Plan- og Miljøudvalget

Publiceret 07-12-2017

Torsdag den 07-12-2017 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
225 Natursag: beskyttet natur - Rågelejevej 43
226 Forespørgsel om opførelse om 5 rækkehuse på Ahornvej 10,
matr.nr. 6 do helsinge By, Helsinge
227 Kommende byggesag - dispensation fra lokalplan - Ombygning af

børnehave Gasværksvej 21 B, 3250 Gilleleje Udfald af afholdt
naboorientering.
228 Institution/skole/off.bygninger
229 Kommuneplantillæg nr. 12 for boliger ved Møllebakken - behandling af

høringssvar og endelig vedtagelse
230 Lokalplan 512.18 for boligområde ved Møllebakken i Helsinge - endelig

vedtagelse
231 Kommuneplantillæg nr 10 for et blandet byområde ved Vesterbrogade i

Gilleleje - behandling af høringssvar og endelig vedtagelse
232 Lokalplan 315.19 for hotel og boliger ved Vesterbrogade i Gilleleje -

behandling af høringssvar og endelig vedtagelse
233 Tillæg til kommuneplan nr 11 for boligområde i Vejby Nordvest -

behandling af høringssvar og endelig vedtagelse
234 Lokalplan 555.08 for et boligområde i Vejby Nordvest - behandling af

høringssvar og endelig vedtagelse
235 Lokalplan 315.18 for boligområde i Bavne Ager, Gilleleje - behandling

af høringssvar og endelig vedtagelse
236 Etablering af lokalt naturråd og orientering om kommuneplanarbejdet

med Grønt Danmarkskort

Medlemmer:

Morten Ulrik Jørgensen Jannich Petersen
Brian Lyck Jørgensen Jesper Hagen Behrensdorff
Susan Kjeldgaard Pia Foght
Knud Antonsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Susan Kjeldgaard

Meddelelser:
Status for forespørgsel fra virksomhed der gerne vil udvide i Lopholm
.
Svar på spørgsmål fra PMU 06.11.2017: Orientering om mulighed for etablering af campinghytter bag Gillelejehallen og autocamperplads i synergi med hallen så man kunne bruge køkken og badefaciliteter fælles er screenet planmæssigt. Er en mulighed med ændring af plangrundlag.
.
Udvalgsformanden orienterede om møde med Gribskov Efterskole om ombygning.

Åbne

225. Natursag: beskyttet natur - Rågelejevej 43
024436 - 2017/17163

Sagsfremstilling
Introduktion til sagen
Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning om eventuel dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Udvalget besluttede på mødet den 18.09.2017 at se positivt på landzonetilladelse til terrænregulering på ejendommen Rågelejevej 43 ved opfyldning af en lavning på omtrent 1 hektar. Forudsætningen for at kunne træffe landzoneafgørelse var, at områdets naturmæssige status blev klarlagt. Det har nu vist sig, at der er beskyttet mose og eng. Administrationen anbefaler, at der gives afslag på dispensation fra naturbeskyttelsesloven til den ansøgte terrænregulering, idet dette faktuelt er en nedlæggelse af det beskyttede naturområde.

Beskrivelse af området
Lavningen, der ønskes opfyldt, er en naturlig "afslutning" på et stejlt bakkedrag vest for lavningen. Bakkedraget har et nord-sydgående forløb med udspring fra kysten, og lavningen er en del af en større slugt/lavning, der ligeledes går fra kysten i et nord-sydgående forløb. Historisk set er lavningen et gammelt tørvemoseområde, der også har haft sit forløb over matr. nr 14 dc.

Området har ikke tidligere været vejledende registreret som beskyttet natur, men gamle målebordsblade viser signatur for tørvemose og luftfotos af vådområdet viser, at der helt tilbage fra 1984 er kørt udenom den dybeste del af lavningen ved dyrkning af det omgivende areal.

Naturen er dynamisk og området blev besigtiget for at fastslå den aktuelle beskyttelsesstatus. Besigtigelse af arealet viste, at den dybeste uslåede del er beskyttet mose, mens en del af det omkringliggende slåede areal er beskyttet kultureng.

FAKTA: BESKYTTEDE KULTURENGE
Enge er fugtige, lysåbne områder med græs- og urtedække. De ligger ofte på lavbundsarealer i tilknytning til vandløb, ådale, moser og søer. Enge, der har været drevet ekstensivt i mange år, rummer en meget stor rigdom af både vilde planter og dyr. Engene opdeles i to typer, naturenge og kulturenge. Kulturengene kan være omlagt med nyt græs med års mellemrum, men beskyttede enge omlægges sjældnere end hvert 7. til 10. år. Nogle kulturenge bliver gødet og sprøjtet ekstensivt, og dræn må vedligeholdes. Kulturenge domineres ofte af de græsser, der er blevet udsået efter en omlægning.


Tilsammen er det beskyttede areal, domineret af våd- og fugtigbundsarter på knap 9.300 m2. Udbredelse af det beskyttede areal ses på kort nedenfor. Inderste del er mosen, mens yderdelen er kulturengen.Sagens forhold
Ejer oplyser, at han har store problemer med at dyrke et bredt bælte hen over sin ejendom pga. våd jord, og ansøger derfor om opfyld af lavningen op til terræn i et område på ca 10.000 m2.

Med Plan- og Miljøudvalgets beslutning om at se positivt på en landzonetilladelse har administrationen foretaget besigtigelse med naturtjek på ejendommen. Dette fordi luftfotos indikerer, at der er tale om et naturområde beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Besigtigelsen har klarlagt, at der er tale om mose og omkringliggende eng af en størrelse, der gør arealet §3-beskyttet.

Ejer har efterfølgende pr telefon oplyst, at han ikke har interesse i et meget begrænset jordudlæg; det vil ikke give mening. Ejer ønsker i stedet at få dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til opfyld som oprindeligt ansøgt.

Vurdering og anbefaling
Det følger af bemærkningerne til naturbeskyttelsesloven, at der skal foreligge særlige omstændigheder, før der kan meddeles dispensation til tiltag, som ændrer tilstanden i de beskyttede naturtyper. Forbudet mod tilstandsændringer er udtryk for en generel samfundsmæssig interesse i, at de beskyttede naturtyper opretholdes.

Praksis og tidligere meldinger i afgørelser fra klagenævnet
Der er således også en meget restriktiv praksis i Natur- og Miljøklagenævnet hvad angår mulighed for nedlæggelse af beskyttet natur:

En væsentlig jordbrugs- eller anden almindelig økonomisk interesse er ikke i sig selv tilstrækkelig til at begrunde en dispensation. Der må tillige være tale om et område, som ud fra naturbeskyttelsesmæssige hensyn vurderes som uden særlig interesse, eller om et indgreb, der i sig selv ikke skønnes at medføre nogen afgørende forrykning af tilstanden i området. Derudover forudsættes det, at en dispensation ikke vil skabe en uheldig og uønsket præcedens for den fremtidige administration af § 3-beskyttelsen i området. Heller ikke etablering af en erstatningsbiotop kan normalt føre til, at der meddeles dispensation.

Denne praksis må forventes at være udslagsgivende i en eventuel klagesag om §3-afgørelsen.

Administrationens vurdering og anbefaling
Administrationen bemærker, at de overordnede landskabelige træk og den kulturhistoriske udnyttelse til tørvegravning har skabt grundlaget for det beskyttede plantesamfund. Ejers argumentation om dårlig mulighed for at køre på markarealet, herunder direkte problemer med overfladevand fra det nærliggende sommerhusområde, vurderes ikke at kunne begrunde, at den restriktive praksis om bevaring af beskyttede naturtyper fraviges.

Administrationen ser ikke, at der er lovgrundlag for at fravige den restriktive praksis, og anbefaler, at der gives afslag på den ansøgte dispensation til nedlæggelse af et §3-område.


Lovgrundlag

 • Lov om naturbeskyttelse § 3 (naturbeskyttelsesloven), lovbekendtgørelse nr. 934 af 27.06.2017
 • Lov om planlægning § 35 (planloven), lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23.11.2015 med senere ændringer jf Lov om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger nr. 668 af 08.06.2017
 • Kommuneplan 2013-2025 for Gribskov KommuneØkonomi
Det vurderes, at sagen ikke har budgetmæssige konsekvenser.


Miljøforhold


Høring
Der vil ske en § 3-registrering af området efter gældende retningslinjer med partshøring af ejer.


Bilag
Bilag 1: Rågelejevej Oversigtskort PMU 18092017 Dok nr. 2017/17163 010

Bilag 2: Rågelejevej Situationsplan PMU 18092017 Dok nr. 2017/17163 011


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at beslutte,

 1. at der gives afslag på dispensation til den ansøgte nedlæggelse af et § 3-areal.Beslutning
Sagen sendes retur til administrationen for yderligere undersøgelser.
Der arrangeres møde mellem borger og medlemmer af udvalget.

Susan Kjeldgaard (Å) fraværende
226. Forespørgsel om opførelse om 5 rækkehuse på Ahornvej 10, matr.nr. 6 do helsinge By, Helsinge
016745 - 2017/28237

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med projektet.

Det bemærkes indledningsvis, at ansøger har option på at købe ejendommen under forudsætning af, det forlagte projekt kan gennemføres.

Ejendommen Ahornvej 10 er registreret med et grundareal på 2.483 m², og er beliggende ud til rådhusvej.

Kommuneplan 2013 - 2025
Ejendommen er i kommuneplanen beliggende i boligområde 1.B.08 Boligområde
Engerødkvarteret.


