Social- og Sundhedsudvalget

Publiceret 11-01-2017

Onsdag den 11-01-2017 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
2 Fremtidig forankring af pilotprojekter fra Forebyggelsesudvalget
3 Sundhedspolitik 2017
4 Pulje til afprøvning af ny velfærdsteknologi
5 Sundhedsprofil 2017
6 Indsatser i forhold til rygning
7 Boblberg: Evaluering af pilotprojekt og forlængelse af kontrakt
8 Afrapportering af kommunale tilsyn 2016
9 Mødeplan 2017 - ændringer i mødeplanen


Efterretningssager
1 Forebyggelsesudvalget: Økonomi
Efterretningssager - Lukket
10 Salg af ejendom
Medlemmer:

Birgit Roswall Jonna Hildur Præst
Betina Sølver Hansen Steen Pedersen
Pia Foght  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:

Meddelelser:
Børneudvalget behandler den 9.1 en sag om at igangsætte en analyse af eventuel ny, tværkommunal organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning i de Nordsjællandske Kommuner. Børneudvalget skal beslutte om udvalget vil igangsætte analysen sammen med de øvrige kommuner. Baggrunden er et fælles behov for at blive klogere på fordele og ulemper ved forskellige organiseringer og samarbejdsformer.

Orientering om mad til ældre.

Byggeskadefondens gennemgang af Dagmarsminde.

Åbne

2. Fremtidig forankring af pilotprojekter fra Forebyggelsesudvalget
29.09G00 - 2016/16280

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget får sagen for at træffe beslutning om den fremtidige forankring af de pilotprojekter, som Forebyggelsesudvalget har igangsat pba. business cases.

Igangsatte pilotprojekter
Forebyggelsesudvalget besluttede den 11. august 2016 at igangsætte fire pilotprojekter på baggrund af fire business cases. Der er tale om en testperiode på ét år for tre af pilotprojekterne, mens der for det fjerde er tale om en testperiode på tre år.

De fire pilotprojekter fremgår af tabellen herunder, hvor også bevilget økonomi og forankring i fagcenter er tydeliggjort.

Pilotprojekter
Bevilget økonomi
Forankret i fagcenter
Sundhedsidræt
675.000 kr.
Center for Social og Sundhed
Robot til inklusion
83.156 kr.
Center for Børn og Unge
Prævention
53.040 kr.
Center for Børn og Unge
Familieindsats
100.000 kr.
Center for Børn og Unge


Kort fortalt går pilotprojekterne ud på følgende:

 • Sundhedsidræt: Gennem DGI's skræddersyede træningskoncept 'Sundhedsidræt' er det formålet at fastholde borgere, der har gennemført et forløbsprogram, i den livsstilsændring, de har opnået gennem deltagelse. Også borgere, der endnu ikke har gennemført et forløbsprogram men er i risiko for at udvikle en af disse kroniske lidelser, kan deltage. Formålet er at forbedre den enkelte borgers sundhedstilstand både fysisk og mentalt og samtidig forebygge dyre (gen)indlæggelser. De lokale idrætsforeninger styrkes gennem specialundervisning af deres egne idrætsinstruktører - og der bygges bro mellem den kommunale rehabilitering og det lokale idrætsliv, så borgernes overgang fra sundhedssektoren til foreningslivet styrkes.
 • Robot til inklusion: Gilbjergskolen udforsker med dette projekt mulighederne i at anvende velfærdsteknologi til forebyggelsesformål i form af sociale robotter. Robotterne skal bidrage til skolens inklusionsindsats overfor børn med autismespektrumforstyrrelser for derigennem at understøtte indsatsen på det specialiserede område.
 • Prævention til sårbare unge: Gennem tilbud om p-stave er det formålet at forebygge, at målgruppen får uønskede graviditeter eller aborter, der kan udvikle sig til omkostningstunge familiesager. Målgruppen er sårbare kvinder i aldersgruppen 18-23 år, der er bevilliget efterværn efter serviceloven § 76 i form af kontaktperson. Indsatsen er forankret i Støtte-kontaktperson Huset (SKP-huset).
 • Familieindsats: Alle forældre i Græsted-området tilbydes med dette projekt deltagelse med deres første barn i en indsats, der styrker forældrekompetencen, forældrefællesskabet og etablerer netværk. Formålet er at styrke den almene forebyggelse og sundhedsfremme på et tidligt tidspunkt i børns opvækst. Samtidigt antages indsatsen at være med til at forebygge antallet af skilsmisser. Indsatsen bygger på erfaringerne fra Familieiværksætterne.


Se bilag for nærmere beskrivelse af pilotprojekterne.

Pilotprojektet Sundhedsidræt løber over tre år med en udgift på 225.000 kr. årligt. Alle indsatser er finansieret af midler fra Forebyggelsesudvalgets puljemidler for 2016, hvorfor finansieringen af alle pilotprojekterne uanset testperiode er sikret den fulde finansiering.

Udfordringer med tiltaget omkring robotten
Det har siden bevillingen vist sig, at de undersøgte robotter ikke taler dansk. Underviseren skal kunne skrive fonetisk dansk på en i-Pad for at få robotten til at tale et tilnærmelsesvist dansk, hvilket målgruppen vil have meget vanskeligt ved at forstå. Denne viden har firmaet ikke videreformidlet i forundersøgelsesprojektet.

Dertil har det ved nærmere indhentning af andres erfaringer vist sig, at andre skoler har brugt robotten i arbejdet med ældre børn med autismespektrum, som forstår engelsk, og først og fremmest til at lære børnene at programmere og ikke til at lære at forstå socialt samspil.

Robotterne kan derfor ikke bruges i arbejdet med den tiltænkte målgruppe.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at pilotprojektet vedrørende robotter til inklusion annulleres.

På grund af Forebyggelsesudvalgets nedlæggelse anbefaler administrationen desuden, at de to øvrige pilotprojekter, som fagligt er forankret i Center for Børn og Unge, tilsvarende forankres i Børneudvalget fremfor i Social- og Sundhedsudvalget. Social- og Sundhedsudvalget orienteres om resultaterne efter endt testperiode.

Pilotprojektet Sundhedsidræt forbliver forankret i Social- og Sundhedsudvalget i samspil med Kultur- og Idrætsudvalget i det omfang, der er behov for det.


Lovgrundlag
LBK nr 1188 af 24/09/2016, Sundhedsloven, § 119

Økonomi
Bevilget økonomi for de fire pilotprojekter fremgår af tabellen herunder:

Pilotprojekter
Bevilget økonomi
Sundhedsidræt
675.000 kr.
Robot til inklusion
83.156 kr.
Prævention
53.040 kr.
Familieindsats
100.000 kr.


Midlerne er placeret under Forebyggelsesudvalgets ramme under Økonomiudvalget. De søges overført til rette fagudvalg i forbindelse med BO1.

Bilag
FOU 11.08.2016: BC Familieiværksætterne (dok.nr. 2016/16280 026)

FOU 11.08.2016: BC Familieiværksætterne - grafisk fremstilling (dok.nr. 2016/16280 027)

FOU 11.08.2016: BC Robot til inklusion i skolerne (dok.nr. 2016/16280 025)

FOU 11.08.2016: BC Robot til inklusion i skolerne - grafisk fremstilling (dok.nr. 2016/16280 033)

FOU 11.08.2016: BC Prævention til sårbare unge (dok.nr. 2016/16280 024)

FOU 11.08.2016: BC Prævention til sårbare unge - grafisk fremstilling (dok.nr. 2016/16280 034)

FOU 11.08.2016: BC Sundhedsidræt (dok.nr. 2016/16280 032)

FOU 11.08.2016: BC Sundhedsidræt - grafisk fremstilling (dok.nr. 2016/16280 035)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at

 1. beslutte at annullere pilotprojektet Robot til inklusion
 2. beslutte at sende pilotprojekterne Familieindsats og Prævention til sårbare unge til Børneudvalget med forslag om, at disse forankres politisk i Børneudvalget
 3. beslutte at pilotprojektet Sundhedsidræt forankres politisk i Social- og Sundhedsudvalget

Beslutning
1. Tiltrådt at annullere pilotprojektet Robot til inklusion
2. - 3. Tiltrådt
3. Sundhedspolitik 2017
29.00G00 - 2016/29741

Sagsfremstilling
Forebyggelsesudvalget besluttede på sit møde den 13. oktober 2016, at Sundhedspolitikken skal udarbejdes i en samskabende proces. I forlængelse af denne beslutning bad udvalget om at få udfoldet processen nærmere.

Som følge af den nye budgetaftale tiltrådt af Byrådet den 30. november 2016 er Forebyggelsesudvalget nedlagt, og udvalgets opgaver flyttet til Social- og Sundhedsudvalgets opgaveportefølje. Derfor får Social- og Sundhedsudvalget med denne sag forslag til procesplan for udarbejdelse af ny Sundhedspolitik til beslutning.

Administrationen har i bilag vedlagt den overordnede procesplan med beskrivelse af principperne for politikudvikling og etablering af såkaldte sundhedspartnerskaber.

