Teknisk Udvalg

Publiceret 26-04-2017

Onsdag den 26-04-2017 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
27 2. Budgetopfølgning 2017 - Det tekniske område
28 Forskønnelse af by og land - udmøntning af budgetaftale
29 Asfaltslidslagsarbejder i 2017
30 Snævertstien adgang.
31 Evaluering af forsøg med storskrald og beslutning om, om der skal indføres
storskrald som ordning i hele kommunen
32 Kystsikringslaget Gilleleje Strandbakker af 1951 - godkendelse af nye ved-
tægter.
33 Gribvand - Ordinær generalforsamling 2017


Efterretningssager
34 Kysten gøres klar til kommende badesæson, 2017

Medlemmer:

Bo Jul Nielsen Brian Lyck Jørgensen
Jørgen Emil Simonsen Knud Antonsen
Michael Hemming Nielsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:

Meddelelser:
Forslag til nyt regulativ for Ramløse Å har nu været i offentlighøring i 8 uger. Høringsrunden gav anledning til at Sejlads tillades. Ændringen er væsentlig, hvorfor forslaget på ny skal i 8 ugers høring.
.
Orientering om udarbejdelse af ny sundhedspolitik: SSU, BØR, EBU, KIU og TEK inviteres den 6. juni 2017 til samskabelsesproces til formulering af ny sundhedspolitik.
Såvel interne som eksterne vil ligeledes inviteres til at deltage. Der lægges op til en proces i tidsrummet kl 14- ca. 20 med middag fra kl 19.
Formålet er at formulere en politik på målsætningsniveau dvs. adressere "hvorfor" og "hvorhen", og tage lidt hul på " hvordan". Alle udvalg er forhåndsbooket.

Administrationen orienterede om reaktioner på orientering til muligt berørte grundejere om ny vej Græsted-Gilleleje. Notat blev omdelt.
Administrationen orienterede om ansøgning om lukning af Hovedgaden i Tisvilde ifb. med Musik i Lejet. Notat blev omdelt.
Administrationen orienterede om brugertilfredshedsundersøgelse. Rapport blev omdelt.
Bo Jul Nielsen ønskede af få et punkt på dagsordenen om ingangsættelse af udarbejdelse af ny ejerstrategi for GribVand
Bo Jul Nielsen ønskede at få et punkt på dagsordenen om Lille Strandstræde 7 vedr. etablering af p-plads på egen grund, som hindre parkering på vejen. Stedet besigtiges ved mødet.
Bo Jul Nielsen ønskede at få et punkt på dagsordenen omk. etablering af surfstand og i den forbindelse at lægges sand på standende. Punktet med reference til Mie Miltons projekt.
Knud Antonsen ønsker oprensning af Ramløse å, idet regulativet forsinkes grundet fornyet høring.
Jørgen Emil Simonsen nævnte, at der er en del gadekær som trænger til oprensning. Der ønskes orientering jf. tidligere notat
Administrationen orienterede om, at springvandet ved hovedindgangen er utæt, og at der derfor mangler vand
Brian Lyck Jørgensen orienterede om, at der har været hærværk på busstoppestedet Bryggervej/Vestergade. Det undersøges om vi har andre modeller uden glas.

Åbne

27. 2. Budgetopfølgning 2017 - Det tekniske område
00.30Ø00 - 2017/04661

Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen generelt

Teknisk Udvalg behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO) at præsentere Økonomiudvalget og Byrådet for udviklingen og det forventede resultat for de enkelte områder i Gribskov Kommune.

Administrationen udarbejder 4 årlige budgetopfølgninger i 2017:
1. budgetopfølgning (BO1) forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning (BO2) forelægges på fagudvalgsmøder i april
3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i august
4. budgetopfølgning (BO4) forelægges på fagudvalgsmøder i november/december

Administrationen vil som hovedregel søge om tillægsbevillinger i BO1 og BO4. I de øvrige budgetopfølgninger beskrives de områder, hvor der er forhold, der peger på budgetafvigelser. Der kan være undtagelser, hvis der f.x. kommer helt nye opgaver til, eller hvis der sker en ændret organisering af de eksisterende opgaver.


Budgetopfølgning 2
Denne budgetopfølgning beskriver de overordnede forventninger til årets resultat. Der vil i forhold til de kommende budgetopfølgninger blive arbejdet med at finde modgående foranstaltninger og råderum inden for de enkelte udvalgsområder til imødegåelse af evt. udfordringer, således at der samlet set kan ske budgetoverholdelse i 2017.

Gennemgangen af økonomien skal indeholde:

 • En vurdering af økonomien på baggrund af forløbet hidtil i år
 • Fokus på de forhold, der kom op i den første BO
 • Fokus på forhold, der er kommet op som følge af årets lovgivningsarbejde
 • Fokus på eventuelle andre ændringer i forudsætninger m.v.Læsevejledning
I denne Budgetopfølgning sker der en række omplaceringer som følge af udmøntning af Velfærdsudviklingsprogrammet (VUP) samt omplaceringer ifm. lønsummerne, da fagudvalgenes lønsummer nu er placeret på en ramme under ØU. Omplaceringerne har alene teknisk karakter.

For at tydeliggøre de reelle forventninger til årets økonomiske resultater er der denne gang tilføjet en ekstra kolonne til økonomioversigten. Den viser resultatet under forudsætning af, at de indstillede omplaceringer besluttes af Byrådet. Det er kolonnen yderst til højre ("Resultat efter budgetændr.") markeret med rød.
Det er vigtigt at fremhæve, at der i denne budgetopfølgning tages afsæt i denne kolonne, når forventningerne til årets økonomiske resultater forklares. Dette er en ændring i metode ifht. tidligere budgetopfølgninger.

Denne metode, hvor der tages afsæt i forventningerne til årets økonomiske resultater inkl. indstillede budgetændringer, vil blive anvendt fremadrettet. Dette skyldes, at der også fremadrettet må forventes omplaceringer som følge af, at lønsum nu er samlet under ØU.


Budgetopfølgning for Det tekniske område og Forsyning

Samlet konklusion - Det tekniske område
Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventer administrationen et merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2017 på Det tekniske område. I resultatet indgår omplacering vedrørende løn på 1,5 mio. kr.

Væsentligste årsager til budgetafvigelsen:

 • På Veje forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. på Udendørsbelysning. Det skyldes, at tidligere besparelse på 1,6 mio. kr. ved overdragelse af belysning på private fællesveje til grundejere blev sat i bero. Efterfølgende udbud på området har medført en mindreudgift, så samlet forventet merforbrug herefter udgør 0,5 mio. kr. årligt.


Særlig forudsætninger og opmærksomhedspunkt (nye forhold ift. BO1):

 • På Kollektiv trafik og kørsel er der sket en aktivitetsøgning, som må forventes at medføre en merudgift. Administrationen vil analysere udviklingen nærmere, og eventuelle ændringer i vurderingerne til årets regnskab vil blive indarbejdet i BO3. Resultatet kan påvirke andre fagudvalg.


Tabellen over forventet mer-/mindreforbrug opdelt på rammer:
Samlet konklusion - Forsyning
Administrationen forventer at overholde budgettet på Forsyning.

Tabellen over forventet mer-/mindreforbrug opdelt på rammer:
Budgetopfølgningens grundlag - Det tekniske område
Grundlaget for budgetopfølgningen på Det tekniske område bliver gennemgået nærmere i de følgende afsnit. Det sker for hver ramme.

Veje
Administrationen forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på Udendørsbelysning.
Det skyldes, at tidligere besparelse på 1,6 mio. kr. ved overdragelse af belysning på private fællesveje til grundejere blev sat i bero. Efterfølgende udbud på området har medført en mindreudgift så samlet forventet merforbrug herefter udgør 0,5 mio. kr. årligt.
Området vil blive fulgt i løbet af året frem mod 4. budgetopfølgning, hvor der vil ske en endelig vurdering af forventet forbrug i 2017.

Grønne områder
Administrationen forventer, at budgettet anvendes.

Vand
Administrationen forventer, at budgettet anvendes.

