Teknisk Udvalg

Publiceret 16-08-2017

Onsdag den 16-08-2017 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
56 3. Budgetopfølgning 2017 - Det tekniske område
57 Høring: Sundhedspolitik 2017
58 Etablering af Wi-fi i turistområder
59 Ny vej, Græsted-Gilleleje - behandling af løsningsforslag
60 Cykelsikring på Tingbakken
61 Evaluering af forsøg med storskrald og beslutning om, om der skal indføres
storskrald som ordning i hele kommunen
62 Skovgårdsvej 44/Vestergade 101 - projektforslag for etablering af
fjernvarme
63 Indledning af ekspropriationsproces til sikring af eksisterende

spildevandsledning på privat ejendom, Hasselvej 19 3200 Helsinge
64 Tillæg nr. 9 til spildevandsplanen - frivillig kloakering af 21 ejendomme i
Rågeleje Udsholt området
65 Udkast til tillæg nr. 13 til spildevandsplanen - Tofteområdet
66 Nyt regulativ for Ramløse Å
67 Overslag - sand på Strandbakkerne vest for Gilleleje Havn


Efter
68 Omlægning af svømmeundervisningen på skoleområdet
Medlemmer:

Bo Jul Nielsen Brian Lyck Jørgensen
Jørgen Emil Simonsen Knud Antonsen
Michael Hemming Nielsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Pkt. 67 Overslag - sand på Strandbakkerne vest for Gilleleje Havn overføres til åben dagsorden
Dagsordenen herefter godkendt


Fraværende:
Bo Jul Nielsen

Meddelelser:
Administrationen orienterede om ny app 'Tip Gribskov' til indmelding af mangler på/langs vejene.
Jørgen Emil Simonsen orienterede om kloakudfordringer ved Tegners. Der blev orienteret om, at de skal henvende sig til Gribvadn
Brain Lyck Jørgensen orienterede om, at Lokaltog har indkaldt til møder vedr. nedlæggelse af overgange den 22. og 23. august 2017.
Brian Lyck Jørgensen spurgte hvem der står for drift af Græsted torv.
Brian Lyck Jørgensen orienterede om møde med borgere vedr. ridning på Snævretstien. Borgerne ønsker sagen genoptaget, hvilket Udvalget ikke er indstillet på.

Åbne

56. 3. Budgetopfølgning 2017 - Det tekniske område
00.30Ø00 - 2017/14553

Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen generelt
Teknisk Udvalg behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO) at præsentere Teknisk Udvalg for udviklingen og det forventede resultat for de enkelte områder i Gribskov Kommune.
Administrationen udarbejder 4 årlige budgetopfølgninger i 2017:
1. budgetopfølgning (BO1) forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning (BO2) forelægges på fagudvalgsmøder i april
3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i august
4. budgetopfølgning (BO4) forelægges på fagudvalgsmøder i november/december

Administrationen vil som hovedregel søge om bevillingsændringer i BO1 og BO4. I de øvrige budgetopfølgninger beskrives de områder, hvor der er forhold, der peger på budgetafvigelser. Der kan være undtagelser, hvis der f.x. kommer helt nye opgaver til, eller hvis der sker en ændret organisering af de eksisterende opgaver.

Budgetopfølgning 3
Denne budgetopfølgning beskriver de overordnede forventninger til årets resultat. Der vil i forhold til den kommende budgetopfølgning 4 blive arbejdet med at finde modgående foranstaltninger og råderum inden for de enkelte udvalgsområder til imødegåelse af evt. udfordringer, således at der samlet set kan ske budgetoverholdelse i 2017.

Gennemgangen af økonomien skal indeholde:

 • En vurdering af økonomien på baggrund af forløbet hidtil i år
 • Fokus på de forhold, der kom op i sidste BO
 • Fokus på forhold, der er kommet op som følge af årets lovgivningsarbejde
 • Fokus på eventuelle andre ændringer i forudsætninger m.v.


Denne budgetopfølgning er den sidste før budgetvedtagelsen 2018-2021:
Derfor skal administrationen i samme budgetopfølgning også vurdere, om der er forhold, som administrationen anbefaler føres videre ind i 2018-2021.

Læsevejledning
I denne Budgetopfølgning sker der en række omplaceringer som følge af bl.a. omplaceringer ifm. lønsummerne, da fagudvalgenes administrative lønsummer nu er placeret på en ramme under ØU. Omplaceringerne har alene teknisk karakter.

For at tydeliggøre de reelle forventninger til årets økonomiske resultater er der denne gang tilføjet en ekstra kolonne til økonomioversigten. Den viser resultatet under forudsætning af, at de indstillede omplaceringer besluttes af Byrådet. Det er kolonnen yderst til højre ("Resultat efter budgetændring") markeret med rød.

Det er vigtigt at fremhæve, at der i denne budgetopfølgning tages afsæt i denne kolonne, når forventningerne til årets økonomiske resultater forklares. Dette er en ændring i metode ifht. tidligere budgetopfølgninger.

Denne metode, hvor der tages afsæt i forventningerne til årets økonomiske resultater inkl. indstillede budgetændringer, vil blive anvendt fremadrettet. Dette skyldes, at der også fremadrettet må forventes omplaceringer som følge af, at den administrative lønsum nu er samlet under ØU.

Budgetopfølgning for Det tekniske område og Forsyning
Samlet konklusion - Det tekniske område
Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventer administrationen et merforbrug på 3,3 mio. kr. i 2017 på Det tekniske område. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 3,3 procent. I resultatet indgår omplacering vedrørende renhold af byer og strandgrunde samt vedligeholdelse af bålpladser på 0,1 mio. kr.

I opgørelsen af det forventede forbrug i 2017 er indregnet de forventede overførsler til 2018.

Væsentligste årsager til budgetafvigelsen:

 • På Veje er der tidligere vedtaget besparelse på belysning af private fællesveje, som blev sat i bero. Efterfølgende udbud på belysning har medført en mindreudgift. Samlet forventet merforbrug udgør herefter 0,5 mio. kr. årligt.
 • I BO2 2017 blev det beskrevet, at der var et særligt opmærksomhedspunkt vedr. Kollektiv trafik og kørsel. Området er nu gennemgået og resultatet viser et forventet merforbrug på 2,8 mio. kr. Merudgiften skal ses i sammenhæng med gevinstrealisering ifm. ny kontrakt og udviklingen på børneområdet koblet til budgetgrundlaget.


Forventet mer-/mindreforbrug opdelt på rammer:Samlet konklusion - Forsyning
Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventer administrationen et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i 2017 på Forsyning. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 40,3 procent.

I opgørelsen af det forventede forbrug i 2017 er indregnet de forventede overførsler til 2018.

Væsentligste årsager til budgetafvigelsen:

 • Mindreforbruget på forsyning, drift på 3,8 mio. kr. skyldes hovedsageligt, at antallet af private bidrag til dagrenovation, genbrugsstationer og administration er steget betragteligt. Derudover medfører konsekvenserne af I/S Vestforbrændings ny fordelingsmodel mindreudgifter i 2017.


Forventet mer-/mindreforbrug opdelt på rammer:


Budgetopfølgningens grundlag - Det tekniske område
Grundlaget for budgetopfølgningen på Det tekniske område bliver gennemgået nærmere i de følgende afsnit. Det sker for hver ramme.

Veje
Administrationen forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på Udendørsbelysning.
Det skyldes, at tidligere besparelse på 1,6 mio. kr. ved overdragelse af belysning på private fællesveje til grundejere blev sat i bero. Efterfølgende udbud på området har medført en mindreudgift, så samlet forventet merforbrug herefter udgør 0,5 mio. kr. årligt.
Området vil blive fulgt i løbet af året frem mod 4. budgetopfølgning, hvor der vil ske en endelig vurdering af forventet forbrug i 2017.

Grønne områder
Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventer administrationen, at budgettet balancerer på Grønne områder.
I resultatet indgår omplacering på 0,1 mio. kr. vedrørende renhold af byer og strandgrunde samt vedligeholdelse af bålpladser. Der søges overført 0,1 mio. kr årligt i 2017-2020 til Erhverv- og Beskæftigelsesudvalget, da GIV overtager og udfører opgaverne fremover.

Vand
Administrationen forventer, at budgettet anvendes.

Kollektiv trafik og kørsel
I BO2 2017 blev det beskrevet, at der var et særligt opmærksomhedspunkt vedrørende kollektiv trafik og kørsel. Området er nu gennemgået og administrationen forventer et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 2,8 mio. kr. Merforbruget vedrører følgende:

Befordring af børn og unge
På befordring af børn og unge forventes et merforbrug på 4,2 mio. kr. Merforbruget skal ses i sammenhæng med gevinstrealisering i forbindelse med ny kontrakt og udviklingen på børneområdet koblet til budgetgrundlaget.

I forbindelse med nyt skoleår vil administrationen i samarbejde med leverandøren se på muligheder for at optimere ruteplanlægning med henblik på at reducere udgifterne. Ud fra børnetal i det kommende skoleår forventes det at kunne give ca. 0,15 mio. kr. i besparelse i 2017.

Området vil blive fulgt i løbet af året frem mod 4. budgetopfølgning, hvor der vil ske en endelig vurdering af forventet forbrug i 2017. På nuværende tidspunkt vurderer administration, at merforbruget på kørsel ikke kan imødegås.

