Social- og Sundhedsudvalget

Publiceret 07-11-2017

Tirsdag den 07-11-2017 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
88 To §18 ansøgninger til pulje 1, 2017
89 Tildeling af §18 midler for 2018
90 4. Budgetopfølgning 2017, Social- og Sundhedsudvalget
91 Socialpædagogisk støtte til voksne: Omlægning af åben rådgivning
92 Sundhedsberedskabsplan: Tids - og procesplan
93 Vedtægt for Centerråd - ændring af tegningsregler
94 Handleplan for forebyggelse af kriminalitet i Gribskov Kommune
95 Boblberg: Status og forlængelse af kontrakt


Efterretningssager
84 Brugerundersøgelse af hjemmesygeplejen
85 Plejeboliger - supplerende oplysninger om kapacitet
86 Nedbringelse af tomgangsperioder på plejecentrene
87 Boligstrategisk Handleplan: Orientering om nye midlertidige pladser på Toft
ebo
96 Uanmeldt kommunalt tilsyn 2017
97 Evaluering af indsats om prævention til unge
98 Intensiveret forebyggende familieindsats i Græsted

Medlemmer:

Birgit Roswall Jonna Hildur Præst
Betina Sølver Hansen Knud Antonsen
Pia Foght  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:

Meddelelser:
Fra kl 15.30 - 16.30 var Ældrerådet og Handicaprådet inviteret til præsentation af Analyse af bruger tilfredsheden med hjemmesygeplejen i Gribskov Kommune
Status på ansøgning om handicapbil
Opdatering omkring ældreboligkapaciteten fra møde den 19.9.2017
Status for det nære sundhedsvæsen


Åbne

88. To §18 ansøgninger til pulje 1, 2017
18.13G00 - 2016/38454

Sagsfremstilling
Introduktion
Social- og Sundhedsudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om tildeling af §18 midler fra Pulje 1 "Udviklingspuljen" 2017 til to ansøgere.

Baggrund
§18 midlerne fordeles i 2017 i tre puljer og en fælleskommunal pulje. Som den eneste af puljerne kan pulje 1 søges hele året, de resterende har ansøgningsfrist én gang om året. Pulje 1 kan søges til igangsættelse af nye aktiviteter, og der resterer 15.000 kr. i puljen i 2017. Jf. de nye retningslinjer for §18 kan der senest søges til pulje 1 den 1. oktober i indeværende år. Der er pr. 1. oktober 2017 modtaget to ansøgninger til §18 pulje 1 2017.

Ansøgningerne
De to ansøgninger beløber sig samlet til 21.750 kr. Ansøgningerne kommer fra:

1. Integrationsgruppen Helsinge, som søger 15.750 kr. til en udflugt for nytilkomne flygtningekvinder til Legejunglen i Slangerup. Pengene skal dække transport på 9.500 kr., éntre på 5.500 kr. og forplejning på 750 kr.

2. Familievenner Gribskov, som søger 6.000 kr. til to spiseaftner og et julearrangement. Aktiviteterne er alle nye og har indtil videre været på forsøgsbasis. Pengene skal dække mad, drikkevarer og indkøb af materialer til aktiviteter med børnene og deres forældre.

Begge ansøgninger er lagt som bilag og kan læses i deres fulde længde.

Begge ansøgninger er til pulje 1 ansøgning, som gives til igangsættelse af nye aktiviteter.

Kriterier for tildeling
Ved vurderingen af tilskudsberettigelse er der, som aftalt med de frivillige foreninger og Social- og Sundhedsudvalget, lagt vægt på følgende kriterier:

 • at aktiviteterne bæres af frivilligt ulønnet arbejdskraft.
 • at indsatsen er til gavn for andre end én selv og ens familie.
 • at den frivillige indsats er en væsentlig del af virket.
 • at aktiviteten er lokalt forankret.
 • at foreningen eller den frivillige aktør ikke har til formål at skabe overskud.


Vurdering af ansøgningerne
Ansøgning fra integrationsgruppen Helsinge lever op til kriterier for §18 midler som nævnt ovenfor. Kriteriet for at søge §18 pulje 1. er, at aktiviteten er ny. Integrationsgruppen Helsinge er en nystartet forening pr. 31. juni 2017. Gruppen har dog tidligere søgt og fået §18 midler til aktiviteter og udflugter.

Ansøgning fra Familievenner Gribskov lever op til kriterier for §18 midler, som nævnt ovenfor, og lever op til kriterier for at søge pulje 1, da aktiviteten er ny.


Lovgrundlag
Servicelovens §18 stk. 2. LBK nr. 1284 af 17/11/2015.
Vejledning nr. 12 af 15. februar 2011 om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige sociale organisationer mv. afsnit IX.

Økonomi
Der resterer 15.000 kr. af §18 midlerne til fordeling og anvendelse i 2017.
Det samlede budget til §18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde er i 2017 1.274.560 kr. Heraf anvendes 864.248 kr. til støtte af de to frivilligcentre og 410.313 kr. fordeles i fire puljer, tre kommunale og en fælleskommunal pulje. Fra 2018 er dette skåret ned til to puljer og en fælleskommunal pulje.

Bilag
Bilag 1: SSU 07.11.17 Ansøgning §18 Integrationsgruppen Helsinge pulje 1 2017, (dok.nr. 2016/38454 004)

Bilag 2: SSU 07.11.17 Ansøgning §18 Familievenner Gribskov pulje 1 2017, (dok.nr. 2016/38454 005)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

 1. at beslutte, om der skal tildeles midler til de to foreningers aktiviteter, som beskrevet i ansøgningerne.Beslutning
1.
Tiltrådt at tildele Integrationsgruppen Helsinge kr 9000. Social- og Sundhedsudvalget ønsker at § 18 midlerne anvendes til at vise tilgængelige muligheder i Gribskov Kommune, som målgruppen kan anvende fremadrettet. Det kunne fx være svømmehal samt legepladser i Tisvilde, Helsinge, eller Esrum.

Tiltrådt at tildele Familievenner Gribskov kr 6000.
89. Tildeling af §18 midler for 2018
18.16G00 - 2017/26948

Sagsfremstilling
Introduktion
Social- og Sundhedsudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om den årlige tildeling af økonomisk tilskud til lokale, frivillige sociale foreninger efter servicelovens §18 og Gribskov Kommunes frivillighedspolitik.

Gribskov Kommunes frivillighedspolitik præciserer det værdigrundlag, som samspillet med de frivillige sociale foreninger er baseret på. Frivillighedspolitikken præciserer også de rammer, der er gældende for, hvordan den økonomiske støtte til det lokale frivillige arbejde udmøntes.

Baggrund
Det samlede budget for §18 tilskud til frivilligt socialt arbejde er i 2018 på 1.292.912 kr. Heraf anvendes 876.692 kr. til støtte af de to frivilligcentre. De resterende 416.220 kr. fordeles i tre puljer - to kommunale puljer og en fælleskomunal pulje.

Sagsfremstillingen her vedrører alene de to kommunale puljer. I 2017 blev der, som en del af pulje 1, afsat 10.000 kr. til afholdelse af Frivillig Fredag og 5.000 kr. til frivilligprisen.

Pulje 1: Igangsættelse af nye aktiviteter.
Der er i 2018 afsat 64.964 kr.

Pulje 2: Drift af eksisterende aktiviteter.
Der er i 2017 afsat 309.159 kr.

Derudover afsættes der 42.097 kr. til den fælleskommunale pulje.

Pulje 1 kan søges året rundt, mens pulje 2 havde ansøgningsfrist 1. oktober 2017. I august 2017 godkendte Social- og Sundhedsudvalget nye retningslinjer for §18 herunder at rykke ansøgningsfristen 3,5 måned frem til 1. oktober 2017. Herved har de frivillige midlerne til rådighed ved årets start.

Ansøgninger til §18 i 2018
Der er pr. 1. oktober 2017 modtaget 28 ansøgninger til et samlet beløb af 662.925 kr. Der er modtaget 3 ansøgninger til pulje 1 og 27 ansøgninger til pulje 2, heraf kommer 4 ansøgninger til pulje 2 fra samme forening.

Kriterier for tildeling
Ved vurderingen af tilskudsberettigelse er der, som aftalt med de frivillige foreninger og Social- og Sundhedsudvalget, lagt vægt på følgende kriterier.

 • At aktiviteterne bæres af frivilligt ulønnet arbejde
 • At indsatsen er til gavn for andre end én selv og ens familie
 • At den frivillige indsats er en væsentlig del af virket
 • At aktiviteten er lokalt forankret
 • At foreningen eller den frivillige aktør ikke har til formål at skabe overskud


Herudover skeles der til, hvilke andre ansøgningsmuligheder ansøgeren har.

Vurdering af ansøgninger
Administrationens behandling af ansøgningerne fremgår af bilag 1.

Vurdering af midler til Frivillig Fredag
Administrationen vurderer, at de 10.000 kr., der var afsat i 2017 til at afholde Frivillig Fredag, ikke dækker de udgifter, der er ved et arrangement af den størrelse, der har været afholdt de seneste to år. Hvis vi fortsat skal afholde et sådan arrangement, vurderer administrationen, at der fremover bør afsættes flere midler. Som det er nu, hører Frivillig Fredag under pulje 1.

Administrationen vurderer, at det vil være mere overskueligt, hvis midlerne fremover opdeles i tre grupper i pulje 1, pulje 2 og Frivillig Fredag. Det er administrationens vurdering, at der skal afsættes 35.000 kr. til afholdelse af et Frivilligt Fredags arrangement af den størrelse, som har været afholdt i år. Herudover kommer frivilligprisen på 5.000 kr.


Lovgrundlag
Servicelovens §18 stk. 2. LBK nr 1284 af 17/11/2015
Vejledning nr. 12 af 15. februar 2011 om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige sociale organisationer mv. afsnit IX,

Økonomi
Det samlede budget til §18 tilskud til frivilligt socialt arbejde er i 2018 på 1.292.912 kr. Heraf er der budgetteret med:

Aktivitet Budget
De to Frivilligcentre i kommunen 876.692 kr.
Den Fælleskommunale pulje 42.097 kr.
Pulje 1 24.964 kr.
Frivilligprisen (fra pulje 1) 5.000 kr.
Frivillig Fredag (fra Pulje 1) 35.000 kr. (anbefaler administrationen)
Pulje 2 309.159 kr.
I alt 1.292.912 kr.


 • Bilag

Bilag 1: SSU 07.11.17: Vurdering af ansøgninger §18 2018 (dok.nr. 2017/26948 035)

Bilag 2: SSU 07.11.17 Vurdering af ansøgninger §18 2018 - inkl Social- og Sundhedsudvalgets beslutninger af 07.11.2017. (dok nr 2017/26948 036)
Bilag 2 er lagt på sagen ifbm protokolleringen den 7.11.2017


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at:

 1. godkende tildeling af §18 midler til de enkelte ansøgere som fremlagt i bilag 1.
 2. godkende, at §18 midlerne fra 2018 og fremover fordeles i følgende tre grupper: Pulje 1, Pulje 2 og Frivillig Fredag.
 3. beslutte at afsætte 35.000 kr. af §18 midlerne til Frivillig Fredag fra 2018 og fremover.Beslutning
1.

