Erhvervs- og Turismeudvalget

Publiceret 14-09-2015

Mandag den 14-09-2015 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
40 Erhvervsstrategi 2015
41 Branding/markedsføring af Gribskov Kommune som erhvervskommune


Efterretningssager
42 Erhvervsforhold - erhvervsklimaanalyser fra Dansk Industri og Dansk Byggeri
43 Evaluering af sommerens arrangementer 2015

Medlemmer:

Michael Bruun Jørgen Emil Simonsen
Brian Lyck Jørgensen Lone Birgit Halskov Møller
Thomas Elletoft Anders Gerner Frost
Jesper Hagen Behrensdorff Jannich Petersen
Knud Antonsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Jørgen Emil Simonsen
Jannich Petersen


Meddelelser:
Brians Lyck Jørgensen spurgte til om det var muligt at slukke 'Frøen' på portalerne i Helsinge. Der er igangsat initiativ mhp. at sætte frøen ud af drift for en periode.
Åbne

40. Erhvervsstrategi 2015
24.00P00 - 2015/01786

Sagsfremstilling
Sagen forelægges parallelt for Erhvervs- og Turisme-, Arbejdsmarkeds-, og Vækst-og Skoleudvalget med henblik på drøftelse af det foreløbige strategiudkast, med fokus på prioritering af foreslåede indsatser.

Baggrund
Siden 2012, har Planstrategi 2012 fungeret som det formelle, nedskrevne, overordnede strategiske ophæng for kommunens erhvervsindsatser.
Ambitionen med den nye erhvervsstrategi er, at Byrådet mere målrettet skal kunne løfte det videre strategiske arbejde i at styrke kommunens erhvervsudvikling og markedsføring, så erhvervslivet bedre bidrager til vækst i kommunen, og så Gribskov fortsat er attraktiv som bokommune for eksisterende og kommende virksomheder og borgere.

Arbejdet skal således kunne spille godt sammen med udarbejdelse af Udviklingsstrategi 2016, ny beskæftigelsesstrategi (Arbejdsmarkedsudvalget), med ny turismestrategi (Erhvervs- og Turismeudvalget), med den lokale vækstdagsorden, Udbuds- og indkøbsstrategi og ny bosætningsstrategi (begge Vækstudvalget) og med andre politikker og delstrategier, som understøtter Udviklingsstrategi 2016.
Strategien vil sætte rammen for kommunens fremtidige erhvervsstrategiske indsatser med tilhørende finansiering.

Erhvervs- og Turismeudvalget står for udarbejdelse af strategien i tæt samspil med Arbejdsmarkeds udvalget og Vækstudvalget.

Som grundlag for erhvervsstrategien er der gennemført en række analyser og afholdt dialogmøder med relevante interessenter og lokale politikere. Målet er at skabe et solidt vidensgrundlag om Gribskov Kommunes erhvervsmæssige styrker og udfordringer og sikre opbakning til en bredt forankret strategi for vækst og erhvervsudvikling i Gribskov Kommune.

Arbejdet er udført i samarbejde mellem Gribskov Kommune og konsulentvirksomheden IRIS Group.

Det foreløbige strategiudkast
Strategiudkastet er bygget op i to dele:

Første del præsenterer forslag til erhvervspolitiske mål og fokusområder.

Anden del af strategien beskriver fem centrale indsatsområder, hvor Gribskov Kommune kan spille en vigtig rolle for erhvervsudviklingen, sammen med en række forslag til konkrete initiativer og tiltag, der kan bidrage til styrket lokal erhvervsudvikling i Gribskov Kommune.

Som bilag vil desuden blive vedlagt en beskrivelse af Gribskov Kommunes erhvervsmæssige styrker og udfordringer med afsæt i en kombination af kvantitative og kvalitative analyser.

Udkast til første og anden del af er vedlagt som bilag til dagsordenpunktet.

Administrationen anbefaler, at udvalget drøfter udkastet og afgiver evt. inputs til oplægget: Særligt opfordres til at drøfte prioritering af de foreslåede indsatser under hver af de fem indsatsområder (strategiens anden del).

