Kultur- og Idrætsudvalget

Publiceret 21-05-2013

Tirsdag den 21-05-2013 kl. 18:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
43 Ansøgninger til Investeringspuljen 2013. Hovedanbefalinger fra Administrati
onen.
44 Gilleleje: Gilleleje Strand-Havn-By, Hele året. (Strandpark Gilleleje).
45 Esrum Klosterby - Esrum som pilgrimsdestination.
46 Forskønnelse og udvikling af Folkeparken i Græsted
47 Projekt: Gribskov Handel – Danmarks Største Netbutik.
48 "Slå væggene ned" til detailhandlen
49 Proaktiv tiltrækning af nye virksomheder til erhvervsområderne i Helsinge,
Gilleleje og Græsted
50 Esrum Klosterby. Naturlegeplads Fra byen med et kloster til Klosterbyen.
51 Multibane i Vejby
52 Tisvildeleje: Strandpromenade med badeanstalt
53 Havbad Gilleleje
54 Helsinge: Legeplads på Bytorvet som del af Helsinge - Danmarks Bedste Børne
by.
55 Overdækning af Bytorvet i Helsinge
56 I Søren Kierkegaards fodspor
57 Synliggørelse af natur- og kulturoplevelser langs kysterne og på strandene
i Gribskov Kommune
58 Kvalitetsforbedringer langs kysten og på strandene i Gribskov Kommune
59 Et brugerdrevet væksthus - Det Lokale (Post)Hus.
60 POP-UP summerbutikker/Mobile Badehuse v/Galleri Eleander, Tisvildeleje
61 GYM Helsinge - lokaler (glade spring)
62 Græsted Kro.Foreningen Græsted Revyen.

Medlemmer:

Ulla Dræbye Susan Kjeldgaard
Pia Foght Anders Gerner Frost
Poul-Erik Engel Høyer Peter Jarl Sahlberg
Flemming Valdemar Trojel  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Poul-Erik Engel Høyer

Meddelelser:
Intet.
Åbne

43. Ansøgninger til Investeringspuljen 2013. Hovedanbefalinger fra Administrationen.
20.00G00 - 2013/02299

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på beslutning i Økonomiudvalget.

Vejledende rammekriterier for Investeringspuljen er godkendt i ØU den 4. marts 2013 og i BY den 18. marts 2013.

Gribskov Kommune har modtaget i alt 19 ansøgninger til Investeringspuljen 2013. Samtlige ansøgninger opfylder kriterier jf. Vejledende rammekriterier for Investeringspulje og fordeler sig på områderne kultur, turisme, idræt og erhverv.

Der er indkommet ansøgninger svarende til i alt 13.595.000 kr. (brutto). Administrationen har fundet det nødvendigt at foretage en vurdering og prioritering af ansøgningerne, da der er ansøgt for langt over de midler der er afsat i Investeringspuljen.

Administrationen har ligeledes søgt at tilvejebringe et overblik over tiltag for at sikre korrekt koordinering og dialog med borgerne om de indkomne ansøgninger. Administrationens anbefalinger er sket med udgangspunkt i de vejledende rammekriterier for Investeringspuljen, som er godkendt af ØU den 4.3.13 og BY den 18.3.13 Administration har samtidig haft blik for, i hvilken udstrækning indsatsen er:

 • nyskabende og understøtter kommunens strategier på kultur, erhvervs- og turismeområdet
 • borgerdrevne initiativer der fremmer samarbejde og partnerskaber
 • af generel betydning for Gribskov Kommune
 • udtryk for en geografisk spredning
 • medvirkende til realisering af større igangværende projekter ved støtte til forprojekter
 • markante og synlige initiativer, der skaber forandringer umiddelbart.


Administrationen foreslår, en tildeling ud fra hel- eller delvis støtte eller afslag på det ansøgte.

Der er udarbejdet særskilte dagsordenspunkter på hver ansøger, som relaterer sig til nedenstående oversigt.

Hovedanbefalinger fra administrationen
Administrationens anbefaling til fuld finansiering
Titel Ansøger Ansøgt beløb
(brutto)
Kommentarer
Gilleleje Strand- Havn-By, Hele året
(Strandpark Gilleleje)
Gilleleje handels- og Turistforening
Gilleleje havn
Bakkeselskabet
Stæremosen industriforening
Kulturhavn Gilleleje
Samlet projekt anslået 1,1 mio kr. heraf ansøgt 300.000 kr brutto til dialogproces / visionsplan
Netto afhænger af momsforhold i foreningen.
Adm. anbefaler:
700.000 kr.brutto
Projektet har fået 75.000 kr. fra Erhvervsrådet til forprojekt 50 / 50
Projektet undersøges koblet og samtænkt med Havbad Gilleleje.

Projektet er et borgerinitiativ der understøtter sammenhængskraft og udvikling i Gilleleje.

Indsatsen indgår i Gilleleje som Bade- og Kystby.
Esrum Klosterby: Esrum som pilgrimsdestination Arbejdsgruppe med repræsentanter for EKM, Esrum Borgerforening og Gribskov Kommune. Gribskov Kommunes rolle har været at facilitere processen Pilgrimsdestination: 280.000 kr brutto
257.600 kr netto
Adm. anbefaler:
280.000 kr brutto
257.600 kr netto

Projektet er et borgerinitiativ der understøtter sammenhængskraft og udvikling i Esrum.
Forskønnelse og udvikling af Græsted Folkepark Borgere i Græsted
v. Øyvind Wengel
Thomas Weis
48.500 kr brutto
44.620 netto
Adm. anbefaler:
48.500 kr brutto til forprojekt
44.620 kr netto

Projektet er et borgerinitiativ der understøtter sammenhængskraft og udvikling i Græsted.
Projekt: Gribskov
Handel. Danmarks Største Netbutik
Erhverv Gribskov
v. Lars Marholt
Erhvervskoordinator
400.000 kr netto Adm. anbefaler:
400.000 kr netto til forprojekt

Projektet nytænker og sikrer detailhandlens udvikling.
Tilsagn fra Erhvervsrådet
Helsinge. Legeplads på Bytorvet som del af Helsinge. Danmarks Bedste Børneby (børnebobler) Foreningen Helsinge - Danmarks Bedste Børneby Samle projekt 475.000 kr brutto, 437.000 netto. Heraf 425.000 kr brutto til legeplads og
50.000 kr brutto til markedsføring
Adm. anbefaler:
kr.475.000 kr brutto.
437.000 kr netto til legeplads/ legeområde.

Projektgruppen anbefales at retænke ideen om legeplads i dialog med GK, så indsatsen bliver synlig og evt udformes som lege- og bevægelsesforløb på gågade/Bytorv.

Projektet understøtter Helsinge som attraktiv by
Proaktiv tiltrækning af nye virksomheder til erhvervsområderne i Helsinge, Gilleleje og Græsted Gribskov Erhvervsråd 200.000 kr netto Adm. anbefaler:
200.000 kr netto

Tilsagn fra Erhvervsrådet

Projektet nytænker og sikrer udvikling i erhvervsliv og beskæftigelse.
Multibane i Vejby Vejby Idrætsforening og Vejby-Tisvilde Fodbold i samarbejde med Sankt Helene Skole 58.000 kr. + 20.000 kr. ialt 78.000 kr brutto
71.760 kr netto
Adm. anbefaler:
78.000 kt brutto
71.760.kr netto til gennem
førelse af 1.fase
og ekstra omkostninger i forb.m.l dræntilslutning og etablering af lys, skønmæssigt
GYM Helsinge (Glade Spring) GYM Helsinge, gymnastikforening Gribskov 75.000 kr brutto
69.000 kr netto
Adm anbefaler:
75.000 kr brutto
69.000 kr netto
Udgifterne kan evt. financieres andet sted, men er medtaget her for at sikre realiseringen.

Midler til forprojekt er betinget af, at Helsinge hallerne får tilsagn om lån uden kommunegaranti eller deponering.
Administrationens anbefaling af til delvis finansiering
Titel Ansøger Ansøgt beløb (brutto) Kommentarer
Esrum Klosterby: Esrum
Naturlegeplads
Arbejdsgruppe med repræsentanter for EKM, og Esrum Borgerforening Naturlegeplads:
1.580.000 kr brutto
1.453.600 kr netto
Adm. anbefaler:
100.000 kr brutto
92.000 kr netto til forprojekt/fondsansøgninger

Projektet er et borgerinitiativ der understøtter sammenhængskraft og udvikling i Esrum. Men initiativet ses primært løftet via eksterne midler.
Tisvildeleje: Strandpromenade med badeanstalt 8 foreninger i lokalområdet,Tisvildeleje og Sankt Helenes Projekt "Familie-
kurser med hjerterum"
v. Stanna Øland
1.008.381 kr brutto
927.710 kr netto til
Etape 2
Adm. anbefaler:
700.000 kr.brutto
644.000 kr netto til Etape 2
Projektet har modtaget støtte på 50.000 kr. fra Gribskov Erhvervsråd og
25.000 kr. fra Sankt Helene – familiekurser med hjerterum og 25.000 fra Tyve10 til etape 1 efter princippet krone til krone.

Projektet er et borgerinitiativ der understøtter sammenhængskraft og udvikling i Tisvildeleje.
Indsatsen understøtter Tisvildeleje som badeby og nytænker bl.a brug af molen.
POP-UP summerbutikker Mobile Badehuse Galleri Eleander, Tisvildeleje Køb af 4-5 store og små Pop Ups anlået 104.000 kr netto Adm. anbefaler:
64.000 kr netto til køb af 4 små PoP-Ups. Indsats i forhold til brug i hele GK
Græsted Kro - Græsted Revyen Foreningen Græsted Revyen 206.400 kr brutto Adm. har ikke haft mulighed for at forholde sig til ansøgningen da den er indkommet efter frist. Der er mulighed for tildeling af restbeløb fra investeringspuljen.
Administrationen kan ikke anbefale finansiering (afslag)
Titel Ansøger Ansøgt beløb
(brutto)
Kommentarer
I Søren Kierkegaards fodspor Bente Milton, v.Skandha Media. Produktion i samarbejde med Gilleleje Museum, Gilleleje Bibliotek, Søren Kierkegaard Kredsen og VisitNordsjælland samt Naturstyrelsen 70.000 kr netto. Adm. anbefaler:
0 kr. Som stedsspecifik aktivitet er initiativet relevant, men ikke prioriteret i denne omgang.
Synliggørelse af natur- og kulturoplevelser langs kysterne og på strande i GK Administrationen v. Kristine Vik Kleffel 200.000 kr netto Adm. anbefaler:
0 kr. Indsatsen er relevant, men skal søges dækket indenfor det teknise områdes eksisterende rammer
Kvalitetsforbed- ringer langs kysten og på strandene i GK Administrationen 200.000 kr netto. Adm. anbefaler:
0 kr. Indsatsen er relevant, men en basisydelse som skal søges dækket indenfor det tekniske områdes eksisterende rammer
Overdækning af Bytorv Helsinge
(Madtorv) Task Force
Helsinge Erhvervsforening 500.000 kr netto. Adm. anbefaler:
0 kr
Initiativet er relevant, men ikke prioriteret i denne omgang. Der ønskes etableret større sammenhængskraft i Helsinge mellem de enkelte projekter.

Tilsagn fra Erhvervsrådet
Havbad Gilleleje Havbadgruppens vegne, v.  
Lene Østensgård og Per Damkjær
Samlet projekt anslået 6,8 mio kr. heraf anslået 200.000 kr.brutto til forprojekt Adm. anbefaler:
0 kr.Initiativet er relevant, men ikke prioriteret i denne omgang. Projektet undersøges koblet og samtænkt med Gilleleje strand-havn-By hele året.
Slå væggene ned mellem detailhandlen Gribskov Erhvervsråd Gribskov Erhvervsråd 400.000 kr brutto
368.000 kr netto
Adm. anbefaler:
0 kr.
Initiativet kan være relevant, men konkrete eksempler/tilsagn ønskes, så ejerskab til ideen sikres.
Tilsagn fra Erhvervsrådet
Et brugerdrevet væksthus - Det Lokale (Post)Hus. Gilleleje borgere 750.000 kr brutto Adm. anbefaler:
0 kr. Ikke relevant i forhold til renovering af bygningsmassen, der beløber sig til mange mill.


