapporten indeholder en række opmærksomhedspunkter, og tilbuddenes ledelse har udarbejdet en plan for opfølgning på de rejste punkter. Social- og Sundhedsudvalget bedes træffe beslutning om godkendelse af plan for opfølgning.

Baggrund
Ifølge Lov om socialtilsyn skal alle eksisterende sociale tilbud indenfor det specialiserede socialområde re-godkendes i perioden 1. januar 2014 - 31. december 2015. Re-godkendelsen sker med afsæt i et anmeldt tilsynsbesøg, hvor der laves en samlet vurdering af tilbuddet med afsæt i Socialtilsynets anvendte kvalitetsmodel.

Nedenfor er opsummeret tilsynets vurdering af de 7 temaer, der indgår i Socialtilsynets kvalitetsmodel. Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag. Hvis der ønskes en uddybning af de 7 temaer, henvises til beskrivelse af modellen, der er vedlagt nærværende sag, men ikke udgør bilag til sagen.

I tilsynsrapporten bedømmes der ud fra følgende skala:
5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.

Administrationen orienterer hermed Social- og Sundhedsudvalget om de væsentligste opmærksomhedspunkter fra tilsynsrapporten, og beder udvalget om at godkende den planlagte opfølgning på disse opmærksomhedspunkter.

Tilsynets overordnede vurderingerUddannelse og beskæftigelse
Tema 1, Uddannelse og beskæftigelse, gives scoren 2,3, idet Ahornstien og Søfryd understøtter borgernes beskæftigelse med udgangspunkt i vurdering af borgernes ressourcer. Flere borgere har været i beskæftigelse i løbet af det sidste år. Socialtilsynet vurderer dog, at indsatsen i højere grad kan ske ud fra konkrete mål opsat i samarbejde med borgerne.

Selvstændighed og relationer
Tema 2 gives scoren 4,3. Socialtilsynet vurderer, at Ahornstien og Søfryd i høj grad støtter borgerne i deres relationer og selvstændighed. Dette sker gennem samværs- og aktivitetsmuligheder flere gange om ugen, bl.a. brug af lokalområdets idrætsforeninger og kulturtilbud. Borgerne støttes ligeledes i samværet med deres familie, og der afholdes 2 årlige pårørendearrangementer på Søfryd. Borgerne inddrages i hverdagen og tager aktivt stilling til, hvordan forskellige opgaver på botilbudene skal håndteres. Dette tydeliggør den rehabiliterende og recovery-orienterede tilgang. Socialtilsynet vurderer dog, at tilbuddene kan arbejde mere systematisk med metodebeskrivelse i Avaleo og de halvårlige status.

Målgruppe, metode og resultater
Tema 3 gives score 4,5. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddene arbejder ud fra relevante faglige metoder med fokus på rehabilitering og recovery. Den pædagogiske praksis understøtter målgruppens behov, og indsatserne skaber gode resultater. Borgerne inddrages i udarbejdelsen af mål, og tilbuddene er igang med en proces, som skal kvalificere indsatsen med dokumentation og opfølgning på mål.

Organisation og ledelse
Tema 4 gives den højeste score 5, da Socialtilsynet vurderer, at Ahornstien og Søfryd ledes kompetent og strategisk med fokus på økonomi, faglighed og teamudvikling. Ledelsen er rammesættende og anerkendende i sin ledelsesstil, hvilket opleves som støttende af medarbejderne og betyder, at medarbejderne trives og tager ansvar i arbejdet med borgerne. Leder har formel uddannelse i ledelse og mange års erfaring på området. Dagligdagen varetages derfor kompetent med fokus på kerneopgaven og tydelige mål for indsatsen.

Kompetencer
Tema 5 gives scoren 4,5, idet Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere har relevante flerfaglige uddannelser samt erfaring og viden om målgruppen. De flerfaglige kompetencer kan dog bringes yderligere i spil ved at fokusere på, hvilke kompetencer der ligger i de enkelte fag-baggrunde. Alle medarbejdere har deltaget i flere kompetenceudviklingsforløb i løbet af de sidste 3 år. Seneste forløb har omhandlet Feedback Informed Treatment (FIT), som inddrager borgerens egen vurdering i evalueringen af indsatsen.

Økonomi
Tema 6, Økonomi, gives scoren 2. Dette skyldes, at Socialtilsynet vurderer, at økonomien er bæredygtig og gennemsigtig, men tilbuddets omsætning er under pres. Ahornstien og Søfryd har høje boligudgifter, hvilket har medført ledige pladser på Søfryd, som er svære at få fyldt op. Borgere på kontanthjælp skal have supplerende økonomisk støtte for at have råd til at bo i tilbuddene. Gribskov Kommune arbejder med at løse problemet.

Fysiske rammer
Tema 7, Fysiske rammer, gives scoren 5, idet Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer i høj grad understøtter borgernes trivsel og udvikling. Dog vurderes det, at borgernes trivsel på Søfryd er reduceret som følge af de høje boligudgifter, som fører til lavt rådighedsbeløb og dermed færre muligheder for aktiviteter.


Voksen- støtte Opmærksomhedspunkter Planlagt opfølgning
Ahorn- stien og Søfryd

1. Afklaring af borgernes boligsituation på Søfryd for at øge borgernes trivsel


2. Opsætte mål for beskæftigelse3. Indhente indsatsmål fra sagsbehandler for de borgere, hvor der ikke er indsatsmål


4. Styrke den systematiske dokumentation
1. Social- og Sundhedsudvalget har iværksat en proces ift. afklaring af muligheder for reduktion af huslejen på både Søfryd og Ahornstien, herunder dialog med boligselskabet Domea, reduktion af driftsbudgettet og henvendelse til ministeriet.


