Børneudvalget

Publiceret 04-04-2016

Mandag den 04-04-2016 kl. 14:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
24 Årsregnskab 2015 - Børneudvalget
25 Gribskov Akademi
26 Attraktive Lokalsamfund - beslutning om det videre arbejde på børne- og
ungeområdet
27 Fremtidig organisering af modtagelsestilbud for nyankomne elever
28 Høring af Forslag til Bæredygtighedsstrategi (Lokal Agenda 21)
29 Digital dannelse i folkeskolen


Efterretningssager
30 Status på arbejdet med inklusion og forebyggende konsultativ indsats (FKI)
31 Tilsynsrapport Kilden incl. status på partnerskabsaftale mellem Gribskov

Kommune og Kilden

Medlemmer:

Trine Mette Egetved-Sørensen Sisse Krøll Willemoes
Birgit Roswall Nick Madsen
Poul-Erik Engel Høyer Ulla Dræbye
Jonna Hildur Præst  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt med den ændring at: Punkt 27 udsættes til næste møde i Børneudvalget på grund af, at Regeringen og KL d. 18. marts har indgået om Bedre Rammer for modtage og integrere flygtningen
Dette forventes at ændre forudsætningerne.


Fraværende:

Meddelelser:
Orientering om status på Ministeriets pulje til normeringsforbedringer.
Orientering om status på skolebussagen - Dette orienteringspkt. er taget af dagsordenen jvf. mail til Børneudvalget den 31.03.2016
Orientering om lærernes arbejdstid i uge 7
Trine Egetved deltog i mødet indtil kl. 16

Åbne

24. Årsregnskab 2015 - Børneudvalget
00.32S00 - 2016/00652

Sagsfremstilling
Børneudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og byrådet.

Administrationen præsenterer nu regnskabet for 2015 og overførsler til 2016 for Børneudvalget og indstiller, at Børneudvalget godkender regnskab og overførsler til brug for Økonomiudvalgets videre arbejde.

Der er gennemført 4 budgetopfølgninger i 2015, hvor administrationen har orienteret udvalget i forbindelse med disse. Administrationen har rapporteret til fagudvalgene på forskellige indikatorer, med fokus på de enkelte enheders og områders politiske, økonomiske og faglige forudsætninger, mål og resultatkrav.

Regnskabsresultatet for 2015 danner grundlag for den løbende opfølgning i 2016.
I 2016 vil administrationen løbende vurdere de enkelte områder og en rapportere til Børneudvalget ved 4 budgetopfølgninger i løbet af året.

Administrationens indstilling viser overførsler af mer- og mindreforbrug for de enkelte decentrale virksomheder, og udvalget skal vurdere, om der er behov for at stramme styringen af forbruget. Dette kan ske i form af binding på nogle områder for at overholde rammen for serviceudgifter i 2016.

Fagudvalgene indstiller overførslerne til Økonomiudvalget (ØU) og byrådet (BY), der besluttes i ØU og BY.

Regnskab for Børneudvalget

Samlet set viser regnskabet for Børneudvalget et mindreforbrug på 21,7 mio. kr. for 2015. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 3,4 %. Af de 21,7 mio. kr. søges 12,1 mio. kr. overført til 2016.

Regnskab 2015 viser en forbedring af resultatet på 12,2 mio. kr. i forhold til BO4. Når regnskabsresultatet for 2014 og 2015 sammenlignes, ses et mindreforbrug på 43,8 mio. kr. Forbedringen ses primært på "Undersøgelse og socialfaglig indsats" og "Læring og undervisning", hvor resultatet i regnskab 2015 alene er 39,5 mio. kr. mindre end ved regnskab 2014.

I forhold til BO4 bidrager disse områder markant til det forbedrede resultat:

 • Undersøgelse og socialfaglig indsats med 5,6 mio. kr., som skyldes det store fokus på handleplaner og anbringelsesstrategi, og
 • Læring og undervisning med 5,2 mio. kr., som skyldes mindreforbrug på de enkelte skoler, fritidsordninger og dagtilbud, samt mindreforbrug på en række fællesudgifter.


Det overordnede regnskabsresultat for Børneudvalget kan ses af følgende illustration.
Tabellen viser en oversigt over regnskabsresultatet på rammer:Regnskabsresultat for de enkelte rammer

Unge
Mindreforbruget kommer fra alle områder under denne ramme. Både ungdomsskolen, ungeaktiviteter og unge og uddannelse har mindreforbrug. Det er for eksempel ungdomsklub, fritidsklub, remisen, uddannelsesvejldning m.fl.

De fleste områder på denne ramme har overførselsadgang og der søges overført 0,9 mio. kr. til forskellige aktiviteter.Undersøgelse og socialfaglig indsats
Årets resultat er på linje med den udvikling, der har været hen over sidste halvdel af 2015, hvor der har været fokus på handleplaner og anbringelsesstrategi, hvilket er blevet synligt i forbruget. Regnskabet viser et slutresultat der er ca. 4 mio. kr. bedre end forventningen i BO4. Det skyldes primært fire ting:

 • Mindreforbrug på SSP området
 • Flere omlægninger til billigere foranstaltninger samt familier der er optaget i interne foranstaltninger, hvor alternativet havde været en meget dyr anbringelsesudgift
 • Refusioner der har bidraget mere positivt end forventet til årets resultat. Dette vedr. særligt flygtningeområdet


Der søges overført 0,2 mio. kr. til projektet vedr. gruppetilbud til borgere.

Læring og undervisning
Det samlede mindreforbrug dækker over både mer- og mindreforbrug på områderne under denne ramme.

Der er mindreforbrug på de to delrammer skoler/FO og dagtilbud. En del af dette mindreforbrug kommer fra de enkelte skoler, fritidsordninger og dagtilbud, som har overførselsadgang, se bilag 2. Resten kommer fra en række fællesudgifter, primært på skole/FO området.

Der er merforbrug på Specialpædagogisk bistand (SP), færre indtægter fra forældrebetaling
og flere udgifter til tilskud til privat pasning.

Der søges overført 10,1 mio. kr. primært til de enkelte dagtilbud, skoler og FO, men også til projekter og fællesudgifter.

Sundhed og forebyggelse
Sundhedspleje
Besparelsen fra budget 2014 til 2015 på 0,4 mio. kr. er realiseret ved at skære en stilling på 32 timer væk. Der har ikke været fuld årseffekt grundet afvikling og ferieafregning m.v.

Tandpleje
Der er en tidsforskydning i udbetaling fra kommunens barselsfond, som skal dække udgifter til tandlægevikaren. I specialtandplejen er grundbeløbet i år betalt 3 gange og en del af borgernes behandlinger er ikke opkrævet hos borgerne endnu.

I forbindelse med at nedbringe ventelisten på tandreguleringen har der været ekstraudgifter til operationer og 3D scanninger. Der har endvidere været øgede udgifter til behandlinger i fuld narkose.

Der søges overført 0,2 mio. kr. til overvægtsprojekt.

