Teknisk Udvalg

Publiceret 22-04-2015

Onsdag den 22-04-2015 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
35 2. Budgetopfølgning 2015
36 Budget 2016-2019, Produktiv Velfærd og prioriteringer - fagudvalgenes prioriteringskataloger
37 Nye tilladelser til vandindvinding for vandværkerne
38 Tilladelser til vandindvinding Erhverv
39 Gribvand - ordinære generalforsamlinger 2015
40 Kystbeskyttelse. Klitgårdens Grundejerforening 2015.
41 Højdevej - Vangegærdet - vejsyn
42 Solgårdsvej - Irisvej - vejsyn
43 Stiplan; planlægning og prioritering af rekreative stier og trafikstier
44 Parkeringsforhold ved Rågeleje Strandvej
45 Gilleleje Hovedgade vurderinger af vejens fremtidige indretning
46 Fælleskommunalt udbud på vejområdet
47 Udbud og slidlagsprogram 2015 & 2016
50 Ny fordelingsmodel for betaling til Vestforbrænding vedr. Genbrugsstationer


Efterretningssager
48 Orientering til Teknisk Udvalg vedr. proces for arbejdet med vandplan 1-indsatserne
49 Orientering til Teknisk Udvalg om 2. generation vandområdeplaner (2015-2021)

Medlemmer:

Bo Jul Nielsen Brian Lyck Jørgensen
Susan Kjeldgaard Knud Antonsen
Jørgen Emil Simonsen Poul-Erik Engel Høyer
Michael Hemming Nielsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden godkendt med følgende ændringer:
Punkt 42, Solgårdsvej Irisvej vejsyn tages af med henblik på yderligere oplysning
Punkt 50, Ny fordelingsmodel for betaling til Vestforbrænding vedr. Genbrugsstationer ændres til en beslutningssag


Fraværende:
Poul-Erik Engel Høyer

Meddelelser:
Åbning af ny cykelsti, Blistrup - Smidstrup.
Der ønskes afklaring af dato. Det skal være uge 21 eller senere af hensyn til sikkerhed for at cykelstien er færdige. Flemming Larsen og Jane Malmkjær
kommer med datoer i forhold til Blistrup skoles deltages, (i næste uge).
Temamøde med Valby Bylaug.
Udvalget skal beslutte sig for en dato til møde Valby bylaug om buslommer ved Valby, Det kunne f.eks. være: 21. maj eller 28. maj i træffetiden (15-17)?
Udviklingsprojekt i Græsted
I forlængelse af orienteringspunkt på PMU 16.02.2015 og TEK 18.02.2015 om valg af rådgiver til udviklingsprojekt i Græsted, meddeles det hermed om at rådgiver er valgt.
Rådgiver bliver Rambøll, der indgår samarbejde med Designskolen, Roskilde Universitetscenter, Københavns Universitet, Billedkunstner Morten Stræde og Dansk Arkitektur Center.
Om projektet
Projektet er et udviklingsprojekt, der er tilknyttet Områdefornyelse i Græsted. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter giver et yderligere tilskud på 885.000 kr til områdefornyelsesprojektet til brug til rådgivere, der kan være med til at styrke processen, skabe ideer og afprøve løsninger. Udviklingsprojektet vil ske i tæt samarbejde med borgerne. Græsted er i projektet et caseområde, der bliver et foregangseksempel for andre tilsvarende byer.
Projektet forløber frem til maj 2016. Afslutningsvist bliver afholdt et seminar og en byvandring.
Yderligere meddelelse om at Ministeriet vil afholde deres årlige netværksmøde i Græsted i 2016
Der er indgået yderligere aftale med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om at de vil afholde deres årlige netværksdag for områdefornyelsesprojekter i Græsted, som del af afslutningen på udviklingsprojektet og i tilknytning til det planlagte seminar og byvandring. Netværksmødet forventes at have omkring 30 deltagende kommuner.
Park Alle og Fuglevangen - spærring
Fuglevangens grundejerforening opfordrer Kommunen til at genoptage sagen om fjernelse af spærring på Park Alle. Administrationen er i gang med juridisk udredning. Sagen forventes forelagt Teknisk Udvalg på mødet i juni 2015.
Personbefordring
Børneudvalget arbejder med mulige besparelser ift. personbefordring, hvilket kan få betydning for Teknisk Udvalg, som har overtaget ansvaret for Kommunens kontrakter om bl.a. skolebuskørsel.
Naturindsats 2012-2016
Sådan plejer vi Gribskov's natur
Gribskov Kommune har udarbejdet rapporten Naturindsats 2012-2016, som giver en indbydende og letlæselig status over naturindsatsen i Gribskov Kommune 2012-2016.
Planen giver et overblik over hvilke indsatser, der er foretaget i perioden 2012-2014 samt hvilke tiltag, der søges gennemført i perioden 2015-2016.
Rapporten beskriver nogle af kommunens mest værdifulde naturområder, hvor kommunen udfører naturpleje samt områder, hvor kommunen har været involveret i projekter.
De områder hvor der er offentlig adgang, er angivet på et kort over kommunen, forrest i rapporten.
Udover det konkrete arbejde med naturbeskyttelse arbejder Gribskov Kommune med andre områder, der falder under begrebet ”naturforvaltning”.
Disse områder er f.eks registrering af natur, overvågning af arter og formidling af natur, som er gennemgået enkeltvis i rapporten.
Rapporten er med til at skabe et fælles afsæt for borgere, lodsejere, interesseorganisationer og kommunen, i det videre arbejde med naturen i Gribskov Kommune.
Byrådet har modtaget rapporten i brev skufferne - men vi tager også nogle eksemplarer med på mødet.
Erstatning ifm arealekspropriation.
Gribskov Kommune har den 20.04.2015 modtaget Taksationskommissionens kendelse for udestående erstatning vedr. arealekspropriation til cykelstien mellem Græsted og Helsinge. Vi har 4 uger fra modtagelsen til at meddele, såfremt vi ønsker sagerne indbragt for Overtaksation. Der er kun mindre justeringer i erstatningerne, i forhold til de forligsforslag kommunen har tilbudt, hvorfor der ikke ses grund til at kommunen ønsker at sagerne indbragt for Overtaksation. Når vi har modtaget tilbagemelding fra Taksationskommissionen om hvorvidt de berørte lodsejere, ønsker deres sager videreført ved Overtaksation, forlægges sagen TEK, ØU og BY for godkendelse og udbetaling af erstatninger. Sagen forlægges TEK den 03.06.2015.
Afgørelse vedr Græstedvej 51
Retten i Helsingør har efter retsmøde den 14.04.2015 afsagt tilkendegivelsen i sag vedr. Græstedvej 51, som i forlig tildeler Gribskov kommune at betale erstatning på 75.000,- kr. Vi skal inden den 4. maj tilkendegive vores stilling, hvilket vores advokat Anders Drachmann og administrationen mener vi skal acceptere. Retten tager efterfølgende stilling til tildeling af sagsomkostninger, hvilket forventes at hver part afholder egne udgifter. Sagen har således ændret sig fra et krav på 2.1. mill. kr. til 75.000,- kr. Sammenholdes dette med vores interne drøftelser om et forlig på ca. 100.000,- kr. er der fin sammenhæng hertil. Administrationen er i dialog med Cowi, der var rådgiver på cykelstien, i forhold til dækning af kommunens udgifter, da sagsforløbet skyldes fejl fra Cowi´s side. Sagen forlægges TEK den 03.06.3015 til efterretning.
Orientering vedr. henvendelser
Knud Antonsen ønskede at Udvalget får orientering, kopi af svare mv. når hele Udvalget får henvendelser.
Reguleringssager
Knud Antonsen spurgte efter status for vandløbsreguleringssager
Kloakering i Åbent land
Knud Antonsen oplever at der opkræves forkert statsafgift vedr. ejendomme, som er kloakeret. Det vurderes, at dette skyldes manglende kommunikation mellem forsyningsselskab og myndighed
Information vedr vandløb og drøn
Knud Antonsen anerkendte informationsmateriale og spurgte til hvorvidt kommunen følger samme anvisninger. Det blev bekræftet, at dette tilstræbes.
Belysning i Gilleleje
Brian Lyck Jørgensen spurgte til sag vedr. belysning i Gilleleje. Der arbejdes på udbedring, men har være udfordringer
Opgravning ved Søstjerne
Brian Lyck Jørgensen spurgte til opgravning, som har været åben hen over påske. Der er tale om afsluttende arbejde på strandvejen
Blistrup skole
Brian Lyck Jørgensen bemærkede, at kantsten er ikke eksisterende efter den seneste udlægning af slidlag

Åbne

35. 2. Budgetopfølgning 2015
00.30Ø00 - 2014/48980

Sagsfremstilling
Som et led i at skabe et godt og sikkert styringsgrundlag på såvel det politiske som det administrative niveau, arbejdes der i Gribskov Kommune med en fælles ramme for budgetopfølgningerne (forkortet BO).

Formålet med budgetopfølgningerne er at præsentere en samlet fremstilling og vurdering af, udviklingen og det forventede resultat på de enkelte resultatansvarlige enheder/områder i Gribskov Kommune. Budgetopfølgningerne formidler således udvalgte resultatindikatorer, dvs. indikatorer på om givne politiske, økonomiske og faglige/kvalitetsmæssige forudsætninger, målsætninger og resultatkrav realiseres og præsenterer administrationens vurdering af, hvad indikatorerne er udtryk for, herunder hvilke evt. korrigerende handlinger der er iværksat eller bør iværksættes.


I
2015 udarbejdes 4 årlige budgetopfølgninger efter følgende plan:

1. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i april
3. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i august
4. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i november

Der vil som hovedregel primært blive ansøgt om bevillingsændringer i BO1 og BO4. I de øvrige budgetopfølgninger vil der ske en beskrivelse af de områder, hvor der er forhold, der peger på budgetafvigelser. Men der kan være undtagelser - f.eks. hvis der kommer helt nye opgaver til eller hvis der sker en ændret organisering af de eksisterende opgaver.

Denne budgetopfølgning sammenfatter således de overordnede forventninger til årets resultat. Der vil i forhold til de kommende budgetopfølgninger blive arbejdet med at finde modgående foranstaltninger og eventuelle råderum inden for de enkelte udvalgsområder til imødegåelse af evt. udfordringer, således at der samlet set kan ske budgetoverholdelse i 2015.

Fokus i denne 2. budgetopfølgning er:
Vurdering af økonomien på baggrund af årets første måneder.
Fortsat fokus på de forhold der kom op i BO1, på "nye" forhold der er dukket op i forbindelse med regnskabet samt på evt. andre ændringer i forudsætninger eller andet.

Udvalgene har haft sagen "Implementering af budget 2015-2018" på deres møder i november og frem, hvor de besluttede konkrete tiltag til sikring af budgetoverholdelse ift. omprioriteringer og rammebesparelser fra budget 2015-2018 og budgetreduktioner fra budget 2013-2016 og budget 2014-2017. Derudover har udvalgene frem til denne budgetopfølgning arbejdet videre med at tilpasse udgifterne til udvalgets budget ift. nye udgiftskrævende opgaver og kendte udfordringer.

Udvalgene, der ikke hidtil er kommet helt i mål, skal således i denne budgetopfølgning medtage deres valgte budgettilpasninger til sikring af overholdelse af budget 2015-2018.

Korrektion for ændrede pl-skøn
KL har netop udmeldt reviderede skøn for den kommunale pris- og lønudvikling fra 2014->2015, hvor de væsentligt reducerer deres tidligere skøn.

I forhold til budgetforudsætningerne, reduceres lønskønnet med 0,62%-point og prisskønnet med 0,84%-point.

Den lavere pris- og lønudvikling giver kommunerne en mindreudgift på 1,5 mia. kr., den mindreudgift vil blive fratrukket kommunernes serviceramme i 2015, og kommunerne vil sandsynligvis derudover få trukket et tilsvarende beløb ved midtvejsreguleringen senere i år.

En tilpasning af Gribskovs budgetter til de nye pl-skøn giver nedenstående ændringer:Det skal understreges, at der ikke er tale om besparelser, men udelukkende om en tilpasning af budgettet til et lavere omkostningsniveau.

Der er i budgetreduktionerne taget højde for, at kommunens omkostninger ikke vil reduceres på de områder, hvor udgifterne er låst af kontrakter.

Fagudvalgsspecifik fremstilling

1. Samlet konklusion:
På Det Tekniske område er forventningen til regnskab 2015 et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. svarende til 0,1 pct., hvilket er en budgetafvigelse, der skal ses i lyset af de nedenfor angivne forudsætninger og opmærksomhedspunkter, samt at vurderingen sker forholdsvis tidligt på året.

