Plan- og Miljøudvalget

Publiceret 30-05-2017

Tirsdag den 30-05-2017 kl. 07:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
136 Museum i Gilleleje - placeringsmuligheder til nærmere belysning

Medlemmer:

Morten Ulrik Jørgensen Jannich Petersen
Brian Lyck Jørgensen Jesper Hagen Behrensdorff
Susan Kjeldgaard Pia Foght
Knud Antonsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Brian Lyck Jørgensen

Meddelelser:Åbne

136. Museum i Gilleleje - placeringsmuligheder til nærmere belysning
01.02P00 - 2016/30302

Sagsfremstilling
Sagen handler om indsnævring af 11 placeringsmuligheder for nyt museum i Gilleleje, og finansiering af det videre analysearbejde. Plan- og Miljøudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Plan- og Miljøudvalget behandler sagen med fokus på placeringsmulighederne, mens Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen med fokus på finansiering af det videre analysearbejde.

Plan- og Miljøudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen på samme dag. Anbefalingerne fra Plan- og Miljøudvalget vil blive forelagt Kultur- og Idrætsudvalget på mødet.

Baggrund
Gribskov Kommune har arbejdet med tanken om et museum siden 2013, hvor grunden Østergade 20 blev købt. Siden da har planerne udviklet sig i et samarbejde mellem Museum Nordsjælland, samt en bred kreds af interessenter, herunder Gilleleje og Omegns Museumsforening (herefter museumsforeningen).

Fortællingen om gillelejefiskernes hjælp til de danske jøder er enestående, ikke blot i dansk, men også i international sammenhæng. Gribskov Kommune købte grunden Østergade 20 i Gilleleje i 2013 med henblik på at etablere et museum på stedet.

Etableringen af museet er indskrevet i Gribskov Kommunes Turismestrategi 2016-2020 som en af flere attraktioner, der skal være til gavn for borgere, fritidsborgere og turister,og som lægger sig op af Kulturstrategien 2008-2020's ord om at Kultur er grundlag for oplevelsesøkonomisk udvikling. Der ligger stor brandingværdi for Gribskov Kommune i etableringen af et museum omkring historien om redningen af de danske jøder i oktober '43.

Visionen med det nye museum er at formidle historien om redningen af de danske jøder i Gilleleje, fordi det er en enestående historie, der handler om civil courage, og en befolkning der ydede det rette i tide og gjorde en særlig indsats, samt at formidle de delhistorier, der danner grundlag for gillelejefiskernes handlinger i oktober '43. Delhistorier, der er rundet af kystkulturen med fiskeri og barske livsvilkår, om solidaritet og hjælpsomhed, men også de muligheder, denne historie rummer for perspektiveringer til vores egen tid, der kan gøre museet både aktuelt og yderst relevant i formidlingsøjemed. Hele Gilleleje by tænkes inddraget i museumsprojektet.

Byrådet besluttede den 03.10.2016 at placere museet på grunden Østergade 20/ Gilleleje Hovedgade 49, Gilleleje, med respekt for den borgerhøring, der kommer i umiddelbar fremtid. I budgetaftalen for 2017 - 2020 blev der afsat 600.000 kr. i 2017 og 2018 til aflønning af en projektleder til museumsprojektet i Gilleleje. Derudover blev der afsat 100.000 kr. i 2017 og 2018 til øvrige udgifter (møder, rejser mv.). Af Strategisk Plan for Gilleleje (vedtaget af Byrådet den 06.03.2017) fremgår, at placeringen på Gilleleje Hovedgade/Østergade er foreløbig, og at den endelige placering vil blive fastlagt så hurtigt som muligt.

Der er efterfølgende blevet afholdt møder med naboerne til området Gilleleje Hovedgade/Østergade samt et åbnet borgermøde den 14.03.2017. På møderne blev foreslået 10 andre placeringsmuligheder for et nyt museum. De 11 placeringsmuligheder er blevet screenet planmæssigt og drøftet på et offentligt borgermøde den 04.05.2017. Et resumé af resultatet af screeningen er vedlagt som bilag sammen med opsamling fra de tre møder.

Drøftelserne med borgerne indikerer, at et af de helt centrale kriterier for placering af nyt museum, er at bygningen og/eller den tilhørende infrastruktur (parkering mv.) placeres helt eller delvis i bymidten for at sikre, at der skabes positiv synergi med handel og funktioner i bymidten. Et forhold der i øvrigt i høj grad understøtter Byrådets vision om, at udviklingen af byen i høj grad handler om fortsat at sikre lysten til Gilleleje, hvor bymidten er hele byens dynamiske omdrejningspunkt (jf. Strategisk Plan for Gilleleje). Museet skal kortsagt være med til at skabe et attraktivt byliv i bymidten, hvor der skabes gode rammer for, at museets gæster også bliver byens gæster - og omvendt.

Ligeledes har det været et centralt opmærksomhedspunkt, at museet placeres i eller nær et område med en historisk kobling.5 placeringsmuligheder rummer større udfordringer
5 af placeringsmulighederne vurderes at rumme store udfordringer, fordi de ikke ligger i bymidten, er for små eller har dårlige adgangsforhold. Administrationen anbefaler derfor, at der ikke arbejdes videre med disse.