Kollektiv trafik og kørsel
Administrationen forventer, at budgettet anvendes.

Ved denne budgetopfølgning gøres opmærksom på følgende forhold:
På Kollektiv trafik og kørsel er der sket en aktivitetsøgning, som må forventes at medføre en merudgift. Administrationen vil analysere udviklingen nærmere, og eventuelle ændringer i vurderingerne til årets regnskab vil blive indarbejdet i BO3. Resultatet kan påvirke andre fagudvalg.

Trafiksikkerhed
Administrationen forventer, at budgettet anvendes.Plan og Byg
Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventer administrationen, at budgettet balancerer på Plan og Byg.
I resultatet indgår omplacering på 1,5 mio. kr., som skyldes mindreforbrug på lønsum i Center for Teknik og Miljø. Beløbet søges overført til Det tekniske områdes lønbudget under Økonomiudvalget, hvor der forventes et tilsvarende merforbrug.

Beredskab
Administrationen forventer, at budgettet anvendes.


Budgetopfølgningens grundlag - Forsyning
Grundlaget for budgetopfølgningen på Forsyning bliver gennemgået nærmere i de følgende afsnit. Det sker for hver ramme.

Forsyning, drift
Administrationen forventer, at budgettet anvendes.

Forsyning, anlæg
Administrationen forventer, at budgettet anvendes.


Tillægsbevillinger og omplaceringer

Omplaceringer mellem udvalg

Lønsum
I forbindelse med samling af den administrative lønsum under Økonomiudvalget reguleres lønsum for Center for Teknik og Miljø i forhold til de forventede bruttoudgifter i 2017 og frem. Der foreslå derfor overført 1,5 mio. kr. årligt i 2017 og frem fra Plan og Byg til Løn under Økonomiudvalget.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr 769 af 09/06/2015

Økonomi
Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.

Bilag
Bilag 1: PMU 24.04.17 & TEK 26.04.17: Opfølgning på budgetaftalens elementer, dok.nr. 2017/04661 013


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg:

 1. at godkende budgetopfølgning for Det tekniske område.

Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

 1. at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg og tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  Omplace- ringer
  i kr.
  Tillægsbe- villinger
  i kr.
  Plan og Byg
  -1.456.000
 2. at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  2018
  2019
  2020
  2021
  Plan og Byg
  -1.456.000
  -1.456.000
  -1.456.000
  -1.456.000Beslutning

 1. Tiltrådt
 2. Anbefalingen tiltrådt
 3. Anbefalingen tiltrådt
28. Forskønnelse af by og land - udmøntning af budgetaftale
05.05P00 - 2017/08777

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandler sagen for at træffe en beslutning.

I budgetaftalen er der afsat penge til forskønnelse af by og land. Denne sag handler om, hvilke indsatser der kan iværksættes i 2017 og overslagsårene.

Budgetaftalen om forskønnelse af by og land
Der er flere borgere, der har peget på, at det er vigtigt, at vi sikrer, at vores byer og strande holdes rene. Vi er enige om, at der er et behov for at arbejde med forskønnelse af vores byer og landområder - med en ”ren kommune”. Vi har en forsøgsordning, hvor vores flygtninge og kontanthjælpsmodtagere hen over sommeren har bidraget til at holde vores byer og strande rene.
Såfremt det har været en succes, skal vi fortsætte og udvikle indsatsen.
Desuden skal der være mulighed for at præsentere kommunen endnu bedre, fx ved plantning af blomster m.v. i lokalsamfundene, i rundkørsler og andre centrale steder, hvor der kommer mange
gæster og turister. I lokalsamfundene kan dette ske, hvis der er den tilstrækkelige initiativkraft til at ville stå for beplantningen.
Det kan også være andre tiltag som en indsats i forhold til vores offentlige toiletter, offentlige legepladser, etablering af nyt byinventar såsom borde, bænke og skilte eller en maskine til
strandrensning.
Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2017 og 2018 samt 1,0 mio. kr. i 2019 og 2020 til dette arbejde med at forskønne byer og landområder.

Udmøntning i Arbejdsmarkedsudvalget og Teknisk Udvalg
En del af indsatsen foregår via Gribskov Kommunes Interne Virksomhed (GIV), som sorterer under Arbejdsmarkedsudvalget. Og en del foregår via driftsaftaler på renhold og grøn drift under Teknisk Udvalg.

Forslag til indsatser
Administrationen har følgende forslag

1/ Renhold af byer og strandgrunde
GIV arbejder i forvejen med renhold i byerne og på kysten. Det foreslås at indsatsen udvides med affaldsindsamling på de kommunale strandgrunde i sommerhalvåret (påskeferie - efterårsferie incl.). Hotelbakken og Solnedgangsbakken i Tisvildeleje. Sankt Helene Kilde, Kaprifolievej, Kystvej (mellem 5 og 7), Markvænget, Salgårdshøj, Heatherhill, Fyrrestien (Udsholt), Smidstrup Strand (arealet op til stranden), Tinkerup Strandvej 70, Tinkerup Strand, Gilbjerghoved (vandtårnet), Munkerup Strandpark, Hulerød Kro, Lergravssøen i Dronningmølle.

Udføres af GIV for 100.000 kr. til leasing af køretøj, diesel, beklædning, værktøj i forbindelse med opsamling.


2/ Vedligeholdelse af bålpladser
Kommunen har bålpladser på strandene Dronningmølle, Strandbakkerne og Tisvildeleje, som kræver løbende tilsyn og vedligeholdelse, så 'rodet' kun er ved bålstedet og ikke udover på hele strandarealet. Det er væsentligt nemmere at holde rent. Det var også for at afhjælpe, at omkringboende fik afbrændt deres ejendele.
Driften af disse blåpladser har tidligere været betalt af SSP, som dog ikke har ressourcer til at fortsætte arbejdet.
Tidligere har SSP betalt 25.000 kr /år til en entreprenør for oprydning og tilkørsel af brænde.
Naturstyrelsen stiller brænde til rådighed gratis, hvis man henter det hos dem.
Det foreslås, at GIV overtager opgaven og tilser bålpladserne jævnligt i sommerperioden.

3/ Pulje til forskønnelse af lokalsamfund
Man kan lave en pulje på f.eks. 50.000 kr./år, hvor f.eks. grundejerforeninger kan søge støtte på max 10.000 kr. til forskønnelse af lokalsamfund. Puljen administreres af Teknisk Udvalg.
Ansøgningsfrist 1/3, hvorefter Teknisk Udvalg træffer beslutning om hvilke ansøgninger, man vil støtte. Tildeling pr. 1/5. Udbetaling mod forevisning af dokumentation for udgifter til håndværkere/materialer. Dokumentation fremsendes senest 1/9 mhp. udbetaling i efteråret.

4/ Blomster og løg i rabatter/rundkørsler/plantekummer
Lægning af løg i rundkørsler og skillerabatter: 3 rundkørsler og skillerabat på Rundinsvej i Helsinge, 3 rundkørsler i Græsted, 3 Rundkørsler og skillerabat på Kystvejen i Gilleleje. Lægning af løg kan foretages i efteråret 2017, med effekt fra foråret 2018 og har effekt i ca. 3 sæsoner.
Økonomi: 55.000 kr.


Opsætning af plante kummer, tilsvarende plantekummer der anvendes i bymidterne Gilleleje og Græsted, ved større indfaldsveje til Helsinge, Græsted og Gilleleje. 10 - 12 kummer i alt.
Økonomi: 50-60.000 kr. Der vil efterfølgende være en årlig driftsomkostning på ca. 30-40.000 kr.

5/ Strandrensning
Der kan renses sand på sandstrandene Dronningmølle og Tisvildeleje i områder svarende til blå flag udpegningen for ca. 80.000 kr.. Dette omfatter 1 ugentlig kørsel i 2,5 måned 10 kørsler per strand. Den første kørsel vil være den dyreste.
Evt. borttkørsel og bortskaffelse af det opsamlede er ikke med i prisen. Pris herfor vil være afhængig af karakteren af det oprensede materiale, som kan være affald blandet med sten og tang.
Affaldsbortskaffelser er dyr - særligt hvis affaldet ikke er sorteret. Vi har endnu ingen driftserfaringer fra vores strande med art og mængder af opsamlet materiale.