Til opgørelsen af forventet regnskab 2015 på Det Tekniske Område er det væsentligt at knytte følgende overordnede forudsætninger og opmærksomhedspunkter:
Der er i BO 2 kun indeholdt afregning af vejafvandingsbidrag for 2015 til Gribvand A/S, medens der fortsat udestår en afregning for 2013 og afregning for 2014 på ca. 11 mio. kr., som der ikke er budgetteret med i 2015.
Taksterne vedr. byggesagsbehandling er pr. 1. januar 2015 ændret som følge af en ændring af Bygningsreglement BR 10, således at de fremover opkræves på baggrund af en timepris og et eksakt tidsforbrug ved den enkelte byggesag. Da det efter de første 3 måneder af 2015, er konstateret at såfremt der fortsættes med den oprindelig fastsatte timesats for byggesagsbehandling, vil indtægterne på byggesagsbehandling blive i størrelses ordenen 2 mio. kr. mindre end budgetteret for 2015. Idet den nuværende timepris ikke i tilstrækkelig grad afspejler de udgifter der er forbundet med byggesagsbehandlingen, fremlægges der parallelt med BO 2, en sag om en forhøjelse af timesatsen ved byggesagsbehandling gældende fra og med den 1. juni 2015, således at den samlet indtægt på byggesagsbehandling for 2015 forventes at komme til at svare til det budgetteret.
Der er i BO 2 ikke indeholdt omkostningerne til en voldgiftsag mellem DSB og Movia vedrørende passagertælle system, hvilket for Gribskov Kommune forventes at ville medføre en tilbagebetaling på ca. 1,8 mio. kr. i 2015.
Der er i denne budgetopfølgning ikke medtaget omkostningerne til et varslet sagsanlæg vedr. kommunens medvirken til kystsikring ved Klitgården på ca.6,3 mio. kr.
Der er i denne budgetopfølgning ikke medtaget omkostningerne til et muligt erstatningsansvar vedr. Helsinge Stationscenter på ca. 7,3 mio. kr. Forsyning2. Budgetopfølgningens grundlag:
I de følgende delafsnit vil grundlaget for budgetopfølgningen blive gennemgået nærmere for hvert af udgiftsområderne indenfor Det Tekniske Område.

2.1 Veje
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2014 i løbet af årets budgetopfølgninger på Veje:Som det fremgår af illustrationen forventes det samlede mindreforbrug at blive 0,7 mio. kr. ift. det korrigerede budget. Hvilket skyldes at vejvedligehold er nedjusteret med 0,7 mio. kr. som følge af udmøntningen af de vedtagne budgetreduktioner i forbindelse med implementering af budget 2015-18.

Hertil kommer, at det korrigerede budget er reduceret med 1,5 mio. kr., på Vintertjenesten som følge af den milde vinter vi har haft i løbet af første halvår 2015.

Belysning:
Aftalen med DONG om levering af udendørs belysning er opsagt pr. 31. marts 2015. Fra og med d. 1. april 2015 er der lavet nye aftaler om: køb af EL med DONG, distribution af EL med DONG og drift af belysningsanlæg med Bravida. Samlet set er forventningen, at det budgetteret beløb til udendørs belysning for 2015 holder.

Vejafvandingsbidrag:
Der er i budget 2015 indeholdt afregning af vejafvandingsbidrag for 2015 til Gribvand A/S, medens der fortsat udestår en afregning for 2013 og afregning for 2014, som der ikke er budgetteret med i 2015.

2.2 Grønne områder
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2015 i løbet af årets budgetopfølgninger på Grønne områder:Som det fremgår af illustrationen forventes budgettet for de Grønne Områder at blive overholdt.

Området forventes sendt i udbud i 1. kvartal 2015.

2.3 Vand
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2015 i løbet af årets budgetopfølgninger på Vand:Som det fremgår af illustrationen forventes det samlede mindreforbrug at blive 0,2 mio. kr. ift. det korrigerede budget. Hvilket skyldes at Vand området er nedjusteret med 0,2 mio. kr. som følge af udmøntningen af de vedtagne budgetreduktioner i forbindelse med implementering af budget 2015-18.

Der er i budget 2015 ikke medtaget omkostningerne til et varslet sagsanlæg vedr. kommunens medvirken til kystsikring ved Klitgården på ca. 6,3 mio. kr.

2.4 Kollektiv trafik & kørsel
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2015 i løbet af årets budgetopfølgninger på Kollektiv trafik & kørsel:


Som det fremgår af illustrationen forventes det korrigerede budget for Kollektiv trafik & kørsel, at blive overholdt. I det skal dog bemærkes, at der i budget 2015 ikke er medtaget omkostningerne til en voldgiftsag mellem DSB og Movia vedrørende passagertællesystem, hvilket for Gribskov Kommune forventes at ville medføre en tilbagebetaling på ca. 1,8 mio. kr. i 2015. Et beløb der forventes at ville kunne indeholdes i det allerede vedtagne budget.

Midler på i alt 1,0 mio. kr., overført fra 2014 til 2015 til forbedring af busstoppesteder, herunder etablering af buslomme ved Valby, er jvf. beslutning på ØU 18.03.15, overført til anlægsrammen som et projekt.

2.5 Trafiksikkerhed
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2015 i løbet af årets budgetopfølgninger på Trafiksikkerhed:Som det fremgår af illustrationen forventes det samlede forbrug for Trafiksikkerhed at svare til det korrigerede budget.

2.6 Plan & Byg
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2015 i løbet af årets budgetopfølgninger på Plan & Byg:Som det fremgår af illustrationen forventes det samlede merforbrug ved denne budgetopfølgning at være 0,7 mio. kr. ift. det korrigerede budget, hvilket skyldes at den samlede udmøntning af de vedtagne budgetreduktioner i forbindelse med implementering af budget 2015-18 på i alt 0,7 mio. kr. er samlet her.

Endvidere skal det bemærkes, at stigningen fra BO1 til denne BO2 skyldes, at der i denne BO2 er medtaget overførsel af midler fra 2014 til 2015 til Strategisk byudvikling med 0,6 mio. kr., Klimatiltag med 0,4 mio. kr. og GIS med 0,7 mio. kr., ligesom der er foretaget en reduktion på 0,2 mio. kr. som følge af udmøntning af besparelser vedr. centralisering af bilpark og annonceudgifter Ugeposten.

Taksterne vedr. byggesagsbehandling er pr. 1. januar 2015 ændret som følge af en ændring af Bygningsreglement BR 10, således at de fremover opkræves på baggrund af en timepris og et eksakt tidsforbrug ved den enkelte byggesag. Det er efter de første 3 måneder af 2015, konstateret, at såfremt der fortsættes med den oprindelig fastsatte timesats for byggesagsbehandling, vil indtægterne på byggesagsbehandling blive i størrelses ordenen 2 mio. kr. mindre end budgetteret for 2015. Idet den nuværende timepris ikke i tilstrækkelig grad afspejler de udgifter der er forbundet med byggesagsbehandlingen, fremlægges der parallelt med BO 2, en sag om en forhøjelse af timesatsen ved byggesagsbehandling gældende fra og med den 1. juni 2015, således at den samlet indtægt på byggesagsbehandling for 2015 forventes at komme til at svare til det budgetteret, hvilket der følges op på i de kommende budgetopfølgninger.

Der er i denne budgetopfølgning ikke medtaget omkostningerne til et muligt erstatningsansvar på ca. 7,3 mio. kr. vedr. Helsinge Stationscenter.

2.7 Beredskab
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2015 i løbet af årets budgetopfølgninger på Beredskab:Som det fremgår af illustrationen forventes det samlede forbrug for Beredskab at svare til det korrigered budget.

Det skal dog bemærkes, at Folketingets partier har ønsket en mere effektiv opgaveløsning på beredskabsområdet, hvorfor antallet af kommunale beredskabsenheder skal nedbringes fra 86 til maksimalt 20. Der er budgetteret med en besparelse som følge af sammenlægningerne, men sammenlægning med andre kommuner er endnu ikke afsluttet, og det kan betyde at besparelsen ikke bliver realiseret i år.


2.8 Forsyning
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2015 i løbet af årets budgetopfølgninger på Forsyning:Som det fremgår af illustrationen forventes udgifterne i forhold til såvel korrigerede budget som BO 1, at blive overholdt. Ændret afregningsgrundlag for fordelingen mellem sommerhuse og helårshuse, får betydning for Gribskovs betaling til Vestforbrændningen på ca. 2,5 mio. kr. pr. år. Beløbet forventes indeholdt i det eksisterende drifts budget.Som det fremgår af illustrationen forventes udgifterne i forhold til såvel korrigeret budget som BO 1, at blive overholdt.

Som det ses er der sket en forøgelse fra det vedtagne budget til det korrigerede budget med 3,3 mio. kr. som følge af at der er overført 3,3 mio. kr. fra 2014 til 2015 til gennemførelse af dels det planlagte anlæg der skal sikre bæredygtige genbrugsstationer, dels gennemførelsen af projektet nedsænkede containere.

Mellemværendet på forsyningsområdet pr. 31.12.2014 kr. var på -17,7 mio. kr., dette forventes at være på -9,9 mio. kr. ved udgangen af 2015.

3. Tillægsbevillinger og omplaceringer:

Der ønskes omplaceret:

Budget reduktioner i forb. med implementering af budget 2015-18.
Som følge af udmøntningen af de vedtagne budgetreduktioner i forbindelse med implementering af budget 2015-18, ønskes der for 2015 omplaceret 0,7 mio. kr. fra Vejvedligehold og 0,2 mio. kr. fra Vand til Myndighed driftsudgifter.

Samling af budget til annoncering
Der er udarbejdet en mere enkelt model til afregning af annonceudgifter til Ugeposten, hvor budgettet til annoncering samles under Økonomiudvalget og administreres i Center for Strategi og Ledelse. Der foreslås derfor overført 0,1 mio. kr. årligt fra 2015, som er Det Tekniske Områdes andel af annonceringen til Politiske udvalg og administration under Økonomiudvalget.

Gevinstrealisering kilometergodtgørelse
I forbindelse med gevinstrealisering på kilometergodtgørelse overføres der i alt 0,07 mio. kr. årligt fra 2015 og frem, fra Det Tekniske Område til Puljer under Økonomiudvalget.

Revideret skøn på pris- og lønfremskrivning fra 2014 til 2015
En tilpasning af Gribskovs budgetter til det nye pl-skøn betyder for Det Tekniske Område en budgetregulering på -0,6 mio. kr. i 2015, som søges overført til midtvejsreguleringer på Indtægter under Økonomiudvalget. De 0,6 mio. fordeler sig med 0,22 mio, kr fra Plan & byg, 0,14 mio. fra Veje, 0,1 mio. fra Grønne områder, 0,05 fra Vand og 0,1 mio. fra Kollektivtrafik & kørsel.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 186 af 19.02.2014 (budgetopfølgning besluttet af Byrådet)

Økonomi
Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.


 • Bilag

Bilag 1: Opfølgning på budgetaftalens elementer (Dok.nr. 2014/48980 009)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at Teknisk udvalg:

 1. godkender budgetopfølgning for Det Tekniske Område.
 2. godkender omplaceringer mellem rammer indenfor Det Tekniske Område jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  Omplace- ringer
  i kr.
  Veje
  -700.000
  Vand
  -177.000
  Plan & byg
  877.000
 3. anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg og tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  Omplace- ringer
  i kr.
  Tillægsbe- villinger
  i kr.
  Plan & Byg
  -98.000
  Plan & Byg
  -67.200
  Plan & Byg
  -220.000
  Veje
  -140.000
  Grønne Områder
  -100.000
  Vand
  -52.000
  Befordring børn & Unge
  -100.000

4. anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene

Ramme
2016
2017
2018
2019
Veje
-1.641.000
-1.641.000
-1.646.000
-1.646000
Plan & Byg
1.641.000
1.641.000
1.646.000
1.646.000
Plan & Byg
-98.000
-98.000
-98.000
-98.000
Plan & Byg
-67.200
-67.200
-67.200
-67.200Beslutning
1.- 2. Tiltrådt.
3. - 4. Anbefalet

Poul-Erik Engel Høyer fraværende
36. Budget 2016-2019, Produktiv Velfærd og prioriteringer - fagudvalgenes prioriteringskataloger
00.30Ø00 - 2015/04934

Sagsfremstilling
Dette dagsordenspunkt forelægges fagudvalgene med henblik på at finde et prioriteringsrum, der skal indgå i det videre arbejde med budget 2016-2019. Årsagen til at det er nødvendigt, er at der pga. ændringer i budgetforudsætningerne og manglende udmøntning af tidligere vedtagne budgetreduktioner er opstået ubalance i det vedtagne budgetoverslag for 2016-2019.
Udvalgene skal arbejde med prioriteringer frem til beslutningen om et endeligt prioriteringskatalog i august, hvor det skal indgå i budgetforhandlingerne. På dette møde udvælges de temaer, som administrationen skal udarbejde analyser til. Disse analyser indgår i det prioriteringskatalog, som udvalget forelægges på junimødet med henblik på beslutning om at sende i høring.

Proces
På martsmødet blev fagudvalgene dels forelagt et målpunkt for udvalgets prioriteringer, og dels blev fremlagt en opdeling af udvalgets budget i kan-skal opgaver. Med afsæt i kan-skal kataloget angav udvalget temaer for de videre drøftelser og prioriteringsarbejde.

Til dette møde i april, vil udvalgene blive præsenteret for en samlet oversigt over temaer på udvalgenes områder, og udvalgene skal beslutte hvilke forslag der arbejdes videre med frem til udvalgsmøderne i juni - hvor de beslutter det prioriteringskatalog, der skal sendes i høring.

Administrationen vil i perioden april-maj udarbejde de analyser, der skal indgå i prioriteringskataloget, der skal behandles og sendes i høring i forlængelse af juni møderne. Det betyder, at bestilling af analyser skal ske på april mødet.

Det skal understreges, at det endelige niveau for prioriteringsrammen først besluttes i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2015. Niveauet for prioritering i denne dagsorden skal ses som udvalgets målpunkt ift. prioriteringsarbejdet.