Nedenstående oversigt opsummerer tidligere godkendte bevillinger fra Investeringspuljen på i alt brutto 1..087.000 kr. og netto 1.024.000 kr. Godkendt af ØU 4.3. og BY 18.3.13.

Tidligere bevillinger fra Investeringspuljen 2013
Titel Ansøger Sagsnr. Bevilget beløb
(brutto / netto)
Kommentarer
Underskudsgaranti dækning Munkeruphus 2012/28983 537.000 kr. brutto
494.000 kr. netto
Besluttet i BY
Musik i Lejet.
Kulturelt fyrtårn, særligt henvendt til unge. Branding af Nordsjælland turistattrak tionsmæssigt
Musik i Lejet 2012/48318 100.000 kr. brutto
92.000 kr. netto
Besluttet i BY
Pulje til borgerdrevne projekter i forbindelse med markering af Gilleleje 43 Projektgruppe 2013/03773 300.000 kr. brutto Besluttet i BY
Realisering af formidlingsprojektet "Genopførelse af Esrum Kloster".
Forprojekt og konkurrence
Esrum Kloster & Møllegård 2012/20243 150.000 kr. brutto
138.000 kr. netto
Besluttet i BY

Lovgrundlag
-

Økonomi
Den samlede Investeringspulje er på 4.000.000 kr. netto
Tidligere bevillinger udgør 1.087.000 kr. brutto, 1.024.000 kr. netto
Resterende beløb udgør 2.976.000 kr. netto
Administrationens anbefalinger udgør 2.979.980 kr. netto
Forskellen på brutto (=det foreningen får udbetalt) og netto (=GKs udgift) er, at der på tilskud til foreninger er en speciel momsreduktion, bestemt af Indenrigsministeriet.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget

 1. at anbefale Økonomiudvalget at orienteringen tages til efterretning.
 2. at anbefale Økonomiudvalget at tage konkret stilling til de 19 sager, der er sat til behandling som særskilte punkter.Beslutning

 1. Tiltrådt
 2. Tiltrådt med bemærkning om ændring af følgende projekter:
 • Gilleleje - Strand - Havn - By (reduktion med 100.000 kr.)
 • Gribskov Handel Danmarks største Netbutik (reduktion med 100.000 kr.)
 • Esrum Klosterby: Esrum Naturlegeplads = Afslag
 • POP UP - summerbutikker = Afslag
 • Græsted kro - Græsted Revyen - tildeles i alt med 100.000 kr. brutto / 92.000 kr. netto.
 • Overdækning af bytorv Helsinge - tildeles med i alt 260.000 kr.


Se særskilte punkter.
Fraværende: Poul-Erik Høyer.
44. Gilleleje: Gilleleje Strand-Havn-By, Hele året. (Strandpark Gilleleje).
20.00G00 - 2013/07817

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på beslutning i Økonomiudvalget.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2013. Hovedanbefalinger fra Administrationen", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens anbefalinger.

Kultur- og idrætsudvalget samt Erhvervs- og Turismeudvalget blev den 26. februar 2013 orienteret om udmøntningen af Investeringspuljen, herunder om projektet Gilleleje Strand-Havn-By, Hele året.

Fem interessenter i Gilleleje (Gilleleje Havn, Stæremosen Industriforening, Bakkeselskabet, Kulturhavn Gilleleje og Gilleleje Handels- og Turistforening) ønsker at etablere et attraktivt område tæt på by og kyst, som rekreativt aktivitetsområde. Projektet benævnes Gilleleje Strand-Havn-By, Hele året, også kaldet Strandpark Gilleleje.

Projektet skal styrke turismeudviklingen med fokus på Gilleleje som både kyst- og badeby. Området på Veststranden er tænkt som en primær del af projektet, som inkluderer den runde parkeringsplads, stranden ved siden af restauranten Far til Fire samt området mod parkeringspladsen ved Fejlbergvej. Endvidere indeholder projektplanen det grønne område ved nedgangen til lystbådehavnen.

Projektet udmærker sig ved at være et samlende initiativ for byen, der indgår i Gillelejes byudvikling til gavn for både turister og borgere. Der er fokus på at forskønne og bevare naturområdet, men samtidig gøre det til et mere attraktivt og rekreativt område.

Der er fremsendt en idéskitse indeholdende bl.a. legeområde, motion- og bevægelsesområde, grillpladser, kunst på stranden m.m. Projektet er anslået til at koste 1.100.000 kr. Eksterne fonde ses som bidragyder. Ligeledes peges på nødvendigheden af, at Gribskov Kommune sikrer basisfaciliteter som bl.a toiletforhold og skiltning.

Gribskov Kommune ved Center for Plan, Klima og Trafik og Center for Kultur, Fritid og Turisme har været i dialog med projektgruppen på baggrund af ovennævnte ideskitse med det formål, at afdække og konkretisere projektgruppens indsats. Kommunen har i samarbejdet således ageret i rollen som myndighed og facilitator.

Der er bevilget midler fra Erhvervsrådet 50/50 til projektmedarbejder på 75.000,00 kr.

Senest har projektgruppen fremsendt en tillægsansøgning til Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget. Der ansøges heri om 300.000 kr. til at gennemføre et for-projekt i form af en åben og bred dialogproces omkring Gillelejes udvikling, der inkluderer projektets forskellige partnere, borgere og turister samt øvrige relevante interessenter, som eksempelvis Gribskov Kommune og Naturstyrelsen.

Processen skal sikre helhed i udviklingen af Gilleleje, herunder fælles retning og ejerskab samt koordinering og prioritering af de mange initiativer, der er under etablering.

Som et konkret output skal forprojektet udmønte sig i en visionsplan for "Gilleleje Strand -Havn - By, Hele året" og være det fundament, som projektgruppen kan benytte til at rette henvendelse til større eksterne fonde om projektstøtte på et kvalitativt grundlag. Visionsplanen skal således inkludere relevante undersøgelser og tage højde for gældende lovgivning i forhold til fredning og miljøkrav for områdets benyttelse. Endvidere skal visionsplanen være et samlet, konkret bud på udformning af området omkring Veststranden og omfatte prospekter til ansøgning om fondsstøtte.

Der søges om midler til ekstern rådgiver/tovholder til igangsættelse af dialogproces, konkretisering af projektindsats, koordinering og styring samt udformning af samlet visionsplan. Det ansøgte beløb på 300.000 fra Investeringspuljen modsvares af tilsvarende midler fra eksterne fonde m.m. Men administrationen anbefaler yderlig 400.000 kr, så der hurtigt kan komme synlige resultater i projektet.

Administrationen anbefaler i forbindelse med for-projektet at undersøge om projekt Gilleleje Strand-Havn-By, hele året kan kobles og samtænkes med projekt Havbad Gilleleje. Tillige indgår indsatsen i Gilleleje som Bade- og Kystby.

Lovgrundlag
-


Økonomi
Der søges om 300.000 kr.

Miljøforhold
I forbindelse med et mere konkret projekt skal der som minimum tages hensyn til følgende:

  • Planprincipper for Gilleleje, vedtaget af Byrådet. Særligt fokus omkring Gilleleje Havns "rå udtryk".
  • Kommuneplanens rammebestemmelse 2.R.02 - som udlægger arealet til rekreativt formål og offentligt tilgængeligt friareal, men begrænsninger i bygninger og anlæg.
  • Området er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 15 om strandbeskyttelseslinie. Miljøministeriet er myndighed.
  • Området er omfattet af fredning af kystnære grønne områder i Gilleleje fra 1993. Formål er at forbedre de landskabelige og rekreative værdier til gavn for almenheden og sikre naturværdier i området. Fredningsnævnet for Nordsjælland er myndighed.
  • Der skal sandsynligvis udarbejdes miljøscreening og efterfølgende VVM.
  • Der er forbud mod skiltning (reklame) i det åbne land og langs kysten.
  • Der kan være behov for at undersøge for §-3 natur
  • Anlæg på vand er Kystdirektoratets myndighed.

   Bilag

Bilag. Strandpark Gilleleje (1. ansøgning)
Bilag. Tillægsansøgning Gilleleje Strand - Havn - BY


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget

 1. at anbefale Økonomiudvalget at godkende projektet
 2. at anbefale Økonomiudvalget at bevilge det ansøgte beløb på 700.000 kr. til Gilleleje Strand-Havn-By, Hele året, jf. hovedanbefalinger fra administrationenBeslutning

 1. Tiltrådt.
 2. Tiltrådt med bemærkning om, at der bevilges i alt 600.000 kr. netto og under forudsætning af, at projektet kan realiseres under hensyn til de gældende planprincipper og til de forskellige beskyttelsesinteresser i og omkring projektområdet, og at der i forbindelse med forprojektet undersøges, om projektet hele året rundt kan kobles og sammentænkes med projektet havbad i Gilleleje og indsatsen i Gilleleje som bade- og kystby.

Fraværende: Poul-Erik Høyer.
45. Esrum Klosterby - Esrum som pilgrimsdestination.
20.00G00 - 2013/12631

Sagsfremstilling
Esrum: Fra byen med et kloster til Klosterbyen
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på beslutning i Økonomiudvalget.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2013. Hovedanbefalinger fra Administrationen", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens anbefalinger.

Kultur- og idrætsudvalget samt Erhvervs- og Turismeudvalget blev den 26. februar 2013 orienteret om udmøntningen af Investeringspuljen, herunder om projektet Esrum Klosterby - Esrum som pilgrimsdestination.

Projektet har arbejdet på at integrere attraktionen Esrum Kloster og Møllegård (EKM) og byen Esrum ved at skabe en fælles identitet som ”Klosterbyen Esrum”. Som del-elementer i denne proces arbejder projektet også på:

 • At udvikle Esrums byrum som et afgørende værktøj i formidlingen af Esrum klosters storhedstid
 • At brande Klosterbyen Esrum og dermed tiltrække nye borgere, turister og turistrelaterede erhverv, herunder også på sigt i tilknytning til hovedportalen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland


Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for Esrum Kloster og Møllegård (EKM), Esrum Borgerforening og Gribskov Kommune. Drivende for projektet er EKM og Esrum Borgerforening. Gribskov Kommunes rolle har været at facilitere processen og understøtte de ideer og initiativer, som borgere, Borgerforening og EKM i fællesskab har formuleret og arbejder videre med at gøre til virkelighed.

Esrum Borgerforening og EKM inviterede i februar 2013 hele Esrum til Inspirationsaften under overskriften 'Hvordan ser din vision for Esrum ud?'. Med udgangspunkt i de ideer fra de 80 borgere, der deltog, blev der formuleret et oplæg til EsrumDagen.

På EsrumDagen, den 14. april 2013, blev der arbejdet med at konkretisere ideerne til egentlige tiltag og danne arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne består af borgere fra Esrum, Esrum Borgerforening, medarbejdere fra EKM samt andre, der er interesserede i projektet. Arbejdsgrupperne har derefter påtaget sig det videre arbejde med at realisere tiltagene.

Klosterby med naturlegeplads, pilgrimsdestination og mødested
De tre arbejdsgrupper arbejder på at realisere tre tiltag i Esrum, hvoraf nærværende ansøgning tilknytter sig til at udvikle Esrum som Pilgrimsdestination. Gå i munkenes fodspor.

 • Klosterby med naturlegeplads
 • Pilgrimsdestination
 • Mødested


I forhold til Investeringspuljen ansøges for nuværende om støtte til Naturlegeplads og Pilgrimsdestination.

Pilgrimsdestination. Gå i munkenes fodspor
Esrum Kostskole, borgere i Esrum og EKM er gået sammen om gøre Esrum til en pilgrimsdestination hvor de besøgende får mulighed for at gå i munkenes fodspor. Vandreren modtages eller starter på Esrum Kloster hvor vandrepas udstedes og stemples. Herfra går ruten bl.a. til klosteret i Helsingør, Frederiksborg Slot m.v. Esrum Kostskole vil tilbyde de vandrende overnatning de uger af sommeren hvor skolens elever er på sommerferie og der arbejdes ligeledes på at skabe overnatning på Mølleloftet.

