Arbejdsmarkedsudvalget

Publiceret 18-02-2015

Onsdag den 18-02-2015 kl. 07:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
6 1. Budgetopfølgning 2015, Arbejdsmarkedsudvalget
7 Godkendelse af samarbejdsaftale om sundhedskoordinatorer og klinisk funktion
8 Politiske visioner 2015 - reformer på arbejdsmarkedsområdet
9 Gribskov Kommunes nye indkøbs- og udbudsstrategi
12 Analyse af unge på off. forsørgelse i Gribskov Kommune


Efterretningssager
10 Præsentation af Gribskov Erhvervscenter A/S
11 Decisionsskrivelse 2013 vedr. de sociale regnskaber med statsrefusion
13 Jobrotation - status

Medlemmer:

Lone Birgit Halskov Møller Jørgen Emil Simonsen
Knud Antonsen Trine Mette Egetved-Sørensen
Betina Sølver Hansen Thomas Elletoft
Michael Hemming Nielsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Pkt. 12 skulle have været et beslutningspunkt. Udvalget har derfor ikke haft de nødvendige oplysninger rettidigt. Udvalget godkendte at punktet blev ændret til et beslutningspunkt og at indstillingen blev ændret.
Dagsorden blev herefter godkendt.


Fraværende:
Knud Antonsen

Meddelelser:Åbne

6. 1. Budgetopfølgning 2015, Arbejdsmarkedsudvalget
00.30Ø00 - 2014/48191

Sagsfremstilling
Som et led i at skabe et godt og sikkert styringsgrundlag på det politiske og det administrative niveau arbejdes der i Gribskov Kommune med en fælles ramme for budgetopfølgningerne (forkortet BO).

Formålet med budgetopfølgningerne er at præsentere en samlet fremstilling og vurdering af udviklingen og det forventede resultat på de enkelte resultatansvarlige enheder/områder i Gribskov Kommune. Budgetopfølgningerne formidler således udvalgte resultatindikatorer, d.v.s. indikatorer på om givne politiske, økonomiske og faglige/kvalitetsmæssige forudsætninger, målsætninger og resultatkrav realiseres og præsenterer administrationens vurdering af, hvad indikatorerne er udtryk for, herunder hvilke evt. korrigerende handlinger der er iværksat eller bør iværksættes.

I 2015 udarbejdes 4 årlige budgetopfølgninger efter følgende plan:

1. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i april
3. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i august
4. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i november


Denne første budgetopfølgning er placeret så tidligt på året, at der ikke vil kunne tilvejebringes et kvalificeret bud på det forventede regnskab. Endelige regnskabstal for foregående år foreligger heller ikke ved udarbejdelsen af denne første budgetopfølgning.

Fokus i denne 1. budgetopfølgning er derfor:

 • At få fremhævet ændringer i vilkår i forhold til det, der indgår i årets budget (fx ændrede budgetforudsætninger eller ændret lovgivning, og andet der medfører forventninger om et ændret fokus i året).
 • At få fremhævet særlige relevante udfordringer, der "bæres ind" i året fra det forgangne år.


Sideløbende med budgetopfølgningen arbejdes med dagsordenen "Implementering af budget 2015-2018", hvor udvalgenes budgetmæssige udfordringer opgøres, og der arbejdes med modgående foranstaltninger ift. at nå målet om budgetoverholdelse.

Udvalgene har haft implementeringssagen på deres møder i november, hvor de har besluttet konkrete tiltag til sikring af budgetoverholdelse ift. omprioriteringer og rammebesparelser fra budget 2015-2018 og budgetreduktioner fra budget 2013-2016 og budget 2014-2017. Derudover skal udvalgene frem til BO2 2015 arbejde videre med at tilpasse udgifterne til udvalgets budget ift. nye udgiftskrævende opgaver og kendte udfordringer.

Denne budgetopfølgning vil derfor ikke adressere de forhold, som er medtaget i implementeringssagen.

Gribskov Kommune er udfordret af et stigende antal flygtninge og familiesammenførte. I det vedtagne budget blev tilført 2,1 mio. kr. til Børneudvalget.

Samlet set er der nu afsat 325 mio. kr. på landsplan til kommunerne, kriterierne for fordeling mellem kommunerne er fastlagte, men selve fordelingen er ikke beregnet endnu.

Der er meldt en foreløbig kvote ud, men den endelige kvote bliver først udmeldt til april.

Vi kender således ikke antal eller finansiering og kan derfor ikke beregne den forventede økonomiske konsekvens.

Der vil ske en løbende opfølgning i de kommende budgetopfølgninger.

1. Samlet konklusion:
Muligvis budgetmæssig udfordring på kontanthjælp. Lovmæssige ændringer forventes finansieret gennem DUT.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er er der følgende ændringer i vilkår i forhold til det, der indgår i årets budget samt følgende udfordringer, der "bæres ind" i året fra det forgangne år.

Lovændring i form af beskæftigelsesreformen:
Lovændringerne vil træde i kraft fra 1. januar 2015 med fuld effekt fra 1. juli 2015.

 • Ændret statsrefusion på Jobrotation fra 100% til 60% refusion. Der forventes reduceret statsrefusioner på 1,0 - 1,5 mio. kr., som helt eller delvis finansieres gennem DUT.
 • Indførelse af midlertidig kontantydelse for jobsøgende, der har opbrugt retten til dagpenge og arbejdsmarkedsydelse. Det er foreløbigt uvist, hvilken økonomisk effekt indførelsen vil have på Arbejdsmarkedsudvalget. Konsekvenserne vil helt eller delvis blive finansieret gennem budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet.
 • Ændret driftsloft for de ledighedsrelaterede målgrupper (A-dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp). De økonomiske konsekvenser er foreløbigt uafklaret.

