Økonomiudvalget

Publiceret 17-11-2014

Mandag den 17-11-2014 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
268 Nationalpark Kongernes Nordsjælland
269 Ny skole i Gilleleje - mulige scenarier for Læringsområdet
270 Implementering af budget 2015-2018 - Økonomiudvalget som fagudvalg
271 1. behandling. Ændring af styrelsesvedtægt - borgerrådgiver
272 Beredskabssamarbejde mellem Halsnæs, Gribskov, Hillerød, Furesø, Egedal og
Frederikssund Kommune
273 Nordkystens fremtid. Samarbejde mellem Gribskov, Halsnæs og Helsingør

Kommuner om kystsikring og udvikling
274 Gilleleje: Salg af Vesterbrogade 56 (Pyramiden)
275 Seniorcenter i Gilleleje
276 Deltidspladser i daginstitutioner - godkendelse af takst
277 Kommunal garanti, Gilleleje Hallen
278 Ansøgning om kommunal godkendelse af omlægning af lån og vedståelse af

allerede givne garantier, AAB
279 Placering af nyt rense -og slammineraliseringsanlæg
280 Ansøgning om ny Rema 1000 butik på ejendommen Vestvej 8 - 10 i Esbønderup
281 Landsbypuljen 2014, 2. ansøgningsrunde. Oversigtsdokument
282 Landsbypuljen 2014: Byens dag, Blistrup Lokalråd
283 Landsbypuljen 2014: Blistrup Foreningsfitness, BSI
284 Landsbypulje 2014: Vejbykunst
285 Landsbypulje 2014: Liv i Ramløse
286 Landsbypuljen 2014: Petanquebaner i Annisse
287 Landsbypulje 2014: Ud at se med din hest
288 Landsbypulje 2014: Aktivitetscenter i Esrum
289 Landsbypulje 2014: Kløverstier fra Vejby


Efterretningssager
290 Kulturhavn Gilleleje. Status på projektet.


Lukkede
291 Forberedelse af køb af ejendom
292 Forberedelse til køb af ejendom
293 Afdækning af bosted til Udlændingestyrelsen


Efterretningssager - Lukket
294 Tilpasning af kontrakt


Efterretningssager - Personsager
295 Habilitet i forbindelse med ansats tilknytning til selskab


Medlemmer:

Kim Valentin Jannich Petersen
Poul-Erik Engel Høyer Nick Madsen
Jonna Hildur Præst Flemming Møller
Bo Jul Nielsen Jan Ferdinandsen - stedfortræder for Susan Kjeldgaard
Anders Gerner Frost  
   

Godkendelse af dagsorden:
Pkt. 268. Nationalpark Kongernes Nordsjælland.
Materiale om forslag til afgrænsning af Nationalparken har ikke kunnet udsendes med dagsordenen, men forelægges på mødet. Dermed overholdes 4 dages fristen for udsendelse af fornødent materiale ikke. Selvom fristen ikke kan overholdes vurderes der jf KSL § 8, stk. 5 at være hjemmel til at træffe beslutning i sagen, idet der er tale om en sag, der ikke kan udsættes.
Pkt. 292. Forberedelse af køb af ejendom.
Jan Ferdinandsen var inhabil
Dagsorden herefter godkendt.


Fraværende:
Jannich Petersen

Meddelelser:
1. Plan- og Miljøudvalget deltog under behandling af pkt. 268. Nationalpark - ny proces.
2. Susan Kjeldgaard, formand for Plan- og Miljøudvalget deltog under pkt. 290. Kulturhavn Gilleleje. Status på arbejdet med aftaler om bibliotek
2. Økonomiudvalget holdt pause 17.00-17.10 og 18.20-18.25.

Åbne

268. Nationalpark Kongernes Nordsjælland
01.00G00 - 2012/59101

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges Økonomiudvalget til orientering om status for arbejdet med Nationalpark Kongernes Nordsjælland og bemyndigelse af borgmesteren til at fremsende forslag til Nationalpark fra de 5 borgmestre til Miljøministeren.

Der gøres opmærksom på at materiale om forslag til afgrænsning af Nationalparken ikke kan udsendes med dagsordenen, men forelægges på møderne og dermed ikke overholder 4 dages fristen for udsendelse af fornødent materiale. Selvom fristen ikke kan overholdes har Byrådet, (jf KSL § 8, stk. 5) hjemmel til at træffe beslutning i sagen, idet der er tale om en sag, der ikke kan udsættes.

Indledning
En dansk nationalpark omfatter nogle af Danmarks mest enestående og værdifulde naturområder og landskaber. Områder, spm betyder noget for den enkelte dansker, men som også har og vil få international opmærksomhed og betydning.

Siden Miljøministeriets første tanker om muligheden for at etablere nationalparker i Danmark, har Nationalpark Kongernes Nordsjælland været en særlig kandidat med unik natur, kulturhistorie og smukke landskaber.

Hillerød, Helsingør, Fredensborg, Halsnæs og Gribskov kommuner samt Naturstyrelsen har i de sidste 10 år arbejdet på at oprette en nationalpark i Nordsjælland. Landbrugets repræsentanter har fra starten været med som en del af den formelle organisering af arbejdet med Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Ny proces og frivillighedsprincippet.
På baggrund af det hidtidige arbejde og efter henvendelse fra de 5 borgmestre, besluttede forligskredsen bag Nationalparkloven på et møde d. 11. december 2012, at igangsætte en fornyet proces for Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Der blev nedsat en styregruppe bestående af borgmestrene fra de 5 kommuner samt repræsentanter fra Nordsjællands Landboforening, Sjællandske Familielandbrug samt Kongernes Nordsjællands Natur- og Lodsejerlaug. Naturstyrelsen deltager i styregruppens arbejde.
Endvidere blev nedsat en følgegruppe, der består af styregruppen, én repræsentant fra hver af de grønne organisationer samt en repræsentant for Visit Nordsjælland.

Styregruppen besluttede, at det skulle undersøges hvilke privatejede arealer, der kunne skabe forbindelse mellem de statsejede arealer i Nordsjælland og dermed skabe sammenhæng i Nationalparken. Samtidig blev det besluttet, at tilslutning udelukkende kan ske på frivillig basis gennem dialog med lodsejere med jordtilliggender i de omfattede områder.

Undersøgelsesområder i Gribskov Kommune
Udgangspunktet for nationalparken er de statsejede arealer - Gribskov, Esrum Sø, Arresø samt småskovene i Nordsjælland.

I Gribskov Kommune har undersøgelses områderne i foråret 2014 omfattet arealer omkring Keldsø og Pøleå. Styregruppen besluttede på møde i sommer, at der var behov for at udvide undersøgelsesområderne for at skabe bedre forbindelser. Herefter undersøges i Gribskov Kommune følgende områder:

- Ruslandskilen. Området fra kysten til Snævret Skov og herfra til Esrum by/ Esrum Kloster og Gribskov. Det er besluttet, at parkcenteret placeres ved Esrum Kloster - Esrum Møllegård.
- Forbindelsen Arresø - Tisvilde hegn - Holløse Bredning
- Området mellem Valby Hegn, Harager Hegn og Aggebo- og Græsted Hegn.

Da der har været en meget presset tidsplan foregår arbejdet i de 5 kommuner helt op til byrådsmøderne sidst i november, hvor der skal tages endelig beslutning om, hvilke arealer, der skal med i Nationalparken

Videre proces
Når forslag til afgrænsning af Nationalparken foreligger, skal dette sammen med en slutrapport inklusiv visionen (se bilag 2) for hele styregruppens forslag til Nationalpark Kongernes Nordsjælland, overdrages til Miljøministeren i december 2014. Forligskredsen vil herefter sammen med ministeren tage stilling til, om kravene til en nationalpark er på plads, således at Folketinget kan beslutte, at der skal udarbejdes en lovbekendtgørelse om den nye nationalpark. Denne sendes i høring i 16 uger til samtlige lodsejere, der er i nationalparkforslaget. På baggrund af indkomne bemærkninger kan Folketinget beslutte endeligt, at Nationalpark Kongernes Nordsjælland skal etableres.

Sagsforløb
På grund af den stramme tidsplan er det ikke muligt at forelægge materialet for Plan- og Miljøudvalget på møde. Det er aftalt med borgmesteren at Plan- og Miljøudvalget deltager under punktet på Økonomiudvalgets møde den 17. november 2014.


Lovgrundlag
Lov om nationalparker, lov nr. 533 af 6. juni 2007.
Lov om kommunernes styrelse (KSL), lovbekendtgørelse nr. 186 af 19.2.2014, §8, stk 5.


Økonomi
Nationalparken oprettes som en fond. De første 2 år tildeles Nationalparken årligt 3 millioner til opstart. Via Finansloven tildeles fonden fast 7,5 million kroner årligt til drift og projekter i Nationalparken.
Herudover forventes midler i den nyoprettede naturfond, LAG-midler og anden EU-finansiering at kunne finde anvendelse i Nationalparken.


Bilag
Bilag 1:
Lokaløkonomisk analyse Nationalpark Kongernes Nordsjælland 1. udkast Dok. nr. 2012/59101 029
Bilag 2:
Disposition for indhold til slutrapport for Nationalpark Kongernes Nordsjælland, Dok. nr. 2012/59101 030


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

 1. At borgmesteren bemyndiges til på Gribskov Kommunes vegne sammen med Fredensborg, Halsnæs, Helsingør og Hillerød kommuner at udforme og fremsende slutrapporten til Miljøministeren.Beslutning
Tiltrådt med bemærkning om at Økonomiudvalget anbefaler at det fremgår af beslutningen, at det samlede byråd er enige i at der etableres en nationalpark.
Fraværende: Jannich Petersen

Plan- og Miljøudvalget deltog under behandling af dette punkt.

269. Ny skole i Gilleleje - mulige scenarier for Læringsområdet
01.11P00 - 2013/05621

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Børneudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

Baggrund
Den 23.06.14 tiltrådte Byrådet beslutningen om at fortsætte projektet omkring Gilleleje Læringsområde med en yderligere kvalificering af businesscasen med opstilling af scenarier, der afdækker muligheder for at bygge nyt eller renovere faciliteter til dagtilbud, skole og fritidsaktiviteter m.v. Yderligere blev det besluttet, at sagen skulle tages op igen omkring årsskiftet 2014/2015 samt, at der blev frigivet 0,4 mio. til rådgiverbistand.

Med afsæt i ovenstående beslutning samt i budgetaftalen 2015-2018 fremlægges her de mulige scenarier, som kan belyses nærmere i businesscasen.

Mulige scenarier i businesscasen for Ny skole i Gilleleje - et nyt læringsområde
Samlet set er der i alt 6 mulige scenarier, der kan sætte de organisatoriske, fysiske og finansielle rammer for, hvordan en ny skole og læringsområde i Gilleleje kan realiseres:

1. Læringsområde bygget på ny matrikel i et offentligt - privat - partnerskab (OPP)
2. Læringsområde bygget på ny matrikel i et offentligt - privat - samarbejde (OPS)
3. Læringsområde bygget på ny matrikel som total entreprise
4. Læringsområde bygget på eksisterende fundament i et OPP
5. Læringsområde bygget på eksisterende fundament i et OPS
6. Læringsområde bygget på eksisterende fundament som total entreprise

På den mere indholdsmæssige side er det for allescenarierne gældende, at der skal arbejdes med en integrering og et tæt samspil med fritidsaktiviteter, herunder skolens FO, foreninger, klubber og børn og unges fritidsliv. Det skal undersøges om skolen kan indeholde sportsfaciliteter – både i selve bygningen som i arealerne udenom.

Skolen skal bygges, så den lever op til de nye krav i læringsreformen, hvor elevernes læring er i centrum, og hvor der er rum til bevægelse og faglig fordybelse i hverdagen.

For alle scenarier vil der desuden blive kigget på de sammenhænge, der vil være for udviklingen af og samspillet med byen og lokalområdet. Erfaringer fra Nordstjerneskolen i Helsinge viser en positiv indflydelse på det levede liv i byen og på mulighederne for at sætte byen på landkortet.

Administrationens vurdering
Administrationens vurdering af scenarierne går udelukkende de strategiske overvejelser, der er omkring valget af de organisatoriske og finansielle rammer for projektet.

Ny matrikel vs. eksisterende fundament
Det fremgår af budgetaftalen, at skolen enten skal bygges på den eksisterende matrikel eller en ny matrikel. At bygge på det eksisterende fundament, Gilbjerg Skole afdeling Parkvej, vil bygge videre på synergien med idrætsområdet tæt på skolen samtidig med, at der kan genbruges udearealer, parkeringspladser og infrastruktur, som ellers skal etableres helt eller delvist fra bunden på en ny matrikel.

På den anden side skal følgende overvejelser ifbm. at bygge på eksisterende fundament også fremhæves:

 • Udgiftsstigning ifbm. at totalentreprenøren/leverandørkonsortiet overtager risikoen for fundamentets stand
 • Eksisterende fundament kan virke begrænsende for nytænkning ifht udformningen af læringsmiljøet.
 • Der skal findes 'genhusning' for elever, personale og foreninger i andre bygninger i Gilleleje i en ca. 1½- 2 årig periode. Det vil betyde ekstra omkostninger og kan også give udfordringer for læringsmiljøet og et mere udfordret arbejdsmiljø for de ansatte.


Disse overvejelser vil blive foldet ud i businesscasen.

Totalentreprise vs. OPS
Et offentligt-privat samarbejde (OPS) er kendetegnet ved at design, projektering, etablering, drift og vedligeholdelse er samlet i en kontrakt mellem en offentlig udbyder og et privat leverandørkonsortium. Kontrakten har typisk en varighed på 25-30 år. Dette adskiller sig væsentligt fra en klassisk totalentreprise, hvor det alene er anlægget, der udbydes. Efter etableringen af skolen/læringsområdet vil det i en totalentreprise således påhvile kommunen at sørge for drift og vedligeholdelse af hele anlægget. Ligeledes vil kommunen i anlægsfasen have en omfattende opgave med varetagelse af en mere klassisk bygherrerolle.

I et OPS er der et større fokus på totaløkonomien i projektet dvs. både anlægs- og bygningsdrifts- og vedligeholdelsesudgifter i et tidsperspektiv på 25-30 år. Det private konsortium påtager sig her betydelige risici i forbindelse med opførelse og drift. Det bevirker blandt andet, at de valgte materialer er i en bedre kvalitet og har længere holdbarhed, idet beslutninger i anlægsfasen tænkes sammen med konsekvenserne i driftsfasen. Der er et incitament hos den private leverandør til at skabe innovative anlægsløsninger således, at drift- og vedligeholdelsen bliver billigere.

Da bygningens vedligeholdelsesgrad og værdi fastsættes i kontrakten betyder en OPS-model en højere budgetsikkerhed og et stabilt vedligeholdelsesniveau i kontraktens levetid. Bygningen har dermed en mere optimal stand og levetid. På den anden side fraskriver kommunen sig muligheden for at kunne nedprioritere vedligeholdelsen af bygningen i kontraktperioden.

I arbejdet med Nordstjerneskolen blev der valgt en model, hvor OPS-leverandøren først fik anlægsbetalingen for skolen, da bygningen blev afleveret og godkendt af Gribskov Kommune. Dermed har leverandøren et incitament for at aflevere til tiden uden fejl og mangler. Desuden sikres de aftalte forpligtigelser af en garantistruktur, en betalingsmekanisme samt løbende værdisætning af aktivet.

OPP vs. OPS
Forskellen mellem OPP og OPS ligger i om finansieringen foretages af den offentlige eller den private part. I et klassisk OPP er anlæg, drift og finansieringen, dvs. den fulde investering, placeret hos den private part. Det vil også sige, at det private konsortium ejer skolen i kontraktperioden, og at kommunen udelukkende betaler gennem løbende drifts- og vedligeholdelsesbetalinger. Denne model forudsætter, at kommunen deponere et beløb svarende til anlægsomkostningerne. Kommunen kan dog ansøge Økonomi - og Indenrigsministeriet om deponeringsfritagelse eller adgang til eventuelle lånemidler. Såfremt det vælges at gå videre med en OPP-model skal disse muligheder afsøges nærmere. Mulighederne for at inddrage pensionsfonde som finansieringspart skal ligeledes undersøges.

