Risikoudvalg

Publiceret 30-10-2017

Mandag den 30-10-2017 kl. 07:45

Indholdsfortegnelse:

Åbne
3 Handleplan for forebyggelse af kriminalitet i Gribskov Kommune

Medlemmer:

Kim Valentin Knud Antonsen
Trine Mette Egetved-Sørensen Ulla Dræbye
Sisse Krøll Willemoes  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
Med den tilføjelse, at betegnelsen Kultur- og Fritidsudvalget skal rettes. Udvalget hedder Kultur- og Idrætsudvalget.
Navnet rettes inden fletning af protokollen fra udvalgsmøde


Fraværende:
Ulla Dræbye

Meddelelser:
Susan Kjeldgaard var fraværende på mødet
Åbne

3. Handleplan for forebyggelse af kriminalitet i Gribskov Kommune
27.12A00 - 2017/21298

Sagsfremstilling

Introduktion
Risikoudvalget får sagen til beslutning. Beslutningen omhandler at anbefale Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet at godkende "Handleplan for forebyggelse af kriminalitet i Gribskov Kommune". Handleplanen sendes endvidere til høring i Social- og Sundhedsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Plan- og Miljøudvalget samt idrætsforeninger i Gribskov Kommune. Bilag med høringssvar fra ovenstående udvalg og idrætsforeninger vil blive fremlagt med sagsfremstillingen til ØU og BY.

Baggrund
På baggrund af en række voldelige hændelser i Helsinge i foråret 2017, besluttede byrådet den 22. maj 2017 at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg med det særlige fokus at nedbringe kriminalitet og øge trygheden for borgerne i Gribskov Kommune.

På møde den 19. juni 2017 vedtog byrådet kommissorium for Risikoudvalgets arbejde og udpegede medlemmerne af udvalget. Udvalget afholdt sit første møde den 14. august 2017.

Den 14. august blev der også afholdt et temamøde. Her drøftede Risikoudvalget, sammen med en række inviterede interessenter, det konkrete indhold i en handleplan for forebyggelse af kriminalitet.

På temamøde den 23. oktober for Risikoudvalget og samme gruppe interessenter blev handleplanen fremlagt og kommenteret.

Handleplanen er således blevet udformet efter inddragelse af eksperter og interessenter fra politi, kommunens forskellige forvaltninger og civilsamfundet.

Resumé af handleplan
Målgruppen for handleplanen er todelt. Dels er det en gruppe på syv banderelaterede unge, der er over og under 18 år og bosiddende i kommunen. Dels er det en gruppe på otte unge under 18 år, der udviser risikoadfærd, har relationer til, men endnu ikke er en del af, banderelaterede kriminelle miljøer.

Gribskov Kommune har i forvejen en lang række kriminalitetsforebyggende og foregribende indsatser. Handleplanen er et supplement til disse og samlet set styrker den indsatsen overfor målgrupperne. Indsatserne har til formål at styrke opsporing, identifikation, visitation, planlægning, indsats og evaluering i den aktuelle kriminalitetsforebyggende indsats.


Konkret peger udvalget på følgende nye, eller styrkede, indsatser:

  • Styrke samarbejde og koordinering mellem myndigheder og i kommunen gennem SSP+ lignende funktion
  • Styrke viden om de relevante individer og grupperinger gennem netværksanalyse
  • Gennemføre kriminalitetsvurderinger med det evidensbaserede redskab YLS-CMI for kriminalitetstruede 12-17 årige
  • Udforme handleplaner pba. YLS-CMI identificerede udfordringer
  • Styrke misbrugsindsatsen gennem afdækkende misbrugssamtaler
  • Skabe mulighed for exit indsatser for unge, der ønsker at komme ud af det kriminelle miljø
  • Tilbyde alternative indkomstmuligheder gennem individuelt tilrettelagt jobprogram
  • Gennemføre systematiske evalueringer af effekten af indsatserne.


Som anført og godkendt i sagsfremstilling vedr. procesplan forelagt Risikoudvalget på mødet d. 14. august 2017, vil handleplanen blive eftersendt til Risikoudvalgtet den 28. oktober 2017. Handleplanen vil fremgå som bilag til de efterfølgende politiske behandlinger.


Lovgrundlag
LBK nr 318 af den 28.03.2017 (Kommunestyrelsesloven) § 17, stk. 4

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Bilag
Nedenstående bilag er eftersendt til udvalgets medlemmer og tilføjet sagen ved protokollering:

Bilag 1: Handleplan - Forebyggelse af banderelateret kriminalitet i Gribskov Kommune Dok. nr. 2017/21298 018Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Risikoudvalget at anbefale Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

  1. at godkende Handleplanen for forebyggelse af kriminalitet i Gribskov Kommune, med forbehold for indholdsmæssige ændringer fra Social- og Sundhedsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Plan- og Miljøudvalget samt idrætsforeninger i Gribskov Kommune.

Beslutning

Risikoudvalget besluttede, at handleplan i den nuværende form udgør slutprodukt for udvalgets virke.

Udvalget anbefaler Børneudvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende Handleplanen for forebyggelse af banderelateret kriminalitet i Gribskov Kommune under hensyntagen til høringssvar.


Mødet startet:
07:45 AM

Mødet hævet:
08:15 AM