Børneudvalget

Publiceret 23-05-2016

Mandag den 23-05-2016 kl. 14:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
41 Attraktive Lokalsamfund - beslutning om det videre arbejde i Blistrup

Medlemmer:

Trine Mette Egetved-Sørensen Sisse Krøll Willemoes
Birgit Roswall Nick Madsen
Poul-Erik Engel Høyer Ulla Dræbye
Jonna Hildur Præst  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Trine Mette Egetved-Sørensen
Poul-Erik Engel Høyer


Meddelelser:Åbne

41. Attraktive Lokalsamfund - beslutning om det videre arbejde i Blistrup
17.00G00 - 2016/03883

Sagsfremstilling

Introduktion
Børneudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Anbefalingen fra Børneudvalget bliver forelagt for Økonomiudvalget på mødet.

Børneudvalget blev på udvalgsmøde d. 9. maj 2016 fremlagt beslutningssag om det videre arbejde med Attraktive Lokalsamfund i børne- og ungeregi. Udvalget ønskede en selvstændig sag vedr. Blistrup fremlagt på ekstraordinært udvalgsmøde. I sagen ønskede udvalget fremlagt drift- og vedligeholdelsesudgifter for årene 2012-15 for de bygninger der oprindeligt var indtænkt i bygningsoptimeringen på børne- ungeområdet.

Sagens baggrund
I Budgetaftalen 2016-2019 er det besluttet at fortsætte arbejdet med Attraktive Lokalsamfund.

Det er besluttet at:
"Det igangsatte arbejde i Ramløse færdiggøres. Herefter igangsættes følgende projekter:
Sammenbygning Sankt Helene Skole, Vejbyafdeling og Børnehuset Bakketoppen
Sammenbygning Gribskolen, Tingbakkeafdeling og Børnehusene Esbønderup og
Skovkanten."

Børneudvalget besluttede på møde d. 2. november 2015, at der skulle afholdes inddragelsesprocesser i Vejby, Esrum/Esbønderup og Blistrup før udvalget kunne træffe beslutning om, hvordan arbejdet med etablering af Attraktive Lokalsamfund i form af placering af skole og dagtilbud skulle fortsætte.

På Børneudvalgsmødet den 26. november 2015 blev udvalget forlagt orienteringssag med plan for inddragelsesprocessen som bestod af workshops i Esrum/Esbønderup, Vejby og Blistrup.

Den 4. april 2016 blev udvalget fremlagt opsamlinger fra afholdte workshops.

Den 9. maj 2016 blev udvalget fremlagt et historisk rids over arbejdet med Attraktive Lokalsamfund, opsamlinger fra afholdte workshops samt de økonomiske forudsætninger ved etablering af Attraktive Lokalsamfund.

På dette mødet besluttede Børneududvalget at:

  • anbefale Byrådet at beslutte ikke at flytte Skovkanten og Esbønderup Børnehus til Tingbakkeskolen. Udvalget anbefalede, at der arbejdes videre med de øvrige inputs fra workshoppen for at efterkomme de lokale behov.
  • anbefale Byrådet at beslutte, at der igangsættes en proces med at flytte dagtilbuddet Bakketoppen til Sankt Helene Skole, Vejbyafdelingen. Det forudsættes at der er økonomi til et produktionskøkken indarbejdet i budgettet.
  • afholde et ekstraordinært Børneudvalgsmøde inden Økonomiudgvalgsmødet den 23.9.2016 hvor sagen vedr. Blistrup genoptages og hvor drift- og vedligeholdelsesudgifter fra årene 2012-15 for de bygninger der oprindeligt var indtænkt i bygningsoptimeringen på børne- ungeområdet fremlægges.


Sagens forhold

Opsamling på workshops for lokalsamfund

Efter beslutningen i budgetaftalen 2016-2019 om at fortsætte arbejdet med Attraktive Lokalsamfund i børne- ungeregi, blev der i januar- marts 2016 afholdt workshops i de tre lokalsamfund der er besluttet der skal arbejdes videre med. I Blistrup blev workshoppen afholdt den 1. marts 2016 hvor 26 borgere deltog.

