Kultur- og Idrætsudvalget

Publiceret 21-05-2013

Tirsdag den 21-05-2013 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
29 Munkeruphus. Status og udviklingsperspektiver
30 RS2 2013 - Kultur- og idrætsudvalget
31 Selvejende haller - økonomisk kortlægning og ens regnskabspraksis
32 Kulturborter: Projekt og ansøgning til KIU
33 Ansøgning om ekstraordinært tilskud i forbindelse med lukning af Helsingeba
det
34 Styrelsesvedtægt for Idrætsrådet
35 Vejby Forsamlingshus. Ansøgning om udvendig vedligehold
36 Ansøgning fra Dronningmølle og Omegns borgerforening
37 Museumsfusion i Nordsjælland - etablering af Museum Nordsjælland
38 Etablering af Grams Mindestue på Helsingegården
39 Kulturkontrakt 2013 Gilleleje Hallen - politisk behandling


Efterretningssager
40 KF - Kulturaftaler Aktive Byrum politisk behandling
41 KMØ Status 2012
42 Kunstgræsbaner Græsted og Gilleleje - drift og vedligehold

Medlemmer:

Ulla Dræbye Susan Kjeldgaard
Pia Foght Anders Gerner Frost
Poul-Erik Engel Høyer Peter Jarl Sahlberg
Flemming Valdemar Trojel  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Poul-Erik Engel Høyer

Meddelelser:
xx
Underskriftsindsamling vedr. aftenåbning i Ny Svømmehal, v. Initiativet til offentlig "Aftenåbning i Helsinge Ny Svømmehal".
Medtages næste Kultur- og Idrætsudvalgsmøde 17/6 2013.
Ekstraordinært Kultur- og Idrætsudvalgsmøde den 17/6 2013 kl. 07:00.
Omtale af Kim Larsen koncert den 13/6 2013.
Katalog med sommerferieaktiviteter 2013 omtaltes.

Åbne

29. Munkeruphus. Status og udviklingsperspektiver
19.00G00 - 2012/28983

Sagsfremstilling
Der har den 21. februar 2013 været afholdt møde med formanden for Munkeruphus Mogens Granborg, bestyrelsesmedlem Inga Flemmer og fra Gribskov Kommunen deltog borgmester Jan Ferdinandsen, formand for Kultur- og Idrætsudvalget Ulla Dræbye, samt administrationen.

Formanden for Munkeruphus Mogens Granborg deltager på mødet og orienterer om økonomien og de samarbejdsflader, der arbejdes med i forhold til Tegners museum og Esrum Kloster, samt fremtidsperspektiver for Munkeruphus.

Der har været faldende besøgstal. I 2010 var det ca. på 10.000, i 2011 på ca 8.000 og i 2012 på 5.900. Der arbejdes derfor benhårdt på at tiltrække mere publikumsstærke udstillinger.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at udvalget tager orienteringen til efterretning
 2. at udvalget medtager i budgetlægning 2014 eventuelt øget driftstilskud til Munkeruphus
 3. at udvalget forsætter den tætte dialog med bestyrelsen for Munkeruphus
Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Munkeruphus har været drøftet på Økonomiudvalgets møde den 15.04.2013, hvor orienteringen blev taget til efterretning .

Beslutning

 1. Tiltrådt
 2. Tiltrådt
 3. Tiltrådt

Fraværende: Poul-Erik Høyer.

30. RS2 2013 - Kultur- og idrætsudvalget
00.32S00 - 2013/10432

Sagsfremstilling
Som et led i at skabe et godt og sikkert styringsgrundlag på såvel det politiske som det administrative niveau arbejdes der i Gribskov Kommune med en fælles ramme for resultatrapportering, kaldet resultatstatus.

Formålet med resultatstatus er at præsentere en samlet fremstilling og vurdering af, hvordan det går i den enkelte resultatansvarlige enhed/område i Gribskov Kommune. Resultatstatus formidler således udvalgte resultatindikatorer, dvs. indikatorer på om givne økonomiske og faglige/kvalitetsmæssige forudsætninger, målsætninger og resultatkrav realiseres og præsenterer ledelsens vurdering af, hvad indikatorerne er udtryk for, herunder hvilke evt. korrigerende handlinger der er iværksat eller bør iværksættes.

Fra og med 2013 udarbejdes 4 årlige resultatstatus på følgende tidspunkter:

1. resultatstatus forelægges på fagudvalgsmøder i februar (lille)
2. resultatstatus forelægges på fagudvalgsmøder i maj (stor)
3. resultatstatus forelægges på fagudvalgsmøder i september (lille)
4. resultatstatus forelægges på fagudvalgsmøder i november (stor)

Resultatstatus markeret med (lille) indeholder primært en økonomiopfølgning, mens Resultatstatus markeret med (stor) tillige indeholder en opfølgning på en række andre parametre.

Fokus i denne anden resultatstatus er:

 • Vurdering af økonomien på baggrund af årets første måneder.
 • Fortsat fokus på de emner der kom op i RS1 på "nye" forhold der er dukket op i forbindelse med regnskabet samt på evt. andre ændringer.


Der skal indledningsmæssigt gøres opmærksom på, at der i forbindelse med ØU/BY-behandlingen af RS1 blev foretaget nogle ændringer, der ikke har været forelagt i fagudvalgene.

Ny administrativ organisering

I forbindelse med ny administrativ organisering er besluttet budgetmæssige tilpasninger på flere fagudvalg. Behandlingen af disse ændringer gik direkte i ØU, men her vises de besluttede budgetændringer (tal i 1.000 kr.):
Reduktion af lønbudgetter som følge det indgåede KTO-forlig

Økonomiudvalget besluttede, at administrationen foretager en teknisk-administrativ reduktion af lønbudget 2013 med 0,9 pct. som følge af det indgåede KTO-forlig, hvor KL har vurderet, at helårsvirkningen bliver på 0,54 pct. imod et budgetteret niveau på 1,44 pct.

De budgetmæssige konsekvenser ved denne reduktion er således (tal i 1.000 kr.):Ændringerne i ovenstående to tabeller er begge medtaget i RS1, og de er således kun medtaget her for at give udvalget information om ændringerne.


Kultur- og IdrætsudvalgetKultur- og Idrætsudvalget forventer totalt et mindreforbrug, da der på ejendomsrammen er en merindtægt for leje og depositum af produktionsskolen. Denne indtægt er ikke budgetlagt.

De øvrige rammer forventes overholdt.