Stabs- og støttefunktioner
Mindreforbruget vedrører projektet "Forebyggelse og aktive borgere i bevægelse" fra budgetaftale 2014-2017. Der er sket en tidsmæssig forskydning i projektet og de resterende udgifter afholdes i 2016.

Derudover er der 0,2 mio. kr. i overskud vedr. Livsmod. Livsmod er administrativt/økonomisk forankret i Gribskov Kommune og mindreforbruget er tidsforskudte indbetalinger fra de deltagende kommuner og Region Hovedstaden til anvendelse i 2016.

Der søges overført 0,7 mio. kr.

Årsberetning
Som en del af kommunens regnskab udarbejdes der hvert år en årsberetning. Den indeholder væsentlige mål og evaluering af resultater på områderne. Børneudvalgets bidrag til årsberetningen er vedlagt som bilag 1 til dette punkt.


Lovgrundlag
Styrelseslovens § 45, BEK nr 5. af 05/01/2016 om Kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. kap. 4

Økonomi
Se sagsfremstilling

Bilag
Bilag 1 BØR 04-04-16 Årsberetning for Børneudvalget 2015 Dok.nr. 2016/00652 002
Bilag 2 BØR 04-04-16 Overførsler på dagtilbud, skoler og fritidsordninger 2015 Dok.nr. 2016/00652 023Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at godkende regnskabet for Børneudvalget
 2. at godkende følgende overførsler til 2016:
 3. Formål
  Beløb i 1.000 kr.
  Gribskov Ungdomsråd
  40
  Ungdomsskole, herunder ungdomsklub, fritidsklub, cross, kiosk, ungdomshuset og remisen. Overførselsadgang
  347
  Foreningstelt. Overførselsadgang
  -19
  Uddannelsesvejledning, modtageklasser og 10. klasses centeret. Overførselsadgang
  545
  Gruppetilbud til borgere - projekt
  192
  Børnebyrådsmøde, gang i Gribskov. Overførselsadgang
  24
  Kompetenceudvikling FO
  724
  Skole IT
  1.087
  Skoler. Overførselsadgang
  1.735
  FO. Overførselsadgang
  1.008
  Mere bevægelse og bedre kost
  685
  Dagtilbud. Overførselsadgang
  3.473
  Ekstra rengøring
  77
  Videreuddannelse BUPL og FOA
  801
  Gribskov Specialbørnehave. Overførselsadgang
  460
  Shared care
  186
  Livsmod
  200
  Forebyggelse og aktive borgere i bevægelse
  538
  I alt
  12.103Beslutning

Ad 1 Godkendt
Ad 2 Godkendt
25. Gribskov Akademi
17.04P00 - 2015/39662

Sagsfremstilling

Introduktion
Børneudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om at påbegynde "Gribskov Akademi" i efteråret 2016. Gribskov Akademi er et undervisningsforløb for 8. klasses elever med behov for et fagligt løft i dansk og matematik.


Sagens baggrund
I Gribskov er der hvert år en gruppe unge, der forlader folkeskolen uden de nødvendige færdigheder i dansk og matematik til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Byrådet besluttede i budgetforlig 2015-18, at kommunen skal etablere et "Gribskov Akademi", hvor elever fra folkeskolens 8. klasse, som er fagligt udfordrede, får mulighed for et fagligt løft med henblik på senere at kunne opnå karakteren 2 eller højere i fagene dansk og matematik.

Inspirationen til Gribskov Akademi findes i Drengeakademiet, som Løkkefonden har taget initiativ til. Drengeakademiet angiver, at de kan løfte elevernes faglige niveau svarende til 2-3 år i løbet af tre ugers 'summercamp'. Virksomheden True North har faciliteret Løkkefondens Drengeakademi og står bag hele konceptet om et læringsakademi. Ud over Drengeakademiet, har de gennemført læringsakademier i flere andre kommuner, f.eks. i Frederikssund og København.

Gribskov Kommune har indgået et samarbejde med True North med henblik på at udvikle og gennemføre Gribskov Akademi med opstart i anden halvdel af 2016.

Sagens forhold
Formålet med Gribskov Akademi er, at styrke elevernes læring og trivsel. Elever, som tidligere har oplevet nederlag i skolen og haft udfordringer, enten fagligt eller socialt, skal løftes og genvinde deres selvtillid. Ved at give eleverne succeser og ved at lære dem at sætte egne mål og opnå dem, vil Gribskov Akademi ruste de unge til at indgå i skolen og videre uddannelse.

Målgruppe og indhold
Gribskov Akademi arrangeres for op til 30 elever. Deltagerne er elever, der skal begynde 8. klasse efter sommeren 2016. Administrationen vurderer, at disse elever har den største motivation og det største potentiale for at opnå et stort fagligt løft. Forløbet er målrettet elever, der er fagligt og socialt udfordret og er i farezonen for ikke at blive vurderet uddannelsesparate.

Forløbet vil have fokus på at løfte eleverne fagligt i dansk, læsning og matematik samtidigt med, at eleverne bliver udviklet personligt og socialt. Eleverne vil få et boost i forhold til at tro på sig selv. Samtidigt får de metoder til, hvordan de kan øge deres læring.

Akademiet forløber over fire uger (se bilag 1 for at læse en uddybende beskrivelse af forløbet).

Administrationen vil løbende følge op på udviklingen af og indholdet i Akademiet.

Lærerdeltagelse
For at sikre, at de unge får det fulde udbytte af akademiet, er det vigtigt, at den unges egen skole er en del af indsatsen, forstår metoderne, bakker op undervejs og sørger for at følge op på den unge, når hverdagen vender tilbage. Samarbejdet med True North indebærer derfor, at udvalgte lærere deltager i projektet med eleverne. Disse lærere vil, når akademiet er slut, vende tilbage til skolerne og fungere som mentorer for de elever, der har deltaget.

Kompetenceudvikling til lærere og pædagoger
De deltagende lærere vil modtage relevant kompetenceudvikling og blive uddannet til at kunne varetage mentor-rollen. Herudover har administrationen prioriteret, at kompetenceudvikle alle lærere, der underviser 8. klasse med en intensiv lærertræning med det formål, at forankre akademiet bredt hos kommunens skoler.

Økonomiske konsekvenser
Forløbet fra True North koster 0,5 mio .kr. om året og finansieres af puljen til understøttelse af Attraktive Lokalsamfund under Økonomiudvalget. Puljen blev afsat i budgetaftale 2015 og er afsat i perioden 2015-2018.

Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i forbindelse med Gribskov Akademi koster 190.000 kr. og finansieres af budgettet til kompetenceudvikling til skoler under Børneudvalget.

Vurderinger af løsninger og deres konsekvenser
Administrationen vurderer, at Gribskov Akademi vil have meget positive effekter for børn og unges læring og trivsel. True North har gode erfaringer med lignende akademier i andre kommuner. I en evalueringsrapport om Løkkefondens akademi fra 2013, konkluderer Århus Universitet, at akademiet "har haft en meget stor effekt og afgørende betydning for elevernes læring, trivsel, personlige udvikling og motivation".