Ekstraordinære indtægter i 2017
I 2017 er der bogført indtægt på 0,9 mio. kr. vedrørende konkurs af tidligere leverandør på kørselsområdet. Derudover forventes indtægt fra Movia på 0,5 mio. kr. som regulering fra 2016.

Trafiksikkerhed
Administrationen forventer, at budgettet anvendes.

Plan og Byg
Administrationen forventer, at budgettet anvendes.

Ved denne budgetopfølgning gøres opmærksom på følgende forhold:
Opfølgningen viser, at lønsummen på området er udfordret og viser et lille forventet merforbrug i 2017. Området vil blive fulgt i løbet af året frem mod 4. budgetopfølgning, hvor der vil ske en endelig vurdering af forventet forbrug i 2017.

Beredskab
Administrationen forventer, at budgettet anvendes.

Budgetopfølgningens grundlag - Forsyning
Grundlaget for budgetopfølgningen på Forsyning bliver gennemgået nærmere i de følgende afsnit. Det sker for hver ramme.

Forsyning, drift
Såfremt de indstillede omplaceringer mellem Forsyningsvirksomheder drift og anlæg besluttes, forventer administrationen et mindreforbrug på Forsyning, drift i 2017 på 3,8 mio. kr.
3,0 mio. kr. af mindreforbruget skyldes hovedsageligt at antallet af private bidrag til dagrenovation, genbrugsstationer og administration er steget betragteligt. Dette skyldes et forbedret datagrundlag med kontrol af, om borgerne bliver opkrævet korrekt betaling.
Der er ved disse kontroller konstateret, at især boligselskaber og ejerforeninger har været opkrævet for lidt, idet de tidligere kun har betalt for det antal spande og containere der har stået til rådighed for beboerne og ikke i forhold til f.eks. antallet af lejligheder i boligselskabet, som det efter lovgivningen er muligt at opkræve.

0,8 mio. kr. af mindreforbruget skyldes at I/S Vestforbrænding har afsluttet brugerundersøgelse på genbrugsstationerne og i den forbindelse vedtaget en ny fordelingsmodel, som medfører at kommunen i 2017 får refunderet 0,8 mio. kr. vedr. 2016 og 2017.

Forsyning, anlæg
Såfremt de indstillede omplaceringer mellem Forsyningsvirksomheder drift og anlæg besluttes, forventer administrationen, at budgettet balancerer på Forsyning, anlæg.
I resultatet indgår omplacering på 2,3 mio. kr., som vedrører overførsler fra 2016, der skal finansiere nedsættelsen af taksterne på Genbrugsstationerne i 2017. Beløbet søges derfor overført til Forsyning, drift.

Anlægsregnskab
Trafiksikring, cykelsti Blistrup - Smidstrup
Anlægsprojektet Trafiksikring, cykelsti Blistrup-Smidstrup er afsluttet og anlægsregnskab forelægges til godkendelse.
Projektet bestod af etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Blistrup og Smidstrup.
Det samlede forbrug på projektet svarer til korrigeret bevilling på 7,0 mio. kr.

Tillægsbevillinger og omplaceringer
Omplaceringer mellem udvalg

Udmøntning af budget til forskønnelse af by og land
Teknisk Udvalg har den 31.05.17 udmøntet budget til forskønnelse af by og land. Der er afsat 0,1 mio. kr. årligt i 2017-2020 til renhold af byer og strandgrunde samt vedligeholdelse af bålpladser. Beløbet søges overført til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, da GIV overtager og udfører opgaverne i perioden.

Forsyningsvirksomheder, anlæg/drift.
I forbindelse med takstfastsættelsen på affaldsområdet 2017 blev det besluttet, at nedsættelsen af taksterne på Genbrugsstationerne i 2017 skulle finansieres af overførte anlægsmidler på affaldsområdet.
Der foreslås derfor overført 2,3 mio. kr. i 2017 fra Forsyningsvirksomheder, anlæg til Forsyningsvirksomheder, drift.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr 769 af 09/06/2015

Økonomi
Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.Bilag
Bilag 1: PMU 14.08.17 & TEK 16.08.17: Opfølgning på budgetaftalens elementer, dok.nr. 2017/14553 009

Bilag 2: PMU 14.08.17 & TEK 16.08.17: Anlægsregnskab Trafiksikring cykelstil mellem Blistrup - Smidstrup, dok.nr. 2017/14553 019


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg:

 1. at godkende budgetopfølgning for Det tekniske område og Forsyning.

Administrationen indstiller til Tekniske Udvalg, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

 1. at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg og tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  Omplace- ringer
  i kr.
  Tillægsbe- villinger
  i kr.
  Grønne områder
  -125.000
  Forsyning, drift
  2.300.000
  Forsyning, anlæg
  -2.300.000
 2. at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  2018
  2019
  2020
  2021
  Grønne områder
  -125.000
  -125.000
  -125.000
  0
 3. at godkende anlægsregnskabet Trafiksikring, cykelsti Blistrup-SmidstrupBeslutning
1. Tiltrådt
2.-3. Anbefalingen tiltrådt

Bo Jul Nielsen fraværende57. Høring: Sundhedspolitik 2017
29.00G00 - 2016/29741

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg får sagen for at afgive høringssvar til administrationens udkast til ny sundhedspolitik.

Baggrund
Forebyggelsesudvalget fra 2016 havde i sit kommissorium fået til opgave at udarbejde en tværgående sundhedspolitik. Politikken skal række 10 år frem og sætte ramme og retning for, hvordan kommunen skal tilrettelægge indsatser, der giver effekt i forhold til de største, kendte sundhedsudfordringer i Gribskov Kommune.

Som følge af budgetaftale tiltrådt af Byrådet den 30. november 2016 blev Forebyggelsesudvalget nedlagt, og udvalgets opgaver flyttet til Social- og Sundhedsudvalgets opgaveportefølje. Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 11. januar 2017 procesplan for politikkens tilblivelse.

Sagen kommer på dagsordenen, da der nu foreligger udkast til ny sundhedspolitik.

Formål og afsæt for politikken
Formålet med sundhedspolitikken er at sætte en ramme for kommunens arbejde med sundhed. Sundhedspolitikken skal omsættes i efterfølgende politiske beslutninger i fagudvalg - og i handlinger, som medarbejderne udfører i samarbejdet med borgerne. Politikken handler dermed om den måde, kommunen arbejder sundhedsfremmende på.

Det er der i Grib livets nærmiljøer gjort erfaringer med gennem to år. På den baggrund er der udformet et sæt principper, som sundhedspolitikken bygger på. Principperne er:

 1. Sundhedsfremme og forebyggelse er en del af vores kerneopgave
 2. Sundhedsarbejdet er en fælles opgave
 3. Vi skaber sundhed der, hvor borgerne færdes (settingtilgang)
 4. Sundhedsarbejdet skal være effektbaseret


Den nye sundhedspolitik står således på disse principper fra Grib livet - uanset hvordan målsætningerne udmøntes i praksis, foregår arbejdet med sundhedsfremme på denne måde.

Dertil har udvalget besluttet 3 overordnede temaer, som sundhedspolitikken skal beskæftige sig med:

 1. Tidlig indsats
 2. Mental trivsel
 3. Lighed i sundhed


I politikken foldes temaerne ud, og der defineres målsætninger under hvert tema jf. bilaget.

Processen til udvikling af ny sundhedspolitik
Afsættet for politikudviklingen er Budgetaftale 2017-2020. Beslutningen udmøntes i følgende overordnede trin:

Trin 1: Udvikling af politik på målsætningsniveau via samskabelsesproces på workshop den 6. juni 2017.

Trin 2: Udmøntning af politik via Grib livets pilotprojekter i de fire eksisterende nærmiljøer i
2017 – implementeringen bygger videre på allerede igangværende aktiviteter.

Trin 3: Plan for udmøntning i handleplaner for nye indsatser i 2018 og frem via
”indsatspakker” – når data fra ny Sundhedsprofil og budgetforudsætninger kendes.

Trin 1 er afviklet ved en workshop på Bymosehegn den 6. juni 2017 med deltagelse af politikere fra Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Teknisk Udvalg og Børneudvalget samt chefer og medarbejderrepræsentanter fra tilhørende fagområder. Dertil deltog repræsentanter fra:

 • Frivilligcenter Helsinge
 • Frivilligcenter Græsted
 • Ældrerådet
 • Handicaprådet
 • Idrætsrådet
 • PlejeGribskov
 • Aleris
 • Attendo
 • Lokalforeningsrådet
 • Produktionsskolen


I alt deltog 60 personer i workshoppen, hvor deltagerne fordelt i 6 grupper udviklede målsætninger for de 3 temaer.

Dette arbejde er nu samlet af administrationen i et udkast til ny sundhedspolitik, som med denne dagsorden er sendt i høring hos Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Teknisk Udvalg og Børneudvalget. Ved høringen i de nævnte fagudvalg beder Social- og Sundhedsudvalget om, at de enkelte udvalg forholder sig til, hvordan de kan støtte op omkring sundhedspolitikken på deres eget fagområde.

Udkastet sendes i offentlig høring umiddelbart efter fagudvalgsmøder i uge 33 med frist for at afgive høringssvar den 4. september 2017. Udkastet sendes ligeledes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet på møder hhv. den 4. september og 6. september 2017.