Det drejer sig om placering ved Skrænten/vandtårnet, Fabersvej/Strand Allé, Gilleleje Hallen, stationsområdet og Gasværksgrunden.

De resterende 6 placeringsmuligheder
Tilbage er 6 placeringsmuligheder som administrationen anbefaler, at der kan arbejdes videre med: Gilleleje Hovedgade/Østergade, Øst for Kulturhavn Gilleleje, Den runde P-plads, Området ved Bøgebakken, Vest for Havnen, og Skolen på Rostgårdsvej.

Det er administrationens vurdering, at særligt 4 af disse placeringer er interessante at analysere nærmere inden den endelige placering fastlægges. De 4 ligger alle i eller nær bymidten, har historisk kobling, og er helt eller delvis ejet af kommunen:

 • Gilleleje Hovedgade/Østergade,
 • Øst for Kulturhavnen,
 • Den runde P-plads og
 • Området ved Bøgebakken.


Havnen, som ejer området Vest for Havnen har meddelt, at de ikke ønsker at ændre områdets eksisterende anvendelse. Skolen ved Rostgårdsvej vurderes at have mindre historisk kobling end de 4 resterende placeringsmuligheder og skolens beliggenhed udenfor bymidten, syd for banen og tilbagetrukket fra Gilleleje Hovedgade udfordrer ønsket om en tæt synergi med bymidten.

De nærmere analyser vil belyse de planmæssige og mere tekniske forhold, såvel som de økonomiske konsekvenser af at gøre de enkelte placeringsmuligheder byggeklar. Herunder flytning af eksisterende funktioner og anlæg af den nødvendige infrastruktur. Ligeledes vil der blive afholdt møder med de nærliggende naboer.

Analysen omfatter dermed ikke byggemodning,skitseprojektering og økonomi i forhold til selve byggeriet af museet, da dette vil være mere omkostningstungt og helt afhænger af de muligheder og udfordringer den konkrete placering har, ambitioner ift. byggeriet og den samlede projektøkonomi.

Anbefaling
Administrationen anbefaler, at der udvælges 3 placeringsmuligheder til nærmere analyser. Administrationen vil så sammen med en ekstern rådgiver analysere de tre placeringsmuligheder nærmere. Sagen forlægges politisk med henblik på at tage stilling til den endelig placering, når det nærmere analysearbejde er afsluttet. Administrationen anbefaler desuden, at 200.000 kr. af de ubrugte midler til projektleder for 2017 anvendes til finansiering af de videre analyser.


Lovgrundlag
Lov om planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015
Strategisk Plan for Gilleleje


Økonomi
Administrationen anslår, at der er behov for 200.000 kr. til at finansiere de videre analyser. Beløbet kan finansieres af uforbrugte midler afsat til aflønning af projektleder til museumsprojektet i Gilleleje, idet ansættelse af en projektleder endnu ikke er sket. Ansættelse afventer, at Byrådet træffer beslutning om en placering for museet.

I budgetaftalen for 2017 - 2020 blev der afsat 600.000 kr. i 2017 og 2018 til aflønning af en projektleder. Derudover blev der afsat 100.000 kr. i 2017 og 2018 til øvrige udgifter (møder, rejser mv.)

Af de 600.000 kr. til aflønning af projektleder i 2017 er der disponeret 175.000 kr. (hvis Byrådet den 22.5.2017 godkender forslag om at anvende dette beløb til særlig kapitaltilførsel til Nordsjælland Håndbold). Hvis en ansættelse af projektleder foretages med en startdato 1.9.17 skal der anvendes 200.000 kr. til dette formål i 2017. Til rest er således 225.000 kr.


Bilag
PMU 29.05.17 Screening af 11 placeringsmuligheder dok. nr. 2016/30302 030

PMU 29.05.17 Opsamling fra møde den 08.03.17 med naboer til Gilleleje/Østergade dok nr. 2016/30302 038

PMU 29.05.17 Opsamling fra møde den 14.03.17 i Gilleleje Hallen 2016/30302 0036

PMU 29.05.17 Opsamling fra møde den 04.05.17 om placeringsmuligheder 2016/30302 035


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at udvælge 3 af følgende 5 placeringsmuligheder til nærmere analyser:
  1. Gilleleje Hovedgade/Østergade
  2. Øst for Kulturhavn Gilleleje
  3. Den runde P-plads
  4. Bøgebakken
  5. Skolen på Rostgårdsvej
 2. at sagen forlægges politisk med henblik på at tage stilling til den endelig placering, når det nærmere analysearbejde er afsluttet.

Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:
3. at 200.000 kr af de ubrugte midler til projektleder for 2017 anvendes til finansiering af de videre analyser.


Beslutning
1. - 2. Udsættes

Sagen sendes tilbage til administrationen med henblik på udarbejdelse af procesforslag for yderligere dialog om indhold, rammer og borgerinvolvering.


Mødet startet:
07:30 AM

Mødet hævet:
08:40 AM