I forbindelse med projektet for Nordstjerneskolen blev der valgt en OPS-model, hvor kommunen betalte anlægsomkostningerne ved ibrugtagningen af bygningen, dvs. at ejerforholdet er kommunalt. Baggrunden herfor var bl. a. at det blev vurderet, at privat finansiering ville være dyrere end den finansiering, som kommunen kunne få gennem KommuneKredit. Der er konkret tale om en model, hvor kommunen har indgået en 25 årig kontrakt, hvorigennem bygningsdrift og vedligehold af bygningen er reguleret.

Kommunens erfaringer med OPS-aftalen på Nordstjerneskolen betyder, at arbejdet i udbudsfasen kan optimeres og en stor del af de juridiske, økonomiske og tekniske dokumenter relateret til udbuddet kan genanvendes.

Da kommunen i forbindelse med en ny skole i Gilleleje har afsat langt størstedelen af anlægsmidlerne i budgettet vil det være oplagt at vælge en OPS-model, hvor kommunen betaler anlægsomkostningerne for bygningen, når den er opført, og at kommunen dermed ejer bygningen fra ibrugtagningen i lighed med modellen omkring Nordstjerneskolen.

Med afsæt i ovenstående anbefaler administrationen, at de scenarier, der belyses i businesscasen er nummer 2 og 5, hvor den nye skole og læringsområde organiseres i en OPS-model enten på en ny matrikel eller på det eksisterende fundament.

Nedsættelse af temaudvalg
Administrationen har forberedt et oplæg til Økonomiudvalget (20.10.14) og Byrådet (27.10.14) om nedsættelse af et §17 stk. 4 - udvalg, der som temaudvalg vil følge anlæggelsen af ny skole i Gilleleje - Gilleleje Læringsområde.

Tidsperspektiv
Administrationen forventer, at businesscasen færdiggøres og behandles politisk i slutningen af 1. kvartal 2015.


Lovgrundlag
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune af 10/12/2013 § 10 stk. 4 og § 14 stk. 3


Økonomi
Budgetaftale 2015-2018


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. At udpege scenarie 2 og 5, som de scenarier, der skal indgå i businesscasen for ny skole i Gilleleje - Gilleleje Læringsområde.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Børneudvalgets beslutning den 03-11-2014:
Ændringsforslag fra G
At anbefale at undersøge muligheden for at indtænke dagtilbud i projektet ny skole i Gilleleje - Gilleleje Læringsområde uanset scenarie.
For: A, C, G, O og V (7). Imod: Ingen.
Ændringsforslag tiltrådt.

Ændringsforslag fra V og O
At udpege både scenarie 1 og 2 samt 4 og 5, som de scenarier, der skal indgå i businesscasen for ny skole i Gilleleje - Gilleleje Læringsområde.
For: V og O (3). Imod: A, C, G (4).
Ændringsforslag ikke tiltrådt.

Administrationens indstilling anbefales.
For: A, C, G (4). Imod: V og O (3).


Beslutning
Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at scenarierne 1, 2, 4 og 5 belyses indenfor den estimerede økonomi og tidsplan.
Børneudvalgets indstilling om at indtænke dagtilbud i projektet anbefales.

Fraværende: Jannich Petersen

270. Implementering af budget 2015-2018 - Økonomiudvalget som fagudvalg
00.30Ø00 - 2014/39838

Sagsfremstilling
Der er både i det netop vedtagne budget 2015-2018 samt i de to seneste budgetter (Budget 2013-2016 og 2014-2017) vedtaget en række økonomiske omprioriteringer, samtidig er der ved årets budgetvedtagelse på flere områder forudsat, at udgiftspres grundet nye opgaver og allerede kendte udfordringer skal klares indenfor det eksisterende budget.

Formålet med denne sag er, at sikre at alle udvalg er klar over udvalgets økonomiske rammer fra budget 2015 og frem, herunder de allerede besluttede omprioriteringer fra tidligere budgetaftaler, samt en konkretisering af rammebesparelserne på fagudvalgene.

Derudover bedes udvalget om at pege på hvilke områder og hvilke indsatser, administrationen skal arbejde videre med ift. at tilpasse udgifterne til udvalgets budget.

I sagsfremstillingen gennemgås de forhold, der medfører omprioriteringer inden for udvalgets rammer. Dvs. at ændringer til fx. en forbedret service, eller udgifter ifm., lovændringer hvor der er givet budget (DUT-ændringer), ikke bliver nævnt.

Den generelle økonomiske ramme for 2015 og frem

Der er en række forskellige forhold i den økonomiske ramme fagudvalgene skal arbejde med således den økonomiske ramme overholdes. Det er følgende forhold:

 • Omprioriteringer og rammebesparelser fra budget 2015-2018
 • Budgetreduktioner fra budget 2013-2016 og 2014-2017
 • Nye udgiftskrævende opgaver og kendte udfordringer


Omprioriteringer og rammebesparelser fra budget 2015-2018
Der er i budget 2015-2018 besluttet økonomiske omprioriteringer jf. fagudvalgenes budgetbehandlinger i august og september, hvor to udvalg mangler (helt eller delvist) at udmønte deres besparelseskrav.

Derudover indebærer budgetvedtagelsen en yderligere rammebesparelse på 5,0 mio. kr. i 2015 stigende til 10,0 mio. kr. i 2018. Administrationen anbefaler, at besparelsen fordeles til udvalgene jf. nedenstående tabel.

Det fremgår af tabellen, at budgetreduktionerne ikke er lige fordelt (ift. udvalgenes budgetter), BØR, SSU og ARB har fået en mindre andel, end de øvrige udvalg, da disse har en række udfordringer til nye udgiftskrævende opgaver og kendte udfordringer.Budgetreduktioner fra budget 2013-2016 og budget 2014-2017
Dertil er der i budgetterne for 2013-2016 og 2014-2017 vedtaget en række budgetreduktioner - også i 2015 og fremefter. Reduktionerne fra 2013-2016 er fordelt til fagudvalgene og udmøntet i konkrete tiltag, men der mangler fortsat implementering af nogle af tiltagene. Ift. reduktionerne fra budget 2014-2017 (Produktiv Velfærd) arbejdes der fortsat med at finde de tiltag, der skal sikre implementering. Reduktionerne ligger pt. på ØU's rammer og vil blive fordelt til udvalgsområderne, når udmøntningen er helt på plads.


Nye udgiftskrævende opgaver og kendte udfordringer
Endelig er der i budgetaftalen forudsat, at dels nye udgiftskrævende opgaver og dels en række kendte udfordringer skal klares indenfor det eksisterende budget.

De ikke budgetterede budgetudfordringer drejer sig bl.a. om udgifter til stigningen i antallet af flygtninge og familiesammenførte (hvor budgetændringen på 2,1 mio. kr. kun finansiere en del af de forventede merudgifter) og om Sundhedsaftale III, hvor hele udgiften på ca. 1,5 mio. kr. er forudsat finansieret indenfor den eksisterende ramme.

De kendte udfordringer drejer sig bl.a. om den socialfaglige indsats på børneområdet og om den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusydelserne.


Fagudvalgenes opgave
Budgetaftalen for 2015-2018 indebærer en lang række investeringer, der medfører at kommunens kassebeholdning kommer ned omkring 50 mio. kr., og i aftalen indgår derfor, at et fremtidigt udgiftspres ikke skal løses gennem kassefinansierede tillægsbevillinger, men gennem omprioriteringer.

Det betyder, at fagudvalgene har en vigtig opgave med at tilpasse deres forbrug, således at implementeringen af besparelserne fra de sidste tre budgetaftaler, samt udgiftspresset fra nye ikke budgetterede aktiviteter og kendte problemområder løses indenfor den eksisterende budgetramme.

Det er tale om store udfordringer, og derfor forventes det ikke, at udvalgene løser dem alle på novembermøderne. Målet er, at udvalgene på de to møder i november skal beslutte tiltag, der sikrer implementering af omprioriteringer og rammebesparelser fra budget 2015-2018 og Budgetreduktioner fra budget 2013-2016 og budget 2014-2017.

Mht. de nye udgiftskrævende opgaver og de kendte udfordringer kan der arbejdes med disse frem til BO2 2015. Men udvalgene bør allerede nu pege på mulige områder eller temaer, som administrationen skal arbejde videre med og besluttes i udvalget.

Til implementering af de vedtagne budgetreduktioner kan der søges inspiration i tidligere foreslåede besparelser (prioriteringskataloget) og evt. nye. Men set i lyset af udfordringernes omfang, kan det også komme på tale at arbejde med temaer, dvs. med en bredere mere gennemgribende gennemgang af udvalgsområdet, her kan man fx. se på mulighederne for ændrede strukturer og ændret prioritering af serviceniveauet.

Punktet behandles på dette møde og det efterfølgende fagudvalgsmøde. På dette første møde skal udfordringerne præsenteres, og udvalget skal drøfte mulige tiltag. Dog særligt for de udvalg hvor beslutningerne kan få taktsmæssige konsekvenser, skal dette besluttes på det første møde. På det efterfølgende møde skal udvalget beslutte konkrete tiltag til sikring af budgetoverholdelse ift. omprioriteringer og rammebesparelser fra budget 2015-2018 og budgetreduktioner fra budget 2013-2016 og budget 2014-2017.


Økonomiudvalget som fagudvalgs økonomiske ramme for 2015 og frem

Herunder er angivet de forskellige udfordringer der er inden for den økonomiske ramme for Økonomiudvalget som fagudvalg i 2015 og frem, der kræver omprioriteringer inden for udvalget.


Omprioriteringer og rammebesparelser fra budget 2015-2018
Udvalgets andel af den vedtagne rammebesparelse er hhv. 1,4 mio. kr. i 2015, 2,0 mio. kr. årligt i 2016-2017 og 2,3 mio. kr. i 2018.


Budgetreduktioner fra budget 2013-2016 og budget 2014-2017
Derudover har udvalget udfordringer ift. udmøntning og gennemførelse af følgende besparelser fra budget 2013-2016 og budget 2014-2017:

Gevinstrealiseringer
I budget 2013-2017 er der indarbejdet gevinstrealisering i forhold til reduktion på sygefravær. Sygefraværet er steget i 2014 og dette kan udfordre den indarbejdede gevinstrealisering i 2015 og frem. Der arbejdes kontinuerligt med sygefraværet i centrene i forhold til konkrete værktøjer til lederne og med konstruktionen af modellen til sygeforsikring og barselsfond og det vurderes at dette vil være tilstrækkeligt til at imødegå evt. udfordringer fra 2015 og frem.

Ejendomsområdet
Ejendomsområdet vil ikke kunne absorbere de budgetreduktioner, der tidligere har koblet sig på børnebysprojektet, som følge af at dette ikke længere er planlagt gennemført i samme omfang som oprindelig planlagt.


Nye udgiftskrævende opgaver og kendte udfordringer
Udvalgets ikke budgetterede udfordringer ift. nye udgiftskrævende opgaver er følgende områder:

Ejendomsområdet

 • Modtagelse og boligplacering af flygtninge og familiesammenførte med 1,0 mio. kr. årligt i 2015-2018.
 • Spildevandsplan - der er ikke afsat budget på 0,5 mio. kr. i 2015 til vandafledning fra kommunale ejendomme.Derudover har Økonomudvalget har følgende kendte udfordringer:

Ejendomsområdet

 • Tomgangshusleje på ca 0,5-1,0 mio kr. pr. år i forbindelse med at ældreboliger og sociale boliger står ledige.
 • Genopretning af lejemål i forbindelse med fraflytning fra kommunalt anviste boliger ca. 1-2 mio kr. pr. år.


Øvrige opmærksomhedspunkter
Følgende afsatte puljer fra budget 2014-2017 stopper i budgetperioden 2015-2018, således de indsatser og aktiviteter, der er afholdt her kan ikke finansieres herfra i hele budgetperioden:

 • Strategisk investeringspulje - Omstilling og organisationsudvikling stopper i 2018. Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2015-2017.
 • Strategisk investeringspulje - Digital borger stopper i 2016. Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2015.
 • Strategisk investeringspulje - Digital processtøtte stopper i 2016. Der er afsat 0,4 mio. kr. i 2015.
 • Pulje Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme stopper i 2016. Der er afsat 4,0 mio. kr. i 2015.
 • Investeringspulje særlig erhvervsinvesteringer med strategisk betydning stopper i 2016. Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2015.
 • Pulje til landsbyer stopper i 2015.


I forbindelse med budget 2014-2017 blev der afsat en budgetreduktion til Produktiv velfærd på 15,2 mio. kr. i 2015, 30,5 mio. kr. i 2016 og 40,6 mio. kr. årligt fra 2018.
På Økonomiudvalgets møde d. 20. oktober 2014 blev status på udmøntning af budgetreduktioner på Produktiv velfærd præsenteret. Der arbejdes fortsat med at finde tiltag, der skal sikre implementering. Budgetreduktionerne ligger pt. under ØU og vil blive fordelt til udvalgsområderne, når udmøntningen er helt på plads.


Samlet overblik og forslag til budgetoverholdelse
Samlet giver dette udvalget følgende udfordringer:

Tal i mio. kr.
2015
2016
2017
2018
Manglende udmøntning af omprioriteringer vedr. budget 2015-2018
Ejendomme:
 • Ejendomsudgifter, driftsreduktion
1,1
1,1
1,2
1,3
Andel af rammebesparelser i budget 2015-2018
1,4
2,0
2,0
2,3
Udmøntning af tidligere vedtagne budgetreduktioner - budget 2013-2016 og budget 2014-2017

Ejendomme:
Bygningsoptimering og driftsreduktioner i alt
Besparelse på reduktion af bygningskapacitet Børnebyer
2,1

4,3
2,1

8,5
3,1

10,7
3,1

10,7
Nye udgiftskrævende opgaver der ikke er budgetterede

Ejendomme:
Flygtninge
Spildevand
Tomgangshusleje
Genopretning af lejemål
1,0
0,5
0,5 - 1,0
1,0 - 2,0
1,0

0,5 - 1,0
1,0 - 2,0
1,0

0,5 - 1,0
1,0 - 2,0
1,0

0,5 - 1,0
1,0 - 2,0
Udvalgets samlede udfordringer
11,9-13,4
16,2-17,7
19,5-21,0
19,9-21,4Udvalget skal på dette møde drøfte udfordringerne og pege på områder, hvor udgifterne kan reduceres via omprioriteringer. Alle forslag fra prioriteringskataloget til budget 2015-2018 på Økonomiudvalgets område er indarbejdet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Herunder er derfor angivet en række nye forslag, der kan arbejdes videre med.

Gevinstrealisering
Økonomiudvalgets andel af rammebesparelsen i budget 2015-2018 foreslås udmøntet via øget gevinstrealisering på indkøb og kontraktstyring.

Ejendomsstrategien
Ejendomsstrategien er et middel til imødegåelse af følgende udfordringer:

Udmøntningen af budgetreduktionen 2013-2016 og budget 2014-17, har tidligere koblet sig på børnebysprojektet, men da disse ikke længere er planlagt gennemført i samme omfang, skal udmøntningen genberegnes og dele af beløbene findes andet steds under
ejendomsrammen.

Modtagelse og boligplacering af flygtninge og familiesammenførte, er en opgave der ikke er budgetteret og som ikke vil kunne afholdes indenfor de eksisterende ejendomsrammer. Det samme gælder tomganghusleje og genopretning i forbindelse med fraflytning fra kommunalt anviste boliger.

Idet ejendomsstrategien jvf. budgetaftalen bl.a. vil omhandle muligheder for at optimere kommunens ejendomsportefølje, således at denne afspejler kommunens behov for forskellig former for bygningskapacitet og hvor ejendomme, der ikke anvendes, afhændes. Idet f.eks. køb og salg af ejendomme skal medvirke til at realisere de ovenfor nævnte reduktioner og ikke budgetteret udgiftskrævende opgaver indenfor ejendomsrammen.