6/ Ekstra renhold ifm. events
Evalueringer af events i kommunen i 2016 peger på, at der bør arbejdes videre med at afsætte en pulje/økonomi til ekstra renholdelse og affaldshåndtering, som følge af mange besøgende i sommerperioden i Gilleleje og Tisvilde.

I Tisvilde bør der være en ekstra indsats i uge 29. I 2015 og 2016 er der tømt 2 gange dagligt i uge 29, pris 10.000 kr./uge.
Der kan opsættes flere skraldestativer i perioden, som kan tømmes dagligt? Det er svært at opstille flere stativer, da fortovene er smalle og det vil give gener for fodgængere.

I Gilleleje bør der være en ekstra indsats i Juli måned.
Der kan opsættes flere skraldestativer i perioden som kan tømmes dagligt. Måske kan GIV´s rengørings hold sættes ind i juli måned.
Ekstra tømninger i stil med det i Tisvilde vil ligge på samme priser.

7/ Plakatsøjle til lokal markedsføring
Sommerperioden er præget af mange aktiviteter, som bliver markedsført i byrummet via opklæbede plakater på plankeværker, el-skabe og kreative skilte i lygtepælene langs vejene.
Teknisk Udvalg var den 04.11.2015 positiv over for, at der blev placeret plakatsøjler i byerne, hvor borgere og fritidssælgere kan opsætte plakater og aktuelle opslag. Plakatsøjler bliver ofte fremstillet på ordre. Gribskov kommune kan vælge at udskrives en designkonkurrence om udformning af en Gribskov plakatsøjle, der kan være med til at markedsføre Kommunen og de mange lokale aktiviteter.
Der kan afsættes en pulje på i alt ca 200.000 kr. til plakatsøjler i kommunens tre hovedbyer og Tisvilde, over nogle år.
Afrensning af plakatsøjlerne kan foretages af GIV.

8/ Fortsættelse af projektet "Bivenlig kommune"
I 2017 tilsås 3 arealer i henholdsvis Gilleleje, Græsted og Helsinge med bivenlige frøblandinger til glæde for bier, sommerfugle og andre insekter. Og forhåbentlig til glæde for de mennesker, der kommer forbi. Formålet er bl.a. at formidle viden om vigtigheden af, at der er fødekilder til de insekter, der sørger for bestøvning af afgrøder i have og på mark.

For 20.000 kr./år vil projektet kunne fortsættes. Med det dobbelte beløb vil projektet kunne udvides til at omfatte flere arealer/byer. Projektet kan eventuelt kombineres med uddeling af frø/løg til private/foreninger.

9/ Insekt- og blomstervenlig pasning af rabatter
Forsøg med insekt- og blomstervenlig pasning af rabatter langs landeveje. Der udvælges et antal strækninger (ud fra biologiske kriterier) som forsøgsstrækninger. Disse strækninger vil typisk ligger i tilknytning til eksisterende naturområder. Strækningerne udtages (midlertidigt) af den entreprise, der omfatter vedligeholdelse af rabatter. Terminerne for vedligeholdelse fastsættes ud fra hensyn til flora og fauna. Det høstede materiale fjernes. Eventuelt foretages en førstegangspleje (f.x. rivning), for at optimere fremspirring af urter. Projektet skal tage hensyn til trafiksikkerheden.

For 25.000 kr/år vil der kunne realiseres et synligt forsøgsprojekt.

10/ Ekstra fejninger i viadukter.
Kommunens 9 vigtigste viadukter for gående og cyklende trænger til en ekstra indsats. Indsatsen består i renholdelse og fejning og fjernelse af graffiti. Behovet er 4 ekstra indsatser om året a 6000 kr., ialt 216.000 kr.

11/ Ekstra træplantninger.
Der er forslag om tilplantning af 4-5 arealer med blivende træer. Hvert areal kan tage 5 træer i gennemsnit. Pris 125.000 kr.

12/ Grillområde for familier og skoler - Munkerup Strandpark
Opsætning af grillområde for familier og skoler på Munkerup Strandpark.
Gribskov Kommune ejer en stor skovklædt kystgrund i Munkerup med et større græsareal. Arealet ligger ved siden af Munkeruphus. Arealet er ikke så benyttet, men har et stort potentiale. P-forholdene er gode.
Opgaven kræver dispensation fra Strandbeskyttelseslinien af Kystdirektoratet.
Økonomi: 20-40.000 kr. i materialer afhængig af størrelse og omfang af opgaven. Opsættes af kommunens åmænd.
Dertil kommer driftsudgifter, hvis man vil have græsslåning og eventuel opsætning af affaldsstativer.

13/ Bålplads for familier og skoler - Smidstrup strand
Opsætning af bålplads for områdets unge, familier og skoler ved Smidstrup strand.
Gribskov Kommune har fornyligt ryddet kystgrunden for buske og træer. Arealet har stort potentiale og området kan godt bære endnu flere strandgæster. P-forholdene er gode.
Opgaven kræver dispensation fra Strandbeskyttelseslinien af Kystdirektoratet.
Økonomi: 30.000 kr i materialer afhængig af størrelse og omfang af opgaven.
Opsættes af kommunens åmænd.
Dertil kommer driftsudgifter, hvis man vil have græsslåning og eventuel opsætning af affaldsstativer.

14/ Offentlige skraldespande
'skrald avler skrald'. Derfor foreslås en kampagne om ikke at smide affald, men tage det med til en skraldespand. I form af nodging og kampagne, ca. 150-200.000 kr. til udvikling og materialer. Det vil så være muligt at genbruge materialet i efterfølgende år for færre midler.

Smidstrup Strand - området er generelt ved at få et løft, og derfor vil det give god mening at opsætte nye stativer. Overslag 6.000 kr.

Rastepladser bl.a. langs Hillerødvej og Helsingørvej - Det kan opleves pænere med en udskiftning af stativerne, da de nuværende er slidte og kan fremstå skæmmende. Overslag 20.000 kr.


15/ Gratis blomsterfrø/løg
Det foreslås at vi uddeler gratis blomsterfrø om foråret og/eller blomsterløg om efteråret til grundejerforeninger / erhvervsforeninger. Det kunne være bivenlig blanding eller noget som spirer og blomstrer nemt. Udlevering kan ske fra GIV-teltene så længe lager haves. Og annonceres via facebook og hjemmesiden.
Der kunne købes frø/løg for et beløb på f.eks. 10.000 kr./år.
GIV står for udlevering fra de to genbrugstelte på Skærød og Højelt

Vurdering
Administrationen vurderer, at man kan plukke blandt forslagene og placere dem på en tidslinje inden for den afsatte økonomiske ramme. Nogle af forslagene er fast årlig drift mens andre har en etableringsudgift og en efterfølgende drift.

Forslag til aktiviteter fordelt på årene ses i tabellen nedenfor. Bemærk at der er stor usikkerhed på økonomioverslag. Aktiviteter i overslagsårene kan justeres på baggrund af erfaringer fra 2017.

2017
2018
2019
2020
1
Renhold på strande og byområder (GIV)
100.000
100.000
100.000
100.000
2
Vedligehold af bålpladser (GIV)
25.000
25.000
25.000
25.000
3
Pulje til lokalsamfund
0
50.000
50.000
50.000
4
Blomster og løg i rabatter/ rundkørsler/kummer
155.000
40.000
40.000
40.000
5
Strandrensning
100.000
100.000
100.000
100.000
6
Renhold ifm. events
50.000
50.000
50.000
50.000
7
Plakatsøjler
0
100.000
100.000
8
Bivenlig kommune
20.000
20.000
20.000
20.000
9
Insekt- og blomstervenlig pasning af rabatter
25.000
25.000
25.000
25.000
10
Viadukter
216.000
216.000
11
Træplantning
25.000
25.000
25.000
25.000
12
Grillområde Munkerup Strandpark
0
40.000
5.000
5.000
13
Bålplads Smidstrup Strand
0
30.000
5.000
5.000
14
Kampagne vedr. skrald
0
0
200.000
10.000
15
Gratis frø/løg (GIV)
10.000
10.000
10.000
10.000
Sum
510.000
515.000
971.000
731.000Lovgrundlag


Økonomi
Udgifterne til aktiviteterne afholdes af ramme 311 grønne områder, hvor Budgetaftalens midler til forskønnelse af by og land er afsat.

