Plan- og Miljøudvalget

Publiceret 09-01-2017

Mandag den 09-01-2017 kl. 16:15

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Mødeplan 2017 - ændringer i mødeplanen
2 Forespørgsel vedr. sammenlægning af boliger til et enfamiliehus efter bolig
reguleringsloven - Hulvej 2
3 Delegation af kompetence vedr. sammenlægning af boliger efter
boligreguleringsloven.
4 Opsætning af pladeskilte - Helsinge Bymidte
5 Ansøgning om dispensation til fast hegn langs Udsholt Strandvej
6 Ansøgning om principiel tilladelse til opførelse af rækkehuse på

Sandlodvej 4, 3250 Gilleleje
7 Udlejningstilladelse -Gilleleje Camping og Fritidscenter
8 Havnevej 3 - Etablering af pavillon til brug for evt. restaurant
9 Landzonesag: Lovliggørelse af hestepension - Bækkebrovej 23
10 Landzonesag: Lovliggørelse af oplagsplads med containere - Møllevej 7,

Søborg
11 Landzonesag: Udvidelse af eksisterende jorddeponi - Frederiksværksvej 11A
12 Landzonesag: Slammineraliseringsanlæg og jordudlæg - Pårupvej 145
13 Miljøgodkendelse: Slammineraliseringsanlæg - Pårupvej 145
14 Tilbygninger til Kvickly i Helsinge samt overdækning af varegård -

forespørgsel
15 Dagligvarebutik på Skovgårdsvej 23 i Helsinge
16 Kommuneplantillæg nr. 9 for Erhvervsområde Tofte i Helsinge
17 Forslag til Lokalplan 512.17 for erhvervsområde Tofte i Helsinge -

godkendelse til offentlig fremlæggelse
18 Forslag til Lokalplan 315.17 for Erhvervsområde Stæremosen i Gilleleje -

genudsendelse i fornyet offentlig fremlæggelse
19 Forslag til Lokalplan 315.16 for boligområde Bavne Ager Nord i Gilleleje -
Godkendelse til offentlig fremlæggelse
20 Forslag til Rammelokalplan for Boligområdet Helsinge Nord - igangsættelse
21 Vision for strategisk udvikling af relationerne mellem kyst og bagland frem
mod 2030 - endelig vedtagelse
28 Kirkestræde 5 - beslutning om partshøring


Efterretningssager
22 Jord: Udkast til Region Hovedstadens indsats på jordforureningsområdet, i
2017 - i høring
23 Søborg Sø
24 Musik i Lejet. Evaluering af 2016 og anbefaling af rammer for 2017
25 Evaluering af midlertidige arangementer og events i 2016Lukkede
26 Salg af ejendom


Efterretningssager - Lukket
27 Omdannelse af en del af Helsinge bymidte
Medlemmer:

Morten Ulrik Jørgensen Jannich Petersen
Brian Lyck Jørgensen Jesper Hagen Behrensdorff
Susan Kjeldgaard Pia Foght
Steen Pedersen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Pkt. 14 Tilbygninger til Kvickly i Helsinge samt overdækning af varegård - forespørgsel tages af dagsordenen efter ønske fra administrationen
Pkt. 28 Kirkestræde 5 - beslutning om partshøring blev optaget på dagsordenen
Jesper Hagen Behrensdorffs habilitet blev drøftet vedr. pkt. 7. Jesper Hagen Behrensdorffs vurderes ikke at være inhabil i denne sag.
Jesper Hagen Behrensdorffs erklærede sig inhabilitet i pkt. 16 og 17.
Dagsordenen herefter godkendt.


Fraværende:

Meddelelser:
Offentligt møde den 18.01.2017 om Helsinge BymidteBorgmesteren inviterer alle interessenter/erhvervsdrivende omkring Helsinge Bymidte til dialogmøde om ideer til, hvordan bymidten skal udvikles de næste år for at styrke handle og byliv. Mødet afholdes den 18.01.2017 kl 19 i byrådssalen. Program offentliggøres på kommunens hjemmeside i uge 2.

Ophævelse af Lokalplan 16.40 for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/Centervej i Græsted.Gribskov Byråd har besluttet at ophæve Lokalplan 16.40 for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/Centervej i Græsted.Gribskov Plan- og miljøudvalg har 12.09.2016 godkendt forslag til ophævelse af Lokalplan 16.40 for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/Centervej i Græsted, til offentlig fremlæggelse. Derudover besluttede udvalget, at administrationen er bemyndiget til at vedtage beslutningen endeligt, hvis ikke der indkommer kommentarer i høringsperioden.Beslutningen har været fremlagt offentligt i perioden 06.10.2016 til 01.12.2016.Der er i høringsperioden ikke indkommet nogle kommentarer eller indsigelser til forslaget. Administrationen har derfor offentliggjort den endelige beslutning om at ophæve lokalplanen. Ophævelse af lokalplanen er annonceret 19.12.2016. Med ophævelse af lokalplanen vil de berørte ejendomme fremover alene have kommuneplanens rammebestemmelser og bygningsreglementets bestemmelser som grundlag for deres fremtidige anvendelse af ejendommene.Ejendommen er den tidligere Faktabutik på hjørnet af Græsted Hovedgade og Centervejen.

Brian Lyck Jørgensen spurgte til fyrværkerisalg på Agervænget 16 b i Gilleleje. Særligt parkering er oplevet udfordrende. Administrationen orienterede om, at det var Frederiksborg Brand & Redning der gav denne tilladelse, uden at kommunen blev inddraget, idet der ikke var opmærksomhed på at det var et nyt salgssted.

Brian Lyck Jørgensen spurgte til status vedr. Solkrogen. Administrationen tilkendegav, at der ikke er meldt tilbage fra ejer, så der anmelder besigtigelse

Susan Kjeldgaard bad om at få en sag på næste møde vedr. trailerudlejning på Hillerødvejen ved Sodemarksvej

Susan Kjeldgaard bad om at få en sag på næste møde vedr. fast hegn ligeledes langs Hillerødvejen.

Susan Kjeldgaard ønsker orientering vedr. støjvold ved børnehaven på Laugøvej. Administrationen orienterede om, at der er givet midlertidig ibrugtagningstilladelse, og vender tilbage med orientering.

Administrationen orienterede om, at der er ansat ny chef; Susanne Rasmussen for Center for Byer, Ejendomme og Erhverv med start pr. 17.01.17.

Åbne

1. Mødeplan 2017 - ændringer i mødeplanen
00.01A00 - 2014/32692

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at beslutte udvalgets mødeplan og for at anbefale en beslutning om den samlede mødeplan til Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund
Byrådet besluttede den samlede mødeplan for 2017 på byrådsmødet den 5. september 2016.
Omkonstituering af de stående udvalg i december 2016 skabte på den ene side behov for at justere mødeplanen i forhold til møder i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Teknisk Udvalg samt Social- og Sundhedsudvalget og på den anden side mulighed for at justere mødeplanen på en måde, så møderne i stående udvalg kunne afvikles på færre dage, hvilket har været et tilbagevendende ønske fra flere af byrådsmedlemmerne.

Mødeplan 2017 - de stående udvalg

Mødeuger for møder i de stående udvalg fastholdes af hensyn til sager i forløb til Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag til mødeplanen indebærer følgende:

 • Alle møder i de stående udvalg afholdes i samme uge.
 • Antal af mødedage i de stående udvalg reduceres fra tre til to om ugen.
 • Datoer og tidspunkter i den samlede plan justeres så lidt som muligt af hensyn til øvrig planlægning (både hos udvalgsmedlemmer og i den kommunale organisation).
 • Der er taget højde for at kun Børneudvalget og Plan- og Miljøudvalget kan afholde møde på samme tid.
Ugedag Mødestart Udvalg
Mandag 8.30 Kultur- og Idrætsudvalget
Mandag 16.30 Børneudvalget
Mandag 15.30 Plan- og MIljøudvalget
Onsdag 7.00 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Onsdag 15.00 Teknisk Udvalg
Onsdag 18.00 Social- og SundhedsudvalgetForslag til mødeplanen er vedhæftet dette dagsordenspunkt som bilag 1.

En alternativ løsning, hvor møder i de stående udvalg er fordelt på tre dage om ugen er vedhæftet som bilag 2.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015, § 8, stk. 1, § 20, stk. 1.

Økonomi


Bilag
Bilag 1: Forslag til revideret mødeplan Dokumentnummer 2014/32692 039

Bilag 2: Alternativt forslag til revideret mødeplan med tre mødedage om ugen Dokumentnummer 2014/32692 040


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at godkende udvalgets mødeplan for 2017 som foreslået i bilag 1
 2. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende den samlede mødeplan som foreslået i bilag 1Beslutning

 1. Tiltrådt
 2. Anbefalingen tiltrådt


2. Forespørgsel vedr. sammenlægning af boliger til et enfamiliehus efter boligreguleringsloven - Hulvej 2
020595 - 2016/30136

Sagsfremstilling

Introduktion
Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om ændring af boligen fra et tofamiliehus til et enfamiliehus.

Ejeren har anmodet om, at der sker sammenlægning af de to boliger, så huset bliver til et enfamiliehus. Sammenlægningen er en nedlæggelse af en bolig, som kræver samtykke efter boligreguleringslovens regler.

Ejer har oplyst, at huset har været i familiens eje siden 1915, og har oprindeligt været et enfamiliehus. Ejer har endvidere oplyst, at hun arvede sin del af huset og har siden 01.04.2016 ejet hele huset.

Baggrund og sagens forhold
Hulvej 2 er et hus som består af en lejlighed i stueetagen og en lejlighed i tagetagen (1. sal).

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 72.99 "For et område i Tisvildeleje" vedtaget september 2001, Helsinge Kommune.

Ejendommen udgør ifølge lokalplanen en bebyggelse på en strækning af Hovedgaden (Strøget) og er en del af de bevaringsværdige huse. Huset er beskrevet som et enkelt, karakterfuld bygning, der med sin placering er overordentlig betydningsfuld for Hovedgadens samlede karakter.

Ejendommen er endvidere omfattet af Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune, og er beliggende i Centerområdet i Tisvilde (8.C.01).

I følge BBR er Hulvej 2 bestående af to selvstændige lejligheder, en lejlighed i stueetagen på 84 m2 og en lejlighed i tagetagen (1. sal) på 48 m2. Derudover er der en kælder på 74 m2. Beboelsen er opført i 1915.

En sammenlægning af boligerne vil give et samlet bruttoareal (etageareal) på 132 m2. Ejendommens grundareal er på 328 m2.

Administrationen har undersøgt boligens nuværende anvendelse. Ejer har haft folkeregisteradresse på ejendommen siden den 1973.

Foto og udsnit af oversigtskort fremgår af bilag.

Retsgrundlaget
Helt eller delvis nedlæggelse af en bolig kræver kommunens tilladelse efter boligreguleringsloven. Dette følger udtrykkeligt at boligreguleringsloven § 46, stk. 1.

Samtykke eller afslag
Det følger af boligreguleringslovens § 46, stk. 2, at samtykke kun kan nægtes, når betingelserne i stk. 2 er opfyldt:

 • ingen af de boliger, der tilvejebringes, må have et bruttoareal på mere end 130 m2,
 • boligerne skal være ledige, uden at dette skyldes opsigelse fra udlejers side, efter lejeloven,
 • boligerne, hvis areal forøges, er ledige eller beboet af bruger, der ønsker at overtage den udvidede bolig.


Vurdering og anbefaling
Sammenlægningen af de to boliger vil give et samlede bruttoareal (etageareal) på 132 m2, hvorfor der kan nægtes samtykke til sammenlægningen, jf. boligreguleringsloven § 46, stk. 2, litra a.

En eventuel sammenlægning af de to boliger er i overensstemmelse med lokalplan for området, idet husets ydre er bevaret og dermed i overensstemmelse med lokalplanen med hensyn til bevarelse af Hovedgadens samlede karakter. Med et grundareal på 328 m2, ville vi i dag ikke tillade en formel opdeling i to lejligheder.

På den baggrund indstiller administrationen, at der kan gives samtykke til nedlæggelse af en bolig, så huset kan ændres til et enfamiliehus.


Lovgrundlag
§§ 45-46 i Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lovbekendtgørelse nr. 810 af 1. juli 2015.

Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune.

Økonomi


Bilag
PMU 09-01-2017 Foto og oversigtskort Dok. nr: 2016/30136 006


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at beslutte:

 1. at der meddeles samtykke til, at boligerne kan sammenlægges, og huset dermed ændres til et enfamiliehus.Beslutning

 1. Tiltrådt3. Delegation af kompetence vedr. sammenlægning af boliger efter boligreguleringsloven.
00.22P00 - 2016/40483

Sagsfremstilling
Introduktion
Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om kompetence til administrationen ved sammenlægning af boliger under 180 m2 i henhold til boligreguleringsloven.

Formålet er at skabe en hurtigere beslutningsgang ved sammenlægning af boliger der vil have et samlet bruttoareal under 180 m2.

Baggrund og sagens forhold
Konkret er der en forespørgsel til Gribskov Kommune.

Sagen drejer sig om et tofamiliehus beliggende beliggende i Centerområdet i Tisvilde som er omfattet af Lokalplan 72.99 "For et område i Tisvildeleje".

Ejendommen er beliggende i byzone, og ejer ønsker at ændre huset fra et tofamiliehus til et enfamiliehus. På nuværende tidspunkt er huset opdelt med en selvstændig lejlighed i stueetagen og en lejlighed på 1. sal.

I den konkret sag vil en sammenlægningen af de to boliger give et samlede bruttoareal (etageareal) på 132 m2, hvorfor der kan nægtes samtykke til sammenlægningen, jf. boligreguleringsloven § 46, stk. 2, litra a.

Samtykke eller afslag
Helt eller delvis nedlæggelse af en bolig kræver kommunens tilladelse efter boligreguleringsloven. Dette følger udtrykkeligt at boligreguleringsloven § 46, stk. 1.

Det følger af boligreguleringslovens § 46, stk. 2, at samtykke kun kan nægtes, når betingelserne i stk. 2 er opfyldt.

 • ingen af de boliger, der tilvejebringes, må have et bruttoareal på mere end 130 m2,
 • boligerne skal være ledige, uden at dette skyldes opsigelse fra udlejers side, efter lejeloven,
 • boligerne, hvis areal forøges, er ledige eller beboet af bruger, der ønsker at overtage den udvidede bolig.


Vurdering og anbefaling
Den konkrete sag vurderes at være et eksempel på en sag, hvor det vurderes, at det vil være uhensigtsmæssigt, at sagerne skal forelægges politisk, da det forlænger sagsbehandlingstiden.

I henhold til den nuværende kompetence kan administrationen tillade sammenlægning af boliger op til 130 m2. Dette følger den grænse i loven, hvor kommunen ikke kan nægte samtykke.

Politisk kan der gives samtykke til sammenlægninger også af større boliger. Det foreslås at der tilkendegives en større generel imødekommenhed i forhold til sammenlægning af boliger. En generel tilkendegivelse om imødekommenhed vil kunne bidrage til yderligere fastholdelse af tilfredse borgere og yderligere bosætning, idet de får større fleksibilitet. Hvis en sag skal forelægges politisk vil der først komme en beslutning efter 3-8 uger, da det afhænger af, hvornår næste møde er. Det er ofte for lang tid i forhold til den tid, som borgeren har til at beslutte sig. Boligerne skal være ledige eller bebos af ansøger.

Det foreslås, at administrationen får kompetence til at tillade at nedlægge boliger, når sammenlægningen vil medføre et samlet bruttoarealet over 130 m2 og mindre en 180 m2, jf. boligreguleringslovens § 46, stk. 1.


Lovgrundlag
§§ 45-46 i Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lovbekendtgørelse nr. 810 af 1. juli 2015.

Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at beslutte:

 1. at der meddeles samtykke til, at administrationen får kompetence til sammenlægning af boliger op til 180 m2 i henhold til boligreguleringsloven.Beslutning

 1. Tiltrådt
 2. Udvalget orienteres om konkrete sager som er behandlet efter sommerferien4. Opsætning af pladeskilte - Helsinge Bymidte
019070 - 2016/31254

Sagsfremstilling
Plan og Miljøudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning.

Supplerende i forhold til oprindeligt fremlagt sag:
Sagen blev begæret i Byrådet i forbindelse med behandling i Plan- og Miljøudvalget 21.11.2016. Begæring om behandling af Økonomiudvalg og Byråd blev trukket tilbage under godkendelse af dagsorden på Økonomiudvalgets møde 05.12.2016. Sagen forelægges derfor på ny for Plan- og Miljøudvalget.

Hvis man vil ændre den eksisterende skiltepolitik er det muligt at lave ny lokalplan eller ændre linjen i fortolkningen i den eksisterende. Samme lokalplan indeholder endvidere bestemmelser om højder på skilte i Helsinge bymidte.

Lokalplanens bestemmelser om facader i bymidten rummer mulighed for fortolkning idet der i flere bestemmelser skrives f.eks.:
"Som hovedregel, primært, fortrinsvis og i særlige tilfælde kan", se nedenfor, hvor dele af lokalplan er citeret. Hidtil har lokalplanen været fortolket stramt.

Nedenstående oprindelige sagsfremstilling forelægges uændret:

Introduktion
Ejer af Frederiksborgvej 6, matrikel nr 12 k Helsinge By, søger dispensation fra lokalplanen til lovliggørelse af to pladeskilte.

Baggrund og Indhold
Ejendommen
Ejendommen er en stor høj murstensbygning på Frederiksborgvej, der er meget markant i gadebilledet. Der har tidligere været posthus i bygningen, som nu er indrettet til motionscenter. To facadeskilte blev opsat i forbindelse med ombygning af ejendommen.

Over hovedindgangsdøren fra Frederiksborgvej er der placeret et bredt, hvidt pladeskilt på 2,5 m x 1 m, med blå skrift: 'Helsinge Fitness'. På facade imod nord og gågaden, er der placeret et tilsvarende pladeskilt på 3 m x 2 m.Ejer begrunder ansøgningen om dispensation fra lokalplanen med

 • at pladeskiltene skal medvirke til at gøre bygningen mere imødekommende, på den ellers meget lukkede facade.
 • at pladeskiltene er et forsøg på at trække folk til området, da skiltet er synligt fra enden af gågaden.
 • at skiltene først blev opsat, efter der var blevet søgt om tilladelse.


Rammer og regler
Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 68.99 Facader, skilte og byudstyr, og liggende i område 1.
Formålet med lokalplanen er at begrænse skiltningen, fremme bymiljøet og sikre et fælles administrationsgrundlag.

Lokalplanen anfører bl. a. i
§ 5.1 Som hovedregel må der kun opsættes skilte på bygningens facade mod fodgængerarealer.
§ 5.3 Facadeskilte skal primært anbringes i stueetagen.
§ 5.4 Skilte må ikke have karakter af facadebeklædning og skal fortrinsvis bestå af påmalede bogstaver eller opsatte enkeltbogstaver.
§ 8.1 Kun i særlige tilfælde kan byrådet tillade, at der opsættes skilte på facader, der ikke er hovedfacaden.

Syn af området
Der er mange butikker i Helsinge, hvor det med gode resultater er lykkedes, at skilte i overensstemmelse med lokalplanen, med facadeskilte der fint understøtter bygningernes facadeudtryk og bymiljøet som helhed.
Administrationen har konstateret, at udviklingen har taget en drejning. Ved gennemgang af området er det konstateret, at der er 12 butikker i området, hvor der er opsat pladeskilte, der ikke umiddelbart overholder lokalplanen.

Hidtidig praksis om pladeskilte
Ved behandling af lignende sag i 2011 på Frederiksborgvej 17, blev der ikke meddelt dispensation til opsætning af pladeskilte.