2. I april 2016 forventes det, at alle borgere på Søfryd og Ahornstien har indsatsmål for uddannelse og beskæftigelse. Borgernes respektive støttepersoner har været i dialog med beboerne på de to tilbud og formuleret indsatsmål.

3. Hvor der ikke foreligger indsatsmål, efterspørges de i borgernes handlekommune af den respektive støtteperson. Dette for at sikre, at der er overensstemmelse mellem mål og indsatser. For Gribskov Kommunes egne borgere vil det ligeledes sikre, at der ligger en relevant bestilling i Avaleo.

4. Der er etableret 3 årlige individuelle møder imellem leder og medarbejdere i forhold til kvalitetssikring af dokumentationen. Dette skal sikre høj faglighed i dokumentationen med udgangspunkt i kvalitet og læring.

"

Social og Sundhedsudvalget godkendte ovenstående plan for opfølgning på deres møde d. 24.02.2016.


Lovgrundlag
LOV nr 608 af 12/06/2013 om Socialtilsyn § 7

Bilag
Læsevejledning
Rapporten er på 47 sider. Kun siderne 1-7 udgør bilag til behandling af sagen.
SSU 24.02.2016: Tilsynsrapport Ahornstien og Søfryd 2015 (2014/38360 044)


Læsevejledning
Interesserede kan læse om kvalitetsmodellen, der ikke udgør bilag til sagen
SSU 24.02.2016: Kvalitetsmodel for Socialtilsyn (2014/38360 046)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicapudvalget at:

 1. tage orienteringen om det anmeldte tilsyn til efterretningBeslutning

 1. Orienteringen taget til efterretning.

Handicaprådet spørger til arbejdet med stedets økonomi, bl.a. til opfølgning på mødet om Søfryd, som også repræsentanter for Handicaprådet har deltaget i.

21. Tilsynsrapport Fabianhus 2015
27.00G00 - 2014/38360

Sagsfremstilling
Handicaprådet får sagen til orientering.

Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 24.02.2016

"Social- og Sundhedsudvalget får sagen til orientering om gennemført anmeldt tilsyn på Fabianhus. Udvalget behandler sagen for at træffe en beslutning om godkendelse af plan for opfølgning på vilkår.

Det anmeldte tilsynsbesøg fandt sted den 5. august 2015. Tilsynsbesøgets formål var at regodkende tilbuddet. Fabianhus blev re-godkendt med vilkår. Kommunen modtog tilsynsrapporten den 15. december 2015.

Rapporten indeholder ingen opmærksomhedspunkter. Social- og Sundhedsudvalget bedes træffe beslutning om opfølgning på vilkår.

Baggrund
Ifølge Lov om socialtilsyn skal alle eksisterende sociale tilbud indenfor det specialiserede socialområde regodkendes i perioden 1. januar 2014 - 31. december 2015. Regodkendelsen sker med afsæt i et anmeldt tilsynsbesøg, hvor der laves en samlet vurdering af tilbuddet med afsæt i Socialtilsynets anvendte kvalitetsmodel.

Nedenfor er opsummeret tilsynets vurdering af de 7 temaer, der indgår i Socialtilsynets kvalitetsmodel. Hvis der ønskes en uddybning af de 7 temaer, henvises til beskrivelse af modellen, der er vedlagt nærværende sag, men ikke udgør bilag til sagen.

I tilsynsrapporten bedømmes der ud fra følgende skala:
5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.

Administrationen orienterer hermed Social- og Sundhedsudvalget om de gældende vilkår fra tilsynsrapporten, og beder udvalget om at godkende den planlagte opfølgning på disse vilkår. Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag.

Tilsynets overordnede vurderingerUddannelse og beskæftigelse
Tema 1, Uddannelse og beskæftigelse, gives scoren 3,5, idet Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet understøtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale. Socialtilsynet opfordrer samtidig til, at tilbuddet kontinuerligt er opmærksom på temaet. Dette skal ses i lyset af tilbuddets recovery-understøttende tilgang, hvortil det forventes, at borgernes ønsker, behov og forudsætninger forandres over tid.

Selvstændighed og relationer
Tema 2, Selvstændighed og relationer, gives scoren 4,7. Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet arbejder relevant med at styrke borgernes mulighed for selvstændighed og dannelse samt netværk og relationer. Ligeledes bemærkes det, at tilbuddet har fokus på fælles aktiviteter både i og udenfor tilbuddet, hvor de tager på ture og laver aktiviteter med borgere fra lignende målgruppe. Socialtilsynet efterspørger dog et større fokus på inklusion i det omgivende samfund omkring fx fritidsaktiviteter, der foregår i almene foreninger.

Målgruppe, metode og resultater
Tema 3, Målgruppe, metode og resultater, gives scoren 3,7. Socialtilsynet finder, at tilbuddet yder en tilfredsstillende indsats i forhold til borgerne. Borger udtrykker, at de er glade for at bo på Fabianhus, og de oplever, at de inddrages i hverdagen og i høj grad har indflydelse på eget liv. Dette sikres bl.a. gennem jævnlige beboermøder, samt inddragelse af borgerne i udformning og evaluering af egne indsatsplaner. Borgernes rettighed til at have et privatliv med besøg af pårørende respekteres. Ligeledes er der fokus på borgernes trivsel i forhold til fysisk og mental sundhed.

Organisation og ledelse
Tema 4, Organisation og ledelse, gives scoren 4,9, idet Socialtilsynet vurderer, at Fabianhus har en kompetent og ansvarlig leder. Lederen har stor erfaring med målgruppen, samt relevant grund- og efteruddannelse. Desuden deltager både leder og medarbejdere i supervision. Sygefraværet beskrives som lavt. Socialtilsynet påpeger, at tilbuddet ikke skelner mellem indsatserne, der er tildelt borgerne på baggrund af henholdsvis servicelovens § 107 og § 108 i forhold til taksten, planlægningen eller støtten, der ydes. Socialtilsynet vil fremadrettet være opmærksom på, hvorvidt det har betydning for, om der er ressourcer nok til at tilgodese alle borgernes individuelle behov i en given perioden.