Bilag
Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg

 1. at vælge blandt de foreslåede indsatser til udførelse i 2017 og overslagsårene
 2. de foreslåede indsatser for 2017 iværksættesBeslutning
A, V og O stillede ændringsforslag om at 1, 2 og 5 igangsættes i 2017. Øvrige forslag udsættes til næste møde mhp. afdækning af yderligere forslag; sand på surfstrand fra 2018, Legeplads på Gilleleje Havn, Udskiftning af slidte borde og bænke og udskiftning af slidte skilte.
Forslaget blev bragt til afstemning
For stemte V, O og A (4)
Imod stemte Ø (1)
Ændringsforslaget blev tiltrådt

Ø stemte imod idet det ønskes hvilke medarbejdere der er omfattet af GIV-ordningen

29. Asfaltslidslagsarbejder i 2017
05.00G00 - 2016/37602

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandler sagen for at godkende plan for årets asfaltarbejder.

Baggrund
Grundlaget for årets asfaltarbejder er baseret ud fra kommunens vejforvaltningssystem benævnt RoSY. Med ROSY-systemet er der udarbejdet en renoveringsplan i forhold til, hvor får vi mest for pengene. Systemet holder status på vejenes tilstand og giver en anbefaling af, hvilke veje der bør renoveres ud fra renoveringsprisen og det budget der er til rådighed.

Plan for asfaltslidslagsarbejder
Plan for de næste 4 års asfaltarbejder er anvendt i det fælleskommunale asfaltudbud, hvor der er indgået kontrakt med Colas A/S. Hele planen for de næste 4 år fremgår af bilag 1.

Af hensyn til en lav pris er der lagt op til, at entreprenøren i væsentlig udstrækning tilrettelægger rækkefølgen på hvilket veje, der arbejdes på i de enkelte år.

Der er dernæst en sammenhæng i forhold til tidligere arbejder, som eksempelvis veje der er foretaget bassinudskiftning på sidste år, vil indgå i slidslagarbejderne i år eller næste år.

Årets plan er endvidere afstemt med sammenhæng til forskønnelsestiltag i Græsted, og vi har bedt Colas lægge vægt på en jævnt geografisk fordeling i kommunen.

Årets plan for asfaltslidslagsarbejder vedlægges i bilag 2.

Investeringsplan for vejnettet
Der er i planen for de næste 4 år en stor andel af boligveje i byerne Helsinge, Græsted og Gilleleje. Disse boligveje er svært nedslidte og både kantsten, vejbrønde og fortove skal medtages i renoveringen. Der er derfor en væsentlig andel af afledte udgifter forbundet med renovering af asfalten på disse veje. I Budget 2018 er der afsat 4,5 mill. kr. til sikring og opretning af kommunens Vejkapital. Der henledes derfor opmærksomhed på, at det afsatte budget i 2018 for investeringsplan for vejnettet bør disponeres i sammenhæng hermed.

Anbefaling
Administrationen anbefaler Teknisk Udvalg at godkende den forlagte plan for asfaltslidlag i 2017, og tilkendegiver eventuelle ønsker til justeringer.


Lovgrundlag


Økonomi
Udgifter vil i 2017 blive afholdt af ramme 310 Veje, hvor der i driftsbudgettet er afsat 10,0 mill. kr. Der udføres slidsagsarbejder for ca. 8,0 mill. kr. resterende 2,0 mill. kr. dækker løbende reparationer over året, og afledte arbejder i forbindelse med asfaltslidslagsarbejderne.

Bilag
Bilag 1 TEK 26-04-2017 Plan for asfaltslidlag i perioden 2017-2020 Dok. nr:. 2016/37602 004

Bilag 2 TEK 26-04-2017 Plan for asfaltslidlag i 2017 Dok. nr: 2016-37602 006


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg:

 1. at godkende den forlagte plan for asfaltarbejder i 2017
 2. at give eventuelle bemærkninger hertilBeslutning

 1. Tiltrådt
 2. Østergade i Gilleleje asfalteres
30. Snævertstien adgang.
05.04G00 - 2016/15229

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandler sagen for at beslutte om, Snævretstien skal forbeholdes gående og cyklende. Sagen tages op igen på baggrund af en fornyet henvendelse fra grundejeren, som ønsker en løsning.

Generelt om stier
En natursti er normalt forbeholdt gående og cyklende. I Gribskov kommune er det imidlertid praksis at forsøge også, om muligt, at tilgodese ridning. Dette forudsætter dog:

 • at stien er tilstrækkeligt bred således at trafikanterne ikke generer hinanden.
 • at stiens underlag kan bære færdsel med heste.


Snævretstien
Kommunen har modtaget klager over forholdene på Snævretstien, som er en natursti, der går over meget blød bund.

Stien er en offentlig sti på privat grund. Derfor administreres færdslen og driften efter Lov om offentlige veje. Som vejmyndighed er det således kommunens opgave at træffe beslutninger i sager vedrørende færdsel og drift.

Stien forløber fra Sodemarksvej nr. 14 over privat grund, gennem skoven, videre over private marker og ad privat fællesvej til Villingerød. Den benyttes primært til fods, cykel og hest. Ved nr. 14 passeres en låge gennem et hegn. Lågen og hegnet har været defekt, men er blevet repareret. Denne reparation udført af ejeren har medført en del kritik fra lokale. Kritikken går på at lågen er for smal til, at en rytter kan passere hegnet uhindret. Man må stå af og åbne lågen. Kommunen har besigtiget stedet og ikke vurderet hegn og låge som værende en hindring for adgang. Andre passager på strækningen, for eksempel broen over Esrum Å, har rækværket på broen i samme bredde som lågen.

Imidlertid bemærker administrationen som vejmyndighed, at stiens belægning er så optrådt af hestehove, at stien i vinterhalvåret og i perioder om sommeren ikke, eller kun vanskeligt, kan passeres til fods og cykel. Stiens bredde på 1 m er endvidere for smal til, at stien kan bære mere end to trafikarter. Stien tåler ikke ridning.

Henvendelser fra interessenter
En gruppe ryttere presser på for at få fjernet hegn og låge, således at de ikke behøver at stå af hesten ved passage af hegnet. Vejmyndigheden tøver, da hegn og låge i dag kan passeres uhindret ved den tiltænkte brug. Et påbud om fjernelse af hegnet er ifølge vejloven en mulighed. Men der hersker tvivl om hvilken bredde, da stien ikke er udlagt. Og da stien ikke er udlagt, vil ejeren formodentlig kunne påberåbe sig hævd. Ved fortsat adgang for ryttere, vil trafik med heste endvidere også fremover vanskeliggøre eller udelukke anden brug.

En anden brugergruppe har presset på for at få forbudt færdsel med hest. Stien tåler ikke hest, og tilladt ridning gør anden færdsel umulig en stor del af året. Vejmyndigheden tøver, da et forbud mod heste vil afskære en lokal interessegruppes mulighed for adgang til skoven.

Vurdering
Administrationen har vurderet nedenstående løsningsforslag

Ny sti med anden beliggenhed
Administrationen har i samarbejde med ejeren og lokale fagfolk fra naturstyrelsen undersøgt muligheden for at flytte stien, så den kan starte et sted hvor man kan parkere et par biler, og hvor den kan befæstes til brug for både fodgænger, cykel og ridning. Ejeren har tilbudt at stien kan lægges om til et forløb, hvor den starter lidt længere mod syd, og at der ved indgangen tillige etableres to parkeringspladser, som ejendommen lægger jord til. Stien skulle derfra gå mod øst til åen, hvor den kunne følge åen nordpå til broens nye beliggenhed. Fra broen skulle stien gå ind i skoven.
Desværre er denne linjeføring vanskelig og relativt dyr at anlægge. Den har ikke landskabelig værdi, og naturstyrelsens areal, der skulle overtage linjeføringen på den anden side af åen er ufremkommelig mose. Administrationen fraråder på den baggrund denne løsning.