Kommuneplanen fastlægger som udgangspunkt en mindstegrundstørrelse for parceller på 700 m², men der kan dog ved opførelse af række- og dobbelthuse tillades grundstørrelser ned til 500 m². Det er en forudsætning at, husene sammenbygges gavl mod gavl.

Kommuneplanen anfører i øvrigt, at der ved fortætning kan opføres dobbelthuse / rækkehuse i området.

Byggelovens §10 A
Byggelovens §10 A bestemmer, at såfremt der opføres mere end et enfamiliehus på een ejendom, skal hver bolig kunne udstykkes med eget grundtilliggende og vejadgang. Bestemmelsen gælde også for dobbelthuse og rækkehuse.

Projektet
Der ønskes opført 5 lavenergi rækkehuse på ca. 100 m² med tilhørende carporte.

Valg af facademateriale er endnu ikke helt fastlagt, men valget står mellem puds, fibercement, cedertræ eller skifter. Tagmateriale er tagpap med alu-inddækning.

Der ønskes endvidere etableret solcelleanlæg.

En gennemførelse af bebyggelsen vil forudsætte matrikulære ændringer mellem Ahornvej 10 og naboejendommen Ahornvej 8.Bygningsreglement BR 15
Projektet overholder ikke byggeretten efter BR15 kap. 2.2, idet der ønskes udstykket parceller under 700 m², og dertil vil beboelsen på naboejendommen Ahornvej 8 ligge nærmere skel end 2.5 meter.

En evt. tilladelse skal derefter ske på baggrund af en helhedsvurdering efter BR 15, kap. 2.3.

Der kan være andre ting der kolliderer med bygningsreglement, men dette vil blive afklaret inden, sagen evt. sendes i høring.

Administrationens vurdering

Det er umiddelbart opfattelsen, at det ønskede projekt fint kan indpasses på Ahornvej 10. Ejendommen må alt andet lige siges at være noget eksponeret, da den er noget lavt beliggende i det "grønne område" ved Rådhusvej.

Såfremt udvalget beslutter, at der kan arbejdes videre med projektet, vil administrationen stille krav om et mere gennemarbejdet materiale, inden sagen sendes i høring.


Lovgrundlag
Kommuneplan 2013 - 2025, Boligområde Engerødkvarteret
Byggelovens §10 A, lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. april 2010 med senere ændringer
BR 15 kap. 2.2 og 2.3..

Økonomi


Bilag
PMU 07.12.17, Ahornvej 10, bilag 1, matrikelkort (dok.nr. 2017/28237 020)

PMU 07.12.17, bilag 2, Ahornvej 10, udstykningsplan (dok.nr. 2017/28237 021)

PMU 07.12.17, bilag 3, Ahornvej 10, gavle og facader (dok.nr. 2017/28237 022)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget,

 1. at der meddeles tilsagn om, at der kan arbejdes videre med sagen, og denne efterfølgende sendes i høring hos naboer mv. fremkommer der under høringsperioden væsentlige indsigelser, skal sagen igen forelægges udvalget.Beslutning

 1. Tiltrådt med den bemærkning, at der kan arbejdes videre med sagen under betingelse af, at husene opføres som murede huse med tegltag.


Susan Kjeldgaard (Å) fraværende
227. Kommende byggesag - dispensation fra lokalplan - Ombygning af børnehave Gasværksvej 21 B, 3250 Gilleleje Udfald af afholdt naboorientering.
003570 - 2017/26607

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning.

Nærværende sag blev behandlet på Plan- og Miljøudvalget den 18.09.2017 pkt. 178.
Her blev det beskrevet, at såfremt Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen, ville sagen blive sendt i naboorientering. Såfremt der indkom væsentlige indsigelser/kommentarer, ville sagen igen forelægges Plan- og Miljøudvalget.

Sagen har været i naboorientering i perioden fra den 26.10.2017 til den 09.11.2017.

Indsigelserne/kommentarene og ansøgers/bygherres efterfølgende besvarelse til naboerne er vedhæftet som bilag 3.

Naboorientering
Der er indkommet bemærkninger fra naboer om følgende forhold:

 1. Der er udtrykt bekymring for støjgene ved etablering af en ungdomsklub, som har åbent til kl 22 i et villakvarter, ligesom der vil være støj, når de unge opholder sig udenfor f.eks. ved boldspil mm.
 2. Der er bekymring for weekendåbning uden opsyn
 3. Der vil være støj ifm. aflevering og afhentning af de unge
 4. Der vil være generende lys fra kørende biler og biler i tomgang
 5. Der er imødekommenhed for indretning af mødefaciliteter til kommunens administration og administration for Nordsjællands Museum.


Bygherre har efterfølgende afgivet bemærkninger til klagepunkterne og kommenteret, at:
1-2 Klubben vil være bemandet med personale i hele åbningstiden også i weekenderne.
Weekendaktiviteter er endnu ikke planlagt, og evt. åbning i weekenden vil kun ske lejlighedsvist.
Ved større arrangementer vil naboer blive orienteret.
Udenomsarealer vil blive taget i brug, men det forventes ikke at være af støjende karakter. Dialog vil her være en mulighed.
3-4 Børnene vil selv komme til klubben.
Børn fra andre byer herunder Søborg og Blistrup hentes i minibusser af personalet efter skole, og bliver kørt hjem senest kl 21:40, hvor klubben lukker.
Trafikken forventes derfor ikke øget væsentligt i forhold til den tidligere brug af huset som børnehave.
De fleste børn forventes at komme til klubben på cykel eller gåben.

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at trafikken ikke forventes øget væsentligt i forhold til den tidligere anvendelse som børnehave. Trafik i området vil dog foregå i eftermiddags- og aften timerne, hvor trafikken var mere intensiv i dagtimerne, da der var børnehave.
Derudover vil de fleste børn i Gilleleje-området selv komme til klubben på enten cykel eller gåben.

Det er kommunens vurdering, at en ungdomsklub vil være omfattet af § 42 i Miljøbeskyttelseloven, da der er tale om en organiseret fritidsaktivitet. Såfremt der er væsentlige støjulemper for omgivelserne, kan kommunen give påbud om, at der skal foretages afhjælpende foranstaltninger. Det er ikke relevant at lave støjmålinger, da støj fra børns leg ikke kan reproduceres.

Det er på denne baggrund administrationens vurdering, at der kan meddeles dispensation til det ansøgte, dog på vilkår af at der ikke etableres skaterramper, multibane mm, som vil medføre øget støj.


Lovgrundlag
Byplanvedtægt nr. 3
Lov om Planlægning LBK nr 1529 af 23/11/2015 (planloven)

Økonomi


Høring
Sagen har været i naboorientering i perioden fra den 26.10.2017 til den 09.11.2017.

Bilag

Bilag 1 PMU 18-09-17 oversigtskort dok. nr. 2017/26607 003

Bilag 2 PMU 18-09-17 byplanvedtægt nr. 3 dok. nr. 2017/26607 004

Bilag 3 PMU 07-12-17 kommentarer samt samlet besvarelse dok. nr. 2017/26607 020


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:

 1. at godkende, at der kan gives tidsbegrænset dispensation på ovennævnte vilkår, så projektet kan gennemføres som ansøgtBeslutning

 1. tiltrådt


Susan Kjeldgaard (Å) fraværende
228. Institution/skole/off.bygninger
027761 - 2017/26614

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning.

Nærværende sag blev behandlet på Plan- og Miljøudvalget den 18.09.2017. Sagen omhandler ændring af anvendelsen fra børnehave til ungdomshus, hvor bruger gruppen er mellem 15 og 23 år.

Der er tale om en midlertidig løsning, med revision af planloven, der trådte i kraft den 15.06.2017, er det blevet muligt i henhold til § 19, stk. 1, at dispensere fra lokalplanens principper (dvs. anvendelse og formål), hvis dispensationen tidsbegrænses til 3 år. Tidsbegrænsningen skal være et vilkår for dispensationen. Der kan dog gives en ny dispensation på maksimalt 3 år, når dispensationen udløber.

Ud over Ungdomshus skal bygningen også rumme SSP-medarbejdere, og mødefaciliteter for sundhedsplejerskerne. Bygningen skal deles op, så der etableres Ungdomshus i den nordlige ende og faciliteter til SSP + sundhedsplejersker i den sydlige ende.

På Plan- og Miljøudvalget den 18.09.2017 blev det beskrevet, at hvis udvalget tiltrådte indstillingen, ville sagen blive sendt i naboorientering. Såfremt der indkom væsentlige indsigelser/kommentarer, ville sagen igen forelægges Plan- og Miljøudvalget.

Sagen har været i naboorientering i perioden fra den 26.10.2017 til den 09.11.2017.

Naboorientering
Der er kommet en del bemærkninger som følge af den foretagne naboorientering. Alle bemærkninger er samlet og vedlagt som bilag 1.
Herunder kommer der en kort sammenfatning af de indkommet bemærkninger.

 • Naboerne er bekymrede for, at placeringen af ungdomshuset på Kongensgavevej 93 vil betyde øget støj og færdsel i området.
 • Naboerne er bekymrede for, at ungdomshuset vil øge kriminaliteten i området. De bemærker, at der allerede er en del aktivitet i området som skaber utryghed.
 • Naboerne mener ikke, der kan gives lov til den ændret anvendelse, da den er i uoverensstemmelse med lokalplanen.

Alle de indkommet bemærkninger er imod den ændringen af anvendelse af ejendommen.

Kenneth Poulsen fra ungdomshuset har skrevet et svar på de indkommet bemærkninger, svaret er vedlagt som bilag 2. I svaret beskrives det detaljeret, hvordan ungdomshuset er organiseret, og hvem brugerne af huset er. Derudover beskrives, hvorledes det kan være med til at mindske den kriminalitet, som er i området.

