Teknisk Udvalg

Publiceret 20-09-2017

Onsdag den 20-09-2017 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
69 Teknisk Udvalgs behandling af Økonomiudvalgets 1. behandling, budget
2018-2021
70 Vejbidrag - aftale med Gribvand om afregning af vejbidrag for tidligere år
71 Høringssvar om ændring af usikre overgange på lokalbanen i Dronningmølle
72 Stiplan 2016. Opfølgning
73 Spildevandsplan 2018-2021


Efterretningssager
74 Gribvand - rapportering til ejer 2. kvartal 2017
75 Afslutning af årets badesæson og Blå Flag 2017
76 Musik i Lejet. Evaluering af 2017


Lukkede
77 Bekæmpelse af rotter i kloakken - finansiering


Efterretningssager - Lukket
78 Gilleleje Læringsområde

Medlemmer:

Bo Jul Nielsen Brian Lyck Jørgensen
Jørgen Emil Simonsen Knud Antonsen
Michael Hemming Nielsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:

Meddelelser:
Henvendelse fra 'Gribskov md havdambrug' vedr. ønske om skiltning på offentlige arealer blev drøftet. Generelt ønskes ikke skiltning af politiske budskaber.
Administrationen orienterede om henvendelse fra Movia om rejseinformation til virksomheder.
Administrationen orienterede om henvendelser vedr. Park Alle, og den videre proces.
Administrationen orienterede om drøftelse vedr. ændringsforslag vedr. linieføring til Græsted-Gilleleje vejen. Der vil blive forelagt en sag omk. videre tiltag omkring undersøgelser. Administrativt lægges der ikke op til en ændret linieføring. Det blev foreslået, at man vurdere muligheden for at bruge Ålekistevej.
Knud Antonsen spurgte til status vedr. oprensning af Ramløse å. Der er ikke ryddet endnu.
Knud Antonsen spurgte til status vedr. retablering af gadelys i Mårum. Dette sker, hvis der er rum i budgettet.
Knud Antonsen spurgte til status vedr. asfalt i Ramløse
Bo Jul Nielsen takkede på vegne af Inger Hansen for asfaltering af stier i Gilleleje
Brian Lyck Jørgensen orienterede om møde vedr. på grundejerforeningens veje ved Helene Kilde. Der er opfordret til dannelse af vejlaug.

Åbne

69. Teknisk Udvalgs behandling af Økonomiudvalgets 1. behandling, budget 2018-2021
00.30S00 - 2017/24239

Sagsfremstilling
Indledning
Teknisk Udvalg behandler sagen for at få orientering om Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2018-2021 og for at anbefale en beslutning om foreløbige takster til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagen forelægges parallelt for alle fagudvalg og samles til beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund
Økonomiudvalget har den 28. august foretaget 1. behandling af budget 2018 med overslagsår og sender det til behandling i fagudvalgene.

Budgetoplægget har taget afsæt i den stramme økonomiske ramme, der er for Gribskov Kommune i de kommende år, hvor vi selv skal finansiere iboende udfordringer som bl.a. udviklingen på det specialiserede børneområde, skal bidrage til Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet og finansiere det demografiske pres med en stigende ældrebefolkning og færre erhvervsaktive borgere.

Formålet er at fremlægge et retvisende samt ansvarligt budgetgrundlag, hvor der er en langsigtet sammenhæng mellem vores udgifter og indtægter.

Materialet til budget for 2018-2021 tager udgangspunkt i budgetoverslagsårene i det vedtagne budget 2017-2020, men er tilrettet med ny lovgivning, ændrede pris- og lønreguleringer, nye indtægtsskøn og en række andre ændringer af teknisk karakter.

Derudover er der indarbejdet konsekvenserne af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL og budget til en række iboende udfordringer, primært udviklingen på det specialiserede børneområde.

Med hensyn til finansieringen, så er der i det administrative budgetoplæg indarbejdet en videreførelse af effektiviseringsdagsordenen, som har været en del af de seneste års budgetaftaler og som fortsat er et stort behov efter indgåelse af økonomiaftalen og arbejdet med at skabe en langsigtet balance i vores økonomi.

Dette indebærer også en forudsætning om, at omkostningsreduktionerne som følge af fortsat fokus på effektivitet og produktivitet realiseres.

Alle ændringer i forhold til tidligere budget fremgår af bilagene til denne dagsorden.

I hovedtræk kan administrationens budgetoplæg sammenfattes i nedenstående hovedoversigt.


Det kursiverede er ikke del af budgetoplægget men skal anskueliggøre hvad der skal til at skabe balance 2018 og 2019.

Som det fremgår af hovedoversigten, er der over hele budgetperioden et mindreforbrug i administrationens budgetoplæg på 36 mio. kr., men en ubalance i de to første år på samlet ca. 31 mio. kr. Efter de to første år budgetteres med et overskud i resten af budgetperioden, således at der med de anvendte forudsætninger i budgetoplægget vil være et overskud på det skattefinansierede område på ca. 44 mio. kr., men pga. nedbringelse af gæld til forsyningsområdet er det samlede resultat en kasseopbygning ca. 36 mio. kr.

Resultatet fra det skattefinansierede område giver det bedste mål for kommunens økonomi, da forsyningsområdet mere er, at betragte som "ren likviditet", der skal afvikles over en årrække med en forudsætning om at forsyningsområdet over år "går i nul".

Der udestår en ubalance i budgetoplægget i 2018 og 2019. Det betyder, at der er behov for en politisk prioritering og beslutning om udgiftsreduktioner i størrelsesorden 15 mio. kr. årligt for at skabe balance i 2018 og 2019, som kan ses af den kursive tekst.

De årlige budgetter går fra et underskud i 2018 på 15 mio. kr. til et overskud i 2021 på 42 mio. kr. Den væsentlige årsag til denne udvikling er, at der i budgetoplægget er indlagt effektiviseringer og besparelser, der implementeres med et stigende niveau over perioden.

Det er administrationens vurdering, at det fremlagte budgetoplæg er forsvarligt, fordi det sikrer, at kommunens likviditet holder sig i niveauet 100 mio. kr. og derover. Kommunens likviditet er presset i årene 2018 og 2019, og det er derfor administrationens anbefaling, at resultatet ikke forværres i disse år.

Det er administrationens vurdering, at likviditetsopbygningen på de 36 mio. kr. er et minimum for at skabe råderum til de investeringer, der er behov for i de kommende år fx i forbindelse med byudvikling af Gribskov Kommune og til imødegåelse af udfordringer.


Størrelsen af den nødvendige kassebeholdning skal ses i lyset af, at kommunerne i langt højere grad end tidligere selv er ansvarlige for at finde finansiering til store ekstraordinære udgiftsstigninger. I de seneste år har det fx. betydet, at kommunerne selv har skulle finansiere udgifterne til bl.a. den stigende ældrebefolkning, den store flygtningetilgang og udviklingen i specialforanstaltninger. Udgiftsudviklingen er ikke altid kendt på budgettidspunktet, og det gør det vigtigt, at kommunen har en kassebeholdning på minimum 100 mio. kr.

Der er i budgetoplægget en videreførelse af Velfærdsudviklingsprogrammet. Der er frem til nu arbejdet målrettet med at etablere rammerne for det tværgående arbejde og erfaringerne viser, at det giver faglig og kvalitativ værdi. Implementeringen af indsatsene har dog taget lidt længere tid end først forventet.
Forudsætningerne for gevinstpotentialet i Velfærdsudviklingsprogrammet er ændret i og med, der er vedtaget en ny handleplan for det specialiserede børneområde jf. Byrådsmødet d. 19.06.17. Der arbejdes som konsekvens heraf med en revurdering af gevinstpotentialet, der forventes færdig ultimo 2017/primo 2018.

Budgetoplægget uddybes i bilaget "Administrationens budgetvurdering, budget 2018-2021" og i "Administrationens budgetoplæg", der indeholder en hovedoversigt, en oversigt over ændringer samt anlægsprogram i administrationens budgetoplæg.

Budget på Det tekniske område
Nedenfor beskrives de væsentlige ændringer, der er på Det tekniske område:

DUT-ændringer:
Generelt skal det nævnes om DUT-reguleringer, at de som udgangspunkt er udgiftsneutrale med den viden vi har nu, dvs. en budgettilførsel bevirker en efterfølgende udgiftsstigning, og en budgetreduktion bevirker et efterfølgende udgiftsfald.

Vandområdeplaner og Natura 2000 planer
I økonomiaftalen 2018 kompenseres kommunerne til Vandområdeplaner og Natura 2000 planer for 2. planperiode. Der er givet en DUT kompensation til kommunerne i tidligere år, men de kommunale merudgifter indarbejdes først fra 2018.
For Gribskov Kommune svarer det til 0,221 mio. kr. årligt til Vandområdeplaner og 0,341mio. kr. årligt til Natura 2000 planer i 2018 og frem som er indarbejdet i budgetgrundlaget.


Andre ændringer:

Retvisende budget vedr. vejbelysning
Der er tidligere indarbejdet en besparelse på 1,6 mio. kr. ved overdragelse af belysning på private fællesveje. Besparelsen blev efterfølgende blev sat i bero. Herefter har der været et udbud på området, som har medført en mindreudgift, så der nu forventes et samlet merforbrug på området på 0,5 mio. kr. årligt.
Der er i budgetgrundlaget indarbejdet 0,5 mio. kr. årligt i 2018 og frem.

Rågeleje Strandvej - ralfodring inden vinterstorme
Betomuren ved Rågeleje Strandvej er fortsat udsat for underminering og vil være ustabil over for kraftige storme på en strækning af 120 m. Muren sikres mod kommende vinterstorme ved fodring med ral og sand af hensyn til vejens drift og vedligehold. Tilladelsen fra kystdirektoratet er fortsat gældende.
Der er i budgetgrundlaget indarbejdet 0,3 mio. kr. årligt i 2018 og frem.

Retvisende budget vedr. befordring
I 2017 har der været behov for at gennemgå området nærmere efter det seneste udbud og resultatet viser, at der er behov for at tilføre 3,5 mio. kr. til området. Dette skal ses i sammenhæng med gevinstrealisering i forbindelse med ny kontrakt og udfordringen på børneområdet, hvor en del af kørselsaktiviteterne kommer fra. En af de indsatser der er foreslået for at imødegå dette er en optimering af svømmekørslen.
Der er i budgetgrundlaget indarbejdet 3,5 mio. kr. om året fra 2018 og frem.