Projektet integrerer by og kloster ved at tilbyde en unik oplevelsespakke med overnatning der giver borgere og turister mulighed for at nyde vores skønne landskab, natur og kyst ad stier som munkene betrådte for 800 år siden. Se bilag: Pilgrimsdestination, ansøgning til Investeringspulje.

Klosterbyens næste skridt
Arbejdsgrupperne vil i løbet af sommeren arbejde videre med at realisere tiltagene og har et mål om i september 2013 at fejre Klosterbyen med en fælles vandring af pilgrimsruten som et åbningsevent, hvor alle bydes velkommen.

EKM, Esrum Borgerforening og Gribskov Kommune understøtter den videre proces ved at afholde 2 pitstop-møder i juni og august 2013. Pitstop-møderne bruges til at erfaringsudveksle mellem grupperne og har fokus på, hvorvidt der er forhold, som alle involverede kan hjælpe med af løse. Arbejdsgrupperne arbejder mellem pitstop-møderne.

Gribskov Kommune vil fortsat have en faciliterende rolle og har derved til opgave fortsat at understøtte, at tiltagene får gode betingelser og at deltagernes energi og engagement fastholdes.

Administrationen anbefaler støtte til projektet på 280.000 kr der er et borgerinitiativ der understøtter sammenhængskraft og udvikling i Esrum.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Der ansøges om:
Pilgrimsdestination: 280.000 kr.Bilag
Bilag: Pilgrimsdestination, ansøgning til Investeringspulje


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget

 1. at anbefale Økonomiudvalget at godkende projektet
 2. at anbefale Økonomiudvalget at bevilge det ansøgte beløb på 280.000 kr. til Esrum Klosterby - Esrum som pilgrimsdestination, jf hovedanbefalinger fra administrationen.
Beslutning

 1. Tiltrådt.
 2. Tiltrådt med 280.000 kr. (beløbet er brutto).

Fraværende: Poul-Erik Høyer.
46. Forskønnelse og udvikling af Folkeparken i Græsted
20.00G00 - 2013/12633

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på beslutning i Økonomiudvalget.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2013. Hovedanbefalinger fra Administrationen", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens anbefalinger.

Kultur- og idrætsudvalget samt Erhvervs- og Turismeudvalget blev den 26. februar 2013 orienteret om udmøntningen af Investeringspuljen, herunder om projektet Forskønnelse og udvikling af Folkeparken i Græsted.

Borgere i Græsted søger om midler til forskønnelse og udvikling af Folkeparken i Græsted. Indsatsen skal bestå i vedligeholdelse af grønne arealer, vedligehold af legepladsen samt skiltning. Dette som basis for at nytænke og udvikle folkeparken.

Arbejdsgruppen bag projektet søger om midler til en projektbeskrivelse samt udarbejdelse af en helhedsplan for Græsted Folkepark. Afholdelse af dialogmøder og innovation, hvor borgerne spiller en væsentlig aktiv rolle for projektets tilblivelse.

Projektbeskrivelsen laves i samarbejde med firmaet Copla og skal fungere som oplæg til eksterne fondsansøgninger. Derfor omfatter tilbuddet fra firmaet Copla visionsplaner og detailtegninger udformet som detailtegninger af delområder i 5 projektmapper samt i elektronisk version.

Folkeparken skal indeholde miljøer, hvor byens skole, byens institutioner, lokale foreninger, børn og voksne, som ønsker at bruge parkens smukke natur, som ramme på læring, samvær og træning og leg. Gruppen har som udgangspunkt et ønske om at opkvalificere parken med træningsposter, legemiljøer, en pavillon med udekøkken, opholds- og undervisningsfaciliteter ved søen.

Hvert område skal have sit særlige udtryk og der skal være plads til større arrangementer for hele byen og oplevelser året rundt.

Parken skal ikke overplastres med redskaber, men kunne rumme flere funktioner. Dette stiller krav til koordinering og tværgående samarbejde mellem initiativgruppen, institutioner, erhvervsliv, foreninger og producent.

Projektforløb er nærmere beskrevet i bilag.

Administrationen anbefaler støtte på 48.500 kr til projektet der er et borgerinitiativ der understøtter sammenhængskraft og udvikling i Græsted.


Lovgrundlag
-

Økonomi
Der søges om 48.500 kr. til udarbejdelse af helhedsplan.

Bilag
Bilag. Ansøgning om støtte til forskønnelse og udvikling af Folkeparken i Græsted


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget

 1. at anbefale Økonomiudvalget at godkende projektet
 2. at anbefale Økonomiudvalget at bevilge det ansøgte beløb på 48.500 kr. til Forskønnelse og udvikling af Folkeparken i Græsted, jf. hovedanbefalinger fra administrationen.Beslutning

 1. Tiltrådt.
 2. Tiltrådt med 48.500 kr. (beløbet er brutto).

Fraværende: Poul-Erik Høyer.
47. Projekt: Gribskov Handel – Danmarks Største Netbutik.
20.00G00 - 2013/15461

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på beslutning i Økonomiudvalget.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2013. Hovedanbefalinger fra Administrationen", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens anbefalinger.

Tiltaget har været præsenteret for Gribskov Erhvervsråd, som har anbefalet projektet.

Erhverv Gribskov, sammenslutningen af 8 lokale erhvervsforeninger, ansøger nu i fællesskab investeringspuljen om finansiering til opstarten af "Gribskov Handel - Danmarks største netbutik". Denne skal danne rammen om en fælles netbutik, hvor alle forretninger og virksomheder i Gribskov Kommune skal kunne have en netbutik med varer og tjenesteydelser under set samlet brand.

Netbutikken "Gribskov Handel - Danmarks største netbutik" skal være medvirkende til, at samle handlen i Gribskov så den kan klare sig i den intensiverede kamp om forbrugernes penge. Ligeledes vil den være med til at skabe et fælles brand omkring det der er særegent for byerne i Gribskov. Efter konsolideringen af netbutikken vil Erhverv Gribskov arbejde på, at videreudvikle det fælles elektroniske gavekort til således, at det vil kunne omfatte mere end 200 forretninger og virksomheder i kommunen.

Fase 1:
Projektet konkretiseres og defineres, de tekniske muligheder afdækkes, design og opbygning besluttes. Denne fase påregnes at tage 3 måneder.

Fase 2:
Implementering af den valgte løsning, og efterfølgende information af de involverede virksomheder. Denne fase planlægges til ligeledes at vare 3 måneder alt efter, hvor hurtigt virksomhederne tilmelder sig ordningen.

Til at styre denne proces foreslås, at der oprettes en styregruppe, der i udgangspunktet består af repræsentanter fra Erhverv Gribskov, og som vil kunne udvides efter behov

Administrationen anbefaler støtte på 400.000 kr til projektet der nytænker og sikrer detailhandlens udvikling.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Der ansøges om 400.000 kr. Fordelt på 200.000 kr. til fase 1 og 200.000 kr. til fase 2.

Bilag
Bilag 1_Ansøgning Gribskov Handel

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget

 1. at anbefale Økonomiudvalget at godkende projektet
 2. at anbefale Økonomiudvalget at bevilge det ansøgte beløb på 400.000 kr. til Projekt: Gribskov Handel – Danmarks Største Netbutik, jf. hovedanbefalinger fra administrationen.


 3. Beslutning
 4. Tiltrådt.
 5. Tiltrådt med bemærkning om, at der bevilges 300.000 kr. (beløbet er netto).

Fraværende: Poul-Erik Høyer.
48. "Slå væggene ned" til detailhandlen
24.10G00 - 2013/15612

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på beslutning i Økonomiudvalget.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2013. Hovedanbefalinger fra Administrationen", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens anbefalinger.

Tiltaget "Slå væggene ned" til detailhandlen, har været præsenteret for Gribskov Erhvervsråd, som har anbefalet projektet.

Gribskov Erhvervsråd har som et af sine fokuspunkter, at styrke det lokale detailhandelsliv, da detailhandelsmarked er under kraftigt pres. Det er bydende nødvendigt, at være nytænkende og kreativ for at være på forkant med en ellers negativ tendens. Dystre prognoser spår en hurtig og general butiksdød i langt de fleste af landets mindre byer. Dette er også en trend, der kan ramme meget hårdt i Gribskov Kommune, hvis der ikke handles proaktivt. Specielt vil små specialbutikker med et begrænset personale være sårbare i denne proces. Og, da dette er den type af butikker, som er essentielle for Gribskovs mulighed for såvel at holde egne borgeres handel i lokalområdet som tiltrække turisters handel vil dette initiativ være med til, at imødegå denne tendens.

Dette skal med initiativet ske ved at nedbryde væggene mellem to eller flere butikker og skabe fælles indgang som både kan være rent fysisk eller i mere overført betydning i forhold til kundeoplevelse. Samtidig kan denne indsats være med til at øge bevidstheden omkring muligheden for, at de lokale handelsdrivende øger deres samarbejde både som supplement til hinanden, men også i konkrete samarbejder der kan øge muligheder for detailhandelservice-tilbud overfor kunder.
Konkret kan dette blandt andet understøtte idéen om Den moderne Landsby Helsinge med en ny form for ”indkøbscenter” og i Gilleleje understøtte en mere sammenhængende specialbutikoplevelse.

Initiativet understøtter Erhvervsrådets arbejde med at udvikle detailhandlen i Gribskov Kommune samt Erhvervs- og Turismeudvalget og Arbejdsmarkedsudvalgets fællesinitiativ omkring understøttelse af klyngedannelse omkring detailhandel. Samtidigt vil dette initiativ også læne sig op, af VisitNordsjællands arbejde med at forbedre værtsskabet i Nordsjælland og dermed styrke den strategiske turismeindsats.

Udgangspunktet for dette projekt er at give incitament til detailhandlen til at gå sammen om konkrete projekter der slår ”væggene” ned. To detailhandlende kan gå sammen og ansøge om finansiering op til 40.000 kr til rådgivning f.eks. fra en arkitekt i forhold til et konkret projekt som ansøger forpligter sig på at gennemføre efterfølgende. Ansøgninger sendes til administration af Gribskov Erhvervsråd som behandler efter først til mølleprincip og de gennemførte projekter skal vise andre hvordan det kan lade sig gøre.


Lovgrundlag
-

Økonomi
Der ansøges om 400.000 kr.

Bilag
Bilag 1_Ansøgning_Investeringspuljen_Gribskov Erhvervsråd_Slå væggene ned


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget

 1. at anbefale Økonomiudvalget ikke at godkende projektet
 2. at anbefale Økonomiudvalget ikke at bevilge det ansøgte beløb på 400.000 kr. til "Slå væggene ned" til detailhandlen, jf. hovedanbefalinger fra administrationen.


 3. Beslutning
 4. Tiltrådt.
 5. Tiltrådt.

Fraværende: Poul-Erik Høyer.
49. Proaktiv tiltrækning af nye virksomheder til erhvervsområderne i Helsinge, Gilleleje og Græsted
24.10G00 - 2013/15613

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på beslutning i Økonomiudvalget.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2013. Hovedanbefalinger fra Administrationen", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens anbefalinger.

Tiltaget "Proaktiv tiltrækning af nye virksomheder til erhvervsområderne i Helsinge, Gilleleje og Græsted" har været præsenteret for Gribskov Erhvervsråd, som har anbefalet projektet.

Gribskov Erhvervsråd ansøger investeringspuljen med henblik på, at skabe vækst i erhvervslivet og styrke beskæftigelsen. Vækstpotentialet bliver bl.a. udviklet i samarbejde mellem kommunen og Erhverv Gribskov i regi af Gribskov Erhvervsråd samt i fællesinitiativerne mellem Erhvervs- og Turismeudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget. Ligeledes skal der arbejdes mere proaktivt på, at tiltrække nye virksomheder til kommunen.

Formålet med dette projekt vil være, at understøtte dette arbejde med at gøre det lokale erhvervsliv mere robust ved proaktivt at tiltrække nye virksomheder til kommunen.

