Arbejdsmarkedsudvalget

Publiceret 12-08-2015

Onsdag den 12-08-2015 kl. 07:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
35 3. Budgetopfølgning 2015, Arbejdsmarkedsudvalget


Efterretningssager
36 Status efter tilsyn med kommunens administration af rådighedsreglerne
37 Nøgletal om arbejdsmarkedet fra Regionalt Arbejdsmarkeds Råd, Hovedstaden
(RAR)

Medlemmer:

Lone Birgit Halskov Møller Jørgen Emil Simonsen
Knud Antonsen Trine Mette Egetved-Sørensen
Betina Sølver Hansen Thomas Elletoft
Michael Hemming Nielsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Trine Mette Egetved-Sørensen

Meddelelser:Åbne

35. 3. Budgetopfølgning 2015, Arbejdsmarkedsudvalget
00.30Ø00 - 2015/15433

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen generelt
Formålet med budgetopfølgningen (forkortet BO) er at præsentere udviklingen og det forventede resultat for de enkelte enheder og områder i Gribskov Kommune. Budgetopfølgningen skal også beskrive, hvis det enkelte område eller enhed har sat eller bør sætte tiltag i værk for at ændre på de forventede resultater, så de overholder deres budgetter i 2015.

Administrationen udarbejder 4 årlige budgetopfølgninger i 2015:
1. budgetopfølgning (BO1) forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning (BO2) forelægges på fagudvalgsmøder i april
3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i august
4. budgetopfølgning (BO4) forelægges på fagudvalgsmøder i november

Enhederne og områderne kan som hovedregel ansøge om bevillingsændringer i BO1 og BO4. I de øvrige budgetopfølgninger skal enhederne og områderne udelukkende beskrive de steder i budgetterne, hvor der kan være afvigelser. Der kan dog være undtagelser, for eksempel hvis der kommer helt nye opgaver til, eller hvis organiseringen af de eksisterende opgaver bliver ændret.

Budgetopfølgning 3
Fokus i denne budgetopfølgning er:

 • At vurdere økonomien på baggrund af forløbet hidtil i år
 • At holde fortsat fokus på de forhold, der kom op i de første BO'er
 • At holde fortsat fokus på forhold, der er kommet op som følge af årets lovgivningsarbejde
 • At holde fortsat fokus på eventuelle andre ændringer i forudsætninger m.v.


Denne budgetopfølgning er den sidste før budgetvedtagelsen 2016-2019:
Derfor skal administrationen i samme budgetopfølgning også vurdere, om der er forhold, som administrationen anbefaler føres videre ind i 2016-2019.

Særlige forhold vedrørende implementering af budget 2015-2018
Udvalgene har løbende haft sagen "Implementering af budget 2015-2018" på deres møder siden november 2014, hvor de besluttede konkrete tiltag, der skal sikre, at budgetterne bliver overholdt.

Alle udvalg har tidligere besluttet en række tiltag, som skal klare budgetudfordringerne. I denne budgetopfølgning skal de vurdere, om de fortsat forventer, at tiltagene kan imødegå udfordringerne.

Nogle udvalg er endnu ikke kommet helt i mål. De skal arbejde videre med at overholde budget 2015-2018.

Flygtninge
Gribskov modtager et antal flygtninge og familiesammenførte i 2015. Det giver kommunen en række merudgifter. Forskellige ordninger finansierer udgifterne og sikrer kommunen kompensation for de samlede udgifter.

Gribskov får flere af indtægterne fra ordningerne med et til tre års forsinkelse. Derfor taber kommunen likviditet det enkelte år.

Gribskov får 3,2 mio. kr.
Gribskov modtager et ekstraordinært tilskud på 3,2 mio. kr. til at modtage flygtninge. Det skyldes, at der kommer ekstra mange flygtninge til kommunen i disse år. Kommunen får kun det ekstraordinære tilskud i 2015 og 2016 i 2016 kender vi ikke det præcise tilskud endnu.

Administrationen giver i denne BO en samlet vurdering af udgifter og indtægter i forbindelse med, at kommunen modtager flygtninge og familiesammenførte. I den forbindelse beregner administrationen kommunens likviditetsudlæg.