Det videre arbejde
Strategiforslaget klargøres til politisk behandling i oktober, på baggrund af inputs fra Erhvervs- og Turismeudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Vækstudvalget i september, samt inputs fra Gribskov Erhvervsråd og Gribskov Erhvervscenter A/S. Forslag til Erhvervsstrategi 2015 forelægges til politisk behandling i oktober med henblik på godkendelse til offentlig fremlæggelse. Forslaget lægges offentligt frem i 4 uger i oktober/november, så den endelige strategi kan vedtages inden udgangen af 2015.
I forbindelse med offentlighedsfasen afholdes der et offentligt møde til dialog om strategien.

Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010.

Økonomi
ETU har i 2014 bevilliget 380.000 kr uden moms til erhvervsstrategiarbejdet, finansieret inden for ETUs pulje til Erhvervsudvikling i 2014.

Bilag
Udkast til Erhvervsstrategi 2015. Dok. nr. 2015/01786 013


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, og Vækst-og Skoleudvalget:

 1. at afgive eventuelle inputs til det forelagte strategiudkast.Beslutning

 1. Tiltrådt


Jørgen Emil Simonsen og Jannich Petersen fraværende
41. Branding/markedsføring af Gribskov Kommune som erhvervskommune
24.00G00 - 2015/24625

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på godkendelse af markedsføringsstrategi.

Af Resultataftale for 2015 mellem Gribskov Kommune og Gribskov Erhvervsråd fremgår et initiativ omkring Markedsføringskampagne tilrettelagt og igangsat for 2015-16 om Gribskov som attraktiv erhvervskommune ("Tæt på alt - også hinanden").

Implementeringen af markedsføringen har jf. resultataftalen afventet indholdet af den nye erhvervsstrategi (se separat punkt på mødedagsordenen).

Gribskov Erhvervscenter A/S har på vegne af Erhverv Gribskov udarbejdet et forslag til markedsføringstrategi for 2015. Strategiforslaget har været forelagt til drøftelse og finjustering i Gribskov Erhvervsrådet på rådsmødet den 27.08.2015. Strategiforslaget forelægges nu Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på endelig godkendelse.

Udmøntning af markedsføringskampagnen vil jf. erhvervsrådets resultataftale for 2015 ske i regi af Gribskov Erhvervscenter A/S.

Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010

Resultataftale for 2015 mellem Gribskov Kommune og Gribskov Erhvervsråd

Økonomi
Det allerede bevillige beløb på 300.000 kr til Markedsføring er finansieret inden for ETUs pulje til Erhvervsudvikling i 2015. Beløbet blev bevilliget af ETU den 23.03.2015 i forbindelse med godkendelse af resultataftale med Gribskov Erhvervsråd og tilhørende budget.

Bilag
Markedsføringsinitiativer for 2015 - oplæg fra Gribskov Erhvervscenter A/S af 6.8.2015. Dok. nr. 2015/24625 002


Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at godkende det fremlagte forslag til Markedsføringsstrategi.Beslutning

 1. Tiltrådt


Jørgen Emil Simonsen og Jannich Petersen fraværende

Efterretningssager

42. Erhvervsforhold - erhvervsklimaanalyser fra Dansk Industri og Dansk Byggeri
24.00G00 - 2012/54237

Sagsfremstilling
Sagen forelægges parallelt for Erhvervs- og Turisme-, Arbejdsmarkeds-, Plan og Miljø- og Vækstudvalget med henblik på en orientering om resultaterne af de årlige erhvervsklima undersøgelser fra Dansk Industri og Dansk Byggeri.

Dansk Industri og Dansk Byggeri har offentliggjort deres analyser af erhvervsklimaet i landets kommuner som rangordner kommunerne efter forskellige kriterier i forhold til deres to brancher hhv. industrivirksomheder og bygge- og anlægsvirksomheder. De har begge fået en betydelig medieomtale og bidrager til meningsdannelsen om kommunens image som en attraktiv erhvervskommune for eksisterende og nye virksomheder.