Andre ændringer i vilkår:

 • Afskaffelse af gensidig forsørgerpligt for samlevende. Der forventes ingen større økonomiske konsekvenser for Gribskov Kommune.
 • Afskaffelse af lavere forsørgersatser for unge forsørgerpar. Der forventes øget udgifter til kontanthjælp, men niveauet er foreløbigt uafklaret.
 • Mulig budgetmæssig udfordring på kontanthjælp. Mængder og priser valideres til B02
 • Økonomiske udfordring i forbindelse med aftale om Sundhedskoordinator og klinisk funktion på 0,95 mio kr.


2. Budgetopfølgningens grundlag:
I de følgende delafsnit vil grundlaget for budgetopfølgningen blive gennemgået nærmere for hvert af udgiftsområderne på Arbejdsmarkedsudvalget.

Beskæftigelsesreformen er i øjeblikket i proces for endelig vedtagelse forventet ultimo december 2014. Lovændringerne vil indfases fra 1. januar 2015 med fuld effekt fra 1. juli 2015. De økonomiske konsekvenser fra beskæftigelsesreformen er ikke indregnet i det vedtaget budget for 2015-18. Kommunernes kompensation for beskæftigelsesreformen kommer på plads i forbindelse med kommuneaftalen, der forhandles hen over sommeren. I nedenstående er beskrevet de vigtigste forventede økonomiske ændringer ved lovforslaget.

 • Ændret statsrefusion på Jobrotation fra 100% til 60% refusion. Ændringen gælder både for den almindelige jobrotationsordning og for den særlige jobrotationsordning, som er målrettet borgere med en kort eller mellemlang videregående uddannelse. Lovændringen forventes at reducere Arbejdsmarkedsudvalgets statsrefusioner med 1,0-1,5 mio. kr. årligt, som helt eller delvis finansieres gennem DUT.
 • Indførelse af midlertidig kontantydelse for jobsøgende, som står i den særlige situation, at de har opbrugt retten til dagpenge og ikke kan få kontanthjælp, eller er kun berettiget til nedsat kontanthjælp. De vil have mulighed for at få kontantydelse i en periode, og således være sikret forsørgelse på samme niveau som arbejdsmarkedsydelsen.

  Lovændringen vil dermed ligeledes få konsekvens for antallet af borgere på kontanthjælp og på de samlede aktiveringsudgifter. Det er foreløbigt uklart hvilken effekt netop denne del af beskæftigelsesreformen vil have på udgifterne til Arbejdsmarkedsudvalget. Konsekvenserne vil helt eller delvis blive finansieret gennem beskæftigelsestilskuddet og budgetgarantien.

 • Ændret driftsloft for de ledighedsrelaterede målgrupper (A-dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp). Af ændringsforslaget fremgår det, at driftsloftet i 2015 reduceres fra den foreløbige udmelding på 12.329 kr. (15-pl) til 11.342 kr. (15-pl). Dette forventes at betyde en reduceret indtægt på 0,6 mio. kr. årligt fra 2015 og frem.

  Til gengæld lægger beskæftigelsesreformen op til, at der bør være lavere aktiveringsudgifter for disse målgrupper. Det er endnu uvist, hvordan de samlede økonomiske konsekvenser vil være for Gribskov Kommune i denne sammenhæng.

Andre ændringer i vilkår:

 • Afskaffelse af gensidig forsørgerpligt for samlevende, som blev indført i forbindelse med kontanthjælpsreformen. Ordningen har ikke haft den store virkning på antallet af kontanthjælpsmodtagere, og der kan ikke forventes større økonomiske konsekvenser for Arbejdsmarkedsudvalget ved afskaffelsen af ordningen. Gribskov Kommune vil helt eller delvis få finansieret de økonomiske konsekvenser gennem budgetgarantien.
 • Afskaffelse af lavere forsørgersatser for unge forsørgerpar, som er en del af en samlet pakke med målrettet forbedringer for unge kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere. Herunder særlig støtte og midlertidig hushjælp, som ligger under Social- og Sundhedsudvalget.

  Ændringen forventes at give Arbejdsmarkedsudvalgetøget øget udgifter til kontanthjælp, men niveauet er foreløbigt uafklaret. Gribskov Kommune vil helt eller delvis få finansieret de økonomiske konsekvenser gennem budgetgarantien.
 • Finansieringsreformen med ikrafttrædelse fra 2016
 • Produktiv Velfærd og realisering af vakante stillinger
  I forbindelse med realiseringen af Produktiv Velfærd overføres der i alt ved denne budgetopfølgning 5,6 mio. kr. i 2015 og 6,9 mio. kr. i 2016 og frem fra vakante stillinger i administrationen. Dette efterlader et behov for en skarp prioritering af administrationens opgaver. Arbejdsmarkedsudvalgets andel af dette beløb er 1,3 mio. kr. svarende til en reduktion på 3 stillinger i administrationen.
 • Flytning af lønmidler fra Center for social og sundhed til Center for arbejdsmarked i forbindelse med udviklingen på flygtningeområdet
 • Gevinstrealisering i forbindelse med telefoni og digitalisering. Arbejdsmarkedsudvalgets andel af dette beløb er 0,5 mio. kr.
 • I forbindelse med regnskab 2014 ser ud som der er en budgetmæssig udfordring på kontanthjælp.
 • Økonomisk udfordring i forbindelse med aftale om Sundhedskoordinator og klinisk funktion på 0,95 mio kr.


For at øge graden af retvisende budgetter i 2015-18 har administrationen udarbejdet justeret budgetforudsætninger for alle budgetområder under Arbejdsmarkedsudvalget. I korrektionerne har administrationen indarbejdet udviklingen i forudsætningerne for 2014, samt ændret og vedtaget lovgivning - herunder konsekvenser fra kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen. De nye budgetforudsætninger er vist i bilag 1: "ARB 18.02.15 BO1: Budgetforudsætninger 2015-18"

3. Tillægsbevillinger og omplaceringer:
Administrationen indstiller på baggrund af de korrigerede budgetforudsætninger følgende omplaceringer:

 • Beskæftigelse -2,1 mio. kr.
 • Overførsler -3,7 mio. kr.
 • Indsatser 2,1 mio. kr.
 • Myndighed 2,4 mio. kr.