Gribskov Kommune skal modtage 118 personer ifølge regeringens flygtningekvote. Kommunen ved endnu ikke, hvornår flygtningene kommer, og kommunen ved heller ikke, hvor mange familiesammenførsler der kommer. Administrationen har beregnet flygtningeøkonomien ud fra en række forudsætninger om flygtningetilgangen, men der er nogen usikkerhed forbundet med disse forudsætninger. For Arbejdsmarkedsudvalgets forventes en øget brutto udgift på 6,6 mio.kr, refusions indtægter på -3,8 mio.kr og øget grundtilskud på -2,8 mio. kr., udfordringen vil netto være 0,0 mio. kr.

Der søges ikke om tillægsbevillinger i denne BO, det sker i BO4, hvor der er bedre kendskab til den faktiske tilflytning af flygtninge og familiesammenførte i 2015.

Der vil i sagsfremstilingen til Økonomiudvalget/Byrådet være en samlet opgørelse af de forventede økonomiske konsekvenser af flygtninge, og for et samlet overblik henvises til denne sag.

Budgetopfølgning for Arbejdsmarkedsudvalget
Samlet konklusion
Administrationen forventer et merforbrug på 2,0 mio. kr. i regnskab 2015 på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Det svarer til en afvigelse fra budgettet på 0,6 procent, der skal ses i lyset af de nedenfor angivne forudsætninger og opmærksomhedspunkter, samt at vurderingen sker forholdsvis tidligt på året.

Arbejdsmarkedsområdet forsøger at indhente afvigelsen ved en virksomhedsrettet aktivering samt en forhåbning om at de forbedrede konjunkturer vil nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere. På nuværende tidspunkt er der ikke noget der peger på færre kontanthjælpsmodtagere, men det er tidligere set at konjunkturændringer på kontanthjælpsområdet kommer senere til Gribskov Kommune end resten af landet.

Til opgørelsen af forventet regnskab 2015 på Arbejdsmarkedsudvalgets område er det væsentligt at knytte følgende overordnede forudsætninger og opmærksomhedspunkter:

 • I forbindelse med omkonvertering af Jobcenterets fagsystem (Workbase) har der fra leverandørens side (KMD) været så store udfordringer på landsplan, at driften i Jobcenteret er væsentligt ramt og dermed er det heller ikke muligt at producere valid ledelsesinformation til baggrund for budgetopfølgning BO3.
  BO3 hviler således, alene på en budgetopfølgning på baggrund af priser, forbrug og en linieær fremskrivning af forbruget. Der har f.eks. ikke været muligt at tage hensyn til sæsonudsving, aktuelle sagsantal m.v.
  På den baggrund gøres opmærksom på, at BO3 på arbejdsmarkedsområdet er behæftet med høj grad af usikkerhed.
 • På rammen "Overførsler" forventes et merforbrug på 4,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes merforbrug på kontanthjælp på 10,1 mio. kr., der modsvares af mindreforbrug på de øvrige overførsler på - 5,7 mio.
 • På rammen "Indsatser" forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

Budgetopfølgningens grundlag
Grundlaget for budgetopfølgningen på Arbejdsmarkedsudvalget bliver gennemgået nærmere i de følgende afsnit. Det sker for hvert af udgiftsområderne.

Overførsler
Tabellen herunder viser udviklingen i forventningerne til regnskab 2015 i løbet af årets budgetopfølgninger på Overførsler:Som det fremgår af illustrationen forventes det samlede merforbrug ved denne
budgetopfølgning at være 4,4 mio. kr. ift. det korrigerede budget mod et forventet
merforbug på 2,0 mio.kr. ved sidste budgetopfølgning. Udviklingen skyldes at den
forventede nedgang i antallet af kontanthjælpsmodtagere ikke har fundet sted endnu.
Prognosen i denne budgetopfølgning forudsætter et uændret antal kontanthjælpsmodtagere.

Arbejdsmarkedsområdet forsøger at indhente afvigelsen ved en virksomhedsrettet aktivering samt en forhåbning om at de forbedrede konjunkturer vil nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere. På nuværende tidspunkt er der ikke noget der peger på færre kontanthjælpsmodtagere, men det er tidligere set at konjunkturændringer på kontanthjælpsområdet kommer senere til Gribskov Kommune end resten af landet.

Bilag 2 viser udviklingen i helårspersoner på overførsler i 2015.

Indsatser
Tabellen herunder viser udviklingen i forventningerne til regnskab 2015 i løbet af årets budgetopfølgning på Indsatser:Som det fremgår af illustrationen forventes det samlede mindre forbrug ved denne
budgetopfølgning at være - 2,4 mio. kr. ift. det korrigerede budget mod en forventet
overholdelse ved sidste budgetopfølgning. Udviklingen skyldes en bevidst anvendelse
af virksomhedsrettede tilbud og en begrænsning i anvendelsen af vejledning og
opkvalificering, for at kunne imødegå merforbruget på overførsler.