Næste skridt
Efter høringsperioden modtager Social- og Sundhedsudvalget politikken retur og afgiver anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet, som beslutter politikken endeligt i oktober 2017.

Trin 2 i ovennævnte proces finder sted allerede nu på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 15. august 2017, hvor udvalget behandler udrulningsforslag og sender anbefalinger til relevante fagudvalg videre til beslutning i september 2017.

Trin 3 planlægges og udmøntes med det nye Byråd, når ny sundhedsprofil kendes i marts 2018.


Lovgrundlag
LBK nr. 1188 af 24/09/2016 om sundhedsloven § 119
Udmøntning af Budgetaftale 2017-2020

Økonomi
Der er afsat 60.000 kr. fra Social- og Sundhedsudvalgets forebyggelsespulje til at udvikle sundhedspolitikken.

Bilag
SSU 15.08.2017: Udkast til ny sundhedspolitik (dok.nr. 2016/29741 060)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at

 1. afgive høringssvar til udkast til ny sundhedspolitik
 2. tage stilling til, hvordan udvalget vil støtte op omkring politikken på eget ressortområdeBeslutning

 1. Udvalget tiltræder det indholdsmæssige i sundhedspolitikken, men bemærker at sproget er formanende. Der ønskes endvidere konkrete tiltag
 2. Udvalget lægger vægt på det fortsatte arbejde med cykelstier og med at sikre, at naturen er farbar.


Bo Jul Nielsen fraværende
58. Etablering af Wi-fi i turistområder
85.11G00 - 2017/16530

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Byrådet skal beslutte, om der skal arbejdes videre med at undersøge muligheden for at etablere gratis wi-fi på de offentlige arealer, hvor mobildækningen er begrænset.

Teknisk Udvalg har fået orientering i sagen den 31.05.2017, og har på baggrund heraf ønsket at få en sag optaget på dagsordenen.

Budgetaftalen om Wi-fi for borgerne
"Derudover skal der igangsættes en undersøgelse af muligheden for at etablere gratis wi-fi de offentlige arealer, hvor mobildækningen er begrænset, for eksempel ved strandene."

Hvad siger lovgivningen om at stille gratis wi-fi til rådighed?
Gribskov kommuner har lov til at stille gratis wi-fi til rådighed for turister på særligt udvalgte udendørsattraktioner. Det er ikke en kommunal opgave, efter kommunalfuldmagtsreglerne, at drive erhvervsvirksomhed, herunder generelt at stille f.eks. internet til rådighed for borgerne. Gribskov kommune har dog i følge telelovens §60 b mulighed for at tilbyde wi-fi i turistområder, men må ikke skade konkurrencen i forhold til private udbydere af internetadgang.

Nedenfor er de væsentligste forhold listet:

 1. Lovgivningen giver mulighed for at turister har mulighed for wi-fi adgang i 1 times pr. døgn for hver enhed. Eksempler på enheder er smartphone, tablets eller bærbar computer. Gribskov kommune skal sikre at enheder kun har adgang i en time pr. døgn samlet for alle hotspots i kommunen.
 2. Lovgivningen giver mulighed for udendørsdækning i turistområder for internationale turister, men der er ikke noget krav om brugerne skal identificeres sig som turister.
 3. Hotspots – ikke sammenhængende net. Den gratis adgang skal tilbydes som hotspots, dvs. en punktvis adgang. Der må ikke være tale om sammenhængen adgang i større områder, f.eks. i hele kommunen. Det er ikke defineret, hvor stort et området der kan dækkes, andet end et mindre område f.eks. i en park eller et andet afgrænset område, hvor der foregår aktiviteter rettet mod international turisme.
 4. Vi må ikke bruge Gribskov kommunes net. Det skal være en privat udbyder. Nettet skal være være ejet af et privat selvskab.


Øvrige forhold der bør tages i betragtning
Roaming afgifter afskaffes
Roaming afgifter for EU afskaffes d. 15.06.2017. Afskaffelsen betyder, at telefonkunder i EU kan bruge data uden det koster ekstra. Man kan som forbruger gøre brug af den indkøbte data i alle 28 EU-lande, uden at det koster ekstra.

Det bør drøftes, hvorvidt de nye regler omkring roaming kan have indvirkning på behovet for at etablere gratis wi-fi.

Gratis trådløs internetforbindelse inden 2020
EU-Kommissionen  har d. 29. maj vedtaget et forslag om Gratis wi-fi til alle europæere. Dette hedder WiFi4EU. Det betyder at alle europæiske landsbyer og byer udstyres med gratis trådløs internetforbindelse omkring de vigtigste centre for det offentlige liv inden 2020.
 
Man skal ansøge om midler til udstyr, opsætning og installation. Vedligeholdes og dataforbrug skal den lokale myndighed afholde (Gribskov Kommune).
 
”WiFi4EU skal fungere på en enkel og ikke-bureaukratisk måde, f.eks. ved hjælp af onlineansøgning, betaling med vouchere og lempelige overvågningskrav.
 
Administrationens vurdering
Med baggrund i udvikling på området, ses det hensigtsmæssigt, at afvente yderligere undersøgelse. Ændrede afgifter for roaming vurderes at begrænse behovet for gratis wi-fi, og det ses derfor hensigtsmæssigt, at afvente nærmere oplysninger om WiFi4EU, før der iværksættes yderligere undersøgelse eller tiltag.


Lovgrundlag
Telelovens §60 b

Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at administrationen ikke gennemføre undersøgelse vedr. gratis wi-fi jf. budgetaftalen.Beslutning

 1. Anbefalingen tiltrådt


Bo Jul Nielsen fraværende
59. Ny vej, Græsted-Gilleleje - behandling af løsningsforslag
00.01Ø00 - 2017/05136

Sagsfremstilling
Introduktion
Teknisk Udvalg behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet. Det skal besluttes, om der i forbindelse med Ny vej, Græsted-Gilleleje, strækningen mellem Ålekistevej og Parkvej, fortsat skal arbejdes videre med et ”vestligt” løsningsforslag.

Baggrund
Den 08.10.2014 traf Teknisk Udvalg beslutning om linjeføring af Ny vej, Græsted-Gilleleje mellem Græsted og Ålekistevej – ny linjeføring langs banen. Samtidig bad Teknisk Udvalg Administrationen om flere løsningsforslag for linjeføring mellem Ålekistevej og Parkvej i Gilleleje. Den 18.02.2015 fik Teknisk Udvalg fremlagt et handlekatalog med to mulige løsningsforslag for linjeføring mellem Ålekistevej og Parkvej, se bilag 1. Teknisk Udvalg tog handlekataloget til efterretning og satte det videre arbejde i bero.

Sagens forhold
De to mulige løsningsforslag, der blev fremlagt for Teknisk Udvalg den 18.02.2015, er:
1. Udvidelse af den eksisterende vej (Pårupvej) mellem Ålekistevej og Parkvej.
2. Anlæg af ny vej beliggende vest for Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S.

Bemærkninger til løsningsforslagene:
Løsningsforslag 1 – udvidelse af den eksisterende vej
Ved bibeholdelse af den eksisterende vej sker der ikke markante ændringer i udgifter til drift og vedligeholdelse. Der vil ske en forbedring af fremkommeligheden, da hastighedsbegrænsningen stiger til 80 km/t, dog fortsat med begrænset overhalingsmuligheder. Uændrede adgangsforhold til private ejendomme og lokale veje, der kan skabe farlige situationer.

Løsningsforslaget får arealmæssige konsekvenser for flere ejendomme langs den eksisterende vej. Det endelige omfang heraf kendes ikke, før projektering af vejen er gennemført. Løsningsforslaget forbedrer ikke forholdene for lette trafikanter/cyklister. Anlæg af cykelsti øger de arealmæssige konsekvenser for de omkringligende ejendomme.
Det vil være muligt at gennemføre løsningsforslaget i etaper. Dette løsningsforslag har den laveste anlægsudgift.

Ud fra en indledende undersøgelse af miljøforhold foretaget i foråret 2017, se bilag 2, vurderes dette løsningsforslag at have færrest risici. Der er ved undersøgelsen ikke observeret væsentlige forhold ved den eksisterende vej.

Løsningsforslag 2 – anlæg af ny vej
Ved anlæg af ny vej øges udgifter til drift og vedligeholdelse, da den eksisterende vej fortsat skal vedligeholdes. Der vil ske en øget forbedring af fremkommeligheden, da hastighedsbegrænsningen stiger til 80 km/t samt et øget overhalingssigte. Vejadgang til private ejendomme og øvrige lokale veje minimeres. Mulighed for anlæg af cykelsti i tilknytning til ny vej eller anvende eksisterende vej.

Løsningsforslaget får arealmæssige konsekvenser og kræver det største arealmæssige opkøb. Det endelige omfang heraf kendes ikke før projektering af vejen er gennemført, men det vurderes hovedsageligt at bestå af marker og andre naturarealer. Dette løsningsforslag har den højeste anlægsudgift.

