Social- og Sundhedsudvalget

Publiceret 19-09-2017

Tirsdag den 19-09-2017 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
67 Budget 2018-2021: Fagudvalgenes behandling af Økonomiudvalgets 1.
behandling
68 Hjemmesygeplejen i Gribskov Kommune.
69 Det nære sundhedsvæsen - anbefalinger til indsatser
70 Værdighedsinitiativer 2018
71 Tilsynspolitik - tids- og aktivitetsplan
72 Sundhedspolitik 2017
73 KKR Hovedstaden - Rammeaftale 2018
74 Udarbejdelse af en samlet ungestrategi for Gribskov Kommune
75 Indstillinger til frivilligprisen 2017


Efterretningssager
66 Ældreboligkapacitet
76 Seniorprisen 2017
77 Evaluering af Sommerudflugt for visiterede ældre
78 SundhedsIdræt - Status på implementering
79 Helsinge: Styrkelse af bymidten - interessetilkendegivelse for samarbejde

med Realdania

Medlemmer:

Birgit Roswall Jonna Hildur Præst
Betina Sølver Hansen Knud Antonsen
Pia Foght  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:

Meddelelser:
Opfølgning på ældreboligansøgning
Orientering omkring frivillig fredag
Formandsbeslutning omkring § 18 midlerne:
Gribskov KOL-kor
I august 2017 modtog Gribskov Kommune en ansøgning fra Gribskov KOL-kor om 2000 kr. fra §18 Pulje 1. Ansøgningen lever op til kriterierne for §18 og for at midlerne skal være tilgængelige ved den nye korleders start, er der truffet en formandsbeslutning om at tildele KOL-koret 2000 kr. Pengene skal gå til opstart af ny korleder (annoncering, print mm.), som starter 1. september 2017.
Det Kreative værksted
Ansøgningen om §18 midler fra Det kreative værksted var fejlagtigt sendt til Hørsholm Kommune og fejlen blev først opdaget efter ansøgningsfristen, som var d. 15. januar 2017. Gribskov Kommune fik tilsendt ansøgningen i starten af marts 2017.
Ansøgningen lød på 6.600 kr., men for ikke at forfordele foreningen ift. de øvrige § 18 ansøgere, blev der truffet en formandsbeslutning om at tildele dem 3.500 kr.
Orientering om kampagnen fra Sundhedsstyrelsen omkring forebyggelse af rygestart

Åbne

67. Budget 2018-2021: Fagudvalgenes behandling af Økonomiudvalgets 1. behandling
00.30S00 - 2017/24239

Sagsfremstilling
Indledning
Social- og Sundhedsudvalget får sagen til orientering om Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2018-2021 og for at anbefale en beslutning om foreløbige takster til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagen forelægges parallelt for alle fagudvalg og samles til beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund
Økonomiudvalget har den 28. august 2017 foretaget 1. behandling af budget 2018 med overslagsår og sender det til behandling i fagudvalgene.

Budgetoplægget har taget afsæt i den stramme økonomiske ramme, der er for Gribskov Kommune i de kommende år, hvor vi selv skal finansiere iboende udfordringer som bl.a. udviklingen på det specialiserede børneområde, skal bidrage til Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet og finansiere det demografiske pres med en stigende ældrebefolkning og færre erhvervsaktive borgere.

Formålet er at fremlægge et retvisende samt ansvarligt budgetgrundlag, hvor der er en langsigtet sammenhæng mellem vores udgifter og indtægter.

Materialet til budget for 2018-2021 tager udgangspunkt i budgetoverslagsårene i det vedtagne budget 2017-2020, men er tilrettet med ny lovgivning, ændrede pris- og lønreguleringer, nye indtægtsskøn og en række andre ændringer af teknisk karakter.

Derudover er der indarbejdet konsekvenserne af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL og budget til en række iboende udfordringer, primært udviklingen på det specialiserede børneområde.

Med hensyn til finansieringen, så er der i det administrative budgetoplæg indarbejdet en videreførelse af effektiviseringsdagsordenen, som har været en del af de seneste års budgetaftaler, og som fortsat er et stort behov efter indgåelse af økonomiaftalen og arbejdet med at skabe en langsigtet balance i vores økonomi.

Dette indebærer også en forudsætning om, at omkostningsreduktionerne som følge af fortsat fokus på effektivitet og produktivitet realiseres.

Alle ændringer i forhold til tidligere budget fremgår af bilagene til denne dagsorden.

I hovedtræk kan administrationens budgetoplæg sammenfattes i nedenstående hovedoversigt.


Det kursiverede er ikke del af budgetoplægget men skal anskueliggøre hvad der skal til at skabe balance 2018 og 2019.

Som det fremgår af hovedoversigten, er der over hele budgetperioden et mindreforbrug i administrationens budgetoplæg på 36 mio. kr., men en ubalance i de to første år på samlet ca. 31 mio. kr. Efter de to første år budgetteres med et overskud i resten af budgetperioden, således at der med de anvendte forudsætninger i budgetoplægget vil være et overskud på det skattefinansierede område på ca. 44 mio. kr., men pga. nedbringelse af gæld til forsyningsområdet er det samlede resultat en kasseopbygning på ca. 36 mio. kr.

Resultatet fra det skattefinansierede område giver det bedste mål for kommunens økonomi, da forsyningsområdet mere er at betragte som "ren likviditet", der skal afvikles over en årrække med en forudsætning om, at forsyningsområdet over år "går i nul".

Der udestår en ubalance i budgetoplægget i 2018 og 2019. Det betyder, at der er behov for en politisk prioritering og beslutning om udgiftsreduktioner i størrelsesorden 15 mio. kr. årligt for at skabe balance i 2018 og 2019, som kan ses af den kursive tekst.

De årlige budgetter går fra et underskud i 2018 på 15 mio. kr. til et overskud i 2021 på 42 mio. kr. Den væsentlige årsag til denne udvikling er, at der i budgetoplægget er indlagt effektiviseringer og besparelser, der implementeres med et stigende niveau over perioden.

Det er administrationens vurdering, at det fremlagte budgetoplæg er forsvarligt, fordi det sikrer, at kommunens likviditet holder sig i niveauet 100 mio. kr. og derover. Kommunens likviditet er presset i årene 2018 og 2019, og det er derfor administrationens anbefaling, at resultatet ikke forværres i disse år.

Det er administrationens vurdering, at likviditetsopbygningen på de 36 mio. kr. er et minimum for at skabe råderum til de investeringer, der er behov for i de kommende år fx i forbindelse med byudvikling af Gribskov Kommune og til imødegåelse af udfordringer.Størrelsen af den nødvendige kassebeholdning skal ses i lyset af, at kommunerne i langt højere grad end tidligere selv er ansvarlige for at finde finansiering til store ekstraordinære udgiftsstigninger. I de seneste år har det fx. betydet, at kommunerne selv har skulle finansiere udgifterne til bl.a. den stigende ældrebefolkning, den store flygtningetilgang og udviklingen i specialforanstaltninger. Udgiftsudviklingen er ikke altid kendt på budgettidspunktet, og det gør det vigtigt, at kommunen har en kassebeholdning på minimum 100 mio. kr.

Der er i budgetoplægget en videreførelse af Velfærdsudviklingsprogrammet. Der er frem til nu arbejdet målrettet med at etablere rammerne for det tværgående arbejde og erfaringerne viser, at det giver faglig og kvalitativ værdi. Implementeringen af indsatsene har dog taget lidt længere tid end først forventet.
Forudsætningerne for gevinstpotentialet i Velfærdsudviklingsprogrammet er ændret i og med, der er vedtaget en ny handleplan for det specialiserede børneområde jf. Byrådsmødet d. 19.06.17. Der arbejdes som konsekvens heraf med en revurdering af gevinstpotentialet, der forventes færdig ultimo 2017/primo 2018.

Budgetoplægget uddybes i bilaget "Administrationens budgetvurdering, budget 2018-2021" og i "Administrationens budgetoplæg", der indeholder en hovedoversigt, en oversigt over ændringer samt anlægsprogram i administrationens budgetoplæg.

Budget på Social- og Sundhedsudvalget
Nedenfor beskrives de væsentlige ændringer, der er på Social- og Sundhedsudvalgets område:

DUT-ændringer:
Generelt skal det nævnes om DUT-reguleringer, at de som udgangspunkt er udgiftsneutrale med den viden, vi har nu, dvs. en budgettilførsel bevirker en efterfølgende udgiftsstigning, og en budgetreduktion bevirker et efterfølgende udgiftsfald.

Niveau for kommunal medfinansiering vedr. sundhedsvæsenet
Niveauet for kommunal medfinansiering er fastlagt på baggrund ad den sygehusaktivitet, der er aftalt i økonomiaftalen for 2018 mellem regeringen og Danske Regioner. Aftalen indebærer en vækst med gennemslag i den kommunale medfinansiering. Det betyder, at Social- og Sundhedsområdet får tilført 9,29 mio. kr. i 2018.

National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.
Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet. Det betyder, at Social- og Sundhedsområdet bliver reduceret med 0,16 mio. kr. i 2018.

Kræftplan IV
Der er med udmøntningsaftalen for Kræftplan IV afsat midler til kommunerne dels til kommunal medfinansiering, dels til enkelte delløft. De enkelte delløft i Kræftplan IV er afdækning af senfølger, kvalitetsløft i den kommunale rehabilitering, basal palliativ indsats og hjælp til rygestop blandt særlige grupper. Det betyder, at Social- og Sundhedsområdet får tilført i alt 0,50 mio. kr. i 2018, 0,70 mio. kr. i 2019, 0,96 mio. kr. i 2020 og 1,05 mio. kr. i 2021.Demenshandleplan
Demenshandleplanen prioriterer midler til 27 initiativer, bl.a. flere og bedre tilbud til fysisk træning og aktivitet, flere og bedre meningsfulde dag- og aflastningstilbud, rådgivnings- og aktivitetscentre, udvikling af lokale aktiviteter til at understøtte demensvenligt samfund og praksisnært kompetenceløft i kommunen. Det betyder, at Social- og Sundhedsområdet får tilført 0,68 mio. kr. i 2018 og 0,14 mio. kr. i 2019.

Oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk afdeling
Udover øvrige tiltag til forebyggelse af vold på botilbud er der vedtaget en lov, der vedrører etablering af særlige pladser på psykiatrisk afdeling. Antallet af pladser skal afspejle det lokale behov og skal fastsættes af kommunerne og regionen tilsammen. Kommuner finansierer størstedelen af udgifterne til de nye pladser, som skal drives af regionerne. Det betyder, at Social- og Sundhedsområdet får tilført 0,25 mio. kr. i 2018 til og med 2020.

Førtidspensionsreform
Reguleringer indenfor loven om social pension (Førtidspensionsreform). Det betyder, at Social- og Sundhedsområdet bliver reduceret med 0,18 mio. kr. i 2020 og 2021.

Forsørgelsesudgifter, SSU
Reguleringer som følge af budgetgarantien for konjunkturafhængige udgiftsområder. Det betyder, at Social- og Sundhedsområdet bliver reduceret med 5,30 mio. kr. i 2020 og 2021.

Andre ændringer:

Befolkningsreguleringer, SSU
Som følge af ændringer i befolkningen reguleres demografipuljen. Det betyder, at Social- og Sundhedsområdet tilføres 1,13 mio. kr. i 2018, 1,33 mio. kr. i 2019, 1,31 mio. kr. i 2020 og 13,54 mio. kr. i 2021.

Omplaceringer
Grøn/hvid vedligeholdelse vedr. demensdagcenter Holbohave. Det betyder, at Social- og Sundhedsområdet reduceres med 15.000 kr. i 2018 og 2019.

Der omplaceres 1,6 mio. kr. fra Sygehusrammen til Myndighedsrammen til finansiering af myndighedssystem.

Eventuelle yderligere udfordringer:
Udgifterne til midlertidige botilbud (§107) er steget massivt i løbet af 2017, hvorfor det budgetmæssigt må forventes fortsat at være en udfordring i 2018.

Takster for 2018
Administrationen har beregnet forslag til takster på Social- og Sundhedsudvalgets område på baggrund af budgetoplægget for 2018. Taksterne for 2018 kan ses i bilag 3 "Takster 2018 for Social- og Sundhedsudvalgets område".

Taksterne kan blive tilrettet, hvis implementering af rammebesparelserne påvirker grundlaget for takstberegningerne. En evt. tilretning vil ske efter fagudvalgenes møder i oktober og november.

Taksten vedr. Selvtræning er under forudsætning af, at der fortsat ydes tilskud. I 2017 ydes tilskud fra værdighedspolitikkens projekt 7: Forebyggende træning for hjemmeboende borgere med ingen/næsten ingen hjælp og nedsættelse af kontingentet for selvtræning.

Den videre budgetproces i budgetarbejdet i 2017
I det videre arbejde frem mod vedtagelsen af budget 2018-2021 er der planlagt følgende politiske forløb:

29. august
13. september
Høringsproces starter
Høringsproces slutter
18. - 20. september 1. budgetmøde i fagudvalg
2. oktober 2. behandling i Økonomiudvalget
9. oktober 2. behandling i ByrådetLovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) §40 stk. 4.

Økonomi
Jf. sagsfremstilling og bilag.

Bilag
Bilag 1: ØU 28.08.2017: Administrationens budgetvurdering, budget 2018-2021 - august 2017. (dok.nr. 2017/24239 008 (kopi af dokument 2017/24175 006))

Bilag 2: ØU 28.08.2017: Administrativt budgetoplæg: Hovedoversigt, ændringsoversigt og anlægsprogram. (dok.nr. 2017/24239 009 (kopi af dokument 2017/16836 003))

Begge bilag er fremsendt ifm. budgetseminaret og bedes medbragt til mødet.

Bilag 3: SSU 19.09.2016: Takster 2018 på Social- og Sundhedsudvalgets område (dok. nr. 2017/24239 006)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:
1. at tage orienteringen om Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2018-2021 til efterretning (som beskrevet i bilag 1 og 2)

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet
2. at godkende takster for Social- og Sundhedsudvalgets område jf. bilag 3.


Beslutning
1. Taget til efterretning.
2. Anbefalet.


68. Hjemmesygeplejen i Gribskov Kommune.
29.18G00 - 2017/25357

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget får status på det skærpede tilsyn med hjemmesygeplejen til orientering. Tilsynet blev iværksat efter sommerens påbud. Desuden får udvalget forslag til fortsættelse af det skærpede tilsyn til beslutning.

Status på hotline
Hotlinen, hvor borgere kan ringe ind vedr. bekymringer og/eller opklarende spørgsmål ift. hjemmesygeplejen, blev iværksat den 26. juli 2017 og har frem til dags dato modtaget 7 opkald vedrørende 6 konkrete borgerforløb. For alle 6 borgere er der stadig en konkret udredning i gang sammen med borgeren, pårørende, evt. egen læge/hospitalslæge samt andre leverandører af pleje og omsorg m.v. med henblik på en vurdering af borgerens forløb.

De konkrete borgersager håndteres dermed som alle andre henvendelser, hvor sagen kanaliseres til Center for Social og Sundheds Kvalitets- og Udviklingsenhed, der gennemgår sagerne minutiøst i forhold til gældende kvalitetsstandarder, beder om redegørelser fra leverandører og kontakter andet sundhedsfagligt personale, der har været inde over sagen.

Forslag til indsats resten af 2017
Det foreslås, at hotlinen trods det begrænsede antal henvendelser, opretholdes i resten af 2017, da borgerne dermed har mulighed for, i resten af 2017, at videregive deres evt. bekymring til en medarbejder med sygeplejefaglig baggrund.

Status på kvalitetskontrol af Attendos sygepleje
På udvalgets møde den 15. august 2017 blev det besluttet, at udvalget skulle forelægges en evaluering af kvalitetskontrollens virke til udvalgets møde i september måned. Tabel 1 angiver, opdelt efter de indsatser, der er gennemført, hvilke resultater den ekstraordinære kvalitetskontrol har givet.