Kompetencer
Tema 5, Kompetencer, gives scoren 4,5. Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet har en erfaren medarbejdergruppe, som har relevante kompetencer i forhold til at understøtte de enkelte borgeres behov. Det ses både i interaktionen mellem borgere og medarbejdere under tilsynsbesøget og i dokumenter vedrørende medarbejdernes erfaringer, uddannelser og kurser. Socialtilsynet bemærker, at medarbejderne ikke arbejder systematisk med videndeling, hverken i forhold til fastansatte medarbejdere eller vikarer. Socialtilsynet erfarer, at to af vikarerne over en periode på 10 måneder har arbejdet gennemsnitligt 27,5 timer om ugen, hvorfor socialtilsynet efterspørger videndeling til særligt de to vikarer.

Økonomi
Tema 6, Økonomi, gives scoren 2,3, idet Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi er bæredygtig. Budgettet afspejler borgernes behov igennem de midler, der er sat af til både kompetenceudvikling og borgerrelaterede aktiviteter. Det påpeges dog, at alle borgere har egne huslejekontrakter, hvilket ikke stemmer overens med reglerne i Servicelovens § 111.

Ifølge Servicelovens § 111 er boformer efter denne lov ikke omfattet af lejelovgivningen.

Forskellen på almenboliglovens § 105 og servicelovens §§ 107 og 108
Beboere i boliger efter almenboligloven er almindelige lejere, som skriver under på en lejekontrakt og betaler husleje i henhold til lejekontrakten. Det er bestemmelserne i lov om leje af almene boliger, der gælder for boligen, hvilket ikke er tilfældet for boliger efter servicelovens §§ 107 og 108.

Når boligen er reguleret efter bestemmelserne i lov om leje af almene boliger, indebærer det endvidere, at den enkelte kan søge om boligstøtte efter de gældende regler på området. Beboere, der visiteres til boliger efter servicelovens §§ 107 og 108, er omfattet af de særlige og lempeligere betalingsregler for botilbud m.m.

Fysiske rammer
Tema 7, Fysiske rammer, gives scoren 2,7, idet dele af husets fysiske rammer tilgodeser borgernes behov, samt fremstår rene og velholdte. Én bygning vurderes dog ikke at tilgodese borgere, som er gangbesværede eller sidder i kørestol. Dette kan give en udfordring i forhold til at matche borgernes behov, særligt når borgerne bliver ældre og ikke nødvendigvis vælger at flytte på plejehjem.

Voksen- støtte Vilkår Planlagt opfølgning
Fabianhus

Vilkåret tager afsæt i, at det efter de gældende regler er kommunal- bestyrelsen - og det vil sige kommunalbestyrelsen i borgerens handlekommune - der har ansvaret for fastsættelsen af borgerens egenbetaling.

Vilkår
Socialtilsynet har konstateret, at huslejebetalingen fremgår af budgettet. Egenbetaling fra borgere skal ikke fremgå af budget- skemaerne, idet det er en myndighedsopgave at opkræve husleje, og det er derfor tilbuddet uvedkommende.

Socialtilsynet stiller derfor vilkår om, at egenbetalingen ikke indgår i tilbuddets budget for 2016.

Socialtilsynet er opmærksomt på den korte frist og henviser til skæringsdatoen for indkomne budgetter til socialtilsynet i 2016.
(frist: 01.10.2015)

Afgørelse
I Socialtilsynets afgørelse om vilkår for regodkendelse af 20. oktober 2015 har tilsynet bemærket følgende:
"For god ordens skyld skal det understreges, at tilbuddets re- godkendelse med vilkår beror på et proceskrav. Med forbehold for ovenstående er det Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets ledelse og medarbejdere yder relevant individuelt tilrettelagt støtte til borgerne."
Gribskov Kommune har fremsendt følgende indsigelse til Socialtilsyn Hovedstaden ift. det vilkår, der er stillet:

Gribskov Kommune har valgt at lade huslejebetaling indgå i budgetskemaet jf. udmelding fra Kommune Kontakt Rådet (KKR). Der afventes afklaring på spørgsmålet, idet KKR har rettet henvendelse til Socialministeriet vedr. den nye takstbekendtgørelses ændringer af lovgrundlaget for tilbuddenes mulighed for at opkræve egenbetaling for kost og logi m.v.

KKRs udmelding lyder:
"Angående beboerbetaling har KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for Socialområdet og Special- undervisning besluttet at rette henvendelse til Socialministeriet vedrørende den nye takstbekendtgørelses ændringer af lovgrundlaget for tilbuddenes mulighed for at opkræve egenbetaling for kost og logi m.v. I forlængelse heraf er det besluttet ikke at afvente ministeriets tilbagemelding, og således ikke ændre på eksisterende praksis for opkrævning af beboerbetaling i takstberegningen for 2016"

"

Social og Sundhedsudvalget godkendte ovenstående plan for opfølgning på deres møde d. 24.02.2016.Lovgrundlag
LOV nr 608 af 12/06/2013 om Socialtilsyn § 7
LBK nr 1278 af 18/11/2015 om almene boliger § 105
LBK nr 1284 af 17/11/2015 om social service §§ 107, 108 og 111

Bilag
Læsevejledning
Hele rapporten er på 31 sider. Kun siderne 1-6 udgør bilag i behandling af sagen.
SSU 24.02.2016: Tilsynsrapport Fabianhus 2015 (2014/38360 038)

Læsevejledning
Interesserede kan læse om kvalitetsmodellen, der ikke udgør bilag til sagen
SSU 24.02.2016: Kvalitetsmodel for Socialtilsyn (2014/38360 046)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicapudvalget at:

 1. tage orienteringen om det anmeldte tilsyn til efterretningBeslutning

 1. Taget til efterretning.


22. Tilsynsrapport Kobbel-Husene Gydevej 2015
27.00G00 - 2014/38360

Sagsfremstilling
Handicaprådet får sagen til orientering.

Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 24.02.2016

"Social- og Sundhedsudvalget får sagen til orientering om re-godkendelse af Kobbelhusenes afdeling Gydevej uden vilkår og dermed ophør af skærpet tilsyn, samt til godkendelse af plan for opfølgning på udviklingspunkter.

Baggrund
Kobbel-husene har været under skærpet tilsyn i perioden 1. august til 31. oktober 2015 med forlængelse for perioden 5. november og tre måneder frem. Udvalget er orienteret om de to tilsyn på møderne den 9. september 2015 og den 25. november 2015.

I perioden, hvor det skærpede tilsyn har været forlænget, er der afholdt 3 tilsynsbesøg på tilbuddet, heraf 2 anmeldte tilsynsbesøg hvor ledelse og medarbejdere er blevet interviewet og 1 uanmeldt. Alle tilsynsbesøgende er gennemført i december 2015.

Det skærpede tilsyn betød, at Kobbelhusene skulle kunne dokumentere, at der er iværksat en proces i forhold til at løse de forhold, der udløste det forlængede skærpede tilsyn inden for et sæt af tidsfrister.

Kommunen har modtaget den endelige tilsynsrapport den 9. februar 2016, hvori det skærpede tilsyn ophæves, og Kobbel-husene godkendes uden vilkår.

Rapporten indeholder en række opmærksomhedspunkter, og Kobbel-Husenes ledelse har udarbejdet en plan for opfølgning på de rejste punkter. Social- og Sundhedsudvalget bedes træffe beslutning om godkendelse af plan for opfølgning.

Tilsynets vurdering
Da tilsynsrapporten handler om re-godkendelse, omfatter vurderingen som udgangspunkt alle 7 temaer i Socialtilsynets kvalitetsmodel. Da det skærpede tilsyn koblede sig til 3 af temaerne, er der ført skærpet tilsyn primært i forhold til følgende temaer i kvalitetsmodellen:

 • tema 3: Målgruppe, metoder og resultater
 • tema 4: Ledelse og organisering
 • tema 5: Kompetencer


Nedenfor følger tilsynets samlede vurdering af alle 7 temaer, d.v.s. også følgende teamaer i kvalitetsmodellen:

 • tema 1: Uddannelse og beskæftigelse
 • tema 2: Selvstændighed og relationer
 • tema 6: Økonomi
 • tema 7: Fysiske rammer.


Der henvises i nedenstående gennemgang til scorer i den tilsynsrapport, der udløste det forlængede skærpede tilsyn, således at både aktuelle og forrige scorer fremgår.

I tilsynsrapporterne bedømmes ud fra følgende skala:
5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.

Tilsynsrapporten og Kvalitetsmodel for Socialtilsyn er vedlagt som bilag.

Tilsynet konkluderer samlet set følgende (bilag 1, side 3-4):
"Socialtilsynet konkluderer, at der i forhold til alle de opstillede vilkår er sket en positiv udvikling, og at Kobbel-Husene Gydevej virkelig er kommet godt på vej efter perioder med skærpet tilsyn. Den positive udvikling har en karakter, som betyder, at det skærpede tilsyn ophæves. Samtidig er det socialtilsynets vurdering, at den positive udvikling fortsat fordrer tid for at sikre kontinuitet og kvalitet og ændring til en kultur, der bygger på tillid og medansvar. Det er Socialtilsynets klare vurdering, at den fortsatte udvikling i høj grad afhænger af en fortsat stor ledelsesmæssig indsats, som støtter op om de tiltag, som er iværksat for at sikre højere faglighed, systematisk dokumentation, selvbestemmelse hos borgere, samarbejde med pårørende, stabilitet og kompetencer i personalegruppen samt et fortsat positivt samspil
mellem ledelse og medarbejdere.

"Figuren nedenfor giver et samlet overblik over tilsynets scoring af tilbuddet på de 7 temaer.
Herefter følger en gennemgang af de enkelte temaer.

Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse (score: 3,0, forrige rapport: 3,0)
Socialtilsynet konkluderer, at Kobbel-husene Gydevej har fokus på, at alle borgere er i beskæftigelse. Tilbuddet har for borgere, der bor på Kobbel-husene, eget Særligt Tilrettelagt Dagtilbud med primært 1:1 støtte. (....). Socialtilsynet har i forbindelse med vilkår generelt haft fokus på opkvalificering af dokumentation af indsatsen i forhold til opstillede mål.

Tema 2: Selvstændighed og relationer (score: 2,7, forrige rapport: 2,3)
Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet er i gang med at styrke borgernes sociale
kompetencer og selvstændighed. Ledelsen har fokus på både at sikre den enkelte borgers frihed til selv at opsøge relationer, og til at sikre en kultur i organisationen, hvor der gives mulighed for, at borgerne har kontakt og samvær med sine pårørende. Tilbuddet har aktiviteter, hvor borgerne mødes med ligestillede, herunder ture, som øger de sociale kompetencer.

Tema 3: Målgruppe, metode og resultater (score: 2,6, forrige rapport: 1,9)
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har arbejdet med faglige tilgange og metoder i perioden under skærpet tilsyn. Medarbejderne kan give eksempler på, hvordan de omsættes i hverdagen. Socialtilsynet vurderer, at der fortsat skal være fokus på, hvordan det sikres, at der er den fornødne faglige viden i forhold til den forholdsvis brede målgruppe. Socialtilsynet vurderer på baggrund af observationer, at der er tegn på brug af faglige tilgange og metoder. Socialtilsynet vurderer, at dette kan kvalificeres yderligere med de tiltag, der er besluttet om uddannelse af medarbejdere og fast tilknyttede vikarer.