Ridning forbudt på eksisterende sti
Fordelene ved at skilte med forbud mod heste er, at fodgængere og cyklende får fred og også i praksis får adgang til skoven, og at stien kan bruges som den er i dens nuværende naturskønne forløb. Ulemperne ved forbud er at en lokal interessegruppe mister adgangen til skoven. Prisen for et skilt vil beløbe sig til 2500 kr. Håndhævelsen ligger hos politiet.

Eksisterende sti forstærkes
Fordelene ved at forstærke stiens belægning er, at alle interessegrupper fremover vil have adgang til skoven. Ulempen er at færdsel med hest på en smal sti i et moseområde konflikter med gående og cyklende færdsel. Ulempen er endvidere, at det er usikkert om en forstærkning af stien i 1 m bredde på mosebund vil give en belægning som er stærk nok til ridning i våde perioder og dermed en løsning af problemet. Trafik med ulovlig knallertkørsel må også forventes at øges. Prisen for forstærkning skønnes at koste 60.000-100.000 kr. Hertil kommer en årlig udgift til vedligehold. Kommunen har ikke ejerens velvilje til denne løsning, da den er et voldsomt indgreb i stiens hidtidige sårbare udtryk.


Lovgrundlag
Lov nr. 1520 af 27/12-2014: Lov om offentlige veje §7 og §8.

Økonomi
Løsning 1: Flytning af stien til nyt forløb: Ukendt beløb.
Finansiering af anlægsudgift mangler.

Løsning 2: Opsætte skilt med ridning forbudt: Ca. 2.500 kr.
Udgiften kan umiddelbart afholdes fra konto 310 vejdrift.

Løsning 3. Forstærke eksisterende sti: 60.000-100.000 kr.
Usikkerhed på teknisk løsning og økonomioverslag. Udgiften kan afholdes fra konto 310 vejdrift, hvor det dog skal indgå i en samlet prioritering.


Høring
Ingen egentlig høring, men dialog, og sagen drøftet med enkeltpersoner fra det lokale hestefolk, med grundejeren og med naturstyrelsen.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg:

 1. at vælge et af de nævnte løsningsforslagBeslutning
Udsættes mhp. besigtigelse
31. Evaluering af forsøg med storskrald og beslutning om, om der skal indføres storskrald som ordning i hele kommunen
07.01G00 - 2016/38641

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg får sagen til orientering om afsluttende evaluering for forsøg med storskrald. Udvalget skal derudover træffe beslutning om, hvorvidt der skal indføres storskrald som ordning i hele kommunen.

Baggrund
Teknisk Udvalg besluttede 24.02.2016 at igangsætte forsøg med storskrald i et forsøgsområde i Ramløse. Storskraldsforsøget er et initiativ under kommunens Ressource- og Affaldsplan. Teknisk Udvalg blev forelagt en midtvejsevaluering 20.10.2016, hvor det også blev besluttet at udvide forsøgsområdet.

Forsøgets sammensætning
Forsøget dækkede i perioden maj-august 2016 et område på 364 husstande i Ramløse (298 helårsboliger og 66 fritidsboliger). Fra november 2016 til februar 2017 har forsøget omfattet 933 husstande i Ramløse.
Afhentningen af storskrald startede i maj 2016, og der blev afhentet sidste torsdag og fredag hver tredje måned. Der blev indsamlet sidste gang i februar 2017.
Storskraldet er blevet indsamlet af Svendsen & Søn, der også indsamler dagrenovation i området.

Tilmelding
Borgerne har skullet tilmelde sig afhentning senest søndagen inden afhentning via sms, e-mail eller telefon. Affaldet skulle stilles ud til vejen senest aftenen før. Der kunne afleveres bundtet grenaffald, pap, møbler, stort elektronik, stort metal og hårde hvidevarer.

Informationsmaterialer
Der blev omdelt brev og sorteringsvejledning til samtlige husstande cirka to uger inden første afhentning. Derudover har administrationen haft en artikel i Ramløseguiden i august med erfaringer fra første tømning og input til borgerne til bedre sortering. Slutteligt blev der omdelt et nyhedsbrev i november til de 933 husstande, hvor ordningen blev beskrevet, og der blev oplyst om, at forsøgsområdet var blevet udvidet.

Evaluering af affaldet
Småt brændbart er blevet fravalgt fra starten
Administrationen valgte fra starten at begrænse indsamlingen til stort affald og grenaffald. Dermed har vi bevidst fravalgt "småt brændbart", som der indsamles meget af i andre kommuners ordninger for storskrald. Erfaringer fra andre kommuner viser, at der med indsamling af småt brændbart havner alt for meget affald til forbrænding, som burde have været genanvendt eller have været i dagrenovationen.
Administrationen vurderer generelt, at hvis man har for meget dagrenovation, så skal man bestille mere kapacitet og ikke bortskaffe det via småt brændbart.

Meget fejlsorteret affald
Ved afhentningerne af storskrald blev der oplevet fejlsortering ved næsten halvdelen af de tilmeldte husstande. Fejlsorteringerne skyldes primært, at der er afleveret affald til småt brændbart. Der har også været forsøgt afleveret affald, som ikke var med på sorteringsvejledningen, såsom dæk, trykimprægneret træ, tøj, glas, plastdunke og grønt haveaffald i poser.

Dette affald er blevet efterladt. Flere af tingene kan ikke håndteres, da skraldemanden vil skulle bukke sig for meget ned og dermed få et dårligt arbejdsmiljø. Affald i poser tages ikke, da skraldemanden ikke kan stå manuelt og tømme dem. Når affaldet er blevet efterladt ved husstandene, må borgerne derfor i stedet køre på genbrugsstationen, hvis de vil af med det.

Grenaffald afleveres næsten ikke
Afhentning af haveaffald blev fra starten begrænset til bundtet grenaffald, der skulle overholde kravene:
- bundtet med natursnor
- max længde på 1,5 m per bundt
- max diameter på 0,5 m per bundt
- max 10 bundter per husstand

Dette er normal praksis i andre kommuner, og kravene er indført dels for at skraldemanden kan håndtere det, dels for at undgå at få alt for voldsomme mængder haveaffald.

Flere borgere har givet udtryk for, at de ville bruge ordningen for storskrald mere, hvis der var færre restriktioner for haveaffald, så man kunne undlade at bundte grene og kunne aflevere grønt haveaffald i poser.

Ikke potentiale for direkte genbrug
Administrationen har inddraget GIV, som driver genbrugsteltene ved genbrugsstationerne, til at vurdere det indkomne affald i august 2016.
Deres vurdering lød umiddelbart på, at det afleverede affald ikke have en kvalitet, der gjorde det egnet til direkte genbrug og videresalg.

Evaluering af selve forsøget
Antal tilmeldinger i forsøgsperioden

Husstande i forsøgsområdet Antal tilmeldte husstande Antal tilmeldte i %
Maj 2016
364
26
8 %
August 2016
364
13
4 %
November 2016
933
27
3 %
Februar 2017
933
13
1 %


Indsamling af storskrald
Indsamlingen ved Svendsen & Søn har fungeret. Der er blevet kørt med en ladbil med trailer samt komprimatorbil til grenaffald. Der var dog så lidt grenaffald, at komprimatorbilen blev droppet efter den første dag.

Renovatøren er blevet oplyst om, at det er hans ansvar at overholde regler for arbejdsmiljø. I andre kommuner har man været nødt til at sænke serviceniveauet for storskrald pga. skærpede regler om arbejdsmiljø. Derfor har administrationen allerede i forsøgsperioden været opmærksom på at sætte en standard for service, der ikke går på kompromis med arbejdsmiljøet for skraldemændene.