Det skal dog nævnes at der på nuværende tidspunkt er en vis usikkerhed om svømmehallen kan overholde deres budget. I opstartsfasen har der været en del ekstra udgifter til rengøringsmateriel, ekstra rengøring, skohylder, udfordringer med billetautomat og indgangsmølle samt diverse opstartsvanskeligheder. Indtægterne tegner til at blive væsentlig større end budgetlagt, men det kræver at besøgstallet fortsætter på nuværende niveau og kan således være med til at dække opstartsudgifterne. I RS 3 og RS4 har vi et mere kvalificeret billede af svømmehallens forventet regnskab for 2013.

Bemærkninger til statusrapporten
Idrætspolitikken som der har været arbejdet med i gennem de sidste par år, forventes vedtaget i løbet af de næste par måneder.

På biblioteksområdet har det været åbne biblioteker som har været i fokus i starten af 2013. Blik og Helsinge er kommet godt i drift og det forventes at besøgstallene vil være stigende hen over året. Der arbejdes med bibliotekets kerneydelser, således at der i oktober foreligger en beskrivelse af bibliotekets serviceydelserne.

På museumsområdet arbejdes der med etablering af Museum Nordsjælland, hvor 3 lokalhistoriske museer med arkæologisk ansvar, Hillerød, Hørsholm og Gribskov fusioneres fra 2014.

På turistområdet arbejdes der med udvikling af Nordkysten som et attraktivt turistmål med kyst og badebyer. Der arbejdes med projekterne den Klassiske Badeby og Kystturisme som kobles til et sammenhængende turistprojekt knyttet til turistbyerne Gilleleje og Tisvildeleje.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 885 af 29/08/2012, §40.


Økonomi
Bevillingsniveauer i Gribskov Kommune:

Fagudvalg: Omplaceringer mellem delrammer indenfor samme ramme
Bevillingsniveauer i Gribskov Kommune: ØU/BY: Omplaceringer mellem rammer og tillægsbevillinger


Bilag

KIU Økonomioversigt RS 2 - 2013

KIU Resultatstatus 2 - maj 2013

KIU Tillægsbevillinger og omplaceringer RS2 13

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. godkender resultatstatus for Kultur- og Idrætsudvalgets område.
 2. anbefaler ØU at anbefale BY at godkende de foreslåede omplaceringer mellem rammer og tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel.
  Delramme
  Omplace- ringer i kr.
  Tillægsbe- villinger i kr.
  Ejendomsudgifter KIU (38810)
  48
  Kultur- og Idrætsudvalg (38050)
  -48Beslutning

 1. Tiltrådt
 2. Tiltrådt

Fraværende: Poul-Erik Høyer.
31. Selvejende haller - økonomisk kortlægning og ens regnskabspraksis
18.20G00 - 2013/02934

Sagsfremstilling
Der har igennem flere år været et ønske om en økonomisk kortlægning af de selvejende haller, således at deres regnskaber benytter samme regnskabspraksis og at regnskaberne bliver sammenlignelige.

Administrationen har flere gange forsøgt at sammenligne de selvejende hallers regnskaber, men på grund af forskellig regnskabspraksis er det meget vanskeligt.

Administrationen har taget kontakt i BDO - Kommunens Revision, som har udarbejdet et tilbud, hvor de selvejende hallers regnskaber kortlægges og hvor der opstilles en model med ensartet regnskabspraksis.

Kortlægningen og ny model med ensartet regnskabspraksis foreligger primo september 2013, således at den nye regnskabspraksis og nye form for regnskabsaflæggelse kan træde i kraft for regnskabsår 2014.

Indføres der ens regnskabspraksis vil det kunne danne grundlag for at administrationen kan arbejde med oplæg til en ny tilskudsmodel for de selvejende haller.

De selvejende haller inddrages, da oplægget fra BDO drøftes på møde den 21. maj 2013.


Lovgrundlag
-

Økonomi
Tilbud fra BDO

Fase 1 Økonomisk kortlægning 67.000 kr.
Fase 2 Fælles regnskabspraksis 30.000 kr.
Fase 3 Facilitets udnyttelse af de enkelte haller 20.000 kr.

Kan finansieres af Idrætspuljen

Bilag
Tilbud fra BDO

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at

 1. at udvalget tager stilling til om opgaven skal udføres
 2. at det anbefales at det er fase 1 og 2 som udføres
 3. at tilbud på 97.000 kr. accepteresBeslutning

 1. Tiltrådt
 2. Tiltrådt
 3. Tiltrådt

Fraværende: Poul-Erik Høyer.
32. Kulturborter: Projekt og ansøgning til KIU
18.15G00 - 2013/06257

Sagsfremstilling
Tingbakkeskolen/Gribskolen, v. Lehne Dal og Maud Pedersen fremsender ansøgning om støtte til projekt Kulturborter.

Kultur og borter er en ny ide om et skoleprojekt, der rammer ned i samtlige håndværks- og billedfag ligesom det knytter sig til historie, dansk, biologi og geografi, for skolens 4.- 6. klasser. Samtidig er det vejen ind til en forståelse af lokal kultur og kulturarv mere bredt, der kobler hele nærområdet omkring Esrum og forbinder skole, by og Esrum Kloster & Møllegård.
Med projektet er det ønsket at vække elevernes nysgerrighed og viden via arbejdet med lokale, nationale og globale borter og udsmykninger.

En Bort er en kant, en ramme, en afslutning eller en begyndelse. Den har været brugt længere tid end vi har direkte kilder til, og den lever stadig i bedst velgående i dag. Borten afspejler tankesæt og traditionelle mønstre, hvori der er gemt både fortællinger og symboler.

Det er tanken, at skabe en bort fra Tingbakkeskolen til Esrum By. Kulturborter vil som projekt kunne bruges som første del af virkeliggørelsen af børnebyvisionen i samarbejde med skolen, lokale foreninger, familier, kulturinstitutioner og børneinstitutioner.

Efter projektets præsentation i KIU den 26. februar 2013 har projektholderne Maud Pedersen og Lehne Dal søgt at afklare projektet i forhold til følgende opmærksomhedspunkter:

 • Hvorfra er det muligt at få opbakning til projektet, herunder særligt skolens økonomiske bidrag udover lærertid.
 • Projektets fysiske afvikling fra skole til byen Esrum. Fokus på tilladelser, afspærring af vej m.m.
 • Tydeliggørelse af projektøkonomi uden udgifter til forplejning.

Det oplyses til Center for Kultur, Fritid og Turisme, at projektet er forankret i skolen og at skolen ud over lærertid dækker honorering af frivillig indsats og udgifter til mad og drikke på aktivitetsdage.

Projektet planlægges afviklet med maleaktivitet gennem byen den 14. maj 2013. Her støtter projektgruppen sig til brug af Eventguiden og tilpasser projektet i forhold til de trafikale muligheder. Således er borten fra skole til by nu er planlagt til at løbe på fortovet og påvirker således ikke nævneværdigt trafik eller kræver afspærring.