Fordeling af prioriteringer på fagudvalg
ØU har på det nuværende foreliggende niveau besluttet fordeling af prioriteringerne til fagudvalgene.

For Det Tekniske Område giver det følgende udvikling i reduktionerne i perioden 2016-2019:Udvalgets opgave på dette møde
Teknisk udvalg skal på dette møde udvælge de temaer administrationen skal analysere på frem til juni mødet, hvor prioriteringskataloget fremlægges og efterfølgende besluttes og sendes i høring.

 • Serviceniveau for vintertjenesten
 • Bjørneklo
 • Kollektiv trafik
 • Trafiksikkerhed


Ligeledes skal udvalget drøfte og beslutte hvorvidt der er behov for yderligere ift. proces vedr. involvering og orientering af borgere og andre interessenter end den planlagte høring i forlængelse af udvalgsmøderne i juni, samt om der er behov for ekstraordinære udvalgsmøder ift. budgetprocessen.


Lovgrundlag
LOV nr 547 af 18/06/2012 Budgetlov

Økonomi


Bilag
Kan-skal katalog Det Tekniske Område (Dok.nr. 2015/04934 003)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at Teknisk udvalg

 1. beslutter med udgangspunkt i mødets drøftelser hvilke forslag, der skal arbejdes videre med frem til junimødet, hvor prioriteringskataloget sendes i høring,
 2. beslutter om og hvilken proces der er behov for udover den planlagte høring i juni og de planlagte fagudvalgsmøder

  Beslutning
 3. Der arbejdes videre med de angivne temaer
 4. Den planlagte proces ses tilstrækkelig


Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer
37. Nye tilladelser til vandindvinding for vandværkerne
13.02G00 - 2015/00903

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Teknisk Udvalg med henblik på at træffe beslutning om godkendelse af nye indvindingstilladelser til 13 vandværker.

I forbindelse med ændring af lov om vandforsyning i 1980 blev alle gamle indvindingstilladelser til vandværker tidsbegrænsede til en periode af 30 år. Det vil sige til den 01.04.2010.

Med vedtagelse af lov om miljømål blev der sat mål for bl.a. grundvandets kvalitet og kvantitet. Derfor kan miljømålene have en stor betydning for indholdet i vandværkernes tilladelser. De gamle indvindingstilladelser blev derfor administrativt forlænget fra 2010 indtil 1 år efter vedtagelse af den kommunale handlingsplan – det vil sige til december 2016.

I Gribskov Kommune skal der ikke foretages foranstaltninger af hensynet til grundvand efter vandplanerne. Derfor kan indvindingstilladelserne fornys nu.

Sagen omhandler følgende vandværker:

Vandværk
Indvindingstilladelse m3/år
Asserbo vandværk A.m.b.a.
105.000
Baunehøj vandværk A.m.b.a.
350.000
Esbønderup vandværk I/S
55.000
Esbønderup Skovhuse A.m.b.a.
35.000
Esrum vandværk A.m.b.a.
60.000
Gilleleje vandværk A.m.b.a.
705.000
Græsted vandværk A.m.b.a.
230.000
Helsinge vandværk A.m.b.a.
600.000
Smidstrup vandværk A.m.b.a.
75.000
Tisvilde vandværk A.m.b.a.
130.000
Udsholt vandværk A.m.b.a.
420.000
Vejby Vandforsyning A.m.b.a.
205.000
Villingebæk vandværk A.m.b.a.
110.000Kagerup og Rævebakken vandværker har tidligere fået forlænget deres tilladelser udover 2015 af det daværende Frederiksborg Amt. De har ikke ønsket en fornyelse af deres tilladelser nu. Modsat Esbønderup og Esrum vandværker, som også havde længerevarende tilladelser, men som har ønsket en revision nu.

Nuværende vandforsyning
Den nuværende vandforsyning i kommunen varetages af i alt 15 vandværker. Vandværkerne er generelt velfungerende og i god stand såvel teknisk som økonomisk. Forsyningssikkerheden sikres bl.a. gennem samarbejdet mellem vandværkerne om ringforbindelser m.m. Der er tilstrækkeligt grundvand til rådighed og råvandskvaliteten har været stabil over en lang årrække.

Der er således ikke belæg – og heller ikke behov - for væsentlige ændringer i struktur eller indvinding i forbindelse med de nye tilladelser. I forbindelse med senere revision af vandforsyningsplanerne i 2016/17 skal spørgsmål om ændringer i struktur, samarbejde eller sammenlægning af vandværker og lignende tages op til drøftelse.

Der indvindes i alt 2,7 mio. m3 grundvand årligt i Gribskov Kommune. Vandværkerne indvinder de 97 %, erhverv 2,5 % og enkeltindvindere (ca. 140 husstande) 0,5%.

Vilkår i tilladelserne

De ny tilladelser begrænses til de nødvendige vilkår som kræves efter vandforsyningslovens § 22. Principperne gennemgås nedenfor.

 • Tilladelserne meddeles for en periode på 30 år, hvilket er maksimum efter loven og den normale praksis i alle kommuner.
 • Indvindingsmængden fastsættes som et gennemsnit af de seneste 10 års oppumpning tillagt 10-15%, som buffer ved tørre år eller mindre udbygninger af forsyningsområderne. Ved større arealudlæg til beboelse eller vandforbrugende erhverv kan den tilladte mængde forøges. Mængden skal ses som et gennemsnit over 3 år, idet der enkelte år kan være store udsving fx ved leverance til andre vandværker. Vandindvindingen har været stagnerende/faldende de seneste 10 år.
 • Formålet med vandindvindingerne fastlægges generelt som almen vandforsyning og ikke knyttet til et bestemt forsyningsområde. Dette giver større fleksibilitet ved planlægning af den fremtidige vandforsyningsstruktur.
 • Der fastlægges krav om vandværkernes målinger og kontrol med hensyn til vandmængder, vandkvalitet og pejlinger af grundvandsstanden. Udgangspunktet er gældende bekendtgørelser til vandforsyningsloven. For at sikre en stabil og bærbar indvinding fastlægges krav til pejlinger og råvandskvalitet. Indvindingen må ikke i boringerne give anledning til permanent faldende grundvandsspejl og råvandsanalyserne må ikke vise et stigende indhold af miljøfremmede stoffer og salte (chlorid, nitrat og sulfat).


Indvindingsboringerne beskyttes ved fastlæggelse af beskyttelseszoner omkring disse.

 • 10 meter zonen omkring boringen fastlægges for at beskytte nærområdet mod anvendelse af fx. pesticider og gødningsstoffer og mod fx påkørsel af boring/overbygning. Området skal som udgangspunkt være indhegnet – enkeltvis eller hele kildepladser/vandværker.
 • 300 meter zonen er en zone der beskytter boringerne mod bakteriologisk forurening fra spildevandsanlæg/nedsivningsanlæg. Zonen er sikret på de nuværende boringer og zonen etableres ved godkendelse af nye boringer. Eksisterende nedsivningsanlæg skal sløjfes og der er forbud mod etablering af nye anlæg. Der kan dispenseres fra afstandskravet.
 • Der er også en 25 meter zone – principielt fra 10 til 25 meter fra boringerne. Her er det ikke tilladt for offentlige instanser og erhverv at dyrke, gøde eller anvende pesticider. Kommunen har ikke tilsyn/kontrol med denne zone, men den medtages i tilladelserne for helhedens skyld. Ordningen administreres af NaturErhvervsstyrelsen.


I tilladelsen anføres en status for de nuværende boringer og betydende oplysninger om behandlingsanlæggets udformning og kapaciteter. Dels for at sikre en nødvendig indvindings-, behandlings- og udpumpningskapacitet, og dels fordi det efter vandforsyningslovens § 21 kræver tilladelse at gennemføre væsentlige ændringer af boringer og behandlingsanlæg.

Der sættes krav til vandværkernes behandling og udledning af filterskyllevand, både ved udledning til vandområder og til vandløb. Ligeledes fastlægges krav til bortskaffelse af slam. Denne del af sagerne behandles som selvstændige tilladelser.


Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30.09.2013 Vandforsyningslovens § 20 om indvindingen § 21 om vilkår til behandlingsanlæg.

VVM screeningerne er foretaget efter Planloven og bekendtgørelse nr 1184 af 6.11.2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM)

Økonomi


Miljøforhold

Indvindingstilladelserne er i overensstemmelse med de statslige vandplaners målsætning til god vandkvalitet og påvirkning af vådområder. I vandplanerne forudsættes, at vandindvindingen højst må udgøre 35% af grundvandsdannelsen til de forskellige magasiner for at sikre en bæredygtig indvinding. I Gribskov Kommune udgør indvindingen kun mellem 2 og 21% af grundvandsdannelsen.

Indvindingstilladelsen foreskriver, at der ikke må ske yderligere sænkning af grundvandsspejlet i forhold til eksisterende forhold. Og der sættes krav om, at indvindingen ikke må forringe den nuværende vandkvalitet. Hermed sikres en bæredygtig vandindvinding.

Der er tale om administrative ændringer af indvindingstilladelserne, som ikke medfører ændringer i de bestående forhold med hensyn til nyanlæg, drift, indvindingsmængde og -metode eller øvrigt. Der vil således ikke ske væsentlige påvirkninger af miljøet.

Vandindvindingen har været faldende/stagnerende de sidste mange år. Grundvandsspejlet er stigende og vandkvaliteten viser kun få steder påvirkning fra arealanvendelsen eller forureninger.

Med omhandlede tilladelser vurderes vandindvindingen som tilstrækkelig til den fremtidige vandforsyning i kommunen. Indvindingen kan om nødvendigt øges uden at dette vil påvirke grundvandets kvantitative eller kvalitative tilstand og uden af påvirke sårbare naturområder.

Efter VVM-bekendtgørelsen (Vurdering af Virkning på Miljø) er der gennemført en screening af vandindvindingens påvirkning af det omkringliggende miljø. Og der er foretaget en konsekvensvurdering i henhold til habitatbekendtgørelsen om indvindingen påvirker Natura 2000 områder eller medfører beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter som fremgår af Habitatdirektiv bilag IV eller habitatbekendtgørelsens § 11.

Screeningerne har ikke medført krav om egentlige VVM vurderinger på nogen af vandværkerne.

Høring
Efter vandforsyningslovens kap. 13 skal tilladelserne offentligt annonceres med en klagefrist på 4 uger.

Efter planloven skal afgørelser om VVM screeninger offentligt annonceres med en klagefrist på 4 uger.

Bilag
Forslag til indvindingstilladelser, vvm screeninger og kortbilag:

VVM, tilladelse og kort for Asserbo Vandværk Dokument nr. 2015/00903 016
VVM, tilladelse og kort for Baunehøj Vandværk Dokument nr. 2015/00903 015
VVM, tilladelse og kort for Esbønderup Vandværk Dokument nr. 2015/00903 014
VVM, tilladelse og kort for Esbønderup Skovhuse Vandværk Dokument nr. 2015/00903 013
VVM, tilladelse og kort for Esrum Vandværk Dokument nr. 2015/00903 012
VVM, tilladelse og kort for Gilleleje Vandværk Dokument nr. 2015/00903 011
VVM, tilladelse og kort for Græsted Vandværk Dokument nr. 2015/00903 018
VVM, tilladelse og kort for Helsinge Vandværk Dokument nr. 2015/00903 009
VVM, tilladelse og kort for Smidstrup Vandværk Dokument nr. 2015/00903 008
VVM, tilladelse og kort for Tisvilde Vandværk Dokument nr. 2015/00903 006
VVM, tilladelse og kort for Udsholt Vandværk Dokument nr. 2015/00903 005
VVM, tilladelse og kort for Vejby Vandværk Dokument nr. 2015/00903 017
VVM, tilladelse og kort for Villingebæk Vandværk Dokument nr. 2015/00903 003

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at:

 1. godkende indvindingstilladelserne og VVM screeningerne for de 13 vandværker
 2. tilladelserne offentliggøres med en klagefrist på fire uger
 3. afgørelserne om VVM screening offentligt annonceres med en klagefrist på fire uger.Beslutning
1.-3. Tiltrådt

Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer
38. Tilladelser til vandindvinding Erhverv
13.02G00 - 2015/01404

Sagsfremstilling
Udvalget skal godkende en række nye tilladelser til indvinding af grundvand for erhvervsvirksomheder, idet de eksisterende tilladelser er udløbet.

Det drejer sig om følgende:

Persano Group A/S Blistrup tilladelse til indvinding af grundvand til vand i produktionen samt drikkevand til et personale på ca. 170 personer.

Indvindingen foretages fra boring DGU 182.5. Boring fra 1926 der er 135 meter dyb og filtersat i kalklagene fra 93 til 135 meter under terræn. Vandforbrug de seneste år 11.000 - 16.000 m3 .
Tidligere tilladelse Landvæsenskommisionskendelse af 29.10.1941 til indvinding af 50.000 m3 årligt (Oprindeligt udstedt til Blistrup Andelsmejeri)

Ny 15 årig tilladelse til indvinding af 20.000 m3 grundvand årligt. Krav om drikkevandskvalitet.

Munkerupgaard kursusejendom tilladelse til indvinding af grundvand til vandforsyning af kursuscenter.

Indvinding foretages fra boring DGU 182.76. Boring fra 1958 der er 43 meter dyb og indvinder fra sandlag 38 - 43 meter under terræn. Vandforbrug de seneste år 500 - 1500 m3.