Ændringer består overvejende af omplaceringer indenfor Center for arbejdsmarkeds rammer se bilag. Derudover er der 4 omplaceringer mellem udvalg:

 • Flytning af lønmidler fra Center for social og sundhed til Center for arbejdsmarked i forbindelse med udviklingen på flygtningeområdet.
 • Realisering af vakante stillinger, besparelsen tilgår Produktiv velfærd.
 • Gevinstrealisering vedrørende telefoni
 • Gevinstrealisering vedrørende digitalisering

  Lovgrundlag


Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 186 af 19.02.2014 (budgetopfølgning besluttet af Byrådet)


Økonomi

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.


For konkret viden om økonomi i denne sag jf. sagsfremstilling og bilag


Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
ARB 18-02-15 Bilag 1 Budgetforudsætninger 2015-18 Dok.nr. 2014/48191 007

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget:

 1. godkender budgetopfølgning for Arbejdsmarkedsudvalgets område.
 2. godkender omplaceringer mellem rammer indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  Omplace- ringer
  i kr.
  2015
  Beskæftigelse
  -2.096.000
  Overførsler
  -3.735.000
  Indsatser
  2.098.000
  Myndighed
  3.733.000
 3. at godkende omplaceringer mellem rammer vedr. budgetoverslagsårene indenfor Økonomiudvalgets område jf. nedenstående tabel
  Ramme
  2016
  2017
  2018
  2019
  Beskæftigelse
  -2.096.000
  -2.096.000
  -2.096.000
  -2.096.000
  Overførsler
  -3.547.000
  659.000
  0
  0
  Indsatser
  1.467.000
  855.000
  1.514.000
  1.514.000
  Myndighed
  4.176.000
  582.000
  582.000
  582.000
 4. anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg og tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel.

  Ramme
  Omplace- ringer
  i kr.
  Tillægsbe- villinger
  i kr.
  Myndighed
  -1.265.000
  Myndighed
  457.000
  Myndighed
  -72.000
  Myndighed
  -446.000
 5. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene
  Ramme
  2016
  2017
  2018
  2019
  Myndighed
  -1.980.000
  -1.980.000
  -1.980.000
  -1.980.000
  Myndighed
  457.000
  457.000
  457.000
  457.000
  Myndighed
  -72.000
  -72.000
  -72.000
  -72.000
  Myndighed
  -446.000
  -446.000
  -446.000
  -446.000Beslutning
Tiltrådt.

Fraværende:
Knud Antonsen
7. Godkendelse af samarbejdsaftale om sundhedskoordinatorer og klinisk funktion
15.00G00 - 2015/01813

Sagsfremstilling

Sagen forelægges for Arbejdmarkedsudvalget med henblik på at træffe beslutning om indgåelse af samarbejdsaftale omkring sundhedskoordinator og klinisk funktion.

Udvalget har d. 19.06.2013, sag nr. 2013/14958 som følge af førtidspension- og fleksjobreformen behandlet samarbejdsaftale om sundhedskoordinator og klinisk funktion.

På baggrund af sygedagpengereformen der trådte i kraft henholdsvis d. 1. juli 2014 og 5. januar 2015 skal samarbejdsaftalen fornys.

Konsekvenserne af sygedagpengereformen er bl.a. at sager visiteret i kategori 3 fremover skal behandles i rehabliteringsteamet. (Kategori 3 sager : alle sygedagpengeforløb over otte uger og hvor der ud over de helbredsmæssige forhold også er andre udfordringer, herunder sociale. Det afgørende er, at der skal være behov for en tværfaglig indsats)

Kommunekontaktrådet Hovedstaden (KKR Hovedstaden) har nedsat en forhandlingsgruppe, der sammen med regionen har drøftet en samarbejdsaftale på Førtidspensions- og Fleksjobområdet og Sygedagpengeområdet.
Der forligger nu forslag til en samarbejdsaftale Bilag 4 med regionen om sundhedskoordinatorer og klinisk funktion.

Aftalerne bedes godkendt senest d. 24. marts 2015.

Indhold i aftalen
Aftalen baserer sig på en mødedagsmodel - i modsætning til den eksisterende aftale med afregning pr. sag. Det er vurderingen, at mødedagsmodellen giver de bedste incitamenter og rammer for både kommuner og region. Mødedagsmodellen giver regionen mulighed for at organisere og effektivisere driften og kommunerne har mulighed for et øget fokus på, ved effektiv og grundig sagsforberedelse at kunne tilrettelægge mødedagene effektivt. Det er opfattelsen, at aftalen sikrer den bedst mulige brug af både kommunernes og sundhedskoordinators tid og ressourcer.

Det er aftalt at prisen for en mødedag i 2015 og 2016 fastsættes til 11.840 kr.

Klinisk Funktions ydelseskatalog - bilag 2 - er i forbindelse samarbejdsaftalen blevet revideret og tilpasset til også at omfatte ydelser tilknyttet sygedagpengeområdet. Der er tale om fire ydelser:

 • Speciallægeundersøgelse- og erklæring
 • Borgere, der ikke ønsker at deltage i den anbefalede lægebehandling
 • Den tværfaglige arbejds- og socialmedicinske udredning
 • Tværfaglig social - og arbejdsmedicinsk med yderligere udredning ved behov


Efterregulering i forhold til midlertidig aftale
Sygedagpengereformens 1. del trådte i kraft d. 1. juli 2014. Det har ikke været muligt at nå frem til en endelig samarbejdsaftale til reformens ikraftræden og der blev derfor udarbejdet en midlertidig samarbejdsaftale med regionen.
Den midlertidige samarbejdsaftale indeholdt en aftale om efterregulering af betalingen for sygedagpengesager og førtidspensions- og fleksjobsager fra 1. juli 2014 og frem til indgåelse af ny aftale. Der er indgået aftale med regionen om at foretage efterregulering allerede nu på baggrund af den foreslåede aftale, for ikke at få afregning for 2014 til at trække alt for langt ind i 2015.