Budgettet der søges om er genvurderet i lyset af skolens bidrag til forplejning m.m. Der søges således primært til materialeudgifter samt pr. I alt 48.000,00 kr.

Administrationen anbefaler medfinansiering af projektet ud fra projektets kulturbærende værdi og det tværgående samarbejde basseret på lokale, frivillige kræfter - borgere, foreninger og skole. Økonomisk kan finansiering ske via Kultur og Fritidspuljen.
Administrationen anbefaler også projektgruppen at søge midler specifikt i forhold til børneområdet og den indholdsmæssige udvikling af børnebyerne.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Der søges om i alt 48.000 kr. til projektet:
Afholdelse af workshops - håndværkerdage. Materialeudgifter 25.000 kr.
Event - maling af vej fra skole til by. Materialeudgifter 17.000 kr.
PR 6000 kr.Bilag
Første ansøgning:
Ansøgning Kulturborter

Supplerende ansøgning:
Ny information og revideret budget for Kulturborter

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgningen
 2. at medfinansiering af projektet fastsættes og sker via Kultur og Fritidspuljen for at understøtte initiativet, som kobler skole og Esrum by og dermed formidler kulturarven lokalt
Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 26-02-2013:

 1. Kultur- og Idrætsudvalget ønsker sagen yderligere belyst.
  Punktet udsættes til næste møde.

Fraværende: Poul-Erik Høyer.
Beslutning
1.-2. Kultur- og Idrætsudvalget behandlede ansøgningen og betingede sig godkendelse i Eventvis, hvorefter Kultur- og Idrætsudvalget bevilgede halvdelen af det ansøgte, 24.000 kr. Udvalget oversender sagen til Børneudvalget med anbefaling om at finansiere den resterende del på 24.000 kr.
Fraværende: Poul-Erik Høyer.
33. Ansøgning om ekstraordinært tilskud i forbindelse med lukning af Helsingebadet
18.20G00 - 2013/08016

Sagsfremstilling
Den Selvejende Institution Helsinge Idræts, Kultur og Aktivitetscenter ansøger om ekstraordinært tilskud i forbindelse med lukning af Helsinge badet den 1. februar 2013.

Baggrund
Som led i Helsinge Kommunes beslutning om at bygge hal 3, blev den selvejende institution Helsinge Idræts, Kultur og Aktivitetscenter ( Helsinge Hallerne) stiftet i 1999. Den selvejende Institution blev stiftet af HSI og Helsinge Erhvervsforening.

I 2004 da den daværende direktør for Helsinge badet Karl Mohr gik på pension, stillede den daværende Helsinge Kommune krav om, at driften af Helsinge badet blev overtaget af Helsinge Hallerne.

Der har siden 2004 været tæt dialog mellem kommunen og Helsinge Hallerne omkring økonomien, da det tilskud kommune har givet, ikke har stået mål med bygningen, driften og installationernes tilstand.

Ved Byrådets beslutning i 2010 om etablering af Gribskov ny svømmehal, igangsatte Helsinge Hallerne afvikling af Helsinge badet, som betød, at al ekstraordinær vedligehold blev stoppet og der alene blev afsat midler til at sikre, at Helsinge badet kunne holde åbent frem til den nye svømmehal stod klar 1. februar 2013. Der har i perioden været udfordringer med bekæmpelse af legionella, samt ekstra regninger for el, vand og varme. Center for Kultur, Fritid og Turisme har haft særligt fokus på driften af svømmebadet og været fuldt orienteret om badevandsprøver m.v.

I regnskabet fremgår det, at lønningerne har været støt stigende. Årsagen er flere, men et har været ønske fra bestyrelsen om, at betale livredderne en anstændig løn og sikre, et højt fagligt livredningsniveau. Derudover har der været en støt stigende tilstrømning af flere kunder til Helsinge badet.

Årsagen til at det , på trods af årlige lave tilskud, alligevel har kunne løbe rundt, har været stor villighed i kommunen, som har udbetalt det halvårlige tilskud i så god tid, at likviditeten ikke kom i fare.

Ekstraordinært tilskud
Regnskabsmæssigt er Helsinge Hallerne og Helsinge badet adskilt, da Helsinge badet ikke er momsberrettiget.

Helsinge Hallerne søger om ekstraordinært tilskud fordelt således:

Administrations beløb 2012/2013: 162.500 kr
Lån ydet af Helsinge Hallerne januar 2013: 50.000 kr.
Manglende fremsent regninger, vand og
revisor: 62.500 kr.
Skyldige feriepenge: 150.000 kr.

I alt: 425.000 kr.

Administrationsbeløb som overføres til Helsinge Hallerne dækker dataløn, bogholderi, personaleansvar, pasning af udearealerne, personalemøder m.v.

Udbetaling af feriepenge er kun sket til vikarer, så de 150.000 kr. dækker det fast personale

Vedrørende Helsingebadet`s fremtid, som der et særskilt punkt ved Kultur- og Idrætsudvalgets møde i juni.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Underskudsdækning søges på 425.000 kr. Administrationen kan ikke anvise finansiering indenfor Kultur- og Idrætsudvalgets rammer. Der skal således i forbindelse med RS3 og RS4 tages bevillingsmæssig stilling til finansiering af underskudsdækningen.

Bilag
Bilag: Lukning af Helsingebadet

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at godkende underskudsdækning på 425.000 kr. til lukning af Helsinge badet
 2. at stillingtagen til finansiering af underskudsdækningen bliver indarbejdet i RS3 og RS4, da der ikke kan anvises finansiering indenfor udvalgets egne budgetrammerBeslutning

 1. Tiltrådt
 2. Tiltrådt

Fraværende: Poul-Erik Høyer.
34. Styrelsesvedtægt for Idrætsrådet
18.00A00 - 2013/12489

Sagsfremstilling
Kultur- og Idrætsudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om politikker inden for udvalgets område, herunder regler for tilskud til foreninger m.v. , jf. § 16, stk. 3 i styrelsesvedtægten for Gribskov Kommune.

Ved en beklagelig fejl er Styrelsesvedtægten for Idrætsrådet ikke tidligere fremsendt til godkendelse i Byrådet.

Der er følgende ændringer til Styrelsesvedtægten for Idrætsrådet:

Idrætsudvalget ændres til Kultur- og Idrætsudvalget

Ny tilføjelse under Kap. 5, nyt stk. 4:
Stk. 4.
I henhold til Folkeoplysningspolitikken har Kultur- og idrætsudvalget delegeret beslutningskompetencen på områderne vedrørende lokaletilskud og aktivitetstilskud til Idrætsrådet.

Nyt stk. 1 og 2 under Kap. 6:
Ved kommunesammenlægningen i 2006 blev Folkeoplysningsudvalget erstattet af et Kulturråd og et Idrætsråd, der refererer til Kultur og Idrætsudvalget.