Myndighed
Tabellen herunder viser udviklingen i forventningerne til regnskab 2015 i løbet af årets budgetopfølgning på Myndighed:Det korrigerede budget forventes overholdt.Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 186 af 19.02.2014 §40 stk 2 & 3 (budgetopfølgning besluttet af Byrådet)

Økonomi
Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.

  Bilag

Bilag 1: ARB 12-08-15, Opfølgning på budgetaftalens elementer Dok.nr. 2015/15433 023

Bilag 2: ARB 12-08-15, Udviklingen i helårspersoner på overførsler Dok.nr. 2015/15433 024


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

 1. at godkende budgetopfølgning for Arbejdsmarkedsudvalgets område.


  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger

Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) løfter udfordringerne for ressourcesvage unge. Det anbefales det administrationen at overveje behovet for endnu et STU-tilbud, der kan fungere som supplement til kommunens eksisterende samarbejdspartnere.


Beslutning1. Tiltrådt
Fraværende: Trine Mette Egetved-Sørensen

Efterretningssager
36. Status efter tilsyn med kommunens administration af rådighedsreglerne
15.00A00 - 2015/22266

Sagsfremstilling

Baggrunden for denne dagsorden er en orientering af Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet om resultatet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering´s (STAR) stikprøve kontrol af administrationen af rådighedsreglerne i Jobcenteret.

Baggrund:
STAR fører tilsyn med kommunernes administration af rådighedsreglerne i forbindelse med at personer søger om og / eller modtager kontanthjælp på grund af ledighed. Dette kan eksempelvis være situationer hvor en ledig kontanthjælpsmodtager ikke møder op til et givet tilbud, ledigt job, ikke møder op til samtale i Jobcenteret og lignende.

STAR har for Jobcenter Gribskovs vedkommende gennemgået i alt 20 sager, hvor der samlet i alt er givet 22 sanktioner i 2014.

Resultat:
Af de 22 sanktioner der er blevet givet, vurderer STAR, at de 16 sanktioner er blevet givet korrekt, mens der i forhold til 6 sanktioner er varierende fejltyper, eks. manglende sanktionering fra dag 1, hvor borgeren er udeblevet fra en samtale.

Det er STAR´s opfattelse, at Gribskov Kommune generelt har velfungerende arbejdsgange til at opfange og registrere og sanktionere ved manglende overholdelse af rådighedsforpligtelsen, herunder at sanktionerne effektueres kort tid efter den negative hændelse.

Styrelsen finder derfor, at resultatet af tilsynet med Gribskov Kommunes rådighedsadministration er tilfredsstillende.

Lovgrundlag
Lov om aktiv Socialpolitik, § 13 d

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
ARB 12-08-15 Tilsyn med rådighedsregler STAR 2015, Dok.nr. 2015/22266 003

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet
1. at tage orienteringen til efterretning


Beslutning
1. Taget til efterretning
Fraværende: Trine Mette Egetved-Sørensen
37. Nøgletal om arbejdsmarkedet fra Regionalt Arbejdsmarkeds Råd, Hovedstaden (RAR)
15.20A52 - 2015/22322

Sagsfremstilling
Formålet med denne dagsorden er, at orientere Arbejdsmarkedsudvalget kort om status for den generelle udvikling på arbejdsmarkedsområdet og specifikt i.f.t. de beskæftigelsespolitiske reformer i hovedstadsområdet.
Status baserer sig på en ny opgørelse fra det Regionale Arbejdsmarkeds Råd for Hovedstaden, der sammenfatter det seneste års udvikling på ovennævnte områder i Hovedstadsregionen.

Nøgletal for arbejdsmarkedet

Udvikling i beskæftigelsen - generelt
Generelt er regionen præget af, at beskæftigelsen målt på arbejdssteder har været stigende det seneste år, +1,6%. I Gribskov Kommune har den dog været faldende i perioden 1. kvartal 2014 til 1. kvartal 2015 med -0,4 %.
Beskæftigelsen i regionen ventes generelt at stige frem til 2016 med 3,9%, med den numerisk største vækst indenfor den private servicesektor og den stærkeste vækstrate inden for bygge- og anlæg, hvor beskæftigelsen forventes at stige med 7,4% det kommende år.