Administrationens vurdering
Det er kommunens vurdering, at ungdomshuset vil være omfattet af § 42 i Miljøbeskyttelseloven, da der er tale om en organiseret fritidsaktivitet. Såfremt der er væsentlige støjulemper for omgivelserne, kan kommunen give påbud om, at der skal foretages afhjælpende foranstaltninger.

Det er på denne baggrund administrationens vurdering, at der kan meddeles dispensation til det ansøgte.


Lovgrundlag
Lov om Planlægning LBK nr 1529 af 23/11/2015 (planloven)

Økonomi


Bilag

Bilag 1: PMU 07-12-2017: Bemærkninger fra naboorientering Dok. nr: 2017/26614 008

Bilag 2: PMU 07-12-2017: Kommentarer til bemærkninger Dok. nr: 2017/26614 008Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:

 1. at godkende, at der kan gives tidsbegrænset dispensation til den ansøgte anvendelsesændring.Beslutning
Udsat mhp. afholdelse af borgermøde

Susan Kjeldgaard (Å) fraværende
229. Kommuneplantillæg nr. 12 for boliger ved Møllebakken - behandling af høringssvar og endelig vedtagelse
01.00G00 - 2017/28096

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen handler om vedtagelse af tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013-25 for boliger ved Møllebakken i Helsinge.

Baggrund
Planforslaget har til formål at fastlægge den fremtidige anvendelse til et sammenhængende boligområde med bygninger i flere etager med krav til det arkitektoniske udtryk.

Planforslaget har været i høring i perioden 15.09.2017-10.11.2017. Der er ikke modtaget indsigelser til kommuneplantillægget.

Tillæggets omfang og formål
Kommuneplantillægget omhandler et område beliggende i den centrale del af Helsinge. Området er afgrænset af vejene Vestergade mod nord, Frederiksborgvej mod øst, Rådhusvej mod syd og Rundinsvej mod vest.

Kommuneplantillægget omfatter et boligområde midt i byen og er omfattet af rammebestemmelse 1.C.07 Centerområde ved Møllebakken i Helsinge. Området har et areal på cirka 17.000 m2.

Tillægget har fulgt behandlingen af Forslag til Lokalplan 512.18 for boligområde ved Møllebakken i Helsinge. Lokalplanen har til formål:

 • at udlægge området til boligområde med tilhørende fælleslokale.
 • at sikre, offentligt tilgængelige forbindelser gennem området fastholdes.
 • at sikre, at der stilles krav til den arkitektoniske udformning, så området fremstår sammenhængende, dog med variation, og at der skabes variation langs områdets kant og et godt samspil med eksisterende tilstødende byggeri.


Med kommuneplantillægget afløses ramme 1.C.06 i dette område med ramme 1.C.07. Alle ændringerne fremgår af forslaget, der er vedlagt som bilag.

Nogle af ændringerne er:

 • for områdets anvendelse fjernes: "offentlige formål, større offentlige institutioner"
 • om butiksstørrelser tillades maksimalt butiksenheder på 500 m2. Der fjernes muligheder for dagligvarebutikker på maksimalt 3.500 m2. Udvalgsvarebutikker på maksimalt 2.000 m2 samt at det samlede bruttoareal maksimalt må være 45.000 m2.
 • bebyggelsesprocenten skal mindst være 50 og erstatter den hidtidige grænse på maksimalt 40.


Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at tillæg nr. 12 vedtages uden ændringer.


Lovgrundlag

 • Lov om planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015
 • Lov nr. 668 af 8. juni 2017 om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger
 • Kommuneplan 2013-25 for Gribskov KommuneØkonomi
Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Høring
Kommuneplantillægget har sammen med lokalplanforslaget været i høring i perioden 15.09.2017 til 10.11.2017.

Bilag
PMU 07.12.17 Forslag til tillæg nr 12 til kommuneplan 2013-25. Dok nr 2017/28096 001


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at vedtage tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013-25 uden ændringer.Beslutning

 1. Tiltrådt


Susan Kjeldgaard (Å) fraværende
230. Lokalplan 512.18 for boligområde ved Møllebakken i Helsinge - endelig vedtagelse
01.02G00 - 2017/27088

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.


Sagen omhandler endelig vedtagelse af lokalplan 512.18 for Boligområde ved Møllebakken i Helsinge med eventuel indarbejdelse af ændringsforslag.

Planforslaget har været i høring i perioden fra den 15.09.2017 til 10.11.2017.

Baggrund
Byrådet godkendte den 13.09.2017 Forslag til lokalplan 512.18 for Boligområde ved Møllebakken i Helsinge til offentlig fremlæggelse. Der blev afholdt et borgermøde midt i høringsperioden den 03.10.2017.

Området har været udbudt til salg, og Byrådet har i marts 2017 godkendt et salg for en del af området, der er betinget af, at der vedtages en ny lokalplan for området. Resten af området forventes at blive solgt i 2018.

Lokalplanens indhold
Møllebakkeområdet grænser op til meget centrale og velbesøgte områder i bymidten, herunder gadekæret mod nord, torvet og gågaden i det nordøstlige hjørne, Frederiksborgvej mod øst og området mod syd med Rådhuset og Kvickly. Der findes allerede i dag flere små stræder, der forbinder Møllebakkeområdet med gadekæret og Frederiksborgvej. Projektområdet er afgrænset af vejene: Vestergade mod nord, Frederiksborgvej mod øst, Rådhusvej mod syd og Rundinsvej mod vest.

Området består af matriklerne 12ø, 7bq, 7ck, 7ab, 7ah, 12m, samt del af 7000v alle Helsinge By, Helsinge og udgør samlet ca. 17.000 m2.Området udbygges med ca. 14.000 m2 boliger som henholdsvis rækkehuse og etagehuse med mulighed for op til 4 etager med udnyttet tagetage, eventuelt med tagterrasse. Området forventes udbygget med en blanding af private og almene boliger.Lokalplanen har til formål:

 • at udlægge området til boligområde med tilhørende fælleslokale.
 • at sikre, at eksisterende offentligt tilgængelige forbindelser gennem området fastholdes.
 • at sikre, at der stilles krav til den arkitektoniske udformning, så området fremstår sammenhængende, dog med variation, og at der skabes variation langs områdets kant og et godt samspil med eksisterende tilstødende byggeri.
 • at sikre, at ubebyggede arealer kan rumme den nødvendige parkering og regnvandshåndtering til betjening af området.


Planforslaget ses i bilag 1. I starten af høringsperioden, blev planforslaget suppleret med to reviderede bilag, da de førstudsendte ikke var tilstrækkelig tydelige. De reviderede bilag fremgår sidst i vedlagte Bilag 3.

Borgermøde
Der blev afholdt et borgermødet midt i høringsperioden den 03.10.17. Borgermødet var tilrettelagt med en time til præsentation af forslaget til lokalplan og præsentation af boligforeningen, efterfulgt af en time med workshops, hvor deltagerne kunne komme med forslag til indretning og indhold i området eller drøfte indholdet i lokalplanen. Forslag og spørgsmål, der kom frem på mødet fremgår af bilag 4.

Hovedpunkter i høringssvarene
Der er indkommet 10 høringssvar til planforslaget i høringsperioden, herunder høringssvar fra Handicaprådet.

Hovedpunkterne i indsigelserne er:

 • Tilgængelighed og hensyn til alle
 • Betydning af at beholde kunsthus i området
 • Bygningshøjde for de højeste bygninger
 • Parkeringspladser i og udenfor området
 • Flere miljøvenlige tiltag


Notat med gennemgang af høringssvar med administrationens vurdering og anbefalinger samt ændringsforslag er i bilag 2.

Administrativ vurdering og anbefaling
Administrationen anbefaler, at planen vedtages med de ændringer/tilføjelser der fremgår af Bilag 2.Lovgrundlag

 • Lov om planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015
 • Lov nr. 668 af 8. juni 2017 om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger
 • Kommuneplan 2013-25Økonomi
Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.Miljøforhold
Kommunen har truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes. Afgørelsen og begrundelsen er annonceret på kommunens hjemmeside den 15.09.2017.


Høring
Planforslaget har i henhold til § 24 i planloven været i høring i perioden 15.09.2017 til 10.11.2017.

Bilag
Bilag 1 Lokalplanforslag 512.18 for boligområde ved Møllebakken i Helsinge Dokumentnummer 2017/27088 007

Bilag 2 PMU 07.12.17 Gennemgang af høringssvar og administrationens kommentarer og anbefalinger. Dokumentnummer 2017/27088 017

Bilag 3 PMU 07.12.17 Høringsmateriale for nyt bilag 2 og 3 til forslag til lokalplan 512.18Dokumentnummer 2017/27088 043

Bilag 4 PMU 07.12.17 Forslag og spørgsmål fra borgermødet den 03.10.2017
Dokumentnummer 2017/27088 044


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at vedtage Lokalplan 512.18 for boligområde ved Møllebakken i Helsinge med følgende ændringer:
  1. at teksten side 6 i afsnittet "Kommuneplan" ændres til:
   "Der skal udarbejdes kommuneplantillæg til kommuneplan 2013-25. Kommuneplantillæg nr 12 har rammebestemmelse 1.C.07. Der står at anvendelsen kan være helårsboliger, handel, service og mindre fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne. Butiksenheder må maksimalt være 500 m2.
   Når tillægget til kommuneplanen er vedtaget, er lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen."
  2. at der tilføjes til redegørelsen under afsnit "Lokalplanens indhold": " at formålet med en konkret beskrivelse af mastens udformning er, at det skal sikres at den generer mindst muligt."
  3. at teksten i § 5.6 erstattes af: "Der skal anlægges mindst 1 handicapparkeringsplads pr delområde og mindst 1 handicapparkeringsplads pr type 3 bygning jf. kortbilag 2."
  4. at § 8.3 og § 8.4 tilføjes følgende sætning: "Belægning på gangbaner og fortove skal være jævn, fast og skridsikker."

