Plan- og Miljøudvalget

Publiceret 03-11-2014

Mandag den 03-11-2014 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
160 Implementering af budget 2015-2018
161 Landsbypuljen 2014, 2. ansøgningsrunde. Oversigtsdokument
162 Landsbypuljen 2014: Byens dag, Blistrup Lokalråd
163 Landsbypuljen 2014: Blistrup Foreningsfitness, BSI
164 Landsbypulje 2014: Vejbykunst
165 Landsbypulje 2014: Liv i Ramløse
166 Landsbypuljen 2014: Petanquebaner i Annisse
167 Landsbypulje 2014: Ud at se med din hest
168 Landsbypulje 2014: Aktivitetscenter i Esrum
169 Landsbypulje 2014: Kløverstier fra Vejby
170 Udviklingsstrategi (planstrategi) 2015: inputs til kortlægning
171 Gilleleje: Salg af Vesterbrogade 56 (Pyramiden)
172 Forslag til Lokalplan 567.01 for erhvervsområde på Mårum gl. teglværk
173 Ansøgning om ny Rema 1000 butik på ejendommen Vestvej 8 - 10 i Esbønderup
174 Opførelse af ny Netto på Dansk Supermarkeds egen grund, Gilleleje.
175 Lovliggørelse af udnyttet tagetage i sommerhus
176 Opbevaring af både på Fiskerbakken 5 i Gilleleje.
177 Græsmosevej 3, landzonesag: ridehal til stutteri
178 Holløse Gade 21, landzonesag: projekt 'Haver til Maver' på Rabarbergaarden
(lovliggørelse)
179 Evaluering af katteordning


Efterretningssager
180 § 10 tilladelse til etablering af slagtekalveproduktion og ammekøer med
opdræt på ejendommen Laugøvej 17, Helsinge
181 Energi på tværs - fælles vision for en bæredygtig omstilling af energi- og
transportsystemet i Region Hovedstaden
182 Erhvervsklimaanalyser for 2014 fra hhv. Dansk Industri og Dansk Byggeri

Medlemmer:

Anders Gerner Frost Jannich Petersen
Brian Lyck Jørgensen Bo Jul Nielsen
Susan Kjeldgaard Knud Antonsen
Jørgen Emil Simonsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Pkt. 172 blev taget af dagsordenen, efterfølgende godkendt.

Fraværende:

Meddelelser:
I Nick Madsens fravær pga. lovligt forfald (Se Byrådets protokol den 29.09.2014 pkt. 206) indtræder Jørgen Simonsen som stedfortræder. (Kommunestyrelseslovens §28, stk. 2, 1. pkt.).
Susan Kjeldgaard orienterede om informationsmøde vedr. bevarende lokalplan i Ørby.
Susan Kjeldgaard orienterede om møde med Kulturstyrelsen vedr. Søborg Sø.
Administrationen gav overblik over antallet af ubeboede helårsboliger i Tisvilde.
Administrationen orienterede om status for henvendelse vedr. Nordic park.
Susan Kjeldgaard orienterede om, at hestegruppen arbejder på etablering af stier.
Brian Lyck Jørgensen spurgte, på baggrund af henvendelse, til sagsbehandlingstid vedr. konkret landzonesag.
Jannich Petersen bad om kopi af svar ifb. med henvendelser generelt.Åbne

160. Implementering af budget 2015-2018
00.30Ø00 - 2014/39838

Sagsfremstilling
Der er både i det netop vedtagne budget 2015-2018 samt i de to seneste budgetter (Budget 2013-2016 og 2014-2017) vedtaget en række økonomiske omprioriteringer, samtidig er der ved årets budgetvedtagelse på flere områder forudsat, at udgiftspres grundet nye opgaver og allerede kendte udfordringer skal klares indenfor det eksisterende budget.

Formålet med denne sag er, at sikre at alle udvalg er klar over udvalgets økonomiske rammer fra budget 2015 og frem, herunder de allerede besluttede omprioriteringer fra tidligere budgetaftaler, samt en konkretisering af rammebesparelserne på fagudvalgene.

Derudover bedes udvalget om at pege på hvilke områder og hvilke indsatser, administrationen skal arbejde videre med i forhold til at tilpasse udgifterne til udvalgets budget.

I sagsfremstillingen gennemgås de forhold, der medfører omprioriteringer inden for udvalgets rammer. Det vil sige at ændringer til for eksempel en forbedret service, eller udgifter i forbindelse med lovændringer hvor der er givet budget (DUT-ændringer), ikke bliver nævnt.

Den generelle økonomiske ramme for 2015 og frem
Der er en række forskellige forhold i den økonomiske ramme fagudvalgene skal arbejde med således den økonomiske ramme overholdes. Det er følgende forhold:

 • Omprioriteringer og rammebesparelser fra budget 2015-2018
 • Budgetreduktioner fra budget 2013-2016 og 2014-2017
 • Nye udgiftskrævende opgaver og kendte udfordringer


Omprioriteringer og rammebesparelser fra budget 2015-2018
Der er i budget 2015-2018 besluttet økonomiske omprioriteringer jf. fagudvalgenes budgetbehandlinger i august og september, hvor to udvalg mangler (helt eller delvist) at udmønte deres besparelseskrav.

Derudover indebærer budgetvedtagelsen en yderligere rammebesparelse på 5,0 mio. kr. i 2015 stigende til 10,0 mio. kr. i 2018. Administrationen anbefaler, at besparelsen fordeles til udvalgene jf. nedenstående tabel.

Det fremgår af tabellen, at budgetreduktionerne ikke er lige fordelt (ift. udvalgenes budgetter), BØR, SSU og ARB har fået en mindre andel, end de øvrige udvalg, da disse har en række udfordringer til nye udgiftskrævende opgaver og kendte udfordringer.Budgetreduktioner fra budget 2013-2016 og budget 2014-2017
Dertil er der i budgetterne for 2013-2016 og 2014-2017 vedtaget en række budgetreduktioner - også i 2015 og fremefter. Reduktionerne fra 2013-2016 er fordelt til fagudvalgene og udmøntet i konkrete tiltag, men der mangler fortsat implementering af nogle af tiltagene. I forhold til reduktionerne fra budget 2014-2017 (Produktiv Velfærd) arbejdes der fortsat med at finde de tiltag, der skal sikre implementering. Reduktionerne ligger pt. på ØU's rammer og vil blive fordelt til udvalgsområderne, når udmøntningen er helt på plads.

Nye udgiftskrævende opgaver og kendte udfordringer
Endelig er der i budgetaftalen forudsat, at dels nye udgiftskrævende opgaver og dels en række kendte udfordringer skal klares indenfor det eksisterende budget.

De ikke budgetterede budgetudfordringer drejer sig bl.a. om udgifter til stigningen i antallet af flygtninge og familiesammenførte (hvor budgetændringen på 2,1 mio. kr. kun finansiere en del af de forventede merudgifter) og om Sundhedsaftale III, hvor hele udgiften på ca. 1,5 mio. kr. er forudsat finansieret indenfor den eksisterende ramme.

De kendte udfordringer drejer sig bl.a. om den socialfaglige indsats på børneområdet og om den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusydelserne.

Fagudvalgenes opgave
Budgetaftalen for 2015-2018 indebærer en lang række investeringer, der medfører at kommunens kassebeholdning kommer ned omkring 50 mio. kr., og i aftalen indgår derfor, at et fremtidigt udgiftspres ikke skal løses gennem kassefinansierede tillægsbevillinger, men gennem omprioriteringer.

Det betyder, at fagudvalgene har en vigtig opgave med at tilpasse deres forbrug, således at implementeringen af besparelserne fra de sidste tre budgetaftaler, samt udgiftspresset fra nye ikke budgetterede aktiviteter og kendte problemområder løses indenfor den eksisterende budgetramme.

Der er tale om store udfordringer, og derfor forventes det ikke, at udvalgene løser dem alle på novembermøderne. Målet er, at udvalgene på de to møder i november skal beslutte tiltag, der sikrer implementering af omprioriteringer og rammebesparelser fra budget 2015-2018 og Budgetreduktioner fra budget 2013-2016 og budget 2014-2017.

Med hensyn til de nye udgiftskrævende opgaver og de kendte udfordringer kan der arbejdes med disse frem til BO2 2015. Men udvalgene bør allerede nu pege på mulige områder eller temaer, som administrationen skal arbejde videre med og besluttes i udvalget.

Til implementering af de vedtagne budgetreduktioner kan der søges inspiration i tidligere foreslåede besparelser (prioriteringskataloget) og evt. nye. Men set i lyset af udfordringernes omfang, kan det også komme på tale at arbejde med temaer, det vil sige med en bredere mere gennemgribende gennemgang af udvalgsområdet, her kan man for eksempel se på mulighederne for ændrede strukturer og ændret prioritering af serviceniveauet.

Punktet behandles på dette møde og det efterfølgende fagudvalgsmøde. På dette første møde skal udfordringerne præsenteres, og udvalget skal drøfte mulige tiltag. Dog særligt for de udvalg hvor beslutningerne kan få takstmæssige konsekvenser, skal dette besluttes på det første møde. På det efterfølgende møde skal udvalget beslutte konkrete tiltag til sikring af budgetoverholdelse i forhold til omprioriteringer og rammebesparelser fra budget 2015-2018 og budgetreduktioner fra budget 2013-2016 og budget 2014-2017.

Det Tekniske Områdes økonomiske ramme for 2015 og frem
Herunder er angivet de forskellige udfordringer der er inden for den økonomiske ramme for Det Tekniske Område i 2015 og frem, der kræver omprioriteringer inden for udvalget.

Omprioriteringer og rammebesparelser fra budget 2015-2018
Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalgs andel af den vedtagne rammebesparelse er i alt hhv. 0.8 mio. kr., 1,3 mio. kr., 1,3 mio. kr. og 1,8 mio. kr. i årene 2015-2018. (jf. tabellen ovenfor)

Budgetreduktioner fra budget 2013-2016 og budget 2014-2017
Derudover har udvalgene udfordringer ift. til udmøntning og gennemførelse af følgende besparelser fra budget 2013-2016 og budget 2014-2017, vist i nedenstående tabel:


Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg har peget på nr. 1, 2, 3 (allerede udmøntet), 4, 7, 8 og 9 til opfyldelse af udvalgenes udmøntningskrav. Pkt. 8 medtages kun hvis udmøntningskravene for de øvrige punkter ikke kan opfyldes.

Besluttede opgaver uden budget, udgiftskrævende opgaver og kendte udfordringer
Udvalgets ikke budgetterede udfordringer:

 • Katteordning
 • Hegnssyn, sammenlægning af to Hegsnsyn til et


Udvalget har følgende kendte udfordringer:

 • Jordforurening, Strandåsen 6 & 8 og Klokkeskoven
 • Vintertjeneste - serviceniveau
 • Belysning


Samlet overblik og forslag til budgetoverholdelse
Samlet giver dette udvalget følgende udfordringer:

Tal i mio. kr.
2015
2016
2017
2018
Andel af rammebesparelser i budget 2015-2018
0,8
1,3
1,3
1,8
Udmøntning af tidligere vedtagne budgetreduktioner - budget 2013-2016 og budget 2014-2017
1,7
2,4
2,4
2,4
Udgiftskrævende opgaver der ikke er budgetterede
0,2
0,2
0,2
0,2
Kendte udfordringer der ikke er budgetterede
9,0
2,2
2,2
2,2
Udvalgets samlede udfordringer
11,7
6,1
6,1
6,1


Herudover er der en udfordring på Befordring vedr. kørsel af børn & unge kørsel til skole- og special undervisning, da den fulde konsekvens af det gennemførte udbud på dette område endnu ikke kendes.

Udvalget skal på dette møde drøfte udfordringerne og pege på områder, hvor udgifterne kan reduceres via omprioriteringer. Til dette arbejde henvises til prioriteringskataloget, udvalget skal være opmærksom på, at de forslag som DTO har fremlagt allerede er indarbejdet i budgettet. Herunder er gengivet de forslag, der ikke er besluttet samt nye forslag og temaer, der kan arbejdes videre med.

 • Produktiv velfærd, vi ved ikke hvor meget dette kommer til at påvirke det tekniske område
 • Klimatiltag & Landsbypulje, dette er tidbegrænset puljer der bortfalder
 • Belysning, med den seneste budgetreduktion er der kun midler til alm. drift og dermed ikke mulighed for nye tiltag som f.eks. LED belysning.


Administrationen vil frem til næste udvalgsmøde den 24. november 2014 arbejde med forslag til budgettilpasning og omprioritering, der kan sikre budgetoverholdelse ift. omprioriteringer og rammebesparelser samt udmøntning af tidligere vedtagne budgetreduktioner og såfremt det er muligt ligeledes at imødegå øvrige udfordringer i budgetperioden. Endvidere genfremsendes takster for dagrenovation mv.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 186 af 19.02.2014

Økonomi
-

Bilag
Bilag 1: Prioriteringskatalog (Bilaget er ikke vedlagt, men kan ses på PMU 08.09.14, pkt. 1)
Bilag 2: Takster Dagrenovation m.v. Dok. nr. 2014/39838 012

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at beslutte hvilke områder og indsatser administrationen skal arbejde med frem til udvalgets næste møde ift. at imødegå budgetudfordringerne
 2. at godkende bilag 2, Takster Dagrenovation mv.

  Beslutning
 1. Administrationen udarbejder prioriteringskatalog til efterfølgende beslutning.
  Udfordringer vedr. jordforureningssager oversendes til Økonomiudvalget.
 2. Oversendes til Teknisk Udvalg


161. Landsbypuljen 2014, 2. ansøgningsrunde. Oversigtsdokument
01.11G00 - 2014/02328

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget med henblik på at give en samlet oversigt over ansøgninger til Landsbypuljen 2014, 2. ansøgningsrunde. Der er ligeledes udarbejdet særskilte og uddybende dagsordenspunkter for hver ansøgning.

Gribskov Kommune har modtaget 8 ansøgninger til Landsbypuljen 2014, 2. ansøgningsrunde, svarende til i alt 574.818 kr. (brutto) og 523.975 kr. (netto) . Den samlede Landsbypulje 2014 er på 1. mio kr. og ved 1. ansøgningsrunde blev der uddelt for i alt 610.500 kr. Ved denne 2. ansøgningsrunde er puljen derfor på i alt kr. 389.500.

Det skal bemærkes, at en projektansøger ikke har angivet et ansøgt beløb, men ønsker at ansøge 'så meget som muligt' (jvf. nedenstående projekt-oversigt).

Vejledende rammekriterier for Landsbypuljen er behandlet i Plan- og Miljøudvalget 03.02.14 og godkendt i Økonomiudvalget den 17.02.14.:

"Formålet med Landsbypuljen 2014 er at skabe mulighed for, at der kan foretages en række nyskabende investeringer, der fremmer aktiviteter i landsbyer og mindre lokalsamfund. Målet er, at investeringerne medvirker til at styrke lokalsamfundene som attraktive og bæredygtige, herunder også at Gribskov Kommune som en helhed fremstår som attraktiv."