Gribskov Kommunes placering er meget forskellig i de to undersøgelser. Analyserne er vedlagt som bilag. Administrationen giver her en orientering bag om analyserne, som led i inspiration til udpegning af særlige indsatsområder for kommunens videre erhvervsstrategiske indsatser og de fire udvalgs målrettede arbejde med, at skabe et bedre erhvervsklima i Gribskov. Fokus er lagt på at fremhæve de parametre, hvor administrationen vurderer at kommunen med fordel kan koncentrere en fokuseret indsats.

Dansk Industris Erhvervsklimaundersøgelse
Dansk Industri offentliggjorde den 3. september 2015 analysen "Lokalt Erhvervsklima 2015". Resultaterne af analysen er vedlagt som henholdsvis bilag 1 for Gribskov Kommunes placeringer på de enkelte parametre og DIs anbefalinger til Gribskov, samt bilag 2, hvor Gribskovs 2014 og 2015 placeringer sammenlignes.

Analysen bygger i højere grad, end det er tilfældet med Dansk Byggeris analyse, på industrivirksomheders vurdering af erhvervsvilkårene gennem en spørgeskemaundersøgelse. 59 virksomheder med i alt 1.540 ansatte, svarende til 17 % af de samlede private arbejdspladser i kommunen, har svaret på undersøgelsen.

Gribskov Kommune har i 2015 fået en samlet placering som nr. 83 blandt landets kommuner. I den tilsvarende analyse i 2014 var Gribskov Kommune placeret som nr. 86. Kommunen er således gået 3 pladser frem siden sidste år.

Der indgår følgende hovedelementer i analysen:

 1. En overordnet vurdering af erhvervsvenligheden, vægt 1/3
 2. Tilfredshed med den kommunale indsats på en række fagområder, vægt 1/3
 3. De kommunal rammevilkår ud fra statistiske parametre 1/3


Igen i år viser resultaterne af analysen, at der er en bemærkelsesværdig forskel mellem kommunens placering i forhold til de statiske parametre, hvor Gribskov har en placering som nr 11 i landet (5 i regionen og 2 i Nordsjælland), og industrivirksomhedernes vurdering af kommunens erhvervsvenlighed og indsats, hvor Gribskov indtager en placering som nr. 83.
Eksempelvis er Gribskov den kommune i landet der udliciterer mest, og alligevel udtrykker industrivirksomhederne stor utilfredshed med kommunens brug af private leverandører - en utilfredshed der oveni købet er meget stor, når der sammenlignes med nabokommunerne.

Virksomhedernes utilfredshed fokuserer særligt omkring:

 • Infrastruktur og transport - og her skiller Gribskov sig markant ud med størst utilfredshed, sammenlignet med nabokommunerne. Trods den geografiske beliggenhed, vurderer administrationen at en tættere dialog og et mere proaktivt samspil med erhvervslivet vil kunne forbedres. Eksempelvis i forbindelse med infrastrukturplanlægning, -anlæg og planlægning af den kollektive trafik.
 • Kommunal sagsbehandling - også her skiller Gribskov sig markant ud med størst utilfredshed, sammenlignet med nabokommunerne. Industrivirksomhederne efterspørger, at kommunen er mere service- og løsningsorienteret over for virksomhederne, særligt i forhold til byggesagsbehandling og sygedagpengesager, men også på miljøområdet.
 • Fysisk planlægning for by- og erhvervsudvikling - igen skiller Gribskov sig markant ud med størst utilfredshed, sammenlignet med nabokommunerne. Virksomhederne vil gerne inddrages mere i dialogen om den fysiske anvendelse af erhvervsgrunde og den fysiske planlægning i kommunen.
 • Brug af private leverandører - Administrationen vurderer, at besvarelserne indikerer et stort behov for tættere dialog med det lokale erhvervsliv om kommunens udbuds- og indkøbspolitikker og et mere proaktivt samspil i udvikling af disse.
 • Kommunale afgifter og gebyrer (f.eks. byggesagsgebyrer). Niveauet svarer til det samme for de øvrige nordsjællandske kommuner.

Der er dog også tegn på stigende tilfredshed omkring enkelte emner. Det gælder særligt adgang til kvalificeret arbejdskraft. Desuden spores der en svagt stigende tilfredshed med dialogen med kommunen, men det vurderes stadig lavt.