Centrale præmisser for udviklingen af Sundhedspolitikken er:

 • at politikken skal sætte retning og værdimæssig kurs for sundheden i Gribskov kommune
 • at sundhedsfremme og forebyggelse sker i praksis og i hele Gribskov lokalsamfund
 • at politikudvikling og drift flettes sammen - implementering sker løbende i partnerskaber
 • at samskabende processer skaber ejerskab, energi og forandringsparathed
 • at etablering af partnerskaber vil bidrage til at få fokus på mål og effekt


For at understøtte, at politikudvikling og drift skal gå hånd i hånd, kobles politikken tæt til konkrete sundhedspartnerskaber. Disse skal bidrage til politikken og samtidig sikre tidlig implementering af politikkens mål og mulighed for tidlig effekt. Partnerskabssamarbejdet skal desuden sikre medejerskab og forpligte aktørerne på at bidrage til at få politikken til at leve i hverdagen.

Ambitionen er at udforme en politik, som både praktikere og civilsamfund har viden om og arbejder efter - både inden og efter den er vedtaget.

Sundhedspolitikkens elementer er sammenfattet i nedenstående figur.
Politikudvikling
Udarbejdelse af udkast til politik skal ske i en kort, intensiv periode i et samspil mellem medlemmer af Social- og Sundhedsudvalget, øvrige fagudvalg, fagprofessionelle, erhvervsliv, civilsamfund m.fl. Udkastet skal derefter "ud at arbejde" og prøves af i praksis i såkaldte sundhedspartnerskaber før en endelig vedtagelse. Processen er opdelt i syv skridt, som også indebærer høring både i fagudvalg og hos andre aktører. Processen ender med en beslutning af politikken i Social- og Sundhedsudvalget på møde i september 2017, som derefter anbefaler politikken vedtaget i Økonomiudvalget og Byrådet. Se vedlagte bilag.

De syv skridt, som fører til politikudvikling:

1. skridt: Fælles kick off - uge 5 eller 8
2. skridt: Opsamling på politikudvikling, prioritering af indsatser- uge 11
3. skridt: Partnerskaber startes op - uge 13
4. skridt: Politikere og partnerskaber skærper politik - uge 18
5. skridt: Samling af input og udarbejdelse af politik - uge 19-20
6. skridt: Høringsproces
7. skridt: Politik besluttes endeligt i Social- og Sundhedsudvalget, september 2017

Visuel kommunikation
En central del af politikudviklingen er at sikre synlighed, formidling og adfærdsændringer.
Der er derfor i oplægget fokus på visuel kommunikation og korte oplæg med praksisnære eksempler.

Til kick-off (første skridt i politikudviklingen) er der brug for at samle op på beslutninger, gode ideer og diverse øvrige input til politikudviklingen. For at gøre opsamlingen nærværende benyttes en ekstern grafisk facilitator. Den visuelle kommunikation skal bidrage til at styrke den mere naturlige kommunikation med alle aktører - også dem, der ikke er skriftligt orienterede. Kommunikation i billeder skaber en lethed i kommunikationen og skal bidrage til at skabe engagement om sundhedspolitikken og de drøftelser, der ligger bag.

Økonomi
I procesplanlægningen er der taget hensyn til at minimere omkostningerne til selve udviklingen af politikken.
Således benyttes interne lokaler (bl.a. Byrådssalen) og interne konsulenter til facilitering, dokumentation og skrivearbejde.

Der er afsat 60.000 kr. til politikudvikling, hvilket skal dække forplejning til diverse møder, udgifter på kick-off til ekstern oplægsholder, grafisk facilitering og formidling af politikken.

Budget
Lokal grafisk facilitator
15.000
Eksten oplægsholder
15.000
Forplejning kick off
15.000
Forplejning øvrige møder
5.000
Formidling
10.000
I alt
60.000Lovgrundlag
LBK nr. 1188 af 24/09/2016 om sundhedsloven § 119
Udmøntning af Budgetaftale 2016-19

Økonomi
Der er afsat 60.000 kr. til at udvikle sundhedspolitikken, jf. sagsfremstillingen.

Midlerne afholdes inden for Social- og Sundhedsudvalgets forebyggelsespulje. Der er 83.804 kr. tilbage i puljen i 2017.Bilag
SSU 11.01.2017: Procesplan sundhedspolitik (dok.nr. 2016/29741 011)

Der er udarbejdet ny procesplan ift. den oprindelige plan til Forebyggelsesudvalget, som blev udsendt med dagsordenen til møde den 1. december 2016. Planen i bilaget på denne sag indeholder alene nye datoer og ændringer jf. nedlæggelse af Forebyggelsesudvalget, men er derudover identisk med den oprindelige.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at:

 1. beslutte procesplan for sundhedspolitikken (se bilag, der beskriver procesplanens syv skridt)

Beslutning
1. Tiltrådt.
4. Pulje til afprøvning af ny velfærdsteknologi
27.60G00 - 2016/37077

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget får sagen til beslutning om udmøntning af pulje til afprøvning af ny velfærdsteknologi. Udvalget får sagen i forbindelse med overlevering af sager fra Forebyggelsesudvalget til Social- og Sundhedsudvalget som følge af nedlæggelse af Forebyggelsesudvalget.

Følgende sagsfremstilling er identisk med den dagsorden, som Forebyggelsesudvalget skulle have behandlet på deres møde den 1. december 2016. Social- og Sundhedsudvalget bedes tage stilling til, hvorvidt indsatsen skal iværksættes.

Baggrund
Én af Forebyggelsesudvalgets opgaver var at arbejde med udvikling af alternative muligheder på forebyggelsesområdet bl.a. ved brug af velfærdsteknologi.

Den 11. august 2016 besluttede Forebyggelsesudvalget at iværksætte et pilotprojekt på en skole omkring brug af robotter i arbejdet med inklusion. Dertil besluttede udvalget følgende omkring velfærdsteknologi:

”Udvalget ønsker desuden, at administrationen går et spadestik dybere og kommer med oplæg til et tiltag for en anden specifik målgruppe af borgere, der kan få flere valgmuligheder for teknologiske hjælpemidler ift. livsduelighed (mental sundhed), og at øge muligheden for at leve så selvstændigt som muligt”.

Med denne dagsorden forelægges forslag til udmøntning af dette ønske.

Puljen
Administrationen foreslår, at udvalget opretter en pulje til afprøvning af ny velfærdsteknologi, som borgere med et handicap kan søge om midler fra. Der skal være tale om teknologier, som kommunen ikke i forvejen "har på hylderne" - eller som i dag anvendes til andre målgrupper eller på andre områder. Teknologien skal øge borgernes livskvalitet og i højere grad gøre dem i stand til at leve et uafhængigt liv. Dertil skal teknologien støtte borgerne i at komme i uddannelse eller job. Der er tale om borgere med en funktionsnedsættelse i aldersgruppen under 30 år.

For nærmere beskrivelse af forslag til puljens kriterier se bilag.

Tidsplan
Administrationen har opstillet følgende foreløbige tidsplan:

Tidspunkt
Aktivitet
1. december 2016 Forebyggelsesudvalget træffer beslutning om udmøntning af pulje
December Forberedelse af pulje
4. januar 2017 Orientering i Handicaprådet
10. januar 2017 Offentliggørelse af pulje
6. februar 2017 Ansøgningsfrist
23. februar 2017 Forebyggelsesudvalget træffer beslutning om tilskud fra puljen
27. februar 2017 Besked til ansøgere
Marts 2017 Indkøb af bevilgede teknologier samt udarbejdelse af evalueringsmodeller.
Marts - september 2017 Afprøvning af teknologier
August - september 2017 Udarbejdelse af evalueringer
5. oktober 2017 Fletning af dagsorden til Forebyggelsesudvalget
12. oktober 2017 Forebyggelsesudvalget forelægges erfaringerne med teknologierne og træffer beslutning om anbefaling til fagudvalg.Lovgrundlag
Lov om Social Service, LBK nr 1270 af 24/10/2016 § 112
Udmøntning af Budgetaftale 2015 - 2018
Økonomi
De økonomiske konsekvenser som følge af den nye budgetaftale vedtaget den 30. november 2016 er, at de 400.000 kr. tiltænkt denne velfærdsteknologipulje fordeles over fire år i en forebyggelsespulje på 100.000 kr. årligt frem til 2020.

Derfor kan der ikke anvises en sammenhængende finansiering af indsatsen.

Bilag

FOU 01.12.2016: Forslag til pulje (dok.nr. 2016/37077 001)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at beslutte, at der ikke iværksættes pulje til afprøvning af ny velfærdsteknologi i denne form

Beslutning
1. Tiltrådt at der ikke iværksættes pulje til afprøvning af ny velfærdsteknologi.
5. Sundhedsprofil 2017
29.09G00 - 2016/09265

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget får sagen for at træffe beslutning om, hvorvidt og hvordan udvalget ønsker at blive inddraget i Gribskov Kommunes kommunikationskampagne omkring Sundhedsprofil 2017. Desuden bedes udvalget bevilge midler til kampagnen.