Hvad angår spildevandsplanen forventes denne, trods det at der er ikke afsat budget til vandafledning fra kommunale ejendomme, at vil kunne blive indeholdt i de eksisterende ejendomsrammer, såfremt den fremlagt ejendomsstrategi godkendes.

Ejendomsstrategien vil særskilt blive fremlagt til politisk beslutning i slutningen af 2014.


Administrationen vil frem til næste udvalgsmøde den 9. december 2014 arbejde med forslag til budgettilpasning og omprioritering, der kan sikre budgetoverholdelse ift. omprioriteringer og rammebesparelser samt udmøntning af tidligere vedtagne budgetreduktioner og såfremt det er muligt ligeledes at imødegå øvrige udfordringer i budgetperioden.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 186 af 19.02.2014


Økonomi
-


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

 1. at beslutte hvilke områder og indsatser administrationen skal arbejde med frem til udvalgets næste møde ift. at imødegå budgetudfordringerne.Beslutning
Økonomiudvalget besluttede, at administrationen skal arbejde videre med de anførte forslag.

Fraværende: Jannich Petersen

271. 1. behandling. Ændring af styrelsesvedtægt - borgerrådgiver
00.22A00 - 2012/13759

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Økonomiudvalget med henblik på Byrådets beslutning om overgang til 2. behandling.

På Byrådets møde den 26.5.2014 (pkt. 96 - sag 2014/16944) besluttede Byrådet, at den videre proces omkring etablering af en borgerrådgiverfunktion skulle afvente, at der i budget 2015-2018 blev afsat midler til funktionen.

Byrådet har på mødet den 6.10.2014 (pkt. 208) vedtaget budget for 2015 og overslagsårene. I budgettet er afsat 750.000 kr. pr. år til en borgerrådgiverfunktion.

Efter kommunestyrelseslovens § 65e, stk. 1, kan Byrådet i styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om oprettelse af en borgerrådgiverfunktion, der ikke henhører under de stående udvalg eller Økonomiudvalgets umiddelbare forvaltning. Borgerrådgiveren eller lederen af borgerrådgivningsfunktionen ansættes og afskediges af Byrådet.

Som følge af det ovennævnte forelægges forslag til ændring af Gribskov Kommunes Styrelsesvedtægt.

Det foreslås, at bestemmelse om borgerrådgiverfunktion indsættes i styrelsesvedtægten efter "Kapitel VI Vederlag m.v." som et nyt kapitel VII, som har følgende indhold:

"Kapitel VII
Borgerrådgiverfunktion


§ 22. Der etableres en borgerrådgiverfunktion, som hører under Byrådets administration.

stk. 2. Borgerrådgiveren yder vejledning og rådgivning til borgerne, jf. styrelseslovens § 65e og indenfor nærmere fastsatte rammer fastsat af Byrådet og bistår endvidere Byrådet med dets tilsyn og kontrolfunktion i forhold til udvalg, borgmester og administration samt varetager nærmere af Byrådet fastsatte opgaver om borgerrådgivning

stk. 3. Byrådet ansætter og afskediger borgerrådgiveren og fastsætter nærmere regler for dennes virksomhed."
Styrelsesvedtægtens Kapitel VII bliver til Kapitel VIII, og § 22 bliver til § 23.

Beslutter Byrådet ved 2. behandlingen på mødet den 15.12.2014 de ovennævnte ændringer, vil nærmere rammer og retningslinier for borgerrådgiverfunktionens opgaver og virksomhed blive udarbejdet i samarbejdet med borgerrådgiveren og forelagt til Byrådets beslutning.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse (lbk. nr. 186 af 19.2.2014) §§ 2, stk. 2 og 65e
Byrådets Forretningsorden § 6, stk. 1 og 2.


Økonomi
På det vedtagne budget er på Økonomiudvalgets ramme 390 - Politiske udvalg og administration afsat 750.000 kr./årligt i årene 2015-2018


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

 1. at anbefale Byrådet, at forslaget til ændring af styrelsesvedtægten overgår til 2. behandling i Økonomiudvalgets og Byrådets møder i december 2014Beslutning
Anbefales.

Fraværende: Jannich Petersen

272. Beredskabssamarbejde mellem Halsnæs, Gribskov, Hillerød, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommune
14.00A00 - 2014/41094

Sagsfremstilling
Regeringen og KL indgik den 3. juni 2014 aftale om, at der gennem en forenkling af organiseringen på beredskabsområdet kan opnås betydelige effektiviseringsgevinster, mens der fortsat sikres et højt serviceniveau for borgerne. Dette medfører, at de nuværende 86 kommunale beredskabsenheder skal indgå i større og mere bæredygtige enheder med henblik på at nå et samlet besparelsesmål på 200 mio.kr, hvoraf kommunerne dog kan beholde de 100 mio.kr. Der er på den baggrund enighed om, at kommunerne senest 1. januar 2016 skal etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder med forventning om, at det lander på maksimalt 20 beredskabsenheder mod de eksisterende 86. Desuden skal der sikres en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og det statslige beredskab.

I den anledning blev der den 28. august 2014 afholdt møde mellem Borgmestrene fra Halsnæs, Gribskov, Hillerød, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommune.

På mødet var der enighed blandt de seks borgmestre om at anbefale Byrådene, at der nu sættes gang i etablering af et fælles redningsberedskab for de seks kommuner. Borgmestrene var også enige om, at det løbende skal vurderes om det fagligt og økonomisk vil være bæredygtigt at arbejde for etablering af et større selskab i Nordsjælland.

Visionen for et fælles beredskab mellem de 6 kommuner vil bl.a. være:

 • at forbedre servicen og sikkerheden for borgerne og virksomhederne
 • at styrke den forebyggende indsats
 • at forbedre mulighederne for at rekruttere og fastholde kvalificeret personale til redningsberedskabet
 • at opnå stordriftsfordele


Til at stå i spidsen for projektet med at forberede etableringen af en fælles beredskabsenhed foreslås der nedsat en administrativ styregruppe bestående af en direktør fra hver af de seks kommuner.

Styregruppen tænkes at arbejde med følgende hovedopgaver i den kommende periode:

 • Forslag til organisering og ledelse af det fælles redningsberedskab
 • Forslag til sammensætning af en fælles beredskabskommission, herunder udarbejdelse af forretningsorden
 • Forslag til vedtægter for det fælles redningsberedskab
 • Oprettelse af § 60 selskab
 • Ansættelsesforhold for de nuværende medarbejdere, herunder vurdering af om lov om virksomhedsoverdragelse skal anvendes
 • Forslag til risikobaseret dimensionering for det fælles redningsberedskab
 • Lokalisering af det fælles redningsberedskab
 • Kommunikationsplan for fusionsarbejdet
 • Sikre at der opnås det forventede økonomiske rationale af sammenlægningen


Når rammerne for det fælles kommunale § 60 selskab er på plads, vil Byrådet få dette til behandling. Ligeledes vil Byrådet skulle tage stilling til sammensætningen af den fælles Beredskabskommission.


Lovgrundlag
Beredskabsloven, LBK nr 660 af 10.06.2009


Økonomi
Et fælles beredskab vil på sigt betyde et større økonomisk rationale


Høring
I processen vil de relevante MED-udvalg i kommunerne blive inddraget efter behov.


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

 1. at indstille til Byrådet, at der arbejdes videre med en sammenlægning af redningsberedskaberne i Gribskov, Hillerød, Furesø, Egedal, Halsnæs og Frederikssund kommuner pr. 1. januar 2016.Beslutning
Indstillingen tiltrådt.
Der blev endvidere på mødet orienteret om brev af 4.11.2014 fra KL til borgmestrene i Region Hovedstaden.

Fraværende: Jannich Petersen

273. Nordkystens fremtid. Samarbejde mellem Gribskov, Halsnæs og Helsingør Kommuner om kystsikring og udvikling
04.18G00 - 2014/39281

Sagsfremstilling
Om denne sag
Denne sag forelægges Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

Baggrund
Skaderne efter stormen Bodil viste, at der er behov for en bedre sikring af ejendomme, anlæg, strande, rekreative anlæg, kulturværdier med mere langs den nordsjællandske kyst. Og at det er en opgave, som hverken private grundejer eller kommuner kan løse alene, hverken organisatorisk eller økonomisk. Alle parter blev økonomisk ramt af Bodil og vil også fremadrettet have udgifter til sikring af værdier. Kystdirektoratet har i flere år påpeget nødvendigheden af en fælles løsning på Nordkysten, og at der er behov for at sikre med både hård kystsikring og massiv sandfodring.

På den baggrund vedtog de tekniske udvalg i Gribskov, Halsnæs og Helsingør Kommuner i foråret 2014, at indlede et samarbejde om kystsikring. I Gribskov Kommune blev samarbejdet behandlet på et møde i Teknisk Udvalg d. 12.03.2014. De tekniske udvalg vedtog, at der skulle arbejdes med en række leverancer og at der skal tages stilling til et fortsat samarbejde i efteråret 2014. Der blev nedsat en tværkommunal projektgruppe, fulgt af en styregruppe og chefer på det tekniske område. Projektgruppen har arbejdet med de bestillinger, som de 3 udvalg har afgivet.

Nedenfor gives en status på leverancer og forslag til indhold af fortsat samarbejde

Afrapportering af leverancer
Dialog med interessenter: Der har været dialog med en række interessenter langs kysten, herunder kystlag i de 3 kommuner og Samvirket, der er en sammenslutning mellem de nordsjællandske kyst- og digelag. I den forbindelse har der været arrangeret en bustur, hvor medlemmer fra kystlag langs hele kysten deltog sammen med repræsentanter fra Naturstyrelsen Nordsjælland, Region H, naturbeskyttelsesinteresser, administrationen og formænd for de tekniske udvalg. Der blev kikket på udfordringer og løsninger langs kysten fra Hundested til Helsingør. Det er administrationens vurdering, at der blandt interessenterne er modstandere af et samlet projekt og modstand mod sand, men også interessenter der efterspørger en samlet kystsikringsløsning. Noget af modstanden handler også om det uafklarede spørgsmål om hvem der skal betale for kystsikring. Her er ét synspunkt, at de eksisterende lag skal betale for hård kystsikring, mens kommunerne skal betale for sand. Andre mener at det må være staten der skal sikre kysten på samme måde som i Jylland, mens andre igen taler for en løsning hvor både grundejer og kommuner biddrager.

Dialog med Kystdirektoratet: Administrationen er fortsat i dialog med kystdirektoratet, blandt andet om juridisk bistand i forbindelse med en eventuel partsfordeling og spørgsmålet om nytteværdi. Kystdirektoratet er en vigtigt samarbejdspartner, fordi de både repræsenterer klagemyndigheden ved klage over partsfordeling, og repræsenterer Naturstyrelsen som lodsejer. Efter temamødet for de 3 byråd er det aftalt mellem administrationen og Kystdirektoratet, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal undersøge juridiske og økonomiske aspekter omkring partfordeling og finansiering.

Samfundsøkonomisk analyse: Der er udarbejdet en husprisanalyse, som viser, at der kan være en samfundsøkonomisk gevinst, ved en samlet løsning. Der er tale om et overestimat. Notat er udarbejdet af Københavns Universitet. Desuden har administrationen udarbejdet et notat, hvor det en række samfundsøkonomiske effekter beskrives og der henvises til andre analyser, der tidligere er udarbejdet. En egentlig økonomisk beregning af den samfunds- økonomiske gevinst vil først kunne laves i en senere fase, når et projektet er konkretiseret.

Skitseprojekt: Der er udarbejdet et skitseprojekt om Nordkystens Fremtid. Det er et forslag til en løsning (teknisk og økonomisk) uden konkret projektering. Der er udpeget en case- strækning, som går mere i detaljer med løsninger. Skitseprojektet blev præsenteret på fælles byrådstemamøde d. 30.09.2014.

Temamøde for de 3 byråd: Endelig har det været en del af leverancen at holde et temamøde for de tre byråd. Det blev afviklet d. 30.09.2014 på Kulturværftet i Helsingør. Materialet fra temamødet er på Gribskov Kommunes hjemmeside (www.gribskov.dk).

Fortsat samarbejde
Det følger af den igangsættende dagsorden fra foråret 2014, at byrådet skal tage stilling til det videre forløb. Administrationen anbefaler, at det etablerede samarbejde fortsætter og at samarbejdet i 2015 blandt andet kommer til at omhandle finansieringsmuligheder, miljøpåvirkninger og borgerinddragelse.

Finansieringsmuligheder: Der skal arbejdes på at afklare mulighederne i både det økonomiske og juridiske aspekt omkring finansieringen af en eventuel løsning. Der er lavet en indledende GIS-analyse af matrikler langs kysten. Desuden skal der arbejdes med forslag til finansieringsmodel.

Undersøge miljøpåvirkninger: Der igangsættes undersøgelse af miljøpåvirkninger; herunder særligt betydningen for Natura 2000-områder.

Borgerinddragelse: Der udarbejdes en plan for inddragelse af borgerne i de 3 kommuner og der planlægges borgerdialog. Borgerinddragelsen skal både sikre dialog og udveksling af viden om projektet og at borgernes holdninger til forskellige løsninger og finansieringsmuligheder bliver kendt.

Næste skridt
Der udestår nu et arbejde med at få udarbejdet en mere detaljeret plan for det fremtidige samarbejde med leverancer og milepæle. Desuden et oplæg til hvordan samarbejdet kan organiseres både administrativt og politisk. Der er overvejelser fremme omkring etableringen af et mere formelt tværgående sekretariat og politiske følgegrupper. Det skal også afklares hvordan fordelinger af ressourcer i samarbejdet mellem de tre kommuner skal være.

Det er administrationens anbefaling, at samarbejdet fortsætter og at der forelægges en mere detaljeret milepælsplan til februar 2015.


Lovgrundlag
-


Økonomi
Afrapportering

Samlet Økonomisk ramme for 3-kommunesamarbejde i 2014
Emne Beløb
Samlet ramme afsat af de 3 ansvarlige udvalg i de tre kommuner i marts 2014 300.000
Administrativt besluttet at tilføre samlet 150.000
Overskud fra tidligere projekt (Havnesand til kyst). Betales af Helsingør Kommune, Gribskov kommune og Naturstyrelsen 22.000
Samlet ramme til 3-kommunesamarbejdet 477.000


Samlet fremtidigt økonomisk råderum Gribskov Kommune 2015-2018

Emne
2015
2016
2017
2018
Kystprogram
2
2
2
2
Kystudvikling og kystsikring (anlæg)
0
0
7
8
Samlet
2
2
9
10


Samlet fremtidigt økonomisk råderum partnerkommuner 2015-2018

Emne
2015
2016
2017
2018
Helsingør Kommune
1
2
2
2
Halsnæs Kommune
0,5
1
1
1
Samlet
1,5
3
3
3Bilag
Bilag 1 TEK 051114 - Skitseprojekt Nordkystens fremtid (2014/39281 001)
Bilag 2 TEK 051114 - Notat KU - Værdisætning af sandfodringsstrategi (husprisanalyse) (2014/39281 002)
Bilag 3 TEK 051114 - procesplan kap 1A 16.09.14 (2014/39281 003)
Bilag 4 TEK 051114 - Intro myndighedsforhold kystsikringsprojekt til GK_190914 (2014/39281 004)
Bilag 5 TEK 051114 - Debatoplæg om organisering. sept.2014 (2014/39281 005)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet,

 1. at tiltræde at fortsætte samarbejde med Halsnæs og Helsingør Kommuner
 2. at tiltræde at samarbejdet blandt andet kommer til at indeholde undersøgelse af finansieringsmuligheder, juridiske aspekter, miljøpåvirkninger og borgerinddragelse
 3. at tiltræde at der udarbejdes en milepælsplan for samarbejdet, som fremlægges for de tre kommuners byråd til februar 2015Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Teknisk Udvalgs beslutning den 05-11-2014:
1. - 3. Tiltrådt


Beslutning
1.-3. Anbefalinger tiltrådt.