Affaldet er blevet afleveret på Skærød Genbrugsstation.

Kvalitativ undersøgelse blandt borgerne
I uge 9 er der blevet ringet rundt til 39 borgere i Ramløse for at få dem til at svare på nogle spørgsmål om forsøgsordningen.

13 ud af de 39 har ikke benyttet ordningen.

Ud af de 26 adspurgte, der har benyttet ordningen, er 3 utilfredse, mens resten er tilfredse eller meget tilfredse med ordningen.

Borgerne er også blevet spurgt om, hvor ofte de ønsker afhentning af storskrald.
10 ønsker hver måned
21 ønsker hver 3. måned
3 ønsker hver 6. måned

Borgerne er desuden blevet spurgt, hvor meget de er villige til at betale om året for en ordning for storskrald.
2 vil betale op til 400 kr.
13 vil betale op til 200 kr.
19 er ikke villige til at betale ekstra for en storskraldsordning.

Kommentarer fra telefoninterviewene med borgerne er vedlagt dagsordenspunktet som bilag.

Administrationens vurdering af en permanent ordning set i lyset af forsøget
Ordningen er ikke blevet brugt ret meget i forsøgsperioden
Et af de mest håndgribelige resultater fra forsøget er antallet af tilmeldte. Borgerne skal tilmelde sig fra gang til gang, og tallene viser at 8 % af husstandene gjorde brug af storskrald ved første afhentning, mens tallet så siden er faldet.

I Frederikssund Kommune, hvor sammensætningen af boliger er nogenlunde sammenlignelig med Gribskov Kommune, oplever de, at ca. 8 % tilmelder sig storskrald hver gang. Der afhentes hver 3. måned, og især sommerhusene gør brug af ordningen.

Til sammenligning er tilslutningen lavere i forsøgsområdet i Ramløse.

Det skal tilføjes, at der også har været nogle husstande, der har sat affald ud uden at tilmelde sig, men det har kun drejet sig om et par stykker hver gang.

Økonomien i en permanent ordning
Hvis man tager udgangspunkt i erfaringerne og priserne i forsøget og antager at omkostningerne holder, hvis ordningen blev udrullet i hele kommunen, så ville de årlige omkostninger for storskrald ligge på cirka 1,7 mio. kr. for tømning.

Hertil kommer yderligere udgifter til informationsindsatser, digital tilmelding samt øgede personaleressourcer på Rådhuset til controlling af kontrakten samt drift, udvikling og vejledning af borgere.

Økonomien forudsætter desuden, at det indsamlede affald ville kunne afleveres på genbrugsstationerne, så udgifter til afsætning af affaldet afholdes af ordningen for genbrugsstationer.

Økonomien i en ordning for storskrald er dog svær at forudse, da den afhænger af, hvor mange der bruger ordningen.

På baggrund af erfaringer med økonomien i forsøget, har administrationen opstillet nogle scenarier for, hvilke takster man vil kunne forvente for en ordning, alt efter om den betales af fællesskabet eller kun af de husstande, der benytter ordningen.

Overslag på takster for en ordning for storskrald
Årlig takst per bruger
Solidarisk ordning: 100 % af husstandene betaler til ordningen
ca. 70 kr.
Kun brugere betaler: ca. 8 % tilmeldte
ca. 330 kr.
Kun brugere betaler: ca. 4 % tilmeldte
ca. 500 kr.
Kun brugere betaler: ca. 2 % tilmeldte
ca. 700 kr.


Bemærk, at en ordning for storskrald vil skulle udbydes, og at priserne derfor vil variere alt efter resultatet af udbudet.

Administrationen vurderer samlet, at der ikke bør indføres en storskraldsordning ud fra følgende begrundelser:

 • lav tilslutning til forsøgsordningen
 • lav betalingsvillighed ift. forventninger til takster.Lovgrundlag
BEK nr. 1309 af 18/12/2012 (Affaldsbekendtgørelsen), § 13
Gribskov Kommunes Ressource- og Affaldsplan 2014-25

Økonomi
Der var afsat 122.609,.- kr til hele forsøget.
Forsøget er finansieret via affaldsområdets anlægspulje fra investeringsplan 2012-2016.

Der er i forsøgsperioden brugt 85.469 kr

Miljøforhold
Det er administrationens vurdering, at en ordning for storskrald primært bidrager til øget service og ikke til øget miljø.

Bilag
TEK 26-04-2017: Kvalitativ evaluering, spørgeundersøgelse blandt borgerne Dok. nr: 2016/38641 001

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg
1. At tage orienteringen til efterretning
2. At beslutte, at der ikke indføres storskrald som ordning i Gribskov Kommune


Beslutning

 1. Tiltrådt
 2. Udsættes mhp. høring i Grundejerkontaktudvalget
32. Kystsikringslaget Gilleleje Strandbakker af 1951 - godkendelse af nye vedtægter.
04.18G00 - 2016/31364

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet om at godkende nye vedtægter for Kystsikringslaget Gilleleje Strandbakker af 1951.

Kystsikringslaget har fremsendt udkast til nye vedtægter. Vedtægterne er godkendt på lagets generalforsamling i 2016. Der er tale om en modernisering af lagets gamle vedtægter fra 20.05.1976. De nye vedtægter er udarbejdet efter Kystdirektoratets ”vejledende udkast til vedtægt for kystbeskyttelseslag” i direktoratets Vejledning til lov om kystbeskyttelse fra 2009.

De udarbejdede vedtægter er i overensstemmelse med vejledningen bortset fra 2 formuleringer i de nye vedtægter.

Det drejer sig om vedtægternes § 8, stk. 2 med følgende ordlyd:

"Ejer flere i forening en eller flere ejendomme, eller er ejeren af en eller flere ejendomme en forening eller en kommune, udpeger den pågældende kreds af ejere, den pågældende forening eller den pågældende kommune en repræsentant, som alene tegner ejerkredsen, foreningen eller kommunen på lagets generalforsamling og har taleret på denne. For hver ejendom har ikke mere end 2 personer ret til at være til stede ved Generalforsamlingen."

Og om vedtægternes § 10, stk. 4 med følgende ordlyd:

"Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formand og 1 bestyrelsesmedlem er til stede. I tilfælde af uenighed udskydes afgørelsen til det 3. medlem eller ved dennes forfald suppleanten er til stede."

Et medlem af laget har rettet henvendelse til kommunen og opfordret kommunen til ikke at godkende de to bestemmelser.

Tilsyn med kystsikringslag.
Efter Lov om kystbeskyttelse har kommunen en række myndighedsopgaver med kystsikringslag bl.a. et økonomisk tilsyn med lagene og kommunalbestyrelsen fastlægger størrelsen af partsbidragene. Opgaven varetages af administrationen. Kommunen deltager ikke aktivt i generalforsamlinger eller beslutninger i lagene.

Det er grundejerene/kystsikringslaget, der har ansvaret for at føre tilsyn med kystsikringsanlægget og sikre, at anlægget bliver løbende vedligeholdt. Dette er i vedtægter kaldet "det tekniske tilsyn".

Med godkendelse af de nye vedtægter overgår det tekniske tilsyn til kommunen. Derved får kommunen mulighed for at pålægge grundejerne/kystsikringslaget at foretage almindelige vedligeholdelsesarbejder på kystsikringsanlægget og evt. foretage udbedringer for grundejerne/kystsikringslagets regning.

I Kystdirektoratets vejledning til lov om kystbeskyttelse opfordres til, at kommunerne overtager det tekniske tilsyn i forbindelse med ændringer af gamle vedtægter.Administrationens vurdering.
Ved godkendelse af vedtægter påser kommunen, at vedtægterne lever op til lovens krav og er dækkende for kystsikringslagets administration af området. Samtidigt sikres, at kommunens rettigheder som myndighed kan tilgodeses og at vedtægterne så vidt muligt giver grundlag for, at kystsikringslaget kan fungere på en demokratisk og betryggende måde.