Baggrund
Hvert fjerde år udarbejder de fem regioner i Danmark en sundhedsprofil for alle
kommuner - i Region Hovedstaden står Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed for udarbejdelsen. Den seneste udkom i 2014, og den næste udkommer i 2018. Formålet er at skabe overblik over borgernes sundhedsadfærd, helbred og sygelighed og dermed give data på, hvor mange borgere der ryger, drikker mere end det anbefalede, spiser usundt, bevæger sig for lidt o.l.

Sundhedsprofilen er et unikt planlægningsredskab, når kommunens indsatser skal prioriteres inden for områder som sundhedsfremme, forebyggelse og genoptræning samt i
forbindelse med udarbejdelse af sundhedsaftaler og sundhedspolitikker. I forebyggelsesprogrammet Grib livet og dele af udvalgets øvrige arbejde fx med ny sundhedspolitik er sundhedsprofilen sammen med bl.a. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker et vigtigt redskab ift. prioritering af indsatser - der findes ikke tilsvarende undersøgelser, der giver denne datamængde på kommuneniveau.

Sundhedsprofil 2017
Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har
du det?” og registeroplysninger. Spørgeskemaerne blev ved udarbejdelsen af den foregående profil i 2013 på landsplan sendt ud til en kvart million tilfældige borgere fra 16 år og op efter – heraf 95.150 i Region Hovedstaden og 2.450 i Gribskov Kommune. 1.124 borgere i Gribskov Kommune valgte at udfylde skemaet - dvs. 46 procent.


Desværre er antallet af besvarelse for Gribskov Kommune ikke stort nok til at kunne tegne et nuanceret billede af kommunens borgere. Profilen viser fx, at 18 pct. af kommunens borgere ryger, men talmaterialet er for spinkelt til at sige noget om, hvilke aldersgrupper der er tale om, eller hvordan rygerne er fordel på køn. Den viden vil være relevant at have, da der fx er stor forskel på, hvilke type kampagner og tilbud der virker på mænd og kvinder og på unge og ældre. Med andre ord: Jo klarere billede vi har af profilen for vores borgere, jo bedre kan vi målrette og prioritere vores indsatser.

Derfor besluttede Social- og Sundhedsudvalget den 14. september 2016 at bevilge 145.000 kr. til oversampling, når dataindsamlingen til den nye sundhedsprofil starter den 3. februar 2017. Oversampling betyder, at der sendes spørgeskema ud til flere borgere end ved de tidligere sundhedsprofiler - altså en øgning af stikprøven. Forskningscenteret udsender denne gang spørgeskemaer til dobbelt så mange Gribskov-borgere - dvs. 4900 borgere.

Kommunikationskampagne
Oversampling giver dog ingen garanti for, at de ønskede analyser kan gennemføres. Hvis deltagelsesprocenten forringes i 2017 ift. 2013, kan det forekomme, at oversampling stadig giver for få besvarelser.

Derfor er det besluttet, at administrationen i dataindsamlingsperioden kører en kommunikationskampagne for at oplyse om undersøgelsen og tilskynde borgerne til at udfylde spørgeskemaet. Gribskov har ikke tidligere gennemført en så aktiv indsats for at støtte op om undersøgelsen. Formålet er at øge svarprocenten.

Regionen har udarbejdet et "promoveringskit" til kommunerne, som kommunerne kan "plukke fra". Kittet indeholder især grafisk materiale til plakater, postkort, bannere o.l. til elektroniske medier, en film målrettet unge samt forslag til pressemeddelelse.

Administrationen planlægger at promovere undersøgelsen på følgende måde:

 • Pressemeddelelser
 • Opslag på Facebook
 • Information på infoskærme
 • Annoncer i Ugeposten med casebeskrivelser, der illustrerer, hvad profilen i sidste ende betyder for borgerne
 • Invitation til Lorry, TV Nordsjælland og Ugeposten om interview med formand for Social- og Sundhedsudvalget
 • Film på Facebook (udarbejdes af Regionen)
 • Plakater/skilte til skranker - såvel kommunale som apoteker og almenpraksis
 • Badgekampagne blandt politikere i Social- og Sundhedsudvalget
 • Badgekampagne blandt frontpersonale i borgerservice, på jobcenteret og biblioteket
 • Information pr. mail til leverandører på sundhed- og ældreområdet samt til voksenstøtte, så de kender undersøgelse og evt. kan understøtte deres borgere i udfyldelsen
 • Information om undersøgelsen på kommunens hovednummer, når borgere sættes på hold (før "ventetonen")


Badgekampagnen er inspireret af Region Nord, som har gode erfaringer med at få budskabet ud til borgerne ved, at frontpersonalet bærer badges. Badgene er ledsaget af et kort skriv til personalet om kampagnen, så de er klædt på til at "reklamere" for undersøgelsen.

Dertil er det tilsyneladende en god idé, at kommunerne udlodder ekstra præmier. Regionen udlodder følgende præmier:

 • 250x2 biografbilletter: Regionen trækker lod om de 250x2 biografbilletter blandt de borgere, som svarer inden den 10. marts
 • 2 iPhone 7: Der trækkes lod blandt besvarelser på nettet.
 • 5 supergavekort á 1.000 kr., 3 supergavekort á 2.000 kr. og 1 supergavekort á 5.000 kr.


Kommunerne tilskyndes til at udlodde flere præmier af samme type, da kommuner i andre regioner har god erfaring hermed. Præmierne skal være af samme type, men der kan godt vælges andre smartphones eller gavekort til fx lokale butikker.

Administrationens anbefaling
Social- og Sundhedsudvalget bedes tage stilling til, hvorvidt udvalget ønsker en aktiv rolle i kommunikationskampagnen. Det kan eksempelvis netop være ved selv at bære synlig badge og kommunikere direkte til borgerne om undersøgelsen.

Udvalget bedes desuden tage stilling til, hvorvidt og i hvilket omfang vi bør udlodde ekstra præmier - herunder hvilke præmier.

Lovgrundlag

LBK nr 1202 af 14/11/2014 om Sundhedsloven § 119

Økonomi

Nedenfor er angivet de anslåede udgifter til kampagne og præmier:

Aktivitet
Økonomi
Annoncering på Facebook
1.000 kr.
Annoncering i Ugeposten
7.000 kr.
Badges til frontpersonale i borgerservice (25 pers.), jobbutik (5 pers.), biblioteker (30 pers.) og apoteker samt til politikere
(100 stk i alt)
400 kr.
Trykning af infofoldere til badges + trykning af plakater/skilte
500 kr.
Præmier (fx én iPhone 7 og 4 gavekort á 1.000 kr.)
11.000 kr.
I alt
20.000 kr.


Administrationen anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget bevilger de 20.000 kr. til kampagnen fra Investeringspuljen. Der er 299.000 kr. til rådighed i Investeringspuljen i 2017. Der er endnu ikke disponeret over midlerne.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at

 1. beslutte, om udvalget ønsker at have en rolle i forbindelse med kommunikationen til borgerne om dataindsamlingen
 2. beslutte, hvordan udvalget ønsker at blive inddraget
 3. beslutte, hvorvidt Gribskov Kommune skal udlodde lokale præmier
 4. afgive forslag til præmier
 5. bevilge 20.000 kr. til kommunikationskampagnen fra Investeringspuljen 2017

Beslutning
1. Tiltrådt at udvalget ønsker at have en rolle i forbindelse med kommunikationen om dataindsamlingen
2. Udvalget ønsker at administrationen kommer med forslag til hvordan politikerne kan blive inddraget
3. Tiltrådt at der udloddes præmier fra Gribskov Kommunes side
4. Social- og Sundhedsudvalget anbefaler at der udloddes gavekort og beder administrationen om at arbejde videre med dette
5. Tiltrådt
6. Indsatser i forhold til rygning
00.22G00 - 2016/31469

Sagsfremstilling
Introduktion
Social- og Sundhedsudvalget får sagen til beslutning om igangsættelse af business case om rygestopkurser.

Sagen har fokus på rygestopkurser som en borgerrettet forebyggelsesindsats. Sagen omhandler en business case, som beskriver en konkret løsningsmodel.
Forebyggelsesudvalget har behandlet sagen om business casen den 11. august 2016, hvor udvalget besluttede at sende sagen til videre behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

Baggrund
I Gribskov Kommune ryger 18 % af kommunens borgere dagligt. Regionsgennemsnittet ligger på 15 %. Gribskov Kommune har således 270 flere borgere, der ryger.

Det fremgår ligeledes i Sundhedsprofilen 2013 for Gribskov Kommune, at kommunen har
udfordringer vedrørende rygning. Profilen viser desuden, at 76 pct. af rygerne i Gribskov
Kommune ønsker at stoppe med at ryge, og heraf ønsker 40 pct. at modtage hjælp til dette. Gribskov Kommune har på nuværende tidspunkt ikke indsatser, der understøtter rygestop hverken i form af rygestop tilbud eller kampagner.

Gribskov Kommune er den eneste kommune i regionen, hvor den borgerrettede forebyggelse ikke indeholder et rygestoptilbud. I henhold til KKR rammeaftalen om Det Nære sundhedsvæsen er kommunen forpligtet til at implementere de anbefalinger fra forebyggelsespakkerne, der giver mening ift. kommunens sundhedsprofil.
Rygning er et indsatsområde i kommunens forebyggelsesstrategi for 2016.