Administrationen vurderer også, at lærertræningen er den indsats, der skaber den største effekt for flest elever. Samtidigt er træningen en måde at styrke lærernes pædagogiske værktøjskasse. Lærertræningen vil sikre, at eleverne støttes både under og efter deres deltagelse i Gribskov Akademi.


Lovgrundlag
Folkeskoleloven LBK nr 1534 af 11/12/2015


Økonomi
Forløbet fra True North koster 0,5 mio .kr. om året og finansieres af puljen til understøttelse af Attraktive Lokalsamfund under Økonomiudvalget. Puljen blev afsat i budgetaftale 2015 og er afsat i perioden 2015-2018. Samtidig med at puljen blev afsat, blev det besluttet, at Gribskov Akademi skulle finansieres af denne pulje.

Administrationen foreslår at flytte 0,5 mio. kr. til Børneudvalgets område i BO2. Administrationen gør samtidig opmærksom på at finansieringen stopper i 2018. Hvis der skal findes særskilt finansiering efter 2018, skal det indgå i en budgetforhandling.

Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i forbindelse med Gribskov Akademi koster 190.000 kr. og finansieres af budgettet til kompetenceudvikling til skoler under Børneudvalget.

Bilag
Bilag 1: BØR 4-4-16: Beskrivelse af Gribskov Akademi Dok. Nr. 2015/39662 002


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget:

 1. at beslutte at påbegynde Gribskov Læringsakademi i samarbejde med True North fra august 2016

Beslutning
Ad 1 Godkendt.

Børneudvalget besluttede, at der skal følges op på de faglige resultater hos de elever, der deltager, ved at se på disse elevernes resultater løbende som en del af effektprogrammet og ved afgangsprøverne i 9. klasse.

26. Attraktive Lokalsamfund - beslutning om det videre arbejde på børne- og ungeområdet
17.00G00 - 2016/03883

Sagsfremstilling
Introduktion
Børneudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.
Der er afholdt workshops for lokalsamfundene i Esrum/Esbønderup, Vejby og Blistrup. Børneudvalget skal på baggrund af input herfra anbefale en beslutning til Byrådet om det videre arbejdet med Attraktive Lokalsamfund i form af placering af skole og dagtilbud i de tre lokalsamfund.

Børneudvalget skal eventuelt også anbefale en beslutning til Byrådet om brugen af Bakketoppens bygning til boliger til unge.

Sagens baggrund
I Budgetaftalen 2016-2019 er det besluttet at fortsætte arbejdet med Attraktive Lokalsamfund.

Det er besluttet at:
"Det igangsatte arbejde i Ramløse færdiggøres. Herefter igangsættes følgende projekter:
Sammenbygning Sankt Helene Skole, Vejbyafdeling og Børnehuset Bakketoppen
Sammenbygning Gribskolen, Tingbakkeafdeling og Børnehusene Esbønderup og
Skovkanten."

Børneudvalget besluttede på møde d. 2. november 2015, at der skulle afholdes inddragelsesprocesser i Vejby, Esrum/Esbønderup og Blistrup før udvalget kunne træffe beslutning om, hvordan arbejdet med etablering af Attraktive Lokalsamfund i form af placering af skole og dagtilbud skulle fortsætte.

På Børneudvalgsmødet den 26. november 2015 blev udvalget forelagt plan for inddragelsesprocessen som bestod af workshops i Esrum/Esbønderup, Vejby og Blistrup som orienteringssag.


Sagens forhold - Opsamling på workshops for lokalsamfund
Workshops
Der er afholdt workshops i:

 • Esrum/Esbønderup d. 28. januar 2016 - med 40 deltagere
 • Vejby d. 4. februar 2016 - med 24 deltagere
 • Blistrup d. 1. marts 2016 - med 26 deltagere


Der blev arbejdet med tre overordnede temaer, hvor alle fik hjælpespørgsmål med fokus på skole og dagtilbud:

 • Samarbejdet på tværs af skole og dagtilbud
 • Hvad gør dette lokalområde til et spændende sted at bo nu og i fremtiden?
 • Foreninger, frivillige og erhvervslivet; hvordan får vi fremmet samarbejdet, styrket vores lokalsamfund og gjort det mere attraktivt?


På workshoppene arbejdede deltagerne i grupper. Alle deltagere arbejde med to forskellige temaer. Alle emner blev noteret ned på store plakater lavet som mindmaps. Herefter fremlagde alle grupper deres resultater for de øverige deltagere. Workshoppene blev afsluttet ved at hver deltager prioriterede 1-2 emner der for dem var vigtigst.

Af bilag 1 fremgår detaljerede referater af alle fremlæggelserne, hovedpointer samt beskrivelse af prioriteringer.
Af bilag 2 fremgår plakater med deltagernes prioriteringer
Af bilag 3 fremgår de plakater/mindmaps, der blev arbejdet med, samt plakater med deltagernes noterede emner. Prioriteringer

Esrum/Esbønderup:
Vejby
Blistrup
Samarbejde på tværs af skole og dagtilbud 16 prioriteringer
 • Skovkanten og Esbønderup Børnehuse skal bliver hvor der er
 • Synlig ledelse på Tingbakkeafdeling
 • Opgradering af Tingbakkeafdeling
5 prioriterer
 • Bakketoppen flytter ind på Vejbyafdelingen
 • Fastholde at skole og dagtilbud findes på to matrikler i Tisvilde.
7 prioriteringer
 • Skole og dagtilbud lægges sammen
 • Skole og dagtilbud bibeholdes som nu, men skal indeholde navnet "Blistrup"
 • Samarbejdet mellem skole og dagtilbud
 • Fremme den gode historie
Hvad gør dette lokalområde til et spændende sted at bo nu og i fremtiden?" 23 prioriteringer
Ingen sammen- lægning af skole og dagtilbud
Synlig ledelse på Tingbakkeafdeling
Opgradering af Tingbakkeafdeling
Lokale indkøbsmuligheder
Bedre transport
11 prioriteringer
 • Flere (lejeboliger)
 • Skolen som samlingspunkt for samarbejde mellem skolen, dagtilbuddet og foreninger
5 prioriteringer
Her er det information/branding,
Bedre udbud af boliger
Tryg skole
Foreninger, frivillige og erhvervslivet; hvordan får vi fremmet samarbejdet, styrket vores lokalsamfund og gjort det mere attraktivt? 1 prioritering
Flere penge til trænere
3 prioriteringer
Flere lejeboliger
Fællesskab
Skole- og idræts tænkes mere sammen.
11 prioriteringer
Skolen som samlingspunkt
Udgivelse af folder om de aktiviteter der foregår i byen og i foreninger


Vurderinger
Administrationens vurdering af etablering af Attraktive Lokalsamfund i form af placering af skole og dagtilbud er som følger for de tre lokalsamfund:

Esrum/Esbønderup
Det er administrationens vurdering, at det ikke vil gavne lokalsamfundet at sammenlægge Skovkanten og Esbønderup Børnehus på Gribskolen,Tingbakkeafdelingens matrikel.