Ud fra en indledende undersøgelse af miljøforhold foretaget i foråret 2017, se bilag 2, vurderes dette løsningsforslag at have flest risici. Den nye vej vil forløbe gennem flere større mark-, natur- og rekreative områder. Naturområderne består i dag af mose, småsøer og eng. I disse områder er der observeret flere paddearter herunder beskyttede og fredede frøer og områderne vurderes at være yngle- og rasteområder for disse arter.

Området beliggende vest for Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S er et af de større sammenhængende grønne områder i lokalområdet. Sammenhængen af området er vigtigt for paddernes samlede populationsstørrelse. Etablering af en vej gennem området vil have flere negative virkninger. Den ene er den direkte effekt af sløjfning af levesteder for padderne, den anden er fragmenteringen/opdelingen af levestederne, som etablering af en trafikeret vej vil medføre. Såfremt der etableres en vej igennem området, skal der indarbejdes en række afværgeforanstaltninger.

Herudover vurderes områderne at være behæftede med væsentlige geotekniske udfordringer og der er risiko for at dele af strækningen kræver ekstra fundering.

Opsamling
Løsningsforslag 2 – anlæg af ny vej beliggende vest for Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S vurderes at være behæftet med risici særligt vedrørende natur-, miljø- og geotekniske forhold, der har indvirkning på anlægsudgiften. Dette løsningsforslag vurderes dog vejteknisk at være bedst, hvor der opnås de bedste forhold for bilister og lette trafikanter.

Løsningsforslag 1 - udvidelse af den eksisterende vej vurderes at være behæftet med færrest risici vedrørende natur-, miljø- og geotekniske forhold. Dette løsningsforslag giver dog den mindste forbedring for trafikanter.


Lovgrundlag

 • Lov nr. 1520 af den 27. december 2014 om offentlige veje m.v.
 • Bekendtgørelse nr. 447 af den 10. maj 2017 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfatter af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).Økonomi


Bilag
Bilag 1 TEK 16-08-2017 Handlekatalog december 2014 Dok.nr. 2017/05136 007

Bilag 2 TEK 16-08-2017 Padderegistrering Dok.nr. 2017/05136 006Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. At løsningsforslag 2 - anlæg af ny vej vest for Entreprenørvirksomheden Nordkysten A/S ikke indgår i det fremtidige arbejde med projektet Ny vej, Græsted-Gilleleje.

Eller
2. At løsningsforslag 2 - anlæg af ny vej vest for Entreprenørvirksomheden Nordkysten A/S fortsat indgår i det fremtidige arbejde med projektet Ny vej, Græsted-Gilleleje.


Beslutning
O og V (3) stemte for
Ø (1) tog forbehold

 1. Anbefalingen tiltrådt
 2. Udgår


Bo Jul Nielsen fraværende
60. Cykelsikring på Tingbakken
05.02A52 - 2016/05082

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Baggrund
Ved budgetforlig i efteråret 2016 blev der rejst ønske om cykelsikring af Tingbakken. Ønske om dobbeltrettet cykelsti har tidligere været rejst i Græsted-Gilleleje Kommune. Daværende prisoverslag var ca. 3,5 - 4,0 mill. kr. Ved budgetforliget i 2016 blev det besluttet, at der skulle undersøges mulighederne for en billigere løsning.

Prisbillig cykelsikring
Der har været dialog med Nordsjællands Politi om mulighederne for en meget billig løsning.

Følgende forslag til prisbillig cykelsikring af Tingbakken er drøftet:

 • Hele Tingbakken indlemmes i byzone.
 • Den nuværende lokale hastighedsbegrænsning på 40 km/t fastholdes
 • Afmærkning med 2 i 1 vej fjernes
 • Der afmærkes med dobbeltrettet cykelsti langs vejens syd side
 • Der etableres en adskillelse mellem kørebane og dobbeltrettet cykelsti med afmærkning og kantpæle pr. 3,0 meter eller tættere
 • Kørebaner reduceres til en minimums bredde og afmærkes med kantlinie og alm. varslingslinie


Løsningsforslaget har været taget til dialog med Esrum Borgerforening og Tingbakkeskolens ledelse og skolebestyrelse, som har tilkendegivet sig positivt for løsningen.

Anbefaling
Administrationen anbefaler at ovennævnte løsning for cykelsikring af Tingbakken gennemføres.

Jf. Budgetaftalen er der i 2017 afsat et budget på 2 mio. kr. til at gøre Tingbakkeskolen mere attraktiv, herunder en forbedring af sikkerheden for de bløde trafikanter på strækningen fra Esrum til Tingbakkeskolen.

Det er alternativt foreslået, at projektet finansieres af anlægsmidler afsat til cykelstier.


Lovgrundlag
Lov om Offentlige veje, nr. 1520 af 27. december 2014 Kapitel 2 § 8

Økonomi
Der er beregnet et overslag for ovennævnte løsning på ca. 400.000,- kr. Opgaven kan gennemføres via vejdriftens entrepriser og kræver ikke særskilt udbud.

Jf anbefaling foreslås det, at projektet finansieres via afsat budget i 2017 på 1,8 mio. kr. vedr. "Cykelstier".

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

 1. at iværksætte det foreslåede projekt til cykelsikring
 2. at frigive 400.000 kr. af afsat budget til CykelstierBeslutning
1.-2. Anbefalingen tiltrådt

Bo Jul Nielsen fraværende
61. Evaluering af forsøg med storskrald og beslutning om, om der skal indføres storskrald som ordning i hele kommunen
07.01G00 - 2016/38641

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg har på deres møde i april 2017 udsat sagen mhp. høring i Grundejerkontaktudvalget. Nu fremlægges den igen.

Teknisk Udvalg får sagen til orientering om afsluttende evaluering for forsøg med storskrald. Udvalget skal derudover træffe beslutning om, hvorvidt der skal indføres storskrald som ordning i hele kommunen.

Baggrund
Teknisk Udvalg besluttede 24.02.2016 at igangsætte forsøg med storskrald i et forsøgsområde i Ramløse. Storskraldsforsøget er et initiativ under kommunens Ressource- og Affaldsplan. Teknisk Udvalg blev forelagt en midtvejsevaluering 20.10.2016, hvor det også blev besluttet at udvide forsøgsområdet.

Forsøgets sammensætning
Forsøget dækkede i perioden maj-august 2016 et område på 364 husstande i Ramløse (298 helårsboliger og 66 fritidsboliger). Fra november 2016 til februar 2017 har forsøget omfattet 933 husstande i Ramløse.
Afhentningen af storskrald startede i maj 2016, og der blev afhentet sidste torsdag og fredag hver tredje måned. Der blev indsamlet sidste gang i februar 2017.
Storskraldet er blevet indsamlet af Svendsen & Søn, der også indsamler dagrenovation i området.

Tilmelding
Borgerne har skullet tilmelde sig afhentning senest søndagen inden afhentning via sms, e-mail eller telefon. Affaldet skulle stilles ud til vejen senest aftenen før. Der kunne afleveres bundtet grenaffald, pap, møbler, stort elektronik, stort metal og hårde hvidevarer.

Informationsmaterialer
Der blev omdelt brev og sorteringsvejledning til samtlige husstande cirka to uger inden første afhentning. Derudover har administrationen haft en artikel i Ramløseguiden i august med erfaringer fra første tømning og input til borgerne til bedre sortering. Slutteligt blev der omdelt et nyhedsbrev i november til de 933 husstande, hvor ordningen blev beskrevet, og der blev oplyst om, at forsøgsområdet var blevet udvidet.

Evaluering af affaldet
Småt brændbart er blevet fravalgt fra starten
Administrationen valgte fra starten at begrænse indsamlingen til stort affald og grenaffald. Dermed har vi bevidst fravalgt "småt brændbart", som der indsamles meget af i andre kommuners ordninger for storskrald. Erfaringer fra andre kommuner viser, at der med indsamling af småt brændbart havner alt for meget affald til forbrænding, som burde have været genanvendt eller have været i dagrenovationen.
Administrationen vurderer generelt, at hvis man har for meget dagrenovation, så skal man bestille mere kapacitet og ikke bortskaffe det via småt brændbart.

Meget fejlsorteret affald
Ved afhentningerne af storskrald blev der oplevet fejlsortering ved næsten halvdelen af de tilmeldte husstande. Fejlsorteringerne skyldes primært, at der er afleveret affald til småt brændbart. Der har også været forsøgt afleveret affald, som ikke var med på sorteringsvejledningen, såsom dæk, trykimprægneret træ, tøj, glas, plastdunke og grønt haveaffald i poser.

Dette affald er blevet efterladt. Flere af tingene kan ikke håndteres, da skraldemanden vil skulle bukke sig for meget ned og dermed få et dårligt arbejdsmiljø. Affald i poser tages ikke, da skraldemanden ikke kan stå manuelt og tømme dem. Når affaldet er blevet efterladt ved husstandene, må borgerne derfor i stedet køre på genbrugsstationen, hvis de vil af med det.

Grenaffald afleveres næsten ikke
Afhentning af haveaffald blev fra starten begrænset til bundtet grenaffald, der skulle overholde kravene:
- bundtet med natursnor
- max længde på 1,5 m per bundt
- max diameter på 0,5 m per bundt
- max 10 bundter per husstand

Dette er normal praksis i andre kommuner, og kravene er indført dels for at skraldemanden kan håndtere det, dels for at undgå at få alt for voldsomme mængder haveaffald.