Den 11. august 2016 besluttede Forebyggelsesudvalget at fokusere deres arbejde omkring seks indsatsområder, som kendetegner kommunens borgeres sundhedsudfordringer. Rygning er blandt disse indsatser.

Beskrivelse af faktuelle forhold
Sundhedsstyrelsen estimerer, at en gennemsnitskommune på størrelse med Gribskov Kommune har udgifter relateret til rygning på 7,8 mio. kr. årligt. Hertil kommer 26 førtidspensioner, der ligeledes er relateret til rygning. Gribskov Kommunes konkrete udgifter relateret til rygning kendes ikke. Vi har dog kendskab til de hyppigste diagnoser som følger af rygning og de omkostninger, der er knyttet til disse (tal fra 2015):

KOL: 219 indlæggelser. Omkostning: 1.844.923 kr.
Lungecancer: 91 indlæggelser. Omkostning: 956.963 kr.
Hjerte-karsygdomme:1.349 indlæggelser. Omkostning:10.622.410 kr.


Samlet set er der tale om 1.659 indlæggelser med en udgift på 13.424.296 kr.

Vi antager, at borgere med disse sygdomme indlægges to gange årligt i gennemsnit.
Det svarer til, at udgifterne er fordelt på 830 borgere. Det betyder, at én ryger gennemsnitsligt koster 16.174 kr. årligt i indlæggelser, hvis vedkommende har en af de tre sygdomme.

Forslag til rygestop indsats som beskrevet i business case
Det foreslås i business casen, at Gribskov Kommune tilbyder ti rygestop forløb årligt med mulighed for tilskud til rygestopmedicin.

Målet med indsatsen er:

 • at mindst 100 nuværende rygere deltager i rygestop-indsatser hvert år
 • at mindst 25 nuværende rygere stopper med at ryge og forbliver røgfrie efter gennemførelsen af rygestop-kurserne.


Det foreslås, at rygestopkurserne købes hos den eksterne leverandør, som på nuværende tidspunkt leverer rygestop kurser til vores borgere i forløbsprogrammerne.

Rygestop kursus beskrevet i business case og økonomiske gevinster
Det vil tidligst efter ti år være muligt at påvise en økonomisk gevinst. Størrelsen af denne afhænger af, hvor mange der holder op med at ryge.
Det vil sige, at nedenstående økonomiske gevinst tidligst kan påvises i 2026.

Hvis rygestopindsatsen bevirker, at 25 ud af 100 deltagere på kurserne stopper med at ryge, må det formodes, at kommunen kan spare udgifter til indlæggelser svarende til 404.347 kr. årligt. Lykkedes det hvert år at få yderligere 25 rygere til at stoppe, vil den akkumulerede gevinst i 2036 være 13.598.902 kr. Fra gevinsten skal hvert år trækkes udgiften til rygestop kurser på 654.400 kr.

I denne beregning er ikke medtaget sparede udgifter til:

Hjemmepleje
Træning
Andre diagnoser
Sygefravær
Førtidspension
Rygestopkursus og kvalitative gevinster
Ifølge Kræftens Bekæmpelse vil der umiddelbart efter et rygestop være en helbredsmæssig gevinst:

Efter 24 timer er risiko for blodprop i hjertet blevet mindre
Efter et år er risiko for hjertesygdomme halveret
Efter ti år er risiko for lungekræft faldet 50%
Efter 15 år er risikoen for lungekræft den samme som for en person, der aldrig har været ryger.


Udgift til rygetopkursus årligt for 100 borgere
Et rygestop kursus koster 3.944 kr. pr. borger. 100 borgere = 394.400 kr.
Tilskud til rygestopmedicin pr. deltager er 14.000 kr. 100 borgere = 140.000 kr.
Medarbejderressourcer til koordinering: 5 timer ugentligt á 500 kr./timen = 120.000 kr.
Den samlede udgift er således 654.400 kr. årligt

Testperiode
Det vil være hensigtsmæssigt med en testperiode på 1-1½ år med henblik på at måle,
hvorvidt forudsætningerne for gevinsten kan opnås:

Rekruttering til kurserne
Velfungerende samarbejde med lægerne
Succesrate på 25%
Virkningen af rygestopmedicinen


På baggrund heraf kan det vurderes, hvorvidt indsatsen med fordel kan blive permanent.

Nedenfor ses de tiltag i Gribskov Kommune, som kan støtte borgerne i deres ønske om
at holde op med at ryge.

Nuværende tiltag omkring rygestop i Gribskov kommune
Det er muligt at blive tildelt til et rygestop kursus i Gribskov Kommune, hvis man har diagnosen KOL eller diabetes og er blevet henvist til et rehabiliteringsforløb.
Andre borgere, der ønsker at stoppe med at ryge, kan kontakte forebyggelseskonsulenterne
i Gribskov Kommune for at få information om, hvordan de kan få gratis hjælp.
Dette kan f.eks. ske via de lægecentre i Gribskov Kommune, der har tilknyttet rygestop rådgivere eller via Rygestop linjen.
Velfærdsudvalget i Gribskov tilbyder alle månedslønnede medarbejdere i Gribskov Kommune muligheden for et rygestopkursus.

Eksempler på rygestop tiltag hos private virksomheder i Gribskov kommune
Nordkysten A/S er en entreprenørvirksomhed i Gribskov kommune.
Virksomheden understøtter, hvis en medarbejder henvender sig med et ønske
om at holde op med at ryge. Hos denne virksomhed tages udgangspunkt i den enkelte
medarbejders behov, når der skal vælges et konkret rygestoptiltag.
Der har desuden, med afsæt i medarbejdernes ønske, været afholdt et rygestop kursus på virksomheden.
Nordkysten har løbende undervisning i første hjælp og instruktøren på disse kurser taler også
om rygning og rygestop.
Persano er ligeledes en virksomhed i Gribskov Kommune. Virksomheden fremstiller Healthcare- og plejeprodukter. For at hindre passiv rygning er der særlige områder på matriklen, hvor rygning er tilladt. Rygning er kun tilladt i indlagte pauser.


Flerstrengede indsatser
I den kommunale indsats mod rygestop opnås den største effekt, hvis der igangsættes
flere indsatser på en gang:

Røgfrie miljøer
Forebyggelse af rygestart målrettet børn og unge
Rygestop kurser på hold eller individuelle forløb, som
tager hensyn til rygernes forskelligheder f.eks tobaksafhængighed, alder og socioøkonomiske forhold


Der er evidens for, at forebyggende indsatser, som er målrettet børn og unge, kun har en begrænset effekt,
hvis der ikke samtidigt iværksættes rygestop indsatser målrettet voksne.
(Kilde: Forebyggesespakken Tobak side 11-13, Sundhedsstyrelsen 2012)


Lovgrundlag
LBK nr. 1188 af 24/09/2016 om sundhedsloven § 119

Økonomi
Som beskrevet i sagen vil udgifterne til rygestopkurser årligt være 654.000 kr.

På nuværende tidspunkt kan der ikke findes finansiering til forslaget indenfor Social- og Sundhedsudvalgets ramme.

Bilag
FOU 11.08.2016: BC Rygestopkurser (dok.nr. 2016/16280 031)

FOU 11.08.2016: BC Rygestopkurser - grafisk fremstilling (dok.nr. 2016/16280 036)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social og Sundhedsudvalget at

 1. træffe beslutning om, hvorvidt udvalget ønsker et kommunalt tilbud omkring rygestop

Beslutning
1. Social- og Sundhedsudvalget kan ikke tiltræde det fremlagte tilbud omkring rygestop. Administrationen anmodes om at samarbejde mellem børneområdet og social- og sundhedsområdet om indsatser for at undgå at børn/ unge går i gang med at ryge. Administrationen anmodes om at udarbejde kommunikation om, hvor man som borger kan henvende sig, hvis man ønsker at holde op med at ryge.7. Boblberg: Evaluering af pilotprojekt og forlængelse af kontrakt
27.12G00 - 2016/35728

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget får sagen til orientering om evalueringen af pilotprojektet Boblberg. Udvalget skal dertil beslutte, hvorvidt kontrakten med Boblberg skal forlænges.


Baggrund
Som en del af kommunens forebyggelsesprogram "Grib Livet - hold dig på toppen" blev det besluttet at etablere et pilotprojekt med Boblberg i 2016. Boblberg er en slags online opslagstavle, der fungerer på den måde, at borgerne kan oprette en profil på siden og herefter søge efter eller finde andre borgere med interesse for en bestemt aktivitet. Portalen er gratis at anvende. Gribskov Kommune betaler et månedligt abonnement til firmaet Boblberg, som driver portalen. Konceptet er udviklet sammen med flere kommuner og borgere, idrættens analyseinstitut, DGI, Kulturministeriet og mere end 50 idræts- og sportshaller. Aktuelt benytter 12 kommuner Boblberg. Boblberg gik i luften i Gribskov Kommune i marts 2016. Pilotprojektet afsluttes officielt ved udgangen af januar 2017.

