Byrådet

Publiceret 18-03-2013

Mandag den 18-03-2013 kl. 19:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
32 Svend Gottliebs anmodning om at udtræde af Byrådet pr. 1.4.2014 - indtræden af nyt medlem
33 Kunstrådet ud- og indtræden (konstituering)
34 Konstituering til Vestforbrændingen I/S (delegeret til generalforsamlingen)
35 Økonomi Kommune- og Regionsvalget den 19.11.2013.
36 Valg af valgbestyrelse til kommunevalget den 19.11.2013.
37 Valgstyrer og tilforordnede (kommunalvalget)
38 Stillerantal på kandidatliste
39 Brevstemmeafgivning (kommunalvalget)
40 Brevstemmeafgivning i hjemmet.
41 Valgcafé (kommunalvalget)
42 Forslag fra DF til behandling i Byrådet
43 RS 1 2013 - hele Gribskov Kommune
44 Udbud sundhed og social, 2014. Midler til gennemførelse af innovativt udbud
45 Det Nære Sundhedsvæsen - behandling af rammepapir
46 Ny skole i Gilleleje
47 Indsatser i forhold til læseresultater
48 Kunstgræsbaner - Græsted og Gilleleje
49 Investeringspulje og turismesatsning for 2013
50 Ansøgning om oplag af flere biler. Landzonesag
51 Wewers A/S: Ansøgning om hævet produktionsloft
52 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 512.13 for boligområdet Skovgårdshave
53 Udsholt Vandværk A.m.b.A. - mellemværende med kommunen
54 Græsted Fjernvarme: Projektforslag for ny ringledning og tilslutning af Rosendalsvej og dele af Hyldekrogen og Æblehavevej
55 Endelig vedtagelse af forslag til tillæg nr. 18 til kommuneplan 2009-21 for Gribskov Kommune
57 Frigivelse af midler til rådgivning mv. i forbindelse med etablering af børnebyer i Ramløse, Blistrup og Esrum/Esbønderup

Lukkede
56 Udbud sundhed og social, 2014: Projekt og procesplan
58 Beredskab - Forlængelse af aftale med Falck om brandslukning
59 Forberedelse af salg af ejendomme
60 Forberedelse af salg af ejendom.
61 Ansøgning om alkoholbevilling
62 Ansøgning om alkoholbevilling
63 Ansøgning om alkoholbevilling
64 Ansøgning om en fornyelse af alkoholbevilling.
65 Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer
66 Alkoholbevilling: Ansøgning om godkendelse af ny bestyrer samt ny bestyrelse


Medlemmer:

Jannich Petersen Jan Ferdinandsen
Svend Gottlieb Bo Jul Nielsen
Kim Valentin Lone Birgit Halskov Møller
Birgit Roswall Pia Foght
Flemming Valdemar Trojel Erik Kjølbæk Kjærsgaard
Michael Bruun Ulla Dræbye
Poul-Erik Engel Høyer Susan Kjeldgaard
Jørgen Emil Simonsen Børge Sørensen
Klaus Nielsen Janne Danielsen
Peter Jarl Sahlberg Morten Jørgensen
Flemming Møller Cannot Kroner
Anders Gerner Frost  

Godkendelse af dagsorden:
Anders Gerner Frost og Morten Jørgensen fraværende under behandling af de lukkede punkter.
Ulla Dræbye fraværende under punkterne 56,58 og 59
Sag nr 50 udgår.
Sag nr 57 behandles for åbne døre.
Dagsordnen godkendt.


Fraværende:
Poul-Erik Engel Høyer

Meddelelser:
Åbne

32. Svend Gottliebs anmodning om at udtræde af Byrådet pr. 1.4.2014 - indtræden af nyt medlem
00.22A00 - 2013/08135

Sagsfremstilling
Sagen forelægges til Byrådets beslutning og til efterretning.

I en mail den 24. februar 2013 har Svend Gottlieb anmodet om, at Byrådet godkender, at han udtræder af Byrådet med virkning fra 1. april 2013.

Svend Gottlieb har oplyst, at baggrunden for anmodningen er ændrede arbejdsforhold, hvor Svend Gottlieb ikke vil opholde sig i Gribskov Kommune på hverdagene.

Efter valgloven kan Byrådet efter anmodning fra et medlem fritage medlemmet for sit medlemskab, hvis medlemmet p.g.a. sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller ligende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.
Afgørelse af om betingelserne er opfyldt træffes af Byrådet.

Godkender Byrådet anmodningen er den næste på Venstre liste Lasse Røssell, som vil træde ind i Byrådet ligeledes med virkning fra 1. april 2013.

Udvalg:
Svend Gottlieb er endvidere medlem af

 • Kultur- og Idrætsudvalget og
 • Social- og Sundhedsudvalget


Til Byrådets orientering kan oplyses, at formanden for Venstres gruppe har oplyst at:

 • Flemming Trojel indtræder i Kultur- og Idrætsudvalget og
 • Lasse Røssell indtræder i Social- og Sundhedsudvalget

Lovgrundlag
Lov om kommunale og regionale valg (lovbekendtgørelse nr. 127 af 11.1.2013) § 103 om fritagelse for hverv; § 104, jf. § 91 om indtræde af den næste kandidat på listen.

Lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 885 af 29.8.2012) § 16, jf. vederlagsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1461 af 19.12.2005 med senere ændringer) §§ 29 og 30 (vederlag hhv. udbetales og ophører pr. 1. april 2013), og kommunestyrelseslovens § 28, stk. 1, Byrådets forretningsordens § 13, stk. 6 (den gruppe der har udpeget ved konstitueringen, udpeger til den ledige plads)


Økonomi
-


Bilag
-

Indstilling
Borgmesteren indstiller til Byrådet

 1. at det tiltrædes, at Svend Gottlieb udtræder af Byrådet med virkning fra den 1. april 2013
 2. at det tages til efterretning af Lasse Røssell indtræder i Byrådet pr. samme dato
 3. at det tages til efterretning at Flemming Trojel indtræder i Kultur- og Idrætsudvalget og Lasse Røssell indtræder i Social- og SundhedsudvalgetBeslutning
Tiltrådt.

Poul-Erik Høyer fraværende med afbud.

33. Kunstrådet ud- og indtræden (konstituering)
00.22A00 - 2012/58448

Sagsfremstilling
Sagen forelægges til beslutning og efterretning.

På møde den 10. december 2012 (pkt. 189) besluttede Byrådet, at der i anledning af Mogens Madsens udtræden ikke skulle udpeges nyt medlem til Kunstrådet for resten af Byrådets funktionsperioden. På dette møde udpegede Byrådet Svend Gottlieb til formand for Kunstrådet.

Svend Gottlieb har nu anmodet om at blive fritaget for sit hverv som byrådsmedlem med virkning fra 1. april 2013 (se punkt. nr. 32 på denne byrådsdagsorden)

Godkender Byrådet at Svend Gottlieb fritages for sit hverv, skal der udpeges et nyt byrådsmedlem til Kunstrådet. Det er den gruppe, der har indvalgt Svend Gottlieb, der skal udpege. D.v.s. Venstres gruppe.

Kunstrådet består af:

 • 2 byrådsmedlemmer (udpeget af Byrådet i forbindelse med konstitueringen)
 • 3 personer (udpeget af Byrådet i forbindelses med konstitueringen)
 • 4 personalerepræsentanter, som ikke er på valg.
 • evt. 2 konsulenter (professionelle kunstnere eller arkitekter, som medvirker på frivillig ulønnet basis)


Udover Svend Gottlieb består de byrådsudpegede medlemmer af Kunstrådet af følgende:

Ulla Dræbye (A)
Gitte Romme (C)
Inge Walmar (V)

Det er oplyst, at Svend Gottlieb vil være indstillet på at deltage i de tre resterende møder, som Kunstrådet har planlagt for resten af 2013 (en betydelig mindre opgave end byråds- og udvalgsarbejdet). Svend Gottlieb er udpeget i sin egenskab af byrådsmedlem og kan derfor ikke udpeges i denne egenskab. På Byrådets møde den 10. december 2012 (pkt. 189) forelå sag om konstitueringer i forbindelse med at et udpeget ikke-byrådsmedlem udtrådte af Kunstrådet. Byrådet tiltrådte Kunstrådets tilkendegivelse om, at fortsætte med et medlem mindre indtil valg af nyt Kunstråd i 2014. Der er således to ledige pladser, og det betyder, at Venstres gruppe kan vælge mellem at udpege et byrådsmedlem eller et ikke-byrådsmedlem. På den baggrund har Venstres gruppe mulighed for at udpege Svend Gottlieb, som ikke-byrådsmedlem.


Lovgrundlag
Gribskov Kommunes Kunstråd er besluttet af Sammenlægningsudvalget på møde den 14. august 2006 (pkt. 69)

Kunstrådets kommissorium er senest ændret/præciseret ved Byrådets beslutning den 1. februar 2010 (pkt. 8)

Kommunestyrelseslovens (lovbekendtgørelse nr. 885, af 29. august 2012) § 28, stk. 1, Byrådets forretningsordens § 13, stk. 6 (den gruppe der har udpeget ved konstitueringen, udpeger til den ledige plads) og lovens § 26.

Økonomi
-


Bilag
-


Indstilling
Administrationen indstiller til Byrådet (under forudsætning af Byrådets godkendelse af Svend Gottlieb fritagelse for hvervet som byrådsmedlem)

 1. at Venstres gruppe udpeger medlem til Kunstrådet med virkning fra 1. april 2013
 2. at Byrådet tager udpegningen til efterretning
 3. at Byrådet udpeger formand for Kunstrådet med virkning fra 1. april 2013Beslutning
Tiltrådt at Svend Gottlieb fortsætter i Kunstrådet resten af 2013 og fortsætter som formand.

Poul-Erik Høyer fraværende med afbud.

34. Konstituering til Vestforbrændingen I/S (delegeret til generalforsamlingen)
00.22A00 - 2013/08561

Sagsfremstilling
Sagen forelægges med henblik udpegning af medlem som delegeret til Vestforbrændingen I/S´s generelforsamling (venstres gruppe) og til Byrådets efterretning.

Svend Gottlieb har anmodet om at blive fritaget for sit hverv som byrådsmedlem med virkning fra 1. april 2013 (se punkt. nr. 32 på denne byrådsdagsorden).

Svend Gottlieb blev ved konstitueringen den 7. december 2009 udpeget som delegeret til Vestforbrændingens generalforsamling.

Ifølge selskabets vedtægter § 8 udpeger hver af de deltagende kommuner 1 delegeret for hver påbegyndt 20.000 indbyggere i kommunen (for Gribskov Kommune 3 delegerede) af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Ved Byrådets konstituering blev følgende udpeget:
1. Flemming Møller (G)
2. Jan Ferdinandsen (C)
3. Svend Gottlieb (V)

Efter vedtægtens § 7 er generalforsamlingen selvskabets øverste myndighed og generalforsamlingen afholdes i april kvartal.

Venstres gruppeformand har meddelt, at gruppen på Byrådets møde oplyser hvem gruppen udpeger som delegeret til Vestforbrændingen I/S´s generalforsamling. Udpegningen har med virkning fra 1. april 2013Lovgrundlag
Kommunestyrelseslovens (lovbekendtgørelse nr. 885, af 29. august 2012) § 28, stk. 1, Byrådets forretningsordens § 13, stk. 6 (den gruppe der har udpeget ved konstitueringen, udpeger til den ledige plads)

Økonomi
-


Bilag
-


Indstilling
Administrationen indstiller (under forudsætning af Byrådets godkendelse af Svend Gottlieb fritagelse for hvervet som byrådsmedlem)

 1. at Venstres udpeger medlem som delegeret til generalforsamlingen I/S i Vestforbrændingen med virkning fra 1. april 2013
 2. at Byrådet tager udpegningen til efterretning.Beslutning
Tiltrådt at Kim Valentin udpeges som delegeret.

Poul-Erik Høyer fraværende med afbud.

35. Økonomi Kommune- og Regionsvalget den 19.11.2013.
84.03Ø00 - 2013/02444

Sagsfremstilling
Diæter
Folketinget vedtog den 11. december 2012 en ændring af den kommunale styrelseslov og af valglovgivningen (Lov om valg til folketinget, Europa-Parlamentsvalgsloven samt lov om kommunale og regionale valg). Loven trådte i kraft pr. 1. januar 2013. Loven omhandler bl.a. diæter ved valg og folkeafstemninger.

Efter den kommunale valglovs § 18, stk. 3, ydes der diæter til valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrere og de tilforordnede vælgere efter regler i Styrelsesloven (kr. 395,00 for møder indtil 4 timer og kr. 790,00 for møder over 4 timer (angivet i 2013 tal)). Ved lovændringen (lov nr. 1252 af 18.12.2012 § 5) er stk. 3 ændret, således, at Byrådet på et møde kan beslutte,

 • at der ikke ydes diæter eller
 • at diæterne udgør et andet beløb, end der følger af reglerne i kommunestyrelsesloven. Diæterne kan pr. dag dog højst udgøre det femdobbelte af det diætbeløb, som i er fastsat efter Styrelsesloven for møder af ikke over 4 timers varighed (kr. 395,00 pr. 1.1.2013)


Det har ved flere valg været vanskeligheder med, at partierne kan skaffe tilstrækkeligt med tilforordnede vælgere, hvorfor det forekommer vanskeligt at nedsætte vederlæggelsen. Det vurderes, at der ikke er behov for en ændring af vederlæggelsen ved kommunevalget.

Administrationen anbefaler, at Byrådet beslutter at yde diæter til medlemmer af valgbestyrelsen, valgstyrere og valgtilforordnede svarende til diætebeløbet fastsat efter reglerne i kommunestyrelsesloven med kr. 390,00 for møde på indtil 4 timer og kr. 780 for møder over 4 timer. Det skal dog bemærkes, at borgmesteren som er født formand for valgbestyrelsen ikke modtager diæter jf. vederlagsbekendtgørelsens § 19, stk. 4.

Økonomi - for valghandlingen den 19. november 2013.
Til orientering er der afholdt følgende udgifter til kommune- og regionsvalget den 19. november 2009:

Diæter
og aflønning af personale kr. 884.074
Fortæring og lokaleleje 12 valgsteder
3 dg. opstilling, valgdag, nedtagning samt
fintælling kr. 566.890
Kommunedata - valgsystem - valgkort m.v. kr. 353.017
Annonceudgifter. kontorhold m.v. kr. 17.411
Samlede udgifter kr. 1.821.392

Der må for kommune- og regionsvalget den 19. november 2013 påregnes lidt øgede udgifter i forhold til tallene ovenfor for 2009.


Lovgrundlag
Lov om kommunale og regionale valg (lovbekendtgørelse nr 105 af 8.2.2011 med senere ændringer) § 18, stk. 3, jf. lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 885, af 29.8.2012), jf. vederlagsbekendtgørelsens (bekg. 1461 af 19.12.2005) med senere ændringer, § 4, 19, stk. 4.


Økonomi
Finansiering af det forestående kommune- og regionsvalg afholdes indenfor den samlede budgetramme på Økonomiudvalgets område.


Bilag
-


Indstilling
Administrationen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet

 1. at medlemmer af valgbestyrelsen (minus borgmesteren), valgstyrere og -tilforordnede vælgere modtager diæter med kr. 395,00 og 790,00 kr. (2013-tal) pr. dag for henholdsvis møder indtil 4 timer og over 4 timer.
 2. at udgifterne til Kommune- og Regionsvalget den 19. november 2013 afholdes indenfor den samlede budgetramme på Økonomiudvalgets område.Tidligere udvalgsbeslutninger
Økonomiudvalgets beslutning den 04-03-2013:
Tiltrådt.
Børge Sørensen fraværene med afbud.


Beslutning
ØUs indstilling tiltrådt.

Poul-Erik Høyer fraværende med afbud.

36. Valg af valgbestyrelse til kommunevalget den 19.11.2013.
84.03G00 - 2013/02436

Sagsfremstilling
Valg af valgbestyrelse.
I forbindelse med det forestående kommune- og regionsvalg den 19. november 2013 skal Byrådet vælge en valgbestyrelse til at forestå valget.

Efter den kommunale og regionale valglovs § 14, stk. 1, skal Byrådet vælge en valgbestyrelse på mindst 5 og højst 7 personer, der vælges efter kommunestyrelseslovens § 24, stk. 3 (forholdstalsvalg) jf. § 25, stk. 2. Endvidere vælges der stedfortrædere for hvert medlem af valgbestyrelsen.

Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen og optager dermed en af de pladser i den gruppe, som han har anmeldt at tilhøre.

Praksis
Ved sidste kommunevalg besluttede det forrige Byråd, at valgbestyrelsen bestod af 7 medlemmer og Byrådet besluttede, at det var økonomiudvalget, der var valgsbestyrelse.

Hvis Byrådet ikke ønsker at udpege Økonomiudvalget til valgbestyrelse, skal Byrådet fastsætte valgsbestyrelsens medlemstal (5 eller 7) og anvende forholdstalsvalgmåden, d.v.s at Byrådets medlemmer skal melde til borgmester i hvilke valggrupper, de vil indgå i. Derefter foretages valget efter forholdstalsvalgmåden

Valgbestyrelsen varetager bl.a følgende opgaver:

 • Modtager og godkender kandidatlister samt anmeldelser om listeforbund og valgforbund.
 • Tilvejebringer stemmesedler og opslag.
 • Forestår opgørelsen af valget.
 • Forestår den endelige opgørelse af fintællingen.Lovgrundlag
Lov om kommunale og regionale valg - lovbekendtgørelse nr. 105 af 8.2.2011, §§ 13, 14 og 15.
Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 885, af 29.8.2012 § 24, stk. 3 jf. § 25, stk. 2.


Økonomi
Udgiften afholdes af afsatte midler til valg i 2013.


Bilag
Valgbestyrelse (antal valgstyrer og tilforordnede) i henhold til antal byrådsmedlemmer
Valgbestyrelse : se de 2 nederste linier i hvert skema


Indstilling
Administrationen indstiller, at Byrådet

 1. udpeger Økonomiudvalget til valgbestyrelse og udpeger personlige stedfortrædere for disse blandt Byrådets medlemmer ELLER
 2. beslutter antal af medlemmer i valgbestyrelsen, foretager gruppeinddeling og udpeger medlemmer efter forholdstalsvalgmåden og stedfortrædere for disse blandt byrådets medlemmerBeslutning
Valgbestyrelsen sammensættes med 1 medlem fra henholdsvis C, F, A, G og O og 2 medlemmer fra V.

Poul-Erik Høyer fraværende med afbud.

37. Valgstyrer og tilforordnede (kommunalvalget)
84.03G00 - 2013/02435

Sagsfremstilling
Valgstyrer og tilforordnede m.v. til kommunal- og regionsvalget den 19. november 2013.
Efter valglovens §§ 16, 17 skal der vælges mindst 5 og højst 9 valgstyrere pr. afstemningssted samt et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget.

Endvidere skal der vælges formænd og næstformænd på de enkelte valgsteder.

Endelig skal der ligeledes vælges tilforordnede til at modtage brevstemmer i hjemmet.

Byrådet skal beslutte om ikke repræsenterede partier i byrådet skal have mulighed for at udpege valgstyrere og tilforordnede.

Ved seneste valg var det alene de i Byrådet repræsenterede partier som udpegede valgstyrere og tilforordnede m.v. og evt. overlod pladser til andre partier.

Administrationen foreslår, at der vælges 83 valgstyrere og 109 tilforordnede jf. fordelingen i skemaet.

Afstemningssted Antal valgborde Valgstyrere Tilforordnede antal vælgere ved folketingsvalget 15.9.2011
Annisse 1 5 4 1634
Blistrup 2 8 9 3665
Esbønderup 2 8 9 2439
Gilleleje 3 9 18 5140
Græsted 2 8 9 3641
Helsinge 4 9 26 5671
Mårum 1 5 4 759
Ramløse 2 8 9 2270
Tibirke 1 5 4 1514
Valby 1 5 4 411
Vejby 2 8 9 2245
Søborg 1 5 4 1166
83 109 30555Derudover foreslås valgt 4 brevstemmemodtagere og 4 stedfortrædere til at modtage brevstemmer i hjemmet og på kommunens plejecentre.

Fordelingen af valgstyrere, tilforordnede, formænd, næstformænd samt brevstemmemodtagere fordeles efter forholdstalsvalg og fremgår af bilag til dette dagsordenpunkt.

De politiske partier fremsender cpr.nr. navn og adresse på de indstillede.


Lovgrundlag
Lov om kommunale og regionale valg - lovbekendtgørelse nr. 105 af 8.2.2011, §§ 16, 17,

Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 885, af 29.8.2012 § 24, stk. 3 jf. § 25, stk. 2. (Forholdstalvalgmåde: d.v.s at Byrådets medlemmer skal melde til borgmester i hvilke valggrupper, de vil indgå i. Derefter foretages valget efter forholdstalsvalgmåden).