Der skal arbejdes strategisk med, at tiltrække relevante virksomheder til kommunen. Relevante virksomheder skal i denne optik forstås som virksomheder, der på den ene eller anden måde kan være med til, at understøtte allerede eksisterende virksomheder i de pågældende erhvervsområder.

Et eksempel er udviklingen af erhvervsområdet i Tofte, hvor den rådgivende virksomhed COWI kommer frem til, at der vil være store udviklings- og synergieffekter ved at tiltrække nye virksomheder udefra, som både kan igangsætte og konsolidere udviklingen for lokale virksomheder. Dette antages også at være tilfældet for kommunens øvrige erhvervsområder.

Initiativet vil i sit udgangspunkt danne grundlag for et mere strategisk, fokuseret tiltag til opkøb, udvikling og salg af erhvervsjord i kommunen. Således vil både operere med et kort tidsperspektiv hvor det handler om, at får gang i salget af allerede eksisterende erhvervsjord samt danne grundlag for mere langsigtede strategier. Ligeledes vil denne viden kunne være relevant når der er tale om salg af erhvervsbygninger i kommunen som også vil have et mere strategisk fokus.

Administrationen anbefaler støtte på 200.000 kr til projektet der nytænker og sikrer udvikling i erhvervsliv og beskæftigelse.


Lovgrundlag
-

Økonomi
Der ansøges om 200.000 kr.

Bilag
Bilag 1_Proaktiv tiltrækning af nye virksomheder til erhvervsområderne i Helsinge

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget

 1. at anbefale Økonomiudvalget at godkende projektet
 2. at anbefale Økonomiudvalget at bevilge det ansøgte beløb på 200.000 kr. til Proaktiv tiltrækning af nye virksomheder til erhvervsområderne i Helsinge, Gilleleje og Græsted, jf. hovedanbefalinger fra administrationen.Beslutning

 1. Tiltrådt.
 2. Tiltrådt med 200.000 kr. (beløbet er netto).

Fraværende: Poul-Erik Høyer.
50. Esrum Klosterby. Naturlegeplads Fra byen med et kloster til Klosterbyen.
20.00G00 - 2013/12631

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på beslutning i Økonomiudvalget.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2013. Hovedanbefalinger fra Administrationen", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens anbefalinger.

Kultur- og idrætsudvalget samt Erhvervs- og Turismeudvalget blev den 26. februar 2013 orienteret om udmøntningen af Investeringspuljen, herunder om projektet Esrum Klosterby. Naturlegeplads.

Projektet har arbejdet på at integrere attraktionen Esrum Kloster og Møllegård (EKM) og byen Esrum ved at skabe en fælles identitet som ”Klosterbyen Esrum”. Som del-elementer i denne proces arbejder projektet også på:

 • At udvikle Esrums byrum som et afgørende værktøj i formidlingen af Esrum klosters storhedstid
 • At brande Klosterbyen Esrum og dermed tiltrække nye borgere, turister og turistrelaterede erhverv, herunder også på sigt i tilknytning til hovedportalen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland


Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for Esrum Kloster og Møllegård (EKM), Esrum Borgerforening og Gribskov Kommune. Drivende for projektet er EKM og Esrum Borgerforening. Gribskov Kommunes rolle har været at facilitere processen og understøtte de ideer og initiativer, som borgere, Borgerforening og EKM i fællesskab har formuleret og arbejder videre med at gøre til virkelighed.

Esrum Borgerforening og EKM inviterede i februar 2013 hele Esrum til Inspirationsaften under overskriften 'Hvordan ser din vision for Esrum ud?'. Med udgangspunkt i de ideer fra de 80 borgere, der deltog, blev der formuleret et oplæg til EsrumDagen.

På EsrumDagen, den 14. april 2013, blev der arbejdet med at konkretisere ideerne til egentlige tiltag og danne arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne består af borgere fra Esrum, Esrum Borgerforening, medarbejdere fra EKM samt andre, der er interesserede i projektet. Arbejdsgrupperne har derefter påtaget sig det videre arbejde med at realisere tiltagene.

Klosterby med naturlegeplads, pilgrimsdestination og mødested
De tre arbejdsgrupper arbejder på at realisere tre tiltag i Esrum, hvoraf nærværende ansøgning tilknytter sig til etablering af en Naturlegeplads.

 • Klosterby med naturlegeplads, pilgrimsdestination og mødested
 • Pilgrimsdestination
 • Mødested


I forhold til Investeringspuljen ansøges for nuværende om støtte til Naturlegeplads og Pilgrimsdestination.

Naturlegeplads
Esrum Borgerforening og EKM ønsker i fællesskab at etablere en stor og imponerende naturlegeplads i sammenhæng med EKM, der hele året tiltrækker et stort antal turister og lokale. Initiativets vision er at skabe en naturlegeplads der gør Esrum mere attraktiv at bo i og besøge. Naturlegepladsen gives et tema som formidler områdets natur og kulturhistorie
som f.eks. vand og vandhjul og kommer derved til at styrke Esrums centrale rolle i en kommende Nationalpark. Legepladsen ligger indenfor et areal på ca. 4.000 m2 og skal også fungerer som lokalt samlingssted med mulighed for "open air" forsamlingshus.

Ved etablering af naturlegepladsen ønskes det samtidig at optimere parkeringsmulighederne i tilknytning hertil. Esrum Borgerforening og EKM udarbejder en samlet plan for området herunder indgår en idefase med inddragelse af interessenter som børneinstitutioner m.fl.
Se bilag: Naturlegeplads, ansøgning til Investeringspulje.

Klosterbyens næste skridt
Arbejdsgrupperne vil i løbet af sommeren arbejde videre med at realisere tiltagene og har et mål om i september 2013 at fejre Klosterbyen med en fælles vandring af pilgrimsruten som et åbningsevent, hvor alle bydes velkommen.

EKM, Esrum Borgerforening og Gribskov Kommune understøtter den videre proces ved at afholde 2 pitstop-møder i juni og august 2013. Pitstop-møderne bruges til at erfaringsudveksle mellem grupperne og har fokus på, hvorvidt der er forhold, som alle involverede kan hjælpe med af løse. Arbejdsgrupperne arbejder mellem pitstop-møderne.

Gribskov Kommune vil fortsat have en faciliterende rolle og har derved til opgave fortsat at understøtte, at tiltagene får gode betingelser og at deltagernes energi og engagement fastholdes.

Der søges et bidrag til realisering af projektet med udgangspunkt i det opstillede de budget.

Administrationen ser et klart potentiale i dette borgerdrevne projekt til udvikling af Esrum, men også at initiativet primært løftes via eksterne midler. Da projektet er under udvikling anbefaler administrationen, at der ydes støtte på 100.000 kr. til forprojekt, der skal sikre fondsansøgning.

Administrationen henleder også opmærksomheden på vigtigheden af at etablere et fremtidssikret parkeringsareal. Det har betydning for nærværende projekt Naturlegepladsen samt hele Klosterbyens udvikling.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Der ansøges der om:
Naturlegeplads: 1.580.000 kr.
Hertil kommer projektudviklingen, som egenfinansieres af EKM.

Bilag
Bilag: Naturlegeplads, ansøgning til Investeringspulje


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget

 1. at anbefale Økonomiudvalget at godkende projektet
 2. at anbefale Økonomiudvalget at bevilge et beløb på 100.000 kr. til forprojekt til fondsansøgning til Esrum Klosterby. Naturlegeplads, jf hovedanbefalinger fra administrationen.Beslutning
Ikke tiltrådt.
Ikke tiltrådt.
Fraværende: Poul-Erik Høyer.
51. Multibane i Vejby
18.13A00 - 2013/09763

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på beslutning i Økonomiudvalget.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2013. Hovedanbefalinger fra Administrationen", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens anbefalinger.

Vejby Idrætsforening og Vejby-Tisvilde Fodbold søger sammen med Sankt Helene Skole tilskud til anlæg af en multibane. Her udgør udgifterne til 1. fase 58.000 kr., som der ansøges til i Investeringspuljen.

Banen ønskes placeret på kommunens areal ved skolebanen grænsende op til Vejby Idrætsplads (mellem Vejby IF og skolen).

Sankt Helene Skole, fritidshjemmet, Vejby IF og naboer har siden 2011 arbejdet med planer om at gøre ”sumpen” til et attraktivt og aktivt område i både fritid og skoletid, således at der skabes en helhed mellem skole/hal og idrætsplads. Multibanen er første del af en samlet plan for området kaldet "sumpen".

Multibanen/miniarenaen skal anvendes til organiseret træning i Vejby IF/Vejby-Tisvilde fodbold m.v. primært for børn, men også voksne i bl.a. fodboldfitness-projeket. Ligeledes skal Multibanen bruges i idrætstimer på Sankt Helene skole, af fritidshjemmet, og ikke mindst af de uorganiserede idrætsaktive i fritiden.

Banen er første skridt til at gøre et ubenyttet idrætsområde mellem Vejby IFs idrætsplads, sportshal og skole til et aktivt idræts- og fritidsområde, hvor man mødes både omkring og udenfor de faste trænings- og skoletider.

Målet med multibanen og forhåbentlig yderligere anlæg med outdoorfitness m.v. ved siden af banen er at få et område med plads til spontan idrætsudfoldelse og samvær for flere aldersgrupper og skabe fysisk tættere sammenhæng mellem skole og idrætsforening. 

Ansøgning om byggetilladelse af banen er afsendt af Sankt Helene skole til Gribskov kommune 20. marts.

Multibanen – 13x21 meter med bander omkring, kunstgræs-belægning, mål til fodbold og kurve til basketball – placeres på idrætsforeningens tidligere Sankt Hans bålplads. Her ligger den i naturlig tilknytning til idrætspladsen og samtidig tæt på skole og fritidshjem. Placeringen er i god afstand fra de nærmeste naboer, og placeringen giver mulighed for at få lys på banen via eksisterende lysmast. Banderne om banen er støjsvage og miljøvenlige, i holdbart materiale, og der etableres net hele vejen rundt om banen for at holde bolde indenfor.

Udover multibanen ønskes der etableret opholdsmuligheder, outdoorfitness, areal til crossfit, beachvolleybane, legeredskaber og gerne en løbebane, ligesom den mest tørre del af fodboldbanen kan anvendes om sommeren til rundbold, fodbold m.v.

Foreningerne og skolen ønsker på sigt at få etableret en sti til børnehaven, således at gående slipper for at benytte den trafikerede Tisvildevej.

Vejby IF har været i dialog med Lokale- og Anlægsfonden om en ansøgning til multibanen, men de stiller nogle krav, der vil fordyre projektet, samtidig med at det ikke vil dække de primære ønsker. Derfor er det planen i stedet at søge fonden om tilskud til fase 2 med etablering af det øvrige aktivitetsområde.

Administrationen anbefaler støtte på 78.000 kr til gennemførelse af fase 1. samt omkostninger til dræntilslutning og etablering af lys.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Samlet entreprise Uno Koncept A/S: 308.000 kr. ex.moms
Finansiering via:
Sankt Helene Skole: 200.000 kr. (afsat på budget)
DBU: 50.000 kr. (bevilget 8. marts 2013)

Restbeløb (der søges om i Investeringspuljen): 58.000 kr. samt ekstra omkostninger forventet til dræntilslutning og etablering af lys, skønmæssigt 20.000 kr. Ialt 78.000 kr.

Bilag


Ansøgning om multibane - Vejby
Tilbud og oversigtskort Multibane i Vejby


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget

 1. at anbefale Økonomiudvalget at godkende projektet
 2. at anbefale Økonomiudvalget at bevilge det ansøgte beløb på 78.000 kr. til Multibane i Vejby, jf. hovedanbefalinger fra administrationen
Beslutning

 1. Tiltrådt.
 2. Tiltrådt med 78.000 kr. (beløbet er brutto).

Fraværende: Poul-Erik Høyer.
52. Tisvildeleje: Strandpromenade med badeanstalt
20.00G00 - 2013/12856

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på beslutning i Økonomiudvalget.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2013. Hovedanbefalinger fra Administrationen", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens anbefalinger.

Med bred forankring blandt 8 foreninger i lokalområdet Tisvildeleje og Sankt Helenes Projekt " Familiekurser med hjerterum" ansøges om tilskud til udvikling af "Tisvildeleje Strandpromenade med Badeanstalt".