Formålet med at afprøve Boblberg
Gribskov Kommune har gennem kommunens forebyggelsesprogram, "Grib Livet - hold dig på toppen", samt de øvrige indsatser initieret af Forebyggelsesudvalget, fokus på at udvikle den borgerettede forebyggelse. Der er evidens for, at fællesskaber med andre mennesker har en vigtig betydning for borgernes trivsel og livskvalitet. En dårlig mental sundhed fx i form af ensomhed påvirker desuden borgernes fysiske sundhed negativt og betragtes som en sundhedsmæssig risikofaktor på linje med rygning og alkohol. Formålet med Boblberg har derfor været at afprøve, hvorvidt konceptet på en ny måde kunne understøtte borgernes mentale og fysiske sundhed bl.a. gennem udviklingen af sociale relationer, kontakter og fællesskab mellem borgerne.

Evaluering af Boblberg
Evalueringen af pilotprojektet er gennemført i et samarbejde mellem medarbejdere fra Boblberg og Grib Livets programledelse. Evalueringen har haft fokus på at undersøge effekten af Boblberg i relation til projektets formål, som er skitseret i afsnittet ovenfor. Evalueringen har taget afsæt i registreret data indhentet fra Boblbergs system samt en række interviews med borgere, som benytter Boblberg i Gribskov Kommune.

Evalueringens konklusioner
Evalueringen viser, at Boblberg supplerer det selvorganiserede kultur-, idræts- og fritidsliv i Gribskov Kommune og derigennem bidrager til på en ny måde at understøtte borgernes mentale og fysiske sundhed. Evalueringens overordnede konklusioner er listet herunder:

 • Kendskabet til Boblberg vokser
 • Antallet af borgere og deres aktivitetsniveau vokser og er stigende
 • Det er typisk lidt ældre borgere og kvinder, der anvender Boblberg
 • Boblberg anvendes typisk af borgere, som ikke i forvejen er aktive i andre etablerede foreningstilbud
 • Mangfoldigheden ift. de aktiviteter, borgerne mødes omkring, er stor
 • Boblberg medvirker til at udvide borgernes sociale netværk og skabe nye kontakter
 • Boblberg tilbyder borgerne en ny mulighed for at dyrke deres specifikke interesser med andre, som ikke har eksisteret før
 • Borgerne tiltrækkes bl.a. af den nemme adgang via nettet samt den store fleksibilitet og frihed, som aktiviteterne på Boblberg tilbyder


Den samlede evalueringsrapport er vedlagt i bilag.

Forlængelse af kontrakt
På baggrund af evalueringens resultater anbefaler administrationen, at kontrakten med Boblberg forlænges frem til udgangen af 2017.

Lovgrundlag
LBK nr. 1188 af 24/09/2016 om sundhedsloven § 119

Økonomi
En forlængelse af kontrakten med Boblberg frem til udgangen af 2017 koster 76.000 kr., som kan finansieres via i forvejen afsatte midler til kommunes forebyggelsesprogram,"Grib Livet - hold dig på toppen".

For abonnementet får kommunen følgende:

 • Adgang til egen lukket platform med logo udviklet kun til Gribskov Kommune
 • Drift og hosting af platformen
 • Gennemtjek af alt indhold løbende - upassende indhold fjernes (herunder også reklame)
 • Mailsupport til kommunens borgere indenfor 48 timer
 • Evalueringsmøder hver 6. måned
 • Markedsføring af platformen


Såfremt tiltaget ønskets forlænget fra 2018 og frem, anbefaler administrationen, at der findes en mere varig finansieringsform.

Bilag
Bilag: SSU 23.11.2016: Evalueringsrapport Boblberg (dok. nr. 2016/35728 001)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at:

 1. tage evalueringen af Boblberg til efterretning
 2. beslutte at forlænge kontrakten med Boblberg frem til udgangen af 2017
 3. beslutte at finansiere forlængelsen med midler fra Grib Livet

Beslutning
1. Taget til efterretning.
2. - 3. Tiltrådt.
8. Afrapportering af kommunale tilsyn 2016
29.00G00 - 2016/34128

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget får sagen til beslutning om administrationens opfølgning på de kommunale tilsyn.

I perioden september - november 2016 er der gennemført uanmeldte tilsyn på alle plejecentre, det midlertidige center og hos samtlige leverandører af praktisk hjælp, personlig pleje og hjemmesygepleje til borgere i eget hjem udenfor plejecentrene i Gribskov Kommune.
For hvert tilsyn er der udarbejdet en tilsynsrapport, der beskriver, hvordan opgaverne varetages hos den enkelte leverandør.

I dette dagsordenspunkt præsenteres udvalget for de vurderinger og anbefalinger, der er beskrevet i rapporterne. Udvalget orienteres ligeledes om de tiltag, der er iværksat af administrationen på baggrund af tilsynene. Alle tilsynsrapporterne er vedhæftet som bilag.

Tilsynsrapporterne vedrørende plejecentrene har været i høring hos de specifikke Centerråd, mens Ældrerådet har haft alle rapporter til høring. Alle høringssvar fremgår under punktet "Høring".

Om det uanmeldte kommunale tilsyn
Tilsynet er en del af den kvalitets- og tilsynspolitik, som blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 22. februar 2012, og som fremgår af kommunens servicebeskrivelse på området.
Det uanmeldte tilsyn skal sikre, at den hjælp, den enkelte borger modtager, er i overensstemmelse med de ydelser, der er visiteret til efter de gældende standarder og lovgivning, samt at borgerens aktuelle behov varetages. Herudover skal tilsynene bidrage til at skabe læring og udvikling hos den enkelte leverandør.

I 2016 er tilsynene igen gennemført af firmaet BDO Kommunernes Revision, der er en privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn på ældreområdet og socialområdet.

Tilsynene på plejecentrene er gennemført som et helhedstilsyn, hvor der samlet set sker en afdækning af plejecentres arbejde med at skabe livskvalitet for beboerene, et indblik i forholdene hen over døgnet og en forståelse af arbejdet med den faglige dokumentation mv.

Tilsynet i hjemmeplejen er gennemført som et individorienteret tilsyn,hvor tilsynet på baggrund af temaer, mål og indikatorer i kvalitetsstandarder og den rehabiliterende og aktiverende tilgang undersøger eksempelvis dokumentation, døgnrytmeplan og medinddragelse af den enkelte borger.

Tilsynet på det midlertidige center er ligeledes gennemført som et individorienteret tilsyn.Tilsynet tager udgangspunkt i den enkelte borger og undersøger, hvordan de afgørelser, som er truffet om hjælp til den enkelte, omsættes til praksis.

Tilsynets vurdering
Tilsynene munder ud i de her præsenterede tilsynsrapporter, hvor tilsynets
samlede vurderinger og anbefalinger beskrives.

BDO har benyttet nedenstående skala til at give en samlet vurdering af de enkelte leverandører:

1. Ingen, få, eller mindre væsentlige mangler
2. Få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats
3. En del og/eller væsentlige mangler, som vil kræve en bevidst og målrettet indsats for at kunne afhjælpes.
4. En del og/eller væsentlige mangler med betydning for patientsikkerheden, som vil kræve en bevidst og målrettet indsats for at kunne afhjælpes.
5. Væsentlig kritik. Der er fare for patientsikkerheden i en sådan grad, at det er nødvendigt omgående at gribe ind.


Samlet vurdering
I skemaet nedenfor ses en oversigt over det enkelte tilsyns samlede vurdering på baggrund af ovenstående skala.

1. 2. 3. 4. . 5.
Bakkebo
1
Dagmarsminde 2
Ellen Marie Hjemmet
1
Helsingegården
2
Skovsminde
2
Trongården 2
Udsigten 2
Toftebo 2
Attendo Gilleleje 3
Attendo Helsinge 3
Attendo Græsted 3
BM Pleje 1
Kits 2
Helt Rent 2

Center for Social og Sundhed kan som opfølgning på tilsynet iværksætte forskellige initiativer,
herunder eventuel brug af påbudsprocedure, afhængigt af tilsynets anbefalinger til de enkelte leverandører.

Nedenfor er kort beskrevet tilsynets konklusioner og anbefalinger, administrationens vurdering samt de tiltag, der måtte være iværksat på baggrund af tilsynet. De nærmere detaljer fremgår af de enkelte tilsynsrapporter.

Tilsyn på Bakkebo
Der har den 14. november 2016 været gennemført tilsyn på Bakkebo.

Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
Tilsynets samlede vurdering er, at centret har

 • ingen, få, eller mindre væsentlige mangler.


Bakkebo sikrer på meget kompetent og professionel vis den pleje og omsorg som beboerne har behov for.

Tilsynet anbefaler:

 • alle alle beboer får udarbejdet en livshistorie
 • at der på en specifik afdeling sættes fokus på medarbejdernes adfærd omkring måltidet.


Administrationens vurdering af tilsynet
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten ikke giver anledning til yderligere opfølgning.Tilsyn på Dagmarsminde
Der har den 14. november 2016 været gennemført tilsyn på Bakkebo.

Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
Tilsynets samlede vurdering er, at centret har

 • få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.


Dagmarsminde bidrager til at beboerne oplever en tryg hverdag med nærhed og livskvalitet.