Der blev arbejdet med tre overordnede temaer, med tilhørende hjælpespørgsmål med fokus på skole og dagtilbud:

  • Samarbejdet på tværs af skole og dagtilbud
  • Hvad gør dette lokalområde til et spændende sted at bo nu og i fremtiden?
  • Foreninger, frivillige og erhvervslivet; hvordan får vi fremmet samarbejdet, styrket vores lokalsamfund og gjort det mere attraktivt?Af bilag 1 fremgår detaljerede referater af alle fremlæggelserne, hovedpointer samt beskrivelse af prioriteringer.
Af bilag 2 fremgår plakater med deltagernes prioriteringer
Af bilag 3 fremgår de plakater/mindmaps, der blev arbejdet med, samt plakater med deltagernes noterede emner.


I Blistrup var de fremmødte workshopdeltagere ikke afklarede med, om hvorvidt man ønsker skole og dagtilbud placeret på samme matrikel. Man ønsker dog at der kommer mere liv på skolen, og at den bliver brugt som samlingssted for alle byens borgere.


Økonomiske beregninger

I nedenstående afsnit bliver de økonomiske udgifter og besparelser i sagens forhold præsenteret.
Estimerede udgifter:

I skemaet nedenfor ses estimerede udgifter ved etablering af attraktive lokalsamfund på hvert område.

Område Indehold Estimeret i år Pris*
Blistrup Attraktive Lokalsamfund Ombygning af Blistrupafdelingen til også at huse børn og personale fra Møllehusene 2012 13 mio. kr.
Esrum/Esbønderup Attraktive Lokalsamfund Nybygget dagtilbud inklusiv legeplads og liggehal til et dagtilbud normeret til 110 børn på Tingbakkeafdelingens matrikel. 2015 12 mio kr.
Vejby Attraktive Lokalsamfund Ombygning på Vejbyafdeling til også at huse børn og personale fra Bakketoppen. 2015 4 mio. kr.

*Beregnet i årets priser

Estimerede besparelser:
I forbindelse med igangsættelse af Attraktiv Lokalsamfund var det forudsat at de driftsbesparelser der er lagt ind i budgettet kunne hentes.

I skemaet nedenfor ses de bygninger der oprindeligt var tænkt ind i bygningsoptimeringen på børne- ungeområdet. I skemaet ses skønnet salgsindtægt samt nuværende anvendelse. Salgsindtægter på Esbønderup Børnehus og Bakketoppen indgik ikke i de oprindelige beregninger og er derfor ikke vurderet.

Skønnede indtægter og udgifter

Bygning med grund Skønnet salgsindtægt*
(1.000 kr.) i 2012
Anvendelse i 2016
Brumbassen/Møllehusene, Helsingevej 60 1.500 I brug
Blistrup Børnehave
Conrad Nygårdsvej 14
1.500 Flygtningebolig
FO ved Blistrup skole
Udsholtvej 74
1.500 Oprettes dagscenter for borgere med demens***
Skovkanten,
Esrum Hovedgade 17
1.800 I brug
Skovkanten
Esrum Hovedgade 21
1.500 I brug
Villa Rosa
Esrum Hovedgade 19
300 Flygtningebolig
Lærken Ramløse
Kirsebærhaven 2
2.000 Fraflyttes maj 2016
Ramløse skole, Skolehuset**
Gl. Præstevej 2
2.000 Fraflyttet februar 2016
I alt ca. 12.100

* Der er anlagt et konservativt skøn for salgsindtægt. salgsindtægten angiver estimeret salgspris fratrukket salgsudgifter og belåning i ejendommen.
**Ramløse Skole Blok 4 er delvis ryddet (men pt er der opsamlingssted for inventar til flygtninge)
*** Jf. pt 44 på Byrådsmødet den 14. marts 2016

Udgifter til eventuel nedrivning af bygninger er ikke medtaget.

Drift og vedligehold

I skemaet nedenfor ses drift- og vedligeholdelsesudgifter i kroner for årene 2012-15, for de bygninger der oprindeligt var tænkt ind i bygningsoptimeringen på børne- ungeområdet.