Stk. 2
Begge råd har indstillingsret i forhold til det politiske udvalg.

Kap. 7 § 7
Da Idrætsunionen er nedlagt er der følgende ændring til Styrelsesvedtægten for Idrætsrådet: Under kap. 7, § 7, Idrætsrådets sammensætning tilføjes følgende ændring:
1 repræsentant vælges af Idrætsunionen ændres til:
1 repræsentant udpeges af de selvejende haller - 1 stedfortræder skal ligeledes udpeges.

Kap. 8 § 8
Under Valgprocedure ændres følgende:
Stk. 1. Idrætsrådets medlemmer vælges via en generalforsamling. Administrationen indkalder med mindst 14 dages varsel til generalforsamling" ændres til nyt stk. 1:
Kultur og Idrætsudvalget indkalder med mindst 14 dages varsel til valg, hvor der indbydes repræsentanter for de godkendte foreninger, der tilbyder folkeoplysende virksomhed efter lovens kapitel 4 og kapitel 5. Hver forening har én stemme og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Kap. 7, stk. 3 flyttes til Kap. 8 Valgprocedure efter stk. 2:
Stk. 3.
Valgperioden er 4 år – og følger den kommunale valgperiode. Idrætsrådet fungerer indtil udgangen af den måned, i hvilken nyt valg til dette har fundet sted.

Formanden vælges før de øvrige valg.
Der skal vælges 7 medlemmer fra idrætsforeningerne.

Idrætsrådet konstituerer sig på det førstkommende møde med næstformand.
På samme møde udpeges 1 repræsentant, der skal have sæde i Det grønne udvalg.
Hver af de 7 valgte medlemmer fra idrætsforeningerne bliver ansvarlig for hvert sit hovedområde, som kan være: Boldspil – skytter – vandaktiviteter – gymnastik & folkedans – ketcherspil – rideklubber – andre foreninger inkl. handicapidræt. Der afholdes fællesmøder og møder inden for de enkelte hovedområder, hvor repræsentanten fra Idrætsrådet vil få ansvaret for mødeafholdelse.

1 repræsentant udpeges af de selvejende haller (skal være medlem af en halbestyrelse i hele perioden – ellers indtræder stedfortræderen).

Under § 8 tilføjes ny pind vedrørende bopælspligt:
Stk. 8.
Medlemmer af Idrætsrådet har ikke bopælspligt i kommunen, så længe den forening medlemmet repræsenterer er hjemmehørende i Gribskov Kommune. Det vil sige, at den forening man repræsenterer skal have sit virke i Gribskov Kommune.


Kap. 10 Klagevejledning:
Jf. den seneste lov om folkeoplysning, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011, er Klageadgang ophævet (tidligere § 41). Administrationen anbefaler, at Kultur- og Idrætsudvalget tager stilling til om man fortsat ønsker at fastholde klageadgang i Styrelsesvedtægten for Idrætsrådet.

Lovgrundlag
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune, § 16, stk. 3.

Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011, § 35, stk. 2.

Økonomi
-

Bilag
Vedtægtsændring til Styrelsesvedtægt for Idrætsrådet, som omhandler idrætslivet i Gribskov Kommune.
Ændringer er fremhævet med rød skrift.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at tage stilling til om, der fortsat ønskes fastholdelse af klageadgang i Styrelsesvedtægten for Idrætsrådet.
 2. at godkende vedtægtsændringer til Styrelsesvedtægten for Idrætsrådet.
Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Idrætsrådet den 04-04-2013:

 1. Videre til beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget.
 2. Vedtægtsændringer til Styrelsesvedtægt for Idrætsrådet tiltrådt.


 1. Beslutning
 2. Kultur- og Idrætsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der fastholdes klageadgang i Styrelsesvedtægten for Idrætsrådet.
 3. Anbefalingen tiltrådt.

Fraværende: Poul-Erik Høyer.
35. Vejby Forsamlingshus. Ansøgning om udvendig vedligehold
20.10G00 - 2013/06236

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Vejby Forsamlingshus fremsender ansøgning, stilet til Økonomiudvalget og Byrådet, om støtte til en udvendig renovering af Vejby Forsamlingshus. Huset er blevet vedligeholdt, mest indvendigt og fremtræder i dag som et dejligt sted, med en velfungerende scene.
Huset bruges til utallige formål og er i dag en vigtig del af kulturlivet i Vejby og omegn.

Forsamlingshuset oplyser, at der er brug for en udvendig renovering og husets økonomi er sådan, at Forsamlingshuset ikke har midler til at udføre en sådan opgave.

Der er indhentet tilbud på en total istandsættelse til i alt 605.000 kr. excl. moms og Forsamlingshuset søger om støtte hertil. Istandsættelsen kan uden de store merudgifter fordeles over nogle år.

Forsamlingshuset modtager et årligt driftstilskud i lighed med øvrige forsamlingshuse i kommunen.

Forsamlingshusets bestyrelse oplyser, at de har søgt diverse fonde via Kulturens Kontanter. Efter en nøje gennemgang af mulighederne her, er der desværre ikke en eneste fond, der støtter bygningsbevaring / renovering.

Oversigt over forsamlingshusets aktivitetsniveau er vedlagt som bilag.

Udvalget besluttede på sit senest møde, at bede administrationen om, udarbejdelse af en analyse om forsamlingshusene i Gribskov. Analysen skal indeholde en kortlægning af antal brugere, årligt kommunalt tilskud, vedligeholdelsesniveau, visions planer m.v. Hvis udvalget beslutter at yde støtte til udvendig renovering af Vejby forsamlingshus vil administrationen udarbejde oplæg til harmonisering af tilskud til forsamlingshusene gældende for 2015.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Der søges om støtte på 605.000 kr. til udvendig renovering.
Forsamlingshuset modtager et tilskud på 80.900 kr. årligt (fordelt således: 48.800 kr. til drift og 32.100 kr. nyt tag).
Takster for leje af forsamlingshuset:
Der er flere forskellige takster. Den almindelige leje for private er 4000 kr. for hele huset, incl. depositum på 500 kr. (Betales tilbage, hvis alt er i orden).
Det er også muligt at leje bare den lille sal for 2000 kr. incl. depositum.
Foreninger, som grundejerforeninger, vandværker mm. lejer huset for 1500 kr. og de betaler ikke depositum.


Bilag
Ansøgning om støtte til udvendig vedligehold.
Vejby Forsamlingshus. Årsregnskab for 2012
Vejby forsamlingshus. Aktivitetsbeskrivelse.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgningen

  Beslutning
 2. Kultur- og Idrætsudvalget drøftede ansøgningen kort, og besluttede at lade ansøgningen indgå i analyse af forsamlingshuse i efteråret 2013.