Høring af Helsinge Byforskønnelses- og facadeudvalg
Udvalgets holdning har i lignende sager været, ikke at anbefale dispensationer til opsætning af pladeskilte.
Udvalget synes det er negativt, at flere butikker har opsat nye pladeskilte og er bekymret for, at den positive udvikling af en flot bymidte vil blive stoppet, hvis kommunen tillader pladeskilte i byen. Udvalget mener, at pladeskilte er skæmmende for bymiljøet.

Vurdering og anbefaling
Skiltene kan være med til at tiltrække folk til butikkerne i det ellers stille området langs Frederiksborgvej. De store firkantede skilte kan i et vist omfang harmonere med facadeudtrykket på den monumentale murstensbygning.

Lokalplanen beskriver detaljeret, hvordan skilte skal udformes, placeres og begrænses.
Det har været kommunens praksis ikke at tillade pladeskilte. Flere butiksejere har med gode resultater, opsat skilte af enkeltstående bogstaver der harmonere med facaderne og samtidig fremhæver den enkelte butikkers egenart.

Skilt over indgangsdør:
Det vil umiddelbart være i overensstemmelse med lighedsgrundsætning, hvis der ikke gives dispensation til dette skilt. Det vil give et mere ensartet gadebillede, hvis der anvendes enkeltstående bogstaver. Lighedsgrundsætningen medfører dog samtidig, at der bør ske håndhævelse af de skilte, der allerede er opsat og som ikke har søgt dispensation. Bygningen er dog større og har en anden udformning end de øvrige bygninger, og derfor kan det forsvares at tillade dette skilt, uden at det medfører præcedensvirkning for resten af området.

Administrationen anbefaler, at der ikke gives dispensation til § 5 i lokalplanen. Det bemærkes dog, at en dispensation ikke vurderes at medføre præcedensvirkning for resten af området.

Skilt på facade mod nord - gågaden
Lokalplanen siger i § 8, at i særlige tilfælde, kan der tillades skilte på en sådan facade.
Bygningen er placeret i en sidegade til gågaden, og en del af den nordlige gavl er synlig fra gågaden. Bygningens størrelse og placering er særlig, og derfor vurderes det at ville kunne tillades i henhold til § 8. Der vurderes at være tale om et enkeltstående tilfælde. Det vurderes derfor, at det ikke er i strid med formål i lokalplan om at begrænse skiltningen, fremme bymiljøet og sikre et fælles administrationsgrundlag. Administrationen er enig med ansøger i, at dette skilt kan være med til at tiltrække folk fra gågaden.

Administrationen anbefaler at skiltet på facade mod nord tillades.


Lovgrundlag
Planloven LBK nr 1529 af 23/11/2015
Tema lokalplan nr. 68.99, Facader, skilte og byudstyr, godkendt af byrådet i 1999

Økonomi


Bilag
PMU 21-11-2016 Fotos fra ansøger Dok. nr: 2016/31254 019


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at beslutte

 1. at der ikke gives dispensation til pladeskilt over indgangsdør.
 2. at der gives tilladelse til skilt på gavl mod nord og gågaden."Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 21-11-2016:

 1. For stemte V og O (3)
  Imod stemte G og A (3)
  Indstillingen ikke tiltrådt
 2. For stemte G og A (3)
  Imod stemte V og O (3)
  Indstillingen ikke tiltrådt


3. G stillede forslag om, at der udarbejdes ny skiltepolitik
For stemte G, A, V og O (6)
Forslaget tiltrådt


Morten Jørgensen (G) begærede sagen i Byrådet

Jannich Petersen fraværende

Økonomiudvalgets beslutning den 05-12-2016:
Punktet udgår af dagsorden til Økonomiudvalgets møde. Sagen sendes tilbage til Plan- og Miljøudvalget (jævnfør beslutningen under godkendelse af dagsorden).Beslutning

 1. Udgår
 2. Udgår
 3. Der udarbejdes ny skiltepolitik
 4. Eksisterende skilte bliver vurderet ifb. med udarbejdelse ny skiltepolitik5. Ansøgning om dispensation til fast hegn langs Udsholt Strandvej
009468 - 2016/29402

Sagsfremstilling
Plan og Miljøudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning.

Sagen er udsat fra Plan- og Miljøudvalgets møde 24.10.2016 og forelægges på ny.
Der er foretaget ændringer i forhold til oprindelig sagsfremstilling. Der er bl.a. indføjet oplysninger om, hvad det er muligt at se via google streetview.

Ejer bliver partshørt om disse oplysninger inden den endelige beslutning træffes

Introduktion
Ejer af ejendommen Skrænten 7, matrikel nr 44 eæ Udsholt By, Blistrup, søger dispensation fra lokalplanens regler om hegn, og retlig lovliggørelse af eksisterende raftehegn opført langs Udsholt Strandvej.

Baggrund og Indhold
Administrationen modtog 04.06.2016 en henvendelse fra anden side om opsætning af nyt hegn på ejendommen. Ejer blev informeret om, at det hegn, der var ved at blive sat op, var i strid med bestemmelserne i lokalplanen. På vegne af ejer Jacob M. C. Jacobsen, søgte Niels Jørgen Langkilde efterfølgende om dispensation fra lokalplanen.

Ansøgningen var begrundet med, at raftehegnet var en vedligeholdelse og reetablering af et raftehegn, der var blevet ødelagt af kommunale snerydningsmaskiner.

Ansøger oplyser, han havde opført raftehegnet, hvor det gamle raftehegn stod. Stolperne var placeret i de tidligere stolpehuller og hegnet var blevet genopført med nye rafter, men med lågen fra det gamle hegn. Hegnets højde oversteg ikke 1,80 meter.

Lokalplan
Ejendommen, som ligger væsentlig lavere end Udsholt Strandvej, er omfattet af lokalplan 47.3 , der blev vedtaget af byrådet i 1982.
Af § 1 fremgår, at lokalplanens formål er at bevare områdets karakter af naturlandskab med relativ spredt bebyggelse.

Af § 9.3 fremgår det, at inden for område 1 må hegn kun etableres i umiddelbar nærhed af bebyggelsen og kun som levende hegn eller raftehegn.
Læmur kan udføres i samme materiale som bebyggelsen. Naboafskærmning må kun ske ved tilplantning i grupper.
I skel må der være hegn udført af træstolper hvor der er påsat tråde.

Der er langs strandvejen tinglyst byggeline på 12 m fra vejmidte.

Historik
Af Google street view fremgår det, at der i april 2009 stod et raftehegn på ejendommen langs Udsholt Strandvej og at raftehegnet og lågen i hegnet havde samme højde.

Af Google street view fremgår det, at der i august 2014 ikke var hegn langs ejendommen imod Udsholt Strandvej, og kun et par fag af det gamle raftehegn stod tilbage omkring bræddelågen.

Ved besigtigelse den 30.06.2016 var et nyt raftehegn ved at blive opført langs ejendommens skel til Standvejen. Flere paller med nye materialer var oplagret langs vejen.

Frederiksborg Amtsavis bragte den 20.10.2016 foto og artikel om raftehegnet, der var færdigbygget.

Ved besigtigelse den 14.11.2016 blev det konstateret, at ejendommens skel var afmærket imod vejen med målerpinde.
Det nye raftehegnet var opført i ejendommens vejskel og 2 m fra kørebanekant.
Hegnet var 31 m langt og 1,80 m højt og der var isat en 1,40 m høj låge.


Hidtidig praksis om hegn
Ved behandling i 2013 af lignende sag på Strandbakkevej 10, vedrørende nyt raftehegn langs ejendomsskel imod Udsholt Strandvej, blev der ikke meddelt dispensation fra lokalplanens regler om hegn.
Ved forespørgsel om hegn på Udsholt Strandvej 42 , blev der vejledt om lokalplanens regler.


Vurdering og anbefaling
For en dispensation:
Hegnet er opført med samme placering og materialer som det tidligere hegn. Beplantning på grunden af fyr- og løvtræer, forhindrer i forvejen udsigten over Kattegat.

Imod en dispensation:
Der er foreligger ingen dokumentation for, at det gamle 1,40 m høje raftehegn var lovligt opført før lokalplanens vedtagelse i 1982. Hegn opført efter 1982 skal følge lokalplanens regler.
Lokalplan nr. 47.3 er en af de få planer i Gribskov Kommune, som ved regler om faste hegn, er med til at friholde udsigten ud over Kattegat, ved færdsel langs Strandvejen.
Raftehegnet opført i ejendommen vejskel imod Udsholt Strandvej, er med til at forhindre denne udsigt.

Administrationen vurderer, at dispensation og lovliggørelse af raftehegnet på Skrænten 7 tilsidesætter lokalplanens detaljerede krav til hegn.
En tilladelse vil endvidere tilsidesætte lighedsprincippet i forhold til administration af lignende sager inden for lokalplanen.Lovgrundlag
Lokalplan nr. 47.3, vedtaget af byrådet den 19-04-1982.
Planloven LBK nr 1529 af 23/11/2015


Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at afvise dispensation fra lokalplanen, til placering af fast hegn langs ejendomsskel.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 24-10-2016:

 1. Udsættes


Jannich Petersen og Knud Antonsen fraværendeBeslutning

 1. V stillede forslag om at sagen udsættes mhp. undersøgelse af andre hegn i området indenfor lokalplanområdet, samt hvordan lokalplanområdet afgrænses
  For stemte V, O og C (4)
  Imod stemte A og G (3)
  Ændringsforslaget tiltrådt

A og G begærede sagen i Byrådet
6. Ansøgning om principiel tilladelse til opførelse af rækkehuse på Sandlodvej 4, 3250 Gilleleje
008998 - 2016/37081

Sagsfremstilling
Plan og Miljøudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning

Introduktion
Administrationen har modtaget en forespørgsel om tilladelse til opførelse af en rækkehusbebyggelse med i alt 3 boliger på ejendommen matr.nr. 89 fi Gilleleje By, Gilleleje. Eksisterende bebyggelse nedrives.

Bebyggelsen tænkes opført med delvist vandret lejlighedsskel, og der foreligger for nuværende ikke noget skitseprojekt. Der er således alene tale om en ren principiel stillingtagen i sagen.

Forslaget vurderes at være i strid med kommuneplanen, og overholder dertil ikke byggeretten efter bygningsreglement BR 15, kap. 2.1.

Udvalget skal overordnet beslutte, om der kan accepteres en fravigelse af Kommuneplan 2013 - 2025.

Baggrund og Sagens forhold
Baggrunden for henvendelsen om opførelse af 3 rækkehuse med delvist vandret lejlighedsskel skal ses i lyset af, at administrationen i den verserende sag har afvist at tillade en rækkehusbebyggelse med lodret lejlighedsskel. Boligerne ville have et areal på ca. 58 m².

Det fremgår af Byggelovens §10 A, at hvis der opføres mere end et enfamiliehus på en ejendom, skal hver enkelt bolig kunne udstykkes med selvstændig grundstykke og vejadgang. Bestemmelsen gælder også for dobbelthus, kædehuse, klyngehuse mv.

Sandlodvej 4 er registreret med et grundareal på 869 m², og i den første sag ligger der et forslag til udstykning i parceller på hhv. ca. 165 m², 168 m² og 262 m² samt et fællesareal på ca. 274 m². De meget små grundstørrelser er i strid med kommuneplanen, og overholder ikke byggeretten efter BR 15, kap. 2.2.

Efterfølgende har ansøger så foreslået i princippet den samme rækkehusbebyggelse med 3 boliger - dog med delvist vandret lejlighedsskel. Dermed er udstykningskravet af hver enkelt bolig ikke umiddelbart gældende, idet man så rent fysisk ikke kan udstykke / adskille hver enkelt bolig. Der er ikke umiddelbart noget krav til omfanget (længden) af vandrette lejlighedsskel mellem boligerne.

Det er en konkret vurdering af, om ønsket om at etablere et vandret lejlighedsskel er reelt, eller om etableringen alene er et forsøg på at omgå Byggelovens §10 A.

Plangrundlag
Den foreslåede rækkehusbebyggelse med i alt 3 boliger med delvist vandret lejlighedsskel vurderes at være i strid med kommuneplanen. Sandlodvej 4 er i Kommuneplan 2013 - 2025 beliggende i boligområde 2.B.01.


Boligområde i Gilleleje, og kommuneplanen bestemmer bl.a. følgende:

 • På ejendomme større en 1.000 m² kan der opføres et antal boliger under forudsætning af at hver enkelt bolig har et dertil hørende grundareal på 500 m².
 • Boligerne skal opføres sammenhængende, dvs. gavl mod gavl (altså lodret lejlighedsskel).


Hermed tager Kommuneplan 2013 - 2025 udgangspunkt i Byggelovens §10 A, idet
ovennævnte bestemmelser sikrer, at hver enkelt bolig kan udstykkes

Kommuneplanens retsvirkninger
Som udgangspunkt er kommuneplanens bestemmelser ikke direkte bindende for den enkelte borger. En af undtagelserne er dog Planlovens §12 stk. 3, som bestemmer følgende:
"Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel."

Det er opfattelsen, at kommuneplanen kan tillægges direkte retsvirkning hvad angår ønskede rækkehusbebyggelse med delvist vandret lejlighedsskel.

Kommuneplanbestemmelsen er ganske klar (specifikke krav til bebyggelse), hvilket er forudsætningen for at udvalget - uden udarbejdelse af en lokalplan - kan beslutte, at modsætte sig den ønskede bebyggelse.

Det kan forekomme mere tvivlsomt at bestemmelsen om grundstørrelser på min. 500 m² kan tillægges direkte retsvirkning. Praksis er umiddelbart, at kravene til mindstegrundstørrelser i kommuneplanen ikke umiddelbart har retsvirkning for den enkelte grundejer.

Bygningsreglement BR 15
Det oprindelige forslag med rækkehusbebyggelse med lodret lejlighedsskel (altså krav om mulighed for udstykning) overholdt ikke byggeretten efter kap. 2.2.

Administrationen afviste at meddele principiel tilladelse på baggrund af en helhedsvurdering efter BR 15, kap. 2.3 med henvisning til de meget små grundstørrelser (implicit en øget fortætning af boliger). Det foreliggende forslag om bebyggelse med delvist vandret lejlighedsskel vurderes ligeledes ikke at overholde byggeretten idet der skabes en øget fortætning af boliger.

Vurdering og anbefaling
En tilladelse til rækkehusbebyggelse indebærer, at der dermed kunne opstå ejendomme med meget små grundstørrelser langt under det normale i området ved Sandodvej og det omkringliggende boligområde i øvrigt. Dermed vil blive åbnet op for en øget fortætning af boliger i et område præget af ældre villa / parcelhusbebyggelse.

Rækkehusbebyggelse vurderes at være fremmedartet for Sandlodvej, og en tilladelse i dette tilfælde vil indebære, at andre grundejere i boligområde 2.B.01 vil kunne få tilsvarende forventning om at opnå en lignende tilladelse.

Det bemærkes, at administrationen har haft flere henvendelser om tilsvarende bebyggelse på bl.a. Østre Alle, og administrationen har afvist projekterne.


Administrationen er enig med ansøger i, at der er behov for små boliger med en overkommelig have og en dertil svarende overkommelig pris. Men det er opfattelsen, at sådanne boliger / bebyggelser skal henvises til de områder, hvor der gennem planlægningen er åbnet mulighed herfor, og ikke i et ældre udbygget villaområde.

Begrundet ansøgning herunder supplerende ansøgning fremgår af sagens bilag
2 og 4.


Lovgrundlag
Kommuneplan 2013 - 2015
Planlovens §12, stk. 3, LBK nr 1529 af 23/11/2015
Byggelovens §10 A, LBK nr 1178 af 23/09/2016
Bygningsreglement BR 15, kap. 2.2 og 2.3.

Økonomi


Bilag
Bilag 1: Sandlodvej 4, matrikelkort (dok.nr. 2016/37081 007)

Bilag 2: Sandlodvej 4, ansøgning (dok.nr. 2016/37081 008)

Bilag 3: Sandlodvej 4, afslag på udstykning (dok.nr. 2016/37081 009)

Bilag 4: Sandlodvej 4, supplerende ansøgning (2016/37081 010)

Bilag 5: Sandlodvej 5, administrationens bemærkninger (dok.nr. 2016/37081 011)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at beslutte,

 1. at der med baggrund i Kommuneplan 2013 - 2025 og BR 15 meddeles afslag på ansøgning om principiel tilladelse til rækkehusbebyggelse på Sandlodvej 4.Beslutning

 1. Tiltrådt7. Udlejningstilladelse -Gilleleje Camping og Fritidscenter
001577 - 2016/10837

Sagsfremstilling
Plan og Miljøudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning

Introduktion
Gilleleje Camping og Feriecenter ApS har ansøgt om udlejningstilladelse efter campingreglementet til at drive den tidligere Gilleleje Camping, Bregnerødvej 21, 3250 Gilleleje. Den tidligere udlejningstilladelse er udløbet.


Udvalget skal beslutte, om der skal meddeles tilladelse til udlejning på samme vilkår som den tidligere Gilleleje Camping, eller om der skal stilles ændrede vilkår.

Baggrund og Sagens forhold
Gilleleje Camping har igennem de seneste år levet en hensygnende tilværelse, og administrationen har flere gange påtalt div. forhold omkring ikke godkendte bygninger, henstilling / oplag af udrangerede campingvogne, ikke godkendte spildevandsforhold mv.

Ansøgerne har erhvervet campingpladsen i 2010 og har gennemført en omfattende oprydning - herunder total renovering af fællesfaciliteterne.

Campingpladsen på Bregnerødvej hviler oprindeligt på en udlejningstilladelse fra 1973 senest revideret i 2002. Det er denne tilladelse Gilleleje Camping og Feriecenter ønsker videreført.

Pladsen er godkendt til at rumme i alt 145 campingenheder, hvoraf de 35 er reserveret til korttidscampering, og op til 110 enheder til langtidscampering (herunder vintercampering).
Det bemærkes dog, at tilladelsen til de 110 enheder til langtidscampering udløb i 2010. Campingreglement administreredes dengang af det Frederiksborg Amt, men er siden overgået til kommunerne.

Gilleleje Camping har gennemført en afviklingsordning for store eller permanente vogne, og med de nye ejeres tiltag / oprydning er forholdene for så vidt i overensstemmelse med campingreglement.

Ansøgningen om udlejningstilladelse skal behandles efter det nu gældende campingreglement.

Campingreglementet
Siden den seneste tilladelse er givet, er campingreglementet ændret, så efter de gældende regler skal en større del anvendes til korttidscampering. Der er dog undtagelser, hvis campingpladsen tidligere har haft en større andel vintercampering.

Vintercampering (perioden 01.11 - 28.02)
Campingreglement tillader ikke permanent opstilling af vogne (skal til enhver tid være mobile / flytbare og forsynet med trækkrog), og store vogne som overstiger 25 m² kan højst få tilladelse til campering i 4 uger på et år. Dermed udgår den i den tidligere godkendelse nævnte betegnelse langtidscampering / fastliggere.

Hvis der tillades vintercampering inden for et område, er der intet krav om at campingvognene skal flyttes - det vil sige, at de kan blive stående på samme plads.

Gilleleje Camping og Feriecenter har et grundareal på 2,9 ha, og efter campingreglementet er det ikke umiddelbart tilladt at have mere end 50 % af en campingplads´ samlede areal / kapacitet i brug til vintercampering. Hertil skal lægges areal til evt. vinteropbevaring.

Dermed kan ca. 1,45 ha reserveres til vintercampering / vinteropbevaring efter gældende regler.

I øjeblikket er knap 70 % (ca. 1,8 ha) reserveret til vintercampering / opbevaring. Dette svarer til ca. 90 enheder idet 1 campingenhed = 200 m².

Den oprindelige tilladelse til vintercampering (som udløb i 2010) tillod op til 110 enheder til vintercampering.

Gribskov Kommune kan undtagelsesvist udpege et større vintercamperingsareal, såfremt mere end 50 % af campingpladsens areal var til rådighed for vintercampering eller vinteropbevaring den 06.02.2000.