Administrationens vurderinger er sket med udgangspunkt i de vejledende rammekriterier for Landsbypuljen (bilag 1):

 • Er nyskabende og kan sikre fremtidig udvikling af landsbyer og/eller mindre lokalsamfund
 • Falder indenfor et og gerne flere af FOKUSmodellens 5 emner (Fysiske rammer, Omgivelser, Kulturarv, Udviklingspotentialer og Social kapital) og viser nye perspektiver på emnerne
 • Fremmer samarbejde mellem borgere, foreninger, kulturinstitutioner eller virksomheder i Gribskov Kommune
 • Så vidt muligt involverer eksterne samarbejdspartnere som fx fonde, virksomheder, undervisningsinstitutioner m.v.
 • Giver værdi lokalt og har national tiltrækningskraft
 • Er med til at understøtte Gribskov Kommunes identitet, og som et attraktivt sted at bo eller besøge

Administrationen har gennemgået ansøgningerne med henblik på videre politisk prioritering, da der samlet set er ansøgt for mere end de midler, der er i landsbypuljens 2. ansøgningsrunde.

Oversigt over ansøgningerne

Ansøgning Ansøger Ansøgt beløb (brutto / netto) Vurdering
Byens Dag

Formålet er at lave en fælles 'byens dag', hvor Blistrup formidler byen som attraktiv og viser hinanden hvad man laver og kan. Alle har mulighed for at deltage med bod/stand og sælge/vise hvad man laver. Lokalrådet ønsker at vise byens sammenhold og fællesskab også rettet mod udefrakommende.
Blistrup Lokalråd 25.393/25.393 Opfylder kriterierne

Forslag til forudsætning:
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder afhængig af hvor Byens Dag endeligt placeres.
Blistrup Foreningsfitness

Formålet er at etablere et fitnesscenter i Blistrup. Det skal være lig fitnesscenteret, der er i Vejby. Derved får byen et sted med lyst til at motionere, mødes med et smil. Motion, glæde og fællesskab er nøgleord for projektet.
Blistrup Skytte- og Idrætsforening 250.000/222.500 Opfylder kriterierne

Forslag til forudsætning:
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder
Vejbykunst

Formålet er at skabe et farverigt og kunstnerisk bybillede i Vejby og derved at øge interessen for kreativitet og nye initiativer.

Initiativet integreres i skolens undervisning, som en del af 'Den åbne skole'.

Der vil blive lavet kunstneriske fabrikationer af farvestrålende værker som er flytbare elementer. Der vil i alt blive lavet 9-13 værker i årene 2015-2016.
Vejby Lokalråd 60.000/55.200 Opfylder kriterierne

Forslag til forudsætning:
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder

Liv i Ramløse

Projektet vil medvirke til at sikre at Ramløse fortsat er et attraktivt sted at bo eller bosætte sig.

Konkret vil projektet binde byen sammen ved at etablere løbebaner med aktivitetsstationer.

Denne ansøgning vedrører løbebaner i byen og multibane ved Ramløse Hallen.

Ramløse Hallen

- samarbejde med Nordstjerneskolen Ramløse, RIF, Sejlklubben
Beløb ikke angivet - dog ønskes der et så stort beløb som muligt Opfylder delvist kriterierne, idet der ikke er angivet en beløbsstørrelse, der ansøges om.

Forslag til forudsætning:
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder
Petanquebaner i Annisse

Projektet omhandler etablering af 2 petanquebaner som vil kunne benyttes af lokalsamfundets borgere. Begrundelsen er, at der mangler et sted i Annisse hvor man kan mødes uden nogle former for klubmedlemsskab og dyrke et simpelt boldspil.
Annisse Idrætsforenings Venner 35.425/31.882 Opfylder kriterierne

Forslag til forudsætning:
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder
Ud at se med din hest

Projektets formål er at etablere dels ridemuligheder, dels overnatnings-
muligheder (med hest) i kommunen. Hermed bliver det muligt at komme ud og se kommunens seværdigheder på hesteryg.
Gribskov Hestegruppe, en undergruppe af erhvervsforeningen Gribskov Landbrug 54.000/54.000 Opfylder kriterierne

Forslag til forudsætning:
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder
Aktivitetscenter i Esrum

Formålet er at skabe mere liv i foreningslivet og fællesskabet i Esrum/Esbønderup og samtidig bakke op om lokale tilbud til et aktivt idræts- og fritidsliv.

Der søges til skilte og orienteringstavler ved Klubhuset, til aktivitetsposer indeholdende rekvisitter til boldsspil samt til bålplads, borde og bænke
Esrum Idrætsforening og
Esrum Borgerforening
100.000/90.000 Opfylder kriterierne

Forslag til forudsætning:
Projektejer afdækker plangrundlag, ejerforhold og redegøre for fremtidig drift.
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

Projekt-ejer sikrer koordinationen med projektet 'Esrum Natur- og Middelalderlegeplads', der har opnået midler gennem Investeringspuljen 2014.

Projektet blev tildelt 150.000 kr fra Landsbypuljen i 1. ansøgningsrunde
Kløverstier i Vejby

Formålet er at etablere Kløverstier i Vejby under mottoet 'Kongernes Nordsjælland – mens vi venter på Nationalparken'. Etableringen af kløverstierne skal vise vej til natur- og kulturoplevelser i lokalområdet. Samtidig vil stierne understøtte visionen 'Vejby - en by med udsigt ved at synliggøre Vejbys kvaliteter for borgere og besøgende.
50.000/45.000 Opfylder kriterierne


Forslag til forudsætning:
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder
Ialt (brutto/netto) 574.818 /523.975Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver / aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.

Økonomi
Den samlede Landsbypulje 2014 er på 1. mio kr. og ved 1. ansøgningsrunde blev der uddelt for i alt 610.500 kr. Ved denne 2. ansøgningsrunde er puljen derfor på i alt kr. 389.500.

Bilag
Bilag 1: De vejledende rammekriterier for Landsbypuljen. Dokumentnummer: 2014/02328 018

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. ud fra rammekriterierne at tage konkret stilling til de 8 sager om Landsbypulje 2014, der er sat til behandling som særskilte dagsordenspunkter.

  Beslutning

Tiltrådt.
Brian Lyck Jørgensen (O) (I) stemte imod
162. Landsbypuljen 2014: Byens dag, Blistrup Lokalråd
01.11G00 - 2014/41810

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget at udmønte resten af Landsbypuljen 2014 efter Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Landsbypuljen 2014, 2. ansøgningsrunde. Oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Landsbypuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt Byens dag
Formålet er at lave en fælles 'byens dag', hvor Blistrup formidler byen som attraktiv og viser hinanden hvad man laver og kan. Alle har mulighed for at deltage med bod/stand og sælge/vise hvad man laver. Lokalrådet ønsker at vise byens sammenhold og fællesskab også rettet mod udefrakommende.

Lokalrådet ønsker, at Byens Dag skal være selvkørende og -finansierende de kommende år og tænkes som en årligt tilbagevendende begivenhed. Skabes sammen med lokalområdets foreninger, detailhandel mm. Indregnet økonomiske bidrag fra foreninger og detailhandel
/virksomheder.

Vurdering
Opfylder kriterierne for Landsbypuljen 2014

Forudsætning:
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver/aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.

Økonomi
Der ansøges om 25.393 kr (brutto)/25.393 kr.(netto).

Bilag
Bilag 1: Ansøgning_Byens_Dag. Dokumentnummer: 2014/41810 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at bevilge 25.393 kr. under forudsætning om projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

  Beslutning

Tiltrådt.

O (1) stemte imod.
163. Landsbypuljen 2014: Blistrup Foreningsfitness, BSI
01.11G00 - 2014/41812

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget, at udmønte resten af Landsbypuljen 2014 efter Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Landsbypuljen 2014, 2. ansøgningsrunde. Oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Landsbypuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt Blistrup Foreningsfitness
Formålet med projekter er at etablere et fitnesscenter som en 6. afdeling under Blistrup Skytte og Idrætsforening. Inspirationen kommer blandt andet fra foreningsfitnesscenteret, der ligger i Vejby.

Blistrup Foreningsfitness skal være et sted med lyst til at motionere, mødes med et smil, motion, glæde og fællesskab er nøgleord. Har fokus på at nå ud til de unge i lokalområdet – men tilbuddet er for alle over 15 år.

Formålet med projektet er tillige at udvide paletten af aktiviteter i lokalsamfundet så Blistrup forbliver et attraktivt område, og der er gode muligheder for socialt fællesskab og sundhed.

Foruden landsbypuljen vil projektejerne også søge om tilskud fra Nordeafonden, Tuborgfonden, OK, Det Grønne Hus og Sjællandske medier. Disse fonde er endnu ikke søgt, da den nye afdeling af Blistrup Skytte og Idrætsforening holder stiftende generalforsamling den 27.10.14.

Vurdering
Opfylder kriterierne

Forudsætning
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver/aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.

Økonomi
Der ansøges om 250.000 kr. (brutto)/ 222.500 kr. (netto)

Bilag
Bilag 1: Ansøgning_Blistrup_Foreningsfitness. Dokumentnr.:2014/41812 002
Bilag 2: Projektbeskrivelse_2_Blistrup_Foreningsfitness. Dokumentnr.: 2014/41812 003
Bilag 3: Budget_over_etablering_Blistrup_Foreningsfitness. Dokumentnr.:2014/41812 004

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at bevilge 222.500 kr. under forudsætning om projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

  Beslutning

Tiltrådt, idet projektet bevilges kr. 100.000
O (i) stemte imod.
164. Landsbypulje 2014: Vejbykunst
01.11G00 - 2014/41823

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget at udmønte resten af Landsbypuljen 2014 efter Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Landsbypuljen 2014, 2. ansøgningsrunde. Oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Landsbypuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt
Formålet med projektet er at skabe et farverigt og kunstnerisk bybillede i Vejby og derved at øge interessen for kreativitet og nye initiativer hos særligt børn og unge men også i byen i det hele taget. Initiativet integreres i skolens undervisning, som en del af 'Den åbne skole'.

Projektet sigter ligeledes mod at skabe opmærksomhed omkring Vejby, særligt med fokus på turisme og kultur.

Der vil blive lavet kunstneriske fabrikationer af farvestrålende værker som er flytbare elementer. Der vil i alt blive lavet 9-13 værker i årene 2015-2016. Den forventede levetid pr. værk er 5 år. Værkerne placeres rundt om i Vejby.

Projektet er udformet som et samarbejde mellem Skt Helene Skole, Vejby, lokale kunstnere, erhvervsliv, Vejby Lokalråd og Jens Graumann.

Vurdering
Projektet opfylder kriterierne

Forudsætning
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder. Dette gælder særligt ifht. opstilling af værkerne, men der kan også være andre forhold, der gør sig gældende.

Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver/aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.

Økonomi
Der ansøges om 60.000 kr.(brutto)/55.200 kr. (netto)

Bilag
Bilag 1: Ansøgning Vejbykunst. Dok. nr.: 2014/41823 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at bevilge 55.200 kr. under forudsætning om projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

  Beslutning

Tiltrådt, idet projektet bevilges kr. 32.725

O (1) stemte imod.
165. Landsbypulje 2014: Liv i Ramløse
01.11G00 - 2014/41824

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget, at udmønte resten af Landsbypuljen 2014 efter Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Landsbypuljen 2014, 2. ansøgningsrunde. Oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Landsbypuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt
Projektet har til formål at medvirke til at vende en udvikling, hvor Ramløse er udfordret som et attraktivt sted at bo på grund af den generelle udvikling med urbanisering, demografisk udvikling mm. Formålet er at styrke Ramløse som lokalsamfund for borgere, at gøre byen mere attraktiv for turister og skabe øget tiltrækning af tilflyttere.

Formålet opfyldes ved at binde byen sammen med særligt fokus på skole, fritidsordning, Ramløsehallen, RIF og Sejlklubben samt Arresø ved at etablere 3 løbebaner med aktivitetsstationer som eksempelvis beach volly ved sejlklubben, en multibane, overnatningshytter og et motionscenter ved og i hallen.

Ansøgningen til Landsbypuljen vedrører løbebaner i byen og multibane ved Ramløse Hallen.

Ramløse Hallen investerer 200.000 i projektet og vil stå for den fremtidige vedligeholdelse. Desuden søges andres fonde som Nordafonden , Mærskfonden, Tipsmidler, Lokale- og Anlægsfonden mfl.

Vurdering
Opfylder delvist kriterierne, idet der ikke er angivet en beløbsstørrelse, der ansøges om.

Forudsætning
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver/aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.

Økonomi
Der er i ansøgningen ikke angivet et specifikt beløb men søgt om "et så stort beløb som muligt".

Bilag
Bilag 1: Ansøgning_Liv i Ramløse. Dokumentnr.:2014/41824 002
Bilag 2: Landsbypuljen_Visuel fortolkning. Dokumentnr.:2014/41824 003
Bilag 3: DBU Street Play Multibane - Ramløse. Dokumentnr.:2014/41824 004

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at bevilge et beløb under forudsætning om projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

  Beslutning

Tiltrådt, idet projektet bevilges kr. 100.000

O (1) stemte imod.
166. Landsbypuljen 2014: Petanquebaner i Annisse
01.11G00 - 2014/41826

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget, at udmønte resten af Landsbypuljen 2014 efter Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Landsbypuljen 2014, 2. ansøgningsrunde. Oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Landsbypuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt
Projektet omhandler etablering af 2 petanquebaner som vil kunne benyttes af lokalsamfundets borgere. Begrundelsen er, at der mangler et sted i Annisse, hvor man kan mødes uden nogle former for klubmedlemsskab og dyrke et simpelt boldspil.

Gribskov Kommune ejer jorden hvorpå petanquebanerne ønskes opført (ved den gamle skole), Hejeltevej 2A, og den fremtidige vedligeholdelse står Annisse Idrætsforenings venner for.

Vurdering
Opfylder kriterierne

Forudsætning
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver/aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.

Økonomi
Der ansøges om 35.425 kr (brutto)/31.882 kr (netto)

Bilag
Bilag 1: Ansøgning_Petanquebaner. Dokumentnr.:2014/41826 002
Bilag 2: Petanquebaner_Budget og oversigt. Dokumennr.: 2014/41826 003

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at bevilge 31.882 kr. under forudsætning om projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

  Beslutning

Tiltrådt.