Vejby
Det er administrationens vurdering, at flytning af Bakketoppen til Skt. Helene Skole, Vejbyafdelingens bygninger vil gavne lokalsamfundet, og at arbejdet bør igangsættes hurtigst muligt.

Blistrup
Det er administrationens vurdering, at det ikke på nuværende tidspunkt vil gavne Blistrup lokalsamfund at flytte Møllehusene til Gilbjergskolen, Blistrupafdeling. Det vurderes, at der vil være et bedre udbytte ved at bruge de ubrugte klasselokaler til genhusning at elever fra Parkvej under etableringen af Gilleleje Læringsområde.

Bakketoppens bygning
Det er en forudsætning i handleplanen vedrørende det specialiserede børne-ungeområde, at der etableres et antal boliger til unge, der kan fungere som alternativ til dyrere opholdssteder. Det har hidtil vist sig vanskeligt at finde en egnet placering.

Administrationens vurdering er, at Bakketoppens fysiske rammer egner sig godt til at ændre til boliger til unge, også indenfor en overskuelig økonomisk ramme. Den økonomiske finansiering af etablering af boliger til unge skal findes inden for det specialiserede børne- ungeområde.

Lovgrundlag

LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven)
LBK nr 167 af 20/02/2015 (Dagtilbudsloven) §1
LBK nr 1534 af 11/12/2015 (Folkeskoleloven) §1


Økonomi
Med budget 2015-2018 blev midlerne til Attraktive Lokalsamfund justeret til 26,9 mio. kr. Af disse er frigivet 18 mio. kr. i budget i 2016.
Af de 18 mio. kr. er der anvendt 9 mio. kr. samt disponeret godt 5 mio. kr. til Ramløse projektet i 2016. Der er derfor ca. 3,5 mio. kr. i frie midler der er frigivet. Dette forudsat at overførslerne vedrørende regnskab 2015 godkendes.

Kommunen har desuden fået dispensation til låneoptagelse på 7,0 mio. kr. Administrationen gør opmærksom på, at lånetilsagnet er betinget af en anlægsudgift i 2016 på minimum 11,9 mio. kr.

Afhængigt af hvilke Attraktive Lokalsamfund der besluttes etableret, vil der i business cases for det eller de områder i senere sagsfremstillinger blive søgt om frigivelse af midler.


Bilag

Bilag 1 BØR 4-4-16: Attraktive Lokalsamfund: Opsamling Dok.nr. 2016/03883 001
Bilag 2 BØR 4-4-16: Attraktive Lokalsamfund: Prioriteringer Dok. nr. 2016/03883 002
Bilag 3 BØR 4-4-16: Attraktive Lokalsamfund Plakater Dok. nr. 2016/03883 003


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at godkende at Vejby Attraktive Lokalsamfund, hvor Bakketoppen flyttes til Skt. Helene Skole, Vejby-afdelingen igangsættes.
 2. at godkende at udskyde etableringen af Esrum/Esbønderup Attraktive Lokalsamfund, hvor Skovkanten og Esbønderup Børnehus flyttes til Gribskolen, Tingbakkeafdeling matrikel.
 3. at godkende at udskyde etablering af Blistrup Attraktivt Lokalsamfund, hvor Møllehusene flyttes til Gilbjergskolen, Blistrupafdeling, til efter Gilleleje Læringsområde er etableret.
 4. Under forudsætning af at punkt 1 godkendes, at godkende at der arbejdes videre med at etablere boliger til unge i Bakketoppens nuværende bygning.

Beslutning

Ad 1-3: Børneudvalget besluttede at sende sagen tilbage til administrationen med ønske om at få fremlagt de økonomiske forudsætninger i forhold til indstillingspunkterne
Ad 4: Børneudvalget besluttede at sende sagen tilbage til administrationen med ønske om tydeliggørelse af de økonomiske beregninger af, hvad det vil koste at omdanne Bakketoppens bygning til ungdomsboliger

Børneudvalget ønsker at få ændret skiltningen på følgende 3 skoleafdelinger: Ramløse, Blistrup og Tingbakken. Sagen fremlægges på det kommende Børneudvalgsmøde, som en del af den samlede sag om attraktive lokalsamfund.


27. Fremtidig organisering af modtagelsestilbud for nyankomne elever
17.15G00 - 2016/08812

Sagsfremstilling
Introduktion
Børneudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om en ny organisering af modtagelsestilbuddet for nyankomne elever i alderen 6- 13 år med henblik på at sende beslutningen i høring i lokaludvalg og skolebestyrelser.

Børneudvalget behandler sagen med henblik på endelig beslutning på møde i Børneudvalget d. 6. juni. Den nye organisering forventes at træde i kraft pr 1. august 2016.

Sagens baggrund
Gribskov Kommune oplever - ligesom mange andre kommuner i landet- at antallet af flygtninge, der modtages i kommunen, er stigende. Dette giver sig bl.a. til udtryk i kommunens dagtilbud og skoler, der oplever en stigning i antallet af nyankomne børn og unge. Som det fremgår af nedenfor er antallet af nyankomne børn og unge steget markant i perioden 2013-2016.En samkørsel af resultater fra folkeskolernes afgangsprøver fra 2015 med elevernes baggrund viser desuden, at elever med indvandrer/efterkommerbaggrund har markant dårligere skoleresultater end deres kammerater med etnisk dansk baggrund.Det øgede antal af nyankomne børn og unge sammenholdt med det styrkede fokus på resultater for kommunens børn og unge har givet administrationen anledning til, at revurdere måden hvorpå kommunen har organiseret indsatsen for nyankomne elever. Dette for at sikre, at alle børn og unge uanset sproglig baggrund har et optimalt afsæt for læring og trivsel, og at tosprogede børn i Gribskov Kommune forlader folkeskolen med resultater, der svarer til deres etniske danske klassekammeraters resultater.

Den nuværende organisering og tilrettelæggelse af modtagelsestilbud er vedtaget af Børneudvalget på møde d. 10. marts 2009.

Sagens forhold
Litteraturstudie om modtagelsestilbud for nyankomne elever
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har fået en ekstern aktør til at foretage et litteraturstudie af forskning i såkaldte modtagelsestilbud, dvs. undervisningstilbud til nyankomne elever i grundskolen. Litteraturstudiet anvendes som afsæt til at skitsere modellen for henholdsvis den nuværende og den fremtidige organisering af modtagelsestilbuddet i Gribskov.