Fraværende: Jannich Petersen

274. Gilleleje: Salg af Vesterbrogade 56 (Pyramiden)
82.02G00 - 2013/15769

Sagsfremstilling
Sagen omhandler salg af den kommunale ejendom "Pyramiden" i Gilleleje, som har været udbudt i efteråret 2013. Seneste udvalgsbehandling var i marts 2014, hvor indstillingen var at annullere det tidligere udbud af juridiske årsager, samt igangsætte ny salgsproces for den del, som ligger vest for det gamle rådhus. Byrådet besluttede at annullere salget, men valgte at sende sagen til fornyet behandling i Plan- og Miljøudvalget i forhold til beslutning om at sætte ejendommen til salg igen.

Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, som skal beslutte om man vil sætte ejendommen til salg efter den beskrevne procesplan. Derudover skal det besluttes om man vil godkende bilag 1, som beskriver de planlægningsprincipper, som tilbudsgivere så vidt muligt skal leve op til. Endelig skal det besluttes, om der skal bevilges en samlet ramme til markedsføring på 50.000 kr.

Særlig tilføjelse efter Økonomiudvalgets behandling den 22.09.2014
Økonomiudvalget valgte den 22. september 2014 at sende sagen tilbage til Plan- og Miljøudvalget med henblik på at få præciseret protokolleringen. Plan- og Miljøudvalget bedes på mødet den 3. november således mere tydeligt anbefale Økonomiudvalget og Byrådet en bestemt proces fremefter for salget af denne ejendom. Når sagen på denne måde sendes tilbage til fagudvalget ændres der ikke på administrationens indstilling, men i protokolleringen kan udvalget give udtryk for ønsker til salgsprocessen. Udvalgene og Byrådet kan således f.x. vælge mellem de 2 nedenstående processer for salget, som vil uddybes mundtligt på Plan- og Miljøudvalgets møde den 3. november.

Som den første mulighed kan Byrådet fortsat vælge en proces, som er beskrevet nedenfor, dog med en måneds forsinkelse. Her forestås salget af administrationen - dog indhentes en ekstern vurdering af eventuelle seriøse indkomne tilbud, inden tilbudene behandles politisk. Forkastes indkomne tilbud vil Byrådet kunne vælge at genudbyde ejendommen til foråret 2015, og her vil man eventuelt kunne vælge at benytte sig af ekstern mægler/rådgiver. Det anbefales, at vælge denne model, hvis udvalgene og Byrådet vurderer, at det er overvejende sandsynligt, at Byrådet vil vælge at sælge på baggrund af en specifik ekstern vurdering af de indkomne tilbud. Dette såfremt den eksterne vurdering konkluderer at ét eller flere indkomne tilbud er attraktive i forhold til markedet og tilbudet i øvrigt lever op til de krav og ønsker, som Byrådet har til indholdet.

Som den anden mulighed kan byrådet vælge en anden proces, der fra starten er bygget op om et samarbejde med en ekstern mægler/rådgiver, som i videst muligt omfang er ansvarlig for salgsprocessen. Vælges denne model vil der skulle indhentes tilbud på den samlede salgsopgave, hvorefter markedsføringen ville kunne indledes til foråret 2015. En politisk behandling af de indkomne tilbud vil så kunne ske efter sommerferien 2015. Vælges denne model skal der bevilges en større økonomisk ramme til salgsprocessen - se nærmere under økonomiafsnittet nederst. Derudover skal der tilrettelægges en ny proces i samarbejde med den eksterne mægler/rådgiver. Det anbefales at vælge denne model, såfremt udvalgene og Byrådet vurderer, at Gribskov Kommune under alle omstændigheder vil skulle benytte sig af et samarbejde med eksterne mæglere/rådgiver, som skal forestå salget af denne ejendom.

Baggrund
Med et temamøde i december 2010 med Kultur- og Idrætsudvalget og Plan- og Miljøudvalget indledtes en proces omkring ejendommen Vesterbrogade 54-56, som i daglig tale kaldes Pyramiden. Efter temamødet arbejdede administrationen videre med en indledende undersøgelse af mulighederne for at etablere Gilleleje Bibliotek og Museum, som en del af Kulturhavnsprojektet i Gilleleje. Denne indledende undersøgelse blev præsenteret for Kultur- og Idrætsudvalget samt Økonomiudvalget i foråret 2011, hvor det blev besluttet at arbejde videre med forarbejderne til en flytning af bibliotek og museum. Byrådet vedtog den 17. juni 2013 at godkende processen for salget af Pyramiden inklusiv det gamle rådhus på Vesterbrogade 54. Den 2. september 2013 blev det endeligt besluttet at sætte den samlede ejendom til salg. Salget blev herefter annonceret i perioden fra d. 3. september 2013 til den 10. oktober 2013, som var deadline for at afgive tilbud.

Byrådet besluttede den 16. december 2013, at bemyndige administrationen til at gå i realitetsforhandlinger med en tilbudsgiver, der havde budt på ejendommen. Dog besluttede byrådet samtidigt, at det gamle rådhus ikke længere skulle indgå i et salg. I henhold til "Bekendtgørelse nr. 799 af 24.6.2011 om udbud ved salg af kommunens faste ejendomme", der dog tale om en væsentlig ændring i forhold til det tidligere udbud, hvilket betyder at ejendommen skal genudbydes. På byrådets møde med den 31. marts 2014 var det derfor indstillet til beslutning at annullere det tidligere udbud, og at påbegynde ny salgsproces for den del, som ligger vest for det tidligere rådhus. Plan- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget tiltrådte indstillingerne med anbefaling om at bruge professionel bistand til markedsføring og salg. Byrådet valgte at følge indstillingen om at annullere det tidligere udbud, men valgte at sende beslutningen om udbud af Vesterbrogade 56 tilbage til fornyet behandling i Plan- og Miljøudvalget. I september 2014 besluttede Plan -og Miljøudvalget at tiltræde igangsætning af en nye salgsproces, men Økonomiudvalget besluttede at sende sagen tilbage til fornyet behandling

Nyt forslag til dokument med krav og ønsker
At det gamle rådhus ikke længere indgår i salget har ikke medført grundlæggende ændringer i dokumentet med forslag til krav og ønsker, som administrationen foreslår danner grundlag for det nye udbud. Ud over tekniske ændringer kan følgende ændringer dog fremhæves i forhold til det dokument, som dannede grundlag for det tidligere udbud:

 • det gamle rådhus indgår ikke længere
 • nyt kortmateriale skitserer den sydvestlige del af ejendommen, der er til salg
 • tydeligere beskrivelse af at kortet kun er en skitse, og at byder skal samarbejde med kommunen om den endelige grundstørrelse
 • små ændringer i formuleringer fremhæver ejendommens eksklusive karakter og de relativt åbne muligheder for benyttelsen fremadrettet
 • nyt layout fremhæver ejendommens attraktive beliggenhed
 • beskrivelse af bygningernes arkitektur
 • beskrivelse af overnatningskapacitet i Gilleleje-området


Dokumentet er retningsgivende for kommende bydere, når de skal forme et tilbud med et tilhørende projekt. Derudover er dokumentet retningsgivende for vurderingen af de tilbud, som kommunen modtager. Som "krav og ønsker"-dokumentet foreligger vil flere forskellige projekter kunne rummes inden for de rammer, som er beskrevet. Dermed gives mulighed for at potentielle investorer selv kan forme projekter, og det er så op til kommunen under tilbudsvurderingen, at vurderer hvilket tilbud, der samlet set giver den største værdi for kommunen. Dokumentet sætter således en strategisk ramme for arbejdet med arealet og for kommunens vurdering af indkomne tilbud.

Salgsproces frem til 2015
Processen frem til beslutning om frasalg af ejendommen er i hovedtræk planlagt som følger frem til februar 2015:

Aktivitet Periode
Idéindkaldelse Gennemført
Salgsmateriale udarbejdes

- herunder et særligt vigtigt dokument om "krav og ønsker" til byderne.
Gennemført
Orientering til PMU og ØU (lukket punkt)
- samt oplæg til drøftelse af en række aspekter i forhold til salg af større ejendomme
Gennemført august 2014
Politisk behandling af salgsmaterialet September 2014
Salget annonceres (udbud) Oktober 2014 - december 2014
Tilbud vurderes af administrationen Januar 2015
Ekstern uafhængig vurdering indhentes, såfremt det vurderes nødvendigt af administrationen Februar 2015
Politisk behandling af de indkomne tilbud Februar eller marts 2015
Endelig aftale om salg af ejendom (købsaftale) forhandles, hvis ikke alle tilbud forkastes Marts 2014 - april 2014
Politisk behandling af købsaftalens overordnede rammer Maj/juni 2015
Nyt plangrundlag Efter sommeren 2015 - aftales nærmere med køber
Rømning når bibliotek flytter til Gilleleje Kulturhavn Vinteren 2015/2016
Ejendommen overtages af køber Vinteren 2015/2016


Markedsføring
Ejendommen er en af kommunens bedst beliggende ejendomme, som appellerer til tilbudsgivere, der har erfaring og mulighed for at arbejde med større projekter med attraktiv beliggenhed. En markedsføring skal derfor være målrettet dette segment i markedet, hvilket skal hvile på en bredere markedsføring, der generelt højner kendskabet til at ejendommen er til salg. På grund af ejendommens eksklusive beliggenhed foreslås en markedsføringskampagne, som ligger på et relativt højt niveau, og som kan gøre det mere sandsynligt, at Gribskov Kommune modtager attraktive tilbud. Markedsføringskampagnen er ikke tilrettelagt i detaljer endnu, men har umiddelbart nedenstående hovedaktiviteter:

Aktivitet Periode
Salgsmaterialet lægges på kommunens hjemmeside og annonce sættes i lokale medier oktober 2014 - december 2014
Skilt ved ejendommen, som viser at ejendommen er til salg oktober 2014 - december 2014
Annoncering i udvalgte medier, som potentielle investorer benytter sig oktober 2014 - december 2014
Åben event ved ejendommen i december november eller december 2014
Direct Marketing målrettet potentielle investorer oktober 2014 - december 2014
Videoer på fx. youtube, som trækker nettrafik ind til kommunens annoncering på hjemmesiden oktober 2014 - december 2014Lovgrundlag

 • Bekendtgørelse nr. 799 af 24.6.2011 om udbud ved salg af kommunens faste ejendomme
 • Indenrigsministeriets vejledning nr. 60 af 28. juni 2004
 • Lov 388 af 06.06.1991 om planlægning (planloven), jf. LBK 587 af 27.05.2013Økonomi
En salgsindtægt vil som udgangspunkt tilgå byudviklingspuljen, dog kun under forudsætning af at den budgetterede effektivisering på driften af den samlede ejendomsramme er opnået - jvf. budget 2015-2018. Er dette ikke tilfældet vil salgsprovenu for dette salg tilgå kassebeholdningen.

Bliver der ikke afgivet bud, som Byrådet ønsker at antage, vil omkostninger til salgsprocessen blive konteret særskilt på byudviklingspuljens midler til drift.

De samlede udgifter til markedsføring skal betragtes som en investering, og skal derfor fratrækkes den samlede salgsindtægt efter salg er gennemført. De forskellige aktiviteter er ikke endeligt planlagt, men det vurderes, at en samlet ramme på 50.000 kr vil give muligheder for en markedsføring særskilt for denne ejendom. Vil der skulle indhentes en uafhængig ekstern vurdering før beslutning om salg, vil dette formentlig kræve en ekstra bevilling. Om det er nødvendigt at indhente ekstern vurdering af ejendommens værdi afgøres på et senere tidspunkt, når tilbud foreligger.

Såfremt kommunen i denne udbudsrunde ikke modtager tilbud, som er gode nok, kan man vælge at øge budgettet og hyre en ekstern mægler til en ny udbudsrunde. Udgifterne til ekstern mægler til at varetage denne type salgsopgaver forventes at ligge i omegnen af ca. 100-400.000 kr. Dette vil dog være op til forhandling med en mægler, og det vil typisk afhænge af den endelige salgspris samt den måde opgaven stilles på.


Bilag
Bilag 1(PMU 08.09.2014). Forslag til Krav og Ønsker. Dok. nr. 2013/15769


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

 1. at ejendommen Vesterbrogade 56 sættes til salg efter den beskrevne procesplan,
 2. at godkende de planmæssige krav og ønsker i bilag 1,
 3. at bevilge en samlet ramme på 50.000 kr til en særskilt markedsføring af ejendommenUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 08-09-2014:
1.-3. Anbefalingen tiltrådt.

Økonomiudvalgets beslutning den 22-09-2014:
Sagen sendes tilbage til Plan- og Miljøudvalget mhp. at få en præcisering af protokolleringen i udvalget, ift. hvad der skal ske, hvis der ikke indgås aftale med en af de investorer, der er dialog med p.t., og hvor salget i så fald skal forestås af en ekstern erhvervsmægler.

Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 03-11-2014:

 1. Tiltrådt, idet 2 eksterne mæglere vurderer ejendommen forud for, at den sættes til salg.
  Såfremt der ikke indkommer attraktive tilbud, sættes ejendommen til salg ved ekstern mægler.
 2. Tiltrådt, idet det vurderes hvor meget området kan bære ift. bebyggelsesprocent.
 3. De med salget forbundne omkostninger modregnes i provenuet.Beslutning
Udsættes til Økonomiudvalgets møde 09.12.14.

Fraværende: Jannich Petersen

275. Seniorcenter i Gilleleje
29.00G00 - 2014/19222

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget drøftede på deres møde den 4. juni 2014 flere modeller for den fysiske placering af Seniorcenter Gilleleje og bad administrationen udarbejde et procesforslag for etablering af seniorcentret med afsæt i "det gamle rådhus" i Gilleleje.

Administrationen har kortlagt den nuværende brug af "det gamle rådhus" og udarbejdet forslag til en brugerinddragende proces, hvor det drøftes, hvordan idéen bag Seniorcenter Gilleleje kan spille sammen med de brugere og foreninger, der er i huset i dag.

Denne sag forelægges Social- og Sundhedsudvalget med henblik på at orientere om kortlægningen af brugen af "det gamle rådhus" og den brugerinddragende proces og træffe beslutning om at afsætte midler til at få understøttet koordinering af nye aktiviteter i "det gamle rådhus".

Tilføjet efter Økonomiudvalgets møde 22.09.14
Ved Økonomiudvalgets behandling af sagen den 22. september 2014 blev der efterspurgt yderligere undersøgelser. Som følge heraf er der tilføjet en passus til sidst i sagsfremstillingen vedrørende betingelserne for en aftale om anvendelse af "det gamle rådhus" til seniorcenter i foreløbig en to-årig periode. Aftalen er indarbejdet i nyt indstillingspunkt.

"Det gamle rådhus" i Gilleleje
Kortlægningen af brugen af "Det gamle rådhus" i Gilleleje viser, at huset i dag fungerer som Kultur- og Foreningshus. Huset stilles i dag til rådighed for alle godkendte foreninger i Gribskov Kommune jf. folkeoplysningsloven. Der er godt 10 foreninger, som bruger huset kontinuerligt, og derudover kan alle godkendte foreninger i Gribskov Kommune booke lokaler i huset, hvis det er ledigt. Huset bruges af såvel aftenskoler som lokale foreninger.

Center for Kultur, Fritid og Turisme har opsyn med huset og sørger for, at lokalerne er tilgængelige for foreningerne. Lokalerne stilles gratis til rådighed med el, vand, varme og rengøring. Foreningerne tilrettelægger selv deres aktiviteter. Fordelingen af de bookede tider ansøges i Center for Kultur, Fritid og Turisme/Idræt og Folkeoplysning, som fordeler sæsonlån en gang årligt efter folkeoplysningslovens regler. Enkeltlån kan bookes løbende hele året og godkendes af Idræt og Folkeoplysning.