O (1) stemte imod.
167. Landsbypulje 2014: Ud at se med din hest
01.11G00 - 2014/41827

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget, at udmønte resten af Landsbypuljen 2014 efter Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Landsbypuljen 2014, 2. ansøgningsrunde. Oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Landsbypuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt
Formålet med dette projekt er:

 • At få fokus på Gribskov Kommunes skønne og meget afvekslende natur samt seværdigheder
 • At fastlægge ridemuligheder mellem seværdigheder samt landsbyer i Gribskov Kommune.
 • At fastlægge mulighederne for overnatninger med hest ifm ridning på ovenstående ruter
 • At få udarbejdet materiale til information om mulighederne for ferie med hest i Gribskov Kommune samt oplyse kommunens borgere om mulighederne
 • At få kendskabet til rideruterne og overnatningsmulighederne på Visit Nordsjællands portal samt andre relevante medier

Projektet vil således arbejde med at etablere dels ridemuligheder, dels overnatningsmuligheder (med hest) i kommunen. Hermed bliver det muligt at komme ud og se kommunens seværdigheder på hesteryg.

Vurdering
Opfylder kriterierne

Administrationen bemærker dog, at der i budgettet er posten 'Tid/kørsel', som projektansøger har redegjort for er til forbrug af tid til fastlæggelse af ruter. Administrationen anbefaler ikke, at projektejer får midler til at dække forbrug af tid til fastlæggelse af ruter. Jævnfør eventuelt bilag 1: Ansøgning_ud at se.

Forudsætning
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver/aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.

Økonomi
Der ansøges om 54.000 kr. (brutto)/54.000 kr (netto).

Bilag
Bilag 1: Ansøgning_Ud at se. Dok. nr.:2014/41827 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget

 1. at bevilge 54.000 kr. under forudsætning om projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

  Beslutning

Tiltrådt.

O (1) stemte imod.
168. Landsbypulje 2014: Aktivitetscenter i Esrum
01.11G00 - 2014/41829

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget, at udmønte resten af Landsbypuljen 2014 efter Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Landsbypuljen 2014, 2. ansøgningsrunde. Oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Landsbypuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt
Formålet med projekter er at skabe mere liv i foreningslivet og fællesskabet i Esrum/Esbønderup og samtidig bakke op om lokale tilbud til et aktivt idræts- og fritidsliv.

Der søges konkret til:

 • Skilte og orienteringstavler ved Klubhuset Esrum Hovedgade 28
 • Aktivitetsposer indeholdende rekvisitter til boldsspil
 • Bålplads, borde og bænke


Det tilstræbes at inddrage lokalbefolkningen i etableringen af aktivitetscenteret, og Idræts- og borgerforeningen står som ansvarlige for driften og vedligeholdelsen af aktivitetscenteret.

Vurdering
Vurdering: Opfylder kriterierne

Administrationen gør opmærksom på, at projektet også har søgt Landsbypuljen i runde 1 med en ansøgning på 300.000, hvor projektet blev tildelt 150.000 kr.

Administrationen bemærker, at det ønskede projekt ligger i et udpeget kulturarvsareal og indenfor Esrum Kanals fortidsmindebeskyttelses-linje.

Forudsætning
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

Projekt-ejer fortsat sikrer koordinationen med projektet 'Esrum Natur- og Middelalderlegeplads', der har opnået midler gennem Investeringspuljen 2014.

Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver/aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.

Økonomi
Der ansøges om 100.000 kr. (brutto)/90.000 kr (netto).

Bilag
Bilag 1: Ansøgning_Aktivitetscenter i Esrum. Dokumentnr.:2014/41829 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget

 1. at bevilge 90.000 kr. under forudsætning om projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

  Beslutning

Ikke tiltrådt.
169. Landsbypulje 2014: Kløverstier fra Vejby
01.11G00 - 2014/41830

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget, at udmønte resten af Landsbypuljen 2014 efter Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Landsbypuljen 2014, 2. ansøgningsrunde. Oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Landsbypuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt
Formålet med projektet er at få etableret Kløverstier i Vejby under mottoet 'Kongernes Nordsjælland – mens vi venter på Nationalparken'. Etableringen af kløverstierne skal vise vej til natur- og kulturoplevelser i lokalområdet, og samtidig vil stierne understøtte visionen 'Vejby - en by med udsigt' ved at synliggøre Vejbys kvaliteter for borgere og besøgende.

Kløverstier er Friluftrådets landsdækkende projekt, hvorfor markeringen af stierne 'Kløverpælen' vil være genkendelig for udefrakommende.

Projektet er et samarbejde i byen mellem idrætsforening, skole, aktive seniorer samt stavgangsgruppe, mens den fremtidige drift og vedligeholdelse vil Lokalrådet i samarbejde med de lokaler foreninger stå for.

Projekt-ejerne forventer tilskud på 25.000 kr fra Friluftsrådet.

Vurdering
Opfylder kriterierne.

Forudsætning
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver/aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.

Økonomi
Der ansøges om 50.000 kr (brutto)/45.000 kr (netto)

Bilag
Bilag 1: Ansøgning_Kløverstier. Dokumentnr.: 2014/41830 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget

 1. at bevilge 45.000 kr. under forudsætning om projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

  Beslutning

Tiltrådt.

O (1) stemte imod.
170. Udviklingsstrategi (planstrategi) 2015: inputs til kortlægning
01.02P00 - 2014/12632

Sagsfremstilling
Udviklingsstrategien (tidligere omtalt som planstrategi) udgør den overordnede strategi, med de politiske visioner og mål for kommunens udvikling og planlægning. Strategien er dermed også - sammen med budgettet - et helt centralt politisk værktøj, til at sikre den ønskede vækst og udvikling.

Udviklingsstrategien er forankret i Økonomiudvalget, og Plan- og Miljøudvalget agerer som den praktiske tovholder for udarbejdelse af strategien. Arbejdet blev formelt igangsat af Økonomiudvalget den 16.06.2014.

Sagen forelægges alle fagudvalg og temaudvalget på november-møderne, for at indsamle inputs til kortlægning af større igangværende og planlagte initiativer af strategisk betydning for den fremtidige udvikling af kommunen. Kortlægningen indgår som en del af baggrundsanalyserne for Udviklingsstrategi 2015.

I foråret udpegede fagudvalgene en række temaer, som udvalgene ønskede at sætte i fokus i de kommende år.

Udvalget anmodes om at drøfte, om udvalget ønsker at angive supplerende temaer til de temaer indenfor udvalget resortområde, som blev drøftet af udvalget på udvalgets temamøde i foråret. Eksempelvis som følge af den nye budgetaftale, ny lovgivning eller andre væsentlige hændelser, der er sket siden foråret.

Plan- og Miljøudvalget opstillede i foråret følgende hovedtemaer med mulig relevans for udviklingsstrategien, som udvalget ønskede at sætte i fokus i de kommende år:

Grøn kommune – fokus på miljø, klima og rekreative værdier

 • Energilandsbyer
 • Vedvarende energi
 • Kystsikring og kystudvikling
 • Nationalpark
 • Stiplanlægning


Byudvikling – fokus på kvalitet frem for kvantitet, plads til forskellighed

 • Bosætningsstrategi
 • Byprofiler
 • Levende bymidter
 • Infrastruktur


På mødet vil administrationen desuden præsentere forslag til program for Byrådets interne temamøde den 01.12.2014 om Udviklingsstrategi 2015.

Lovgrundlag

Lov om Planlægning, LBK nr 587 af 27/05/2013, § 23a (om planstrategi) og §33a (om Lokal Agenda 21)

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at afgive eventuelle supplerende temaer til de nævnte temaer.

  Beslutning

Tiltrådt.
171. Gilleleje: Salg af Vesterbrogade 56 (Pyramiden)
82.02G00 - 2013/15769

Sagsfremstilling
Sagen omhandler salg af den kommunale ejendom "Pyramiden" i Gilleleje, som har været udbudt i efteråret 2013. Seneste udvalgsbehandling var i marts 2014, hvor indstillingen var at annullere det tidligere udbud af juridiske årsager, samt igangsætte ny salgsproces for den del, som ligger vest for det gamle rådhus. Byrådet besluttede at annullere salget, men valgte at sende sagen til fornyet behandling i Plan- og Miljøudvalget i forhold til beslutning om at sætte ejendommen til salg igen.

Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, som skal beslutte om man vil sætte ejendommen til salg efter den beskrevne procesplan. Derudover skal det besluttes om man vil godkende bilag 1, som beskriver de planlægningsprincipper, som tilbudsgivere så vidt muligt skal leve op til. Endelig skal det besluttes, om der skal bevilges en samlet ramme til markedsføring på 50.000 kr.

Særlig tilføjelse efter Økonomiudvalgets behandling den 22.09.2014
Økonomiudvalget valgte den 22. september 2014 at sende sagen tilbage til Plan- og Miljøudvalget med henblik på at få præciseret protokolleringen. Plan- og Miljøudvalget bedes på mødet den 3. november således mere tydeligt anbefale Økonomiudvalget og Byrådet en bestemt proces fremefter for salget af denne ejendom. Når sagen på denne måde sendes tilbage til fagudvalget ændres der ikke på administrationens indstilling, men i protokolleringen kan udvalget give udtryk for ønsker til salgsprocessen. Udvalgene og Byrådet kan således f.x. vælge mellem de 2 nedenstående processer for salget, som vil uddybes mundtligt på Plan- og Miljøudvalgets møde den 3. november.

Som den første mulighed kan Byrådet fortsat vælge en proces, som er beskrevet nedenfor, dog med en måneds forsinkelse. Her forestås salget af administrationen - dog indhentes en ekstern vurdering af eventuelle seriøse indkomne tilbud, inden tilbudene behandles politisk. Forkastes indkomne tilbud vil Byrådet kunne vælge at genudbyde ejendommen til foråret 2015, og her vil man eventuelt kunne vælge at benytte sig af ekstern mægler/rådgiver. Det anbefales, at vælge denne model, hvis udvalgene og Byrådet vurderer, at det er overvejende sandsynligt, at Byrådet vil vælge at sælge på baggrund af en specifik ekstern vurdering af de indkomne tilbud. Dette såfremt den eksterne vurdering konkluderer at ét eller flere indkomne tilbud er attraktive i forhold til markedet og tilbudet i øvrigt lever op til de krav og ønsker, som Byrådet har til indholdet.

Som den anden mulighed kan byrådet vælge en anden proces, der fra starten er bygget op om et samarbejde med en ekstern mægler/rådgiver, som i videst muligt omfang er ansvarlig for salgsprocessen. Vælges denne model vil der skulle indhentes tilbud på den samlede salgsopgave, hvorefter markedsføringen ville kunne indledes til foråret 2015. En politisk behandling af de indkomne tilbud vil så kunne ske efter sommerferien 2015. Vælges denne model skal der bevilges en større økonomisk ramme til salgsprocessen - se nærmere under økonomiafsnittet nederst. Derudover skal der tilrettelægges en ny proces i samarbejde med den eksterne mægler/rådgiver. Det anbefales at vælge denne model, såfremt udvalgene og Byrådet vurderer, at Gribskov Kommune under alle omstændigheder vil skulle benytte sig af et samarbejde med eksterne mæglere/rådgiver, som skal forestå salget af denne ejendom.

Baggrund
Med et temamøde i december 2010 med Kultur- og Idrætsudvalget og Plan- og Miljøudvalget indledtes en proces omkring ejendommen Vesterbrogade 54-56, som i daglig tale kaldes Pyramiden. Efter temamødet arbejdede administrationen videre med en indledende undersøgelse af mulighederne for at etablere Gilleleje Bibliotek og Museum, som en del af Kulturhavnsprojektet i Gilleleje. Denne indledende undersøgelse blev præsenteret for Kultur- og Idrætsudvalget samt Økonomiudvalget i foråret 2011, hvor det blev besluttet at arbejde videre med forarbejderne til en flytning af bibliotek og museum. Byrådet vedtog den 17. juni 2013 at godkende processen for salget af Pyramiden inklusiv det gamle rådhus på Vesterbrogade 54. Den 2. september 2013 blev det endeligt besluttet at sætte den samlede ejendom til salg. Salget blev herefter annonceret i perioden fra d. 3. september 2013 til den 10. oktober 2013, som var deadline for at afgive tilbud.

Byrådet besluttede den 16. december 2013, at bemyndige administrationen til at gå i realitetsforhandlinger med en tilbudsgiver, der havde budt på ejendommen. Dog besluttede byrådet samtidigt, at det gamle rådhus ikke længere skulle indgå i et salg. I henhold til "Bekendtgørelse nr. 799 af 24.6.2011 om udbud ved salg af kommunens faste ejendomme", der dog tale om en væsentlig ændring i forhold til det tidligere udbud, hvilket betyder at ejendommen skal genudbydes. På byrådets møde med den 31. marts 2014 var det derfor indstillet til beslutning at annullere det tidligere udbud, og at påbegynde ny salgsproces for den del, som ligger vest for det tidligere rådhus. Plan- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget tiltrådte indstillingerne med anbefaling om at bruge professionel bistand til markedsføring og salg. Byrådet valgte at følge indstillingen om at annullere det tidligere udbud, men valgte at sende beslutningen om udbud af Vesterbrogade 56 tilbage til fornyet behandling i Plan- og Miljøudvalget. I september 2014 besluttede Plan -og Miljøudvalget at tiltræde igangsætning af en nye salgsproces, men Økonomiudvalget besluttede at sende sagen tilbage til fornyet behandling

Nyt forslag til dokument med krav og ønsker
At det gamle rådhus ikke længere indgår i salget har ikke medført grundlæggende ændringer i dokumentet med forslag til krav og ønsker, som administrationen foreslår danner grundlag for det nye udbud. Ud over tekniske ændringer kan følgende ændringer dog fremhæves i forhold til det dokument, som dannede grundlag for det tidligere udbud:

 • det gamle rådhus indgår ikke længere
 • nyt kortmateriale skitserer den sydvestlige del af ejendommen, der er til salg
 • tydeligere beskrivelse af at kortet kun er en skitse, og at byder skal samarbejde med kommunen om den endelige grundstørrelse
 • små ændringer i formuleringer fremhæver ejendommens eksklusive karakter og de relativt åbne muligheder for benyttelsen fremadrettet
 • nyt layout fremhæver ejendommens attraktive beliggenhed
 • beskrivelse af bygningernes arkitektur
 • beskrivelse af overnatningskapacitet i Gilleleje-området


Dokumentet er retningsgivende for kommende bydere, når de skal forme et tilbud med et tilhørende projekt. Derudover er dokumentet retningsgivende for vurderingen af de tilbud, som kommunen modtager. Som "krav og ønsker"-dokumentet foreligger vil flere forskellige projekter kunne rummes inden for de rammer, som er beskrevet. Dermed gives mulighed for at potentielle investorer selv kan forme projekter, og det er så op til kommunen under tilbudsvurderingen, at vurderer hvilket tilbud, der samlet set giver den største værdi for kommunen. Dokumentet sætter således en strategisk ramme for arbejdet med arealet og for kommunens vurdering af indkomne tilbud.