Af rapporten fremgår bl.a. at den viden, der er tilgængelig, primært baserer sig på lærere, elever og eksperters oplevelser og vurderinger, der er således i meget ringe grad solid viden om effekter af de forskellige indsatser. I rapporten identificeres fire overordnede modeller for organisering af modtagelsestilbud. Model A, hvor tilbuddet er organiseret som fysisk adskilt fra almentilbuddet, model B, hvor tilbuddet er fysisk placeret på en almenskole, men som særskilt modtageklasse, model C, hvor eleverne indskrives i almenklasser og samtidig modtager støtte og supplerende undervisning og endelig model D, hvor eleverne indskrives i almenklasser uden støtte og supplerende undervisning. Det opsummeres endvidere, at litteraturstudiet peger på, at følgende parametre vurderes at have en betydning for elevernes udbytte; et tidsbegrænset modtagelsestilbud (6-12 måneder), at modtagelsestilbuddet er placeret samme sted som almen tilbuddet, og at de nyankomne elever hurtigt opnår en relation til almentilbuddet.

Fra Modtagecenter til almenklasse og lokalmiljø
I den nuværende organisering i Gribskov Kommune indskrives nyankomne elever i alderen 6-14 år i et modtagelsestilbud i Modtagecentret på Gribskolens Tingbakkeafdeling. Dette svarer til model B i litteraturstudiet.

Administrationen foreslår en ny organisering fra august 2016, der vil medføre, at gruppen af 6-14 årige nyankomne elever bliver en del af folkeskolernes almenklasser. Samtidig opretter skolerne særlige modtagehold, hvor disse elever vil modtage understøttende og supplerende undervisning i 'dansk som andetsprog'. Modtageholdene varetages af lærere med særlig kompetencer i 'dansk som andetsprog'. Dette svarer til model C i litteraturstudiet

Begrundelsen for at foreslå den nye model tager afsæt i ambitionen om, at fremme integrationen af tosprogede børn og unge fra dag ét, og undgå at de bevæger sig i parallelmiljøer. Det er forventningen, at børnene og deres forældrene vil profitere af blive en del af lokalmiljøet så hurtigt, som muligt efter ankomst og hermed få muligheden for at danne netværk og kammeratskab med etniske danske børn og deres familier. Hermed inkluderes børnene i fællesskaber, som de fagligt, kulturelt og socialt kan profitere af med henblik på, at de på sigt kan klare sig på lige fod med deres etnisk danske kammerater.

Tilknytningen til en almenklasse understøtter de nyankomne børn og unges tilknytning til dansk sprog og kultur. Samtidig fokuserer den understøttende og supplerende undervisning yderligere på elevernes tilegnelse af dansk samt på de udfordringer som mødet med en ny kultur eventuelt kan afføde.

Det øgede antal nyankomne børn og unge og den nye organisering for de 6-14 årige medfører en særlig opmærksomhed på kompetenceudvikling af lærerne på kommunens skoler. Såvel læreren i klassen som læreren, der varetager den understøttende undervisning skal opleve at være klædt på til opgaven både ifht. kompetencer indenfor dansk som andetsprog og i forhold til den del, der handler om at inkludere og integrere børnene og deres forældrene i skolemiljøet. Begge dele er afgørende for, at der sker en vellykket integration, og for at sikre at de øvrige børn og familier ikke oplever, at den nye organisering forringer deres skoletilbud. Fastholdelse og fortsat udvikling af det faglige niveau og god trivsel i klasserne vil have en meget stor opmærksomhed fra administrationen side i forbindelse med overgangen til den nye organisering, og administrationen vil følge op herpå i ledelsesdialogerne. I løbet af 2016 gennemføres en række tiltag til opkvalificering af relevante medarbejderne på skolerne.

Organisering og indsatser for de ældste elever
For de 14 -18 årige nyankomne børn og unge fastholdes den nuværende organisering af modtagelsestilbuddet. De vil fortsat blive undervist i 'dansk som andetsprog' i særlige modtageklasser på 8.-10. klassetrin i 10. klasseskolen, der er beliggende i Uddannelsescentret. I flere fag og andre aktiviteter vil de indgå i fællesskaber med eleverne i 10. klasseskolen. Med afsæt i nuværende erfaringerne med aldersgruppen vurderer administrationen, at denne gruppe af børn og unge er så langt i deres uddannelsesforløb, at de integrationsmæssigt ikke vil profitere af en udslusning til almenklasser. Til gengæld er det administrationens vurdering, at når det øgede antal af nyankomne unge begynder at være klar til at påbegynde en ungdomsuddannelse, så vil det kræve en særlig og øget indsats i forhold til disse unges forældre, da de ikke har samme indsigt i det danske uddannelsessystem og de muligheder, som det tilbyder.

Organisering og indsatser i dagtilbud
På 0-6 området indskrives de nyankomne børn allerede på lige fod med etnisk danske børn i et almindeligt dagtilbud, her foreslås altså ingen ændringer af den nuværende organisering. Der er tilknyttet pædagoger med særlige kompetencer indenfor tosprogsudvikling til de enkelte dagtilbud og disse foretager en særlig tilrettelagt sprogindsats målrettet det enkelte barn med behov. Administrationen vil som følge af det øgede antal nyankomne børn i alderen 0-6 år kortlægge indsatsen i dagtilbud og sikre at de nødvendige kompetencer er tilstede. Dagtilbuddene kompenseres fra flygtningepuljen med 4.181 kr. pr. 0-årige pr. måned og med 3.399 kr. pr. 1-2-årige og med 1.745 kr. pr. 3-5-årige.

Flygtningepuljen blev vedtaget med budget 2016-2019. Fordelingsmodellen for flygtningepuljen blev vedtaget af BY 31-8-2015.

Økonomiske konsekvenser
Gribskolen modtager 900.000 kr. pr. modtageklasse D. 17/3 var det tilknyttet 56 elever til modtagerklasserne.

Fra 2016 tildeles der desuden 4.600 kr. fra flygtningepuljen til indsatsen for nyankomne elever pr.elev.pr. måned.

Fra skoleåret 2016/2017 vil de midler der blev tildelt pr. modtageklasse blive fordelt mellem de fem skoler. Administrationen udarbejder i dialog med skolerne en fordelingsnøgle mellem skolerne, der tager afsæt i et princip om, at midlerne skal målrettes de elever, der har behov for 'dansk som andetsprog'.

Desuden vil skolerne modtage midler fra flygtningepuljen pr. elev svarende til, hvad én ekstra elev i en modtageklasse i gennemsnit koster. Det betyder, at med den nye organisering vil den enkelte skole modtage flere midler, hvis der indskrives flere flygtningebørn.

Herudover vil der blive mindreudgift på befordringsudbuddet idet de 6-14 årige ikke længere skal køres til Modtagecentret, men befordres på lige fod med øvrige elever.


Lovgrundlag
LBK nr. 1534 af 11/12/2015 Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (Folkeskoleloven)
BEK nr. 690 af 20/06/2014 Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk
som andetsprog
LBK nr 167 af 20/02/2015 Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og
unge (Dagtilbudsloven)


Økonomi
Der omfordeles midler fra modtagerklasserne fra Gribskolen til alle fem skoler.
Fra flygtningepuljen modtages 4.600 kr. pr. elev pr. måned og dagtilbuddene kompenseres med 4.181 kr. pr. 0-årige pr. måned, med 3.399 kr. pr. 1-2-årige og med 1.745 kr. pr. 3-5-årige.
Samlet forventes der bortset fra en mindreudgift på kørselsudbuddet ikke at være økonomiske påvirkninger på den samlede ramme.