  5. at der tilføjelse til § 9.3 : "Der må opføres én mobilsendemast som rørmast på op til 42 m. Rørmasten skal have indvendig kabelføring og den og alle antenner, forstærkere og lignende på den, skal males i en nuance af grå - farven skal godkendes i forbindelse med byggesagsbehandlingen og skal være ens for masten og alle komponenter på den. Der må opføres én teknikkabine på maksimalt 15 m2 i umiddelbar tilknytning til masten, hvor alle udbydere på masten må deles om pladsen. Teknikkabinens udseende skal overholde bestemmelserne for sekundære bygninger i lokalplanen, mht. udseende og materialer, men kan udføres uden for byggefeltet."
  6. at § 8.6 og § 8.7 tilføjes følgende sætning: " De valgte planter skal også vælges ud fra at minimere allergirisiko, dvs. at planter der anvender insektbestøvning skal foretrækkes frem for luftbestøvning. Træer med insektbestøvning er eksempelvis: lind, lærk, røn, fyr og frugttræer."
  7. at de rettede bilag 2 og 3 der indgik i høringsfasen indarbejdes i lokalplanen.
  8. at tekst øverst side 4 ændres til: "..parkeringspladser mod syd og vest området."
  9. at tekst ændres i § 5.3 så vejnavne fjernes på nye veje og "3" tilføjes som bilagsnummer.Beslutning
1. a. udgår
b. - i. tiltrådt

Susan Kjeldgaard (Å) fraværende
231. Kommuneplantillæg nr 10 for et blandet byområde ved Vesterbrogade i Gilleleje - behandling af høringssvar og endelig vedtagelse
012497 - 2017/12299

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen, for at anbefale en beslutning til Byrådet

Sagen forelægges med henblik på vedtagelse af tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2013-25 for et blandet byområde ved Vesterbrogade i Gilleleje.

Planforslaget har været offentligt fremlagt i perioden 25.09.2017 til 19.11.2017.

Baggrund
Planforslaget har til formål at fastlægge den fremtidige anvendelse til hoteldrift med dertil naturligt tilhørende faciliteter (såsom restauration med udeservering, spa-wellness, konferencefaciliteter m.v., herunder selskabslokaler og kursusfaciliteter). Desuden må der i delområde 2 etableres boliger til ferieformål såvel som helårsbeboelse.

Anvendelsen i de 4 delområder præciseres dog nærmere i lokalplanen. (Se separat punkt på dagsordenen.)

Parallelt med lokalplanen tinglyses der en deklaration på ejendommen om, at op til 50% af hovedbygningens bruttoetageareal i delområde 3 (det gamle plejehjem) og hele bruttoetagearealet i delområde 4 (det gamle rådhus) med Byrådets tilladelse vil kunne omdannes til ferielejligheder fra år 2025. Deklarationen har til hensigt at styre, hvor meget der kan omdannes til ferieboliger, og at det først kan ske fra 2025.

Byrådet godkendte 25.09.2017 forslag til kommuneplantillægget til udsendelse i offentlig høring.

Kommuneplantillægget er udarbejdet parallelt med Forslag til Lokalplan 315.19 for hotel og boliger ved Vesterbrogade i Gilleleje. Lokalplanforslaget behandles som særskilt punkt på dagsordenen.

Der er i høringsperioden indkommet i alt 10 høringssvar til lokalplanen, hvoraf de 4 er fremsendt som høringssvar til både kommuneplantillæg og lokalplan, uden specifikt at beskrive rettelser til kommuneplantillægget. 1 af høringssvarene er modtaget efter høringsfristen, men er alligevel medtaget i behandlingen.

Tillæggets omfang og formål
Kommuneplantillægget omhandler et område i den vestlige del af Gilleleje. Området er beliggende mellem den grønne, fredede kile og Vesterbrogade.
Kommuneplantillægget omfatter det område, der tidligere blev anvendt til offentligt formål med plejehjem og rådhus, og senest bibliotek og museum samt andre offentlige, kulturelle formål og til foreningslivet i Gilleleje. Tillægget omfatter del af matr. nr. 3r Gilleleje by, Gilleleje. Området er på ca. 7.650 m2.
Den gældende Kommuneplan 2013-2025
Området er i den gældende Kommuneplan 2013-2025 omfattet af rammebestemmelse 2.D.08 for Gilleleje Museum og Bibliotek, der udlægger området til offentlige formål, som skole, institutioner for børn, unge og ældre, kursusvirksomhed, bibliotek, museum, kulturlokaler m.v. Der kan ikke etableres butikker i området.
Bebyggelsesprocent: Max. 45
Bygningshøjde: Max. 2½ etage og Max. 13 m

Ny rammebestemmelse
Kommuneplantillæg nr. 10 har til formål, at ændre anvendelsen af området, således at området fremadrettet udlægges som område til blandet byområde, med rammebetegnelsen 2.BB.01.

I forbindelse med udbuddet af ejendommen er der taget stilling til, at ejendommen kan fortættes med ny bebyggelse.
Bebyggelsesprocenten fastsættes til 71% for området under ét.
Den maksimale bygningshøjde justeres til 3½ etage og 13,5 m.Høringssvar
I forhold til de overordnede rammer som fastsættes i kommuneplantillægget går høringssvarene på følgende emner:

 • maksimal bygningshøjde for nyt byggeri i området - der ønskes begrænsning på det nye byggeri ved Vesterbrogade.
 • maksimal bebyggelsesprocent - tætheden i byggeriet i området er for høj.
 • der ønskes ikke ferieboliger i området.

Administrationens behandling af de indkomne høringssvar samt forslag til ændringer i lokalplanen kan ses i bilaget 'Hvidbog - behandling af høringssvar til lokalplan 315.19 og Kommuneplantillæg nr. 10'. Bygherres eventuelle bemærkninger til høringssvar fremgår af notatet.

Administrationen foreslår, i forlængelse af behandlingen af høringssvar i hvidbogen, at der ikke ændres i kommuneplantillægget.


Lovgrundlag

 • Lov om planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015
 • Lov nr. 668 af 8. juni 2017 om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger
 • Kommuneplan 2013-25 for Gribskov KommuneØkonomi
Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Høring
Planforslaget har været i høring i perioden 25.09.2017-19.11.2017.

Bilag
Bilag 1 PMU 071217 Hvidbog - behandling af høringssvar til lokalplan 315.19 og Kommuneplantillæg nr. 10.
Dok.nr. 2017/12299 009

Bilag 2 PMU 071217 Tillæg nr. 10 til kommuneplan 2013-25.(version som fremlagt i forslag) Dok.nr. 2017/12299 008


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at vedtage tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2013-25 uden ændringer.Beslutning

 1. Tiltrådt


Susan Kjeldgaard (Å) fraværende

232. Lokalplan 315.19 for hotel og boliger ved Vesterbrogade i Gilleleje - behandling af høringssvar og endelig vedtagelse
012497 - 2017/07639

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen, for at anbefale en beslutning til Byrådet

Sagen forelægges med henblik på vedtagelse af Lokalplan 315.19 for hotel og boliger ved Vesterbrogade i Gilleleje.

Planforslaget har været offentligt fremlagt i perioden 25.09.2017 til 19.11.2017.

Baggrund
Det oprindelige plejehjem og tidligere rådhus - også kaldet "Pyramiden" og "Det Gamle Rådhus" på Vesterbrogade i Gilleleje har i de senere år været anvendt til bibliotek, museum og andre offentlige, kulturelle formål og til foreningslivet i Gilleleje.

Ejendommen har været udbudt til salg, og kommunen har i december 2016 indgået en betinget købsaftale, der forudsætter, at der udarbejdes et kommuneplantillæg og lokalplan før salget kan gennemføres.

Parallelt med dette forslag til lokalplan 315.19 er der ligeledes udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 10. Kommuneplantillægget behandles som særskilt punkt på dagsordenen.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for anvendelse til hoteldrift med dertil naturligt tilhørende faciliteter (så som restauration med udeservering, spa-wellness, konferencefaciliteter m.v., herunder selskabslokaler og kursusfaciliteter). Desuden må der i delområde 2 etableres boliger til ferieformål såvel som helårsbeboelse.

Der tinglyses endvidere en deklaration på ejendommen om, at op til 50% af hovedbygningens bruttoetageareal i delområde 3 (det gamle plejehjem) og hele bruttoetagearealet i delområde 4 (det gamle rådhus) med Byrådets tilladelse vil kunne omdannes til ferielejligheder fra år 2025. Deklarationen har til hensigt at styre, hvor meget der kan omdannes til ferieboliger, og at det først kan ske fra 2025.

De eksisterende bygninger kan ombygges og herudover kan der opføres nyt byggeri på ejendommen, placeret mellem det gamle plejehjem og Vesterbrogade. Dette byggeri kan rumme hotelfunktioner, lejligheder til ferieformål eller boliger. De to eksisterende hovedbygninger skal begge så vidt muligt bevares i deres ydre udtryk og området skal fremstå som et samlet hele, således at der er visuel, funktionel og æstetisk sammenhæng mellem eksisterende og ny bebyggelse.

Lokalplan 315.19 erstatter den eksisterende Lokalplan nr. 15.70 for kulturcenteret Pyramiden i Gilleleje, vedtaget i september 2004.
Hovedpunkter i høringssvar
Der er i perioden indkommet 10 høringssvar til planforslaget, og det har ligeledes været behandlet i handicaprådet.
1 af høringssvarene er modtaget efter høringsfristen, men er alligevel medtaget i behandlingen.