Den endelige efterregulering af sundhedskoordinatorfunktionen beløber sig til : 248.640 kr. Beløbet vil blive afregnet i 2015.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at Gribskov Kommune godkender samarbejdsaftalen.


Lovgrundlag
Lov nr. 1482 af 23/12/2014. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.§§ 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16 og 17

LBK nr. 43 af 23/01/2015 Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge

Økonomi

Administrationen forhandler pt. om antallet af rehabiliteringsteammøder både for fleksjob /førtidspensionsområdet og sygedagpengeområdet.
Specielt for sidstnævnte område er det administrationens vurdering, at behovet for rehabiliteringsmøder kan løses med møder hver anden uge.

Administrationen vurderer, at udgiften til sundhedskoordinatoren og klinisk funktion i 2015 vil beløbe sig til 700.000 kr. Der til kommer udgiften for den midlertidige aftale for 2014 på i alt kr. 248.640 kr.

Den samlede forventede udgift i 2015 forventes således, at udgøre i alt kr. 948.640.

Det er aftalt mellem regeringen og KL, at kommunerne ikke
modtager statslig kompensation for udgifterne til rehabiliteringsteamet. På den baggrund skal udgifterne til klinisk enhed og sundhedskoordinator indarbejdes i det eksisterende budget 2015 og medtages i BO 1.


Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag

ARB 18-02-15 Bilag 1 Brev Godkendelse af samarbejdsaftale Dok. nr. 2015/01813 007

ARB 18-02-15 Bilag 2 Beskrivelse af ydelseskatalog Dok.nr. 2015/01813 008

ARB 18-02-15 Bilag 3 Model for efterregulering Dok.nr. 2015/01813 009

ARB 18-02-15 Bilag 4 Udkast til samarbejdsaftale Dok.nr. 2015/01813 010


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget :

1. at godkende samarbejdsaftalen med regionen om sundhedskoordinator og klinisk funktion.

Beslutning
Tiltrådt.

Fraværende:
Knud Antonsen
8. Politiske visioner 2015 - reformer på arbejdsmarkedsområdet
15.00G00 - 2015/02204

Sagsfremstilling

Sagen forelægges for Arbejdsmarkedsudvalget med det formål, at sætte fokus på de gennemgribende reformer på arbejdsmarkedsområdet i 2014 og 2015 og 2016
Administrationen vurderer på den baggrund, at der er behov for en ny indsats- og virksomhedsstrategi for indsatsen i Jobcenteret.

Det foreslås derfor, at Arbejdsmarkedsudvalget sætter fokus på dette i deres møderække i 2015. Målet er, at drøftelserne skal munde ud i en række politiske visioner for den fremtidige beskæftigelsesindsats, med vedtagelse af ny indsatsstrategi og en virksomhedsstrategi.

Det foreslås, at reformerne behandles efter følgende tidsplan:

Tidsplan

 • 18. marts 2015: Beskæftigelsesreformen og refusionsreformen
 • 22. april 2015: Virksomhedsindsatsen
 • 3. juni 2015: Kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen
 • 12. august 2015: Førtidspensionsreformen og 1. udkast til ny indsatsstrategi og virksomhedsstrategi
 • 9. september 2015: Endelig udkast til ny indsatsstrategi og virksomhedsstrategi. Vedtagelse af visioner.


Da disse drøftelser vil være et fast punkt på ovennævnte møder i Arbejdsmarkedsudvalget må det påregnes, at det afsatte tidsrum til udvalgets møder fra 07.00-10.00 vil blive udnyttet fuldt ud.


Lovgrundlag
.Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Lov nr. 1486 af 23/12/2014

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. at godkende at kommende reformer på arbejdsmarkedsområdet tematiseres løbende på udvalgets møder i løbet af 2015, som skitseret i tidsplan i sagsfremstillingen.

Beslutning
Tiltrådt.

Fraværende:
Knud Antonsen
9. Gribskov Kommunes nye indkøbs- og udbudsstrategi
88.00Ø00 - 2015/04442

Sagsfremstilling
Sagen forlægges for fagudvalg og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

Den nye indkøbs- og udbudsstrategi (bilag 1) erstatter den nuværende strategi og politik. Det var tidligere lovpligtigt, at udarbejde udbudspolitik og udbudsstrategi - det er det ikke længere, men administrationen finder det hensigtsmæssigt, at der er en politisk vedtaget strategi, som udstikker rammerne for arbejdet med udbud og indkøb. Hensigten med den nye strategi er at give borgere og leverandører et overblik over kommunens holdninger på området.

Udover strategien udarbejdes der vejledninger til administrationen om den praktiske og administrative proces for gennemførelse af udbud.

Der er offentliggjort udkast til en kommende dansk udbudslov, som ikke er besluttet i folketinget endnu, men som p.t forventes vedtaget inden sommerferien. Det kan betyde en ændring af afsnittet om love og regler for gennemførelse af udbud (afsnit C, underafsnit 'Regler', side 7), og det anbefales at administrationen kan tilpasse afsnittet når lovgivningen er vedtaget.

I forhold til den tidligere politik og strategi er der ændringer af beskrivelsesmæssig karakter, og der lægges ikke op til en radikal ændring af kommunens praksis.
Nedenfor kommenteres de væsentligste ændringer:

Nyt i oplægget til strategi:

 • Interne principper - Gribskov Kommunes interne principper for indkøb under 500.000 kr. er blevet fornyet. Hvor der tidligere var regler for, at der skulle indhentes flere tilbud ved indkøb over 25.000 kr., lægges der i strategien vægt på godt købmandsskab, og i de administrative retningslinjer at det dokumenteres om man har indhentet tilbud eller der er en god grund til ikke at gøre det, fx i de tilfælde hvor der kun er én leverandør til ydelsen.
 • Fagentrepriser/delaftaler - opdeling af opgaver i fagentrepriser/delaftaler, som gør at også mindre virksomheder har mulighed for at byde på opgaverne, hvor det er relevant.
 • Den politiske behandling af udbud - Der har hidtil været forskellig praksis for hvornår og hvilket indhold der forelægges til politisk beslutning.
  Udbud forelægges politisk når:
  • Udbud af kommunens egne driftsopgaver, der ikke før har været udbudt, eller er hjemtaget og udbydes på ny
  • Udbud af store bygge- og anlægsopgaver
  • Udbud af opgaver, der har et særligt politisk fokus
  • Udbud, der indebærer væsentlige ændringer i service eller kvalitetsniveau og/eller i budgettet.