Tid
Hvordan
Status pr. 28. august 2017
Uge 31 Dybdekontrol af sager, der modtages i fronten eller modtages i visitation. 5 tilfældige henvendelser er udtrukket. Alle sager har haft fyldestgørende sygeplejefaglige handleplaner og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.
Uge 32 Medarbejder fra visitationen deltager i konkrete borgerbesøg sammen med Attendo hos borgere, der modtager sygeplejeydelser. Gennemført 3 borgerbesøg, hvor der (tilfældigvis) blev givet parenteral ernæring. Visitationens oplevelse af besøgene er kompetent opgaveløsning, tryghed hos borgerne og god håndtering af den usikkerhed, der måtte være hos borgerne. Der var fleksibel ændring af borgerbesøgene, hvor ruteændring blev foretaget, da den ene borger havde akutte problemer, der krævede en opprioritering.
Uge 33 Tilsyn af delegationsaftaler: Der sættes fokus på utilsigtede hændelser og delegationer i konkrete igangværende sager, hvor borgeren aktuelt er omfattet af sygeplejeydelse. 10 borgersager gennemgået. Hos 8 borgere er der korrekte delegationer, mens der hos 2 borgere er udfordringer ift. delegation:
 • I en sag har borger behov for lægeordineret, medicinsk shampoo. Attendos underleverandør, BM Pleje, har påtaget sig opgaven. Ved videredelegering af denne form for opgaver kræves dokumentation af dette, samt at den SOSU-hjælper, der skal udføre opgaven, er oplært i denne, hos den konkrete borger. Disse forudsætninger for videredelegation, altså dokumentation og oplæring, var ikke respekteret af de 2 leverandører. Det konkrete tilfælde har henledt opmærksomheden på, at der er arbejdsgange og dokumentation, som der er behov for at italesætte og beskrive tydeligere, end det aktuelt er tilfældet.
 • I en anden sag er det konstateret, at Attendo i et tilfælde har videredelegeret opgaven "Medicinadministration” til en medarbejder, der ikke havde de relevante kompetencer. I det konkrete tilfælde kontrollerede medarbejderen blot, at borger havde taget sin medicin og kan således ikke siges aktivt at have udført handlingen.
Uge 34 Konkrete borgerbesøg uden Attendo, hvor borgeren spørges ind til, hvordan de oplever den leverede sygeplejeydelse. Der er udvalgt 6 borgere, der modtager sygepleje:
3 borgere har tre forskellige sygeplejeydelser.
3 borgere har to sygeplejeydelser.
2 borgere har én sygeplejeydelse.
Som udgangspunkt er alle tilfredse med den sygepleje de modtager. På en skala fra 1 til 10 (ikke tilfreds = 1 og meget tilfreds = 10) angiver to borgere scoren 8, 2 borgere angiver scoren 9 og to borgere angiver scoren 10.
Alle oplever, at det personale, der kommer i hjemmet, er søde og venlige og taler pænt, men giver udtryk for, at personalet opleves fortravlet og også udtrykker, at der er meget travlt og tiden er knap.

Alle oplyser, at de har aftale om tidspunkt for, hvornår de skal have besøg.

1 borger oplever tit at måtte ringe og efterspørge besøg og har også været glemt og selv måttet ringe.
5 oplyser, at tiden for besøg holdes +/- ½ time.

Alle fortæller, at de har en person, der kommer mere end andre, og da fungerer det bedst.

Alle oplyser, at de som regel ved, når den faste medarbejder ikke kommer.
Alle borgerene tror, at der er en plan for det, der skal gøres hos dem, og at den ligger på hjemmeplejens computer. 1 borger efterlyser samarbejdsbog, som ved tidligere leverandør.Forslag til skærpet kontrol for resten af 2017
På udvalgets møde den 15. august 2017 blev det besluttet, at den skærpede kontrol med hjemmesygeplejen skal fortsætte i resten af 2017. Den skærpede kontrol supplerer de faste tilsyns- og kvalitetsopfølgninger, der allerede pågår.

Den skærpede kontrol planlægges ud fra Tilsynspolitikkens helhedsorienterede forståelse af kvalitet, defineret fra tre perspektiver: Den brugeroplevede kvalitet, den organisatoriske kvalitet og den faglige kvalitet.

Der foreslås følgende initiativer for resten af 2017, som supplement til de faste tilsyns- og kvalitetsopfølgninger:

Indsats Metode
Fortsættelse af Hotline Alle borgere har mulighed for at kontakte administrationen, såfremt de som ældre eller pårørende har oplevet, at der ikke leveres den forventede sygepleje, eller hvis kvaliteten ikke er i orden.
Individuelt tilsyn Der gennemføres ca. 75 individuelle tilsyn af visitator ved borgerbesøg med et kort interview af borger eller ved telefonsamtale med borger omkring forlængelse af sygeplejeydelser. Der udarbejdes spørgeguide vedr. borgerens oplevelse og dokumentation i journalen. Initiativet sikrer, at såvel den brugeroplevede og den faglige kvalitet afdækkes og dokumenteres.
Journalaudit Der gennemføres journalaudit med henblik på undersøgelse af sygeplejefaglige handleplaner, sygeplejefaglige udredninger samt delegationsaftaler på 50 tilfældigt udvalgte borgere, svarende til ca. 10 % af alle de borgere, der modtager hjemmesygepleje. Auditten gennemføres på baggrund af udvalgte målepunkter, som kan dokumentere den faglige kvalitet i journalføringen.
Patientsikkerhed I oktober 2017 afholdes en temadag vedr. patientsikkerhed med fokus på styrkelse af arbejdet med systematisk læring af utilsigtede hændelser på plejecentre og i plejen.
Egenkontrol Der gennemføres egenkontrol hos leverandørerne på en række udvalgte målepunkter, som kan belyse den faglige og organisatoriske kvalitet. Kontrollen dokumenteres, og resultaterne indsendes til administrationen, der sikrer tæt opfølgning herpå ift. kvalitetsstandarderne.


Allerede planlagte indsatser
Der er planlagt ordinære kommunale tilsyn med start i august måned, og administrationen har tilrettelagt det sådan, at Attendo tilses først. Det er BDO, der udfører tilsynene for Gribskov Kommune.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 15. august 2017, at der skal gennemføres en brugerevaluering blandt borgere, der modtager sygepleje. Administrationen er i samarbejde med analyseinstituttet, Gribskov Ældreråd samt Handicaprådet i gang med tilrettelæggelse af indholdet af brugerundersøgelsen, som forventes genemført i løbet af oktober måned.

Desuden vil Sundheds- og Ældreministeriet i løbet af de næste måneder gennemføre en national brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen. Undersøgelsen blev sidste gang gennemført i 2015. Målgruppen for brugertilfredshedsundersøgelsen vil både være borgere, der modtager personlig pleje og/eller praktisk hjælp i eget hjem, samt borgere der bor på plejecentre. Alle deltagere, der bor i eget hjem, vil på forhånd blive kontaktet pr. brev, mens kontakten til deltagere på plejecentre vil gå via plejecenterets ledelse. Resultatet af ministeriets brugertilfredshedsundersøgelse forventes offentliggjort ultimo 2017.


Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget tiltræder forslagene til skærpet kvalitetskontrol for resten af 2017. Det skønnes, at forslagene vil bidrage til at sikre den brugeroplevede, den faglige og den organisatoriske kvalitet i sygeplejen i henhold til kvalitetsstandarderne.


Lovgrundlag
Sundhedsloven LBK nr 1202 af 14/11/2014 §198 (Patientsikkerhed)
Sundhedsloven, LBK nr 913 af 13/07/2010 især § 219 (Pligten til at udføre tilsyn)
Lov om social service, LBK nr 1023 af 23/09/2014 især §§ 148a, 151 og 151c (Social tilsyn)

Økonomi


Høring
Ældrerådet havde sagen til orientering på deres møde d. 4.9.17 og afgav følgende kommentar:

Ældrerådet tager administrationens orientering om anbefalingerne til Social- og Sundhedsudvalget til efterretning, idet vi anbefaler, at status af den foretagne kvalitetskontrol indgår i dialogen om den fremtidige tilsynspolitik.


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at :

 1. tiltræde, at kvalitetskontrol af Attendos sygepleje fortsætter frem til udgangen af december 2017 med de foreslåede indsatser
 2. at udvalget gives en status til sit møde den 7. november 2017 om de foreløbige resultater af kvalitetskontrollen af Attendos sygeplejeydelserBeslutning
1.- 2. Tiltrådt.
69. Det nære sundhedsvæsen - anbefalinger til indsatser
00.01G00 - 2017/01290

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget får sagen til beslutning. Sagen handler om anbefalinger til styrkelse af eksisterende tilbud samt forslag til nye tilbud i Det Nære Sundhedsvæsen.

Baggrund
Primo 2017 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af Ældrerådet og administrationen, som i fællesskab skulle afgive anbefalinger til prioritering af de kommunale sundhedstilbud i Det Nære Sundhedsvæsen. Social- og Sundhedsudvalget godkendte, at arbejdsgruppen skulle arbejde med og forelægge følgende:

 1. Tids- og indholdsplan for arbejdet (forelagt Social- og Sundhedsudvalget i april 2015).
 2. Oversigt over tilbud i Det Nære Sundhedsvæsen (forelagt Social- og Sundhedsudvalget i april 2015).
 3. Oversigt over, hvilke elementer der har betydning for det kommunale udgiftsniveau (kommunal medfinansiering) (forelagt Social- og Sundhedsudvalget i maj 2015).
 4. Anbefalinger til styrkelse af allerede iværksatte indsatser og nye indsatser, der bør iværksættes (nærværende sag).


Udgangspunkt for anbefalingerne
Arbejdsgruppen har udarbejdet en række anbefalinger, som fremgår af bilaget. Anbefalingerne er afgivet med udgangspunkt i:

 • Opgaven om at skabe og styrke velfungerende borgernære tilbud, der kan sikre borgerne professionel behandling og pleje i kommunalt regi tæt på eget hjem fremfor på hospitalerne.
 • En prioritering af de kommunale sundhedsydelser, så de får størst mulig effekt for borgerne.
 • At kunne nedbringe udgifterne til den kommunale medfinansiering ved behandling i kommunale tilbud fremfor på hospitalerne.


Arbejdsgruppen har dermed med udgangspunkt i rammen for arbejdet lagt følgende til grund for anbefalingerne:

 • At det politisk prioriteres at investere midler i ændrede/nye tilbud i det nære sundhedsvæsen, med forventning om efterfølgende afsmittende effekt i udgifterne til den kommunale medfinansiering i form af besparelser. Der skal turdes investeringer i kommunale tilbud for at nedbringe udgifterne til kommunal medfinansiering og skabe flere og bedre tilbud til borgerne i kommunen.
 • At de omprioriteringer, der sker i økonomien ved ændring/styrkelse af de kommunale tilbud og de efterfølgende forventede besparelser i den kommunale medfinansiering, ikke fjernes fra området, men i stedet anvendes til finansiering af yderligere/styrkede tilbud i det nære sundhedsvæsen.


Arbejdsgruppens anbefalinger
Arbejdsgruppen har afgivet anbefalinger til eksisterende tilbud, opdelt mellem faste tilbud og midlertidige tilbud samt oprettelse af en række nye tilbud.

Anbefalingerne til de eksisterende faste tilbud omfatter:

 • Bredere målgrupper i relation til rehabilitering for cancer og lænde/ryg.
 • Udvidelser af tilbud med henblik på forebyggelse i relation til selvtræning, forebyggelse af indlæggelser, fremskudt visitation og forebyggende hjemmebesøg.
 • Tættere opfølgning af leverancer i plejen i relation til tidlig opsporing (triage), delegation af sygeplejeopgaver og utilsigtede hændelser.
 • Fysiske rammer i relation til genoptræning.


Anbefalingerne til de eksisterende midlertidige tilbud omfatter:

 • Forlængelse af midlertidige stillinger i relation til ernæringskonsulentfunktionen og faste læger på plejecentre.
 • Forebyggelse i relation til udskrivningsbesøg indenfor 24 timer og forebyggende træning for hjemmeboende borgere samt nedsættelse af selvtrænerkontingent.


Anbefalingerne til nye tilbud omfatter:

 • Udvidelser af eksisterende tilbud i relation til hjælp til psykisk belastning i forbindelse med livstruende sygdom og flere dagpladser til borgere med demens samt aktiviteter målrettet de pårørende.
 • Forebyggelse i relation til mere information og fokusområder i plejen, generel forebyggelse for endnu ikke-kendte borgere, etablering af forebyggelsescenter/sundhedshus i kommunen og forebyggelse via patientforeninger.


Alle anbefalingerne fremgår af bilaget.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget prioriterer de afgivne anbefalinger, idet anbefalingerne skønnes at bidrage til velfungerende borgernære tilbud i borgernes lokalmiljø samt sikrer den forebyggende, langsigtede indsats, som udsætter behovet for kommunale plejeydelser.

Nogle af forslagene er foreslået finansieret via Værdighedspuljen for 2018.

De anbefalinger, det besluttes at arbejde videre med, skal konkret beskrives og beregnes, hvorfor de tidligst vil kunne igangsættes fra primo 2018.


Lovgrundlag
Sundhedsloven, LBK nr 1188 af 24/09/2016.

Økonomi


Høring
Ældrerådet har deltaget i udarbejdelsen af sagen.

Bilag
SSU 19.09.2017: Anbefalinger til tilbud i Det Nære Sundhedsvæsen (dok.id 2017/01290 026)


Administrationens indstilling
Administrationen og Ældrerådet indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at:

 1. prioritere de afgivne anbefalinger til implementering fra primo 2018.Beslutning
1. Social- og Sundhedsudvalget prioriterede følgende anbefalinger:

Anbefalingerne til de eksisterende faste tilbud omfatter:

 • Bredere målgrupper i relation til rehabilitering for cancer og lænde/ryg.

Beslutning: Administrationen anmodes om at belyse dette yderligere

 • Udvidelser af tilbud med henblik på forebyggelse i relation til selvtræning, forebyggelse af indlæggelser, fremskudt visitation og forebyggende hjemmebesøg.

Beslutning: Dette prioriteres i værdighedsmidlerne jf punkt 70 på denne dagsorden

 • Tættere opfølgning af leverancer i plejen i relation til tidlig opsporing (triage), delegation af sygeplejeopgaver og utilsigtede hændelser.

Beslutning: Dette følges op gennem arbejdet med tilsynspolitik.

 • Fysiske rammer i relation til genoptræning.

Beslutning: Administrationen anmodes om at belyse dette yderligere

Anbefalingerne til de eksisterende midlertidige tilbud omfatter:

 • Forlængelse af midlertidige stillinger i relation til ernæringskonsulentfunktionen og faste læger på plejecentre.

Beslutning: Dette prioriteres i værdighedsmidlerne jf punkt 70 på denne dagsorden

 • Forebyggelse i relation til udskrivningsbesøg indenfor 24 timer og forebyggende træning for hjemmeboende borgere samt nedsættelse af selvtrænerkontingent.

Beslutning: Dette prioriteres i værdighedsmidlerne jf punkt 70 på denne dagsorden

Anbefalingerne til nye tilbud omfatter:

 • Udvidelser af eksisterende tilbud i relation til hjælp til psykisk belastning i forbindelse med livstruende sygdom og flere dagpladser til borgere med demens samt aktiviteter målrettet de pårørende.

Beslutning: Dette prioriteres i værdighedsmidlerne jf punkt 70 på denne dagsorden

 • Forebyggelse i relation til mere information og fokusområder i plejen, generel forebyggelse for endnu ikke-kendte borgere, etablering af forebyggelsescenter/sundhedshus i kommunen og forebyggelse via patientforeninger.

Beslutning: Dette prioriteres i værdighedsmidlerne jf punkt 70 på denne dagsorden

 • Social- og Sundhedsudvalget anmoder administrationen om at arbejde for udvidelse af fremskudt visitation af sårbare ældre i psykiatrien.70. Værdighedsinitiativer 2018
00.16G00 - 2017/24643

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget får sagen for at træffe beslutning om udmøntning af værdighedsmidlerne for 2018.

Baggrund
I finansloven for 2016 og følgende år afsatte regeringen midler til at styrke kommunernes arbejde med en mere værdig ældrepleje via udarbejdelse af en kommunal værdighedspolitik og en tilførsel af midler til ældreområdet.

På baggrund af en dialogproces i løbet af foråret 2016 med inddragelse af foreninger, råd og borgere, godkendte Social- og Sundhedsudvalget den 8. juni 2016 kommunens værdighedspolitik samt initiativer for 2016. I oktober 2016 godkendte Social- og Sundhedsudvalget værdighedsinitiativerne for 2017. Gribskov Kommune har i 2016 og 2017 modtaget ca. 8,9 mio kr. hvert år til værdighedsinitiativer.