Fraværende: Poul-Erik Høyer.
36. Ansøgning fra Dronningmølle og Omegns borgerforening
18.13G00 - 2013/08129

Sagsfremstilling
Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på mødet den 9. april 2013 at genbehandle ansøgning fra Dronningmølle og Omegns Borgerforening om støtte til henholdsvis drift og installering af varmepumper i Medborgerhuset (Villingerød Gl. Skole). Borgerforeningen har søgt om et tilskud til drift (varme, vand og renovation) på 40.000 kr. årligt samt støtte til installering af varmepumper.

Administrationen har holdt møde med repræsentanter for Dronningmølle og Omegns borgerforening og ejeren af Villingerød Gl. Skole med henblik på yderligere oplysninger om installering af varmekilder, drift m.v.

Medborgerhuset har indtil 1. januar 2013 tilhørt Gribskov Kommune, men er blevet solgt til privat ejer. I forbindelse med salg af ejendommen indgik den nuværende ejer og kommunen en aftale om, at ejeren skulle sørge for installering af varmekilder i de 2 store lokaler, som Borgerforeningen benytter.

Borgerforeningen har lokaler i Medborgerhuset Villingerødvej 34 og har indgået en aftale med den nye ejer om, at foreningen benytter lokalerne og selv afholder udgifter til driften.

Borgerforeningens medlemmer (150-160 medlemmer) betaler 100 kr. pr. år for medlemskab. Der er mange aktiviteter i huset året rundt.

Ejeren har budgetteret med 15.000 kr. til installering af en varmekilde i indeværende år og med 15.000 kr. til installering af en varmekilde i 2014. På mødet indvilgede ejeren i, at der opsættes 2 varmekilder (brændeovnspillefyr) i de 2 store lokaler, som borgerforeningen benytter i indeværende år. Derudover vil borgerforeningen have behov for et årligt tilskud på 15.000 kr, som dækker omkostninger til varmen.

Administrationen foreslår, at Kultur- og Idrætsudvalget yder et tilskud på 30.000 kr. i 2013, dækkende 2013 og 2014. Tilskud for 2015 indgår i en kortlægning af forsamlingshusene i Gribskov Kommune.

Udvalget besluttede på sit senest møde, at bede administrationen om, udarbejdelse af en analyse om forsamlingshusene i Gribskov. Analysen skal indeholde en kortlægning af antal brugere, årligt kommunalt tilskud, vedligeholdelsesniveau, visions planer m.v. Hvis udvalget beslutter at yde støtte til borgerforeningen i 2013, vil administrationen udarbejde oplæg til harmonisering af tilskud til forsamlingshusene gældende for 2015.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Finansiering via Kultur- og Fritidspuljen.


Bilag

Ansøgning om støtte til drift af medborgerhuset mm

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at genbehandle ansøgningen
 2. at tage stilling til tilskud i 2013 på 30.000 kr.
 3. at afvente yderligere tilskud i 2015 indtil analyse er udarbejdet
Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 09-04-2013:

 1. Sagen udsat til næste møde. Kultur- og Idrætsudvalget besluttede, at administrationen holder et møde med formanden for Dronningmølle og Omegns Borgerforening og ejeren af bygningen.
  Kultur- og Idrætsudvalget ønsker, at administrationen arbejder i det kommende år med udarbejdelse af en analyse af forsamlingshusenes økonomi, vedligeholdelsesstandard og brug.

Fraværende: Poul-Erik Høyer.Beslutning
1.-2.-3. Punktet udsættes og afventer analysen for forsamlingshuse i efteråret 2013.
Fraværende: Poul-Erik Høyer.
37. Museumsfusion i Nordsjælland - etablering af Museum Nordsjælland
19.00G00 - 2012/48825

Sagsfremstilling

Indledning
Der tages nu skridt til at vedtage en fusion af de tre lokalhistoriske museer Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, Hørsholm Egns Museum og Folkemuseet i Hillerød på baggrund af omorganisering på det arkæologiske område.

De tre lokalhistoriske museer er alle selvejende institutioner med egne bestyrelser.
Kommunerne er museernes hovedtilskudsgivere, men en beslutning om fusion ligger formelt set i bestyrelsen eller på generalforsamlingerne i de enkelte museumsforeninger.
Kommunernes indstilling er imidlertid et væsentlig signal.

Det er en enig styregruppe bestående af bestyrelsesformænd, museumschefer og kulturchefer, med politisk opbakning, der nu arbejder sig frem mod en egentlig fusion med etablering af Museums Nordsjælland pr. 1.1 2014

Baggrund
I forbindelse med implementeringen af en ny landsdækkende struktur på arkæologiområdet, der reducerer antallet af arkæologiske enheder, rettede museumschefer og bestyrelsesformænd samt kulturcheferne fra Gribskov, Hillerød og Hørsholm i et brev af den 20. september 2012 henvendelse til Kulturstyrelsen for at sikre, at ansvaret for det arkæologiske arbejde i Nordsjælland fortsat skal varetages af de nordsjællandske museer.
I henvendelsen blev der udtrykt interesse for etablering af én juridisk og økonomisk arkæologisk enhed med vægt på det faglige grundlag for etablering af en sådan enhed; et Museum Nordsjælland.

Kulturstyrelsen tilkendegav derpå i december 2012 at de, med baggrund i museernes og kommunernes henvendelse, er indstillet på at en sådan enhed indgår i den kommende landsdækkende organisering på arkæologiområdet

Den nye museumslov lægger stor vægt på museernes faglige og økonomiske bæredygtighed og derfor er overvejelserne gennem hele forløbet gået i retning af, at det nye museum skal dække både arkæologi og Nyere Tid, der dækker resten af det kulturhistoriske område.
Arbejdsområder, der især på mindre museer er uløseligt forbundet i formidlingen.

Fusion
En fusion vil være helt i overensstemmelse med den generelle landsdækkende udvikling på museumsområdet. En fusion vil ikke være en hindring for den fortsatte udvikling af det øvrige samarbejde på museumsområdet mellem de 9 nordsjællandske kommuner og heller ikke for at flere museer eventuelt indgår i en museumsfusion nu eller på et senere tidspunkt.

Det fælles kommunale samarbejde på museumsområdet tog for flere år tilbage afsæt i drøftelser mellem de nordsjællandske borgmestre og overvejelserne om en fusion er endeligt drøftet på et møde den 31. januar 2013 med deltagelse af blandt andet de tre kommuners borgmestre og kulturudvalgsformænd. Herefter drøftede kulturcheferne fusionsplanerne på et møde med museernes bestyrelsesformænd og museumschefer den 6. februar 2013 .