Ejendomsskat på diverse grunde - placeres under Ejendomsudgifter
På Vandområdet er der afsat budget til ejendomsskat på diverse grunde. For bedre styring af Ejendomsområdet flyttes budget på 0,538 mio. kr. til Ejendomsudgifter under Økonomiudvalget


Takster for 2018
Administrationen har beregnet forslag til takster på Det tekniske område på baggrund af budgetoplægget for 2018. Taksterne for 2018 kan ses i bilag 3 "Takster 2018 for Teknisk Udvalgs område" og bilag 4 "Takster for Plan og Miljøudvalgets område.

Taksterne kan blive tilrettede hvis implementering af rammebesparelserne påvirker grundlaget for takstberegningerne. En evt. tilretning vil ske efter fagudvalgenes møder i oktober og november.

Byggesagsgebyr
Kommunen kan gebyrfinansiere byggesagsbehandling. Hvis der opkræves gebyr skal der anvendes den samme timepris for alle de omfattede områder. Hele områder kan undtages gebyr. Gebyrer opkræves på baggrund af et eksakt tidsforbrug ved den enkelte byggesag. Gebyret kan fastsættes så det helt eller delvist dækker kommunens omkostning. Timeprisen er fastsat med henblik på, at hele byggesagsbehandlingen gebyrfinansieres.
På baggrund af de opnåede erfaringer i 2017 vurderes der samlet set at være 2.700 timer, der kan gebyrfinansieres. Den øvrige sagsbehandling, f.eks. generel vejledning, dispensationer fra naturbeskyttelsesloven, landzonetilladelser og henvendelser om andres ejendomme kan ikke gebyrfinansieres. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle byggesager er ca. 4 timer.
Den her fremlagte timepris baserer sig på Gribskov Kommunes timeafregningspris for specialister for 2018, med tillæg af omkostningerne til de IT-systemer, der understøtter den digitale ansøgning og sagsbehandling, der anvendes ved byggesager. Dette giver en timepris for byggesagsbehandling på 743,84 kr.

Byggetilladelse til arrangementer
Den 1.7.2016 overgik opgaven med at give arrangementstilladeler fra beredskabslovgivningen til byggeloven. Dermed blev sagsbehandlingen pr. automatik omfattet af de gældende takster for byggesagsbehandling i Gribskov Kommune.

Kommunen kan vælge at undtage området, således at der ikke længere skal betales gebyr for arrangementstilladelser. Der betales typisk gebyr for 2-4 timer. Musik i Lejet havde dog i 2017 et gebyr svarende til 12 timer. Hvis der ikke betales gebyr vil sagsbehandlingen blive skattefinansieret. Der kan ikke skelnes mellem arrangementer med kommercielt formål og arrangementer, hvor overskud går til godgørende formål.

Niveauet vurderes i øjeblikket at være ca. 25 årlige tilladelser. Dvs. et gebyr, der formentlig svarer til ca. 90 timer. Det vil i 2018 svare til en indtægt på ca. 67.000 kr.


Miljøtilsyn og miljøgodkendelse
Taksten for Miljøtilsyn og miljøgodkendelse i 2017 er ikke offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside endnu. Så snart den er kendt vil den blive lagt ind i takstbilaget.

Vejtilsyn private fællesveje
Ifølge lov om Private fællesveje kan kommunerne opkræve et gebyr for behandling af vejtilsynssager på private fællesveje. Grundejerne pålægges af afholde dokumenterede vedligeholdelsesudgifter og dokumenterede administrative udgifter i form af medgået tid for kommunen. Det er derfor afgørende af timetaksten fastlægges under hensyn til de dokumenterede administrative omkostninger.
Da der er tale om specialist-arbejde anbefales det, at Gribskov Kommune fastsætter en timepris, der er baseret på Gribskov Kommunes afregningspris for specialister.

Forsyningsområdet
Taksterne på affaldsområdet er beregnet på baggrund af det forventede driftsbudget for 2017 samt antallet af brugere.
Det skal især fremhæves, at de samlede takster incl. moms for private, falder fra i alt 2.490 kr. i 2017 til i alt 2.280 kr. i 2018. Beløbet dækker dagrenovation, genbrugsstationer, minigenbrugsstationer til glas, papir og pap, administration samt afvikling af Mårum Losseplads og anvisning af jord.

Faldet skyldes bl.a. at antallet af private bidrag til dagrenovation, genbrugsstationer og administration er steget betragteligt. Dette skyldes et forbedret datagrundlag med kontrol af om borgerne bliver opkrævet korrekt betaling. Der er ved disse kontroller konstateret, at især boligselskaber og ejerforeninger har været opkrævet for lidt, idet de tidligere kun har betalt for det antal spande og containere der har stået til rådighed for beboerne og ikke i forhold til f.eks. antallet af lejligheder i boligselskabet som man skal efter lovgivningen. Derudover har Vestforbrændingen udmeldt et rammebudget for 2018, der er 2,5 mio. kr. lavere end i 2017.
Taksterne for gebyrer og abonnementer vedrørende "Farligt affald - Erhverv" fastlægges af Vestforbrændingen. Den foreløbige udmelding fra Vestforbrændingen er, at taksterne vedrørende 2017 fastholdes på samme niveau som 2017, og ikke pris- og lønfremskrives.


Den videre budgetproces i budgetarbejdet i 2017

I det videre arbejde frem mod vedtagelsen af budget 2018-2021 er der planlagt følgende politiske forløb:

18. - 20. september 1. budgetmøde i fagudvalg
2. oktober 2. behandling i Økonomiudvalget
9. oktober 2. behandling i Byrådet
29. august
13. september
Høringsproces starter
Høringsproces slutterLovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) §40 stk. 4.

Økonomi
Jf. sagsfremstilling og bilag.
Høring
Budget 2018-2021 vil blive sendt i høring hos de høringsberettigede parter i perioden 29. august til 13. september 2017.
Høringsmaterialet vil bestå af Økonomiudvalgets 1. behandling og vedrører det overordnede budget 2018-2021.

Bilag
Bilag 1: ØU 28.08.2017: Administrationens budgetvurdering, budget 2018-2021 - august 2017. Dok.nr. 2017/24239 008 (kopi af dokument 2017/24175 006)

Bilag 2: ØU 28.08.2017: Administrativt budgetoplæg: Hovedoversigt, ændringsoversigt og anlægsprogram. Dok.nr. 2017/24239 009 (kopi af dokument Dok.nr. 2017/16836 003)

Begge bilag er fremsendt ifm. budgetseminaret og bedes medbragt til mødet.


Bilag 3: PMU 18.09.17 & TEK 20.09.17: Takster 2018 på Teknisk Udvalgs område, dok.nr. 2017/24239 002

Bilag 4: PMU 18.09.17 & TEK 20.09.17: Takster 2018 på Plan- og Miljøudvalgets område, dok.nr. 2017/24239 001


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg:
1. at tage orienteringen om Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2018-2021 til efterretning (som beskrevet i bilag 1 og 2)

Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet
2 a. at der fortsat skal opkræves byggesagsgebyr for arrangementstilladelser eller
2 b. at der ikke skal opkræves byggesagsgebyr for arrangentstilladelser efter byggeloven
3. at godkende takster for Det tekniske område jf. bilag 3 og 4

Beslutning
1. Taget til efterretning
A og Ø tog forbehold


2.a Udgår
2.b Tiltrådt
3. Tiltrådt

70. Vejbidrag - aftale med Gribvand om afregning af vejbidrag for tidligere år
05.18S00 - 2016/17618

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet vedr. aftale om afregning af vejbidrag for perioden siden 2007.

Baggrund
Kommunen skal betale vejbidrag til Gribvand for afledning af regnvand fra veje til kloak. Størrelsen af vejbidraget har været genstand for meget drøftelse mellem kommuner og selskaber. Lovgrundlaget bør efter KL´s og DANVA´s opfattelse revideres. Revision af loven er dog udskudt.
Revisionen presser på for en afklaring, da vejbidraget har betydning for budgetter og regnskaber hos både Gribvand og Kommunen.
På den baggrund har Byrådet 20.06.2016 bedt administrationen gå i dialog med Gribvand om muligheder for afregning for perioden siden 2007.

Status for betaling af vejbidrag
Gribskov Kommune havde oprindeligt fastsat vejbidragssatsen til 1%. I forbindelse med en klagesag i Forsyningssekretariatet i 2012 foretog Gribskov Kommune en ny vurdering, som førte til, at vejbidragssatsen skulle sættes til 2,93%. Beregningen blev godkendt af kommunens revision 27.04.2012.
Forsyningssekretariatet fastholdt imidlertid, at vejbidraget skulle fastsættes til 8 %.

Tidligere afgørelser fra Forsyningssekretariatet har resulteret i, at Gribskov Kommune for perioden 2007-2012 har betalt 8% i vejbidrag. Der er endnu ikke afregnet for perioden 2013-2017, idet kommunen har afventet domstolenes vurdering af, om Forsyningssekretariatet havde hjemmel til at ophæve kommunens afgørelser.
I retssagen om Forsyningssekretariatets stoplovsafgørelser er det afgjort, at Forsyningssekretariatet ikke kunne tilsidesætte kommunens skøn for vejbidragets størrelse. Kommunernes skøn kan dog kontrolleres dels af Statsforvaltningen dels af revisionen.

Lovgrundlag
Vejbidraget er reguleret i betalingsloven (LBK nr 633 af 07/06/2010 § 2 a, stk. 11). Ifølge loven skal der betales et årligt vejbidrag til spildevandsforsyningsselskabet på højst 8 % af udgifterne til kloakledningsanlæggene.
Det er spildevandsforsyningen selv, der skal fastsætte vejbidraget, herunder principperne for beregningen af vejbidraget.

Den 01.01.2010 blev spildevandsforsyningen i Gribskov Kommune udskilt fra kommunen. I perioden op til 2010 var det således Gribskov Kommune, der skulle fastsætte vejbidraget.

For perioden 2011 og frem har Gribvand Spildevand A/S skulle fastsætte vejbidraget. Gribskov Kommune skal herefter godkende bidragssatsen i betalingsvedtægten, herunder om den er fastsat ud fra saglige kriterier.

Gribvand og Gribskov Kommune har den 16.09.2015 indgået en suspensionsaftale vedrørende passivitet og forældelse. Der er således ikke indtrådt forældelse eller passivitet i forhold til tilbagebetaling/betaling af vejbidraget.

Af Gribvands nuværende betalingsvedtægt fremgår at: 'Vejbidraget beregnes årligt og udgør mellem 0 og 8 % af anlægsomkostningerne'.