Dansk Byggeri
Dansk Byggeris (DB) analyse "Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015" er bygget op omkring 7 temaer, der indeholder en række kvantitative parametre: (byggesagsbehandling, skatter og afgifter, konkurrenceudsættelse af driftsopgaver, erhvervsaffald, udbudspolitik, arbejdsmarked og uddannelse, samt kommunale kendetegn). Resultaterne af analysen er vedlagt som bilag 3.

I undersøgelsen har emner, hvor kommunerne selv har stor indflydelse, en større vægtning end de emner, som kommunerne har svært ved at påvirke.

I modsætning til DI's undersøgelse udsender DB ikke spørgeskemaer til deres medlemmer. I stedet er undersøgelsen baseret på offentlig tilgængelig statistik af relevans for bygge- og anlægsvirksomheder. Der, hvor der ikke er data til rådighed, er der rundsendt et spørgeskema til kommunerne. Dette omfatter bl.a. emner som arbejdsklausuler, udbudsstrategi - og politik, dialogmøder, og garantistillelse.

Overordnet set bekræfter undersøgelsen den statistiske del af DI's undersøgelser, da Gribskov også her placeres blandt de bedste i landet. Se bilag "Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs og byggevenlige kommuner 2015" for Gribskov Kommunes placering på de enkelte parametre.

Og som i DI's undersøgelse, viser den fra Dansk Byggeri også at temaerne "byggesagsbehandling", "udbudspolitik" og "arbejdsmarked og uddannelse" fortsat giver udfordringer.

Administrationens samlede vurdering

På baggrund af de to analyser, vurderer administrationen at kommunen med fordel kan styrke indsatsen omkring følgende emner:

 • Styrket dialog og samspil med erhvervslivet. Særligt i forbindelse med udvikling af infrastruktur og transport, adgang til kvalificeret arbejdskraft, kommunal sagsbehandling (særligt byggesagsbehandling, miljøområdet, sygedagpenge samt tilbud fra Jobcenter), og brug af private leverandører. Det kan eksempelvis ske gennem flere dialogmøder, virksomhedsbesøg og konkrete samarbejder i implementering af erhvervsstrategi og udbuds- og indkøbspolitikker.
 • Styrket kommunal sagsbehandling så den bliver mere service- og løsningsorienteret over for virksomhederne. For at styrke dette igangsatte Erhvervs- og Turismeudvalget i efteråret 2012 et tværgående kompetenceudviklingsprogram for dette hvor 50-60 medarbejdere og ledere på tværs af administrationen deltager. De to erhvervsklimaundersøgelser indikerer behov for en yderligere styrkelse af denne indsats. Parallelt hermed er arbejdsmarkedsområdet i gang med at styrke sin virksomhedsrettede indsats særligt, ligesom der politisk og administrativt er stort fokus på at effektivisere byggesagsbehandlingen. I oktober/november forelægges en separat sag med konkrete forslag til styrkelse af den kommunale virksomhedsservice.
 • Fokuseret markedsførsingsindsats til styrkelse af kommunens image som erhvervsvenlig kommune i tæt samspil med Gribskov Erhvervscenter. Herunder styrket kommunikation om serviceniveau og -mål, sagsbehandlingstider, indkøbs- og udbudspolitikker og kommunens erhvervsstrategiske indsatser generelt, så det mere tydeligt fremgår at kommunen arbejder aktivt for at blive en bedre erhvervskommune.LovgrundlagØkonomi


Bilag
Bilag 1: ETU 140915 DI_Kommuneark_Gribskov_2015. Dok. nr. 2012/54237 113

Bilag 2: ETU 140915 DI_Gribskov_ placeringer og værdier_2014 2015. Dok.nr. 2012/54237 114

Bilag 3: ETU 140915. DB_Gribskov resultat_2015 Dok. nr. 2012/54237 115

Læsevejledning til bilag 4 og 5.
De samlede rapporter fra DI og DB kan læses som supplement til sagen.