For 2018 skal de politisk godkendte initiativer fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet senest den 1. november 2017. Gribskov Kommune forventer at få ca. 9 mio. kr. fra puljen i 2018 i henhold til fordelingsnøglen.

Initiativer 2018
Social- og Sundhedsudvalget har allerede via tidligere års Ældrepuljer og Værdighedspuljer igangsat en række initiativer, som nu er gået i drift og anbefales fortsat. De initiativer, der ikke foreslås videreført i nedenstående, er initiativer, der alene har været 1-årige, f.eks. midler til specialiserede hjælpemidler, midler til yderligere mad- og ernæringsprojekter samt midler til implementering af værdighedspolitikken. Midlerne til disse initiativer i 2017 er anvendt, og der skønnes ikke behov for en videreførelse af disse initiativer.

Med udgangspunkt heri foreslås det, at værdighedsmidlerne for 2018 udmøntes i følgende initiativer:

Nr. Beskrivelse Initiativet er: Beløb Kriterium i værdigheds- politikken Effekt
1. Holbohave - drift. Igang-
sat i 2016.
2.700.000 kr. Livskvalitet
Selvbestemmel-se
FOREBYGGELSE OG TRYGHED
Sikrer øget livskvalitet for borgere med demens og deres pårørende samt udsætter behovet for en plejecenterbolig/ aflastning.
2. Faste læger på plejecentre
Forstærket indsats for at undgå, at ældre (gen)indlægges.
Igang-
sat i 2017.
870.000 kr. Livskvalitet
Kvalitet, sammenhæng og tværfaglighed i plejen
En værdig død
FOREBYGGELSE
Sikrer kontinuerlig og ensartet lægefaglig kompetence på plejecentrene og på de midlertidige pladser. Ordningen kører til glæde for plejecentre, læger og beboere. Midlerne supplerer de afsatte satspuljemidler (135.000 kr. i 2018).

Forslaget er anbefalet fortsat af Ældrerådet på uændret niveau.
3. Aktiviteter, som understøtter den enkeltes livskvalitet
1. Besøg før indflytning på plejecentre.
2. Informations- møde til Borgere om Seniorlivet.
3. Hjælp til pasning af kæledyr i hjemmet.
Igang-
sat i 2016.
400.000 kr. Livskvalitet
Selvbestemmel-se
Kvalitet, sammenhæng og tværfaglighed i plejen
Mad og ernæring
En værdig død
TRYGHED OG SELVBESTEMMELSE
1. For at understøtte bedre overgange for borgere, der flytter på plejecenter, er der tilbud om besøg før indflytning for borgere, der bor hjemme eller flytter fra Toftebo til plejecenterbolig.
2. Informationsmøder gennemføres årligt for ”nye” seniorer og informerer bl.a. om spørgsmål vedr. pension, kommunens tilbud til ældre osv.
3. Ældre kan få hjælp til at passe kæledyr i hjemmet, f.eks. under indlæggelse.
4. Visitation til hjælp grundet psykisk belastning ifm kritiske/ livstruende sygdomme/ operationer samt styrket genoptræningsindsats Ny 400.000 kr.

(300.000 kr. til kompetenceudvik-
ling af personalet og 100.000 kr. til en styrket genop-
trænings-
indsats ift de konkrete sygdomsområder)
Livskvalitet LIVSKVALITET
For at sikre livskvaliteten hos borgere, der er ramt af en livstruende sygdom/har været igennem en operation for en livstruende sygdom, skal det være muligt at få visiteret hjælp til den psykiske belastning efter overstået behandling. Hjælpen visiteres til borgeren til håndtering af den psykiske belastning. Vurderingen skal udføres af visitationen, og der er behov for kompetenceudvikling af medarbejderne dels i visitationen og dels i hjemmeplejen på området ift det særlige psykiske fokus. Derudover er der behov for at styrke genoptræningen på området målrettet de enkelte diagnoser.

Forslaget er anbefalet af Ældrerådet.
5. Udskrivningsbesøg indenfor 24 timer Igang-
sat i 2016.
1.000.000 kr. Livskvalitet
Kvalitet, sammenhæng og tværfaglighed i plejen
FOREBYGGELSE
Inden for 24 timer efter udskrivelse fra hospital etableres besøg for borgere, der allerede får hjælp eller vurderes at få behov for hjælp, så det sikres, at den rette indsats tilrettelægges med udgangspunkt i den enkeltes behov i hjemmet. Det kan eksempelvis være at sikre, at der er frisk/nok mad, eller at plejen tilrettelægges til et særligt fokus. Initiativet omfatter 1500 ekstra besøg om året.

Forslaget er anbefalet fortsat af Ældrerådet på uændret niveau.
6. Forebyggende træning for hjemmeboen-
de borgere med (næsten) ingen hjælp & nedsættelse af selvtræner-
kontingent.
1. Sikring af forebyggende træning i dagcentertilbud til borgere med ingen/næsten ingen hjælp.
2. Sikring af at selvtrænerkon-
tingentet fastholdes nedsat til halv pris (281,- kr. pr. år i 2017).
Igang-
sat i 2015.
400.000 kr. Livskvalitet
Selvbestemmel-
se
FOREBYGGELSE
Sikrer forebyggende træning for hjemmeboende borgere, samt sikrer flere selvtrænere, hvilket udsætter behovet for plejeydelser og øger livskvaliteten.

Der er oprettet hold på alle plejecentrene med op til 5 borgere pr. hold a 2 timer pr. uge. 20-25 borgere træner ad gangen pr. uge efter visitation.

Selvtræningsordningen er meget populær og anvendt af mange borgere.

Forslaget er anbefalet fortsat af Ældrerådet på uændret niveau.
7. Forebyggende træning i plejecenter-
tilbud
Etablering af flere træningshold med varieret indhold ift plejecenter-
borgernes ønsker herom, på plejecentrene.
Igang-
sat i 2015.
300.000 kr. Livskvalitet
Selvbestemmel-
se
FOREBYGGELSE
Sikrer bredere træningstilbud og flere hold for beboerne på plejecentrene og dermed livskvalitet og selvbestemmelse.
Plejecentrene har oprettet flere træningshold og har ca. 4 timers træning pr. center pr. uge, hvilket er dobbelt så meget træning, som før initiativet blev igangsat.

Forslaget er anbefalet fortsat af Ældrerådet på uændret niveau.
8. 2 midlertidige pladser på Trongården Igang-
sat i 2014.
600.000 kr. Livskvalitet
Kvalitet, sammenhæng og tværfaglighed i plejen.
TRYGHED OG FOREBYGGELSE
Sikrer midlertidigt ophold hurtigere og tæt på hjemmet og dermed sammenhæng og livskvalitet for de ældre og deres pårørende.
9. 2 aflastnings- pladser for borgere med demens på Trongården Igang-
sat i 2015.
600.000 kr. Livskvalitet
Kvalitet, sammenhæng og tværfaglighed i plejen
TRYGHED OG FOREBYGGELSE
Sikrer aflastning hurtigere og tæt på hjemmet og dermed sammenhæng og livskvalitet for de ældre og deres pårørende.
10. Ernærings-
konsulent
Igang-
sat i 2015
430.000 kr. Mad og ernæring FOREBYGGELSE
Sikrer forebyggelse af (gen)indlæggelser grundet fejlernæring og opfølgning på ældre borgeres ernæringstilstand.

Forslaget er anbefalet fortsat af Ældrerådet på uændret niveau.
11. Lærings- og kvalitetskon-
sulent
Ny 550.000 kr. Kvalitet, sammenhæng og tværfaglighed i plejen LÆRING
For at sikre maksimal læring af tilsyn og best practice på plejecentre og i hjemmepleje ansættes en konsulent 1 år.
12. Tilskud svarende til selvtrænertilskuddet til pensionister, der selvtræ- ner i DGI-træ- ningscentrene, samt flere instruktørtimer ift selvtræ- ning Ny 500.000 kr.
(150.000 kr. til tilskud til træning i DGI-træ-
nings-
centre, 350.000 kr. til flere instruktør-
timer til selvtrænere)
Livskvalitet LIVSKVALITET
Der gives tilskud svarende til selvtrænertilskuddet til pensionister, der selvtræner i DGI-træningscentrene i kommunen. Derudover sikres der flere instruktører på plejecentrene i de timer, der er åbent for selvtræning, som selvtrænerne kan rådføre sig med ift korrekt træning, for derved at undgå skader og ulykker m.v.

Forslaget er anbefalet af Ældrerådet.
13. Mulighed for etablering af kommunalt forebyggelsescenter Ny 250.000 kr. Livskvalitet FOREBYGGELSE
Der ansættes en medarbejder et halvt år til afdækning af mulighederne for etablering af et forebyggelsescenter/ sundhedshus i kommunen, som kan anvendes af patientforeninger til forebyggelse, sundhedspleje og eksternt sundhedspersonale m.fl.

Forslaget er anbefalet af Ældrerådet.
I alt 9.000.000 kr.


Administrationens anbefaling
Ældrerådet og administrationen har i samarbejde udarbejdet anbefalinger til tilbud i Det Nære Sundhedsvæsen. En del af anbefalingerne er foreslået finansieret via værdighedspuljemidler i ovenstående. Der er dermed sammenhæng mellem lokale behov og ønsker og forslag til eksisterende og nye initiativer med værdighedsmidlerne for 2018.
Administrationen anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget godkender udmøntningsinitiativerne for 2018, som de fremgår af skemaet ovenfor. En godkendelse af initiativerne for 2018 vil dels fastholde de mange igangsatte initiativer fra Ældrepuljemidlerne og fra Værdighedspuljemidlerne og dels igangsætte yderligere relevante initiativer. De nye initiativer for 2018 igangsættes primo 2018, mens de allerede igangsatte initiativer fortsættes.

Lovgrundlag
Lov om Social Service, LBK nr. 1284 af 17. november 2015 §81a.

Økonomi
Gribskov Kommune får i henhold til fordelingsnøglen ca. 9 mio. kr. fra værdighedspuljen i 2018.

Høring
Sagen har været til høring i Ældrerådet den 4. september 2017.

Høringssvar fra Ældrerådet:
Ældrerådet anbefaler administrationens indstilling, idet ÆR godkender udmøntningsinitiativerne for 2018, såvel fortsættelse af allerede igangsatte initiativer som igangsættelse af de nævnte nye relevante initiativer.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

 1. godkende forslag til initiativer for 2018, som de fremgår af skemaet i sagen.Beslutning
Udmøntningspunkter 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 tiltrædes.

Vedr udmøntningspunkt 1. Der afsættes her yderligere 550.000 kr. til udvidelse med 2 pladser på Holbohave.

Vedr udmøntningspunkt 11. Dette tiltrædes ikke, midlerne prioriteres i stedet til ekstra pladser på Holbohave, jf. punkt 1.

Vedr udmøntningspunkt 12 beslutter Social- og Sundhedsudvalget at de 150.000 kr. overflyttes til § 79 midlerne, så motionsfremmende foreninger kan søge om midler herfra til at nedbringe udgiften til træning for ældre.

Social- og Sundhedsudvalget beder administrationen belyse følgende yderligere:

 • Mulighederne for flere instruktører ifbm selvtræning på plejecentre (der reserveres 350.000 kr)
 • Muligt behov for flere træningsmaskiner på plejecentrene (der reserveres i alt 150.000 kr)


Vedr udmøntningspunkt 13 beslutter Social- og Sundhedsudvalget at der afsættes 100.000 kr. til at arbejde med scenarier for mulighederne for at etablere et kommunalt sundhedshus. De resterende 150.000 kr afsættes til at belyse behovet for flere træningsmaskiner på plejecentrene jf udmøntningspunkt 12.
71. Tilsynspolitik - tids- og aktivitetsplan
30.00G00 - 2017/23637

Sagsfremstilling
Kommunens tilsynspolitik skal revideres, hvorfor Social- og Sundhedsudvalget får tids- og aktivitetsplan for arbejdet til beslutning.

Baggrund
I henhold til Servicelovens § 151 c skal Kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter § 83. Tilbud efter § 83 dækker personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og støtte samt madservice.

For at få en samlet tilsynspolitik anbefales det endvidere, at inkludere tilsyn med plejecentre, midlertidigt center og træningsområdet efter Sundhedslovens §§ 213.

Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse af tilsyn med tilbud efter Servicelovens § 83 og for opfølgning på tilsynet. Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt følge op på tilsynspolitikken og herunder foretage de nødvendige justeringer i politikken, såfremt der politisk er justeret på serviceniveauet og herunder ændret i kvalitetsstandarderne.
Nuværende tilsynspolitik
Kommunens nuværende tilsynspolitik er fra 2012. Tilsynspolitikken er bygget op efter en helhedsorienteret forståelse af kvalitet, defineret fra tre perspektiver: Den brugeroplevede kvalitet, den organisatoriske kvalitet og den faglige kvalitet.

Brugeroplevet kvalitet handler om borgerens oplevelse af ydelser, service og den måde, som borgeren "mødes på". Oplevet kvalitet sætter fokus på sammenhængen mellem det, som borgeren forventer og det, som borgeren får - og dermed på forventningsafstemning.

Faglig kvalitet handler om at sikre sammenhæng mellem kvalitetskrav til de enkelte ydelser, måden de leveres på, lovgivningskrav og de normer/værdier, som medarbejderne har i forhold til at løse opgaverne.

Organisatorisk kvalitet sætter fokus på arbejdstilrettelæggelse og på, om arbejdsprocesser, dokumentation, IT og samspil understøtter organisationens mål og herunder de politisk vedtagne kvalitetsstandarder.

Rent konkret er det bl.a. kvalitetsstandarderne, delegationsaftalerne, de lovpligtige dokumentationskrav samt en række uddannelsesmæssige krav, der fastsætter det niveau, som servicen og kvaliteten måles og dokumenteres ud fra. Det er dermed alle de lovgivningsmæssige og aftalemæssige krav, der er grundlag for opfølgning på den faktisk leverede service og kvalitet.

Kommende tilsynspolitik
Det foreslås, at den kommende tilsynspolitik bygges op som den nuværende efter den brugeroplevede kvalitet, den faglige kvalitet og den organisatoriske kvalitet.


I henhold til Serviceloven skal politikken indeholde en beskrivelse af kommunens procedurer for udførelse af tilsyn med tilbud, der gives som:

 • personlig hjælp og pleje,
 • praktisk hjælp og støtte og
 • madservice

samt for

 • opfølgning på tilsynet.

Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt følge op på tilsynspolitikken.

Derudover foreslås det, at de i henhold til Sundhedsloven lovpligtige tilsyn med plejecentre, midlertidigt center og træningsområdet samt den samlede tilsyns- og kvalitetsindsats indskrives i politikken af hensyn til den leverandørstruktur, som Gribskov Kommune har på området, for på denne måde at få en samlet tilsynspolitik for hele plejeområdet i kommunen.

På den måde sikres tæt opfølgning og feedback på alle former for tilsyn på plejeområdet, kvalitet og egenkontrol samt efterfølgende læring heraf. Det betyder, at følgende områder også foreslås beskrevet i politikken:

 • Kvalitetsopfølgningsprocedurer ift. handleplaner i plejen.
 • Egenkontrol ift., hvad der konkret skal underlægges leverandørernes egenkontrol, og hvad der efterfølgende skal sendes til kommunen til opfølgning.
 • Strategi-, drifts- og dialogmøder mellem kommunen og leverandørerne, hvor der drøftes indsatser ift. krav, kvalitet, opfølgning m.v.


Det anbefales, at politikken beskriver hvordan, hvor ofte og under hvilke vilkår, der gennemføres tilsyn på alle områder i plejen, herunder i hjemmesygeplejen, således at tilsynet er dækkende i forhold til den leverandørstruktur, som Gribskov Kommune har på området.

Herunder skal politikken tage højde for den praktiske ændring af tilsyn efter Sundhedslovens §§ 213, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed alene foretager såkaldt risikobaserede tilsyn efter loven og dermed ikke længere gennemfører faste tilsyn med plejecentre, midlertidigt center og hjemmepleje m.v. i kommunerne. Det betyder i praksis, at kommunen skal sikre et tættere tilsyn med plejecentre, midlertidigt center, træningsområdet og hjemmeplejen.