Ny 15 årig tilladelse til indvinding af 2.000 m3 grundvand årligt. Krav om drikkevandskvalitet.


Gilleleje Golfklub, Sophienlund Allé 11 tilladelse til indvinding af grundvand til vandig af golfbane.

Indvinding fra boring DGU 182.375. Boringen indvinder fra dybtliggende sandlag (Alnarpmagasinet) 55 til 67 meter under terræn. Grundvandet pumpes fra boringen til reservoirsø og derfra til vandingsanlæg.

Tidligere tilladelse fra Frederiksborg Amt d. 27.11.2003 til indvinding af 13.000 m3 årligt.

Areal der vandes 3 ha. greens og 1 ha. tee-steder. Udfra de vejledende enhedsforbrug - tee-steder 100 mm/år og greens 275 mm/år - er det rimeligt at meddele en tilladelse på 10.000 m3 årligt. Vandforbrug de seneste år har ligget på 3000 - 9000 m3

Ny 15 årig tilladelse til indvinding af 10.000 m3 grundvand årligt.

Wienerberger A/S, Rørmosevej 85, Helsinge tilladelse til indvinding af grundvand til anvendelse i produktionen.

Indvinding fra boring DGU 187.1255, der er 58 meter dyb og udnytter vandførende sandlag.

Tidligere tilladelse fra Frederiksborg Amt d. 26.11.1998 til indvinding af 3.300 m3 grundvand årligt.

Ny 15 årig tilladelse til indvinding af 3000 m3 grundvand årligt.


Esrumgaard tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding.

Indvinding fra boring DGU 187.1276, der indvinder fra det dybtliggende sandmagasin (Alnarpsand) fra 74 til 88 meter under terræn.

Formålet med indvindingen er vanding af op til 200 ha med jordbær, ærter, kartofler og frøgræs. Ud fra de vejledende vandingsbehov for disse afgrøder er det rimeligt at fastlægge indvindingsmængden til 52.000 m3 grundvand årligt i overensstemmelse med den tidligere tilladelse fra Frederiksborg Amt fra d. 28.06.2005.

Da der vandes ærter og jordbær stilles krav om drikkevandskvalitet..

Ny 15 årig tilladelse til indvinding af 52.000 m3 grundvand årligt.

Vilkår i tilladelserne.

Efter vandforsyningsloven må tilladelser til markvandinger højst gives for en 15 årig periode.

Ved markvanding stilles krav om vanding uden for tidsrummet kl 9 - 17 for at minimere fordampningstabet. I særlige tilfælde (meget tørre perioder) kan der dispenseres for kravet efter forudgående aftale med kommunen.

Der stilles krav til boringens opbygning og tilstand for at hindre grundvandsforurening.

Der stilles krav om en fredningszone på 10 meter omkring boringerne, hvor der ikke må gødes, anvendes pesticider eller på anden måde anbringes eller bruges stoffer på en sådan måde at grundvandet udsættes for forurening.

Der er krav om registrering og indberetning af oppumpede vandmængder.

Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30.09.2013 Vandforsyningslovens § 20

VVM screeningerne er foretaget efter Planloven og bekendtgørelse nr. 1184 af 06.11.2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM)

Økonomi


Miljøforhold
Vurdering af indvindingerne

I statens vandplaner forudsættes, at vandindvindingen højst må udgøre 35% af grundvandsdannelsen til de forskellige magasiner for at sikre en bæredygtig indvinding. I Gribskov Kommune udgør indvindingen kun mellem 2 og 21% af grundvandsdannelsen.
Alle tilladelser er i overensstemmelse med statens vandplaner.

Efter VVM-bekendtgørelsen (Vurdering af Virkning på Miljø) er der gennemført en screening af vandindvindingens påvirkning af det omkringliggende miljø. Og der er foretaget en konsekvensvurdering i henhold til habitatbekendtgørelsen om indvindingen påvirker Natura 2000 områder eller medfører beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter som fremgår af Habitatdirektiv bilag IV eller habitatbekendtgørelsens § 11.

Screeningerne har ikke medført krav om egentlige VVM vurderinger på nogen af indvinderne.

Vandindvindingen har været faldende/stagnerende de sidste mange år. Grundvandsspejlet er stigende og vand kvaliteten viser kun få steder påvirkning fra arealanvendelsen eller forureninger.

Anvendelse af grundvandet prioriteres
1. Vand til almen vandforsyning af drikkevandskvalitet
2. Tilstrækkeligt vand til natur og overfladevand
3. Vand til erhverv

De omhandlede indvindinger lever op til prioriteringen af grundvandsressoursen. Den tilladte vandindvinding til vandværkerne er tilstrækkelig til den nuværende og fremtidige vandforsyning i kommunen. Efter vandplanerne og den gennemførte VVM screening er der tilstrækkeligt grundvand i forhold til natur, og indvindingerne er placeret i områder, hvor der er rigeligt grundvand i forhold til de ansøgte mængder.

Kommunen har ført tilsyn med indvindingsanlæggene. Såvel indvindings- som behandlingsanlæggene lever - for alles vedkommende - op til gældende lov- og kvalitetskrav.


Høring
Efter vandforsyningslovens kap. 13 skal tilladelserne offentligt annonceres med en klagefrist på 4 uger.

Efter planloven skal afgørelser om VVM screeninger offentligt annonceres med en klagefrist på 4 uger.

Bilag
Forslag til indvindingstilladelser, vvm screeninger og kortbilag:

VVM, tilladelse og kort for Persano Group A/S Blistrup Dokument nr. 2015/01404 001
VVM, tilladelse og kort for Munkerupgaard kursusejendom Dokument nr. 2015/01404 002
VVM, tilladelse og kort for Gilleleje Golfklub Dokument nr. 2015/01404 003
VVM, tilladelse og kort for Wienerberger A/S Dokument nr. 2015/01404 004
VVM, tilladelse og kort for Esrumgaard Dokument nr. 2015/01404 005

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at

 1. godkende indvindingstilladelserne og VVM screeningerne for de omhandlede anlæg
 2. tilladelserne offentliggøres med en klagefrist på fire uger
 3. afgørelserne om VVM screening offentligt annonceres med en klagefrist på fire uger.Beslutning
1.-3. Tiltrådt

Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer
39. Gribvand - ordinære generalforsamlinger 2015
13.00G00 - 2015/05577

Sagsfremstilling
Formålet med denne dagsorden er at orientere Byrådet om det planlagte forløb af de forestående ordinære generalforsamlinger i kommunens selskaber Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S, og at Byrådet tager stilling til kommunens repræsentation på generalforsamlingerne, hvor kommunen skal varetage sine ejerinteresser.

Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S planlægger at afholde deres ordinære generalforsamlinger tirsdag den 12. maj 2014, kl. 15.00. I modsætning til tidligere år vil offentligheden ikke blive inviteret til at overvære generalforsamlingerne, idet den offentlige interesse heri har vist sig at være meget begrænset. Lovgivningen indeholder ikke krav om, at generalforsamlingerne skal være offentlige. Som følge heraf indstiller selskabernes bestyrelser til, at kommunen beslutter at fravige reglerne om kald og varsel i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingerne, som ikke offentliggøres via presse og kommunens hjemmeside.

Der forventes i stedet indkaldt til et informationsmøde for borgere og øvrige interesserede i løbet af sommeren 2015.

Generalforsamlingerne indkaldes med nedenstående dagsorden, som følger af vedtægternes standarddagsorden i punkt 6 og som har to yderligere punkter, nemlig dels et forslag om godkendelse af et tillæg til Gribvand Spildevand A/S´ egen strategi og dels et forslag om deltagelse i et indkøbssamarbejde mellem en række nordsjællandske forsyningsselskaber, ved stiftelse af et fælles indkøbsselskab:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
 5. Valg af revisor
 6. Vedtagelse af tillæg til Gribvand Spildevand A/S´ egen strategi
 7. Vedtagelse af forslag om deltagelse i et indkøbssamarbejde mellem en række nordsjællandske forsyningsselskaber ved stiftelse af et fælles indkøbsselskab
 8. Eventuelt

Vedr. dagsordenens punkt 2
På generalforsamlingerne vil bestyrelsernes beretninger blive aflagt på grundlag af ledelsesberetningerne i de udkast til selskabernes årsrapporter for 2014, der er vedhæftet denne dagsorden som Bilag 1-2. Det forventes, at bestyrelserne vil have godkendt beretningerne på bestyrelsesmøder den 29. april 2015 og at de vil indstille dem til godkendelse på generalforsamlingerne den 12. maj 2015.

Vedr. dagsordenens punkt 3 - 4
Udkastet til regnskab for Gribvand Spildevand A/S udviser et negativt driftsresultat efter skat på kr. 199.000 og en egenkapital på kr. 1.789.412.000. Udkastet til regnskab for Gribvand A/S udviser et negativt driftsresultat efter skat på kr. 248.000 og en egenkapital på kr. 1.789.423.000. Det forventes, at bestyrelserne vil have godkendt regnskaberne på bestyrelsesmøder den 29. april 2015 og at de vil indstille dem til godkendelse på selskabernes generalforsamlinger den 12. maj 2015, med forslag om at selskabernes underskud disponeres over de lovpligtige reserver og for Gribvand A/S´ vedkommende, tillige via overført resultat. Underskuddene forventes dækket ind over de kommende års drift.

Det bemærkes, at driftsresultaterne skal ses i lyset af, at der er afsat skat med henved kr. 3 mio i hvert selskab baseret på SKAT´s værdiansættelsesprincipper. Der er i regnskabernes note 1 og 4-5 redegjort nærmere for forudsætningerne for disse skatteberegninger.

Det bemærkes endvidere, at regnskabsudkastene ikke er forsynet med endelig påtegning af selskabernes revisor, idet revisionen på tidspunktet for dagsordenens udarbejdelse til Teknisk Udvalgs møde den 22. april 2015 endnu ikke var afsluttet. Revisorerne har imidlertid udarbejdet et notat af 13. april 2015 med beskrivelse af revisionsprocessen. Notatet er vedhæftet denne dagsorden som Bilag 3. I notatet har revisorerne udtalt, at de i forbindelse med revisionen frem til den 13. april 2015 ikke var stødt på forhold, som indikerede behov for, at de ville forsyne årsregnskaberne med en erklæring med forbehold, men at det dog måtte forventes, at der ville blive udarbejdet supplerende oplysninger vedrørende de skattemæssige forhold, som ikke ville være specifikke for Gribvand-selskaberne, men generelle for branchen, og at det ikke endeligt kunne vurderes, hvordan revisionspåtegningen ville blive udformet.

Revisorerne har i regnskabsudkastene under deres erklæringer på side 3 indsat supplerende oplysninger vedrørende skatteforholdene.

På Økonomiudvalgets møde den 4. maj 2015 vil det blive oplyst, hvorvidt selskabernes bestyrelser og revisorer har underskrevet regnskaberne i overensstemmelse med de udkast, der er vedhæftet denne dagsorden som bilag 1-2. Hvis regnskaberne/revisorerklæringerne ændres i forhold hertil, vil de blive eftersendt, således at de foreligger til Økonomiudvalgets førnævnte møde.

Vedr. dagsordenens punkt 5
Det forventes, at selskabernes bestyrelser på generalforsamlingerne vil indstille til genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor for begge selskaber.

Vedr. dagsordenens punkt 6
Med hensyn til dagsordenens punkt 6 med forslag om vedtagelse af tillæg til Gribvand Spildevand A/S´ egen strategi bemærkes, at det forventes, at bestyrelserne vil have godkendt udkastet til tillæg på bestyrelsesmøder den 21. april 2015 og vil indstille det til godkendelse på selskabernes generalforsamlinger den 12. maj 2015. Udkastet er vedhæftet denne dagsorden som Bilag 4.

Ifølge udkastet skal der være mulighed for, at spildevandsrensningen udvides til også at rumme løsninger, der alene baseres på de eksisterende renseanlæg. Formålet med at udvide strategien til også at omfatte eksisterende anlæg skal ses i lyset af implementeringsplanen, hvor det er kritisk for Gribvand Spildevand A/S at være i stand til at effektuere driftsbesparelser inden 2020.

Vedr. dagsordenens punkt 7
Med hensyn til dagsordenens punkt 7 med forslag om deltagelse i et indkøbssamarbejde mellem en række nordsjællandske forsyningsselskaber, ved stiftelse af et fælles indkøbsselskab, bemærkes, at bestyrelserne godkendte dette forslag på sine møder den 24. februar 2015 med forbehold for godkendelse på selskabernes generalforsamlinger. Det forventes således, at bestyrelserne vil indstille det til godkendelse på selskabernes generalforsamlinger den 12. maj 2015.