Flere borgere har givet udtryk for, at de ville bruge ordningen for storskrald mere, hvis der var færre restriktioner for haveaffald, så man kunne undlade at bundte grene og kunne aflevere grønt haveaffald i poser.

Ikke potentiale for direkte genbrug
Administrationen har inddraget GIV, som driver genbrugsteltene ved genbrugsstationerne, til at vurdere det indkomne affald i august 2016.
Deres vurdering lød umiddelbart på, at det afleverede affald ikke have en kvalitet, der gjorde det egnet til direkte genbrug og videresalg.

Evaluering af selve forsøget
Antal tilmeldinger i forsøgsperioden

Husstande i forsøgsområdet Antal tilmeldte husstande Antal tilmeldte i %
Maj 2016
364
26
8 %
August 2016
364
13
4 %
November 2016
933
27
3 %
Februar 2017
933
13
1 %


Indsamling af storskrald
Indsamlingen ved Svendsen & Søn har fungeret. Der er blevet kørt med en ladbil med trailer samt komprimatorbil til grenaffald. Der var dog så lidt grenaffald, at komprimatorbilen blev droppet efter den første dag.

Renovatøren er blevet oplyst om, at det er hans ansvar at overholde regler for arbejdsmiljø. I andre kommuner har man været nødt til at sænke serviceniveauet for storskrald pga. skærpede regler om arbejdsmiljø. Derfor har administrationen allerede i forsøgsperioden været opmærksom på at sætte en standard for service, der ikke går på kompromis med arbejdsmiljøet for skraldemændene.

Affaldet er blevet afleveret på Skærød Genbrugsstation.

Kvalitativ undersøgelse blandt borgerne
I uge 9 er der blevet ringet rundt til 39 borgere i Ramløse for at få dem til at svare på nogle spørgsmål om forsøgsordningen.

13 ud af de 39 har ikke benyttet ordningen.

Ud af de 26 adspurgte, der har benyttet ordningen, er 3 utilfredse, mens resten er tilfredse eller meget tilfredse med ordningen.

Borgerne er også blevet spurgt om, hvor ofte de ønsker afhentning af storskrald.
10 ønsker hver måned
21 ønsker hver 3. måned
3 ønsker hver 6. måned

Borgerne er desuden blevet spurgt, hvor meget de er villige til at betale om året for en ordning for storskrald.
2 vil betale op til 400 kr.
13 vil betale op til 200 kr.
19 er ikke villige til at betale ekstra for en storskraldsordning.

Kommentarer fra telefoninterviewene med borgerne er vedlagt dagsordenspunktet som bilag.

Administrationens vurdering af en permanent ordning set i lyset af forsøget
Ordningen er ikke blevet brugt ret meget i forsøgsperioden
Et af de mest håndgribelige resultater fra forsøget er antallet af tilmeldte. Borgerne skal tilmelde sig fra gang til gang, og tallene viser at 8 % af husstandene gjorde brug af storskrald ved første afhentning, mens tallet så siden er faldet.

I Frederikssund Kommune, hvor sammensætningen af boliger er nogenlunde sammenlignelig med Gribskov Kommune, oplever de, at ca. 8 % tilmelder sig storskrald hver gang. Der afhentes hver 3. måned, og især sommerhusene gør brug af ordningen.

Til sammenligning er tilslutningen lavere i forsøgsområdet i Ramløse.

Det skal tilføjes, at der også har været nogle husstande, der har sat affald ud uden at tilmelde sig, men det har kun drejet sig om et par stykker hver gang.

Økonomien i en permanent ordning
Hvis man tager udgangspunkt i erfaringerne og priserne i forsøget og antager at omkostningerne holder, hvis ordningen blev udrullet i hele kommunen, så ville de årlige omkostninger for storskrald ligge på cirka 1,7 mio. kr. for tømning.

Hertil kommer yderligere udgifter til informationsindsatser, digital tilmelding samt øgede personaleressourcer på Rådhuset til controlling af kontrakten samt drift, udvikling og vejledning af borgere.

Økonomien forudsætter desuden, at det indsamlede affald ville kunne afleveres på genbrugsstationerne, så udgifter til afsætning af affaldet afholdes af ordningen for genbrugsstationer.

Økonomien i en ordning for storskrald er dog svær at forudse, da den afhænger af, hvor mange der bruger ordningen.

På baggrund af erfaringer med økonomien i forsøget, har administrationen opstillet nogle scenarier for, hvilke takster man vil kunne forvente for en ordning, alt efter om den betales af fællesskabet eller kun af de husstande, der benytter ordningen.

Overslag på takster for en ordning for storskrald
Årlig takst per bruger
Solidarisk ordning: 100 % af husstandene betaler til ordningen
ca. 70 kr.
Kun brugere betaler: ca. 8 % tilmeldte
ca. 330 kr.
Kun brugere betaler: ca. 4 % tilmeldte
ca. 500 kr.
Kun brugere betaler: ca. 2 % tilmeldte
ca. 700 kr.


Bemærk, at en ordning for storskrald vil skulle udbydes, og at priserne derfor vil variere alt efter resultatet af udbudet.

Administrationen vurderer samlet, at der ikke bør indføres en storskraldsordning ud fra følgende begrundelser:

 • lav tilslutning til forsøgsordningen
 • lav betalingsvillighed ift. forventninger til takster.Lovgrundlag
BEK nr. 1309 af 18/12/2012 (Affaldsbekendtgørelsen), § 13
Gribskov Kommunes Ressource- og Affaldsplan 2014-25

Økonomi
Der var afsat 122.609,.- kr til hele forsøget.
Forsøget er finansieret via affaldsområdets anlægspulje fra investeringsplan 2012-2016.

Der er i forsøgsperioden brugt 85.469 kr

Miljøforhold
Det er administrationens vurdering, at en ordning for storskrald primært bidrager til øget service og ikke til øget miljø.


Høring
Administrationen har sendt sagen i høring i Grundejerkontaktudvalget i perioden 18-05-2017 til 08-06-2017.
Administrationen har ikke modtaget nogle høringssvar eller andre henvendelser i sagen inden for høringsperioden.

Bilag
TEK 26-04-2017: Kvalitativ evaluering, spørgeundersøgelse blandt borgerne Dok. nr: 2016/38641 001


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg
1. At tage orienteringen til efterretning
2. At beslutte, at der ikke indføres storskrald som ordning i Gribskov Kommune


Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Teknisk Udvalgs beslutning den 26-04-2017:

 1. Tiltrådt
 2. Udsættes mhp. høring i GrundejerkontaktudvalgetBeslutning
Ø stillede ændringsforslag om, at der etableres en solidarisk storskraldsordning
For stemte Ø (1)
Imod stemte O og V (3)
Ændringsforslaget ikke tiltrådt

Indstillingens pind 2 blev bragt til afstemning
For stemte O og V (3)
Imod stemte Ø (1)
Indstillingen tiltrådet.

Bo Jul Nielsen fraværende
62. Skovgårdsvej 44/Vestergade 101 - projektforslag for etablering af fjernvarme
030186 - 2017/20921

Sagsfremstilling
Introduktion
Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Sagen behandles med henblik på at træffe beslutning om, hvorvidt projektforslag om udvidelse af forsyningsområde og ændring af områdeafgrænsningen mellem fjernvarme og naturgas til forsyning af boliger på Skovgårdsvej 44/Vestergade 101 i Helsinge skal sendes i høring hos berørte parter. Samtidig skal det besluttes om Helsinge Fjernvarme skal yde kompensation til naturgasdistributionsselskabet, hvis projektforslaget godkendes.

Baggrund
Gribskov Kommune har givet byggetilladelse til etablering af otte nye rækkehuse, samt renovering af eksisterende hus på ejendommen Skovgårdsvej 44/Vestergade 101, Helsinge. Området hvor ejendommen er beliggende, er i kommunens varmeplan udlagt til område med naturgas. Der er ikke tilslutningspligt. Bygherre ønsker at forsyne husene med fjernvarme og har derfor kontaktet Helsinge Fjernvarme med henblik på at undersøge mulighederne for fjernvarme. Helsinge Fjernvarme vil gerne forsyne husene med fjernvarme og har derfor fremsendt projektforslag til godkendelse af kommunen.

Sagens forhold
Projektforslaget er udarbejdet i henhold til projektbekendtgørelsen. Før kommunen kan godkende projektforslaget skal der foretages en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet ud fra projektforslaget. Projektet kan kun godkendes, hvis det viser at fjernvarme er det mest samfundsøkonomisk fordelagtige.

Projektbeskrivelse
Den eksisterende ejendom på Skovgårdsvej 44/Vestergade 101 har tidligere været opvarmet med oliefyr, mens de otte rækkehuse er nybyggeri. Området er udlagt til naturgas og det er HMN Naturgas der forsyner området med naturgas. I projektforslaget er fjernvarme derfor vurderet i forhold til alternativet, som er naturgas.

HMN Naturgas har oplyst, at en del af husene vil kunne nås med en stikledning, men at det vil være nødvendigt at anlægge omkring 75 meter distributionsledning for at nå alle huse. Ejendommen ligger ca. 200 meter fra den nuværende afgrænsning til fjernvarme og for at forsyne husene med fjernvarme vil Helsinge Fjernvarme skulle etablere en hovedledning fra det eksisterende ledningsnet, samt stikledninger til de enkelte huse.