Hovedformålet med tilsynspolitikken skal udover tilsyn og opfølgning fortsat være læring af hændelser og aktiviteter med det formål at sikre overholdelse af vedtaget kvalitet og serviceniveau og for at holde antallet af afvigelser herfra på et minimum, til glæde for borgere og personale.

Tids- og aktivitetsplan
For at kvalificere det mere præcise indhold i den kommende tilsynspolitik er der behov for en række afklaringer af behov og muligheder, som bedst gennemføres i dialog med relevante interessenter. Det vil f.eks. skulle afklares, hvor mange uanmeldte tilsyn der er behov for, for at sikre at den leverede kvalitet er i overensstemmelse med den politisk besluttede, og der er behov for at drøfte formålet med de enkelte indsatser for at sikre, at lovgivningen vedr. tilsyn dækkes.


Dermed foreslås følgende tids- og aktivitetsplan for arbejdet med tilsynspolitikken:

Aktivitet Deadline
Ældrerådet forelægges tids- og aktivitetsplan med henblik på input til SSU Ældrerådsmøde den 4. september 2017
Social- og Sundhedsudvalget drøfter tilsynspolitik med Ældrerådet 5. september 2017
Social- og Sundhedsudvalget forelægges tids- og aktivitetsplan til godkendelse Social- og Sundhedsudvalgsmøde den 19. september 2017
Fælles dialogmøde med relevante interessenter om indholdet i tilsynspolitikken:
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Ældrerådet
 • Handicaprådet
 • Leverandørerne
I perioden fra 20. september - 10. oktober 2017
På baggrund af dialogmødet laves skitse til indhold i politikken med politikkens hovedtræk Fra 10. oktober - 20. oktober 2017
Social- og Sundhedsudvalget forelægges skitse til indhold i politikken til godkendelse Social- og Sundhedsudvalgsmøde den 7. november 2017
Politikken skrives Fra 8. november - 1. december 2017
Høringsperiode December 2017 - 15. januar 2018 (7 uger)
Politikken justeres på baggrund af evt. høringssvar Fra 16. januar - 23. januar 2018
Tilsynspolitikken forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse Februar 2018.

*Der er ikke noget Social- og Sundhedsudvalgsmøde i december måned, hvorfor det ikke kan nås at forelægge Social- og Sundhedsudvalget den endelige politik, inden den sendes i høring.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget dels godkender, at der udarbejdes en samlet tilsynspolitik for hele plejeområdet i kommunen, og dels godkender den foreslåede tids- og aktivitetsplan for revision af tilsynspolitikken. Det vurderes at være centralt at få inddraget alle relevante interessenter i fastlæggelse af politikkens indhold, herunder vægtning af fokus i politikken, for at sikre at politikken bliver både dækkende for den leverandørstruktur, som Gribskov Kommune har og samtidigt operationel, så den i praksis kan gennemføres.


Lovgrundlag
Lov om Social service, LBK nr. 369 af 18/04/2017.
Sundhedsloven, LBK nr. 1188 af 24/09/2016.

Økonomi


Høring
Sagen har været i høring hos Ældrerådet på møde den 4. september 2017.

Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet kan godkende,

 1. at der udarbejdes en tilsynspolitik for Gribskov Kommune, men Ældrerådet er usikker på, om det skal være en samlet tilsynspolitik for hele plejeområdet, idet dette ikke er tilstrækkeligt belyst.
  På baggrund af en gennemgang af tids-og aktivitetsplanen har Ældrerådet bemærket, at leverandørerne skal deltage i dialogmødet. I forbindelse med en drøftelse af indholdet i tilsynspolitikken opfatter Ældrerådet ikke leverandørerne som relevante interessenter.
 2. Den af administrationen foreslåede tids- og aktivitetsplan for revisionen af tilsynspolitikken kan godkendes til og med den 10. oktober. Derefter er tidsplanen for stram.
  Ældrerådet anbefaler, at der indledes et samarbejde omkring den nye tilsynspolitik på linie med det positive samarbejde, vi har haft om emnet ”Det nære sundhedsvæsen”.Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at:

 1. godkende, at der udarbejdes en samlet tilsynspolitik for hele plejeområdet i kommunen.
 2. godkende tids- og aktivitetsplanen for revision af tilsynspolitikken.Beslutning
1. Tiltrådt.
2. Tiltrådt at der laves en revideret tids- og aktivitsplan med følgende ændringer:

 • Tidsplanen følges frem til og med 20. oktober, og tilpasses så den endelige politik er færdigudarbejdet april 2018.
 • Leverandørene indgår ikke i dialogmødet.
 • Administrationen samarbejder med Ældrerådet omkring udarbejdelsen af tilsynspolitikken.
 • Udformning af kontrolenhed indtænkes i tilsynspolitikken.
72. Sundhedspolitik 2017
29.00G00 - 2016/29741

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget får sagen for at afgive en anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet om vedtagelse af ny sundhedspolitik.

Baggrund
Forebyggelsesudvalget fra 2016 havde i sit kommissorium fået til opgave at udarbejde en tværgående sundhedspolitik. Politikken skal række 10 år frem og sætte ramme og retning for, hvordan kommunen skal tilrettelægge indsatser, der giver effekt i forhold til de største, kendte sundhedsudfordringer i Gribskov Kommune.

Som følge af budgetaftale tiltrådt af Byrådet den 30. november 2016 blev Forebyggelsesudvalget nedlagt, og udvalgets opgaver flyttet til Social- og Sundhedsudvalgets opgaveportefølje. Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 11. januar 2017 procesplan for politikkens tilblivelse.

Sundhedspolitikken har nu været i høring i Børneudvalget, Teknisk Udvalg, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og hos Social- og Sundhedsudvalget selv på fagudvalgsmøder i august. Dertil har politikken været i offentlig høring i perioden 17. august til 4. september.

Sagen kommer derfor nu på dagsordenen for at beslutte sundhedspolitikken endeligt.

Formål og afsæt for politikken
Formålet med sundhedspolitikken er at sætte en ramme for kommunens arbejde med sundhed. Sundhedspolitikken skal omsættes i efterfølgende politiske beslutninger i fagudvalg - og i handlinger, som medarbejderne udfører i samarbejdet med borgerne. Politikken handler dermed om den måde, kommunen arbejder sundhedsfremmende på.

Det er der i Grib livets nærmiljøer gjort erfaringer med gennem to år. På den baggrund er der udformet et sæt principper, som sundhedspolitikken bygger på. Principperne er:

 1. Sundhedsfremme og forebyggelse er en del af vores kerneopgave
 2. Sundhedsarbejdet er en fælles opgave
 3. Vi skaber sundhed der, hvor borgerne færdes (settingtilgang)
 4. Sundhedsarbejdet skal være effektbaseret


Den nye sundhedspolitik står således på disse principper fra Grib livet - uanset hvordan målsætningerne udmøntes i praksis, foregår arbejdet med sundhedsfremme på denne måde.

Dertil har Social- og Sundhedsudvalget besluttet 3 overordnede temaer, som sundhedspolitikken skal beskæftige sig med:

 1. Tidlig indsats
 2. Mental trivsel
 3. Lighed i sundhed


I politikken foldes temaerne ud, og der defineres målsætninger under hvert tema jf. bilaget.

Høringssvar
Høringsperioden er som nævnt nu slut, og Center for Social og Sundhed har modtaget 15 høringssvar. Svarene fremgår af oversigten herunder. De ændringer, som høringssvarene har givet anledning til, er markeret med rødt i Sundhedspolitikken i bilag 1.

Høringspart
Svar
Administrationens bemærkning
Børneudvalget Sprogbrugen bør generelt justeres, og målsætningerne bør være klarere og mere konkrete og mere handlingsrettede. Gerne suppleret med en egentlig handlingsplan og et årshjul.
Udtrykket "blande sig" må gerne erstattes med "hjælpe" eller "tage ansvar for".
Teksten "Du vil lægge mærke til, at de nogle gange krydser hinanden, men du vil forhåbentlig også forstå, at de alle tre er nødvendige for at nå vores mål om at skabe rammerne for et langt og sundt liv for dig – uanset hvem du er" på side 5 er erstattet med følgende tekst:
"De tre veje krydser nogle gange hinanden, men de er alle tre nødvendige for at nå vores mål om at skabe rammerne for et langt og sundt liv for dig – uanset hvem du er".

Udmøntning af politikken i konkrete handleplaner sker med det nye Byråd i første halvår af 2018 jf. herunder i afsnittet "Næste skridt".

Formuleringen "blande os" er erstattet med "hjælpe".
Teknisk Udvalg Udvalget tiltræder det indholdsmæssige i sundhedspolitikken, men bemærker at sproget er formanende. Der ønskes endvidere konkrete tiltag. Se foregående.
Kultur- og Idrætsudvalget
 • Udkastet mangler politisk mål og retning.
 • Under temaet "Tidlig indsats" er beskrevet, at Gribskov Kommune bl.a. skal "blande os, når vi ser noget der bekymrer os i forhold til andres sundhed. Udvalget mener, at der bør bruges et andet ord end "blande os".
Se foregående.
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ønsker en anden formulering end: "at blande sig". Se foregående.
Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget har ikke yderligere bemærkninger til den fremlagte politik.
Handicaprådet Handicaprådet bakker op om budskabet i Sundhedspolitikken.

Handicaprådet bakker op om ideen om at samle op på realisering af politikken gennem årlige møder. Rådet foreslår, at sådan et årligt møde for et mere afgrænset tema, så drøftelser kan fokuseres.

Handicaprådet bemærker, at forebyggelse forudsætter, at de forskellige tilbud er tilgængelige for alle.

Handicaprådet henstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet om at tage aktiv stilling til, hvilken rolle Sundhedspolitikken skal spille i forhold til andre politikker, og at det indskrives i beslutningen. Så det bliver tydeligt, at Sundhedspolitikken skal spille sammen med for eksempel Handicappolitikken og Idrætspolitikken, men at den ikke kan erstatte dem.

Rådet bemærker godt billedemateriale, med fine sigende billeder, men foreslår, at der arbejdes yderligere med opsætning, skrifttyper m.v.
Ældrerådet Ældrerådet anbefaler, at hele processen (pkt. 1 og 2) afventer det nye byråd og planlægges og udmøntes lige som punkt 3.
Aleris Det er en meget flot Sundhedspolitik med rigtig gode intentioner og et flot Layout.
Det eneste, vi umiddelbart tænker savnes, er en beskrivelse af, hvordan politikken skal udmøntes mere konkret.
Se afsnittet "Næste skridt".
Frivilligcenter Græsted Se bilag 2
Kræftens Bekæmpelse Gribskov Se bilag 3 Se afsnittet "Næste skridt".
FLU Stabe Se bilag 4 Med Kommunikationssporet og Medarbejdersporet under Grib livet vil der blive arbejdet med de pointer, som FLU Stabe løfter i deres høringssvar.
FLU Teknik og Erhverv Medarbejder siden oplyser, at de ser Sundhedspolitikken som et godt tiltag, der tilgodeser både borgere og medarbejdere i kommunen.

FLU TE tilslutter sig de fire principper og ikke har yderligere kommentarer hertil.
FU Børn, Unge, Kultur, Fritid og Turisme Se bilag 5 Vedr. billeder:
De valgte billeder følger indholdet i teksten. Billedet af et barn, som bliver løftet, handler ikke om løft af børn i dagtilbud.

Vedr. målgruppen:
Målgruppen er alle dvs. både alle borgere samt medarbejdere i Gribskov Kommune. Politikken har fokus på Lighed i sundhed og udtrykker hermed, at den nye politik også skal understøtte sundhed for udsatte borgere. Den sundhedsfremmende tilgang knyttet til kerneopgaverne, rummer muligheden for at motivere borgerne, der hvor vi møder dem.

Vedr. serviceniveau:
Sundhedsfremme og forebyggelse skal indgå i kerneopgaverne og er en tilgang til opgaveløsningerne, som ikke indebærer nye tiltag.

Vedr. besparelse på kost:
Sundhedspolitikken har ikke forholdt sig til konkrete sundhedstilbud, men alene til overordnede målsætninger.

Vedr. inddragelse af chefniveau:
Udkastet til politikken er udarbejdet via samskabelse på en workshop, hvor chefniveauet fra de fem forvaltningsområder deltog. Desuden har koncernledelsen været styregruppe for politikken.
FU Social, Sundhed, Borgerservice og Beskæftigelse FU bakkede op om sundhedspolitikken og de 4 bærende principper.

Ledelsen bekræfter, at sundhedspolitikken udrulles trinvist, så man bygger videre på de sundhedsfremmende tiltag, vi allerede arbejder med.

Medarbejdersiden tilkendegav, at det er vigtigt at sikre, at der følger ressourcer med, da det kræver nogle ressourcer at udmønte sundhedspolitikken, og derfor ikke kan gøres udgiftsneutralt.
Se afsnittet "Næste skridt".
Attendo Jeg synes, det er en sundhedspolitik med gode og vigtige temaer.

Der, hvor det beskrives, at medarbejderne i Gribskov Kommune er opmærksomme på fælles ansvar og tværfaglighed, kunne jeg godt tænke mig, at det inkluderede de leverandører, som kommunen har aftaler med, så det bliver tydeligt, at vi som leverandører også er opmærksomme på de ting og arbejder efter dem.

Vi er selvfølgelig klar over, at der formentlig bliver igangsat nogle initiativer for at leve op til politikken, og vi vil anbefale, at vi involveres i eventuelle implementeringsopgaver i god tid, og at ansvar og opgavefordeling er tydeligt, så vi sikrer, at det bliver gode processer til gavn for borgerne.
Der er tre steder i politikken tilføjet ordet "leverandører".Processen til udvikling af ny sundhedspolitik
Afsættet for politikudviklingen er Budgetaftale 2017-2020. Beslutningen er udmøntet i følgende overordnede trin:

Trin 1: Udvikling af politik på overordnet målsætningsniveau via samskabelsesproces på
workshop den 6. juni 2017.

Trin 2: Udmøntning af politik via Grib livets pilotprojekter i de fire eksisterende nærmiljøer i
2017 – implementeringen bygger videre på allerede igangværende aktiviteter.

Trin 3: Plan for konkret udmøntning i handleplaner for nye indsatser i 2018 og frem via
”indsatspakker” – når data fra ny Sundhedsprofil og budgetforudsætninger kendes.

Trin 1 er afviklet ved en workshop på Bymosehegn den 6. juni 2017 med deltagelse af politikere fra Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Teknisk Udvalg og Børneudvalget samt chefer og medarbejderrepræsentanter fra tilhørende fagområder. Dertil deltog repræsentanter fra:

 • Frivilligcenter Helsinge
 • Frivilligcenter Græsted
 • Ældrerådet
 • Handicaprådet
 • Idrætsrådet
 • PlejeGribskov
 • Aleris
 • Attendo
 • Lokalforeningsrådet
 • Produktionsskolen


I alt deltog 60 personer i workshoppen, hvor deltagerne fordelt i 6 grupper udviklede målsætninger for de 3 temaer.

Dette arbejde blev samlet af administrationen i et udkast til ny sundhedspolitik, som er det, der nu har været i høring. Ved høringen i de nævnte fagudvalg bad Social- og Sundhedsudvalget om, at de enkelte udvalg forholdt sig til, hvordan de kan støtte op omkring sundhedspolitikken på deres eget fagområde.

Trin 2 i ovennævnte proces fandt sted på fagudvalgsmøder i august og september, hvor Social- og Sundhedsudvalget behandlede udrulningsforslag og sendte anbefalinger til relevante fagudvalg videre til beslutning i september 2017. Ved at bygge videre på de eksisterende nærmiljøer er det tanken, at den sundhedsfremmende metode "breder sig som ringe i vandet" i en bottom-up tilgang (setting), som Grib livet netop hele tiden har bygget på. Derved implementeres sundhedspolitikken, mens den laves - en prioritering, som Forebyggelsesudvalget lagde stor vægt på.

Næste skridt
Social- og Sundhedsudvalget har prioriteret at udvikle en meget overordnet sundhedspolitik, som peger på en ramme og retning - både for hvilke områder, Gribskov Kommune skal arbejde inden for, og for hvordan medarbejderne skal arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse.