Forslaget har sit oprindelige afsæt i en sagkyndig rapport indhentet af direktørkredsen i forsyningsselskaberne i 2013. Denne rapport udtalte, at selskaberne havde succes med fælles udbud, fælles udbudsmateriale og fælles indkøb og at samarbejdssporet med fordel kunne udbygges yderligere. I forlængelse heraf udarbejdede direktørkredsen "Notat om strategisk og operationelt indkøbssamarbejde blandt forsyningerne i Nordøstsjælland". Ifølge dette notat ville det være fordelagtigt for forsyningerne at etablere et professionelt, strategisk og operationelt indkøbssamarbejde med det formål:

 • at opnå en økonomisk effektivisering, ved at realisere besparelser og udvikle indkøbsprocesserne
 • at opnå en øget robusthed i selskabernes opgaveløsning, ved at samarbejde om indkøbskompetencer
 • at opnå en styrkelse af ressourceudnyttelsen, ved etablering af en fælles indkøbsfunktion
 • at etablere "trædesten" for den videre udvikling af samarbejdet og at afsende et signal til omverdenen om, at et tættere samarbejde mellem selskaberne var ønsket


På sit møde den 26. maj 2014 (dagsordenspunkt nr. 105) besluttede Byrådet, at Gribvand-selskaberne:

 • kunne arbejde videre med afdækning af mulighederne for at etablere et samarbejde om strategisk og operationelt indkøb blandt forsyningsselskaberne i området
 • kunne arbejde på at præsentere en egnet model for selskabsform, hvor de enkelte forsyninger på lige vilkår kunne tilslutte sig selskabet for strategisk og operationelt indkøb, når den enkelte forsyning var rede hertil
 • kunne forelægge resultatet af arbejdet for dannelse af fælles strategisk og operationelt indkøb, til beslutning på ekstraordinære generalforsamlinger i efteråret 2014 efter forudgående forelæggelse for Byrådet (af tidsmæssige årsager har ekstraordinære generalforsamlinger ikke været relevante).


Det førnævnte direktørnotat var vedhæftet som bilag til dagordenen til Byrådets møde den 26. maj 2014. Til støtte for forslaget om etablering af et indkøbssamarbejde, var endvidere henvist til de gode erfaringer med etablering af formaliserede indkøbssamarbejder i form af eksempelvis SamAqua A/S, der var etableret af VandCenterSyd m.fl. og til bestyrelsernes forventninger om et betydeligt potentiale for besparelser hos de forsyningsselskaber, der ønskede at indgå samarbejde.

Disse forsyningsselskaber har fået udarbejdet et udkast til ejeraftale. Udkastet er vedhæftet denne dagsorden som Bilag 5.

Udkastet til ejeraftale er baseret på at forsyningsselskaberne stifter et aktieselskab med en ligelig fordeling af kapitalen, jfr. punkt 2.1. Senest efter 20 måneder skal der foreligge en evaluering af samarbejdet og selskabets kapitalforhold, jfr. punkt 5.3. Parterne er ikke forpligtet til at foretage yderligere indskud i selskabet, men de skal dog i de første to år bidrage med en forholdsmæssig andel af de faste udgifter til selskabets drift, jfr. punkt 6.1 - 6.2. Driftsomkostningerne i de første 2 år er samlet budgetteret til kr. 4.125.000. Alle de deltagende forsyningsselskaber har ret til at indstille et medlem til selskabets bestyrelse for en periode på 2 år, jfr. punkt 7. Hver part er bundet til at være aktionær i selskabet de første 2 år, hvorefter udtræden kan ske med 6 måneders varsel, jfr. punkt 16.

Det er forsyningsselskabernes forventning, at det økonomiske potentiale ved etablering at indkøbsselskabet er en besparelse for virksomhederne på ca. 10 % over 2 år på de indkøb, som indkøbsselskabet gennemfører for virksomhederne.

Administrationens anbefalinger
Administrationen anbefaler, at kommunen på generalforsamlingerne udøver sine ejerinteresser med henblik på at træffe de beslutninger, der indstilles af bestyrelserne ifølge dagsordenspunkterne 1-7.

Administrationen anbefaler derfor, at Byrådet anmoder borgmesteren om at medvirke til at sikre, at der på selskabernes generalforsamlinger den 12. maj 2015 træffes beslutninger i overensstemmelse med de i sagsfremstillingen nævnte dagsordenspunkter og indstillinger.

Dette kan ske ved at borgmesteren bemyndiges til at repræsentere kommunen på Gribvand A/S´ generalforsamling den 12. maj 2015 for her at udøve kommunens stemmeret i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og ved at borgmesteren bemyndiges til at medvirke til at sikre, at der på Gribvand Spildevand A/S´ generalforsamling den 12. maj 2015 - hvor Gribvand A/S´ stemmeret udøves gennem bestyrelsen - ligeledes træffes beslutninger i overensstemmelse med Byrådets beslutninger.

Lovgrundlag


Økonomi
Gribvand-selskabernes økonomiske forhold er beskrevet i sagsfremstillingen ovenfor.

Bilag
Bilag 1: Udkast til årsrapport 2014 for Gribvand Spildevand A/S
Bilag 2: Udkast til årsrapport 2014 for Gribvand A/S
Bilag 3: Notat af 13. april 2015 fra Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Bilag 4: Udkast til tillæg til Gribvand Spildevand A/S´ egen strategi
Bilag 5: Udkast til ejeraftale om fælles indkøbsselskab


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

 1. at bemyndige borgmesteren til at repræsentere kommunen på Gribvand A/S´generalforsamling den 12. maj 2015
 2. at bemyndige borgmesteren til at medvirke på Gribvand Spildevand A/S´ generalforsamling den 12. maj 2015Beslutning
1.- 2. Anbefalet

Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer
40. Kystbeskyttelse. Klitgårdens Grundejerforening 2015.
04.18G00 - 2015/06348

Sagsfremstilling
Om denne sag
Denne sag forelægges Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

Baggrund
Gribskov Kommune er, ifølge en deklaration fra 1959, forpligtet til at afholde halvdelen af udgifterne til både etablering og drift af kystsikring foran ejendommene i grundejerforeningen Klitgårdens område. Det fremgår af domsafsigelse, truffet af byretten d. 10.04.2015. Gribskov Kommune har ikke ønsket at anke dommen.

Klitgårdens Grundejerforening har en gældende tilladelse til at udføre kystbeskyttelse, som kommunen skal biddrage økonomisk til. Grundejerforeningen har ventet med at igangsætte arbejdet, mens retsagen mod kommunen om betalingsforpligtelsen verserede. Klitgården er nu klar til at igangsætte arbejdet.

Spor 1: Kystsikring til godkendt projekt
Klitgårdens Grundejerforening har udarbejdet et projekt, som er godkendt af Kystdirektoratet. Projektet indeholder 2 faser, som er anlæggelse af 3 bølgebrydere, ralvold og sandfodring.

Anlægsøkonomien er i 2012-priser vurderet til at være 8,7 mio. kr. Dertil kommer en pålagt drift med sandfodring på min. 1,4 mio. kr. hvert 3. år. Der må forventes en stigning i den samlede projektøkonomi, eftersom priserne på både sten og sand er steget. Se desuden afsnittet under økonomi.

Klitgårdens Grundejerforening er i dialog med Gribskov Kommunen om igangsættelse af projektet; herunder spørgsmålet om indhentning af tilbud og projektstyring. Desuden mangler stillingtagen til hvilken andel der vedrører matr. 8b, jvf. domsafsigelse.

Spor 2: Alternative løsninger
I forbindelse med drøftelserne i spor 1, har Gribskov Kommune åbnet mulighed for at undersøge alternative løsninger på strækningen. Det er vigtigt at understrege, at Klitgårdens Grundejerforening fortsat ønsker at kunne have en løsning klar inden efteråret 2015.

Udsigten til en større fælles løsning på hele Nordkysten, giver mulighed for at undersøge andre løsningsmodeller. Dertil kommer at man må forudsige stigende priser på sten.

Administrationen undersøger derfor muligheden for at lade kystbeskyttelsen ved Klitgården indgå i en større helhedsløsning. Formålet her med er dels at minimere udgifterne til anlæg og drift, dels at sikre en løsning, der taler ind i en større kystsikringsdagsorden på Nordkysten, der desuden kan udvides til at rumme en bedre sikring af Rågeleje Strandvej. Løsningen vil primært være sandfodring med enkelte muligheder får hård beskyttelse.

Undersøgelse og realisering af spor 2 forudsætter en positiv beslutning fra Klitgårdens Grundejerforening om deres deltagelse.

Procesplan
Administrationen har sammen med Klitgården Grundejerforening udarbejdet forslag til procesplan for spor 2.

For begge spor gælder:

Politisk behandling: Frigivelse af midler til rådgivning Teknisk Udvalg 22.04.2015
Økonomiudvalget 04.05.2015
Byrådet 04.05.2015
Projektering og indhentning af tilbud Maj / Juni 2015
Myndighedsbehandling inkl høring (OBS kun spor 2) Maj - juli
Politisk behandling: Valg af tilbud, godkendelse af teknisk løsning, betalingsmodel, anmodning om frigivelse af anlægsmidler Teknisk Udvalg 31.07.2015
Økonomiudvalget 12.08.2015
Byrådet 24.08.2015Fordelingsnøgle/betalingsmodel spor 1
Gribskov Kommune har modtaget dom, som medfører, at kommunen skal betale halvdelen af kystsikringen foran Klitgårdens område. Gribskov Kommune af anlægsummen, som med de gamle enhedspriser er beregnet til ca. 8,7 millioner kr, men et dagsaktuel prisoverslag vil nok nærmere ligge på mere end 10 millioner kr. De resterende ca. 50% ønskes betalelt af grundejerforeningens medlemmer.

Fordelingsnøgle/betalingsmodel spor 2
I spor 2 kan man forestille sig flere betalingsmodeller. I modsætning til spor 1 er løsningen med sikring via sand en løsning, der gavner kyststrækningen mod øst, hvilket giver mulighed for at beslutte en betalingsmodel, hvor flere bidrager til anlæg og drift. Her beskrives de to ydre-modeller:

Model A: Klitgården og Gribskov Kommune betaler det hele
Hvis der kan skabes en løsning, hvor den samlede pris for sand-sikringen kommer ned på niveau med det oprindelige projekt, kan dette være at foretrække. Men det virker "urimeligt" at områderne øst for Klitgården med årene vil få nedsat deres behov for kystsikring. Derudover vil der komme bedre strande, som der er en fælles erkendelse af er til gavn for turisme-erhverv. Det er usikkert, hvad en samlet løsning med sand vil koste, men skal Klitgården og kommunen alene betale, vil det sandsynligvis være billigere med den traditionelle løsning i spor 1.

Model B: Klitgården, Gribskov Kommune samt området øst for skal betale
Spor 2 vil være en løsning, som bygger på anbefalingerne i projektet "Nordkystens Fremtid". En større depotfodring med sand vil således gavne kysten mod øst fra Klitgården. Pga. af det store sandunderskud vil der dog være behov for markant større mængder end det, som er nødvendigt foran Klitgården. Det vil være et "pilotprojekt", som kan give mening efter dommen.

Det er en del af 3-kommunesamarbejdet at der skal formes en betalingsmodel, for hele nordkysten, og som har indbygget svar på en række principielle spørgsmål. Dette såfremt at de tre Byråd beslutter, at lave en fælles betalingsmodel.

I Spor 2 kan man beslutte, at gennemføre en sag under kystbeskyttelseslovens kapitel 1a, hvor man pålægger en række grundejere at betale til en samlet løsning. Udgangspunktet for dette kunne være en model, som i grove træk kan opsummeres således:

Eksempel på betalingsmodel:

Betalingsforpligtigede Andél Begrundelse
Grundejere i første række 25% Første række betaler for sandets sikringsværdi
Grundejere i baglandet 25% Baglandet betaler for sandets rekreative værdi
Kommunekassen 25% Kommunekassen/lokalsamfundet betaler for sandets værdi for turisme
Fonde 25% Fonde vil skulle tiltrækkes, hvis ikke det lykkes stiger andelen til en tredjedel for de andre 3 parter


Med enhedspriser på 75 kr på sand vil spor 2 samlet have en pris på ca. 20 millioner kr. Enhedspriserne i spor 1 er væsentligt lavere og derfor kan sporene ikke sammenlignes direkte uden opdaterede priser.

Administrationens vurdering og anbefaling
Klitgårdens Grundejerforening har et berettiget krav om at få etableret den kystsikring, der er givet tilladelse til og en berettiget forventning om, at kommunen medvirker hertil.

Administrationen har vurderet, at der er mulighed for at undersøge alternative løsningsforslag som giver sammen sikringsniveau, som projektet i spor 1, samtidigt med at et alternativ i spor 2 rummer mulighed for en besparelse for både grundejerforeningen og kommunen.

Byrådet tiltrådte på mødet d. 13.04.2015 et der afsættes kr. 250.000- kr. excl. moms til ekstern teknisk rådgivning, og at udgiften finansieres som en anlægsudgift, der finansieres som en tillægsbevilling via kassebeholdningen.

På den baggrund anbefaler administrationen, at der parallelt med spor 1 igangsættes undersøgelser af spor 2; herunder frigivelse af midler til rådgivning.

Lovgrundlag


Økonomi
Spor 1. 2012-priser:
Anlæggelse af bølgebrydere: 3,3 mio. kr
Efter 3 - 5 år: Anlæggelse af strandvold 4 mio. kr samt sandfodring 1,4 mio kr
Pålagt vedligeholdelse i form af sandfodring: 1,4 mio. kr.

Prisen på især sten er steget gennem de sidste år, og man må forvente at ovenstående priser ikke holder i dag.

Spor 2:
Estimeres til ca. 15-20 millioner kr. for en strækning på ca. 2 km strækning mod øst. Vælges en længere strækning, hvor man f.eks. også etablere ny strand og sikring af Rågeleje Strandvej vil prisen være højere. Vælges en kortere strækning kan prisen tilsvarende reduceres.