Hovedsynspunkterne i de indkomne indsigelser drejer sig om:

 • at der ikke skal kunne opføres byggeri på det fredede område
 • bekymring om sikring af offentlighedens adgang fra Vesterbrogade til det fredede, grønne område
 • bekymring om støj fra udeservering
 • en del høringssvar bemærker at byggeriet bliver for højt og med for tæt bebyggelse
 • der er bekymring, om der bliver parkeringsproblemer, og at det medfører øget trafik i området
 • bestemmelserne om materialevalg ønskes ændres, så valgmuligheder indskrænkes og materialevalg på de oprindelige hovedbygninger fastholdes
 • det skal ikke være muligt at lave ferielejligheder
 • det skal ikke være muligt at etablere tagterrasse på pavillontilbygningen nord for det gamle rådhus

 
 • Administrationens behandling af de indkomne høringssvar samt forslag til ændringer i lokalplanen kan ses i bilag 1 'Hvidbog - behandling af høringssvar til lokalplan 315.19 og Kommuneplantillæg nr. 10'. Bygherres eventuelle bemærkninger til høringssvar fremgår af notatet.

  Klage over Fredningsnævnets afgørelse
  Parallelt med planprocessen har kommunen i samarbejde med køber søgt om dispensation fra fredningen. Der er ansøgt om dispensation til at udstykke lokalplanområdet, så det blev en selvstændig ejendom, ligeledes er der søgt om dispensation til at opføre restauranttilbygning, som beskrevet i lokalplanen, og endelig er der søgt om ændring af belægning for at muliggøre en anden belægning end asfalt.
  Fredningsnævnet har meddelt dispensation til alle tre punkter. Danmarks Naturfredningsforening har medio oktober påklaget afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og der kan forventes en sagsbehandlingstid på op til 1 år.
  Klagebehandlingen har ingen indflydelse på selve lokalplanens proces. Kommunen kan behandle høringssvar og vedtage lokalplanen endeligt, men klagen har opsættende virkning, og derved kan selve udstykningen ikke færdiggøres, og der kan ikke gives tilladelse til forhold, som er berørt af fredningen.

  Fredningsnævnet har gjort opmærksom på, at der på det gamle plejehjem er etableret to trappetårne og et vindfang i det fredede område uden, at der er meddelt dispensation fra fredningen. Gribskov Kommune har d. 20.11.2017 sendt ansøgning om dispensation til disse trappetårne og vindfanget til Fredningsnævnet.

  Administrationens anbefalinger
  Administrationen anbefaler at godkende lokalplanen med de i bilag 1 foreslåede ændringer.


  Lovgrundlag
  • Lov om planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015
  • Lov nr. 668 af 8. juni 2017 om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger
  • Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune


  Økonomi
  Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

  Høring
  Lokalplanen har været i høring i perioden 25.09.2017 til 19.11.2017

  Bilag
  Bilag 1 PMU 071217 Hvidbog - behandling af høringssvar til lokalplan 315.19 og Kommuneplantillæg nr. 10.
  Dok.nr. 2017/07639 084

  Bilag 2 PMU 071217 Lokalplan 315.19 for hotel og boliger ved Vesterbrogade i Gilleleje.(version som fremlagt i forslag)
  Dok.nr. 2017/07639 102

  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet:
  1. at vedtage Lokalplan 315.19 med indarbejdelse af følgende ændringer:
    1. i §11.1 tilføjes: ’Udeservering må ikke tages i brug før det er dokumenteret at vejledende støjgrænser kan overholdes, iht. gældende miljølovgivning'
    2. i §3.1 vedrørende delområderne 2, 3 og 4 tilføjes ’Udeservering kan foregå i perioden 15. marts til 31. september'
    3. i § 3 tilføjes: ’Udendørs musik kræver tilladelse i hvert enkelt tilfælde’
    4. § 7.3 justeres til:
     'Tage skal beklædes med rød, uglaseret tegl (vinge- eller falstegl), tagpap (sort), zink eller som grønt tag (mos, sukkulent, græs eller lignende). Tagets hældning i forhold til det vandrette plan skal være mellem 2° og 65°.
     Partier til ovenlys kan udføres med glas. For de to oprindelige hovedbygninger (gl. plejehjem og gl. rådhus) samt det gamle vaskehus gælder, at tagmaterialet skal være rød, uglaseret tegl (vinge- eller falstegl).'
    5. § 7.4 justeres til:
     'Facader skal udføres som tegl, blank mur (pudset eller vandskuret), træ, eternitbeklædning, hulplader, glas (herunder glaspartier) eller en kombination af disse.
     Eternitbeklædning samt hulplader kun som delvis beklædning
     For de to oprindelige hovedbygninger (gl. plejehjem og gl. rådhus) samt det gamle vaskehus gælder, at facader skal fremstå som pudset mur eller som glaspartier (gl. plejehjem) og at de ikke må beklædes med udvendig isolering.'
    6. §7.5 justeres til:
     '
     Facader, herunder mindre bygningsdele (træbeklædning, gavltrekant, tagudhæng, vinduer/døre, mindre træbeklædte partier på facaden) må kun fremstå i jordfarver som sort, hvid, lys guldokker (skagensgult), siena, umbra, svensk-rød, rødokker, grønjord, portgrøn eller dodenkop samt deres blanding af sort og hvid, iht. ’Den klassiske pigment-farveskala’, Søren Vadstrup, Center for Bygningsbevaring, RAADVAD, januar 2010.’
    7. i § 6.1 for delområderne 2, 3 og 4 tilføjes:
     '
     I forbindelse med de angivne byggefelter til tagterrasser er det, uanset den angivne bygningshøjde, tilladt at opsætte skærmende foranstaltninger ved tagterrassen med en højde på maks. 1,8 m.'
    8. i §6.1 for delområde 4 ændres teksten vedrørende bygningshøjden:’…Ved 2 etager fastsættes bygningshøjden til maks. 12 m målt fra terræn på nordsiden af bygningen. Herunder medregnes ikke skorstene og afkast'
     Tilsvarende foreslås kortbilag 4a konsekvensrettet vedr. bygningshøjden i delområde 4.
    9. i § 6.3 justeres til følgende:
     ’Der kan udenfor de angivne byggefelter og ikke indenfor fredningsområdet alene foretages mindre afrundinger/tilbygninger af bygningskroppene som vindfang, indgangspartier, kvist, trapper, altaner og lignende på i alt 200 m² uanset de i 6.1 angivne byggefelter
    10. § 6.1 tilrettes til:
     ’…Ved 1 etage fastsættes bygningshøjden til maks. 4,5 m, ved 1,5 etage til maks. 7,5 m målt fra terræn vest for den nordlige bygning. Herunder medregnes ikke skorstene og afkast….’
    11. Administrationen foreslår, at kortbilag 4 og 4a justeres så etageantal og bygningshøjde for indgangspartiet på rådhuset stemmer overens.
    12. Administrationen foreslår at snittet justeres til tydeligere at vise, hvor fredningsgrænsen er i forhold til skellet på den nye ejendom.


  Beslutning1. a. - l. tiltrådt med bemærkning om at §9.3 tilrettes til:
  at tage på større bygninger i delområde 2 skal udføres med rødt uglaseret tegl.

  Susan Kjeldgaard (Å) fraværende
  233. Tillæg til kommuneplan nr 11 for boligområde i Vejby Nordvest - behandling af høringssvar og endelig vedtagelse
  01.02P00 - 2017/03749

  Sagsfremstilling
  Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen, for at anbefale en beslutning til Byrådet.

  Sagen forelægges med henblik på vedtagelse af Kommuneplantillæg nr 11 for boligområde i Vejby Nordvest

  Planforslaget har været i høring i perioden 29.05.2017 til den 31.07.2017.

  Plan- og Miljøudvalget behandlede sagen d. 18.09.2017, hvor udvalget forslog en ændring, som siden har været i partshøring hos bygherre. I den forbindelse har bygherre foreslået en supplerende ændring, som efterfølgende har været i partshøring hos de nære naboer og lokalrådet. Sagen forelægges derfor på ny for Plan- og Miljøudvalget inden den videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

  Baggrund
  Plan- og Miljøudvalget igangsatte den 21.11.2016 udarbejdelsen af Lokalplan 555.08 for et boligområde i Vejby Nordvest (se særskilt punkt på dagsordenen) med tilhørende tillæg til kommuneplanen. Forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune forelægges nu med henblik på endelig vedtagelse.

  Forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-25 og forslag til Lokalplan 555.08 for et boligområde i Vejby Nordvest er udarbejdet for at skabe de nødvendige planmæssige rammer for et nyt boligområde i den nordvestlige del af Vejby.

  Tillæggets omfang og formål
  Kommuneplantillægget omfatter et område på ca. 2,5 ha og er en del af matrikel 1e, Vejby By, Vejby.


  Arealet støder op til Omsorgscenter Trongården og en parcelhusbebyggelse på Vesterled.

  Det eksisterende husmandssted Tisvildevej 18 nedrives, da det ikke umiddelbart har bevaringsværdige kvaliteter. Resten af området er ubebygget. Området trafikbetjenes ad Tisvildevej.

  Det nye boligområde ligger i dag i landzone, men er i Kommuneplan 2013-25 udlagt til fremtidig byzone. Bebyggelsen af arealet er fastlagt i kommuneplanens ramme 8.B.13 Vejby Nordvest og udlagt til boliger, når området med lokalplanens vedtagelse overgår fra land- til byzone.