Konkretisering og prioritering inden for denne ramme og metode sker i Trin 3 i handleplaner eller "indsatspakker", hvor politikken sammen med det nye Byråd i første halvår af 2018 foldes ud med konkrete indsatser og underliggende succeskriterier. Dette er valgt af to årsager:

 1. I marts 2018 udkommer Regionen med den nye sundhedsprofil, som viser, hvor kommunerne har de største sundhedsudfordringer. En konkretisering af politikken i indsatser inden for de overordnede temaer bør derfor vente, til vi modtager helt opdaterede tal. De tal, der pt. er tilgængelige, er fra 2013, og de er meget overordnede, når vi ser på kommunetal - det er fx ikke muligt at se, om Gribskov Kommunes rygere er unge eller ældre, kvinder eller mænd. I forbindelse med dataindsamlingen til den nye profil bevilgede Social- og Sundhedsudvalget midler til at oversample - dvs. udsende spørgeskema til dobbelt så mange borgere som ved sidste undersøgelse. Dertil støttede administrationen massivt op om undersøgelsen via en kommunikationskampagne, som betød, at Gribskov Kommune fik en svarprocent på 56 mod 41 sidste gang. Derfor forventer administrationen at få en mere specifik og detaljeret information om Gribskovborgerne end i sundhedsprofilerne fra 2010 og 2013 - og dermed et langt bedre grundlag for at udmønte sundhedspolitikken i konkrete handleplaner.
 2. Det er det nye Byråd, som skal arbejde med sundhedspolitikken de næste 4 år og dermed det nye Byråd, der skal have ejerskab for indsatser og prioriteringer.


Center for Social og Sundhed forbereder i efteråret 2017 Trin 3 i samarbejde med alle fagcentrene.

Byrådet vil hvert år i forbindelse med budgetforhandlingerne drøfte, om sundhedspolitikken virker efter hensigten. Dette for at efterleve ambitionerne og sikre et kontinuerligt arbejde med sundhedsfremme. Dertil vil alle forvaltningsområder i Gribskov Kommune fokusere på sundhedsfremme i opgaver, hvor det giver mening for borgerne - i dialog og samarbejde med aktører i lokalsamfundet.


Lovgrundlag
LBK nr. 1188 af 24/09/2016 om sundhedsloven § 119
Udmøntning af Budgetaftale 2017-2020

Økonomi
Der er afsat 60.000 kr. fra Social- og Sundhedsudvalgets forebyggelsespulje til at udvikle sundhedspolitikken.

Høring
Sundhedspolitikken har været i offentlig høring i perioden 17. august til 4. september 2017.

Politikken har desuden været i høring på Ældrerådets møde den 4. september 2017 og på Handicaprådets møde den 6. september 2017.


Bilag
Bilag 1: SSU 19.09.2017: Sundhedspolitik 2017 (dok.nr. 2016/29741 066)

Bilag 2: SSU 19.09.2017: Høringssvar fra Frivilligcenter Græsted (dok.nr. 2016/29741 067)

Bilag 3: SSU 19.09.2017: Høringssvar fra Kræftens Bekæmpelse Gribskov (dok.nr. 2016/29741 068)

Bilag 4: SSU 19.09.2017: Høringssvar fra FLU Stabe (dok.nr. 2016/29741 070)

Bilag 5: SSU 19.09.2017: Høringssvar fra FU børn, unge, kultur, fritid og turisme (dok.nr. 2016/29741 072)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at

 1. tiltræde udkast til ny Sundhedspolitik
 2. beslutte, at den nye Sundhedspolitik erstatter den gamle Sundhedspolitik fra 2007 samt Forebyggelsesstrategien fra 2009Beslutning
1. - 2. Anbefalet
Social- og Sundhedsudvalget anbefaler at teksten omkring "...at vi kan se frem til flere år med sygdom og skavanker.." ændres.

73. KKR Hovedstaden - Rammeaftale 2018
00.01Ø00 - 2017/23955

Sagsfremstilling
Børneudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget får denne sag for at give en anbefaling til Byrådet om at:

 1. Godkende Rammeaftale for 2018 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.
 2. Godkende de opstillede fælles mål, som er en udløber af Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2017.
 3. Beslutte taksterne for 2018 på de af Gribskov Kommunes sociale tilbud, der er omfattet af Styringsaftalen, samt på de tilbud der ikke er omfattet af Styringsaftalen.


Baggrund
Det er kommunernes ansvar at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet på såvel børne- og ungeområdet som voksenområdet.
Som følge heraf har kommunerne ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.
Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

KKR Hovedstaden har på møde 14.06.2017 indstillet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2018.

Kommunernes frist for behandling af Rammeaftale 2018 er den 2. oktober 2017.

Styringsaftalen i Rammeaftale 2018
Formålet med Styringsaftalen er at lægge rammerne for kapacitet og priser i de tilbud, der er omfattet af aftalen, med klare og konkrete spilleregler, der kan understøtte dialogen mellem kommuner og driftsherrer.
Nyt i Styringsaftale 2018
Der er ændringer i lovgivning og praksis, der har givet anledning til enkelte nye elementer i Styringsaftalen:

 • Der er præciseringer vedrørende principperne for anvendelse af flere takstniveauer i samme tilbud. Et differentieret niveau for takster kan med fordel anvendes i tilbud, der har borgere med forskellige behov, og dermed opstår der bedre sammenhæng mellem konkret indsats og pris. På Gribskov Kommunes tilbud til voksne med autisme anvendes et differentieret takstniveau.
 • Opsigelsesvarslet for specialundervisningstilbud og STU ændres fra løbende måned plus 90 dage til løbende måned plus 30 dage, således at der er overensstemmelse med øvrige tilbudstyper. Ændringen foretages for at skabe ensartethed mellem de forskellige tilbud, der er omfattet af styringsaftalen.
 • Proceduren for håndtering af beboernes egenbetaling i tilbud efter Servicelovens §§ 107-110 er blevet justeret. Håndteringen af egenbetaling blev ændret fra og med 2017, og denne justering er en udløber af det første års konkrete erfaringer med de nye procedurer.


Aftale om prisudvikling
Der er indgået en flerårig aftale om prisudvikling for 2017 og 2018, som består i, at udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud til og med 2018 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 2 % i forhold til pris- og lønniveauet i 2014.
I forhold til overholdelse af aftalen tages der højde for den allerede realiserede prisudvikling i perioden 2014 til 2016.

I perioden 2014 til 2016 reduceredes taksterne i Gribskov Kommune samlet set med 1,2 %, og der resterer således 0,8 % point, hvis aftalen skal overholdes.
Med takstoplægget for 2018 reduceres Gribskov Kommunes takster på de tilbud, der er omfattet af Styringsaftalen med 5,1 % i perioden 2016 til 2018. Gribskov Kommune har således mere end overholdt reduktionskravet, og der har det til trods været mulighed for at foretage væsentlige opjusteringer i taksterne.
Det må forventes, at de store reduktioner i 2017 og 2018 vil indgå i de kommende års reduktionskrav, hvilket giver Gribskov Kommune en vis sikkerhed.

Derudover er det aftalt, at der skal arbejdes hen imod en overheadprocent på 6 %, som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét ved udgangen af 2017. Gribskov Kommunes overheadprocent bliver netop 6 % i 2018.

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018
Formålet med Udviklingsstrategien er at fastsætte hvilke tilbudstyper, temaer og målgrupper, der skal være i fokus baseret på udviklingstendenser, udviklingsperspektiver og generelle behov på området.

Kommunerne i hovedstaden oplever generelt en fin sammenhæng mellem udbud af pladser og efterspørgsel af pladser, hvilket bevirker, at der ikke er behov for regulering.Udviklingen indenfor målgrupperne er især præget af en støt stigning i antal borgere særligt på to områder, som derfor er udvalgt som fokusområde i forbindelse med det tværgående samarbejde og koordination i 2018:

 • Børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og ADHD: Kommunerne oplever et øget behov for autismespecifikke tilbud, og flere kommuner forventer, at de vil få behov for at udvikle nye og alternative tilbud.
 • Ældre med handicap og psykiske lidelser og behov for sundhedsfaglige indsatser: I takt med at borgere i denne målgruppe bliver ældre, stiger behovet for sundhedsfaglige ydelser, fordi aldring og aldersrelaterede sygdomme forekommer hyppigere. Dette kan overskygge behovet for pædagogiske indsatser og stiller krav om nye kompetencer og en højere tværfaglighed end tidligere.


Netop den sidste gruppe af borgere har Gribskov Kommune et særskilt fokus på, og der arbejdes på at etablere et dertil egnet tilbud, der kan håndtere denne komplekse opgave. Elementet indgår i den boligstrategiske handleplan, der blev præsenteret på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 25. april 2017.

Fælles indsatsmål
Et særligt tema i Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2017 var udarbejdelse og implementering af fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet med det ønske at fokusere på områder, hvor kommunerne yder en betydelig fælles indsats. Dette arbejde har medført formulering af tre fælles mål.

Når de tre fælles mål er blevet politisk godkendt, vil de udgøre rammen for samarbejdet i regi af Rammeaftalen i perioden 2018-2021. For at tydeliggøre dette, vil målene blive integreret i Rammeaftale 2019.

Herunder i overskriftform en præsentation af de fælles mål:

 1. Vi vil styrke kommunernes forudsætninger for at give børn, unge og voksne med højt specialiserede behov adgang til de nødvendige højt specialiserede tilbud og kompetencer.
 2. Vi vil forpligte hinanden på at samarbejde, både fagligt og økonomisk, om de tværgående højt specialiserede tilbud i hovedstadsregionen.
 3. Vi vil arbejde målrettet med, at alle højt specialiserede tilbud har et fast fokus på at anvende og udvikle "bedste praksis" med henblik på effektive indsatsforløb baseret på høj faglighed og størst mulig omkostningseffektivitet.


Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler Børneudvalget og Social- og Sundhedsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende Rammeaftale 2018 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, at godkende de tre fælles indsatsmål samt at godkende taksterne for de sociale tilbud for 2018.


Lovgrundlag
Serviceloven (LBK nr 369 af 18/04/2017) § 6.

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde (BEK nr. 1631 af 16/12/2016).

Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (BEK nr. 1674 af 16/12/2016).


Økonomi
Der har i forbindelse med takstarbejdet været en gennemgang af de enkelte budgetposter, og der er på den baggrund blevet foretaget nødvendige justeringer.
Herunder følger en beskrivelse af de særlige forhold, der har haft betydning for taksterne for 2018.

Ahornparken
Da flere beboere på Ahornparken ikke kan rummes indenfor den eksisterende takst, er der indgået aftaler om ekstra støttetimer, de såkaldte særtakster. Indtægterne fra disse særtakster udgør i 2017 i alt 1,8 mio. kr. Da der ikke er tilsvarende ekstra omkostninger i forhold til omkostningerne i basistaksten, betyder det, at de ekstra støttetimer til dels ydes indenfor rammerne af basistaksten, og der foregår således dobbelt dækning for omkostningerne. I forbindelse med takst 2016 blev grundnormen hævet svarende til overskuddet på særtaksterne. Da dette har medført store overskud i 2016 og 2017, rulles denne ændring tilbage med forventning om langsigtet balance mellem indtægter og udgifter. Dog foretages en efterregulering på 1,1 mio. kr. i 2018 grundet de store overskud i 2016 og 2017. Dette jf. principperne for takstregulering i KKR Styringsaftalen.
Der er samtidig skabt rum for en mindre opnormering af grundnormen i basistaksten.

Kobbel Husene
Der har historisk været store udfordringer med at holde omkostningerne nede på Kobbel Husene og særligt på Gydevej 15 med store underskud til følge. I 2016 lykkedes det imidlertid at genoprette økonomien og indhente et stort underskud til trods for borgerafgang på både Gydevej 15 og Kirkeleddet 6. Denne borgerafgang bevirkede, at der grundet reglerne for anvendelse af belægningsprocenten blev budgetteret med et underskud på ca. 1,8 mio. kr. i 2017. Den nuværende budgetopfølgningprognose viser et overskud på 0,8 mio. kr., dvs. et resultat der er 2,6 mio. kr. bedre end budgetlagt. Det forventede resultat betyder samtidig, at der for første gang længe kan lægges op til at overføre et overskud. Det er særligt udgifter til de relativt dyre eksterne vikarer, der er skåret væk.

Rengøring Gydevej 15 og Kirkeleddet 6
Der er blevet konstateret mangelfuld rengøring på beboernes værelser og fællesarealer på Gydevej 15, og beboernes kan ikke grundet deres generelle funktionsniveau varetage denne rengøring. Det er derfor besluttet at benytte en del af de generelle omkostningsreduktioner på at indlægge rengøring af bolig- og fællesarealerne i taksten. Der er indhentet tilbud på dette, og den ekstra rengøring påtænkes at blive implementeret i efteråret 2017.
På Kirkeleddet 6 foretages allerede i dag rengøring af beboerlejligheder, men rengøringsbudgettet dertil har ikke været tilstrækkeligt. En del af omkostningsreduktionen på Kirkeleddet 6 anvendes til at øge dette budget.

Reparation og vedligehold
Den vejledende norm for dette jf. KKR Styringsaftalen er, at der indlægges 2 % af driften som reparation og vedligehold. Der har tidligere været indlagt et budget på 1 % af driften til dette, samt et yderligere vedligeholdelsesbudget på tilbud der drives i kommunens egne bygninger. Dette ændres i 2018, således at der indlægges 2 % af driften på tilbud, der drives i kommunens egne bygninger. For øvrige tilbud er der foretaget konkrete vurderinger, idet der er stor forskel på vedligeholdelsesforpligtelsen i lejede bygninger.
Budgettet til vedligehold af kommunens egne bygninger overføres hvert år til Center for Byer, Ejendomme og Erhverv, og der er overførselsadgang af vedligeholdelsesmidler imellem årene.Velfærdsteknologi
Da Gribskov Kommune mere end overholder de udmeldte reduktionskrav, er det besluttet i forbindelse med takst 2018 at indlægge midler til velfærdsteknologiske hjælpemidler i taksterne. Der er indlagt 5.000 kr. pr. borger i hvert af botilbuddene, i alt 660.000 kr. på tværs af tilbud.

Velfærdsboliganalysen
Der er udarbejdet en boligstrategisk handleplan med henblik på dels at sikre optimal udnyttelse af pladser på det sociale tilbudsområde, og dels at undgå unødige udgifter til tomgangshusleje. Der pågår et stort arbejde med at få udmøntet den boligstrategiske handleplan i konkrete løsninger.

Gribskov Specialbørnehave
Der er indlagt en reduktion i taksten for Gribskov Specialbørnehave på 0,5 % efter pris- og lønfremskrivning. Der gøres opmærksom på, at der vil kunne komme ændringer til dette i forbindelse med budgettets endelige godkendelse medio oktober.

Overholdelse af KKR reduktionskrav
Herunder er indsat et skema, der viser udviklingen i udgifter pr. dag fra 2016 til 2018.
Den første grå kolonne viser udviklingen i udgifter fra 2016 til 2018, den anden grå kolonne viser, hvor meget det pågældende tilbud "fylder" målt på økonomisk volumen. Den tredje kolonne kombinerer de to første kolonner, og måler den vægtede udgiftsudvikling.Som det ses, har der samlet set været en reduktion i udgifter i perioden 2016 til 2018 på i alt 5,1 %. Idet Gribskov Kommune i perioden 2014 til 2016 reducerede med i alt 0,8 %, er reduktionskravet på 2 % i perioden 2014-2018 således mere end realiseret.

Tilbud ikke omfattet af styringsaftalen
De ikke døgndækkede botilbud under Voksenstøtte (Søfryd og Ahornstien) og GBS Kobbelhusene (Kirkeleddet 10-20, Hestehavn og Haragergård), Misbrugsbehandlingen og aktivitets- og samværstilbuddene Klubben og Mødestedet, er ikke omfattet af Styringsaftalen, og indgår således ikke i beregningen af reduktionskravet. Taksterne for disse tilbud skal dog politisk vedtages og indgår derfor i bilag 1.


Høring
Handicaprådet har behandlet sagen på deres møde den 6. september 2017. Rådet gav følgende høringssvar:

Handicaprådet læste Rammeaftale og fælles mål med stor bekymring.

Rådet oplevede sig hensat mange år tilbage i tiden; fordi fælles mål er så vage, som om samarbejde på tværs af kommunegrænser først skulle begynde, og man ikke kunne blive enig om andet end en meget overordnet erklæring, at man vil samarbejde.