På bestyrelsesmøde i Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre den 17. april var der enighed om at anbefale KIU, ØU og Byråd at de tre museer fusioneres som beskrevet.

På alle tre møder var der således fuld opbakning til en fusion.

Der foreligger et egentligt udkast til fusionsgrundlag og processen er, at sagen bliver behandlet i de relevante fagudvalg, samt byråd i de tre kommuner.

Museumsfusionsnotatet, der er vedlagt som bilag, er et arbejdsgrundlag med det kortfattede formål;

 • at beskrive grundlaget med Vision og Formål, samt derpå Mission for Museum Nordsjælland
 • at fastlægge grundlaget for den kommende fusion
 • at fastlægge proces-, tidsplaner og processtyring
 • at danne grundlag for beslutninger i museernes bestyrelser og museumsforeninger samt i de tre byråd
 • at udgøre grundlag for en fælles skriftlig orientering for museernes medarbejdere
 • at orientere museernes interessentkreds af frivillige aktive medlemmer


Museumsnotatet indeholder også grundlaget for fusionen:

 • Museernes eksisterende driftsøkonomiske vilkår – herunder kommunale driftsstilskud er

udgangspunkt for fusionen, og de forskelle som pt. eksisterer i niveauerne accepteres som
et vilkår og en forudsætning.

 • Alle eksisterende udstillingssteder fastholdes som udgangspunkt som lokale udstillings- og

formidlingssteder.

 • Museum Nordsjælland er én organisatorisk enhed og en vifte af aktivitetscentre. Ledelse og

medarbejdere er ansat i Museum Nordsjælland.

 • Fusionen gennemføres i forhold til museernes medarbejdere efter vilkår svarende til

bestemmelserne i lov om virksomhedsoverdragelse.
Lovgrundlag

Museumsloven;
Lovbekendelse nr. 1505 af 14/12/2006

Økonomi

Museernes bestyrelsesformænd udarbejder ansøgning til de tre kommuners Kultur- og Idrætsudvalg om ekstraordinært driftstilskud i 2013 til med finansiering af ekstraordinære omkostninger, som er forbundet med fusionen.
De tre kommuner har givet tilsagn om administrativt bistand til økonomisk og juridisk udredning i forhold til konkrete opgaver. De tre kulturchefer indgår i processen som sparrings partnere.


Bilag

1. Museumsfusionsnotat. Endelig udgave 8.4.2013
2. Referat af HHKC's bestyrelsesmøde 17. april 2013

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at godkende anbefalingen fra Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre om at indgå i en fusion af Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, Hørsholm Egns Museum og Folkemuseet i Hillerød gældende fra 1. januar 2014.Beslutning

 1. Anbefaling tiltrådt.

Fraværende: Poul-Erik Høyer.
38. Etablering af Grams Mindestue på Helsingegården
19.00G00 - 2012/49117

Sagsfremstilling
Indledning

Som en følge af beslutningen om at lukke Bymuseet Kongensgave i Helsinge, er der truffet aftale mellem Helsingegården, Gilleleje Museum og Kultur, Idræt og Turisme om at etablere Grams mindestue i et lokale på Plejecenter Helsingegården i Helsinge. Reetableringen sker i henhold til den testamentariske forpligtelse i forbindelse med arven efter Dyrlæge Grams datter.

Grams Mindestue etableres så vidt mulig, som den er opført på Kongensgave.

Det er desuden aftalt at etablere et erindringsrum i forbindelse med Grams Mindestue, hvor beboere, gæster og brugere af hele Helsingegården kan side i en sofa og røre ved gamle (- kendte) genstande fra en af de mange skuffer i et stort skab, der opstilles. Rummet indrettes som en stue med møbler, lamper og tæpper, der indbyder til fordybelse.

I den tilstødende gang er det tanken, at hænge plancher om Dyrlæge Gram og Helsinge by og fortid. Lidt historisk by-formidling, der fortæller om baggrunden for Mindestue og Erindringsrum. Der sættes en lille video op, også fra Bymuseet Kongensgave, hvor gamle film fra Gribskov Lokalarkiv fortæller om gamle håndværk og livet på egnen 100 tilbage.

Der er ikke tvivl om, at både Grams Mindestue og Erindringsrummet vil være velkomment på Helsingegården. Man har her taget godt imod forslaget også med tanke på lignende mindestuer rundt i landet, som eksperter peger på, som et væsentlig gode for blandt andre demenspatienter.

Gilleleje Museum har tidligere arbejdet med tankerne om at bringe museets genstande og museumsmedarbejdernes historiske viden ud i verden til plejehjem og institutionerne til glæde for mennesker, der ikke kan komme på museet.

Med etableringen af Grams Mindestue på Helsingegården opfyldes både en testamentarisk forpligtelse og samtidig bringes museet og genstandene i spil på en måde, der har været på tegnebrættet længe.

Grams Mindestue vil sandsynligvis blive set af mange flere mennesker på Helsingegården, end det var tilfældet på Kongensgave.


Baggrund og historik

Kultur- og Idrætsudvalget vedtog på mødet den 26. februar 2013, at Bymuseet Kongensgave lukker ned ultimo maj 2013. Udvalget godkendte samtidig foreløbig placering af Gram's mindestue på Helsingegården

Beslutningen blev først og fremmest taget på grundlag af et meget lavt besøgstal og dernæst som en mulighed for at styrke et kommende stærkt og fælles lokalmuseum i Gilleleje ved at lade dele af samlingen fra Kongensgave indgå på museet i Gilleleje i et fælles lokal museum for Gribskov kommune..

Om beslutningen henvises til møde i Kultur- og Idrætsudvalget den 20. november 2012, Økonomiudvalget den 26. november 2012 og Byrådet den 10. december 2012.

Der var to væsentlige spørgsmål at tage stilling til i den forbindelse. Dels var Gribskov Kommune, som en følge af den testamentariske gave fra dyrlæge
Grams datter, Nina Gram Seit, forpligtet til at opføre dyrlæge Grams Mindestue.