Socialtilsynet konkluderer endvidere ved analyse af medarbejdernes dokumentation og stikprøver i dagbogsnotater, at tilbuddet er godt i gang. Der er fortsat potentiale i at videreudvikle arbejdet, så pædagogisk praksis herunder metodevalg, faglig tilgang samt evaluering bliver tydeligere.

Socialtilsynet vurderer, at der er en øget bevidsthed om at undgå magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Der er i mødeplaner afsat tid til faglige drøftelser samtidig med, at der er en øget refleksion i medarbejdergruppen. Pårørende til borgere i tilbuddet har ønske om at samarbejde, og tilbuddet har et øget fokus på værdien af dette samarbejde.

Tilbuddet har igangsat og i store træk gennemført et arbejde med at opstille indsatsplaner med underliggende daglig dokumentation på hver enkelt borger. Socialtilsynet ser, at ledelsens tiltag med at sikre faste vikarer kan resultere i et større kendskab til borgerne og deres individuelle behov. Socialtilsynet vurderer desuden, at der er kommet større fokus på borgernes trivsel, herunder hvilke tiltag, der skal iværksættes for at øge borgernes medinddragelse samt fysiske og mentale sundhed.

Tema 4: Organisation og ledelse (score: 3,1, forrige rapport: 2)
Socialtilsynet vurderer, at der er sket positive tiltag for at minimere personale-
gennemstrømningen i perioden for det skærpede tilsyn. Det er gennemgående, at ledelsen har arbejdet med tiltag for at minimere personalegennemstrømningen, og der ses et øget engagement og positiv stemning blandt medarbejderne overfor de tiltag, ledelsen iværksætter. Ledelsen har fokus på, at det er et tilbud, hvor medarbejdere kan være udsatte, og derfor har behov for særlig bevågenhed både i forhold til faglig viden og håndtering af vanskelige opgaver/udfordringer. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har behov for en periode med stærk ledelse, som kan sikre, at de iværksatte tiltag også implementeres og bliver en del af hverdagen og kulturen på stedet. Socialtilsynet konkluderer, at der er sket en ændring i tilgangen til opgaverne i medarbejdergruppen, og oplever engagement og arbejdsglæde i flere sammenhænge. Der konstateres dialog og inddragelse i mange sammenhænge og i et tempo, som er afpasset omstændighederne. Samtidig vurderer socialtilsynet, at der i en længere periode fortsat vil være behov for ledelse tæt på for at sikre, at tilbuddet fremadrettet kan være en arbejdsplads, hvor medarbejdere er engageret og har overskud til at give borgerne et kvalificeret tilbud.

Tema 5: Kompetencer (score: 2,5, forrige rapport: 2,0)
Socialtilsynet konkluderer, at ledelsens tiltag i forhold til at minimere personale-
gennemstrømning og tilknytte egne vikarer på sigt er med til at sikre, at der er relevante kompetencer tilstede i tilbuddet. Socialtilsynet konkluderer ligeledes, at tilbuddets ansatte gennem forløbet med påbud i højere grad kan redegøre for faglige tilgange og metoder. Det fremgår for nuværende ikke tydeligt i dokumentationen, hvilke faglige tilgange og metoder tilbuddet benytter. Socialtilsynet konkluderer, at implementeringen af dokumentationssystemet har en høj prioritet hos såvel ledelse som medarbejdere, og der er stor bevågenhed på at få beskrevet den pædagogiske indsats. Socialtilsynet konstaterer, at de pårørende er bekendt med planer for kompetenceudvikling hos medarbejderne. Den korte periode, hvor de har været inddraget, giver ikke mulighed for at vurdere videreudviklingen af kompetencer i medarbejdergruppen.

Tema 6: Økonomi (score: 1,7, forrige rapport: ikke scoret)
Det er socialtilsynets vurdering, at de afledte effekter af højt sygefravær og høj personalegennemstrømning har konsekvenser for økonomien på tilbuddet. Dette har Gribskov Kommunes opmærksomhed, og socialtilsynet vil følge op på økonomien ved kommende tilsyn.

Den relativt lave score skyldes, at flere af indikatorerne ikke meningsfuldt kan bedømmes ift. kommunale tilbud, og i disse tilfælde sættes vurdering til 1 - et forhold, som trækker den samlede score ned. Eksempelvis aflægges der ikke et særskilt revisorpåtegnet regnskab for kommunale tilbud.

Det bemærkes, at dette er en praksis, som er fremhævet som uhensigtsmæssig i netop gennemført midtvejsevaluering af tilsynets kvalitetsmodel i regi af Socialstyrelsen.

Tema 7: Fysiske rammer (score: 3,0, forrige rapport: 3,7)
Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet i øjeblikket ser på, hvordan rammerne indrettes ud fra et borgerperspektiv, som både kan være hjemlige, samtidig med at de skaber trivsel og tryghed for alle beboere. Socialtilsynet konkluderer, at de mange begrænsninger i adgang til eksempelvis køkken og adgangsveje har en opmærksomhed hos ledelse og medarbejdere. Der arbejdes i øjeblikket på at finde løsninger, som tager individuelle hensyn og ikke unødigt begrænser borgernes frihed.

Bemærkning ift. at scoren for nogle temaer er faldet
Faldet i scoren kan henføres til, at Kobbel-husene i tilsynsperioden har igangsat proces m.h.p. at understøtte hensigtsmæssig indretning. Scoren skal således aflæses med afsæt i, dels at tilsynet har fået en dybere indsigt i og viden om tilbuddets virke, dels i en anerkendelse af, at tilbuddet er i proces i.f.t. dette tema.