Korttidscampering (perioden 20.06 - 10.08)
I højsæsonen skal mindst 50 % af den tilladte kapacitet være til rådighed for korttidscampering, dvs. campering af højst 4 ugers varighed. Dermed skal der være ca. 70 pladser.

For nuværende er der på campingpladsen reserveret 35 pladser, altså 25 % som er i overensstemmelse med den oprindelige tilladelse.

I tilfælde hvor efterspørgslen i højsæsonen ikke kan begrunde, at en så stor del af campingpladsen skal være til rådighed for korttidscampering, kan Gribskov Kommune tillade, at 50 % grænsen fraviges. Dog skal mindst 25 % af den tilladte kapacitet være til rådighed for korttidscampering.

Administrationens bemærkninger til opgørelserne
Ansøgningen fra Gilleleje Camping og Feriecenter indeholdt ikke nyt kortbilag visende anvendelsen af de enkelte områder (områder til vintercampering / vinteropbevaring og korttidscampering).

Det er således kortbilaget fra den senest reviderede udlejningstilladelse fra 2002, (Frederiksborg Amt) som ligger til grund for opgørelserne / beregningerne i dette afsnit. Der er et mindre misforhold mellem tilladelsen fra 2002 med kortbilag, og de opgørelser administrationen har nået frem til. Der er ikke tvivl om, at Gilleleje Camping og Feriecenter har tilladelse til op til 145 campingenheder.

I den fremsendte opgørelse af antallet af campingenheder i forhold til arealerne af de enkelte delområder, ses der kun at være mulighed for op til 125 campingenheder
(90 vintercampering og 35 korttidscampering).

Problemstillingen er drøftet med ansøger, som oplyser, at det er afgørende for dem, at der bliver taget stilling til en udlejningstilladelse snarest.

Der var herefter enighed om, at administrationen tildelte de manglende pladser med 10 til hhv. vintercampering og kortidscampering.

Efterfølgende vil Gilleleje Camping og Feriecenter i samarbejde med administrationen udarbejde et korrekt kortbilag -naturligvis alt efter hvad udvalget måtte beslutte i sagen.

Plangrundlag
Gilleleje Camping og Feriecenter er i Kommuneplan 2013 - 2025 beliggende i
rekreativt område 2.R.08, Rekreativt område med turistovernatning sydøst for Gilleleje.

En udlejningstilladelse vil ikke være i strid med kommuneplanen, idet der også er tale om en eksisterende campingplads.

Vurdering og anbefaling
Administrationen bemærker, at det er positivt, at der nu kommer nyt liv til campingpladsen i Bregnerød.


Umiddelbart kan antallet af vintercamperingsenheder dog give anledning til en smule bekymring, idet pladsen ikke må udvikle sig et et område med fast helårsbeboelse med deraf følgende problemstillinger.

Ansøgerne er blevet gjort opmærksom på dette, og har efterfølgende svaret, at de absolut ikke er interesseret i at lade gæster tage eller mindre fast ophold på pladsen. Der henvises til ansøgers supplerende kommentarer, se bilag 4.

Campingpladsen ses at være ideelt beliggende med langt til nærmeste naboer fra selve campingområdet, og at være et godt udgangspunkt for gæster, som ønsker at udforske Gilleleje og omegn.

Sammenfattende vil administrationen derfor anbefale, at der meddeles udlejningstilladelse som ansøgt, dog således, at der meddeles tilladelse til vintercampering for op til 100 campingenheder og ca. 45 korttidspladser.

Kortbilaget til udlejningstilladelsen skal herefter konsekvenstilrettes.

Hvis det viser sig, at en tilretning af kortbilaget medfører forskydning mellem antallet at enheder til hhv. vinter.- og korttidscampering kan administrationen afgøre sagen, hvis det er indenfor rammerne i campingreglementet og i overensstemmelse med principperne i denne forelæggelse.


Lovgrundlag
Campingreglementet, Bekendtgørelse nr. 844 af 30.06.2010 om tilladelse til
udlejning af arealer til campering og om indretning af benyttelse af campingpladser.
Kommuneplan 2013 - 2025


Økonomi


Bilag
Bilag 1: Gillleleje Camping og Feriecenter, matrikelkort dok.nr. 2016/10837 020

Bilag 2: Gillleleje Camping og Feriecenter, ansøgning 2016 dok.nr. 2016/10837 018

Bilag 3: Gillleleje Camping og Feriecenter, oprindelig udlejningstilladelse dok.nr. 2016/10837 019

Bilag 4: Gilleleje Camping og Feriecenter, supplement til ansøgning dok.nr. 2016/10837 021


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at beslutte:

 1. at der meddeles udlejningstilladelse til Gilleleje Camping og Feriecenter med op til 100 vintercamperingspladser og 45 korttidspladser.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger


Beslutning

 1. Tiltrådt8. Havnevej 3 - Etablering af pavillon til brug for evt. restaurant
004289 - 2016/37348

Sagsfremstilling
Introduktion
Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning.

Sagen er udsat fra Plan- og Miljøudvalgets møde 21.11.2016 med henblik på besigtigelse.

Nedenstående sagsfremstilling er uændret.

Ejer ønsker at etablere en pavillon bag ejendommen Havnevej 3, til brug for evt. kommende restaurant. Ejer er i dialog med potentiel lejer. De vurderer, at en restaurant kun kan blive rentabel, hvis der etableres en pavillon, som vil give mulighed for, at der kan afholdes private sammenkomster og derved opretholde en jævn omsætning også uden for feriesæsonen. Restauranten vil så kunne have åbent hele året, hvilket skaber liv i byen.

Sagen forelægges i en indledende fase for at få afklaret, om de kan gå videre med projektet.

Baggrund og Sagens forhold
Ejerne oplyser, at de ønsker at omdanne stueetage til restaurant. Der skal fortsat være bolig på 1. sal. De ønsker en pavillon på ca. 5 x 14 m. Der skal bygges køkken i huset. Kapaciteten i restauranten vil herefter blive ca. 25 personer indenfor, 60 i pavillon + udeservering på areal foran Havnevej 3.

Der er vedlagt (se bilag) en skitse til plantegning, situationsplan og et billede af, hvilken type pavillon de ønsker.

Området er omfattet af lokalplan 15.31, bevarende lokalplan for "Det gamle Gilleleje" og lokalplan 15.61 om mulighed for udeservering.

Havnevej 3 ligger i det område, hvor der er mulighed for at give tilladelse til udeservering, jf. lokalplan 15.61.Lokalplan 15.31 overordnede formål er at bevare miljøet i det gamle Gilleleje. Følgende formål er specifikt nævnt:

 • bevare bebyggelsens nuværende karakter
 • bevare de ældre stråtækte fiskerhuse og en række andre karakteristiske huse i byområdet
 • bevare den vigtigste større træbeplantning bestående af fritstående træer og trægrupper
 • bevare stejlepladsen og andre ubebyggede fællesarealer
 • regulere fornyelser samt udstykning og bebyggelse i overensstemmelse med ovennævnte

Ifølge kapitel 3.1.1 er det pågældende område boligområde, der kan dog konkret tillades mindre restauranter, hvis

 • områdets karakter af boligområde ikke brydes
 • virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende
 • virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom.

Lokalplanens kapitel 3.5 indeholder krav til bebyggelsens ydre fremtræden.

 • Ydervægge skal være pudset, vandskuret eller berappet murværk i lyse farver - Kommunen skal godkende, hvis dette fraviges.
 • Tag: Symmetrisk saddeltag
 • Tagmateriale: Strå eller tegl
 • Ikke anvendes materialer, som kommunen vurderer virker skæmmende.

Bebyggelsesprocenten må i henhold til lokalplan 15,31 ikke overstige 35 %. Umiddelbart vurderes bebyggelsesprocenten at blive på ca. 45 %.

Vurdering og Anbefaling
Etablere restaurant
Anvendelsesændring til restaurant kræver en byggetilladelse.
Det ligger inden for bestemmelserne i lokalplanen at etablere en mindre restaurant, hvis det ikke er til gene for naboer, og parkeringsbehov kan dækkes. De angiver at kunne etablere ca. 10 pladser. Vi forventer, at stille krav om at mindst en skal være handicapvenlig. Ejendommen er i centrum af Gilleleje og derfor forventes alle ikke at komme i bil. Administrationen vurderer på den baggrund, at det er tilstrækkeligt også selv om der kun kan etableres 9 pladser.

Hvis der kun blev spurgt om denne ændring, ville det normalt være inden for administrationens kompetence at give en byggetilladelse. Det anbefales, at der efter evt. partshøring kan gives byggetilladelse til anvendelsesændring.

Pavillon

 • Ydre fremtræden:Den ønskede pavillon lever ikke op til lokalplanens krav om ydre fremtræden i kap. 3.5, se ovenfor. En dispensation vurderes ikke at være i strid med lokalplanens formål, da den med sin forholdsvis lave højde og placering bag den eksisterende bygning ikke får en fremtrædende plads i bybilledet.
 • Bebyggelsesprocent:Den umiddelbare opgørelse viser, at der er en overskridelse af bebyggelsesprocent på ca. 10%-point. Det er i centrum af Gilleleje, og anvendelsen af ejendommen er primært erhverv. Det vurderes at være sædvanligt for området, og det vurderes ikke at være i strid med formålet med lokalplanen.

Det anbefales, at der kan arbejdes videre med projektet om at etablere en pavillon.


Lovgrundlag
Byggelov, Lovbekendtgørelse (LBK) nr. 1178 af 22.9.16.
Planlov, LBK nr. 1529 af 23.11.15: Omfattet af lokalplan 15.31 og lokalplan 15.61

Økonomi


Miljøforhold
Behov for nye tiltag vurderes ved behandling af byggetilladelse

Høring
Der skal ske naboorientering i henhold til planloven, for så vidt angår udformning. Der skal endvidere gennemføres partshøring af relevante naboer. Det er ikke vurderet konkret, hvem der skal høres.

Bilag
PMU 21-11-16 Bilag til ansøgning Dok. nr: 2016/37348 005


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at

 1. der kan arbejdes for at give byggetilladelse til anvendelsesændring til restaurant
 2. der kan arbejdes videre med projekt om at udvide med pavillon bag eksisterende bygning og at administrationen kan give de nødvendige dispensationer fra lokalplanen.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 21-11-2016:
1.-2. Udsættes

Jannich Petersen fraværendeBeslutning

 1. Tiltrådt
 2. Ikke tiltrådt9. Landzonesag: Lovliggørelse af hestepension - Bækkebrovej 23
017925 - 2016/20003

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning om landzonetilladelse.

Introduktion til sagen
Ejer Miklagaard ApS har søgt om lovliggørende landzonetilladelse til hestepension på ejendommen Bækkebrovej 23. Pensionen er indrettet i ejendommens maskinhal, der nu fremstår som staldbygning med 26 hestebokse.

Kompetencen til at træffe beslutning om nyt erhverv ligger hos Plan- og Miljøudvalget.

Administrationen anbefaler, at der gives lovliggørende landzonetilladelse til det ansøgte.

Områdets karakter og plangrundlag
Ifølge BBR er der et stuehus på 230 m² samt tre driftsbygninger med samlet 452 m² erhvervsareal og en bolig nr. 2 på 80 m². Hertil kommer maskinhuset på 515 m², der er indrettet til stald med plads til i alt 26 heste.

Ejendommen ligger mellem Tibirke Bakker og Ellemosen, og en stor del af jordtilliggendet er udpeget som beskyttet eng og mose i sammenhæng med Ellemosen. Ifølge kommuneplanen er området udpeget som bevaringsværdigt landskab, værdifuldt kulturmiljø og område med specifik geologisk bevaringsværdi, og det ligger indenfor skovbyggelinjen til Tisvilde Hegn, som er Natura 2000-område.

Sagens forhold
Miklagaard ApS overtog ejendommen i 2015 og har indrettet driften med wrapproduktion. Markdriften varetages af en maskinstation. Der er stutteridrift under opbygning med en avlshingst, 2 hopper og begyndende følproduktion, og hertil kommer virksomhed med hestepension.

Ansøger beskriver, at ledige bokse i den nye stald anvendes dels til hopper udefra, der skal opstaldes til bedækning, dels til pensionsheste. Det betyder, at hestepensionen vil få et omfang på højst 15 heste. Den daglige trafik til stalden er minimal, idet opstalderne kommer 1-2 gange om ugen enten på cykel eller i bil. Mødding køres bort en gang hver 2.-3. måned, og der leveres spåner 1 gang om måneden.

Med det ansøgte erhverv i form af hestepension kan der arbejdes med avl hen imod egentlig stutterivirksomhed samtidig med, at staldpladsen udnyttes maksimalt.

Vurdering og anbefaling
Administrationen vurderer, at ejendommen i al væsentlighed bevarer sin karakter, da det nye erhverv er indrettet i en eksisterende driftsbygning, hvor funktionen som maskinhal er overflødiggjort til den nuværende drift ved brug af maskinstation. Ejendommen er med sine græsarealer og beliggenhed velegnet til hestehold, og hestepensionen påvirker ikke det visuelle indtryk af ejendommen.

Hestepension er et erhverv, der ikke defineres som en del af landbrugsdriften, men som hører naturligt til i landzone på landejendomme med de rette faciliteter og plads til dyreholdet. Administrationen vurderer samlet set, at projektet er foreneligt med de hensyn, som landzonebestemmelserne skal varetage.

Det skal dog tages i betragtning, at der er stutteri under opbygning, og at der potentielt opstår et behov for øget staldplads, hvis en del af de indrettede bokse anvendes til hestepension samtidig med, at stutteriet udvikles. Det bør sikres, at bygningsmassen begrænses i det værdifulde landskab, så der alene opføres de bygninger, der er nødvendige for selve landbrugsdriften, herunder stutterivirksomhed. En tilladelse til hestepension kan anbefales under forudsætning af, at pensionen indpasses med varierende omfang som udnyttelse af overskydende staldkapacitet, hvilket vil sige at hestepensionen skal minimeres i takt med øget behov for bokse til landbrugserhvervet. På den måde anerkendes det, at hestepensionen understøtter en kommende stutterivirksomhed.

Administrationen anbefaler derfor at lovliggøre det ansøgte på følgende vilkår, der skal tinglyses:
1. Der må ikke opføres nye staldbygninger til brug for ejendommens hestehold, så længe der ved nedtrapning af hestepension er ledig kapacitet i det ombyggede maskinhus.


Lovgrundlag
Lov om planlægning § 35 (planloven), lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23.11.2015
Kommuneplan 2013-2025 for Gribskov Kommune


Økonomi
Det vurderes, at sagen ikke har budgetmæssige konsekvenser.


Høring
Det vurderes, at lovliggørelse kan ske uden naboorientering jf. planlovens § 35 stk. 5.


Bilag
Bilag 1: Bækkebrovej Oversigtskort PMU 09012017 Dok nr. 2016/20003 014


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at beslutte,

 1. at der gives lovliggørende landzonetilladelse til hestepension med op til 15 heste, og
 2. at der stilles det ovennævnte vilkår for tilladelsen.Beslutning
1.-2. Tiltrådt
10. Landzonesag: Lovliggørelse af oplagsplads med containere - Møllevej 7, Søborg
011355 - 2016/28275

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning om lovliggørelse og eventuel landzonetilladelse.

Introduktion til sagen
På baggrund af nabohenvendelser har administrationen haft dialog med ejer af Møllevej 7 om ejendommens udnyttelse til oplagsplads med containere. Ejer ønsker, at forholdet lovliggøres retligt med de nødvendige tilladelser. Der er tale om en kombination af containere tilknyttet ejendommens murerfirma og øvrige containere, der udlejes til privat opbevaring. Det betyder, at der er etableret nyt erhverv med oplagsvirksomhed, som ikke har sammenhæng med håndværksvirksomheden. Endvidere er der samlet set et større containeroplag, end der er mulighed for uden forudgående landzonetilladelse.

Kompetencen til at træffe beslutning om nyt erhverv samt større oplagsplads ligger hos Plan- og Miljøudvalget.

Administrationen anbefaler, at der gives afslag på virksomhed med udleje af lagerplads, og at der gives landzonetilladelse til øget oplag til murervirksomheden.

Områdets karakter og plangrundlag
Ejendommen er en landbrugsejendom på knap 6,4 ha, hvor jordtilliggendet henligger med græs og årligt slæt. Der er registreret et murerfirma på ejendommen.

Ifølge BBR er der et stuehus på 110 m², en bolig nr. 2 på 263 m2 samt en ladebygning på 324 m², der er blevet overflødig for driften. Herudover ligger der en uregistreret bygning indrettet til boligformål 80 m fra de øvrige bygninger. Ejendommen ligger på grænsen til lokalplanlagt område i udkanten af Søborg.

Ifølge kommuneplanen er ejendommen udpeget som bevaringsværdigt landskab og værdifuldt kulturmiljø samt værdifuldt landbrugsområde. Containerne er placeret i kanten af en intern manøvre- og oplagsplads bag ladebygningen og dermed i visuel sammenhæng med bygninger og nærarealer.

Sagens forhold
På baggrund af nabohenvendelser har administrationen været i dialog med ejer om ejendommens anvendelse. Ejer har redegjort for anvendelsen af de forskellige containere. Ejer placerede op mod 6 containere, da han etablerede murerfirmaet på ejendommen ved årsskiftet 2012-13. Efterfølgende er der opstillet yderligere 7 containere, hvoraf de 3 er inddækket med trævægge, pladetag og -port.

Ejer oplyser, at de containere, der ikke anvendes af murerfirmaet, bliver udlejet som lagerplads til privatpersoner. Der er et svingende antal medarbejdere i firmaet, afhængigt af opgavemængde og -størrelse, og behovet for lagerplads svinger tilsvarende. Ejer har et reelt behov for minimum 5 containere, som vil blive udnyttet i større eller mindre grad afhængigt af murervirksomhedens aktivitetsniveau. Alternativt vil virksomheden blive søgt sikret ved anden form for overdækninger, udhuse eller lignende.

Ejer er indstillet på at etablere levende hegn eller lignende omkring containerne for at minimere gener for naboer.

Vurdering og anbefaling
Administrationen vurderer, at oplagspladsen med containere påvirker det visuelle indtryk af ejendommen. Containere, der placeres stationært (længere tid end 2 uger), er at betragte som byggeri, der kræver byggetilladelse. Her er der tale om en samlet bygningsmasse på i alt 243 m2, som er delvis sammenbygget.

Udlejning
Opsætning af containere til lagerpladsudlejning er et nyt erhverv, der ikke hører naturligt til på en mindre landejendom. Administrationen vurderer, at projektet ikke er foreneligt med de hensyn, som landzonebestemmelserne skal varetage.

Oplag til murervirksomhed
Det bør anerkendes, at murervirksomheden er etableret med udgangspunkt i en overflødig driftsbygning, og hermed med mulighed for et mindre udendørs oplag. Her er der dog tale om et større oplag af lukkede containere, end der forventeligt kan opstilles til en murervirksomhed, som ikke udnytter hele driftsbygningen til sit virke. Derfor stilles der krav om landzonetilladelse til et oplag.

Administrationen vurderer, at der fortsat kan være op til 6 containere til løbende anvendelse for murerfirmaet, herunder de 3, der er inddækket.Samlet vurdering
Det anbefales at give afslag på containere til selvstændig udlejningsvirksomhed, og at give lovliggørende landzonetilladelse til en oplagsplads med op til 6 containere til brug for murervirksomhed på følgende vilkår:
-Containerne skal placeres samlet, og
-Der skal etableres afskærmende beplantning i form af løvfældende hegn på ydersiden af oplagspladsen mod vest og nord for at sløre containerne.
-Containerne skal fjernes, når der permanent ikke længere er behov for udendørs oplag til murervirksomhed på ejendommen.