Høring
Sagens sendes i høring hos lokaludvalg og skolebestyrelser på skoleområdet, såfremt Børneudvalget godkender administrationens indstilling.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget:

 1. At godkende ny organisering af modtagelsestilbud for nyankomne elever og sende denne i høring, men henblik på endelig beslutning på Børneudvalgets møde d. 6. juni 2016Udvalgenes anbefalinger/indstillinger


Beslutning
Punktet udsat
28. Høring af Forslag til Bæredygtighedsstrategi (Lokal Agenda 21)
01.02P00 - 2014/49437

Sagsfremstilling
Introduktion
Børneudvalget behandler sagen med henblik på at afgive bemærkninger til Bæredygtighedsstrategien. Bemærkninger og ændringsforslag tages med i tilretningen af den endelige udgave af Bæredygtighedsstrategien, der skal godkendes af Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagens baggrund
Byrådet har d. 1.02.2016 vedtaget forslag til Bæredygtighedsstrategi, samt at Bæredeygtighedsstrategien behandles i de øvrige fagudvalg i høringsperioden, så fagudvalgene kan afgive bemærkninger til forslaget.

Kommuner skal (jf planloven) inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Strategien skal indeholde byrådets politiske målsætninger for det fremtidige arbejde inden for følgende 5 indsatsområder:

 1. mindskelse af miljøbelastningen,
 2. fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse,
 3. fremme af biologisk mangfoldighed,
 4. inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde og
 5. fremme et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.


Planloven indeholder kun få konkrete indholdskrav, og den fastlægger ikke krav til ambitionsniveaet, men det er vigtigt, at visioner, mål og handlinger i strategien udtrykker en bevidst politisk prioritering. Det er vigtigt, at strategien er et svar på de lokale udfordringer.

Indholdet i Bæredygtighedsstrategi for Gribskov Kommune
Bæredygtighedsstrategien supplerer kommunens øvrige strategier og udgør et overordnet tankesæt for hvilke værdier, der tages med i den enkelte opgaveløsning.
Bæredygtighedsstrategien fokuserer overordnet på kommunens kerneværdier: natur og lokalsamfund.

I Bæredygtighedsstrategien indgår følgende målsætninger:

 • være et godt eksempel for at skabe en bæredygtig udvikling i Gribskov Kommune
 • have fokus på udvikling af bæredygtige attraktive byer og lokalsamfund
 • lade sig inspirere af lokale initiativer og samarbejde om bæredygtighed
 • understøtte socialt engagement og lokale fællesskaber
 • mindske miljøbelastningen og fremme biodiversitet


Indsatser formuleres ud fra principperne: at tiltag skal virke motiverende, og de skal udgøre konkrete synlige tiltag. Der lægges særligt vægt på, at kommunens rolle i højere grad end tidligere vil være faciliterende fremfor styrende, og at vi sammen med kommunens øvrige aktører skal kunne gå nye veje.

Indsatser for bæredygtig udvikling er fordelt under temaerne:

 • At forstå og kende vores værdier
 • Gode fællesskaber
 • God tilgængelighed
 • Bedre miljø
 • Fremme biodiversitet


Forslag til Bæredygtighedsstrategien, herunder deltemaer og konkrete indsatser, fremgår af Bilag 1.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler at Børneudvalget tager forslag til Bæredygtighedsstrategi til efterretning og afgiver bemærkninger til forslaget.

Lovgrundlag
Lov om planlægning § 33a (planloven), lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23.11.2015

Økonomi
Handlinger under strategien er ikke vurderet budgetmæssigt, men knytter sig primært til eksisterende opgaver.

Miljøforhold
Bæredygtighedsstrategien har som udgangspunkt at nedbringe den miljømæssige belastning.

Høring
Forslag til Bæredygtighedsstrategi er sammen med Udviklingsstrategi 2016-19 præsenteret og drøftet på borgermøde 23.02.2016.

Bilag
PMU 11.01.2016: Bilag: Forslag til Bæredygtighedsstrategi for Gribskov Kommune Dok.nr.: 2014/49437 002
Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget:

 1. at tage forslag til Bæredygtighedsstrategi til efterretning,
 2. at afgive bemærkninger til forslag til Bæredygtighedsstrategi

Beslutning

Ad 1 - Taget til efterretning
Ad 2 - Følgende bemærkninger blev givet til det videre arbejde med
Bæredygtighedsstrategien
- at skoler og dagtilbud i højere grad tænker i inddragelse af vores kyst ind i den
åbne skole samt i planlægningen af de pædagogiske aktiviteter i dagtilbud og
skoler
- at tænke flere åbne legepladser ind
- at skolerne i højere grad skal arbejde med genbrug og affaldssortering - tænke
nudging ind
- at der forefindes friluft fitnessaktiviteter
- at der er en stor grad af automatik i at forstå og arbejde med bæredygtighed

Fraværende Trine Egetved-Sørensen

29. Digital dannelse i folkeskolen
21.07G00 - 2015/35025

Sagsfremstilling
Introduktion
Børneudvalget behandler sagen med henblik på at træffe en beslutning om skolernes arbejde med børn og unges digitale dannelse.

Baggrund
To 8. klasser fra Gilbjergskolen har deltaget i projektet "Demokrati, anti-radikalisering og digital dannelse". I forbindelse med projektet har eleverne udarbejdet en erklæring om digital dannelse.
Ved projektets afslutning overdrog eleverne erklæringen til formanden for Børneudvalget, med opfordring til udvalgsformanden om at tage erklæringen op på politisk niveau.

Sagens forhold
Om projektet
Eleverne har deltaget i et temamøde om digital dannelse sammen med alle 132 elever fra de forskellige kommuner, hvor de har drøftet digital dannelse.

Som en del af projektet har de to 8. klasser deltaget i et rollespil, der simulerede et byrådsmøde i byrådssalen på Rådhuset. Formålet med byrådsmødet var, at eleverne udarbejde et forslag til en politisk erklæring om digital dannelse for Gribskov Kommune. Eleverne var undervejs delt op i politiske partier og måtte argumentere for at få deres synspunkter gjort sig gældende.
Elevernes erklæring fokuserer på, hvordan skole og forældre kan støtte op om børn og unges digitale dannelse. Gilbjergskolens 8. klassers erklæring om digital dannelse findes i Bilag 1.

Projektet var et samarbejde mellem skoler, folke- og statsbiblioteket og boligsociale projekter. Klasser fra Gribskov, Horsens og Ishøj Kommuner har deltaget i projektet.

Drøftelse på alle skoler
Den proces de to 8. klasser har været igennem har klædt dem på til at forholde sig til digital dannelse i praksis. Børn og unge, der ikke har deltaget i det konkrete projekt, og forældre kan få mulighed for at blive klædt på til at forholde sig til digital dannelse, ved at det videre arbejde forankres lokalt på skolerne.