For begge spor gælder:
At der afsættes midler til rådgivning og projektering, herunder at administrationen afsætter ressourcer til arbejdet.

Miljøforhold
Under spor 2 vil der som minimum skulle udarbejde en vvm-screening

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet,

 1. at administrationen undersøger mulighed for et alternativt spor 2, hvilket hviler på en forudsætning om, at Klitgårdens Grundejerforening træffer positiv beslutning om deres deltagelse
 2. at procesplanen for spor 2 godkendes,
 3. at tilkendegive overfor Klitgårdens Grundejerforening, at det kan undersøges nærmere, hvordan der kan laves en optimal model for mellemfinansieringen
 4. at midler afsat af Byrådet d. 13.04.2015 frigives.Beslutning
1.- 2.

For: A, V, Ø (5)
Imod: Ingen (0)
O undlod at stemme (1)
Indstillingen om at anbefale tiltrådt (anbefalet).

3.-4. Anbefalet.

Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer
41. Højdevej - Vangegærdet - vejsyn
05.02G00 - 2014/09858

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Teknisk Udvalg med henblik på beslutning om endelig partsfordeling til fremtidig vedligeholdelse.

Baggrund
Den 8. oktober 2014 besluttede Teknisk Udvalg, at der på baggrund af henvendelse fra Grundejerforeningen Strandhøjgård og Vejby Strand Grundejerforening skulle afholdes vejsyn.
Vejsynet blev afholdt den 21. november 2014.
På baggrund af administrationens vurdering af vejenes tilstand, hvor det, jvf privatvejlovens bestemmelser, skønnes at vejene ikke er i en stand som kræver istandsættelse som et samlet arbejde, omhandlede vejsynet alene udarbejdelse af fordelingsnøgle til fremtidig istandsættelse og vedligeholdelse af vejene.

Referat fra vejsynet blev udsendt til ejerne af de af partsfordelingen omfattede ejendomme den 17. december 2014. Brevet blev suppleret med skrivelse af 19. december 2014, da fremsendelse med digital post giver lidt udfordringer i forhold til, hvem skrivelserne er stilet til.

På baggrund af indkommende høringsbemærkninger fremsendes revideret referat samt tilhørende udkast til kendelse og partsfordeling i høring d. 5. februar.

Ved høringsfristens udløb d. 5 marts, er der ikke indkommet høringssvar.


Lovgrundlag
Lov om private fællesveje nr. 1537 af 21.12.2010


Økonomi
Vedligeholdelsesudgiften påhviler de vejberettigede.


Høring
De vejberettigede grundejere

Bilag
Bilag TEK 22.04.15 - Høringsdokumenter: Udkast til kendelse, referat, udgiftsfordeling
(2014/09858 071)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at tiltræde,
1. at vejmyndigheden ikke gennemfører en istandsættelse af vejene som et samlet arbejde for grundejernes regning
2. at udgiftsfordeling, fremsendes som endelig til de vedligeholdelsespligtige


Beslutning
1.-2. Tiltrådt

Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer
42. Solgårdsvej - Irisvej - vejsyn
05.02P00 - 2012/20812

Sagsfremstilling
Nærværende sag forelægges for Teknisk Udvalg til beslutning om ændring af partsfordeling for istandsættelsen af Solgårdsvej - Irisvej.

Den 5. februar 2014 tiltrådte Teknisk Udvalg administrationens anbefaling om,
at Solgårdsvej og Irsisvej istandsættes som et samlet arbejde i henhold den fremlagte kendelse og partsfordeling, der samtidig blev vedtaget som endelig.

Teknisk Udvalgs beslutning blev af 2 grundejere indbragt for Vejdirektoratet, som klagemyndighed.

Den 14. november 2014 traf Vejdirektoratet afgørelse f.s.a. klagerne, dog undtaget udgiftsfordelingen, som administrationen på opfordring fra Vejdirektoratet ved mail af 9. oktober 2014 bad om at få retur til genberegning. Vejdirektoratets afgørelse kan læses på Sagen (2012/20812 170).
Tilbagekaldelsen skete som følge af Vejdirektoratets tilkendegivelse om, at kommunens afgørelse vedrørende udgiftsfordelingen ikke var lovlig. Kommunen havde ikke beregnet et passende reduceret bidrag for ejendommene Solgårdsvej 1 og Irisvej 13, selvom begge ejendomme også grænser til Søkrogvej.

Den 9. december 2014 sendes Vejdirektoratets afgørelse og et udkast til ændret udgiftsfordeling til de berørte grundejere.
Efter udsendelsen modtages der indsigelser til den nye ændrede partsfordeling fra grundejerne af Irisvej 6, 11, 13 og 20.
På baggrund af de indkomne indsigelser vurderer administrationen, at der er grundlag for at ændre partsfordelingen. Den nye beregning sendes den 15. januar 2015 med et nyt udkast til partsfordeling i høring hos grundejerne.
Skrivelsen af 15. januar 2015 vedlægges som bilag

Der er den 28. februar 2015 indkommet høringssvar fra ejeren af Irisvej 6.

 1. Ejeren gør gældende, at nærværende sag bør behandles efter tidligere lovgivning på området.
 2. Den nordlige grusbelagte del af Irisvej bør udtages af sagen.
 3. Partsfordelingen skal ændres, således at grundejerne mod nord på Solgårdsvej inddrages.


Vedrørende punkt 1 vurderer administrationen, at det ikke har betydning for nærværende sag, som alene omhandler ændring af partsfordelingen.
Vejdirektoratet har i deres afgørelse behandlet spørgsmålet, og givet udtryk for, at de ikke finder "grundlag for at kritisere kommunen for at have benyttet sig af reglerne om den nye privatvejslov i forbindelse med myndighedsbehandlingen af sagen om istandsættelse af Solgårdsvej og Irisvej".

Vedrørende punkt 2 anbefaler administrationen, at det fastholdes, at Solgårdsvej og hele Irisvej istandsættes med asfaltering og som et samlet arbejde.
Vejdirektoratet har i deres afgørelse givet udtryk for, at de ikke kan tage stilling til kommunens skøn om, at det er nødvendigt at asfaltere vejene. Endvidere giver Vejdirektoratet udtryk for, at der ikke er grundlag for at antage, at kommunen dermed har lagt vægt på usaglige hensyn.

Vedrørende punkt 3. Administrationen har ikke i forbindelse med den nye partsfordeling fundet grundlag for at inddrage grundejere på nordsiden af Solgårdsvej.

Administrationens vurdering bygger på, at kommunen den 4. oktober 2012 modtog skrivelse fra ejeren af Paradis Sidealle 14, der på vegne af Paradis Sidealle 8, 10, 12, 14, 16 og 18 gør gældende, at de ikke benytter denne vej og har vejret til Paradis Sidealle. Den oplysning er underbygget ved skrivelse af 19. oktober 2012 fra Grundejerforeningen Arresøgård, der i øvrigt er vejejer af Solgårdsvej. Grundejerforeningen anfører i skrivelsen, at ingen parceller fra foreningens område har vejret til Solgårdsvej. Beboerne på Paradis Sidealle har alene kørselsmulighed ud til denne vej, uanset at seks af parcellernes baghaver grænser op til Solgårdsvej.
Administrationen skønner, at ovennævnte er yderligere underbygget ved skrivelse af 12. februar 2012 fra Landinspektørfirmaet Ole Hvilsby & Eva Jensen ApS, hvor landinspektøren på baggrund af målerblade udleder, at helt fra udstykningens tid har Irisvej- Solgårdsvej udgjort et selvstændigt færdselsområde for de ejendomme, der kommer fra matr.nr. 60 og at Arresøgårds Alle, Arresøgårds Sidealle, Plantage Alle, Paradis Alle og Paradis Sidealle er planlagt samle med egen vejforsyning direkte til Søkrogvej.
Administrationen skønner ikke, at havelågerne, som nogle af grundejerne har ud til Solgårdsvej er tilstrækkeligt til, at de kan inddrages i fordelingen af udgifterne.
Administrationen har ikke taget stilling til, hvorvidt den af ejeren af Irisvej 6 omtalte deklaration kan benyttes til at inddrage grundejere ved Paradis Sidealle. Tinglyste deklarationer kan kommunen i h.t. lovens § 49 benytte til fordeling af udgifterne, men kommunen skal ikke tage dette hensyn. Deklarationer er privatretlige aftaler, hvis fortolkning afgøres ved domstolene, hvis der kan være tvivl om forståelsen. Administrationen vurderer, det er tilfældet med denne deklaration, som er fra før udstykningen af matr.nr. 27 a.
Endelig problematiseres det i høringssvaret, at kommunen længe før vejsynet den 25. oktober 2012 kendte til dokumenterne om grundejerne på den nordlige side af Solgårdsvej, men at de ikke skulle være tillagt nogen værdi. Indkaldelsen til vejsynet er sket ved skrivelse af 24. september 2012, og grundejerne reagerer på baggrund af indkaldelsen med fremsendelse af ovennævnte dokumenter.

Vejdirektoratet har i deres afgørelse ikke truffet afgørelse vedrørende, hvem der er vedligeholdelsesforpligtet, da Gribskov Kommune har valgt at trække udgiftsfordelingen hjem til fornyet beregning.
Vejdirektoratet har dog udtalt, at de ikke mener, at bestemmelsen i loven § 44, 2. pkt. er til hinder for, at kommunen - som vejmyndighed - selv aktivt vurderer, om man på baggrund af sagens oplysninger kan lægge til grund, at bestemte ejendomme har vejret. Endvidere har Vejdirektoratet bemærket, at det er forvaltningsmyndigheden - (kommunen), der selv vurderer, hvilke undersøgelser der skal foretages og udstrækningen af disse.

Som det fremgår af den sidst udsendte partsfordeling, der anbefales vedtaget som endelig, er der udover beregning af et passende reduceret bidrag til ejendommene Solgårdsvej 1 og Irisvej 13 sket ændring, som følge af, at ejendommene Irisvej 11, 13 og 20 er sammenlagt til 1 samlet ejendom ved approbation af 6. januar 2014 fra Miljøministeriet ved Geodatastyrelsen. Sammenlægningen blev først registreret i Gribskov Kommune efter Teknisk Udvalgs beslutning den 5. februar 2014, hvorfor den vedtagne partsfordeling skete uden hensyn hertil.

1. Administrationen skal anbefale, at den vedlagte ændrede partsfordeling vedtages som endelig udgiftsfordeling, for det i henhold til kendelse vedtaget den 5. februar 2014 besluttede samlede arbejde på Solgårdsvej - Irisvej.

2. Administrationen har modtaget henvendelse om, hvornår arbejdet sættes i gang, da vejen efterhånden er meget ringe.
Administrationen anbefaler på den baggrund Teknisk Udvalg at beslutte, at istandsættelsen igangsættes straks efter udvalgets beslutning, og at der ikke gives yderligere opsættende virkning, uanset at der indkommer klager.

Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 1537 af 21.12.2010 afsnit III (Privatvejsloven - byregler)


Økonomi
Istandsættelse og vedligeholdelse påhviler de vedligeholdelses pligtige grundejere.


Høring
De grundejere der er omfattet af partsfordelingen


Bilag
Udkast ny partsfordeling januar 2015 (2012/20812 151)
skrivelse om ændret partsfordeling (2012/20812 152)

Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler Teknisk Udvalg, at tiltræde

 1. at udkast til partsfordeling vedtages som endelig
 2. at istandsættelsen sættes i gang umiddelbart efter sagens behandlingBeslutning
Taget af dagsordenen
43. Stiplan; planlægning og prioritering af rekreative stier og trafikstier
01.00G00 - 2014/20558

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Teknisk Udvalg med henblik på at træffe beslutning om ændring af tidsplan for revision af stiplanen.

Den 13. august 2014 har Tekniske Udvalg besluttet, at administrationen skulle igangsætte arbejdet med udarbejdelse af strategi og handleplan for sammenhængende stinet i kommunen og medio 2015 fremlægge en stistrategi og et handlekatalog til vedtagelse i Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg.

Der er i budgettet for 2015 afsat 5 mill. i 2015 og 5 mill. i 2016 til cykelstier, herunder udarbejdelse af revideret stiplan for både trafikstier, rekreative stier og cykelstier til skoler, der skal danne grundlag for prioriteringen af de 5 mio. til udbygning og anlæg af stier.
Imidlertid er budgettet på 5 mio kr til cykelstier i 2015 besluttet som besparelse på møde i Økonomi Udvalget 7. april 2015.

Vurdering
Det er administrationens vurdering, at udarbejdelse af revideret stiplan skal ske med hjælp fra konsulent. Den nuværende stiplan indeholder kun en plan for trafikstier. Da midler til arbejdet er sparet væk foreslås arbejdet udsat til 2016.

Lovgrundlag


Økonomi
Beløbet til rådgiveropgaven med at udarbejde en revideret Stiplan forventes at beløbe sig til ca. 450.000 kr.

Høring
Plan for inddragelse ift. ny stiplan udarbejdes af administrationen til beslutning i Plan & Miljøudvalget.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at:

 1. at udskyde igangsættelse af arbejdet med udarbejdelse af stiplan trafikstier og rekreative stier til 2016.Beslutning

 1. Tiltrådt


Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer
44. Parkeringsforhold ved Rågeleje Strandvej
05.09G00 - 2015/04368

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges Teknisk Udvalg til beslutning.