Plan for opfølgning
Helt generelt fremhæver Socialtilsynet følgende som opmærksomhedspunkt (bilag 1, side 4):

"Tilbuddet har gennem længere tid været gennem mange forandringer. Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der fortsat arbejdes på at sikre kontinuitet og stabilitet. Det kræver en ledelse, som kan videreføre de initiativer, der er iværksat og fremadrettet arbejde ud fra værdier om anerkendelse og inddragelse såvel i forhold til borgere, pårørende som ansatte.
Socialtilsynet har opmærksomhed på, at de tiltag og den kultur, som tilbuddet har arbejdet med det sidste halve år, fortsat er i proces og implementeres og videreudvikles. Der er særlig opmærksomhed på, at tilbuddet er borgernes hjem, og at de her skal føle sig trygge, samt at tilbuddet giver mulighed for trivsel og udvikling."

Tema Udviklingspunkter Planlagt opfølgning
Uddannelse og beskæf-
tigelse
 • Socialtilsynet vil følge den fremadrettede proces i tilbuddet i forhold til at opstille rammer og afstemme forventninger til indhold i dagtilbuddet.
 • Fokus på rammer og indhold i dagtilbud
 • Styrket samarbejde mellem ledelse og medarbejdere: Nyt ledelsesmæssigt afsæt italesat og praktiseret.
 • Implementering af selvadministrerende teams, hvor alle teams har ansvar for at udfærdige deres egne tjenestetidsplaner.
 • Styrket samarbejde mellem ledelse og medarbejdere med vægt på en ledelse, der er nærværende ift. både medarbejdere og borgere, og som understøtter selvadministrerende teams
 • Fuld implementering af pædagogiske handleplaner/ omsætning i fagsystemet Avaleo - etablering af fagfora med fokus på dialog om pædagogiske metoder og omsætning af disse mellem ledelse og medarbejdere; temadage er under planlægning i forhold til omsætning af pædagogisk praksis
 • Fortsat styrket fokus på implementering af Avaleo i samarbejde med superbrugere og kommunens IT-funktion. Til brug for dokumentationsarbejdet er en lille gruppe medarbejdere f.eks. i gang med at udarbejde en Pixiudgave, som skal gøre det overskueligt at benytte Avaleo-systemet.
 • Velfærdsteknologi som middel til øget selvbestemmelse - ibrugtagning af IBG skærme og Ipads.
 • Gennemført undervisning i magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelse. Dette understøttes af etablering af rum for dialog mellem ledelse og medarbejdere som opfølgning på konkrete situationer; således tages konkrete magtanvendelser op på førstkommende personalemøde, og der skabes rum for refleksion og læring over den enkelte situation.
 • Selvbestemmelse: Der arbejdes målrettet med at få borgerne inddraget i det, den enkelte borger er kapabel til, herunder at de fysiske rammer understøtter dette ved at give forskellige muligheder for f.eks. ro og afskærmethed. Endvidere konkret gennemgang af behov for aflåsning af f.eks. køleskabe.
 • Etablering af fagfora omkring selvbestemmelse og pårørendes indflydelse, når borgeren er myndig.
 • Styrket pårørendesamarbejde
 • Udvikling af LU samarbejdet til aktivt og dynamisk rum, hvor medarbejdere er langt mere engagerede ift. dagsorden
 • Minimering af personale- gennemstrømning med fortsat fokus på minimering af vikardækning, rekruttering, opfølgningssamtaler m.v.
 • Generel afdækning af kompetenceniveau som grundlag for en mere målrettet kompetenceudviklingsplan for alle medarbejdere.
 • Indsatser ift. at højne sundhedsfaglighed, herunder undervisning og etablering af sundhedsfagfora.
 • Styrket opfølgning på arbejdsskader.
 • Styrket økonomistyring
Selvstæn-
dighed og relationer
Socialtilsynet ser, at tilbuddet fortsat skal have fokus på:
 • at der opstilles konkrete mål, som sikrer borgerne størst mulig selvstændighed
 • at udbygge samarbejdet med pårørende og sikre, at pårørende inddrages i det omfang borgerne har ønske om det.
Målgruppe, metode og resultater Socialtilsynet ser, at tilbuddet skal arbejde med at implementere og udvikle tiltag i forhold til:
dokumentation herunder inddrage faglige tilgange og metoder
fokus på borgernes medinddragelse og trivsel
rum og kultur for at drøfte gråzoner og undgå indgreb ved eksempelvis at opstille pædagogiske løsningsmuligheder
forhåndsgodkendelser i det omfang, der er behov f.eks. ved bespændinger (eksempelvis sikkerhedsmæssige bespændinger i form af hofte- eller brystsele i kørestol)
selvbestemmelsesretten for de borgere, som kan færdes frit og agere hensigtsmæssigt
udarbejde procedure ifm. overgreb
Organisation og ledelse
 • Socialtilsynet finder det afgørende, at Kobbel-husene Gydevej får etableret en stabil ledelse, som kan sikre, at de iværksatte tiltag implementeres og videreføres.
 • Ledelsen bør snarest sikre, at tilbudsportal herunder budget 2016 og hjemmeside er opdateret og aktive.
Kompetencer Socialtilsynet finder det vigtigt, at tilbuddet:
gennemfører de planer, som allerede er opstillet i forhold til kompetenceudvikling af medarbejderne
afdækker hvilke kompetencer, der yderligere er behov for, herunder større viden om pædagogiske indsatser for at minimere konflikter, og andre metoder som kan kvalificere indsatsen med den brede målgruppe.
Økonomi Intet bemærket
Fysiske rammer
 • Socialtilsynet ser det som et udviklingspunkt, at borgernes i højere grad oplever rammerne på Gydevej 15, som deres hjem.


Tilsynsrapporten forelægges for Handicaprådet på deres møde den 30. marts 2016.