Aftale mellem Gribvand og Gribskov Kommune
Revision af lovgrundlaget er ikke sat på lovprogrammet for Folketingets samling i 2017-2018. Hvis man på et tidspunkt vil revidere loven, kan man ikke forvente, at det sker med tilbagevirkende kraft.
Da vejbidraget har betydning for budgetter og regnskaber hos både Gribvand og Kommunen er det presserende med en afklaring.
På den baggrund foreslår administrationerne i h.h.v. Gribvand og kommunen, at man indgår en aftale om afregning af vejbidraget. Aftalen skal dække perioden siden 2007.

Ny beregningsmetode
Gribvand har i samarbejde med deres rådgiver COWI udarbejdet forslag til ny beregningsmetode for vejbidrag (se bilag 1)
Metoden baserer sig på at vejbidraget skal dække de marginale omkostninger ifm. vejafvanding. Dvs. de ekstraomkostninger som kommer, når kloakken også skal rumme vejvandet. Det sker ud fra en betragtning om, at der i forvejen er kloak til andre funktioner i byen og tilføjelsen af vejvand således alene giver udgifter til større kapacitet af kloakkerne. Naturstyrelsen har overfor COWI bekræftet at denne metode kan anvendes.

Afhængigt af årets kloakeringsprojekter, vil metoden resultere i forskellig sats. I perioden 2011-2016 varierer årets sats mellem 4,2 og 5,2% af anlægsudgifterne.

Administrationen vurderer, at metoden er lovlig og kan fagligt forsvares.
Konsekvenserne ved anvendelse af den nye metode til beregning af vejbidraget for de enkelte år fremgår af bilag 2.

Periodeafgrænsning for ny beregningsmetode
Retten til at sætte vejbidraget lå hos kommunen før selskabsdannelsen og hos Gribvand efter selskabsdannelsen.
For perioden 2007-2010 kan kommunen således beslutte om man vil fastholde den tidligere vurdering med et vejbidrag på 2,93% - eller om man vil lade den nye beregningsmetode gælde også for denne periode.
For perioden fra 2011 og frem kan Gribvand vælge, om de vil fastholde de 8% som tidligere eller om man vil lade den nye beregningsmetode gælde.

Administrationerne i h.h.v. Gribvand og kommunen anbefaler at man lader den nye beregningsmetode gælde for begge perioder.

Gribvand har kompetencen til at fastsætte vejbidraget for perioden 2011 og frem. Gribskov Kommune kan kun tilsidesætte dette, hvis kommunen vurderer, at metoden og/eller beregning ikke er saglig og korrekt.

I perioden 2007-2010, var det Gribskov Kommune, der havde kompetencen til at fastsætte vejbidraget. Kommunen har derfor for denne periode et meget vidt skøn i relation til fastsættelse af vejbidraget. Da det må lægges til grund, at det fastsatte vejbidrag på 2,93% er udtryk for et sagligt fastsat skøn, kan kommunen fastholde det fastsatte vejbidrag for denne periode.

Det er ikke muligt, at fastsætte et lavere vejbidrag end 2,93%, idet dette ville være usagligt ud fra en betragtning om, at man ikke kan tilbagekalde en begunstigende forvaltningsakt.


Kommunen har imidlertid mulighed for at fastsætte vejbidraget højere end 2,93%, hvis dette kan begrundes sagligt. En saglig begrundelse kunne være, at kommunen anerkender Gribvands metode for beregning af vejbidrag. Dette kan forsvares i lyset af den vide skønsbeføjelse, kommunen har til at fastsætte vejbidraget (og som nu ligger hos forsyningsselskabet).

Udmøntning af aftalen
Hvis man indgå aftale om ny beregningsmetode, skal differencen ift. tidligere betalt vejbidrag udlignes. Det vil betyde at Gribvand skal betale 0,2 mio kr incl renter til Gribskov Kommune.

Økonomiske konsekvenser
Kommunen
I Gribskov Kommune indgår vejbidraget som en udgift på det skattefinansierede område. Udgiften afholdes via ramme 310 veje. Der er afsat 3,5 mio. kr./år i budgettet for 2017 og frem.
For Gribskov Kommune vil aftalen betyde en engangsindtægt på 0,2 mio. kr., som forventes i 2019 afhængigt af hvornår ekstraopkrævning sker hos Gribvands kunder. Derudover vil det give en reduktion af budgettet fremadrettet på ca. 1,9 mio. kr. pr. år afhængig af anlægsniveauet for Gribvands projekter.

Gribvand
Gribvands indtægter består ud over vejbidraget af de takster, som opkræves hos forbrugerne, Hvilket i sig selv princippet betyder, at forsyningens indtægter ikke fremadrettet påvirkes af vejbidragets størrelse. Eventuelt reduceret indtægt fra vejbidrag vil blive kompenseret via højere takster, så selskabets samlede indtægter bevares.
For den forgangne periode er Gribvands muligheder for at lave ekstraopkrævninger hos borgerne dog afhængigt af prisloftet. Hvis der ikke er plads i prisloftet må Kommunen og Gribvand genoptage drøftelse af aftalen.

Gribvand vil opkræve den mistede likviditet for perioden 2007-2016 hos forbrugerne. Taksten vil blive påvirket i perioden 2018-2020. Som reguleringen ser ud nu vil GVS ikke kunne opnå et tillæg til den økonomiske ramme ved tilbagebetaling af vejbidrag vedrørende 2012-2016 ligesom tilbagebetaling for perioden 2007-2011 kan være omfattet af reguleringsmæssig forældelse (forældelse gør sig ikke gældende, da der tidligere er indgået en aftale Gribvand og Kommunen herom). Gribvand skal således have plads i indtægtsrammen for at kunne tilbagebetale bidrag til kommunen og foretage en opkrævning hos borgerne. Årets indtægt fra vejbidrag indgår også i den samlede ramme.

Forbrugerne
Som konsekvens af aftalen vil Gribvand være nødsaget til at gennemføre en ekstra opkrævning hos forbrugerne. Muligheden for at justere taksten er afhængigt af prisloftet. Gribvand kan derfor ikke på nuværende tidspunkt sige præcist hvad konsekvensen vil være for taksterne. Men arbejder ud fra et princip om at hæve taksten så lidt som muligt og fordele ekstraopkrævningen ud over 2-3 år.

Gribvand forvente en takststigning på anslået 4,71 kr./m3 over ét år eller 2,36 kr./m3 over 2 år eller 1,57 kr./m3 over 3 år.
En husstand bruger godt 100 m3/år. Gribvands takster for 2017 er 44,68 kr./m3 ex moms. Det er en af de højeste takster i Danmark.
Administrationens vurdering
Samlet set vurderer administrationen at:

 • Kommunen bør indgå en aftale med Gribvand mhp. at lukket spørgsmålet om vejbidrag for tidligere år
 • ny beregningsmetode baseret på marginale omkostninger kan anbefales
 • aftalen vil have konsekvenser for både forbrugerne, Kommunen og GribvandLovgrundlag
Kommunens betaling for afledning af vejvand er reguleret i betalingsloven (LBK nr 633 af 07/06/2010 §2a stk. 11).

Økonomi
Kommunens udgifter til vejbidrag afholdes af ramme 310 Veje.

Bilag
Bilag 1 : TEK 20-09-2017 - Ny metode til beregning af vejbidrag Dok. nr: 2016/17618 077

Bilag 2: TEK 20-09-2017 - Konsekvenser for vejbidraget de enkelte år som følge af ny beregningsmetode dok.nr. 2016/17618 075


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at administrationen bemyndiges til at indgå aftale med Gribvand om afregning af vejbidrag fra 2007
 2. at aftalen baseres på den nye beregningsmetode for perioden fra 2007 og fremBeslutning
1.-2. Anbefalingen tiltrådt
71. Høringssvar om ændring af usikre overgange på lokalbanen i Dronningmølle
05.01G00 - 2015/14372

Sagsfremstilling
Sagen behandles i Teknisk Udvalg mhp. at træffe beslutning om høringssvar ift. sikring af overgange på lokalbanen i Dronningmølle.

Baggrund
Som et led i arbejdet med at forbedre sikkerheden på Lokaltogs banestrækninger har Lokaltog fået gennemført en screening af overkørsler/overgange.
Screeningen har resulteret i nogle anbefalinger, der vil forbedre sikkerheden.
Lokaltog har budgetteret med ca. 100 mio. kr til forbedring af sikkerheden på strækningerne Helsingør-Gilleleje, Hillerød-Kagerup, Kagerup-Gilleleje og Kagerup-Tisvildeleje.
Lokaltog overvejer p.t. at ændre 3 overgange i Dronningmølle:

 • Overgang nr. 58 foreslås nedlagt
 • Overgang nr. 52 foreslås bevaret og opgraderet i sikkerhed
 • Overgang nr. 54 foreslås bevaret og opgraderet i sikkerhed
Lokaltog forventer, at der ved en opgradering af sikkerheden vil blive stillet krav om halvbomme, lygter og klokker ved overgang 52 og 54.

Lokaltog har sendt dette forslag i høring. Høringsfristen er 23.09.2017.

Kommunen kan afgive høringssvar til Lokaltog, som forudsat en godkendelse fra Trafikstyrelsen kan udføre selve arbejdet.

Lignende sager
Teknisk Udvalg har 24.02.2016 drøftet lukning af en overgang i Tisvilde. Derudover har repræsentanter fra Teknisk Udvalg deltaget imf. ekspropriation for nedlæggelse af overgang 71 ved Duemose st.

Om Lokaltog
Lokaltog A/S er dannet den 1. juli 2015 efter fusion af Regionstog A/S og Lokalbanen A/S. Movia ejer 75 procent af aktierne og er dermed hovedaktionær i selskabet. De øvrige aktier ejes af kommunerne Faxe, Gribskov, Guldborgsund, Halsnæs, Hillerød, Helsingør, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lolland, Odsherred, Slagelse, Sorø og Stevns samt private investorer.

Kommunens rolle
Kommunen er ikke direkte myndighed ift. sikkerhed og baneovergange. Men er dog planmyndighed ift. afvikling af trafikken på veje og stier.

Lokaltogs tilstedeværelse i Nordsjælland er en medvirkende årsag til et relativt højt serviceniveau for kollektiv trafik i Gribskov Kommune. Kommunen har som medejer interesser i, at Lokaltog fortsat kan drives økonomisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt og at der løbende sker udvikling og forbedringer.