Handicaprådet bemærker med bekymring, at det kan være tegn på, at kommunerne ikke magter opgaven. Rådet er bekymret for, at den ekspertise, som er nødvendig for en vellykket og effektfuld indsats, er forduftet.

Rådet savner visioner. Rådet savner også - som supplement eller som "trin for trin vej til at realisere visionerne" - nogle konkrete mål, der bliver realiseret til gavn for borgerne.

Bilag
Bilag 1: Takstoversigt 2018 (dok.nr. 2017/23955 002)

Bilag 2: Rammeaftale 2018 (Rammeaftalen indeholder både Styringsaftale og Udviklingsstrategi) (dok.nr.: 2017/23955 001)

Til særlig interesserede
Er man interesseret i at læse bilag til rammeaftalen, kan man læse dem på hjemmesiden www.rammeaftale-h.dk

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget og Social- og Sundhedsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet,

 1. at godkende Styringsaftale og Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018
 2. at godkende de tre fælles mål, som er en udløber af Udviklingsstrategien for 2017
 3. at godkende taksterne for de sociale tilbud for 2018 (jf. bilag 1)Beslutning
1. - 3. Anbefalet.


74. Udarbejdelse af en samlet ungestrategi for Gribskov Kommune
15.00G00 - 2017/17533

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget behandler sagen for at godkende, at administrationen udarbejder en samlet ungestrategi for Gribskov Kommune.

Strategien udformes, så den formulerer strategiske mål og retning for Gribskov Kommunes ungeindsatser på tværs af beskæftigelses-, social- og sundheds- samt børne- og ungeområdet. Nærværende sag forelægges derfor enslydende for Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, Social- og sundhedsudvalget og Børneudvalget.

Baggrund
På temamøde den 9. juni fik Byrådet en orientering om regeringsudspillet på det forberedende uddannelsesområdet sammen med en gennemgang af de udfordringer, som Gribskov Kommune arbejder med på ungeområdet. Administrationen anbefalede derfor, at der udarbejdes en tværfaglig ungestrategi. Strategien vil inddrage regeringens udspil og sikre implementering af reformen for forberedende tilbud til unge.

Den 10. maj offentliggjorde regeringen udspillet ’Tro på dig selv – det gør vi’.
Regeringsudspillet lægger op til en reform af de forberedende tilbud til de unge, der af forskellige årsager ikke kan tage den lige vej fra grundskole til ungdomsuddannelse. Derudover er der fra regeringens side lagt op til en ny uddannelsespolitisk målsætning om, at 90 pct. af de 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse, mens 10 pct. skal uddannes gennem arbejde.

Regeringen giver i sit udspil kommunerne et mere entydigt organisatorisk ansvar for de unge. Anbefalinger vedrørende en kommunal ungeindsats handler bl.a. om at skabe én indgang for støtte og vejledning for de unge, mulighed for individuel støtte igennem én gennemgående kontaktperson, og om samtidig at skabe en bedre koordinering og samordning af de nuværende støtte- og vejledningsfunktioner.

Sagens forhold
Udfordringer
Relativt få unge i Gribskov Kommune får en ungdomsuddannelse. Denne udfordring har været højt på den politiske og indsatsmæssige dagsorden i flere år. Baggrunden er blandt andet, at lidt over hver fjerde ung i en alder af 21 år ikke har gennemført en ungdomsuddannelse fem år efter afslutningen af folkeskolen. Derudover er ca. 9 pct. af alle unge 18-30-årige i Gribskov Kommune på offentlig forsørgelse. Begge tal ligger over landsgennemsnittet. Langt størstedelen af de ledige unge har ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det vanskeliggør deres muligheder for at opnå selvforsørgelse.

Ungestrategiens målgruppe
Strategien vil omfatte alle unge i Gribskov Kommune fra og med 6. klasse til og med det 29. år, men er særligt målrettet de unge, som er mest udsatte og ikke er i gang med uddannelse eller i job, og som skal hjælpes videre i arbejde og uddannelse.Formål og afsæt for en tværgående strategi
Den primære målgruppe udgør en sammensat gruppe af unge med forskellige grader af faglige, sociale og personlige udfordringer og varierende grader af afklaring om egne fremtidsmuligheder og valg. Denne gruppe af unge kommer i deres afklaring i kontakt med mange forskellige aktører på tværs af kommunens organisering: Grundskolen, uddannelsessystemet, UU-vejledningen, beskæftigelsessystemet, det sociale system og sundhedsvæsenet.

Strategien skal bl.a. formulere en række principper og udgangspunkter, der skal være ledende for de indsatser, som påvirker de unges muligheder for at blive selvforsørgende ved uddannelse eller job. En samlet ungestrategi skal derfor virke på tværs af BØR, SSU og EBU og skabe fælles mål og retning for de kommunale indsatser på området.

Forventede effekter af strategien - hvad skal strategien kunne?
Overordnet skal en samlet tværgående ungestrategi medvirke til at:

  • Flere unge bliver selvforsørgende - dvs. antallet af unge på offentlig forsørgelse nedbringes
  • Hjælpe unge bedre gennem overgangen mellem grundskolen og ungdomsuddannelse eller beskæftigelse
  • Unge oplever færre nederlag i relation til uddannelse
  • Unge i højere grad få et uddannelsesforløb med klar sammenhæng, som understøtter en positiv udvikling af den enkelte unges kompetencer
  • Unge tager det rigtige uddannelsesvalg og herefter formår at fastholde uddannelses- forløbet så frafald og dobbeltuddannelse minimeres
  • Unge via fodfæste på arbejdsmarkedet bliver del af et arbejdsfællesskab ved praktikforløb eller ordinært arbejde, der evt. senere i livet kan omsættes til uddannelse eller direkte til selvforsørgelse.


Dette kan ske gennem:

  • At opstille konkrete mål og veje dertil, som både unge, politikere og aktørerne tæt på de unge kan gennemskue
  • At kvalificere indsatsen ved bedre koordinering og samordning af støtte- og vejledningsindsatser, så der organisatorisk sikres en effektiv koordinering og forankring af de funktioner, der i dag bl.a. varetages af grundskole, UU og jobcentre overfor målgruppen
  • At tilbyde målrettet støtte med udgangspunkt i de unges ressourcer og barrierer; ungestrategien skal tage udgangspunkt i målgruppens behov og forudsætninger på den ene side og ambitionerne for målgruppen på den anden side
  • At involvere erhvervslivet ved en anerkendelse af beskæftigelse og aktiv brug af praktik og ordinært arbejde som en vej til personlig udvikling, motivation, selvforsørgelse og afklaring om uddannelse
  • At integrere sundhedsfremme og forebyggelse i alle de kerneområder, hvor man arbejder med unge.


Tidshorisont for udarbejdelse af strategien

  • 2017: Udarbejdelse af kommissorium, politisk godkendelse af at arbejdet sættes i gang samt udkast til en tværgående strategi
  • 1. kvartal 2018: Politisk proces og udarbejdelse af implementeringsplan
  • 2. kvartal 2018 og frem – (afhængig af regeringens tidsplan for ny forberedende uddannelse): Realisering af strategi.
Undervejs i arbejdet inddrager arbejdsgruppen relevante interessenter, som kan bidrage til strategiens indhold. Relevante interessenter er bl.a.:

 • De unge, som strategien handler om
 • Grundskole
 • Ungdomsuddannelser
 • Forberedende tilbud/produktionsskole
 • Virksomheder
 • Medarbejdere/udskolingen/ungeindsatsen/UU/Fritid og Forebyggelse/Virksomhedsindsatsen/Sundhed.


Administrationens vurdering
Administrationen anbefaler på baggrund af de aktuelle udfordringer og regeringens udspil på området for unge og uddannelse, at udvalget tiltræder, at administrationen udarbejder en samlet tværgående ungestrategi. I strategiarbejdet vil administrationen sikre en tættere koordination af ungearbejdet, som kan betyde anbefalinger om en anden organisering på tværs af fagudvalg og fagcentre, end den kendes i dag, i takt med at kravene til området besluttes nationalt.


Lovgrundlag
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats: LBK nr 1342 af 21/11/2016
Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.: LBK nr 270 af 23/03/2017
Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov: LBK nr 783 af 15/06/2015

Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at tiltræde, at der udarbejdes en tværgående unge-strategi
 2. at tiltræde tids- og procesplanBeslutning
1. - 2. Tiltrådt.
75. Indstillinger til frivilligprisen 2017
18.13G00 - 2017/16974

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning om tildeling af frivilligprisen 2017.

Sagens baggrund
Social- og Sundhedsudvalget stiftede i 2013 en Frivilligpris, hvis formål er at påskønne og vise anerkendelse for den frivillige sociale indsats i kommunen.

Sagens forhold
Frivilligprisen, der er på 5.000 kr., gives til en person, en gruppe, en forening eller en organisation som:

 1. gør en helt særlig indsats inden for det frivillige sociale arbejde
 2. skaber opmærksomhed omkring det frivillige sociale arbejde
 3. samarbejder bredt med andre i lokalområdet (gennem partnerskaber, alliancer eller andre samarbejdsformer)
 4. skaber resultater, der gør en positiv forskel for borgere i Gribskov Kommune


Den særlige indsats skal foregå indenfor kommunegrænsen og komme borgere i Gribskov Kommune til gode.

Social- og Sundhedsudvalget kan til hver en tid beslutte ikke at uddele prisen.

Annoncering om prisen har været i Ugeposten i ugerne 22, 24 og 26, hvor foreninger, grupper og personer har haft mulighed for at fremsende motiverede forslag til modtagere af prisen. Frist for indsendelse af kandidater var 7. august 2017.

Frivilligprisen uddeles, og navnet på prismodtageren offentliggøres i forbindelse med Frivillig Fredag d. 29. september 2017 i Gillelejehallen.

Indstillingsudvalget, som består af 2 repræsentanter for henholdsvis Frivilligcenter Helsinge, Frivilligcenter og Selvhjælp Græsted samt Frivilligt Forum, har d. 18. august 2017 behandlet de indkomne indstillinger til Frivilligprisen. I alt er der modtaget 12 indstillinger.

Indstillingsrådet indstiller i enighed 3 kandidater - i ikke prioriteret rækkefølge - til modtagelse af Frivilligprisen 2017.


Lovgrundlag
LBK nr. 1284 af 17/11/2015. Serviceloven §18 stk 2

VEJ nr. 12 af 15/02/2011, Vejledning om Servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven (Vejledning nr. 1 til Serviceloven) afsnit IX

Økonomi
Servicelovens §18 Pulje 1: Igangsættelse af nye aktiviteter, herunder éngangsaktiviteter. puljen kan søges løbende.Bilag
Bilag til denne sag er lukket for offentligheden, da navnet er fortroligt og først offentliggøres ved Frivillig fredag d. 29. september 2017. Bilaget er tilgængeligt for udvalgsmedlemmerne i POLAR.

Bilag SSU 19.09.2017: Frivilligprisen 2017 - indstillede kandidater (dok.nr. 2017/16974 020)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:
1. at beslutte hvem af de indstillede kandidater, der skal modtage Frivilligprisen 2017


Beslutning
1. Social- og Sundhedsudvalget valgte en modtager af Frivilligprisen blandt de indstillede kandidater.

Efterretningssager

66. Ældreboligkapacitet
82.21G00 - 2017/20942

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget får i sagen en orientering om kapaciteten af ældreboliger i Gribskov Kommune.

Social- og Sundhedsudvalget behandlede den 15. august 2017 sagen "Plejeboliger og midlertidige pladser - kapacitetsanalyse". I den forbindelse blev administrationen bedt om at fremlægge en oversigt over ældreboligerne i kommunen.

I sagen er der fokus på kommunens ældreboligkapacitet, udviklingen i efterspørgslen på ældreboliger, herunder udviklingen på ventelisten, samt udfordringer i forhold til tomgang.

Der har tidligere været perioder med udfordringer med tomgang i nogle af kommunens ældreboliger, men i de senere år har der været en bedre balance mellem udbud og efterspørgsel, og længere tomgangsperioder optræder kun undtagelsesvist.

Baggrund
Social- og Sundhedsudvalget fik senest forelagt en analyse af ældreboligkapaciteten på sit møde den 13. april 2011. Anledningen til fremlæggelsen af analysen var en bekymring for, at opførelsen af 50 nye boliger på Frederiksborgvej i Helsinge (Askly) ville føre til en stigning i kommunens tomgangsudgifter til ældreboliger ikke bare i Helsinge men i andre af kommunens ældreboliger.

I sagen fra foråret 2011 beskrives det, hvorledes der fra tid til anden var tomgang i mere perifert beliggende ældreboliger. Specielt i Høbjergparken i Helsinge var der behov for specielt fokus grundet tilbagevendende tomgang.

Forpligtelse til at stille ældreboliger til rådighed
Af reglerne i almenboligloven følger, at kommunen skal drage omsorg for, at der i nødvendigt omfang tilvejebringes almene ældreboliger, der kan udlejes til ældre og borgere med varig funktionsnedsættelse, som har særligt behov for sådanne boliger. Kommunen kan overlade til selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være byg- og driftsherre af almene ældreboliger, der tilvejebringes med særligt henblik på at betjene personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Boligerne kan tilvejebringes som almene ældreboliger eller som kommunalt finansierede boliger.

Visitation til ældreboliger
Borgere kan blive visiteret til en ældrebolig, hvis de ikke kan klare sig i nuværende bolig på grund af indretning og adgang, på trods af hjælpemidler og boligændringer. Det kan både dreje sig om borgere med fysisk og psykisk handicap. Visitation til ældreboliger sker i Boligvisitationsudvalget, som har møde hver 14. dag. Udvalget vurderer borgeren ud fra en ansøgning samt en boligindstilling/funktionsvurdering af ansøgeren.

Kvalitetsstandard
Gribskov Kommune har en kvalitetsstandard for forskellige boligtyper, herunder ældreboliger. Den første generation af kvalitetsstandard for ældreboliger blev vedtaget på Socialudvalgets møde den 28. april 2008, og tildelingskriterierne blev tilpasset på Serviceudvalgets møde den 16. december 2008. Social- og Sundhedsudvalget reviderede kvalitetsstandarden for ældreboligerne på sit møde den 30. november 2011.

Lovgivningsmæssigt er der ikke krav om, at der skal udarbejdes kvalitetsstandarder for ældreboliger, men det er valgt i Gribskov Kommune, da standarderne giver et samlet overblik over blandt andet visitations- og tildelingskriterier, venteliste, administrative arbejdsgange og dokumentation.

Formålet med kvalitetsstandarderne er, at de skal være borgerrettede og således give borgerne en detaljeret beskrivelse af, hvilke tilbud og muligheder der er på de enkelte områder. Endvidere er kvalitetsstandarderne et centralt arbejdsredskab for både Boligvisitationsudvalget og den enkelte borgerrådgiver.

Visitations- og tildelingskriterier
Ud over Boligvisitationsudvalgets vurdering af den enkelte borgers behov tages der
ved tildeling af en ledig ældrebolig udgangspunkt i nedenstående prioriteringsliste:

 1. Borgere med akut behov; her prioriteres specielt borgere indlagt på sygehus eller borgere der bor på en af kommunens midlertidige pladser
 2. Anciennitet på ventelisten
 3. Borgere, som ønsker bolig i det distrikt, hvor der er en ledig bolig.

Serviceudvalget besluttede den 25. november 2008 at indføre alternative udlejningskriterier som en løsning, når der opstår udlejningsproblemer i nogle af ældreboligerne.

Der er følgende alternative udlejningskriterier:

 1. Borgere i Gribskov Kommune, der som minimum er fyldt 55 år, og som ønsker at flytte til en ældreegnet bolig.
 2. Ansøgere fra andre kommuner, der som minimum er fyldt 55 år, og som ønsker at tilflytte en ældreegnet bolig i Gribskov Kommune.
 3. Alle der ønsker at tilflytte en ældreegnet bolig.De alternative kriterier har afhjulpet i situationer, hvor der er opstået længerevarende tomgangsperioder. De alternativer kriterier har ikke været anvendt i de sidste par år, hvilket vidner om, at der er fundet en mere fornuftig balance mellem udbuddet af ældreboliger og behovet herfor. Dette uddybes i det følgende.