Bruger- og selskabsøkonomi
En beregning af brugerøkonomien viser, at udgifterne set over en 20-årig periode er lavere for fjernvarme end for naturgas. Den eksisterende bolig vil således få en samlet udgift på 967.488 kr. ved fjernvarme, mens den samlede udgift for naturgas vil være 988.458 kr.

For rækkehusene vil udgiften for fjernvarme være 84.302 kr. pr. bolig, mens udgiften for naturgas vil være 111.744 kr. pr. bolig.

Selskabsøkonomisk vil der i henhold til projektforslaget være et overskud på 277.367 kr. efter 20 år for Helsinge Fjernvarme.

Samfundsøkonomi
Samfundsøkonomien er beregnet over en 20-årig periode. Beregningen viser, at der er en projektfordel på 181.681 kr. ved fjernvarme i forhold til naturgas. Det vil sige, at fjernvarme i henhold til projektforslaget er det samfundsmæssigt mest fordelagtige.

Der er foretaget følsomhedsanalyse der viser, at projektet er robust overfor ændringer i anlægsinvesteringen og ændring i brændselspriser.

Energi og miljø
Emissionerne er en smule højere fra fjernvarme end for naturgas, hvilket skyldes den motordrift, der er indregnet i projektforslaget. Ved værdisætningen af emissionerne bliver emissionerne fra fjernvarme dog lavere end emissionerne fra naturgas, hvilket skyldes at værdien af emissionerne (kr./enhed) er højere for individuel naturgas end for fjernvarme.

Krav om kompensation ved ændring af områdeafgrænsningen
I henhold til projektbekendtgørelsen, kan kommunalbestyrelsen kun godkende projekter, der ændrer et områdes forsyningsform fra individuel naturgasforsyning til fjernvarme, hvis varmedistributionsvirksomheden yder en økonomisk kompensation til naturgasdistributionsselskabet.

Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om kompensationens grundlag på baggrund af de kriterier der er fastlagt i bekendtgørelsen. I henhold til kriterierne skal der betales kompensation for ejendomme, som naturgasdistributionsselskabet forsyner på det tidspunkt, hvor projektet modtages af kommunen til godkendelse, og som skifter fra individuel naturgasforsyning til fjernvarme.

Der betales desuden kompensation for ejendomme, der ikke skifter direkte til fjernvarme, men hvor skiftet til fjernvarme finder sted inden for tre år efter opsigelsen af naturgasleverancen. Kompensation betales for ejendomme, der er beliggende i det område, der har ændret forsyningsform, og for ejendomme, der kan nås med en stikledning fra fjernvarmenettet i dette område.

Der er ikke nogen af de ejendomme som fremover skal forsynes med fjernvarme der tidligere har haft naturgas.,

Vurdering og anbefaling
Projektforslaget for forsyning af Skovgårdsvej 44/Vestergade 101 viser en positiv samfundsøkonomi, samt positiv bruger- og selskabsøkonomi. Energi- og miljømæssigt er emissionen fra naturgas en smule lavere end for fjernvarme, men værdimæssigt er fjernvarme lavere.

Det er samlet set administrationens vurdering, at projektforslaget kan sendes i høring hos de berørte parter og at det samtidig kan vedtages, at projektet kan endeligt godkendes efterfølgende såfremt, der ikke indkommer negative høringssvar af væsentlig karakter. Det er yderligere administrationens vurdering, at der ikke skal betales kompensation til naturgasforsyningen ved ændring af områdeafgrænsningen, da der ikke er nogen af de ejendomme der fremover skal forsynes med fjernvarme, der tidligere har haft naturgas.


Lovgrundlag
Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr 825 af 24/06/2016 (projektbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, LBK nr 523 af 22/05/2017 (varmeforsyningsloven)

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune


Høring
Projektforslaget skal sendes i høring i fire uger hos de berørte parter, hvilket jf. projektbekendtgørelsen omfatter berørte forsyningsselskaber, kommuner og grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut. Eftersom ingen grundejere skal afgive areal eller pålægges servitut, er høringspligten begrænset til berørte forsyningsselskaber, herunder HMN Naturgas, samt Gribskov Kommune.

Det indstilles, at projektforslaget betragtes som godkendt, såfremt der ikke modtages nogen negative høringssvar i høringsperioden. Hvis der modtages negative høringssvar, der vurderes at være væsentlige for projektet, vil sagen blive forelagt for udvalget igen.

Bilag
Bilag 1 TEK 18-08.17 Projektforslag udvidelse af forsyningsområde og ændring af områdeafgrænsning til forsyning af Skovgårdsvej 44/Vestergade 101 Dok. nr. 2017/20921 013


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet, at:

 1. sende projektforslaget i høring hos berørte parter.
 2. godkende projektforslaget, forudsat der ikke indkommer negative svar af væsentlig karakter i høringsperioden.
 3. genoptage projektforslaget til fornyet politisk behandling, såfremt der indkommer negative høringssvar af væsentlig karakter.
 4. godkende, at Helsinge Fjernvarme ikke skal yde økonomisk kompensation til naturgasdistributionsselskabet.Beslutning
1.-4. Tiltrådt

Bo Jul Nielsen fraværende
63. Indledning af ekspropriationsproces til sikring af eksisterende spildevandsledning på privat ejendom, Hasselvej 19 3200 Helsinge
019991 - 2016/10410

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Gribvand Spildevand A/S har anmodet Gribskov Kommune om at igangsætte og gennemføre en ekspropriationsproces til sikring af en eksisterende spildevandsledning på privat ejendom Hasselvej 19, 3200 Helsinge.

Baggrund
Spildevandsledningen, der ejes af Gribvand Spildevand A/S, løber over den private ejendom matr. nr. 7hc Helsinge By, Helsinge, beliggende Hasselvej 19, 3200 Helsinge. Spildevandsledningens placering på ejendommen fremgår af den vedlagte ekspropriationsplan, bilag 1.

Spildevandsledningen er optaget i Gribskov Kommunes spildevandsplan, men ledningen er ikke ved etablering sikret ved en tinglyst deklaration på ejendommen.

Da ejendommens ejer har været uvidende om ledningens eksistens, har ejer opført 2 bygninger oven på ledningen.

Gribvand Spildevand A/S ønsker at sikre ledningen på ejendommen ved tinglysning af vedlagte deklarationstekst, bilag 2. Der er enighed mellem ejer af ejendommen og Gribvand Spildevand A/S om indholdet af deklarationsteksten.

Ejer er indforstået med tinglysning af deklarationen, men Gribvand Spildevand A/S og ejer har ikke kunnet opnå enighed om erstatningen i anledning af den rådighedsindskrænkning på ejendommen, som deklarationen indebærer.

Kommunalbestyrelsen kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 58 træffe afgørelse om ekspropriation til fordel for et spildevandsanlæg, herunder til sikring af allerede etablerede anlæg.

Der er ca. 200 ejendomme i området, der forsynes via den pågældende spildevandsledning. Spildevandsledningens opretholdelse og sikring ved tinglysning af deklarationen er afgørende for den fortsatte forsyning af disse ejendomme. Bilag 3 viser med grøn illustration de ejendomme, der i dag forsynes via ledningen.

Kommende proces
En ekspropriation til fordel for et spildevandsanlæg kan ske med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens §§ 58-64. Ifølge § 60-61 skal ekspropriationen ske efter bestemmelserne i Lov om offentlige veje, både processen og erstatningsfastsættelsen.

Forløbet vil således være, at efter den politiske beslutning om at iværksætte en ekspropriation indkalder kommunen til åstedsforretning, både direkte til ejer og ved offentliggørelse på kommunens hjemmeside og 'Ugeposten'. Indkaldelsen skal sendes med 4 ugers frist regnet fra den dag ejer får besked og indkaldelsen ligger på kommunens hjemmeside.

Til åstedsforretningen skal mindst et medlem af Byrådet deltage og lede selve åstedsforretningen. Der føres en protokol fra mødet. Under åstedsforretningen kan der fremsættes forslag til erstatning, selvfølgelig med forbehold for ekspropriationens vedtagelse i Byrådet. Ejer af ejendommen har en frist på 4 uger til at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger til protokollen, herunder om ejer accepterer erstatningsbeløbet. Først herefter kan der træffes endelig beslutning om ekspropriation.

Beslutningen om ekspropriation vil blive politisk behandlet i Teknisk Udvalg og i Økonomiudvalget med beslutning i Byrådet. Hvis Byrådet beslutter, at der skal ske en ekspropriation meddeles dette samt erstatningstilbuddet til ejer.

Ejer kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet jf. Miljøbeskyttelseslovens kap. 11 over selve ekspropriationsbeslutningen. Klagefristen er 4 uger.

Er der ikke enighed om erstatningens størrelse, hvilket vil fremgå af ejers kommentarer til protokollen for åstedsforretningen, skal kommunen indbringe erstatningsspørgsmålet for Taksationskommissionen senest 8 uger fra ekspropriationsbeslutningen eller, såfremt den er påklaget, 4 uger fra Natur- og Miljøklagenævnet afgørelse.

Taksationskommissionens afgørelse om erstatningsspørgsmålet indeholder en klagevejledning, hvorefter ejer inden for 4 uger kan påklage Taksationskommisionens afgørelse til Overtaksationskommissionen.