Tilsynet anbefaler:

 • sammenhængende og ajourført dokumentation
 • at døgnrytmeplanerne fremstår handlevejledende i beskrivelsen af hjælpen
 • at Dagmarsminde reflekterer over personalets rolle og nuværende praksis ved måltiderne


Administrationens vurdering af tilsynet
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten beskriver, at daglig praksis og
udmøntning af hjælp er tilfredsstillende.
Center for Social og Sundhed følger op ved at indhente Dagmarsmindes handleplan på gennemførelsen af tilsynets anbefalinger.


Tilsyn på Ellen Mariehjemmet
Der har den 18. oktober 2015 været gennemført tilsyn på Ellen Mariehjemmet.

Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
Tilsynets samlede vurdering er, at centret har

 • ingen, få, eller mindre væsentlige mangler.


Ellen Mariehjemmet er meget opmærksom på beboernes behov, ønsker og vaner og tilrettelægger plejen og omsorgen ud fra dette.

Tilsynet anbefaler:

 • at det drøftes hvordan de sundhedsfremmende og forebyggende tiltag kommer til at fremgå af døgnrytmeplanerne samt at den praktiske hjælp uddybes.
 • at der indføres en praksis, der er med til at skabe overblik og sammenhæng mellem dokumenterne


Administrationens vurdering af tilsynet
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten ikke giver anledning til yderligere opfølgning.


Tilsyn på Helsingegården
Der har den 9. november 2016 været gennemført tilsyn på Helsingegården.

Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
Tilsynets samlede vurdering er, at centret har

 • få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.


Helsingegården bidrager til at beboerne oplever en tryg dagligdag med nærhed og livskvalitet.


Tilsynet anbefaler:

 • at de igangværende tiltag omkring dokumentationspraksis fortsættes således at døgnrytmeplanerne optimeres yderligere.
 • at der skabes bedre sammenhæng mellem dokumenterne i journalerne og samtidig sikre at disse altid er ajourførte
 • at der arbejdes og skabes yderligere fokus på videndeling blandt medarbejderne, såedes at den faglige viden og de tilstedeværende kompetencer anvendes i højere grad på tværs af afdelingerne.


Administrationens vurdering af tilsynet.
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten beskriver, at daglig praksis og udmøntning af bevilget hjælp er tilfredsstillende.
Center for Social og Sundhed følger op ved at indhente Helsingegårdens handleplan på gennemførelsen af tilsynets anbefalinger. Handleplanen drøftes og følges op på driftmøder ift., om ovenstående anbefalinger er implementeret.


Tilsyn på Skovsminde
Der har den 9. september 2015 været gennemført tilsyn på Skovsminde plejecenter.

Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
Tilsynets samlede vurdering er, at centret har

 • få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.


Skovsminde bidrager til, at beboerne oplever en tryg dagligdag med nærhed og livskvalitet.

Tilsynet anbefaler:

 • at medarbejderne undervises og vejledes i at udarbejde døgnrytmeplaner, så de fremstår handlevejledende i beskrivelsen af hjælpen
 • at medarbejderne undervises og vejledes i at udarbejde døgnrytmeplaner, så de giver et overblik over indsatsen hos beboeren i forhold til den psykiske pleje og omsorg, og de sundhedsfremmende og forebyggende tiltag og den praktiske hjælp.
 • at der skabes bedre sammenhæng mellem dokumenterne i journalerne


Administrationens vurdering af tilsynet.
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten beskriver, at daglig praksis og udmøntning af bevilget hjælp er tilfredsstillende.
Center for Social og Sundhed følger op ved at indhente Skovsmindes handleplan på gennemførelsen af tilsynets anbefalinger. Handleplanen følges op på driftmøder ift., om ovenstående anbefalinger er implementeret.


Tilsyn på Trongården
Der har den 1. november 2016 været gennemført tilsyn på Trongården.

Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
Tilsynets samlede vurdering er, at centret har

 • få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.


Beboerne modtager generelt den pleje og omsorg, som de har behov for.

Tilsynet anbefaler:

 • at døgnrytmeplanerne er opdateret og fremstår handlevejledende
 • at handleplanerne løbende ajourføres og afstemmes med beboernes aktuelle problemstillinger
 • at der arbejdes den rehabiliterende tilgang til måltiderne og med medarbejdernes rolle og arbejdsgange i forbindelse med måltidet.
 • at arbejdsgange i forbindelse med servering af måltider til beboerne i egen bolig forbedres, så maden kommer hurtigere frem.
 • at medarbejderne i højere grad implementerer den enkelte beboers behov, ønsker og vaner i plejen.


Administrationens vurdering af tilsynet.
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten beskriver, at daglig praksis og udmøntning af bevilget hjælp er tilfredsstillende.
Center for Social og Sundhed følger op ved at indhente Trongårdens handleplan på gennemførelsen af tilsynets anbefalinger. Handleplanen følges op på driftmøder ift., om ovenstående anbefalinger er implementeret.


Tilsyn på Udsigten
Der har den 17. november 2016 været gennemført tilsyn på Udsigten.

Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
Tilsynets samlede vurdering er, at centret har

 • få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.


Beboerne modtager den pleje og omsorg, som de har behov for.

Tilsynet anbefaler:

 • at medarbejderne undervises og vejledes i at udarbejde døgnrytmeplaner
 • at der udarbejdes arbejdsgange for den sundhedsfaglige dokumention, så den lever op til Gribskov Kommunens tidsramme


Administrationens vurdering af tilsynet.
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten beskriver, at daglig praksis og
udmøntning af bevilget hjælp er tilfredsstillende.
Center for Social og Sundhed følger op ved at indhente Udsigtens handleplan på gennemførelsen af tilsynets anbefalinger. Handleplanen følges op på driftmøder ift., om ovenstående anbefalinger er implementeret.


 • Tilsyn på Toftebo
  Der har den 18. november 2016 været gennemført tilsyn på Toftebo.

  Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
  Tilsynets samlede vurdering er, at centret har
  • få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.

  Der er overordret en sammenhæng mellem den hjælp , som borgeren har behov for, og den hjælp som borgeren modtager. Medarbejderne kan på faglig vis redegøre for, hvordan der arbejdes med sundhedsfremme og forebyggende indsatser i henhold til den daglige pleje.

  Tilsynet anbefaler:
  • at der arbejdes med den sundhedsfaglige dokumentation, herunder en metode til at sikre sammenhæng mellem pleje og træning.
  • at der udarbejdes overordnede og konkrete mål for borgers ophold.
  • at der arbejdes med, at alle handleplaner er relevante og at disse løbende følges op og evalueres , for at skabe overblik over borgerens udvikling på det specifikke indsatsområde.
  • at der i døgnrytmeplanerne beskrives borgers psykiske omsorg og pleje, så der gives et helhedsbillede at borgers situation og behov.

  Administrationens vurdering af tilsynet.
  Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten beskriver, at daglig praksis og
  udmøntning af bevilget hjælp er tilfredsstillende.
  Center for Social og Sundhed følger op ved at indhente Toftebos handleplan på gennemførelsen af tilsynets anbefalinger. Handleplanen følges op på driftmøder ift., om ovenstående anbefalinger er implementeret.

 • Tilsyn hos Attendo
  Der har den 14. 22. og 23. november 2016 været gennemført tilsyn i Attendos
  3 hjemmeplejegrupper Gilleleje, Helsinge og Græsted.
  Tilsynet har vurderet og givet anbefalinger på den enkelte hjemmeplejegruppe.

  Alle 3 hjemmeplejegrupper har dog fået den samme samlede vurdering;
  • en del og/eller væsentlige mangler, som vil kræve en bevidst og målrettet indsats for at kunne afhjælpes.

  Der er sket tydeligt kvalitetsløft på mange parametre siden sidste tilsyn.
  Medarbejderne er kompetente, borgerne oplever tryghed i forhold til hjælpen til medicin og er tilfredse med kvaliteten i den personlige pleje og praktisk hjælp.

  Nedenfor præsenteres tilsynets anbefalinger til den enkelte hjemmeplejegruppe.