Økonomi
Udgiften afholdes af afsatte midler til valg i 2013


Bilag
Antal valgstyrer og tilforordnede i henhold til antal byrådsmedlemmer


Indstilling
Administrationen indstiller til Byrådet

 1. at der vælges i alt 83 valgstyrere og 109 tilforordnede til kommunal- og regionsvalget den 19. november 2013
 2. at der vælges formænd og næstformænd for de enkelte valgsteder
 3. at der vælges brevstemmemodtagere til at forestå brevstemmerne i hjemmene og på plejecentrene,
 4. at administrationen i samarbejde med borgmesteren fordeler partiernes indstillede valgstyrere/tilforordnede samt formænd og næstformænd på de enkelte afstemningssteder samt
 5. at beslutte hvorvidt ikke repræsenterede partier i byrådet skal have mulighed for at vælge valgstyrere og tilforordnede.Beslutning

 1. Tiltrådt.
 2. Tiltrådt.
 3. Udgår.
 4. Tiltrådt, i det fordelingen sker i samråd med gruppeformændene for de politiske partier, herunder fordeling af brevstemmemodtagere.
 5. Tiltrådt, idet ikke repræsenterede partier ikke tildeles pladser som valgstyrere og tilforordnede.


Poul-Erik Høyer fraværende med afbud.


38. Stillerantal på kandidatliste
84.03G00 - 2013/02430

Sagsfremstilling
Mindsteantallet af stillere på kandidatlister.
I kommuner med over 25.000 vælgere kan Byrådet beslutte at forhøje mindsteantallet af stillere fra mindst 25 til højst 50.

Gribskov Kommune har ca. 30.000 vælgere.

Ved sidste kommunevalg besluttede Byrådet, at stillerantallet var mindst 25.

Af hensyn til muligheden for opstilling til kommunalvalget foreslår administrationen, at stillerantallet fortsat fastsættes til mindst 25.


Lovgrundlag
Lov om kommunale og regionale valg - lovbekendtgørelse nr. 105 af 8.2.2011, § 19


Økonomi
-


Bilag
-


Indstilling
Administrationen indstiller, at Byrådet beslutter

 1. at stillerantallet fastsættes til mindst 25Beslutning
Tiltrådt.

Poul-Erik Høyer fraværende med afbud.

39. Brevstemmeafgivning (kommunalvalget)
84.03G00 - 2013/02441

Sagsfremstilling
I forbindelse med nedlæggelse af Borgerservice på Birkevang 214, Gilleleje, er der nu alene mulighed for at brevstemme i Borgerservice på Rådhuset i Helsinge.

Denne sag forelægges med henblik på Byrådets stillingtagen til om vælgerne skal have mulighed for at afgive brevstemmer andre steder i kommunen.

For at understøtte valgdeltagelse ved kommune- og regionsvalget foreslår administrationen, at det, udover afstemning i Borgerservice, bliver muligt at brevstemme i henholdsvis Gilleleje og Græsted. Brevafstemning vil kunne ske på Gilleleje Bibliotek og på Blik i Græsted.

Administrationen foreslår samtidig, at tidsrummet for brevstemmeafgivning på bibliotekerne sker inden for ekspeditionstiden i borgertider, som er:

Mandag til torsdag kl. 10.00 til 17.00
Fredag kl. 10.00 til 13.00
De to sidste lørdage (9. og 16.11.13) før valgdagen fra kl. 10.00 - 13.00


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
-


Indstilling
Administrationen indstiller, at Byrådet beslutter

 1. at vælgerne kan brevstemme i Borgerservice og derudover
 2. at vælgerne kan brevstemme på Gilleleje Bibliotek og Blik i Græsted jf. det ovenfor anførteBeslutning
Tiltrådt. Borgmesteren bemyndiges til at undersøge muligheden for etablering af flere valgsteder.

Poul-Erik Høyer fraværende med afbud.

40. Brevstemmeafgivning i hjemmet.
84.03G00 - 2013/02441

Sagsfremstilling
I forbindelse med lovændring pr. 18.12.2012 er det muligt for Byrådet at ændre fristen for indgivelse af ansøgning om at brevstemme i hjemmet, dog senest til lørdagen før valgdagen.

Anmodning om at brevstemme i hjemmet skal indgives senest kl. 18 torsdagen 12 dage før valgdagen (7. november 2013). Lovændringer giver mulighed for at fastsætte en senere frist.

I forbindelse med tidligere afholdte valg, har det været svært for borgerene at overholde den fastsatte frist, hvorfor det anbefales at fristen udvides. Dog vil det være svært administrativt at nå, hvis fristen fastsættes til det seneste tidspunkt, som lørdagen før valgdagen, ligesom det tidsmæssigt vil være presset for de udpegede tilforordnede at nå ud i hjemmene.

Administrationen forslår, at fristen fastsættes til 7 dage før valgdagen d.v.s. senest tirsdag den 12. november 2012 kl. 18.

Lovgrundlag
Bekendtgørelse nr. 127 af 11. februar 2013 af lov om kommunale og regionale valg § 60, stk. 4.

Økonomi
-

Bilag
-

Indstilling
Administrationen indstiller til Byrådet

 1. at fristen for indgivelse af anmodning om at brevstemme i hjemmet fastsættes til 7 dage før valgdagen d.v.s. tirsdag den 12. november 2012 kl. 18.Beslutning
Tiltrådt.

Poul-Erik Høyer fraværende med afbud.

41. Valgcafé (kommunalvalget)
84.03G00 - 2013/02438

Sagsfremstilling
Valgcafe på valgaftenen den 19.11.2013.
Byrådet skal beslutte, hvor der på valgaftenen skal indbydes til valgcafe for politiske
partier, pressen m.v.

Ved sidste kommunevalg blev valgcafeen afholdt på Bymose Hegn. Det er administrationens opfattelse, at rammerne for bl.a. partierne og pressen var velegnede og skabte en god ramme for afslutningen på valgdagen.

Derfor anbefaler administrationen, at der indbydes til valgcafe på Bymosehegn.


Lovgrundlag
-


Økonomi
Udgiften afholdes af afsatte midler til valg i 2013.
De politiske partier afholder selv udgifter til evt. møderum og til forplejning for partierne i møderummene.


Bilag
-


Indstilling
Administrationen indstiller, at Byrådet

 1. beslutter at indbyde til valgcafe på Bymose Hegn den 19. november 2013 kl. 20.00Beslutning
Tiltrådt.

Poul-Erik Høyer fraværende med afbud.

42. Forslag fra DF til behandling i Byrådet
00.01A00 - 2013/08882

Sagsfremstilling
I mail af 24. februar 2013 anmoder Klaus Nielsen fra Dansk Folkeparti om følgende:

" Til formanden for Kommunalbestyrelsen.

På vegne af Dansk Folkeparti i Gribskov fremsendes forslag jf. bekendtgørelse om

kommunernes styrelse, §11, stk. 1 til behandling på Byrådets førstkommende

møde den 18. marts 2013.

1) ”Byrådet beslutter, at transport af elever (0 – 9 klassetrin) i kommunens

skoler, fortsat skal køres ved den nuværende eller tilsvarende skolebus ordning”.

2) ”At skolebusordningen forbliver i Teknisk udvalgs regi”.

For så vidt angår det første punkt kan administrationen oplyse, at sag om elevernes befordring vil blive forelagt for Børneudvalget den 2. april og efter denne eller næste behandling i fagudvalget vil sagen forelægges for Økonomiudvalget og Byrådet inden sommerferien 2013.


Lovgrundlag
Lov om Kommuners Styrelse § 11 stk 1. LBK nr 629 af 29/06/2001


Økonomi
-


Bilag
-


Indstilling
Administrationen indstiller til Byrådet

 1. at træffe beslutning vedr. Klaus Nielsens første forslag: ”Byrådet beslutter, at transport af elever (0 – 9 klassetrin) i kommunens skoler, fortsat skal køres ved den nuværende eller tilsvarende skolebus ordning”.
 2. at træffe beslutning vedr. Klaus Nielsens andet forslag: ”At skolebusordningen forbliver i Teknisk udvalgs regi”.Beslutning
Klaus Nielsen ønskede ændring af sit forslag til at omfatte elever fra 0-6 klassetrin og ønskede ikke sagen forbliver i Teknisk Udvalg, hvorved punkt 2 udgår.
For stemte: O (2) , samt Janne Danielsen
I mod stemte: C, A, F, G (12)
V undlod at stemme.

Forslag fra Anders Gerne Frost om at afvise DF's forslag og at der arbejdes videre i Børneudvalget og administrationen med befordringssagen - Godkendt.
O (2) undlod at stemme.

Poul-Erik Høyer fraværende med afbud.

43. RS 1 2013 - hele Gribskov Kommune
00.32S00 - 2012/59239

Sagsfremstilling
Som et led i at skabe et godt og sikkert styringsgrundlag på såvel det politiske som det administrative niveau arbejdes der i Gribskov Kommune med en fælles ramme for resultatrapportering, kaldet resultatstatus.

Formålet med resultatstatus er at præsentere en samlet fremstilling og vurdering af, hvordan det går i den enkelte resultatansvarlige enhed/område i Gribskov Kommune. Resultatstatus formidler således udvalgte resultatindikatorer, dvs. indikatorer på om givne økonomiske og faglige/kvalitetsmæssige forudsætninger, målsætninger og resultatkrav realiseres og præsenterer ledelsens vurdering af, hvad indikatorerne er udtryk for, herunder hvilke evt. korrigerende handlinger der er iværksat eller bør iværksættes.

Fra og med 2013 udarbejdes 4 årlige resultatstatus på følgende tidspunkter:

1. resultatstatus forelægges på fagudvalgsmøder i februar (lille)
2. resultatstatus forelægges på fagudvalgsmøder i maj (stor)
3. resultatstatus forelægges på fagudvalgsmøder i september (lille)
4. resultatstatus forelægges på fagudvalgsmøder i november (stor)

Resultatstatus markeret med (lille) indeholder primært en økonomiopfølgning, mens Resultatstatus markeret med (stor) tillige indeholder en opfølgning på en række andre parametre.

Denne første resultatstatus er placeret så tidligt i året, at der ikke vil kunne tilvejebringes forbrugstal for budgetåret. Endelige regnskabstal for foregående år foreligger heller ikke ved udarbejdelsen af resultatstatus.

Fokus i denne resultatstatus er derfor:

 • At få fremhævet ændringer i vilkår i forhold til det, der indgår i årets budget (det kan f.eks. være ændrede budgetforudsætninger, eller ændret lovgivning o.a. der medfører forventninger om et ændret fokus i året).
 • At få fremhævet særlige relevante udfordringer, der "bæres ind" i året fra det forgangne årSamlet overblik

Der forventes i fagudvalgenes RS behandlinger et merforbrug på ordinær drift på 2,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes et merforbrug på 2,5 mio. kr. på SSU samt en merindtægt på BØR på 0,2
mio. kr. Se nærmere i oversigten herunder.

Merforbruget på SSU's område skyldes en ændring i præmie- og bonusordningerne vedr. elever på erhvervsgrunduddannelserne.

Merindtægten på BØR skyldes en lejeindtægt fra produktionsskolen.

Der søges ikke tillægsbevillinger i denne RS, der vil i stedet arbejdes med at finde kompenserende besparelser.Herunder en oversigt over fagudvalgenes RS1 behandlinger.

Det tekniske område

Der er efter administrationens opfattelse kun enkelte ændringer, der påvirker de forudsætninger, som Det Tekniske Områdes budget er lagt efter.

Opmærksomhedsområderne er beskrevne herunder:

Beredskab
Der forhandles med Falck om en ny brandslukningsaftale m.m., administrationen ved ikke på nuværende tidspunkt hvilke konsekvenser aftalen kan få for det vedtagne budget.

Der er ikke på nuværende tidspunkt andre kendte lovgivningsændringer eller budgetændringer der får konsekvenser for budget 2013.

Byggesagsgebyrer
I efteråret blev der vedtaget en lovændring til byggesagsgebyrer. Den ny lovgivning omhandler en ny takst for "Opsætning af mobilantenner på en eksisterende mast" taksten er fastsat til 1.875 kr.

Det foreslås, at takstbladet opdateres således at, teksten "satelitantenner med en diameter over 1 m" fjernes under kategorien "Andre faste konstruktioner m.v." udgår af takstbladet. Hvorfor "vindmøllerne" kommer til at stå alene.

Administrationen indstiller, at ændringen til takstbladet vedtages for 2013, det øvrige takstblad forbliver uændret. Takstbladet 2013 incl. ændringer er vedlagt som bilag (i sagsfremstillingen til TMU og PMU).

Belysningsområdet
På belysningsområdet er der i budget 2013 indarbejdet en besparelse på udgiften til belysning på udvalgte private veje på 0,8 mio. kr. Projektet med overdragelsen af belysningsudgiften til de private veje er endnu ikke gennemført, hvorfor Gribskov Kommune fortsat vil have udgiften til belysningen i 2013.

Projektet er på nuværende tidspunkt igangsat, men udgiften til belysningen til de private veje kan først træde i kraft fra 2014.

Derudover har DONG varslet en stigning i abonnementet udover hvad administrationen allerede har budgetteret med på 0,3 mio. kr.

Derfor vurderes på nuværende tidspunkt der vil komme en merudgift på belysningsområdet på 1,1 mio. kr. i 2013.

Erstatningskrav ved Hessemose Å
I forbindelse med arbejderne ved Hessemose Å har en bredejer rejst erstatningskrav mod kommunen på ca. 1,0 mio. kr.

Vejafvandingsbidrag til Gribvand
Med hensyn til betaling af vejafvandingsbidrag til Gribvand, afventer Gribskov Kommune sammen med resten af landets kommuner, en afregningsmodel som er den sammen for hele landet. Gribskov Kommune har afregnet hele perioden 2007-2010, betalt 0,4 mio. kr i aconto for 2011. For 2012 er der endnu ikke afregnet noget. Administrationen kan derfor på nuværende tidspunkt ikke give et kvalificeret skøn på hvormange penge vi kan forvente at afregne for 2011 og frem.


Børneudvalget

Annisse Legestue benyttes af Børneudvalget. Derfor bør ejendommen flyttes fra KIU´s ejendomsramme 38810 til BØR´s ejendomsramme 33812. Der søges om at overføre 50.000 kr. fra KIU´s ejendomsramme til BØR.

Produktionsskolen er nu flyttet ind i deres lokaler, der er aftalt en årlig husleje på 500.000 kr. Det er husleje inkl. forbrug. Med forventede merudgifter til el, vand og varme på 330.000 kr. vil der være en ubudgetteret nettolejeindtægt på 170.000 kr.

Der peges derudover på flg. opmærksomhedspunkter, der vil blive fulgt tæt gennem året. Evt. konsekvenser ift. budgettet vil blive medtaget i kommende RS.

Børnetalsudviklingen

En konstant udfordring for Børne- og Ungeområdet i Gribskov Kommune er det faldende børnetal. Antallet af 0-5 årige forventes at falde med knap 200 børn og 6-16 årige forventes at falde med 400 børn de kommende 5 år.

 • Tilpasning til børnetallet - dagtilbud
  Børneudvalgets budgetrammer nedjusteres årligt i forhold børnetalsprognosen. Udfordringen består derfor i, at opretholde bæredygtige tilbud lokalt for færre midler jvf baggrunden for etablering af børnebyer. For dagtilbudene betyder det bl.a. at reducere i antallet pladser og nogle steder også i antallet afdelinger, så udbud af pladser matcher efterspørgslen.
 • Tilpasning til elevtallet - skoler og FO
  På baggrund af elevtal pr. 1. marts udmeldes kommende skoleårs budgetter for skole og FO. Her forventes, som i foregående år, et fald i antal oprettede klasser, som følge af det faldende elevtal. Udvidelse af skoledagen betyder at der sandsynligvis ikke vil blive tale om afskedigelser af lærere på skolerne.

Ejendomsrammerne

Der er sket overflytning af midler - til ny Helsinge skole - fra de nedlagte skoler. Der er usikkerhed om, hvorvidt beregningen af budgetreduktionerne på de nedlagte skoler har resulteret i et budget for disse ejendomme, som rent faktisk dækker de fortsatte udgifter på dele af disse ejendomme. Desuden er der en vis usikkerhed omkring budgetforudsætningerne for ejendomsudgifterne for den nye skole. Dette vil blive fulgt nøje frem mod RS2.Social og Sundhedsudvalget

Der peges i udvalgets RS behandling på en række opmærksomhedspunkter.

Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion og forskellige andre love

Loven indebærer en ændringen af præmie- og bonusordningen vedr. elever på erhvervsgrunduddannelserne. Under den hidtidige ordning modtog kommunen et samlet beløb på 70.000 kr. i præmie- og bonus for hver elev, uanset alder, som gennemførte uddannelsen. Lovændringen indebærer, at præmie- og bonusbetalingen reduceres til 33.000 kr., og nu kun gives for elever under 25 år.

Loven forventes at medføre et indtægtstab for Gribskov Kommune, vedr. elever under SSU´s ressortområde, på ca. 2,5 mill. kr. i 2013 og ca. 5,0 mill. kr. i 2014 og fremadrettet.

Der foreslås at en evt. ansøgning om tillægsbevillinger afventer til senere på året

Beslutning om ikke at gennemføre ændring i Kvalitetsstandard vedr. udbringning af mad

Udvalget besluttede på sit møde den 16. januar 2013, under dagsordenspunktet "Revideret kvalitetsstandard for tilberedning og udbringning af mad", ikke at gennemføre den tidligere vedtagne beslutning om at ændre serviceniveau til udbringning af kold mad 2 - 3 gange om ugen.

Ændringen i Kvalitetsstandarden indgik som et element i udvalgets beslutning den 20. september 2012 om udmøntning af udvalgets rammereduktion på 5,9 mill. kr. i 2013. Ændringen af serviceniveauet for madservice bidrog isoleret set med 0,7 mill. kr. af rammereduktion.

Administrationen anbefaler fortsat, at der peges på alternative muligheder for at udmønte budgetreduktionen, men at det afventer status for den samlede udgiftsudvikling på kommende RS2.

Regeringens lovprogram

En del af regeringens lovprogram vil få betydning for SSU's rammer. I bilag til SSU's sagsfremstilling er givet en kort præsentation af disse lovforslag, her er de listet op i overskrifter.

 • Ændring af regler vedr. frit valg på ældre/sundhedsområdet
 • Regelforenkling i den kommunale tandpleje - afskaffelse af frit valg områder
 • Ophævelse af pensionisters tilskud til håndkøbslægemidler
 • Samling af høreapparatområdet hos regionerne
 • Tilskud til tandpleje til personer der modtager de laveste ydelser efter lov om aktiv socialpolitik
 • Frivillig overgang til førtidspension efter lov om social pension
 • Ændring af reglerne vedr. AER (arbejdsgivernes elevrefusion)
 • FØP-reformen


DUT-princippet indebærer, at kommuner og regioner kompenseres for de udgiftsmæssige konsekvenser af ændringer i byrde- og opgavefordelingen mellem staten og kommunerne, og for ændringer staten foretager i regelgrundlaget for eksisterende kommunale og regionale opgaver. Dette sker ved, at det samlede statstilskud forhøjes eller reduceres, når kommunerne eller regionerne bliver pålagt eller frataget opgaver. DUT-princippet sigter således på, at ændringerne er udgiftsmæssige neutrale for kommunerne under ét. Dermed også sagt at fordelingen af de økonomiske konsekvenser på de enkelte kommuner kan være forskellig og afhænger af aftalen mellem kommuner og staten som først kendes til sommer. Administrationen vil orientere byråd og udvalg om de økonomiske konsekvenser efter sommerferien.

Udbud på social og sundhedsområdet

SSU forbereder Udbud på social og sundhedsområdet samt evaluering af serviceniveau. Der vil i budgetprocessen være en sammenhæng til beslutninger om serviceniveau, som vil indgå i budgetsagerne i foråret 2013. Der henvises til budgetsagen herom.

Udfordringer der bæres ind i året fra 2012

I forhold til udfordringer der bæres ind i året fra 2012, skal opmærksomhedspunkterne RS 5, der var den sidste resultatstatus i 2012, gentages:

Den afdæmpede udgiftsudvikling på sundhedsrammen generelt (i 2012) er en del af en udvikling, som også har været indregnet i udvalgets sparekrav i budget 2013 - 2016. Dvs. at meget af den positive udvikling i 2012 - afspejles i et lavere budget i 2013 og frem, hvilket generelt skærper behovet for en tæt opfølgning på alle rammer, dog særligt tæt på:

 1. Handicaprammen, i fortsættelse af udviklingen i 2012, ift. tilgang og afgang, ændringer i funktionsniveau blandt borgere der modtager støtte samt prisudvikling fortsat følges tæt,
 2. PlejeGribskov, ift. den generelle omkostningsudvikling, hvor administrationen forventer et underskud på 4,5 mill. kr. i 2013.


Dertil kommer, at der fortsat skal fastholdes stram visitationspraksis på alle områder for at afdæmpe pres på udgiftsudvikling.