Baggrund
Neden for den offentlige parkeringsplads ved Rågeleje Strandvej 5, ligger en parkeringslomme som i mange år var reserveret personer med funktionsnedsættelse. Parkeringen gav mulighed for adgang til stranden. Parkeringslommen har været afmærket som forbeholdt handicappede i henhold til gældende vejregler for skiltning og afmærkning.

I forbindelse med havets erodering af stranden blev det nødvendigt med etablering af kystsikring neden for parkeringslommen på stranden. I den forbindelse blev adgangen for handicappede til stranden ikke længere mulig. Det var i 1999. Kystsikringen var ikke handicapvenlig. Heller ikke selv om der blev etableret en trappe på stedet. Stranden er stenstrand.

Som kompensation blev det politisk vedtaget at tilbyde handicapvenlig adgang til stranden to andre steder i kommunen. Dermed gav det ikke længere mening at forbeholde parkeringslommen for handicappede bilister. Handicaprådet blev hørt og ønskede forbeholdet opretholdt, men med stensætningen var handicapvenligheden væk, og dermed argumentationen for at bibeholde parkering forbeholdt handicappede. Skiltningen blev først fjernet i 2013, hvor administrationen blev bedt om at fjerne skiltene. Dermed var der nu åbnet op for parkering for alle, hvilket blev vel modtaget og i dag bliver flittigt brugt som korttidsparkering, for alle. Også for handicappede.Klager
Administrationen har oplevet at et mindre antal borgere med funktionsnedsættelse fremdeles ønsker genindført en parkering forbeholdt handicappede. Disse udtrykker ønske om at pladsen skal være forbeholdt dem når de skal ned og bade, idet de ønsker at benytte stranden trods deres handicap. Administrationen henviser borgere med gangbesvær, til at benytte kommunens strande med handicapvenlig adgang

Vurdering
Det vurderes derfor at såfremt man er i stand til at benytte trappen over kystsikringen ned til stenstranden, vil man også være i stand til at parkere og gå nogle få meter ekstra fra grusparkeringen, som alle andre normalt benytter. Parkeringslommen skal så fortsat være forbeholdt korttidsparkering som en form for rasteplads. Dette giver lighed for alle.

Argumenterne for parkering forbeholdt handicappede er ikke til stede. Hvis handicapparkering genindføres, bliver parkeringen forbeholdt en lille gruppe handicappede, som ønsker at benytte netop dette sted til badning. Det vil samtidig afskære andre denne mulighed. Det skal bemærkes, at korttidsparkeringen er meget populær, og at der på trods af det normalt altid er ledigt i lommen.


Lovgrundlag
Vejloven administreres af kommunerne. Færdselsloven administreres af politiet. Reglerne om standsning og parkering og rammerne for politiets og kommunens virksomhed på parkeringsområdet følger af en række bestemmelser i færdselsloven, vejloven og forskrifter udstedt i medfør af disse love.

Økonomi


Høring
Handicaprådet blev hørt i 1999. De ønskede parkering kun for handicappede opretholdt, men da der ikke var argument for dette, blev der truffet beslutning om lige ret til parkering på stedet.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg

 1. at de nuværende parkeringsforhold fastholdes og at handicapbadning henvises til kommunens 2 handicapstrande i Dronningmølle og Tisvilde.Beslutning

 1. Tiltrådt


Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer
45. Gilleleje Hovedgade vurderinger af vejens fremtidige indretning
05.00G00 - 2012/09659

Sagsfremstilling
Som opfølgning på Teknisk Udvalgs beslutning den 08.10.2014, fremlægger formand for Teknisk Udvalg Bo Jul Nielsen efter dialog med administrationen, forslag til det videre arbejde med ændring af trafikfordeling for boligområdet, Gasværksvej, Rosgårdsvej, Kalvehavevej.

Siden Teknisk Udvalg beslutning den 08.10.2014, har Plan- og Miljøudvalget igangsat planarbejdet med ny strategisk plan for Gilleleje, hvilket også vil omhandle den fremtidige trafikafvikling i byen. Der lægges derfor til beslutning om Teknisk Udvalgs beslutning af 08.10.2014 skal afvente dette planarbejde.

Status
Administrationen har i dialog med formand for Teknisk Udvalg lavet en indledende vurdering af tre nærliggende løsningsforslag for genskabelse af forbindelsen fra Gasværksvej, Rosgårdsvej, Kalvehavevej til Parkvej.

 1. Åbning af spærring ved Birkevang 314
 2. Åbning af spærring mellem Nellerupgårds Allé og Rostgårdsvej
 3. Etablering ny forbindelse mellem Gasværksvej ved nr. 21 b og parkeringsplads på kommunens ejendom Birkevang 214. Arbejdet vil indebære etablering af ca. 35 meter vej og fortov og 2 vejtilslutninger.


For løsningsforslag 3 skal vejforbindelsen over kommunens ejendom udskilles som vejareal, og vigepligtsforholdene i den nuværende overkørsel til Birkevang 214 bør ændres til et T-kryds.

Af vedlagte kortbilag er de tre forslag markeret med røde cirkler, og der fremgår hvilke veje der har status som offentlige veje og hvilke der har status som private fællesveje.

Inden man træffer beslutning, skal der laves en nærmere analyse af konsekvenserne ved ændring af de trafikale forhold. Det skal bl.a. vurderes om dele af de private fællesveje skal overtages som offentlige veje, fordi det vil muliggøre gennemkørende trafik og ændring af den trafikale adfærd.
Indsamling af data og samlet vurdering foreslås koblet til de analyser, som skal udføres ifm. strategi for Gilleleje.

Indledende vurdering
Administrationen vurderer, at løsning 1 og 2 vil være de mest optimale trafiktekniske og trafiksikkerhedsmæssigt, og give den største ændring af den trafikale adfærd. Løsning 1 og 2 vurderes dog, at give den største påvirkning for de tilstødende beboer.

Løsning 3 vurderes som den løsning der giver den mindste belastning for beboerne, da ændringen primært foretages ved kommunens egne ejendomme, og der kun er to andre tilstødende ejendomme. Løsning 3 vil have betydning for den fremtidig disponering og muligheder for kommunens ejendom Birkevang 214.

Samlet vurderes de tre løsninger til at kunne påvirke trafikadfærden til ca. 100 ejendomme, og betyde en mulig ændring på ca. 250 personbiler dagligt, som flyttes fra Gilleleje Hovedgade og Kystvejen til Parkvej. Såfremt ca. halvdelen af bilerne benytter Gilleleje Hovedgade, vil det betyde en begrænset reduktion på ca. 125 biler pr. dag for Gilleleje Hovedgade. Trafiktallet på Gilleleje Hovedgade var ved sidste trafiktælling i 2014 9.363 biler pr. døgn.

Det skal endvidere forventes, at ville medføre en begrænset gennemkørende trafik, primært fra boligområdet omkring Birkevang til midtbyen.

Der skal udarbejdes en nærmere trafikanalyse for belysning af konsekvenserne ved omlægning af trafik, hvilket bør ses i sammenhæng med det forestående arbejde med strategisk plan for Gilleleje.

Administrationen anbefaler til Teknisk Udvalg, at beslutning om ændret trafikfordeling afventer det igangsatte arbejde med strategisk plan for Gilleleje, med bemærkning om at der koordineres og prioriteres ifm. analysearbejdet.


Lovgrundlag
Lov nr. 1520 Lov om offentlige vej § 15 stk. 1.

Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvilke nye kommuneveje der skal anlægges, hvilke bestående kommuneveje der skal flyttes, nedklassificeres eller nedlægges jf. § 124, og hvilke private fællesveje der skal optages som kommuneveje. Beslutning herom skal træffes på baggrund af en samlet trafikal vurdering og må ikke kun være begrundet i økonomiske forhold.

Økonomi
De tre løsningsforslag er vurderet i overslag:

Åbning af spærring ved Birkevang nr. 314
50.000,-
Åbning af spærring ved Nellerupgårds Allé og Rostgårdsvej
50.000,-
Etablering ny forbindelse mellem Gasværksvej ved nr. 21 b og parkeringsplads på kommunens ejendom Birkevang 214
500.000,-


I ovennævnte overslag er der ikke vurderet på evt. øgede driftsomkostninger, såfremt det besluttes at dele af de private fællesveje skal ændre status til offentlige veje

Høring
De tre nævnte løsningsforslag og evt. ændring af vejstatus, skal i forhold til forvaltningsloven tages til partshøring af det berørte boligområde.

Bilag
Bilag 1: TEK 220115 Kortbilag med placering af løsningsforslag og vejstatus (2012/09659)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg

 1. at man afventer det igangsatte arbejde med strategiske plan for GillelejeBeslutning

 1. Tiltrådt


Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer
46. Fælleskommunalt udbud på vejområdet
05.00G00 - 2014/38209

Sagsfremstilling
I denne sag foreslås, at man nedsætter en tværkommunal projektgruppe, der skal se på mulighederne for kommunalt samarbejde inden for udbud på vedligeholdelse af vejbelægninger. Sagen behandles parallelt i fagudvalg i de kommuner, der indtil videre har tilkendegivet interesse:

 • Allerød
 • Egedal
 • Frederikssund
 • Gribskov
 • Halsnæs
 • Hillerød
 • Hørsholm


Der pågår desuden dialog med Helsingør Kommune.

Baggrund
Administrationen har holdt møder på administrativt niveau med medarbejdere og ledere inden for vejområdet. Man har drøftet erfaringer fra andre tværkommunale samarbejder om vejvedligeholdelsen - f.eks. i Rudersdal, Gladsaxe, Rønnede, Frederikssund, Fredensborg og Kalundborg kommuner.

Det er umiddelbart vurderingen, at der vil være fordele i form af produktivitetsforbedringer ved at samarbejde om fælles udbud af opgaverne med vejvedligeholdelse. Selve driften vil opnå fordele som følge af stordrift. Dertil kommer fordelen ved at man kan dele udgiften til udarbejdelse af udbudsmaterialet. Desuden vil der blive mulighed for at samordne drift på tværs af kommunegrænser. Hvis det ønskes vil en fælles kontrakt også danne grundlag for at ensrette serviceniveauet.

Et eventuelt fælles udbud kan tilrettelægges, så den enkelte kommune indgår særskilte kontrakter på baggrund af et fælles udbudsmateriale. Den enkelte kommune kan ligeledes fastsætte eget serviceniveau og beslutte, om øget produktivitet skal udmøntes i serviceforbedringer, øget vejkapital eller budgetreduktion.
Kommunerne har forskellige udløbsdatoer for de eksisterende kontrakter. Et eventuelt fælles udbudsmateriale skal derfor tage højde for individuel ikrafttræden.

Det foreslås, at kommunerne danner en projektgruppe, der analyserer samarbejdsmulighederne ift. udbudsform, entrepriseopdeling, omfang, deltagere, kontraktstyring m.v.

Projekt for analyse af samarbejdsmuligheder
Projektgruppen skal i løbet af 2015 belyse :

 • fordele og ulemper ved forskellige udbudsformer og kontrakttyper for henholdsvis landeveje og byveje, stier og pladser
 • omfang af udbud - antal veje, stier, pladser m.v.
 • datagrundlaget - tilstandsvurdering af vejnettet m.v.
 • fordeling af udgifter til udbudsmateriale mellem kommunerne
 • eventuelt arrangere tværkommunalt temamøde for de politiske udvalg


Resultaterne skal forelægges fagudvalget til videre politisk behandling.

Organisering og udgifter
Der etableres en tværkommunal projektgruppe og administrativ styregruppe.
Projektgruppen består af en sagsbehandler fra hver kommune med kompetencer inden for veje og udbud. Styregruppen består af administrative chefer/ledere inden for vej-området.

Eventuelle udgifter til ekstern rådgiver/oplægsholder deles ligeligt mellem de deltagende kommuner. Det anslås at udgifterne i nærværende fase ikke overstiger 300.000 kr i alt.
Eventuelle udgifter til forbedring af datagrundlag for de enkelte veje afholdes individuelt af hver kommune.

Videre forløb
Hvis det ønskes, kan projektgruppen arrangere et temamøde for fagudvalgsmedlemmer i interessentkommunerne, hvor man præsenterer mulighederne, inden eventuelt forslag om fælles udbudsmateriale lægges op til politisk behandling.

Resultaterne fra analysen af samarbejdsmuligheder vil blive forelagt fagudvalget igen ultimo 2015, hvor man kan tage stilling til, om der skal arbejdes videre med et fælles udbudsmateriale.
Et eventuelt udbud kan påbegyndes i 2016 mhp. indgåelse af nye kontrakter til opstart i foråret 2017.


Lovgrundlag


Økonomi
Gribskovs andel af udgifter til rådgiver på ca. kr 50.000 afholdes af konto 310 veje. Tidsforbrug i administrationen anslås til 50 timer i 2015.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at

 1. Gribskov Kommune deltager i analysen om samarbejdsmuligheder
 2. Tidsplanen for analysen godkendes
 3. Udvalget drøfter ønsker/behov for et tværkommunalt temamøde for udvalgsmedlemmerBeslutning
1.-3. Tiltrådt

Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer
47. Udbud og slidlagsprogram 2015 & 2016
05.00G00 - 2015/01244

Sagsfremstilling
Denne sag er til beslutning i Teknisk Udvalg

Som led i vedligeholdelsen af Gribskov Kommunes veje, er der udarbejdet et program for udbud af asfaltarbejder til udførelse i 2015 og 2016.