  Attendo Gilleleje.
  Tilsynet anbefaler:
  • at der fortsat arbejdes med at få implementeret indsatser, der skal sikre kvaliteten i døgnrytmeplanerne og at der iværksættes systematisk egenkontrol
   til kvalitetssikring af dokumentationen i døgnrytmeplanerne.
  • at der iværksættes systematiske arbejdsgange, som sikrer, at handleplanerne
   løbende bliver evalueret og afsluttet i takt med, at de ikke anvendes mere.
  • at der er ekstra fokus på, at alle borgere med en visiteret Sundhedslovsydelse
   skal have udarbejdet en sygeplejefaglig udredning
  • at det sikres, at der foretages ernæringsscreening og rejse- sætte- sig test på
   alle borgere efter de gældende regler
  • at medicinområdet styrkes kontinuerligt både ved italesættelse i hverdagen
   og ved de planlagte sygeplejemøder.
  • at der arbejdes med triageringstavler, for derved på systematisk vis at arbejde
   målrettet på at undgå indlæggelser/genindlæggelser og genoprette helbredstilstanden hos
   borgere, der udviser tegn på helbredsmæssige ændringer eller tab af funktionsniveau
  • at der udarbejdes kompetenceskemaer på samtlige medarbejdere, og at der
   arbejdes målrettet med delegering i hverdagen
  • at der udarbejdes handleplaner på de videredelegerede indsatser

  Attendo Helsinge
  Tilsynet anbefaler:
  • at det i højere grad sikres, at der er overensstemmelse mellem visiterede
   ydelser og leverede ydelser.
  • at der fortsat arbejdes med at få implementeret indsatser, der skal sikre kvaliteten i døgnrytmeplanerne og at der iværksættes systematisk egenkontrol
   til kvalitetssikring af dokumentationen i døgnrytmeplanerne.
  • at der iværksættes systematiske arbejdsgange, som sikrer, at handleplanerne
   løbende bliver evalueret og afsluttet i takt med, at de ikke anvendes mere.
  • at der er fokus på, at alle borgere med en visiteret Sundhedslovsydelse
   skal have udarbejdet en sygeplejefaglig udredning.
  • at der etableres undervisning og læringsforum, således at medicinhåndteringen
   i gruppen styrkes yderligere. Desuden bør det overvejes, hvilke medicinopgaver
   vikarer udfører.
  • at der udarbejdes kompetenceskemaer på samtlige medarbejdere, og at der
   arbejdes målrettet med delegering i hverdagen.
  • at der udarbejdes handleplaner på de videredelegerede indsatser

  Attendo Græsted
  Tilsynet anbefaler:
  • at der fortsat arbejdes med at få implementeret indsatser, der skal sikre kvaliteten i døgnrytmeplanerne og at der iværksættes systematisk egenkontrol
   til kvalitetssikring af dokumentationen i døgnrytmeplanerne.
  • at der er ekstra fokus på, at alle borgere med en visiteret Sundhedslovsydelse
   skal have udarbejdet en sygeplejefaglig udredning.
  • at der iværksættes systematiske arbejdsgange, som sikrer, at handleplanerne
   løbende bliver evalueret og afsluttet i takt med, at de ikke anvendes mere.
  • at der arbejdes med triageringstavler, for derved på systematisk vis at arbejde
   målrettet på at undgå indlæggelser/genindlæggelser og at genoprette helbredstilstanden hos borgere, der udviser tegn på helbredsmæssige ændringer eller tab af funktionsniveau.
  • at der udarbejdes kompetenceskemaer på samtlige medarbejdere, og at der
   arbejdes målrettet med delegering i hverdagen.
  l
  Administrationens vurdering af tilsynet
  Attendo er siden sidste tilsyn blevet ene leverandør af sygeplejen i Gribskov Kommune. Der er dog indgået en aftale omkring videredelegering af enkelte udvalgte sygeplejeopgaver til BM Pleje.
  Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten giver anledning til tæt opfølgning for at sikre, at alle tilsynets anbefalinger bliver gennemført.
  Center for Social og Sundhed følger op ved at indhente hver af de 3 hjemmeplejegruppers handleplan på gennemførelsen af tilsynets anbefalinger. Handleplanerne følges op med dialogmøder og statusrapporter indtil ovenstående anbefalinger er implementeret.


  Tilsyn hos BM Pleje
  Der har den 27. september 2016 været gennemført tilsyn hos BM Pleje.

  Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
  Tilsynets samlede vurdering er, at centret har
  • ingen, få, eller mindre væsentlige mangler.

  Borgerne får den pleje og omsorg, som de har behov for og oplever , at kvaliteten af denne er tilfredsstillende.

  Tilsynet anbefaler:
  • at der arbejdes målrettet med medarbejdernes kompetencer, så det faglige høje niveau fastholdes.
  • at der til stadighed er fokus på den sundhedsfaglige dokumentation
  • at der etableres dialog med borger der har bemærkning i forhold til den praktiske hjælp

  Administrationens vurdering af tilsynet
  BM pleje har siden sidste tilsyn frasagt sig de sygeplejefaglige opgaver.
  Det betyder, at BM pleje alene leverer personlig pleje og praktisk hjælp samt enkelte udvalgte videredelegerede sygeplejeopgaver fra Attendo.
  Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten ikke giver anledning til yderligere opfølgning.


  Tilsyn hos Kits Servicekompagni
  Der har den 27. september 2016 været gennemført tilsyn hos Kits Servicekompagni.

  Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
  Tilsynets samlede vurdering er, at Kits Servicekompagni har
  • få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.

  Borgerne behandles med respekt og som ligeværdige.

  Tilsynet anbefaler:
  • at der fortsat er fokus på udarbejdelse af handleplaner
  • at det fortsat er fokus på forebyggelse / tidlige opsporing herunder arbejdsgang for anvendelse og dokumentation af "rejse-sætte-sig-test".

  Administrationens vurdering af tilsynet.
  Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten beskriver, at daglig praksis og udmøntning af bevilget hjælp er tilfredsstillende.
  Der vil ske opfølgning på driftsmøder, ift. om ovenstående anbefalinger er implementeret.

 • Tilsyn hos Helt Rent Hjemmeservice.
  Der har den 3. oktober 2016 været gennemført tilsyn hos Helt Rent Hjemmeservice.

  Tilsynets samlede vurdering og anbefalinger:
  Tilsynets samlede vurdering er, at Helt Rent Hjemmeservice har
  • få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.

  Medarbejderne arbejder ud fra den aktiverende og rehabiliterende tilgang og har fokus på at behandle borgerne med respekt og værdighed.

  Tilsynet anbefaler:
  • at der udarbejdes en praksis, der sikrer, at borgeren får den visiterede hjælp
  • at der sikres dokumentation for de leverede ydelser hos borgerne
  • at der fortsat er fokus på handleplaner, der beskriver borgernes ressourcer og styrker
  • at medarbejdernes kompetencer og viden omkring forebyggelse / tidlig opsporing fortsat udvikles, herunder at triageredskabet anvendes.

  Administrationens vurdering af tilsynet.
  Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynsrapporten beskriver, at daglig praksis og udmøntning af bevilget hjælp er tilfredsstillende.
  Der vil ske opfølgning på driftsmøder, ift. om ovenstående anbefalinger er implementeret.


  Samlet vurdering.
  Samlet set er der arbejdet målrettet og konstruktivt med de anbefalinger, som blev givet ved sidste tilsyn.
  Det betyder, at der sket forbedringer på flere områder på både plejecentre og i hjemmeplejen, hvilket har medført, at kvaliteten dermed generelt er højnet.
  Dette afspejles i bedre vurderinger fra tilsynets side på de uanmeldte tilsyn i 2016.

  Lovgrundlag
  Sundheds- og Forebyggelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1601 af 21/12/2007
  Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 102 af 11/12/2006
  Bekendtgørelse om af lov om retsikkerhed og administration på det sociale område nr. 1019 af 23/09/2014 §§ 15 og 16
  Bekendtgørelse af lov om social service §§ 151 og 151c

  Økonomi


  Høring
  Ældrerådets høringssvar fra møde den 10.01.17:
  Tilsyn med plejehjem
  Ældrerådet har følgende bemærkninger til tilsyn på plejehjemmene i Gribskov Kommune:· Der skal udføres tilsyn for et repræsentativt udvalg af beboerne, og det skal fremgå af rapporten, hvorledes udvælgelsen er sket
  · For at få et retvisende indtryk skal der endvidere udføres flere stikprøver – mindst 10-20% af beboerne
  · Ældrerådet ønsker – som nævnt i et tidligere høringssvar – de udarbejdede handleplaner tilsendt samtidig med tilsynsrapporterne
  · Ældrerådet mener, at der skal fokuseres mere på de særligt ressourcekrævende beboere og på aktivering af demente borgere
  Tilsyn med syge- og hjemmeplejen
  Ældrerådet har følgende bemærkninger vedrørende tilsynet med Attendos udførelse af syge- og hjemmepleje:· Der skal udføres tilsyn for et repræsentativt udvalg af de visiterede borgere, og det skal fremgå, hvorledes udvælgelsen er sket
  · For at få et retvisende indtryk skal der endvidere udføres flere stikprøver – mindst 10-20% af de visiterede borgerne
  · Det er Ældrerådets opfattelse, at Attendo ikke udfører en pleje, der svarer til de visiterede ydelser, og at borgerne derfor ikke modtager en ydelse, som svarer til det fastlagte serviceniveau og de vedtagne kvalitetsstandarder
  · Ældrerådet har beklageligvis ikke fået mulighed for at få indsigt i de indgåede kontrakter. Tilsynsrapporten giver dog klart indtryk af, at Attendo på væsentlige punkter ikke synes at opfylde sine kontraktlige forpligtelser, og at Gribskov Kommune derfor ikke får det, man betaler for.
  Supplerende kommentar:
  For præcis et år siden lød Ældrerådets årsberetning den 4. januar 2016:
  ”Ældrerådet går dybt frustreret ud af 2015.
  Gang på gang har vi i årets løb rådet Gribskov Kommunes politikere til at gribe ind over for de mange svigt i ældreplejen.
  Desværre resultatløst.
  Det er komplet uforståeligt for Ældrerådet, at Gribskovs politikere med borgmester og udvalgsformand i spidsen finder sig i tingenes tilstand, og Ældrerådet råder til, at der i 2016 kommer ”andre boller på suppen”.”