Forening/gruppe Besluttet tilskud
Pulje 1: 64.964
Diabetesforeningen
10.000
Byttebiksen Social- og Sundhedsudvalget mener ikke at udgifter til flytning af Byttebiksen ift flytning af Frivilligcenter Helsinge hører til ift § 18 midlerne.
Frivilligprisen
5.000
Frivillig Fredag
10.000
Pulje 2: 309.159
Stafet for livet
9.000
Frivillig Flygtningehjælp
45.000
Integrationsgruppen Helsinge Se nedenfor
Integrationsgruppen Helsinge Se nedenfor
Integrationsgruppen Helsinge Se nedenfor
Integrationsgruppen Helsinge Se nedenfor
Integrationsgruppen Helsinge samlet
25.000
Åbne rådgivninger FC Helsinge
8.000
Det kreative værksted
5.000
IT hjælp Græsted frivilligcenter
4.500
Mandagsmotion
5.000
Værestedet Kig Ind
28.000
Ascent
15.000
Red Barnet Gribskov
10.000
Blindeklubben Græsted
8.000
MAD TIL ALLE
30.000
Gribskov Lænken
10.000
Helsinge Natteravne
5.000
Røde kors afd. Helsinge
15.000
Byttebiksen
5.000
Familievenner Gribskov
20.000
Vågetjenesten Gribskov
8.000
Bedre Psykiatri
5.000
Gribskov hjælper flygtninge
10.000
HSP-forening (Særlig sensitive mennesker)
5.000
Havefællesskabet Græsted
6.000
Selvhjælp/Netværk Græsted
10.000
Det lille løft
10.000
Samlet tildelt beløb
326.500
I alt pulje 1 og 2
374.123
Til rest
47.623

Social- og Sundhedsudvalget mener ikke at udgifter til flytning af Byttebiksen ift flytning af Frivilligcenter Helsinge hører til ift § 18 midlerne.

2. Tiltrådt, med bemærkning om at der også er den fælleskommunale pulje.
- Jonna Præst, O, fraværende alene ift behandling af indstillingens punkt 2.

3. Ændringsforslag fra Social- Sundhedsudvalget: Der afsættes 10.000 kr. af § 18 midlerne til Frivillig Fredag i lighed med de forrige år.
Ændringsforslag tiltrådt.


90. 4. Budgetopfølgning 2017, Social- og Sundhedsudvalget
00.30S00 - 2017/25543

Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen generelt
Social- og Sundhedsudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO) at præsentere Social- og Sundhedsudvalget for udviklingen og det forventede resultat for de enkelte områder i Gribskov Kommune.

Denne budgetopfølgning er den sidste i år.

Budgetopfølgning 4
Fokus i denne budgetopfølgning er at sikre overensstemmelse mellem bevillinger og forbrug. I denne sag skal der derfor søges tillægsbevillinger/omplaceringer for de områder, hvor der forventes afvigelser til det korrigerede budget.

Gennemgangen af økonomien skal indeholde:

 • En vurdering af økonomien på baggrund af forløbet hidtil i år
 • Fokus på de forhold, der kom op i de tidligere BO
 • Fokus på forhold, der er kommet op som følge af årets lovgivningsarbejde
 • Fokus på eventuelle andre ændringer i forudsætninger m.v.


Endvidere indeholder denne BO4 et afsnit, der beskriver eventuelle udfordringer, som administrationen vurderer, vil blive båret ind i næste budgetår.

Læsevejledning
I de tidligere budgetopfølgninger er det forventede forbrug opgjort inkl. de forventede overførsler til 2018. I denne budgetopfølgning indeholder opgørelsen af det forventede forbrug 2017 udelukkende forventningerne til det faktiske forbrug i år.

Til gengæld er der medtaget en separat kolonne, der viser de forventede overførsler til 2018.

Derudover er oversigten ændret, så kolonnen "Mer-/mindreforbrug" nu indeholder de indstillede omplaceringer.

Budgetopfølgning for Social- og Sundhedsudvalget
Samlet konklusion
Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventer administrationen et mindreforbrug på 18,4 mio. kr. i 2017 på Social- og Sundhedsudvalgets område (incl. virksomheder).
Af mindreforbruget forventes det, at 8,7 mio. kr. søges overført til 2018. Inklusiv overførsler forventes området (incl. virksomhederne) samlet set derfor at have et mindreforbrug på 9,7 mio. kr.

Væsentligste årsager til budgetafvigelsen:
Ift. til BO3 viser BO4 en forbedring af resultatet på 23,0 mio. kr. (incl. virksomheder og indstillede omplaceringer ved BO3).

Forskellene kan ses herunder:

 • Forventede overførsler, der ved BO3 var indregnet i forbruget (8,7 mio. kr.)
 • Omplaceringer fra reserve- og flygtningepuljen under Økonomiudvalget (1,1 mio. kr.)
 • Færre udgifter og ekstraordinær mellemkommunal indtægt vedr. førtidspension fra tidligere år (6,3 mio. kr)
 • Regulering af forbrug til pleje vedr. 2016 (3,4 mio. kr.)
 • Ikke-løftede projekter uden overførselsadgang (1,8 mio. kr.)
 • Ændret aktivitet vedr. førtidspension, døgnbehandling af stofmisbrug, administration og madudbringning (1,7 mio. kr.)


Forventet mer-/mindreforbrug opdelt på rammer:


Budgetopfølgningens grundlag
Grundlaget for budgetopfølgningen på Social- og Sundhedsudvalget bliver gennemgået nærmere i de følgende afsnit. Det sker for hver ramme.

Opfølgningen er lavet med udgangspunkt i forbrug til og med august måned.

Der ses store variationer rammerne imellem. En tilretning af budget 2018 til mere retvisende budgetter rammerne imellem forventes forelagt til politisk stillingtagen i første kvartal 2018.

Myndighed
Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventes et merforbrug på Myndighedsrammen på 0,9 mio. kr. ift. korrigeret budget. Rammen har et negativt budget, og indtægter fra projektlønninger og refusioner kan ikke opveje forbruget til IT systemer og drift af administration.
Ift. til BO3 er merforbruget nedjusteret med 0,3 mio. kr., idet forventningen til indtægter fra projektlønninger og refusioner er opjusteret, og der forventes midler fra dels reservepuljen, dels flygtningepuljen. Til gengæld er udgifter til juridisk rådgivning blevet opjusteret.

Administrationen foreslår, at rammen tilføres 0,2 mio. kr. fra Økonomiudvalgets reservepulje til monitorering af sygeplejeopgaven (vedtaget på ØU d. 28. august 2017) samt 0,3 mio. kr. fra Flygtningepuljen til at varetage de administrative opgaver i forbindelse hermed, og endelig foreslås en tillægsbevilling på restbeløbet på 0,9 mio. kr.

Sundhed
Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventes et mindreforbrug på Sundhedsrammen på 25,0 mio. kr. ift. korrigeret budget.
Ift. BO3 er mindreforbruget opjusteret med 11,1 mio. kr., eftersom overførsler til 2018 var lagt ind som forbrug ved BO3. De indgår ikke i forbruget, men ligger for sig selv i BO4.
Administrationen foreslår, at rammen tilføres 0,2 mio. kr. fra flygtningepuljen som kompensation for ydelser hertil. Endvidere foreslås, at 5,7 mio. kr. overføres til 2018, mens 19,2 mio. kr. tilføres kassebeholdningen, hvoraf 15,9 mio. kr. er fra delrammen vedr. sygehusydelserne. Det skal her dog bemærkes, at der fortsat hersker usikkerhed om, hvorvidt alle sygehusaktiviteter fra Gribskov Kommune er indberettet korrekt i sundhedsplatformen. Usikkerheden bygger på, at aktiviteten forekommer lavere end tidligere, hvilket kan skyldes, at alle aktiviteter endnu ikke er registreret korrekt i sundhedsplatformen. Hvis dette er tilfældet, er der fortsat en mulighed for, at der kan komme en efterregulering fra regionen.

Tilmed må det forventes, at rammen i 2018 ikke vil opleve samme gunstige forhold som i år, idet der forventes et større udgiftspres på sygehusrammen grundet ændrede betingelser vedr. den kommunale medfinansiering.

Nedenfor beskrives sundhedsrammens udvikling indenfor de enkelte delrammer:

 • Pleje og Træning

Delrammen viser et forventet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. ift. korrigeret budget.
Ift. BO3 er det en nedjustering af merforbruget på 4,4 mio. kr., dels fordi at midlerne til klippekortordningen ikke forventes anvendt til fulde i 2017, dels pga. efterregulering af plejeydelser fra 2016.
Administrationen foreslår, at der derfor overføres 1,0 mio. kr. til 2018 til klippekortordningen, og at 1,2 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.

 • Hjælpemidler

Delrammen viser et forventet merforbrug på 2,7 mio. kr. ift. korrigeret budget, såfremt de indstillede omplaceringer besluttes .
Der forventes således en nedjustering af merforbruget på 0,2 mio. kr. ift. BO3 grundet omplaceringerne.
Administrationen foreslår 0,2 mio. kr. overført fra flygtningepuljen under Økonomiudvalget til ydelser leveret i forbindelse hermed. Endvidere foreslås der en tillægsbevilling på restbeløbet på 2,7 mio. kr.

 • Sygehusydelser

Delrammen viser et forventet mindreforbrug på 15,9 mio. kr. ift. korrigeret budget.
Der forventes således samme forbrug som ved BO3.
Administrationen foreslår, at 15,9 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.
Det skal her dog bemærkes, at der fortsat hersker usikkerhed om, hvorvidt alle sygehusaktiviteter fra Gribskov Kommune er indberettet korrekt i sundhedsplatformen. Usikkerheden bygger på, at aktiviteten forekommer lavere end tidligere, hvilket kan skyldes, at alle aktiviteter endnu ikke er registreret korrekt i sundhedsplatformen. Hvis dette er tilfældet, er der fortsat en mulighed for, at der kan komme en efterregulering fra regionen.

 • Sundhedsfremme og tilskud

Delrammen viser et forventet mindreforbrug på 9,0 mio. kr. i ft. korrigeret budget.
I ft. BO3 er det en nedjustering af forbruget på 6,5 mio. kr., primært fordi forventede overførsler indgik i forbruget ved BO3. Ydermere forventes det, at der er projekter for tilsammen 1,8 mio. kr., som ikke vil kunne blive løftet i år.
Administrationen foreslår, at 4,7 mio. kr. overføres til 2018, da ikke alle projektmidler øremærket til værdighedspolitikken forventes at kunne blive løftet i år. Endvidere foreslås, at 4,3 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.

 • Madydelser

Delrammen viser et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. ift. korrigeret budget.
Ift. BO3 er det en opjustering af mindreforbruget på 0,1 mio. kr., idet der forventes færre udgifter til madudbringning.
Det foreslås, at 0,5 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.

Social
Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventes et merforbrug på Socialrammen på 8,7 mio. kr. ift. korrigeret budget.
Ift. BO3 er merforbruget nedjusteret med 7,8 mio. kr., idet der foruden indstillede omplaceringer er indkommet en ekstraordinær mellemkommunal indbetaling vedr. førtidspension fra tidligere år, som ikke var kendt, da BO3 blev udarbejdet.
Administrationen foreslår, at rammen tilføres 0,4 mio. kr. fra flygtningepuljen som kompensation for ydelser hertil. Endvidere foreslås en tillægsbevilling på restbeløbet 8,7 mio. kr.

Da det ikke kan forventes, at rammen vil få en ekstraordinær mellemkommunal indtægt til næste år, vil rammen fremadrettet fortsat være presset.
Administrationen arbejder derfor med nedenstående initiativer, der skal sikre den bedst mulige balance på Socialrammen. For alle initiativer tages der udgangspunkt i en individuel vurdering.

Fremadrettede initiativer:
* Særlige behov på Social- og Sundhedsrammen:
Der er påbegyndt en gennemgang af de dyreste borgere med henblik på
opfølgning og afdækning af behov for støtte.
Der har været afholdt møde med både leverandør og Center for Social og
Sundhed for at sikre en mere ensartet brug af kvalitetsstandarden, Særlige behov og fast vagt. Revisitering er påbegyndt og forventes afsluttet ultimo
2017. Der er tre medarbejdere fra myndigheden involveret.

* Revisitering af 22 borgere, der får §85-ydelser i eget hjem:
Der er påbegyndt en udmøntning af en ny kvalitetsstandard for
socialpædagogisk støtte, jf. §85. Der er to medarbejdere fra myndigheden
involveret.

* Uddannelse i den løsningsorienterende tilgang:
For at få større fokus på målbare, realistiske og tidsbegrænsede mål, som borger derudover også kan se sig selv ind i, er der aftalt uddannelsesforløb i
den løsningsorienterende tilgang til efteråret.
Dette skal hjælpe med øget fokus på effekt og progression.
Undervisningen gives af kommunens konsulent og er for alle rådgivere i
Team Børn og Voksne med særlige behov. Der afsættes 3x3 timer til
undervisningen.