Salgsproces frem til 2015
Processen frem til beslutning om frasalg af ejendommen er i hovedtræk planlagt som følger frem til februar 2015:

Aktivitet Periode
Idéindkaldelse Gennemført
Salgsmateriale udarbejdes

- herunder et særligt vigtigt dokument om "krav og ønsker" til byderne.
Gennemført
Orientering til PMU og ØU (lukket punkt)
- samt oplæg til drøftelse af en række aspekter i forhold til salg af større ejendomme
Gennemført august 2014
Politisk behandling af salgsmaterialet September 2014
Salget annonceres (udbud) Oktober 2014 - december 2014
Tilbud vurderes af administrationen Januar 2015
Ekstern uafhængig vurdering indhentes, såfremt det vurderes nødvendigt af administrationen Februar 2015
Politisk behandling af de indkomne tilbud Februar eller marts 2015
Endelig aftale om salg af ejendom (købsaftale) forhandles, hvis ikke alle tilbud forkastes Marts 2014 - april 2014
Politisk behandling af købsaftalens overordnede rammer Maj/juni 2015
Nyt plangrundlag Efter sommeren 2015 - aftales nærmere med køber
Rømning når bibliotek flytter til Gilleleje Kulturhavn Vinteren 2015/2016
Ejendommen overtages af køber Vinteren 2015/2016


Markedsføring
Ejendommen er en af kommunens bedst beliggende ejendomme, som appellerer til tilbudsgivere, der har erfaring og mulighed for at arbejde med større projekter med attraktiv beliggenhed. En markedsføring skal derfor være målrettet dette segment i markedet, hvilket skal hvile på en bredere markedsføring, der generelt højner kendskabet til at ejendommen er til salg. På grund af ejendommens eksklusive beliggenhed foreslås en markedsføringskampagne, som ligger på et relativt højt niveau, og som kan gøre det mere sandsynligt, at Gribskov Kommune modtager attraktive tilbud. Markedsføringskampagnen er ikke tilrettelagt i detaljer endnu, men har umiddelbart nedenstående hovedaktiviteter:

Aktivitet Periode
Salgsmaterialet lægges på kommunens hjemmeside og annonce sættes i lokale medier oktober 2014 - december 2014
Skilt ved ejendommen, som viser at ejendommen er til salg oktober 2014 - december 2014
Annoncering i udvalgte medier, som potentielle investorer benytter sig oktober 2014 - december 2014
Åben event ved ejendommen i december november eller december 2014
Direct Marketing målrettet potentielle investorer oktober 2014 - december 2014
Videoer på fx. youtube, som trækker nettrafik ind til kommunens annoncering på hjemmesiden oktober 2014 - december 2014Lovgrundlag

 • Bekendtgørelse nr. 799 af 24.6.2011 om udbud ved salg af kommunens faste ejendomme
 • Indenrigsministeriets vejledning nr. 60 af 28. juni 2004
 • Lov 388 af 06.06.1991 om planlægning (planloven), jf. LBK 587 af 27.05.2013

  Økonomi

En salgsindtægt vil som udgangspunkt tilgå byudviklingspuljen, dog kun under forudsætning af at den budgetterede effektivisering på driften af den samlede ejendomsramme er opnået - jvf. budget 2015-2018. Er dette ikke tilfældet vil salgsprovenu for dette salg tilgå kassebeholdningen.

Bliver der ikke afgivet bud, som Byrådet ønsker at antage, vil omkostninger til salgsprocessen blive konteret særskilt på byudviklingspuljens midler til drift.

De samlede udgifter til markedsføring skal betragtes som en investering, og skal derfor fratrækkes den samlede salgsindtægt efter salg er gennemført. De forskellige aktiviteter er ikke endeligt planlagt, men det vurderes, at en samlet ramme på 50.000 kr vil give muligheder for en markedsføring særskilt for denne ejendom. Vil der skulle indhentes en uafhængig ekstern vurdering før beslutning om salg, vil dette formentlig kræve en ekstra bevilling. Om det er nødvendigt at indhente ekstern vurdering af ejendommens værdi afgøres på et senere tidspunkt, når tilbud foreligger.

Såfremt kommunen i denne udbudsrunde ikke modtager tilbud, som er gode nok, kan man vælge at øge budgettet og hyre en ekstern mægler til en ny udbudsrunde. Udgifterne til ekstern mægler til at varetage denne type salgsopgaver forventes at ligge i omegnen af ca. 100-400.000 kr. Dette vil dog være op til forhandling med en mægler, og det vil typisk afhænge af den endelige salgspris samt den måde opgaven stilles på.

Bilag
Bilag 1(PMU 08.09.2014). Forslag til Krav og Ønsker. Dok. nr. 2013/15769

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

 1. at ejendommen Vesterbrogade 56 sættes til salg efter den beskrevne procesplan,
 2. at godkende de planmæssige krav og ønsker i bilag 1,
 3. at bevilge en samlet ramme på 50.000 kr til en særskilt markedsføring af ejendommen

  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger

Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 08-09-2014:
1.-3. Anbefalingen tiltrådt.

Økonomiudvalgets beslutning den 22-09-2014:

Sagen sendes tilbage til Plan- og Miljøudvalget mhp. at få en præcisering af protokolleringen i udvalget, ift. hvad der skal ske, hvis der ikke indgås aftale med en af de investorer, der er dialog med p.t., og hvor salget i så fald skal forestås af en ekstern erhvervsmægler.

Beslutning

 1. Tiltrådt, idet 2 eksterne mæglere vurderer ejendommen forud for, at den sættes til salg.
  Såfremt der ikke indkommer attraktive tilbud, sættes ejendommen til salg ved ekstern mægler.
 2. Tiltrådt, idet det vurderes hvor meget området kan bære ift. bebyggelsesprocent.
 3. De med salget forbundne omkostninger modregnes i provenuet.172. Forslag til Lokalplan 567.01 for erhvervsområde på Mårum gl. teglværk
023273 - 2013/11691

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet om offentlig fremlæggelse af lokalplanforslag.

Plan- og Miljøudvalget igangsatte den 15.05.2013 udarbejdelsen af forslag til Lokalplan 567.01 for erhvervsområde på Mårum gl. teglværk. Grundlaget for lokalplanen, en ønsket produktion på op til 75000 tons beton/mørtel pr. år, er tiltrådt af Byrådet den 01.09.2014. Forslag til lokalplan forelægges nu Plan- og Miljøudvalget med henblik på godkendelse til offentlig fremlæggelse. Lokalplanforslaget er vedlagt som bilag 1.

Lokalplanforslaget omfatter matr.nr. 5k Mårum By, Mårum, det gamle Mårum Teglværk. Lokalplanen har til formål at fastlægge områdets anvendelse til erhvervsformål som erhvervshotel med muligheder for flere typer erhverv, samtidig med at der gives mulighed for beton- og mørtelproduktion uden et produktionsloft. Lokalplanen rummer samtidig mulighed for opførelse af en lukket vaskehal til betonkanoner.

Baggrund
Wewers A/S har med brev af 20.12.13 søgt om tilladelse til en samlet årlig produktion op til 75.000 tons beton og mørtel på ejendommen. Ejendommen er i dag omfattet af Lokalplan 74.99, der udlægger området til et blandet erhvervsområde (erhvervshotel). Lokalplanen begrænser produktionen til klasse 4-virksomheder, hvilket siden 2007 i praksis har været vurderet som mindre virksomhed med årsproduktion op til 20.000 tons. Med ny lokalplan kan der ske ændring i nuværende begrænsning til klasse 4-virksomheder, således at der gives mulighed specifikt for en større beton- og mørtelproduktion.

Der ses ikke at være mulighed for dispensation fra eller ændret vurdering af eksisterende plangrundlag. På den baggrund har en øget årsproduktion udløst et krav om en ny lokalplan.
Ændringen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.

Ejendommen er et eksisterende erhvervsområde, og bygningerne er velegnede til samt indrettet ud fra den nuværende anvendelse, beton- og mørtelproduktion. Samtidig er der tale om en beliggenhed, hvor der er umiddelbart tilgrænsende naboer og dermed et hensyn at tage i lokalområdet. En zonering af virksomhedsklasser fastholdes derfor.

Administrationen anbefaler, at forslag til Lokalplan 567.01 godkendes til offentlig fremlæggelse i minimum 8 uger umiddelbart efter Byrådets godkendelse, forventeligt 24.11.14. Samtidig anbefales på baggrund af miljøscreening vedlagt som bilag 2, at det godkendes, at forslag til Lokalplan 567.01 ikke skal miljøvurderes.

Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013, § 15 stk. 2 og 4, § 16, § 19 stk. 2 og § 24
Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26.06.2010, § 33
Kommuneplan 2013-2025 for Gribskov Kommune
Lokalplan 74.99 for Nyt erhvervsområde ved Mårum Teglværk, aug. 2002
Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse nr. 939 af 03.07.2013

Økonomi
-

Miljøforhold
I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer har administrationen vurderet, at lokalplanforslaget ikke skal miljøvurderes. Vurderingen begrundes med, at der er tale om et eksisterende erhvervsområde, hvor der i dag er mulighed for etablering af varierende virksomheder. Produktion af beton og mørtel vil foregå på eksisterende anlæg i eksisterende bygninger, og planen vil i øvrigt fastholde al anden erhvervsaktivitet indenfor de hidtil tilladte miljøklasser. Samlet vurderes der ikke at ske en væsentlig miljømæssig påvirkning af området. Screening fremgår af bilag 2.

Miljøscreeningen har været sendt til relevante myndigheder, der ikke har haft bemærkninger.

Vedtages lokalplanen senere med mulighed for en udvidet produktion, vil der efterfølgende skulle gives miljøgodkendelse til virksomheden, for at plangrundlaget kan udnyttes.

Høring
Der har været afholdt dialogmøde 04.06.14 med deltagelse fra både naboer/lokalsamfund og virksomheden.

I henhold til planlovens § 24 skal lokalplanforslaget fremlægges i offentlig høring i minimum 8 uger forud for beslutning.

Bilag
Bilag 1: Forslag til Lokalplan 567.01. PMU 031114 Dok. nr. 2013/11691 074
Bilag 2: Miljøscreening af forslag til Lokalplan 567.01. PMU 031114 Dok. nr. 2013/11691 077

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at Forslag til Lokalplan 567.01 ikke skal miljøvurderes, og
 2. at Forslag til Lokalplan nr. 567.01 godkendes til offentlig fremlæggelse.

  Beslutning

Udgår.
173. Ansøgning om ny Rema 1000 butik på ejendommen Vestvej 8 - 10 i Esbønderup
012624 - 2012/31595

Sagsfremstilling
Sagen forelægges udvalget til beslutning.

Reitan Ejendomsudvikling A/S har på vegne af Rema 1000 tilbage i 2012 søgt om principiel tilladelse / godkendelse til etablering af en ny butik på ejendommen matr.nr. 1 n og 1 bø samt del af matr.nr. 1 bk (landzoneareal) alle Kirke Esbønderup By, Esbønderup.

En gennemførelse af projektet forudsætter en ny lokalplan.

Det aktuelle areal er lokaliseret på hjørnet af Hillerødvej / Vestvej og er dermed direkte nabo til Esbønderup Kirke.

Den nye butik skal afløse den hidtidige butik som er beliggende på Østvej 8 B som af Rema er betegnet som utidssvarende (bygninger i dårlig stand) og samtidig ikke rentabel med dens nuværende placering. Det bemærkes at Rema ikke er ejer af bygningen på Østvej 8 B.

Med baggrund i tidligere udvalgsbeslutninger (redegøres nærmere herfor efterfølgende) har administrationen i tæt positivt samarbejde med Rema søgt at tilpasse projektet om en mulig ny butik bedst muligt i de følsomme omgivelser tæt på kirken.

Det er administrations opfattelse, at man ved det foreliggende projekt bedst muligt har tilpasset projektet, hvorfor sagen nu forelægges udvalget med henblik på beslutning om videre sagsgang.

Administrationen har valgt ikke at beskrive projektet i detaljer i det der henvises til bilag 2.

Projektet er ændret væsentligt set i relation til det oprindelige, idet der særligt kan lægges vægt på, at man har flyttet bygningen samt p-pladsen, således at Rema ikke længere "omklamrer" kirken / kirkegården.

Dertil er bygningen gjort mindre og man bygger butikken med kælder som varelager alt sammen for at søge at mindske bygningsarealet mest muligt.

Sagens historik

I det følgende beskrives det hidtidige sagsforløb og der henvises til protokollen for de enkelte udvalgsmøder med bilag hvor der er en indgående gennemgang af de generelle udfordringer men også de særlige problemstillinger som knytter sig til en evt. opførelse af en ny butik.

De helt særlige problemstillinger skal dog indledningsvis fremhæves i denne sagsfremstilling:

 • Da der ønskes bygget i kirkegårdsnære omgivelser har Helsingør Stiftøvrighed mulighed for at nedlægge veto mod en lokalplan.
 • En butik med den ønskede placering vil indebære, at centerområdet i Esbønderup skal udvides til også at omfatte den aktuelle ejendom.


Udvalget behandlede på mødet den 20.06.12 under pkt. 87 et skitseprojekt til en ny Rema butik på Vestvej 8 i Esbønderup. Udvalget besluttede, at der skulle afholdes et borgermøde før man traf yderligere beslutninger i sagen.

Efterfølgende blev der den 20.08.12 afholdt borgermøde på Tingbakkeskolen.

Sagen blev i forlængelse heraf forelagt udvalget på mødet den 26.09.12 under pkt. 135 hvor der forelå en opsummering af borgermødet. Udvalget besluttede bl.a. at der fortsat skulle arbejdes videre med projektet.

Arbejdet med videreudvikling af projektet

Der er afholdt møder med menighedsrådet i Esbønderup hvor også repræsentanter fra stiftøvrigheden var til stede. Baggrunden for mødet var at også Rema har ønsket den bedst mulige dialog og samtidig at søge at få inputs til projektet.

Det bemærkes i øvrigt, at Rema ligeledes har holdt møder med DN.

Menighedsrådet tilkendegav, at man havde betænkeligheder til byggeriets nære placering til kirken og kirkegården. Samtidig hermed foreslog man at man i stedet flyttede byggeriet til den modsatte side af Hillerødvej.

Administrationen måtte afvise en placering vest for Hillerødvej idet man derved er ude i ren landzone og det ikke er muligt at udvide centerområdet til arealer som er afskåret af Hillerødvejen.

Stiftøvrigheden erklærede sig på forhånd som modstandere af en ny Rema.

Da der nu foreligger et gennemarbejdet projekt anmodes udvalget om at tage stilling til den videre sagsgang.

Administrationens overvejelser / vurderinger

Sagen anses at have endog meget stor betydning for udviklingen i Esbønderup men der er så spørgsmålet om den følsomme placering.

Herunder ligger også spørgsmålet om hvorvidt det aktuelle areal er / skal være en del af et centerområde som jo normalt knytter sig til "midtbyen".