Der er tale om en legalitetsgodkendelse. Kommunen kan ikke nægte at godkende et sæt vedtægter ud fra en hensigtsmæssighedsvurdering.

De to afvigende bestemmelser
Det er administrationens vurdering, at Kystsikringslaget Gilleleje Strandbakker af 1951 vil kunne fungere på demokratisk og betryggende måde i den form, som vedtægternes § 10, stk. 4 og § 8, stk. 2 er udformet.

I relation til § 8, stk. 2 bemærkes, at bestemmelsen ikke indebærer en begrænsning i udøvelsen af de stemmeberettigedes rettigheder, idet de fortsat har adgang til generalforsamlingen. Dertil kommer, at en begrænsning af antallet af fremmødte, kan være praktisk begrundet.

I relation til § 10, stk. 4 bemærkes, at bestemmelsen ikke indebærer, at formanden egenhændigt kan træffe beslutninger. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at det er sædvanligt, at en bestyrelse i en forening kun er beslutningsdygtig, hvis hele bestyrelsen er samlet. En bestemmelse, hvor bestyrelsen kun er beslutningsdygtig, når formanden er til stede, adskiller sig ikke nævneværdigt herfra. Dertil kommer, at generalforsamlingen har mulighed for at vælge en ny bestyrelse, hvis den fungerende bestyrelse ikke driver kystsikringslaget forsvarligt.

De øvrige bestemmelser i vedtægterne er i overensstemmelse med vejledning til lov om kystbeskyttelse og giver ikke anledning til bemærkninger.

Det tekniske tilsyn
Det følger af kystbeskyttelseslovens § 12, stk. 2, at kommunen kan pålægge et kystsikringslag at foretage vedligeholdelsesarbejder mv. på et kystsikringsanlæg.

Administrationen vurderer, at denne mulighed formentlig kun er til stede, hvis det er skrevet ind i vedtægterne, at kommunen overtager det tekniske tilsyn med anlægget.

Hvis kommunen, som det fremgår af vedtægterne, skal overtage det tekniske tilsyn med laget, vil dette medføre øgede administrationsudgifter.

Klage
Den endelige afgørelse vedrørende godkendelse af vedtægterne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.


Lovgrundlag
Lov om kystbeskyttelse LBK nr 78 af 19/01/2017, § 7, stk. 2, jf.§ 11, stk. 1 og § 12, stk. 2.

Økonomi
Gribskov Kommune er med i Kystsikringslaget som grundejer af stranden ved Strandbakkerne matr. nr. 87 ck, Gilleleje by. Kommunens andel er 92 anparter svarende til ca. 20 % af laget. Det årlige partsbidrag ligger pt. på kr. 92.000.

Bilag
TEK 26-04-2017 Forslag til nye vedtægter for kystsikringslaget Gilleleje Strandbakker af 1951 Dok nr. 2016/31364 019


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at godkende vedtægterne for kystsikringslaget Gilleleje Strandbakker af 1951Beslutning

 1. Udsættse mhp. fornyet behandling i Kystsikringslaget
33. Gribvand - Ordinær generalforsamling 2017
13.02G00 - 2017/07769

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet om kommunens repræsentation på generalforsamlingerne i Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S, hvor kommunen skal varetage sine ejerinteresser.

Ligeledes gives en orientering om det planlagte forløb af de forestående ordinære generalforsamlinger Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S.

Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S planlægger at afholde deres ordinære generalforsamlinger tirsdag den 23.05.2017, kl. 10.00. Ligesom det var tilfældet i 2016, vil offentligheden ikke blive inviteret til at overvære generalforsamlingerne, idet den offentlige interesse heri har vist sig at være meget begrænset. Lovgivningen indeholder ikke krav om, at generalforsamlingerne skal være offentlige. Som følge heraf har selskabernes bestyrelser henstillet til, at kommunen beslutter at fravige de formelle regler om kald og varsel i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingerne, som ikke offentliggøres via presse og kommunens hjemmeside.

Der forventes i stedet indkaldt til et informationsmøde for borgere og øvrige interesserede i efteråret 2017.

Generalforsamlingerne indkaldes med nedenstående dagsorden, som følger af vedtægternes standarddagsorden i punkt 6, med tillæg af pkt. 6-7:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
 5. Valg af revisor
 6. Vedtægtsændring for Gribvand Spildevand A/S
 7. Ændring af forbrugernes valgregulativ
 8. Eventuelt

Vedr. dagsordenens punkt 2
På generalforsamlingerne vil bestyrelsernes beretninger blive aflagt på grundlag af ledelsesberetningerne i de udkast til selskabernes årsrapporter for 2016, der er vedhæftet denne dagsorden som Bilag 1-2. Bestyrelserne har godkendt beretningerne på bestyrelsesmøder den 6. april 2017 og indstillet dem til godkendelse på generalforsamlingerne den 23. maj 2017.

Vedr. dagsordenens punkt 3 - 4
Udkastet til regnskab for Gribvand Spildevand A/S udviser et negativt driftsresultat efter skat på kr. 1.089.000 og en egenkapital på kr. 1.794.210. Udkastet til regnskab for Gribvand A/S udviser et negativt driftsresultat efter skat på kr. 1.089.000 og en egenkapital på kr. 1.794.184. Bestyrelserne har godkendt regnskaberne på bestyrelsesmøder den 6. april 2017 og indstillet dem til godkendelse på selskabernes generalforsamlinger 23. maj 2017 med forslag om, at selskabernes resultater overføres til egenkapitalen.

Vedr. dagsordenens punkt 5
Selskabernes bestyrelser har på deres møder den 6. april 2017 besluttet, at de indstiller, at Ernst & Young vælges som revisor for begge selskaber, jf. kontrakt indgået efter gennemført udbud.

Vedr. dagsordenens punkt 6
Bestyrelsen for Gribvand Spildevand A/S har på deres møde den 6. april 2017 besluttet, at ændre vedtægterne for Gribvand Spildevand A/S for så vidt angår punkt 8.6 til følgende tekst:

"Forbrugerrepræsentanter og suppleanter vælges for 4 år ad gangen. Første valgperiode er 1. januar 2014 – 31. december 2017. Forbrugerrepræsentationsvalg sker ved direkte valg."

Vedr. dagsordenens punkt 7
Bestyrelsen for Gribvand Spildevand A/S har på deres møde den 6. april 2017 besluttet, at ændre valgregulativ for forbrugernes valg af for forbrugerrepræsentanter til selskabets bestyrelse til følgende:

 • Et par sproglige opstramninger i pkt. 1.3 og 3.1, så der konsekvent tales om forsyningsydelser og ikke både ”forsyningsydelser” og ”vand- og spildevandsforsyningsydelser”.
 • At pkt. 5.2 om, hvornår der finder valg sted, udgår. Dette fordi, det binder selskabet i unødigt omfang.
 • At valget sker elektronisk, se kommentaren til pkt. 7.2.
 • I pkt. 7.10 præciseres, at suppleanterne vælges ind som 1. og 2. suppleanter.
 • I pkt. 9.1 er datoen opdateret og bestyrelsesmedlemmerne opdaterede.


Administrationens anbefalinger
Administrationen anbefaler, at kommunen i overensstemmelse med bestyrelsernes indstillinger beslutter at fravige de formelle regler om kald og varsel i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingerne, som ikke offentliggøres via presse og kommunens hjemmeside.

Videre anbefaler administrationen, at kommunen på generalforsamlingerne udøver sine ejerinteresser med henblik på at træffe de beslutninger, der indstilles af bestyrelserne ifølge dagsordenspunkterne 1-6.Administrationen anbefaler derfor, at Byrådet anmoder borgmesteren om at medvirke til at sikre, at der på selskabernes generalforsamlinger den 23. maj 2017 træffes beslutninger i overensstemmelse med de i sagsfremstillingen nævnte dagsordenspunkter og indstillinger.