  Politisk besluttes evalueringskriterierne (pris/kvalitet/service mv.) og om der skal bruges sociale klausuler og/eller arbejdsklausuler mv.

  Efterfølgende orienteres der politisk om valg af leverandør.

  Udbud af:
  • simple varekøb og tjenesteydelser
  • mindre bygge- og anlægsopgaver
  • genudbud uden væsentlige ændringer i service- og/eller kvalitet
   behandles ikke politisk.

Som en del af et godt samarbejde med kommunens leverandører, etableres et samarbejde med Gribskov Erhvervscenter A/S, og 1 gang årligt afholdes møde med nuværende og evt. kommende leverandører, hvor der er dialog og bl.a orienteres om kommende udbud.

Lovgrundlag

 • Bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter med senere ændringer, § 1, stk. 1.
 • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om amordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter.
 • Bekendtgørelse nr. 936 af 16. september 2004 om indgåelse af kontrakter inden for vand- og energifyrsyning, transport samt posttjenester med senere ændringer, § 1, stk. 1.
 • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester.
 • Bekendtgørelse nr. 1410 af 07. december 2007 af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter med senere ændringer (tilbudsloven).


Ny udbudslov:

 • Erhvervs- og vækstministeriets forslag til udbudslov, offentliggjort 05. december 2014.


Nyt udbudsdirektiv:

 • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF


Nyt forsyningsvirksomhedsdirektiv:

 • Direktiv 2014/25/EU om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF.


 • Økonomi
  -

  Miljøforhold
  -

  Høring
  Med baggrund i tidligere kritik i landsundersøgelser af Gribskov Kommunes praksis i forbindelse med udbud har vi valgt at sende indkøbs- og udbudsstrategien til udtalelse i LO Hovedstaden, Dansk Industri og Dansk Bryggeri (bilag 2-4). Strategien har ligeledes været drøftet i HU.

  Alle har udtrykt anerkendelse af, at de har haft lejlighed til at kommentere udkastet inden den endelige politiske behandling. Ud over de kommentarer, som allerede er omfattet af strategien fremhæves følgende

  LO Hovedstaden (LO):
  • Fair trade og CSR - LO bemærker, at der i strategien ikke nævnes fair trade produkter og vurdering af virksomhedernes CSR.
   Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen for virksomheders arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter.

   Administrationens kommentar: Administrationen anbefaler, at fair trade produkter ved varekøb ikke generelt tages med i alle udbud, men at det overvejes ved hvert udbud, hvor det kan være relevant. For så vidt angår CSR, så adresseres det i strategien under afsnittet 'Etisk Ansvar', hvor Gribskov Kommune stiller krav om at kommunens leverandører og deres underleverandører overholder en række grundlæggende ILO-konventioner om bl.a. tvangsarbejde, sikkert arbejdsmiljø mv.
  • Arbejdsklausul ILO konvention nr. 94 - LO bemærker at det kan tydeliggøres hvordan og på hvad vi anvender arbejdsklausuler.

   Administrationens kommentar: I strategien står der, at der vil blive taget stilling i arbejdet med de enkelte kontrakter og medtaget hvor det giver mening. Dette vil blive beskrevet i retningslinjerne til administrationen, som LO også foreslår.

  Dansk Industri (DI):
  • ILO konvention nr. 94 - DI bemærker at kommunens brug af ILO konvention nr 94 er i konflikt med udstationeringsdirektivet.

   Administrationens kommentar: Beskæftigelsesministeriet har i et cirkulere anbefalet kommunerne alligevel at anvende ILO nr 94. Dette er i dag en udbredt praksis i kommunerne landet over, hvorfor administrationen anbefaler at vi fortsat anvender ILO nr 94 eller tilsvarende formulering, i de udbud og kontrakter, hvor det er relevant.

  Dansk Byggeri (DB):
  • Mål for konkurrenceudsættelse - DB anbefaler at der indskrives et mål for Kommunens konkurrenceudsættelse.

   Administrationens kommentar: Administrationen mener ikke det bør indgå i strategien. Gribskov Kommune har landets højeste konkurrenceudsættelsesprocent, så derfor er det ikke relevant at fastsætte et mål for denne. GK konkurrenceudsætter opgaver, hvor der kan være gevinster at hente i form af kvalitetsforbedringer, bedre priser og mangfoldighed i kommunens tilbud til borgerne mv., ikke for at nå en bestemt konkurrenceudsættelsesprocent. - jf. indledning i strategien.
  • Garantistillelse - DB forslår at der i strategien indskrives politik for krav om arbejdsgaranti ved kommunale bygge- og anlægsarbejder med en entreprisesum over 1 mio. kr.

   Administrationens kommentar: Administrationen anbefaler ikke at medtage dette i strategien. Som udgangspunkt stilles der altid krav om garantistillelse, hvor vi lægger os op ad Klima- Energi- og Bygningsministeriets cirkulærebeskrivelse om vejledende mindstegrænser for sikkerhedsstillelse. Konkret overvejes det fra opgave til opgave, hvordan garantistillelsen udformes i den enkelt kontrakt. Brug af garantistillelse vil blive beskrevet i retningslinjerne til administrationen.
  • Kontrolbud - I strategien er det beskrevet, at der altid laves et kontrolbud, når en opgave udbydes første gang. DB skriver, at det ikke er hensigtsmæssigt i alle tilfælde, men kun efter nøje overvejelse og konkret vurdering.