"Hvad jeg i øvrigt efterlader mig skal tilfalde Helsinge Kommunes Lokalhistoriske Arkiv og Museum, Skolegade 43, 3200 Helsinge, telefonnr. 48797900 på betingelse af, at museet opretter en mindestue i min far, dyrlæge Grams navn.
Mindestuen skal indeholde relevante indbo genstande billeder m.v. fra slægten Gram, og som har stået i mit barndoms hjem fra 1902 til 1968".
Bilag 1. Kongensgave Testamente.Lovgrundlag
-

Økonomi

Det vil koste 66.422,00 kr., at etablere Grams Mindestue på Plejecenter Helsingegården som beskrevet i bilag. Finansieres af pulje for Kultur - og Fritidspolitikken

Bilag

Bilag 1. Budget GramsMindestueHelsingegården
Bilag 2. Projektbeskrivelse for etablering af Grams Mindestue på Helsingegården
Bilag 3. Kongensgave Testamente
Bilag 4. Kongensgave. Skrivelse fra Helsinge Kommune
Bilag 5. Kongensgave. Hensigtserklæring fra HHKC

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at godkende bevillingen på 66.422,00 kr. til etablering af Grams Mindestue på Plejecenter HelsingegårdenBeslutning

 1. Tiltrådt.

Fraværende: Poul-Erik Høyer.
39. Kulturkontrakt 2013 Gilleleje Hallen - politisk behandling
20.00G00 - 2013/14488

Sagsfremstilling
Kultur- og Idrætsudvalget (KIU) behandlede i sit møde den 15. januar 2013 i sag nr: 2013/00461 "Gillelejehallen ansøger om tilskud i perioden 2013-15".
Kultur- og Idrætsudvalget ønskede sagen yderligere belyst og anmodede administrationen om at undersøge nærmere med hensyn til indgåelse af kulturkontrakt for 2013-2015.

Administrationen har i drøftelser med Gilleleje Hallens administrator formuleret indhold til en Kulturkontrakt for 2013 og 2014.

Gillelejehallen tilbyder Gribskov Kommune

 • Samarbejde med Gilleleje Revyen i sommerperioden
 • Arrangementer med Gilleleje Jazz klub
 • Billetsalgssted for Gribskovbilletten
 • Understøtter idrætspolitik
 • Stiller hallens arrangementsgrej (afspærringshegn og el-tavle og kabler) til rådighed
 • Koordinering i forhold til Gilleleje Handelsforening ved kulturelle events
 • Praktisk hjælp og øvested for amatørteaterforeningen "Teater på Toppen"

Det fremgår af Kulturkontrakten at tilskud til Gilleleje Hallen udgør 20.000 kr i 2013 og 20.000 i 2014, som finansieres fra Pulje til Kulturkontrakts tilskud.

Lovgrundlag
-

Økonomi
20.000 kr. i 2013
20.000 kr. i 2014
Finansieres af pulje til kulturkontrakter

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Kulturkontrakt Gillelejehallen 2013-2014

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning,
 2. at godkende Kulturkontrakt Gilleleje Hallen 2013-2014
 3. at godkende tilskud på 20.000 kr. i 2013 og 20.000 kr. i 2014 finansieret fra

Pulje til Kulturkontrakts tilskud.

Udvalgenes anbefalinger/indstillingerUdvalgets beslutning 15-01-2013 vedr. sag nr: 2013/00461 "Gillelejehallen ansøger om tilskud i perioden 2013-15"

 1. Kultur- og Idrætsudvalget ønskede sagen yderligere belyst og anmodede administrationen om at undersøge nærmere med hensyn til indgåelse af kulturkontrakt for 2013-2015.

  Beslutning
 2. Tiltrådt
 3. Tiltrådt
 4. Tiltrådt

Fraværende: Poul-Erik Høyer.

Efterretningssager

40. KF - Kulturaftaler Aktive Byrum politisk behandling
20.20G00 - 2012/53711

Sagsfremstilling
Gribskov Kommune har indgået kulturaftaler mellem flere kommuner i Hovedstadsregionen og Kulturministeriet.

En af disse aftaler er Aktive Byrum, hvor der deltager 6 kommuner ud over Gribskov.

Der er nu udarbejdet oplæg til et projektgrundlag, som de involverede kommuner har udviklet og tilpasset.

Projektgrundlagets oprindelige idé var nedenstående tre spor

 • Mobilapplikation
 • Mobile faciliteter
 • Kunstneriske indgreb

Gennem grundige drøftelser har de 7 kommuner valgt at fokusere på to spor, nemlig
Mobile faciliteter, samt Kunstneriske indgreb.

Projekter vedrørende Mobile faciliteter udvikles i de enkelte kommuner her i maj og juni 2013.
Der er foretaget en kortlægning af, hvilke mobile faciliteter der findes i de 7 involverede kommuner, således at disse eventuelt kan anvendes på tværs af kommunegrænser. Det er ligeledes hensigten at en arbejdsgruppe i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden skal udvikle en prototype på mobil facilitet.

Lokalt er det hovedprincippet, at der sker størst mulig koordinering internt i administrationen, således at de to spor så optimalt som muligt understøtter de initiativer der pågår med byudvikling, hvori kulturelle greb også spiller en rolle.

Det er besluttet at målgruppen skal være piger i alderen 13 til 17 år. At de skal spørges om hvilke mobile faciliteter, samt hvordan nye mobile faciliteter bedst udformes, så byens rum kvalitativt tilgodeser denne målgruppes lyst til at anvende byens rum mere.

I Gribskov kommune har der været administrativ koordinering, således at der i dagene fra den 27. - 31. maj opstilles en kunstinstallation på gågaden i Helsinge.
I forbindelse med opsætningen vil der blive foretaget interviews af målgruppen de pågældende dage mellem kl. 14 og 17.
For de tildelte projektmidler er der investeret i Tea With A View (TWAV), som tidligere har været opsat ved Nakkehoved fyr, og i forbindelse med Boot Camp i marts 2013. Installationen er skabt af kunstneren Anja Franke, og er monteret med en solfanger, således at der kan opvarmes vand til at nyde en kop te i installationen.
TWAV kan senere flyttes til andre områder og anvendes af de øvrige deltagende 6 kommuner efter nærmere aftalte principper.
Der vil lørdag d. 22. juni mellem kl. 12 og 17 blive en fælles præsentation af de indhentede interviews fra samtlige kommuner. Dette foregår i Galaksen i Værløse.

I løbet af efteråret 2013 vil næste fase - Kunstneriske indgreb, koordineret af KØS - Museum for Kunst i det offentlige rum, blive iværksat

Lovgrundlag

Lov nr. 1104 af 29/12/1999 om regionale kulturaftaler med de ændringer, der følger af lov nr. 563 af 24/06/2005.

Økonomi

Kultur- og Idrætsudvalget har tidligere afsat 35.000 kr. for at deltage i projektet. Alle udgifter
afholdes af projektet.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Mobile Faciliteter spørgeskema
TWAV med te og byplan

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at

 1. Udvalget tager orienteringen til efterretning

  Beslutning
 2. Taget til efterretning.

Fraværende: Poul-Erik Høyer.
41. KMØ Status 2012
20.00G00 - 2012/54182

Sagsfremstilling

Sammendrag
Kulturaftalen mellem de 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet, benævnt KulturMetropolØresund, har nu fungeret formelt i et år og sekretariatet for samarbejdet har udarbejdet en status over projekterne med henblik på orientering til den politiske styregruppe og de enkelte kommuners Kultur- og Fritidsudvalg.