Dette kan ske ved at borgmesteren bemyndiges til at repræsentere kommunen på Gribvand A/S´ generalforsamling den 23. maj 2017 for her at udøve kommunens stemmeret i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og ved at borgmesteren bemyndiges til at medvirke til at sikre, at der på Gribvand Spildevand A/S´ generalforsamling ligeledes den 23. maj 2017 - hvor Gribvand A/S´ stemmeret udøves gennem bestyrelsen - ligeledes træffes beslutninger i overensstemmelse med Byrådets beslutninger.


Lovgrundlag


Økonomi
Gribvand-selskabernes økonomi er beskrevet i sagsfremstillingen ovenfor.

Bilag
Bilag 1: TEK 26-04-2017: Udkast til årsrapport for 2016 for Gribvand Spildvand A/S Dok. nr: 2017/07769 004

Bilag 2: TEK 26-04-2017: Udkast til årsrapport for 2016 for Gribvand A/S Dok. nr: 2017/07769 005

Bilag 3: TEK 26-04-2017: Revisionsprotokollat Dok. nr: 2017/07769 006

Bilag 4: TEK 26-04-2017: Udkast til ændrede vedtægter for Gribvand Spildevand A/S Dok. nr: 2017/07769 007

Bilag 5: TEK 26-04-2017: Udkast til ændret regulativ for valg af forbrugerrepræsentanter til Gribvand Spildevand A/S Dok. nr: 2017/07769 008


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

 1. at beslutte, at reglerne om kald og varsel i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingerne fraviges
 2. at bemyndige borgmesteren til at repræsentere kommunen på Gribvand A/S´ generalforsamling den 23. maj 2017
 3. at bemyndige borgmesteren til at medvirke på Gribvand Spildevand A/S´ generalforsamling den 23 maj 2017Beslutning
1.-3. Anbefalingen tiltrådt

Efterretningssager

34. Kysten gøres klar til kommende badesæson, 2017
01.05G00 - 2017/06842

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg får sagen til orientering

Administrationen er i gang med gøre strande, badebroer, handicapramper og strandtrapper klar til badesæson 2017.

Adgangsforhold
Trapper
Gribskov Kommune har 16 trapper fordelt langs nordkysten. Trapperne er af varierende alder og kvalitet.
Administrationen kontrollerer alle trapperne hvert forår i marts. Eventuelle reparationer laves inden badesæsonen. Skader udbedres løbende gennem sæsonen.

Ved årets eftersyn havde:

 • 11 trapper ikke brug for vedligeholdelse
 • 1 trappe brug for en gennemgribende, men ikke akut renovering (Kaprifolievej, Tisvilde).
 • 3 trapper brug for små reparationer af trin og gelænder (Gilleleje Vest, Munkerup strand, Markvænget v Vejby Strand)
 • 1 trappe brug for forstærkning af stolpe (Solnedgangsbakken, Tisvilde). Denne trappe er særdeles stejl, er ofte glat af alger og har trin af varierende størrelse. Trappen har 144 trin. Der er sat et skilt op: "Advarsel, trappen er stejl og kan være glat".


Badebroer
Gribskov Kommune sætter hver år offentlige badebroer op langs kysten. Badebroerne sættes op i april og tages ind i oktober, inden efterårsstormene for alvor sætter ind. Broerne er af samme model, men varierer i længde, da de er tilpasset den enkelte strand. Broerne vedligeholdes løbende.

Badebroerne sættes op på: Strandbjerggård, Smidstrup Søvej, Nakkehoved og østmolen i Gilleleje havn.
Kommunen biddrager desuden til driften af badebroerne på Gilleleje Veststrand og Strandbakkerne, Gilleleje.

Badebro på østmolen i Gilleleje havn
Tidligere satte Gribskov Kommune to T-formede badebroer op på østmolen i Gilleleje havn. Broerne bruges til svømmeundervisning og badning samt lystfiskeri i ydersæsonen.
Gilleleje havn har i vinter forstærket østmolen, som er blevet bredere og 1.2 meter højere end tidligere. Dette har betydning for opsætningen af badebroene, idet der må etableres et nyt trappeforløb hen over molen, hvortil den eksisterende badebro kan kobles.

Der etableres foreløbig et forløb, som placeres ved bådplads 115.
Broen bliver totalt 17 meter lang meter og skal tages op hver vinter. Dette gøres så sent som mulig af hensyn til lystfiskerne (bilag 1 - Tegning af nyt forløb). Kystdirektoratet skal give tilladelse til anlægget. Ansøgning er indsendt.
Handicapramper
Gribskov Kommune har to handicapvenlige strande - Tisvildeleje Strand (ved molen) og Dronningmølle Strand.
Administrationen lægger en trærampe hen over sandet mellem asfaltvej og hav, som kan bruges af alle. Ramperne udlægges i april og tages ind i september. Ramperne tilpasses stranden. I Dronningmølle varierer strandens bredde med 20-30 meter hvert år.
Rampen i Dronningmølle er lidt dyrere i drift end rampen i Tisvildeleje, da sandet ofte fyger og lægger sig på rampen.

Skiltning
Administrationen har i år haft fokus på at forbedre skiltningen til strandene. På 3 strande sættes derfor nye vejvisningsskilte op og/eller der flyttes på den eksisterende skiltning. Dette gælder for Rågeleje øst strand, Udsholt Strand ved fyrstien og Dronningmølle strand.

Tinkerup Strand
Adgangsvejen og bølgebryderen på Tinkerup Strand har fået et ansigtsløft i vinteren 2016.
Administrationen har renoveret stranden på baggrund af teknisk vurdering udført af COWI. COWI anbefalede at en nedslidt skræntfodssikring blev fjernet og at de største sten herfra blev brugt til at genopbygge bølgebryderen ud for stranden. Bølgebryderen er dimensioneret til at beskytte Tinkerup Strand. I forbindelse med arbejdet blev adgangsforholdene også forbedret.
Området ser pt. lidt "hærget ud" efter indgrebet, men når vind og vejr har flyttet på sandet skulle der gerne komme en fin badestrand igen.

Blå Flag
Blå Flag er en international miljømærkningsordning, som sikrer strandgæsten gode oplevelser ved stranden.
Gribskov Kommune har igen i år ansøgt om Blå Flag til 9 strande; fra vest - Stængehus, Tisvildeleje, Strandbjerggård, Rågeleje Strand, Smidstrup Strand, Tinkerup Strand, Gilleleje Veststrand, Strandbakkerne og Dronningmølle Strand.

Blå Flag strandene klargøres i maj måned, hvor flagstænger og redningsudstyr kontrolleres og informationskilte om BlåFlag, badevandskvalitet og arrangementer hænges op.
Badesæsonen kick-startes ved et arrangement på en af Blå Flag strandene, hvor det blå flag hejses og der holdes tale.

Oprydning og affaldsindsamling
Oprydning langs kysten
Administrationen har gennem vinteren arbejdet med at fjerne udtjente skilte og nedslidte faciliteter på de kommunale kystgrunde. Indsatsen er et delmål for det tværkommunale projektet "Rekreativ kystudvikling, Nordsjælland".

Frivillige - "Hvid strand"-gruppen
Gribskov Kommune får stor hjælp til at fjerne affald på stranden af en gruppe frivillige. De frivillige fjerner affald på hele kyststrækningen året rundt.

Affaldsindsamling
Danmarks Naturfredningsforening afholder hvert år en landsdækkende affaldsindsamling. 2. april 2017

Kystens Livredningstjeneste
Teknisk Udvalg vil modtage et særskilt punkt om Kystens Livreddertjeneste på maj-mødet.


Lovgrundlag


Økonomi
Trapper
Alle driftsudgifter til kyst afholdes over Ramme 313,Vand.

Ændring og opsætning af skilte afholdes over Ramme 310, Vej


Bilag
Bilag 1: TEK 27-04-2017 - Tegning af badebro på Østmolen i Gilleleje havn. Dok. nr. 2017/06842 001Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg:

 1. At tage orienteringen til efterretningBeslutning

 1. Tages til efterretning
Sager behandlet på lukket møde:
Pkt. 35 Tildeling af kontrakt for bekæmpelse af rotter i kloakken
Udvalget afgav anbefaling til Økonomiudvalg og Byråd


Mødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
04:30 PM