  Forslag til Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune bringer lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen, ved at udlægge et nyt rammeområde 8.B.14, der præciserer bestemmelserne for byggeri og anvendelse.

  Høring
  Der er kommet 2 indsigelser i høringperioden, der vedrører tillægget til kommuneplanen (se bilag 2).

  Den ene er fra Vejby Lokalråd, der udtrykker tilfredshed med at Vejby nu får mulighed for at udvide mod nordvest.

  Den anden indsigelse er fra 5 beboere på Vesterled, der ønskede en forlænget høringsperiode.

  Begge indsigelser indgår i det samlede dokument med indsigelser i punktet der behandler lokalplanforslaget.

  Siden behandling af Plan- og Miljøudvalget d. 18.09.2017
  Der blev på Plan- og Miljøudvalget d.18.09.2017 forslået at imødekomme indsigelser fra naboerne på Vesterled om, at der på de nærmeste byggefelter med punkthuse kun kan bygges i 1 etage.

  Ændringsforslaget har været i partshøring hos bygherre, som i den forbindelse indsendte et supplerende ændringsforslag.

  Bygherre har i sit ændringsforslag, suppleret Plan- og Miljøudvalgets ændringsforslag om max 1 etage i østlige blokke, med bebyggelsen til rækkehuse i 1 etage, tættest på skellet mod boligområdet lige øst for. Dvs. at der med planen åbnes mulighed for at opføre rækkehuse med mere end 2 boliger og/eller dobbelthuse. For at lokalplanen kan tillade dette, kræver det, at kommuneplantillægget giver muligheder for rækkehuse i anvendelsesbestemmelsen.

  Bygherres ændringsforslag har efterfølgende været i partshøring hos de nære naboer og lokalrådet.

  Af partshøringen hos naboer og lokalråd, er ingen af bemærkningerne til kommuneplantillægget.

  Administrationens anbefaling
  Administrationen anbefaler, at forslag til tillæg nr. 11 vedtages endeligt med følgende ændringer:
  1. Anvendelsen: området er et boligområde med tæt/lav bebyggelse, bestående af dobbelthuse med lodrette skel, rækkehuse og etageboliger.
  2. Rækkehuse må opføres i max 1 etage.
  3. Etageboliger i max 2 etager med max 4 lejligheder i hver blok med lodret og vandret skel.
  4. Dobbelthuse i max 2 etager med to sammenhængende bolig med lodret skel.


  Lovgrundlag
  • Lov om planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015
  • Lov nr. 668 af 8. juni 2017 om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger
  • Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune


  Økonomi
  Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

  Høring
  Høringsperioden for planforslaget har været fra den 29.05.2017 til den 31.07.2017.

  Ændringsforslag fra Plan- og Miljøudvalget har været i høring 2 uger hos bygherre fra d.19.09 2017 - 06.10.2017.

  Bygherres ændringsforslag har været i høring hos berørte parter i 14 dage fra d.19.10.2017 til d.03.11.2017.

  Bilag
  Bilag 1 PMU 18-09-2017. Forslag til tillæg nr 11 til kommuneplan for et boligområde i Vejby Nordvest. Dok.Nr.:2017/03749 008.

  Bilag 2 PMU 06-11-2017 Indsigelse samt administrationens vurderinger og anbefalinger Dok.Nr. 2017/03749 011.

  Bilag 3 PMU 07-12-2017. Behandling af partshøringssvar. Dok.nr: 2017/03749 012.


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:
  1. at vedtage tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013 -25 med følgende ændringer:
   1. Anvendelsen: området er et boligområde med tæt/lav bebyggelse, bestående af dobbelthuse med lodrette skel, rækkehuse og etageboliger.
   2. Rækkehuse må opføres i max 1 etage.
   3. Etageboliger i max 2 etager med max 4 lejligheder i hver blok med lodret og vandret skel.
   4. Dobbelthuse i max 2 etager med to sammenhængende bolig med lodret skel.


  Beslutning
  afstemning:
  for A, C, G og V (5)
  imod: O (1)

  1. a. - d. Tiltrådt

  Susan Kjeldgaard (Å) fraværende

  234. Lokalplan 555.08 for et boligområde i Vejby Nordvest - behandling af høringssvar og endelig vedtagelse
  01.02G00 - 2017/03730

  Sagsfremstilling
  Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen, for at anbefale en beslutning til Byrådet om endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 555.08 for boligområde i Vejby Nordvest.

  Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af visionsnotat for Tisvilde Ø i samarbejde med BS Arkitekter og Tisvilde Ø ApS.

  Plan- og Miljøudvalget behandlede sagen d. 18.09.2017, hvor udvalget forslog en ændring, som siden har været i partshøring hos bygherre. I den forbindelse har bygherre foreslået en supplerende ændring, som efterfølgende har været i partshøring hos de nære naboer og lokalrådet. Sagen forelægges derfor på ny for Plan- og Miljøudvalget inden den videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

  Baggrund
  Forslag til Lokalplan 555.08 for et boligområde i Vejby Nordvest blev igangsat, af Plan- og Miljøudvalget den 21.11.2016. Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af principperne i skitseprojekt behandlet af Plan- og Miljøudvalget den 15.08.2016.

  Lokalplanen omfatter del af matrikel nr. 1e Vejby By, Vejby, og udgør samme område som kommuneplanramme 8.B.13 for boligområde Vejby Nordvest.


  Formålet med lokalplanen er:
  • at omdanne området til boligområde med bebyggelse i op til 2 etager.
  • at sikre en klar overgang mellem land og by.
  • at fastlægge bestemmelser for placering og udformning af ny vejadgang til boligområdet.
  • at fastlægge bestemmelser for placering og udformning af parkering og tilkørsel til boligerne.
  • at fastlægge bestemmelser for at bebyggelsen opføres efter en samlet plan for hele området.
  • at sikre at boligerne har et særegent udtryk, der er organisk og enkelt.
  • at lokalplanområdet overføres til byzone.


  Indlæg i høringsfasen
  Forslaget til lokalplan har været i høring i perioden fra den 29.05.2017 til den 31.07.2017.

  Der er indkommet 4 indsigelse i offentlighedsfasen og en efterfølgende. Hovedtræk i indsigelsen og administrationens vurderinger og anbefalinger fremgår af bilag 2. Bygherres kommentarer til indsigelserne fremgår af bilaget.

  Vejby Lokalråd udtrykker tilfredshed med planen, og fremhæver at den opfylder målet med at sikre et varieret udbud af boliger, som kan sikre aktuelle og fremtidige boligbehov. Lokalrådet er tilfreds med, at Vejby nu udvides mod vest og med de trafiksikkerhedsmæssige tiltag i planen. Lokalrådet mener, at på trods af udsigtsforringelse ved ny bebyggelse, vil der pga. planens bestemmelser være noget af udsigten for beboere på Vesterled, der bevares. Lokalrådet anbefaler, at området tilsluttes Vejby-Tisvilde Fjernvarme.


  En anden indsigelse går på, at byggeriet er for højt pga. udsigtsforringelse fra Vesterled og som randbebyggelse til landzone samt at udseendet af bygningerne ikke er pænt og tilpasset Vejby.

  En tredje indsigelse handler om en bekymring for, om byrådet har sikret sig tilstrækkeligt i forhold til, at byggeriet bliver til noget og en sikring af, at der kommer ældrevenlige boliger.

  Siden behandling af PMU d. 18.09.2017
  Det blev på Plan- og Miljøudvalget d.18.09.2017 foreslået delvis at imødekomme indsigelserne ved at følgende ændringer indarbejdes:
  • de 3 mest østligt beliggende blokke i hhv. område 2 og område 4 (6 blokke i alt), højest må bygges i et plan.
  • facader udføres i et materiale og en kvalitet som er langtidsholdbar.

  Ændringsforslaget har været i partshøring hos bygherre, som i den forbindelse indsendte et supplerende ændringsforslag.

  Bygherre har i sit ændringsforslag, suppleret Plan- og Miljøudvalgets ændringsforslag om max 1 etage i østlige blokke, med bebyggelsen til rækkehuse i 1 etage, tættest på skellet mod boligområdet lige øst for. Dvs. at der med planen åbnes mulighed for at opføre rækkehuse med mere end 2 boliger og/eller dobbelthuse (se bilag 3 og tegning nedenfor).

  Det samlede byggeri holder sig stadig under de maksimalt 40% bebyggelse for området og imødekommer Plan- og Miljøudvalgets ønske om, at der ikke bygges i mere end 1 etage.  Resultat af partshøring ift. bygherres ændringsforslag
  Bygherres ændringsforslag har efterfølgende været i partshøring hos de nære naboer og lokalrådet. Der er modtaget 3 indsigelser til ændringsforslaget. Indsigelser til partshøringen og administrationens vurdering og anbefaling fremgår af bilag 4.

  Samlet set er høringssvarene positive overfor bygherres ændringsforslag, samt boligstørrelser og at materialevalg skal være af en kvalitet der er langtidsholdbar. Dog er en enkelt indsiger stadig utilfreds med de største af boligerne 140 m2 - 180 m2.
  Administrationens vurdering
  Administrationen vurderer, at bekymringerne i indsigelserne overordnet set håndteres af lokalplanen, og at Vejby Lokalråds tilfredshed med planen er udtryk for, at indholdet er afstemt med et behov for boliger i Vejby.

  Derudover vurdere administrationen, at bygherrens forslag, om at imødekomme Plan og Miljøudvalget ændringsforslag om 1 etage i de østlige blokke, giver mere blandede boligtyper og mindre boliger, samtidigt med at det sikres boligerne ikke blive så høje, at de væsentligt forringer naboernes udsigt over det åbne land. Derfor vurderes bygherres forslag at imødekomme udvalgets ønsker om ændringer.