Bilag 4: ETU 140915 DI_samlede rapport. Dok nr. 2012/54237 116

Bilag 5: ETU 140915 DB_samlede rapport. Dok nr. 2012/54237 117


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Plan og Miljøudvalget, og Vækstudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning

 1. Taget til efterretning


Jørgen Emil Simonsen og Jannich Petersen fraværende
43. Evaluering af sommerens arrangementer 2015
05.05G00 - 2015/25825

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet får sagen til orientering.

Introduktion.
Formålet med sagen er, at give fagudvalgene og Byrådet en orientering om evaluering af sommerens større arrangementer.

Baggrund.
Der afholdes et meget stort antal events, festivaler og arrangementer i Gribskov Kommune hen over sommeren. Hvert år, når sæsonen er slut foretager administrationen en samlet evaluering af sommerens forløb.

De allerfleste arrangementer forløber helt uden problemer til stor tilfredshed for arrangørerne og de mange deltagere.

Nogle arrangementer har behov for større opmærksomhed. Det kan være nye tiltag, som er på vej til at blive traditioner, eller det kan være arrangementer, som er blevet så store, at de får en øget bevågenhed hos borgere og pressen.

Administrationens evaluering i år har hovedsagligt koncentreret sig om følgende arrangementer:

 • Musik i Lejet
 • Kanonhalløj (Tisvildeleje)
 • Gilleleje Festival
 • Helsinge Byfest
 • Horisont Festival (Dronningmølle)


Derudover har administrationen foretaget en intern evaluering af forløbet omkring det italienske marked, som har været afholdt i Helsinge.

Elementer i evalueringen.
Der har været (eller vil blive) afholdt evalueringsmøder med de enkelte aktører, hvor følgende elementer bliver drøftet:

 • Aktørernes egen vurdering af arrangementets forløb
 • Opsamling på eventuelle klager/henvendelser fra borgere mv.
 • Aktørernes oplevelse af samarbejdet med Gribskov Kommune i planlægnings- og afviklingsforløbet
 • Fælles drøftelse af mulige forbedringstiltag, hvis arrangementet afholdes i 2016


Administrationens opsamling og vurdering.
Administrationens overordnede vurdering af sommerens arrangementer er, at de i alt væsentligt er forløbet tilfredsstillende.

Vurderingen deles af de aktører, som administrationen har holdt møde med. Der har været god opbakning til arrangementerne, deltagerantallet har været tilfredsstillende og stemningen overvejende fin.

Aktørerne er generelt meget indstillet på at imødekomme kritikpunkter og forslag til forbedringer. Fx har Gilleleje Festivalen taget konsekvensen af de mange klager i 2014 og flyttede i 2015 arrangementet til pladsen ved Gilleleje Hallen i stedet for at placere festivalen i Gilleleje by. Resultatet af dette har været, at der ikke har været nogen klager over arrangementet i år.

Musik i Lejet optimerer løbende forskellige forhold i forbindelse med festivalen. I år forsøgte de bl.a. at mindske de trafikale problemer i Tisvilde under deres arrangement ved at organisere cykeludlejning ved den aflastningsparkeringsplads som var etableret ved Godhavn. Desuden har Musik i Lejet optimeret oprydningsprocessen, så der under festivalen blev gjort en ekstra indsats for at holde området rent, og så den afsluttende oprydning gik hurtigere og bedre end tidligere år.

Der er dog forhold, som det vil være relevant at arbejde videre med i forbindelse med næste års arrangement i Tisvildeleje. Der er bl.a. behov for at håndhæve parkeringsforbuddet bedre, og der kan med fordel arbejdes videre med parkeringsforholdene og affaldsproblematikken i Tisvildeleje i uge 29.