Drift og vedligeholdelsesudgifter i kroner


Bygning med grund

2012*

2013

2014

2015

I alt pr. ejendom i årene 12-15

Møllehusene/Brumbassen
Helsingevej 60

Vand: -
Varme: -
El: -
Vedligehold: 40.312

Vand: 12.565
Varme: 50.406
El: 65.464
Vedligehold:
189.379

Vand: 9.665
Varme: 60.764
El: 55.620
Vedligehold:
101.152

Vand: 5.643
Varme: 37.204
El: 29.745
Vedligehold:
739.393

Vand: 27.873
Varme: 148.374
El: 150.829
Vedligehold:
1.070.236

Blistrup Børnehave
Conrad Nygårdsvej 14

Vand: -
Varme: -
El: -
Vedligehold:
65.553

Vand: 3.726
Varme: 19.476
El: 24.295
Vedligehold:
4.491

Vand: 852
Varme: 20.082
El: 15.975
Vedligehold:
158.688

Vand: 1.134
Varme: 6.060
El: 5.624
Vedligehold:
131.471

Vand: 5.712
Varme: 45.618
El: 45.894
Vedligehold:
360.203

FO ved Blistrup skole
Udsholtvej 74

Vand: -
Varme: -
El: -
Vedligehold:
9.721

Vand: ?
Varme: 28.995
El: 0
Vedligehold:
5.218

Vand: 4.110
Varme: 10.446
El: 0
Vedligehold:
3.807

Vand: 1.370
Varme: 0
El: 346
Vedligehold:
53.346

Vand: 5.480
Varme: 39.441
El: 346
Vedligehold:
72.092

Skovkanten,
Esrum Hovedgade 17

Vand: -
Varme: -
El: -
Vedligehold:
96.262

Vand: 3.589
Varme: 88.893
El: 51.930
Vedligehold:
25.331

Vand: 7.218
Varme: 54.225
El: 25.186
Vedligehold:
43.428

Vand: 5.127
Varme: 59.863
El: 12.280
Vedligehold:
53.346

Vand: 15.934
Varme:202.981
El: 89.396
Vedligehold:
218.367

Skovkanten
Esrum Hovedgade 21

Vand
Varme
El
Vedligehold:
81.482

Vand: 1.828
Varme: 60.808
El: 26.902
Vedligehold:
432.478

Vand: 3.165
Varme: 58.549
El: 53.180
Vedligehold:
109.295

Vand: 4.029
Varme: 41.651
El: 47.740
Vedligehold:
19.634

Vand: 9.022
Varme: 161.008
El: 127.822
Vedligehold:
642.889

Villa Rosa
Esrum Hovedgade 19

Vand
Varme
El
Vedligehold:
39.043

Vand: 1.383
Varme: 16.654
El: 5.452
Vedligehold:
26.573

Vand: 3.574
Varme: 12.028
El: 3.325
Vedligehold:
178.253

Vand: 589
Varme: 59.327
El: 7.031
Vedligehold:
15.523

Vand: 5.546
Varme: 88.009
El: 15.808
Vedligehold:
259.392

Lærken Ramløse
Kirsebærhaven 2

Vand
Varme
El
Vedligehold:
15.386

Vand: 8.955
Varme: 33.534
El: 27.517
Vedligehold:
33.250

Vand: 10.976
Varme: 52.009
El: 25.390
Vedligehold:
23.160

Vand: 9.788
Varme: 21.431
El: 32.401
Vedligehold:
17.277

Vand: 29.719
Varme: 106.974
El: 85.308
Vedligehold:
89.073

Ramløse skole
Skolehuset**
Gl. Præstevej 2

Vand
Varme
El

Vedligehold:
Indgår samlet med Ramløse skole

Vand
Varme
El

Vedligehold:
Indgår samlet med Ramløse skole


Vand
Varme
El

Vedligehold:
Indgår samlet med Ramløse skole

Vand
Varme
El

Vedligehold:
Indgår samlet med Ramløse skole

Vand
Varme
El

Vedligehold:
Indgår samlet med Ramløse skole

Alle beløb er ekskl. moms.
Bakketoppen indgik ikke i det oprindelige bygningsoptimeringen i 2012. Drift og vedligehold for 2015 var ca. kr. 380.000.
Esbønderup Børnehave indgik ikke i Børnebyer i 2012. Drift og vedligehold for 2015 var ca. 355.000,-