Ejer kan, inden 6 måneder, indbringe Overtaksationskommissionens for domstolene.


Lovgrundlag
Miljøbeskyttelsesloven lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 § 58-64.
Lov om offentlige veje m.v. Lovbekendtgørelse nr 1520 af 27. januar 2014 kapitel 10.

Økonomi
Erstatning betales af Gribvand Spildevand A/S

Høring
Ejer og Gribvand Spildevand A/S har haft dialog og begge parter er enige om deklarationsteksten, men der er ikke opnået enighed om erstatningens størrelse.

Bilag
Bilag 1 TEK 16-8-2017. Ekspropriationsplan over spildevandsledning Hasselvej 19 3200 Helsinge, . Dok.nr. 2016/10410 036

Bilag 2 TEK 16-8-2017. Deklarationstekst Hasselvej 19, 3200 Helsinge. Dok.nr. 2016/10410 037

Bilag 3 TEK 16-8-2014. Kort over ejendomme der benytter ledning Hasselvej 19, 3200 Helsinge. Dok.nr. 2016/10410 038


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at bemyndige administrationen til at igangsætte ekspropriationsproces til sikring af eksisterende spildevandsledning på privat ejendom Hasselvej 19, 3200 Helsinge, herunder afholde åstedsforretning
 2. at der udpeges et medlem af Byrådet til at lede åstedsforretningen som planlægges afholdt den 12.10.2017 kl. 10
 3. at sagen tages op til fornyet politisk behandling, når åstedsforretningen er afholdt og fristen for bemærkninger er udløbetBeslutning
1. Anbefalingen tiltrådt
2. Det anbefales at Brian Lyck Jørgensen udpeges
3. Anbefalingen tiltrådt

Bo Jul Nielsen fraværende
64. Tillæg nr. 9 til spildevandsplanen - frivillig kloakering af 21 ejendomme i Rågeleje Udsholt området
06.00P00 - 2015/25950

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Byrådet vedtog 25.04.2016 tillæg nr. 9 til spildevandsplanen, der handlede om frivillig kloakering af 27 ejendomme i Rågeleje Udsholt området.

Imidlertid var der fejl i den lodsejerliste som Gribvand Spildevand A/S havde fremsendt til sagsbehandlingen. Tillægget lægges derfor op til fornyet behandling.

De nu 21 ejendomme vil blive kloakeret for husspildevand med nedsivning af tag- og overfladevand ved en udvidelse af kloakopland RGL03SN. Gribvand Spildevand A/S har haft kontakt med de pågældende ejere af ejendommene, som alle har tilkendegivet, at de ønsker offentlig kloakering.


Lovgrundlag
Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse, LBK nr. 1189 af 27/9 2016 § 32
Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse, LBK nr. 939 af 3. juli 2013

Økonomi
Udgifterne til kloakering afholdes af Gribvand Spildevand A/S. Kloakering på egen grund samt tilslutningsbidrag afholdes af grundejer.

Miljøforhold
Planen er screenet efter 'Lov om miljøvurdering', det er vurderet, at planen ikke skal miljøvurderes.

Høring
Forslag til tillæg til spildevandsplanen skal i 8 ugers offentlig høring inden endelig vedtagelse. Der er krav om annoncering på kommunens hjemmeside.

Bilag
Bilag til TEK 16-8-2017. Udkast til tillæg nr. 9 til spildevandsplanen - frivillig kloakering af 21 ejendomme i Rågeleje Udsholt. Dok.nr. 2016/25950 096


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at tillægget til spildevandsplanen sendes i offentlig høring i 8 uger
 2. at tillægget betragtes som vedtaget, hvis der ikke indkommer væsentlige indsigelser i høringsperioden
 3. at tillægget bringes op til fornyet politisk behandling, såfremt der indkommer væsentlige høringssvar
 4. at godkende at planen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering og konsekvensvurderingBeslutning
1.-4. Anbefalingen tiltrådt

Bo Jul Nielsen fraværende
65. Udkast til tillæg nr. 13 til spildevandsplanen - Tofteområdet
06.01P00 - 2016/38652

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Formålet med tillæg nr.13 til Gribskov Kommunes Spildevandsplan 2013-2017 er at skabe det planmæssige grundlag for kloakering af 10,89 ha erhvervsområde beliggende i Tofteområdet i Helsinge. Området separatkloakeres.
Det samlede erhvervsområde er omfattet af forslag til lokalplan 512.17.
Området er i dag delvist omfattet af spildevandsplanen, så den yderligere kloakering sker som udvidelser af oplandene HEL12S og HEL13S.
Kloakeringen forudsættes at ske på privat foranledning. Skal kloakken efterfølgende overtages af Gribvand Spildevand A/S, skal det aftales med Gribvand Spildevand A/S inden udførelse.

Spildevand
Spildevandet afledes i eksisterende kloak til Helsinge Renseanlæg, der har kapacitet til udvidelsen.

Regnvand
Regnvandet afledes gennem 2 eksisterende regnvandsudløb til Ammendrup Å. Der vil i tilslutningstilladelserne for de kommende ejendomme/virksomheder i de to udvidelser af kloakpoplandene samt for ejendomme beliggende i de nuværende kloakoplande, hvor befæstelsesgraden udvides i forhold til nuværende forhold, blive krævet, at der etableres lokal forsinkelse på de enkelte matrikler. Forsinkelsen skal sikre, at der ikke afledes mere end 1 l/s/reduceret ha. Der vil heller ikke være mulighed for overløb til regnvandskloakken.


Lovgrundlag
Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse, LBK nr. 1189 af 27/9 2016 § 32

Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse, LBK nr. 939 af 3. juli 2013


Økonomi
Etablering af kloakering for spildevand og regnvand i de to udvidelser af eksisterende kloakoplande, forestås af enten Gribvand Spildevand A/S eller de omfattede matrikler i et fællesprivat kloakfællesskab afhængig af de kommende matrikulære forhold og udbygningstakten i områderne.

Miljøforhold
Planen er screenet efter 'Lov om miljøvurdering'. Det er vurderet, at planen ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet og at planen derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Høring
Forslag til tillæg til spildevandsplanen skal i 8 ugers offentlig høring inden endelig vedtagelse. Der er krav om annoncering på kommunens hjemmeside.


Bilag
Bilag til TEK 16/8 2017. udkast til tillæg nr. 13 til spildevandsplanen - Tofteområdet. Dok.nr. 2016/38652 017


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at tillægget til spildevandsplanen sendes i offentlig høring i 8 uger
 2. at tillægget betragtes som vedtaget, hvis der ikke indkommer væsentlige indsigelser i høringsperioden
 3. at tillægget bringes op til fornyet politisk behandling, såfremt der indkommer væsentlige høringssvar
 4. at godkende at planen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering og konsekvensvurderingBeslutning
1.-4. Anbefalingen tiltrådt

Bo Jul Nielsen fraværende
66. Nyt regulativ for Ramløse Å
06.00P00 - 2016/29733

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandler sagen for at træffe beslutning.

Sagen handler om vedtagelse af nyt regulativ for Ramløse Å efter endt offentlig høring. Regulativet har været i to høringer, da første høring gav anledning til en væsentlig ændring.

Høringssvar - første høringsperiode
Administrationen har modtaget høringssvar fra

 • Gribskov Vandløbslaug
 • Ramløse Enges Pumpelaug
 • en konsulent
 • to bredejere


Høringssvarene er sammenfattet i bilag 1 (hvidbog), hvor også administrationens
kommentarer til de indkomne høringssvar er at finde.

Høringen gav anledning til at sejlads gøres tilladt fra 1. aug - 31. jan. Reglerne for sejlads på Ramløse Å læner sig op af Bekendtgørelse om færdsel mv. på Arresø
(BEK nr 334 af 07/04/2016). Dette vurderedes at væsentlig ændring, som udløser endnu en høringsperiode.

De øvrige høringssvar omhandlede niveauet på bundkote, placering af rørudløb fra Tibirke Enges Landvindingslag samt en kommentar om, at vandløbet tjener som recipient for kunstigt afvandede arealer.

Administrationen tilføjede på baggrund af høringssvaret en bemærkning i redegørelsens kapitel 4.1, topografisk opland, om, at vandløbet tjener som recipient for kunstigt afvandede arealer.

Høringssvar - anden høringsrunde
Administrationen har modtaget høringssvar fra

 • Gribskov vandløbslaug
 • tre bredejere

Høringssvarene er sammenfattet i bilag 1 (hvidbog), hvor også administrationens
kommentarer til de indkomne høringssvar er at finde.

Høringssvarene gav ikke anledning til væsentlige ændringer af regulativet.
Et høringssvar omhandlede bekymring for at sejlads på Ramløse Å kan være til forstyrrende for fuglelivet og med risiko for personskade.

Sejlads
Bredejerne er overvejende positiv stemt for, at sejlads bliver tilladt på Ramløse Å. Dette er administrationens vurdering på bagrund af at to høringsrunder og et informationsmøde.
Administrationen vurderer, at det ikke har negative konsekvenser for dyrelivet at tillade sejlads i perioden 1. august til 31. januar.