Samtidig er der med de foreløbige udmeldinger fra Stiftet ingen mulighed for at kunne vedtage en ny lokalplan.

Såfremt udvalget beslutter at der skal arbejdes videre med sagen bør det endelige projekt først og fremmest forelægges Stiftet med henblik på opnå en tilkendegivelse.

Lovgrundlag
Lov om planlægning §13, Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013 med senere tilføjelser
Kommuneplan 2013 - 2025 for Gribskov Kommune

Lokalplan 27.17 Bevarende lokalplan for Esbønderup

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag 1 (03.11.2014): Rema 1000 Esbønderup, muligt lokalplanområde
Bilag 2 (03.11.2014): Rema 1000 Esbønderup, endeligt skitseprojekt dateret 10.07.14

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller,

 1. at der træffes beslutning om hvorvidt der skal arbejdes videre med sagen, og man i bekræftende fald forelægger projektet for Helsingør Stiftøvrighed

  Beslutning

O (1) og V (3) stemte for
S (2) og G (1) stemt imod.

Indstilling tiltrådt.

Bo Jul Nielsen begærede sagen i Byrådet.
174. Opførelse af ny Netto på Dansk Supermarkeds egen grund, Gilleleje.
012471 - 2014/39249

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget til beslutning om bemyndigelse til at arbejde videre med ansøgning om nyt Netto byggeri uden udarbejdelse af ny lokalplan. Dertil anbefaling om partshøring.

Netto A/S har den 19. september 2014 henvendt sig til Gribskov Kommune med ønske om at nedrive eksisterende butik og opføre en ny butik på egen matrikel, Vesterbrogade 30-32, Gilleleje. Eksisterende butik er ca. 549 m² og placeret mod den østlige skelgrænse, med parkering på den vestlige side, samt kommunens parkeringsareal på den østlige side af bygningen. I denne ansøgning er byggeriet ca. 1000 m² og placeret tæt mod den vestlige skelgrænse og parkering er placeret mod den østlige skelgrænse.

Den nye Netto er ikke i fuld overensstemmelse med lokalplan 15.49 For Gilleleje Bymidte, og der kan være tale om flere bestemmelser hvorfra der skal ske dispensation, alt afhængig af endelig udformning:

  • Bebyggelsesprocent max 40
  • Bygningshøjde max 8,5 meter
  • Bygningsdybde max 10 meter
  • Sluttet facade
  • Tagform (saddeltag)


Det nye Netto-byggeri vurderes at være i overensstemmelse med de overordnede principper i Lokalplan 15.49 for Gilleleje Bymidte, herunder formål og anvendelse. Her er det skrevet, at der skal sikres udbygningsmuligheder og der skal arbejdes for en styrkelse af handel i Gilleleje centerområde.

Det anbefales derfor, at der ikke udarbejdes en ny lokalplan, men at der kan dispenseres fra de bebyggelsesregulerende bestemmelser som et konkret projekt eventuelt er i strid med.

Der skal i processen arbejdes på at sikre de arkitektoniske interesser i Gilleleje ud fra Gribskov Kommunes arkitekturpolitik ved at indgå i dialog med bygherre. Her vil følgende kunne indgå som en del af helhedsvurderingen for det nye byggeris indpasning i nærområdet for centerområdet i Gilleleje bymidte:

  • Overgangen mod vest, hvor den eksisterende karrébebyggelse fortsætter.
  • Parkeringsforholdene
  • Vinduer, facader og tagkonstruktioner, der har betydning for omkringliggende naboer, samt den overordnede oplevelse af Vesterbrogade og Svend Henriksens vej.
  • Materialernes forhold til det omkringliggende.


Administrationen anbefaler en partshøring jf. forvaltningsloven af de direkte berørte naboer. Dispensationer fra lokalplanens bestemmelser skal endvidere i naboorientering jf. planlovens bestemmelser. Efter udarbejdelse af skitseprojekt og resultat af partshøringen og naboorientering, skal projektet op til endelig politisk beslutning i Plan- og MiljøUdvalget i forhold til eventuelle dispensationer.

Foreløbige skitser:
Placering af bygning:


Idéskitse af fremtidig situationsplan


Idéskitse perspektiv fremtidig bygning


Lovgrundlag
Lokalplan 15.61, for restaurationsvirksomhed og udeservering i Gilleleje By
Lokalplan 15.49 for Gilleleje Bymidte
Kommuneplan for Gribskov Kommune for 2013-25
Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27/05/2013 om Lov om planlægning

Økonomi
-

Høring
Administrationen vurderer, at der skal foretages partshøring af direkte berørte naboer jf. forvaltningsloven. Dispensationer fra lokalplanen forudsætter endvidere naboorientering af en større kreds jf. planlovens bestemmelser.

Bilag
Bilag 1(03.11.2014): Notat ang. lokalplanpligt. Dok. nr. 2014/39249 001

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at tiltræde, at administrationen bemyndiges til at arbejde videre med projektet uden at der udarbejdes ny lokalplan.

  Beslutning

Tiltrådt.
175. Lovliggørelse af udnyttet tagetage i sommerhus
017519 - 2014/16550

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget med henblik på beslutning om der skal gives afslag på ønsket om udnyttelse af tagetage til beboelse.

Ansøgning
Mono ARK arkitekter, søger på vegne af ejer Jan Haarkjær, om lovliggørelse af tagetage på 33 m2 i sommerhus, Bragesvej 15 i Vejby.

Ejendommen
Grunden er på 1200 m2. Sommerhuset har fået byggetilladelse i 1974 og er på 66 m2, uden inddragelse af tagetage til beboelse. Det fremgår af tegninger knyttet til byggetilladelsen, at huset blev udført med hanebånd og tagvinduer. Det står i et brev knyttet til byggetilladelsen, at der ikke er en trappe til loftet og at loftet anvendes til pulterrum med adgang via loftslem. De ydre rammer for bygningen har ikke ændret dimensioner siden opførelsen.

Området
Syn af ejendom og området, udført i oktober 2014, gav indtryk af, at Bragesvej er præget af ældre lav sommerhusbebyggelse i én etage.

Lovgivning
I BR10 afsnit 2.2.4 stk 1´s vejledningstekst fremgår, at hvis eksisterende bebyggelse i området overvejende er opført i 1½ etage med udnyttet tagetage, kan ny bebyggelse opføres efter helhedsvurdering jf kap 2.3, med henblik på at tilpasse ny bebyggelse til områdets karakter. Ønsker kommunen at meddele tilladelse til udnyttet tagetage til beboelse i et sommerhusområde der ikke overvejende består af sommerhuse med udnyttet tagetage, vil det være passende, at udføre en partshøring i henhold til forvaltningslovens §19. Grundejerforeningen bør orienteres om partshøringen.

Der er på ejendommen tinglyst en servitut af 05.03.1968 nr 2669-16. Af afsnit 2 fremgår at der kun må opføres et beboelseshus i ét plan. Ønsker kommunen at give en tilladelse til udnyttelse af tagetagen og ikke håndhæve denne bestemmelse i servitutten, vil det være hensigtsmæssigt, at høre naboer og grundejerforening om deres kommentarer til det ansøgte, før der træffes endelig afgørelse. Denne høring er ikke lovkrav.

Vurdering
Der blev taget stilling til tagetagen ved opførelsen af huset. Huset er godkendt med et tag med høj rejsning, men uden udnyttelse af loftrummet til andet end opbevaring og eventuelt som tørreloft. Udnyttede tagetager er ikke typisk for sommerhusområdet og det vurderes, at der heller ikke nu er overvejende forhold der taler for at tillade beboelse i tagetagen.

Et afslag på ansøgningen om lovliggørelse af udnyttelsen af loftrummet til beboelse, vil medføre at ejer modtager et påbud om at ændre indretningen og ophøre med brugen af rummet.

Lovgrundlag
Byggeloven LBK nr 1185 af 14/10/2010
Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27/05/2013 om Lov om planlægning
Forvaltningsloven LBK nr 433 af 22/04/2014

Økonomi
-

Bilag
Bilag 1: Syn af Bragesvej 15. Dok nr 2014/16550 010
Bilag 2: Kort af området ved Bragesvej 15. Dok nr 2014/16550 011

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at meddele afslag til udnyttelse af tagetage til beboelse.

  Beslutning

Tiltrådt.
176. Opbevaring af både på Fiskerbakken 5 i Gilleleje.
015904 - 2014/29130

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget med henblik på beslutning om at give dispensation til bådoplag på ejendommen.

Ejeren af Fiskerbakken 5 i Gilleleje, Østerbro Tømmerhandel Aps, søger om tilladelse til at etablere bådoplag på hele ejendommen samt en vaskeplads.

Ejendommen er beliggende inden for lokalplan 15.80´s delområde IV, for hvilket der gælder, at der må etableres virksomheder tilhørende miljøklasse 4, der bl.a. omfatter mindre belastende produktionsvirksomheder, samt lager og oplæg.

I lokalplanen 15.80 § 3.6.5 åbner mulighed for dispensation til bådoplag. Der står at "arealoplæg af både og campingvogne til vinteropbevaring kan finde sted efter Byrådets nærmere godkendelse". Det betyder, at det kræver en dispensation at få tilladelse til oplag af både på ejendommen.

Ansøgningen har været i naboorientering og der er kommet en indsigelse. Indsigelsen er fra ejer af Stæremosen 58 der driver Boat Camp, bådopbevaring. Indsigelsen går på at det er en konkurrerende virksomhed og at Boat Camp har ledige pladser. Indsigelsen går også på at det vil give miljømæssige problemer hvis vaskepladsen ikke etableres miljømæssigt korrekt. Endelig går indvendingen imod ansøgningen på, at det kræver dispensation fra lokalplanen.

Administrationen vurderer, at bådoplag vil passe ind i området. En dispensation kan være med vilkår om, at der holdes en passende afstand til naboskel og vejskel der tager hensyn til omgivelserne.

Lovgrundlag
Lov om planlægning § 19 (lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013 med senere ændringer)

Økonomi
-

Miljøforhold
Der vil blive taget højde for miljøforhold i en byggetilladelse.

Høring
Der er gennemført naboorientering af hele lokalplanområdet i september 2014.

Bilag
Bilag 1: Kort over området. Dokument nr 29130 016

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at tiltræde, at meddele en dispensation til bådoplag.

  Beslutning

O (1) og G (1) stemte for
A (2) og V (3) stemte imod.

A stillede forslag om at sagen udsættes.

A (2) og V (3) stemte for
O (1) og G (1) stemte imod

Ændringsforslag tiltrådt.
177. Græsmosevej 3, landzonesag: ridehal til stutteri
019538 - 2014/24639

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget med henblik på beslutning om eventuel anerkendelse af stutteri med en umiddelbar ret til at opføre ridehal på Græsmosevej 3, Ramløse.

Beslutning skal træffes efter besigtigelse på ejendommen, som foretages i tilknytning til udvalgsmødet den 03.11.2014.

Historik og projektbeskrivelse
Plan- og Miljøudvalget gav den 19.06.2013 landzonetilladelse til en ridehal samt en stald på ejendommen til et hesteerhverv, som med baggrund i den daværende ansøgning ikke kunne defineres som egentligt stutteri med kontinuerlig følproduktion m.v., men hvor erhvervet ønskedes understøttet med mulighed for tilridning i en ridehal. En nabo påklagede afgørelsen, og Natur- og Miljøklagenævnet ændrede 17.06.2014 kommunens afgørelse om ridehallen til et afslag, da en tilladelse til ridehal ses at være i strid med de interesser, administrationen skal varetage jf. planlovens landzonebestemmelser. I afgørelsen skriver nævnet, at de generelt er restriktive og tilbageholdende med at tillade ridehaller til privat brug for at undgå en forholdsvis stor og uønsket bygningsmasse i det åbne land.
Nævnet skriver endvidere, at ridehallen vil fremstå dominerende og virke markant i det kuperede landskab og at en tilladelse ville kunne danne præcedens. Der er i afgørelsen lagt vægt på, at der er tale om en mindre ejendom, hvor ridehallen skal anvendes til privat brug samt til en begrænset kreds af brugere. At ejer har redegjort for en vis erhvervsmæssig udnyttelse af ridehallen i forbindelse med stutterilignende aktivitet mener nævnet ikke er tilstrækkeligt til at begrunde en tilladelse.

Ejer har 29.07.2014 indsendt ny ansøgning om etablering af ridehal på 21,5 x 45 m med den begrundelse, at der i flere år er drevet stutteri på hobbyplan, hvilket nu ønskes drevet professionelt, hvorfor hallen er nødvendig. Der er investeret i nye hopper, og der forventes en kontinuerlig følproduktion. Tilridning og træning samt øvrig daglig drift forestås primært af ejerne under kyndig vejledning, men uden berider, samt ved 1 måneds tilridning udenfor ejendommen. Ejerne har fuldtidsjobs, men dels har den ene mulighed for fleksibilitet via hjemmearbejdsplads, dels har den anden planer om deltidsarbejde ved praksis fra hjemadressen, og de påregner dermed selv at kunne stå for den daglige drift. Fra 2018 budgetteres med staldhjælp.

Administrationen har foretaget sagsvurdering og i september 2014 oplyst ejer, at der samlet set ikke menes at være grundlag for tilladelse til hallen. Ud fra dette har ejer ønsket udvalgsbehandling af ansøgningen. Efterfølgende har ejer oplyst, at der forventes erhvervet yderligere 2 avlshopper, som begge er ifolet. I givet fald vil ejendommen herefter have 7 avlshopper, hvoraf 4 forventes at fole i 2015, og der forventes årligt 4-5 føl fremover. Heraf vil de 2 bedste beholdes til optræning / tilridning, mens de resterende vil sælges som føl. Nyt budget er fremsendt.

Administrationens vurdering
På baggrund af klagenævnets tidligere afgørelse for ejendommen vurderer administrationen, at der skal vises tilbageholdenhed i forhold til mulighed for ridehal på ejendommen. Det vurderes, at der er tale om et stutteri, der ikke drives professionelt, men på hobbyplan.

Såfremt Plan- og Miljøudvalget beslutter, at det skal anerkendes som professionelt stutteri, vil der dannes praksis på området, hvor Gribskov Kommune anerkender følgende rammer for stutteri:
-7 hopper med forventeligt 4-5 føl årligt, hvoraf alene 2 føl beholdes til optræning
-En virksomhed, hvor ejer ikke er fuldtidsbeskæftiget, og hvor der ikke er ansatte herunder heller ikke berider
-En virksomhed, der samlet set har et relativt stort underskud i en syv års periode (når akkumuleret underskud modregnes i forventede kommende indtægter).