  Det kan diskuteres hvorvidt rækkehuse og spredte byggefelter til dobbelthuse vil give den samme visuelle effekt, da der kan være udkig imellem spredte byggefelter og rækkehuse vil fremstå mere som en flade. Dog er afstanden imellem byggefelterne i de spredte byggefelter til dobbelthusene så lille, at det er administrationens vurdering, at der ikke vil være en væsentlig forskel.

  Den eksisterende bebyggelses laveste punkt ved grundplanet ligger i kote 29,5 - 30,5 m. Det højeste punkt i byggefeltet i lokalplanområdet ved det østlige skel ligger i kote 24 - 28 m. Niveauforskellene, fra de eksisterende bebyggelser til de nye byggefelter, er 1,5 - 5 m. Det er svært at give en ensartet forskel, da området er meget kuperet og terrænforskellen kan variere indenfor samme matrikel. Den gennemsnitlige niveauforskel fra laveste punkt i det eksisterende byggeri til det højeste punkt i byggefeltet tættest på det østlige skel i lokalplanområdet er 2,5 m. Dog vil der ingen steder bygges med mindre forskel end 1,5 m, der også kun er gældende for en del af én matrikel. Derudover må det forventes, at den ny bebyggelse graves ind i bakken, for at få ensartet niveau i grundplan, hvorfor det nye byggeri må ligge lavere end estimatet ovenfor.

  Bygherre har indsendt en principskitse for et snit ved skel, med en bebyggelse i ét plan (se bilag 3), hvilket kan hjælpe med at danne et indtryk af, hvordan bebyggelserne ligger i forhold til hinanden. Bygningen er tegnet med en dybde på 12 m (den vil variere alt efter indretningen af rækkehus-boligen) og en højde til kip på 5 meter, facadehøjde mod nabo ca. 3,5 m.

  Sammenholdes den gennemsnitlige niveauforskel på 2,5 m med et udkig i 1,5 m vil udkigspunktet være på 4 m og derfor ca. 0,5 m over facadehøjden og 1 m under kip højden. Dette er et tænkt eksempel og vil variere i forhold til de enkelte placeringer.

  Samlet set er det administrationens vurdering, at begge de to forslag fra hhv. Plan- og Miljøudvalget og fra bygherre vil imødekomme Plan- og Miljøudvalgets ønsker og hensyn til de berørte parter.

  Administrationens anbefaling
  Administrationen anbefaler, at vedtage Lokalplanforslag 555.08 for et boligområde i Vejby Nordvest med den ændring, at der i redegørelsen indarbejdes, at facader skal udføres i et materiale og en kvalitet som er langtidsholdbar.

  Desuden anbefaler administrationen, at planen vedtages med indarbejdelse af
  1. Plan- og Miljøudvalget ændringsforslag fra d. 18.09.2017 (østlige byggefelter som dobbelthuse max 1 etage).
  ELLER
  1. Bygherres ændringsforslag (dobbelthuse og/eller rækkehuse i østlig byggefelter max 1 etage).


  Lovgrundlag
  • Lov om planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015
  • Lov nr. 668 af 8. juni 2017 om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger
  • Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune


  Økonomi
  Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

  Høring
  Høringsperioden for planforslaget har været fra den 29.05.2017 til den 31.07.2017.

  Ændringsforslag fra Plan- og Miljøudvalget har været i høring 2 uger hos bygherre fra d.19.09 2017 - 06.10.2017.

  Bygherres ændringsforslag har været i høring hos berørte parter i 14 dage fra d.19.10.2017 til d.03.11.2017.

  Bilag
  Bilag 1 PMU 07-12-2017. Forslag til Lokalplan 555.08. Dok. Nr. 2017/03730 080.

  Bilag 2 PMU 07-12-2017 Indsigelser med administrationens vurderinger og anbefalinger. Dok.Nr. 2017/03730 081.

  Bilag 3 PMU 07-12-2017. Bygherres ændringsforslag: tegninger. Dok. Nr. 2017/03730 098.

  Bilag 4 PMU 07-12-2017. Behandling af partshøringssvar. Dok. Nr. 2017/03730 097.


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:
  1. at vedtage lokalplanforslag 555.08 for et boligområde i Vejby Nordvest med følgende ændringer:
   1. i redegørelsen indarbejdes, at facader skal udføres i et materiale og en kvalitet som er langtidsholdbar.
   2. indarbejdelse af Plan- og Miljøudvalget ændringsforslag fra d. 18.09.2017 (østlige byggefelter som dobbelthuse max 1 etage).
  ELLER
  2. at vedtage lokalplanforslag 555.08 for et boligområde i Vejby Nordvest med følgende ændringer:a i redegørelsen indarbejdes, at facader skal udføres i et materiale og en kvalitet som er langtidsholdbar.
  b. indarbejdelse af bygherres ændringsforslag (dobbelthuse og/eller rækkehuse i østlig byggefelter max 1 etage).


  Beslutning
  afstemning:
  for A, C, G og V (5)
  imod O (1)

  1. a og b. tiltrådt med den tilføjelse at facader kun må udføres i mursten (blank og pudset), tage må også udføres med tegl. "Hønsehuse" udgår af teksten

  2. a. og b. udgår

  Susan Kjeldgaard (Å) fraværende
  235. Lokalplan 315.18 for boligområde i Bavne Ager, Gilleleje - behandling af høringssvar og endelig vedtagelse
  01.02P00 - 2016/37465

  Sagsfremstilling
  Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen, for at anbefale en beslutning til Byrådet

  Sagen behandles med henblik på endelig vedtagelse af lokalplan 315.18 for boligområdet Bavne Ager Eng i Gilleleje.

  Planforslaget har været i offentlig høring fra den 15.09.2017 til 10.11.2017.

  Baggrund
  Lokalplan 315.18 for boligområdet Bavne Ager Eng, blev igangsat af Plan- og Miljøudvalget den 21.11.2016 . Formålet med lokalplanen er at give mulighed for opførelse af 78 boliger af forskellig størrelse, samt et fælleshus på 200 m2. Bebyggelsen skal opføres som helårsboliger i form af etageboliger i op til 2 etager samt tæt/lav bebyggelse. Bebyggelsen forventes opført som en blanding af almene og private boliger.

  Lokalplan 315.18 erstatter den eksisterende byplanvedtægt nr. 9 for den del, der er omfattet af lokalplan 315.18.


  Lokalplanens placering og afgrænsning

  Hovedpunkter i høringssvar
  Der er indkommet 7 høringssvar i høringsperioden. Hovedpunkterne i størstedelen af de indkomne høringssvar drejer sig om hvorvidt lokalplanforslaget er i overensstemmelse med et visionsnotat fra 2004 "struktur for bebyggelsen på Hjørnegrunden i Gilleleje". Visionsnotatet var vedlagt som en del af udbudsmaterialet, da området i efteråret 2016 var udbudt til salg.

  Behandling af indkomne høringssvar samt administrationens anbefalinger til ændringer kan ses i bilaget "hvidbog - gennemgang af høringssvar til lokalplanforslag 315.18". Sidst i samme bilag fremgår desuden administrationens samlede vurderinger og anbefalinger til forholdet mellem lokalplan og visionsnotat. Selve høringssvarene ligger i sagen.

  Bygherres bemærkninger til høringssvar fremgår af separat bilag. Ligeledes fremgår Bygherres redegørelse for, hvordan lokalplanforslaget hænger sammen med visionsnotatet om separat bilag til dagsordenpunktet.

  Overordnet set er det administrationens vurdering, at lokalplanforslaget lever op til principperne i visionsnotatet, men princippet om grønne strukturer efterleves kun delvis. Administrationens ændringsforslag er sendt i partshøring hos bygherre. Grundet tidsplanen, udløber denne høringsfrist dog først efter Økonomiudvalgets møde den 11.12.2017. Bygherres eventuelle bemærkninger vil blive forelagt politisk, så snart de er modtaget.

  Klage over at der ikke er udarbejdet miljøvurdering
  I forbindelse med Byrådet behandling af lokalplanforslaget den 13.09.2017, besluttede Byrådet også, at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanforslaget efter Lov om Miljøvurdering.

  En gruppe borgere på Bavne Ager har den 09.10.2017 klaget til Planklagenævnet over beslutningen. Administrationen har sendt klagen til behandling i Planklagenævnet sammen med sagens dokumenter og kommunes bemærkninger. Klagen har ikke opsættende virkning, og Byrådet kan derfor behandle høringssvar og vedtage lokalplanen endeligt. Hvis Planklagenævnet vurderer, at der skulle have været udarbejdet en miljøvurdering, vil kommunen efterfølgende skulle udarbejde denne.

  Administrationens anbefalinger
  Administrationen anbefaler at godkende lokalplanen med de i den vedlagte Hvidbog foreslåede ændringer.


  Lovgrundlag
  • Lov om planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015
  • Lov nr. 668 af 8. juni 2017 om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger
  • Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune


  Økonomi
  Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

  Høring
  Forslag til lokalplan 315.18 for boligområdet Bavne Ager Eng, Gilleleje har været i offentlig høring fra den 15. september til den 10. november 2017.