Projektet vil bidrage til udvikling af Tisvildeleje til gavn for både turister og borgere samt styrke Sankt Helenes forretningsudvikling og sikre fastholdelse af arbejdspladser i byen. Endvidere kobler projektet sig tæt til udvikling af stedsspecifikke turismeprodukter med fokus på idræt, motion og natur- og kulturværdier knyttet til EU-projektet "Den klassiske badeby".

Den helhedstanke, der er i projektet, betyder, at der arbejdes aktivt på, at sikre lokal opbakning til projektet og skabe udvikling i overensstemmelse med borgernes ønsker og kystbadebyprojektet.

I kystbadebyprojektet tales der om Tisvildes særlige DNA, som en ”anden form for wellness” nemlig sundhed og trivsel baseret på den fantastiske natur og det særlige samvær Tisvilde byder på.

Projekt Strandpromenade med badeanstalt er et omfangsrigt projekt i 3 etaper. Denne ansøgning vedrører etape 2, idet etape 1 (forprojekt) er støttet af Gribskov Erhvervsråd med 50.000 kr. og Sankt Helene og Tyve 10 med hver 25.000 kr. Samlet støtte i alt 100.000 kr.
Etape 2 (som vedrører denne ansøgning) har fokus på at skabe konkrete her og nu forbedringer af de eksisterende områder fra Stejlepladsen ned til og med grusparkeringen efter den store P-plads. Naturstyrelsen og kommunen vil være samarbejdspartnere, da arealerne hører under deres ressort og repræsenterer de værdier dette område har for byens idræts- og kulturliv, if. events med udspring herfra; Musik i Lejet, Helvede i Nord, Camp North365, Nordkystløbet, FallRace (MTB) diverse O-løbsprojekter; Find Vej og Rend og Hop.

Helt konkret ønsker projektgruppen i etape 2 ,fra sommersæsonen 2013, at skabe oplevelser ved stranden, som kan øge turisterhvervet som detailhandelen i byen.

Der søges konkret støtte til flg. tiltag:

6 Pop Up Stores - midlertidige sommerbutikker

 • Mulighed for opstilling af sæson Pop Up Stores ifa. 4-6 smukke hytter a la badehuse langs vejen ved / foran de etablerede badehuse. Projektgruppen ønsker at etablere mulighed for at handle på stranden og skabe aktivitet i form af:
  - Udlejning af MTB’er og evt. cykler
  - En Take Away, som forsøges etableret i fællesskab med byens eksisterende spisesteder med få men lækre retter, på sigt etablering af fælles online bestilling
  - Kunstudstilling evt. med arbejdende værksted, AS forslår Croquis tegning :D
  - Et strandservicehus med strandudstyr til udlån / udlejning mod depositum (ex. petanque kugler / fiskenet / regnsæt osv.)
  - Et hus med lokalt producerede fødevarer (Tisvilde vand / honning / grøntsager m.v.)
  - Et velvære hus med forudbestilte behandlinger med glasflade mod vandet, dvs. med havudsigt (massage / akupunktur / zoneterapi / individuel yoga m.v.)

Projektgruppen forestiller sig, at bemanding kan ske ved fælles hjælp bl.a. ifa. spisestedernes ansatte eller at cykeludlejning kan finansiere et fælles personale, hvis der ikke betales en egentlig husleje af de indkøbte huse. Dette kunne sagtens være et spot on projekt, som afprøves i 2013.

Etablering af permanent strøm helt ud til Grusparkeringen
Behovet for etablering af elforsyning skyldes ønsket om at lave og sælge madvarer i forbindelse med projektet og større events, som Helvede i Nord, Musik i Lejet m.fl. Disse events er oplevelsesøkonomisk med til at skabe et inddragende kulturelt og dynamisk liv i byen, og det er påvist ved flere lejligheder, at også de har behov for strøm. Samtidig vil det være en forudsætning for at kunne tiltrække nye aktiviteter, som Danmnarksmesterskaber i fx beachvolley og beachfodbold, hvilket på sigt vil kunne sikre Tisvildeleje som en aktiv og inddragende by.

Strandfaciliteter

 • Sportsaktiviteter på stranden, som fx beachvolley / beach håndbold / beach fodbold
 • Diverse udlånsartikler til børnefamilier, som spande og skovle til sandslotbygning, fiskenet og krabbefiskesæt, vandkikkerter og dug til bestemmelse af havets dyr og planter, bolde, petanque osv.
 • Etablering af strandparkour og naturfitness for alle aldre

Mole / Badebrosprojekt
Udvikles til et oplevelsessted, som rummer mange funktioner.

Byens Bådelaug har længe ønsket at få reetableret molen i et omfang, der gør at bugten, som er ét af Tisvildes naturlige ”vartegn” bevares som udflugtsmål og badestrand for børnefamilier. I dette projekt indgår molen som en del af Strandpromenaden med badeanstalt, hvorfor en reetablering helt naturligt indgår i dette projekts etape 3.

Men allerede i etape 2 ansøges om 168.900 kr. til finansiering af en badebro, hvorfra der kan etableres svømmeundervisning og havkajaksejlads.

Projektgruppen har ansøgt det nationale projekt "Byg det op" (der er et samarbejde mellem DR og Dansk Arkitekturcenter) om op til 1/3 af 1,6 mio kroner til anlæg heraf, dvs. 530.000 kr., så der allerede fra sæsonen 2013 er mulighed for at etablere fx svømmeundervisning, lave nogle af de aktiviteter, som er planlagt i ”Byg det op” ansøgningen. Uanset om projektet får penge fra Byg-det-op er det så højt prioriteret, at der ansøges om midler fra Investeringspuljen.

Renovering af molen i Tisvildeleje har tidligere været forelagt Økonomiudvalget hhv. den 27. juni 2012 og den 22. oktober 2012 og behandlet i Teknisk Udvalg den 21. november 2012.

Økonomiudvalget gav afslag på ansøgning fra Molelauget vedrørende støtte til renovering af molen, med bemærkning om at alternative muligheder for finansiering skal vurderes påny i Teknisk Udvalg og Erhvervs- og Turismeudvalget ved eventuel udvikling af projektet i sammenhæng med brede turisme-udviklingsprojekter langs kysten.

Teknisk Udvalg har genbehandlet sagen og tiltrådt, at anbefale, at sagen behandles i Erhvervs og Turismeudvalget mhp. at indtænke projektet i Den klassiske badeby. Dette effektueres nu i forhold til projekt Tisvildeleje: Strandpromenade med badeanstalt og nærværende ansøgning til Investeringspuljen.

Støttepunkt for Udeliv
Med byens fokus på sundhed, trivsel og livskvalitet søges om renovering og tilbygning af eksisterende toilet- og badefaciliteter ved den store P-plads Der henvises til tegning vedlagt bilag ”Tegninger og budget fra Primus Arkitekters design af støttepunkter for Udeliv” Projektet tænkes ansøgt hos Lokale- og Anlægsfonden samt Nordeafonden, såfremt egenfinansiering kan opnås fra Investeringspuljen. Det er en forudsætning for at kunne opnå støtte fra de nævnte fonde, at kommunen bidrager. Derfor ansøges om 300.000 kr. bevilget under den forudsætning, at projektet opnår støtte hos andre fonde.

Der søges et bidrag til realisering af etape 2 med udgangspunkt i det opstillede budget på 1.008.38 kr. Da projektet er under udvikling og har mangfoldige, spændende elementer anbefaler administrationen, at der gives tilsagn om 700.000 kr. som projektgruppen selv kan disponere over i forhold til realisering af etape 2. Midler fra Investeringspuljen skal sikre synlige resultater her og nu og bidrage til projektets fremdrift.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Der søges til etape 2 til Tisvilde Strandpromenade med badeanstalt:
4 store og 2 små Pop Up stores 128.000 kr.
Etablering af strøm 145.000 kr.
Strandfaciliteter (håndbold, fodbold volley beach baner) 74.660 kr.
Legeredskaber (strand/vand) 13.771 kr.
Parkour og Naturfittnes 179.050 kr.
Badebro 168.900 kr.
Støtte til egenfinansiering af Støttepunkt for udeliv 300.000 kr.
Total: 1.008.381 kr.


Miljøforhold
I forbindelse med de konkrete projekter skal diverse myndighedstilladelser søges.
Der kan være tale om at indhente tilladelser fra Naturstyrelsen der administrere strandbeskyttelseslinien, fra Kystdirektoratet der er myndighed på vandet, fredninger og naturforhold skal undersøges.
Der skal udarbejdes Miljøscreening og muligvis VVM.
Der kan være andre myndighedsområder som skal afdækkes.

Bilag
Bilag: Ansøgning om støtte til projekt Tisvilde Strandpromenade med Badeanstalt - etape 2


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget

 1. at anbefale Økonomiudvalget at godkende projektet
 2. at anbefale Økonomiudvalget at bevilge det ansøgte beløb på 700.000 kr. til Tisvildeleje: Strandpromenade med badeanstalt, jf. hovedanbefalinger fra administrationenBeslutning

 1. Tiltrådt.
 2. Tiltrådt med 700.000 kr. (beløbet er brutto) og under forudsætning af, at projektet kan realiseres under hensyn til de forskellige beskyttelsesinteresser i og omkring projektområdet.

Fraværende: Poul-Erik Høyer.
53. Havbad Gilleleje
20.00G00 - 2013/14735

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på beslutning i Økonomiudvalget.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2013. Hovedanbefalinger fra Administrationen", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens anbefalinger.

En gruppe aktive fastboende beboere i Gilleleje, som de sidste mange år har funderet over om det er muligt at etablere et Havbad i Gilleleje. ansøger om at få del i puljen, så projektet kan blive en realitet. Herudover vil projektgruppen søge en række eksterne fonde.

Overalt i Danmark og i Sverige etableres og projekteres Havnebade og Havbade.

I Danmark kan nævnes Fåborg Havnebad, Hasle Havnebad og Vorupør Havbad. I Sverige er der adskillige til glæde for borgere og besøgende.

Gruppen vil gerne undersøge, om det er muligt at skabe et Havbad i Gilleleje, og har på nuværende tidspunkt formuleret et prospekt og fået positiv tilbagemelding fra direktør Dorte Kiilerich, VisitNordsjælland. Gruppen har ligeledes sendt prospektet til en række interessenter, som menes at kan have glæde eller interesse i dette projekt, bl.a. til Gilleleje Havn, Strandbakkeselskabet, Kulturhavn Gilleleje, Adamsen Fisk og Stine Bosse.

Gruppen er interesseret i at revitalisere Gilleleje by, som en aktiv kultur-, handels- og badeby.
Det er gruppens ide, at projektet skal øge livskvaliteten i respekt med traditioner i Gilleleje.

Visionen for Havbadet er:

 • Havbadet skal være til glæde for lokale borgere og besøgende i Gilleleje og indeholde faciliteter, som kan benyttes af flest muligt hele året.
 • I sommerhalvåret skal Havbadet udstyres med badebro eller pontoner, hvorfra man kan bade og nyde solen. Her kan kommunens svømmeundervisning finde sted, og der skal være omklædningsfaciliteter og et lokale til livreddere.
 • I vinterhalvåret skal Havbadet kunne benyttes af vinterbadere og være udstyret med sauna.
 • Ønsket er at genskabe Gilleleje som badeby hele året.

Havbadet skal være et non-profit foretagende.

Der søges et bidrag til realisering af projektet med udgangspunkt i det opstillede budget.