Det er også vigtigt at understrege, at der på trods af de forbedringer og optimeringer, der efter administrationens opfattelse er opnået, fortsat er borgere i Tisvildeleje, som oplever betydelige gener ved arrangementerne, og som har udtrykt deres utilfredshed både i henvendelser til kommunen samt i læserbreve i den lokale presse. Henvendelserne samler sig om 2 arrangementer i Tisvildeleje:

 1. Musik i Lejet
 2. Kanonhalløj


Musik i Lejet
I forhold til Musik i Lejet omhandler henvendelserne følgende forhold:

 • gener i forbindelse med lastbilkørsel til og fra området i før, under og efter selve festivalen
 • manglende parkeringspladser ved stranden
 • problemer med trafikken igennem byen
 • støj fra musikken til kl. 5 under festivalen
 • belastningen af naturen (dyrene skræmmes, og planter og bevoksede klitter nedtrampes)
 • gener med affald i byen (der er bl.a. behov for flere affaldscontainere ved stationen i Tisvilde)
 • larmende (fulde) mennesker
 • tilfælde af hærværk og tyveri i de nærliggende haver
 • problemer med adgang til stranden, strandkiosken og strandtoiletterne for badegæster


Administrationen har også modtaget 1 henvendelse, som roser festivalen for at være en festival for hele familien og til gavn for Tisvilde.

Samlet har administrationen modtaget 7 henvendelser om Musik i Lejet, heraf 6 klager og 1 positiv tilkendegivelse.

Kanonhalløj
Kanonhalløj var tilbage efter en pause i 2014. Arrangørerne opnåede ikke den ansøgte natbevilling.

Administrationen har modtaget 3 henvendelser om Kanonhalløj, hvoraf den ene er en underskriftsindsamling med 18 underskrifter. alle henvendelser omhandlede fortrinsvis støjgener efter kl. 24.

Samarbejde med kommunen. Mulige forbedringstiltag
Nogle af aktørerne har anført, at arbejdet med sikkerhedsplanen for et arrangement, som skal laves til politiet, er et tungt arbejde. Her kunne være behov for hjælp og sparring.

Kommunens organisering med en tværfaglig gruppe, Eventvis, som samlet håndterer de forskellige tilladelser, som er påkrævede, er en fin organisering. Derudover forefindes der en god vejledning/eventguide på kommunens hjemmeside, der fortæller om, hvordan man søger tilladelser.

Men alligevel oplever nogle af aktørerne, at det er svært at finde rundt i det kommunale system, når de har spørgsmål vedrørende deres arrangement. Det opleves som svært at finde ud af, hvem man skal tale med om forskellige problematikker.

Det er generelt vigtigt med en tættere og bedre dialog mellem arrangør og kommune i forhold til de mange praktiske spørgsmål og behov undervejs i planlægning af arrangementer.

Derudover er affalds- og renholdelsesproblematikken noget som de fleste arrangementer har svært ved at håndtere alene.

Administrationen har med baggrund i evalueringen besluttet følgende tiltag:

 • der stilles en kommunal kontaktperson til rådighed ved de større arrangementer. En kontaktperson, som kan være indgangen til kommunen for ansøgeren/aktøren - og som kender den interne organisering og dermed vil være i stand til at henvise til de korrekte medarbejdere i de forskellige sammenhænge.
 • optimering af processen ift ansøgernes håndtering af affald.
 • ansøgningsprocessen og ansøgningsskemaer vil blive gennemgået, således at der kan tages højde for så mange ting som muligt allerede i den første ansøgning.
 • specielt i forhold til Musik i Lejet, som er blevet så stort, at det kræver en særlig indsats fra kommunen, er det aftalt, at der vil blive afholdt regelmæssige møder mellem arrangørerne og kommunen i planlægningsfasen for at lette arbejdet og kommunikationen.
 • specielt i forhold til Horisont Festivalen i Dronningmølle, er der behov for at anvendelse af området omkring Lergravssøen i Dronningmølle bliver afklaret politisk, før der kan etableres faste installationer, hvilket vil være en stor hjælp for arrangørerne af denne festival. Administrationen tager initiativ til en politisk behandling af sagen inden udgangen af 2015.
 • Der tages initiativ til et evalueringsmøde med Nordsjællands Politi.
 • Der bør arbejdes videre med at afsætte en pulje/økonomi til særlige indsatser i forhold til ekstra renholdelse og affaldshåndtering ved de større arrangementer.Lovgrundlag


Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs-og Turismeudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at tage evalueringen til efterretningBeslutning

 1. Taget til efterretning


Jørgen Emil Simonsen og Jannich Petersen fraværende


Mødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
05:40 PM