Vurdering
Administrationen vurderer, at konsekvenser for trafikken på veje og stier ved lukning af overgang nr. 58 er meget begrænsede. Kun meget få ejendomme vil skulle gå en mindre omvej for at komme til byen, stationen og kysten. Administrationen vurderer at overgangen primært har rekreativ interesse.Generelt kan kommunen anlægge det synspunkt, at man ønsker fri bevægelighed for borgerne og at lukning af en overgang derfor er en forringelse. Set i et samfundsmæssigt perspektiv må forringelsen dog opvejes mod udgifterne til at bibeholde overgangen.

Ift. overgang 52 og 54 har kommunen ingen myndighedsmæssige beføjelser til at kommentere på forslaget om at opgradere sikkerheden. Kommunens muligheder for at gribe ind overfor støj fra forbipasserende tog og signalanlæg er meget begrænsede.

Forslag til høringssvar
Gribskov Kommune ønsker generelt fri bevægelighed for borgerne på eksisterende veje og stier, men har forståelse for at banen må tage de fornødne hensyn til sikkerhed og økonomi og derfor kan være nødsaget til at lukke overgang 58 afhængigt af sikkerhedskravene.


Lovgrundlag
Jernbaneloven, Lov nr. 686 af 27/05/2015, kap. 6
Transportministeren kan tillade, at anlægsmyndigheden iværksætter ekspropriation til bl.a. sikring og regulering af færdslen ved krydsninger mellem veje og jernbaner.

Bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger i jernbaneoverkørsler, der er åbne for almindelig færdsel, Bek. nr. 115 af 31/01-2014, §4
Jernbaneinfrastrukturforvalteren skal ansøge Trafikstyrelsen om godkendelse, inden inden man ændrer sikkerhedsforanstaltningerne i en jernbaneoverkørsel.
Inden man søger, skal man høre vejbestyrelsen, vejmyndigheden og andre relevante interessenter


Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg

 1. at ovenstående forslag til høringssvar sendes til LokaltogBeslutning

 1. Udvalget ønsker at vi afgiver følgende høringssvar: "Gribskov Kommune ønsker generelt fri bevægelighed for borgerne på eksisterende veje og stier."
72. Stiplan 2016. Opfølgning
01.00P00 - 2017/01378

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandler sagen for at træffe en beslutning.

Punktet har til formål at give udvalget en status på den kommunale stiplanlægning, samt at udvalget træffer beslutning om, hvilke projekter der skal sættes i gang i 2017 inden for de afsatte anlægsmidler til 'Sti-net'.

Status
I budgetaftale 2017-2020 "Vækst og velfærd - Vi fastholder kursen" er det anført under overskriften Sti-net:

Der er flere borgere, der har givet udtryk for, at vi skal opprioritere sti-nettet, cykelstier m.v. Vi ønsker derfor at arbejde med cykelveje, så det er sikkert for vores borgere og besøgende at komme rundt på cykel. Ved "cykelveje" forstås strækninger, som er indrettet med henblik på, i videst muligt omfang i forhold til strækningernes karakter at tilgodese cyklisternes/de bløde trafikanters behov. Der er således tale om strækninger med begrænset trafik, som indrettes på en måde, så der eks. sker 'reservation' af arealer til cyklisterne. I 2017 skal vi undersøge mulighederne for etablering af dette. Ved besigtigelse af Teknisk Udvalg kan der tages udgangspunkt i veje som Løgelandsvej, Præstevejen i Græsted og Nellerødvej. Arbejdet kobles med det igangsatte arbejde omkring kommunens stiplan, og der skal ses på både strækninger og krydsninger. Prioriteringen skal ske efter følgende kriterier:

 • Sikre skoleveje
 • Adgang for turister
 • Forbindelse mellem vores byer

I 2018-2020 afsættes der 3 mio. kr. om året til arbejdet med sti-net.

Som opfølgning på præsentation af Stiplan Gribskov Kommune 2016 besluttede Teknisk Udvalg d. 23.11.2016:

 1. at tage stiplanen til efterretning som vidensgrundlag
 2. at administrationen iværksætter ideudvikling på alternative ruter/løsninger og formidling
 3. at idekatalog for alternative løsninger og formidling forelægges udvalget i første halvår af 2017.


Idekatalog med alternative løsninger og formidling blev præsenteret for Teknisk Udvalg på møde d. 31.05.2017. Udvalget besluttede at sende sagen tilbage til forvaltningen med henblik på yderligere undersøgelse/prioritering i forhold til drøftelser på udvalgets besigtigelse d. 26.10.2016.

Ruter jf. 6-kommune-samarbejdet
I regi af 6-kommune samarbejdet er der truffet beslutning om skiltning og formidling af 2 ruteforløb på tværs af de involverede kommuner: Nordsjællandsruten og Slotsruten. I Gribskov Kommune involverer Nordsjællandsruten stirute 47 langs nordkysten. Slotsruten involverer strækningen fra Villingebæk over Dronningmølle og Esrum mod Nødebo.

Efter udbud har 6-kommune samarbejdet entreret med det rådgivende firma Aros om detailplanlægning, skiltning og formidling af de to første ruter. Udgiften deles af de 6 kommuner i forhold til den del, der ligger på hver kommunes areal. Gribskov Kommunes del forventes at udgøre 50.000 kr. Hertil kommer udgiften på 250.000 kr til opsætning og skiltning af den del af de to ruter, som ligger indenfor kommunegrænsen.

Pilgrimsruten Tisvildevejen og Kløverstier
Igennem 3 år har der været afholdt guidede ture ad pilgrimsruten, som er et privat initiativ med opbakning af kommunen og Naturstyrelsen. I 2016 blev der udgivet en bog med tilhørende kort om ruten. Bog og kort er nu under revision.

Pilgrimsruten "Tisvildevejen" følger eksisterende stier og veje, hvorfor der er flere sammenfald med de omtalte stier og ruter nedenfor. Derfor er der i flere tilfælde behov for koordinering.

I Ramløse og Vejby blev der sidste år indviet Kløverstier, som også i flere tilfælde falder sammen med stier og ruter nedenfor. Også her skal der koordineres.

At stier og ruter indgår i flere sammenhænge er positivt, idet der vil kunne opnås øget brug af strækningerne. Samtidig vil der være mulighed for "genbrug" omkring skiltning og formidling.

Benyttelse og skiltning
En række eksisterende stier/-ruter har et betydeligt behov for fornyelse af en meget slidt skiltning. Ligeledes findes en række stier, som har et væsentligt behov for f.x. afretning eller grus.

Omdannelse af mindre befærdede veje til cykelveje forventes på let og billig vis at kunne skabe mere trygge miljøer for bl.a. cyklende og gående.

Det er vigtigt at forholde sig til, hvilke brugergrupper den enkelte sti er tiltænkt, da der er indbygget en række interessekonflikter brugergrupperne imellem. F.eks. fungerer ridning sjældent godt sammen med cykling/vandring på grus-/jordstier. Mountainbikes giver ofte konflikter med andre cyklende samt vandrere. Ligeledes skal man være opmærksom på, at et enkelt kritisk punkt på en stirute kan være afgørende for en brugergruppes brug af stiruten. F.eks. kan en farlig vejkrydsning på en ellers sikker sti udelukke skolebørn fra at anvende den.
Udpegning af farlige (krydsnings-)punkter på eksisterende stier/-ruter afdækkes i næste fase af arbejdet med opgradering af kommunens stier.

Brugere, der alene har et transportbehov, kan ikke forventes at vælge stiruter med betydelige omveje indlagt. Disse stiruter vil primært appellere til motionister og turister.

Optagelse af stier som offentlige, anlæg af nye stier og yderligere skiltning vil forøge de fremtidige driftsomkostninger. Drift og vedligehold er ikke indeholdt i dette budget!

Opgradering af eksisterende stier
Denne sag fokuserer primært på, at opgradere eksisterende stier/-ruter, samt at gøre dem mere brugervenlige. Herunder skal skiltningen gentænkes, bl.a. med brug af flere stednavne og henvisninger til f. eks. seværdigheder.

På sigt vil det være muligt at skabe helt nye cykel-/vandreruter via nyanlæg af korte stier til forbinding af eksisterende veje/stier. Enkelte steder kan helt nye stier måske være relevante. Kvaliteten af disse stier vil variere efter formål og brugergrupper. Alt fra jordstier til asfaltstier kan tænkes.

En udvidelse af kommunens stinet skal planlægges i lyset af behovet for at sikre skoleveje, turismeudvikling og i øvrigt i samarbejde med interessenterne (skoler, cyklistforbund, Visit Nordsjælland, lokalråd m.fl.). Til brug for dette arbejde vil resultatet af borgerundersøgelsen i marts 2016 være et godt udgangspunkt (Stiplan Gribskov Kommune 2016).


Forslag til indsatser

Titel 1. Tingbakken
Beskrivelse Vejen sikres for gående og cyklende ved at rykke kørebanen så den løber i nordlige side og giver plads til en dobbeltrettet cykel/gangsti i sydlige side. Når strækningen indlemmes i byzone og hastigheden på 40 km/t fastholdes, kan skillerabatten mellem vej og sti udføres med let afmærkning i form af steler og hvid vejmarkering. Dette muliggør projektet gennemføres uden omkostningstunge sideudvidelser.
Stirutens formål At sikre færdsel for bløde trafikanter.
Elementer i forslaget Skiltning og afmærkning.
Tids-/procesplan ØU besluttede på møde d.28.08.2017 at realisere dette projekt, hvilket vil blive påbegyndt og afsluttet efterår 2017
Overslagspris 400.000 kr
Beliggenhed

 

Titel 2 Præstevejen - omdannelse til cykelvej
Beskrivelse Vejen, som forbinder Græsted og Mårum, er meget snoet og terrænet kuperet. Der er derfor udbredt dårlige oversigtsforhold.
Vejen er generelt meget smal og passage mellem to køretøjer kræver agtpågivenhed. Ved store køretøjer vil det være nødvendigt at vige ud i rabatten.
Vejen indgår i det kollektive trafiknet, og der kører bus morgen og eftermiddag. Der er ikke foretaget trafiktælling, men det vurderes, at trafikbelastning og hastighed er lav (tilladt hastighed er overvejende 80 km/t).
Stirutens formål At sikre færdsel for bløde trafikanter. Vejen indgår i stirute 704 (projekt 13) og stirute 705 (projekt 14)
Elementer i forslaget *Generel beskæring af beplantning til skel
* Nedlæggelse af busrute (omlægning)
* Ny skiltning med gennemkørsel forbudt for køretøjer over 3500 kg (kræver politiets tilladelse)
* Nedsættelse af tilladt hastighed til 60 km/t (kræver politiets tilladelse)
Tids-/procesplan Kommunen har kontrakt om busruter med Movia, som gælder 2018 med. Som udgangspunkt vil en realisering af dette projekt derfor tidligst kunne iværksættes i 2019. Alternativt skal man i en overgangsperiode acceptere busdrift på cykelvejen. Dermed vil projektet kunne iværksættes efter forhandling med politiet og off. høring hvilket vil tage ca. 6 måneder
Overslagspris 50.000 kr
Beliggenhed