Hvis udvalget ikke anerkender en direkte ret til hallen, kræver projektet en landzonetilladelse. Det vurderes dog, at der på baggrund af tidligere klagenævnsafgørelse ikke kan gives en landzonetilladelse. Såfremt udvalget alligevel på baggrund af ansøgning og nye oplysninger fortsat ønsker at vægte muligheden for udvikling af erhverv med stutterilignende karakter via en landzonetilladelse, anbefales det at indtænke følgende tinglyste vilkår for en tilladelse til ridehal:

 • at der etableres dækkende beplantning langs ridehusets sydlige facade (mod nabo i nr 5).
 • at bygningen placeres i terræn således, at der bliver mindst mulig terrænændring langs bygningens østlige gavl. Niveauplan fastlægges endeligt i forbindelse med byggesagen.


Områdets karakter og plangrundlag
Ejendommen er en landbrugsejendom og er registreret med et samlet grundareal på godt 9,2 ha. Ejendommens bebyggelse består ifølge BBR af et stuehus på 195 m² og en ombygget driftsbygning (kontor) på 95 m², en udlænge på 110 m² samt en stald / ladebygning på 102 m². Der er givet landzone- og byggetilladelse til en ny hestestald på 291 m2, som er under opførelse. Ejendommen er beliggende i det åbne land og er vejbetjent via den private fællesvej Græsmosevej. Eneste nære nabobeboelser er Græsmosevej 5 samt større gård på selve Præstevej lige nord for nr. 3.

Arealet hvor der ønskes bygget er beliggende i forholdsvis fladt agerland, og er jævnfør Kommuneplan 2013-2025 beliggende i et udpeget kulturmiljøområde. Inden for kulturmiljøer gælder, at blandt andet nybyggeri ikke bør planlægges eller gennemføres, medmindre det kan ske uden at forringe oplevelsen og forståelsen af kulturmiljøet. Bygninger og anlæg inden for beskyttelsesområder skal placeres og udformes med hensyntagen til bevaring og beskyttelse samt mulighed for forbedring af de kulturhistoriske værdier.

Ifølge kommuneplanen ligger ejendommen også indenfor et område med bevaringsværdigt landskab. Indenfor bevaringsværdigt landskaber må der som hovedregel ikke planlægges eller gennemføres byggeri og anlæg ud over det, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Tilstanden og arealanvendelsen må kun ændres, såfremt det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, og såfremt det ud fra en konkret planmæssig vurdering kan ske uden at tilsidesætte de særligt værdifulde sammenhængende helheder eller enkelte elementer.

Administrationen har tidligere besigtiget ejendommen og samlet set vurderet, at der trods udpegningerne skitseret ovenfor kunne gives tilladelse til en ridehal som ansøgt i 2013. Dette blev underkendt med Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i juni 2014.

Afvejning af interesser
På baggrund af de indkomne oplysninger skal der ske en samlet vurdering af, hvorvidt stutteriet kan anerkendes som landbrugserhverv ud fra planloven. Det skal tages i betragtning, at afgørelsen vil kunne danne præcedens, samt at Natur- og Miljøklagenævnet netop har givet afslag på tilladelse til etablering af en ridehal på ejendommen.

Gribskov Kommune har ikke en tydelig praksis i forhold til stutterier, men foretager et skøn ud fra den vejledende definition om, at virksomheden bl.a. skal have en professionel/kommerciel karakter, hvor en ridehal kan være nødvendig for den kommercielle drift med henblik på tilridning af ungheste.

Ifølge praksis defineres stutteri ved at der er mindst 5-7 avlshopper. Ansøger har med seneste oplysninger beskrevet, at der forventes at være syv avlshopper ultimo 2014. Dette opfylder umiddelbart kravet, men kan ikke stå alene i vurderingen.

Hvad angår følproduktion foreligger der en klagenævnsafgørelse om, at alene salg af 2 tilredne heste årligt ikke kunne gøre en ridehal erhvervsmæssigt nødvendig. Det bemærkes, at der med ansøgers eksisterende stald samt den stald, der er under opførelse, dimensioneret til 10 heste, vil være plads til i alt 15 heste. Det betyder, at der ikke er staldkapacitet til at udvide ved eksempelvis at beholde 3 føl årligt.

Af det fremsendte budget fremgår det, at der i årene 2014 til og med 2020 budgetteres med et samlet underskud. Selvom det anføres, at der er sat midler til side til finansiering af ridehal og til dækning af underskud, vurderer administrationens økonomiafdeling, at der med et så stort underskud ikke er tale om en rentabelt drevet virksomhed.

På baggrund af ovenstående samt den beskrevne arbejdskraft/tid der lægges i tilridning, træning og daglige drift vurderer administrationen, at der er tale om stutteri på hobbyplan, der ikke berettiger opførelse af en ridehal.

Lovgrundlag
Lov om planlægning § 35, stk. 1 og § 36, stk. 3 (lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013 med senere ændringer)
Kommuneplan 2013-2024 for Gribskov Kommune

Økonomi
-

Høring
Såfremt det besluttes, at der skal arbejdes for en landzonetilladelse til det ansøgte, skal sagen i henhold til planlovens § 35 stk 4 i 14 dages naboorientering, før der træffes endelig beslutning om tilladelse.

Bilag
Bilag 1: Græsmosevej Oversigtskort PMU 031114 Dok.nr. 2014/24639 019
Bilag 2: Græsmosevej Situationsplan PMU 031114 Dok.nr. 2014/24639 020

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. enten at anerkende det ansøgte som nødvendigt for stutteridrift efter § 36, eller
 2. at der gives afslag på landzonetilladelse efter § 35 til det ansøgte.

  Beslutning
 1. Tiltrådt.
 2. Udgår178. Holløse Gade 21, landzonesag: projekt 'Haver til Maver' på Rabarbergaarden (lovliggørelse)
020374 - 2014/31334

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget med henblik på beslutning om lovliggørende landzonetilladelse til projekt 'Haver til Maver', der siden 2013 er etableret på et mindre landzoneareal på landbrugsejendommen Rabarbergaarden, Holløse Gade 21, tilhørende Louise Køster og Thomas Elletoft.

Administrationen kan anbefale det ansøgte på følgende vilkår:

 1. at landzonetilladelsen gøres midlertidig svarende til projektperioden 2013 til 2016.
 2. at projektet gennemføres i overensstemmelse med ejernes beskrivelser, se bilag 1, herunder åbningstider og antal besøgende
 3. at placering af projektområdet tilrettes i overensstemmelse med ejernes forslag af 22.06.2014, se bilag 2, og at efterfølgende udvidelse og/eller ændring af projektområdets afgrænsning vil kræve fornyet landzonesagsbehandling
 4. at arealet efter endt projektperiode, dvs. ved udgangen af 2016, retableres som almindelig landbrugsjord, med mindre der forud er søgt om og godkendt permanente rammer
 5. at opførelse af nye eller udvidelse af eksisterende skure vil kræve fornyet landzonesagsbehandling
 6. at det sikres, at de åbne ildsteder er i overensstemmelse med bekendtgørelse om brug af åben ild og lys m.v.
 7. at der søges om godkendelse af muldtoilet i overensstemmelse med miljøbeskyttelsesloven regler herom
 8. at et ønske fra ejer om at gøre projektet permanent efter 2016 vil kræve en fornyet landzonesagsbehandling med revurdering af plangrundlaget


Vurdering
I forbindelse med budgetaftale for 2013 blev det politisk besluttet, at daginstitutioner og skoler/FO skulle afprøve og implementere konceptet 'Haver til Maver' i samarbejde med ejerne fra Rabarbergaarden i Holløse.

Sagen blev på daværende tidspunkt ikke vurderet efter planlovens landzonebestemmelser.

Administrationen har nu på foranledning af nabohenvendelse i foråret 2014 vurderet, at aktiviteten 'Haver til Maver' indebærer en ændret anvendelse af et ubebygget landbrugsareal på ca. 0,75 ha. Denne ændrede anvendelse er omfattet af planlovens § 35, stk. 1, og således omfattet af krav om landzonetilladelse efter samme lov.

Da aktiviteten på tidspunktet for nabohenvendelse allerede er igangsat, behandles sagen som en lovliggørelsessag med henblik på retlig og/eller fysisk lovliggørelse.

Administrationen har vurderet, at lovliggørelsessagen ikke har opsættende virkning, og projektet kan således fortsætte indtil der er truffet afgørelse..

Administrationen kategoriserer Projekt 'Haver til Maver' som en udeskole, og som sådan i det væsentligste i tråd med Undervisningsministerens og Miljøministerens netop igangsatte udeskoleprojektet 'Udvikling af Udeskole', der løber frem til og med 2016.

Undervisningsministeriet definerer udeskoler som en bred betegnelse for undervisning med udgangspunkt i fagenes mål (Fælles Mål), der regelmæssigt og over længere tid bliver gennemført uden for klasseværelset og skolens mure. Udeskole bygger på, at eleverne anvender den teoretiske viden og de færdigheder, de får igennem undervisningen i klassen, ude i relevante omgivelser. Det kunne eksempelvis være skolegården, naturområder, virksomheder, museer, kirker, genbrugspladser m.v.

På mange måder er projekt 'Haver til Maver' således frontløber i dette nye fokusområde, selvom projektet ikke direkte er en del af ministeriernes udeskoleprojekt.

For at kunne retfærdiggøre en placering af en udeskole i landzonen må projektet imidlertid ikke stride mod planlovens landzonebestemmelser, herunder de hensyn, som skal sikres. I den konkrete sag, og med særlig baggrund i naboindsigelser og -tilkendegivelser, skal administrationen knytte bemærkninger til følgende konkrete hensyn; de planlægningsmæssige hensyn, landskabshensyn, rekreative hensyn, miljøhensyn, herunder støj, lugt og trafikforhold og nabohensyn.

Planlægningsmæssige hensyn
Planloven skal sikre en hensigtsmæssig (og bæredygtig) udvikling og anvendelse af arealressourcen i det åbne land. Formålet er at undgå spredt og uplanlagt bebyggelse. Det gælder bl.a. om at sikre landbrugsjorden mod pres til anden anvendelse. I den konkrete sag anvendes landbrugsarealerne i vid udstrækning fortsat til landbrugsrelaterede formål, og administrationen vurderer, at projektet ikke ændrer på landbrugsjordens mulighed for efter projektperioden at kunne anvendes til egentlige landbrugsformål.

Landskabshensyn
Projektområdet er placeret inden for kystnærhedszonen, hvor de landskabelige hensyn er særligt udtalte. For naboerne ændrer projektet på udsynsforhold for enkelte ejendomme. Udsynet fra disse ejendomme begrænses dog kun i mindre grad ved opstilling af to skure. Administrationen vurderer derfor, at projektet i sin form, og uden egentligt byggeri, er af en underordnet betydning i forhold til de nationale planlægningsinteresser i området, og at de landskabelige værdier, omend i en ændret form, er bevaret.

Rekreative hensyn
Som en del af læringsprocessen i den nye skolereform er fysisk aktivitet for børn og unge vægtet højt. Etablering af en udeskole med mulighed for moderat fysisk aktivitet i forbindelse med de konkrete opgaver med haverne i et bynært landområde synes derfor ikke at stride mod andre hensyn, som eksempelvis områdets natur- og landskabsværdier.

Miljøhensyn, herunder støj, lugt og trafikforhold
Administrationen anerkender, at projektet ved sin etablering vil ændre områdets karakter i relation til støj, lugt og trafik. Det vurderes dog, at der i relation til støj mest er tale om en ændring af støjen mere end en øgning i støjniveau, fra intensiv landbrugsarbejde med anvendelse af maskiner til køkkenhaver med meget lidt brug af maskiner, men med deltagelse af mange børn og unge. Lugtgener opleves af naboer ved røglugt fra fem bålkomfurer. Disse antændes ved brug af naturligt optændingsmateriale, og må således, alt andet lige, sidestilles med genevirkning fra tilstødende villahavers og sommerhusgrundes anvendelse af tilsvarende åben grill. Endelig oplyses det af ejer, at langt de fleste børn og unge kommer til projektområdet via offentlig transport. For øvrige brugere er der indrettet funktionel parkeringsområde. Projektet synes derfor samlet set ikke at være miljømæssigt uheldigt placeret.

Nabohensyn
Administrationen anerkender, at der ved placering af et projektområde tæt på bebyggelse vil kunne opleves ændrede forudsætninger i form af støj, lugt og trafikforhold. Det er imidlertid administrationens samlede vurdering, at der ikke er tale om særlige eller væsentlige gener, som i den konkrete sag bør kunne tilsidesætte de samfundsmæssige hensyn.

Samfundsmæssige hensyn
Administrationen vurderer, at projekt 'Haver til Maver' er samfundsnyttigt. Projektet støtter op om børn og unges udvikling, og kan ses som en del af Danmarks nye læringsreform, som bl.a. fokuserer på børn og unges læring, bevægelse og trivsel. Projektet vurderes således i væsentlig grad at understøtte samfundsmæssige hensyn, og placeringen i udkanten af et landsbymiljø synes hensigtsmæssig, bl.a. er der en god infrastruktur ved placering tæt på offentlig transport.

Udvikling i landdistrikterne
Administrationen vurderer endeligt, at projektet samlet set støtter op om en positiv udvikling i og omkring landsbyen Holløse, herunder at projektet bl.a. har medvirket til at skabe arbejds- og praktikpladser.

Områdets karakter og plangrundlag
Ejendommen Rabarbergaarden er en landbrugsejendom på 4,0 ha beliggende i landzone umiddelbar tilknytning til landsbyen Holløse. Ejendommens jorder grænser mod øst og syd til såvel byzone som sommerhusområde. Mod nord grænser jorderne til det åbne land, og en del af arealet støder mod nord til Maglemose Å.

Ejendommen er beliggende i kystnærhedszonen.

En del af ejendommen er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsjord, mens det øvrige areal er landbrugsinteresseområde.

Ejendommens jorder er partielt udpeget som muligt område for friluftsanlæg; zone 2. Her kan der i følge kommuneplanen bl.a. etableres naturskoler under hensyntagen til områdets landskabs-, kultur- og naturværdier. En del af det reviderede projektområde Haver til Maver ligger inden for denne udpegning (aktiviteterne bevægelsesområde, halmborg og redskabsskur).

Ejendommen er i øvrigt ikke berørt af udpegninger eller beskyttelsesinteresser.

Beskrivelse af projektet
Projekt 'Haver til Maver' på Rabarbergaarden er en afdeling af et landsdækkende koncept, som i 2006 blev stiftet af Aarstiderne, som en nonprofit organisation med Krogerup Avlsgård i Humlebæk som udgangspunkt.

Formål
Projekt 'Haver til Maver' sætter naturen på skoleskemaet og dyrker aktiv og oplevelsesbaseret undervisning i haven, i skoven, ved vandhullet og i udekøkkenet. Læringen er derfor autentisk og sansestimulerende. Haver til Maver har i løbet af de sidste år spredt sig, og findes foruden i Gribskov Kommune tillige i Odense og Vejle og der er projekter på vej i Kerteminde og Ringsted.