Skolebestyrelser og elevråd kan, med udgangspunkt i Gilbjergskolens 8. klassers erklæring om digital dannelse, drøfte skolens, forældrenes og elevernes rolle i arbejde med digital dannelse. Derved kan den lokale forankring og inddragelse af både forældre i skolebestyrelsen og af børn og unge på skolen bør vægtes højt.


Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
Bilag 1: BØR 04.04.2016 Erklæring om digital dannelse, dok. nr. 2015/35025 020

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget:

 1. at beslutte, at alle fem skolebestyrelser drøfter den vedlagte erklæring om digital dannelse.

Beslutning
Godkendt

Fraværende: Trine Egetved-Sørensen

Efterretningssager

30. Status på arbejdet med inklusion og forebyggende konsultativ indsats (FKI)
00.01G00 - 2014/36213

Sagsfremstilling
Introduktion
Børneudvalget får sagen til orientering. Sagen handler om kommunens arbejde med inklusion og forebyggende konsultativ indsats (FKI).

Baggrund
Gribskov Kommune har siden 2014 arbejdet fokuseret med at styrke inklusionen i kommunens dagtilbud og skoler. Et af redskaberne i arbejdet har været en organisatorisk model for forebyggende og konsultativ indsats (FKI).

FKI er en konkret organisering af samarbejdet mellem dagtilbud, skoler og fagpersoner fra kommunens understøttende funktioner (socialrådgivere, psykologer, sundhedsplejersker, talepædagoger, ergo- og fysioterapeuter).

Børneudvalget blev sidst orienteret om implementeringen af FKI på møde d. 3. november 2014. I 2015 har en styregruppe samt skole- og dagtilbudsledere haft det overordnede ansvar for at implementere modellen i praksis. FKI overgår fra april 2016 til almindelig drift.

Sagens forhold
Formålet med FKI er at styrke inklusionen i dagtilbud og skoler. Medarbejdere i dagtilbud og skoler må ikke stå alene med en bekymring eller en udfordring vedrørende et barn eller en gruppe af børn. FKI skal sikre, at bekymringer eller udfordringer i arbejdet med børn og unge håndteres, før der opstår et behov for at iværksætte egentlige foranstaltninger, og skal derfor ses som en del af kommunens arbejde med tidlig indsats. FKI skal herudover understøtte de professionelles fokus på børns relationer og den kontekst, de indgår i, fremfor individuelle vanskeligheder.

Beskrivelse af Forebyggende Konsultativ Indsats i Gribskov Kommune
Når en medarbejder i Gribskov har brug for sparring vedrørende en bekymring, kontakter denne i første omgang eget kollegateam for at få rådgivning her. Hvis der stadig er behov for sparring, har skolerne desuden kompetencecentre, hvor lærerne kan få faglig sparring med fagpersoner med særlige kompetencer.

Hvis medarbejderen har behov for at drøfte bekymringen med en fagperson fra kommunens understøttende funktioner, opsøger denne distriktsskolens 'Forum på Tværs' for yderligere sparring, vejledning eller rådgivning. Specialpædagogiske tiltag kan kun gives via Forum på Tværs.

Udover 'Forum på Tværs' findes der sparrings- og rådgivningscaféer på alle kommunens skoler. Her kan alle forældre, børn og unge henvende sig for at få sparring og vejledning vedr. bekymringer og udfordringer. Dette gælder også familier, hvor barnet er indskrevet på en privatskole.

Fra skoleåret 2016 vil FKI også dække de private skoler. Det vil sige, at specialpædagogiske tiltag til børn på privatskoler også skal drøftes og evt. indstilles via Forum på Tværs.

Implementering af FKI
I implementeringsfasen har arbejdet med FKI været organiseret gennem

 • En styregruppe, der består af centerchefer og repræsentanter for skole- og dagtilbudsledelse samt ledere af de understøttende funktioner (rådgivere, psykologer, m.fl.)
 • En følgegruppe, der består af ledere og medarbejdere fra centrets understøttende funktioner samt fra skoler og dagtilbud, herunder fælles tillidsrepræsentanter
 • Tovholdere for 'Forum på Tværs' for skoler og dagtilbud


I implementeringsfasen har styregruppen desuden samarbejdet med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Status på inklusion
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har udført en undersøgelse i alle landets kommuner vedrørende arbejdet med inklusion (se bilag 1). I Gribskov vurderer 65 % af de ansatte på skoleområdet (inklusive SFO), at de er blevet bedre til arbejdet med inklusion. På dagtilbudsområdet er det 77 % af de ansatte, der vurderer, at de er blevet bedre

På baggrund af undersøgelsen har ministeriet peget på en række potentialer for fortsat udvikling af arbejdet med inklusion. Det drejer sig blandt andet om at sikre sparring og supervision i det daglige arbejde samt flere kompetencer til det konsultative samarbejde om inklusion.

Fortsat forankring og evaluering af arbejdet med inklusion og FKI
Fremover vil den samlede ledergruppe fra både skoler, dagtilbud og de understøttende funktioner have det overordnede ansvar for beslutninger vedrørende inklusion og FKI. Samtidigt vil alle tovholdere for Forum på Tværs mødes jævnligt i et tovholdernetværk med henblik på at udveksle erfaringer og foretage lokale justeringer af praksis.

På en evaluerende workshop har medarbejdere fra skoler, dagtilbud og understøttende funktioner givet deres bud på områder, der fortsat skal arbejdes med for at få samarbejdet i modellen til at fungere optimalt. Centerets ledere samt tovholderne i FKI vil sammen sikre, at der arbejdes videre med medarbejdernes input, så arbejdet får mest mulig effekt i forhold til inklusion og tidlig indsats.

FKI vil indgå i arbejdet med 'Effektbaseret faglighed og ledelse'. Her vil administrationen have fokus på de konkrete effekter af centrets indsatser.

Lovgrundlag
Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogiske bistand (BEK nr 693 af 20/06/2014) §1 stk. 1
Lov om Social Service (LBK nr 1284 af 17/11/2015) § 11, stk 1 og 2
Sundhedsloven (LBK nr 1202 af 14/11/2014) §1, §3

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Bilag
Bilag 1: BØR 4-4-16: Status på inklusion 2015 Dok. Nr. 2014/36213 029

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget:
1. At tage status på arbejdet med inklusion og forebyggende konsultativ indsats til orientering


Beslutning

Tiltrådt.

Udvalget er særligt opmærksomme på de sproglige udfordringer, der kan være i forbindelse med modtagelse af flygtninge, der ikke taler dansk, herunder vigtigheden at at skabe
løsninger, der understøtter dagtilbud og skoler på dette område.

Fraværende: Trine Egetved-Sørensen


31. Tilsynsrapport Kilden incl. status på partnerskabsaftale mellem Gribskov Kommune og Kilden
27.00G00 - 2014/38360

Sagsfremstilling
Børneudvalget får sagen til orientering om gennemført anmeldt tilsyn på Kilden. Tillige orienteres om status på Gribskov Kommunes strategiske partnerskabsaftale med Kilden.

