Risikoudvalg

Publiceret 14-08-2017

Mandag den 14-08-2017 kl. 18:45

Indholdsfortegnelse:

Åbne
2 Møde- og procesplan for Risikoudvalget 2017


Efterretningssager
1 Kommissorium for Risikoudvalget

Medlemmer:

Kim Valentin Knud Antonsen
Trine Mette Egetved-Sørensen Ulla Dræbye
Sisse Krøll Willemoes  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:

Meddelelser:
Michael Hemming Nielsen (Ø) deltager i mødet som observatør.
Dansk Folkeparti (O) har afgivet sin plads i udvalget til valggruppen (V,O,C). Som følge af valggruppens beslutning indtræder Knud Antonsen (V) i Risikoudvalget. Knud Antonsen erstatter Jonna Præst (O).

Åbne

2. Møde- og procesplan for Risikoudvalget 2017
27.12A00 - 2017/21298

Sagsfremstilling
Introduktion
Risikoudvalget behandler sagen for at træffe beslutning. Sagen handler om møde- og procesplan for udvalget.

Baggrund
På møde den 19. maj 2017 vedtog Byrådet kommissorium for Risikoudvalgets arbejde og udpegede medlemmerne af udvalget. I denne sag skal Risikoudvalget træffe beslutning om møde- og procesplanen for udvalget i 2017.

Sagens forhold
Møde- og procesplan for Risikoudvalget i 2017:

Dato Indhold
14. august 2017 Åbent møde i Risikoudvalget. Dagsorden:
 • Godkendelse af dagorden
 • Kommissorium vedtaget på BY den 19. Juni
(åbent efterretningspunkt)
 • Godkendelse af udvalgets mødeplan (åbent beslutningspunkt)
Lukket møde uden dagsorden
14. august 2017 Møde med inviterede interessenter mhp. udarbejdelse af handleplan

Inviterede:
Repræsentanter fra Toftevang AAB, Boligselskabet AAB, Gribskov Produktionsskole, Helsinge Hallerne, Nordsjællands Politi, Gribskov Erhvervscenter, Gribskov Kommune (CBU, CSS, CBB)

Dagsorden
Velkomst ved Kim Valentin.
Oplæg fra Socialstyrelsen:
Forebyggelse af bande- og rockerrekruttering.
Oplæg fra Høje-Taastrup Kommune:
Erfaringer med forebyggelse og exit fra bande- og rockermiljøer.
Oplæg fra Gribskov Kommune: Mulighederne i "Bandepakke 2"
Workshops i to grupper.
   • Tema 1: Forebyggelse. Anbefalinger til forebyggende indsatser,
der bør indgå i handleplanen.
  • Tema 2: Indgriben. Anbefalinger til indsatser, der bør indgå i handleplanen.
  • Præsentation og opsamling i plenum
14. august til medio oktober Udarbejdelse af udkast til Gribskov Kommunes handleplan.
23. Oktober 2017 Lukket møde uden dagsorden i Risikoudvalget
23. Oktober 2017 Møde med inviterede interessenter mhp. kvalificering af handleplan

Inviterede
Repræsentanter fra Toftevang AAB, Boligselskabet AAB, Gribskov Produktionsskole, Helsinge Hallerne, Nordsjællands Politi, Gribskov Erhvervscenter, Gribskov Kommune (CBU, CSS, CBB)

Dagsorden
Velkomst ved Kim Valentin.
Gennemgang af udkast til handleplan
Workshops i to grupper. Gennemgang af udkastet til handleplan.
Processen faciliteres af konsulenter fra kommunen
Opsamling i plenum
24. - 27. oktober Færdiggørelse af udkast til handleplanen. Handleplan eftersendes til risikoudvalget senest den 28. oktober.
30. oktober 2017 Åbent møde i Risikoudvalget. Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af handleplan til forebyggelse af rekruttering til bande- og rockergrupperinger og øget tryghed for borgere
6. November 2017 Handleplanen forelægges for Børneudvalget
11. december 2017 Handleplanen forelægges for Økonomiudvalget
18. december 2017 Handleplanen forelægges for Byrådet
Lovgrundlag
LBK nr 318 af den 28.03.2017 (Kommunestyrelsesloven) § 17, stk. 4

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Risikoudvalget at beslutte
1. at godkende møde- og procesplan for Risikoudvalget 2017


Beslutning
Godkendt
Fraværende Knud Antonsen

Efterretningssager

1. Kommissorium for Risikoudvalget
27.12A00 - 2017/21298

Sagsfremstilling
Risikoudvalget får sagen til efterretning. Sagen handler om kommissorium for Risikoudvalgets arbejde.

Baggrund
Byrådet besluttede den 22. maj 2017 at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg med det særlige fokus at nedbringe kriminalitet og øge tryghed for borgerne i Gribskov Kommune.

På møde den 19. maj 2017 vedtog Byrådet kommissorium for Risikoudvalgets arbejde og udpegede medlemmerne af udvalget. I denne sag orienteres Risikoudvalget om kommissorium.

Fakta om § 17, stk. 4 udvalg
Byrådet kan nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg.

Byrådet bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed.

Byrådet kan ikke ved nedsættelse af særlige udvalg gøre indskrænkning i den kompetence, der i henhold til styrelsesloven og styrelsesvedtægten er tillagt økonomiudvalg og de stående udvalg.

Sammenhæng med det igangværende samarbejde om at nedbringe kriminalitet
I foråret 2017 har en række voldelige hændelser fundet sted i Helsinge. Hændelserne har ført til utryghed i dele af befolkningen og flere henvendelser til kommunen.