Arbejdsmarkedsudvalget

Der er sket flere reformer på arbejdsmarkedsudvalgets område - der vil få store økonomiske konsekvenser. Ansøgningen om budgetændringerne afventer afklaringen af finansiering gennem DUT-midlerne. På den måde vil ansøgningen om budgetændringer medtage alle de økonomiske konsekvenser - både merudgifter og merindtægter.

Oversigt over reformerne:

Folketinget har i 2012 haft et intensivt lovprogram med stor betydning for beskæftigelsesområdet. De centrale elementer i den nye lovgivning træder i kraft fra d. 1. januar 2013 og er som følger:

 • En grundlæggende reform af hele førtidspensionsområdet.
  - introduktion af ny ressourceforløbsydelse.
 • Reform af fleksjobområdet
 • Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret
  - introduktion af uddannelsesydelse til forsikrede ledige
 • Suspension af sanktionering vedr. manglende rettidighed
 • Udvidelse af seniorjobordningen
 • Styrket jobrotation
 • Sænkning af driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter


Førtidspensionsreform og ressourceforløbsydelser

Gribskov Kommune har budgetteret med førtidspension under Social- og Sundhedsudvalget, mens andre kommunale forsørgelsestyper er budgetlagt under Arbejdsmarkedsudvalget. Førtidspensionsreformen har dermed økonomisk konsekvens for begge fagudvalg.

Den 1. januar 2013 træder reform vedrørende førtidspensionsområdet i kraft.
Formålet med reformen er:

 • At bremse tilgangen til førtidspension
 • Flest mulige skal fastholdes i arbejde på det ordinære arbejdsmarked. Førtidspension bliver som udgangspunkt ikke bevilget til borgere under 40 år.
 • Ny kommunal organisering af indsatsen for borgere i risiko for at miste fodfæste på arbejdsmarkedet. Dette ved nye kommunalt organiserede rehabiliteringsteams og ressourceforløb.


Rehabiliteringsteams og ressourceforløb skal sikre en tidligere, tværfaglig og sammenhængende indsats. Ressourceforløb kan vare i op til fem år ad gangen. I sammenhæng dermed skal den enkelte have udarbejdet en individuel indsatsplan, der skal understøttes af de forskellige områder (forvaltninger) og af den samlede "tilbudsvifte" kommunen og sundhedsvæsnet kan tilbyde. Dette inden en evt. tilkendelse af førtidspension, hvis alle andre muligheder er helt udelukkede.

Med reformen etableres en ny udgift/ydelse særskilt under ressourceforløb.
Alle, der deltager i ressourceforløb er berettiget til en ydelse på samme niveau, som de modtog forud for ressourceforløbet. Kommer borgeren eksempelvis fra kontanthjælp, er det dette ydelsesniveau, pågældende fortsætter på. Der fastsættes en minimumsydelse, som ligger på 60% af højeste dagpengesats. Ydelsen vil ikke afhænge af ægtefællens indkomst eller formue. Minimumsydelsen gælder ikke for hjemmeboende personer under 25 år, som modtager lavere ydelse på niveau med tidligere.

Efter endt ressourceforløb på 1 til 5 års varighed vil borgerene blive visiteret til et nyt ressourceforløb, førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse eller kontanthjælp, men også ordinær beskæftigelse eller uddannelse. Af disse offentlige forsørgelser forventes førtidspension (SSU budget) og ledighedsydelse at være de største aftagere.

Reform af fleksjobordningen.

I forbindelse med førtidspensionsreformen indføres også en ny fleksjobordning, hvor det offentlige tilskud omlægges, og hvor nye fleksjob som udgangspunkt bliver midlertidige.

Personer under 40 år kan således højst få tilkendt et fleksjob fem år ad gangen. Når perioden udløber, skal kommunen tage stilling til, om personen fortsat er berettiget til et fleksjob.

Personer over 40 år får også til fleksjob for fem år, men berettiges efterfølgende til et permanent fleksjob, hvis kommunen vurderer, at arbejdsevnen fortsat er nedsat i et omfang, så den pågældende ikke i sit arbejdsliv vil kunne varetage et ordinært arbejde.

Tilkendelsen af fleksjob følger endvidere reglerne omkring rehabiliteringsteam og ressourceforløb jf. førtidspensionsreformen.

Et andet centralt element i fleksjobreformen er at en borger først kan ansættes i fleksjob på hidtidig arbejdsplads (fastholdelsesfleksjob), når pågældende har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitel.

Den hidtidige afregnings- og kompensationsmodel for arbejdsgiver og lønmodtager ændres ved ny etablering af fleksjob. Arbejdsgiver betaler herefter løn inkl. pension for den arbejdsindsats, den fleksjobansatte reelt yder. Kommunen supplerer lønnen fra arbejdsgiver med et tilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten. Det kommunale tilskud til fleksjob er fuldt aftrappet ved en lønindkomst inkl. pension fra arbejdsgiveren på 36.400 kr. pr. måned. Det vil fortsat være muligt for selvstændige erhvervsdrivende at få tilskud til fleksjob i egen virksomhed på maksimalt 125.000 kr. pr. år.

Med den nye model betaler arbejdsgiver alene for det antal timer som den enkelte fleksjobber arbejder, og ikke som før, hvor arbejdsgiver betalte fleksjobberen fuld løn og derefter fik 1/2 eller 2/3 refunderet af kommunen. Ordningen muliggør således, at økonomien også hænger sammen for arbejdsgiver ved ansættelse af fleksjobbere under 12 timer om ugen. Samtidig skal arbejdsgiver alene koncentrere sig om lønudbetaling og ikke længere være administrativt bebyrdet ved at søge kommunen om refusion. Kommunen udbetaler tilskuddet direkte til fleksjobberen.

Det er ukendt, hvilken efterspørgsel der vil være efter fleksjobansættelser med lavt ugentligt timetal. Administrationen påregner foreløbig en mindre efterspørgsel efter disse fleksjob.

Den økonomiske afregningsmodel har for mange arbejdsgivere hidtil betydet en favorabel kompensation. Med den nye afregningsmodel skønnes det at blive økonomisk mindre attraktivt, at ansætte borgere i fleksjob. Af samme årsag kan det blive relativt vanskeligt at opnå et fleksjob for flere fleksjobberettigede, hvorfor flere forventes på ledighedsydelse.

Uddannelsesydelse til forsikrede ledige

Som led i finanslovsaftalen for 2013 blev vedtaget "Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret". Ordningen medfører, at ledige på a-dagpenge som opbruger dagpengeret i 1. halvår af 2013, får ret til uddannelse i 26 uger på Særlig uddannelsesydelse.

De ledige der mister ret til dagpenge i perioden, er hermed sikret et efterfølgende forsørgelsesgrundlag på uddannelsesydelse - hvis pågældende deltager i opkvalificering i perioden. Opkvalificering skal være relevant og godkendt, fuldtidsuddannelse af kortere eller længere varighed, som styrker muligheden for arbejde. Det er Jobcenter Gribskovs ansvar, at understøtte de ledige i at finde relevante uddannelsestilbud.

Det er Beskæftigelsesministeriets skøn (januar 2013), at omkring 17-23.000 personer på landsplan vil opbruge dagpengeretten i 1. halvår 2013. Blandt de personer, der forventes at opbruge dagpengeretten i 1. halvår 2013 ventes 12-18.000 at være i målgruppen for hhv. kontanthjælp og den særlige uddannelsesydelse. Den resterende gruppe vil enten være berettiget til seniorjob eller efterløn.

Suspension af sanktionering vedr. manglende rettidige tilbud

Tidligere har kommunerne mistet retten til statsrefusion på kontanthjælps- og a-dagpengesager, hvor der ikke er givet rettidigt tilbud om aktivering. I finansloven for 2013 gives foreløbigt 2 års suspension for kommunerne vedr. økonomisk sanktionering på sådanne sager.

Der er i budget 2013 og 2014 afsat henholdsvis kr. 3,0 mio. og kr. 3,3 mio i budget til mistet refusion på sager med kontanthjælp og a-dagpenge.

Udvidelse af seniorjobordningen

Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget besluttede en lokal strategi for Gribskov Kommune på ARB-møde d. 14. november (pkt. 72) og 11. december 2012 (pkt. 78) for anvendelse af regeringens nye initiativ om blandt andet udvidelse af seniorjobordningen. Det blev besluttet, at kommunen fortsat går aktivt ind og opretter seniorjob til personer, der er berettigede.

Det blev på Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 11. december oplyst, at udgiften i 2013 kan blive op til 6 mio. kr., afhængig af hvor mange seniorjobs der skal oprettes. Udgiften til seniorjob er for alle kommuner under et finansieret af statens DUT-midler.

Udvalget besluttede desuden. at den økonomiske udfordring håndteres i et helhedsorienteret perspektiv, hvor udgangspunktet er, at de afledte udgifter på ordningen skal finansieres over den samlede, tilgængelige økonomiske ramme for hele Gribskov Kommune.

I forbindelse med RS2 og RS3 for 2013 vil der således ske en vurdering af i hvilket omfang, der på øvrige udgiftsområder kan forventes mindreforbrug i 2013, som kan bidrage til finansiering af seniorjob-ordningen.

Administrationen har foretaget en kvalificering af det hidtidige bud på udgiftsniveau for seniorjob i Gribskov Kommune med udgangspunkt i den reviderede lovgivning på området og ikke mindst de aktuelle erfaringer med ordningen. Det er på nuværende tidspunkt administrationens vurdering, at antallet af seniorjobbere kommer til at ligge på ca. 21 svarende til kr. 4,6 mio. og dermed i underkanten af den tidligere økonomiske vurdering.

Styrket jobrotation

Der indføres en midlertidig forhøjelse af jobrotationsydelsen til private arbejdsgivere i perioden fra 1. januar 2013 og frem til 1. juli 2014. For kommunerne er der 100% statsrefusion på alle ydelser i forbindelse med jobrotationsprojekter.

Ifølge Beskæftigelsesministeriets vedtaget forslag om styrket jobrotation forventes en mindre kommunal mindreudgift til forsørgelser. Udgiftsændringen reguleres for alle kommunerne under et gennem budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet.

Midlertidig sænkning af driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter

I den indgåede aftale om finansloven for 2013 indgår, at finansieringen af uddannelsesløft og ungepakken - ”Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job” - tilvejebringes ved en midlertidig reduktion af det fælles driftsloft i 2013 til 2016.

Ud fra Beskæftigelsesministeriets skøn er det administrationens forventning, at Gribskov Kommunes statsrefusioner med relation til driftsloftet reduceres med kr. 1.4 mio. faldende til kr. 0.1 mio. i 2016. Administrationen vil følge udgifterne tæt og udvirker løbende rapportering til udvalget ved kommende resultatstatus.

Evt. indstillinger om tillægsbevillinger vil afvente et bedre overblik over de samlede konsekvenser af hele reformer - herunder aftale om DUT.

Forventede kommende reformer og ændringer i 2013

Regeringen har allerede varslet, at 2013 vil indeholde flere reformer på beskæftigelsesområdet end vi allerede har set. Det er administrationens forventninger, at der vil være tale om følgende områder:

 • Kontanthjælpsområdet
 • Sygedagpengeområdet
 • Finansieringsområdet (statsrefusioner)

Administrationen kan kun gisne om indholdet i de forskellige forventede kommende reformer, men udvalget vil løbende blive informeret, når forslag kommer til behandling i folketinget.


Kultur- og idrætsudvalget

Kultur- og Idrætsudvalget forventes at overholde rammen i 2013.

To foreninger afholder selv udgifterne til deres bygninger i stedet for Gribskov Kommune. Foreningerne modtager fremover lokaletilskud og budget på 203.000 kr. flyttes derfor fra ejendomsrammen (R388) til idrætsrammen - lokaletilskudskontoen (R380).

Det "gule hus" benyttes nu af Lokalhistorisk Arkiv og skal derfor flyttes fra ØU´s ejendomsramme 39510 til KIU´s ramme 38810. I den forbindelse ønsker Kultur- og Idrætsudvalget, at der overføres 200.000 kr. fra Økonomiudvalgets ejendomsramme til KIU.

Annisse Legestue benyttes af Børneudvalget. Derfor skal ejendommen flyttes fra KIU´s ejendomsramme 38810 til BØR´s ejendomsramme 33812. Der søges om at overføre 50.000 kr. fra KIU´s ejendomsramme til BØR.


Økonomiudvalget

Det "gule hus" benyttes nu af Lokalhistorisk Arkiv og skal derfor flyttes fra ØU´s ejendoms- ramme 39510 til KIU´s ramme 38810.
I den forbindelse ønsker Kultur- og Idrætsudvalget, at der overføres budgetmidler svarende til 200.000 kr. fra Økonomiudvalgets ejendomsramme.

Derudover peges i ØU's RS behandling på nogle opmærksomhedspunkter - opdelt på forhold indenfor ØU's område og forhold der har tværgående betydning for flere udvalg.

Opmærksomhedspunkter indenfor ØU's område

 • Udbud på IT området
 • Digitalisering
 • Ejendomsudgifter


Tværgående opmærksomhedspunkter

 • Ny overenskomst
 • Ny valuarberegning for pensionerede tjenestemænd i Gribskov Kommune.
 • Potentielt øget pres på antallet af voldgiftssager set i lyset af tendensen på landsplan.


Der vil blive fulgt op på konsekvenserne i de kommende budgetopfølgninger så snart, der foreligger et mere konkret grundlag.


Lønsumsændringer ifb. ny administrativ organisering

Der er i november 2012 besluttet en ny administrativ organisering i Gribskov Kommune. Der er i den forbindelse et behov for budgetmæssige tilpasninger på flere fagudvalg, så lønsumsbudgetterne svarer til den ændrede struktur.

Samtidig med den nye centerstruktur vil der ske en kraftig reduktion i omfanget af interne afregninger - i praksis vil der i hovedtræk ikke fremadrettet være interne afregninger mellem administrative funktioner.

Lønsumsændringerne betyder både omplaceringer indenfor og på tværs af udvalgene. Ændringerne har ikke været forelagt på fagudvalgenes RS1-behandlinger, men behandles samlet af ØU. Der er tale om ændringer der samlet går i nul.


Særligt for 2013 søges der om at flytte lønmidler fra de administrative centre under ØU til Center for Social og Sundhed under SSU grundet ændringer i personalesammensætning, derfor er der en afvigelse mellem 2013 og 2014 for delrammerne 34003 og 39020.

Det skal bemærkes, at lønsumsomplaceringerne herover ikke er medtaget i den samlede oversigtstabel. Når omplaceringerne gøres op, skal tallene fra de to tabeller lægges sammen.

Forsyningsområdet

På affaldsområdet har Gribskov Kommune hjemtaget driften af genbrugsstationen i Skærød pr. 1. oktober 2012. Gribskov Kommune har endnu ikke modtaget en refusionsopgørelse i forbindelse med overtagelsen. Administrationen forventer en merudgift i 2013 som ikke er budgetlagt i 2013. Beløbet skønnes til at være en merudgift på ca. 0,3 mio. kr.


Anlæg

I forbindelse med salget af Tofteskolen i 2013 vil de optagne lån til energirenovering skulle indfries. Dette følges der op på i de efterfølgende budgetopfølgninger.

For 2013 har KL indgået en aftale med regeringen om samlet at øge anlægsudgifterne med 2 mia. kr. Forudsætningen for aftalen er, at de øgede anlægsinvesteringer kan holdes inden for den ramme, der samlet er givet for 2013 på service- og anlægsudgifter. Baggrunden for aftalen er en forventning om, at kommunerne i 2013, som i 2012, samlet ligger under budgetterne således, der er mulighed for denne omdisponering.

Anlægsprojektet Ny Helsinge skole og Svømmehal:
Der i Byrådets møder den 2/11-2009, 14/6-2010 og 12/3-2012 frigivet 186,9 mio. kr. af de
afsatte rådighedsbeløb i budget 2009 til 2013 på i alt 267,7 mio. kr. De sidste udgifter
vedrørende projektet forventes afholdt i 1. halvår 2013, hvorfor rest-rådighedsbeløbet
på 80,8 mio. kr. ønskes frigivet.

I Byrådets møde den 4/2-2013 blev det besluttet at anvende 2,5 mio. kr. af det samlede
forventede mindreforbrug til projektet på 5,5 mio. kr. til færdiggørelse af parkeringsareal m.v.,
samt at tilføre kassebeholdningen 3,0 mio. kr.
For ikke at skulle udskyde aflæggelsen af anlægsregnskabet vedr. selve skole og svømmehal
foreslås det, at den nye bevilling til parkeringsareal m.v. på 2,5 mio. kr. udtages af den samlede
bevilling på 267,7 mio. kr. som et særskilt projekt, hvortil der aflægges særskilt regnskab.
Endvidere foreslås det at det forventede mindreforbrug på 3 mio. kr. opgøres endeligt og tilføres
kassebeholdningen når anlægsregnskabet foreligger.

Anlægsbudgettet til både Ny Helsinge Skole og Svømmebadet ligger pt. under BØR, der ansøges herved om at flytte Svømmebadets andel af budgettet på 5.008.000 kr. fra fra BØR (R339) til KIU (R389)

Lånoptagelse

Gribskov Kommune modtog i 2012 en lånedispensation vedr. 2013 på 2,0 mio. kr., og denne indtægt blev indarbejdet i budget 2013. Efterfølgende er det besluttet, at kommunen ikke skal gøre brug af lånedispensationen, og i forhold til budgettet vil der derfor opstå en mindreindtægt 2,0 mio. kr.

Der ansøges i denne resultatstatus om en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. til at dække denne mindreindtægt.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 885 af 29/08/2012, §40.


Økonomi
Bevillingsniveauer i Gribskov Kommune:

Fagudvalg: Omplaceringer mellem delrammer indenfor samme ramme
ØU/BY: Omplaceringer mellem rammer og tillægsbevillinger


Bilag
Omplaceringer 2013-17


Indstilling
Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget:

 1. godkender resultatstatus for Økonomiudvalgets område
 2. anbefaler ØU at anbefale BY at godkende de foreslåede omplaceringer mellem rammer jf. nedenstående tabel (omplaceringer i budgetårene fremgår af bilaget)
  Ramme
  Omplaceringer 2013
  Ordinær drift
  320 Plan og Byg
  -7.027.000
  330 Skoler og SFO
  -600.000
  332 Børn og Familier
  -2.210.000
  333 Unge
  -33.000
  338 Ejendomsudg., BØR
  50.000
  340 Tilsyn, drift og myndighed
  5.886.000
  370 Beskæftigelse
  -172.000
  378 Ejendomsudgifter, ARB
  -1.523.000
  380 Kultur- og Idrætsudv.
  83.000
  388 Ejendomsudgifter, KIU
  -53.000
  390 Politiske udvalg og adm.
  6.199.000
  395 Ejendomsudgifter, ØU
  -200.000
  Ordinær anlæg
  339 Anlæg, BØR
  -5.408.000
  389 Anlæg, KIU
  5.008.000
  I alt
  0

Mht. anlægsoverførslerne foreslås, at 5.008.000 kr. overføres fra ny skole til svømmehal og at 400.000 kr. overføres fra ny skole til Ramme 330 Skoler/centrale fællesudgifter. Endelig foreslås at 2.100.000 kr. overføres fra ny skole til et nyt anlægsprojekt: Parkeringsplads ved skole - denne overførsel er indenfor samme ramme og fremgår derfor ikke af ovenstående tabel.

3. at følge indstillingen fra DTO om ændringen til takstbladet for ØU og BY
4. anbefaler ØU at anbefale BY at frigive rest-rådighedsbeløbet på 80,8 mio. kr. til Ny Skole
og svømmehal
5. anbefaler ØU at anbefale BY at mindreforbrug vedr. projekt Ny Skole og Svømmehal
opgøres endeligt og tilføres kassebeholdningen når anlægsregnskabet foreligger.


Tidligere udvalgsbeslutninger
Økonomiudvalgets beslutning den 04-03-2013:
Tiltrådt.
Økonomiudvalget tiltrådte ligeledes, at administrationen foretager en teknisk-administrativ reduktion af lønbudget 2013 med 0,9 pct. som følge af det indgåede KTO-forlig, hvor KL har vurderet, at helårsvirkningen bliver på 0,54 pct. imod et budgetteret niveau på 1,,44 pct.
De budgetmæssige konsekvenser ved denne reduktion vil blive forelagt de respektive fagudvalg i forbindelse med RS2.
Børge Sørensen fraværende med afbud.


Beslutning
ØUs indstilling tiltrådt.

Poul-Erik Høyer fraværende med afbud.

44. Udbud sundhed og social, 2014. Midler til gennemførelse af innovativt udbud
27.00G00 - 2013/04115

Sagsfremstilling
Baggrund
Gribskov Kommune er i gang med forberedelserne af et meget stort udbud på sundheds- og socialområderne. Udbudet har en værdi af anslået 250 mio kr. om året (baseret på nuværende service og omkostningsniveau) og er således stort både i omfang (antal ydelser og opgaver der udbydes) og kompleksitet (karakteren af opgaverne på et område, hvor kommunernes opgaver og vilkår er i hastig forandring). Den samlede kontraktsum, hvis kontrakterne f.eks. løber 5 år således udgøre 1,250 mia. kr.