Lovgrundlag
Udarbejdelse af regulativet er foretaget på grundlag af:
LBK nr 1219 af 28/09/2016, lov om vandløb, kap 5.
BEK nr. 919 af 27. juni 2016 om regulativer for offentlige vandløb.
Cirkulære nr. 21 af 26. februar 1985 om vandløbsloven, § 7.
Cirkulæreskrivelse nr. 23 af 20. juli 1984 om standardregulativ for offentlige vandløb.

Økonomi
Der ingen merudgifter ved at godkende det nye regulativ for Ramløse Å. Kommunen er forpligtet til at vedligeholde kommunens offentlige vandløb, herunder Ramløse Å.

Miljøforhold
Det nye regulativ for Ramløse Å er lavet i overensstemmelse med Vandområdeplanen, Naturbeskyttelsesloven, Habitatdirektivet, Miljømålsloven og Miljøbeskyttelsesloven.

Høring
To høringer - første høring medførte væsentlige ændringer i regulativet
Forslag til regulativ for Ramløse Å har været i offentlig høring fra 03.01.2017 til 06.03.2017. Høringen gav anledning til at sejlads bliver tilladt. Ændringen er sket i regulativets kapitel 6, sejlads.
Ændringen vurderes at være en væsentlig ændring og regulativforslaget har derfor været sendt i 2. høring, ligeledes i 8 uger

Anden høringsperiode løb fra 06.04.2017 til 01.06.2017.

Informationsmøde
Administrationen indbød til informationsmøde i første høringsperiode, hvor der var mulighed for at stille spørgsmål til forslaget. 20 lodsejere mødte op på mødet, som blev afholdt på rådhuset i Helsinge.

Hvidbog for høringssvar
Der er udarbejdet en hvidbog med en gennemgang af høringssvarene til regulativforslaget med administrationens kommentarer (bilag 1).

Regulativet træder i kraft efter 4 ugers klagefrist
Når Teknisk Udvalg har truffet afgørelse, skal afgørelsen annonceres sammen med en klagevejledning og klagefrist på 4 uger. Det vedtaget regulativ kan tidligst træde i kraft 4 uger efter offentliggørelsen.


Bilag
Bilag 1: TEK 16-08-2017 Hvidbog for høringssvar (dok. nr. 2016/29733 064)

Bilag 2: TEK 16-08-2017 Regulativ for Ramløse Å m redegørelse og bilag (dok. nr. 2016/29733 065)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg

 1. at vedtage Nyt regulativ for Ramløse ÅBeslutning

 1. Tiltrådt


Bo Jul Nielsen fraværende
67. Overslag - sand på Strandbakkerne vest for Gilleleje Havn
01.05G00 - 2017/19436

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandler sagen for at træffe beslutning om, hvorvidt kommunen skal ansøge om tilladelse til at pumpe sand på Strandbakkerne i Gilleleje. Ansøgningsproceduren er administrativ tung og prisen for at komme sand på strandbakkerne er min. ca 1.6 mio kr.

Tidligere beslutninger
Tekniks Udvalg besluttede på møde 31.05.2017 pkt. "Forskønnelse af by og land - udmøntning af budget", at administrationen skal søge om tilladelse til at udlægge sand på strandbakkerne.

Nye krav - Sand til stranden skal pumpes ind via rørledning
Kommunen havde tidligere tilladelse til sejle 30.000 m3 sand ind på stranden ved Strandbakkerne i Gilleleje. Tilladelsen er udløbet. Denne tilladelsen gav lov til at grave en midlertidig sejlrende, så et skib kunne komme ganske nær kysten. Denne metode kan Kystdirektoratet ikke længere give tilladelse til, da arealet ligger inden for et Natura 2000-område (Gilleleje Flak og Tragten, nr 195).
En tilladelse vil kræve at sandet pumpes ind på stranden gennem rørledninger. Denne metode er betydelig dyrere end at grave en sejlrende

1.6 mio for at pumpe sand ind på Strandbakkerne
Administrationen vurderer, at der er behov for 30.000-50.000 m3 sand på Strandbakkerne. Sandfodringen skal gentages årligt afhængig af vind og vejr. Prisen for at pumpe 40.000 m3 sand fra Gilleleje havn til strandbakkerne er ca 1.6 mio kr. Det forudsætter, at kommunen får en aftale med Gilleleje Havn om at aftage sand. Havnen fjerner årligt sand fra indsejlingsområdet.

Alternativt kan sandet hentes i indvindingsområdet Lappegrund ud fra Hellebæk. Da vil prisen for 40.000 m3 blive 2.360.000 kr.

Hvis der ikke udlægges sand - naturen går sin gang
Lægges der ikke sand på Strandbakkerne vil naturen gå sin gang. Nogle år vil der være mere sand end andre år. I øjeblikket ser det ud til, at der er forholdsvis meget sand kystnært i området mellem Østmolen i Gilleleje Havn og Strandbakkerne.

Ansøgningsproces - administrativ tung og ressourcekrævende
Det kræver tilladelse efter kystbeskyttelsesloven kap. 3 at pumpe sand ind på Strandbakkerne. Tilladelsen søges hos Kystdirektoratet. I ansøgningsmaterialet indgår en lang række nødvendige oplysninger herunder en detaljeret projektbeskrivelse, diverse tilladelser og godkendelser samt - afhængig af sandets oprindelse - en VVM-screening eller en undersøgelse af sandets kvalitet.
Ansøgningen er en administrativ tung og ressourcekrævende proces for administrationen.

Ansøgningsproces - forskellig alt efter hvor sandet hentes fra
Ansøgningsproceduren afhænger af, hvor sandet der skal lægge ud på Strandbakkerne kommer fra.

At flytte sand fra havnen via skib og rørledning til Strandbakkerne kræver:

 • tilladelse efter kystbeskyttelseslovens § 16 b om nyttiggørelse af oprensnings- og uddybningsmateriale. Ansøgning sendes til Kystdirektoratet.
 • godkendelse af sandets kvalitet fra Miljøstyrelsen
 • tilladelse fra grundejeren af Strandbakkerne
 • aftale med Gilleleje Havn


Havnene er typisk nød til at grave sediment væk fra havnebassinet og indsejlingen for at opretholde de dybder som er nødvendige for sejlads. Havnen kan søge om tilladelse til bypass eller nyttiggørelse af sedimentet. Pt har havnen en bypass tilladelse til 2 år. Bypass vil sige, at sedimentet flyttes fra havne indsejling og lægges på læsiden af havnen, så kystnært som muligt.

At flytte sand fra indvindingsområde via skib og rørledning til Strandbakkerne anses som kystbeskyttelse. En ansøgning om kystbeskyttelse kræver:

 • tilladelse fra Kystdirektoratet til kystbeskyttelse med sandfodring efter kystbeskyttelsesloven kap 3.
 • at vilkår for tilladelse tinglyses på ejendommen (stilles som regel som krav)
 • VVM-screening, da området ligger op til et Natura 2000-område.
 • tilladelse fra grundejeren af Strandbakkerne.


Dispensation fra fredning - 10 årig tilladelse til at sandfodre
Strandbakkerne er et fredet område, men kommunen har fået en 10 årig tilladelse fra Fredningsnævnet til at sandfodre på stranden. Tilladelsen udløber i 2027.


Lovgrundlag
Lov om kystbeskyttelse (LBK nr 78 af 19/01/2017)

Økonomi
Gribskov Kommune har indhentet et overslag på, hvad det vil koste at pumpe 40.000 km3 sand via rørledning til Strandbakkerne i Gilleleje. Vurderingen lyder at arbejdet vil tage ca. 10 dage.

Sand fra Gilleleje Havn - pris ca 1.6 mio kr
Pumpes sandet fra Gilleleje Havn vil det koste ca. 35-40 kr pr m3. Hertil kommer et beløb på 125.000 kr for anstilling af sandsluger.

Prisen for at flytte 40.000 m3 sand fra Gilleleje Havn til Strandbakkerne er således 1.525.000 - 1.725.000 kr. Overslaget forudsætter en aftale med Gilleleje Havn.

Sand fra indvindingsområde - pris ca 2.3 mio kr
Alternativ hentes sandet på et indvindningsområde ved Hellebæk. Da vil prisen være 45 kr pr m3 pga. ekstra transport. Dertil kommer en afgift på ca. 14 kr pr m3 til staten for at indvinde sand.

Prisen for at flytte 40.000 m3 sand fra indvindingsområde til Strandbakkerne er således 2.360.000 kr.

Afsat budget til kysten - 1.3 mio kr
Til sammenligning er der samlet afsat 1.281.000 kr på ramme 31340 vand. Beløbet går til drift af strande, Blå flag, kystsikring, badebroer, badevandsanalyser mv.


Miljøforhold
Havet ved Strandbakkerne ligger indenfor et Natura 2000-område (Gilleleje Flak og Tragten, nr 195).

Høring
Der er 4 ugers høring og 4 ugers klagefrist på afgørelser efter Kystbeskyttelsesloven.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg:

 1. at administrationen ikke søger Kystdirektoratet om tilladelse til at udlægge sand på strandbakkerne via rørledning.Beslutning

 1. Tiltrådt


Bo Jul Nielsen fraværende

Sager behandlet på lukket møde:
68 Omlægning af svømmeundervisningen på skoleområdet
Orientering blev taget til efterretning


Mødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
04:15 PM