Titel 3 Nellerødvej - omdannelse til cykelvej
Beskrivelse Nellerødvej er en forholdsvis bred vej på stykket fra Østergade mod øst til Ravnebjergvej. Strækningen er begrænset af en bro under Hillerødvej, hvor frihøjden er begrænset til 2,5 m. Der er derved ikke mulighed for gennemkørsel med store køretøjer. Der er lav trafikbelastning, og hastigheden ligger fornuftigt, viser målinger.
Cykelruten fortsætter ad Ravnebjergvej, som er en mindre blind vej. For enden af Ravnebjergvej findes cykelsti til Mårum.
Stirutens formål At sikre færdsel for bløde trafikanter. Vejen indgår i stirute 704 (projekt 13)
Elementer i forslaget Skiltning, demarkering og ny afmærkning:
* Ny skiltning med gennemkørsel forbudt for køretøjer over 3500 kg (kræver politiets tilladelse)
* Skiltning med krydsende cykelister ved Ravnebjergvej
* Afmærkning af kørebanen som 2-1 vej (1500 m)
* Nedsættelse af tilladt hastighed til 60 km/t (kræver politiets tilladelse)
Tids-/proces
plan
Kan iværksættes efter forhandling med politiet og off. høring hvilket vil tage ca. 6 måneder
Overslagspris 80.000 kr
Beliggenhed

 

Titel 4. Løgelandsvej - Permanent lukning/cykelvej
Beskrivelse Vejen er midlertidigt afspærret ca. 500 m øst for Valby. Spærringen blev politisk besluttet som en forsøgsordning i 2007. Med spærringen er vejen sikker for bløde trafikanter, hvorfor spærringen bør gøres permanent.
Målinger i 2013 viser, at trafikbelastning og hastighed er meget lav.
Sidearealerne er tilgroet på en stor del af strækningen, og beplantningen hænger mange steder ud over kørebanen.
Stirutens formål At sikre færdsel for bløde trafikanter. Vejen indgår i stirute 702 (eksisterende) og 704 (projekt 13)
Elementer i forslaget * Permanent lukning af vejen for biltrafik besluttes politisk
* Fra Valby til permanent spærring ved matr. nr. 6g Valby by nedklassificeres vejen til off. cykelsti og skiltes som sådan
* Nyt slidlag på en ca. 950 m lang strækning fra Valby mod sydøst (+ reparationer)
* Generel beskæring til skel for at sikre bedre oversigtsforhold
Tids-/procesplan Kan iværksættes efter forhandling med politiet og off. høring hvilket vil tage ca. 6 måneder
Overslagspris 100.000 kr (asfaltarbejde er ikke indeholdt, da det henregnes under drift)
Beliggenhed

 

Titel 5. Snævretstien (ca. 2 km lang)
Beskrivelse Eksisterende stirute som dels forbinder Villingerød med Esrum og Dragstrup dels giver adgang til fortidsminderne omkring trækkanalen fra Esrum Sø mod nord
Stirutens formål Forbinder mindre byer. Rekreativ stirute. Stien indgår i stirute 705 (projekt 14)
Elementer i forslaget På delstrækninger er stien mudret og ujævn. Forbedring af underlag. Beskæring. Skiltning
Tids-/procesplan Kan iværksættes umiddelbart, og realiseres på kort tid
Overslagspris 40.000 kr
Beliggenhed

 

Titel 6. Bannebjergstien (ca. 340 m lang)
Beskrivelse Stien forbinder grusvejene Mosedraget og Valby Overdrev via Øllemosen. Alternativ cykelrute mellem Blistrup og Helsinge (via Højelt). Stien er meget smal og ujævn p.g.a. ridning.
Stien indgår i stirute 704.
Stirutens formål Rekreativ sti
Elementer i forslaget Forbedring af underlag (grus). Beskæring. Skiltning. Forbud mod ridning, eller anlæg af separat ridespor, hvilket dog vil kræve udvidelse af stien (evt. ekspropriation)
Tids-/procesplan Kan iværksættes umiddelbart, og realiseres på kort tid - dog ikke udvidelse af stien med ridespor, som vil tage omkring et år hvis ekspropriation
Overslagspris 25.000 kr (separat ridespor ca. 75.000 kr)
Beliggenhed

 

Titel 7. Klostermarksstien (ca. 1,6 km lang)
Beskrivelse Stien forløber i markskel og ad eksisterende grusveje, samt via mose sydøst for Keldsø. På delstrækninger er stien meget ujævn.
Stirutens formål Rekreativ sti. Forbinder Esrum med Havreholm. Indgår i Den Danske Pilgrimsrute (Helsingør - Esrum)
Elementer i forslaget Forbedring af underlag og supplerende skiltning
Tids-/procesplan Kan iværksættes umiddelbart, og realiseres på kort tid
Overslagspris 50.000 kr
Beliggenhed

 

Titel 8. Ellemosestien ( ca. 12 km lang)
Beskrivelse Eksisterende vandrerrute omkring og igennem Ellemosen ved Ramløse/Tibirke. Undervejs passeres Ellemosen, Holløse Bredning, Tibirke Bakker, Tisvilde Hegn, Arresø og flere fortidsminder, som formidles på informationstavler.
På delstrækninger er stien meget ujævn. Flere vejvisninger er forsvundet og informationstavler er ulæselige.
Stirutens formål Rekreativ (vandre-)sti. Stien indgår som Kløversti med udgangspunkt i Ramløse. Væsentlige dele af stien indgår ligeledes i Pilgrimsruten Tisvildevejen
Elementer i forslaget Opretning af underlag. Opdatering af skiltning og formidling
Tids-/procesplan Skiltning og formidling skal koordineres med kløversti og pilgrimsrute, hvilket vil tage ca. 1 måned. Hele projektet vil kunne realiseres på 2-4 måneder
Overslagspris 100.000 kr
Beliggenhed

 

Titel 9. Nakkehovedstien, Skærødstien, Tvingsstien, Annissestien, Gymnasiestien og Mårumstien
Beskrivelse Overvejende asfaltstier men også et par grus-/jordstier. Stier til Bjørnehøjskolen. Nakkehovedstien er alternativ til Strandvejen - forbindelse fra Munkerup til Gilleleje (via Fyrstien).
På delstrækninger er underlaget ujævnt. Andre steder gør bevoksning stien vanskeligt passabel.
Stirutens formål Trafik- og rekreative stier
Elementer i forslaget Forbedring af underlag og skiltning
Tids-/procesplan Kan iværksættes umiddelbart, og realiseres på kort tid
Overslagspris 150.000 kr
Beliggenhed

 

Titel 10. 6-kommune samarbejdet om cyklisme
Beskrivelse To stier er i borgmestergruppen besluttet til skiltning og formidling.
Stirutens formål At sikre sammenhængende tværgående stiruter i Nordsjælland.
Elementer i forslaget Skilte- og kommunikationsplan, udarbejdelse
Tids-/procesplan Projektet er under realisering. Afsluttes dette efterår
Overslagspris 50.000 kr
Beliggenhed
Titel 11. Slotsruten og Nordsjællandsruten. 6-kommune samarbejdet om cyklisme.
Beskrivelse
Stirutens formål At skabe sammenhængende og tværgående stier i Nordsjælland.
Elementer i forslaget Skiltning og formidling
Tids-/procesplan Er besluttet - påbegyndes efteråret 2017. Afsluttes 2018
Overslagspris 300.000 kr
Beliggenhed
Titel 12. Gribskov Kommune Vest. Stirute 703 (32 km). Ny rute
Beskrivelse Rute ad eksisterende stier og skovveje. Ruten vil bringe brugeren rundt i den vestlige del af kommunen med Tisvilde Hegn og kysten som væsentlige elementer. Ruten vil bl.a. passere Helsinge, Ramløse, Tisvilde og Vejby
Stirutens formål Rekreativ-/turistrute men i ruten indgår forbindelser mellem flere byer. Ruten omfatter forbindelser til skolerne i Ramløse, Tisvilde, Vejby og Helsinge
Elementer i forslaget Udarbejdelse af skilteplan + opsætning af skilte. Formulering af rutens fortælling
Tids-/procesplan Skiltning i Tisvilde Hegn skal afklares med naturstyrelsen, hvilket formodes at være problemfrit. Dele af stien indgår i Pilgrimsruten Tisvildevejen, hvorfor der skal koordineres med dette projekt. Afklaring og koordinering forventes at tage en måned. Hele projektet forventes at kunne realiseres på ca. 6 måneder
Overslagspris 240.000 kr
Beliggenhed

 

Titel 13. Gribskov Kommune nord. Stirute 704 (47 km). Ny rute.
Beskrivelse Rute ad eksisterende stier og mindre befærdede veje. Ruten vil bringe brugeren rundt i den centrale og nordlige del af kommunen med Maglehøjene, Rågeleje og Søborg Sø som væsentlige elementer. Ruten inkluderer Løgelandsvej, Nellerødvej og Præstevejen.
Stirutens formål Rekreativ-/turistrute men i ruten indgår forbindelser mellem kommunens 3 største byer. Ruten omfatter forbindelser til skolerne i Blistrup, Gilleleje, Græsted og Helsinge
Elementer i forslaget Udarbejdelse af skilteplan + opsætning af skilte. Formulering af rutens fortælling
Tids-/procesplan Skiltning i Valby Hegn skal afklares med naturstyrelsen, hvilket formodes at være problemfrit. Afklaring forventes at tage en måned. Hele projektet forventes at kunne realiseres på ca. 6 måneder
Overslagspris 350.000 kr
Beliggenhed

 

Titel 14. Gribskov Kommune Øst Stirute 705 (40 km). Ny rute
Beskrivelse Rute ad eksisterende stier og mindre befærdede veje. Ruten vil bringe brugeren rundt i den østlige del af kommunen med Dronningmølle og Gribskov/Esrum Sø som væsentlige elementer. Ruten inkluderer Præstevejen.
Stirutens formål Rekreativ-/turistrute men i ruten indgår forbindelser mellem Gilleleje, Dronningmølle, Esrum og Græsted. Ruten omfatter forbindelser til skolerne i Gilleleje, Græsted og Esrum
Elementer i forslaget Udarbejdelse af skilteplan + opsætning af skilte. Formulering af rutens fortælling
Tids-/procesplan Skiltning i Gribskov skal afklares med naturstyrelsen, hvilket formodes at være problemfrit. Dele af stien indgår i Pilgrimsruten Tisvildevejen, hvorfor der skal koordineres med dette projekt. Afklaring og koordinering forventes at tage en måned. Hele projektet forventes at kunne realiseres på ca. 6 måneder
Overslagspris 300.000 kr
Beliggenhed