Som konsekvens af ovenstående vil der blive stillet krav om lovliggørelse ved, at de øvrige 7 containere fjernes med en rimeligt frist for afvikling, eksempelvis 2 måneder.


Lovgrundlag
Lov om planlægning §§ 35 og 37 (planloven), lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23.11.2015
Kommuneplan 2013-2025 for Gribskov Kommune


Økonomi
Det vurderes, at sagen ikke har budgetmæssige konsekvenser.


Høring
Det vurderes, at lovliggørelse kan ske uden naboorientering jf. planlovens § 35 stk. 5.


Bilag
Bilag 1: Møllevej Oversigtskort PMU 09012017 Dok nr. 2016/28275 012

Bilag 2: Møllevej Oversigtsfoto PMU 09012017 Dok nr. 2016/28275 013


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at beslutte,

 1. at der gives afslag på opsætning af containere, der alene tjener som lagerplads til udlejning uden tilknytning til ejendommens murervirksomhed,
 2. at der gives landzonetilladelse til oplag med 6 containere til murervirksomhed, og
 3. at der stilles ovennævnte vilkår for tilladelsen.Beslutning
1.-3. Udsættes mhp. besigtigelse
11. Landzonesag: Udvidelse af eksisterende jorddeponi - Frederiksværksvej 11A
004737 - 2016/12770

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning om landzonetilladelse og dispensation til nedlæggelse af en sø.

Introduktion til sagen
Ejer af Frederiksværksvej 11a (Esromgaard), har søgt om tilladelse til at udvide ejendommens eksisterende jorddeponi, der er godkendt i 2004. Projektet indebærer samtidig nedlæggelse af en beskyttet sø samt udlæg af et andet areal til sø- og vådområde, hvilket kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Kompetencen til at træffe beslutning i større sager om både ændret arealanvendelse og ændring i beskyttede naturarealer ligger hos Plan- og Miljøudvalget.

Administrationen anbefaler, at der gives dispensation og landzonetilladelse til det samlede projekt.

Områdets karakter og plangrundlag
Frederiksværksvej 11A er landbrugsnoteret med et areal på 327 ha. Projektområdet er en del af en stor sammenhængende dyrkningsflade, og det grænser op til Helsingør Kommune. Området er udpeget som bevaringsværdigt landskab, værdifuldt kulturmiljø og værdifuldt landbrugsområde. Endvidere er der langs kommunegrænsen et beskyttet stendige.

En lavning, som ønskes opfyldt, indeholder en beskyttet sø efter naturbeskyttelseslovens § 3. Eksisterende mosearealer øst for projektområdet, hvor der er konstateret høj naturværdi, er ligeledes beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Der er ved besigtigelse ikke konstateret stor naturværdi hverken for flora eller fauna i og omkring den sø, der nedlægges.

Projektområdet er mod nord, vest og syd afgrænset af en markant terrænstigning, mens den mod øst hænger sammen med det lave moseområde beliggende i Helsingør Kommune. Området afvandes i dag via 2 afløb til mosen og videre ud i Hetlands Å, både det areal hvor jorddeponiet placeres og det areal, hvor der skabes nye søer/vådområde. Ifølge ansøger er der tilstrækkeligt fald til, at mosen ikke bliver oversvømmet. Der vil ikke komme mere vand i området, end der løber i dag, og åen vil dermed kunne aftage drænvand som hidtil.

En eventuel landzonetilladelse gives under forudsætning af, at det konkrete projekt ikke skaber uønsket ændring af de hydrologiske forhold på naboarealerne.

Sagens forhold
I ejendommens eksisterende jorddeponi er den tilladte jordmængde ved at være nået, og ejer har fremsat ønske om inddragelse af et nyt areal beliggende 70 m længere mod øst. Det vil kunne tilgås ad samme markvej som det hidtidige deponi. Der er tale om et længerevarende projekt med ændret aktivitet samt større terrænreguleringer.

Projektet tjener flere formål: Påfyldning af ren jord vil forbedre den landbrugsmæssige kvalitet af et lavtliggende område, hvor en del er svært dyrkbart. Hertil kommer, at ansøger ønsker at understøtte behovet for at kunne deponere ren jord på steder, hvor placeringen er meningsfuld, netop fordi jorden kan udnyttes til dyrkning. Ansøger ser et behov for et sted, der kan aftage jord fra lokale byggeprojekter. Endvidere er det intentionen samtidig at skabe et område med større naturindhold og mulighed for optagelse af overskudskvælstof i kommende rørskov.

Hele projektområdet er 16,7 ha. Jorddeponiet udbredes over 3,4 ha med tilførsel af op til 120.000 m3 ren jord. Ejers umiddelbare forventning er, at projektet både mængdemæssigt og tidsmæssigt vil svare til det opfyld, der har fundet sted i ejendommens eksisterende deponi (det har været i funktion i 12 år). Efter opfyld skal en del af området igen indgå i det dyrkede areal.

Projektet indebærer nedlæggelse af et vandfyldt tørvehul, som i dag har status af beskyttet sø. Det kræver særskilt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 hvad angår nedlæggelse af en beskyttet sø. En § 3-dispensation vil behandle selve de naturmæssige aspekter af projektet nærmere, og vil blive offentliggjort samtidig med en eventuel landzonetilladelse.

Som erstatning for denne sø tages et tilstødende areal ud af driften og konverteres til sø- og vådområde ved afgravning af våde lavninger. Her vil dannes rørskov, der kan opsuge eventuelt overskudskvælstof, i stedet for at næringsfyldt drænvand fortsat ledes direkte til beskyttede mosearealer og åløb. Samlet vil der i sidste ende udgå et større areal af driften end i dag, svarende til en forøgelse af arealet til naturområder på 0,7 ha. Både vandoverflade og vådområde får et større areal end det, der nedlægges.

Vurdering og anbefaling
Jordkørsler
Der er tidligere givet landzonetilladelse til jorddeponi på ejendommen, og der vil være god vejadgang til det nye deponi via den nuværende markvej. Det skal vejes op imod det forhold, at der for naboer vil være tale om en årelang, fortsat aktivitet med tunge transporter i nærområdet. Vejmyndigheden vil på baggrund af en tilladelse stille vilkår om bl.a. kontinuerlig renholdelse af offentlig vej, hvor jordtransporterne kører ind og ud fra området.

Beskyttet natur og landskab
Der er en meget restriktiv praksis i Natur- og Miljøklagenævnet hvad angår mulighed for nedlæggelse af beskyttet natur, herunder vandhuller. Etablering af erstatningsbiotoper er ikke i sig selv begrundelse nok for dispensation til at nedlægge et vandhul. Denne praksis kan forventes at være udslagsgivende i en eventuel klagesag om §3-afgørelsen. Dog er der i denne sag tale om en biotop uden stor naturværdi, der erstattes med et større sammenhængende udyrket areal. Dette mener administrationen bør tillægges vægt i den samlede vurdering. På dette sted er der ligeledes landskabelige værdier, men de overordnede landskabelige træk bevares ved at lade deponiet følge den naturlige omkringliggende bakkeskråning ned mod et fladt vådområde.

Samlet vurdering
Samlet set skabes der en mulighed for at få deponeret jord fra lokale byggeprojekter og dermed potentielt set begrænse længden af jordtransporter, samtidig med at jorden udnyttes til landbrugsformål. Administrationen vurderer det som et samfundsmæssigt nyttigt tiltag at få deponeret jord, hvor det tjener et formål, og det sker mest hensigtsmæssigt på en sådan måde, at landskabet efterfølgende ikke er synligt påvirket med volde, hævede plateauer eller lignende. Administrationen vurderer, at ejendommen med det ansøgte i al væsentlighed vil bevare sin karakter af kuperet landbrugsområde efter projektets afslutning.

Det nyttige i jordanvendelsen suppleret med en forventet større gevinst for både natur, miljø og fremtidig landbrugsmæssig udnyttelse understøtter, at der i denne sag kan gives landzonetilladelse til et samlet projekt som ansøgt.

Administrationen anbefaler en landzonetilladelse på følgende vilkår:
1. Der skal indsendes et detailprojekt med angivelse af koter før og efter, herunder hvordan de nye søer udgraves og placeres i f.t. dræn. Ud fra detailprojektet vurderer administrationen, om der er krav om et vandløbreguleringsprojekt forud for udnyttelse af landzonetilladelsen.
2. Der må alene tilføres klasse 0-jord i henhold til A3-bilaget i vejledning om håndtering af forurenet jord, således at arealet fortsat kan anvendes til landbrugsdrift.


3. Ansøger skal føre en journal over jordmodtagelser, som skal udleveres til Gribskov Kommune, hvis der skabes tvivl om jordmængder og om jordens beskaffenhed.
4. Der må tilføres maksimalt 120.000 m3 jord.


Lovgrundlag
Lov om planlægning § 35 (planloven), lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23.11.2015
Lov om naturbeskyttelse § 3, lovbekendtgørelse nr. 1217 af 28.09.2016
Kommuneplan 2013-2025 for Gribskov Kommune


Økonomi
Det vurderes, at sagen ikke har budgetmæssige konsekvenser.


Høring
Ansøgningen har været i naboorientering i 14 dage. Helsingør Kommune har indsendt en bemærkning om, at de stiller sig positiv overfor projektet.


Bilag
Bilag 1: Frederiksværksvej Oversigtsfoto PMU 09012017 Dok nr. 2016/12770 016

Bilag 2: Frederiksværksvej Skitseprojekt PMU 09012017 Dok nr. 2016/12770 017

(Bemærk i bilag 2, at der i arealopgørelserne på oversigtsplanen er en tastefejl: Under 'uopdyrket areal' i dag skal der stå 2,1 ha og ikke 2,4 ha.)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at beslutte,

 1. at der gives dispensation til nedlæggelse af beskyttet sø, og
 2. at der stilles vilkår om en erstatningsbiotop på et samlet større udyrket areal, samt
 3. at der gives landzonetilladelse til det ansøgte jorddeponi, og
 4. at der stilles de i sagsfremstillingen nævnte vilkår for landzonetilladelsen.Beslutning
1.-4. Udsættes mhp. besigtigelse
12. Landzonesag: Slammineraliseringsanlæg og jordudlæg - Pårupvej 145
008172 - 2016/32035

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning om landzonetilladelse.

Introduktion til sagen
Gribvand Spildevand A/S har via Cowi A/S søgt om tilladelse til at etablere et slammineraliseringsanlæg på en del af ejendommen Pårupvej 145. Byrådet har i juni 2016 peget på ejendommen som det sted, hvor der kunne indledes myndighedsbehandling for et anlæg. Nu foreligger der et konkret projekt, som Plan- og Miljøudvalget skal tage stilling til ud fra landzonebestemmelserne, da kompetencen til at træffe beslutning om nye tekniske anlæg ligger hos Plan- og Miljøudvalget.

Projektet kræver også miljøgodkendelse, som behandles i et efterfølgende punkt, samt byggetilladelse. Administrationen anbefaler, at der gives landzonetilladelse til det ansøgte anlæg.

Områdets karakter og plangrundlag
Pårupvej 145 er en landbrugsnoteret ejendom på 43 ha. Den ligger indenfor kystnærhedszonen, og der er almindelige drikkevandsinteresser i området. En del af arealet, hvor anlægget placeres, er ifølge kommuneplanen lavbundsareal og bevaringsværdigt landskab. Endvidere er hele ejendommen udpeget som værdifuldt kulturmiljø og værdifuldt landbrugsområde. På naboarealer findes der beskyttet natur samt den beskyttede Bilag IV-art Spidssnudet frø.

Arealet er i dag underlagt almindelig landbrugsdrift, og det ligger i et tyndt befolket område. Anlægget placeres op mod Bedsmosen, hvor der er spredte remiser og øvrig beplantning.

Sagens forhold
Ansøgning om landzonetilladelse omfatter nedenstående anlæg:

Selve slammineraliseringsanlægget placeres på ca. 5 hektar nuværende landbrugsjord, der omkranses af et minimum 5 m bredt beplantningsbælte og trådhegn på indersiden. Anlægget består af en række bede i 1 meters dybde, der fores med plastikmembraner for at sikre mod udsivning af forurening. Der etableres en tagrørsbevoksning, som vil dække bedene. Slam pumpes til bedene fra Udsholt og Gilleleje renseanlæg via underjordisk rørføring og tank. Mellem bedene etableres jordvolde som en slags 1 m høje, græsbevoksede dæmninger, der udformes som køreveje.

Slammet er stort set frit lugtfrit og ligger i ca. 10 år i bedene, hvorefter det graves af som tørstof og kan genanvendes som gødning. Opgravet mineraliseret slam skal placeres på en omlasteplads, der anlægges som et betondæk nedgravet 30 cm og omkranset af betonvægge i op til 1 meters højde. Pladsen vil henligge tom og rengjort udenfor de perioder, hvor der tømmes slambede. Trafik forekommer i en 3 ugers periode årligt, når der sker tømning af bede for tørstof og efterfølgende bortkørsel af materialet.

Der opføres en pavillon på op til 20 m2 med en højde på 2,4 m, der skal anvendes som mandskabshus.

Adgang til anlægget sker ved etablering af en ny kørevej, der udlægges i 6 meters bredde og med anlæg på 4 meter med grusbelægning. Vejen placeres op ad naboskel og følger ejendommens nordlige grænse på strækningen mellem anlægget og den private fællesvej på Nordkystens ejendom. Herved sikres der en sammenhæng i det tilbageværende landbrugsareal.

Der udlægges overskudsjord, op til 9000 m3, fra planering og udgravning af anlægget. Jorden placeres indenfor samme landbrugsejendom i en lavning på omtrent 2 ha af dyrkningsfladen. Lavningen ændrer karakter til et plateau i kote 4,5, men vil stadig være omkranset af kote 5 og fremstår dermed ikke som en visuelt væsentlig ændring af landskabet. Arealet skal efterfølgende anvendes til landbruget som hidtil.Vurdering og anbefaling
Byrådet har udpeget den pågældende ejendom, fordi området på en række punkter er bedst mulige løsning. Det er blandt andet afstanden til nærmeste beboelse, muligheden for vejadgang, nærhed til tilknyttede renseanlæg og jordbundens beskaffenhed.

Der er tale om et større teknisk anlæg, som har et bredt samfundsmæssigt sigte og dermed bør fremmes på vilkår om bedst mulig indpasning. Administrationen vurderer, at det konkrete projekt er tilpasset området, sådan at der ikke sker en væsentlig visuel eller fysisk påvirkning af landskabet og de omkringliggende ejendomme. Administrationen vurderer, at ejendommen i al væsentlighed bevarer sin karakter af åbent landbrugsområde, og at anlægget vil kunne skærmes og fremstå som et beplantet område i sammenhæng med de bevoksede arealer i Bedsmosen. Kørsel til og fra ejendommen vil være begrænset, og den tunge trafik forventes at blive en mindre udvidelse af den eksisterende daglige trafik omkring entreprenørfirmaet Nordkysten A/S. Med jordudlæg indenfor samme ejendom sker der minimal transport af jorden, og arealet vil efterfølgende kunne dyrkes som hidtil.

Administrationen anbefaler, at der gives landzonetilladelse til det samlede projekt på følgende vilkår:
-at der etableres og vedligeholdes et 5 meter bredt beplantningsbælte,
-at pavillonen holdes i en mørk grøn, mørk grå eller sort farve,
-at jordudlægget holdes indenfor 5 m højdekurven og i en maksimal slut-kote på 4,5 m.

Administrationen vurderet samlet set, at projektet med de stillede vilkår er foreneligt med de hensyn, som landzonebestemmelserne skal varetage.


Lovgrundlag
Lov om planlægning § 35 (planloven), lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23.11.2015
Kommuneplan 2013-2025 for Gribskov Kommune


Økonomi
Det vurderes, at sagen ikke har budgetmæssige konsekvenser.


Miljøforhold
Projektet kræver miljøgodkendelse. Denne sag behandles separat i et efterfølgende dagsordenspunkt. I miljøgodkendelsen foretages der vurdering af slammineraliseringsanlæggets miljømæssige konsekvenser for området.


Høring
Ansøgningen har været i naboorientering i 14 dage. Der er ikke indkommet bemærkninger.


Bilag
Bilag 1: Pårupvej Oversigtskort PMU 09012017 Dok nr. 2016/32035 015

Bilag 2: Pårupvej Oversigt og situationsplan PMU 09012017 Dok nr. 2016/32035 016

Bilag 3: Pårupvej Jordudlæg PMU 09012017 Dok nr. 2016/32035 017Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at beslutte,

 1. at der gives landzonetilladelse til det ansøgte slammineraliseringsanlæg,
 2. at der gives landzonetilladelse til den ansøgte mandskabspavillon.
 3. at der gives landzonetilladelse til den ansøgte kørevej,
 4. at der gives landzonetilladelse til udlæg af overskudsjord på ejendommen, og
 5. at der stilles de i sagsfremstillingen nævnte vilkår for landzonetilladelsen.Beslutning
1.-5. Tiltrådt
13. Miljøgodkendelse: Slammineraliseringsanlæg - Pårupvej 145
008172 - 2016/33237

Sagsfremstilling
Introduktion
Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om, der skal meddeles miljøgodkendelse til slammineraliseringsanlæg ved Pårup.

Sagens baggrund
Gribvand Spildevand A/S har via Cowi A/S søgt om miljøgodkendelse til etablering af et slammineraliseringsanlæg på Pårupvej 145, 3230 Græsted. Byrådet har i juni 2016 peget på ejendommen som det sted, hvor der kunne indledes myndighedsbehandling for et anlæg. Etablering af slammineraliseringsanlæg på ejendommen kræver landzonetilladelse hvilket behandles af Plan- og miljøudvalget på et andet punkt på dagsorden.

Etableringen af slammineraliseringsanlægget er en del af Gribvand Spildevand A/S´s strategi for ændret spildevandsrensning. I forbindelse med denne strategi nedlægges en række mindre renseanlæg og spildevandsrensningen samles i stedet på Udsholt og Gilleleje Renseanlæg. Helsinge Renseanlæg forbliver uændret. Samtidig ønsker Gribvand Spildevand A/S´s at stoppe den mekaniske afvanding af slam som i dag foregår på Helsinge Renseanlæg og i stedet pumpe slammet fra Udsholt og Gilleleje Renseanlæg til et nyt slammineraliseringsanlæg ved Pårup.

Sagens forhold
Slammineraliseringsanlægget er et biologisk slambehandlingsanlæg til langtidsbehandling af slam produceret ved spildevandsrensning. Anlægget kommer til at modtage slam fra Gilleleje og Udsholt renseanlæg og slambehandlingens vigtigste funktion vil være, at reducere volumenet af den slammængde, der produceres på de to anlæg.

Ansøgningen om miljøgodkendelsen omfatter 12- 15 bassiner til tilledning af slam. Slammet pumpes til anlægget via ledninger der nedgraves. Ved siden af bassinerne etableres en omlasteplads der skal anvendes til opbevaring af slam, der er opgravet fra slammineraliseringsbassinerne, indtil slammet kan køres ud til brug på landbrugsjord. Der etableres derudover en mindre mandskabsbygning (20 m2) og en buffertank, som skal bruges til opbevaring af slam inden det ledes ud i bassinerne.

Vilkår for slammineraliseringsanlæg
Slammineraliseringsanlæg er omfattet af standardvilkår, jf. standardvilkårsbekendtgørelsen. Det betyder, at vilkårene for etablering af anlægget skal fastsættes med udgangspunkt i de vilkår der fremgår af bekendtgørelsen. For omlastepladsen er der taget udgangspunkt i standardvilkår for listepunkt K 212 vedr. "oplag af stabiliseret slam og andet stabiliseret organisk affald", selvom pladsen ikke er omfattet af listepunktet.