Prioriteringen er udarbejdet under hensyn til det afsatte budget og på baggrund af beregninger fra kommunens vejforvaltningssystem, sammenholdt med lokale observationer og restopgaver fra sidste års slidlagsprogram. Programmet er udarbejdet med særligt fokus på cykelstier, fortove mm jvf. Teknisk Udvalgs beslutning fra d. 7 maj 2014 .

Strækninger som er udvalgt til slidlagsfornyelse, fremgår af vedlagte kort, som kan ses på det vedlagte kortbillag. Rød markering benyttes ved nye asfaltslidlag og grønne ved overfladebelægning (OB).

Følgende veje og stier indgår helt eller delvist i slidlagsprogrammet:
Rækkefølgen i listen er ikke et udtryk for prioritering, men skal ses som en samlet opgørelse
over de prioriterede og nødvendige asfaltarbejder, samt de økonomisk mest fordelagtige prioriterede arbejder. Endelig er der en rest fra sidste års slidlagsprogram som ikke blev gennemført. Listen er en bruttoliste, som vil reguleres løbende i takt med kendskabet til de faktiske udgifter samt hensynet til øvrige ledningsarbejder mv.

Vejliste:

Bannebjergvej
Blistrup skolesti
Boagerstien
Bækkebrovej
Conrad Nyegårdsvej
Dønnevældestien
Esbønderupvej
Frederiksværkvej
Frederiksværkvej (FRAKØRSLER HØJRE SIDE)
Frederiksværkvej (FRAKØRSLER VENSTRE SIDE
Frederiksværkvejstien
Fyrstien på Strandbakkerne
Gilleleje Hovedgade
Gillelejevej
Gribskovvej
Græsted - skolesti
Græsted Hovedgade
Græsted Parkstien
Græsted Stationsvej
Græstedvej
Græstedvejen
Helsingevej
Helsingørvej
Hesselbjergvej
Hillerødvejen
Hovedgaden
Hovgårdstien
Kildevej
Kirsebærvej
Kystvejen
Kystvejen rundkørsel (VENSTRE DELE)
Kystvejen rundkørsel (HØJRE DELE)
Munkerup Strandvej
Møllebakken
Mårumvej
Mårumvej rundkørsel (HØJRE DELE)
Mårumvej rundkørsel (VENSTRE DELE)
Ny Mårumvej
Parkvej
Pårupvej
Ramløsevej
Rådhushaven
Skolegade
Skovhusvej
Skærødstien
Skærødvej
Smidstrup Strandvej
Solbjerg Engsø Stien
Spånbækstien
Stationspladsen
Stokkerupvej
Tinghusevej Rundkørsel (HØJRE DELE)
Tinghusevej Rundkørsel (VENSTRE DELE)
Toftestien
Tulstrupvej
Tvingstien
Taarsbakken
Vestergade
Villingebæk Strandvej
Villingerødvej
Ørbystien
Ågerupvej


Strækningerne udbydes i offentlig licitation med tildelingskriteriet laveste pris.
Udbuddet er udarbejdet med henblik på, at de bydende selv planlægger tidspunkt for udførelsen af de enkelte strækninger. Det forventes at der derved kan opnås effektgevinst, idet entreprenøren kan planlægge arbejderne ud fra virksomhedens ressourcer og under hensyn til en rationel arbejdsgang.
Det kan derved som udgangspunkt ikke bestemmes hvorvidt de enkelte strækninger kommer til udførsel i 2015 eller 2016. Arbejdet fordeles dog økonomisk set med halvdelen i 2015 og resten 2016.
I udbudsmaterialet indarbejdes enhedspriser for mindre reparationer og vinterlapper. Kommunen har derved sikret en entreprenør til de forestående opgaver de kommende to år.

Udbudsperioden er afstemt i forhold til det sideløbende arbejde med at etablere et samarbejde omkring fælleskommunalt asfaltudbud.

Lovgrundlag
Lov om offentlige veje § 10 stk 1 og 2
Tilbudsloven


Økonomi
Ordinær driftsbudget

Bilag
Bilag TEK 22.04.15 - Slidlagskort 2015-2016 (2015/01244 007)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg:

 1. at godkende slidlagsprogram for 2015 & 2016
 2. at give administrationen bemyndigelse til at gennemføre licitationen samt at tildele opgaven til lavest bydendeBeslutning

 1. Tiltrådt, idet det præciseres at 'Hovedgaden' er 'Tisvilde Hovedgade'
 2. Tiltrådt


Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer
50. Ny fordelingsmodel for betaling til Vestforbrænding vedr. Genbrugsstationer
07.00G00 - 2015/09267

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges Teknisk Udvalg til efterretning.

Baggrund
Gribskov er medlem af Vestforbrænding, som er et fælleskommunalt selskab til behandling af affald. Selskabet hviler økonomisk i sig selv. Medlemmerne betaler bidrag svarende til udgifterne efter en fordelingsmodel. Kommunen er repræsenteret i bestyrelsen.

Vestforbrænding ønsker at justere på den fordelingsmodel, der fastsætter de enkelte kommuners betaling for genbrugsstationerne. Betalingen dækker over transport og bortskaffelse af affaldet på genbrugsstationerne samt for indkøb og vedligehold af containere, gangbroer, skilte mv. Kommunernes betaling afhænger bl.a. af antal boliger og boligtyper og prisen fastsættes på baggrund af træk fra Danmarks Statistik, dette kaldes fordelingsmodellen.

Budgettet vedr. genbrugsstationerne i Vestforbrænding er ca. 200 mill. kr om året.

Vestforbrænding har den 7. april 2015 sendt forslag til ny fordelingsmodel i høring hos kommunerne og beder om eventuelle bemærkninger senest d. 20. april 2015.

Brugerundersøgelser
Den nuværende fordelingsmodel baserer sig på en brugerundersøgelse fra 2005. Brugerundersøgelsen var ikke specielt detaljeret, idet hvert enkelt læs ikke blev vurderet på mængde, fraktioner, boligform mv.
Vestforbrænding gennemførte i 2014 en ny brugerundersøgelse med henblik på opdatering af fordelingsmodellen. Denne undersøgelse var væsentlig mere grundig, brugerne blev udspurgt og hvert enkelt læs blev vurderet på mængde, fraktion mv.
Brugerundersøgelsen viste bl.a. at sommerhuse og/eller haveboliger kom med mere affald end tidligere antaget. Dette vil betyde, at interessentkommuner i Vestforbrænding med mange sommerhuse og/eller haveboliger vil stige i bidrag for at dække fællesaktivitetens udgifter.
Det er Vestforbrændings vurdering, at brugerundersøgelsen giver et velfunderet og retvisende billede af boligformernes belastning af genbrugsstationerne. Og på den baggrund foreslår de en ny fordelingsmodel.

Konsekvensen for Gribskov er øget bidrag (se afsnit om økonomi). Udgiften indarbejdes i budget 2016.

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at den nye brugerundersøgelse i højere detaljeringsgrad end den gamle afdækker mængderne fordelt på fraktioner, boligformer mv. end den tidligere brugerundersøgelse. På den baggrund har administrationen ikke nogen bemærkninger ifm. høringen.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven, nr. 186 af 19. februar 2014, §60

Økonomi

Konsekvensen for Gribskov Kommune, hvis fordelingsmodellen revideres som foreslået, er at Gribskov Kommune i 2016 stiger fra ca. 20,4 til 22,9 mill., altså en stigning på ca. 2,5 mill. kr.
VF stiler mod, at ændringer kan forelægges bestyrelsen til beslutning på bestyrelsesmødet d. 20. maj 2015. Hvis bestyrelsen tiltræder en justering af fordelingsmodellen, vil ændringerne fremgå af Vestforbrændings takstblad for 2016.
Dette vil give Gribskov Kommune mulighed for at indarbejde meromkostningen i den normale budgetplanlægning for 2016 med en tilsvarende takststigning for genbrugsstationerne. Stigningen for forbrugerne forventes at blive knap 100 kr. ved en ligelig fordeling mellem husstande i Gribskov.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg, at:

 1. tage orienteringen til efterretning.Beslutning

 1. Der udarbejdes høringssvar, da det vurderes, at fordelingsmodellen bør være baseret på mængder.


Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer

Efterretningssager

48. Orientering til Teknisk Udvalg vedr. proces for arbejdet med vandplan 1-indsatserne
06.02P00 - 2014/15574

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Teknisk Udvalg som efterretningssag.

Naturerhvervsstyrelsen har åbnet for tilskudsordningen som kommunerne kan søge, om midler til finansiering af de vedtagne vandløbsindsatser i vandplan 1 i Gribskov Kommune.

Ordningen omfatter to perioder hvor tilskuddet kan søges. Første periode er fra d. 13. april 2015 til d. 5. maj 2015. Anden periode er fra d. 1. august 2015 til 1. september 2015.

Gribskov Kommunes vandhandleplan, jf. miljømålslovens § 31 c, skal være vedtaget senest d. 30. oktober 2015, altså efter sidste frist for muligheden for at ansøge om tilskud til gennemførelse af indsatserne. Hvis Gribskov skal kunne nå at søge og dermed få del i tilskuddet, bliver administrationen nødt til at igangsætte forberedelserne til ansøgningen i form af nødvendige undersøgelser allerede nu. Konsekvensen ved ikke at søge tilskuddet rettidigt kan være, at kommunen ender med selv at skulle finansiere indsatserne, da disse er vedtaget af staten og således skal realiseres.

De undersøgelser, som er nødvendige for at kunne søge tilskuddet, omfatter kontakt til potentielt berørte lodsejere med henblik på afklaring af ønsker til anlægsprojektet samt eventuelle erstatningsafklaringer. På baggrund af disse undersøgelser vil kommunen indhente tilbud fra entreprenører på selve anlægsprojektet. Erstatninger kan søges finansieret af staten, og skal, hvis der ikke kan opnås enighed mellem kommune og lodsejer, sendes til taksationskommissionen, som herefter vil træffe gældende afgørelse.

Hvis kommunen opnår tilsagn om tilskud fra Naturerhvervsstyrelsen, vil realiseringsprojektet skulle gennemføres inden for en periode på tre år.

De beskrevne undersøgelser samt et eventuelt tilsagn om tilskud, vil ikke garantere en realisering af indsatsen. Omvendt kan det ikke afgøres hvorvidt en indsats skal realiseres eller ej, før undersøgelserne er gennemført.

Administrationen vil ved henvendelse til de berørte lodsejere gøre det klart, hvad formålet med undersøgelserne er og oplyse om, at der fortsat kan ske ændringer i forhold til kommunens vandhandleplan.

Administrationen vil samtidig orientere om de forestående undersøgelser på kommunens hjemmeside. Problemstillingen er nævnt på et møde med Gribskov Vandløbslaug d. 16. april 2015.Lovgrundlag
BEK nr 364 af 31/03/2015 om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning

 1. Tiltrådt


Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer
49. Orientering til Teknisk Udvalg om 2. generation vandområdeplaner (2015-2021)
06.02P00 - 2014/15574

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Teknisk Udvalg som efterretningssag.

Naturstyrelsen har sendt udkast til vandområdeplanen i offentlig høring med frist for afgivelse af høringssvar d. 23. juni 2015.

Vandområdeplanerne er anden generation af de danske vandplaner. De skal være vedtaget den 22. december 2015. Vandområdeplanerne gælder fra 2015 - 2021.
Vandområdeplanen for den kommende planperiode er baseret på en opdatering og videreførelse af vandplanerne for første planperiode (2009-2015), der blev vedtaget d. 30. oktober 2014.

Kommunerne har sammen med de nedsatte vandråd for hvert af de 23 hovedvandoplande i DK, bidraget til vandområdeplanen på vandløbsområdet med forslag til indsatser, der skal forbedre vandmiljøet og den økologiske tilstand i vandløbene og dermed også det øvrige vandmiljø.

Gribskov Kommune har del i to hovedvandoplande – 2.2 Roskilde Fjord og Isefjord samt 2.3 Øresund. Gribskov Kommune har varetaget sekretariatsfunktionen i forbindelse med vandrådsarbejdet for hovedvandopland 2.3 Øresund.
Ud over indsatser på vandløbsområdet, vil der fortsat skulle arbejdes for at beskytte grundvandsinteresser, forbedre spildevandet i det åbne land samt mindske udledning af kvælstof og fosfor til vandmiljøet, ved at etablere vådområder i hovedvandoplandende.

De indsatser på vandløbsområdet som Gribskov Kommune skal gennemføre i forbindelse med kravene i vandplan 1, vil blive gennemført sideløbende med næste generation vandområdeplaner, grundet den meget lange forsinkelse af den endelige vedtagne første vandplan.

Sammen med udkastet til vandområdeplanen har Naturstyrelsen sendt udkast til bekendtgørelser om indsatser og miljømål i høring.

Administrationen arbejder i øjeblikket med at gennemgå materialet med henblik på at kunne afgive høringssvar inden fristen. Høringssvaret vil blive forelagt Teknisk Udvalg på møde d. 3. juni 2015 inden det sendes til Naturstyrelsen.

Lovgrundlag
LOV nr 1606 af 26/12/2013 om vandplanlægning

Økonomi
Indsatserne i vandområdeplanen finansieres af EU´s landdistriktsmidler.

Høring
Fristen for afgivelse af høringssvar er d. 23. juni 2015.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning

 1. Tiltrådt


Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer


Mødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
04:40 PM