Huset og lokalerne anvendes af foreninger næsten hver dag både i dag- og aftentimerne. Hvis huset skal rumme andre aktiviteter end de nuværende, vil det forudsætte en god dialog og koordinering med de nuværende brugere og Center for Kultur, Fritid og Turisme.

I dag benyttes huset bl.a. til Aktivitetsklubben Gilleleje, LOF Gribskov, FOF Nord, AOF Nord og Ældresagen Gilleleje. Desuden benyttes huset til Musikskolen, møder afholdt af Center for Kultur, Fritid & Turisme og Helsinge og Gilleleje biblioteker. Søren Kierkegaard fonden har mindestue på 1. sal, og vaskehuset bag ved hovedbygningen benyttes af Gilleleje Museum til rengøring og konservering af fund.

Planlagt renovering
Center for Ejendomsservice har planlagt og budgetteret med en renovering af de to køkkener i "Det gamle rådhus'" stueetage i 2015. Det forventes, at en renovering af begge køkkener vil tage ca. 1 måned, forudsat at det kan gøres samtidig.

Overvejelser ift. anvendelsen af "Det gamle rådhuset" som seniorcenter
I forhold til den videre proces omkring etablering af Seniorcenter Gilleleje bør der tages hensyn til de nuværende foreninger og brugere, som oplever at have et velfungerende brugerstyret aktivitetshus i "Det gamle rådhus". Huset og lokalerne er dagligt i brug. Forventninger til, hvad et Seniorcenter Gilleleje skal rumme af aktiviteter, bør afstemmes i en konkret dialog med brugerne og Center for Kultur, Fritid og Turisme. Det giver god mening at se på, hvordan nye aktiviteter kan integreres i den nuværende brug af huset, så det samlet kan fungere som et centralt samlingspunkt for en bred vifte af aktiviteter for ældre borgere.

Erfaringer fra andre kommuner i forhold til brugerstyrede aktiviteter
Administrationen har set på, hvordan andre kommuner tilrettelægger lignende brugerstyrede aktiviteter. Generelt vil et brugerdrevet senior-/ aktivitetshus basere sig på, at brugerne af huset påtager sig ansvaret for at drive huset. Der vil typisk være et brugervalgt brugerråd med ansvar for de daglige funktioner, aktiviteter og arrangementer. Den daglige drift vil indbefatte planlægning af daglige aktiviteter, lokaleudlån og drift af huset.

GrønnegadeCentret i Hillerød er et eksempel på et center drevet af frivillig arbejdskraft. Centret er i princippet brugerstyret, det vil sige, at frivillige arrangerer og varetager alle aktiviteter og arrangementer. Der er tilknyttet 170 frivillige. Centeret har en ansat leder og en cafeleder - begge på fuld tid. Hertil kommer en pedel, der er ansat på halv tid. De varetager alle administrative og organisatoriske opgaver og oplyser, at det er opgaver, som frivillige ikke vil påtage sig. Centret er ejet af Hillerød Kommune, og den overordnede drift varetages på Byrådets vegne af Ældre og Sundhed. Driften af Grønnegadecentret er baseret på brugerbetaling.

Gribskov Kommune støtter Gribskov Seniorcenter i Helsinge, som drives ud fra en vision om at give kommunens seniorer 60+ og førtidspensionister en aktiv og indholdsrig tilværelse med bl.a. kreativitet, idræt og positivt samvær. Gribskov Seniorcenter drives af en daglig leder (37 timer), en aktivitetsmedarbejder (25 timer) og en medarbejder, der varetager rengøring/ servicefunktioner (25 timer). I alt 2,37 årsværk. De årlige driftsomkostninger i Seniorcenter Gribskov i Helsinge udgør kr. 800.000 kr.

Opsummering
Et Seniorcenter i Gilleleje kan drives på forskellig vis. Erfaringer fra andre kommuner og Gribskov Seniorcenter i Helsinge viser, at det er oplagt at understøtte aktiviteterne i et seniorcenter, der er brugerstyret for at sikre ejerskab, og at aktiviteterne kontinuerligt er relevante for brugerne. Det kan også give god mening at etablere et brugerråd, der har ansvaret for planlægningen af de samlede aktiviteter.

Erfaringen fra andre kommuner og fra Gribskov Seniorcenter viser, at det er nødvendigt at have en gennemgående person, fx en aktivitetskoordinator, der dels kan løbe et nyt seniorcenter i gang sammen med brugerne og dels varetage administrative og organisatoriske opgaver.

Den videre proces
"Det gamle rådhus" anvendes i dag til en række foreningsbaserede aktiviteter. Målgruppen for disse aktiviteter er seniorer. Processen frem mod et samlet seniorcenter i "det gamle rådhus" skal tage afsæt i den nuværende brug af huset og sigte mod at afklare, hvordan andre aktiviteter kan integreres i "det gamle rådhus".

Som beskrevet ovenfor er det Center for Kultur, Fritid og Turisme, der står for driften af "det gamle rådhus", og stiller lokalerne til rådighed for foreninger jf. folkeoplysningsloven. En åben proces sammen med Center for Kultur, Fritid og Turisme skal sikre et fokus på samspillet mellem de nuværende aktiviteter og nye aktiviteter.

Der tilrettelægges en proces hvor der bl.a. afholdes dialogmøde med borgerne for at sikre en bred inddragelse af både de nuværende brugere af "det gamle rådhus", Ældrerådet, frivillige, seniorgrupper, foreninger, interessenter og borgere. Formålet med den brede brugerinddragelse er dels at få drøftet ønsker og visioner for, hvad et samlet seniorcenter/ aktivitetshus i Gilleleje skal indeholde, og hvordan det drives, og dels forhåbentligt får engageret lokale kræfter i at indgå i det videre arbejde med at forme det kommende Seniorcenter Gilleleje.

Processen startes op i september/ oktober 2014, hvor der inviteres til dialogmøde.

Administrationens anbefaling
Etablering af et seniorcenter i Gilleleje i "det gamle rådhus" skal ske i respekt for og i dialog med de nuværende brugere og foreninger for at sikre et godt samspil og integration af nuværende og nye aktiviteter. Med afsæt i erfaringer fra andre kommuner foreslås det, at der afsættes midler til en aktivitetskoordinator, der kan understøtte etablering af nye aktiviteter, der skal løbes i gang, og at de 400.000 kr., der er afsat på budgetaftalen for 2014-17, anvendes til at få startet seniorcenter Gilleleje op fx indkøb af inventar, åbningsreception og til en aktivitetskoordinator i 2014.

Tilføjet efter Økonomiudvalgets behandling af sagen den 22. september 2014:
Administrationen anbefaler, at "det gamle rådhus" anvendes som seniorcenter i foreløbig en to-årig periode med det forbehold, at såfremt for-projekteringen af skolebyggeriet i Gilleleje fører til, at der er behov for at anvende "det gamle rådhus" som skole i en periode, vil administrationen genhuse seniorcenteret i andre egnede lokaler i Gilleleje. Projekteringen vil være afklaret i løbet af 1. kvartal 2015.


Lovgrundlag
LBK nr. 254 af 20/03/2014 Lov om Social Service § 79


Økonomi
Ansættelse af aktivitetskoordinator 300.000 kr. årligt. Finansieres på pulje til løft af ældreområdet 2015.

De årlige driftsomkostninger i ”Det gamle rådhus” i Gilleleje til el, vand, og varme er kr. 135.500 samt yderligere midler til vedligeholdelse. .

I budgetaftalen for 2014-17 er der afsat 0,4 mio. kr. til etablering af et Seniorcenter i Gilleleje.


Høring
Høringssvar afgivet på Ældrerådets møde den 1. september 2014:
"Ældrerådet støtter varmt administrationens anbefaling om at etablere et seniorcenter i Gilleleje. Ældrerådet er dog betænkelige ved placeringen i forhold til de eksisterende brugere".

Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget
1. at anbefale Økonomiudvalget at tiltræde at anvende "det gamle rådhus" som seniorcenter Under forudsætning af, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Økonomiudvalget beslutter, at det gamle rådhus anvendes som seniorcenter, indstiller administrationen til Social- og Sundhedsudvalget

2. at tiltræde, at der i puljen Løft til Ældreområdet 2015 afsættes midler til en aktivitetskoordinator
3. at tiltræde, at de årlige driftsomkostninger i "det gamle rådhus" finansieres indenfor udvalgets egen ramme
4. at tage forslag til proces for brugerinddragelse til efterretning
5. at tiltræde at sende sagen til orientering i Kultur og Idrætsudvalget

Tilføjet efter Økonomiudvalgets møde 22.09.14
Administrationen indstiller, som følge af yderligere undersøgelser, der blev efterspurgt på Økonomiudvalgets møde den 22. september 2014

6. at det besluttes, at der etableres et seniorcenter i "det gamle rådhus" i foreløbig en 2-årig periode med det forbehold, at hvis ejendommen skal anvendes til andet formål, vil der ske genhusning i egnede lokaler.


Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 10-09-2014:
1. Anbefalet
2. Tiltrådt
3. Ikke tiltrådt forudsat, at driftsomkostningerne fastholdes under Økonomiudvalgets ramme
4. Taget til efterretning
5. Tiltrådt

Thomas Elletoft fraværende

Økonomiudvalgets beslutning den 22-09-2014:
Udsættes til næste møde mhp. yderligere undersøgelser.


Beslutning
Udsættes til Økonomiudvalgets møde 09.12.14

Fraværende: Jannich Petersen, Flemming Møller.

276. Deltidspladser i daginstitutioner - godkendelse af takst
28.06P00 - 2014/31835

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges Børneudvalget med henblik på, at Børneudvalget anbefaler en forældrebetalingstakst for deltidspladser i daginstitutioner til beslutning i Økonomiudvalg og Byråd.

Deltidspladser i fuldtidsinstitutioner
Børneudvalget besluttede på mødet 08.09.2014 at igangsætte et pilotprojekt med deltidspladser i fuldtidsinstitutioner pr. 1. januar 2015. Pilotprojektet varer et år.

Formålet med pilotprojektet er at afsøge behovet for deltidspladser. Det kunne f.eks. være forældre, der går hjemme på barsel, hvor ældre søskende vil kunne beholde tilknytningen til sin daginstitution ved en deltidsplads, selvom behovet og økonomien i forhold til en fuldtidsplads ikke er tilstede. Ligeledes kan der være forældre, som i dag benytter en fuldtidsplads, som som reelt kun har behov for en deltidsplads i en periode.
Daginstitutionerne LM's Børnehus, Helsinge Børnehuse, Børnehuset Bakketoppen og Græsted Børnehuse deltager i pilotprojektet med 3-5 pladser hver.

En deltidsplads kan benyttes 25 timer/ugen. Daginstitutionerne beskriver på deres hjemmesider, hvorledes åbningstiden er for deltidspladserne i deres institution. Pladserne besættes efter "først til mølle" princippet. Der gælder samme ind- og udmeldelsesregler som for de almindelige pladser i daginstitutionen. Normering og forældrebetalingstakst for deltidspladsen nedsættes svarende til den kortere åbningstid.

Forældrebetalingstakst
Nedenstående tabel viser takst for deltidspladserne i 2015

Deltidsplads i LM's Børnehus, Helsinge Børnehuse, Børnehuset Bakketoppen* og Græsted Børnehuse Kroner pr. måned
Børn under 3 år
1.455
Børn over 3 år
910

* I Børnehuset Bakketoppen betales desuden 500 kr./måneden til frokostmåltidsordning.

Nuværende muligheder for deltidspladser
Det er i dag kun muligt at få en deltidsplads i kommunens deltidsinstitution Søborg Private Børnehave, som er en selvejende daginstitution. Her er den daglige åbningstid fra 07:45-13:30. Daginstitutionen er normeret til 16 børn.


Lovgrundlag
LBK nr. 1240 af 29/10/2013 § 3 stk. 2 (Dagtilbudsloven)


Økonomi
Det er en forudsætning for pilotprojektet, at modellen for deltidspladser i fuldtidsinstitutioner er udgiftsneutralt for Børneudvalgets ramme. Dette fordi der både er tale om, at tilbud om deltidspladser er et tilbud til forældre der idag har fuldtidsplads og går til deltidsplads, hvilket er en mindreudgift for kommunen og forældre der idag ikke har en plads til deres barn og som får en deltidsplads, er en merudgift for kommunen.


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

 1. at godkende takster for deltidspladser i pilotprojektet jf. tabellen i sagsfremstillingen.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Børneudvalgets beslutning den 03-11-2014:

 1. Anbefales.Beslutning
Tiltrådt

Fraværende: Jannich Petersen, Flemming Møller

277. Kommunal garanti, Gilleleje Hallen
00.01Ø00 - 2014/37193

Sagsfremstilling
Formålet med sagsfremstillingen er at få Byrådets stillingtagen til om der skal bevilges kommunal garanti til lån, som ønskes optaget af Gilleleje Hallen. Lånet optages som et fastforrentet 20-årigt obligationslån med afdrag. En garanti vil medføre, at Kommunen skal deponere et tilsvarende beløb.

Fonden Gillelejehallen har d. 22. september 2014 ansøgt om kommunal garanti i forbindelse med optagelse af et lån på 1,096 mio. kr. (incl. kurstab 1,124 mio. kr.). Ansøgningen begrundes med, at et nyt lån vil medføre fremtidige driftsbesparelser, da låneprovenuet skal bruges til energirenovering samt til at indfri dyr bankgæld. Hallen havde i 2013 et underskud på 105.000 kr.

Jf. Kommunal Fuldmagten kan Kommunen lovlig støtte de opgaver, som Hallen udfører (kultur og idrætsaktiviteter). Kommunen kan derfor give garanti til lånet, men en garanti vil medføre en deponeringspligt.

Der er tidligere givet kommunal garanti til lån i Gribskovhallen, Ramløse Hallen og Helsinge Hallerne. Den garanterede restgæld udgjorde ved regnskab 2013 i alt 18,5 mio. kr.

Lovgrundlag
Lånebekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1580 af 17.12.2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv., §3, stk 1 og §6, stk.1.


Økonomi
Som nævnt søges der om en garanti for et obligationslån på 1,096 mio. kr. med en løbetid på 20 år med afdrag og fast rente. Der er kalkuleret med et kurstab på 28.000 kr. på obligationslånet. Da eksakt kurs og rente først kendes ved egentlig låneoptagelse, kan kurstabet afvige fra dette. For at undgå ny sagsbehandling, på baggrund heraf, foreslås det i indstillingen, at en evt. garanti gives for et beløb på op til 1,15 mio. kr., det vil sige med et maksimalt kurstab på 54.000 kr.

Hallen har modtaget et tilbud om energirenovering til ny LED belysning på i alt 233.150 kr. excl. moms. Det er i tilbuddet vurderet, at der årligt vil kunne spares 39.593 kwh, og at det nye anlæg vil have en tilbagebetalingstid på 2,82 år (godt 3 år incl. moms). Det betyder, at de sparede udgifter til strøm kan betale anlægget på ca. 3 år. Herefter vil driftsbesparelsen kunne bruges til at forbedre Hallens økonomi i den resterende levetid for det nye belysningsanlæg (bortset for evt. afskrivninger).

Desuden skal låneprovenuet fra det nye lån bruges til indfrielse af et banklån med en restgæld på ca. 740.000 kr. Det er vurderet, at det nye lån vil spare Gilleleje Hallen for en årlig finansiel omkostning på ca. 20.000 kr.

Hallen vil hermed, alt andet lige, fremadrettet kunne få regnskaberne i balance. Dermed vurderes det, at sandsynligheden for at den kommunale garanti kommer til udløsning er lille.

Kommunen skal ved garantier af denne type, jf. Lånebekendtgørelsen, deponere et tilsvarende beløb. En garanti med efterfølgende deponering vil medføre, at en del af Kommunens likviditet (Kassebeholdningen) vil være fastlåst i en længere periode. Set i lyset af det netop vedtagne budget for 2015-2018 betyder dette en yderligere udfordring for den i for vejen pressede kommunale økonomi, et forhold der skal indgå i overvejelserne om, hvorvidt garantien skal stilles.