* Opfølgning på relevante borgere i midlertidige botilbud:
Administrationen har påbegyndt en afdækning af §107-ydelser. Der er
igangsat en plan, hvor der følges op på borgere i §107-tilbud. Dette sker bl.a.
ved at fastsætte målbare, realistiske og tidsbegrænsede mål og, hvis
borgeren er i målgruppen, tale med borgeren om en mulig hjemtagelse til
egen selvstændig bolig eller til eget botilbud i Gribskov Kommune. Denne
proces kan betyde flere borgerbesøg og flere opfølgninger, før et resultat kan
opnås.

Det er aftalt med Fabianhus, at de ikke sælger tomme pladser til andre
kommuner, før de har givet Gribskov Kommune mulighed for at benytte sig
af pladserne. Da Fabianhus er et billigere alternativ end flere andre tilkøbte
tilbud, er det planen at fylde Fabianhus med de af kommunens egne borgere,
der enten kommer til eller, som allerede bor i botilbud i en anden kommune.

Nedenfor beskrives socialrammens udvikling indenfor de enkelte delrammer:

 • Borgere med handicap:

Delrammen viser et forventet merforbrug på 20,6 mio. kr. ift. korrigeret budget.
Der forventes således samme forbrug som ved BO3.
Administrationen foreslår, at delrammen tilføres en tillægsbevilling på 20,6 mio. kr.

Jf. ovenstående tiltag arbejder administrationen på forskellige tiltag for at vende udviklingen på de meget dyre §108 tilbud. Den økonomiske gevinst er dog et langt sejt træk vedr. §108-tilbuddene, mens det på den korte bane kan bevirke øgede udgifter til §107-tilbuddene.

 • Forsørgelse og bolig:

Delrammen viser et forventet mindreforbrug på 16,1 mio. kr. ift. korrigeret budget, såfremt de indstillede omplaceringer besluttes.
Ift. BO3 er det en opjustering af mindreforbruget på 8,3 mio. kr., idet der foruden de indstillede omplaceringer bl.a. er indkommet en ekstraordinær mellemkommunal indtægt vedr. førtidspension fra tidligere år, som der ikke tidligere har været estimeret med. Det er ikke forventeligt, at samme indtægt vil kunne opnås fremadrettet.
Administrationen foreslår, at der omplaceres 0,1 mio. kr. til delrammen fra flygtningepuljen under Økonomiudvalget til ydelser leveret hertil. Endvidere foreslås, at 16,1 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.

 • Socialt udsatte:

Delrammen viser et forventet merforbrug på 4,1 mio. kr. ift. korrigeret budget.
Ift. BO3 er det en opjustering af merforbruget på 0,5 mio. kr., idet der ses en stigning af aktivitetsniveauet på døgnbehandling af stofmisbrugere.
Administrationen foreslår, at området tilføres en tillægsbevilling på 4,1 mio. kr.

 • Flygtninge:

Delrammen forventes at balancere, eftersom den løbende kompenseres af flygtningepuljen under Økonomiudvalget.
Ift. BO3 forventes forbruget at stige med 0,3 mio. kr. svarende til det, der søges omplaceret fra flygtningepuljen under Økonomiudvalget.

Virksomheder
På virksomhedsrammen forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. ift. korrigeret budget.
Ift. BO3 skyldes mindreforbruget, at overførsler til 2018 var lagt ind som forbrug ved BO3. De indgår ikke i forbruget, men ligger for sig selv i BO4.
Det sociale tilbudsområde er et lukket kredsløb, der over tid skal hvile i sig selv. Det skal bemærkes, at der i 2018 er indregnet takstnedsættelser for i alt 1,1 mio. kr. grundet overskuddet i 2016.
Administrationen foreslår, at 3,0 mio. kr. overføres til 2018.

Flygtninge
Der er afsat en pulje under Økonomiudvalget til dækning af omkostningerne ved det høje antal flygtninge, som Gribskov har modtaget. Ved denne budgetopfølgning foreslås det at overføre 0,9 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget fra puljen under Økonomiudvalget.

Tillægsbevillinger og omplaceringer
Tillægsbevillinger
Ved BO4 søges tillægsbevillinger til de forventede mer- eller mindreforbrug på udvalgets delrammer. Samlet set søges der en negativ tillægsbevilling på i alt 9.660.000 kr.
Tillægsbevillingerne, der søges til de enkelte delrammer, fremgår af tabellen under indstillinger.

Omplaceringer
Ved BO4 søges omplaceringer til de flere af udvalgets delrammer fra dels flygtningepuljen under Økonomiudvalget på i alt 936.000. kr, dels reservepuljen under Økonomiudvalget på 200.000 kr. til monitorering af plejeopgaven.
Omplaceringerne, der søges til de enkelte delrammer, fremgår af tabellen under indstillinger.

Derudover søges der omplaceringer i overslagsårene vedr. gevinstrealisering af forbrugsartikler på 12.000 kr.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr 769 af 09/06/2015


Økonomi
Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.


 • Bilag

Bilag 1: SSU 07-11-17, Opfølgning på budgetaftalens elementer dok.nr. 2017/25543 022

Bilag 2: SSU 07-11-17, Økonomioversigt på delrammer dok. nr. 2017/25543 036


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

 1. at godkende budgetopfølgning for Social- og Sundhedsudvalgets område.

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. 2
 2. at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg og tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  Omplace- ringer
  i kr.
  Tillægsbe- villinger
  i kr.
  Myndighedsrammen
  511.000
  874.000
  Pleje- og Træning
  -1.150.000
  Hjælpemidler
  183.000
  2.675.000
  Sygehusydelser
  -15.917.000
  Sundhedsfremme og tilskud
  -4.290.000
  Madydelser
  -525.000
  Borgere med handicap
  20.637.000
  Forsørgelse og bolig
  120.000
  -16.103.000
  Socialt udsatte
  4.139.000
  Flygtninge
  322.000
 3. at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  2018
  2019
  2020
  2021
  Myndighed
  -12.000
  -12.000
  -12.000
  -12.000Beslutning
1. Tiltrådt.
2. - 3. Anbefalet.
Fraværende Jonna Præst, O.
91. Socialpædagogisk støtte til voksne: Omlægning af åben rådgivning
27.03G00 - 2017/26882

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget får sagen til beslutning om omlægning af åben rådgivning som led i den socialpædagogiske støtte til udsatte voksne.

Baggrund
Som led i en omlægning af kommunens socialpædagogiske indsats for udsatte voksne i oktober 2015 besluttede Social- og Sundhedsudvalget at etablere et åbent tilbud om personlig rådgivning.

Indhold
Formålet med tilbuddet var forebyggende med vægt på guidning til hjælp til selvhjælp, og tilbuddet bestod som udgangspunkt af en ugentligt times åbningstid i Helsinge og Gilleleje. Tilbuddet blev understøttet af en aktiv indsats for at udbrede kendskab til tilbuddet både ved annoncering og via interne kanaler på tværs i organisationen.

Uagtet dette har brugen af tilbuddet været lille. Administrationen har forsøgt at omlægge åbningstid, samt siden sommer 2017 at afprøve forsøg med telefonisk rådgivning i stedet for personlig.

Erfaringer med åben telefonisk rådgivning peger i retning af, at den bruges i samme omfang som den personlige, samtidig med at det vurderes, at den telefoniske rådgivningsmulighed matcher den forventede kernemålgruppe i form af udsatte unge bedre end et personligt fremmøde.

Derfor fortsætter tilbuddet som en åben telefonisk rådgivning en time om ugen fremadrettet, således at udsatte borgere - særligt unge på kanten af at være i målgruppe for støtte i øvrigt - har denne åbne kontaktmulighed. Brugen følges tæt, og tilbuddet tilpasses fremadrettet efter behov.


Lovgrundlag

Serviceloven §10, jf. LBK nr 988 af 17/08/2017

ØkonomiBilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at

 1. beslutte at nedlægge tilbud om åben, personlig rådgivningBeslutning
1. Tiltrådt.
Fraværende Jonna Præst, O.
92. Sundhedsberedskabsplan: Tids - og procesplan
29.00G00 - 2017/27456

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget får sagen til beslutning om tids- og procesplan for udarbejdelse af ny Sundhedsberedskabsplan i Gribskov Kommune.

Baggrund
Kommunerne skal ifølge gældende lovgivning have en sundhedsberedskabsplan. Gribskov Kommunes nuværende sundhedsberedskabsplan blev udarbejdet i 2009 og er en delplan til kommunens generelle beredskabsplan. Planen er løbende blevet ajourført. De lovgivningsmæssige krav til kommunale sundhedsberedskabsplaner er siden den oprindelige udarbejdelse ændret. Det betyder, at der er ændrede krav til form og indhold.

På den baggrund er det administrationens vurdering, at der er behov for en større revision af kommunens nuværende sundhedsberedskabsplan, og at den politiske behandling af dette ikke kan nås i denne valgperiode.

I denne dagsorden forelægges Social- og Sundhedsudvalget derfor en tids- og procesplan for udarbejdelse af ny sundhedsberedskabsplan, som kan politisk vedtages af den nye kommunalbestyrelse i første kvartal 2018.

Kort om Sundhedsberedskabsplan
En kommunal sundhedsberedskabsplan skal sikre, at kommunen kan varetage de vigtigste normale ansvarsområder og opgaver i beredskabssituationer. Det kan eksempelvis være ved ekstremt vejr, udbrud af en smitsom sygdom eller lignende. Sundhedsberedskabsplanen skal tage afsæt i nationale sikkerheds- og beredskabsmæssige vurderinger samt en lokalt foretaget risikovurdering. Planen skal beskrive kommunens opgaveløsning indenfor bl.a.:

 • Aktivering og drift af kommunens sundhedsberedskab
 • Håndtering af information om krisen
 • Koordination af konkrete handlinger og ressourcer
 • Krisekommunikation
 • Den operative indsats ift. konkrete indsatsområder som fx ekstraordinært udskrevne patienter, massevaccination mv.


Sundhedsberedskabsplanen skal godkendes politisk af kommunalbestyrelsen en gang i hver valgperiode. Inden den politiske behandling skal planen sendes i høring hos Sundhedsstyrelsen, Region Hovedstaden og de omkringliggende nabokommuner. Den forventede høringsperiode er minimum fire uger.

Tids- og procesplan:
Nedenfor er administrationens forslag til en tids -og procesplan skitseret.

Tidspunkt Beslutning og høring Aktivitet
Oktober-november Tids- og procesplan sendes i høring hos ÆR.

SSU træffer beslutning om tid- og procesplan
Administrationen udarbejder udkast til ny Sundhedsberedskabsplan for Gribskov Kommune.
December Der indhentes rådgivning fra Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsberedskabsplan sendes i høring hos Region Hovedstaden og nabokommuner.
Administrationen indarbejder eventuelle kommentarer fra Sundhedsstyrelsen samt høringssvar fra region hovedstaden og nabokommunerne.
1. Kvartal 2018 Sundhedsberedskabsplan sendes i høring hos ÆR

SSU sender anbefaling til Økonomiudvalg og Byråd, som træffer beslutning om Sundhedsberedskabsplan
 Lovgrundlag
Sundhedsloven: LBK nr. 1188 af 24/09/2016 §169 og §210
Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet: BEK nr. 971 af 28/06/2016

Økonomi
Udarbejdelse af sundhedsberedskabsplanen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Høring
Sundhedsberedskabsplanen skal, inden den behandles i kommunalbestyrelsen, sendes i høring hos:

 • Sundhedsstyrelsen
 • Region Hovedstaden
 • De omkringliggende nabokommuner.


Derudover sendes sundhedsberedskabsplanen i høring hos Ældrerådet I Gribskov Kommune.

Ældrerådet tog på deres møde den 23. oktober 2017 tids- og procesplanen til efterretning.


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at:

 1. godkende tids- og procesplan for udarbejdelse af ny sundhedsberedskabsplan i Gribskov Kommune.Beslutning
1. Tiltrådt.
Fraværende Jonna Præst, O.
93. Vedtægt for Centerråd - ændring af tegningsregler
27.42G00 - 2017/23587

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget får sagen til beslutning om indførelse af en ny tegnings- og fuldmagtsregel i vedtægt for kommunens centerråd.