Baggrund
Kilden er et selvejende tilbud etableret som socialøkonomisk virksomhed.

Ifølge den strategiske partnerskabsaftale mellem Gribskov Kommune og Kilden fører kommune et generelt tilsyn med den overordnede pædagogik, faglighed og resultater på Kilden og der udarbejdes én gang årligt en tilsynsrapport.

Det bemærkes, at Kildens aktiviteter ikke er underlagt lov om socialtilsyn.

Tilsynsbesøget
Det anmeldte tilsynsbesøg er gennemført af BDO for Gribskov Kommune. Tilsynsbesøget fandt sted den 28. september 2015. Tilsynsrapporten indeholder en række opmærksomhedspunkter, og tilbuddenes ledelse har udarbejdet en plan for opfølgning på de rejste punkter, som fremlægges nedenfor til orientering.

I tilsynsrapporten bedømmes der ud fra følgende skala:
5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.

Uddannelse og beskæftigelse
Tema 1, Uddannelse og beskæftigelse, gives scoren 4. Tilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad sørger for, at borgerne modtager et uddannelsestilbud der gør, at borgerne udnytter deres fulde potentiale. Tilbuddet arbejder med dette via individuelle tilrettelagte forløb, hvor borgeren i høj grad inddrages i valg af forløb og målsætning. Tilsynet finder, at borgerne ved de har mål, men at borgere i beskyttet beskæftigelse ikke altid kan genkalde dem.

Selvstændighed og relationer
Tema 2, Selvstændighed og relationer, gives scoren 5. Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad sørger for at styrke borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Tilsynet vurderer dette i kraft af, at alle borgere har opsat mål for selvstændighed og relationer, og at borgerne beskriver venskaber, som personalet understøtter. Dernæst opfordres borgerne til selvstændighed, i den udstrækning det kan lade sig gøre på et individuelt plan.

Målgruppe, metode og resultater
Tema 3, Målgruppe, metode og resultater, gives scoren 4. Tilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad lever op til det rette niveau for mål, metoder og resultater. Denne vurdering sker på baggrund af de klare målgruppebeskrivelser, de udvalgte metoder og tilgange samt den systematiske dokumentation af resultater, som viser en høj trivsel og progression.

Organisation og ledelse
Tema 4, Organisation og ledelse, gives scoren 5. Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til at der er en ansvarlig og kompetent ledelse, hvilket blandt andet viser sig ved, at tilbuddet har fordoblet sin kapacitet på to år. Både borgere og personale trives og har en god arbejdsdag. Ledelsen udviser engagement og visionær tilgang til Kilden. Ydermere vurderes det, at tilbuddets drift varetages systematisk, kompetent og målrettet.

Kompetencer
Tema 5, Kompetencer, gives scoren 5. Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til det rette kompetenceniveau for medarbejderne, hvilket ses ved borgernes trivsel og er i progression. Videre vurderes det, at personalet har mulighed for efter- og videreuddannelse efter behov.

Økonomi
Tema 6, Økonomi, her vurderes tilbuddets økonomi at være bæredygtig og at tilbuddets økonomi giver mulighed for fornøden kvalitet ift. tilbuddets målgrupper.

Fysiske rammer
Tema 7, Fysiske rammer, gives scoren 5. Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad har fysiske rammer der understøtter borgernes behov, idet Kilden har formået, at benytte de smukke omgivelser til meningsfyldte arbejdsopgaver for borgerne, samtidig med der udvises respekt og ydmyghed for historien.

Opmærksomhedspunkter Planlagt opfølgning
Kilden

1. Tilsynet vurderer, at den pædagogiske indsats gør, at der forekommer ganske få magt- anvendelser på Kilden. Dog anerkender tilsynet den kommende udarbejdelse af en magt- anvendelsesprocedure, som tilsynet anbefaler drøftes minimum en gang årligt i personalegruppen.

2. Tilsynet vurderer, at praksis på Kilden, i relation til de borgere, som er i Beskyttet Beskæftigelse, kan løftes yderligere ved at inddrage borgerne mere i målbeskrivelserne, herunder med hensyn til, hvad den enkelte borger har af ønsker og mål for forløbet.
1. Kilden har udarbejdet en procedure for magtanvendelse som pt. drøftes i personalegruppen. Det forventes at den detaljerede plan er implementeret inden udgangen af marts 2016.

2. Kilden tilbyder deres medarbejdere i beskyttet beskæftigelse mindst en ”MUS samtale” årligt – jf. Kildens drejebog for målgruppen. Her gennemgår de medarbejderen trivsel, mål og ønsker for indhold og arbejdsopgaver. Det er fast pædagogisk procedure også i hverdagen at have en tæt og løbende dialog om bl.a. fokuspunkter, som indarbejdes i en daglig protokol.
I Kildens opdaterede drejebog for målgruppen er der ligeledes udarbejdet procedure for hvordan der sikres progression og størst mulig trivsel på Kilden for den enkelte medarbejder.
Kildens medarbejdere i beskyttet beskæftigelse er ofte borgere med udviklingshæmning, autismespekter- forstyrrelser o.l. så de kan have svært ved at huske egne mål – hvorfor det ikke altid er muligt nøjagtigt at følge proceduren.


Tilsynsrapporten forelægges på Handicaprådets møde den 30. marts 2016.

Status på den strategiske partnserskabsaftale med Kilden
Der har i perioden siden Social- og Sundhedsudvalget tiltrådte aftalen i september 2012 været et godt og konstruktivt samarbejde med Kilden. Der afholdes årligt 4 driftsmøder og 2 strategimøder, hvor der gøres status på samarbejdet og samtidig drøftes behov for udvikling af nye tilbud. Det beskæftigelsesrettede projekt KLAR, der retteer sig mod unge under 30 år som har vanskeligt ved at gennemføre en uddannelse, er således udviklet i partnerskabet.

Ifølge partnerskabsaftalen mellem Gribskov Kommune og Kilden er der målsat følgende køb af helårspladser:

 • STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse): 10 pladser
 • Beskyttet beskæftigelse: 9 pladser
 • Vejledning og opkvantificering efter beskæftigelseslovgivningen: 2 pladser.


Det faktiske aktivitetsniveau i perioden 2013-2015 fremgår af tabellen nedenfor. Oversigten viser, at aktivitetsniveauet har været stigende i perioden og at det målsatte niveau har været mere end opfyldet de seneste to år.
Lovgrundlag

LBK nr 1284 af 17/11/2015 om social service § 103

LBK nr 807 af 01/07/2015 om aktiv beskæftigelsesindsats § 32

LBK nr 783 af 15/06/2015 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bilag

SSU 24.02.2016: Tilsynsrapport Kilden 2015 (2014/38360 043)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget at:

 1. tage orienteringen om det anmeldte tilsyn og status på samarbejsaftalen til efterretning

Beslutning
Tiltrådt

Fraværende: Trine Egetved-SørensenMødet startet:
02:30 PM

Mødet hævet:
04:35 PM