*Der kan ikke umiddelbar fremskaffes tal for 2012, da GK overgik til nyt økonomisystem, derved skal samtlige tal for 2012 fremskaffes manuelt, fra det tidligere økonomisystem.
** Der kan ikke separat fremskaffes forbrugs- og vedligeholdstal for skolehuset, da alt er lagt sammen med Ramløse skole.


Vurdering
Blistrup
Økonomisk og pædagogisk vurdering:
Det er administrationens vurdering, at der er et økonomisk og pædagogisk rationale i at flytte Møllehusene til Gilbjergskolen, Blistrupafdeling, fordi dette vil udnytte skolens mange kvadratmeter til gavn for et sammenhængende børnemiljø i Blistrup.

Lokalsamfundets holdning:
Det er administrationens vurdering, at man ikke er afklarede med om hvorvidt man ønsker skole og dagtilbud placeret på samme matrikel og om det derfor vil gavne lokalsamfundet at flytte Møllehusene til Gilbjergskolen, afdeling Blistrup.

Lovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven)
LBK nr 167 af 20/02/2015 (Dagtilbudsloven) §1
LBK nr 1534 af 11/12/2015 (Folkeskoleloven) §1

Økonomi
Budget Attraktive Lokalsamfund

Budget 2016 18.040.000 kr.
Anslået udgifter til Ramløse i 2016 5.000.000 kr.
Restrådighedsbeløb 13.040.000 kr.Omkostninger ved etablering af Attraktive Lokalsamfund

Estimeret Blistrup 13 mio. kr. (13,75 mio. kr ved indexreg. m. 4. kvartal 2015)
Estimeret Esrum/Esbønderup 12 mio kr.
Estimeret Vejby 4 mio kr.Låneoptagelse
Kommunen har fået dispensation til låneoptagelse på 7.000.000 kr. Der gøres opmærksom på, at der i 2016 skal forbruges mindst 11.900.000 kr. af de 13.040.000 kr. for at kunne finansiere den budgetterede låneoptagelse på 7.000.000 kr. i henhold til budgetaftalen. Dette låneoptag kan ikke medfinansiere Attraktive Lokalsamfunds projekter.

For at have mulighed for at nå at anvende 11.900.000 kr. i 2016, anbefaler administrationen at udvalget frigiver restrådighedsbeløbet på 13.040.000 kr.

Bilag
Læsevejledning
Bilag vedhæftet dette dagsordenspunktet er de samme som til behandling af punktet 33 (Børneudvalgets møde den 9. maj 2016) og punkt 84 (Økonomiudvalgets møde den 23. maj 2016).

Bilag 1 BØR 4-4-16: Attraktive Lokalsamfund: Opsamling Dok.nr. 2016/03883 001

Bilag 2 BØR 4-4-16: Attraktive Lokalsamfund: Prioriteringer Dok. nr. 2016/03883 002

Bilag 3 BØR 4-4-16: Attraktive Lokalsamfund Plakater Dok. nr. 2016/03883 003


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte:

1. At Møllehusene skal flyttes til Gilbjergskolen, Blistrupafdelingen.

eller

2. At Møllehusene ikke skal flyttes til Gilbjergskolen, Blistrupafdelingen.


Beslutning

1. Ikke tiltrådt, idet G og A (2) stemte for og V og O (3) stemte imod.

2. Tiltrådt, idet V og O stemte for (3) og G og A stemte imod (2)

Der blev desuden stillet følgende forslag:
Der arbejdes videre med de øvrige inputs der fremkom på borgermødet, ved for eksempel at undersøge bedre muligheder for foreninger, borgere og brugere.

Forslaget blev tiltrådt.

Fraværende: Trine Egetved og Poul-Erik Høyer
Mødet startet:
02:00 PM

Mødet hævet:
02:50 PM