Baggrund
Bakkebo Centerråd har henvendt sig med ønske om, at der i vedtægten for centerrådene i Gribskov Kommune indføres en tegningsregel, da det med de nuværende vedtægter i praksis er forbundet med betydelige vanskeligheder at indgå aftale med centerrådets bank om anvendelse af elektroniske betalingsmidler på grund af en øget opmærksomhed på hvidvaskningsreglerne.

Forslag til ny tegningsregel
Det foreslås på den baggrund, at der indføres en tegningsregel, hvorefter rådets formand og næstformand i forening tegner centerrådet.

Det foreslås endvidere, at der indføres en mulighed for, at rådets formand og næstformand i forening kan befuldmægtige et eller flere medlemmer til at kunne anvende debetkort og netbank.

Tegningsregel og fuldmagtsbestemmelse fremgår af vedtægtsudkastets nye § 9 (markeret med rødt på side 3 i bilaget) og foreslås formuleret som følger:

§ 9. Tegningsregler
Stk. 1. Formand og næstformand tegner i fællesskab centerrådet.
Stk. 2. Formand og næstformand kan i fællesskab give fuldmagt til et eller flere medlemmer, så disse via elektroniske bankprodukter eller debetkort kan disponere over rådets midler.


Lovgrundlag
Lov nr 651 af 08/06/2017 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) kap. 3.

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Høring
Ældrerådet og Centerrådene har fået tilsendt vedtægtsændringen i høring. Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet samt Centerrådene på Helsingegården og på Bakkebo.

Ældrerådet d. 4.9.2017:
"Ældrerådet kan godkende den foreslåede vedtægtsændring."

Centerrådet på Helsingegården d. 28.9.2017:
"Centerrådet ved Helsingegården tager ønsket om en vedtægtsændring som ønsket af Centerrådet ved Bakkebo til efterretning og godkendelse.
Centerrådet ved Helsingegården har planlagt møde primo november og håber, at de ændrede vedtægter da er færdige til fremlæggelse."

Centerrådet på Bakkebo d. 4.10.2017:
"Bakkebo bakker helt op om vedtægtsændringen. Det er jo også et forslag som kommer fra Bakkebos centerråd."

Centerrådet på Udsigten d. 6.11.2017:
"Svaret i forhold til ændringerne i vedtægterne fra Centerrådet på Udsigten er, at de er helt ok."

Centerrådet på Udsigtens høringssvar er indskrevet i sagens ifbm protokolleringen den 7.11.2017.

Bilag
Bilag SSU 07.11.2017: Forslag til ny vedtægt for Centerrådene i Gribskov Kommune (2017/23587 008)

Bilag SSU 07.11.2017: Henvendelse fra centerrådet på Bakkebo vedr. behov for tegningsregel i centerrådets vedtægt (2017/23587 009)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at

 1. tiltræde forslag om ny tegnings- og fuldmagtsregel i vedtægt for Centerrådene i Gribskov Kommune.Beslutning
1. Tiltrådt.
Fraværende Jonna Præst, O.
94. Handleplan for forebyggelse af kriminalitet i Gribskov Kommune
27.12A00 - 2017/21298

Sagsfremstilling
Introduktion
Social- og Sundhedsudvalget får i denne sag Handleplan for forebyggelse af kriminalitet i Gribskov Kommune i høring.

Risikoudvalget har sendt handleplanen i høring i Social- og Sundhedsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Plan- og Miljøudvalget samt idrætsforeninger i Gribskov Kommune. Bilag med høringssvar fra ovenstående udvalg og idrætsforeninger vil blive forelagt ØU den 11. december 2017 og BY den 19. december 2017 i forbindelse med behandling af godkendelse af handleplanen.

Baggrund
På baggrund af en række voldelige hændelser i Helsinge i foråret 2017 besluttede byrådet den 22. maj 2017 at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg med det særlige fokus at nedbringe kriminalitet og øge trygheden for borgerne i Gribskov Kommune.

På møde den 19. juni 2017 vedtog byrådet kommissorium for Risikoudvalgets arbejde og udpegede medlemmerne af udvalget. Udvalget afholdt sit første møde den 14. august 2017.

Den 14. august blev der også afholdt et temamøde. Her drøftede Risikoudvalget, sammen med en række inviterede interessenter, det konkrete indhold i en handleplan for forebyggelse af kriminalitet.

På temamøde den 23. oktober for Risikoudvalget og samme gruppe interessenter blev handleplanen fremlagt og kommenteret.

Handleplanen er således blevet udformet efter inddragelse af eksperter og interessenter fra politi, kommunens forskellige forvaltninger og civilsamfundet.

Resumé af handleplan
Målgruppen for handleplanen er todelt. Dels er det en gruppe på syv banderelaterede unge, der er over og under 18 år og bosiddende i kommunen. Dels er det en gruppe på otte unge under 18 år, der udviser risikoadfærd, har relationer til, men endnu ikke er en del af, banderelaterede kriminelle miljøer.

Gribskov Kommune har i forvejen en lang række kriminalitets forebyggende og foregribende indsatser. Handleplanen er et supplement til disse, og samlet set styrker den indsatsen overfor målgrupperne. Indsatserne har til formål at styrke opsporing, identifikation, visitation, planlægning, indsats og evaluering i den aktuelle kriminalitetsforebyggende indsats. Konkret peger udvalget på følgende nye, eller styrkede, indsatser:

 • Styrke samarbejde og koordinering mellem myndigheder og i kommunen gennem SSP+ lignende funktion
 • Styrke viden om de relevante individer og grupperinger gennem netværksanalyse
 • Gennemføre kriminalitetsvurderinger med det evidensbaserede redskab YLS-CMI for kriminalitetstruede 12-17-årige
 • Udforme handleplaner pba. YLS-CMI identificerede udfordringer
 • Styrke misbrugsindsatsen gennem afdækkende misbrugssamtaler
 • Skabe mulighed for exit indsatser for unge, der ønsker at komme ud af det kriminelle miljø
 • Tilbyde alternative indkomstmuligheder gennem individuelt tilrettelagt jobprogram
 • Gennemføre systematiske evalueringer af effekten af indsatserne.Lovgrundlag
LBK nr 318 af den 28.03.2017 (Kommunestyrelsesloven) § 17, stk. 4

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Bilag
Bilag 1: Handleplan - Forebyggelse af banderelateret kriminalitet i Gribskov Kommune Dok. nr. 2017/21298 018


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at afgive høringssvar til "Handleplan - Forebyggelse af banderelateret kriminalitet i Gribskov Kommune"Beslutning
1. Social- og Sundhedsudvalget anbefaler at den præventive indsats skal opstartes senest i mellemtrinnet, med fokus på at indsatsen skal variere og opstartes efter behov hvis der opleves udfordringer.
Fraværende Jonna Præst, O
95. Boblberg: Status og forlængelse af kontrakt
29.09G00 - 2017/28286

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget får sagen til orientering om status for borgernes brug af Boblberg og portalens udvikling. Udvalget skal dertil beslutte, hvorvidt kontrakten med Boblberg skal forlænges.

Ejerne af Boblberg deltager selv på udvalgsmødet og giver en præsentation af portalens udvikling og brug.

Baggrund
Som en del af kommunens forebyggelsesprogram "Grib Livet - hold dig på toppen " blev det besluttet at etablere et pilotprojekt med Boblberg i 2016. På baggrund af resultaterne af en evaluering af Boblberg foretaget i 2016 besluttede Social- og Sundhedsudvalget at forlænge abonnementet til portalen til og med udgangen af 2017.

Om Boblberg
Boblberg er en slags online opslagstavle, der fungerer på den måde, at borgerne kan oprette en profil på siden og herefter søge efter eller finde andre borgere med interesse for en bestemt aktivitet. Portalen er gratis at anvende. Gribskov Kommune betaler et månedligt abonnement til firmaet Boblberg, som driver portalen. Konceptet er udviklet sammen med flere kommuner og borgere, idrættens analyseinstitut, DGI, Kulturministeriet og mere end 50 idræts- og sportshaller.

Boblbergs aktuelle brug og udvikling
Siden evalueringen af Boblberg som pilotprojekt i 2016 har der været en stor udvikling i portalens brug. I 2016 var 12 kommuner på landsplan tilmeldt Boblberg. I dag er 20 kommuner tilmeldt Boblberg. I forhold til den aktuelle brug af Boblberg i Gribskov Kommune kan der også registreres en stor fremgang fra evalueringen i efteråret 2016 og frem til i dag. Registrerede data fra Boblbergs system viser, at antallet af tilmeldte borgere i Gribskov Kommune løbende er vokset, og at der fortsat kommer nye til. Nedenfor ses udviklingen af borgernes brug af Boblberg i Gribskov Kommune de seneste 12 måneder skitseret i tal.

2016 2017
Medlemmer af Boblberg i Gribskov Kommune ca. 875 ca. 2.037
Antal bobler i alt (opslag fra borgere) ca. 100 ca. 268
Medlemmer der læser nyhedsbrev fra Boblberg 58% 68%


Ovenstående tal viser, at ca. 1.162 nye borgere fra Gribskov Kommune har oprettet sig på Boblberg indenfor de seneste 12 måneder. Det svarer til, at ca. 96 nye borgere i gennemsnit har oprettet sig hver måned. Dertil kommer at der er blevet oprettet ca. 168 nye bobler (opslag af borgere) indenfor de seneste 12 måneder.

Registreret data fra Boblberg viser yderligere, at 81% af alle de bobler, der er oprettet i Gribskov Kommune, modtager svar fra mindst én person. Hver måned sender Boblberg et nyhedsbrev ud til portalens medlemmer, hvor der f.eks. gøres reklame for nye aktiviteter. Her kan også registreres en øget interesse for portalen, da antallet af tilmeldte borgere, der læser nyhedsbrevet, er steget det seneste år.

Indsats for særlig målgruppe
Boblberg har det seneste år gjort en ekstra indsats for at målrette portalen til i højere grad også at inkludere socialt sårbare borgere. Dette ses bl.a. afspejlet i portalens aktuelle opslag fra borgere i Gribskov Kommune, hvor flere sørger efter veninder, venner eller sociale fællesskaber. Herved er det lykkes Boblberg at skabe en kultur på platformen, der gør det lige så naturligt for folk at lede efter sociale netværk som at lede efter ligesindede til f.eks. en bestemt aktivitet. Portalen er derved lykkes med at inkludere en helt særlig målgruppen, som i et sundhedsperspektiv er meget interessant at få understøttet, men som traditionelt er svær at komme i kontakt med gennem de etablerede fritids- og kulturtilbud. Boblbergs fokus på denne målgruppe understøtter herved meget fint kommunens nye sundhedspolitik med fokus på netop mental trivsel, tidlig indsats og lighed i sundhed.

Forlængelse af kontrakt
På baggrund af borgernes fortsatte stigende brug af Boblberg samt portalens relevante fokusområder ift. den netop vedtagne Sundhedspolitik anbefaler administrationen, at kontrakten med Boblberg forlænges frem til udgangen af 2018.


Lovgrundlag
LBK nr. 1188 af 24/09/2016 om sundhedsloven § 119

Økonomi
En forlængelse af kontrakten med Boblberg frem til udgangen af 2018 koster 79.304 kr., som kan finansieres via i forvejen afsatte midler til kommunes forebyggelsesprogram,"Grib Livet - hold dig på toppen".

For abonnementet får kommunen følgende:

 • Adgang til egen lukket platform med logo udviklet kun til Gribskov Kommune
 • Drift og hosting af platformen
 • Gennemtjek af alt indhold løbende - upassende indhold fjernes (herunder også reklame)
 • Mailsupport til kommunens borgere indenfor 48 timer
 • Evalueringsmøder hver 6. måned
 • Markedsføring af platformenBilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at:

 1. beslutte at forlænge kontrakten med Boblberg frem til udgangen af 2018
 2. beslutte at finansiere forlængelsen med midler fra Grib LivetBeslutning
1. - 2. Tiltrådt.
Fraværende Jonna Præst, O.