Forberedelsen og gennemførelsen af udbuddet vil ske i tæt samspil mellem eksterne og interne ressourcer og kompetencer. Opgaven har således et omfang og kompleksitet, hvor Gribskov Kommunes administration ikke selv har ressourcer eller kompetencer til alene at løfte opgaven. Hertil kommer det politiske mål om, at udbudet skal gennemføres med en høj grad af interessentinddragelse og markedsdialog m.h.p. at skabe grundlag for nye løsninger og innovation.

Samtidig er social og sundhedsområderne under forandring og med et fortsat forventning om at skulle løfte flere opgaver for færre ressourcer, er der behov for at tilrettelægge et innovativt udbud. På den baggrund har Gribskov Kommune søgt og fået tilsagn fra Fornyelsesfonden om støtte til at forberede og gennemføre et innovativt udbud. Fornyelsesfonden har givet tilsagn om støtte på op til 2 mio. kr.

Fornyelsesfondens støtte gives netop med henblik på, at Gribskov Kommune får mulighed for at foretage en mere omfattende afdækning af behov og markedstendenser i forhold til udbuddets innovative karakter. Endvidere giver Fornyelsesfondens støtte mulighed for, at der kan vurderes potentialer og konsekvenser af det innovative, ligesom dette kan indarbejdes i det endelige udbudsmateriale.

Fornyelsesfondens støtte er således fokuseret på de indsatser, der vedrører de mere innovative dele af udbuddet, mens der parallelt i forberedelsen af udbuddet samtidigt finder en række aktiviteter sted, som skulle gennemføres også i et mere traditionelt udbud. De samlede omkostninger afspejler dette.

Estimerede omkostninger til at gennemføre udbuddet

1. Behovs- og markedsundersøgelse
Formålet med at gennemføre behovs- og markedsundersøgelsen er, at skabe viden om nuværende og fremtidige behov. Behovs- og markedsundersøgelsen består af en række inddragende aktiviteter, med inddragelse af brugere, fageksperter, leverandører og andre interessenter.

Rådgivning og facilitering af behovs- og markedsundersøgelse: 0,450 - 0,500 mio. kr.

2. Juridisk rådgivning
Der er behov for at en høj grad af juridisk rådgivning, som dels er begrundet i kompleksiteten og omfanget af udbuddet, dels i den innovative proces, som skal understøtte nytænkning i udbuddet. Der forventes primært anvendt juridisk rådgivning indenfor følgende:

 • Strategisk rådgivning om fastlæggelse af udbudsdesign, samt afvikling af teknisk dialog (markedsundersøgelse)
 • Rådgivning om og udarbejdelse af centrale dele af udbudsmaterialet.
 • Rådgivning om, og udarbejdelse af, kontraktgrundlag, herunder deltagelse i og facilitering af eventuelt forhandlingsforløb.
 • Bistand i forbindelse med prækvalifikation samt evaluering af tilbud, herunder rådgivning omkring udarbejdelse af evalueringsrapport samt afslags- og meddelelsesskrivelser.


Juridisk rådgivning: 0,945 - 1,275 mio. kr.

3. Øvrige omkostninger
Der er endvidere behov for i det samlede forløb, at anvende interne og eksternt fast tilknyttede ressourcer og kompetencer dels til at understøtte den strategiske rådgivning, dels i forhold til den konkrete udarbejdelse af udbudsmateriale (herunder revidering af kvalitetsstandarder). Der vil endvidere i begrænset omfang være omkostninger til fx konferencelokaleleje, forplejning og lign.

Øvrige omkostninger: 1,250 - 1,950 mio. kr. - heri indgår 1,5 - 2 årsværk intern tid fra samarbejdspartnere i organisationen, herunder Center for Koncernstyring, Center for Byrådsservice og HR, Center for Social og Sundhed, Center for Ejendomsservice m.v.

Samlede omkostninger
De samlede forventede omkostninger ved forberedelse og gennemførelse af udbuddet kan således opstilles som følger:

1. Behovs- og markedsundersøgelse 0,450 - 0,500 mio. kr
2. Juridisk rådgivning 0,945 - 1,275 mio. kr
3. Øvrige omkostninger (inkl. intern tid) 1,250 - 1,950 mio. kr
Heraf støtte fra Fornyelsesfonden 2,000 mio. kr

Forventede nettoomkostninger for GK 0,645 - 1,725 mio. kr

Det skal bemærkes at udgifterne søges afholdt inden for de eksisterende rammer, og dermed alt andet lige betyder at andre opgaver udsættes. Det skal ligeledes bemærkes, at revision af serviceniveau i stort omfang er en lovpligtig opgave og skulle gennemføres uanset at der samtidig gennemføres udbud.

Kontrolbud
Eksterne og interne omkostninger til at gennemføre kontrolbudet er ikke indeholdt i ovenstående. Der forelægges særskilt dagsordenspunkt herom på udvalgets ekstraordinære møde den 19. marts. 2013.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
-


Indstilling
Administrationen indstiller til Social og sundhedsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. At godkende estimerede omkostninger ved forberedelse og gennemførelse af udbuddetTidligere udvalgsbeslutninger
Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 27-02-2013:

 1. Godkendt.

Peter Jarl Sahlberg (O) og Flemming Møller (N) deltog i drøftelsen.


Økonomiudvalgets beslutning den 04-03-2013:
Godkendt.
Børge Sørensen fraværende med afbud.
Pia Foght deltog i drøftelsen.


Beslutning
ØUs indstilling tiltrådt.

Poul-Erik Høyer fraværende med afbud.

45. Det Nære Sundhedsvæsen - behandling af rammepapir
29.00G00 - 2013/05103

Sagsfremstilling
I marts 2012 udkom KL med sundhedsudspillet "Det nære sundhedsvæsen", der er et udspil til, hvordan kommunerne skal indrette sig for at få mest sundhed for pengene. Det centrale budskab i udspillet til kommunerne er, at der skal anlægges en forebyggelsesfilosofi frem for en indlæggelsesfilosofi. Sundhedsfremme og forebyggelse skal integreres i ældrepleje, beskæftigelsesindsats, daginstitutioner og skoler. Sundhed er midlet til målet på tværs i kommunerne.

Opfølgningsprocessen på udspillet har været forankret i KKR-regi, hvor det på KKR-møder i hver region har været drøftet, hvordan kommunerne sammen får udviklet det nære sundhedsvæsen. Der har været nedsat en direktørgruppe bestående af to sundheds- og/eller kommunaldirektører fra hver region, som har drøftet aktiviteter, produkter og proces undervejs. Blandt kommunerne i Region H har formuleringen af fælles målsætninger været forankret administrativt i Embedsmandsudvalget for Sundhed, som har hørt og inddraget kommunerne undervejs. Derudover har udspil til fælles målsætninger været drøftet med borgmestre og Sundhedspolitikere ved et fælles dialogmøde 23. januar 2013. På Dialogmødet var der bred tilslutning til de fælles forpligtende målsætninger.

Resultatet af opfølgningen er en fælles kommunal målsætningsskrivelse, som i fht 4 overordnede temaer sætter en fælles ramme og retning for kommunernes videre udvikling i det nære sundhedsvæsen. Et vigtigt element er her, at det fremadrettet er nødvendigt med mere fælles fodslag blandt kommunerne for at kunne løfte de nære sundhedsopgaver og et større krav om at følge fælles retningslinier og indsatser, der er baseret på evidens for at sikre tilstrækkelig kvalitet og volumen i opgaverne. Samtidig med et øget krav til at følge op og sikre den rettet dokumentation undervejs.

I dette dagsordenspunkt præsenteres de fælles målsætninger for kommunerne i Hovedstadsregionen med henblik på Social og Sundhedsudvalgets tilslutning. Derudover gøres status på Gribskov Kommunes indsatser på områderne.

Formål og målsætninger i "Det Nære Sundhedsvæsen"
I sundhedsudspillet lægges vægt på, at udviklingen på området handler om, at kommunerne i fællesskab og lokalt skal arbejde med de sundhedsindsatser, der gavner borgerne bedst, når de løses tæt på borgerne. Der er to helt centrale budskaber:

 1. Der skal anlægges en forebyggelsesfilosofi frem for en indlæggelsesfilosofi, som ovenfor nævnt
 2. Kommunerne skal forpligte sig på tværs til fælles retningslinier og målsætninger


Med punkt 2 bevæger Det Nære Sundhedsvæsen sig ind i en ny fase, hvor kommunerne i stigende grad skal arbejde sammen efter samme principper og mål og løfte opgaverne som en samlet kommunesektor. Det kræver en fælles prioritering af fokusområder og indsatser. Rammepapiret fastlægger derfor 3 strategiske målsætninger, som kommunerne ved tilslutningen forpligter sig til at arbejde efter:

 • det nære sundhedsvæsen skal fremme alle borgeres sunde livsstil og forebygge sygdom
 • det nære sundhedsvæsen skal støtte borgerne i at tage hånd om egen livssituation og udøve egenomsorg
 • det nære sundhedsvæsen skal sætte borgeren i centrum og fokusere på den samlede livssituation


Særligt fokus rettes på fire målsætninger for udviklingen af det nære sundhedsvæsen:

 1. Styrke forebyggelsesindsatsen med udgangspunkt i sundhedsprofilerne og de nationale forebyggelsespakker
 2. Styrke indsatsen for aktivt at forebygge at borgerne (gen) indlægges
 3. Styrke indsatsen overfor kronikergrupperne ved at have tilbud til kronikergrupperne i alle kommuner
 4. Styrkelse af dokumentationen ift de kommunale indsatser og den forventede effekt


De 4 målsætninger set i Gribskov perspektiv.
GK har sammen med andre kommuner deltaget aktivt i forhold til at formulere fælles målsætninger for kommunernes rolle i det nære sundhedsvæsen. GK har lagt vægt på at kommunerne netop forpligter sig på målsætninger - men ikke på konkrete indsatser, da der er mange veje til samme mål, og prioriteringen også må tage afsæt i de lokale sundhedsprofiler. Genoptræningsområdet er en del af sundhedsområdet, hvorfor fælles målsætninger også bør indgå.

Derudover har GK lagt vægt på, at der kan ske trinvis implementering af b.la. forebyggelsespakkerne, så nogle kommuner går foran på et felt, mens andre kommuner vælger at være fremme på andre felter.

Administrationen har som led i opfølgningen sammenholdt udspillets forslag med en status for arbejdet i Gribskov og med tidsfristen for implementering. KKR opfordrer kommunerne til at byde ind på KAN-opgaverne som pilotkommune og hører gerne om andre relevante KAN-indsatser indenfor målsætningerne. Oversigten er vedlagt som bilag.

Konklusionen er, at GK er langt fremme på mange af målsætningerne i fht forebyggelse af indlæggelser og indsatser for kronikere. (SSU fik den 16. januar 2013 forelagt status på indsatser på sundhedsområdet).

Der er dog også områder, hvor der er behov for at lægge en mere samlet og målrettet plan for det videre arbejde - det gælder bl.a. i forhold til at implementere og udrulle den borgerrettede forebyggelse, der ligger i anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Her vil det være nødvendigt, at Byrådet forpligter fagudvalg på tværs af Gribskov til at udmønte forebyggelsespakkerne herunder i særlig grad inden for Social- og Sundhedsudvalgets, Børneudvalgets og Arbejdsmarkedsudvalgets ressort. I første omgang anbefales afdækning af nuværende indsatser og prioritering af kommende indsatser, der bedst tilrettelægges i sammenhæng med resultaterne af den nyeste sundhedsprofil som kendes mart 2014.


 • Tilbagemelding til KKR
  Administrationen anbefaler, at GK tilslutter sig målsætningerne for udvikling af det kommunale nære sundhedsvæsen og evt. afgiver yderligere kommentarer/forslag til supplerende områder, hvor der kan udarbejdes fælles målsætninger

  Fsva. igangsætning af fællesprojekter på tværs af kommuner anbefaler administrationen at pege på :
  • Alkoholforebyggelse
  • Forløbsprogram for cancer og andre forløbsprogrammer på tværs af diagnoser

  Administrationen forelægger udkast til svarskrivelse som forelægges på mødet.

  Administrationens anbefaling
  Administrationen anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter og tilslutter de fælles kommunale målsætninger samt godkender administrationens udkast til høringssvar som forelægges på mødet.

  Derudover anbefales, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler ØU og BY at tilslutte sig de fælles tværkommunale målsætninger. Målsætningerne forpligter alle fagudvalg og administrative centre, skoler, børnehaver, sociale tilbud mv på indsatssiden. Indsatser koster på den korte bane penge - men vil på den længere bane (det er hele tankesættet bag målsætningerne og det nære sundhedsvæsen) spare penge. Der vil derfor ifm budgetproces 2014-17 være behov for også at vurdere budgetmæssige konsekvenser af at tiltræde målsætningerne.

  På kort sigt vil realiseringen af SSU relaterede fælles kommunale målsætninger indgå i udbudet på ældre/sundhedsområdet i fht målsætninger vedr forebyggelse af indlæggelser, tilbud til borgere med kronisk sygdom og dokumentation. Der er her opstartet afdækning af indsatser borgerrettet forebyggelse er sket indledende i Temaudvalg.


  Lovgrundlag
  -


  Økonomi
  -


  Bilag

  Bilag 1: Rammepapir - Kommunernes fælles rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen
  Bilag 2: Oversigt over GK indsatser iht. KKR målsætninger

  Høringsbrev vedr, rammepapir for det nære sundhedsvæsen feb. 2013 KKR Hovedstaden; Att: Anne Sofie


  Indstilling
  Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at :
  1. at Gribskov Kommune tilslutter sig målsætningerne i rammepapiret
  2. at tiltræde høringsvar som forelagt på mødet
  3. tage status på indsatser i Gribskov til efterretning


  Tidligere udvalgsbeslutninger
  Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 27-02-2013:
  1. Tiltrådt.
  2. Tiltrådt.
  3. Status taget til efterretning.
  Svend Gottlieb fraværende.


  Økonomiudvalgets beslutning den 04-03-2013:
  Tiltrådt.
  Børge Sørensen fraværende med afbud.
  Pia Foght deltog i drøftelsen.


  Beslutning
  ØUs indstilling tiltrådt.

  Poul-Erik Høyer fraværende med afbud.

  46. Ny skole i Gilleleje
  01.11P00 - 2013/05621

  Sagsfremstilling
  Økonomiudvalget i forbindelse med mødet den 04.03.2013 fået forelagt nedenstående dagsordenstekst og indstilling. Venstre begærede sagen i byrådet.

  Sagsfremstilling til ØU den 04.03.2013 pkt.42

  Baggrund
  Den 4. juni 2012 besluttede udvalget at igangsætte en foranalyse med henblik på at analysere perspektiverne på en eventuel ny skole i Gilleleje.

  Afsættet for beslutningen var Ejendomsstrategien, herunder mulighederne for at reducere antallet af bygninger og kvadratmeter, som kommunen bruger. Centralt i disse overvejelser står kommunes skoler, da de udgør den største andel af kommunes bygninger.

  Endvidere påpegedes det den 4. juni 2012, at en foranalyse skulle sætte fokus på:
  • Deponering, herunder i hvilket omfang en forventet salgsindtægt fra de eksisterende bygninger kan indgå som sikkerhedsstillelse
  • Erfaringer fra Nordstjerneskolen. Erfaringer der dels knytter sig til den OPSmodellen, finansieringsmuligheder samt en forbedring af de pædagogiske og læringsmæssige rammer og drift af de bygningsmæssige elementer
  • Sammentænkning af andre områder,eksempelvis dagsinititutionsområdet (samspillet mellem skole- og institutionsområdet) og/eller den del af administrationen, der er i Gilleleje
  Udvalget besluttede den 4. juni 2012 at igangsætte foranalysen med henblik på at belyse perspektiverne for en eventuel ny skole i Gilleleje, samt at foranalysen kunne finansieret via anlægsmidler op til 75.000 kr. Dette dagsordenspunkt giver det første resultat af foranalysen.

  Foranalysens første resultater
  Jævnfør vedlagte bilag 1, har foranalysen i denne fase haft fokus på selve skolebyggeriet.

  Nybyggeri eller renovering
  En af udfordringerne er, at Gilbjergskolen sammenlagt har et renoveringsbehov på 70 mill. kroner. Her er det særligt afdelingen på Parkvej, der minder om den tidligere Tofteskole i Helsinge angående bygningsstand og vedligeholdelse. Afdelingen på Rostgårdsvej giver bygningsmæssigt ikke mulighed for et tilstrækkeligt opdatereret læringsmiljø.

  Med erfaringerne fra Nordstjerneskolen er det derfor oplagt at vurdere, hvorvidt det kan betale sig at renovere de to skoleafdelinger eller bygge en ny skole, herunder at arbejde med en totaløkonomisk tilgang med en sammentænkning af anlæg og drift. Næste skridt i foranalysen vil være at gennemføre en indledende økonomisk vurdering af de to tilgange.

  Finansieringsmuligheder
  En anden udfordring er finansieringen af en skolerenovering/nybygning. Kigges der igen på erfaringerne fra Nordstjerneskolen, kan det ikke forventes, at mulighederne for at få lånedispensationer i dag er lige så gunstige.

  Allerede i 2013 er der skruet ned for puljernes størrelse, og generelt er der flere projekter, der ansøger om puljemidler. Der er således behov for at identificere alternative modeller for at tilvejebringe finansieringen af en ny skole eller renovering af de eksisterende skoler.

  Det bør på den baggrund undersøges, hvilke muligheder Gribskov kommune har for at finansiere en ny skole i Gilleleje og se dette i sammenhæng med kommunens øvrige aktiviteter i Gilleleje. Herunder også de udbygningsplaner, som foreligger med henblik på at sikre en sammenhængende og realistisk plan for at få etableret en langsigtet økonomisk bæredygtig løsning.

  Det vil være næste skridt i foranalysen at vurdere de mulige finansieringsmuligheder. Der vil være behov for dels at analysere hvordan en større andel af kommunes bygningsmasse kan komme spil, dels hvorvidt pensionskasser vil kunne indgå som aktører.

  I den seneste tid har en række Pensionsfonde med fornyet styrke tilkendegivet, at de i et betydeligt større omfang, vil medvirke til etablering og finansiering af danske infrastrukturprojekter gennem OPP, fx i form af skoler, rådhuse osv. At der er realiteter bag disse udmeldinger ses af, at de væsentligste OPP-leverandører på markedet allerede har indgået aftaler med institutionelle investorer om at medvirke til at finansiere OPP-projekter - dvs såvel byggefinansieringen som den langsigtede finansiering af bygningen efter ibrugtagning. Dette har allerede nu medvirket til at nedbringe udgifter ved den private finansieringsmodel i forhold til de muligheder, der eksisterede da aftalen om Nordstjerneskolen blev indgået. Pensionsfondene har en bred interesse i infrastruktur, men også opgaver relateret til byudvikling i bredere forstand må antages at have disses interesse. Det vil derfor være relevant at undersøge, hvordan pensionsfonde vil kunne inddrages i forhold til at sikre finansieringen af en ny skole i Gilleleje, samt evt. bidrage ved den byudviklingsopgave, der tillige vil skulle ske.

  I forhold til kommunens bygningsmasse i Gilleleje, vil foranalysen arbejde videre med muligheder, der er i en sammentækning af flere funktioner. Det kan være daginstitutioner, der har behov for en løbende renovering hen over de næste år pga. deres bygningsstand. Her kan det overvejes, hvorvidt renoveringerne bringer bygningerne op på et tilstrækkeligt niveau eller om nybyggeri i sammenhæng med et skolebyggeri er mere hensigtsmæssig set i et totaløkonomisk perspektiv. Samme vinkel kan lægges ned over administrationsbygninger i Gilleleje og vil kunne indgå i en eventuel fortsættelse af foranalysen. Foranalysens næste skridt forventes at kunne gennemføres i perioden marts-juni 2013.


  Lovgrundlag
  -


  Økonomi
  -


  Bilag
  Bilag Foranalysens første resultater, Gilleleje Skole

  Indstilling
  Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at:
  1. Udvalget tager foranalysens første resultater til efterretning
  2. At foranalysen fortsættes med henblik på at afdække mulige finansieringsmuligheder, herunder at finde synergier i den kommunale bygningsmasse
  3. At foranalysen fortsættes med henblik på at afdække mulighederne for et samspil med pensionskasser


  Tidligere udvalgsbeslutninger
  Økonomiudvalgets beslutning den 04-03-2013:
  Tiltrådt.
  Vestre stillede forslag om at udskyde foranalysen 1-2 år. For stemte V (2), imod stemte C, G, A (4).
  Venstre ønsker sagen i Byrådet.
  Børge Sørensen fraværende med afbud.


  Beslutning
  Venstre stillede forslag om at udskyde fornyelsen 1 - 2 år.
  For stemte: V og O (9).
  I mod stemte C, A, F, G (13)

  ØUs indstilling tiltrådt.