 

Titel 15. Gribskov Kommune syd. Stirute 706 (28 km). Ny rute
Beskrivelse Rute ad eksisterende stier og mindre befærdede veje. Ruten vil bringe brugeren rundt i den sydlige del af kommunen med Arresø og Pibe Mølle som væsentlige elementer. Inkluderer Nellerødvej.
Stirutens formål Rekreativ-/turistrute. I ruten indgår forbindelse mellem Helsinge og Mårum.
Elementer i forslaget Udarbejdelse af skilteplan + opsætning af skilte. Formulering af rutens fortælling
Tids-/procesplan Skiltning i Gribskov skal afklares med naturstyrelsen, hvilket formodes at være problemfrit. Dele af stien indgår i Pilgrimsruten Tisvildevejen, hvorfor der skal koordineres med dette projekt. Afklaring og koordinering forventes at tage en måned. Hele projektet forventes at kunne realiseres på ca. 6 måneder
Overslagspris 210.000 kr
Beliggenhed
Sammenfatning

Projekt nr.
Indsats 2017
Pris (1000 kr)*
1 Tingbakken: Sikring for bløde trafikanter
400
2 Præstevejen: Omlægning til cykelvej
50
3 Nellerødvej: Omlægning til cykelvej
80
4 Løgelandsvej: Omlægning til cykelvej
100
5 Snævretstien: Skiltning, beskæring, underlag (belægning)
40
6 Bannebjergstien: Skiltning, beskæring, underlag (belægning). Uden ridespor
25
7 Klostermarksstien: Skiltning, underlag
50
8 Ellemosestien: Skiltning, underlag (opretning)
100
9 Nakkehovedstien m.fl.: Beskæring, underlag
150
10 6-kommune samarbejdet (Slotsruten og Nordsjællandsruten): Skilte- og formidlingsplan
50
11 6-kommune samarbejdet (Slotsruten og Nordsjællandsruten): Skiltning og formidling, udførelse
300
12 Gribskov Kommune Vest: Skilteplan og skiltning
240
13 Gribskov Kommune Nord: Skilteplan og skiltning
350
14 Gribskov Kommune Øst: Skilteplan og skiltning
300
15 Gribskov Kommune Syd: Skilteplan og skiltning
210
I alt
2.445

*) Der er alene tale om overslags-/erfaringspriser

Prioritering af projekter

 1. 6-kommune samarbejdet (projekt 10-11)
 2. Cykelveje (projekt 1-4)
 3. Ellemosestien (projekt 8)
 4. Øvrige enkeltstier (projekt 5, 6, 7, 9)
 5. Stiruter (projekt 12-15)


Af hensyn til interne ressourcer vil alle valgte projekter ikke kunne påbegyndes på en gang. Der må derfor forventes en tidsmæssig forskydning på igangsætningstidspunkterne.


Lovgrundlag

 • Lov nr. 1520 af 27/12 2014 om offentlige veje m.v.
 • Bekendtgørelse nr. 60 af 15. januar 2016 om vej- og stiregister.


 • Økonomi

Der er i 2017 afsat et rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr til stinet. Heraf er 550.000 kr overført fra 2016. Rådighedsbeløbet er frigivet af Byrådet den 22/5-2017 i forbindelse med BO2 sagen.

Anlæg af nye stier vil medføre øgede udgifter til drift og vedligehold, hvilket bør afspejles når driftsbudgetter for kommende år senere skal vedtages.

Miljøforhold
Et veludviklet og indbydende stinet giver grundlag for mere motion og frisk luft for borgere og turister. Samtidig forventes lidt færre bil-kilometer, hvis det er let og sikkert at tage cyklen til skole/arbejde, tog m.v.


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg

 1. at godkende iværksættelse af projekter indenfor den fastsatte budgetramme, samt
 2. at realisering af projekterne skal følge den angivne prioritering.Beslutning
A stillede forslag om, at forslag 1. Tingbakken udsættes til 2018 og at stipuljen søges.
Forslaget blev brat til afstemning
Forstemte A og Ø (2)
Imod stemte O og V (3)
Ændringsforslaget ikke tiltrådt

1.-2. Udsættes mhp. høring73. Spildevandsplan 2018-2021
06.00P00 - 2017/12574

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Sagens kerne:
Kommunalbestyrelsen skal jf. Miljøbeskyttelsesloven udarbejde en plan for afledning og rensning af spildevand. Spildevandsplan 2018 - 2021 er en sammenskrivning af spildevandsplanen for perioden 2013 - 2017 og de tillæg, der er skrevet til planen i løbet af perioden. Spildevandsplanen er lavet i tæt samarbejde med Gribvand Spildevand A/S.

Spildevandsplanen indeholder ikke planer om nye kloakeringer eller ændringer af kloakeringsformer. Der ændres derfor ikke på de eksisterende rettigheder og pligter for ejendomme som i dag er offentligt kloakeret.

Baggrund:
Spildevandsplanen er en sektorplan, som skal fastlægge rammerne for afledning og rensning af spildevand i kommunen. Spildevandsplanen er bindende for kommune, borgere, erhverv, institutioner og for Gribvand Spildevand A/S, som skal drives inden for rammerne i spildevandsplanen.


Spildevandsplanen er, sammen med lovgivningen, administrationsgrundlaget for kommunens myndighedsbehandling på spildevandsområdet. Lovgivning og spildevandsplan giver kommunen mulighed for at udstede påbud og ekspropriere og udgør det planmæssige grundlag, der definerer ejendommes rettigheder og pligter i forhold til bortskaffelse af spildevand.

Spildevandsplanen består af selv planen som pdf dokument (se bilag) og af GIS kort på kommunens hjemmeside og på det statslige 'plansystem.dk'. Her kan man se, hvilken type kloak, der findes på de enkelte ejendomme.

Indhold:
Spildevandsplanen beskriver hvilke lovområder der påvirker planen samt forholdet til andre planer, vandområdeplanerne, kommuneplan mv.

Der er en kort beskrivelse af de 25 kloakoplande i kommunen, af renseanlæggene, de vandområder der modtager det rensede spildevand - recipienterne og af arbejdet med forbedret spildevandsrensning i det åbne land.

Der er en beskrivelse af det dimensioneringsgrundlag kloakforsyningen skal leve op til, altså hvor ofte der må ske stuvning til terræn af regnvand og spildevand.

Herefter følger kommunens administrative praksis som definerer pligter og rettigheder for både kommune, kloakforsyning og borgerne og lægger retningslinier for myndighedsbehandlingen.

Der er et afsnit om Gribvand Spildevand A/S tids- og investeringsplan og projektkatalog for periode 2018 - 2021. Fokus er altovervejende på den ændrede struktur, hvor der skal nedlægges 5 renseanlæg, Græsted-, Smidstrup-, Vejby-, Tisvilde- og Stokkebro Rågemark Renseanlæg. Spildevandet skal herefter renses på Udsholt- og Gilleleje Renseanlæg, der begge udvides, mens Helsinge Renseanlæg forbliver uændret.

Også slamhåndteringen ændres med etableringen af det nye slammineraliseringsanlæg ved Pårup, der skal i drift fra 2018.

Da spildevandsplanen ikke indeholder planer om nye eller ændrede kloakeringer, er der ingen ejendomme der påvirkes, ligesom planen heller ikke falder ind under rammerne for en miljøvurdering.


Lovgrundlag
Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 § 32
Spildevandsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 726 af 1. juni 2016 kapitel 3 og 4

Økonomi
Ingen

Høring
Forslag til tillæg til spildevandsplanen skal i 8 ugers offentlig høring inden endelig vedtagelse. Der er krav om annoncering på kommunens hjemmeside.

Bilag
Bilag TEK 20/9 2017. Udkast til spildevandsplan 2018 - 2021. Dok.nr. 2017/12574 013


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at spildevandsplanen sendes i offentlig høring i 8 uger
 2. at spildevandsplanen betragtes som vedtaget, hvis der ikke indkommer væsentlige indsigelser i høringsperioden
 3. at spildevandsplanen bringes op til fornyet politisk behandling, såfremt der indkommer væsentlige høringssvarBeslutning
1.-3. Tiltrådt

Efterretningssager

74. Gribvand - rapportering til ejer 2. kvartal 2017
88.16K00 - 2012/32393

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg får sagen til orientering.

Sagen fremlægger Gribvand Spildevands A/S kvartalsrapport for 2. kvartal 2017 til orientering. Kvartalsrapporten er vedlagt som bilag. Nedenfor er en gennemgang af rapporten set i forhold til ejerstrategiens mål.

Ejerstrategiens overordnede mål for selskaberne er:

 1. at Gribvands anlægsaktiviteter bevares.
 2. at Gribvands serviceniveau i forhold til borgere, lodsejere og kunder er i overensstemmelse med byrådets ønsker.
 3. at opgaveløsningen i både Gribvand og Gribskov Kommune sker optimalt og koordineret i forhold til borgernes interesser.
 4. at Gribvands aktiviteter og investeringsplaner løbende understøtter kommunens ansvar og planer i forhold til miljøbeskyttelse, herunder beskyttelse af vandområder, grundvand, klimasikring og CO2-reduktion.


Kvartalsrapport for 2. kvartal siger følgende:

 1. Gribvand har indtil nu haft anlægsinvesteringer på 16,8 mio kr ud af et budget på 55,2 mio.
 2. Efter 2. kvartal har der været 2210 opkald om drift, kundeservice og tømningsordning. Heraf er 92% i gennemsnit besvaret første gang. Uden for arbejdstid flyttes opkaldene til Falck, her er 130 besvaret, 34 er videregivet til vagten.
 3. Der holdes løbende møder på direktionsniveau og på administrativt niveau.
 4. Der har i 2. kvartal ikke været utilsigtede overløb med urenset spildevand.

  Status for igangværende sager med overløb

  Overløb ved Brudsbakken. Gribvand har kortlagt fejlkoblede vejbrønde i området, som ved regn får spildevandskloakken til at løbe over. Administrationen arbejder i indeværende år på at få kommunale og private vejbrønde koblet fra kloaknettet samt få kortlagt områdets dræning

  Overløb ved Iglekærvej/Lundevangen. Gribvand har afsluttet arbejdet med kortlægning af uvedkommende vand i kloakken fra tagflader og taget kontakt til de pågældende

  Overløb til Arresø med urenset spildevand. Gribvand vil øge bassinkapaciteten i Ramløse til det dobbelte i løbet af sommeren 2017. De to overløb i den nordlige del af Ramløse vil blive optimeret så bassinerne anvendes rigtigt.