  Det kom der ikke; men til gengæld kom der shitstorm om maden.

  Centerrådenes høringssvar:

  Dagmarsminde
  Høringssvar ikke modtaget.

  Skovsminde
  Høringssvar ikke modtaget.

  "Udsigten"
  Vi har modtaget ovennævnte tilsynsrapport. Den ser fin ud, og vi har ingen bemærkninger til denne.
   


  Se øvrige høringssvar under bilag.


  Bilag
  Læsevejledning: Læs primært "Samlet tilsynsresultat" og "Tilsynets overordnede anbefalinger" i rapporterne. Det øvrige indhold i rapporterne er datamateriale, som ligger til grund for de første to punkter. Interesserede kan læse hele tilsynsrapporterne.

  Tilsynsrapporter fra plejecentrene.
  Bilag 1. SSU 11-01-17: Tilsynsrapport Bakkebo 2016/34128 019

  Bilag 2. SSU 11-01-17: Tilsynsrapport Dagmarsminde 2016/34128 020

  Bilag 3. SSU 11-01-17: Tilsynsrapport Ellen Mariehjemmet 2016/34128 021

  Bilag 4. SSU 11-01-17: Tilsynsrapport Helsingegården 2016/34128 022

  Bilag 5. SSU 11-01-17: Tilsynsrapport Skovsminde 2016/34128 023

  Bilag 6. SSU 11-01-17: Tilsynsrapport Trongården 2016/34128 024

  Bilag 7. SSU 11-01-17: Tilsynsrapport Udsigten 2016/34128 025

  Tilsynsrapport fra Center for Midlertidigt ophold
  Bilag 8. SSU 11-01-17: Tilsynsrapport Toftebo 2016/34128 026  Tilsynsrapporter fra hjemmeplejegrupper
  Bilag 9. SSU 11-01-17: Tilsynsrapport Attendo 2016/34128 036

  Bilag 10. SSU 11-01-17: Tilsynsrapport BM Pleje 2016/34128 027

  Bilag 11. SSU 11-01-17: Tilsynsrapport Kits Servicekompagni 2016/34128 028

  Bilag 12. SSU 11-01-17: Tilsynsrapport Helt Rent 2016/34128 029

  Centerrådenes Høringssvar.
  Bilag 13. SSU 11-01-17: Høringssvar Bakkebo 2016/34128 030

  Bilag 14. SSU 11-01-17: Høringssvar Ellen Marie Hjemmet 2016/34128 031

  Bilag 15. SSU 11-01-17: Høringssvar Helsingegården 2016/34128 032

  Bilag 16. SSU 11-01-17: Høringssvar Trongården 2016/34128 033


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Social-og Sundhedsudvalget, at:
  1. tiltræde administrationens opfølgning på de kommunale tilsyn
  Beslutning
  1. Afstemning om administrationens indstilling:
  For: O,V (3)
  Imod: A (2)
  Tiltrådt.

  A begærer sagen i Byrådet.
  9. Mødeplan 2017 - ændringer i mødeplanen
  00.01A00 - 2014/32692

  Sagsfremstilling
  Social- og Sundhedsudvalget behandler sagen for at beslutte udvalgets mødeplan og for at anbefale en beslutning om den samlede mødeplan til Økonomiudvalget og Byrådet.

  Baggrund
  Byrådet besluttede den samlede mødeplan for 2017 på byrådsmødet den 5. september 2016.
  Omkonstituering af de stående udvalg i december 2016 skabte på den ene side behov for at justere mødeplanen i forhold til møder i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Teknisk Udvalg samt Social- og Sundhedsudvalget og på den anden side mulighed for at justere mødeplanen på en måde, så møderne i stående udvalg kunne afvikles på færre dage, hvilket har været et tilbagevendende ønske fra flere af byrådsmedlemmerne.

  Mødeplan 2017 - de stående udvalg

  Mødeuger for møder i de stående udvalg fastholdes af hensyn til sager i forløb til Økonomiudvalget og Byrådet.

  Forslag til mødeplanen indebærer følgende:
  • Alle møder i de stående udvalg afholdes i samme uge.
  • Antal af mødedage i de stående udvalg reduceres fra tre til to om ugen.
  • Datoer og tidspunkter i den samlede plan justeres så lidt som muligt af hensyn til øvrig planlægning (både hos udvalgsmedlemmer og i den kommunale organisation).
  • Der er taget højde for at kun Børneudvalget og Plan- og Miljøudvalget kan afholde møde på samme tid.
  Ugedag Mødestart Udvalg
  Mandag 8.30 Kultur- og Idrætsudvalget
  Mandag 16.30 Børneudvalget
  Mandag 15.30 Plan- og MIljøudvalget
  Onsdag 7.00 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
  Onsdag 15.00 Teknisk Udvalg
  Onsdag 18.00 Social- og Sundhedsudvalget

  Forslag til mødeplanen er vedhæftet dette dagsordenspunkt som bilag 1.

  En alternativ løsning, hvor møder i de stående udvalg er fordelt på tre dage om ugen er vedhæftet som bilag 2.

  Lovgrundlag
  Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015, § 8, stk. 1, § 20, stk. 1.

  Økonomi


  Bilag
  Bilag 1: Forslag til revideret mødeplan Dokumentnummer 2014/32692 039

  Bilag 2: Alternativt forslag til revideret mødeplan med tre mødedage om ugen Dokumentnummer 2014/32692 040


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget
  1. at godkende udvalgets mødeplan for 2017 som foreslået i bilag 1
  2. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende den samlede mødeplan som foreslået i bilag 1


  Beslutning
  1. Ikke tiltrådt.
  2. Modellen med 3 mødedage i bilag 2 anbefales. Social- og Sundhedsudvalget ønsker at mødes om tirsdagen fra kl 15.30

  Efterretningssager
  1. Forebyggelsesudvalget: Økonomi
  00.22A00 - 2015/24448

  Sagsfremstilling
  Social- og Sundhedsudvalget får sagen til orientering om Forebyggelsesudvalgets budget og prioriterede midler. Udvalget får sagen, fordi Forebyggelsesudvalget den 30. november 2016 blev nedlagt som følge af ny budgetaftale, og Social- og Sundhedsudvalget overtager Forebyggelsesudvalgets opgaver.

  Udvalget modtager tillige tre andre sager fra Forebyggelsesudvalget på nærværende dagsorden. Denne orienteringssag udgør grundlaget for de tre øvrige.

  Forebyggelsesudvalgets oprindelige budget
  I Budgetaftale 2016-19 var der afsat 0,5 mio. kr. i 2016 til Forebyggelsesudvalgets arbejde med temaet Sundhed og Velfærd. Desuden var der afsat 0,4 mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. i 2017 i en pulje, der anvendes til at understøtte forskellige initiativer inden for forebyggelsesområdet - en forebyggelsespulje.

  Udvalget iværksatte den 11. august 2016 fire pilotprojekter på baggrund af business cases. Tre af pilotprojekterne gennemføres ultimo 2016 til ultimo 2017, mens projektet Sundhedsidræt kører over tre år.

  Forebyggelsesudvalgets samlede dispositioner i 2016 ser dermed således ud:

  Oplæg og forplejning 5.000 kr.
  BC Sundhedsidræt 675.000 kr. (fordelt over 3 år)
  BC Robot 83.156 kr.
  BC Prævention 53.040 kr.
  BC Familieindsats 100.000 kr.
  I alt brugt 916.196 kr.
  Restøkonomi -16.196 kr.

  Indsatserne er besluttet, men en del af udgifterne vil i praksis først falde i 2017 og for sundhedsidræt også i 2018-19. Disse midler forudsættes derfor overført i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2016 - og for sundhedsidræt antages overført fremadrettet til og med 2019, da der ellers vil mangle midler til dækning af indsatsen.

  Økonomi til forebyggelsesindsatser efter ny budgetaftale
  Med Budgetaftale 2017-20 nedlægges Forebyggelsesudvalget som nævnt, og de 0,5 mio. kr. til forebyggelsesindsatser i 2017 ændres til 0,1 mio. kr. årligt i en forebyggelsespulje til og med 2020.

  Nedenfor fremgår disponeret forbrug og restøkonomi for perioden 2016-2020:

  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  Oplæg og forplejning
  5.000 kr.
  Sundhedsidræt
  675.000 kr.
  Robot
  83.156 kr.
  Prævention
  53.040 kr.
  Familieindsats
  100.000 kr.
  Rest
  -16.196 kr.
  83.804 kr.
  100.000 kr.
  100.000 kr.
  100.000 kr.  Lovgrundlag
  LBK nr 1188 af 24/09/2016, Sundhedsloven, § 119

  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget
  1. at orienteringen til efterretning


  Beslutning
  1. Taget til efterretning.

  Sager behandlet på lukket møde:
  10 Salg af ejendom.
  Social- og sundhedsudvalget tog den fremlagte sag til efterretning.  Mødet startet:
  03:30 PM

  Mødet hævet:
  06:50 PM