Efterretningssager

84. Brugerundersøgelse af hjemmesygeplejen
30.00G00 - 2017/25183

Sagsfremstilling
Indledning
Som opfølgning på den politisk besluttede skærpede kontrol af hjemmesygeplejen i Gribskov Kommune forelægges Social- og Sundhedsudvalget resultatet af brugerundersøgelsen af hjemmesygeplejen i denne sag til orientering.

Baggrund
Social- og Sundhedsudvalget vedtog den 15. august 2017, at der skulle gennemføres en brugerundersøgelse af hjemmesygeplejen i Gribskov Kommune. Der var indhentet tilbud på gennemførelse af opgaven fra 3 firmaer, og Social- og Sundhedsudvalget besluttede på baggrund af en række kriterier, hvilket af tilbuddene der skulle accepteres.

Undersøgelsen
Undersøgelsen afdækker alene den brugeroplevede kvalitet af hjemmesygeplejen, hvilket betyder, at undersøgelsen ikke siger noget om den sundhedsfaglige kvalitet af den udførte sygepleje.

Brugerundersøgelsen er gennemført af firmaet Interresearch A/S i løbet af september og oktober måned over 3 uger.
Overordnet kan det siges om undersøgelsen at:

 • Den er gennemført ved telefoninterview.
 • Der er ringet til ca. 500 borgere, der modtager hjemmesygepleje og/eller har modtaget hjemmesygepleje i august/september måned.
 • Svarprocenten er på 65%.
 • Spørgsmålene i undersøgelsen er opdelt i 4 temaer: kommunikation, tryghed, kontinuitet og tilfredshed.

På nærværende møde præsenterer Interresearch A/S resultaterne af undersøgelsen for Social- og Sundhedsudvalget samt Ældrerådet og Handicaprådet fra kl. 15.30-16.30.

Administrationens anbefaling
Det er administrationens anbefaling, at Social- og Sundhedsudvalget på baggrund af præsentationen af undersøgelsens resultater tager resultaterne til efterretning og afklarer evt. spørgsmål til resultaterne på mødet.


Lovgrundlag
Sundhedsloven, LBK nr. 1202 af 14/11/2014, §198 (Patientsikkerhed)
Sundhedsloven, LBK nr. 913 af 13/07/2010, § 219 (Pligten til at udføre tilsyn)
Lov om social service, LBK nr. 1023 af 23/09/2014, §§ 148a, 151 og 151c (Socialtilsyn).

Økonomi
Økonomiudvalget har efter anmodning fra Social- og Sundhedsudvalget afsat 200.000 kr. til gennemførelse af brugerundersøgelsen af hjemmesygeplejen.


Høring
For at sikre, at alle interessenter får resultaterne af undersøgelsen samtidig, har sagen ikke været i høring inden behandling i Social- og Sundhedsudvalget. I stedet er Ældrerådet og Handicaprådet inviteret til at deltage i præsentationen af resultaterne på Social- og Sundhedsudvalgets møde.

Bilag
Bilag 1: SSU 07.11.2017: Analyse af hjemmesygeplejen i Gribskov Kommune. Dok. nr. 2017/25183 015
Bilaget er lagt på sagen ifbm protokolleringen den 07.11.2017.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at:

 1. tage resultaterne af brugerundersøgelsen af hjemmesygeplejen i Gribskov Kommune til efterretningBeslutning
1. Taget til efterretning, Social- og Sundhedsudvalget beder administrationen om at bruge resultaterne fra undersøgelsen ift tilrettelæggelsen af indsatserne overfor borgerene fremadrettet.
85. Plejeboliger - supplerende oplysninger om kapacitet
82.00G00 - 2017/09575

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget får sagen til orientering. Sagen belyser en række forhold, som Ældrerådet har anmodet om at få belyst i tilknytning til plejeboliganalysen.

Baggrund
Social- og Sundhedsudvalget behandlede Plejeboliganalyse 2017 på sit møde den 15. august 2017. Plejeboliganalyse 2017 er en analyse af kapaciteten på kommunens plejecentre. Analysen omfatter både de permanente plejeboliger og de midlertidige pladser.

Ældrerådet havde Plejeboliganalyse 2017 i høring og stillede fire supplerende spørgsmål hertil. Spørgsmålene blev besvaret mundtligt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 15. august 2017. Udvalget bad om, at svarene fremlægges i en sag til dette møde. Spørgsmålene og svarene er gengivet nedenfor.

1: Udbygningsmuligheder på de enkelte plejecentre
De bedste udvidelsesmuligheder findes ved Skovsminde og i nogen grad ved Bakkebo. Her er restrummeligheden, dvs. de udbygningsmuligheder der er inden for rammerne af den maksimale bebyggelsesprocent, til stede.

Det skønnes, at restrummeligheden ved de to centre gør det muligt at udvide centrene op til en mere optimal driftstørrelse på ca. 80 pladser. Dette muliggør gradvis indfasning af kapacitet.

På de øvrige plejecentre er der ingen restrummelighed.

2: Opdateret venteliste på de enkelte plejecentre
I Plejeboliganalysen 2017 oplyses det, at det samlede antal visiterede personer på venteliste til en plejebolig var 61 personer i juli måned 2017. Heraf var 13 borgere på garantiventeliste.

Fordelingen af de 61 personer på den specifikke venteliste fordelt på centre fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 1: Antal personer på venteliste, fordelt på plejecentre, juli 2017

Plejecenter Antal personer
Udsigten
2
Bakkebo
21
Skovsminde
17
Helsingegården
22
Trongården
5

Anm.: Samme borger kan godt ønske flere centre.

3: Befolkningsudvikling i lokalområderne, udfra den gennemsnitlige alder for hvornår en person kommer på plejehjem
I 1. kvartal 2017 var gennemsnitsalderen for de borgere, der flyttede på plejecenter, 84,5 år.

Sammenlignes denne gennemsnitsalder på ca. 85 år med aldersfordelingen i kommunens delområder (sogne), tegner der sig følgende billede, jf. tabel 2.

Tabel 2: Andelen af ældre over 85 år i kommunens delområder, 1. januar 2017

Delområde Ældre over 85 år, i procent af samtlige beboere i delområdet
Blistrup
2,4 %
Vejby
2,2 %
Tibirke
1,9 %
Ramløse
1,1 %
Annisse
0,7 %
Esbønderup
0,8 %
Søborg
1,0 %
Gilleleje
3,3 %
Græsted
1,6 %
Mårum
1,2 %
Helsinge
2,8 %
Valby
1,4 %
Villingerød
2,5 %


Opgørelsen viser, at den største andel af ældre over 85 år findes i Gilleleje og Helsinge.

Tabellen er beregnet på baggrund af oplysninger, hvor der ikke skelnes mellem plejecenterbeboere og beboere, der bor i eget hjem. Andelen afspejler derfor i nogen grad placeringen af kommunens plejecentre.

4: Overslag over andelen af demente borgere på plejecentre
Center for Social og Sundhed oplyser, at der ikke opgøres på diagnoseniveau, når det gælder demens med henvisning til, at demens er en kompleks diagnose med en flere gradbøjninger. En egentlig opgørelse vil således kræve en afdækning af hver enkel borger på sagsniveau. Et overslag kan eventuelt ske med afsæt i opgørelse over tyngde i tildeling af ydelsespakker.


Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om almene boliger mv. LBK nr. 1103 af 15. august 2016 (særligt §§ 5, 54, 54 a, 57, 58 a-c, 59) og senere ændringer af forskriften.
Bekendtgørelse af lov om social service. LBK nr. 369 af 18. april 2017 og senere ændringer af forskriften.
Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger. LBK nr. 228 af 9. marts 2016 og senere ændringer af forskriften.
Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger. BEK nr. 1324 af 10. december 2014 og senere ændringer af forskriften.
Lov om friplejeboliger. LBK nr. 1058 af 31. august 2015 og senere ændringer af forskriften.

Høring
Ældrerådet behandlede sagen på møde den 23. oktober 2017. Ældrerådet har følgende kommentar:
Analysen viser, at der er brug for udbygning på Skovsminde og på Bakkebo, samt i Helsingeområdet. Der er behov for at udnytte de eksisterende muligheder, uanset om der også etableres private plejehjemspladser.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning
1. Taget til efterretning.
Social- og Sundhedsudvalget bemærker, at der i procentfordelingen i tabel 2 indgår beboere på plejecentre.
86. Nedbringelse af tomgangsperioder på plejecentrene
82.00G00 - 2017/29678

Sagsfremstilling
Introduktion
Social- og Sundhedsudvalget får sagen til orientering. Sagen handler om administrationens arbejde for at nedbringe tomgangsperioden på plejecentrene. Tomgangsperioden er perioden fra fraflytning/dødsfald, til en ny beboer er flyttet ind.

Administrationen har på baggrund af dialog med boligselskaberne, Boligkontoret Danmark, plejeleverandørerne og visitatorerne udarbejdet en ny procedure for ud- og indflytning på plejecentrene samt en pjece, som udleveres til borgere, der er visiteret til plejecenterbolig.

Overblik over tidligere behandlinger
Social- og Sundhedsudvalget er på mødet d. 19. maj 2010 orienteret om brug af rydningserklæringer. Rydningserklæringen er udarbejdet administrativt i 2008 og er vedlagt den statslige vejledning fra 2012 til kommuner om deponering og rydning af indbo efter afdød plejehjemsbeboer.

Social- og Sundhedsudvalget har på mødet d. 15. august 2017 besluttet, at administrationen skal arbejde for at nedbringe tomgangsperioden på plejecentrene i dialog med boligselskaberne og plejeleverandørerne.

Baggrund
Plejeboliganalysen 2017, der blev fremlagt på Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 15. august 2017, viser, at ventelisten til plejecenterboliger vil være voksende frem til 2019. Indtil da må det ventes, at kommunen i perioder vil kunne få svært ved leve op til garantiforpligtelsen til at stille en permanent plejecenterbolig til rådighed inden for to måneder til de borgere, der har ønsket at stå på den generelle venteliste.

Beregninger har vist, at den gennemsnitlige tomgangsperiode på de fem plejecentre var syv uger (50 dage) i såvel 2015 som i 2016.

Administrationen vil i samarbejde med plejeleverandørerne, boligselskaberne og Boligkontoret Danmark søge at nedbringe tomgangsperioderne i forbindelse med indflytning af ny borger.

Når den gennemsnitlige tomgangsperiode er nedbragt til under halvdelen af det nuværende niveau, vil det svare til en udvidelse af plejeboligkapaciteten med 5-6 boliger. Hvis den gennemsnitlige tomgangsperiode nedbringes yderligere til 2-2,5 uger, vil det svare til en udvidelse af kapaciteten med 7-8 boliger. Hermed vil nedbringelse af tomgangsperioden bidrage til at mindske risikoen for, at kommunen ikke vil kunne leve op til garantiforpligtelsen.

Administrationens afdækning af handlemuligheder
Administrationen har indledningsvist drøftet mulighederne for at nedbringe tomgangsperioderne dels på styringsdialogmøderne med boligselskaberne og dels på et dialogmøde med Boligkontoret Danmark, der administrerer de kommunalt ejede plejecentre.

Efterfølgende har administrationen indsamlet erfaringer fra andre kommuner, særligt fra Fredensborg og Halsnæs Kommuner, hvor den gennemsnitlige tomgangsperiode er under 3 uger. De gode greb derfra er blevet præsenteret på nye møder med boligselskaberne og Boligkontoret Danmark, samt på en workshop med plejeleverandørerne.

Det har vist sig, at den forholdsvis lange tomgangsperiode i Gribskov Kommune er et resultat af mange små forsinkelser i processen snarere end en enkelt flaskehals.

Alle parter har udtrykt stor vilje for at nedbringe tomgangsperioden. Nedenfor beskrives hovedelementerne i de fremtidige bestræbelser på at nedbringe tomgangsperioderne på plejecentrene.

Advisering ved dødsfald
Alle parter skal adviseres straks ved dødsfald. Således kan boligvisitationsudvalget tage boligen med på næstkommende møde, og boligselskabet kan planlægge istandsættelse og forberede lejekontrakt til den næste borger.