Miljøteknisk vurdering
De væsentligste miljøforhold fra slammineraliseringsanlægget er luft, støj, affald, spildevand og risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand.

Luftforurening fra slammineraliseringsanlæg og omlastepladsen omhandler lugtgener og spredning af aerosoler. Slammineraliseringsanlæg giver normalt ikke anledning til lugtgener ved almindelig drift uden forstyrrelser og uheld. Der installeres SRO system som giver muligheder for en optimal drift- og belastningsplanlægning. Slammet transporteres til anlægget i lukkede rørsystemer og i løbet af ca. 1 - 2 år vil tagrør fuldstændig omslutte fordelerrørene i bassinerne. Mulighed for spredning af mikroorganismer ved aerosoler forventes således at blive reduceret betydeligt, i takt med at tagrør vokser. I perioden indtil tagrørene er vokset op, vil der ved stærk blæst blive opsat afskærmning omkring slamtilledningen, for at begrænse aerosoldannelse. Samlet er det vurderet, at eftersom anlægget er placeret mere end 300 meter fra nærmeste beboelse, vil det ikke give anledning til væsentlig luftforurening. Der er dog stillet vilkår om, at slammineraliseringsanlægget og omlastepladsen ikke må give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område.

De væsentligste støjkilder fra den daglige drift er vandplasken fra fordelerrør, mekanisk udstyr (pumper) og kørsel til og fra anlægget én gang om ugen med pick-up. Derudover vil der én gang om året være støj fra gravemaskiner i forbindelse med tømning af bassin, samt støj fra lastbiler der kører til og fra anlægget for at afhente slammet fra omlastepladsen. Dette tager 2 – 3 uger pr. år (tømning af bassiner) og 1-2 uger (afhentning med lastbiler). Virksomheden har i deres ansøgning redegjort for, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes og det er vurderet, at anlægget ikke vil give anledning til væsentlig støjforurening. Der er dog sat vilkår om, at virksomheden skal dokumentere at støjgrænserne er overholdt, såfremt myndigheden skønner det nødvendigt.

Affaldet fra anlægget udgøres af behandlet slam fra det biologiske slambehandlingsanlæg. Anlægget producerer udelukkende affald i forbindelse med tømning af bassinerne, hvorefter slammet opbevares på omlastepladsen til det afhentes. Der er ikke sat særlige vilkår for affald, men der er sat vilkår for, hvor stor mængde slam der på opbevares på omlastepladsen.

Spildevand fra anlægget omfatter rejektvand fra bassinerne, samt overfladevand og drænvand fra omlastepladsen. Al spildevand ledes til Gilleleje Renseanlæg og det er vurderet, at der er kapacitet på anlægget til at modtage spildevandet, uden at det kræver ny udledningstilladelse. Anlægget kræver dog et tillæg til spildevandsplan som pt. er i offentlig høring.

Forurening af jord, grundvand og overfladevand kan ske via nedsivning af slam. For at forhindre dette etableres der membraner under alle bassiner og under omlastepladsen. Derudover er der sat vilkår til både slammineraliseringsanlægget og omlastepladsen om etablering af kontrolsystem til kontrol af membranens tæthed, samt fastsat vilkår i forhold til selve indretningen af omlastepladsen der skal sikre, at der ikke sker forurening af grundvand, jord og overfladevand.

Vurdering og anbefaling
Administrationen vurderer, at slammineraliseringsanlægget ikke vil påføre omgivelserne forurening, der er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet og ikke vil medføre væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende. Det er endvidere administrationens vurdering, at Gribvand Spildevand A/S i forbindelse med etablering af slammineraliseringsanlægget, har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge forurening ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik. Administrationen anbefaler derfor at give miljøgodkendelse til slammineraliseringsanlæg ved Pårup.

Miljøgodkendelse for Slammineraliseringsanlæg Pårup er vedlagt som bilag.


Lovgrundlag
Lov om miljøbeskyttelse, lbk. nr. 1189 af 27/09/2016 § 33 stk. 1

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, bek. nr. 514 af 27/05/2016

Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, bek. nr. 519 af 27/05/2016, afsnit 24, 5.3.b

Økonomi
Det vurderes, at sagen ikke har budgetmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Miljøforhold
Det er vurderet, at anlægget ikke vil påføre omgivelserne forurening, der er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet og ikke vil medføre væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende. Der er foretaget en VVM-screening af projektet og det er vurderet, at anlægget ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af miljøet og derfor ikke kræver en VVM-redegørelse. Afgørelsen af VVM-screening vil blive offentliggjort sammen med miljøgodkendelsen.

Høring
Meddelelse om ansøgning om miljøgodkendelse har været offentliggjort jf. krav om offentliggørelse i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Udkast til tillæg til miljøgodkendelse har derudover været i partshøring hos naboer til anlægget og hos virksomheden. Der er ikke indkommet bemærkninger.

Bilag
Bilag 1 PMU 09-01-17 Miljøgodkendelse til slammineraliseringsanlæg Pårup Dok. nr. 2016/33237 022


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at beslutte,

 1. at der gives miljøgodkendelse til det ansøgte slammineraliseringsanlæg ved PårupBeslutning

 1. Tiltrådt

14. Tilbygninger til Kvickly i Helsinge samt overdækning af varegård - forespørgsel
019081 - 2016/41962

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning.

Lars Holst Jensen DK BYG A/S, forespørger på vegne af Kvickly Helsinge om mulighed for mindre tilbygninger til den eksisterende butik. Der gøres opmærksom på, at der endnu ikke er tale om en egenlig ansøgning.

Baggrund
Byrådet behandlede den 12.12.2016 en særskilt sag om detailhandelplanlægning i Helsinge efter anbefaling fra Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget. Byrådet besluttede i den forbindelse at igangsætte et arbejde med at revurdere detailhandelplanlægning for Helsinge, samt at ansøgninger om dagligvarebutikker udenfor og i kanten af eksisterende bymidteafgrænsning i mellemtiden forelægges til beslutning i Plan- og Miljøudvalget.

Sagens forhold
Forespørgslen drejer sig om:

 • ca. 45 m2 tilbygning til Spisekrogen incl. legeområde mod nord for eksisterende spiseområde.
 • ca. 140 m2 overdækning af varegård syd for butiksbygningen.
 • ca. 75 m2 tilbygning til kølet ferskvareindlevering med 45 m2 kølerum, 20 m2 frostrum og ca. 10 m2 sprinklercentral.


Planmæssig vurdering
Projektområdet er omfattet af Kommuneplanramme 1.C.01 Centerområde i Helsinge Bymidte. Området er ikke lokalplanlagt.

Det ansøgte vurderes umiddelbart at kunne rummes indenfor det eksisterende plangrundlag. På grund af det begrænsede omfang af nybyggeri, vurderes projektet ikke at have en karakter, der kan have betydning for byens øvrige detailhandel og dermed heller ikke for den fremtidige planlægning for byens detailhandeludvikling.

Anbefaling
Administrationen anbefaler, at administrationen bemyndiges til at give byggetilladelse inden for de gældende planmæssige rammer, forudsat at den endelige ansøgning er i tråd med forespørgslen.


Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015.
Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

Økonomi


Bilag
Forespørgslen ligger i sagen og kan ses i POLAR.
(Dok. nr: 2016/41962 001)Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:

 1. at administrationen bemyndiges til at give byggetilladelse inden for de gældende planmæssige rammer.Beslutning
Taget af dagsorden.
15. Dagligvarebutik på Skovgårdsvej 23 i Helsinge
029077 - 2016/36216

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget behandler sagen til beslutning.

Der søges den 31.10.2016 om opførelse af nyt byggeri til dagligvarebutik på Skovgårdsvej 23 i erhvervsområdet Tofte i Helsinge og udstykning af del af den konkrete matrikel 6gæ, Helsinge By, Helsinge.

Baggrund
Byrådet behandlede den 12.12.2016 en særskilt sag om detailhandelplanlægning i Helsinge efter anbefaling fra Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget. Byrådet besluttede i den forbindelse at igangsætte et arbejde med at revurdere detailhandelplanlægning for Helsinge, samt at ansøgninger om dagligvarebutikker udenfor og i kanten af eksisterende bymidteafgrænsning i mellemtiden forelægges til beslutning i Plan- og Miljøudvalget. Sidstnævnte blev tiltrådt med bemærkning om, at partierne i Byrådet samlet har tilkendegivet, at de ikke ønsker at nedlægge et §14-forbud imod eksisterende lokalplaner.

Plan- og Miljøudvalget fik forelagt nærværende byggesag den 21.11.2016, men besluttede at tage punktet af dagsordenen. Administrationen har, i lyset af Byrådets beslutning, i det følgende konsekvensrettet sagsfremstilling i henhold til dette.

Sagens forhold
Der er planlagt etableret en dagligvarebutik på dele af grunden, som forventes udstykket fra den nuværende matr. nr. 6gæ. Det udmatrikulerede område vurderes at have et areal på 6.600 m2.

Der har været afholdt møde med ansøger den 08.12.2016. Det oprindelige ansøgte projekt overskred lokalplan i forhold til størrelse, og ansøger har tilkendegivet at ville fremsende revideret projekt inden for lokalplanens rammer.

En del af grunden er endvidere kortlagt i forhold til jordforurening niveau V2. Ansøger er blevet oplyst om, at det skal undersøges nærmere og handlingsplan skal indsendes. Ansøger er oplyst om, at handlingsplan skal i høring i regionen i formentlig 4 uger + kommunens sagsbehandling.

Kommunen har den 21.12.16 modtaget revideret materiale. Det overholder lokalplan i forhold til størrelse, men der mangler noget materiale i forhold til at vurdere om projektet i sin helhed lever op til lokalplanen.


Planmæssig vurdering
Projektområdet er omfattet af Kommuneplanramme 1.C.05 og Lokalplan 512.14 fra 2013. Det ansøgte vurderes umiddelbart at kunne justeres, så det bliver i overensstemmelse med plangrundlaget.

Hovedprincipperne for den gældende detailhandelsplanlægning for dagligvarebutikker i byen er, at butikker som hovedregel placeres indenfor bymidteafgrænsningen. Dog kan der uden for bymidten også planlægges for lokalcentre, hvis der er et fornødent kundegrundlag. Derudover kan der etableres enkeltstående butikker, hvis de ligger mere end 500 meter fra andre butikker og områder udlagt til butiksformål.

På Skovgårdsvej 23 i erhvervsområdet Tofte er der en gældende lokalplan for et lokalcenter. Muligheden for en dagligvarebutik er endnu ikke udnyttet.

De seneste års udvikling i Helsinge har, sammen med den generelt store strukturændring, der sker i branchen, og øget konkurrence fra de større nabobyer, presset den eksisterende handel og tilhørende byliv i bymidten. (En nærmere uddybning fremgår af den særskilte sag om detailhandelplanlægning i Helsinge, som Byrådet behandlede den 12.12.2016)

Anbefaling
Administrationen anbefaler, at administrationen bemyndiges til at give byggetilladelse inden for lokalplanens rammer.


Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015.
Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune
Lokalplan 512.14 for lokalcenter Helsinge - Tofte.

Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:

 1. at administrationen bemyndiges til at give byggetilladelse inden for lokalplanens rammer.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 21-11-2016:
Punktet taget af dagsorden.


Beslutning

 1. Tiltrådt


16. Kommuneplantillæg nr. 9 for Erhvervsområde Tofte i Helsinge
01.00G00 - 2016/40435

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen, for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen handler om godkendelse af forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-25 til offentlig fremlæggelse.

Baggrund
Økonomiudvalget igangsatte 07.03.2016 udarbejdelse af revideret plangrundlag for Erhvervsområde Tofte.

Forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-25 og forslag til lokalplan 512.17 for Erhvervsområde Tofte i Helsinge udarbejdes, for at skabe et opdateret plangrundlag, der sikrer de nødvendige rammer for en attraktiv og fleksibel udbygning og udvikling af erhvervsområdet forud for salg af ubebyggede grunde i området. Lokalplanforslaget behandles på særskilt punkt på dagsordenen.

Plangrundlaget er udarbejdet på baggrund af principper indeholdt i Udviklingsplan for Erhvervsområde Tofte, der blev godkendt at Byrådet i 2012, dialogmøde med områdets grundejere og virksomheder 05.10.2016, med efterfølgende supplerende ønsker fra nogle af disse, samt inputs fra politiske drøftelser.

Tillæggets omfang og formål
Forslag til tillæg nr. 9 omfatter et område afgrænset af Helsingørvej, Frederiksværkvej, Industrivej/Fasanvej og Kildevej med et bruttoareal på omkring 56 ha. Området omfatter dog ikke område udpeget til Lokalcenter Helsinge Tofte 1.C.05.

Tillægget skal følge behandlingen af Lokalplan 512.17. Dette lokalplanforslag er udarbejdet med det formål at give fleksible udviklingsmuligheder, at sikre at området udvikles hensigtsmæssigt i forhold til vejadgange og klimasikring, og at lokalplanen bygger videre på områdets nuværende kvaliteter. På baggrund af en ensartet overordnet struktur i området er det muligt at give friere muligheder for udbygning i forhold til virksomhedstyper og udformning af byggeri.

Lokalplanområdet er i gældende Kommuneplan 2013-25 en del af rammeområderne:
1.E.02 Erhvervsområde ved Tofte i Helsinge, 1.E.03 Erhvervsområde ved Skovgårdsvej i Helsinge, 1.E.04 Erhvervsområde mellem Tofte og Skærød i Helsinge, 4.D.05 Genbrugsplads ved Skærød og 4.E.01 Erhvervsområde ved Skærød.

Forslag til Tillæg nr. 9 skal derfor bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen ved at udlægge et nyt rammeområde, 1.E.08 Erhvervsområde Tofte.
Dermed muliggøres lokalplan 512.17 for Erhvervsområde Tofte i Helsinge. Derudover ændres bestemmelserne i rammeområdet 4.D.05 Genbrugsplads ved Skærød, så det fremover vil være beliggende i byzone.

Dele af lokalplanområdet er endvidere omfattet af udpegninger til Landskabelige egne, Værdifulde kulturmiljøer, Friluftsanlæg zoner, Friluftsanlæg støjzoner og Bynær rekreativ zone. Udpegningerne udgør en mindre del af det nordøstlige hjørne i et område, der allerede er udbygget. Udpegningerne aflyses derfor i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplantillæg 9.


Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at forslag til tillæg nr. 9 godkendes til offentlig fremlæggelse.


Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015 om Lov om planlægning
Lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10/12/2015 om Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

Økonomi


Miljøforhold
Der er udarbejdet miljøscreening i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af miljøscreeningen vurderer administrationen, at planen ikke skal miljøvurderes. Begrundelsen herfor er, at der er tale om en mindre udbygning af lokal karakter, og der ikke er fundet forhold af væsentlig miljømæssig betydning.

Miljøscreeningen er sendt i forhøring hos relevante høringsparter. Eventuelle kommentarer vil blive forelagt på mødet.

Høring
Planforslaget fremlægges offentligt i otte uger jf. Lov om Planlægning.

Bilag
Bilag 1: Forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-25 Dok. nr. 2016/40435 001

Bilag 2: Miljøscreening af plangrundlag Dok.nr. 2016/40435 002


Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at godkende forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-25 til offentlig fremlæggelse
 2. at beslutte, at tillægget ikke skal miljøvurderes.Beslutning
1.-2. Anbefalingen tiltrådt

Jesper Hagen Behrensdorff deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet
17. Forslag til Lokalplan 512.17 for erhvervsområde Tofte i Helsinge - godkendelse til offentlig fremlæggelse
01.00G00 - 2016/03649

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget behandler sagen, for at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende forslag til Lokalplan 512.17 for Erhvervsområde Tofte i Helsinge til offentlig fremlæggelse.

Lokalplanen er igangsat af Økonomiudvalget 07.03.2016. Den er udarbejdet på baggrund af Udviklingsplan for Erhvervsområde Tofte, der blev godkendt af Byrådet i 2012, samt principper for lokalplanens indhold, der er godkendt af Plan- og Miljøudvalget 15.08.2016. Desuden er indgået inputs fra grundejere og virksomheder i området, blandt andet fra møde holdt i området den 05.10.2016.

Lokalplanens baggrund og formål
Byrådet pegede i Budgetaftalen 2016-2019 og Erhvervsstrategi 2016 på, at udviklingen af erhvervsområdet Tofte i Helsinge skal styrkes ved at sikre, at lokalplanlægningen af området er tidsvarende, så det bliver mere attraktivt for erhvervsliv og investorer.

De eksisterende lokalplaner og byplanvedtægter inden for området er overvejende af ældre dato, og planlægningen af området vurderes at være utidssvarende i forhold til, hvad der er attraktivt for en virksomhed i dag.

Lokalplanen udarbejdes med det formål at give fleksible udviklingsmuligheder, at sikre, at området udvikles hensigtsmæssigt i forhold til vejadgange og klimasikring, og at lokalplanen bygger videre på områdets nuværende kvaliteter.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet omfatter området afgrænset af Helsingørvej, Frederiksværkvej, Industrivej/Fasanvej og Kildevej, med et bruttoareal på omkring 56 ha.

Lokalplanområdet dækker dog ikke området omfattet af Lokalplan 512.14 for lokalcenter Helsinge - Tofte fra 2013, der giver mulighed for at etablere en dagligvarebutik i området.

Lokalplanforslagets indhold
Området zoneinddeles med inddeling efter miljøklasse, hvor højest tilladte miljøklasse er miljøklasse 5. Derudover udvides området til butikker med pladskrævende varegrupper betragteligt. Det vil ud fra et individuelt skøn og Byrådets godkendelse være muligt at godkende andre typer anvendelse.

Det vil ikke være muligt at etablere nye boliger i området fremover, heller ikke i tilknytning til virksomhed.

Der stilles krav om, at bygninger opføres med mørke facader, og kan opføres i op til 15 meters højde. De skal placeres med afstand til vej, så der friholdes areal til den grønne struktur og regnvandshåndtering. Udover dette indgår der ikke andre bebyggelsesregulerende bestemmelser.

Ejendomme, der i gældende rammeområde er angivet til at skulle overgå fra landzone til byzone, bliver overført til byzone i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse.

I forbindelse med udarbejdelse af tillæg nr. 9 til kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune, gøres det endvidere muligt at overføre genbrugspladsen og søen til byzone. Dette vil ligeledes ske i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplanen.

Ud fra Udviklingsplanen fra 2012 arbejdes der med en overordnet robust struktur, der sikrer nødvendig infrastruktur i forhold til veje og håndtering af regnvand. Det betyder, at der stilles konkrete krav til veje og overgangsarealerne fra vejene til de enkelte erhvervsejendomme, hvor regnvand håndteres og fremstår som åbne grønne områder. Dette er med til at give området et ensartet og præsentabelt udtryk. Samtidig giver det den fordel, at der kan være større fleksibilitet i, hvad der kan ske på den enkelte erhvervsejendom, da områdets karakter ikke alene bygges op af de virksomheder, der ligger i området.

Denne designmæssige tankegang kan ses som en modsætning til den eksisterende planlægning i området, der mere håndfast regulerer bebyggelse, grundstørrelser og anvendelse, men som til gengæld ikke har så meget fokus på de mellemliggende arealer. Derudover er det en måde at håndtere 'udfordringen' med håndtering af regnvand som en konstruktiv løsning, der bidrager positivt til områdets karakter.

Som del af den indledende dialog med virksomhedsejere, er der indkommet ønske om at kunne etablere udvalgsvarebutikker i området. I henhold til Lov om Planlægning forudsætter en sådan mulighed, at udpegningen af lokalcenteret i området udvides. Hvis lokalcenteret udvides vil det have betydning for detailhandelsudviklingen i Helsinge. Administrationen foreslår derfor, at denne mulighed indgår i arbejdet med den overordnede planlægning for detailhandel i Helsinge, der er besluttet af Byrådet 12.12.2016.