Baggrund
Med virkning pr. januar 2012 og gældende for perioden 2012-2015 er der indgået en kulturaftale mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet, benævnt KulturMetropolØresund. Samlet projektfinansiering for 2012-2015 er som følger: Kommunal/Regional finansiering: 13.970.000. kr. Statslig finansiering: 11.400.000. kr.

Sagsfremstilling
Med henblik på orientering til den politiske styregruppe og de enkelte kommuners Kultur- og Fritidsudvalg har sekretariatet udarbejdet en status over projekterne/indsatserne. Uddybende statusbeskrivelse for hvert projekt er vedlagt som bilag.

Overordnet status
På det overordnede niveau er det sekretariatets oplevelse, at kulturaftale samarbejdet er modtaget med stor interesse - og ønsker om samarbejde på strategisk og praktisk niveau. Flere af landets andre kulturaftaler har udtrykt ønske om at etablere tvær-nationale samarbejdsrelationer. Endelig ser WOCO ( Wonderful Copenhagen), Øresundskomiteen og Region Skåne samarbejdet som en naturlig samarbejdspartner.

Aftalegrundlaget indeholder en rammebeskrivelse af aftalens projekter. Første år har været præget af etablering af det konkrete projektsamarbejde, forberedelse af kommende aktiviteter – og afholdelsen af flere små og store begivenheder og aktiviteter for borgerne i kulturregionen

Der pågår et stadigt arbejde med at konkretisere og udfolde aktiviteter i projekterne, hvilket involverer og inddrager de forvaltninger og kulturinstitutioner der indgår i det kommunale system – og de institutioner og organisationer, der ikke er en del af det kommunale system, men spiller en stor rolle for borgerne og kulturprojekter i regionen.

Kommunikation
For at styrke den tværgående/overordnede kommunikation er samarbejdet blevet styrket pr. 1. september 2012 gennem ansættelse af en kommunikationsuddannet medarbejder via job-med-løntilskud samt en årsansat medarbejder, der skal varetage projektsparring og kommunikation. Sekretariatet har i forlængelse heraf udviklet en ny hjemmeside, der kan sætte flere ord og billeder på aftalens aktiviteter.

Konference
Kulturudvalgsmedlemmer og -politikerne fra aftalens deltagende parter, mødtes i forbindelse med KMØs kulturkonference d. 25. oktober 2012, der havde ”Partnerskaber på kulturområdet” som tema. Rammen for konferencen var det tidligere Hørsholm Hospital, der i uge 42 dannede rammen om innovationsfestivalen ”Afdeling I”, der indgik i kulturaftalens projekt ”Projekt Space.


Øresund
Der er allerede i år etableret dialog omkring etableringen af et mere integreret kultursamarbejde på tværs af Øresund. I Region Skåne er der iværksat en proces, der sigter på etableringen af en samarbejdsstruktur som pendant til KulturMetropolØresund. Der vil i løbet af 2013 blive udarbejdet forslag til temaer og struktur for fremtidige samarbejder.

Økonomi & styring
Samtlige midler for 2012 er sendt ud til aftalens projekter, med medfølgende regnskabsinstruks og fælles budgetskabelon. Sekretariatet indhenter 2012 årsregnskaber for alle projekter og afrapporterer til Kulturministeriet på indsatsområdeniveau 1. september 2013.

Lovgrundlag

Lov om Regionale Kulturaftaler
Lovbekendtgørelse nr. 728 af 07/06/2007

Bilag


1. KMØ Status 2012
2. Hemmelige stier - Årsrapport med regnskab 2012
3. Øvrige projekter - Årsrapporter 2012

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning

  Beslutning
 2. Taget til efterretning.

Fraværende: Poul-Erik Høyer.
42. Kunstgræsbaner Græsted og Gilleleje - drift og vedligehold
18.20G00 - 2013/16268

Sagsfremstilling
Byrådet har besluttet og givet anlægsbevilling til to nye kunstgræsbaner i henholdsvis Græsted og Gilleleje. Disse to anlægsprojekter er sendt i udbud og forventes færdige og klar til ibrugtagning og drift 15. oktober 2013. Til den dato skal aftale om drift og vedligeholdelse af de to nye kunstgræsbaner således være på plads og klar til udførelse.

I beslutningsprocessen for anlægsprojekterne er der ikke taget stilling til organiseringen og tilrettelæggelsen af den løbende drift og vedligeholdelse af kunstgræsbanerne. Dog er det i forbindelse med anlægssagen besluttet at afsætte 0,5 mio. kr. årligt til den afledte drift af kunstgræsbanerne.

For at sikre den mest fordelagtige løsning i forhold til økonomi, belægning (performancekvalitet) og brugerbehov har administrationen afholdt møde d. 7. maj 2013 med repræsentanter fra Gribskovhallen, Helsinge Hallerne og Gilleleje Boldklub. Formålet med mødet var at drøfte og få inputs til de mulige scenarier der er for organisering og tilrettelæggelse af drift og vedligeholdelse.

Repræsentanterne fra de tre aktører ønskede og argumenterede for et scenarie med en samarbejdsmodel, hvor de i fællesskab står for driftsopgaven med kommunens i alt tre kunstgræsbaner (de 2 nye samt den eksisterende i Helsinge). Det blev aftalt, at de tre aktører i fællesskab hurtigt skulle udarbejde et oplæg til en sådan samarbejds- og driftsmodel, således at dette scenarie kan indgå i beslutningssag til Kultur- og Idrætsudvalget på møde i juni 2013 om organisering og tilrettelæggelse af drifts- og vedligeholdelsesopgaven af kunstgræsbanerne.

I sagen på juni-mødet vil der blive tale om beslutning om en løsning for driftsopgaven frem til april 2015, hvor den nuværende udbudte entreprisekontrakt for gartnerdrift på kommunens idrætsanlæg (Gartnerdrift 2) skal udbydes. Her vil det være hensigtsmæssigt at vurdere og indtænke en samlet tilrettelæggelse af driften på idrætsanlæggene i Græsted og Gilleleje - uanset hvilken beslutning der træffes for driften af de nye kunstgræsbaner.

I sagen til juni præsenteres mulige scenarier inkl. overordnet konsekvensvurdering for organisering af driftsopgaven. Udvalget vil også blive bedt om at vurdere og anbefale, hvilken løsning man ser for driften efter april 2015, da dette kan have indflydelse på, hvilken drift der skal være frem til april 2015 på kunstgræsbanerne.


Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning

 1. Taget til efterretning.

Fraværende: Poul-Erik Høyer.


Mødet startet:
03:30 PM

Mødet hævet:
05:35 PM