  Bilag
  PMU 071217 Forslag til lokalplan 315.18 for boligområdet Bavne Ager EngDok. nr: 2016/37465 059

  PMU 071217 Bygherres bemærkninger til indsigelserne til lokalplan 315.18 Dok. nr: 2016/37465 060

  PMU 071217 Visionsnotat - struktur for bebyggelsen på Hjørnegrunden i Gilleleje Dok. nr: 2016/37465 062

  PMU 071217 Hvidbog med gennemgang af høringssvar til forslag til lokalplan 315.18 Dok. nr: 2016/37465 025


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet:
  1. at lokalplanforslag 315.18 vedtages endeligt med indarbejdelse af følgende ændringer:
   1. I redegørelsen tilføjes illustration(er), der mere tydeligt viser bebyggelsens udtryk (inkl. altaner) og placering i terrænet, samt placering af fælleshus og opholdsarealer (private så vel som fælles) nær boligerne.
   2. I redegørelsen præciseres det, at der rundt om §3 området skal være en bræmme, hvor der ikke må opføres byggeri, samt at området der skal friholdes, er afgrænset på kortbilag 2.
   3. I § 7 tilføjes at ”alle facader på bygninger skal fremstå med samme materialer”.
   4. I § 8 tilføjes ”Det eksisterende vådområde skal bevares med en bræmme omkring som vist på kortbilag 2.”
   5. I § 8 tilføjes at ”Friarealerne skal gives et grønt udtryk med en høj grad af naturpræg. Beplantningen skal være med buske, grupper af træer samt græs og urter af hjemmehørende arter.”
   6. I § 11 tilføjes at ny bebyggelse ikke må tages i brug før grønne opholdsarealer er etableret.
   7. Placering af fælleshus skal vises på kortbilag 2.
   8. Forløb af stiføring langs med parkeringsarealet med vejstykket C-D skal vises på kortbilag 2.
   9. Placering af handicap-parkeringspladser skal vises på kortbilag 2.
   10. Byggefelter på kortbilag 2 præciseres mere konkret, samtidig med at de placeres så sydligt så muligt, indenfor de i planforslaget angivende principper for byggefelternes placering.


  Beslutning
  Udvalget besluttede ny indstilling:
  Udvalget anbefaler at der afholdes borgermøde mhp. tilpasning af projektet.

  for C, O og V (4)
  A og G (2) undlader at stemme.

  Ny indstilling tiltrådt


  Susan Kjeldgaard (Å) fraværende
  236. Etablering af lokalt naturråd og orientering om kommuneplanarbejdet med Grønt Danmarkskort
  01.02P00 - 2017/30563

  Sagsfremstilling
  Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.  Grønt Danmarkskort - baggrund
  Som en del af den nye planlov, er der krav om, at kommunen skal udpege arealer, der skal indgå i et landsdækkende Grønt Danmarkskort. Udpegningen skal ske som en del af kommuneplanlægningen. Grønt Danmarkskort skal erstatte og supplere kommunernes hidtidige planlægning for naturbeskyttelsesinteresserne.

  Formålet med udpegning af Grønt Danmarkskort er at sikre en forstærket indsats for større og mere sammenhængende naturområder - også hen over kommunegrænser. Grønt Danmarkskort skal ligeledes tjene som et strategisk planlægnings- og prioriteringsværktøj for naturindsatsen.

  Til udarbejdelsen af Grønt Danmarkskort stiller staten nogle digitale kortdata til rådighed for at opnå en ensartethed og høj kvalitet i udpegningen. Desuden er der krav om at anvende en bestemt trin-model med en række nationale kriterier i forbindelse med udpegningen.

  Udpegningen af Grønt Danmarkskort medfører ikke i sig selv, at der stilles nye krav til landbruget om naturbeskyttelse. Grønt Danmarkskort bliver lige som resten af kommuneplanens retningslinjer bindende for kommunens sagsbehandling.

  Lokale naturråd
  Der skal nedsættes lokale naturråd, der skal bistå kommunalbestyrelserne med udpegninger af områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort, jf. bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd. Naturrådene skal udpeges inden for nogle geografiske bestemte områder. Gribskov kommune er udpeget i et område sammen med Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Helsingør og Hillerød kommuner. Det skal besluttes, hvilken kommune der skal varetage sekretariatsbetjening af naturrådet. Kommunaldirektørerne for de seks kommuner har på et møde d. 15.09.2017 aftalt, at Halsnæs Kommune varetager sekretariatsbetjeningen. Dette er, jf. bekendtgørelsen, offentliggjort på kommunernes hjemmesider d. 01.11.2017.

  Naturråddets sammensætning
  Naturrådene kan højest bestå af 20 medlemmer som skal repræsentere en ligelig fordeling af forskellige interesser i forbindelse med planlægning af natur.

  Følgende organisationer og foreninger kan være medlem af naturrådet:
  • relevante landsdækkende erhvervsorganisationer,
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, og
  • lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål, eller i øvrigt, er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af natur.

  Hver organisation og forening kan indstille ét medlem og én suppleant. Medlemmerne skal repræsentere en forening eller organisation, enkeltpersoner kan ikke indstilles. Der skal i henhold til ligestillingsloven indstilles både en mand og en kvinde, når der indstilles medlemmer og suppleanter.

  Naturrådets medlemmer annonceres på kommunernes hjemmesider medio januar 2018.

  Annoncering efter medlemmer
  Gribskov Kommune har annonceret efter medlemmer til naturrådet i Ugeposten, på forsiden af kommunens hjemmeside i perioden 1.-22. dec., sendt pressemeddelelse til Ugeposten og Halsnæs har sendt pressemeddelelse til Frederiksborg Amtsavis. Det Grønne Dialogforum
  orienteres ligeledes. Der er henvist til kommunens hjemmeside www.gribskov.dk/naturrådet for yderligere information.

  Sekretariatskommunens rolle
  Som sekretariatskommune er Halsnæs Kommune bl.a. ansvarlig for at indkalde til møder, stille relevant materiale til rådighed og fortælle om gældende lovgivning. Det er også sekretariatskommunen der jf. bekendtgørelsen skal sammensætte og oprette naturrådet efter samråd med de øvrige kommuner.

  Gribskov Kommunes rolle i naturrådet
  Gribskov kommunes administration indgår i en teknikergruppe med de andre kommuner for det lokale naturråd. Her repræsenteres Gribskov kommune, og arbejdet består i at være observatør til naturrådets møder, svare på spørgsmål stillet af naturrådet, stille relevant materiale til rådighed for naturrådets medlemmer (f.eks. digitale kortoplysninger) samt dialog med sekretariatskommunen om arbejdet med øvrigt for opgaven relevant arbejde.

  Tidplan for naturråd

  Dato Opgave
  1. nov. 2017 Oplyse Erhvervsstyrelsen om og offentliggøre på kommunernes hjemmesider, hvem der er sekretariatskommune.
  22. dec. 2017 Frist for at indstille medlemmer til naturrådet
  15. jan. 2018 Nedsættelse af naturråd
  15. juli 2018 Naturrådets arbejde skal være afsluttet

  Naturrådets forslag, bemærkninger og udtalelser (her under eventuelle mindretalsudtalelser) skal inddrages, når administrationen arbejder videre med at udpege områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort.
  Den endelige udpegning af Grønt Danmarkskort vil blive udarbejdet som en del af kommuneplanlægningen, og skal i følge planloven udpeges parallelt med udpegningen af evt. udviklingsområder indenfor kystnærhedszonen. Udviklingsområder er områder indenfor Kystnærhedszonen, hvor kommunen får større mulighed for at planlægge for udvikling af byer og landsbyer samt give tilladelse til anlæg. Udpegning af udviklingsområder i kommuneplanen kræver, at områderne forudgående er udpeget af erhvervsministeren i et landsplandirektiv.

  Både Grønt Danmarkskort og udviklingsområder bliver politisk behandlet i Gribskov Kommunes planstrategi i 2018, og det forventes at emnerne efterfølgende vil blive behandlet i tillæg til den kommende Kommuneplan 2018-30.

  Efter sommerferien forventes resultatet af naturrådets arbejde at blive forelagt udvalget for Udvikling, By og Land til orientering.


  Lovgrundlag
  • Lovbekendtgørelse nr. 1529 og 23. november 2015, som ændret ved lov 688 af 8. juni 2017, § 11 nr. 14
  • Bekendtgørelse nr. 971 ag 7. august 2017 om etablering af lokale naturråd


  Økonomi
  KL forhandler i øjeblikket med staten om udbetaling af DUT-midler til gennemførelse af opgaven med lokale naturråd og udpegningen af Grønt Danmarkskort.

  Det er aftalt i kommunerne som arbejder sammen om Nordsjællands Naturråd, at udgifterne til sekretariatsbetjening fordeles ligeligt mellem kommunerne. Halsnæs Kommune har vurderet, at udgifterne til sekretariatsbetjening af naturrådet bliver ca. 100.000 kr. Gribskov Kommunes andel af udgifterne vil blive afholdt af de afsatte midler til ramme 213 vand.

  Høring
  Gribskov Kommune har annonceret efter medlemmer til naturrådet i Ugeposten, på forsiden af kommunens hjemmeside i perioden 1.-22. dec., sendt pressemeddelelse til Ugeposten og Halsnæs har sendt pressemeddelelse til Frederiksborg Amtsavis. Det Grønne Dialogforum
  orienteres ligeledes. Der er henvist til kommunens hjemmeside www.gribskov.dk/naturrådet for yderligere information.

  Bilag


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:
  1. At tage orienteringen om arbejdet med udpegning af Grønt Danmarks Kort og etablering af lokale naturråd til efterretning
  2. At godkende at Halsnæs Kommune er sekretariatskommune.
  3. At bemyndige administrationen til at repræsentere Gribskov Kommune i arbejdet med det lokale naturråd


  Beslutning
  1. - 3. tiltrådt med bemærkning om at politisk repræsentation undersøges.

  Susan Kjeldgaard (Å) fraværende


  Mødet startet:
  03:08 PM

  Mødet hævet:
  05:46 PM