Plejecenteret indleder en "håndholdt" kontakt til de pårørende, da de ofte allerede har etableret en god relation til dem i løbet af borgerens ophold på plejecentret. De opfordrer og hjælper de pårørende til hurtigt at opsige boligen og få planlagt tømning af boligen og aftalt eventuel medvirken ved fraflytningssynet med boligselskabet eller boligkontoret.

Tømning af boligen
Plejecenteret opfordrer de pårørende til at tømme boligen hurtigst muligt. De henviser blandt andet til, at der står andre borgere på venteliste og mangler boligen.

I ganske få tilfælde er der ikke pårørende. For at undgå at disse tilfælde giver meget lange tomgangsperioder, har administrationen forberedt, at et lokalt flyttefirma kan kontaktes. Flyttefirmaet kan afhente og opmagasinere indboet, indtil boet frigives af skifteretten. Administrationen vurderer, at udgiften vil være betragtelig mindre end omkostningerne ved ikke at leve op til ventelistens garantiforpligtelse.

Istandsættelse og visitation af næste borger
Fordi både boligselskabet eller Boligkontoret Danmark og Boligvisitationsudvalget er adviseret allerede ved dødsfaldet, har de mulighed for at planlægge deres opgaver i forbindelse med klargøring af boligen til næste borger. Formelt set har boligselskaberne/boligkontoret 14 dage til at istandsætte lejemålet, men begge parter vil bestræbe sig på at gøre lejemålet indflytningsklart hurtigst muligt.

Ny procedure
Administrationen har i samarbejde med de involverede aktører udarbejdet en ny overordnet procedure for ud- og indflytning på plejecentrene, hvor alle parter får kendskab til hinandens opgaver. For at nedbringe tomgangsperioden på plejecentrene, lægger proceduren op til følgende:

  • Plejecenter, pårørende, boligvisitation, visitation og boligselskabet/boligkontoret orienteres straks om dødsfald.
  • Boligen skal tømmes umiddelbart efter begravelse og senest en uge efter dødsfald.
  • Fraflytningssyn skal om muligt varetages i forbindelse med tømning af bolig, hvis de pårørende ønsker at deltaget i synet.
  • Boligen skal som udgangspunkt være istandsat og klar til en ny beboer inden for en uge efter fraflytningssynet.
  • Borger skal flytte ind senest 1 dag efter overtagelsesdato, uanset om borger kommer fra en midlertidig plads eller fra eget hjem.


Når ovenstående er fuldt implementeret, vurderer administrationen, at der vil gå to til tre uger fra dødsfald til boligen er klar til en ny beboer - i lighed med situationen i de to nabokommuner, der har indgået i afdækningsfasen.

Derudover har administrationen udarbejdet en pjece, der skal udleveres af boligvisitationen, når en borger er visiteret til en plejecenterbolig. Pjecen er vedlagt som bilag. Pjecen skal forberede borger (og pårørende), så borgeren gerne skulle være i stand til at agere hurtigt, når Boligvisitationsudvalget tilbyder en ledig bolig.

Slutteligt har administrationen kontaktet skifteretten i Helsingør med henblik på at træffe aftale om, at skifteretten skal sanktionere kommunens generelle beskrivelse af fremgangsmåden, særligt i de tilfælde, hvor bohavet opbevares.

Administrationens vurdering
Virkningen af de forskellige tiltag indtræder gradvist, bl.a. fordi nogle af tiltagene først kan iværksættes i de tilfælde, hvor borger og pårørende er informeret om fremgangsmåden allerede ved indflytningen.

I forbindelse med indfasningen af initiativerne og det hurtigere flow kan nogle pårørende måske føle sig unødigt pressede, men erfaringerne fra nabokommunerne viser, at der opstår færre og færre sådanne reaktioner, når procedurerne først er fuldt indfasede.

Administrationen vil følge op på, om den forventede effekt er opnået og forberede en orientering til Social- og Sundhedsudvalget i foråret 2018 i forbindelse med Boligstrategisk Handleplan 2018.


Lovgrundlag
VEJ nr 9396 af 08/08/2012: Vejledning til kommuner om deponering og rydning af indbo efter afdød plejehjemsbeboer.

Økonomi
I de tilfælde hvor bohavet opbevares, indtil det frigives af skifteretten, skal udgiften dækkes af boet. Er der ikke midler i boet, skal kommunen dække udgiften. Det kan dog hurtigt svare sig, da en rundringning til lokale flyttefirmaer har vist, at omkostningerne til at flytte og opmagasinere bohavet vil være betydeligt lavere end kommunens udgift til borgere på venteliste.

Selve flytningen forventes at koste omkring 5.000 kr, hertil kommer opmagasinering, der koster 3-700 kr. pr. måned, alt efter hvor meget, der opmagasineres.

Høring
Ældrerådet har behandlet sagen på sit møde d. 23. november 2017 og har taget redegørelsen til efterretning

Bilag
Bilag 1 SSU, 071117 Gode råd, når du flytter på plejecenter - pjeceudkast. Dok.nr.: 2017/29678 003


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning
Taget til efterretning, med bemærkning om, at Social- og Sundhedsudvalget ønsker at borger har tre dage til at tage i mod tilbuddet om en plejebolig.
87. Boligstrategisk Handleplan: Orientering om nye midlertidige pladser på Toftebo
82.00G00 - 2017/04301

Sagsfremstilling
Baggrund
Social- og Sundhedsudvalget får sagen til orientering om udmøntning af del-element i den boligstrategiske handleplan for 2017, jf. beslutning på Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 25. april 2017. Del-elementet omhandler samlet etablering af otte midlertidige, fleksible pladser på Toftebo.

Sagens forhold
Etablering af nye pladser i form af ombygning af fløj på Toftebo forventes tilendebragt 20. november 2017, hvorefter pladserne er klar til ibrugtagning. Fire pladser tages i brug i umiddelbar forlængelse af den aktuelle ombygning. Planlægning af brug af øvrige pladser sikres i sammenhæng med samlet vurdering af behov og optimering af kapacitet.

Ibrugtagning sker inden for rammen af kommunens servicebeskrivelse for borgere på midlertidigt ophold. Målgruppen er:

 • borgere, som i den konkrete situation f.eks. ved forværring af den almene tilstand eller efter endt ophold på hospital ikke har mulighed for at opholde sig i eget hjem med den fornødne hjælp
 • borgere, som er i den sidste livsfase, og hvor borger og pårørende ønsker, at den snarlige afslutning ikke skal forgå hjemme eller på hospital
 • borgere, hvor pårørende varetager den daglige pleje og har brug for aflastning.


Forløb for borgere på midlertidigt ophold er i stigende omfang komplekse. Borgerne har ofte flere diagnoser og/eller er oftere udfordret f.eks. af demens, som kan have konsekvenser for at kunne motivere borger til genoptræning. Varigheden af det enkelte ophold varierer således også en del. Alle forløb følges tæt i samarbejde mellem kommunens visiterende myndighed og det ansvarlige pleje- og træningspersonale med henblik på løbende at tilpasse indsatsen til borgerens behov.

Den stigende kompleksitet øger behovet for en tæt integration af indsatser på tværs af sygehus, egen læge og kommune. Administrationen vil sikre, at fremadrettede planer om etablering af akutfunktion og eventuel etablering af kommunal sygeplejeklinik samtænkes med den kommunale indsats for borgere på midlertidigt ophold med henblik på en samlet styrket og fleksibel tilrettelagt opgaveløsning. Det kan f.eks. omfatte optimeret anvendelse af kommunens sygeplejefaglige kompetencer på tværs af funktioner og lokationer.


Lovgrundlag
Lov om Social Service §84

Økonomi
Toftebo drives indenfor en økonomisk ramme med midler afsat i budgetaftalen 2017-2020.
Ved belægning af de første 4 renoverede pladser i midt november 2017 vil plejeudgiften i 2017 være på 247.000 kr., som kan finansieres af pulje til patientrettede forebyggelser under ramme 34104 Sundhedsfremme og tilskud.
I 2018 vil samme 4 pladser danne grundlag for en plejeudgift på 1,975 mio. kr.

Ibrugtagning af de sidste 4 pladser vil indfases løbende og efter behov. Udgiften vil ved indfasning være 41.000 kr. pr. plads pr. måned.

De afledte bygningsdriftomkostninger ved drift af fire midlertidige pladser er opgjort til årligt at være 45.000 kr.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at

 1. tage orienteringen til efterretningBeslutning
1. Taget til efterretning.

96. Uanmeldt kommunalt tilsyn 2017
29.00G00 - 2017/09918

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget får sagen til beslutning om administrationens opfølgning på de kommunale tilsyn.

I perioden august - september 2017 er der gennemført uanmeldte tilsyn på alle plejecentre, det midlertidige center og hos samtlige leverandører af praktisk hjælp, personlig pleje og hjemmesygepleje til borgere i eget hjem udenfor plejecentrene i Gribskov Kommune.
For hvert tilsyn er der udarbejdet en tilsynsrapport, der beskriver, hvordan opgaverne varetages hos den enkelte leverandør.

I dette dagsordenspunkt præsenteres udvalget for de vurderinger og anbefalinger, der er beskrevet i rapporterne. Udvalget orienteres ligeledes om de tiltag, der er iværksat af administrationen på baggrund af tilsynene. Alle tilsynsrapporterne er vedhæftet som bilag.

Tilsynsrapporterne vedrørende plejecentrene har været i høring hos de specifikke Centerråd, mens Ældrerådet har haft alle rapporter i høring. Alle høringssvar fremgår under punktet "Høring".

Om det uanmeldte kommunale tilsyn
Tilsynet er en del af den kvalitets- og tilsynspolitik, som blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 22. februar 2012, og som fremgår af kommunens servicebeskrivelse på området.
Det uanmeldte tilsyn skal sikre, at den hjælp, den enkelte borger modtager, er i overensstemmelse med de ydelser, der er visiteret til efter de gældende standarder og lovgivning, samt at borgerens aktuelle behov varetages. Herudover skal tilsynene bidrage til at skabe læring og udvikling hos den enkelte leverandør.

I 2017 er tilsynene igen gennemført af firmaet BDO Kommunernes Revision, der er en privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn på ældreområdet og socialområdet.

Tilsynene på plejecentrene er gennemført som et helhedstilsyn, hvor der samlet set sker en afdækning af plejecentrenes arbejde med at skabe livskvalitet for beboerene, et indblik i forholdene hen over døgnet og en forståelse af arbejdet med den faglige dokumentation mv.

Tilsynet i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen er gennemført som et individorienteret tilsyn, hvor tilsynet på baggrund af temaer, mål og indikatorer i kvalitetsstandarder og den rehabiliterende og aktiverende tilgang undersøger eksempelvis dokumentation, døgnrytmeplan og medinddragelse af den enkelte borger.

Tilsynet på det midlertidige center er ligeledes gennemført som et individorienteret tilsyn. Tilsynet tager udgangspunkt i den enkelte borger og undersøger, hvordan de afgørelser, som er truffet om hjælp til den enkelte, omsættes til praksis.

Tilsynets vurdering
Tilsynene munder ud i de her præsenterede tilsynsrapporter, hvor tilsynets
samlede vurderinger og anbefalinger beskrives.

BDO har benyttet nedenstående skala til at give en samlet vurdering af de enkelte leverandører:

1. Ingen, få, eller mindre væsentlige mangler
2. Få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats
3. En del og/eller væsentlige mangler, som vil kræve en bevidst og målrettet indsats for at kunne afhjælpes.
4. En del og/eller væsentlige mangler med betydning for patientsikkerheden, som vil kræve en bevidst og målrettet indsats for at kunne afhjælpes.
5. Væsentlig kritik. Der er fare for patientsikkerheden i en sådan grad, at det er nødvendigt omgående at gribe ind.Samlet vurdering
I skemaet nedenfor ses en oversigt over det enkelte tilsyns samlede vurdering på baggrund af ovenstående skala.