Det deponerede beløb frigives i takt med afdrag på lånet.

Kommunen kan opkræve provision af denne type garantier. Der er i tidligere sager med garantier til Haller ikke opkrævet provision. Administrationen lægger derfor op til, at der ikke opkræves provision af en evt. garanti i denne sag.


Høring
-


Bilag
Ansøgning om kommunal garanti ifm optagelse af lån (dok. 2014/37193 002)
Lånetilbud fra Realkredit Danmark (dok. 2014/37193 004)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale til Byrådet:

 1. at beslutte om der skal gives garanti til Gilleleje Hallen i forbindelse med optagelse af et 20-årigt realkreditlån med afdrag og fast rente på op til 1,15 mio. kr. incl. kurstab på maksimal 54.000 kr, samt at deponere et tilsvarende beløb.

Og hvis dette tiltrædes:

 1. at der ikke opkræves provision af den stillede garanti.
 2. at garanti gives under forudsætning af, at lånet anvendes i overensstemmelse med ansøgningen.Beslutning
Sagen udsættes.

Fraværende: Jannich Petersen, Flemming Møller

278. Ansøgning om kommunal godkendelse af omlægning af lån og vedståelse af allerede givne garantier, AAB
00.01Ø00 - 2014/42159

Sagsfremstilling
Formålet med sagsfremstillingen er at få Byrådets godkendelse af omlægning af lån, herunder godkendelse af tinglysning, samt vedståelse af nuværende kommunale garantier (garanteret restgæld regnskab 2013 i alt 4,6 mio. kr.), for boligforeningen AAB, afd. 57, Toftevangen, Helsinge.

Boligforeningen har modtaget et tilbud fra LR Realkredit om omlægning af lån på oprindelig 7,0 mio. kr. til nyt på 6,835 mio. kr. Omlægningen vil medføre lavere ydelse, men en større restgæld for boligforeningen.

Omlægningen vil ikke medføre nogle udgifter for Kommunen. Det er blot i "Lov om almene boliger mv." krav om kommunal godkendelse af lånekonvertering, samt vedståelse af tidligere givne kommunale lånegarantier.

Daværende Helsinge Kommune og Gribskov Kommune har i henholdsvis 2002 og 2012 givet lånegarantier til boligafdelingen.


Lovgrundlag
Lov om almene boliger mv. §29, stk. 1 og BEK nr. 1238 af 15/12/2011
Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (Lånebekendtgørelsen).


Økonomi
Godkendelse af låneomlægningen og vedståelse af allerede gældende garantier påvirker ikke Kommunens økonomi.


Bilag
Lånetilbud (dok.nr. 2014/42159 006)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

 1. at godkende låneomlægningen i boligafdeling 57, Toftevangen, Helsinge
 2. at vedstå tidligere givne lånegarantier til boligafdelingenBeslutning
Tiltrådt

Fraværende: Jannich Petersen, Flemming Møller

279. Placering af nyt rense -og slammineraliseringsanlæg
01.00P00 - 2014/06996

Sagsfremstilling
Sagen omhandler myndighedsbehandlingen af et nyt rense- og slammineraliseringsanlæg centralt placeret i Gribskov Kommune.

Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på udpegning af den bedst egnede placering for dette anlæg og beslutning om at arbejde videre med den valgte placering med henblik på igangsættelse af det nødvendige plangrundlag.

Baggrund
Gribvand Spildevand A/S ønsker at gennemføre en centralisering af kommunens spildevandsrensning og ønsker derfor at etablere et nyt centralt rense- og slammineraliseringsanlæg. I forbindelse hermed skal en stor del af de eksisterende renseanlæg i kommunen nedlægges og omdannes til pumpestationer og bassiner. Der vil på baggrund heraf blive anlagt nye spildevandsledninger fra de gamle renseanlæg til det nye centrale renseanlæg. Fra renseanlægget vil der blive anlagt én havledning, der skal udlede det rensede spildevand til Kattegat. Denne vil erstatte en række ældre og mindre udledninger. Gribvand Spildevand A/S ønsker en placering centralt i kommunen og tættest muligt på havet, da udledningen skal ske til kattegat.

Placeringsmuligheder
Administrationen har undersøgt en række placeringsmuligheder, hvilket fremgår af analysen i bilag 1. Analysen er et opsamlende dokument, hvor alle væsentlige input og hensyn er indarbejdet og afvejet. Her opsummeres i grove træk, hvordan der har været analyseret:

 1. Gribvand Spildevand indsender første anmeldelse med placeringsforslag i Højelt
 2. Gribskov Kommune udarbejder første screening af alternative placeringsmuligheder
 3. På baggrund af input fra borgermødet udarbejdes forskellige analyser
 4. Analyserne samles til en sammenhængende placeringsanalyse.


Placeringsanalysen fremgår af bilag 1. Analysen tager udgangspunkt i retningslinjer for placering af tekniske anlæg som de fremgår af Kommuneplan 2013-25. Analysen omfatter som udgangspunkt hele området mellem Gilleleje og Græsted, Søborg og Blistrup.

En samlet vurdering ud fra retningslinjerne har ledt til udpegningen af et analyseområde, afgrænset af Pårupvejen mod øst, Maglemosen/Bøgebjergvej mod syd og sommerhusbebyggelsen mod nord, som fremgår af bilag 1, figur 6, side 14.

Indenfor det udpegede analyseområde fremstår to områder som de bedst egnede placeringsmuligheder:

 • placering ved genbrugspladsen i Højelt og
 • placering i et område nordvest for Pårup.


Samlet vurderes begge placeringer som egnede og som de bedst egnede, når alle hensyn er afvejet mod hinanden. Valget mellem disse to placeringer er valget mellem fordele og ulemper, der kun vanskeligt lader sig sammenligne direkte. Derfor er det nødvendigt, at udvalg og Byråd overvejer begge placeringer, inden der træffes et politisk valg. For en gennemgang og en samlet vurdering af disse to områder henvises til bilag 1, side 15.

Indenfor de to placeringsmuligheder ved Højelt og i området nordvest for Pårup har Gribvand Spildevand peget på de matrikler, som vurderes bedst egnet til etablering af et nyt renseanlæg, se bilag 2. Administrationen har vurderet matriklerne og har følgende vurderinger:

Placeringsforslag på matrikulært niveau Overordnet placering Vurdering
Del af matrikel 8n; Højelt By, Blistrup (ejer: Gribskov Kommune)
Del af matrikel 7c; Højelt By, Blistrup (ejer: privat)
Del af matrikel 9b; Alme By, Græsted (ejer: privat)
Del af matrikel 9f; Alme By, Græsted (ejer: privat)
Del af matrikel 10a; Alme By, Græsted (ejer: privat)
Højelt Administrationen vurderer, at de foreslåede matrikler er egnede. I forbindelse med planlægningen vil den præcise afgrænsning skulle udformes ud fra de analyser, som er en del af processen det kommende år.
Del af matrikel 5d; Pårup By, Græsted (ejer: privat)
Del af matrikel 3h; Pårup By, Græsted (ejer: privat)
Del af matrikel 4a; Pårup By, Græsted (ejer: privat)
Nordvest for Pårup Administrationen vurderer, at de foreslåede matrikler er egnede. I forbindelse med planlægningen vil den præcise afgrænsning skulle udformes ud fra de analyser, som er en del af processen det kommende år.


Plangrundlag
Efter byrådet har valgt en placering af det nye renseanlæg vil planlægningen for det pågældende areal kunne indtræde i en mere konkret fase.

Administrationen vurderer, at etablering af et rense- og slammineraliseringsanlæg vil kræve, at der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013-25 med tilhørende VVM-redegørelse og forudgående indkaldelse af idéer og forslag samt lokalplan, jf Planloven §§11a og b, 13 stk 1-2 og 23c. Endvidere kræves et tillæg til Spildevandsplan 2013-17 for det valgte område og en udledningstilladelse til udledningen i Kattegat.

Administrationen anbefaler at der arbejdes videre med den valgte placering med henblik på formel igangsættelse af plangrundlaget på næste møde i udvalget. I forbindelse hermed kan hovedspørgsmålene til idéindkaldelse og principperne for planforslagene behandles.

Tillæg til spildevandsplanen igangsættes i henhold til praksis administrativt og vil blive behandlet i Teknisk Udvalg, når der foreligger et forslag til tillægget.

Overordnet planproces
Planprocessen forventes at strække sig over de kommende 10-12 måneder, og vil blive afsluttet af byrådets vedtagelse af ovenstående plandokumenter, som fastlægger rammerne for det nye anlæg. Man kan ikke udelukke, at processen vil strække sig længere. Det fremhæves, at Byrådet først ved vedtagelsen af ovenstående dokumenter om forventeligt et år skal beslutte om Gribskov Kommune er villig til på baggrund af lokalplanen eller tillæg til spildevandsplan at gennemføre en ekspropriation, hvis ikke der kan opnås enighed om en frivillig handel mellem Gribvand Spildevand og matrikelejerne på den endelige placering.

Skitsen til processen i 2014/15 ser derfor således ud:

Aktivitet Tidspunkt
Indledende screening af området gennemført - starten af 2014
Første borgermøde omkring processen og de foreløbige analyser af placeringer, som fremstod som egnet i den første screening gennemført - maj 2014
Input fra borgermødet bruges
- udvidelse af analyseområdet mod nord
- undersøgelse af flere konkrete forslag til placering i landområde og bynært
- indstilling til valg af placering
maj 2014 - september 2014
Andet borgermøde afholdes på Græsted Kro
- information om placeringsanalyser og planproces
gennemført - oktober 2014
Beslutning om placering og om at arbejde videre med den valgte placering med henblik på igangsættelse af plangrundlag Byrådsmøde den 27. oktober 2014
Formél igangsættelse af plangrundlag Plan- og Miljøudvalget den 3. november 2014
Planproces indledes med idéindkaldelse november 2014/januar 2015
Analyser og plandokumenter udarbejdes november 2014 - oktober 2015
Kommuneplantillæg med tilhørende VVM, Lokalplan og tillæg til Spildevandsplan forelægges til politisk vedtagelse
*Byrådets villighed til at ekspropriere kan først besluttes i forbindelse med denne vedtagelse af plangrundlaget
vinteren 2015/2016Lovgrundlag

Lov 388 af 06/06/91 om planlægning, LBK nr 587 af 27/05/2013
Lov 316 af 05/05/2004 om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr 939 af 03/07/2013
BEK nr 764 af 23/06/2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning
Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune


Økonomi
-


Miljøforhold
Administrationen har vurderet at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse af anlægget.
VVM redegørelsen vil indeholde en Natura-2000 konsekvensvurdering jf. habitabekendtgørelsen §7, idet der med anlægget vil blive udledt renset spildevand i et Natura 2000- område, hvilket Gribskov Kommune har vurderet, kan have en påvirkning.

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal planerne endvidere screenes for mulige miljøpåvirkninger. Såfremt planernes gennemførelse vurderes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger, vil der skulle udarbejdes en egentlig miljøvurdering med nærmere analyse af den mulige miljøpåvirkning samt hvilke afbødende foranstaltninger, der kan indarbejdes i planerne. En eventuel miljøvurdering vil blive udarbejdet som en del af VVM-redegørelsen.


Høring
Indkaldelse af idéer og forslag forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget sker med fastsættelse af en frist for afgivelse af idéer og forslag. Idet der er tale om et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse skal høringsfristen fastsættes til mindst 8 uger, jf. Planloven §11 g, stk 2, §22 a og §23 c samt jf. Bekendtgørelse nr 764 af 23/06/2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning § 4.

Forslag til tillæg til Kommuneplan 2013-25 og forslag til lokalplan skal forelægges til offentlig høring i mindst 8 uger, jf. Planloven §24.

Såfremt der skal udarbejdes en miljøvurdering skal denne forelægges offentligt i mindst 8 uger sammen med planforslagene, jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer §8.


Bilag
Bilag 1 (PMU 06.10.2014): Nyt renseanlæg. Analyse af placeringsmuligheder Dok. nr. 2014/06996 005
Bilag 2 (PMU 06.10.2014): Gribvand Spildevands forslag til placeringer på matrikulært niveau Dok. nr. 2014/06996 006


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

 1. at vælge mellem to placeringer for det nye rense -og slammineraliseringsanlæg:
  a) ved genbrugsplads Højelt, indeholdende dele af matriklerne 8n, 7c, 9b, 9f og 10a,
  b) nordvest for Pårup, indeholdende dele af matriklerne 5d, 3h og 4a,
 2. at arbejde videre med den valgte placering med henblik på igangsættelse af plangrundlaget, jf sagsfremstilling. Det indarbejdes, at plangrundlaget vil fungere som ekspropriationsgrundlag, såfremt bygherren Gribvand Spildevand og matrikelejerne på den valgte placering ikke kan blive enige om en frivillig aftale.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 06-10-2014:
1. a) Tiltrådt.
b) Udgår
2. Tiltrådt.

Jannich Petersen deltog ikke pga. inhabilitet.

Økonomiudvalgets beslutning den 20-10-2014:
Sagen udsættes til næste møde 17.11.14.

Jannich Petersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt pga. inhabilitet.


Beslutning
Plan- og Miljøudvalgets anbefalinger tiltrådt.

Fraværende: Jannich Petersen, Flemming Møller

280. Ansøgning om ny Rema 1000 butik på ejendommen Vestvej 8 - 10 i Esbønderup
012624 - 2012/31595

Sagsfremstilling
Sagen har været forelagt for Plan- og Miljøudvalget 03.11.14 til beslutning, og er begæret i Byrådet af Bo Jul Nielsen.

Sagsfremstilling til Plan- og Miljøudvalget
Sagen forelægges udvalget til beslutning.

Reitan Ejendomsudvikling A/S har på vegne af Rema 1000 tilbage i 2012 søgt om principiel tilladelse / godkendelse til etablering af en ny butik på ejendommen matr.nr. 1 n og 1 bø samt del af matr.nr. 1 bk (landzoneareal) alle Kirke Esbønderup By, Esbønderup.

En gennemførelse af projektet forudsætter en ny lokalplan.

Det aktuelle areal er lokaliseret på hjørnet af Hillerødvej / Vestvej og er dermed direkte nabo til Esbønderup Kirke.

Den nye butik skal afløse den hidtidige butik som er beliggende på Østvej 8 B som af Rema er betegnet som utidssvarende (bygninger i dårlig stand) og samtidig ikke rentabel med dens nuværende placering. Det bemærkes at Rema ikke er ejer af bygningen på Østvej 8 B.

Med baggrund i tidligere udvalgsbeslutninger (redegøres nærmere herfor efterfølgende) har administrationen i tæt positivt samarbejde med Rema søgt at tilpasse projektet om en mulig ny butik bedst muligt i de følsomme omgivelser tæt på kirken.

Det er administrations opfattelse, at man ved det foreliggende projekt bedst muligt har tilpasset projektet, hvorfor sagen nu forelægges udvalget med henblik på beslutning om videre sagsgang.

Administrationen har valgt ikke at beskrive projektet i detaljer i det der henvises til bilag 2.

Projektet er ændret væsentligt set i relation til det oprindelige, idet der særligt kan lægges vægt på, at man har flyttet bygningen samt p-pladsen, således at Rema ikke længere "omklamrer" kirken / kirkegården.

Dertil er bygningen gjort mindre og man bygger butikken med kælder som varelager alt sammen for at søge at mindske bygningsarealet mest muligt.

Sagens historik

I det følgende beskrives det hidtidige sagsforløb og der henvises til protokollen for de enkelte udvalgsmøder med bilag hvor der er en indgående gennemgang af de generelle udfordringer men også de særlige problemstillinger som knytter sig til en evt. opførelse af en ny butik.

De helt særlige problemstillinger skal dog indledningsvis fremhæves i denne sagsfremstilling:

 • Da der ønskes bygget i kirkegårdsnære omgivelser har Helsingør Stiftøvrighed mulighed for at nedlægge veto mod en lokalplan.
 • En butik med den ønskede placering vil indebære, at centerområdet i Esbønderup skal udvides til også at omfatte den aktuelle ejendom.