Administrationen anbefaler ikke at yde støtte til projektet særskilt, men anbefaler, i forlængelse af projekt Gilleleje Strand-Havn-By, hele året at det undersøges om projektideen kan kobles og samtænkes hermed. Administrationen anbefaler tillige, at der arbejdes videre med fondsansøgninger m.v

Lovgrundlag
-

Økonomi
Foreløbigt budget:
1. Forundersøgelser og teknisk redegørelse vedr. kyst- og havneteknik. Kr. 100.000
2. Programoplæg og byggeprogram. Kr. 50.000
3. Skitseforslag og budget fra landskabsarkitekt. Kr. 50.000
4. Søgning af fonde og myndighedsansøgninger, inkl. projekt. kr. 250.000
5. Tilbudsindhentning, inkl. detailprojekt. kr. 250.000
6. Byggeomkostninger. kr. 5.000.000
7. Inventar og udstyr. Kr. 200.000
8. Uforudsete udgifter, ca. 15%. kr. 900.000
I alt anslået, inkl. moms. Kr. 6.800.000Miljøforhold
I forbindelse med et mere konkret projekt skal der som minimum tages hensyn til følgende:

  • Planprincipper for Gilleleje, vedtaget af Byrådet.
  • De tilgrænsende områder, herunder Kommuneplanens rammebestemmelse 2.R.02 - som udlægger det bagvedliggende arealet til rekreativt formål og offentligt tilgængeligt friareal, men begrænsninger i bygninger og anlæg. Det område er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 15 om strandbeskyttelseslinie. Miljøministeriet er myndighed. Området er desuden omfattet af fredning af kystnære grønne områder i Gilleleje fra 1993. Formål er at forbedre de landskabelige og rekreative værdier til gavn for almenheden og sikre naturværdier i området. Fredningsnævnet for Nordsjælland er myndighed.
  • Der skal sandsynligvis udarbejdes miljøscreening og efterfølgende VVM.
  • Der er forbud mod skiltning (reklame) i det åbne land og langs kysten.
  • Anlæg på vand er Kystdirektoratets myndighed.
  • Havet er udpeget som Habitatområde - H171 Gilleleje Flak og Tragten

   Bilag

Ansøgning og projektbeskrivelse. Havbad Gilleleje


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget

 1. at anbefale Økonomiudvalget ikke at godkende projektet
 2. at anbefale Økonomiudvalget ikke at bevilge det ansøgte beløb til Havbad Gilleleje, jf. hovedanbefalinger fra administrationen
 3. at anbefale Økonomiudvalget at det undersøges om projektideen Havbad Gilleleje kan kobles og samtænkes med projekt Gilleleje Strand-Havn-By, hele året
Beslutning

 1. Tiltrådt.
 2. Tiltrådt.
 3. Tiltrådt.

Fraværende: Poul-Erik Høyer.
54. Helsinge: Legeplads på Bytorvet som del af Helsinge - Danmarks Bedste Børneby.
20.00G00 - 2013/14747

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på beslutning i Økonomiudvalget.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2013. Hovedanbefalinger fra Administrationen", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens anbefalinger.

Foreningen Helsinge - Danmarks Bedste Børneby ansøger hermed om 475.000 kr i Investeringspuljen til at virkeliggøre foreningens strategioplæg og etablere en legeplads på Bytorvet i Helsinge. Foreningen har arbejdet konstruktivt og på frivillig basis i 1 1/2 år med henblik på at udvikle og styrke Helsinge som en god og attraktiv by at bo i. Visionen om Helsinge som Danmarks Bedste Børneby er forankret blandt en bred gruppe af borgere og støtteforeningen tæller for nuværende 150 aktive medlemmer.

Legepladsen, der søges til, udføres med to separate placeringer - en lille plads for de helt små børn, og en plads for de større børn. Legepladsen etableres i tæt samarbejde med Gribskov Kommune, således at alle formelle krav overholdes, og at der ved placeringen tages hensyn til øvrige nuværende og kommende aktiviteter, eksempelvis juletræ.

Legepladsen ses som et bidrag til at fortætte oplevelsen på byens centrale punkt. Det vil blive et sted for oplevelser og menneskelige møder der vil øge liv og handel i byen. Pladsen udføres af firmaet Leika.

Som led i etableringen af legepladsen ønskes også indkøbt borde/bænke, der giver mulighed for forældre til at sidde, mens børnene leger. Ligeledes søges om tilskud til markedsføring.

Der søges et bidrag til realisering af projektet med udgangspunkt i det opstillede budget. Da projektet er under udvikling anbefaler administrationen, at der ydes støtte på 475.000 kr. til etablering af legeplads/legeområde på gågaden/Bytorvet i Helsinge. Administrationen anbefaler tillige at projektgruppen i dialog med Gribskov Kommune retænker projektideen, så indsatsen bliver synlig og evt. udformes som lege-/bevægelsesområde i et forløb igennem gågaden.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Der søges om:
425.000 kr. til etablering af legeplads
50.000 kr. til PR/markedsføring
I alt: 475.000 kr.

Bilag
Bilag. Danmarks Bedste Børneby


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget

 1. at anbefale Økonomiudvalget at godkende projektet
 2. at anbefale Økonomiudvalget at bevilge det ansøgte beløb på 475.000 kr. til Helsinge: Legeplads på Bytorvet som del af Helsinge - Danmarks Bedste Børneby, jf. hovedanbefalinger fra administrationenBeslutning

 1. Tiltrådt.
 2. Tiltrådt med 475.000 kr. (beløbet er brutto) - bemærkning om, at projektgruppen i dialog med Gribskov Kommune retænker projektideen, så indsatsen bliver synlig - og udformes som et nytænkende lege-/ og bevægelsesområde i et forløb igennem gågaden.

Fraværende: Poul-Erik Høyer.
55. Overdækning af Bytorvet i Helsinge
24.10G00 - 2013/15601

Sagsfremstilling
Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget præsenteres for nedenstående ansøgning til investeringspuljen med henblik på, at give en anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet.

Helsinge Erhvervsforening ansøger om finansiering af en overdækning på 200 km2 af Bytorvet med sejl. Dette vil betyde, at torvet fremadrettet vil kunne rumme flere forskellige funktioner bl.a. til Madtorv, musik, byfest etc, og ikke være så afhængige af vejr og vind, som er tilfældet i øjeblikket. Dette vil være til glæde for borgere, landliggere og turister og overdækningen vil primært være opsat i foråret og i sommerperioden.

Særligt vil der være fokus på Madtorv-konceptet, som er opstået under Hellere Helsinge Bootcamp, hvor arbejdsgruppen "Taskforce Madtorv" udarbejdede er forslag omkring "Fra Nord til Bord". Forslaget tager udgangspunkt i, at lokale fødevareproducenter og gårdbutikker i samarbejde med Erhvervsforeningen Gribskov Landbrug og Smag på Nordsjælland kan sælge deres produkter.

De tekniske løsninger er endnu ikke på plads men i projektet entreres der med professionelle rådgivere og leverandører. Den fremadrettede drift af overdækningen forestilles varetaget af et "Bytorvs Laug".

Der søges et bidrag til realisering af projektet med udgangspunkt i det opstillede budget. Da projektet er under udvikling anbefaler administrationen, at projektet samtænkes med øvrige projekter i Helsinge så der opnås større helhed og sammenhæng i udvikling af bymidten.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Der ansøges om 500.000 kr. fra investeringspuljen. Sideløbende vil der være ansøgninger til fonde etc.

Bilag
bilag 1_ Taskforce Madtorv ansøgning overdækning
bilag 2_ Helsinge ansøgning overdækning af Bytorvet


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget

 1. at anbefale Økonomiudvalget ikke at godkende projektet
 2. at anbefale Økonomiudvalget ikke at bevilge det ansøgte beløb på 500.000 kr. til Overdækning af Bytorvet i Helsinge, jf. hovedanbefalinger fra administrationen
 3. at anbefale Økonomiudvalget, at projektet samtænkes med øvrige projekter i Helsinge så der opnås større helhed og sammenhæng i udvikling af bymidten.

  Beslutning
 4. Ikke tiltrådt - projektet anbefales godkendt.
 5. Ikke tiltrådt. Det anbefales at bevilge 260.000 kr. (beløbet er netto).
 6. Tiltrådt.

Fraværende: Poul-Erik Høyer.
56. I Søren Kierkegaards fodspor
20.00G00 - 2012/65131

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på beslutning i Økonomiudvalget.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2013. Hovedanbefalinger fra Administrationen", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens anbefalinger.

Kultur- og idrætsudvalget samt Erhvervs- og Turismeudvalget blev den 26. februar 2013 orienteret om udmøntningen af Investeringspuljen, herunder om projektet I Søren Kierkegaards fodspor.

Som led i turismeudviklingen i Gribskov Kommune ses et potentiale i formidling af autentiske, unikke og stedsspecifikke fortællinger, som knytter sig til lokalområdet. På toppen af Nordsjælland, ved Gilbjerghoved står en sten, rejst til minde om filosoffen Søren Kierkegaard, der i sommeren 1835 opholdt sig to måneder i Gilleleje. Stenen er rejst netop der, fordi det var Kierkegaards yndlingssted, hvor han holdt af at sidde og fundere over livet, og hvad det vil sige at være menneske. Under opholdet i Gilleleje oplevede Kierkegaard en slags åndelig forløsning. Glæden ved landskaberne og følelsen af en dyb samhørighed med naturen gav sig udtryk i poetiske reflektioner, som han nedskrev i sin rejsedagbog.

Kierkegaards nationale og internatinale betydning markeres med aktiviteter i København, Helsingør og Gilleleje i forbindelse med 200 året for Søren Kierkegaards fødsel i maj 2013. I Gilleleje vil det bl.a give sig udslag i en konference og event på Kysthusene med deltagelse af 200-300 deltagere. Gilleleje Kirke vil holde historisk gudstjeneste, foredrag og vandretur langs Søborg kanal til Søborg Kirke. Biblioteket inviterer til comedyshow, hvor Kierkegaards tanker præsenteres i nyt regi. Søren Kierkegaard kredsen afholder over sommeren forskellige foredrag og vandreturer.

Men også permanente tiltag, som nærværende projekt, vil fremadrettet kunne bidrage til turismeudviklingen i Gilleleje.

Projektet "I Søren Kierkegaards fodspor" tænkes udviklet som en blivende installation, som vil kunne synliggøre Gilleleje nationalt og internationalt og tiltrække turister, studerende og Kierkegaard entusiaster i mange år frem.

Der søges til realisering af en interaktiv, meditativ spadseretur på kysten, med Søren Kierkegaard selv som guide. (Evt, i skikkelse af skuespilleren Mikkel Boe Følsgaard, der har personlig tilknytning til Gilleleje).

Projektet omfatter produktion af 5-6 små film, som kan aktiveres ved hjælp af QR poster opstillet på Gilbjergstien. QR poster er stregkoder, som via en mobiltelefon kan afspille videofilm, eller sende brugeren videre til en hjemmeside eller lign.
I filmene møder vi den unge Kierkegaard på vandretur i de samme omgivelser som publikum befinder sig i. Via en voice over (indtalt på dansk, tysk og engelsk) får vi indblik i Kierkegaards filosofiske univers.

"I Søren Kierkegaards fodspor" produceres af Skandha Media i samarbejde med Gilleleje Museum, Gilleleje Bibliotek, Søren Kierkegaard Kredsen og VisitNordsjælland samt Naturstyrelsen.

VisitNordsjælland tænkes inddraget særlig med henblik på den tekniske og markedsføringsmæssige platform, så der sikres en forankring og entydig formidling.

Endvidere ser VisitNordsjælland positivt på at kunne udvikle et feriekoncept omkring Kierkegaard, hvor den interaktive vandretur kan indgå som tilbud.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Der søges om i alt 70.000 kr. til projektet.
På vegne af projektgruppe v/ Bente Milton søges om 65.000 kr. til filmproduktion. Udgift til opsætning af standere med QR koder skal ske i samarbejde med Naturstyrelsen og er ikke inkluderet i rammebeløbet. Hertil søges om 5.000 kr.


Miljøforhold
Der skal evt. søges tilladelse til opsætning af skilte/QR-poster - særligt hvis de ligger inden for strandbeskyttelseslinien. Det er Naturstyrelsen, der er myndighed.

Bilag

Bilag: Kierkegaard QR projekt

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget

 1. at anbefale Økonomiudvalget ikke at godkende projektet
 2. ikke at anbefale Økonomiudvalget ikke at bevilge det ansøgte beløb på 70.000 kr. til I Søren Kierkegaards fodspor, jf. hovedanbefalinger fra administrationen
Beslutning

 1. Tiltrådt.
 2. Tiltrådt.

Fraværende: Poul-Erik Høyer.
57. Synliggørelse af natur- og kulturoplevelser langs kysterne og på strandene i Gribskov Kommune
04.00G00 - 2013/12657

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på beslutning i Økonomiudvalget.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2013. Hovedanbefalinger fra Administrationen", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens anbefalinger.