  Poul-Erik Høyer fraværende med afbud.

  47. Indsatser i forhold til læseresultater
  17.01G00 - 2012/54019

  Sagsfremstilling
  Denne sag blev behandlet i Børneudvalget den 19.02.13 og er blevet begæret i Byrådet. Sagen blev forelagt for udvalget med følgende ordlyd:

  "Denne sag forelægges Børneudvalget, da udvalget på mødet d. 8. januar 2013 besluttede at genoptage sagen til behandling på udvalgets møde i februar.

  Punktet blev på mødet d. 8. januar 2013 forlagt Børneudvalget med henblik på, at Børneudvalget drøfter skolernes resultater for læsning og forholder sig til de igangværende indsatser.

  Baggrund
  I forbindelse med behandling af Kvalitetsrapporten for skoleåret 2011/2012, har Økonomiudvalget opfordret Børneudvalget til at sætte forstærket fokus på læsefærdigheder.

  Læseresultater
  På Børneudvalgets møde 13.11.2012 fik udvalget forelagt kvalitetsrapporten for skoleåret 2011/2012, herunder skolernes læseresultater.

  Der er et generelt behov for skærpet fokus på læseresultaterne Resultaterne for skoleåret 2011/2012 viser en generel tilbagegang, bortset fra 3. klasserne, hvor der ses en mindre stigning i andel "sikre læsere".

  For 1. og 2. klasse gælder, at tilbagegangen i andel "sikre læsere" ikke er et udtryk for dårlige læseresultater. Det skyldes derimod at de opstillede succekriterier var indfriede og at målsætningerne derfor blev skærpet. Man kan sige at vi "hævede barren" for hvad det vil sige at være en "sikker læser" i 1. og 2. klasse.

  Læseresultaterne for 4. klasserne giver derimod grund til særlig opmærksomhed. Kun 3 ud af 17 klasser opfylder succeskriteriet. Der er derfor iværksat særlige indsatser for de nuværende 5. klasser.

  Særlige tiltag ift forstærket fokus på læsefærdigheder

  Der er generelt på skolerne et skærpet fokus på alle elevers læsefærdigheder.

  Konkret er der iværksat følgende initiativer:
  • Der er i skoleledergruppen truffet beslutning om at alle skoler i indeværende skoleår skal arbejde målrettet med skolernes læsehandleplaner.
  • Der er ligeledes i skoleledergruppen truffet beslutning om, at igangsætte en særlig læseindsats målrettet 4. årgang (nuværende 5. årgang). Alle 4. klasser, der ved ordinær testning blot havde mellem 50% og 70% sikre læsere er blevet re-testet i december 2012. Resultaterne af re-testning forelægges udvalget på mødet.
  • I sammenhæng med beslutning om udvidelse af skoledagen er den politiske understregning af, at hensigten er forbedrede faglige resultater, drøftet med skoleledelserne. Herunder hvordan forstærket fokus på læsefærdigheder kan tilgodeses.
  • På alle skoler arbejdes der målrettet med særligt tilrettelagte læseforløb til elever i 1. klasse, der ikke opnår de forventede læseresultater, ligesom alle skoler har læsevejledere, der vejleder dansklærere i klasser, hvor læseresultaterne ikke er tilfredsstillende."


  Lovgrundlag
  § 40 a i folkeskoleloven (lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010), hvoraf det bl.a. fremgår, at kommunalbestyrelsen årligt skal udarbejde en kvalitetsrapport, der beskriver kommunens skolevæsen, skolernes faglige niveau, og kommunalbestyrelsens opfølgning på den seneste kvalitetsrapport.


  Økonomi
  -


  Bilag
  Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012
  Dette bilag er udsendt i papirudgave til alle medlemmer af Byrådet.

  Læseresultaterne fremgår af side 34-36.


  Indstilling
  Administrationens indstilling til Børneudvalget:
  1. At udvalget drøfter skolernes resultater vedr. læsefærdigheder med henblik på at forholde sig til de igangværende indsatser

  Sagen forelægges for Byrådet på ønske fra Venstre.


  Tidligere udvalgsbeslutninger
  Børneudvalgets beslutning den 08-01-2013:
  Sagen drøftet og genoptages til behandling på næste udvalgsmøde

  Fraværende: Kim Valentin

  Børneudvalgets beslutning den 19-02-2013:
  1. Børneudvalget beslutter, at der fortsat skal være særligt fokus på læseresultater i folkeskolen. Arbejdet med et mere målrettet fokus på læsning de seneste år har givet positive resultater, og det er ligeledes udvalgets overbevisning, at den ekstra undervisningstime til alle folkeskoleelever også vil give et ekstra fagligt løft i folkeskolen. Udvalget vil løbende følge arbejdet med læseresultater og ser frem til de igangværende initiativer.
  2. Forslag fra Venstre: "For særligt at motivere skolerne til at øge læsefærdigheder indstiller Børneudvalget til Økonomiudvalget om at afsætte en pulje på 1 mio. kroner som anvises af Økonomiudvalget" er ikke tiltrådt. A og G stemte imod, V stemte for.

  Venstre begærer sagen i Byrådet.


  Økonomiudvalgets beslutning den 04-03-2013:
  Sagen fremlægges for Byrådet.
  Børge Sørensen fraværende med afbud.


  Beslutning
  Forslag fra Venstre: "For særligt at motivere skolerne til at øge læsefærdighederne indstiller Børneudvalget til Økonomiudvalget, at der afsættes en pulje på 1 mio kroner son anvises af Økonomiudvalget"
  Forstemte: V og O (9)
  I mod stemte C, A, F, G (13).
  Børneudvalgets indstilling punkt 1 tiltrådt.

  Poul-Erik Høyer fraværende med afbud.

  48. Kunstgræsbaner - Græsted og Gilleleje
  18.20G00 - 2012/60512

  Sagsfremstilling
  Byrådet har i forbindelse med budgetaftalen 2013-2016 bevilliget et rådighedsbeløb på 5,151 mio. kr. til anlæg af ny kunstgræsbane i Græsted.

  På møde i byrådet d. 4. februar 2013 blev det ved behandling af sag om frigivelse af det bevilligede rådighedsbeløb besluttet, at man ønskede udbuddet af ny kunstgræsbane i Græsted suppleret med tilbud på etablering af ny kunstgræsbelægning på nuværende grusbane i Gilleleje.

  Et samlet udbud af to kunstgræsbaner, der kan anlægges i en snæver tidsmæssig sammenhæng og af samme entreprenør vurderes, at kunne give en markant økonomisk besparelse i forhold to særskilte anlægsprojekter, som kommunen ellers ikke vil have mulighed for at finansiere.

  Præmissen for at indhente supplerende tilbud på anlæg af ny kunstgræsbanebelægning i Gilleleje er:
  • at de fastsatte kvalitetskrav og kravspecifikationer for kunstgræsbanen i Græsted ikke ændres, og at den fastsatte tidsplan fastholdes
  • at udbud af ny kunstgræsbanebelægning i Gilleleje medtages som option med en omvendt licitation inden for en økonomisk ramme på 2 mio. kr., således at kommunen kan undlade at acceptere tilbuddet på ny banebelægning i Gilleleje, hvis kvaliteten og det tilbudte projekt ikke er tilstrækkelig
  • at Gilleleje Boldklub på møde den 10. januar 2013 har tilbudt at stå for driften i 2 år
  • at eksisterende banestørrelse, belysningsanlæg, hegn og til dels rekvisitter på grusbanen i Gilleleje bibeholdes (dog udføres mindre supplerende reparationer og tilpasninger som beskrives nærmere i udbudsmaterialet)
  • at byrådet forholdsvis hurtigt efter licitationen træffer beslutning om udnyttelse af optionen, således at tilbudsgiver har mulighed for at planlægge begge anlægsprojekter samtidig.

  Kapacitet og kvalitet tilpasset behov og økonomi
  For at kunne finansiere og muliggøre etablering af yderligere to nye kunstgræsbaner i kommunen er det således nødvendigt at prioritere kvaliteten af og indholdet i de to projekter.
  Banen i Græsted vil i forhold til størrelse og belysning kunne anvendes til DBU/SBU-turneringer (lige som banen i Helsinge), og banen i Gilleleje vil kunne anvendes til træning og træningskampe. Således skal turneringskampe på kunstgræs gennemføres på banerne i Helsinge eller i Græsted. Denne fordeling og prioritering af banekapacitet og -kvalitet vurderes passende og "bæredygtig" i forhold det behov og de antal hold/spillere der er i kommunen og i de enkelte klubber. Det skal fremhæves, at banerne i såvel Græsted og Helsinge hele tiden har været og vil være beregnet til træning og kampe for alle kommunens fodboldklubber.

  Projektet i Græsted
  Kunstgræsbanen i Græsted ønskes i samme kvalitet og type som kunstgræsbanen i Helsinge. Der er tale om en "B) FIFA STAR * 3. generations kunstgræsbelægning med et støddæmpende lag PAD" med et samlet kunstgræsareal på i alt omkring 9.000 m2 (ca. 72 x 125 m. inkl. opvarmningsareal). Selve fodboldbanen vil være på ca. 68 x 105 m. (7140 kvm). Det eksakte bane- og kunstgræsareal besluttes i forbindelse med kontraktindgåelse, idet tilbudsgiverne skal have mulighed for afgive tilbud på den mest optimale udnyttelse af arealet. Blandt andet vil der være behov for etablering af en flisebelægning indenfor hegnet på langsiderne af kunstgræsarealet til bla. opsamling/genbrug af granulat ved snerydning.

  Eksisterende grusbane i Græsted er opmålt til 65 x 105 m.

  Den nye kunstgræsbane i Græsted vil med det nye belysningsanlæg kunne anvendes til kampe i DBU/SBU-turneringer og til træning.

  I udbuddet vil indgå nedennævnte entrepriser:
  • Terræn-, jord- og drænarbejder inkl. udvidelse af eksisterende bane
  • Kunstgræsbanebelægning
  • Indhegning
  • Belysningsanlæg (6 master 18-24 m. med 2 trins tænding til 125 lux og 250 lux).
  • Køre- og adgangsvej til Eventplads og idrætsanlæggets øvrige arealer.
  • Rekvisitter m.v.

  Indholdet og de valgte løsninger gennemgås og vurderes i tæt samarbejde med diverse interne og eksterne interessenter. Herunder Græsted IF, Gribskov Hallen, veterantræffet, brugerrepræsentanter fra andre fodboldklubber samt brugere af eksisterende grusbane og tilstødende arealer.

  Den nye kunstgræsbane planlægges etableret på eksisterende grusbane på idrætsanlægget i Græsted (jf. bilag 1).

  Kunstgræsbanen og de relaterede adgangs- og parkeringsforhold m.v. planlægges ud fra en helhedsbetragtning af området, således at forholdene og muligheder for bla. Eventplads såvidt muligt optimeres og indarbejdes.


  Projektet i Gilleleje
  Ved at medtage en option med en omvendt licitation inden for en økonomisk ramme på 2 mio. kr. har kommunen mulighed for at vælge det tilbud, hvor kommunen inden for de givne rammer får mest kvalitet/kunstgræsbane for de 2 mio. kr.

  Den eksisterende grusbane i Gilleleje vurderes samtidig, at have et brugbart belysningsanlæg og hegn til træning, hvilket betyder at udbuddet primært vil indeholde tilbud på:

  • Jord- og drænarbejder
  • Kunstgræsbanebelægning inkl. linier - med så høj kvalitet som muligt (helst samme type/kvalitet som i Græsted og i Helsinge).


  Udover en gennemgang og kvalitetssikring af eksisterende belysningsanlæg, hegn, rekvisitter vil udbuddet også indeholde krav om, at den nye kunstgræsbane skal forberedes til en eventuel senere udvidelse og opgradering til turneringsbane.

  Den eksisterende grusbane i Gilleleje er opmålt til ca. 64 x 105 m. (jf. bilag 2). Fra det areal skal sandsynligvis fratrækkes ca. 1 m ved langsiderne til en flisebelægning til opsamling af gummigranulat ved snerydning. Alternativt vil sneen og gummigranulat blive slynget ud i beplantningen gennem hegnet, og derved vil granulaten ikke kunne opsamles igen.

  Udbudsstrategi
  Anlægsarbejdet konkurrenceudsættes i henhold til Tilbudsloven, som regulerer udbud af bygge- og anlægsarbejder under EU's tærskelværdi på 37 mio. kr. Som supplement til Tilbudsloven har kommunen interne principper for udbud af Gribskov Kommunes bygge- og anlægskontrakter. De interne principper tilstræber, at der indhentes mindst fem tilbud, hvoraf tre er lokale.

  I dette udbud vurderes det hensigtsmæssigt alene at tage udgangspunkt i Tilbudsloven, idet anlægsopgaven er specialiseret og teknisk unik. Dette betyder, at kun relativt få entreprenører på landsplan vil have erfaring og kompetence til at løfte denne slags anlægsopgaver. Ved at udbyde efter tilbudslovgivningen gives lokale entreprenører stadig mulighed for at byde på opgaven, hvis de fx. vil dyrke dette marked, som er voksende. Dette kunne fx. være ved at gå sammen i konsortier.

  Projekterne udbydes om totalentreprise i begrænset licitation med prækvalifikation med projektet i Gilleleje som en option i form af omvendt licitation indenfor en beløbsramme på 2 mio. kr. Hvis kvaliteten på optionsdelen vurderes ikke tilstrækkelig kan kommunen vælge ikke at udnytte optionen.

  Tildelingskriteriet vil være "det økonomisk mest fordelagtige bud".

  Da det bevilligede rådighedsbeløb til projektet i Græsted sandsynligvis kun lige dækker etablering af selve kunstgræsbanen inkl. hegn og belysning, medtages supplerende og ønskelige opgaver og tilvalgsydelser i udbuddet som optioner ("krydsmærkede ydelser"), således at disse opgaver og ydelser kan fravælges, hvis tilbudene ikke holder sig inden for den økonomiske ramme. Behovet for og mulig alternativ finansiering af de ønskede tilvalgsydelser vurderes efter licitationen.

  Idet den beskrevne udbudsstrategi er noget kompleks og kan være forbundet med visse udbudsmæssige overvejelser anbefales det, at ekstern rådgiver med erfaring i udbud og med tilsvarende anlægsopgaver inddrages i begrænset omfang inddrages til sparring og kvalitetssikring af udbudsmateriale, kontraktforhold m.v. Det vurderes at et beløb på 200.000 kr. vil kunne dække denne ydelse, og at beløbet gives som en ekstra bevilling.

  Drift og vedligeholdelse
  I forbindelse med bevillingen af rådighedsbeløbet på 5,151 mio. kr. til kunstgræsbanen i Græsted blev der afsat 0,5 mio. kr. årligt til den afledte drift og vedligeholdelse.

  Der er endnu ikke taget stilling til finansiering og organisering af driften af potentiel ny kunstgræsbane i Gilleleje. Gilleleje Boldklub har budt ind på, at stå for drift og vedligeholdelse af kunstgræsbanen i 2 år.

  Præcisering af indholdet i og mulig organisering af den kommende løbende drifts- og vedligeholdelsesopgave for begge kunstgræsbaner pågår.

  Nærmere beslutningsoplæg om mulig optimering og organisering af drifts- og vedligeholdelsesopgaverne i kommunens kunstgræsbaner tilgår på møderækken i april 2013. Der foreligger flere mulige løsningsmodeller, hvor det er oplagt at se de særlige driftsopgaver og materialebehov for kunstgræsbaner i et helhedsperspektiv, således at kommunen og brugerne for den bedste kvalitet for pengene.

  Overordnet tidsplan
  Nedenstående tidsplan er revideret i forhold til den nye politiske beslutningsproces, reviderede udbudsstrategi og i forhold til, at det vil være hensigtsmæssigt først at påbegynde Udførelsesfasen efter afholdelse af Veterantræf ultimo maj 2013. Tidsplanen er presset i forhold til, at banerne kan stå klar til vintersæsonen 2013.

  1. Idé og afklaringsfasen: 10.11.2012 - 15.03.2013
  2. Udbudsfasen: 16.03.2013 - 31.05.2013
  3. Udførelsesfasen: 01.06.2013 - 28.08.2013
  4. Afleveringsfasen: 28.08.2013 - 15.09.2013
  5. Indvielse: september 2013 (endelig dato aftales senere)

  Endelig detailtidsplan udarbejdes i forbindelse med indgåelse af entreprenørkontrakt.

  Planforhold
  Kunstgræsbane-projekterne og ikke mindst det relaterede lysanlæg ved banen i Græsted ligger inden for bestemmelserne i de gældende lokalplaner (LP 16.3 og LP 15.8) og kommuneplanens rammer. Her gives mulighed for at opføre belysningsanlæg med master på op til 30 m.

  Projekterne kræver ikke naboorientering. Men da anlæg af nye kunstgræsbaner i en række kommuner har givet naboklager pga belysningsgener og mere intensiv anvendelse på eksisterende grusbaner anbefales det, at nærliggende naboer til de pågældende arealer orienteres om projekterne. Samtidig vil der i evalueringen og tildelingen i projektet i Græsted indgå vurdering af løsninger der minimere mulige belysningsgener (kvalitet). Der stilles naturligvis krav om afskærmende armaturer, og der vil blive stillet krav til brugerne om at tændingstid og lysstyrke begrænses mest muligt.

  Idrætspolitik
  De aktuelle kunstgræsbane-projekter understøtter Idrætspolitikkens målsætning om, at forbedre faciliteterne for at understøtte medlemsfremgangen for fodboldklubberne med særligt fokus på børne- og ungdomsholdene, hvor det at kunne tilbyde idræt i nærmiljøet er en forudsætning, for at fastholde børn og særligt unge idrætsaktive.


  Lovgrundlag
  Tilbudsloven


  Økonomi
  Anlægsinvesteringen på 5,151 mio. kr. finansieres via det afsatte anlægsbudget for 2013 på samme beløb.

  De afledte drifts- og vedligeholdelsesomkostninger på banen i Græsted finansieres via det afsatte driftsbudget på 0,5 mio. kr. på Kultur- og Idrætsudvalgets ejendomsramme.

  Der er ikke afsat midler til finansiering af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for ny kunstgræsbane i Gilleleje. Gilleleje Boldklub har tilbudt at stå for drift og vedligeholde i 2 år.

  Finansiering af 2,200 mio. kr. til omvendt udbud af kunstgræsbane i Gilleleje inkl. ekstern rådgivning udestår. Der kan henvises til kassebeholdningen eller den strategiske finansieringspulje.

  Indstilling om frigivelse af de 2 mio. kr. til banen i Gilleleje forelægges samtidig med sag om resultat af licitationen og anbefalet tildeling. Sagen forelægges hurtigst muligt efter licitationen og tilgår direkte til Økonomiudvalget på møde d. 13. maj (budget) eller 3. juni.


  Høring
  -


  Bilag
  Bilag 1. Luftfoto med skitse over placering af kunstgræsbane i Græsted

  Bilag 2. Luftfoto med skitse over placering af kunstgræsbane i Gilleleje
  Bilag uddelt på KIU 26.2.2013:
  Brev fra fodboldklubber i GK vedr. kunstgræsbane

  Indstilling
  Administrationen indstiller til Kultur- og idrætsudvalget, at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

  1. at bemyndige administrationen til at arbejde videre med udbuddet for de to kunstgræsbaner med omvendt licitation for kunstgræsbanen i Gilleleje som option
  2. at frigive 5,151 mio. kr af det på anlægsoversigten afsatte rådighedsbeløb til etablering af kunstgræsbane i Græsted
  3. at bevillige 2 mio. kr. til etablering nye belægning med kunstgræsbane i Gilleleje
  4. at beslutte og frigive yderligere 200.000 kr. til ekstern rådgiver  Tidligere udvalgsbeslutninger
  Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 26-02-2013:

  1. Tiltrådt.
  2. Tiltrådt.
  3. Tiltrådt.
  4. Tiltrådt.

  Særudtalelse:
  Peter Jarl Sahlberg tager forbehold for pind 3 og pind 4.
  Brev fra fodboldklubber i Gribskov Kommune blev uddelt på mødet.

  Fraværende: Poul-Erik Høyer.


  Økonomiudvalgets beslutning den 04-03-2013:
  Tiltrådt, idet tilskudsmulighederne fra DIF eller andre undersøges nærmere. Der forudsættes desuden at nyeste teknologi indenfor baneanlæg anvendes på begge baner.
  Brev fra fodboldklubber i GK eftersendes til udvalgets medlemmer.
  Sag fra Idrætsrådet eftersendes, og skal fremlægges.
  Venstre ønsker at de 2 mio frigives indenfor anlægsrammen.

  Børge Sørensen fraværende med afbud.


  Beslutning
  Forslag fra O om, at punkt 3 og 4 fra administrationens indstilling udgår, indtil Idrætsråd og fodboldklubber er hørt.
  For stemte 0 (2)
  I mod stemte C, A, F, G (13).
  V (7) undlod at stemme.