Kapacitet
Gribskov Kommune har 303 ældreboliger til rådighed. Ældreboligerne omfatter dels kommunalt ejede (almene) ældreboliger og dels almene ældreboliger ejet af et boligselskab. Ældreboligerne er indrettede, så de er egnede som bolig for ældre og handicappede, men der er ikke fast tilknyttet personale og serviceareal.

Kommunen kan visitere borgere til disse ældreboliger efter de kriterier, der er gennemgået ovenfor.

Ældreboligerne er beliggende over hele kommunen – både i større og mindre bysamfund, se tabel 1.

Tabel 1: Kapaciteten af ældreboliger i Gribskov Kommune, opdelt på distrikter, 2017

Distrikt Antal boliger
Helsinge
178
Tisvilde
8
Vejby
4
Ramløse
7
Annisse
4
Ejlstrup
4
Græsted
21
Esbønderup
8
Dronningmølle
9
Gilleleje
39
Smidstrup
7
Blistrup
14
I alt
303

Anm: Tabellen er opdelt i de distrikter, som anvendes i Boligvisitationsudvalget.

Udviklingen i efterspørgslen efter ældreboliger
Befolkningsprognosen viser, at der vil komme en stigende ældrebefolkning.

Men samtidigt viser statistikkerne, at andelen af befolkningen på 75 år eller derover, som bor i pleje- og ældreboliger, er faldende. I 2010 boede 15 procent af de ældre på 75 år og derover i pleje- og ældreboliger. I 2016 var andelen faldet til 12 procent. Denne tendens betyder, at behovet for almene ældreboliger ikke direkte følger udviklingen i ældrebefolkningen.

Der er flere forhold, der trækker i retning af, at en lavere andel af de ældre bor i ældreboliger. Blandt andet ønsker mange borgere at være længere i eget hjem, og ofte får de forskellige hjælpemidler stillet til rådighed, så det kan lade sig gøre. Samtidig opføres der også seniorboliger og ældreegnede boliger i privat regi, så behovet for almene og kommunalt ejede ældreboliger hermed bliver mindre.


Disse tendenser gør, at det er vigtigt at følge udviklingen i ventelister og tomgang nøje for at vurdere, om udbuddet af ældreboliger er passende. Dette hænger sammen med, at der ikke skal være underkapacitet, idet borgerne har en berettiget forventning om, at kapaciteten er på et tilstrækkeligt højt niveau til, at ventelisten til ældreboliger for borgere, der har et behov herfor, ikke vokser markant. Omvendt skal der heller ikke være overkapacitet, eftersom det vil føre til tomgangsudgifter for kommunen.

Venteliste
Ventelisten til boliger i Gribskov Kommune er en behovsventeliste. Det er Boligvisitationsudvalget, der vurderer hvem på ventelisten, der har det største behov, og dermed skal tilbydes en ledig bolig.

I tabel 2 ses en oversigt over det gennemsnitlige antal borgere, der har stået på ventelisten ved udgangen af et kvartal.

Tabel 2: Udviklingen i ventelisten til ældreboliger, opdelt på distrikter

Distrikt 2011 2013 2015 2017
Helsinge
12
11
26
25
Tisvilde
0
1
1
2
Vejby
1
4
1
2
Ramløse
1
0
2
2
Annisse
0
1
1
1
Ejlstrup
0
0
1
0
Græsted
10
7
8
7
Esbønderup
1
0
0
2
Dronningmølle
1
3
3
3
Gilleleje
17
17
20
28
Smidstrup
2
2
1
2
Blistrup
1
1
2
1

Anm:. Tallene angiver gennemsnittet for, hvor mange der var på ventelisten med udgangen af et kvartal. Der foreligger desværre ikke tilsvarende oplysninger for 2016.

Det er især boligerne, der er placeret i de større byer, der er efterspurgte. Søgningen til de to største byer har været stigende i de senere år.

Det må ventes, at de kommende års boligbyggerier i Bavne Ager i Gilleleje og Møllebakken i Helsinge vil nedbringe ventelisten i de større byer.

Tomgang
Det er kommunen, der har anvisningsret til almene ældreboliger, som ejes af almene boligorganisationer. Af anvisningsretten følger også, at det er kommunen, der betaler lejen (boligafgiften - tomgangsudgiften) fra det tidspunkt, hvor den ledige bolig er til rådighed for kommunen, og indtil udlejning sker. Derudover garanterer kommunen endvidere for boligtagerens kontraktmæssige forpligtelser over for ejendommens ejer til at istandsætte boligen ved fraflytning.
Også for de kommunalt ejede ældreboliger gælder, at det er væsentligt at undgå tomgangsperioder, så borgere får glæde af boligen, og huslejetab samtidigt undgås.

Tabel 3: Tomgang i ældreboliger, opdelt på distrikter, 2017

Distrikt
Antal boliger med tomgang
Antal dage med tomgang, gennemsnit
Helsinge *
11
37
Tisvilde
0
-
Vejby
0
-
Ramløse
0
-
Annisse
0
-
Ejlstrup
1
27
Græsted
0
-
Esbønderup
1
15
Dronningmølle
0
-
Gilleleje
1
15
Smidstrup
1
15
Blistrup **
3
188

* Stigende tendens til at dem på venteliste takker nej, når boligen kan tilbydes. Den ene af de 11 boliger blev tilbudt en borger, som skulle genhuses i forbindelse med kondemnering af sin bolig. Ved tilbud om bolig ved kondemnering har borgeren 6 uger til at give en tilbagemelding. I dette tilfælde valgte borgeren først at svare tilbage ved udløb af de 6 uger, hvilket har påvirket den gennemsnitlige tomgangsperiode.
** Den ene af de 3 boliger, en kommunalt ejet bolig, har stået ledig siden d. 1/6-2016, da boligen, beliggende i Kirkevej 35 F, er i dårlig stand. I en af de to øvrige, ledige boliger var der en tomgangsperiode på to en halv måned. Dette skyldtes, at flere borgere takkede nej til boligen. De tre boliger er i kommunalt eje, der er således tale om lejetab - og ikke tomgangsudgifter.

I flere tilfælde er tomgangsperioden på omkring 2 uger (15 dage), hvilket er et forventeligt niveau.
Når der i nogle tilfælde er en længere tomgangsperiode, hænger det ofte sammen med, at de borgere, der har fået tilbudt boligerne, har takket nej. Ved nogle af boligerne er der flere, der har takket nej til samme bolig. Der er en stigende tendens til, at borgere, der er kommet på ventelisten til en ældrebolig, får tilbudt en bolig, men så alligevel ikke ønsker at flytte ind. Derfor sætter boligvisitationen både en 2. og 3. person på listen over godkendte borgere til boligen, som efterfølgende kan tilbydes boligerne, så det mindsker tomgangsperioden.

Med hensyn til tomgangen i Helsinge har der ikke været en eneste tomgangsperiode i Høbjergparken i 2017. Der har i det hele taget ikke været udfordringer med udlejning i Høbjergparken i de senere år, og som nævnt tidligere, har de alternative udlejningskriterier ikke været benyttet i de senere år.

I de senere år har der været en relativ begrænset tomgang i henholdsvis de kommunalt ejede og de ikke-kommunalt ejede boliger (ejet af de almene boligselskaber). Lejetabet i de kommunalt ejede boliger har været stigende i de seneste år og må ventes at overstige 100.000 kr. i 2017, jf. tabel 4. Tomgangsudgifterne til de almene boligselskaber vil i 2017 formentlig komme til at ligge på niveauet for 2015.


Tabel 4: Udgifter ved tomgang, 2015-17.

År Kommunalt ejede boliger
- lejetab
Ikke kommunalt ejede boliger
- tomgangsudgift
2015
6.325 kr.
144.615 kr.
2016
81.136 kr.
101.030 kr.
2017*
84.928 kr.
76.862 kr.

*) For perioden 1.1.2017 - 31.8. 2017


Udfordringer på Udsigten i Blistrup
Det ses af tabel 3 og kommentarerne til tabellen, at der har været en længere tomgangsperiode i en af boligerne i Blistrup, Kirkevej 35 F. Boligen er beliggende i et kommunalt ejet dobbelthus, hvor den anden bolig (Kirkevej 35 E) er beboet. Kirkevej 35 E+F er en del af Udsigten, hvor der er 28 plejeboliger og yderligere 12 ældreboliger, alle i kommunalt eje.

Kirkevej 35 F har stået ledig siden sommeren 2016 og koster 69.000 kr. i lejetab om året.. Ledigheden skyldes en meget stor istandsættelsesudgift ved seneste fraflytning på ca. 500.000 kr. Istandsættelsen er ikke iværksat, og bygningen er tillige præget af forfald.

Boligkontoret Danmark, der administrerer Udsigten for Gribskov Kommune, har stillet forslag om, at de to ældreboliger beliggende på Kirkevej 35 E+F rives ned, og at der opføres erstatningsboliger på stedet. Administrationen vurderer forslaget og dets økonomiske konsekvenser, herunder mulighederne for genhusning af de nuværende beboere, og fremlægger en sag herom til Social- og Sundhedsudvalgets næste møde.

Administrationens vurdering
Det er administrationens samlede vurdering, at der er en fornuftig balance mellem udbud og efterspørgsel af ældreboliger i Gribskov Kommune. Selv om dette er tilfældet, vil det være nødvendigt at monitorere udviklingen i forbindelse med udarbejdelsen af de kommende års boligstrategiske handleplaner, idet denne balance kan forrykkes inden for en årrække.

Tomgangsperioder, og dermed lejetab/tomgangsudgifter, er bragt ned på et lavere niveau end i 2011, da udvalget senest behandlede dette emne. Det har derfor ikke været nødvendigt at bringe de alternative udlejningskriterier i brug i de senere år. I et enkelt tilfælde har der været en meget lang tomgangsperiode, i en utidssvarende, nedslidt bolig i Blistrup.

Administrationen udarbejder en sag til Social- og Sundhedsudvalgets næste møde om de særlige tomgangsudfordringer i Blistrup.


Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. (Almenboligloven), nr. 1103 af 15. august 2016.
Bekendtgørelse af lov om boliger for ældre og personer med handicap (Ældreboligloven) nr. 666 af 17. juni 2010.
Bekendtgørelse om leje af almene boliger m.v. nr. 228 af 9. marts 2016.
Bekendtgørelse om administration af ældreboliger nr. 190 af 20. marts 1990 og senere ændringer af forskriften.Høring
Ældrerådet behandlede sagen på møde den 4. september 2017. Ældrerådet har taget orienteringen om ældreboligkapaciteten til efterretning.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at

 1. tage orienteringen om ældreboligkapaciteten til efterretning.Beslutning
1. Taget til efterretning.

76. Seniorprisen 2017
29.09G00 - 2017/25584

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget får sagen til orientering om, at Seniorprisen i 2017 ikke uddeles, da der ikke er indstillet kandidater.

Social- og Sundhedsudvalget stiftede i 2013 en Seniorpris, hvis formål er at påskønne og vise anerkendelse for den frivillige og sociale indsats, som kommunens seniorer udfører.

Annoncering om prisen har, som det har været kutyme siden udvalget stiftede prisen, været i dagspressen, hvor foreninger, grupper og personer har haft mulighed for at fremsende motiverede forslag til at modtage prisen. Frist for indsendelse af kandidater var den 7. august 2017.

Seniorprisen på 5.000 kr. gives til en person, en gruppe, en forening eller en organisation som:

 1. gør en helt særlig indsats inden for det frivillige arbejde, og som har et aktiverende og/eller forebyggende sigte (jf. § 79)
 2. skaber opmærksomhed omkring den frivillige indsats på ældreområdet
 3. samarbejder bredt med andre i lokalområdet (gennem partnerskaber, alliancer eller andre samarbejdsformer)
 4. skaber resultater, der gør en positiv forskel for borgere i Gribskov Kommune


Den særlige indsats skal foregå indenfor kommunegrænsen og komme borgere i Gribskov Kommune til gode.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på deres møde den 8. juni 2016, at Seniorprisen fremover kun uddeles, hvis der er minimum 5 indstillede kandidater. Da administrationen i år har modtaget 0 indstillinger, uddeles prisen derfor ikke.


Lovgrundlag
LBK nr. 1284 af 17/11/2015 (Serviceloven)

Økonomi
Der er i 2017 budgetteret 5.139 kr. til Seniorprisen fra §79-midlerne.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:
1. at tage orienteringen om, at seniorprisen ikke uddeles i 2017 til efterretning.


Beslutning
1. Taget til efterretning.

77. Evaluering af Sommerudflugt for visiterede ældre
27.15G00 - 2017/05309

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget får sagen til orientering om kommunens sommerudflugt for visiterede ældre.

Sagens baggrund
Gribskov Kommune har årligt arrangeret en udflugt for kommunens visiterede ældre, bosiddende i eget hjem eller på plejecenter. Når tilmeldingsfristen for visiterede ældre udløber, udbydes alle ældre over 60 år at melde sig til udflugten.

Udflugten har været bygget op om en bustur med fortællinger om steder, bygninger etc. samt tre retters frokost på et spisested, herunder musik og fællessang.

Udflugten har været arrangeret af administrationen i samarbejde med tre dedikerede frivillige. Uden en massiv frivillig indsats er det ikke muligt at lave en sommerudflugt på samme niveau for de afsatte midler.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde fremlægges en mundtlig status på sommerudflugten.


Lovgrundlag
LBK nr. 988/2017 om Social Service § 79

Økonomi
Der er i 2017 afsat 160.000 kr. til sommerudflugten.
Egenbetaling for deltagelse i udflugten er på 100 kr. Deltagende hjælpere/ pårørende betaler også 100 kr. for deltagelse.

Administrationen anvender en del ressourcer på at arrangere udflugten, opkræve betaling for deltagerne, deltage på turen mv. Dertil kommer, som beskrevet, en stor frivillig indsats.

Høring
Sagen har været forelagt Ældrerådet den 4.9.2017. Ældrerådet skriver:

"Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.
Ældrerådet forslår, at Gribskov Kommune udpeger en ankermand, der har ansvaret for, at kommende udflugter arrangeres under hensyntagen til evalueringen. Drøftelse af status og formål anbefales at ske på initiativ af ankermanden."

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning
1. Taget til efterretning.

78. SundhedsIdræt - Status på implementering
29.00G00 - 2016/08377

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget får sagen til orientering om status på projektet DGI Sundhedsidræt.

Forebyggelsesudvalget blev på deres møde den 11. august 2016 præsenteret for 5 business cases. Heriblandt skulle de udvælge, hvilke business cases de ville opstarte som indsats i en testperiode på et år med afrapportering i efteråret 2017. En af de udvalgte business cases var Sundhedsidræt. Efter nedlæggelse af Forebyggelsesudvalget blev projektet forankret i Social- og Sundhedsudvalget, hvor udvalget nu får status på implementeringen af Sundhedsidræt i Gribskov Kommune.

Baggrund
I Gribskov Kommune lever 53 % af borgerne, der er over 16 år, med en eller flere kroniske livsstilssygdomme. Borgere, der har været indlagt med fx diabetes, hjerte-karsygdomme eller ryglidelser tilbydes efterfølgende et rehabiliteringsforløb, der typisk varer 3 måneder. Det er erfaringen, at de fleste borgere ikke fortsætter træningen eller selv opsøger træning i almindelige tilbud. Dermed genoptager de hurtigt deres oprindelige livsstil, hvorfor deres sundhedstilstand forværres med risiko for genindlæggelser.

Gennem DGI's skræddersyede træningskoncept 'Sundhedsidræt' ønsker Gribskov Kommune at fastholde borgerne i den livsstilsændring, de har opnået gennem deltagelse i forløbsprogram – og dermed forbedre den enkelte borgers sundhedstilstand både fysisk og mentalt og samtidig forebygge dyre genindlæggelser.

I den oprindelige businesscase stod:
"Det foreslås at indgå et samarbejde med DGI, hvor ca. otte idrætsundervisere fra det lokale foreningsliv uddannes på DGI Sundhedsidræts kursus. DGI tilbyder en 3-årig pakkeløsning, der består af et basiskursus i Sundhedsidræt samt 3 specialkurser omhandlende hhv. seniortræning, rygtræning og kredsløbstræning. Derudover omfatter tilbuddet også hjælp til
at klargøre foreningerne samt PR- og rekrutteringsindsats".