Nordsjællands Politi har myndighedsansvaret for kriminalitetsbekæmpelse, mens der er et delt ansvar mellem politi og kommune for at forebygge og foregribe kriminalitet.

For at forebygge kriminalitet samarbejder Nordsjællands Politi og Gribskov Kommune i SSP - samarbejdet, hvor både generelle og konkrete, individspecifikke, problemstillinger drøftes og koordinering foretages løbende.

De konkrete grupperinger af unge, som er aktive i og omkring den aktuelle konflikt udgør en gruppe på 20-25 unge. Ca. en tredjedel er under 18 år. En række af de involverede unge er ikke bosat i Gribskov Kommune.

Der er på nuværende tidspunkt igangsat en række konkrete foranstaltninger i forhold til generel kriminalitetsforebyggelse, ligesom der er igangsat en indsats for at hindre rekruttering til bandemiljøet i Helsinge. Indsatsen er igangsat med støtte og rådgivning fra Socialstyrelsen.

Udvalget skal i sit virke have mulighed for at følge i de aktuelle indsatser og bygge videre på det igangværende arbejde.

Kommissorium

Formål og opgave
Formålet med at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg er at nedbringe kriminalitet og øge tryghed for borgerne i Gribskov Kommune. Udvalget skal hedde Risikoudvalg.

Opgaven for udvalget er:

 1. Løbende, tæt politisk opfølgning på de igangværende kriminalitetsbekæmpende og kriminalitetsforebyggende indsatser
 2. Udveksling af oplysninger og synspunkter mellem den kommunale organisation og repræsentanter for borgere, foreninger, institutioner og virksomheder med henblik på udvikling af viden om behov og muligheder for at forebygge kriminalitet og skabe tryghed
 3. Udvikling af en helhedsorienteret handleplan for at forebygge kriminalitet og skabe tryghed for borgerne i Gribskov Kommune


Funktionsperiode
Udvalget fungerer i den aktuelle byrådsperiode fra og med den 20. juni til ultimo 2017.

Vederlag
Byrådsmedlemmer modtager fast vederlag, jævnfør loven om kommunernes styrelse § 16, stk. 1, litra b. Byrådet har tilkendegivet at udvalget skal arbejde uden udvalgsvederlag.

Derfor er der ingen vederlag.

Forankring og sammensætning
Udvalget er nedsat under Børneudvalget og med reference hertil.

Udvalget består af fem medlemmer inklusive borgmester som udvalgsformand:

Kim Valentin (V). Formand.
Jonna Præst (O)
Trine Mette Egetved-Sørensen (C)
Ulla Dræbye (A)
Sisse Krøll Willemoes (G)

Herudover er Susan Kjeldgaard (Å) og Michael Hemming Nielsen (Ø) tilbudt observatørpladser.

Udvalgsbetjening
Betjening af udvalget forankres i Center for Børn og Unge. Relevante medarbejdere fra øvrige centre inddrages, herunder Center for Borgerservice og Beskæftigelse og Center for Social og Sundhed.

Arbejdsform
Udvalget har tre hovedopgaver, som har meget forskellig karakter. Derfor skal udvalget have mulighed for at variere arbejdsformer mellem


Lukkede arbejdsmøder uden dagsorden
Lukkede arbejdsmøder uden dagsorden skal danne rammen om løbende, tæt politisk opfølgning på de igangværende kriminalitetsbekæmpende og kriminalitetsforebyggende indsatser.

I møderne deltager relevante medarbejdere fra Gribskov Kommune og - efter behov - Nordsjællands Politi. Mødernes skal bruges til briefing, ideudvikling og afstemning. Møder afholdes som lukkede møder for at sikre mulighed for udveksling af tavshedsbelagte oplysninger.

Udvalget kan ikke træffe beslutninger på disse møder.

Åbne temamøder uden dagsorden
Åbne temamøder uden dagsorden skal danne rammen om udveksling af oplysninger og synspunkter mellem den kommunale organisation og repræsentanter for borgere, foreninger, institutioner og virksomheder med henblik på udvikling af viden om behov og muligheder for at forebygge kriminalitet og skabe tryghed.

Møderne kan holdes som møder med udvalgte inviterede eller som åbne møder, hvor alle interesserede kan komme og deltage.

Udvalget kan ikke træffe beslutninger på disse møder.

Udvalgsmøder i henhold til kommunestyrelsesloven kapitel III
Som ramme om udvikling af en helhedsorienteret handleplan for at forebygge kriminalitet og skabe tryghed for borgerne i Gribskov Kommune.

Udvalget bestemmer selv hyppigheden og varigheden af de forskellige møder samt formen og hyppigheden for afrapportering til Børneudvalget.

Administrationen har ansvar for at sikre dokumentation om møder uden dagsorden, herunder mødeindkaldelser via Gribskov Kalender.


Lovgrundlag
LBK nr 318 af den 28.03.2017 (Kommunestyrelsesloven) § 17, stk. 4, jævnfør § 16 stk. 2 jævnfør BEK nr 1530 af 09.12.2016 (Vederlagsbekendtgørelsen) §§ 7 og 8.

Økonomi
Ingen udgifter til vederlag. Øvrige udgifter til udvalgets virke afholdes inden for centerbudgetter.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Risikoudvalget

1. at tage orienteringen om kommissorium til efterretning


Beslutning
Taget til efterretning
Fraværende: Knud AntonsenMødet startet:
06:45 PM

Mødet hævet:
07:45 PM