  Forslag fra G om at, anlæg af fremtidige kunststofbaner i Græsted og Gilleleje udbydes til en samlet pris af 7,1 mio. Det forventes, at der etableres 2 fulde fodboldbaner (med DBU mål) både i Græsted og i Gilleleje, med hegn og lys. Der skal anvendes den nyeste teknologi på området, som tager højde for begge baner placeres på eksisterende grusbaner.
  Skulle der mod forventning vise sig, at der ikke er økonomi til det nævnte vil det være på banen i Gilleleje, at der kan forekomme visse justeringer. Det forventes endvidere at den skitserede tidsplan overholdes. Finansieringen af 2,2 mio sker via kassebeholdningen - mindreforbruget fra skolebyggeriet.
  Tiltrådt.
  Herved kom Vs forslag om at Idrætsrådet høres om forslaget fra G ikke til afstemning.

  Poul-Erik Høyer fraværende med afbud.

  49. Investeringspulje og turismesatsning for 2013
  20.00G00 - 2013/02299

  Sagsfremstilling
  Turisme 2013; fokus og indsatsområder.

  Turistområdet har et uudnyttet vækstpotentiale som kan sættes i spil i forhold til Gribskov Kommune som attraktiv kommune og del af Destinationsselskabet Visit Nordsjælland. Kysten repræsenterer en særlig ressource nationalt og internationalt som bærer af unikke natur og kultur værdier. Strandene og de tilhørende bade- og kystbyer har hver deres historie og fysiske udtryk som muliggør udvikling af området både som sommer- og helårsdestination.

  Videncenter for Kystturisme har lavet en analyse af Gribskov Kommunes turistmæssige profil og udviklingspotentialer. Her fremhæves behovet for en sammenhængende indsats løftet af turist- erhvervs- og kulturområdet. Dette med henblik på at skabe merværdi, øget beskæftigelse samt at fastholde og tiltrække mange turister fremover.
  I dag omsættes turistmæssigt for ca 1 milliard årligt i Gribskov Kommune. Set i forhold til niveauet på landsplan, hører Gribskov til en af de kommuner der har størst søgning, men er blandt de kommuner i landet med de laveste turistindtægter.

  Vækst kan opnås ved fokuseret og strategisk indsats på formidling af eksisterende natur- og kulturtilbud samt udvikling af nye kvalitetsoplevelser og nicheprodukter. Videncenter for Kystturisme peger endvidere på at Gilleleje som Nordsjællands mest unikke kyst- og badeby er stærk på overnatningskapacitet, men udfordres af manglen på en attraktion af international klasse.

  Gribskov Kommunes turistindsats sker i dag på baggrund af Kultur- og Planstrategien samt gennem VisitNordsjællands tiltag. En turiststrategi vil fremadrettet kunne sikre en koordinering og prioritering af turismeindsatsen lokalt og regionalt på strategisk niveau såvel som i forhold til konkrete tiltag.

  På mødet vil centerchef for kultur, fritid og turisme Annette Sørensen skitsere de turistmæssige visioner og mulige tiltag for perioden 2013-2014. Samarbejds- og udviklingsprojektet Den klassiske Badeby, herunder kystturisme vil være i fokus. Indlægget lægger op til en drøftelse af det administrative oplæg til forslag til udmøntning af puljemidler til initiativer på områderne kultur, turisme og erhverv.
  Administrationen anbefaler udvalgene, at anbefale ØU et eller flere af de fremlagte forslag.

  Pulje til strategiske investeringer på kultur- og idrætsområdet samt turist- og erhvervsområdet 2013
  I forbindelse med budget 2013 har ØU afsat en investeringspulje på 4 mio. Kommunens kultur- og idrætsliv er højt prioriteret og et væsentligt element i, at Gribskov også fremadrettet kan fremstå som en attraktiv kommune. Puljen skal være med til at skabe rum til at foretage en række strategiske investeringer på kultur- og idrætsområdet samt turist- og erhvervsområdet. I det omfang der i 2013 fortsat er brug for at allokere midler til Munkeruphus, skal disse finansieres indenfor rammerne af denne pulje.

  På mødet fremlægges forslag til retningslinjer og rammekriterier for udmøntning af puljemidler med fokus på at understøtte initiativer som strategisk knytter an til vækst gennem kultur-, idræt, turist og erhvervsinitiativer. KIU og ETU drøfter og beslutter rammerne for tildeling jf. Bilag 1.

  Administrativt forbehandles indkomne ansøgninger før de tilgår KIU og ETU og koordineres med Erhvervsrådet vedrørende rådets puljer og prioriteringer.
  Gribskov Erhvervsråd drøftede puljen på sit møde den 10. januar og som input til drøftelserne anbefalede Rådet at projekter skal have en erhvervsmæssig vinkel. Det blev aftalt, at eventuelle ansøgninger skal afvente fælles udmelding fra de to udvalgs fællesmøde den 26,2. 13.

  Udmøntning af puljemidler. Ansøgninger og tildeling.
  KIU har i efteråret 2012 givet tilsagn om midler fra den strategiske investeringspulje til Munkeruphus, Esrum Kloster & Møllegaard samt Musik i Lejet. Udmøntning af puljemidler samt begrundelse herfor fremgår øverst i bilag 2.

  På mødet præsenteres og behandles øvrige igangværende initiativer og indkomne ansøgninger jf. bilag 2. De listede initiativer, som er et administrativt oplæg, som samler de mange igangværende initiativer op, rummer alle et samarbejde mellem flere aktører og kan igangsættes på kort sigt. Nogle initiativer knytter sig til events i 2013 og skal ses som tiltag der baner vejen for mere permanente aktiviteter. Andre initiativer har karakter af egentlige pilot- og forprojekter 2013-2014 og er del af en langsigtet strategi og investering der kan skabe vækst og styrke Gribskov kommune.


  Lovgrundlag
  -


  Økonomi
  -


  Bilag
  Forslag til rammekriterier for investeringspulje. Bilag 1.


  Forslag til udmøntning af puljemidler. Ansøgninger og tildeling. Bilag 2 samt uddybning  Indstilling
  Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

  1. at godkende rammekriterier for udmøntning af puljemidler til strategiske investeringer 2013, jf bilag 1
  2. at drøfte indkomne forslag/ansøgninger og tildele puljemidler jf. bilag 2.  Tidligere udvalgsbeslutninger
  Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 26-02-2013:

  1. Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turistudvalget anbefaler Økonomiudvalget at godkende forslag til rammekriterier for udmøntning af puljemidler til strategiske investeringer 2013 med følgende ændringer:
   Overskriften: Rammekriterier for udmøntning af puljemidler ... ændres til:
   Vejledning for kriterier for udmøntning af puljemider .....
   Under afsnit: Hvad gives der ikke tilskud til? Ændres til: Varig drift.
  2. Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turistudvalget anbefaler Økonomiudvalget at godkende følgende puljebeløb:
   A. Munkeruphus 537.000 kr. Underskudsgaranti, jf. Budgetaftale. Behandlet i BY 03.09.2012 og KIU 20.11.2012. Samlet bevilling 750.000 kr. 213.000 kr. udbetalt fra puljen til Munkeruphus i 2012. Rest 537.000 kr. finansieres i 2013.
   B. Esrum Kloster & Møllegaard 150.000 kr. Forprojekt i form af: Konkurrence om formidling af Esrum Klosters historie og kulturarv. Realisering af formidlingsprojektet "Genopførelse af Esrum Kloster". Del af Klosterbyen Esrum.Behandlet i KIU 20.11.2012.
   C. Musik i Lejet 100.000 kr. Profilerer Gribskov Kommune med et kulturelt fyrtårn, særligt henvendt til unge. Branding af Nordsjælland turistattrak- tionsmæssigt. Udvikler kultur i partnerskaber og tværgående samarbejde. Behandlet i KIU 20.11.2012.
   D. Projekt 70 års markering af Gilleleje 43 - 300.000 kr. til en søgbar pulje til projekt '70 års markering af Gilleleje 43'
   Pind 2 viderebehandles på et nyt fællesmøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget.

  Fraværende: Poul-Erik Høyer.


  Økonomiudvalgets beslutning den 04-03-2013:
  Venstre ønsker at de vejledende kriterier kan anvendes lempeligere for idrætsforeninger, således at ansøgninger fra idrætsforeninger alene skal opfylde et af hovedkriterierne.
  For stemte 2 (V)
  Imod stemte 4 (C,A,G)

  Venstre begærede sagen i Byrådet.

  1. Tiltrådt. Venstre stemte imod.
  2. Tiltrådt.


  Børge Sørensen fraværende med afbud.


  Beslutning
  ØUs indstilling tiltrådt, idet de vejledende kriterier kan anvendes lempeligere for idrætsforeninger, således at ansøgninger fra idrætsforeninger alene skal opfylde et af hovedkriterierne.

  Poul-Erik Høyer fraværende med afbud.

  50. Ansøgning om oplag af flere biler. Landzonesag
  027744 - 2012/37022

  Sagsfremstilling
  Plan- og Miljøudvalget (PMU) har efter besigtigelse af virksomheden i forbindelse med mødet den 06.02.2013 fået forelagt nedenstående dagsordenstekst og indstilling. Venstre begærede sagen i byrådet.

  Sagsfremstilling til PMU 06.02.2013 pkt. 15
  Ansøgning om udvidelse af biloplag til Kroghs Autogenbrug på ejendommen Åmosevejen 11 er fremsendt af ejer Jens Krogh. Der søges om mulighed for øget oplag af miljøbehandlede biler på ejendommens i forvejen godkendte areal hertil, dvs over 35 stk.

  Ejer oplyser, at virksomheden ikke har givet anledning til klager eller miljøsager. Ansøgningen begrundes med, at ændringer i driften samt nye krav til virksomheden gør det nødvendigt for virksomhedens fortsatte eksistens, at der gives mulighed for et øget oplag af skrotbiler.

  Virksomheden er omgivet af volde, og ejer mener, at et øget bil-oplag ikke vil være synligt for naboer. Til og frakørsel af skrot vil ifølge ejer heller ikke give anledning til øget belastning, idet antallet af indkomne biler forventes at forblive stabilt.

  En udvidelse vil kræve landzonetilladelse, idet der sker en ændring i f.t. den gældende landzonetilladelse, der definerer virksomhedens rammer med en begrænsning på op til 35 biler oplagret.

  Vurdering
  Administrationen vurderer, at det ansøgte ikke bør fremmes, idet der er en lang historik på ejendommen med lignende afgørelser vedrørende autoophugningsvirksomhed. Der blev i maj 1994 givet landzonetilladelse til virksomheden med vilkår om et begrænset biloplag på max 35 biler. Denne tilladelse blev alene givet efter revurdering i amtet, fordi der blev fundet en løsning med vilkår om begrænsning, så man kunne undgå ukontrolleret og skæmmende oplag til en virksomhed, som amtet i første omgang vurderede ikke burde placeres i det åbne land. Det blev indskrevet, at en evt udvidelse ikke kunne forventes godkendt. Efterfølgende blev der i 1995 givet afslag på udvidet oplag.

  HUR gav i 2002 tilladelse til udvidelse af virksomheden, men afgørelsen blev underkendt af Naturklagenævnet, da projektets omfang vurderedes at være for stort. Efter overtagelse af landzonekompetencen gav kommunen i maj 2004 en ny landzonetilladelse, for at ejer kunne flytte oplagspladsen til et andet areal, men vilkåret om et max. oplag af 35 biler blev videreført.

  Gældende miljøgodkendelse er fra 1995, og heri er også indskrevet krav om max oplag på 35 biler. Dette er kontinuerligt håndhævet ved miljøtilsyn på ejendommen.

  Der blev i 2009 givet afslag til oplag af flis m.v., idet der blev henvist til aktivitetens naturlige placering i et erhvervsområde. Administrationen vurderer, at en udvidelse af bil-antallet ud over de 35 biler tilsvarende vil bringe virksomheden op på en størrelse, der bør henvises til et erhvervsområde.


  Hvad gælder for området
  Ejendommen består af matr. nr. 21 a, Vejby By. Matriklens areal er ca. 18,6 ha. Beboelseshus og autoophugningsvirksomhed på ca 1,3 ha ligger omgivet af det resterende opdyrkede landbrugsareal. Virksomheden ligger i det åbne land, mellem Mønge og Vejby. Nærmeste samlede boligbebyggelse til det berørte areal er Vejby, der ligger 1200 meter mod vest. Nærmeste nabo er 270 meter væk. Terrænet skråner jævnt ned mod Højbro Å med et fald på 7 m hen over en strækning på 300 m.

  Området er ifølge kommuneplanen beliggende i en økologisk forbindelse, hvor tekniske anlæg skal undgås. Det indgår i den landskabelige egn Agerlandet, som er karakteriseret ved åbenhed.

  Den hidtidige vurdering af ejendommen følger kommuneplanens intentioner om at begrænse produktionserhverv i landzone, der enten ikke har direkte tilknytning til landbruget eller etableres i overflødige landbrugsbygninger og udvides herfra.

  Jævnfør praksis bør det tillægges vægt, om virksomheden ved opstarten har haft en forventning om at kunne udvide virksomheden. Det er ikke tilfældet her, og administrationen anbefaler derfor, at der gives afslag på det ansøgte.


  Lovgrundlag
  Lov om planlægning § 35 (Lbk nr. 937 af 24. sept. 2009 med senere ændringer og tilføjelser)
  Kommuneplan 2009-2021 for Gribskov Kommune


  Økonomi
  -


  Miljøforhold
  En ændring i antallet af biler vil kræve ny miljøgodkendelse af virksomheden, idet antallet er indskrevet i den eksisterende godkendelse. Det vurderes dog, at der i en ny godkendelse vil kunne stilles vilkår, der sikrer en miljømæssigt forsvarlig udvidelse.


  Høring
  I henhold til planlovens § 35 stk 4 skal sagen i 14 dages naboorientering, såfremt Udvalget ser positivt på det ansøgte. Fremkommer der væsentlige indsigelser, vil sagen skulle forelægges Udvalget påny forud for endelig afgørelse i sagen.


  Bilag
  Åmosevejen 11 Oversigtsfoto PMU 090113


  Indstilling
  Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:

  1. at der gives afslag på landzonetilladelse til den ansøgte udvidelse af biloplag.  Tidligere udvalgsbeslutninger
  Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 06-02-2013:

  1. S, SF og Nyt Gribskov stemte for administrationen indstilling.
   V stemte imod, V begærede sagen i Byrådet.  Økonomiudvalgets beslutning den 04-03-2013:
  Sagen fremlægges i Byrådet.
  G støtter det ansøgte.
  Børge Sørensen fraværende med afbud.


  Beslutning
  Udgået.

  51. Wewers A/S: Ansøgning om hævet produktionsloft
  023273 - 2012/54522

  Sagsfremstilling
  Plan- og Miljøudvalget (PMU) har efter besigtigelse af virksomheden i forbindelse med mødet den 06.02.2013 fået forelagt nedenstående dagsordenstekst og indstilling. Venstre begærede sagen i byrådet.

  Sagsfremstilling til PMU 06.02.2013 pkt. 16
  Flemming Wewer, Wewers A/S, har med brev af 21.09.12 søgt om tilladelse til en samlet årlig produktion op til 45.000 tons beton og mørtel på ejendommen Ny Mårumvej 222.

  Virksomheden har fået påbud om at overholde et årligt produktionsloft på 20.000 tons, hvilket virksomheden ikke ser som rentabelt i forhold til de investeringer og forbedringer, de har foretaget siden 2006. Samtidig har det været nødvendigt at stoppe for betonproduktionen i juli 2012 for at overholde produktionsloftet.

  Ansøger finder, at der fortsat vil være tale om en mindre virksomhed, selvom produktionen øges til det ønskede niveau.

  Administrationen kan oplyse, at der siden 2007 har været administreret efter et plangrundlag med mulighed for klasse 4-virksomheder, hvilket i praksis er vurderet som mindre virksomhed med årsproduktion op til 20.000 tons. Der blev i perioden 2008-2010 arbejdet på et nyt forslag til lokalplan, der skulle kunne rumme en vis udvidelse af produktionen. I 2010 besluttede byrådet, at den eksisterende lokalplan skulle være gældende.

  Det anbefales, at Plan- og Miljøudvalget drøfter, hvorvidt det hidtidige plangrundlag ønskes fastholdt, eller om der skal arbejdes for en udvidelse af virksomheden. Såfremt produktionen skal øges, vil der foruden nyt plangrundlag være krav om miljøgodkendelse. Det bemærkes, at der ikke ses at være mulighed for dispensation fra eller ændret vurdering af eksisterende plangrundlag.

  I 2009-2010 var der lignende drøftelser vedrørende et ændret plangrundlag. Her var emner til debat bl.a. støj, trafikale gener og arbejdstider. Det kan oplyses, at støjen kun indirekte reguleres via lokalplanens definition af lovlige aktiviteter, mens det er via miljøgodkendelsen der sker fastsættelse af de konkrete støjgrænser. Arbejdstiderne reguleres indirekte via miljøgodkendelsens støjgrænser. Ved definition af mulige miljøklasser eller mulige erhvervstyper vil lokalplanen indirekte påvirke produktionsmængden og dermed trafikmængden. Generelt set vil der med øget produktion blive tale om øget aktivitet på og omkring ejendommen, herunder øget trafik.


  Lovgrundlag
  Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 937 af 24.09.2009 med senere ændringer, § 19 stk. 1 og stk. 2
  Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26.06.2010 med senere ændringer, § 33.


  Økonomi
  -


  Miljøforhold
  Såfremt der skal udarbejdes nyt plangrundlag, vil planforslaget blive miljøscreenet i f.t. om der kræves en miljøvurdering af planen.
  Såfremt der skabes rammer for en udvidet produktion, vil der efter vedtaget plangrundlag skulle gives miljøgodkendelse til virksomheden.


  Høring
  Såvel et lokalplanforslag som et forslag til miljøgodkendelse vil skulle fremlægges offentligt forud for beslutning.


  Bilag
  Ansøgning om øget årsproduktion


  Indstilling
  Administrationen indstiller,

  1. at Udvalget ud fra ansøgningen drøfter, hvorvidt der kan ses positivt på ændret omfang af aktiviteter, og
  2. at der, såfremt Udvalget er positivt indstillet på at understøtte det ansøgte, igangsættes ny lokalplan for området, eller
  3. at der, såfremt Udvalget ikke ønsker at ændre plangrundlaget for området, gives afslag på det ansøgte.  Tidligere udvalgsbeslutninger
  Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 21-11-2012:

  1. Sagen udsættes.


  Fraværende med afbud var: Jannich Petersen.

  Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 04-12-2012:

  1. Udvalget ønsker at besigtige virksomheden før de behandler sagen.
  2. Udgår
  3. Udgår.  Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 06-02-2013:

  1. Drøftet
  2. Udgår
  3. S, SF, Nyt Gribskov stemte for
   V stemte imod
   V begærede sagen i Byrådet  Økonomiudvalgets beslutning den 04-03-2013:
  Sagen fremlægges i Byrådet.
  G tilkendegiver, at der bør kunne gives tilladelse til en øget produktion på op til 30.000 tons samlet for mørtel og beton.

  Børge Sørensen fraværende med afbud.


  Beslutning
  Administrationens indstilling:

  1. Drøftet
  2. Tiltrådt med bemærkning om at plangrundlaget skal indrettes således at der sammen med miljøgodkendelsen gives mulighed for en øget årsproduktion på op til 30.000 tons samlet for mørtel og beton.
  3. Udgår.

  For stemte: O, V, C, G (14)
  I mod stemte A,F (8).
  SF ønskede et uændret produktionsniveau.

  Poul-Erik Høyer fraværende med afbud.

  52. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 512.13 for boligområdet Skovgårdshave
  01.02P00 - 2012/51977

  Sagsfremstilling
  Endelig vedtagelse
  Forslag til Lokalplan 512.13 for boligområdet Skovgårdshave i Helsinge har været offentligt fremlagt i perioden 11.12.2012 til 05.02.2013 og forelægges nu med henblik på behandling af indkomne ændringsforslag/indsigelser og endelig vedtagelse.

  Baggrund
  Forslag til Lokalplan 512.13 for boligområdet Skovgårdshave i Helsinge med tilhørende kommuneplantillæg blev igangsat af Plan- og Miljøudvalget den 05.09.2012.

  Lokalplanen omfatter den tidligere Tofteskole med tilhørende udearealer, en større parkeringsplads, samt en atletikbane. Planen omfatter ca. 42.000 m2 og er beliggende i byzone på Skovgårdsvej i den sydvestlige del af Helsinge.

  Formålet med lokalplanforslaget er:

  • at skabe rammerne for omdannelse af den tidligere Tofteskole til boligområde,
  • at sikre en klar overgang mellem land og by og
  • at fastholde den offentlige stiforbindelse gennem området.


  Lokalplan 512.13 for boligområdet Skovgårdshave i Helsinge skal erstatte den eksisterende Lokalplan 18.80 for boligområde og offentligt område i Tofte, for det pågældende område.