Arkæologiske forundersøgelser og ny planlov - mulighed for ændringer i høringsfasen
Gribskov Kommune har indgået aftale med museum Nordsjælland om at foretage arkæologiske forundersøgelser, af de ejendomme kommunen ejer. Undersøgelserne vil blive foretaget i foråret 2017, altså samtidig med offentlighedsfasen for lokalplanforslaget. Nye oplysninger om området på baggrund af forundersøgelserne, der giver anledning til præciseringer i plangrundlaget, vil blive forelagt politisk i forbindelse med endelige vedtagelse. Administrationen vurderer, at ændringerne ikke vil være af væsentlig karakter, at de medfører krav om fornyet høring.

Det er muligt, at ny planlov træder i kraft inden endelig vedtagelse af lokalplanen. Da lokalplanen skal vedtages i henhold til gældende lovgivning, er det muligt at der vil komme krav om, at lokalplanens indhold skal skærpes. Administrationen vurderer, at kommende ændringer ikke vil være af væsentlig karakter, og derfor ikke medfører krav om fornyet høring.

Delegation af beslutningskompetence
Byrådet har i nogle tilfælde mulighed for at delegere beslutningskompetencen i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplaner til udvalg eller administrationen. Byrådet har 31.08.2015 besluttet principper for delegation i forbindelse med lokalplanlægning i Gribskov Kommune.

Eftersom dette lokalplanforslag ledsages af et kommuneplantillæg, som skal vedtages i Byrådet, anbefales det, at lokalplanen også vedtages i Byrådet. Det vil sige, at delegationsmuligheden ikke anvendes, da det ikke vil forkorte den samlede proces. Dette er i overensstemmelse med Byrådets beslutning fra 31.08.2015.

Anbefaling
Administrationen anbefaler, lokalplanforslag 512.17 godkendes til offentlig fremlæggelse.

Desuden anbefaler administrationen, at planforslaget ikke skal miljøvurderes.


Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015 om Lov om planlægning
Lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10/12/2015 om Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

Økonomi


Miljøforhold
Der er udarbejdet miljøscreening i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af miljøscreeningen vurderer administrationen, at planen ikke skal miljøvurderes. Begrundelsen herfor er, at der er tale om en mindre udbygning af lokal karakter, og der ikke er fundet forhold af væsentlig miljømæssig betydning.

Miljøscreeningen er sendt i forhøring hos relevante høringsparter. Eventuelle kommentarer vil blive forelagt på mødet.

Høring
Planforslaget fremlægges offentligt i otte uger jf. Lov om Planlægning.

Bilag
Bilag 1: Forslag til Lokalplan 512.17 for Erhvervsområdet Tofte i Helsinge. Dok.nr. 2016/03649 026.

Bilag 2: Miljøscreening af plangrundlag Dok.nr. 2016/40435 002


Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at godkende forslag til Lokalplan 512.17 for Erhvervsområde Tofte i Helsinge til offentlig fremlæggelse
 2. at beslutte, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes.
 3. at beslutte, at beslutningsproceduren i forbindelse med endelig vedtagelse fastlægges som nævnt i sagsfremstillingen.
 4. at beslutte at muligheden for at give tilladelse til udvalgsvarebutikker i området indgår i arbejdet med den overordnede detailhandelplanlægning for Helsinge.Beslutning
1.-4. Anbefalingen tiltrådt

Jesper Hagen Behrensdorff deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet
18. Forslag til Lokalplan 315.17 for Erhvervsområde Stæremosen i Gilleleje - genudsendelse i fornyet offentlig fremlæggelse
01.02P00 - 2015/19743

Sagsfremstilling
Plan- og miljøudvalget behandler sagen med henblik på at tage beslutning om at justere bestemmelser om butikker med pladskrævende varegrupper i Forslag til Lokalplan 315.17 for Erhvervsområde Stæremosen i Gilleleje, så denne er i overensstemmelse med kommuneplanen, og efterfølgende genudsende planforslaget i fornyet offentlig fremlæggelse.

Beslutningskompetencen ligger hos udvalget, da justeringen ikke påvirker kommuneplanen.


Baggrund
Byrådet godkendte 14.11.2016 forslag til Lokalplan 315.17 for Erhvervsområde Stæremosen i Gilleleje til offentlig fremlæggelse. Lokalplanforslaget er sendt i offentlig fremlæggelse i perioden 12.12.2016-20.02.2016. Planforslag med tilhørende miljøscreening er vedlagt som bilag.

Lokalplan 315.17 for Erhvervsområde Stæremosen i Gilleleje erstatter den tidligere Lokalplan 15.80 for Erhvervsområde Stæremosen i Gilleleje og omfatter samme areal. Lokalplanforslaget er en revision af hidtil gældende lokalplan for området, med henblik på at gøre lokalplanen tidssvarende og at gøre området mere attraktivt for erhvervsliv og investorer.

Administrationen har efter offentliggørelsen erfaret, et lokalplanforslagets bestemmelser for butikker med pladskrævende varegrupper ikke er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune, som det ellers skal være i henhold til planloven.

Lokalplanforslagets bestemmelser indeholder den hidtil gældende lokalplans bestemmelser for størrelse for butikker til pladskrævende varegrupper. Disse er imidlertid ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Det skyldes, at den gældende lokalplan er udarbejdet forud for bestemmelser i den gældende kommuneplan. Ved en fejl er dette ikke justeret til i forbindelse med udarbejdelse af det nye planforslag, der pt. er udsendt i offentlig fremlæggelse.

Desuden er der ved en fejl ikke angivet butiksstørrelse for butikker i tilknytning til produktionsvirksomheder. Svarende til hidtidig planlægning, bør dette fastsættes til maks. 200 m2.

Kommuneplanen og butikker med pladskrævende varegrupper..
Retningslinjerne for detailhandel i Kommuneplan 2013-25, fastsætter et samlet maksimalt bruttoetageareal i Stæremosen for butikker, der handler med særligt pladskrævende varegrupper på 19.400 m2. Den enkelte butik må maks. have et bruttoetageareal på 1.500 m2 bruttoetageareal. Dog må én butik være op til 3.000 m2 bruttoetageareal. Butikken må kun etableres under forudsætning af, at der ikke er etableret en tilsvarende butik i område 3.E.01 Græsted indenfor planperioden.

Butikker til pladskrævende varegrupper er typisk placeret i erhvervsområder i de større byer, og på samme måde som bymidterne forsyner de således et større opland med den type af varer. Butikker placeret i Stæremosen betjener det samme opland som butikker i Gilleleje by, derfor vurderes arealet til butikker i Stæremosen op i mod oplandet til butikkerne med baggrund i detailhandelsstrukturen, bymønsteret og de trafikale sammenhænge.

Forslag til justering i lokalplanforslaget
Af det udsendte lokalplanforslag fremgår, at bruttoetagearealet for de enkelte butikker, der forhandler pladskrævende varegrupper, maksimalt må være 5.000 m2 for automobilforretninger og tømmerhandler, og højest 3.000 m2 for øvrige butikker med særlig pladskrævende varegrupper. Det samlede bruttoetageareal, der må anvendes til butikker med særlig pladskrævende varegrupper, må ikke overstige 38.800 m2.

For at bringe lokalplanforslaget i overensstemmelse med kommuneplanen foreslås bestemmelserne justeret således, at størrelsen for butikker med pladskrævende varegrupper bliver maksimalt 1.500 m2 for den enkelte butik. Dog må én butik være op til 3.000 m2 bruttoetageareal. Butikken må kun etableres under forudsætning af, at der ikke er etableret en tilsvarende butik i område 3.E.01 Græsted indenfor planperioden. Rammen for det maksimale bruttoetageareal for butikker, der handler med særligt pladskrævende varegrupper, ensrettes med kommuneplanens ramme for Stæremosen 19.400 m2.

Administrationens vurdering
Ændringerne i forhold til butikker i tilknytning til produktionsvirksomheder vil ikke have særlige konsekvenser for virksomheder i området, da det er de samme vilkår som hidtil har været.

En ændring i forhold til butiksstørrelsen for butikker med pladskrævende varegrupper fra henholdsvis 5.000 m2 og 3.000 m2, kan umiddelbart opfattes som en væsentlig ændring i forhold til hidtidig planlægning. Det er dog administrationens vurdering, at det i praksis ikke vil være en udfordring, i det der ikke er oplevet efterspørgsel efter butikker over 1.500 m2 i området. Der vil desuden stadig være plads til en enkelt butik på op til 3.000 m2. Ligeledes vurderes den maksimale ramme på det samlede butiksareal til pladskrævende varegrupper i området 19.400 m2 at være fuldt tilstrækkeligt. Fuldt udbygget vil det svare til mindst 13 butikker i et område, hvor der også er plads til andre virksomhedstyper.

Administrationen vurderer desuden, at justeringen ikke medfører behov for justeringer af den til planforslaget tilhørende miljøscreening.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at lokalplanforslaget konsekvensrettes i henhold til sagsfremstillingen, og at det reviderede planforslag efterfølgende udsendes i fornyet offentlig fremlæggelse i 8 uger.


Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015 om Lov om planlægning
Lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10/12/2015 om Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

Økonomi


Høring
Planforslaget fremlægges offentligt i otte uger, jf. Lov om Planlægning.

Bilag
Bilag 1: Forslag til Lokalplan 315.17 for Erhvervsområde Stæremosen i Gilleleje
Dok.nr.: 2015/19743 008

Bilag 2: Miljøscreening Lokalplan 315.17 for Erhvervsområde Stæremosen i Gilleleje
Dok.nr.: 2015/19743 009


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:

 1. at godkende at lokalplanforslaget konsekvensrettes i henhold til sagsfremstillingen.
 2. at planforslaget genudsendes i fornyet offentlig fremlæggelse.Beslutning
1.-2. Tiltrådt
19. Forslag til Lokalplan 315.16 for boligområde Bavne Ager Nord i Gilleleje - Godkendelse til offentlig fremlæggelse
01.02P00 - 2016/27905

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om godkendelse af forslag til Lokalplan 315.16 for boligområdet Bavne Ager Nord i Gilleleje til offentlig fremlæggelse.

Forslag til Lokalplan 315.16 for boligområdet Bavne Ager Nord i Gilleleje, blev igangsat af Plan- og miljøudvalget 24.10.2016. Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af principperne i Bygherres skitseprojekt, der blev fremlagt i forbindelse med købet af ejendommen. Forslaget er desuden baseret på den situationsplan, der blev godkendt af Plan- og Miljøudvalget d. 24.10.2016.

Lokalplanens baggrund og formål
Byrådet igangsatte i år 2000 et samlet byudviklingsprojekt, Bavne Ager i Gilleleje. Lokalplanområdet er en del af dette byudviklingsområde. I Byrådets overordnede plan for udbygningen af den sydlige del af Gilleleje indgår der ønsker om at få opført forskellige typer boliger som parcelhuse, etageboliger og række-/klyngehuse, og dette er i overensstemmelse med kommunens udviklingsstrategi. Udbygning af lokalplanområdet er en selvstændig etape af byudviklingsområdet Bavne Ager, og med lokalplanen videreføres intentionerne i det visionsnotat som Græsted-Gilleleje Kommunes Byråd vedtog i september 2004.

I visionsnotatet beskriver byrådet følgende visioner:

Området skal fremstå som en markant indgang til Gilleleje i kraft af de grønne strukturer. Området skal være identitetsskabende i sig selv og have en sammenhæng med naboboligområdet Langdraget via grønne områder, stier og have en sammenhæng med det åbne land mod syd og således danne overgangen mellem by- og landzone.

Byrådet har en vision om at sikre de eksisterende landskabstræk og højdeforskelle i området ved at indarbejde disse i ny bebyggelse. Endvidere skal det sikres, at der skabes udsigtskiler, så områdets nuværende herlighedsværdier kan bevares. Det er et mål at bevare og understøtte områdets grønne karakter.

Lokalplanens formål er, at udlægge lokalplanområdet til tæt, lav boligbebyggelse i
1 etage, samt at sikre byggeriets sammenhæng med parcelhusbebyggelsen Langdraget mod nord og vest, og den nyere bebyggelse i Bavne Ager-udstykningen. Dette vil blive muliggjort gennem bygningernes udformning og materialevalg, samt ved at etablere og bevare stiforbindelser fra lokalplanområdet til naboområderne.

Lokalplanens indhold
Planforslaget lægger op til følgende regulering af bebyggelsens placering, udformning og omfang, trafikale forhold m.m.:

Bebyggelse

 • Der opføres 15 boliger, bestående af fem rækkehusbebyggelser i 1 etage, med 3 boliger i hver. Husenes højde holder sig under de nu gældende krav på max 8,5 m fra naturligt terræn.
 • Bebyggelsen skal fremstå med sin egen identitet og dog med sammenhængende karakteristika til de omkringliggende nyere bebyggelser i Bavne Ager, med lyse facader og røde tegltage.
 • Bygningernes referencer tager afsæt i de kendte traditionelle "Gilleleje"-fiskerhuse, bygget som længehuse med pudsede murværk og gesimsafslutninger, sprossede vinduer, symmetriske tage med valme og taghældning under 35-50 grader, med enkelte mindre tagkviste.
 • Det vil være et gennemgående træk, at hver bolig får en lille privat have, omkranset med hæk.

Trafikale forhold

 • Bebyggelsens adgangsvej etableres som en stikvej fra det nybyggede delområde III i Lokalplan 14.10 for Bavne Ager (øst).
 • Der anlægges en bred vej med plads til opstammede allé-beplantninger,gadebelysning på fortovene, samt stier der forbinder boligerne med parkeringsarealer, fællesarealer, aktivitetsområder mv.
 • For at få sikker trafikafvikling på den blinde vej, afsluttes området med en mini-rundkørsel, med en 6 meter midter-ø. Vej og minirundkørsel sørger for en let og ubesværet trafikafvikling til og fra det nye område på Bavne Ager.
 • Det nuværende stisystem bevares og bygges sammen med det nye for at bevare tilgængeligheden og gøre det let at færdes i og gennem området.Terræn, opholds- og friarealer samt beplantning

 • Området kommer til at rumme grønne områder og plads til ophold og leg. De fælles friarealer vil fremstå som græsflader evt. med enkelte større træer.
 • Lege- og motionspladsen ligger i det grønne område i den vestlige del af lokalplanområdet, trukket væk fra p-pladserne og vejen, sådan at et frit og ugenert miljø skabes adskilt fra biltrafikken. Det er desuden placeret her, tæt på børnehaven, for at gavne nærmiljøet.
 • Lokalplanen har fokus på at skabe luft og rimelig afstand til de eksisterende naboparceller på Langdraget samt børnehaven, som i mange år dagligt har haft gavn og glæde af det frie grønne område. Den nye bebyggelse er derfor så vidt muligt trukket mod øst for at skabe afstand og luft til eksisterende bebyggelse på Langdraget, ligesom det frigiver arealer til lege- og motionspladsen.


Forhold til anden planlægning
Kommuneplan 2013-25
Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde 2.B.14 boligområde Bavne Ager. Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanen.

Lokalplan 315.16 skal, efter endelig vedtagelse, erstatte en del af delområde III i gældende Lokalplan 14.10 for boligområder i Bavne Ager (øst) i Gilleleje. Det er nødvendigt for at gøre plads til adgangsvejen til Bavne Ager Nord.

Byplanvedtægt nr. 9 ophæves for den del, der er omfattet af lokalplan 315.16


Delegation af beslutningskompetence
Plan- og Miljøudvalget har i forbindelse med igangsættelse af lokalplanen på udvalgsmødet d. 24.10.2016 delegeret beslutningskompetencen for godkendelse til offentlig fremlæggelse og endelig vedtagelse, jf Byrådets beslutning den 31.08.2015.

Begrundelsen herfor er, at der er tale om en lokalplan af mindre omfang, der er i overensstemmelse med kommuneplanen, samt at Byrådet i forbindelse med salget allerede har taget stilling til områdets overordnede udvikling.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at forslag til Lokalplan 315.16 for boligområdet Bavne Ager Nord i Gilleleje godkendes til offentlig fremlæggelse og, at lokalplan 315.16 ikke skal miljøvurderes.


Lovgrundlag
Planloven, lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23.11.2015.
Miljøvurderingsloven, lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10.12.2015
Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune
Lokalplan 14.10 for 3 boligområder ved Bavne Ager (øst) i Gilleleje

Økonomi


Miljøforhold
I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer har administrationen vurderet, at lokalplanforslaget ikke skal miljøvurderes.

Miljøscreeningen er sendt i høring i perioden 14.12.2016-04.01.2016 hos relevante høringsparter. Eventuelle bemærkninger vil blive præsenteret på mødet. Afgørelsen offentliggøres på Gribskov kommunes hjemmeside samtidig med forslaget til lokalplanen.

Høring
Planforslaget skal, i henhold til § 24 i planloven, i høring i minimum 8 uger.

Bilag

Bilag 1 PMU 09.01.2017 Forslag til lokalplan 315.16 Dok.nr. 2016/27905 023

Bilag 2 PMU 09.01.2017 Miljøscreening lokalplan 315.16 Dok.nr. 2016/27905 021Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:

 1. at godkende forslag til Lokalplan 315.16 til offentlig fremlæggelse,
 2. at godkende, at planforslaget ikke skal miljøvurderes.Beslutning
1.-2. Tiltrådt
20. Forslag til Rammelokalplan for Boligområdet Helsinge Nord - igangsættelse
01.02P00 - 2016/41491

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om at igangsætte udarbejdelse af rammelokalplan for Helsinge Nord.

Udvalget behandler desuden sagen med henblik på en anbefaling til beslutning i Økonomiudvalget om finansiering af planarbejdet, herunder til indgåelse af en rådgiveraftale med arkitektkonkurrencens vinderteam EFFEKT.

Byrådet har den 12.12.2016 udpeget vinderen af arkitektkonkurrencen i Helsinge Nord på baggrund af anbefaling fra dommerkomitéen. Vinderen blev offentliggjort den 20.12.2016.

Kort om vinderprojektet som rammelokalplanen vil tage udgangspunkt i
Visionen for vinderprojektet er at skabe en bydel, hvor fællesskab, trygge rammer, det sunde liv, direkte kontakt til naturen og ikke mindst selvforsyning er primære parametre for den nye bydels identitet. Det handler om at skabe en klar identitet – men på en autentisk facon, så man ikke slår sig op på noget, andre kan gøre bedre, mere naturligt og billigere.

Forslagets helhedsplan er en organisk struktur, der dannes af boligklynger, som placeres med udgangspunkt i stedets koter og eksisterende landskabelige kvaliteter.
Imellem klyngerne udvikles et fælles landskab, der med udgangspunkt i stedets eksisterende kvaliteter er tænkt som en hybrid imellem natur og økologisk dyrkning, der består af vådområder, enge og skovområder kombineret med skovhaver, bærbuske og frugtlunde til gavn for beboerne og resten af byen. En ny broforbindelse over Helsingørvej i forlængelse af Idrætsvej skal sammen med en stiforbindelse fra broen til det nye trinbræt gøre det nye område mere vedkommende for resten af byen.

Ambitionen er, at området skal blive en del af et samlet, rekreativt netværk for hele Helsinge. Planen består af fire etaper, der er underinddelt i 25 klynger. Etapeplanen fremstår fleksibel og robust, fordi klyngernes størrelse, der varierer fra 14 til 50 boliger pr. klynge, passer godt til den forventelige udbygning af Helsinge Nord, som p.t. ligger på ca. 30 boliger om året.

Projektet er ambitiøst, og formår på en nuanceret og visionær måde at komme omkring konkurrenceprogrammets tre temaer bo, bro og bæredygtighed. I det videre arbejde skal det overvejes hvordan projektets visioner kan skaleres og bearbejdes, så det passer til stedets karakter i Helsinge Nord. I det videre arbejde med planlægningen af Helsinge Nord er der desuden mulighed for at indarbejde enkelte elementer fra de øvrige forslag i konkurrencen, der vurderes at have særlige kvaliteter.