Kultur- og idrætsudvalget samt Erhvervs- og Turismeudvalget blev den 26. februar 2013 orienteret om udmøntningen af Investeringspuljen, herunder om projektet Gilleleje Strand-Havn-By, Hele året.

En synliggørelse af den natur- og kulturarv der knytter sig til strande og kyster i Gribskov Kommune kan være med til at styrke turismeindsatsen og formidle de stedbundne ressourcer.

En af de ting som turisterne kommer til Gribskov efter er blandet andet kysterne og strandene. Men mange gæster oplever, at det kan være svært at finde lige netop den badestrand, som er tilpasset deres behov. Det være sig en familievenlig strand, en strand til aktivt friluftsliv, en strand hvor man kan mærke historiens vingesus og få fortællingen om stedets kulturhistorie osv.

Derfor søges der om en pulje på 200.000 kr. der kan bruges til at arbejder med forskellige metoder til formidling af de stedbundne ressourcer ved kyst og strand.

Puljen kan blandt andet bruges til at navngive strandene i kommunen entydigt. Som eksempel kan nævnes, at Gilleleje Veststrand også går under navnet Netto Stranden, Gilleleje Vest, eller Stranden ved Feilbergsvej. På samme måde med Strandbakkerne, som også beskrives som stranden øst for havnen, Gilleleje Øst osv. I beskrivelserne må der gerne trækkes på de kulturhistoriske spor og fortællinger, der knytter sig til områderne, eksempelvis det faktum at kongefamilien har brugt kysterne som yndet udflugtsmål (Kongelige kyster).

I forlængelse heraf kan der arbejdes med en beskrivelse af de forskellige strande og kyststrækninger i kommunen. De kan formidles på skrift og mere moderne platforme som applikationer, Visit Nordsjællands informationsstandere, små filmklip på youtube osv.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Der søges om 200.000,- kr. til formidling af natur- og kulturarv på strand og kyst i Gribskov Kommune


Bilag
Ansøgning om pulje til synliggørelse af natur- og kulturoplevelser langs kysterne og på strandene i Gribskov Kommune

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget

 1. at anbefale Økonomiudvalget ikke at godkende projektet
 2. at anbefale Økonomiudvalget ikke at bevilge det ansøgte beløb på 200.000 kr. til Synliggørelse af natur- og kulturoplevelser langs kysterne og på strandene i Gribskov Kommune, jf. hovedanbefalinger fra administrationen.Beslutning

 1. Tiltrådt.
 2. Tiltrådt.

Fraværende: Poul-Erik Høyer.
58. Kvalitetsforbedringer langs kysten og på strandene i Gribskov Kommune
04.00G00 - 2013/12656

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på beslutning i Økonomiudvalget.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2013. Hovedanbefalinger fra Administrationen", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens anbefalinger.

Kultur- og idrætsudvalget samt Erhvervs- og Turismeudvalget blev den 26. februar 2013 orienteret om udmøntningen af Investeringspuljen, herunder om projektet Kvalitetsforbedringer langs kysten og på strandene i Gribskov Kommune.

Gribskov Kommune har med Planstrategi 2012 sat fokus på turisme. Turisme spiller en vigtig rolle i Gribskov Kommune. Undersøgelse viser, at turisterne blandt andet gæster kommunen på grund af kyst og strand. Men også kommunens egne borgere bruger strandene i området. Visit Nordsjælland har med projektet om genfortællingen af den klassiske badeferie også været med til at sætte fokus på kyst og strand. Der er forskellige initiativer i gang forskellige steder i kommunen, som skal være med til at højne kvaliteten af tilbuddene til gæsterne. Et eksempel herpå er "Gilleleje Strandpark", hvor 5 lokale aktører ønsker at udvikle og styrke området omkring Gilleleje Havn og Gilleleje Veststrand.

I denne ansøgning til investeringspuljen er der fokus på en generel kvalitetsforbedring langs kysten i kommunen samt området ved Gilleleje Strandbakker. Der søges om 200.000,- kr til to spor.

Spor 1 har fokus på mindre, umiddelbare kvalitetsforbedringer. Det kan være midler til at byde gæsterne velkommen (nye skilte på udvalgte strande), internetadgang ved livredderhusene eller projektmidler til forbedret affaldshåndtering.

Spor 2 har fokus på den mere langsigtede kvalitetsudvikling ved Gilleleje Strandbakker. Gilleleje Strandbakker er fredet med det formål at sikre offentlighedens adgang og beskytte de rekreative værdier i området. Der er registreret værdifuld §3-natur på arealet. Arealet bruges i dag af både lokale borgere og gæster. Området fremstår i dag noget nedslidt og uden særlig plan. Der er rester af en gammel rampe, forskellige affaldsløsninger, borde/bænkesæt osv. Der er givet tilladelse til etablering af en bålplads.

Gilleleje Strandbakker har potentiale til at blive den rekreative strand i Gilleleje, hvor der er fokus på livskvalitet, wellness og nydelse. Det skal ikke være en strand med mange aktiviteter, men en strand hvor livsnydere kan finde ro i smukke omgivelser. Men det kræver, at der afsættes midler til et projekt, der kan håndtere en samlet løsning og plan for området. Et forslag er derfor, at der afsættes midler til en arkitektkonkurrence. Deltagerne i konkurrencen skal komme med bud på hvordan området kan udvikles i harmoni med og respekt for formålet med fredningen. Deltagerne skal komme med en samlet plan for hvordan området kan løftes. Der kan tænkes i nye/alternative udformninger og designs af bålpladsen, borde & bænke, affaldsløsninger m.v. Deltagerne kan blive belønnet for at tænke bæredygtige materialevalg, "skæve" vinker/løsninger på traditionelle funktioner (i stil med "tea with a view") osv.


Lovgrundlag
-

Økonomi
Der søges samlet om 200.000,- kr. Midlerne fordeles med 100.000,- kr. til en pulje, der har fokus på umiddelbare kvalitetsforbedringer, samt en pulje på 100.000,- kr. til et mere langsigtet kvalitetsforbedringsprojekt.


Miljøforhold
Strand og kyst er omfattet af kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinien. Kystnærhedszonen er en planlægningszone, mens strandbeskyttelseslinien som udgangspunkt er en forbudszone. Der kan være fredninger på nogle strandarealer. Naturstyrelsen og Fredningsnævnet er myndighed på området og skal give diverse tilladelser/dispensationer.

Fredningen på Strandbakkerne er meget restriktiv. Formålet er at sikre offentlighedens adgang og beskytte de rekreative værdier.

Der er registreret §3-natur, som kommunen er forpligtet til at sikre.

Bilag

Ansøgning om pulje til kvalitetsforbedringer langs kysten og på strandene i Gribskov KommuneAdministrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget

 1. at anbefale Økonomiudvalget ikke at godkende projektet
 2. at anbefale Økonomiudvalget ikke at bevilge det ansøgte beløb på 200.000 kr. til Kvalitetsforbedringer langs kysten og på strandene i Gribskov Kommune, jf. hovedanbefalinger fra administrationenBeslutning

 1. Tiltrådt.
 2. Tiltrådt.

Fraværende: Poul-Erik Høyer.
59. Et brugerdrevet væksthus - Det Lokale (Post)Hus.
24.00G00 - 2013/15535

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på beslutning i Økonomiudvalget.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2013. Hovedanbefalinger fra Administrationen", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens anbefalinger.

På vegne af en række borgere i og omkring Gilleleje - repræsenteret ved Initiativgruppen - ansøges Investeringspuljen om opstartsfinansiering til "Et brugerdrevet væksthus - Det Lokale (Post)Hus".

Det Lokale (Post)Hus vil være båret af frivillige kræfter og der vil være tale om frivillighed for egen vindings skyld. Alle aktiviteter i huset er som udgangspunkt gratis. Således vil nye initiativer, udviklingsinitiativer og opstarts-aktiviteter samt ad-hoc-arrangementer have gratis adgang. Huset er også for eksisterende foreninger, institutioner, kulturinstitutioner, etablerede virksomheder og iværksættere. Disse brugere betaler for anvendelse af husets lokaler og faciliteter. Alle, som bor i Gribskov Kommune, har som udgangspunkt adgang til huset. Der etableres et nøglekortsystem eller alternativt et adgangssystem a la det, som findes på bibliotekerne, du ved at bruge dit sygesikringskort, kan få adgang til huset uden for cafeens åbningstider.
I huset huserer en Postmester, som har ansvar for drift af huset samt for husets cafe, hvorfra der med udgangspunkt i lokale råvarer serveres alt fra en kop kaffe til aftensmad i folkekøkkener eller spiseaftner.

Varighed:
Tiltaget er af mere permanent karakter, dog underlagt det vilkår, at der er kommunale planer om muligvis at anvende posthuset/posthusgrunden til andet formål.

April/maj 13: initiativgruppen arbejder
Maj/juni 13: offentlig præsentation af projektet, åbent møde for borgere og interessenter
Juni 13: stiftelse af foreningen ”det lokale posthus”
Oktober 13: åbning af Det Lokale (Post)Hus

Tiltag der skal huses i Det Lokale (Post)Hus:

Mødet på tværs af generationer

  • Lektiecafe
  • Frivilligrådgivning
  • Genbrug
  • Tilflytter-service
  • GIFØ - Gilleleje fødevarefællesskab


Turister og sommerhusbeboer (landliggere)
Det Lokale (Post)Hus anvendes både af lokale og turister - på lige fod.
Turister inviteres til arrangementer i huset. Det kan være workshops med aktiviteter for børn på regnvejrsdage eller for folk med interessefællesskab, spiseaftner og andre events.

Væksthus for lokale selvstændige
Der etableres en række kontorpladser, som kan anvendes på fuld- eller deltid. Prisen for leje af skrivebord er et beløb samt frivillighed. Du skal altså give noget tilbage til huset (fx ½-1 time pr. måned).

Der etableres desuden ”hjemme”-arbejdspladser, som kan anvendes af borgere i Gilleleje og omegn, som normalt pendler til deres arbejdsplads. Hjemmearbejdspladserne kan for et beskedent beløb lejes på dagsbasis.

Den social-økonomiske virksomhed
Der etableres en socialøkonomisk virksomhed, som har til formål, at give sårbare unge mulighed for at finde fodfæste på arbejdsmarked. Det sker ved at sikre dem beskæftigelse og give dem en succesoplevelse på jobmarkedet, så de føler tryghed, øget tro på egne evner samt opnår erfaring med jobmarkedet. De unge skal herigennem blive klar til og få mod på at komme i et uddannelsesforløb og træde ind på det etablerede arbejdsmarked.
Som en del af, eller som et supplement til den socialøkonomiske virksomhed, vil det være relevant at indgå et samarbejde med produktionsskolen.

Den socialøkonomiske virksomhed har til opgave, at drive stedets cafe, stå for viceværtfunktionen, herunder rengøring. Den daglige leder af den socialøkonomiske virksomhed har desuden ”postmester”-funktionen.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Etablering af produktionskøkken til lettere cafédrift 250.000 kr.
Indretning (møbler);
cafe, arbejdspladser, mødelokale, Aktivitetslokale (20 pers.) 200.000 kr.

Istandsættelse;
lettere udvendig og indvendig, evt. opgradering af toiletforhold mm 200.000 kr.

Opstartsomkostninger;
adgangs/nøglekort, hjemmeside, WIFI, materialer m.v. 50.000 kr.

Samlet beløb der ansøges om: 700.000 kr.

Eventuelle afledte driftsudgifter er ikke klarlagt i projektet, herunder, hvordan det skal finansieres..