  For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen, er der udarbejdet Tillæg nr. 18 for rammeområderne 1.B.21 og 1.D.14 og retningslinier vedrørende lokal cykelrute til Kommuneplan 2009-21 for Gribskov Kommune.

  Kommuneplantillægget har været fremlagt offentligt sammen med lokalplanforslaget og fremgår som separat punkt på mødedagsordenen.

  Hovedpunkter i indsigelser
  Der er i perioden indkommet 5 indsigelser/bemærkninger til planforslagene. Bygherre har fået tilsendt indsigelserne til gennemlæsning ikke haft væsentlige kommentarer til disse.

  Hovedpunkterne i de indkomne bemærkninger/indsigelser drejer sig om:

  • Nyt 3. scenarie for delområde 3 (vedlagt som bilag 3)
  • Byggeriets højde og heraf følgende mulige indblikgener og ringere udsigt for naboer vest for området
  • Bekymring for mindre lavning i delområde 3
  • Bebyggelsestætheden og antallet af boliger i området som helhed
  • Trafikstøj fra vej i delområde 3
  • Varmeforsyning i området
  • Procedurefejl i forbindelse med offentlighedsfasen pga. forkert mailadresse
  • Manglende tydelighed i planen pga. flere mulige scenarier
  • Udbudsprocessen i forbindelse med salg af ejendommen
  • Spørgsmål ang. byggeperiode, byggestart, pilotering m.m.


  Notat med gennemgang af indsigelser/bemærkninger og administrationens vurdering af disse er vedlagt som bilag 1, sammen med anbefalinger til ændringer.

  Administrationen anbefaler, at Udvalget endeligt vedtager Lokalplan 512.13 for boligområdet Skovgårdshave i Helsinge med de ændringer, der er angivet i vedlagte bilag.

  Desuden anbefaler administrationen, at der i den endelige lokalplan kun indgår et og maksimalt to scenarier for boligudbygningen i delområde 3 for at sikre størst mulig klarhed i planen for hvordan området kan forventes at blive udviklet. I den forbindelse henledes opmærksomhed på at flere af indsigerne fra Toftemarken udtrykker bekymring for et højt antal boliger i området med tilhørende aktivitet og trafikstøj (dvs særligt scenarie 1, herunder også ifht vejføringen i dette scenarie).


  Lovgrundlag
  Lov om planlægning, LBK nr. 937 af 24. sept. 2009 med senere ændringer og tilføjelser.
  Lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 936 af 24.09.2009.
  Kommuneplan 2009-21 for Gribskov Kommune.
  Lokalplan 18.80 for boligområde og offentligt område i Tofte, Helsinge fra maj 1980.
  Planstrategi 2012.
  Helhedsplan for Helsinge.


  Økonomi
  -


  Miljøforhold
  I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer har Plan- og Miljøudvalget på deres møde den 09.01.2013, besluttet at lokalplanforslaget med tilhørende kommuneplantillæg ikke skal miljøvurderes. Beslutninger har været annonceret på www.gribskov.dk fra den 10.01.2013 til den 07.02.2013.


  Høring
  Forslag til lokalplan 512.13 har været fremlagt offentligt i perioden 11.12.2012 til 05.02.2013.

  Bilag
  Bilag 1 PMU 20.02.2013: Behandling af indsigelser og bemærkninger med administrationens vurdering og anbefalinger til disse
  Bilag 2 PMU 20.02.2013: Forslag til Lokalplan 512.13 for boligområdet Skovgårdshave i Helsinge
  Bilag 3 PMU 20.02.2013: Scenarie 3

  Indstilling
  Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:

  1. at drøfte hvilket eller hvilke scenarier udvalget vil anbefale kommer til at fremgå af den endelige lokalplan, og videresende anbefalingen til Økonomiudvalget. Hvis det af Indsiger 1 forslåede Scenarie 3 ønskes anbefalet (se vedlagte Bilag 1), skal der gennemføres en 14 dages høring om dette og eventuelle høringssvar skal behandles af Plan- og miljøudvalget inden Økonomiudvalget behandler sagen.
  2. at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at Lokalplan 512.13 vedtages endeligt med indarbejdelse af de ændringer der er anbefalet af vedlagte bilagsnotat samt resultat af anbefaling fra pkt. 1.  Tidligere udvalgsbeslutninger
  Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 20-02-2013:

  1. Drøftet, idet udvalget anbefaler scenarie 2
  2. Tiltrådt.


  Fraværende var med afbud: Børge Sørensen

  Økonomiudvalgets beslutning den 04-03-2013:
  Tiltrådt.
  Børge Sørensen fraværende med afbud.


  Beslutning
  ØUs indstilling tiltrådt.

  Poul-Erik Høyer fraværende med afbud.

  53. Udsholt Vandværk A.m.b.A. - mellemværende med kommunen
  13.02Ø00 - 2012/23631

  Sagsfremstilling
  A. Indledning
  Udsholt Vandværk er blandt de største vandværker i Gribskov Kommune. Vandværket er beliggende i Blistrup. Det er opført i 1964 og senere udbygget. Det indvinder over 300.000 m3 vand på årsbasis. Det forsyner 1.480 parcelhuse, 3200 fritidshuse, 220 landbrug samt områdets virksomheder og institutioner.

  Udsholt Vandværk var siden opførelsen ejet og drevet af Gribskov Kommune. I de senere år var Udsholt Vandværk det eneste kommunalt ejede vandværk. Alle de øvrige vandværker i kommunen var privat ejet og drevet af forbrugerne i de respektive forsyningsområder.

  Den nye lovgivning for kommunernes drikkevandsforsyning og spildevandsforsyning (vandsektorlovgivningen), som trådte i kraft pr. 1. januar 2010, stillede krav om, at forsyningsvirksomhederne skulle drives i selskabsform. Dette førte til, at Gribskov Kommune udskilte sin spildevandsforsyning i Gribvand Spildevand A/S pr. 31.12.2009. Samtidig var det naturligt for kommunen at undersøge mulighederne for at afvikle det kommunale ejerskab til Udsholt Vandværk. Særlige overgangsbestemmelser i skattelovgivningen som led i den nye vandsektorlovgivning gjorde det muligt for kommunen at overdrage vandværkets værdier til forbrugerne vederlagsfrit, uden at dette udløste skattepligt hos forbrugerne.

  En kreds af formænd for grundejerforeninger i Udsholt Vandværks forsyningsområde tog i efteråret 2009 skridt til at stifte andelsselskabet Udsholt Vandværk A.m.b.a. Der blev samtidig indledt forhandlinger mellem disse initiativtagere og Gribskov Kommune om vilkårene for overtagelse af vandværket. Initiativtagerne var repræsenteret af egen advokat (Thyregod Advokater) under forhandlingerne. Initiativtagerne og advokaten stillede igennem forhandlingsforløbet mange krav til kommunen om oplysninger om vandværket og driften. Vilkårene for overdragelsesaftalen blev grundigt forhandlet med udgangspunkt i et udkast til overdragelsesaftale udarbejdet af Rambøll, som var kommunens eksterne rådgiver. Kommunens revisor deltog ligeledes i arbejdet med overdragelsen.

  Byrådets besluttede den 14. september 2009 at bemyndige administrationen til at arbejde videre med overdragelsen af vandværket til forbrugerne på nærmere anførte vilkår, herunder et udkast til overdragelsesaftale.

  B. Overdragelsesaftalen
  Overdragelsesaftalen mellem Gribskov Kommune og Udsholt Vandværk A.m.b.a. under stiftelse blev underskrevet den 18. december 2009. Kommunen overdrog med denne aftale Udsholt Vandværk til andelsselskabet med aktiver og passiver pr. 31. december 2009. Aftalen er vedhæftet denne dagsorden som Bilag 1.

  Aftalen tog afsæt i, at vandværkets bygninger og tekniske anlæg indgik i kommunens brugerfinansierede aktiver. Den bogførte værdi heraf udgjorde kr. 15,1 mio pr. 31. december 2009. Disse værdier kunne overdrages vederlagsfrit til forbrugerne.

  Vandværkets grundarealer tilhørte derimod kommunens skattefinansierede aktiver og de kunne ikke overdrages vederlagsfrit til forbrugerne. Det blev foreløbigt vurderet, at vandværket ville få brug for at have et særskilt udmatrikuleret areal på 18.682 m2 incl. vej på 1.036 m2. Prisen for dette areal blev aftalt til kr. 80 pr. m2, som var udtryk for handelsværdien for landzonearealer fastsat på grundlag af oplysninger om gennemførte handelspriser i kommunen og som var i overensstemmelse med, hvad Gribvand Spildevand A/S betalte til kommunen i forbindelse med overtagelsen af de mange spildevandsanlæg i landzone. Prisen var blevet besluttet på Byrådets møde den 14. september 2009. På denne baggrund blev købesummen for vandværksarealerne foreløbigt opgjort til kr. 1.411.680 (17.646 m2 á kr. 80, idet vejarealet udgik af beregningen). Den endelige købesum skulle opgøres, når endelig udstykning havde fundet sted ifølge overdragelsesaftalens § 4, stk. 3.

  Købesummen for grundarealerne skulle berigtiges ved modregning i mellemregningen mellem vandværket og kommunen, når der forelå endeligt tinglyst adkomst, jfr. overdragelsesaftalens § 5, stk. 3.

  Mellemregningen var ved overdragelsesaftalens indgåelse foreløbigt opgjort til kr. 2.140.000 pr. 31. december 2009 i vandværkets/andelsforeningens favør, jfr. bilag A, litra f til overdragelsesaftalen. Dette beløb ville blive reduceret med den betaling af købesummen for grundarealet, som vandværket/andelsforeningen skulle foretage.

  Overdragelsesaftalen indeholdt i § 11 en bestemmelse om ansvar, hvori det var anført, at Udsholt Vandværk A.m.b.a. overtog samtlige aktiver, som der var og forefandtes og at kommunen ikke gav indeståelser for stand, fejl eller mangler, idet Udsholt Vandværk A.m.b.a fraskrev sig retten til at gøre nogen for misligholelsesbeføjelser gældende mod kommunen ud over vanhjemmel.

  C. Forløbet efter overdragelsesaftalens indgåelse
  I perioden efter overdragelsesaftalens indgåelse var der et omfattende samarbejde mellem repræsentanter for kommunen og den bestyrelse for vandværket/andelsforeningen, som blev udpeget i forbindelse med andelsforeningens stiftelse. Der blev afholdt en møderække til drøftelse af de mange forhold og spørgsmål, der opstod i forbindelse med transaktionens gennemførelse.

  Et af de drøftede punkter var udstykningen af det grundareal, der skulle tilhøre vandværket. På grundlag af en udstykningsplan af 23. april 2010 udarbejdet af Landinspektørgruppen i Hillerød blev det besluttet, at arealet kunne reduceres til 15.022 m2, heraf vej 1.111 m2, hvilket var væsentligt mindre end det oprindeligt beregnede areal. Købesummen for det reducerede areal var kr. 1.112.880.

  Efter generalforsamlingen den 8. maj 2010 blev hele bestyrelsen for Udsholt Vandværk A.m.b.a. udskiftet. Der blev afholdt et møde den 24. juni 2010 mellem Per Roswall som ny bestyrelsesformand og repræsentanter for kommunens administration. På dette møde blev mellemregningen kort berørt sammen med diverse driftsorienterede emner. Vandværkets bestyrelse ønskede efterfølgende ikke at medvirke til at vandværket fik tinglysningsmæsig adkomst til grundarealerne.

  Der har været senere drøftelser mellem parterne om afvikling af mellemregningen, bl.a. på et møde den 23. november 2012. Ifølge den opgørelse af mellemregningen, der forelå på mødet, udgjorde kommunens tilgodehavende kr. 1.207.114. Opgørelsen vedhæftes denne dagsorden som Bilag 2. I opgørelsen indgik udgifter på i alt kr. 383.643, som blev debiteret vandværket til dækning af selskabsgørelsesudgifter, herunder udgifter på kr. 175.449 i form af betaling for forbrugt tid hos de medarbejdere i kommunen, som var beskæftiget med vandværkets overdragelse til forbrugerne. På mødet omtalte vandværkets repræsentant en række fejl og mangler ved vandværket og stillede krav om kompensation. Kommunens repræsentanter opfordrede vandværkets bestyrelse til at redegøre nærmere for sine synspunkter. Der blev i forbindelse med mødet indgået en aftale mellem parterne om suspension af passivitet og forældelse af det økonomiske mellemværende.

  Vandværkets bestyrelse fremsendte den 3. december 2012 en redegørelse med tilhørende notat for de fejl og mangler, der ifølge opfattelsen hos vandværkets bestyrelse var til stede ved vandværkets overdragelse til forbrugerne. Redegørelsen er vedhæftet denne dagsorden som Bilag 3. Bestyrelsen fremhævede navnlig:

  1. Der var et betydeligt generelt efterslæb på vedligeholdelsen af vandværket og ledningsnettet.
  2. Ledningsnettet var utæt og udløste strafafgift til staten for vandspild.
  3. Udsholt Vandværk A.m.b.a. måtte som ny ejer indtræde i det igangværende projekt med udskiftning af vandmålere.
  4. Der var behov for udskiftning af el-krafttavle, som var direkte ulovlig.
  5. Der var behov for renovering af iltningsblæsere, rentvandspumper mv.
  6. Der var ingen separat indhegning eller videoovervågning af vandværkets område.


  Der blev den 6. februar 2013 afholdtes et møde mellem parterne til drøftelse af vandværkets krav om kompensation. Muligheden for en forligsmæsig løsning blev drøftet. Et notat fra mødet er vedhæftet denne dagsorden som Bilag 4.

  Vandværkets bestyrelse fremsendte straks efter mødet dokumentation for udgifterne til udskiftning af el-tavle mv. Udgifterne er kr. 722.877 excl. moms. En opgørelse med underbilag er vedhæftet som Bilag 5.

  D. Vurdering af vandværkets kompensationskrav
  Alle de ovenfor i afsnit C under punkt 1-6 nævnte forhold gjorde sig gældende på tidspunktet for forbrugernes overtagelse af vandværket. Det er imidlertid væsentligt at bemærke, at den daværende bestyrelse for Udsholt Vandværk A.m.b.a. under stiftelse var opmærksom på forholdene nævnt i punkt 1-3 og 5-6 ved underskrift af overdragelsesaftalen den 18. december 2012, idet de relevante oplysninger var stillet til rådighed af kommunen.

  Det forholder sig imidlertid således, at behovet for udskiftning af el-tavlen omtalt under punkt 4 ikke var kendt ved overdragelsesaftalens indgåelse. Udgifterne til udskiftning på kr. 722.877 excl. moms må betegnes som ret betydelige. Udsholt Vandværk A.m.b.a. kan med nogen ret gøre gældende, at der var tale om en væsentlig mangel, som burde have været belyst inden overdragelsen. Det kan ikke udelukkes, at Udsholt Vandværk A.m.b.a. vil kunne få medhold i et krav om kompensation uanset ansvarsfraskrivelsesklausulen omtalt i afsnit B ovenfor. Administrationen kan derfor anbefale, at der ydes vandværket en delvis kompensation, der skønsmæssigt kan fastsættes til kr. 600.000 excl. moms. Vandværkets bestyrelse har godkendt en sådan løsning.

  E. Konklusion
  Administrationen indstiller, at Gribskov Kommune yder Udsholt Vandværk A.m.b.a. en kompensation på kr. 600.000 til delvis dækning af vandværkets krav vedr. den ulovlige el-tavle og samtidig til fuld og endelig afgørelse af alle vandværkets krav. Betalingen sker ved, at kommunens tilgodehavende ifølge mellemregningskontoen senest opgjort til kr. 1.207.114 excl. moms reduceres med kr. 600.000. Den tinglysningsmæssige berigtigelse af overdragelse af grundarealet og afregning af kommunens resttilgodehavende skal ske uden forsinkelse.


  Lovgrundlag
  -


  Økonomi
  Administrationens løsningsforslag indebærer, at kommunens provenu ved overdragelse af Udsholt Vandværk reduceres med kr. 600.000 excl. moms


  Høring
  Løsningsforslaget er et resultat af forhandlinger med bestyrelsen for Udsholt Vandværk A.m.b.a.


  Bilag

  1. Underskrevet overdragelsesaftale med bilag A-C
  2. Mellemregning pr. 08.11.12
  3. Brev af 03.12.12 med redegørelse og notat
  4. Notat fra møde 06.02.13
  5. Opgørelse og underbilag vedr. udgifter til el-tavle  Indstilling
  Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet, at

  1. Kommunen yder Udsholt Vandværk A.m.b.a. en kompensation på kr. 600.000 excl. moms til fuld og endelig afgørelse af de i sagsfremstillingen omtalte krav og på de øvrige vilkår anført i afsnit E i sagsfremstillingen.
  2. Kommunens restprovenu ifølge mellemregningskontoen overføres til byudviklingspuljen (mellemværendet er senest opgjort til kr. 1.207.114 excl. moms, hvori fragår kompensationsbeløbet på kr. 600.000)  Tidligere udvalgsbeslutninger
  Teknisk Udvalgs beslutning den 27-02-2013:

  1. Tiltrådt
  2. Tiltrådt  Økonomiudvalgets beslutning den 04-03-2013:
  Tiltrådt.
  Børge Sørensen fraværende med afbud.


  Beslutning
  ØUs indstilling tiltrådt.

  Poul-Erik Høyer fraværende med afbud.

  54. Græsted Fjernvarme: Projektforslag for ny ringledning og tilslutning af Rosendalsvej og dele af Hyldekrogen og Æblehavevej
  13.03P00 - 2012/65464

  Sagsfremstilling
  Baggrund

  På grund af tilslutning af nye forbrugere de senere år har Græsted Fjernvarme et problem de koldeste dage med at få varmen op til den nordlige del af byen, hvilket giver et forsynings- sikkerhedsmæssigt problem. Årsagen til forsyningsproblemerne er, at der er en hydraulisk begrænsning i det eksisterende ledningsnet som følge af de senere års tilslutninger.

  For at afhjælpe forsyningsproblemerne ønsker Græsted Fjernvarme at etablere en ledningsforstærkning, og der er i dette projektforslag undersøgt to løsningsmodeller (se Bilag 1 i projektbeskrivelsen):

  1. En løsning 1, der indebærer etablering af en ø168 mm ringledning på Æblehavevej og Rosendalsvej med henblik på at lave en ekstra forbindelse mellem Skovhusvej og Nyvej.

  2. En løsning 2, der indebærer renovation og opdimensionering 141 m i Nyvej fra ø139 mm til ø219 mm. S

  Græsted Fjernvarme peger selv på løsning 1 som den mest optimale.


  Projektbeskrivelse
  Græsted Fjernvarme har i forlængelse heraf valgt at ansøge om at etablere en ringledning, dvs. en udvidelse, således, at der kan opnås nytilslutninger (løsning 1). Distributionsledningen vil fortrinsvis blive fremført i eller langs offentlig vej. I tilfælde, hvor ledningerne ikke fremføres i offentlig vej, er det Græsted Fjernvarmes ansvar at indgå aftale med de berørte lodsejere. Det område, som ønskes forsynet med fjernvarme består af 19 ejendomme, hvoraf 14 har oliefyr og 5 har elvarme (de omfattede ejendomme fremgår specifikt af bilag 2 i projektbeskrivelsen). Fjernvarmeværket har fået positive tilkendegivelser om, at 13 (90%) af oliefyrskunderne ønsker at konvertere til fjernvarme i 2013 og den resterende i 2018, mens elvarmekunderne ikke forventes tilsluttet. Der indføres ikke tilslutningspligt, hvis projektforslaget godkendes. Etableringen forventes påbegyndt efter godkendelsen.

  Vurdering
  Kapacitetsudvidelse og udvidelse i antal forbrugere, særligt i byområderne, vurderes overordnet som positivt, især når oliekunder konverterer. Dels bliver fjernvarme billigere, jo flere der tilsluttes, dels går udviklingen i retning af fossilfri opvarmning (Græsted fjernvarme er flisfyret), og dels anses det som en god udvikling i forhold til, at kommunen fortsat kan være attraktiv, når oliefyrede huse, hvor muligt, overgår til fjernvarme, bl.a. fordi det på langt sigt er billigere, end at forblive på olie.

  De økonomiske konsekvenser for brugerne er positive set over flere år, til trods for en høj investering i forbindelse med tilslutning (se afsnit 8 i projektbeskrivelsen).

  Brugerøkonomi (priser inkl. moms):

  Investering
  Fjernvarme (diverse tilslutningsomkostninger) = 68.750 kr.
  Evt. nyt oliefyr = 50.000 kr.

  Årlige varmeudgifter
  Fjernvarme = 12.281,25 kr.
  Olie (afhængig af udskiftning af fyr og oliepris) = 20.365,22 - 27.111,76 kr.


  Samlede udgifter
  Fjernvarme = 16.922,03 kr.
  Olie (afhængig af udskiftning af fyr og oliepris) = 21.939,41 - 29.332,35 kr.

  De laveste årlige omkostninger findes således ved fjernvarme.