   Administrationens kommentar: Formålet med beskrivelsen i strategien er, at der altid udarbejdes kontrolbud, når en driftsopgave, der udføres i kommunalt regi, udbydes til privat leverandør. Der foretages en beregning af hvad det koster at udføre opgaven i kommunalt regi, så der er et udgangspunkt for at vurdere de indkomne tilbud.
  • Uddannelsesklausuler og partnerskabsaftaler - DB anfører, at de gerne vil i dialog med kommunen om brug af klausuler og har en holdning til at klausulerne i sig selv ikke skaber flere lærepladser, praktikpladser mm.

   Administrationens kommentar: I strategien anføres det netop, at det skal overvejes hvornår det er hensigtsmæssigt at indarbejde krav om disse klausuler. Administrationen foreslår ligeledes at vi tager et møde med DB om disse forhold.
  • Sociale klausuler, arbejdsklausuler og kædeansvar - DB anfører at de er klar over at mange kommuner arbejder med disse, men har en række bemærkninger om at DB ikke mener det skal indgå i kontrakterne.

   Administrationens kommentar: Administrationen anbefaler at vi fastholder formuleringerne i strategien om anvendelse hvor det er hensigtsmæssigt.
  HU
  HU har fået en orientering om den nye udbuds- og indkøbsstrategi og har udtalt:
  HU udtrykker tilfredshed med at det sikres, at der er opmærksomhed om sociale- og arbejdsklausuler og at der er fokus på at spørge de berørte medarbejdergrupper. Betydningen af begge understreges, og at der er enighed om at inddrage medarbejderne, hvor det er relevant.

  Medarbejdersiden spørger til hvorfor høringen sker i LO, når der er et MED system.

  Bilag
  Bilag 1 ARB 18-02-15 Gribskov Kommunes Indkøbs- og udbudsstrategi Dok.nr. 2015/04442 012
  Bilag 2 ARB 18-02-15 Høringssvar fra LO Hovedstaden Dok.nr. 2015/04442 011
  Bilag 3 ARB 18-02-15 Høringssvar fra Dansk Industri Dok.nr. 2015/04442 010
  Bilag 4 ARB 18-02-15 Høringssvar fra Dansk Byggeri Dok.nr. 2015/04442 009


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet
  1. at godkende vedlagte Indkøbs- og udbudsstrategi for Gribskov Kommune.

   Beslutning
  Tiltrådt, idet det anbefales, at der i arbejdet med udbud er et skærpet fokus på CSR, Fairtrade og økologi.

  Fraværende:
  Knud Antonsen
  12. Analyse af unge på off. forsørgelse i Gribskov Kommune
  15.00A00 - 2012/29974

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget har under godkendelse af dagsorden ændret dette punkt fra et efterretningspunkt til et beslutningspunkt, samt tilføjelse af pind 2 i indstillingen.

  Sagen forelægges Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på at orientere om resultaterne af en analyse af ungeindsatsen i Jobcenter Gribskov udarbejdet af Mploy.

  Center for Arbejdsmarked har ultimo 2014 / primo 2015 fået gennemført en større analyse af unge på dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp. Formålet med analysen har været at belyse og forklare udviklingen for kommunens unge på offentlig forsørgelse samt, at give anbefalinger til den fremtidige indsats.

  Analysen er afsluttet i januar 2015. Administrationen vil på mødet gennemgå de væsentligste konklusioner og anbefalinger i rapporten.

  Rapporten har følgende overordnede konklusioner og anbefalinger:

  Positive hovedkonklusioner:
  • Resultaterne af Gribskov Kommunes ungeindsats er gode, primært for dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere
  • Analysen viser, at der er en aktiv linje overfor målgruppen med en mere intensivt og virksomhedsrettet indsats end sammenlignelige kommuner og Østdanmark. Der er endvidere også tegn på, at indsatsen øger effekterne overfor målgrupperne
  • Analysen viser endvidere også, at der er iværksat en række initiativer, der fremmer de unges overgang til uddannelse og samarbejdet på tværs af ungeindsatsen er velfungerende

  Udfordringer og potentialer:
  • Der er en gruppe af unge der har begrænsede jobbarrierer og primært har brug for en intensiveret jobservice.
  • Der er potentiale for kommunen i at arbejde med, at flere unge kommer i gang med en uddannelse indenfor 1 år (pt. er det ca 20% der går i gang indenfor 1 år)
  • Der er behov for at styrke indsatsen i forhold til fastholdelse af unge i uddannelsessystemet, efter de er startet på en kompetencegivende uddannelse

  Øvrige anbefalinger:
  • De unge der er afdækket i analysen kan inddeles i en række indsatsgrupper, som har forskellige behov. Det anbefales at arbejde videre med disse indsatsgrupper for at sikre en fortsat målrettet og differentieret indsats

  På baggrund af rapportens anbefalinger foreslår administrationen, at der afholdes et temamøde på tværs af Arbejdsmarkedsudvalg, Børneudvalget og Social- og Sundhedsudvalget med henblik på en drøftelse af rapportens resultater og anbefalinger til hvordan de ekstra ordinære ungemidler på Arbejdsmarkedsudvalgets budget i 2015-2018 kan udmøntes.

  Det ekstraordinære møde er indkaldt til den 25. marts 2015 kl. 15.30.

  Arbejdsmarkedsudvalget vil efterfølgende på mødet d. 22. april få sagen op på ny med henblik på at træffe endelig beslutning om udmøntning af ungemidlerne.


  Lovgrundlag

  Lov om organisering og af beskæftigelsesindsatsen m.v. Lov nr. 1482 af 23/12/2014 § 4

  Økonomi
  -

  Miljøforhold
  -

  Høring
  -

  Bilag
  Bilag 1 ARB 18-02-15 Mploy Gribskov Ungeanalyse 2015/04122 001
  Bilag 2 ARB 18-02-15 Procesplan Dok.nr. 2012/29974 010

  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:
  1. at tage orienteringen til efterretning
  2. at beslutte at afholde et temamøde på tværs af Arbejdsmarkedsudvalg, Børneudvalget og Social- og Sundhedsudvalget, jf. ovenfor.