2016 2017
Bakkebo
1
1
Dagmarsminde
2
2
Ellen Marie Hjemmet
1
1
Helsingegården
2
2
Skovsminde
2
1
Trongården
2
2
Udsigten
2
2
Toftebo
2
2
Attendo Gilleleje
3
3
Attendo Helsinge
3
3
Attendo Græsted
3
3
BM Pleje
1
1
Helt Rent
2
2


Center for Social og Sundhed kan som opfølgning på tilsynet iværksætte forskellige initiativer,
herunder eventuel brug af påbudsprocedure, afhængigt af tilsynets anbefalinger til de enkelte leverandører.

Nedenfor er kort beskrevet tilsynets konklusioner og anbefalinger, administrationens vurdering samt de tiltag, der måtte være iværksat på baggrund af tilsynet. De nærmere detaljer fremgår af de enkelte tilsynsrapporter.

Tilsyn på Bakkebo
Der har den 14. august 2017 været gennemført tilsyn på Bakkebo.

Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
Tilsynets samlede vurdering er, at centret har

 • ingen, få, eller mindre væsentlige mangler.


Administrationens vurdering af tilsynet
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten ikke giver anledning til yderligere opfølgning.

Tilsyn på Dagmarsminde
Der har den 11. august 2017 været gennemført tilsyn på Bakkebo.

Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
Tilsynets samlede vurdering er, at centret har

 • få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.


Administrationens vurdering af tilsynet
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten beskriver, at daglig praksis og
udmøntning af hjælp er tilfredsstillende.
Center for Social og Sundhed følger op ved at indhente Dagmarsmindes handleplan på gennemførelsen af tilsynets anbefalinger.

Tilsyn på Ellen Mariehjemmet
Der har den 21. august 2017 været gennemført tilsyn på Ellen Mariehjemmet.

Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
Tilsynets samlede vurdering er, at centret har

 • ingen, få, eller mindre væsentlige mangler.


Administrationens vurdering af tilsynet
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten ikke giver anledning til yderligere opfølgning.

Tilsyn på Helsingegården
Der har den 24. august 2017 været gennemført tilsyn på Helsingegården.

Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
Tilsynets samlede vurdering er, at centret har

 • få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.


Administrationens vurdering af tilsynet.
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten beskriver, at daglig praksis og udmøntning af bevilget hjælp er tilfredsstillende.
Center for Social og Sundhed følger op ved at indhente Helsingegårdens handleplan på gennemførelsen af tilsynets anbefalinger. Handleplanen drøftes og følges op på driftmøder ift., om ovenstående anbefalinger er implementeret.

Tilsyn på Skovsminde
Der har den 7. august 2017 været gennemført tilsyn på Skovsminde plejecenter.

Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
Tilsynets samlede vurdering er, at centret har

 • ingen, få, eller mindre væsentlige mangler.


Administrationens vurdering af tilsynet
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten ikke giver anledning til yderligere opfølgning.

Tilsyn på Trongården
Der har den 10. august 2017 været gennemført tilsyn på Trongården.

Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
Tilsynets samlede vurdering er, at centret har

 • få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.


Administrationens vurdering af tilsynet.
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten beskriver, at daglig praksis og udmøntning af bevilget hjælp er tilfredsstillende.
Center for Social og Sundhed følger op ved at indhente Trongårdens handleplan på gennemførelsen af tilsynets anbefalinger. Handleplanen følges op på driftmøder ift., om ovenstående anbefalinger er implementeret.

Tilsyn på Udsigten
Der har den 24. august 2017 været gennemført tilsyn på Udsigten.

Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
Tilsynets samlede vurdering er, at centret har

 • få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.


Administrationens vurdering af tilsynet.
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten beskriver, at daglig praksis og
udmøntning af bevilget hjælp er tilfredsstillende.
Center for Social og Sundhed følger op ved at indhente Udsigtens handleplan på gennemførelsen af tilsynets anbefalinger. Handleplanen følges op på driftmøder ift., om ovenstående anbefalinger er implementeret.

Tilsyn på Toftebo
Der har den 5. september 2017 været gennemført tilsyn på Toftebo.

Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
Tilsynets samlede vurdering er, at centret har

 • få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.


Administrationens vurdering af tilsynet.
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten beskriver, at daglig praksis og
udmøntning af bevilget hjælp er tilfredsstillende.
Center for Social og Sundhed følger op ved at indhente Toftebos handleplan på gennemførelsen af tilsynets anbefalinger. Handleplanen følges op på driftmøder ift., om ovenstående anbefalinger er implementeret.

Tilsyn hos Attendo
Der har den 15., 17. og 24. august været gennemført tilsyn i Attendos
3 afdelinger Gilleleje, Helsinge og Græsted.
Hver afdeling leverer både hjemmepleje og hjemmesygepleje.
Tilsynet har vurderet og givet samlede anbefalinger for hjemmeplejen og hjemmesygeplejen på den enkelte afdeling.

Alle 3 afdelinger har dog fået den samme samlede vurdering;

 • en del og/eller væsentlige mangler, som vil kræve en bevidst og målrettet indsats for at kunne afhjælpes.


Administrationens vurdering af tilsynet
Center for Social og Sundhed finder, at tilsynsrapporten på hjemmesygeplejeområdet påviser væsentlige fejl.
Center for Social og Sundhed vurderer, at de konstaterede fejl og mangler er særligt alvorlige, idet de har risiko for borgerne. Fejlene omhandler grundlæggende sygeplejefaglige indsatser med fare for, at borgerne får forkert medicin, at der ikke er tilstrækkelig viden om borgernes sygdomme og hvilke opgaver og observationer, der skal udføres, samt at det er personale, der ikke har de rette kompetencer, som opgaverne videredelegeres til.

Center for Social og Sundhed vurderer endvidere, at kommunen har behov for at blive betrygget i, at der er iværksat de nødvendige handlinger, og at der følges op på disse for at genoprette de fejl og mangler, der er fundet.
Center for Social og Sundhed har på den baggrund tildelt Attendo et rødt påbud på baggrund af hjemmesygeplejen.

Tilsyn hos BM Pleje
Der har den 29. september 2017 været gennemført tilsyn hos BM Pleje.

Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
Tilsynets samlede vurdering er, at centret har

 • ingen, få, eller mindre væsentlige mangler.


Administrationens vurdering af tilsynet
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten ikke giver anledning til yderligere opfølgning.

Tilsyn hos Helt Rent Hjemmeservice.
Der har den 29. august 2017 været gennemført tilsyn hos Helt Rent Hjemmeservice.

Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
Tilsynets samlede vurdering er, at Helt Rent Hjemmeservice har

 • få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.


Administrationens vurdering af tilsynet.
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten beskriver, at daglig praksis og udmøntning af bevilget hjælp er tilfredsstillende.
Der vil ske opfølgning på driftsmøder, ift. om ovenstående anbefalinger er implementeret.

Samlet vurdering
Samlet set er resultaterne på samme fine niveau som sidste år. Der er ligeledes sket en forbedring hos Skovsminde fra få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats til Ingen, få, eller mindre væsentlige mangler.
Derimod er der hos Attendo ikke sket de forventede fremskridt på hjemmesygeplejeområdet.


Lovgrundlag
Sundheds- og Forebyggelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1601 af 21/12/2007
Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 102 af 11/12/2006
Bekendtgørelse om af lov om retsikkerhed og administration på det sociale område nr. 1019 af 23/09/2014 §§ 15 og 16
Bekendtgørelse af lov om social service §§ 151 og 151c


Høring
Ældrerådets høringssvar fra møde den 23.10.17:
Gennem flere år har Ældrerådet gentagne gange peget på, at Attendo ikke levede op til sine forpligtelser. Hver gang Ældrerådet har omtalt uheldige sager, har politikerne forlangt dokumentation, hvilket Ældrerådet af hensyn til de pågældende borgere ikke har kunnet efterkomme.
Flertallet i byrådet har ikke ønsket at tage Ældrerådets kritik i forbindelse med tilsynene alvorligt, og der er derfor ikke taget den nødvendige aktion over for leverandøren.

Nu er det med to røde kort uomtvisteligt dokumenteret, at Attendo har svigtet groft.

Ældrerådet finder det derfor helt afgørende, at der omgående udarbejdes og offentliggøres en handlingsplan, der kan sikre pleje og omsorg på betryggende og kvalificeret vis. Alle borgere er utrygge i den nuværende situation.

Modtagne høringssvar fra Centerrådene:

Bakkebo
Vedr. Uanmeldt helhedssyn august 2017 på Bakkebo omsorgscenter.
Centerrådet modtog rapporten tirsdag d. 3. oktober og kunne derfor ikke nå at læse svare inden fredag morgen d. 6.
Centerrådet har nu læst rapporten, og det glæder os at Bakkebo endnu engang får en fin vurdering.

Ellen Marie Hjemmet
Jeg har nu gennemlæst tilsynsrapporten og kan som brugerpårørenderådsrepræsentant (!) kun tilslutte mig den meget fine rapport.
Du og dine medarbejdere har fuldt ud fortjent det, for det store arbejde I lægger for dagen.

Helsingegården
Jeg vil foreslå, at vi læser denne tilsynsrapport med den gode karakter 2, med gode øjne. Personligt vil jeg udtrykke ros til Centerledelsen og PG ledelsen. Jeg vil på baggrund af vores gode oplevelser tidligere foreslå, at vi forholder os til de handleplaner, der udarbejdes i relation til rapporten. Vi kan så få dem forelagt og gennemgået på det møde, jeg er ved at planlægge ultimo oktober.

Skovsminde
Det glæder Centerrådet, at Skovsminde endnu engang har fået en rigtig fin vurdering ved det uanmeldte tilsyn.
Tak til både ledere og medarbejdere for en rigtig stor indsats for beboerne.

Trongården
Centerrådet på Trongården beklager, at de ikke er klar med deres svar.
De har ikke haft mulighed for at træde sammen, da en del medlemmerne har været og er på ferie i udlandet.
De vil forsøge at være klar med et svar til 01.11.17.

Udsigten
Rapporten for Udsigten ser fin ud.
Centerrådet er opmærksom på, at Udsigten arbejder videre med de anbefalinger, der er nævnt i rapporten.


Bilag
Læsevejledning: Læs primært "Tilsynets samlede vurdering" og "Tilsynets anbefalinger" i rapporterne. Det øvrige indhold i rapporterne er datamateriale, som ligger til grund for de nævnte to punkter. Interesserede kan læse hele tilsynsrapporterne.

Tilsynsrapporter fra plejecentrene.
Bilag til SSU den 07.11.2017: Tilsynsrapport for Bakkebo Omsorgscenter 2017 (dok. id 2017/09918 027)

Bilag til SSU den 07.11.2017: Tilsynsrapport for Dagmarsminde Plejehjem 2017 (dok. id 2017/09918 036)

Bilag til SSU den 07.11.2017: Tilsynsrapport for Ellen Marie Hjemmet 2017 (dok. id 2017/09918 035)

Bilag til SSU den 07.11.2017: Tilsynsrapport for Helsingegården 2017 (dok. id 2017/09918 032)

Bilag til SSU den 07.11.2017: Tilsynsrapport for Skovsminde Plejecenter 2017 (dok. id 2017/09918 028)

Bilag til SSU den 07.11.2017: Tilsynsrapport for Trongården Plejecenter 2017 (dok. id 2017/09918 037)

Bilag til SSU den 07.11.2017: Tilsynsrapport for Udsigten Plejecenter 2017 (dok. id 2017/09918 029)

Bilag til SSU den 07.11.2017: Tilsynsrapport for Center for midlertidigt ophold Toftebo 2017 (dok. id 2017/09918 030)

Bilag til SSU den 07.11.2017: Tilsynsrapport for Attendo hjemmepleje og hjemmesygepleje 2017 (dok. id 2017/09918 039)

Bilag til SSU den 07.11.2017: Tilsynsrapport for BM Pleje 2017 (dok. id 2017/09918 033)

Bilag til SSU den 07.11.2017: Tilsynsrapport for Helt Rent 2017 (dok. id 2017/09918 034)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social-og Sundhedsudvalget at:

 1. tiltræde administrationens opfølgning på de kommunale tilsynBeslutning
1. Taget til efterretning. .
Fraværende Jonna Præst, O.
97. Evaluering af indsats om prævention til unge
27.12G00 - 2017/25770

Sagsfremstilling
Introduktion
Social- og Sundhedsudvalget får sagen til orientering. Sagen beskriver evalueringen af et pilotprojekt igangsat af Forebyggelsesudvalget i 2016, hvor kommunen har tilbudt unge piger prævention.