Udvalget behandlede på mødet den 20.06.12 under pkt. 87 et skitseprojekt til en ny Rema butik på Vestvej 8 i Esbønderup. Udvalget besluttede, at der skulle afholdes et borgermøde før man traf yderligere beslutninger i sagen.

Efterfølgende blev der den 20.08.12 afholdt borgermøde på Tingbakkeskolen.

Sagen blev i forlængelse heraf forelagt udvalget på mødet den 26.09.12 under pkt. 135 hvor der forelå en opsummering af borgermødet. Udvalget besluttede bl.a. at der fortsat skulle arbejdes videre med projektet.

Arbejdet med videreudvikling af projektet

Der er afholdt møder med menighedsrådet i Esbønderup hvor også repræsentanter fra stiftøvrigheden var til stede. Baggrunden for mødet var at også Rema har ønsket den bedst mulige dialog og samtidig at søge at få inputs til projektet.

Det bemærkes i øvrigt, at Rema ligeledes har holdt møder med DN.

Menighedsrådet tilkendegav, at man havde betænkeligheder til byggeriets nære placering til kirken og kirkegården. Samtidig hermed foreslog man at man i stedet flyttede byggeriet til den modsatte side af Hillerødvej.

Administrationen måtte afvise en placering vest for Hillerødvej idet man derved er ude i ren landzone og det ikke er muligt at udvide centerområdet til arealer som er afskåret af Hillerødvejen.

Stiftøvrigheden erklærede sig på forhånd som modstandere af en ny Rema.

Da der nu foreligger et gennemarbejdet projekt anmodes udvalget om at tage stilling til den videre sagsgang.

Administrationens overvejelser / vurderinger

Sagen anses at have endog meget stor betydning for udviklingen i Esbønderup men der er så spørgsmålet om den følsomme placering.

Herunder ligger også spørgsmålet om hvorvidt det aktuelle areal er / skal være en del af et centerområde som jo normalt knytter sig til "midtbyen".

Samtidig er der med de foreløbige udmeldinger fra Stiftet ingen mulighed for at kunne vedtage en ny lokalplan.

Såfremt udvalget beslutter at der skal arbejdes videre med sagen bør det endelige projekt først og fremmest forelægges Stiftet med henblik på opnå en tilkendegivelse.


Lovgrundlag
Lov om planlægning §13, Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013 med senere tilføjelser
Kommuneplan 2013 - 2025 for Gribskov Kommune

Lokalplan 27.17 Bevarende lokalplan for Esbønderup


Økonomi
-


Bilag
Bilag 1 (03.11.2014): Rema 1000 Esbønderup, muligt lokalplanområde
Bilag 2 (03.11.2014): Rema 1000 Esbønderup, endeligt skitseprojekt dateret 10.07.14


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller,

 1. at der træffes beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med sagen, og man i bekræftende fald forelægger projektet for Helsingør Stiftøvrighed.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 03-11-2014:
O (1) og V (3) stemte for
S (2) og G (1) stemt imod.

Indstilling tiltrådt.

Bo Jul Nielsen begærede sagen i Byrådet.


Beslutning
Sendes til Byrådet uden anbefaling.

Fraværende: Jannich Petersen, Flemming Møller

281. Landsbypuljen 2014, 2. ansøgningsrunde. Oversigtsdokument
01.11G00 - 2014/02328

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget med henblik på at give en samlet oversigt over ansøgninger til Landsbypuljen 2014, 2. ansøgningsrunde. Der er ligeledes udarbejdet særskilte og uddybende dagsordenspunkter for hver ansøgning.

Gribskov Kommune har modtaget 8 ansøgninger til Landsbypuljen 2014, 2. ansøgningsrunde, svarende til i alt 574.818 kr. (brutto) og 523.975 kr. (netto) . Den samlede Landsbypulje 2014 er på 1. mio kr. og ved 1. ansøgningsrunde blev der uddelt for i alt 610.500 kr. Ved denne 2. ansøgningsrunde er puljen derfor på i alt kr. 389.500.

Det skal bemærkes, at en projektansøger ikke har angivet et ansøgt beløb, men ønsker at ansøge 'så meget som muligt' (jvf. nedenstående projekt-oversigt).

Vejledende rammekriterier for Landsbypuljen er behandlet i Plan- og Miljøudvalget 03.02.14 og godkendt i Økonomiudvalget den 17.02.14.:

"Formålet med Landsbypuljen 2014 er at skabe mulighed for, at der kan foretages en række nyskabende investeringer, der fremmer aktiviteter i landsbyer og mindre lokalsamfund. Målet er, at investeringerne medvirker til at styrke lokalsamfundene som attraktive og bæredygtige, herunder også at Gribskov Kommune som en helhed fremstår som attraktiv."

Administrationens vurderinger er sket med udgangspunkt i de vejledende rammekriterier for Landsbypuljen (bilag 1):

 • Er nyskabende og kan sikre fremtidig udvikling af landsbyer og/eller mindre lokalsamfund
 • Falder indenfor et og gerne flere af FOKUSmodellens 5 emner (Fysiske rammer, Omgivelser, Kulturarv, Udviklingspotentialer og Social kapital) og viser nye perspektiver på emnerne
 • Fremmer samarbejde mellem borgere, foreninger, kulturinstitutioner eller virksomheder i Gribskov Kommune
 • Så vidt muligt involverer eksterne samarbejdspartnere som fx fonde, virksomheder, undervisningsinstitutioner m.v.
 • Giver værdi lokalt og har national tiltrækningskraft
 • Er med til at understøtte Gribskov Kommunes identitet, og som et attraktivt sted at bo eller besøge

Administrationen har gennemgået ansøgningerne med henblik på videre politisk prioritering, da der samlet set er ansøgt for mere end de midler, der er i landsbypuljens 2. ansøgningsrunde.

Oversigt over ansøgningerne

Ansøgning Ansøger Ansøgt beløb (brutto / netto) Vurdering
Byens Dag

Formålet er at lave en fælles 'byens dag', hvor Blistrup formidler byen som attraktiv og viser hinanden hvad man laver og kan. Alle har mulighed for at deltage med bod/stand og sælge/vise hvad man laver. Lokalrådet ønsker at vise byens sammenhold og fællesskab også rettet mod udefrakommende.
Blistrup Lokalråd 25.393/25.393 Opfylder kriterierne

Forslag til forudsætning:
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder afhængig af hvor Byens Dag endeligt placeres.
Blistrup Foreningsfitness

Formålet er at etablere et fitnesscenter i Blistrup. Det skal være lig fitnesscenteret, der er i Vejby. Derved får byen et sted med lyst til at motionere, mødes med et smil. Motion, glæde og fællesskab er nøgleord for projektet.
Blistrup Skytte- og Idrætsforening 250.000/222.500 Opfylder kriterierne

Forslag til forudsætning:
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder
Vejbykunst

Formålet er at skabe et farverigt og kunstnerisk bybillede i Vejby og derved at øge interessen for kreativitet og nye initiativer.

Initiativet integreres i skolens undervisning, som en del af 'Den åbne skole'.

Der vil blive lavet kunstneriske fabrikationer af farvestrålende værker som er flytbare elementer. Der vil i alt blive lavet 9-13 værker i årene 2015-2016.
Vejby Lokalråd 60.000/55.200 Opfylder kriterierne

Forslag til forudsætning:
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder

Liv i Ramløse

Projektet vil medvirke til at sikre at Ramløse fortsat er et attraktivt sted at bo eller bosætte sig.

Konkret vil projektet binde byen sammen ved at etablere løbebaner med aktivitetsstationer.

Denne ansøgning vedrører løbebaner i byen og multibane ved Ramløse Hallen.

Ramløse Hallen

- samarbejde med Nordstjerneskolen Ramløse, RIF, Sejlklubben
Beløb ikke angivet - dog ønskes der et så stort beløb som muligt Opfylder delvist kriterierne, idet der ikke er angivet en beløbsstørrelse, der ansøges om.

Forslag til forudsætning:
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder
Petanquebaner i Annisse

Projektet omhandler etablering af 2 petanquebaner som vil kunne benyttes af lokalsamfundets borgere. Begrundelsen er, at der mangler et sted i Annisse hvor man kan mødes uden nogle former for klubmedlemsskab og dyrke et simpelt boldspil.
Annisse Idrætsforenings Venner 35.425/31.882 Opfylder kriterierne

Forslag til forudsætning:
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder
Ud at se med din hest

Projektets formål er at etablere dels ridemuligheder, dels overnatnings-
muligheder (med hest) i kommunen. Hermed bliver det muligt at komme ud og se kommunens seværdigheder på hesteryg.
Gribskov Hestegruppe, en undergruppe af erhvervsforeningen Gribskov Landbrug 54.000/54.000 Opfylder kriterierne

Forslag til forudsætning:
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder
Aktivitetscenter i Esrum

Formålet er at skabe mere liv i foreningslivet og fællesskabet i Esrum/Esbønderup og samtidig bakke op om lokale tilbud til et aktivt idræts- og fritidsliv.

Der søges til skilte og orienteringstavler ved Klubhuset, til aktivitetsposer indeholdende rekvisitter til boldsspil samt til bålplads, borde og bænke
Esrum Idrætsforening og
Esrum Borgerforening
100.000/90.000 Opfylder kriterierne

Forslag til forudsætning:
Projektejer afdækker plangrundlag, ejerforhold og redegøre for fremtidig drift.
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

Projekt-ejer sikrer koordinationen med projektet 'Esrum Natur- og Middelalderlegeplads', der har opnået midler gennem Investeringspuljen 2014.

Projektet blev tildelt 150.000 kr fra Landsbypuljen i 1. ansøgningsrunde
Kløverstier i Vejby

Formålet er at etablere Kløverstier i Vejby under mottoet 'Kongernes Nordsjælland – mens vi venter på Nationalparken'. Etableringen af kløverstierne skal vise vej til natur- og kulturoplevelser i lokalområdet. Samtidig vil stierne understøtte visionen 'Vejby - en by med udsigt ved at synliggøre Vejbys kvaliteter for borgere og besøgende.
50.000/45.000 Opfylder kriterierne


Forslag til forudsætning:
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder
Ialt (brutto/netto) 574.818 /523.975Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver / aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.


Økonomi
Den samlede Landsbypulje 2014 er på 1. mio kr. og ved 1. ansøgningsrunde blev der uddelt for i alt 610.500 kr. Ved denne 2. ansøgningsrunde er puljen derfor på i alt kr. 389.500.


Bilag
Bilag 1: De vejledende rammekriterier for Landsbypuljen. Dokumentnummer: 2014/02328 018


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. ud fra rammekriterierne at tage konkret stilling til de 8 sager om Landsbypulje 2014, der er sat til behandling som særskilte dagsordenspunkter.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 03-11-2014:
Tiltrådt.
Brian Lyck Jørgensen (O) (1) stemte imod


Beslutning
Tiltrådt.

Fraværende: Jannich Petersen, Flemming Møller

282. Landsbypuljen 2014: Byens dag, Blistrup Lokalråd
01.11G00 - 2014/41810

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget at udmønte resten af Landsbypuljen 2014 efter Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Landsbypuljen 2014, 2. ansøgningsrunde. Oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Landsbypuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt Byens dag
Formålet er at lave en fælles 'byens dag', hvor Blistrup formidler byen som attraktiv og viser hinanden hvad man laver og kan. Alle har mulighed for at deltage med bod/stand og sælge/vise hvad man laver. Lokalrådet ønsker at vise byens sammenhold og fællesskab også rettet mod udefrakommende.

Lokalrådet ønsker, at Byens Dag skal være selvkørende og -finansierende de kommende år og tænkes som en årligt tilbagevendende begivenhed. Skabes sammen med lokalområdets foreninger, detailhandel mm. Indregnet økonomiske bidrag fra foreninger og detailhandel
/virksomheder.

Vurdering
Opfylder kriterierne for Landsbypuljen 2014

Forudsætning:
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.


Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver/aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.


Økonomi
Der ansøges om 25.393 kr (brutto)/25.393 kr.(netto).


Bilag
Bilag 1: Ansøgning_Byens_Dag. Dokumentnummer: 2014/41810 002


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at bevilge 25.393 kr. under forudsætning om projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 03-11-2014:
Tiltrådt.

O (1) stemte imod.


Beslutning
Tiltrådt.

Fraværende: Jannich Petersen, Flemming Møller

283. Landsbypuljen 2014: Blistrup Foreningsfitness, BSI
01.11G00 - 2014/41812

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget, at udmønte resten af Landsbypuljen 2014 efter Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Landsbypuljen 2014, 2. ansøgningsrunde. Oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Landsbypuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt Blistrup Foreningsfitness
Formålet med projekter er at etablere et fitnesscenter som en 6. afdeling under Blistrup Skytte og Idrætsforening. Inspirationen kommer blandt andet fra foreningsfitnesscenteret, der ligger i Vejby.

Blistrup Foreningsfitness skal være et sted med lyst til at motionere, mødes med et smil, motion, glæde og fællesskab er nøgleord. Har fokus på at nå ud til de unge i lokalområdet – men tilbuddet er for alle over 15 år.

Formålet med projektet er tillige at udvide paletten af aktiviteter i lokalsamfundet så Blistrup forbliver et attraktivt område, og der er gode muligheder for socialt fællesskab og sundhed.

Foruden landsbypuljen vil projektejerne også søge om tilskud fra Nordeafonden, Tuborgfonden, OK, Det Grønne Hus og Sjællandske medier. Disse fonde er endnu ikke søgt, da den nye afdeling af Blistrup Skytte og Idrætsforening holder stiftende generalforsamling den 27.10.14.

Vurdering
Opfylder kriterierne

Forudsætning
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.


Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver/aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.


Økonomi
Der ansøges om 250.000 kr. (brutto)/ 222.500 kr. (netto)


Bilag
Bilag 1: Ansøgning_Blistrup_Foreningsfitness. Dokumentnr.:2014/41812 002
Bilag 2: Projektbeskrivelse_2_Blistrup_Foreningsfitness. Dokumentnr.: 2014/41812 003
Bilag 3: Budget_over_etablering_Blistrup_Foreningsfitness. Dokumentnr.:2014/41812 004


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at bevilge 222.500 kr. under forudsætning om projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 03-11-2014:
Tiltrådt, idet projektet bevilges kr. 100.000
O (1) stemte imod.


Beslutning
Tiltrådt, hvis administrationen kan verificere, at det er lovligt.

Fraværende: Jannich Petersen, Flemming Møller

284. Landsbypulje 2014: Vejbykunst
01.11G00 - 2014/41823

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget at udmønte resten af Landsbypuljen 2014 efter Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Landsbypuljen 2014, 2. ansøgningsrunde. Oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Landsbypuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt
Formålet med projektet er at skabe et farverigt og kunstnerisk bybillede i Vejby og derved at øge interessen for kreativitet og nye initiativer hos særligt børn og unge men også i byen i det hele taget. Initiativet integreres i skolens undervisning, som en del af 'Den åbne skole'.

Projektet sigter ligeledes mod at skabe opmærksomhed omkring Vejby, særligt med fokus på turisme og kultur.

Der vil blive lavet kunstneriske fabrikationer af farvestrålende værker som er flytbare elementer. Der vil i alt blive lavet 9-13 værker i årene 2015-2016. Den forventede levetid pr. værk er 5 år. Værkerne placeres rundt om i Vejby.

Projektet er udformet som et samarbejde mellem Skt Helene Skole, Vejby, lokale kunstnere, erhvervsliv, Vejby Lokalråd og Jens Graumann.

Vurdering
Projektet opfylder kriterierne

Forudsætning
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder. Dette gælder særligt ifht. opstilling af værkerne, men der kan også være andre forhold, der gør sig gældende.


Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver/aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.