   Beslutning
  Tiltrådt.

  Fraværende:
  Knud Antonsen

  Efterretningssager

  10. Præsentation af Gribskov Erhvervscenter A/S
  15.21I00 - 2015/02345

  Sagsfremstilling
  Erhvervsdirektør Mette Ehlers Mikkelsen vil på Arbejdsmarkedsudvalgets møde orientere om Gribskov Erhvervscenter A/S.

  Lovgrundlag
  -

  Økonomi
  -

  Miljøforhold
  -

  Høring
  -

  Bilag
  -

  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til udvalget

  - at tage orienteringen til efterretning

  Beslutning
  Tiltrådt.

  Fraværende:
  Knud Antonsen
  11. Decisionsskrivelse 2013 vedr. de sociale regnskaber med statsrefusion
  15.20G00 - 2015/02201

  Sagsfremstilling
  Formålet med sagsfremstillingen er, at orientere Arbejdsmarkedsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd om Beskæftigelsesministeriets vurdering af resultaterne fra den eksterne revision af de sociale regnskaber med refusion i Center for Arbejdsmarked for 2013.

  Ministeriet har den 19. december 2014 kontaktet Gribskov Kommune med en decisionsskrivelse på baggrund af revision af de sociale regnskaber for 2013 med statsrefusion.

  Decisionsskrivelsen omhandler derfor revisionens bemærkninger til forrige års sagsbehandling.

  Af henvendelsen fremgår en række bemærkninger til Gribskov Kommune, Center for Arbejdsmarked på følgende områder:
  • Aktivering
  • Forsikrede ledige
  • Fleksjob (administrationen af udbetaling af tilskuddet)

  Ministeriet beder på den baggrund en supplerende redegørelse fra kommunen om indsatsen på disse områder.

  Decisionsskrivelse og administrationens svar er vedlagt som bilag til denne sag.

  Hovedpointer i administrationens svar:
  Der er i 2014 iværksat en større indsats for at minimere de formelle fejl i sagsbehandlingen.

  En formel fejl kan f.eks. være, at en jobplan ikke er underskrevet før borgeren er startet i tilbud.

  Aktivering / kontanthjælpsområdet:
  Administrationen af området blev stabiliseret i 2012 med ansættelse af teamleder og fagkonsulent.
  Revisionsrapporten viste i 2012 en positiv udvikling, men rapporten fra 2013 viste mod forventning en ikke fortsat positiv udvikling. På den baggrund blev der i 2014 (hvor 2013 rapporten færdiggøres) iværksat en række tiltag for at kvalitetssikre sagsbehandlingen.

  Administrationen iværksatte i samarbejde med BDO (kommunernes revision) en større uddannelsesindsats og ekstraordinær gennemgang af 200 sager.


  For at følge udviklingen i antallet af formelle fejl udarbejder BDO endvidere et fejlindex* der følger antallet af formelle fejl i sagsbehandlingen:

  2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013 1. halvår 2014 2. halvår 2014
  178 125 213 213 283 - 183 165 107

  * Fejlindexet er et nøgletal for antal fejl i ft. antallet af gennemgåede sager. "2012" kan ikke gøres op

  Fejlindexet viser, at niveauet af fejl er faldet betragteligt og ultimo 2014 det laveste siden første opgørelse i 2007.

  Fleksjob:
  Fejl på området omhandler den administrative del og ikke borgersagsbehandlingen. Det er fortrinsvis i forhold til beregning af løntilskuddet, at der konstateres fejl. Seneste ledelsestilsyn fra 2014 viser imidlertid en væsentlig forbedring og administrationen anser området for genoprettet.

  Forsikrede ledige:
  Der er iværksat en ekstraordinær indsats i 2014.

  95 sager blev gennemgået og viste et for højt fejl niveau. Der blev derfor iværksat tiltag, der bl.a. består i:
  - Intensiv undervisning
  - Opdatering af arbejdsgange
  - Individuelle opfølgingssamtaler
  - Månedlige ledelsestilsyn

  Administrationen kan ultimo 2014 konstatere et tilfredsstillende fald i fejlniveauet. Området har fortsat skærpet fokus bl.a. grundet beskæftigelsesreformen, der fra medio 2015 betyder omkring en fordobling i antallet af samtaler. Dette medfører en øget risiko for fejl i sagsbehandlingen.

  Samlet vurdering:
  Det er ledelsens vurdering, at der i revisionsrapporten for 2014 vil blive påpeget betydeligt færre fejl generelt i sagsbehandlingen i Center for Arbejdsmarked.

  Denne forventning understøttes af den dialog om tiltag til kvalitetssikring, som administrationen løbende har med revisionen.

  Baggrunden for denne forventning er også, at der er iværksat en målrettet indsats for at minimere antal fejl i sagsbehandlingen.

  Dette er sket gennem en kombination af flere tiltag: flere ledelsestilsyn, undervisning og organisatoriske tiltag i øvrigt.

  Det er også vurderingen, at de fejl, der er konstateret, ikke har været af en karakter, der kan betegnes som alvorlig i forhold til borgerne, herunder retssikkerheden på området.

  Det er som udgangspunkt ledelsens vurdering, at regelsættene på arbejdsmarkedsområdet i dag er så komplicerede og ændres i så hastigt tempo, at det ikke er realistisk at forvente en helt fejlfri revisionsrapport.

  Lovgrundlag
  Bekendtgørelse 1405 af 28. december 2011 om statsrefusion og tilskud. Bekendtgørelse
  195 af 27. februar 2013 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse
  og revision på flere ministerielle områder.

  Økonomi
  -

  Miljøforhold
  -

  Høring
  -

  Bilag


  ARB 18-02-15 Bilag 1 Decisionsskrivelse - STAR Dok.nr. 2015/02201 001

  ARB 18-02-15 Bilag 2 Svar på decisionsskrivelse Dok.nr. 2015/02201 003
  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller:
  1. at Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager orienteringen til efterretning.