Ledigheden er faldende i regionen. Det seneste år er ledigheden faldet med 7,4%, men udviklingen har været gunstigere i Gribskov Kommune, hvor ledigheden er faldet med 14%.

Udvikling i arbejdsstyrken
Arbejdsstyrken og beskæftigelsen faldt under finanskrisen, men denne er steget igen fra 2010 og frem til 2013 med hhv. 1,6% og 0,8%.
Befolkningsfremskrivningen for regionen viser, at arbejdsstyrken - de 16-66 årige - forventes at stige med 7,3% de kommende 10 år i regionen, primært i Københavnsområdet. I Gribskov Kommune forventes den imidlertid at falde med 5,4 % i samme periode. Det vil i givet fald være det største fald blandt kommunerne i regionen.
Arbejdsstyrkens uddannelsessammensætning er under forandring i regionen. De ufaglærtes og faglærtes andel af de beskæftigede er faldet med 4%, hhv. 5% de seneste 10 år, mens beskæftigelsen for personer med mellemlang eller lang uddannelse
er steget med 10%.

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer

Udvikling i andel af befolkningen på offentlig forsørgelse
I Gribskov Kommune er antallet af personer i den erhvervsaktive alder, der er på offentlig forsørgelse højere end gennemsnittet i regionen med en andel på 15,6% mod 14,6 %.
Antallet af personer på offentlig forsørgelse er faldet med 2,5% fra dec. 2013 til dec. 2014 i regionen, mens samme tal for Gribskov Kommune er 1,4 %. Gribskovs udvikling svarer stort set til udviklingen i nabokommunerne inkl. Hillerød og Helsingør kommuner. Endvidere har Gribskov et markant fald i langtidsledigheden på 23 % mod 15 % i regionen.

Andelen af unge (16-29 årige) på forsørgelse i Gribskov Kommune er 11,0%, hvilket er på niveau med Helsingør og Frederikssund kommuner. I regionen under ét er andelen 8,3 %.

Status på kontanthjælpsreformen :
Unge på kontant- og uddannelseshjælp er i regionen faldet med ca 10% over det seneste år. For kontanthjælpsmodtagere over 30 år er faldet ca 5%. For Gribskovs vedkommende er der tale om en stigning i antallet af unge på 8%.

Status på førtidspensions og fleksjob
Med en andel af borgere i fleksjob på ny ordning, og i ressourceforløb på h.h.v. 0,5 % og 0,1% af den samlede arbejdsstyrke i nov. 14 udskiller Gribskov Kommune sig ikke væsentligt fra øvrige kommuner i regionen. Der har generelt været en udvikling i retning af, at det er lykkes at oprette flere fleksjob på få timer (ugentlig arbejdstid på 10 timer eller derunder). I Gribskov Kommune udgør andelen af disse fleksjob 57% mod 52% i regionen.

Status på sygedagpengereformen
Antallet af personer på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb er steget med ca 4% i regionen, men kun med 2% i Gribskov Kommune.

Gribskov Kommune ligger med 8,8% af de sygemeldte i jobafklaringsforløb højt i regionen med et gennemsnit på 3,6%

Virksomhedsindsatsen
Samarbejdsgraden med virksomhederne er et udtryk for mange procent af kommunens virksomheder jobcentret samarbejder med. Gennemsnit for kommunerne i regionen er 28,1 %, mens samme tal for Gribskov Kommune er 31,8%.

I forhold til forsikrede ledige aktiverer Gribskov 77% i virksomhedsrettet aktivering og er dermed den kommune der i størst omfang anvender virksomhedsrettet aktivering for denne målgruppe.

I relation til nytteindsatsen kan det konstateres, at med en andel på 21,2% af de aktiveringsparate borgere i nytteindsats mod et gennemsnit på 14,3 % i regionen er relativt mange kontanthjælpsmodtagere i nytteindsats i Gribskov Kommune.Lovgrundlag
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
ARB 12-08-15 Nøgletal fra RAR- Hovedstaden 2015 - Udvikling på Arbejdsmarkedet, Dok nr. 2015/22322 002
ARB-12-08-15 Nøgletal fra RAR- Hovedstaden 2015 - Beskæftigelsespolitiske reformer Dok nr. 2015/22322 004

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

1. at tage orientering til efterretning

Beslutning
1. Taget til efterretning
Fraværende: Trine Mette Egetved-Sørensen

Mødet startet:
07:00 AM

Mødet hævet:
08:00 AM