  Overløbet ved Savværksvej blev ikke løst rigtigt i første omgang. Gribvand skal etablere rørbassin ultimo september 2017.

  Derudover er der en række andre overløb i kommunens kloaknet. Gribvand arbejder på en samlet rapport over disse. Administrationen har ikke set rapporten endnu.

  Gribvand arbejder på at få lavet ansøgninger om udledningstilladelser på samtlige fælleskloakerede overløb i løbet af 2017.

  Der har været overskridelser af kravværdier for udløbene fra renseanlæggene. Overskridelserne er sket på renseanlæggene i Tisvilde, Vejby, Gilleleje og Dronningmølle.

  Alle fælleskloakerede overløb vil i løbet af september blive forsynet alarmer og målere.

  Der har i 2. kvartal været 25 udkald til driftsforstyrrelser i kloaksystemet.


Ejerstrategiens indeholder ligeledes mål for udvikling af selskaberne:

 • Gribvand skal løbende kortlægge og analysere mulighederne for samarbejde/fusioner med andre forsyninger og/eller forsyningsarter som for eksempel affald
 • Gribvand skal løbende arbejde for at reducere CO2-udledningen - jf kravene vi har som klimakommune
 • Gribvand skal løbende honorere de generelle og individuelle effektiviseringsmål, som Forsyningssekretariatet melder ud og som i sidste ende medvirker til en kontrolleret udvikling i takstenSamt mål for koordinering mellem selskab og kommune:

 • Gribvand skal give besked inden budgetlægningen om aktiviteter i Gribvand, som kan føre til udgifter for kommunen
 • planlægning i kommunen og Gribvand skal løbende koordineres
 • Gribvand skal deltage i sagsforberedende arbejde og bidrage med aktive og konstruktive forslag til planlægningsarbejdet uanset, om det er initieret af kommunen eller af Gribvand
 • interesser i køb og salg af arealer og ejendomme skal koordineres
 • der skal ske en smidig udveksling af informationer om spildevandsanlæggenes drifts- og miljømæssige tilstand for at sikre miljøbeskyttelsen
 • der skal ske en smidig udveksling af oplysninger om ændringer i spildevandsforhold på private ejendomme, som danner udgangspunkt for kundebetjening og sagsbehandling hos både Gribvand og kommunen
 • der skal ske en koordinering af større informationstiltag


Og mål for Gribvands serviceniveau :

 • serviceniveauet for kloakforsyningen skal leve op til normerne i Danmark
 • variationen i taksterne for Gribvand skal minimeres i videst muligt omfang
 • Gribvands egen strategi vedr. betjening af kunderne skal lægge sig tæt op ad kommunens service- og kvalitetspolitik, så borgerne sikres en ensartet service hos både kommune som selskab
 • Gribvand skal sørge for erfaringsopsamling og evaluering inden næste udbud af ordninger for at sikre, at service og kvalitet afstemmes i forhold til kundernes ønsker og forventningerLovgrundlag


Økonomi


Bilag
Bilag TEK 20/9 2017. Gribvand - ejerrapportering 2. kvartal 2017. Dok.nr. 2012/32393 053


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg:

 1. at tage "Gribvands kvartalsrapport for 2. kvartal 2017" til efterretningBeslutning

 1. Taget til efterretning75. Afslutning af årets badesæson og Blå Flag 2017
01.00G00 - 2017/09249

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg får sagen til orientering.

Blå Flag
1. september sluttede årets Blå Flag sæson.

Strande med Blå Flag
Følgende 9 strande i Gribskov Kommune havde det Blå Flag:
Stængehus, Tisvildeleje, Strandbjerggård, Rågeleje, Smidstrup, Tinkerup, Gilleleje Vest, Strandbakkerne og Dronningmølle.

Arrangementer og miljøaktiviteter
I år har der været afviklet 18 Blå Flag aktiviteter. Arrangementerne er primært blevet afviklet af en række lokale organisationer, men Gribskov Kommune har også selv afholdt nogle arrangementer, bl.a. gennem kommunens egen naturvejleder.

Der har ikke været særlig god tilslutning til arrangementerne i år. Det blæsende og våde sommervejr kan tage en del af ansvaret, men i følge nogle arrangører skyldes de manglende deltagere også konkurrence med mange andre arrangementer i de samme områder. Arrangørerne efterlyser samarbejde med andre store tiltag, fx "Vild med vand" organiseret af Gilleleje havn og foreninger.

Blå Flag arrangementerne var annonceret i et sommerferiekatalog udleveret til alle folkeskoleelever før ferien, de var løbende annonceret i lokalavisen og på kommunens hjemmeside og facebookside. Yderligere har aktivitetsprogrammet hele sommeren kunne ses på informationstavlerne på Blå Flag-strandene. Alligevel var de fleste deltagere nogen der tilfældigvis kom forbi, mens arrangementet forløb. De fremmødte deltagere har dog udtrykt stor tilfredshed med aktiviteterne.

Blå Flag 2018 - ønske om reducering af antal
Ansøgningsrunden for Blå Flag 2018 starter 01.12.2017. Administrationen har i besparelseskataloget gjort opmærksom på muligheden for at reducere antallet af Blå Flag strande til de 3 største turiststrande: Tisvildeleje, Gilleleje Vest og Dronningmølle. I forbindelse med reducering af antallet af Blå Flag, vil antallet af arrangementer også kunne reduceres.

Badevand
Badevandsprøver
Der var, i lighed med tidligere år, planlagt 15 badevandsprøver på hver Blå Flag strand hen over sæsonen. Prøverne analyseres for indholdet af Intestinale enterokokker og E. coli. Alle prøver var i kategorien >godt< eller >meget godt< badevand. Badevandsanalyserne har igen år været ophængt på livredderskurene samt tilgængelige på kommunens hjemmeside.

EU's direktiv klassificerer badevandet
Efter hver badesæson vurderes badevandskvaliteten på baggrund af analysedata for de seneste fire badesæsoner jf. Bekendtgørelse om badevand og badeområder. For at en strand kan tildeles Blå Flag, kræver det at badevandet er af den højeste klassificeringsgrad. Resultatet af årets badevands-klassifikation fra Miljøstyrelsen, der rapporteres videre til EU, kendes endnu ikke.

Livredning
Livredningstjenesten har haft travlt på kysten på trods af den vejrmæssige lidt triste skoleferie. Det totale besøgstal på alle tjenestens strande var på ca. 465.000 besøgende. Sæsonen var på 60 dage i perioden juni, juli og august fra kl. 10:00 - 18:00. Den vagthavende livredder indrapporterer dagligt aktioner og besøgstal til tjenestens hjemmeside. 'www.Livredningstjenesten.dk'

Livredningstjenesten i tal

 • Besøgstal: 465.000 gæster
 • Forebyggende aktioner: 34.000
 • Førstehjælp: 333
 • Livreddere: 24 (i Gribskov Kommune: 9)
 • Døde: 0


Nye tiltag i 2017

 • Gratis WiFi på 6 forsøgsstrande
 • I samarbejde med Søværnets havmiljø vogtere er mere 10.000 plastikposer blevet udleveret, til opsamling af affald på kysten.
 • 450 skolebørn igennem badesikkerhedskursus i Gribskov Kommune.
 • Totalt fyldte Ocean Rescue Camps med 300 elever
 • Succesfyldt Gys og Gus
 • Førstehjælpskurser på ældrecentrene, skoler og daginstitutioner


Nye tiltag på Blå Flag strande i 2017
Handicaprampe i Tisvildeleje
En ny handicaprampe har set dagens lys i Tisvildeleje, ud for det nye Naturrum. Rampen er blevet modtaget meget positivt blandt strandens brugere. Rampen er opbygget af moduler, der kan sættes i tørvejr hen over vinteren.


Lovgrundlag
Bekendtgørelsen om badevand og badeområder

Økonomi
Blå Flag: Hver Blå Flag strand koster 6.000 kr i deltagergebyr til Friluftsrådet, hertil kommer udgifter til flagstænger, informationsstandere, særlig affaldssortering mv. Budgettet til Blå Flag er ca. 100.000 kr, som afholdes over ramme 313 Vand.

Badevand: Der udtages min. 15 prøver pr. strand (11 strande) fordelt over badesæsonen. Årligt bruges der ca. 90.000 kr på analyser af badevandet, som afholdes over ramme 313 vand


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg

 1. at tage orienteringen om Afslutning af årets badesæson og Blå Flag 2017 til efterretningBeslutning

 1. Taget til efterretning


76. Musik i Lejet. Evaluering af 2017
05.00G00 - 2017/20469

Sagsfremstilling
Introduktion
Plan- og Miljøudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Teknisk Udvalg får sagen til orientering i september 2017. Sagen går videre i forløb til orientering i Økonomiudvalget og Byrådet fra Teknisk Udvalg. Sagen drejer sig om evaluering af musikfestivalen Musik i Lejet 2017.

Baggrund
Musik i Lejet er en musikfestival, som har været afholdt i uge 29 i Tisvildeleje siden 2009. Festivalen er blevet en landskendt festival, som tiltrækker rigtig mange gæster.

Selve festivalen forløb i 2017 fra torsdag til lørdag og foregik på den store parkeringsplads i Tisvildeleje, som Gribskov Kommune lejer af Naturstyrelsen.

Byrådet besluttede på sit møde den 12. december 2016, at Gribskov Kommune fremadrettet skulle understøtte planlægning og afvikling af Musik i Lejet i den form og den størrelse, som festivalen havde i 2016 med den tilføjelse, at der skulle arbejdes med en rullende 3-årig tilladelse, herunder i forhold til alkoholbevilling.

Sagens forhold
Tisvilde Event
I forbindelse med festivalen har arrangørerne i år arrangeret flere events i samarbejde med lokale aktører. Events, der var frit tilgængelige for alle borgere:
- Legefabrikken, hvor børn kunne fægte, optræde i delfincirkus og meget mere.
- Djævleløbet, et motionsløb på 5 km gennem strand og skov.
- Bold i lejet, hvor der blev spillet fodbold og volleyball på stranden.
- Skyggehygge, en solkampagne for børn om UV-stråling.

En del af Hovedgaden var i lighed med 2016, delvist afspærret og udgjorde et midlertidig uderum, med udeservering og forskellige boder.