Baggrund
Forebyggelsesudvalget besluttede i august 2016 at afprøve en række forebyggende indsatser, herunder to på Børneudvalgets område: Forebyggende familieindsats i Græsted og indsats om rådgivning og tilbud om prævention til unge kvinder.

Siden er Forebyggelsesudvalget blevet nedlagt og udvalgets opgaver forankret i Social- og Sundhedsudvalget. Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 11. januar 2017 at forankre disse to pilotprojekter i Børneudvalget, men fortsat at blive orienteret om resultaterne efter endt testperiode.

Testperioden er nu slut, og udvalget orienteres derfor om de to indsatser. Denne sag handler om indsatsen vedrørende prævention.

Fakta i sagen
Forebyggelsesudvalget besluttede på møde den 11. august 2016 at bevilge 53.000 kr. til projektet om prævention. Forebyggelsesudvalget besluttede samtidigt, at projektet skulle evalueres i efteråret 2017.

Formålet med at tilbyde unge piger prævention er at forebygge uønskede graviditeter og aborter, der kan udvikle sig til omkostningstunge familiesager. Der er gode erfaringer med denne type indsats i bl.a. Halsnæs og Frederiksberg kommuner, hvor tilbuddet blev givet til en meget bred målgruppe.

Indsatsens design
Forebyggelsesudvalget besluttede en model, hvor en udvalgt målgruppe får rådgivning og tilbud om en P-stav, som virker i 3 år. Rådgivningen foretages af en kontaktperson i kommunens SKP-hus. Indsatsen følges op med samtaler.

Målgruppe
Målgruppen er unge kvinder over 18 år, som modtager en foranstaltning, der er tilknyttet kommunes interne behandlingssystem, som er varetaget af Team Behandling i Center for Børn og Unge.

Aktiviteter

 • Samtaler og rådgivning
 • Lægebesøg
 • Opfølgende samtale og dokumentation

Evaluering
I alt 8 unge blev udvalgt til projektet fra start, men de fleste faldt fra. Det skyldtes dels, at nogle af de unges sager lukkede, hvilket betød, at de ikke længere var i målgruppen. Herudover var nogle af de unge kvinder ikke motiverede. De bevilgede midler til indsatsen er derfor ikke opbrugt endnu.

Administrationen vurderer, at målgruppen for tilbuddet har været for snæver. Der er dog stadig grund til at antage, at rådgivning og tilbud om prævention kan forebygge indgribende familie- og børnesager i fremtiden, ligesom der er grund til at antage, at det over en længere periode og evt. med en udvidet målgruppe, vil lykkes at finde motiverede unge.

Administrationens vurdering
Administrationen vil fortsætte indsatsen for de tilbageværende midler og evt. arbejde med at udvide målgruppen, så flere kan få gavn af tilbuddet.


Lovgrundlag
Lov om Social Service, §76 (efterværn)

Økonomi

Bevilling Forbrug (kr) Rest (kr)
23.000 til administration 23.000 0
30.000 til indkøb af P-stave 1.000 29.000


Administrationen vurderer, at de administrative timer, der skal bruges for at fortsætte projektet, indtil videre kan findes indenfor de tilknyttede rådgiveres almindelige tidsforbrug.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget
1. at tage orienteringen til efterretning


Beslutning
1. Taget til efterretning.
Fraværende Jonna Præst, O.
98. Intensiveret forebyggende familieindsats i Græsted
29.12G00 - 2016/28329

Sagsfremstilling
Introduktion
Social- og Sundhedsudvalget får sagen til orientering. Sagen beskriver evalueringen af et pilotprojekt igangsat af Forebyggelsesudvalget i 2016. Pilotprojektet omhandler en særligt forebyggende familieindsats i Græstedområdet i perioden ultimo 2016 - ultimo 2017.

Baggrund
Forebyggelsesudvalget besluttede i august 2016 at afprøve en række forebyggende indsatser, herunder to på Børneudvalgets område: Forebyggende familieindsats i Græsted og indsats om rådgivning og tilbud om prævention til unge kvinder.

Siden er Forebyggelsesudvalget blevet nedlagt og udvalgets opgaver forankret i Social- og Sundhedsudvalget. Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 11. januar 2017 at forankre disse to pilotprojekter i Børneudvalget, men fortsat at blive orienteret om resultaterne efter endt testperiode.

Testperioden er nu slut, og udvalget orienteres derfor om de to indsatser. Denne sag handler om den forebyggende familieindsats i Græsted.

Fakta i sagen
Børneudvalget besluttede på møde den 12. september 2016 at godkende Forebyggelsesudvalgets forslag om at afsætte 100.000 kr. i perioden ultimo 2016 - ultimo 2017 til en særlig forebyggende indsats for førstegangsforældre til 0-2 årige børn i Græsted.

Græsted blev valgt som det område, hvor et pilotprojekt kunne afvikles, da data på sundheds- og socialområdet viste, at der er et særligt behov for sundhedsfremme og forebyggelse i Græsted.

Den forebyggende indsats skulle basere sig på erfaringer fra kommunens tilbud til alle førstegangsforældre, "Familieiværksætterne". Desuden skulle indsatsen indeholde et styrket samarbejde mellem sundhedsplejen og dagtilbud.

Formålet med en særlig familieindsats i Græsted har været at styrke sundhed og trivsel hos børn og unge, og at forebygge senere sociale og sundhedsmæssige udfordringer. Forskning viser, at en tidlig sundhedsfremmende og forebyggende indsats kan være med til at forebygge, at sociale problemer opstår og vokser sig store.

Indsatsens design
Indsatsen blev iværksat som et pilotprojekt, der skulle afprøve metoder i arbejdet med forebyggelse gennem samarbejde mellem sundhedspleje og et enkelt dagtilbud i Græsted, Elverhøj. Projektet fik navnet "Familieaftener i Elverhøj".

Målgruppe
Målgruppen for projektet var nye forældre og børn i Elverhøjs vuggestue. Det vil sige, at børn, der startede vuggestue i perioden november-februar fik tilbuddet om at deltage i familieaftenerne. Herudover blev familieaftenerne tilbudt forældre, hvor sundhedsplejersken eller pædagogen vurderede, at de kunne have gavn af indsatsen.

5 forældrepar valgte at sige ja til indsatsen. Aldersgruppen for de deltagende børn var ca. 10 mdr. - 3 år. Ingen af dem havde tidligere fået rådgivning, behandling eller forebyggende indsatser i kommunen.

Aktiviteter
Der blev i alt afholdt 5 familieaftener i perioden januar-juni 2017. Familieaftenerne blev afholdt for forældre med deres børn og evt. søskende kl 16-18 på hverdage. Deltagerne fik tilbudt aftensmad og pædagogiske aktiviteter for børnene.
Møderne blev faciliteret af en pædagog og en sundhedsplejerske. Forældrene fik mulighed for at drøfte forskellige temaer, udveksle erfaringer og opbygge et netværk. Temaerne for møderne afhang af forældrenes ønsker og kunne f.eks. være

 • Hverdagen efter barsel
 • Konflikter og kommunikation i parforholdet
 • Konflikter mellem forældre og barn
 • Ambitioner som forældre
 • At stille krav til børn
 • Søvn
 • Mad- og måltidsvaner
 • Social kontakt og trivsel
 • Sundhed og sygdom (herunder tandpleje)
 • Samarbejde mellem forældre og dagtilbud om læring og trivsel
 • Sorg og krise


Evaluering
Familieaftenerne blev evalueret gennem forældrenes egne vurderinger af indsatsens effekt på deres forældrekompetencer og på barnets trivsel og udvikling. Forældrene udfyldte spørgeskemaer før og efter pilotprojektets afslutning. Forældre blev desuden spurgt om, hvor tilfredse de var med indsatsen. Herudover er de relevante fagpersoner (pædagog og sundhedsplejerske) blevet interviewet i forhold til deres vurdering af effekten af indsatsen.

Forældrenes vurdering af effekten af indsatsen
Evalueringen viser, at alle forældre er meget tilfredse med pilotprojektet. De vurderer alle, at projektet har gjort en stor forskel for dem selv som forældre og deres familie. Deltagerne har herudover oplevet en forskel i forhold til at få et netværk blandt andre forældre.

Fagpersoners vurdering af indsatsen
Den deltagende pædagog og sundhedsplejerske vurderer, at metoden, som er med til at opbygge netværk og give forældre mulighed for at udveksle erfaringer, er god og virkningsfuld:

 • Det giver god mening at skabe netværk for forældre med børn i 2-3 års alderen, da det ofte er her de store udfordringer med hverdagslivet opstår
 • Det virker godt, at møderne afholdes i barnets nærmiljø (dagtilbuddet), da forældrene er trygge her, og fordi det rent praktisk fungerer godt, at børnene kan blive i egne rammer under mødet
 • Samarbejdet mellem sundhedspleje og pædagog giver en god dynamik
 • Det er en fordel, at pædagogen kender børn og forældre i forvejen - det skaber tryghed og tillid
 • Netværket giver forældrene en følelse af ikke at stå alene med dagligdags udfordringer
 • Det er faciliteringen af møderne/netværket, der er det vigtige - ikke så meget den faglige viden. Forældrene er i stedet blevet styrket i selv at være eksperter på deres eget familieliv.
 • Det gør en stor forskel, når forældrene bliver tilbudt mad - på den måde er der større mulighed for tilslutning


Behov for at motivere de særligt sårbare forældre
Fagpersonerne vurderer, at det ikke er lykkedes at motivere de forældre, som er særligt udfordrede i hverdagen eller i deres rolle som forældre. Fagpersonerne anbefaler derfor, at lignende projekter i fremtiden målrettes mere direkte mod de sårbare familier og gerne med en mere individuel indsats, da erfaringerne viser, at de sårbare forældre vælger gruppetilbud fra.

Administrationens vurdering
På baggrund af erfaringerne fra både familieiværksætterne og fra projektet om familieaftener i Græsted vil sundhedsplejen arbejde videre med metoder, der styrker forældre i deres rolle. Samtidigt vil sundhedsplejen målrette indsatserne mod de mere sårbare forældre:

 • I foråret 2018 certificeres sundhedsplejerskerne i opsporingsmetoden ADBB (Alarm Distress Baby Scale). ADBB er en evidensbaseret metode til systematisk at screene for de tidlige tegn på vanskeligheder i den sociale og emotionelle kontakt hos spædbørn. På denne måde vil sundhedsplejen tidligt og systematisk kunne opspore de forældre, der har særlige behov for støtte.
 • Herudover vil sundhedsplejen på længere sigt gerne arbejde videre med at styrke forældrekompetencer gennem forældretræningsprogrammet Circle Of Security - Parenting (COS-P). Denne indsats retter sig mod familier med særlige behov.
 • De gode erfaringer med samarbejdet mellem sundhedspleje og dagtilbud formaliseres fra 2018, hvor sundhedsplejen vil begynde at varetage konsulentfunktioner i dagtilbud.Lovgrundlag
BEK nr. 1344 af 03/12/2010 (Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge) kapitel 1 og 4.
LBK nr 1202 af 14/11/2014 (Sundhedsloven) kapitel 36

Økonomi
Forebyggelsesudvalget bevilgede 100.000 kr til projektet. Pengene blev brugt på:

 • Sundhedsplejerskens timer
 • Pædagogens timer
 • Pædagogmedhjælperes timer
 • Konsulenttimer
 • Forplejning

Sundhedsplejens videre arbejde med forebyggelse finansieres af rammen for sundhed og forebyggelse under Center for Børn og Unge.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:
1. at tage orienteringen til efterretning


Beslutning
1. Taget til efterretning.
Fraværende Jonna Præst, O.


Mødet startet:
03:30 PM

Mødet hævet:
07:25 PM