Den videre proces
I juni 2015 blev der nedsat en ledelsesbåret tværgående Taskforce, som havde til opgave at sikre den fremadrettede indsats for at løse de forhold, der har udløst det skærpede tilsyn. Taskforcen var og er således ansvarlig for at sikre, at der iværksættes en proces i forhold til at løse de forhold, der udløste det forlængede skærpede tilsyn. Taskforcen nedlægges med udgangen af februar 2016 i forbindelse med, at Socialtilsynet har re-godkendt Kobbel-Husene Gydevej uden vilkår. Tilbuddet overgår dermed til opfølgning på løbende driftsmøder jf. praksis på området.

For at sikre kontinuitet og tyngde i ledelses- og udviklingskraften, der matcher den igangværende omstillingsproces og genopretningsplan på Kobbel-Husene, iværksættes følgende omorganisering: 1. marts 2016 lægges Kobbel-Husene og Gribskov Bo og Støttecenter sammen til ét sammenhængende tilbud. Tilbuddet bliver til Gribskov Bo og Støttecenter og Kobbel-Husene. Kobbel-Husene bevarer dermed i første omgang sit navn. Tilbuddet ledes af en samlet områdeledelse bestående af 3 personer, én områdeleder med det overordnede ansvar for ledelsen af tilbuddet og to teamledere, der har ansvaret for en nærmere defineret del af tilbuddet, således at den enkelte teamleder er forpligtet ind i det fælles ledelsesrum. Gribskov Bo og Støttecenter og Kobbel-Husene fastholder selvstændig økonomi og budgetter med henvisning til, at der er tale om takstfinansierede tilbud.

Målet er at øge det nye tilbuds faglige og organisatoriske robusthed, d.v.s. generelt at styrke faglighed og metoder i anerkendelse af, at der er tale om et komplekst velfærdsområde med en sårbar borgergruppe og med høje krav til faglighed og kvalitetsudvikling (aktuelt f.eks. i form af velfærdsteknologi) herunder særligt i form af en klar pædagogisk tilgang, metode og dokumentation.

Der har løbende i processen, og i forbindelse med ophør af det skærpede tilsyn, været stor fokus på relevant information til samarbejdskommuner og pårørende, og i.f.t. sidstnævnte generelt tæt kontakt og dialog, og dette fokus sikres også fremadrettet.

Socialtilsyn Hovedstaden
Socialtilsyn Hovedstaden skal formelt godkende ovenfor omtalte sammenlægning af Kobbel-Husene og Gribskov Bo og Støttecenter, da der er tale om en væsentlig ændring i forhold til godkendelsesgrundlaget. Gribskov Kommune indsender på denne baggrund ansøgning om godkendelse af det nye sammenlagte tilbud.

Socialtilsynet har meddelt Gribskov Kommune, at der kan forventes mere end det lovpligtige årlige tilsynsbesøg på Kobbel-Husene i den kommende tid, idet tilsynet ønsker at følge udviklingen ift. opmærksomhedspunkterne tæt i en periode.

Administrationen fremlægger status på fremdrift i handleplanen for Kobbel-Husene for Social- og Sundhedsudvalget i 3. kvartal 2016."

Social og Sundhedsudvalget godkendte planen for opfølgning på deres møde d. 24.02.2016.


Lovgrundlag
LOV nr 608 af 12/06/2013 om Socialtilsyn § 7 og §12 stk. 2.

Bilag
Læsevejledning
Hele rapporten er på 44 sider. Kun siderne 1-6 udgør bilag til behandling af sagen.
SSU 24.02.2016: Tilsynsrapport Kobbel-Husene Gydevej 9. februar 2016 (2014/38360 048)


Læsevejledning
Interesserede kan læse om kvalitetsmodellen, der ikke udgør bilag til sagen
SSU 24.02.2016: Kvalitetsmodel for Socialtilsyn (2014/38360 046)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicapudvalget at:

 1. tage orienteringen om det uanmeldte tilsyn til efterretningBeslutning

 1. Taget til efterretning.


23. Tilsynsrapport Kilden incl. status på samarbejdsaftale mellem Gribskov Kommune og Kilden
27.00G00 - 2014/38360

Sagsfremstilling
Handicaprådet får sagen til orientering.

Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 24.02.2016

"Social- og Sundhedsudvalget får sagen til orientering om gennemført anmeldt tilsyn på Kilden. Tillige orienteres om status på Gribskov Kommunes strategiske partnerskabsaftale med Kilden.

Baggrund
Kilden er et selvejende tilbud etableret som socialøkonomisk virksomhed.

Ifølge den strategiske partnerskabsaftale mellem Gribskov Kommune og Kilden fører kommune et generelt tilsyn med den overordnede pædagogik, faglighed og resultater på Kilden, og der udarbejdes én gang årligt en tilsynsrapport.

Det bemærkes, at Kildens aktiviteter ikke er underlagt lov om socialtilsyn.

Tilsynsbesøget
Det anmeldte tilsynsbesøg er gennemført af BDO for Gribskov Kommune. Tilsynsbesøget fandt sted den 28. september 2015. Tilsynsrapporten indeholder en række opmærksomhedspunkter, og tilbuddenes ledelse har udarbejdet en plan for opfølgning på de rejste punkter, som fremlægges nedenfor til orientering.

I tilsynsrapporten bedømmes der ud fra følgende skala:
5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.

Uddannelse og beskæftigelse
Tema 1, Uddannelse og beskæftigelse, gives scoren 4. Tilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad sørger for, at borgerne modtager et uddannelsestilbud, der gør, at borgerne udnytter deres fulde potentiale. Tilbuddet arbejder med dette via individuelle tilrettelagte forløb, hvor borgeren i høj grad inddrages i valg af forløb og målsætning. Tilsynet finder, at borgerne ved de har mål, men at borgere i beskyttet beskæftigelse ikke altid kan genkalde dem.