Om planlægningsprocessen 2017
I forhold til planlægning af årets festival har administrationen, i lighed med 2016, afholdt en række møder med Musik i Lejet for at sikre en så smidig og god planlægningsproces som muligt. Deltagere har været arrangørerne af Musik i Lejet, Nordsjællands Politi, Frederiksborg Brand & Redning, Naturstyrelsen og Gribskov Kommune.

Tung trafik
For blandt andet at imødekomme ønsker om at mindske tung trafik igennem Tisvilde Hovedgade, var der blevet arbejdet med logistikken omkring transport ved opbygning og nedtagning af festivalpladsen.

Naturstyrelsen havde meddelt særlig tilladelse til, at udvalgte transporter kunne foregå igennem skoven, så Hovedgaden kunne blive friholdt for kørslen.
Naturstyrelsen vil fortsat give tilladelse til kørsel igennem skoven, men ønsker frem over at begrænse kørslen, så der kun foregår kørsel gennem skoven under selve festivallen.
Før og efter arrangementet ønsker Naturstyrelsen at kørsel med tung trafik foregår gennem byen.


Adgang til P-plads
For at imødekomme ønsket om at strandgæster kunne benytte P- pladsen i en større del af perioden før og efter festivallen, er festivallen blevet opbygget i etaper hvor P- pladsen kun langsomt blev afspærret. Oprydning efter festivalen foregik ligeledes i etaper, således at et antal P-pladser hurtigt blev tilgængelige. Ugen efter festivalen var p- pladsen ryddet op.

Lukning af Hovedgaden/Sikkerhedskrav
I år blev der i festivalugen, lavet forsøg med delvis afspærring af Hovedgaden ved Ullersvej. og herfra kun at tillade ærindekørsel. Afspærringen blev kontrolleret af frivillige vagter. I perioden blev der indsat shuttelbusser mellem Godhavn Trinbræt og stranden med flere stop igennem byen. Udgiften til shuttelbusserne blev betalt af Musik i Lejet.

For at forbedre afviklingen af ærindekørsel til festivalområdet og trafik med shuttelbusser, blev den tilsandede rundkørsel ved indgangen til P-pladsen, genetableret midlertidigt.

For at optimerer sikkerheden under selve festivalen, forlangte politiet opsætning af 3 afspærringer med hver 3 chikaner, samt blokering af Vængevej imod stranden.

Evaluering
Musik i Lejet og Gribskov Kommune har evalueret arrangementet sammen med Nordsjællands Politi, Frederiksborg Brand & Redning og Naturstyrelsen, med henblik på at optimere og justere, planlægning og afvikling af det kommende års arrangement.

Gribskov Kommune har også evalueret arrangementet med Tisvilde Lokalråd, Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn, samt Tisvilde og Omegns Erhvervsforening. Det er undersøgt hvordan de lokale oplevede arrangementet og om de oplevede forbedringer i forhold til klagepunkter fra sidste års evaluering.

Elementer i evalueringen med lokale interessenter
Generelt
Generelt er der en stor opbakning til arrangementet fra de lokale interessenter, og der er enighed om, at arrangementet er godt for Tisvilde og Gribskov Kommune.
Der er også enighed om, at arrangementet nu har en størrelse, som er det absolut størst mulige.

Politi og beredskab roser arrangementet og det gode samarbejde. Arrangørerne håndterede sikkerhed og logistik meget professionelt.

Tidspunkt for festivalen
Nogen anfører, at Tisvilde vil have bedre af, at festivalen lå i skuldersæsonen, før uge 28 eller efter uge 31, og derved kunne forlænge højsæsonen i Tisvilde.

Hos nogen af parterne er der en bekymring for, at Tisvilde mister sin tiltrækningskraft på turister og sommerhusejere, hvis der hen over sommeren, og specielt i uge 29, er et så massivt arrangement i byen.

Erhvervsforeningen oplyser, at 7 ud af 9 nonfood butikker havde en mindre omsætning end tidligere i uge 29, men food butikker havde derimod en øget omsætning.
Nonfood forretningerne ønsker også, at festivalen bliver flyttet til skuldersæsonen.

Musik i Lejet oplyser at tidpunktet for festivallen er optimalt i forhold til at få frivillige til at deltage i arbejdet, priserne for bands der skal spille, og festivallens brand som en sommerfestival.

Afspærring af den store parkeringsplads
Musik i Lejet har arbejdet med den komplicerede logistik omkring opbygning og nedtagning af festivalpladsen. Der var stor tilfredshed med, at festivalen blev opbygget og nedtaget i etaper, så der kunne friholdes et stører antal P-pladser i flere dage under opbygning og nedtagning end det har været tilfældet i 2016.

Affald og oprydning
Mange giver meget positive tilbagemeldinger på arrangørernes håndtering af affald og oprydning før, under og efter festivalen.

Festivalens frivillige har ydet en stor indsats med indsamling af affald på festivalpladsen og i Hovedgaden.

Kommunen havde i uge 29 øget indsamlingen af affald i Hovedgaden og oprydningen omkring minigenbrugsstationerne. Udgiften på kr. 14.189,50 ex. moms, blev i år finansieret af puljen 'Forskønnelse af By og Land'.

Afspærring af Hovedgaden
Der var positive tilbagemeldinger fra de lokale, på afspærring af Hovedgaden i festivalugen . Det midlertidige uderum i Hovedgaden skabte en hyggelig stemning med udeservering og salgsboder. Flere restauranter havde opstillet foodtrucks i Hovedgaden.

De fleste mener, at det var godt med en byfest i Hovedgaden, og at Hovedgaden også med fordel kunne lukkes i andre perioder, uafhængigt af Musik i Lejet.

Fremover vil Musik i Lejet hurtigt afklare, hvem der ønsker udeservering i Hovedgaden i festivalugen. Primo januar 2018 sender arrangørerne en skilteplan til vejmyndighedens godkendelse, der også indeholder placering af chikaner, udeservering, salgsboder, foodtrucks og andet på vejarealet.

Sikkerhed
Under selve festivalen blev der af sikkerhedshensyn, placeret yderligere 3 afspærringer i Hovedgaden, samt en blokering af Vængevej imod stranden.
Nogle var generet af parkerede biler langs Vængevej, før der blev placeret en vagt ved indkørslen fra Hovedgaden.

Nordsjællands Politi oplyser, at alle indgåede aftaler er blevet overholdt, og til trods for de skærpede sikkerhedsforanstaltninger, er de anbefalinger politiet har fremlagt blevet fulgt.
Den gode dialog med arrangørerne og øvrige myndigheder i forhold til de sikkerhedsrelaterede forhold omkring afviklingen, har medvirket til en sikkerhedsmæssig forsvarlig afvikling af Musik i Lejet. Beboere og gæster har kunnet færdes trygt og sikkert, og der var sikret fremkommelighed for redningsberedskabet i festivalområdet.


Rundkørsel ved P-pladsen
Der har i år været forsøg med midlertidigt at genetablere rundkørslen ved indgangen til festivalpladsen for således at skabe en naturlig vendeplads for shuttelbussen, der kørte mellem festivalområdet og den midlertidige P-plads ved Godhavn trinbræt.

Forpagteren af kiosken anfører, at ændringen generede kioskens gæster.

Naturstyrelsen anbefaler, at der bliver lavet en permanent plan for indgangen til stranden
og en samlet helhedsløsning for området omkring minigengenbrugstationen, kiosken, cykelstativer, trafikafvikling og andet.

Information
Trafikskiltning langs vejene med information om afspærring af Hovedgaden, henvisning til midlertidigt P- område ved Godhavn og andre trafikskilte,var tilstrækkelige og fungerede efter hensigten.

Musik i Lejet havde informeret bredt om de trafikale ændringer under festivalen, i aviser, på hjemmeside, på face book og i pjecer.

Lydniveau
Nogle borgere har været generet af musikken og det høje lydniveau frem til kl. 5 om morgenen. Vindretningen er afgørende for, hvem der bliver generet. Det blev foreslået at festivallen sænke lydniveauet kl 02, eller helt stopper musikken på det tidspunkt.

Aftalt kørsel gennem skoven med tung trafik
Tiltaget var sat i værk for at minimere gener med tunge trafik igennem Hovedgaden.
Tiltaget fungerede overordnet set godt, men nogen borgere tilkendegiver, at de ikke ønsker trafik igennem skoven.

Midlertidig campingplads på Idrætsarealet ved Idrætshuset
Der er en opfattelse af, at organisering af campingområdet var blevet forbedret.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at den massive information, arrangørens opfølgning på tidligere klagepunkter, samt det tætte samarbejde mellem arrangør, politi, Naturstyrelsen og administrationen har medført, at kommunen har modtaget væsentlig færre klager end tidligere.

Hovedgaden
Afspærring af Hovedgaden i festivalugen, har givet nye muligheder for de lokale butikker og en ekstra oplevelse for alle borgere og gæster i Tisvilde.

Administrationen vurderer, at den trafikale afvikling i Hovedgaden kan forbedres, så det tydeligt fremgår af ansøgningen, hvordan den afspærrede del af Hovedgaden tilgodeser de mange forhold.

Perioden for festivalen
Musik i Lejet oplyser at tidpunktet for festivalen er optimal i forhold til at få frivillige til at deltage i arbejdet, priserne for bands der skal spille, og festivalens brand som en sommerfestival.

Administrationen henviser til Byrådets beslutning i 2016 om at godkende arrangementets form og størrelse fremover, samt at give 3 årige tilladelser, så der er en sikkerhed for, at arrangørerne kan planlægge de kommende års festivaler som nu, herunder tidspunktet for festivalen. Administrationen vil således arbejde videre ud fra denne beslutning.

Administrationen vil fortsat arbejde tæt sammen med arrangørerne om at finpudse den store event, så gener for naboer og byens borgere minimeres så meget som muligt. Der vil blive etableret et tættere samarbejde mellem butikker og arrangørerne om hvordan Hovedgadens arealer bedst disponeres og indrettes.

Lovgrundlag
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune §15, stk 2
Gribskov Kommunes Kulturstrategi 2008-2020, kapitel 6 om tilskudspolitik
Gribskov Kommunes Turismestrategi 2016-2020

Økonomi
Kultur- og Idrætsudvalget har indgået Kulturkontrakt med Musik i Lejet for perioden 2014-2017 med et tilskud på 150.000 kr. pr. år

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning

 1. Taget til efterretning
Sager behandlet på lukket møde:
77 Bekæmpelse af rotter i kloakken - Finansiering
78 Gilleleje LæringsområdeMødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
04:15 PM