Økonomi
Der ansøges om 60.000 kr.(brutto)/55.200 kr. (netto)


Bilag
Bilag 1: Ansøgning Vejbykunst. Dok. nr.: 2014/41823 002


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at bevilge 55.200 kr. under forudsætning om projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 03-11-2014:
Tiltrådt, idet projektet bevilges kr. 32.725

O (1) stemte imod.


Beslutning
Tiltrådt.

Fraværende: Jannich Petersen, Flemming Møller

285. Landsbypulje 2014: Liv i Ramløse
01.11G00 - 2014/41824

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget, at udmønte resten af Landsbypuljen 2014 efter Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Landsbypuljen 2014, 2. ansøgningsrunde. Oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Landsbypuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt
Projektet har til formål at medvirke til at vende en udvikling, hvor Ramløse er udfordret som et attraktivt sted at bo på grund af den generelle udvikling med urbanisering, demografisk udvikling mm. Formålet er at styrke Ramløse som lokalsamfund for borgere, at gøre byen mere attraktiv for turister og skabe øget tiltrækning af tilflyttere.

Formålet opfyldes ved at binde byen sammen med særligt fokus på skole, fritidsordning, Ramløsehallen, RIF og Sejlklubben samt Arresø ved at etablere 3 løbebaner med aktivitetsstationer som eksempelvis beach volly ved sejlklubben, en multibane, overnatningshytter og et motionscenter ved og i hallen.

Ansøgningen til Landsbypuljen vedrører løbebaner i byen og multibane ved Ramløse Hallen.

Ramløse Hallen investerer 200.000 i projektet og vil stå for den fremtidige vedligeholdelse. Desuden søges andres fonde som Nordafonden , Mærskfonden, Tipsmidler, Lokale- og Anlægsfonden mfl.

Vurdering
Opfylder delvist kriterierne, idet der ikke er angivet en beløbsstørrelse, der ansøges om.

Forudsætning
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.


Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver/aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.


Økonomi
Der er i ansøgningen ikke angivet et specifikt beløb men søgt om "et så stort beløb som muligt".


Bilag
Bilag 1: Ansøgning_Liv i Ramløse. Dokumentnr.:2014/41824 002
Bilag 2: Landsbypuljen_Visuel fortolkning. Dokumentnr.:2014/41824 003
Bilag 3: DBU Street Play Multibane - Ramløse. Dokumentnr.:2014/41824 004


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at bevilge et beløb under forudsætning om projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 03-11-2014:
Tiltrådt, idet projektet bevilges kr. 100.000

O (1) stemte imod.


Beslutning
Tiltrådt

Fraværende: Jannich Petersen, Flemming Møller

286. Landsbypuljen 2014: Petanquebaner i Annisse
01.11G00 - 2014/41826

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget, at udmønte resten af Landsbypuljen 2014 efter Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Landsbypuljen 2014, 2. ansøgningsrunde. Oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Landsbypuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt
Projektet omhandler etablering af 2 petanquebaner som vil kunne benyttes af lokalsamfundets borgere. Begrundelsen er, at der mangler et sted i Annisse, hvor man kan mødes uden nogle former for klubmedlemsskab og dyrke et simpelt boldspil.

Gribskov Kommune ejer jorden hvorpå petanquebanerne ønskes opført (ved den gamle skole), Hejeltevej 2A, og den fremtidige vedligeholdelse står Annisse Idrætsforenings venner for.

Vurdering
Opfylder kriterierne

Forudsætning
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.


Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver/aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.


Økonomi
Der ansøges om 35.425 kr (brutto)/31.882 kr (netto)


Bilag
Bilag 1: Ansøgning_Petanquebaner. Dokumentnr.:2014/41826 002
Bilag 2: Petanquebaner_Budget og oversigt. Dokumennr.: 2014/41826 003


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at bevilge 31.882 kr. under forudsætning om projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 03-11-2014:
Tiltrådt.

O (1) stemte imod.


Beslutning
Tiltrådt

Fraværende: Jannich Petersen, Flemming Møller

287. Landsbypulje 2014: Ud at se med din hest
01.11G00 - 2014/41827

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget, at udmønte resten af Landsbypuljen 2014 efter Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Landsbypuljen 2014, 2. ansøgningsrunde. Oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Landsbypuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt
Formålet med dette projekt er:

 • At få fokus på Gribskov Kommunes skønne og meget afvekslende natur samt seværdigheder
 • At fastlægge ridemuligheder mellem seværdigheder samt landsbyer i Gribskov Kommune.
 • At fastlægge mulighederne for overnatninger med hest ifm ridning på ovenstående ruter
 • At få udarbejdet materiale til information om mulighederne for ferie med hest i Gribskov Kommune samt oplyse kommunens borgere om mulighederne
 • At få kendskabet til rideruterne og overnatningsmulighederne på Visit Nordsjællands portal samt andre relevante medier

Projektet vil således arbejde med at etablere dels ridemuligheder, dels overnatningsmuligheder (med hest) i kommunen. Hermed bliver det muligt at komme ud og se kommunens seværdigheder på hesteryg.

Vurdering
Opfylder kriterierne

Administrationen bemærker dog, at der i budgettet er posten 'Tid/kørsel', som projektansøger har redegjort for er til forbrug af tid til fastlæggelse af ruter. Administrationen anbefaler ikke, at projektejer får midler til at dække forbrug af tid til fastlæggelse af ruter. Jævnfør eventuelt bilag 1: Ansøgning_ud at se.

Forudsætning
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.


Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver/aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.


Økonomi
Der ansøges om 54.000 kr. (brutto)/54.000 kr (netto).


Bilag
Bilag 1: Ansøgning_Ud at se. Dok. nr.:2014/41827 002


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget

 1. at bevilge 54.000 kr. under forudsætning om projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 03-11-2014:
Tiltrådt.

O (1) stemte imod.


Beslutning
Tiltrådt

Fraværende: Jannich Petersen, Flemming Møller

288. Landsbypulje 2014: Aktivitetscenter i Esrum
01.11G00 - 2014/41829

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget, at udmønte resten af Landsbypuljen 2014 efter Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Landsbypuljen 2014, 2. ansøgningsrunde. Oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Landsbypuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt
Formålet med projekter er at skabe mere liv i foreningslivet og fællesskabet i Esrum/Esbønderup og samtidig bakke op om lokale tilbud til et aktivt idræts- og fritidsliv.

Der søges konkret til:

 • Skilte og orienteringstavler ved Klubhuset Esrum Hovedgade 28
 • Aktivitetsposer indeholdende rekvisitter til boldsspil
 • Bålplads, borde og bænke


Det tilstræbes at inddrage lokalbefolkningen i etableringen af aktivitetscenteret, og Idræts- og borgerforeningen står som ansvarlige for driften og vedligeholdelsen af aktivitetscenteret.

Vurdering
Vurdering: Opfylder kriterierne

Administrationen gør opmærksom på, at projektet også har søgt Landsbypuljen i runde 1 med en ansøgning på 300.000, hvor projektet blev tildelt 150.000 kr.

Administrationen bemærker, at det ønskede projekt ligger i et udpeget kulturarvsareal og indenfor Esrum Kanals fortidsmindebeskyttelses-linje.

Forudsætning
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

Projekt-ejer fortsat sikrer koordinationen med projektet 'Esrum Natur- og Middelalderlegeplads', der har opnået midler gennem Investeringspuljen 2014.


Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver/aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.


Økonomi
Der ansøges om 100.000 kr. (brutto)/90.000 kr (netto).


Bilag
Bilag 1: Ansøgning_Aktivitetscenter i Esrum. Dokumentnr.:2014/41829 002


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget

 1. at bevilge 90.000 kr. under forudsætning om projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 03-11-2014:
Ikke tiltrådt.


Beslutning
Plan- og Miljøudvalgets anbefaling tiltrådt

Fraværende: Jannich Petersen, Flemming Møller

289. Landsbypulje 2014: Kløverstier fra Vejby
01.11G00 - 2014/41830

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget, at udmønte resten af Landsbypuljen 2014 efter Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Landsbypuljen 2014, 2. ansøgningsrunde. Oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Landsbypuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt
Formålet med projektet er at få etableret Kløverstier i Vejby under mottoet 'Kongernes Nordsjælland – mens vi venter på Nationalparken'. Etableringen af kløverstierne skal vise vej til natur- og kulturoplevelser i lokalområdet, og samtidig vil stierne understøtte visionen 'Vejby - en by med udsigt' ved at synliggøre Vejbys kvaliteter for borgere og besøgende.

Kløverstier er Friluftrådets landsdækkende projekt, hvorfor markeringen af stierne 'Kløverpælen' vil være genkendelig for udefrakommende.

Projektet er et samarbejde i byen mellem idrætsforening, skole, aktive seniorer samt stavgangsgruppe, mens den fremtidige drift og vedligeholdelse vil Lokalrådet i samarbejde med de lokaler foreninger stå for.

Projekt-ejerne forventer tilskud på 25.000 kr fra Friluftsrådet.

Vurdering
Opfylder kriterierne.

Forudsætning
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.


Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver/aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.


Økonomi
Der ansøges om 50.000 kr (brutto)/45.000 kr (netto)


Bilag
Bilag 1: Ansøgning_Kløverstier. Dokumentnr.: 2014/41830 002


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget

 1. at bevilge 45.000 kr. under forudsætning om projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 03-11-2014:
Tiltrådt.

O (1) stemte imod.


Beslutning
Tiltrådt

Fraværende: Jannich Petersen, Flemming Møller


Efterretningssager

290. Kulturhavn Gilleleje. Status på projektet.
01.00G00 - 2014/14752

Sagsfremstilling
Der gives her en status på projektet Kulturhavn Gilleleje som helhed.

Byggeriet i Kulturhavn Gilleleje projektet etableres i tre etaper. Etape 1 er opført ud mod Kystvejen og Stationsvej. Dette byggeri indeholder to dagligvareforretninger, klinikker for tandlæger og læger og boliger. Etape 2 bliver et Kulturhus med bibliotek, biograf og cafe og etape 3 bliver et byggeri med butikker og boliger. Midt i området er der parkeringsanlæg.

Etape 1
Byggeriet er stort set færdigt og hovedparten er taget i brug. Bygningen ejes af investeringsselvskabet Sinai Group og boligerne på 2 sal er ejerboliger.

I stueetagen har dagligvarebutikker, Fakta/Irma, og Nordea og Danbolig fået ibrugtagningstilladelse. På 1. sal har lægecenter og tandlægeklinik fået ibrugtagningstilladelse. De to erhvervsafsnit er ikke færdig, der er dog kommet en forespørgsel om indretning af 2 ekstra boliger i det ene afsnit (ved siden af tandlægen - mod øst). Erhvervsarealet ud mod Stationsvej er lejet ud til Kulturhavn Gilleleje A/S. På 2. sal har de 6 boliger fået ibrugtagningstilladelse.

Den fælles trappeskakt er færdig, men trappeskakten bag Fakta er under færdiggørelse.
Regulering og inddækning af udendørs ventilationsanlæg pågår. Byggesagen er derfor ikke afsluttet endnu.

Udearealerne er kommet langt. P-pladser er ved at blive etableret ved den 'gamle Irma' og p-pladser inde i området er etableret. Handicap-parkeringspladser har fået sat skilte op i sidste uge. Træer og plantekasser er i gang med at blive etableret.
Der er udført opretning af fortov ved kystvejen. Afskærmning af fælles container mod Kystvejen mangler, men der er dialog om mulige løsninger og den vil blive monteret snarest.

Der har være en del dialog for at få siden mod Kystvejen til at fremstå pæn uden synlig embalage og affald. Alle parter ønsker et pænt udtryk og vi er tæt på en aftale om hvordan det kan sikres.

Varelevering til dagligvarebutikkerne sker fra Kystvejen og lastvognene skal komme fra øst. Det er der af og til problemer med og der arbejdes derfor for at få en rigtig rutine på plads hos vognmændene.

Etape 2
Etape 2 består af Kulturhus, kulturbro og øvrige udearealer. Kulturhusets udvendige udtryk og visionen for anvendelsen er ved at tage form. Kulturhusets areal er nu planlagt til 2.633 m2. Der er dermed tale om en mindre reduktion i forhold til de oprindelige ca. 3.000 m2. Den indvendige arealfordeling er ligeledes ved at tage form. Kulturhavn Gillelejes drøftelser med den kommende restauratør og erfaringer fra tilsvarende byggerier betyder, at hele restaurationsarealet nu planlægges placeret i stueetagen.

Kommunens areal bliver på 1.178 m2 incl. kommunens andel i fælles foyer, toiletter og mezzanin. Desuden får kommunen ret til at anvende stor og lille multisal (biograf) samt galleriet i et antal timer om året.

Der bliver tale om et hus, der skal drives i fællesskab. Der vil kunne opretholdes en åbningstid fra kl. 07 til kl. 24, hvor kommunens personale dækker 8 timer i hverdagene og 6 timer om lørdagen. I resten af tiden betjenes huset af Kulturhavn Gillelejes personale samt personer tilknyttet frivillige kulturforeninger.

Administrationen og Kulturhavn Gilleleje har igennem nogen tid arbejdet med aftalegrundlaget for Kulturhuset. Der foreligger nu en skitse til en samarbejdsaftale, der sammen med en lejeaftale skal fastsætte vilkårene for kommunens anvendelse af bibliotekslokalerne og fællesarealerne. Samarbejdsaftalen vil bl.a. præsentere parternes visioner for Kulturhuset, den overordnede ramme for indretningen og anvendelsen, retningslinierne for opgavevaretagelsen af husets drift og retningslinierne for organiseringen af aktiviteterne. Lejekontrakten kommer til at indeholde de mere detaljerede bestemmelser om anvendelsen, driften, vedligeholdelsen, betalingen mv. Administrationen forventer at kunne præsentere udkast til det samlede aftalegrundlag for Økonomiudvalget den 9. december 2014 og for Byrådet den 15. december 2014.

Etape 3
Etape 3 kommer til at bestå af butikker og boliger. Situationen for Ellen Mariehjemmet ændrede sig, da de ikke fik bevilget mulighed for at få tilskud til etablering af nye boliger som de ønskede og den finansielle situation blev en anden. Ellen Mariehjemmet er derfor ikke længere med i byggeriet i etape 3. Kulturhavn Gilleleje A/S har endnu ikke præsenteret et projekt for den ændrede situation, men arbejder stadig for at begrænse byggeperioden i Gilleleje.

Tidsplan
Færdig udkast til aftaler om bibliotek i Kulturhus, december 2014
Opstart af Kulturhusbyggeri, forår 2015
Ibrugtagning af Kulturhus, kulturbro og udearealer, sommer 2016


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
Bilag 1: Tegning der illustrerer området opdelt i etaper, dok 2014/14752 044
Bilag 2: Model af Kulturhavn Gilleleje af 10.06.14, dok nr 2014/14752 049
Bilag 3: Lokalplan 315.11, dok nr 2014/14752 045


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

 1. at tage status til efterretning.Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende: Jannich Petersen.

Susan Kjeldgaard, formand for Plan- og Miljøudvalget, deltog under behandling af dette punkt.

Sager behandlet på lukket møde:
pkt. 291. Forberedelse af køb af ejendom
Økonomiudvalget gav sin anbefaling til Byrådet.
Fraværende: Jannich Petersen; Flemming Møller

pkt. 292. Forberedelse af køb af ejendom
Økonomiudvalget gav sin anbefaling til Byrådet.
Fraværende: Jannich Petersen; Flemming Møller
Jan Ferdinandsen var inhabil.

pkt. 293. Afdækning af bosted til Udlændingestyrelsen
Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen til mødet 09.12.14.
Fraværende: Jannich Petersen

pkt. 294. Tilpasning af kontrakt
Der blev orienteret om tilpasning af kontrakt. Orienteringen blev taget til efterretning.
Fraværende: Jannich Petersen; Flemming Møller

pkt. 295. Habilitet i forbindelse med ansats tilknytning til selskab.
Der blev orienteret om habilitet ifm; ansats tilknytning til selskab. Orienteringen blev taget til efterretning.
Fraværende: Jannich Petersen; Flemming Møller


Mødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
07:55 PM