  En forudsætning for, at kommunalbestyrelsen kan godkende et projektforslag er, at projektforslaget er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse om at fremme den mest samfundsøkonomiske og miljømæssige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand, samt at formindske energiforsyningens afhængighed af olie. Kommunen kan alene godkende det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, hvilket forudsætter en samfundsøkonomisk analyse med udgangspunkt i Energistyrelsens vejledning på området. Det er også disse beregningsprincipper, der er anvendt her.

  Der er i projektet foretaget en gennemgående samfundsøkonomisk beregning, som dog peger på et samfundsøkonomisk underskud på 357.000 kr. Da der er en negativ samfundsøkonomi, men samtidig også det formål at forbedre forsyningssikkerheden - det forudsætter enten løsning 1 eller 2 - er der beregnet et alternativt scenarium. Det alternative scenarium - renovation og opdimensionering af den nuværende ledning (løsning 2) - viser dog et samfundsøkonomiske underskud på 927.000 kr. Dertil kommer, at løsning 1 tager udgangspunkt i en kalkulationsrente (eller diskonteringsrente) på 5%, hvilket ganske vist er i overensstemmelse med Energistyrelsens vejledning, men som mange har peget på er for høj og endda direkte hæmmer investeringer i den kollektive varmeforsyning. Laves f.eks. en følsomhedsberegning med en mindre kalkulationsrente på 3 eller 3,5%, hvilket ligger på niveau med Sverige eller Tyskland, så giver projektet et meget lille samfundsøkonomisk underskud på 48.000 kr. Endelig er formålet forbedring af forsyningssikkerheden og sammenholdt med de miljømæssige gevinster, vurderer administrationen, at projektforslaget bør godkendes.


  Lovgrundlag
  Bekendtgørelse nr. 1295 af 13/12/2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg stiller krav om, at kommunalbestyrelsen behandler projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning.
  Projektet medfører udbygning af forsyningsområdet, således, at de pågældende individuelt forsynede ejendomme får mulighed for at tilslutte sig fjernvarme.

  Det er alene et krav, at et projekt skal vurderes samfundsøkonomisk jf. §24 i bekendtgørelsen. Der er ingen krav til rentabilitet mv.


  Økonomi
  -


  Miljøforhold
  Kommunen har foretaget en VVM-screening og vurderer, at projektet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, og at det derfor ikke er VVM-pligtigt.

  De samlede CO2-ækvivalente emissioner over 20 år er beregnet til 30 ton ved fjernvarmeprojektet, mens emissionerne er på 1.253 ton ved fortsat oliefyring i ejendommene. Det vil sige en reduktion på omkring 98 %.

  Beregninger viser et meget stort fald i CO2-ækvivalente emissioner, hvis der sammenlignes med fortsat oliefyring. CO2-ækvivlenter er de samlede emissioner af CO2, CH4 og N2O. For træflis, som er udgør fyringsgrundlaget hos Græsted Fjernvarme, er emissionerne ifølge Energistyrelsen:

  CO2 = 0
  CH4 = 98 g/MWh (21 gCO2/gCH4)
  N2O = 13 g/MWh (310 gCO2/gN2O)

  Pr. produceret MWh varme bliver emissionen af CO2-ækvivalenter fra fjernvarmeværket på 6 kg/MWh
  Tilsvarende fås for et oliefyr en emission på 314 kg/MWh.
  Derved fremkommer den store relative reduktion i emission i CO2-ækvivalenter.


  Høring
  Kommunens afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt har været annonceret i 4 uger, og der indgik ingen bemærkninger fra de klageberettigede.
  Hvis projektet godkendes sendes det i høring hos de berørte parter og vil blive betragtet som godkendt, såfremt der i den 8 ugers høringsperiode ikke indgår høringssvar. Indgår der høringssvar vil projektet blive optaget til fornyet politisk behandling.


  Bilag
  Projektforslag fra Græsted Fjernvarme


  Indstilling
  Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at:

  1. Sende projektforslaget i høring hos de berørte parter.
  2. Godkende projektforslaget, forudsat der ikke indkommer svar i høringsperioden.
  3. Genoptage projektforslaget til fornyet politisk behandling, såfremt der indkommer høringssvar.  Tidligere udvalgsbeslutninger
  Teknisk Udvalgs beslutning den 27-02-2013:

  1. Tiltrådt
  2. Tiltrådt
  3. Tiltrådt

  Økonomiudvalgets beslutning den 04-03-2013:
  Tiltrådt.
  Børge Sørensen fraværende med afbud.


  Beslutning
  Tiltrådt.

  Poul-Erik Høyer fraværende med afbud.

  55. Endelig vedtagelse af forslag til tillæg nr. 18 til kommuneplan 2009-21 for Gribskov Kommune
  01.02P00 - 2012/52005

  Sagsfremstilling
  Forslag til Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2009-21 for Gribskov Kommune har været offentligt fremlagt i perioden 11.12.2012 til den 05.02.2013 sammen med forslag til lokalplan 512.13 for boligområdet Skovgårdshave i Helsinge (se særskilt punkt på dagsordenen) og forelægges nu med henblik på endelig vedtagelse.

  Forslag til Tillæg nr. 18 fremgår af Bilag 1.

  Tillægget omfatter et område beliggende i byzone omfattende den eksisterende gl. Tofteskole inklusiv idrætsbane og idrætshal. I alt et areal på ca. 5 Hektar.

  Baggrund
  Tillægget skal følge behandling af forslag til lokalplan 512.13. Dette lokalplanforslag er udarbejdet for at skabe de planlægningsmæssige rammer for området kan anvendes til boligformål til helårsbeboelse med tilhørende fælleshus, friarealer og parkering. Lokalplanen skaber plangrundlag for opførelse af op til 115 række-, kæde- og dobbelthuse eller fritliggende en-familiehuse. Bebyggelsesprocenten bliver maksimalt 30% for området som helhed.

  Lokalplanområdet er i gældende Kommuneplan 2009-21 en del af rammeområde 1.D.04 Skole ved Tofte, som udlægger området til skole og idrætsformål. Der er desuden fastlagt en lokal cykelrute i gennem området i kommuneplanens retningslinjer.

  Forslag til Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2009-21 for Gribskov Kommune bringer lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen ved at udlægge et nyt rammeområde 1.B.24 og 1.D.14.

  Den gældende anvendelsesbestemmelse er ændret til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav boligbebyggelse, mindre service-erhverv som naturligt kan indpasses i et boligområde, herunder læge- og tandlægeklinikker for rammeområde 1.B.24 og til offentlige formål som kultur- og idrætsformål, samt messe-aktiviteter, loppemarkeder, aktiviteter under folkeoplysningsloven og lignende for rammeområde 1.D.14.

  Ændringen begrundes med at der ved indvielse af den nye Nordstjerneskole i Helsinge, ikke længere er behov for at benytte skolebygningerne på Skovgårdsvej til offentlige skoleformål. En omdannelse af området til boligformål, vil øge boligudbudet ved fortætning frem for inddragelse af nye byudviklingsarealer og kunne bidrage til at styrke kommunens hovedby, Helsinge, som en attraktiv boligby. Nærheden til det åbne land og bymidten betyder, at det fremtidige boligområde til være attraktivt for de, der både ønsker at leve tæt på naturen, og samtidig have institutioner, idrætsfaciliteter, kollektiv trafik, handelsmuligheder mv. relativt tæt på bopælen.

  Indsigelser/bemærkninger til tillægget
  Der er i forbindelse med offentlighedsfasen modtaget 1 indsigelse til Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2009-21 for Gribskov Kommune. Indsigelsen går på at indsiger ikke finder at begrundelsen for at ændre områdets anvendelse til boligområde, er overbevisende.

  Notat med gennemgang af indsigelsen med administrationens vurdering og anbefalinger fremgår af Bilag 1.

  Indsigelsen ligger i sagen.

  Administrationen anbefaler, at Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2009-21 vedtages endeligt uden ændringer.


  Lovgrundlag
  Lov om planlægning, LBK nr. 937 af 24. sept. 2009 med senere ændringer og tilføjelser.
  Lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 936 af 24.09.2009.
  Kommuneplan 2009-21 for Gribskov Kommune.


  Økonomi
  -


  Miljøforhold
  I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer har Plan- og Miljøudvalget på deres møde den 09.01.2013, besluttet at lokalplanforslaget med tilhørende kommuneplantillæg ikke skal miljøvurderes. Beslutninger har været annonceret på www.gribskov.dk fra den 10.01.2013 til den 07.02.2013.


  Høring
  Forslag til Tillæg nr. 18 har været fremlagt offentligt i perioden 11.12.2012 til 05.02.2013.


  Bilag
  Bilag 1 PMU 20.02.2013: Behandling af indsigelse med administrationens vurdering og anbefalinger til denne
  Bilag 2 PMU 20.02.2013: Forslag til Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2009-21 for Gribskov Kommune


  Indstilling
  Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

  1. at Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2009-21 for Gribskov Kommune vedtages endeligt uden ændringer.  Tidligere udvalgsbeslutninger
  Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 20-02-2013:

  1. Tiltrådt.


  Fraværende var med afbud: Børge Sørensen

  Økonomiudvalgets beslutning den 04-03-2013:
  Tiltrådt.
  Børge Sørensen fraværende med afbud.


  Beslutning
  ØUs indstilling tiltrådt.

  Poul-Erik Høyer fraværende med afbud.

  57. Frigivelse af midler til rådgivning mv. i forbindelse med etablering af børnebyer i Ramløse, Blistrup og Esrum/Esbønderup
  00.30S00 - 2013/02241

  Sagsfremstilling
  I forbindelse med etablering af børnebyer jf. budgetaftalen 2013-2016 og i samspil med sag omkring organisering af børnebyarbejdet i de tre lokalområder Ramløse, Esrum/Esbønderup og Blistrup tages denne sag op med henblik at frigive midler til projektering og rådgivning for dette arbejde i 2013-1015.

  Ramløse
  Der ansøges om frigivelse af midler til projektering og rådgivning i forbindelse med etablering af børneby i Ramløse.
  Projekterne i Ramløse skal udføres i løbet af 2013 og 2014.
  Det største projekt ligger i 2013 og vedrører projektering og udførelse af vuggestue og børnehave i en eksisterende bygning.

  Hovedopgaven omfatter udarbejdelse af myndighedsprojekt, hovedprojekt og udførelse.
  Hovedopgaven er ombygning af eksisterende skolelokaler til vuggestue og børnehave og specialbørnehave, samt etablering af nye udendørs faciliteter til vuggestue/børnehave og specialbørnehaven.

  Ved at flytte vuggestue og børnehave ind på skolen frigives to selvstændige bygninger, dagtilbud Kastanien og dagtilbud Lærken, og der frigives areal i Gribskov Specialbørnehave ved, at specialbørnehaven flyttes ind i Ramløse.
  Øvrige projekter i Ramløse er mindre justeringer af de eksisterende forhold, som f. eks. ombygning af faglokaler, til almindelige undervisningsrum eller mødelokaler.

  Entrepriserne for udførelsen udbydes i fagentrepriser således at mindre virksomheder har mulighed for at kunne deltage i udførelsen.

  Inden projekteringen kan påbegynde, skal rådgiverydelsen sendes i udbud. Det vil ske i løbet af februar måned 2013. Det forventes, at der kan indgås kontrakt ultimo februar 2013.

  Som klausul i annonce på Gribskov Kommunes hjemmeside, vedrørende tilkendegivelse om deltagelse i tilbudsgivning på rådgiverydelsen, er der tilføjet, at Gribskov Kommune forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne tilkendegivelser.
  Der er tidsfrist for at fremsætte ønske om deltagelse i tilbud på rådgivning onsdag den 13. februar 2013.

  Ud fra de indkomne tilkendegivelser udvælges 4 bydende, som vil blive kontaktet onsdag den 13. februar 2013 for at høre om der stadig er interesse for deltagelse i licitationen vedr. rågivningsydelsen.
  Ved efterfølgende kontraktindgåelse, efter licitation på rådgiverydelsen, tages der forbehold for, at byrådet skal godkende det endelig valg af rådgiver.

  Esrum/Esbønderup
  Der ansøges om frigivelse af midler til projektering og rådgivning i forbindelse med etablering af børneby i Esrum/Esbønderup.
  Projekter i Esrum/Esbønderup skal udføres i løbet af 2014, 2015 og 2016.
  De største projekter ligger i 2015 og 2016 og vedrører projektering og udførelse af vuggestue og børnehave i en eksisterende bygning, samt projektering og udførelse af FO i en af de eksisterede bygninger, da den pavillon, der i dag benyttes af FO, tænkes nedrevet medio 2013. I den mellemliggende periode kan flyttes FO'en flytte ind i midlertidige lokaler på skolen, inden den endelig placering er fastlagt og etableret.

  Hovedopgaven omfatter udarbejdelse af ideoplæg, projektforslag, myndighedsprojekter, hovedprojekter og udførelser.
  Hovedopgaven er ombygning af eksisterende bygninger og lokaler til vuggestue/børnehave og FO, samt etablering af udendørs faciliteter enten til FO eller dagtilbud. Det afhænger af den endelige placering af FO og dagtilbud i de eksisterende bygninger og lokaler, om der skal etableres udendørsarealer for FO eller dagtilbud.
  Ved at flytte vuggestuer/børnehaver ind på skolen frigives 2 ejendomme, der huser dagtilbudet Skovkanten og er placeret i Esrum
  Øvrige projekter for Esrum/Esbønderup er mindre justeringer af de eksisterende forhold, som f. eks. ombygning af faglokaler til almindelige klasselokaler og istandsættelse af udvalgte områder generelt.

  Entrepriserne for udførelsen udbydes i fagentrepriser således at mindre virksomheder har mulighed for at kunne deltage i udførelsen.

  Inden projekteringen kan påbegynde, skal rådgiverydelsen sendes i udbud. Det vil ske i løbet af februar måned 2013, og det forventes, at der kan indgås kontrakt ultimo februar 2013.

  Som klausul i annonce på Gribskov Kommunes hjemmeside vedrørende tilkendegivelse om deltagelse i tilbudsgivning på rådgiverydelsen, er der tilføjet, at Gribskov Kommune forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne tilkendegivelser.
  Der er tidsfrist for at fremsætte ønske om deltagelse i tilbud på rådgivning onsdag den 13. februar 2013.

  Ud fra de indkommende tilkendegivelser vælges 4 bydende, som vil blive kontaktet onsdag den 13. februar 2013 for at høre, om der stadig er interesse for deltagelse i licitationen vedr. rågivningsydelsen.

  Ved efterfølgende kontraktindgåelse, efter licitation på rådgiverydelsen, tages der forbehold for at byrådet skal godkender det endelig valg af rådgiver.

  Blistrup
  Der ansøges om frigivelse af midler til projektering og rådgivning i forbindelse med etablering af børneby i Blistrup.
  Projekterne i Blistrup skal udføres i løbet af 2013 og 2014.
  Det største projekt ligger i 2013 og 2014 og omhandler projektering og udførelse af børnehave og vuggestue i en eksisterende blok på skolen.

  Hovedopgaven består i udarbejdelse af ideoplæg, projektforslag, myndighedsprojekter, hovedprojekter og udførelser.
  Hovedopgave vil være ombygning af eksisterende skolelokaler til vuggestue og børnehave, samt etablering af nye udendørs faciliteter hovedsagelig til vuggestue/børnehave.
  Ved at flytte vuggestue og børnehave ind på skolen frigives 2 ejendomme i Blistrup, der i dag huser 2 daginstitutioner, Brumbassen og Blistrup Børnehave.
  Øvrige projekter i Blistrup vil være mindre rokeringer og justeringer af de eksisterende forhold, såsom istandsættelse af udvalgte områder, der bliver berørt i forbindelse med etablering af børneby på skolen.

  Entrepriserne for udførelsen udbydes i fagentrepriser således at mindre virksomheder har mulighed for at kunne deltage i udførelsen.

  Inden projekteringen kan påbegyndes, skal rådgiverydelsen sendes i udbud. Det vil ske i løbet af februar måned 2013, og det forventes, at der kan indgås kontrakt ultimo februar 2013.

  Som klausul i annonce på Gribskov Kommunes hjemmeside, vedrørende tilkendegivelse om deltagelse i tilbudsgivning på rådgiverydelsen, er der tilføjet, at Gribskov Kommune forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne tilkendegivelser.
  Der er tidsfrist for at fremsætte ønske om deltagelse i tilbud på rådgivning onsdag den 13. februar 2013.

  Ud fra de indkommende tilkendegivelser vælges maximalt 4 bydende, som vil blive kontaktet onsdag den 13. februar 2013 for at høre, om der stadig er interesse for deltagelse i licitationen vedr. rågivningsydelsen.
  Ved efterfølgende kontraktindgåelse, efter licitation på rådgiverydelsen, tages der forbehold for at byrådet skal godkende det endelig valg af rådgiver.


  Lovgrundlag
  -


  Økonomi
  Der ansøges om frigivelse af 5,0 mio. kr. fra anlægsprojektet Børnebyer til projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale til fagentrepriser for de 3 børnebyer i Ramløse, Blistrup og Esrum/Esbønderup. Beløbet dækker samtlige rådgiverydelser i 2013, 2014, 2015 og 2016.


  Bilag
  -


  Indstilling
  Administrationen indstiller, at Børneudvalget anbefaler Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

  1. at frigive 5 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på anlægsbudgettet til projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale til etablering af børnebyer.  Tidligere udvalgsbeslutninger
  Børneudvalgets beslutning den 19-02-2013:

  1. Anbefales  Økonomiudvalgets beslutning den 04-03-2013:
  Tiltrådt.
  Børge Sørensen fraværende med afbud.


  Beslutning
  ØUs indstilling tiltrådt. Projektet i Blistrup vedrører den nye skoleafdeling.

  Poul-Erik Høyer fraværende med afbud.


  Sager behandlet på lukket møde:
  Punkt 56: Udbud sundhed og social; 2014: Projekt og tidsplan
  Beslutning: Byrådet tiltrådte Økonomiudvalgets indstilling om at godkende projekt- og procesplanen for udbuddet; samt delegerede kompetencen til Økonomiudvalget til at godkende Udbudsbekendtgørelsen.

  Punkt 58: Beredskab - Forlængelse af aftale med Falck om brandslukning
  Beslutning: Byrådet besluttede at videreføre aftale med Falck om brandslukning frem til 30.6.2016 med mulighed for forlængelse på 2 x 2 år.

  Aftalen tilpasses Plan for Gribskov Kommunes redningsberedskab som Byrådet godkendte 18.6.2012.

  Punkt 59: Forberedelse af salg af ejendomme.
  Beslutning: Byrådet besluttede at administrationen går videre i forhandlingerne omkring salg af ejendommen. O stemte imod punktet.

  Punkt 60: Forberedelse af salg af ejendom
  Beslutning: Byrådet besluttede at tiltræde økonomiudvalgets indstilling om at ejendommen ikke sættes til salg.

  Punkt 61: Ansøgning om alkoholbevilling.
  Beslutning: Byråddet besluttede at tildele alkoholbevilling til Casablanca I/S; Smidstrup Strandvej 14; 3250 Gilleleje i en periode på 8 år; med bemærkning om at alkoholbevillingen kan tilbagekaldes; såfremt det skønnes at medføre væsentlige gerne; herunder støj; lugt mm.

  Punkt 62: Ansøgning om alkoholbevilling.
  Beslutning: Byråddet besluttede at tildele alkoholbevilling til Roma Pizza og Grill I/S; Græsted Hovedgade 16; 3230 Græsted; i en periode på 2 år; med bemærkning om at alkoholbevillingen kan tilbagekaldes; såfremt det skønnes at medføre væsentlige gerne; herunder støj; lugt mm. Begrænsningen af alkoholbevillingen begrundes med virksomhedens samledes økonomiske situation.

  Punkt 63: Ansøgning om alkoholbevilling
  Beslutning: Byrådet besluttede at give afslag på alkoholbevilling grundet virksomhedens samlede økonomiske situation.

  Punkt 64: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling.
  Beslutning: Byråddet besluttede at tildele alkoholbevilling til Bella Donna Pizza Restaurant; Østergade 28; 3200 Helsinge; i en periode på 8 år; med bemærkning om at alkoholbevillingen kan tilbagekaldes; såfremt det skønnes at medføre væsentlige gerne; herunder støj; lugt mm.

  Punkt 65: Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer
  Beslutning: Byråddet besluttede at tildele alkoholbevilling til Restaurant Heaven Crane; Vestergade 32; 3200 Helsinge; i en periode på 2 år; med bemærkning om at alkoholbevillingen kan tilbagekaldes; såfremt det skønnes at medføre væsentlige gerne; herunder støj; lugt mm. Begrænsningen af alkoholbevillingen begrundes med virksomhedens samledes økonomiske situation.

  Punkt 66: Alkoholbevilling: Ansøgning om godkendelse af bestyrer.
  Beslutning: Byrådet godkendte bestyrer. Samtidigt godkendete Byrådet ny bestyrelse.


  Mødet startet:
  05:00 PM

  Mødet hævet:
  11:15 PM