I haven lærer eleverne at dyrke grøntsager med landmanden i klassens helt egen skolehave.

Se nærmere om projektet i ejernes beskrivelse af projektet, bilag 1.

Aktiviteter
Det konkrete arealudlæg på Rabarbergaarden til projekt Haver til Maver er ca. 0,75 ha, og indeholder følgende elementer:

  • Område for skolehaver til brug for praktisk havearbejde
  • Område med 1 skur på 5,2 m2 til brug for haveredskaber, undervisningsmateriale, køkkenudstyr m.v.
  • Område med 1 skur på 9,8 m2 med to rum. Det ene rum bruges til opbevaring af børnenes tasker og overtøj, når de er i haverne, samt som ly i tilfælde af regn. Det andet rum er indrettet med udluftning til muldtoilet, som børnene kan benytte når de er i haverne
  • Køkkenområde med 5 bålkomfurer (kun 3 igang på tiden)
  • Område for fysisk bevægelse på ca. 100 m2, placeret mellem de to skure. Bevægelsesområdet består af stubbe nedgravet i jorden, som børnene kan springe imellem, samt 4-6 meter lange, halverede træstammer til brug for balancegang. Højden på bevægelseselementerne er indtil 50 cm.


Herudover indgår ejendommens øvrige natur- og kulturarealer som sanseoplevelsesområde.

Se bilag 2 for situationsplan og redegørelse for ny placering.

Årscyklus
Aktiviteterne i projektområdet sker i følgende perioder og tidsrum:

  • april - oktober; hver skoleklasse (hold) har 8 vejledte besøg fordelt med 4 besøg i perioden april - juni og 4 besøg i perioden august - oktober. Derudover kommer hvert hold 2 til 4 gange ad hoc for at luge skolehaverne.
  • Skolesommerferien; besøg af børnehavebørnene med pædagoger og forældre og børn fra skoleklasserne meddet formål at passe og pleje skolehaverne.


Tidsrum

  • Børn, pædagoger og lærer kommer i skolernes åbningstid, og er typisk på besøg på ugens hverdage, dvs. mandag til fredag, i tidsrummet kl. 9 til 14.


Antal besøgende

  • Projekt Haver til Maver på Rabarbergaarden har i 2014 tilmeldt 8 børnehaver og 7 skoler. Antallet af børn i alt er ca. 700 i hele perioden.
  • Holdene er fordelt på ugens dage via bookingsystem, og der er oplyst et maksimalantal på 90 børn i projektområdet af gangen.


Transport og adgang

  • De fleste skole- og børnehaveklasser kommer med tog (Gribskovbanen), og tilgår ejendommens projektområde via markvej til Holløse Gade.
  • Ved markvejens begyndelse er der etableret en grusbefæstet parkeringsplads med plads til 10 biler eller 5 minibusser eller 2 store busser for de primært institutioner, der ankommer på denne måde.


Toiletforhold

  • Der er etableret moderne muldtoilet i den ene skurbygning

Projektets varighed

  • Gribskov Kommune har i budgetforlig 2012 bevilget en etablerings- og driftsstøtte med et fireårigt tilsagn med 2013 som etableringsår. Rabarbergaarden ønsker dog at gøre projektet permanent.

Afvejning af interesser
I forbindelse med budgetaftale for 2013 blev det politiks besluttet, at daginstitutioner og skoler/FO skulle afprøve og implementere konceptet 'Haver til Maver' i samarbejde med Rabarbergaarden i Holløse.

Projektet er senest behandlet af Børneudvalget 10.03.2014, se POLAR 'Sag nr. 2014/31334 dok nr. 024 'Bilag Børneudvalget 10.03.14 Sag nr. 33 Haver til Maver 2013 og fremadrettet'. Den første evaluering af perioden fra april til oktober 2013 er foretaget, og lærere og pædagoger har været 'ovenud positive' i følge ovennævnte efterretningssag fra Børneudvalget.

Projekt Haver til Maver er i sin form en ændret anvendelse, men administrationen vurderer, at arealet fortsat kan opretholde notering som landbrugsjord, da arealets fysiske anvendelse fortsat er landbrugsrelateret omend med et andet pædagogisk sigte end egentlig primærproduktion.

Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013, § 35, stk. 1.
Kommuneplan 2013-25 - Gribskov Kommune

Økonomi
Gribskov Kommune er involveret i projekt 'Haver til Maver' via etablerings- og driftsstøtte fra Børneudvalget.

Miljøforhold
Muldtoilettet er omfattet af Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 om beskyttelse af jord, grund- og overfladevand, og der skal særskilt søges om lovliggørende tilladelse til dette.

Anvendelse af åbne ildsteder i form af bålkomfurer skal endvidere overholde Forsvarets bekendtgørelse om brug af åben ild og lys m.v.

Høring
I henhold til planlovens § 35 stk 4 har sagen været i 14 dages naboorientering. Der er indkommet bemærkning fra 5 matrikulære naboer. Uden for naboorienteringen er tillige modtaget bemærkning fra en ikke matrikulær nabo.

Ejer har haft lejlighed til at kommentere indsigelser og positive tilkendegivelser fra naboerne. Ejers partshøring er udførelig, og fremgår af bilag 3. Nabobemærkningerne kan ses i POLAR 'Sag nr. 2014/31334 dok nr. 022 'Bilag: Samledokument for nabobemærkninger'.

Kommunens bemærkninger i relation til nabobemærkninger er indarbejdet i 'Vurderinger' under sagsfremstillingen.

Reaktionerne fra naboerne deler sig i to grupper; de som er meget imod aktiviteterne, og de, som er meget for.

Naboer, der misbiliger projektet fremfører argumenter som manglende miljøhensyn, herunder støj og lugt, manglende nabohensyn ved at placere projektområdet så tæt på sommerhusområdet. Naboer foreslår alternativ placering, og finder at den nuværende placering forringer boligværdierne i området. Det påpeges endvidere, at aktiviteten er uforenelig med arealernes status som landzone.

Naboer, der billiger projektet, argumenterer med samfundsmæssige hensyn, herunder at der er tale om en meningsfuld undervisningsform, at området tilføres noget godt i form af nyt liv, og et bidrag til forskønnelse af landsbyen. Som naboer glæder man sig ved de unges aktiviteter, og finder at projektet tager nabohensyn. Disse naboer fremhæver i øvrigt de trafikale udfordringer langs Holløse Gade som en hindring og risiko for børnene.

Bilag
Bilag 1 ny: Holløse Gade 21 Beskrivelse af projekt PMU 031114 Dok. nr. 2014/31334 025
Bilag 2 ny: Holløse Gade 21 Redegørelse for ny placering og ny situationsplan PMU 031114 Dok. nr. 2014/31334 026
Bilag 3 ny: Holløse Gade 21 Partshøring PMU 031114 Dok. nr. 2014/31334 027
Bilag 4 ny: Ortofoto med ejendommens placering PMU 031114 Dok. nr. 2014/31334 028

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:

 1. at der gives lovliggørende landzonetilladelse til det ansøgte ud fra de stillede vilkår, og
 2. at administrationen bemyndiges til at godkende eventuelle justeringer i projektforløbet med baggrund i de stillede vilkår, og
 3. at en senere ansøgning med ønske om permanent etablering af 'Haver til Maver' fremlægges Plan- og Miljøudvalget til beslutning.

  Beslutning

1. - 3. tiltrådt.
179. Evaluering af katteordning
09.13G00 - 2014/39121

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Plan og Miljøudvalget med henblik på evaluering af katteordningen.

Den 14. april 2010 besluttede udvalget at etablere en indfangningsordning af katte. Denne indfangningsordning blev indgået i samarbejde med Kattens Værn og omhandlede vildtlevende og herreløse katte i Gribskov Kommune. Aftalen er ikke tidsbegrænset, men kan opsiges skriftligt af begge parter, med mindst 3 måneders varsel til udløb af et kvartal. Ordningen blev iværksat og i praksis gældende fra maj måned 2010.
Evaluering af ordningen har været forelagt udvalget på møde d. 25.05.2011. Udvalget tiltrådte her at aftalen fortsatte.

Samarbejdsaftalen med Kattens Værn forventede at give Gribskov Kommune en udgift svarende til omkring 50.000 - 75.000 kr årligt. Økonomisk har ordningen med Kattens Værn udgjort en omkostning på 24.797 kr fra maj 2013 til maj 2014.

I samarbejdsaftalen med Kattens Værn har kommunen forpligtiget sig til to gange årligt, at indrykke information til kommunens borgere i en kommunedækkende avis, om indfangningsordningen og om at indfangning foregår løbende i kommunen.

Efter en gennemgang af henvendelserne fra Kattens Værns websystem kan der fra maj 2013 til maj 2014 ses, at der er aflivet 48 katte, 12 katte er videreformidlet til nyt hjem og 2 katte er blevet genudsat. Derudover er der 5 kørsler hvor katten/kattene ikke er blevet indfanget. Alt i alt har 62 katte været gennem systemet, og 77,4 % af dem er blevet aflivet og 19,4 % har fået nyt hjem. 3,2 % af kattene er blevet genudsat. Genudsætning aftales mellem rekvirenten og inspektøren hos Kattens Værn, og er ikke kommunens økonomiske ansvar, idet kommunen allerede har betalt for indfangningen. Den videre betaling, herunder dyrlægeundersøgelse og behandling inden genudsætning, påhviler alene rekvirenten, og alene med 500 kr pr. kat. Kattens Værn dækker de resterende dyrlægeudgifter pr. kat i forbindelse med hver genudsætning. En genudsætningskat er en vildtlevende herreløs kat, der dagligt fodres og bliver tilset af en fodervært. Katten er menneskesky og kommer typisk kun i tæt kontakt med foderværten.

maj 2010 til maj 2011 maj 2011 til maj 2012 maj 2012 til maj 2013 maj 2013 til maj 2014
Henvendelser pr. mdr.
5
4
4
3
Aflivet
83
93
72
48
Videreformidlet
16
13
19
12
Genudsat
27
7
18
2
Antal katte igennem systemet
126
113
109
62
Ikke indfanget- kørsler
11
11
12
5

Tabel 1: Henvendelser i Kattens Værns websystem.

Borgerservice og Center for Plan, Klima og Trafik har opgaven med borgerhenvendelser og indberetning til Kattens Værn.

Lovgrundlag
BEK nr. 61 af 19/01 2007. Lov om mark- og vejfred
BEK nr. 1343 af 04/12 2007. Dyreværnslov
BEK nr. 384 af 17/07/1984. Bekendtgørelse om indfangning og aflivning af herreløse katte

Økonomi
Der er ikke afsat midler til opgaven.
Pris pr. kørsel 130 kr og pris pr. indfanget kat 275 kr.
Administrationen følger omkostningerne ved kvartalsvis status.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at udvalget tager evalueringen af samarbejdsaftalen mellem Kattens Værn og Gribskov Kommune til efterretning
 2. at udvalget tager stilling til, om aftalen med kattens Værn skal fortsætte og evalueres igen efter 4 år.

  Beslutning
 1. Tiltrådt.
 2. Tiltrådt, idet aftalen evalueres efter 2 år.
Efterretningssager

180. § 10 tilladelse til etablering af slagtekalveproduktion og ammekøer med opdræt på ejendommen Laugøvej 17, Helsinge
022008 - 2014/11484

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget til efterretning.

Gribskov Kommune har meddelt §10 tilladelse til etablering af slagtekalveproduktion og ammekøer med opdræt på ejendommen på Laugøvej 17, Helsinge. Afgørelsen er meddelt i henhold til § 10 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Tilladelsen har været offentliggjort. Der er ikke indkommet klager.

Agrovi Byggerådgivning har på vegne af ejer Flemming Trojel, Laugøvej 1, Helsinge ansøgt om produktion af slagtekalve og ammekøer med opdræt i eksisterende driftsbygninger. Der søges om tilladelse til en produktion på 74,41 DE.

Ejendommen er overtaget i foråret 2014, og ejer vil flytte sin produktion af slagtekalve fra tidligere landbrugsejendom Laugøvej 1 til Laugøvej 17. Den tidligere ejer af ejendommen Laugøvej 17 havde i 1999 en produktion på 123 DE, og i 2013 var der registreret 19 DE. Produktion og opstaldning af dyreholdet skal ske i de gamle eksisterende staldbygninger, som har være anvendt i mange årtier. Der etableres ikke nyt staldanlæg eller andet nyt byggeri.

Dyreholdet på ejendommen er over 15 DE og under 75 DE, og dermed skal det ansøgte projekt vurderes i henhold til §10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrloven). Vurdering af projektets mulige indvirkning på det omgivende miljø, landskab og naboforhold er foretaget på baggrund af en miljøteknisk redegørelse, hvor hovedpunkterne er:
-Beskyttelse af eventuelle gener fra lugt, støv, støj og transporter
-Sikring af korrekt affaldshåndtering
-Beskyttelse af overfladevand og natur med dens bestand af vilde planter og dyr, samt deres levesteder.
-Hensynet til de landskabelige værdier
-Anvendelse af bedste tilgængelig teknik (BAT).

Til virksomheden hører udbringningsarealer på i alt 48,5 ha.

Samlet set vurderer kommunen, at når §10 tilladelsens vilkår overholdes, har ansøger truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Kommunen vurderer, at drift af husdyrbruget, udbringning af husdyrgødning og drift af arealerne kan ske i overensstemmelse med gældende regler og uden væsentlig påvirkning af miljøet, som det er defineret i husdyrloven.

§10 tilladelsen er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (lov nr. 1486 af 04/12/2009 – betegnet husdyrloven).
Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (bek. nr. 294 af 31/03/2009).
Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (bek. nr. 915 af 27/06/2013 – betegnet husdyrgødningsbekendtgørelsen).

Økonomi
-

Miljøforhold
Indeholdt i sagsfremstilling

Høring
I henhold til §56 i Husdyrloven skal Gribskov Kommune give naboerne en skriftlig orientering inden der træffes afgørelse i sagen. Administrationen har foretaget en høring i perioden 23.08.2014- 15.09.2014 hos naboerne og øvrige interessenter. Der er ikke kommet bemærkninger i høringsperioden.

Bilag
Bilag 1: PMU 03-11-14 §10 tilladelse til etablering af slagtekalveproduktion og ammekøer med opdræt på ejendommen Laugøvej 17, Helsinge. Dokumentnr. 2014/11484 032

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at §10 tilladelsen tages til efterretning.

  Beslutning

Tiltrådt.
181. Energi på tværs - fælles vision for en bæredygtig omstilling af energi- og transportsystemet i Region Hovedstaden
00.16G00 - 2014/38027

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget med henblik på at orientere udvalget om projektet Energi på tværs.

