Plan- og Miljøudvalget

Publiceret 15-05-2017

Mandag den 15-05-2017 kl. 14:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
102 Forslag til Fingerplan 2017 - godkendelse af høringssvar

Medlemmer:

Morten Ulrik Jørgensen Jannich Petersen
Brian Lyck Jørgensen Jesper Hagen Behrensdorff
Susan Kjeldgaard Pia Foght
Knud Antonsen  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Jannich Petersen

Meddelelser:
Administrationen orienterede om ny ansøgning vedr. andelsboliger Hovedgaden 51 Tisvildeleje
Åbne

102. Forslag til Fingerplan 2017 - godkendelse af høringssvar
01.01P00 - 2017/11070

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen handler om forslag til høringssvar til forslag til Fingerplan 2017 - landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning.

Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen samme dag. Økonomiudvalget får anbefalingen fra Plan- og Miljøudvalget forelagt på mødet.

Plan og Miljøudvalget fik på mødet den 24.04.17 forelagt sagen for
at give administrationen udvalgets umiddelbare bemærkninger til høringssvar til forslag til Fingerplan 2017 - landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning. Udvalget besluttede, at sagen skulle behandles på et ekstraordinært udvalgsmøde den 14.05.17 inden sagen behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Den nye Fingerplan 2017 vil sætte rammerne for fremtidig kommuneplanlægning og muliggøre realisering af en del af den nye planlov, som pt. behandles i Folketinget.

Forslag til Fingerplan 2017 er sendt i høring den 03.04.2017 frem til den 29.05.2017. Erhvervsstyrelsens høringsbrev er vedlagt som bilag, sammen med administrationens forslag til høringsbrev. Planforslaget med tilhørende materiale ligger i sagen og kan af politikere ses i POLAR.

Baggrund
I april 2016 blev der igangsat en revision af Fingerplan 2013 - Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning. I lighed med den igangværende modernisering af planloven har revisionen til formål at give kommuner, virksomheder og borgere mere frihed til at skabe vækst og udvikling under fortsat hensyntagen til natur og miljø.

Revisionen er opdelt i to spor. Det igangværende spor 1 med fokus på mindre ændringer af Fingerplanen og et efterfølgende spor 2, hvor det skal afdækkes, om der er behov for mere grundlæggende ændringer af Fingerplanens bestemmelser.

Ministeriet indkaldte til ideer hos kommunerne i maj 2016 ift. spor 1, hvor til Gribskov Kommune indsendte et høringssvar. Høringssvaret fra dengang blev tiltrådt af Byrådet den 30.05.2016 og er vedlagt som bilag til orientering.

I nær fremtid (ministeriet har endnu ikke fastlagt hvornår) igangsættes revisionens spor 2, der skal kortlægge behovet for mere grundlæggende ændringer af Fingerplanen. Som led i spor 2 vil der atter blive indkaldt forslag fra kommunerne, og forslag, der ikke er imødekommet under spor 1, kan meldes ind igen.

Forslag til Fingerplan 2017 (spor 1)
Med forslag til Fingerplan 2017 sker der ikke væsentlige ændringer af Fingerplan 2013. Der er altså alene tale om mindre justeringer.
Gribskov Kommune sendte i maj 2016 forslag til ændringer i forbindelse med revision af Fingerplanen. Desuden sendte kommunen i november 2016 ønsker til overførelse af sommerhusområder.

I forslag til Fingerplan 2017 imødekommes følgende af Byrådets ønsker:

 • Opdatering af arealreservationer til overordnet cykelstinet. Reservationerne skal indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2017 og giver ikke anledning til yderligere høringssvar.
 • Arealudlæg til byudvikling i Gilleleje og udlæg til perspektivområde (betinget). Arealudlægget kræver ikke en ændring af Fingerplanen, men godkendelsen er betinget af, at der reduceres med et tilsvarende areal til byvækst et andet sted i kommunen. Arealudlægget vil blive indarbejdet i forslag til Kommuneplan 2017. I den forbindelse skal der også tages stilling til hvilke arealer, der skal tages ud af kommunens samlede areal til byvækst. Byrådet har behandlet sagen den 12.12.2016 og giver ikke anledning til yderligere høringssvar.
 • Arealudlæg til byudvikling i den nordlige del af Helsinge (betinget). Arealudlægget kræver ikke en ændring af Fingerplanen, men godkendelsen er betinget af, at der reduceres med et tilsvarende areal til byvækst et andet sted i kommunen. Arealudlægget vil blive indarbejdet i forslag til Kommuneplan 2017. I den forbindelse skal der også tages stilling til, hvilke arealer der skal tages ud af kommunens samlede areal til byvækst. Byrådet har behandlet sagen den 12.12.2016 og giver ikke anledning til yderligere høringssvar.
 • Ændringer til arealreservation til vejføring af Helsinge-Gillelejevejen (betinget). Det er aftalt med Erhvervsstyrelsen, at Gribskov Kommunen fortsat kan vise en linjeføring gennem Harager Hegn i Kommuneplanen på betingelse af, at kommunen i kommuneplanen samtidig også viser Fingerplanens linjeføring (nr. 15). Erhvervsstyrelsen vurderer, at ændringer af linjeføringen i Fingerplanen er af principiel karakter, og først kan behandles i forbindelse med spor 2. Administrationen anbefaler dog alligevel, at der indsendes høringssvar, hvori der gøres opmærksom på, at kommunen arbejder med en linjeføring for den nordlige del af vejen fra Ålekistvej til Græsted, som går tættere på banen end den, der vises på planforslagets bilag P. Ved Gilleleje arbejdes med to forskellige alternativer til linjeføring. Denne del af linjeføringen forventes besluttet i foråret 2018. Linjeføringen vedlægges som bilag til høringssvaret.
 • Mulighed for overførsel af tre sommerhusområder - et område øst og to vest for Gilleleje (betinget). Muligheden er betinget af at lovforslaget om modernisering af planloven bliver vedtaget. I den gældende planlov er der bestemmelser om, at sommerhusområder skal fastholdes til ferieformål jf. § 5b, stk. 1, nr. 3. I lovforslaget til modernisering af planloven gives der mulighed for, at Erhvervsministeren kan fastsætte regler om ansøgning om overførsel af eksisterende sommerhusområder til byzone. For at sommerhusområderne kan overføres til byzone skal følgende være opfyldt:
     • områderne skal ligge i umiddelbar forlængelse af eksisterende byzone
     • det eksisterende areal til byvækst i kommunen skal reduceres tilsvarende et andet sted
     • der skal gennemføres en afstemning for områdernes ejere, hvor 75% af ejerne skal stemme ja til en overførsel til byzone.
     • afstemningen skal vedlægges en redegørelse for konsekvenserne som en overførsel vil have for den enkelte grundejer.
     • Hvis grundejerne ønsker en overførsel skal der udarbejdes kommuneplan og lokalplaner.

Administrationen vil gennemføre en proces for overførsel af sommerhusområderne til byzone. En redegørelse for konsekvenserne, som en overførsel vil have for den enkelte grundejer, er vedlagt til orientering som bilag.

Planforslaget indeholder et krav om en 1:1 reduktion af arealer til byvækst et andet sted i kommunen, hvilket administrationen vurderer voldsomt og anbefaler påpeges i høringssvar. Særligt fordi der er tale om allerede bebyggede områder med en lav bebyggelsesintensitet, og fordi det alligevel med den moderniserede planlov vil være muligt for pensionister af bo helårs i deres sommerhus, når de har ejet det i 1 år. Endvidere bør der gøres opmærksom på, at kommunen fortsat ønsker mulighed for at overføre sommerhusområdet ved Bækkekrogen og Bakkelandet ved Arresø til byzone. Administrationen har i høringssvaret en teknisk bemærkning om, at et mindre byareal vest for Vejby tilsyneladende ikke er en del af "byområdet" i forslaget til Fingerplan.

Forslag til Fingerplan 2017 medtager ikke regler for detailhandel. Disse er fortsat fastlagt i et særskilt Landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet (november 2008). Erhvervsstyrelsen har sendt et forslag til mindre ændringer i landsplandirektivet for detailhandel i høring til den 01.06.17. Ændringerne betyder, at kommunerne i hovedstadsområdet kan planlægge for udvalgsvarebutikker uden størrelsesbegrænsninger, på samme måde som kommunerne i resten af landet. Erhvervsstyrelsen forventer, at der senere på året kommer en nærmere revision af landsplandirektivet.

Erhvervsstyrelsen forventer, at Fingerplan 2017 træder i kraft umiddelbart efter, at Folketinget har vedtaget den moderniserede planlov i forsommeren 2017.

Anbefaling
Administrationen anbefaler, at der indsendes høringssvar omkring arealreservation til vejføring af Helsinge-Gillelejevejen, samt overførsel af sommerhusområder som beskrevet ovenfor og anført i vedlagte forslag til høringssvar.

Lovgrundlag
Forslag til bekendtgørelse om hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2017 - landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning)
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015
L121 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger

Økonomi
Sagen har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.


Bilag
PMU 24-04-2017: Høringsbrev vedr. forslag til Fingerplan 2017 - Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Dok. nr: 2017/11070 004

PMU 24-04-2017: Gribskov Kommunes forslag i spor 1 til ændring af Fingerplan 2013 af 24.05.2016 Dok. nr: 2017/11070 002

PMU 15-05-2017 Forslag til høringssvar til Fingerplan 2017 fra Gribskov Kommune Dok. nr: 2017/11070 021

PMU 15.05.2017: Udkast til redegørelse for konsekvenser som en overførsel af sommerhusgrund til byzone vil have for den enkelte grundejer Dok. nr. 2017/11070 022

Planforslaget med tilhørende materiale ligger i sagen og kan ses af politikere i POLAR.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at godkende administrationens udkast til høringssvar til forslag til Fingerplan 2017.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 24-04-2017:

 1. Sagen udsættes til ekstraordinært mødeBeslutning

 1. Godkendt

Jannich Petersen (V) fraværendeMødet startet:
02:36 PM

Mødet hævet:
02:54 PM