  Beslutning
  Tiltrådt.

  Fraværende:
  Knud Antonsen
  13. Jobrotation - status
  15.20G00 - 2013/41749

  Sagsfremstilling
  Sagen forelægges Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på at give en orientering om resultaterne af de øgede aktiviteter på jobrotationsområdet i 2014 og fortsættelsen af jobrotationsprojektet i mindre skala.

  På møde d. 6.11.2013 sagsnr. 2013/34591, punkt 67 besluttede Arbejdsmarkedsudvalget, at øge jobrotationsindsatsen ved at tilføre ekstra ressourcer ud fra en investeringstankegang. På den baggrund blev det besluttet at ansætte fleksjobbere, der skulle finansieres ved, at færre personer skulle modtage arbejdsløshedsdagpenge/ kontanthjælp.

  Arbejdsmarkedsudvalget behandlede på mødet d. 13.08.2014 sagsnr. 2013/41749 pkt. 37 en status om den øgede indsats på jobrotationsområdet.

  På baggrund af det større politiske fokus og opprioriteringen af jobrotationsindsatsen valgte Center for Arbejdsmarked udover projektlederen at ansætte 3 fleksjobbere i vikariater på 12 måneder som led i den tidligere aftalte investeringsstrategi. De aktiviteter, der er iværksat for at opfylde formålene er nævnt efter de enkelte formål.

  Opprioriteringen af indsatsen havde følgende formål:
  1. Udbrede kendskabet til jobrotationsordningen til Gribskov virksomheder med det sigte, at virksomhederne i højere grad skulle tænke i mere efteruddannelse og kompetenceudvikling af deres medarbejdere
  2. Sikre endnu bedre match mellem virksomhederne og vikarerne. Matchet mellem virksomhed og vikar er det mest tids- og ressourcemæssige i jobrotationsordningen
  3. Formidle ledige Gribskov borgere til jobrotationsvikariater i omkringliggende jobrotationsprojekter, som er bevilget af andre jobcentre. Typisk bevilges jobrotationsprojektet af det lokale jobcenter.
  4. Udbrede kendskabet til jobrotationsordningen til Gribskov Kommune som virksomhed.
  Gennemførte aktiviteter:
  Ad 1:
  Telefon kampagne, hvor et par hundrede private virksomheder beliggende i Gribskov Kommune er blevet orienteret om efteruddannelse af medarbejdere og jobrotationsordningen. De virksomheder der ønskede det og havde behov blev efterfølgende besøgt ude på virksomheden.

  Ad 2:
  Sikre det gode match mellem virksomheden og vikarerne. Matchet er en tidskrævende proces, men har vist sig, at være effektivt i forhold til at sikre virksomhederne den rette arbejdskraft. Samtidig har indsatsen vist sig effektiv i forhold til, at den enkelte vikar i høj grad ikke er vendt tilbage på offentlig forsørgelse.

  Ad 3:
  Samarbejde med øvrige jobcentre om jobrotationsordningen og formidle Gribskov borgere til projekter i andre kommuner, når der har været efterspurgt arbejdskraft

  Ad 4:
  Primo 2015 er det lykkedes, at få gang i jobrotationsprojekter internt i Gribskov Kommune. Der er på nuværende tidspunkt bevilget 2 projekter på børneområdet hvor i alt 62 medarbejdere er under uddannelse.

  Økonomi:
  Helårspersoner i vikariat
  2013
  August 2014
  December 2014
  A-dagpenge
  7
  14
  16,3
  Kontanthjælp
  2
  5
  5,2
  I alt
  9
  19
  21,5

  Opnået besparelse på forsørgelsesudgifter i 2014 med de nuværende opnåede resultater:
  Forsørgelsesydelse
  Besparelse i 2014 i forhold til 2013
  A-dagpenge*
  Kr. 985.316
  Kontanthjælp*
  Kr. 238.080
  Mindreudgift på forsørgelsesudgifter
  Kr. 1.223.369
  *Gennemsnitlig årlig udgift kr. 105.948 og kontanthjælp årligt kr. 74.400.

  Samlet besparelse:
  Investeringsudgifter
  Kr. 533.320
  Mindreudgift på forsørgelse ved 21,5 helårsværk
  Kr.1.223.396
  Samlet mindreudgift
  Kr. 690.076

  Jobrotation 2015:
  Som led i beskæftigelsesreformen er jobrotationsordningen ændret fra 2015.

  De mest centrale ændringer følgende:
  1. statsrefusionen til jobrotationsydelsen ændres fra 100% til 60%. Kommunerne får således en medfinansiering på 40%. Ændringen gør ordningen økonomisk mindre interessant for kommunen, umiddelbart betragtet
  2. Ledige der kan indgå som jobrotation skal nu være ledige i mindst 6 måneder mod 3 måneder tidligere. Ændringen gør sværere at finde ledige med de rette kvalifikationer og gør matchet mellem virksomheden og den ledige sværere

  På ovenstående baggrund vurderer administrationen, at aktivitetsniveauet i 2015 vil blive mindre end i 2015. Samtidig er det dog centralt, at der fortsat holdes fast i at bruge ordningen, da effekten for den ledige der kommer vikariat er stor og ordningen fortsat er en god mulighed for virksomheden i forhold til efteruddannelse af medarbejdere.
  Indsatsen vil i 2015 have hovedfokus på og prioritere samarbejdet med private virksomheder, da det forventes, at effekten for den ledige er højst hér.


  Lovgrundlag

  Beskæftigelsesreform
  Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Lov nr. 1486 af 23/12/2014 §§98a, 98b


  Økonomi

  Se dagsordenstekst
  Medarbejder ansat i fleksjob finansieres af DUT-midler i 2015


  Miljøforhold
  -

  Høring
  -

  Bilag
  -

  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget :

  - at tage orienteringen til efterretning

  Beslutning
  Tiltrådt.

  Fraværende:
  Knud Antonsen


  Mødet startet:
  07:05 AM

  Mødet hævet:
  09:25 AM