Energi på tværs
Energi på tværs er igangsat som led i den fælles klimastrategi for region hovedstaden som blev vedtaget i 2012 af Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen. I klimastrategien er der blandt andet fokus på omstilling af energisystemet til et sammenhængende energi- og transportsystem baseret på vedvarende energi. Projektet Energi på tværs skal således være med til at fremme denne omstilling.

Formålet med Energi på tværs er at:

 1. udarbejde en vision for et fleksibelt og energieffektivt energi- og transportsystem i hovedstadsregionen baseret på 100 procent vedvarende energi i 2050
 2. undersøge, udvikle og implementere tilgange til strategisk energiplanlægning med udgangspunkt i kommunerne i hovedstadsregionen

Projektet indeholder 4 arbejdspakker:

 1. Energivision for hovedstadsregionen
 2. Energiscenarier frem til 2050
 3. Anbefalinger til ny regulering og organisering af energiplanlægningen
 4. Implementering af strategisk energiplanlægning i kommunerne

Region Hovedstaden står som leder af projektpartnerskabet, mens Gate 21 har projektlederrollen. De øvrige projektpartnere tæller KKR, repræsenteret ved Klimapolitisk Forum, de 29 kommuner i regionen, CTR, VEKS, Vestforbrænding, Amager Ressourcecenter (ARC, tidligere Amagerforbrænding), Nordforbrænding, Forsyning Helsingør, HMN, HOFOR, Risø-DTU, Aalborg Universitet, og PlanEnergi.

Der er nedsat en administrativ styregruppe for projektet under ledelse af Region Hovedstaden med deltagelse af 6 kommuner (Albertslund, Fredensborg, Frederikssund, Gladsaxe, Høje Taastrup og København), 7 energiselskaber (ARC, CTR, HMN, HOFOR, Nordforbrænding, VEKS og Vestforbrænding) samt Gate 21. Energi på Tværs er skabt med finansiering fra Energistyrelsen, Region Hovedstaden, energiselskaber og kommunerne i regionen. Projektet gennemføres i perioden januar 2014 til juni 2015.

Vision for et fleksibelt og energieffektivt energi- og transportsystem i hovedstadsregionen
Baggrunden for ønsket om en fælles vision er, at en omstilling af energisystemet forventes at medføre store investeringer i infrastruktur, både for regionen, kommunerne og forsyningsselskaberne. Dette kræver samarbejde på tværs af kommunegrænserne. Visionen skal derfor være en del af en langsigtet, strategisk energiplanlægning på tværs af kommuner og energiselskaber, med inddragelse af vidensinstitutioner og leverandører af grønne teknologiske energiløsninger.

Det er målet, at visionen kommer til at indeholde principper og politiske målsætninger som eksempelvis valg af teknologi og energikilder, biomassens anvendelse og muligheder for regional erhvervsudvikling. Visionen kan derved være med til at guide vigtige politiske beslutninger om fremtidige investeringer samt skabe overordnede rammer for det konkrete arbejde med strategisk energiplanlægning i kommunerne. Visionen skal vedtages i både Byråd og Regionsråd.

Den 24. november 2014 afholdes den første politiske debataften for udformning af visionen hvor fokus bl.a. vil være på mål og strategier for visionen. Der vil bl.a. være en workshop om de udfordringer og muligheder vedrørende omstilling til 100 % vedvarende energi som bør inddrages i visionsarbejdet. Eftersom en del af kommunerne (inkl. Gribskov Kommune) har møder i udvalg og/eller byråd denne dag, afholdes der et mindre opsamlingsmøde den 25. november 2014 for de kommuner som ikke kan komme den 24. Der gøres opmærksom på, at der ikke vil blive taget nogen beslutninger på disse møder.

Efter det første politiske møde er der lagt op til, at hver kommune gennemfører en temadiskussion i de relevante udvalg. Der vil bliver fremlagt materiale fra Gate 21 til brug for temadiskussionen i udvalgene. Temadiskussionerne løber frem til februar 2015. I marts 2015 er der endnu en politisk debataften med drøftelse af udkast til visionen, hvorefter visionen skal behandles i udvalg og byråd. Det forventes, at visionen skal være endelig godkendt i juni 2015. Procesplan for den politiske proces er vedlagt som bilag.

Input til visionen: Gribskov Kommunes strategiske energiplan
Gribskov Kommune vedtog i 2013 en strategisk energiplan som indeholder en kortlægning af Gribskov Kommunes energisystem og drivhusgasemissioner, som det ser ud i dag, samt en fremskrivning af den forventede udvikling i energiforbrug og -forsyning, som viser situationen over de kommende år, hvis der ikke tages nye initiativer. På baggrund af dette blev der udpeget en række fokusområder, som det vil være relevant for Gribskov Kommune at fokusere på for at arbejde sig hen imod et fossilfrit energisystem. Fokusområderne er:

 • Fleksibilitet i energiforsyning- og forbrug
 • Miljøvenlig og fleksibel fjernvarme
 • Energirigtig og miljøvenlig varmeforsyning i småbyerne og boliger uden for fjernvarmeområderne
 • Energieffektivisering og bygningsrenovering
 • Vedvarende energi
 • Strategiske samarbejder

Konklusionerne fra den strategiske energiplan kan således være et godt afsæt i forhold til mødet den 24/25.11.14 og den videre temadiskussion i udvalget. Hele den strategiske energiplan kan ses på kommunens hjemmeside, gribskov.dk/planportal. Som bilag er vedlagt uddrag med de 6 fokusområder som fremgår af energiplanen.

Energistyrelsens energiscenarier
Til orientering har Energistyrelsen i foråret 2014 udgivet en rapport der beskriver fem forskellige energiscenarier for Danmarks fremtidige energiforsyning: "Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050". Fire af scenarierne overholder visionen om at Danmark skal være fossilfri i 2050. Derudover belyses et scenarie med anvendelse af fossil energi. Formålet med opstilling af scenarierne er at belyse spillerummet for den fremtidige danske
energiforsyning alt afhængig af hvilke energiformer der satses på. De fem scenarier er:

 • Vindscenariet
 • Biomassescenariet
 • Bio+ scenariet
 • Brintscenariet
 • Det fossile scenarie

Rapporten kan bruges som inspiration til drøftelserne omkring visionen for Region Hovedstaden. Rapporten ligger i Polar: "Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050, Energistyrelsen". Sag nr. 2014/38027, dok. nr. 004.

Økonomi
-

Miljøforhold
Energi på tværs skal være med til at sikre omstilling til et energisystem baseret på vedvarende energi, hvilket vil være med til at reducere udledningen af CO2. Projektet er i overensstemmelse med de mål og fokusområder som er fastsat i Gribskov Kommunes klimapolitik og klimahandlingsplan.

Bilag
Procesplan for politisk proces september 2014 - juni 2015, dok. nr. 001
Fokusområder fra Gribskov Kommunes strategiske energiplan, dok. nr. 003.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at

 1. tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

Tiltrådt.
182. Erhvervsklimaanalyser for 2014 fra hhv. Dansk Industri og Dansk Byggeri
24.00G00 - 2012/54237

Sagsfremstilling
Sagen forelægges parallelt for Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Turisme-, Plan og Miljø- og Vækstudvalget med henblik på en orientering om resultaterne af erhvervsklima undersøgelserne fra Dansk Industri og Dansk Byggeri.

Igen i år har Dansk Industri og Dansk Byggeri offentliggjort deres analyser af erhvervsklimaet i landets kommuner som rangordner kommunerne efter forskellige kriterier. De har begge fået en betydelig medieomtale og bidrager til meningsdannelsen om kommunens image som en attraktiv erhvervskommune for eksisterende og nye virksomheder.

Gribskov Kommunes placering er meget forskellig i de to undersøgelser. Analyserne er vedlagt som bilag. Administrationen giver her en orientering bag om analyserne, som led i inspiration til udpegning af særlige indsatsområder for kommunens videre erhvervsstrategiske indsatser og de fire udvalgs målrettede arbejde med, at skabe et bedre erhvervsklima i Gribskov. Fokus er lagt på at fremhæve de parametre, hvor administrationen vurderer at kommunen med fordel kan koncentrere en fokuseret indsats.

Dansk Industris Erhvervsklimaundersøgelse
Dansk Industri offentliggjorde primo september 2014 analysen "Lokalt Erhvervsklima 2014". Analysen bygger i højere grad, end det er tilfældet med Dansk Byggeris analyse, på virksomhedernes vurdering af erhvervsvilkårene gennem en spørgeskemaundersøgelse. 53 virksomheder med 1.015 ansatte, svarende til 12 % af de samlede private arbejdspladser i kommunen har svaret på undersøgelsen. Resultaterne af analysen er vedlagt som bilag.

Gribskov Kommune har i 2014 fået en samlet placering som nr. 86 blandt landets kommuner. I den tilsvarende analyse i 2013 var Gribskov Kommune placeret som nr. 70. Kommunen er således gået 16 pladser tilbage siden sidste år.

Der indgår følgende hovedelementer i analysen:

 1. En overordnet vurdering af erhvervsvenligheden, vægt 1/3
 2. Tilfredshed med den kommunale indsats på en række fagområder, vægt 1/3
 3. De kommunal rammevilkår ud fra statistiske parametre 1/3


Resultaterne af analysen viser at der er en bemærkelsesværdig forskel mellem kommunens placering i forhold til de statiske parametre hvor Gribskov har en placering som nr 16 i landet (5 i regionen og 1 i Nordsjælland), og virksomhedernes vurdering af kommunens erhvervsvenlighed og indsats hvor Gribskov indtager en placering som nr. 86.
Eksempelvis er Gribskov den kommune i landet der udliciterer mest, og alligevel udtrykker virksomhederne stor utilfredshed med kommunens brug af private leverandører - en utilfredshed der ovenikøbet er meget stor, når der sammenlignes med nabokommunerne.

Virksomhedernes utilfredshed fokuserer særligt omkring:

 • Infrastruktur og transport - og her skiller Gribskov sig markant ud med størst utilfredshed, sammenlignet med nabokommunerne. Trods den geografiske beliggenhed, vurderer administrationen at en tættere dialog og et mere proaktivt samspil med erhvervslivet vil kunne forbedres. Eksempelvis i forbindelse med infrastrukturplanlægning, -anlæg og planlægning af den kollektive trafik.
 • Adgang til arbejdskraft - her mener en del af virksomhederne, at kommunen med fordel kan sikre et bedre samspil mellem skoler og virksomheder, så unge bliver opmærksomme på job- og uddannelsesmuligheder i de private virksomheder.
 • Kommunal sagsbehandling - her efterspørger virksomhederne, at kommunen er mere service- og løsningsorienteret over for virksomhederne, særligt i forhold til byggesagsbehandling.
 • Brug af private leverandører - her vurderer administrationen at besvarelserne indikerer et stort behov for tættere dialog med det lokale erhvervsliv om kommunens udbuds- og indkøbspolitikker og et mere proaktivt samspil i udvikling af disse.

Der er dog også tegn på stigende tilfredshed omkring enkelte emner. Det gælder særligt sagsbehandling af sygedagpenge, Jobcentrets service overfor virksomhederne, samt adgang til børnepasning.

Dansk Byggeri
Dansk Byggeri (DB)s analyse "Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014" er bygget op omkring 7 temaer, der indeholder en række kvantitative parametre: (byggesagsbehandling, skatter og afgifter, konkurrenceudsættelse af driftsopgaver, erhvervsaffald, udbudspolitik, arbejdsmarked og uddannelse, samt kommunale kendetegn). Resultaterne af analysen er vedlagt som bilag.

I undersøgelsen er emner, hvor kommunerne selv har stor indflydelse, en større vægtning end de emner, som kommunerne har svært ved at påvirke.

I modsætning til DI's undersøgelse udsender DB ikke spørgeskemaer til deres medlemmer. I stedet er undersøgelsen baseret på offentlig tilgængelig statistik. Der, hvor der ikke er data til rådighed, er der rundsendt et spørgeskema til kommunerne. Dette omfatter bl.a. emner som arbejdsklausuler, udbudsstrategi - og politik, dialogmøder, og garantistillelse.

Overordnet set bekræfter undersøgelsen den statistiske del af DI's undersøgelser, da Gribskov også her placeres blandt de bedste i landet. Se bilag "Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs og byggevenlige kommuner 2014" for Gribskov Kommunes placering på de enkelte parametre.

Og som i DI's undersøgelse, viser den fra Dansk Byggeri også at temaerne "byggesagsbehandling", "udbudspolitik" og "arbejdsmarked og uddannelse" fortsat giver udfordringer.

Administrationens samlede vurdering

På baggrund af de to analyser, vurderer administrationen at kommunen med fordel kan styrke indsatsen omkring følgende emner:

 • Styrket dialog og samspil med erhvervslivet. Særligt i forbindelse med udvikling af infrastruktur og transport, adgang til kvalificeret arbejdskraft, kommunal sagsbehandling (særligt byggesagsbehandling og tilbud fra Jobcenter), og brug af private leverandører. Det kan eksempelvis ske gennem flere dialogmøder, virksomhedsbesøg og konkrete samarbejder i udviklingen af ny erhvervsstrategi og udbuds- og indkøbspolitikker.
 • Styrket kommunal sagsbehandling så den bliver mere service- og løsningsorienteret over for virksomhederne. For at styrke dette igangsatte Erhvervs- og Turismeudvalget i efteråret 2012 et tværgående kompetenceudviklingsprogram for dette hvor 50-60 medarbejdere og ledere på tværs af administrationen deltager. De to erhvervsklimaundersøgelser indikerer behov for en yderligere styrkelse af denne indsats. Parallelt hermed er arbejdsmarkedsområdet i gang med at styrke sin virksomhedsrettede indsats særligt, ligesom der politisk og administrativt er stort fokus på at effektivisere byggesagsbehandlingen - senest i forbindelse med Byrådets budgetforhandlinger hvor der afsættes ressourcer til et ekstra årsværk til byggesagsbehandling.
 • Styrket kommunikation om serviceniveau og -mål, sagsbehandlingstider, indkøbs- og udbudspolitikker og kommunens erhvervsstrategiske indsatser generelt, så det mere tydeligt fremgår at kommunen arbejder aktivt for at blive en bedre erhvervskommune.

Denne dagsorden behandles ligeledes på førstkommende møder i Vækstudvalget, Erhvervs- og Turismeudvalget og Plan- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag

-

Økonomi
-

Bilag
Bilag 1: Lokale Erhvervsklima 2014_samlet publikation. Dokument nr. 2012/54237 102
Bilag 2: Lokale Erhvervsklima 2014_Gribskov. Dokument nr. 2012/54237 103
Bilag 3: Dansk Byggeri_Erhvervsvenlighed_2014. Dokument nr. 2012/54237 106
Bilag 4: Dansk Byggeri_Erhvervsvenlighed_2014_Gribskov. Dokument nr. 2012/54237 107

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning.

  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger

.


Beslutning
Tiltrådt.


Mødet startet:
03:30 PM

Mødet hævet:
07:00 PM