Projektet og de øvrige projekter er beskrevet i dommerbetænkningen for konkurrencen.

Samarbejde med vinderen om udarbejdelse af rammelokalplanen
Byrådet besluttede den 20.06.2016 rammerne for afvikling af arkitektkonkurrencen, herunder at vinderen tilbydes en samarbejdsaftale om videre bearbejdning af planen frem mod et mere konkret planlægningsniveau.

Af konkurrenceprogrammet fremgår at "Det forventes, at vinderen overdrages arbejdet med at færdiggøre udviklingsplanen efter konkurrencen frem til rammeplanniveau/
lokalplanniveau for udvalgte områder." ..."Hvis der ikke indgås kontrakt med vinderen inden for to år, regnet fra datoen for offentliggørelsen af resultatet af konkurrencen, tilkommer der vinderen en kompensation på kr. 170.000 ekskl. moms. Såfremt opgaven senere overdrages vinderen, er det udbetalte kompensationsbeløb at betragte som en acontoudbetaling af rådgiverhonoraret."

Administrationen vurderer, at det vil være en stor fordel at samarbejde med konkurrencevinderen om udarbejdelse af rammelokalplanen, og at den fulde effekt af arkitektkonkurrencen i Helsinge Nord først opnås, ved at man bruger det vindende team som rådgivere i rammelokalplanen. Det handler både om signalværdi, salgsværdi og branding, og om at få løst en teknisk opgave. Vinderteamet deler desuden deres projekt og Gribskov Kommunes navn i deres netværk, både nationalt og internationalt. Det er en adgang til et branchenetværk, som kommunen ellers har meget svært ved at købe sig til, eller i det hele taget få adgang til på andre måder. Teamet leverer et stykke arbejde, som hele den branche, man senere skal bruge som aktører i byggeriet, stoler på, og som de kigger efter.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at arbejdet med rammelokalplanen igangsættes med udgangspunkt i vinderforslaget. Plan- og Miljøudvalget forelægges en nærmere gennemgang af mere konkrete principper og en nærmere tidsplan i løbet af foråret 2017, inden et forslag forelægges til politisk beslutning om offentlig fremlæggelse. Planen forventes at blive endeligt vedtaget inden udgangen af 2017.

Med henblik på effektivt at kunne arbejde videre med vinderforslaget, anbefaler administrationen desuden, at der bevilliges midler til planarbejdet, herunder til en rådgiveraftale med konkurrencevinderen.


Lovgrundlag
Planloven, lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23.11.2015.
Miljøvurderingsloven, lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10.12.2015
Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

Økonomi
I Budget 2016 blev der afsat 1,5 mio. kroner til at undersøge muligheder for alternative boformer med udgangspunkt i en arkitektkonkurrence for Helsinge Nord. Af den pulje er 1,2 mio. kroner disponeret til arkitektkonkurrencen, heraf er 1.075.000 kr anvendt til formålet. Desuden er der anvendt 60.000 kr til en bosætningsanalyse.

Administrationen anbefaler, at der indenfor puljens resterende 365.000 kr. udarbejdes rammelokalplanen, herunder indgås en rådgiveraftale med vinderteamet. Dette forudsætter, at restbeløbet overføres til 2017.

Bevilling i budget 2016 1.500.000
Disponeret til arkitektkonkurrence 1.200.000
Anvendt til arkitektkonkurrence 1.075.000
Anvendt til bosætningsanalyse 60.000
Restbeløb til overførsel 2017 365.000Høring
Planforslaget vil blive fremlagt offentligt i mindst 8 uger, jf. planlovens bestemmelser om dette.

Bilag
Konkurrencens dommerbetænkning med beskrivelse og vurdering af vinderprojektet og de øvrige tre deltagerprojekter ligger i sagen og kan ses i POLAR.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at igangsætte udarbejdelse af rammelokalplan for Helsinge Nord på baggrund af vinderforslaget fra arkitektkonkurrencen.
 2. at bevillige 365.000 kr. til udarbejdelse af rammelokalplanen, herunder til indgåelse af en rådgiveraftale med vinderteamet EFFEKT.Beslutning
1.-2. Anbefalingen tiltrådt
21. Vision for strategisk udvikling af relationerne mellem kyst og bagland frem mod 2030 - endelig vedtagelse
01.00G00 - 2016/27396

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen handler om vedtagelse af 'Vision for strategisk udvikling af relationerne mellem kyst og bagland frem mod 2030'.

Visionen er et resultat af Gribskov Kommunes deltagelse i kampagnen På forkant.

Baggrund
Byrådet traf på møde 13.04.2015 beslutning om Gribskov Kommunes deltagelse i kampagnen På forkant og godkendte samtidigt en kommunal medfinansiering på 0,250 mio. kr. til ekstern rådgiver og egenfinansiering på 0,250 mio. kr. i form af arbejdstid fra administrationens side.

Kampagnen På forkant er et partnerskab mellem Realdania, KL og Erhvervs- og Vækstministeriet (Erhvervsstyrelsen) med fokus på at hjælpe kommunerne uden for de store byer (landdistriktskommuner) med at sætte gang i en positiv tilpasning, omstilling og udvikling.


Gribskov Kommunes projekt er støttet af partnerskabet med 0,5 mio. kr.

Projektet er gennemført i et samarbejde med rådgiverteamet SLA og Smith Innovation.

Formål og indhold
Arbejdet med visionen tager sit afsæt i Udviklingsstrategi 2016's tema om Vækst med Kvalitet, der påpeger at kommunens udvikling blandt andet skal bygge på kommunens stedbundne værdier og potentialer.

Med visionen er der skabt en strategisk tilgang til at arbejde med Gribskov Kommunes stedbundne værdier og potentialer, set i lyset af Udviklingsstrategi 2016 og andre gældende planer og strategier, og med inputs fra en mindre gruppe nøgleaktører. Formålet er at gøre kommunen mere attraktiv i relation til bosætning, erhverv og turisme.

I visionen identificeres en række stedbundne værdier, som kendetegner kommunen både fysisk og menneskeligt. Det er værdier, der er noget helt særligt for Gribskov, og som er knyttet til de historiske, sociale og miljømæssige forhold i Gribskov Kommune.

Ud fra disse værdier udledes fire dogmer. Dogmerne viser retningen for, hvordan Gribskov Kommune, borgere, ildsjæle, aktører, lokalforeninger og virksomheder i samskabelse kan udfolde de stedbundne værdier og samtidig skabe bedre relationer mellem kysten og baglandet, de bagvedliggende landskaber, landbrug og mindre bysamfund i Gribskov Kommune.

Endelig udpeger visionen fire landskabsstrøg: 1) Tisvilde til Arresø, 2) Heatherhill og Rågeleje, 3) Gilleleje til Søborg Sø, og 4) Esrum Kanal og Munkerup som områder, der rummer store landskabelige, kulturelle og historiske værdier, der kan udvikles til at skabe sammenhæng mellem kyst og bagland.

Udvikling i landskabsstrøgene er en mulighed for at skabe noget nyt sammen - baseret på frivillighed. Visionen giver eksempler på, hvordan samskabelse kan medvirke til at styrke kommunens stedbundne værdier, hvordan der kan skabes bedre fysisk tilgængelighed, forbindelser og støttepunkter, som kan udbrede og skabe stolthed om de gode fortællinger, og hvordan samskabelse kan styrke naturen og den biologiske mangfoldighed.

Visionen skal desuden ses som et bindeled mellem kommunens strategier og planer og kommuneplanen, hvor de fire landskabsstrøg vil indgå i den kommende kommuneplanrevision.

Afslutning af projektet og den videre proces
Rådgiverteamet SLA og Smith Innovation afsluttede deres arbejde med visionen i december 2016. Resultatet foreligger som en egentlig rapport, som kan ses på sagen, og en pixiudgave, der er vedhæftet som bilag til denne dagsorden.

Med visionen er der taget et første skridt i en længere proces, med at realisere Byrådets ambitioner i Udviklingsstrategi 2016. Visionen lægger op til dialog og en inspiration til, hvordan man i samskabelse kan udnytte iboende konkurrencefordele og det vækstpotentiale, som kysten og baglandet har.

Efter vedtagelse af visionen vil den fungere som et værktøj til og styrkelse af samskabelse til fælles gavn for borgere, ildsjæle, aktører, lokalforeninger og virksomheder, der sammen og med kommunen, eller hver for sig, ønsker at udvikle og skabe vækst.


Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at visionen vedtages.


Lovgrundlag
Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11 2015
Lov om erhvervsfremme kapitel 5 og 6, § 12, lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16/12 2010


Økonomi


Bilag
Bilag PMU 09.01.2017 Landskabsstrøgene kobler kysten og baglandet - invitation til at skabe sammen (Pixi udgave af visionen) Dok. nr. 2016/27396 002

Det fulde dokument ligger i sagen (Dok. nr. 2016/27396 001) og kan ses i POLAR.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at vedtage visionen.Beslutning

 1. Anbefalingen tiltrådt28. Kirkestræde 5 - beslutning om partshøring
021301 - 2015/39859

Sagsfremstilling
Introduktion
Plan- og Miljøudvalget får sagen til beslutning.

Ved udarbejdelsen af byggetilladelse vedr. ejendommen Kirkestræde 5 i Gl. Annisse vurderede administrationen, at ansøgningen var i overensstemmelse med lokalplanen og ligger inden for det, man må forvente for området.
På den baggrund blev der ikke gennemført hverken naboorientering efter planloven eller partshøring efter forvaltningsloven.

På baggrund af interesse og utilfredshed fra naboer til Kirkestræde 5 foreslås det, at byggesagen sendes i partshøring til de nærmeste naboer. Samtidig foreslås det, at der indføres et midlertidig stop for byggeriet mens sagen er i partshøring og indtil, der træffes en ny afgørelse i forlængelse af partshøringen.

Baggrund og Sagens forhold
Gribskov Kommune har givet byggetilladelse den 22.03.2016 + tillæg af 29.03.2016 til nybygning på Kirkestræde 5 i Gl. Annisse. Ejendommen er beliggende i Gl. Annisse og er omfattet af bevarende lokalplan 69.99.


Vurdering vedr. høring om bygningens omfang og placering
Administrationen vurderede ved udarbejdelsen af byggetilladelsen, at ansøgningen overholdt lokalplanens bestemmelser, bl.a. maksimal højde 7,5 m, taghældning 50 grader og 25 bebyggelsesprocent.

Lokalplanen indeholder ikke bestemmelser om afstand til skel. Byggeriet opfylder de almindelige krav i bygningsreglementet, som er 2,5 meter for denne type byggeri.

Gribskov Kommune har vurderet, at byggeriet ligger inden for det, man må forvente for området. På den baggrund har administrationen vurderet, at der ikke var krav om partshøring.

Ejendommen har skrånende terræn, og derfor er der, efter sædvanlig praksis, blevet fastlagt et niveauplan.

Administrationens skøn i forhold til lokalplanens bestemmelser om ydre fremtræden:
Gribskov Kommune inddrog lokalplanen ved udarbejdelsen af byggetilladelsen. Kommunen vurderede, at byggeriet var i overensstemmelse med lokalplanen.

I forbindelse med de seneste forespørgsler har administrationen sendt følgende supplerende bemærkninger til naboer og Annisse Lokalråd. Gribskov oplyser følgende i forhold til vurdering af, om byggeriet er inden for lokalplanen:

"Lokalplanen siger:
Formål: "...At ny bebyggelse placeres, udformes og får en ydre fremtræden, som er forenelig med bebyggelsen i det eksisterende landsbymiljø...."

Citater fra lokalplanen om ydre fremtræden: (Dele af bestemmelser)

 • 8.5. "Bygninger til beboelse skal opføres murede med pudset eller filset overflade. Facader skal fremstå overfladebehandlet (Kalkes eller males) i farverne hvid eller gule jordfarver. Overfladen skal være mat.
 • 8.6: Tagmateriale skal bestå af strå eller røde vingeteglsten, grå eller sort tagpap"
 • 8.7 : "Ny bebyggelse skal hovedsagligt udformes i overensstemmelse med den stedlige byggetradition".


Facade bliver muret, pudset og hvidmalet i overensstemmelse med lokalplanen.
De har oprindelig søgt om stråtag, saferead. Administrationen vurderede, at det var i overensstemmelse med lokalplanen. Efterfølgende har bygherre oplyst, at det er vanskeligt at skaffe. Kommunen er ikke blevet oplyst om den endelige beslutning om tagmateriel. Den vil vi tage stilling til i forhold til lokalplan.
Bygningens udformning er traditionel. Vinduerne er større end i typiske tilsvarende ældre byggerier. Vi har vurderet, at det er foreneligt med det eksisterende landsbymiljø, og ikke i modstrid med den stedlige byggetradition."

Byggetilladelse efterfølgende sendt til naboer og Annisse lokalråd
I forbindelse med de seneste forespørgsler har administrationen sendt byggetilladelse og supplerende bemærkninger til naboer og Annisse Lokalråd. Den umiddelbare konsekvens heraf er, at de får 4 uger til at påklage afgørelsen om, at vi i forbindelse med byggesagen har vurderet, at det ikke var nødvendigt at gennemføre hverken partshøring eller naboorientering.

Vurdering og Anbefaling
Nabo mod syd og øst har fremsendt kommentarer til kommunen vedrørende byggetilladelsen. Det fremgår heraf, at begge naboer mener, at de er part i sagen.
På den baggrund foreslås det, at materialet sendes i partshøring til disse og til kirken, som er nabo mod nord. Det betyder, at de får mulighed for at udtale sig. På baggrund af partshøringen vil kommunen træffe beslutning om byggetilladelse.

Det foreslås, at naboerne får en frist på 1 uge til at udtale sig. Det vurderes at være en rimelig frist, da de tidligere har modtaget materialet og har haft lejlighed til at sætte sig ind i det.

Det foreslås, at bygherre pålægges at stoppe byggeri, mens sagen er i partshøring og indtil, der træffes en ny afgørelse i forlængelse af partshøringen af naboerne.

På tilsvarende vis skal bygherre have lejlighed til at udtale sig inden den nugældende byggetilladelse kan tilbagekaldes. Dette beror på, at en tilbagekaldelse er en afgørelse til ugunst for bygherre. Tilbagekaldelsen vil derfor tidligst kunne tillægges retsvirkning på et tidspunkt, hvor bygherre har haft lejlighed til at udtale sig, jf. forvaltningsloven § 19, stk. 1.

Det foreslås, at sagen forelægges udvalget til beslutning, når partshøringen er gennemført.


Lovgrundlag

 • Lov om planlægning, LBK nr. 1529 af 23.11.2015
 • Byggeloven, LBK nr. 1178 af 23.9.2016
 • Forvaltningsloven, LBK nr. 433 af 22.4.2014Økonomi
En kortere forsinkelse af projektet vurderes ikke at udgøre et væsentligt tab for bygherre. Hvis bygherre kræver erstatning og kan påvise et tab, vil kommunen være erstatningsansvarlig.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at

 1. Byggeansøgning og allerede udstedte byggetilladelse sendes i partshøring til nærmeste naboer.
 2. Bygherre pålægges at stoppe byggeri til partshøring er gennemført, og der er truffet ny beslutning om byggetilladelse.
 3. Byggetilladelsen forelægges Plan- og Miljøudvalget til beslutningBeslutning

 1. Tiltrådt, idet sagen sendes i høring i 14 dage
 2. Tiltrådt
 3. Tiltrådt
 4. Lokalrådet og grundejerforening høres ligeledes i 14 dage
Efterretningssager

22. Jord: Udkast til Region Hovedstadens indsats på jordforureningsområdet, i 2017 - i høring
09.08G00 - 2016/38808

Sagsfremstilling
Introduktion
Plan- og Miljøudvalget får sagen til orientering.

Udvalget har mulighed for at kommentere eller supplere Regionsrådets udkast til regionens planlagte offentlige undersøgelses- og afværgeindsats på jordforureningsområdet for 2017 og nærmeste år.

Sagens baggrund
Regionsrådet har 15.11.2016 tiltrådt Region Hovedstadens udkast til, oversigt over regionens planlagte offentlige undersøgelses- og afværgeindsats på jordforureningsområdet for 2017 og nærmeste år (se bilag).

Det annonceres herefter i offentlig høring på Region Hovedstadens hjemmeside. Denne offentliggørelse er lovpligtig. Høringsperioden løber frem til 28.01.2017.

Region Hovedstaden, der fremover skal sammenholde datagrundlag for de ca. 4.500 forureninger, der er kortlagt på videns niveau 2, prioriterer derfra disse til nærmere undersøgelser ud fra en grundvands- eller indeklimarisiko. De fremlagte oversigter er ikke præcist tidsmæssigt fastsatte, og de udpegede lokaliteter kan kan blive justeret løbende, hvis der fremkommer viden om flere forureninger.

Oversigten rummer fortegnelser over:

 • A: Afgrænsende undersøgelser
 • B: Oprensninger, hvis ovenstående viser, at der er behov herfor
 • C: Grunde med igangværende drift af tekniske oprensningsanlæg
 • D: Grunde med overvågning af forureningen, pr. 01.01.2017.


Af interesse for Gribskov Kommune, kan det fremhæves, at igangværende undersøgelser på Bymosevej 1-3, og på Bymosevej 14, begge i Helsinge, forventes at fortsætte (oversigt A). Begge ejendomme er ligeledes fastholdt på oversigt B. Gillelejevej 28b er stadig på bilag C og D, idet en passiv ventilationsløsning fastholdes, og følges løbende.

Anbefaling
Administrationen vurderer, at der ikke er nye forhold af relevans for Gribskov Kommune, der giver anledning til bemærkninger til prioriteringen, og anbefaler derfor Plan- og Miljøudvalget, at tage sagen til efterretning.


Lovgrundlag
§18 i lov om forurenet jord, herunder Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 925 af 19. september 2000.
Økonomi
Ingen for Gribskov Kommune. Region hovedstaden forventer at der i 2017 afsættes ca. 143 mio. kr. til indsatsen på jordforureningsområdet, heraf ca. 100 mio. kr. til afgrænsende undersøgelser og oprensninger.

Miljøforhold
Prioriteringen sker primært ud fra grundvandssikring med fokus på drikkevandsinteresser. Derudover tages der hensyn til indeklimasikring af eksisterende beboelser, i det omfang der er konkret viden om problemer vedr. disse forhold. Øvrige miljø- og naturhensyn indgår endnu ikke i prioriteringen.

Bilag
PMU 09-01-2017 Oversigt over den forventede offentlige indsats (udkast) Dok. nr:
2016/38808 003


Administrationens indstilling
Administration indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning

 1. Taget til efterretning23. Søborg Sø
01.00G00 - 2012/64420

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget får sagen til efterretning.

På økonomiudvalgets møde d. 05.12.2016 blev der efterspurgt en status for Søborg Sø i lyset af, at søen er optaget i regeringsgrundlaget. Der blev desuden spurgt til Fredbogård Fondens jorder.

Byrådet har på møde d. 28.04.2014 besluttet Gribskov Kommunes fortsatte opbakning til arbejdet med naturgenopretning af Søborg Sø.