Status
Gribskov Kommune underskrev kontrakt med DGI Sundhedsidræt den 1. december 2016. En tværfaglig arbejdsgruppe blev nedsat med repræsentanter fra Center for Kultur, Fritid og Turisme, Center for Borgerservice og Beskæftigelse og Center for Social og Sundhed. Formålet med arbejdsgruppen er at få så mange erfaringer som muligt med fra start, særligt da Forløbsprogrammerne er forankret i både Center for Social og Sundhed og Center for Borgerservice og Beskæftigelse. Her efter er en mindre arbejdsgruppe fra Center for Social og Sundhed og Center for Kultur, Fritid og Turisme fortsat. Center for Social- og Sundhed forpligter sig i henhold til kontrakten til at lægge 5 timer ugentligt i projektet.

I foråret 2017 kørte den første Sundhedsidræt-uddannelse, hvor 4 lokale idrætsinstruktører fra hhv. Blistrup Gymnastikforening og Ramløse Gymnastikforening blev uddannet i basiskursus og specialkurset Senioridræt. Uddannelsen forløb over to weekender (7.-9. april og 5.-7. maj) og foregik i Søborg Forsamlingshus. Alle deltagere var meget tilfredse med kurset.

Efterfølgende har det dog været en udfordring at få foreningerne til at starte hold op. Blistrup Gymnastikforening starter træningshold op for seniorer onsdag den 13. september 2017 i Den gamle gymnastiksal på Helsingevej 34 i Blistrup. Ramløse Gymnastikforening har planer om at starte seniorhold op i oktober 2017, men datoen er endnu ikke fastlagt.

På baggrund af denne erfaring har administrationen i samarbejde med DGI udformet et 'aftale-brev', som foreninger fremover skal skrive under inden deltagelse på uddannelse. Aftale-brevet er ikke juridisk bindende, men bruges som et værktøj til at forventningsafstemme med foreningerne, så det står helt klart, at vi tilbyder dem uddannelsen med henblik på, at de efterfølgende opretter hold for Gribskov Kommunes borgere. Foreningerne bestemmer selv tidspunkt og kontingent for holdet.

I efteråret 2017 kører ny Sundhedsidræt-uddannelse. Den 28.-29. oktober udbydes basisuddannelse, og den 25.-26. november udbydes Rygspecialiseringsuddannelse i Søborg Forsamlingshus. Tilmeldingen er åben nu og frem til oktober. Pt. har interesserede fra Gilleleje Gymnastikforening, Søborg Gymnastikforening og Esrum Gymnastikforening meldt sig. Administrationen forventer dermed, at der til vinter kan udbydes nye hold med fokus på ryg-træning for Gribskov Kommunes borgere.

En vigtig erfaring fra de første 9 måneder er, at det har taget lidt længere tid end forventet at få etableret samarbejde med de frivillige foreninger. Desuden har der været kommunikationsudfordringer i samarbejdet med DGI og internt i mellem DGI's afdelinger. Der er fremadrettet fokus på at få rettet op på dette.


Lovgrundlag
LBK nr. 988/2017 om Social Service § 79

Økonomi
Gribskov Kommune betaler kr. 435.000 +moms for konceptet DGI Sundhedsldræt. Aftalen
har en varighed tre år. Beløbet betales i årlige rater og fordeles med kr. 145.000 + moms i tre år. Raterne udbetales forud. Fakturering sker i november, dog første gang i december 2016. Næste faktura falder dermed i november 2017. Kontrakten kan opsiges med 6 måneders varsel og kan tidligst opsiges til ophør med udgangen af maj 2018.

Midlerne er afsat fra det tidligere Forebyggelsesudvalgs midler.

Center for Social og Sundhed forpligter sig til at lægge 5 timer ugentligt i projektet.


Bilag
Bilag 1: DGI Sundhedsidræt kontrakt underskrevet endelig (dok.nr. 2016/08377 012)

Bilag 1 er lukket for offentligheden. Udvalgsmedlemmer i Social- og Sundhedsudvalget har adgang til bilag via POLAR. For at tilgå POLAR skal man være logget på Lotus Notes.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:
1. at tage orienteringen om arbejdet med sundhedsidræt til efterretning.


Beslutning
1. Taget til efterretning.

79. Helsinge: Styrkelse af bymidten - interessetilkendegivelse for samarbejde med Realdania
01.11P00 - 2017/22919

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget får sagen til beslutning om interessetilkendegivelse vedrørende samarbejde med Realdania om udvikling af bymidten i Helsinge. Udvalget får yderligere sagen for at bemyndige administrationen til at indsende tilkendegivelsen for indarbejdelse af fagudvalgenes evt. kommentarer.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget og Økonomiudvalget forelægges sagen til orientering.

Fristen for at indsende interessetilkendegivelsen til Realdania er den 22.09.2017.

Da Økonomiudvalget først har møder efter fristen, får Økonomiudvalget og Byrådet sagen til orientering efter indsendelse.

Baggrund
Realdania sætter over de kommende år fokus på bymidten. I samarbejde med op til ni byer vil de være med til at løfte kvaliteten i hovedbyernes centrale gader og byrum. Ambitionen er at styrke byerne som drivkraft for livskvalitet, udvikling og bosætning i yderområderne.

Realdania har derfor kontaktet en række kommuner - herunder Gribskov Kommune - for at undersøge, om der er interesse for et samarbejde. Det skal ske senest den 22.09.2017.

Forventningen er at støtte op til ni fysiske projekter rundt om i Danmark. Projekterne skal øge byernes kvalitet og udvikling med afsæt i stedbundne kvaliteter og ressourcer, og Realdania ser gerne, at det sker gennem nye modeller og metoder, der styrker samarbejdet mellem byens mange aktører.
Økonomiudvalget besluttede på mødet den 28.08.2017, at der skal udarbejdes en interessetilkendegivelse. Økonomiudvalget besluttede også, at administrationens udkast til interessetilkendegivelse skulle forelægges til godkendelse i Plan- og Miljøudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Børneudvalget.

Plan- og Miljøudvalgets besluttede den 14.08.2017 at anbefale, at der udarbejdes en interessetilkendegivelse, og at udvalget er åben overfor yderligere ideer.

Børneudvalgets besluttede den 14.08.2017 at godkende, at der udarbejdes en interessetilkendegivelse, og udvalget ser gerne et samarbejde med kulturlivet, Handelsforeningen og erhvervslivet i udviklingen.

Kultur- og Idrætsudvalgets besluttede den 15.08.2017 at anbefale, at der udarbejdes en interessetilkendegivelse, og Idrætsrådet, Kulturrådet samt foreningerne kan med fordel involveres i et idéoplæg, ligesom ideer fra kommunens tidligere arbejde med at styrke Helsinge Bymidte kan inddrages.

Social- og Sundhedsudvalgets besluttede den 15.08.2017 at anbefale, at der udarbejdes en interessetilkendegivelse. Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at de frivillige foreninger, Handicaprådet samt repræsentanter fra de unge inddrages.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets besluttede den 16.08.2017 at anbefale, at der udarbejdes en interessetilkendegivelse, og at der indtænkes tilbud til unge, og gerne at udviklingen sker i samarbejde med kulturlivet, Handelsforeningen og erhvervslivet.

Administrationen har i sagen beskrevet hovedindholdet i interessetilkendegivelsen, der finpudses inden afsendelse til Realdania.

Projektidé
Administrationen har udarbejdet en idé til et projekt om mødet mellem mennesker og byen Helsinge med afsæt i de unge i byen. På grund af den korte tid til arbejdet har eksterne aktører ikke deltaget i dette indledende arbejde. Projektideen vil være det primære indhold i interessetilkendegivelsen til Realdania, og den er beskrevet herunder:

Helsinge er en af hovedbyerne i Gribskov Kommune. Helsinge er udpeget som et af tre kommunecentre og er der, hvor kommunens administration er samlet. Byen er planlagt til at vokse fra omtrent 8.000 indbyggere til knap 10.000, med fortætningsplaner omkring centrum (Møllebakken) og den ambitiøse bydel Helsinge Nord, lige nord for byen med 700 nye boliger. Byen er i gang med en stor strategisk gennemgang af detailhandelsplanlægningen for at forbedre forholdene for handelslivet i byen, og Helsinge er ligeledes udpeget som børneby.

I Helsinge Helhedsplan arbejdes der på den akse, som allerede langt hen af vejen forbinder byen fra Helsinge Nord, gennem et stort sports- og idrætsanlæg, den nye skole Nordstjerneskolen ned igennem byen til det gamle gadekær og Møllebakken, gennem gågaden og handelsstrøget til stationsområdet, hvor Gribskov Gymnasium og Gribskov Kultursal sætter punktum for aksen.

Bymidten fremstår i dag nogle steder usammenhængende og lidt slidt. Der mangler en attraktiv forbindelse fra stationen op i gennem byen, enkelte bygninger står tomme og flere af byrummene er ”mono”-rum, hvor byrummets formål ophører om natten og hurtigt bliver til steder for utrygge aktiviteter.

Helsinge har haft et ry for at være ”lidt af en hård by”. Byen har kæmpet med kedelige relationer til rocker- og bandemiljøet og har i dag en række unge mennesker, som præger byen med utryghedsskabende adfærd. Der eksisterer derfor et potentiale og en villighed til at arbejde med møderne i byrummet, de unge og de gamle, de vilde og det rolige, det organiserede og det uorganiserede fællesskab, for at skabe trygge rammer og muligheder for ophold. Helsinge rummer store potentialer, og der planlægges for mange nye boliger i byen de kommende år. En fysisk indsats i Helsinge bymidte vil fremhæve byens sammenhæng og potentialer som en stærk og attraktiv hovedby, som sætter rammerne for det gode liv.

Projektområdet vil begrænse sig geografisk fra Gadekæret og Møllebakken (i vest), gennem gågaden til Stationsområdet (i øst), og udgør Helsinge bymidte.Aktørerne skal spille en central rolle, hvis Gribskov Kommune får mulighed for at formulere og forme en egentlig ansøgning. Derfor peges der i denne beskrivelse heller ikke på specifikke projekter, men geografiske områder, deres udfordringer og potentialer, samt temaer og udpeger særligt interessante aktører i udformningen af Helsinge Bymidte.

Stationsområdet
Stationsområdet er isoleret og et af de steder, der er særligt udsat for utrygheds-skabende aktiviteter, både i dagtimerne men i særdeleshed efter mørkets frembrud. Området består af tre selvstændige dele;

 • et tomt areal med lidt parkering på ”den anden side” af togbanen,
 • et stort åbent areal øst for jernbanen, der rummer store muligheder for aktivitet
 • selve stationen med lokalbanen Hillerød-Tisvilde og en busstation, og
 • et t-kryds som samler det hele og er indgangen til gågaden.

Der ligger et stort samlet potentiale i området for at forbedre byrummene og skabe plads til trygge ophold og aktiviteter. Fx. vil der på det åbne areal øst for stationen være plads til ”den vilde” og uorganiserede udfoldelse og plads til et større anlægsprojekt, som har potentialet til at løfte et ”dødt” område med meget trafik. Selve stationen fungerer, som den skal, men trænger til en ”sanering”. En forudsætning for at skabe et attraktivt og velfungerende byrum netop her er at få skabt en stærk forbindelse fra stationsområdet til gågaden. Forbindelsen er udfordret og kræver ikke bare en solid trafikal løsning, men også en arkitektonisk stillingtagen til overgangene for at synliggøre og skabe den sammenhæng, som området kalder på.Gågaden
Gågaden rummer mange potentialer og fremstår pæn og relativt ny, men også med fokus på detailhandel og i mindre grad til andre aktiviteter. Men med flere planlagte projekter omkring den store parkeringsplads i den sydlige del af projektområdet samt opførsel af Møllebakken boligområde i vest, vil et generelt løft og etablering af små aktivitetsrum og mødesteder, som bryder med ”mono”-byrummene være elementære i en indsats for at styrke bymidten og skabe forbindelse i mellem stationsområdet og Gadekæret og aksen videre mod nord. Det er intentionen, at disse mindre indsatser skal tilpasses de behov og udarbejdes sammen med målgruppen og gadens aktører, og kan fx danne rammen for fællesskab omkring spil, dans, events og lignende aktiviteter.

Gadekæret
Omkring Gadekæret er det projektets intention at spille på en modpol til ”det vilde” og uorganiserede, nemlig at give et løft til områdets enestående egenskab for at skabe rum til ro og fordybelse.

Økonomi
Administrationen har lavet et skøn over udgifterne til den beskrevne projektide. Det vurderes, at udgifterne vil være ca. 10 - 12 mio. kr. I forbindelse med udarbejdelse af en egentlig ansøgningen vil der skulle udarbejdes et mere præcist budget for projektet.

Realdania har afsat en ramme på 73 mio kr til indsatsen. Det er forventningen, at Realdania kan støtte de enkelte projekter med op til 7-8 mio. kr., dog max 50% af det samlede budget for projektet. Kommunen skal derfor selv finansiere 50% af projektets anlægsudgifter. Allerede afsatte midler fra kommunen, private, andre fonde m.v. vil kunne indgå som en del af medfinansieringen.

Den videre proces
Efter udløb af fristen for indsendelse af interessetilkendegivelse vil Realdania udvælge op til ni kommuner med støtte fra et eksternt, fagligt panel. De udvalgte kommuner vil blive bedt om at udforme en egentlig ansøgning med tilhørende uddybende budget, hvoraf det er forventningen, at tre til fem vil opnå støtte i første runde.

Der vil senest den 31.10.2017 blive givet besked om, hvilke kommuner der vil blive indbudt til at indsende en egentlig ansøgning (ansøgningsfrist vil være fredag den 26.02.2018).

Dialog og inddragelse
Hvis Gribskov Kommune bliver udvalgt til at indsende en ansøgning til Realdania, vil den konkrete ansøgning blive udarbejdet med input fra handelslivet, foreninger, de unge og gymnasiet med flere.

Med et særligt fokus på de unge i Helsinge og kommunen er det projektets intention at indgå samarbejde med børn og unge i Helsinge. Fx arbejder Nordstjerneskolens 6. klasser med ”kreativ udfoldelse” gennem dans og teater. I samme dur arbejder en gruppe af 9. klasses elever med etablering af en skaterbane i deres projektarbejde.
For disse elever er projektarbejdet en del af deres uddannelse, og de såvel som vi kan få meget ud af at følge hinanden tæt.

Derudover er det oplagt at arbejde med gågadens handelsliv, samt de aktive foreninger i bymidten foruden dem med interesse i at deltage i at styrke bymidten, for at de rum og mødesteder, som skal supplere gågaden, får en reel funktion, og gadens brugere også får et ejerskab til de mindre løft i byrummet.

Desuden skal Helsinges borgere inddrages bredt for at få skabt de bedste rammer for dem, som bruger byen til hverdag.

I en organisering af samskabelsesprocessen vil det være interessant at arbejde med en tilpasset udgave af ”styregrupper” eller ”ungepanel”, som foruden at deltage i den aktive inddragelse, fungerer som en kvalitetssikringsgruppe fra start til slut.

Lovgrundlag


Økonomi
Projektet skønnes pt at koste 10-12 mio. kr., heraf er der mulighed for, at Realdania vil støtte med op til 50 % af udgifterne. Kommunen skal derfor selv finansiere 50% af projektets anlægsudgifter. Allerede afsatte midler fra kommunen, private, andre fonde m.v. vil kunne indgå som en del af medfinansieringen.

Høring
Såfremt Gribskov Kommune kommer i betragtning hos Realdania, vil den videre projektansøgning blive udarbejdet i tæt samspil med eksterne aktører.

Bilag
Invitation fra Realdania til samarbejde af 30. juni 2017. Dok. nr. 2017/22919 002

Vejledning: Interessetilkendegivelse. Dok. nr. 2017/22919 003


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:

 1. at bemyndige administrationen til at indsende interessetilkendegivelse til Realdania på baggrund af ovenstående.

Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget og Økonomiudvalget:
2. at tage orienteringen til efterretning.


Beslutning
1. -
2. Taget til efterretning.


Sager behandlet på lukket møde:
80. Udbud af indkøb og depotdrift af genbrugshjælpemidler.
Social- og Sundhedsudvalget tog sagen til efterretning.

Mødet startet:
03:30 PM

Mødet hævet:
07:30 PM