Selvstændighed og relationer
Tema 2, Selvstændighed og relationer, gives scoren 5. Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad sørger for at styrke borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Tilsynet vurderer dette i kraft af, at alle borgere har opsat mål for selvstændighed og relationer, og at borgerne beskriver venskaber, som personalet understøtter. Dernæst opfordres borgerne til selvstændighed, i den udstrækning det kan lade sig gøre på et individuelt plan.

Målgruppe, metode og resultater
Tema 3, Målgruppe, metode og resultater, gives scoren 4. Tilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad lever op til det rette niveau for mål, metoder og resultater. Denne vurdering sker på baggrund af de klare målgruppebeskrivelser, de udvalgte metoder og tilgange samt den systematiske dokumentation af resultater, som viser en høj trivsel og progression.

Organisation og ledelse
Tema 4, Organisation og ledelse, gives scoren 5. Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til, at der er en ansvarlig og kompetent ledelse, hvilket blandt andet viser sig ved, at tilbuddet har fordoblet sin kapacitet på to år. Både borgere og personale trives og har en god arbejdsdag. Ledelsen udviser engagement og visionær tilgang til Kilden. Ydermere vurderes det, at tilbuddets drift varetages systematisk, kompetent og målrettet.

Kompetencer
Tema 5, Kompetencer, gives scoren 5. Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til det rette kompetenceniveau for medarbejderne, hvilket ses ved borgernes trivsel og er i progression. Videre vurderes det, at personalet har mulighed for efter- og videreuddannelse efter behov.

Økonomi
Tema 6, Økonomi, her vurderes tilbuddets økonomi at være bæredygtig, og at tilbuddets økonomi giver mulighed for fornøden kvalitet ift. tilbuddets målgrupper.

Fysiske rammer
Tema 7, Fysiske rammer, gives scoren 5. Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad har fysiske rammer, der understøtter borgernes behov, idet Kilden har formået at benytte de smukke omgivelser til meningsfyldte arbejdsopgaver for borgerne, samtidig med der udvises respekt og ydmyghed for historien.

Opmærksomhedspunkter Planlagt opfølgning
Kilden

1. Tilsynet vurderer, at den pædagogiske indsats gør, at der forekommer ganske få magt- anvendelser på Kilden. Dog anerkender tilsynet den kommende udarbejdelse af en magt- anvendelsesprocedure, som tilsynet anbefaler drøftes minimum en gang årligt i personalegruppen.

2. Tilsynet vurderer, at praksis på Kilden i relation til de borgere, som er i Beskyttet Beskæftigelse, kan løftes yderligere ved at inddrage borgerne mere i målbeskrivelserne, herunder med hensyn til hvad den enkelte borger har af ønsker og mål for forløbet.
1. Kilden har udarbejdet en procedure for magtanvendelse, som pt. drøftes i personalegruppen. Det forventes, at den detaljerede plan er implementeret inden udgangen af marts 2016.

2. Kilden tilbyder deres medarbejdere i beskyttet beskæftigelse mindst en ”MUS samtale” årligt – jf. Kildens drejebog for målgruppen. Her gennemgår de medarbejderens trivsel, mål og ønsker for indhold og arbejdsopgaver. Det er fast pædagogisk procedure også i hverdagen at have en tæt og løbende dialog om bl.a. fokuspunkter, som indarbejdes i en daglig protokol.
I Kildens opdaterede drejebog for målgruppen er der ligeledes udarbejdet procedure for, hvordan der sikres progression og størst mulig trivsel på Kilden for den enkelte medarbejder.
Kildens medarbejdere i beskyttet beskæftigelse er ofte borgere med udviklingshæmning, autismespekter- forstyrrelser o.l., så de kan have svært ved at huske egne mål – hvorfor det ikke altid er muligt nøjagtigt at følge proceduren.


Tilsynsrapporten forelægges på Handicaprådets møde den 30. marts 2016.

Status på den strategiske partnerskabsaftale med Kilden
Der har i perioden siden Social- og Sundhedsudvalget tiltrådte aftalen i september 2012 været et godt og konstruktivt samarbejde med Kilden. Der afholdes årligt 4 driftsmøder og 2 strategimøder, hvor der gøres status på samarbejdet og samtidig drøftes behov for udvikling af nye tilbud. Det beskæftigelsesrettede projekt KLAR, der retter sig mod unge under 30 år, som har vanskeligt ved at gennemføre en uddannelse, er således udviklet i partnerskabet.

Ifølge partnerskabsaftalen mellem Gribskov Kommune og Kilden er der målsat følgende køb af helårspladser:

 • STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse): 10 pladser
 • Beskyttet beskæftigelse: 9 pladser
 • Vejledning og opkvantificering efter beskæftigelseslovgivningen: 2 pladser.


Det faktiske aktivitetsniveau i perioden 2013-2015 fremgår af tabellen nedenfor. Oversigten viser, at aktivitetsniveauet har været stigende i perioden, og at det målsatte niveau har været mere end opfyldet de seneste to år.

"

Lovgrundlag
LBK nr 1284 af 17/11/2015 om social service § 103
LBK nr 807 af 01/07/2015 om aktiv beskæftigelsesindsats § 32
LBK nr 783 af 15/06/2015 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bilag
Læsevejledning
Hele rapporten er på 27 sider. Kun siderne 2-8 udgør bilag til behandling af sagen.

SSU 24.02.2016: Tilsynsrapport Kilden 2015 (2014/38360 043)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicapudvalget at:

 1. tage orienteringen om det anmeldte tilsyn og status på samarbejdsaftalen til efterretningBeslutning

 1. Taget til efterretning.
Mødet startet:
04:20 PM

Mødet hævet:
05:59 PM