Baggrund.
Landvindingslaget for Søborg Sø startede for 4 år siden dialog med Gribskov Kommune, for at få afklaret forholdene for lodsejerne. Særligt med afsæt i Gribskov Kommunes strategiplan, der omtalte naturgenopretning på Søborg Sø.
Bestyrelsen fik sammen med Gribskov Kommune kontakt til Aage W. Jensens Naturfond. Naturfonden har finansieret en del indledende undersøgelser og senest en jordbrugsmæssig forundersøgelse, der skulle afklare lodsejernes holdning til projektet.
Rapporten foreligger nu og viser, at langt den overvejende del af lodsejerne er positive.
Landvindingslagets bestyrelse var således klar til at gå videre med at finde fond/donor til projektet.
Man kan se nærmere på Landvindinglagets hjemmeside: www.sborgs.dk.Regeringsgrundlag
Senest er Søborg Sø medtaget i regeringsgrundlaget med teksten; "Søborg Sø, som tidligere var Nordsjællands fjerde største sø, blev tørlagt i 1870’erne. Det er regeringens ambition på frivillig basis at søge at genoprette søen. Naturgenopretningsprojektet vil have flere positive natur-, miljø- og klimaeffekter: Dels rekreative og naturmæssige værdier blandt andet som fugleområde og dels reduktion i udledningen af drivhusgasser og udvaskningen af kvælstof."

Projektet fortsætter således i statslig regi. Formentlig placeres projektet hos Naturstyrelsen Nordsjælland, der kan forventes at igangsætte projektet ved etablering af en styregruppe, hvor kommunen også deltager. Finansiering af projektet er der endnu ikke klarhed over, men vil sandsynligvis ske gennem fonde, som f.eks Danmarks Naturfond eller gennem Miljø- og Fødevareministeriet.

Fredbogård Fonden
Fredbogård Fondens arealer bliver ikke påvirket af projektet, fonden ejer ikke jord ude på søen.


Lovgrundlag


Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning

 1. Tages til efterretning24. Musik i Lejet. Evaluering af 2016 og anbefaling af rammer for 2017
05.14G00 - 2016/26137

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg får sagen til orientering.

Sagen er senest behandlet på Byrådets møde 12.12.2016. Byrådet besluttede at orientere Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg om dets beslutning.

Nedenstående oprindelige sagsfremstilling forelægges uændret.

Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen handler om de fremadrettede rammer for musikfestival Musik i Lejet.

Baggrund
Musik i Lejet er en musikfestival i Tisvildeleje, som har vokset sig til en stor succes, som tiltrækker mange gæster.

Sagen kommer på dagsorden, fordi administrationen har brug for en politisk beslutning, om Gribskov Kommune skal understøtte planlægning og afvikling af de kommende års arrangementer i samme størrelsesorden som i 2016 eller om der skal justeres rammerne for størrelsen af arrangementet.

Sagens forhold
Om Musik i Lejet
Musik i Lejet er en musikfestival i Tisvildeleje. Festivalen er blevet en landskendt musikfestival, som tiltrækker rigtig mange gæster.

Festivalen løber af stabelen fra torsdag til lørdag i uge 29 og foregår på den store parkeringsplads i Tisvildeleje, som Kommunen lejer af Naturstyrelsen.

Om planlægningsprocessen 2016
I forhold til planlægning af årets festival har administrationen afholdt en række møder med Musik i Lejet for at sikre en så smidig og god planlægningsproces som muligt.

I planlægningsprocessen har der også været afholdt fælles møder med arrangørerne, politiet, Naturstyrelsen og kommunen. Dette bl.a. for at imødekomme ønsker om at mindske tung trafik igennem Tisvilde Hovedgade under opbygning og nedtagning af festivalpladsen. Der blev derfor givet særlig tilladelse fra Naturstyrelsen til, at udvalgte transporter kunne foregå igennem skoven i stedet for igennem Hovedgaden.

Under arrangementet i år blev der desuden lavet forsøg med delvis afspærring af Tisvilde Hovedgade og indsætning af shuttelbusser, betalt af Musik i Lejet.

Evaluering
Hvert år foretager Musik i Lejet og Gribskov Kommune en evaluering af sommerens arrangement med henblik på hele tiden at optimere og justere planlægning og afvikling af det kommende års arrangement.

I år har administrationen udvidet evalueringsprocessen. Udover at evaluere med arrangørerne, har der været afholdt møder med en række lokale interessenter:

Tisvilde Lokalråd
Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn
Tisvilde Erhvervsforening
Forpagter af iskiosken på den store parkeringsplads i Tisvildeleje (telefonmøde)
Naboer til den midlertidige campingplads på idrætsarealet ved Idrætshuset i Tisvilde

Elementer i evalueringer med lokale interessenter
Generelt.
Generelt er der stor opbakning til arrangementet fra de lokale interessenter og enighed om, at det er godt for Tisvilde og Gribskov Kommune.

Der er også enighed om, at arrangementet nu har en størrelse, som er det absolut størst mulige. Nogen mener også, at arrangementet er blev for stort.


Politi og beredskab roser arrangementet. Sikkerhed og logistik håndteres meget professionelt af arrangørerne.

Hos nogen af parterne er der en bekymring for, at Tisvilde mister sin tiltrækningskraft på turister og sommerhusejere, hvis der hen over sommeren, og specielt i uge 29, er så massivt med arrangementer og tiltag i byen.

Nogle butikker melder, at de har meget få kunder under Musik i Lejet.
Andre butikker, restauranter og hoteller melder, at deres omsætning under arrangementet er det største hele året.

Afspærring af den store parkeringsplads
Flere nævner, at perioden hvor den store parkeringsplads i Tisvildeleje er lukket for almindelig parkering er meget lang. Det tager en lille uge at bygge festivalpladsen op og igen en lille uge at tage den ned, så parkeringspladsen er samlet set afspærret i næsten 3 uger. Det er et problem for mennesker, som gerne vil køre til stranden i bil - typisk ældre og børnefamilier/turister. Det er ligeledes noget, som har negativ betydning for iskioskens omsætning i opsætnings- og nedtagningsperioden.

Der er således et ønske fra mange parter om, at perioden for lukning af hele parkeringspladsen afkortes, så der i dele af opsætnings- og nedtagningsperioden er et antal parkeringspladser til rådighed for bade- og strandgæster.

Der er brug for at undersøge, om den komplicerede logistik omkring opbygning og nedtagning af festivalpladsen kan ændres, således at der friholdes et antal p-pladser i flere dage under opbygning og nedtagning end det har været tilfældet i 2016.

Affald og oprydning
Generelt positive tilbagemeldinger på arrangørernes håndtering af affaldshåndtering og oprydning før, under og efter festivalen. Der er modtaget enkelte klager i forbindelse med affald mv. på stranden og i naturen. Disse arealer er ejet af Naturstyrelsen.

Der er et ønske om, at kommunen gør en øget indsats i forhold til affaldshåndtering i Tisvilde under festivalen. Musik i Lejet gør en stor indsats på festivalpladsen og i Hovedgaden, men der er behov for ekstra tiltag i Tisvilde By.

Afspærring af Tisvilde Hovedgade
Der er positive tilbagemeldinger på forsøget med afspærring af Hovedgaden. Det skabte ro i gaden og minimerede trafikgener kraftigt. Derudover blev der skabt en hyggelig stemning i Hovedgaden, og restauranterne der satte borde ud på gaden, hvilket skabte en fin stemning.
Der er kommet et forslag om, at afspærring med fordel kan ske før Vængevej på Hovedgaden.

Det var frivillige fra Musik i Lejet, som stod for at guide folk ved afspærringen. Flere har bemærket, at det bør være en instans med myndighed, som står for den opgave.

Der er behov for at sætte yderligere ind i forhold til skiltning, så det er helt tydeligt, at Hovedgaden er lukket, og at der henvises til alternative p-pladser (ved Godhavn).

Lydniveau
Nogle borgere har været generet af musikken og lydniveauet indtil kl. 5 om morgenen. Vindretningen er afgørende for, hvem der generes af dette. Det er foreslået, at lydniveauet de sidste timer nedsættes.

Kørsel gennem skoven med aftalt tung trafik
Tiltaget var sat i værk for at minimere gener med tunge trafik igennem Hovedgaden. Tiltaget fungerede overordnet set godt, men nogen tilkendegiver, at de ikke ønsker trafik igennem skoven.

Midlertidig campingplads på Idrætsarealet ved Idrætshuset
Dette element er blevet evalueret særskilt på møde mellem Musik i Lejet, naboer til campingpladsen og kommunens administration.

Naboerne havde været meget bekymrede for tiltaget, og ønsker fortsat, at der findes en anden placering til den midlertidige campingplads i forbindelse med Musik i Lejet. Der stilles spørgsmål ved, om etablering af campingpladsen på stedet opfylder gældende campingreglement. Administrationen undersøgte det i 2016 men vil undersøge sagen igen.

Den fælles evaluering var overordnet positiv med god drøftelse af de udfordringer, der har været. Der er nogle opmærksomhedspunkter, som arrangørerne vil være opmærksomme på til næste år. Tisvilde Idrætsforening havde påtaget sig en stor opgave med at være ansvarlig på campingpladsen, og det fungerede rigtig fint. Det letter bl.a. dialogen med naboerne, at det er lokale folk, som er på pladsen. Naboerne gav udtryk for, at hvis der skal være campingplads på området i 2017, vil man være tryg ved, at det er Idrætsforeningen, som står for vagtordningen på pladsen.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at musikfestivalen Musik i Lejet er et stort attraktiv for Tisvildeleje og Gribskov Kommune. Begivenheden falder fint i tråd med kommunens Turismestrategi, og understøtter Byrådets ønske om vækst og bosætning.

Administrationen har samtidig forståelse for, at et så stort arrangement uundgåeligt vil medføre gener for byens borgere og turister, som ikke deltager i festivalen. Derfor arbejder kommunen tæt sammen med arrangørerne for, sammen med dem, at mindske generne så meget som muligt. Det er administrationens opfattelse, at arrangørerne gør en stor indsats for at løbende at justere og optimere elementer i festivalen. Dette arbejde skal naturligvis fortsætte.

Det er imidlertid administrationens vurdering, at det er nødvendigt, at der skabes klarhed over, hvilke rammer arrangørerne kan forvente, så der ikke hvert år er usikkerhed omkring eksempelvis størrelsen af det areal, som stilles til rådighed.

Der er behov for, at Byrådet kommer med en tilkendegivelse om dette spørgsmål.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at Byrådet bakker op om Musik i Lejet i den form og den størrelse, som arrangementet har nu.

Administrationen vil fortsætte det tætte samarbejde med arrangørerne for at minimere gener så meget som muligt.


Lovgrundlag
Økonomi
Hvis kommunen skal gøre mere, end kommunen har gjort i 2016, kan det medføre ydede udgifter for kommunen.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg:

 1. at tage orienteringen til efterretningUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

 1. at beslutte om Gribskov Kommune fremadrettet skal understøtte planlægning og afvikling af Musik i Lejet i den form og den størrelse som festivalen havde i 2016.Erhvervs- og Turismeudvalgets beslutning den 28-11-2016:

 1. Anbefalet med den tilføjelse, at udvalget anbefaler at beslutte, at der arbejdes med en rullende 3-årig tilladelse, herunder i forhold til alkoholbevilling


Fraværende: Thomas Elletoft, Lone Birgit Halskov Møller, Anders Gerner Frost


Økonomiudvalgets beslutning den 05-12-2016:

 1. Anbefalet, at Gribskov Kommune fremadrettet skal understøtte planlægning og afvikling af Musik i Lejet i den form og den størrelse som festivalen havde i 2016 med den tilføjelse, at der arbejdes med en rullende 3-årig tilladelse, herunder i forhold til alkoholbevilling


Besluttet at sende sagen til orientering i Teknisk Udvalg og Plan- og Miljøudvalget.

Byrådets beslutning den 12-12-2016:
1. Tiltrådt økonomiudvalgets anbefalinger.

Fraværende: Nick MadsenBeslutning

 1. Taget til efterretning25. Evaluering af midlertidige arangementer og events i 2016
05.14G00 - 2016/26137

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget, Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet får sagen til orientering.

Sagen er senest behandlet på Økonomiudvalgets møde 05.12.2016. Udvalgte besluttede at sende sagen til orientering i Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg og videre herfra til Økonomiudvalget og Byrådet.

Nedenstående oprindelige sagsfremstilling forelægges uændret.

Kultur- og Idrætsudvalget, Erhvervs- og Turismeudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet
får sagen til orientering.

Introduktion.
Formålet med sagen er, at give fagudvalgene og Byrådet en orientering om evaluering af sommerens større arrangementer.

Baggrund.
Der afholdes et meget stort antal events, festivaler og arrangementer i Gribskov Kommune hen over sommeren. I 2016 har der været en stigning på 29%, i antallet af midlertidige arrangementer i forhold til 2015.

I 2015 blev der behandlet 126 arrangementtilladelser, her af 24 motionsløb på vejene.
I 2016 er der i årets første 8 måneder behandlet i alt 108 arrangementtilladelser, her af 29 motionsløb på vejene.

Sagens forhold.
Efter sommerens arrangementer har administrationen afholdt et antal evalueringsmøder, med arrangører af største event's og lokale foreninger i Gilleleje, Helsinge og Tisvilde.
De allerfleste arrangementer er forløbet helt uden problemer til stor tilfredshed for arrangørerne og de mange deltagere. Fælles for de tre byer er, at de alle ønsker at vedligeholde og udvikle de tre byers særlige miljø.


Gilleleje
Gilleleje Handel- og Turistforening oplyser at der har været mange gæster ved sommerens arrangementer, som været meget posetive og flere har vist interesse i at bosætte sig i kommunen. Turisteren har været tiltrukket af atmosfæren og de mange events. Den store indsats fra foreningens tovholder har været afgørende for udviklingen.

Den positiv stemning i løbet af sommeren, har tiltrukket flere frivillige og Gilleleje Handel- og Turistforening arbejder på at skabe et øget samarbejde med Havnen og byens foreninger som helhed. Alle aktivisterne i byen er blevet samlet på én kalender der bliver delt ud og kan læses på Gilleleje Handel- og Turistforenings hjemmeside.

Det er organiseringen og samarbejdet, mere end de fysiske rammer, som har været afgørende for at arrangementer er blevet til noget. I 2016 har der, ud over de sædvanlige, også været nye event's, som f. eks. opera på havnen. Gilleleje Handel- og Turistforening arbejder for, at Gilleleje festivalen kommer til at omfatte en større del af byen.

Erhvervsforeninger fra Dragør og Allerød, samt Helsingør og Tingryd kommune i Sverige, har kontakt Gilleleje Handel- og Turistforening, for at få konkret inspiration til midlertidige aktiviteter.

Generelt opleves rengøringen som forbedret. I sommerperioden efterlyses der placering af større skraldespande på torvet, som kan rumme de støre mængder affald, som generes som følge af de mange besøgende.

Helsinge
Helsinge Byfest tiltrak mange mennesker, men indtægterne var desværre ikke stor nok til at det løber rundt. Byfesten koncentrerede sig mest på markedspladsen og Helsinge Gadekærforening arbejder for, at byfesten kommer til at brede sig mere ind på gågadeområdet.

Kulturnatten tiltrak mange mennesker til byen og de åbne butikker. Torsdagskoncerterne var et stort tilløbsstykke og overdækning af torvet med markiserne fungere rigtig godt. De bruges også til at overdække torvet ved børneloppemarkedsdagene. Et flertal af de handlede fortrækker, at loppemarkedet igen placeres på markedspladsen og er med til at bringe liv til gågadeområdet.

Som følger af, at udgiften til ny julebelysning er blevet opprioriteret, er nogle event's desværre udgået, men Helsinge Gadekærforeningen er meget optaget af, at arrangere flere event's i det kommende år.

Tisvilde
Der er har været afholdt arrangementer, som Kildemarked, Tisvildeleje går i Fisk, Loppemarked, Torvedage, Kulturtoget, Kunst festival og Musik i Lejet.
De nye torvedage på Birkepladsen er blevet taget godt imod.

Holdningen til typen og omfanget af arrangementer i byen er forskellig i følge Tisvilde Lokalråd og Område Grundejerforeningen for Tisvilde. Fastboende vil gerne have at der er aktivitet og landliggere vil gerne have fred og ro.

Landliggerne mener at størrelsen på festivalen Musik i Lejet har nået et punkt, hvor arrangementet er for dominerer og har brudt den samlede balance af events i Tisvilde.
Lokalrådet oplyser at handlen i festivalperioden er med til at sikre at butikkerne i Tisvilde og Vejby kan overleve om vinteren. Lokalrådet ønsker at aktiviteterne i Tisvilde tiltrække flere fastboene og at arrangementer styrker Tisvilde som helhed.
Tisvilde Lokalråd og Område Grundejerforeningen for Tisvilde vil kontakte Tisvilde Erhvervsforeningen, for sammen skrive et oplæg til hvilken typer aktiviteter der kan foregå i Tisvilde.

Affaldshåndtering i løbet af sommeren har ikke været tilstrækkelig. Skraldespande bliver tømt for sjældent,.er for små og kan ikke rumme pitza bakker. Affaldshåndteringen i byen fungerede under festivallen, på grund af en særlige indsats fra de frivillige. Desværre efterlod festivalgæsteren en del affald på standen og Natrurstyrelsens arealer.

Nærmere evaluering af Musik i Lejet, bliver behandlet under andet dagsordenspunkt.

Administrationens opsamling og vurdering.
Administrationens overordnede vurdering af sommerens arrangementer er, at de i alt væsentligt er forløbet tilfredsstillende.
De mange motions- og cykelløb har forløbet problemløst. Behandlingen ved vejmyndighed og politi har i nogle sager været presset, på grund af at det fremsendte ansøgnings materiale har været manglefulgt.

Administrationen vurderer at antallet af arrangementer og events i kommunen, afhænger af et godt lokalt samarbejde.
Det er fortsat vigtigt med den tætte dialog mellem arrangør og kommune, i forhold til de mange praktiske spørgsmål og behov undervejs i planlægning af arrangementerne.


Kommunens organisering fungere fint med det tværfaglig opgavefælleskab som arbejder for flere event's i kommunen. Eventgruppen vejleder arrangører, behandler arrangementtilladelser og er med til at sikre sammenhæng, mellem center for Teknik og Miljø, Kultur, center for Fritid og Turisme, samt center for Bolig, Byg og Erhverv, i forhold til udfoldelse af kommunes Turismestrategi .

Forbedringstiltag
Administrationen har med baggrund i evalueringen besluttet følgende:

 • At der fortsat stilles en kommunal kontaktperson til rådighed ved event's og større arrangementer. En kontaktperson, som kan være indgangen til kommunen for ansøgeren/aktøren - og som kender den interne organisering og dermed vil være i stand til at henvise til de korrekte medarbejdere i de forskellige sammenhænge.
 • At informationen på hjemmesiden bliver forbedret, således at nye arrangører kan få et større overblik over de praktiske elementer.
 • At der udarbejdes generelle rammer for events, som kan oplyse arrangører om hvor forskellige event kan arrangeres i Kommunen.
 • At der udarbejdes et 'eventårshjul', som kan sikre overblikket over event's lokalt, event's i kommunen og som hjælp for arrangører ved planlægningen af større event's.

Evalueringer peger på, at der bør arbejdes videre med at afsætte en pulje/økonomi til ekstra renholdelse og affaldshåndtering, som følge af mange besøgende i sommerperioden i Gilleleje og Tisvilde. Administrationen vil arbejde videre med emnet.


Lovgrundlag


Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget, Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at tage orienteringen til efterretningUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Erhvervs- og Turismeudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at tage orienteringen til efterretningErhvervs- og Turimeudvalgets beslutning den 28-11-2016:

 1. Taget til efterretning


Fraværende: Thomas Elletoft, Lone Birgit Halskov Møller, Anders Gerner Frost


Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning 22-11-2016:

 1. Taget til efterretning.


Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen

Økonomiudvalgets beslutning 05-12-2016:

 1. Besluttet at sende sagen til orientering i Teknisk Udvalg og Plan- og Miljøudvalget. Sagen genoptages til behandling i Økonomiudvalget efter behandling i Teknisk Udvalg og Plan- og Miljøudvalget.Beslutning

 1. Taget til efterretning
Sager behandlet på lukket møde:
26 Salg af ejendom


27 Omdannelse af en del af Helsinge bymidte


Mødet startet:
04:25 PM

Mødet hævet:
08:00 PM