Bilag
Bilag 1: Et brugerdrevet væksthus - Det Lokale (Post)Hus


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget

 1. at anbefale Økonomiudvalget ikke at godkende projektet
 2. ikke at anbefale Økonomiudvalget ikke at bevilge det ansøgte beløb på 700.000 kr. til et brugerdrevet væksthus - Det Lokale (Post)Hus, jf. hovedanbefalinger fra administrationen

  Beslutning
 3. Tiltrådt med bemærkning om, at ansøger i dialog med Gribskov Kommune videreudvikler projektideen.
 4. Tiltrådt.

Fraværende: Poul-Erik Høyer.
60. POP-UP summerbutikker/Mobile Badehuse v/Galleri Eleander, Tisvildeleje
20.00G00 - 2013/07818

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på beslutning i Økonomiudvalget.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2013. Hovedanbefalinger fra Administrationen", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens anbefalinger.

Kultur- og idrætsudvalget samt Erhvervs- og Turismeudvalget blev den 26. februar 2013 orienteret om udmøntningen af Investeringspuljen, herunder om projektet POP-UP summerbutikker/Mobile Badehuse v/Galleri Eleander, Tisvildeleje.

Galleri Elander m.fl. ansøger om støtte fra investeringspuljen til realisering af et erhvervs- og turistfremmende initiativ for detailhandel og turisme.

Idéen er at udvikle og afprøve flytbare POP-up sommerbutikker, udformet som mobile badehuse. Initiativet baserer sig på et behov for at øge varesortiment/butikker på midlertidige steder i Gribskov Kommune til gavn for de mange turister i lokalområderne.

De mobile badehuse tænkes som midlertidige installationer, der kan udlejes og opstilles på forskellige pladser i kommunen i by og på strand som en del af erhvervsaktiviteter og events hele året. I første omgang er der fokus på Tisvildeleje, hvor 10 badehuse, finansieret egenhændigt af ansøger, er tænkt som sommer butikker, opstillet omkring Birkepladsen.
Andre steder med tilsvarende potentiale er langs "Den Danske Riviera" f.ex. i Gilleleje på Veststranden og i Rågeleje ved parkeringspladsen ved Restaurant Søstjernen samt den store parkeringsplads i Tisvildeleje. Men også på gågaden i Helsinge, som torve- og markedsboder eller ved Veterantogstræf i Græsted, vil de kunne anvendes.

Butikkerne giver "events" større synlighed og understøtter lokale aktiviteter og byliv. POP-up butikkerne er designet til mangfoldige anvendelser. Eksempelvis kan de benyttes som stadepladser, overnatningsmuligheder, opbevaringsmoduler eller informationsområder i forbindelse med musik, handels- og sportsaktiviteter samt på strandene ved Blå Flag aktiviteter.

Projektet er blevet forelagt centerchef for Kultur, Fritid og Turisme og repræsentant for direktionen for at sikre ideens bæredygtighed og styrkelse af lokal arbejdskraft.

Produktionsskolen i Helsinge har vist interesse og samarbejdet udvikles fra september 2013. Derudover er Godhavn og Jobcenter også mulige samarbejdspartnere.

For at kunne starte projektet op med virkning fra sommeren 2013 er produktionen igangsat via Galleri Elander, som koordinator for projektet. Galleri Elander sørger for at der indgås kontrakter med aktører og logistik. De mobile badehuse er underlagt lovkrav om midlertidig placering af max 6 ugers varighed, hvilket projektet søger at tage højde for. Placering mere end 6 uger vil kræve byggetilladelse.

Tilladelser til opstilling af POP-up butikkerne indhentes via Eventguiden, www.eventguide.dk.
Galleri Elander indhenter tilladelse for egne 10 POP-up butikker.

I projektansøgningen tilbydes Gribskov Kommune mulighed for køb eller leje af et antal mobile badehuse. Ved køb/leje af 4-5 stk vil det være muligt at afprøve konceptet og indhente erfaringer med brug.
Administrationen anbefaler køb af 4 små POP-UPs til en samlet værdi af 64.000 kr. til brug i hele Gribskov Kommune.

Lovgrundlag
-

Økonomi

Mobile badehuse:
Køb: Ved køb koster en stor 11 m2 sommerbutik 24.000 kr. + moms. 7 m2. En lille sommerbutik koster 16.000 kr.
Ved køb af 4 små POP-up butikker: Total: 64.000 kr.
Finansiering via Investeringspuljen.

Leje: Ved leje i op til 100 dage fra 1. juni til 8. september koster en stor 11 m2 sommerbutik 20.000 kr. En 7 m2 lille sommerbutik koster 15.000 kr. for samme periode.
Opstilling på fast, tør og flad overflade og afhentning efter endt lejeperiode er uden vederlag. Med mindre andet er aftalt i kontrakt - gælder for både køb/leje.Bilag
POP-up StoresAdministrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget

 1. at anbefale Økonomiudvalget at godkende projektet
 2. at anbefale Økonomiudvalget at bevilge 64.000 kr. til køb af 4 små POP-UP summerbutikker/Mobile Badehuse v/Galleri Eleander, Tisvildeleje, jf. hovedanbefalinger fra administrationen
Beslutning

 1. Ikke tiltrådt.
 2. Ikke tiltrådt.

Fraværende: Poul-Erik Høyer.
61. GYM Helsinge - lokaler (glade spring)
18.00G00 - 2012/04763

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på beslutning i Økonomiudvalget.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2013. Hovedanbefalinger fra Administrationen", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens anbefalinger.

Kultur- og idrætsudvalget samt Erhvervs- og Turismeudvalget blev den 26. februar 2013 orienteret om udmøntningen af Investeringspuljen, herunder om projektet GYM Helsinge - lokaler (glade spring).

GymHelsinge er en af Gribskovs største idrætsforeninger med mere end 1.200 betalende medlemmer, heraf er 80 % børn. GymHelsinge er en 125 år gammel forening og har mere end 40 instruktører og 30 hjælpeinstruktører.

Foreningen har oplevet en 100% stigning i medlemmer siden 2005, og en del af de udøverne kommer fra hele oplandet omkring Helsinge. Gennem de sidste 5 år har GymHelsinge lejet sig ind i Springhallen på Helsinge Realskole for at have kapacitet nok til alle hold. Trods det er der fortsat børn på venteliste.

GymHelsinge har afholdt alle udgifter til leje af Springhallen på Helsinge Realskole på ca. 200.000 kr. pr. år, hertil har de hvert år fået tildelt støtte fra Idrætsrådet på 25.000 kr. i lokaletilskud. Men GymHelsinge mangler stadig kapacitet. På grund af de manglende halfaciliteter kan foreningen ikke tilbyde hold til alle, hverken for de små gymnaster eller de store gymnaster.

Den samlede halkapacitet i Helsinge Hallerne presses af GymHelsinges behov for mere springhalskapacitet, idet ingen af HSI's foreninger kan udvide. Behovet for mere spring halskapacitet for at understøtte den positive vækst i GymHelsinge til gavn for alle borgere i Gribskov Kommune er større end nogensinde før. I samarbejde med HSI og Helsinge Hallen har GymHelsinge arbejdet på bedre kapacitetsudnyttelse i Helsinge Hallerne.

Derved har de optimeret planlægning af haltider samt skemalægningen af de enkelte hold således, at redskaber skal flyttes mindst muligt. Derudover er antallet af udøvere pr. hold øget til et absolut maksimum. Brydes denne grænse, vil det gå udover sikkerheden for den enkelte gymnast. På trods af dette faktum er der stadig ventelister til flere hold i foreningen. Det har samtidig været undersøgt, om kapacitetsudnyttelsen kunne blive bedre, konklusionen herpå blev, at behovet for mange og store redskaber begrænser fleksibiliteten, da redskaberne ikke kan flyttes fra hal til hal.

I GymHelsinge regi har der været etableret et haludvalg med tilhørende styre- og arbejdsgruppe. Dette udvalg har i tæt samarbejde med Kultur- og Idrætsudvalget, HSI og Helsinge Hallerne udarbejdet tre løsningsmuligheder for etablering af Gribskov Springcenter. Alle scenarier rummer kapacitet til den forventede stigning i medlemstallet (2000 udøvere i år 2020).

Idrætsrådets formand Hans Viggo Pedersen har løbende orienteret Idrætsrådet om projektet og ønsket om en forundersøgelse.

Der er behov for en afklaring af de økonomiske rammer for projektet. En forundersøgelse vil kunne danne grundlag for et beslutningsgrundlag til den videre politiske drøftelse og der søges om 75.000 kr. til en forundersøgelse via Investeringspuljen.

Forundersøgelsen vil have fokus på en vurdering af udfordringer omkring placering, byggeomkostninger og et overslag over, hvad driften koster.

Helsinge hallerne er ved at afklare mulighederne for at optage lån uden at kommunen afgiver lånegaranti eller foretager deponering. Det foreslås at bevilling af midler til forundersøgelsen er betinget af, at Helsinge hallerne får tilsagn om optagelse lån.

Lovgrundlag
-

Økonomi
75.000 kr. finansieres af Investeringspuljen, betinget af, at Helsinge hallerne kan optage lån uden kommunegaranti eller deponering

Bilag
Lukket bilag. Bilag i denne sag er tilgængelige for politikere i POLAR systemet.
Sag nr. 2012/04763 dok.nr. 010. GYM Helsinge - Glade spring

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget

 1. at anbefale Økonomiudvalget at godkende projektet,
 2. at anbefale Økonomiudvalget at bevilge det ansøgte beløb på 75.000 kr. til GYM Helsinge - lokaler (glade spring), jf. hovedanbefalinger fra administrationen, betinget af, at Helsinge hallerne får tilsagn om lån uden kommunegaranti eller deponering

Beslutning

 1. Tiltrådt.
 2. Tiltrådt med 75.000 kr. (beløbet er brutto) med bemærkning om, at midler til forprojektet er betinget af, at Helsinge Hallerne får tilsagn om lån uden kommunegaranti eller deponering.

Fraværende: Poul-Erik Høyer.
62. Græsted Kro.Foreningen Græsted Revyen.
18.20G00 - 2013/16154

Sagsfremstilling
Sagen forelægges på fællesmøde for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på beslutning i Økonomiudvalget.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Investeringspuljen 2013. Hovedanbefalinger fra Administrationen", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Investeringspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens anbefalinger.

Foreningen Græsted Revyen ansøger om støtte til at højne niveauet og være konkurrencedygtige og dermed sikre Græsted Revyens fremtid.

Mål er at skabe en revy der ikke kun er samlingspunkt for lokale, men også et tilløbsstykke for udefra kommende, det være sig sommerhusgæster, turister, virksomheder m.fl.

I 2012 kom Græsted Revyen godt fra start, men mangler økonomi til dækning af diverse udgifter, som leje eller køb af teknisk udstyr (lys, lyd mm) samt udgifter til annoncering.

Rebyens ønsker at øge omsætningen og nå målsætning i løbet af de næste tre år med 7500 gæster. Dette kræver kreativ markedsføring og ikke mindst økonomi til at komme bredere ud og synliggøre revyen, for dermed at trække flere folk til Græsted.

Revyen arbejder med flere idéer. Bla. en revybus fra København til Græsted et par gange om ugen, reklame på busser både inde og udenfor kommunegrænsen, TV-spots i TV-Lorry, radio reklamer, spots i S-toge og synlighed på diverse elektroniske medier.

Græsted kro & Revy er desuden en arbejdsplads, der forener kultur, forenings og erhvervsliv i Gribskov kommune og arbejder for at fastholde arbejdskraft lokalt.
Administrationen anbefaler muligheden for tildeling af evt. restbeløb fra Investeringspuljen.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Der søges om 206.418,61 kr. til lys, lyd og sceneudstyr samt kreativ annoncering.

Bilag
Bilag. Ansøgning om støtte fra Foreningen Græsted RevyenAdministrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget

 1. at anbefale Økonomiudvalget at godkende projektet
 2. at anbefale Økonomiudvalget at bevilge et evt. restbeløb fra puljen til Græsted Kro. Foreningen Græsted Revyen, jf. hovedanbefalinger fra administrationenBeslutning

 1. Tiltrådt.
 2. Tiltrådt med bemærkning om, at der bevilges 100.000 kr. (beløbet er brutto).

Fraværende: Poul-Erik Høyer.


Mødet startet:
06:00 PM

Mødet hævet:
08:01 PM