Økonomiudvalget

Publiceret 15-05-2017

Mandag den 15-05-2017 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
70 Madservice - indførelse af fritvalgsbevisordning
71 Boligstrategisk handleplan - velfærdsboliger i Gribskov Kommune
72 Anlægsmidler på Idrætsrområdet i 2017
73 Nordsjælland Håndbold - kapitaltilførsel
74 Gribvand - Ordinær generalforsamling 2017
75 Ny vej, Græsted-Gilleleje - afgørelse om VVM-pligt
76 Natura 2000-handleplaner
77 Miljøgodkendelse - Wewers Betonproduktion Mårum A/S - øget produktion
78 Helhedsplan for Græsted eventplads og stationsområde - godkendelse
79 Forslag til Kommuneplantillæg nr 11 for boligområde i Vejby Nordvest -
godkendelse til offentlig fremlæggelse
80 Forslag til Lokalplan 555.08 for et boligområde i Vejby Nordvest -

godkendelse til offentlig fremlæggelse
81 Kommuneplan 2017-29 - godkendelse af principper og procesplan
82 Forslag til Fingerplan 2017 - godkendelse af høringssvar
83 Økonomiudvalget som fagudvalg, 2. Budgetopfølgning 2017
84 2. Budgetopfølgning 2017
85 Delberetning nr. 19 for regnskabsåret 2016
86 Mellemfinansiering - LAG/FLAG
87 Naturlegeplads i Tisvilde - mellemfinansiering af LAG-projektet
88 Nedrivning af ejendom - Kastanie Alle 7, Gilleleje
89 Kommunal og regional valget 2017: Oplysning og kampagner i forbindelse

med Kommunalvalget 2017
90 Forretningsorden for Gribskov Kommunes Byråd - spørgetid
91 Det gamle posthus på Gilleleje Stationsvej 6 i Gilleleje
92 Krydset Kildevej - Askemosevej
93 Henvendelse til ministrene vedrørende sygehuskøkken
94 Forslag om oprettelse af et § 17 stykke 4 udvalg
106 Græsted Veterantræfforening - ansøgning om bankgaranti


Efterretningssager
95 Decisionsskrivelse for 2015
96 Udbudsplan 2017/2018
97 Frederiksborg Brand og Redning - Årsregnskab 2016
98 Borgerrådgiverens årsberetning 2016

Lukkede
99 Madservice
100 Tildeling af kontrakt for bekæmpelse af rotter i kloakken
101 Forberedelse af salg af ejendom
102 Forberedelse af salg af ejendom
103 Salg af ejendom
104 Risikostyring - Forsikringsudbud 2016
105 Gribskov Kommunes generelle beredskabsplan


Medlemmer:

Kim Valentin Birgit Roswall
Nick Madsen Morten Ulrik Jørgensen
Jonna Hildur Præst Susan Kjeldgaard
Bo Jul Nielsen Jesper Hagen Behrensdorff
Anders Gerner Frost  
   

Godkendelse af dagsorden:
Dagsordenspunkt 105 om Gribskov Kommunes generelle beredskabsplan behandles som det første punkt på dagsorden.
Anbefaling fra Plan- og Miljøudvalget i sagen om høringssvar til Fingerplan 2017 (dagsordenspunkt 82) forelægges for Økonomiudvalget i forbindelse med behandling af punktet.
Dagsordenpunkt 106 om Græsted Veretantræfforening - ansøgning om bankgaranti optages på dagsorden.
Dagsordenspunkt 91 om Det gamle posthus på Gilleleje Stationsvej 6 i Gilleleje tages af dagsorden. Sagen kommer på, når afdækning af forholdene omkring det gamle posthus er afsluttet.
For: V, O, C (5)
Imod: A, G, Å (3)
Fraværende: Anders Gerner Frost.
Dagsorden godkendt.


Fraværende:

Meddelelser:
Dagsordenspunkt om Gribskov Kommunes generelle beredskabsplan (punkt 105 på lukket dagsorden) behandles som første punkt på økonomiudvalgsmøde den 15. maj 2017. Direktør Astrid Ravnsbæk indleder med et kort oplæg.

Venstres gruppe bestemte i forbindelse med fravær af Jannich Petersen (V), at Birgit Roswall (V) som medlem af Byrådet indtræder i Økonomiudvalget og og deltager i udvalgsmøde den 15. maj 2017 (§ 28, stk. 2 LBK nr. 769 af 09.06.2015).

Økonomiudvalget har bedt om en redegørelse for, hvordan Huslejeklagenævnet fastlægger leje i private lejeboliger. Reglerne om fastsættelsen af lejen er forskellig for beboelseslejemål afhængigt af, hvornår ejendommen er taget i brug. For ejendomme, som er taget i brug før 1992, beregnes huslejen ud fra nogle meget præcise regler, hvori der ikke indgår et skøn. Reglerne er nærmere beskrevet i notat, som blev udleveret på mødet.

Anders Gerner Frost deltog i mødet fra klokken 15.12 til klokken 18.52.
Nick Madsen deltog i mødet til klokken 18.52.
Morten Ulrik Jørgensen og Susan Kjeldgaard deltog i mødet til klokken 18.59.
Mødepause fra klokken 16.14 - 16.19 og 17.50 - 17.55

I forbindelse med byggeri af Nordstjerneskolen, blev det indskrevet en option på udvidelse af skolen med et 4. spor. Optionsmuligheden udløber 29. maj 2017. Der ses ikke et behov for denne udvidelse, hvorfor optionen ikke tages i anvendelse. Orientering ved direktør Steffen Bohni.

Orientering om stævning. Orienteringen givet ved direktør Mette Bierbaum.

Orientering om ejendomsskatter ved Sascha Volmer Sørensen.
Orientering om praksis omkring stedfortræderindkaldelse ved Dorota Bindseil.
Spørgsmål til kampagen om at tiltrække nye borgere til kommunen. Spørgsmålet ved Morten Ulrik Jørgensen. Aftalt, at Økonomiudvalget får en orientering om kampagnen som et punkt på dagsorden.
Spørgsmål til åbning af toiletter (Naturrum i Tisvilde) ved Bo Jul Nielsen.

Åbne

70. Madservice - indførelse af fritvalgsbevisordning
27.00G00 - 2014/22553

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 7. februar 2017, at der både skulle arbejdes videre med indførelse af fritvalgsbeviser og med afdækning af mulighederne for at etablere en kommunal madserviceleverandør.

Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget behandler nærværende sag for at anbefale en beslutning til Byrådet om indførelse af fritvalgsbeviser samt model derfor vedrørende madservice.

Byrådet får sagen for at træffe beslutning om indførelse af fritvalgsbevis for madservice samt træffe beslutning om den konkrete model for ordningen.

Forelæggelse af sag om eventuel etablering af kommunal madserviceleverandør, jf. Social- og Sundhedsudvalgets beslutning på møde den 7. februar 2017, afventer endelig afdækning af det juridiske grundlag samt udarbejdelse af businesscase.

Baggrund
Din Private Kok, der var godkendt fritvalgsleverandør af madservice i Gribskov Kommune, meddelte kort før jul 2016, at Det Danske Madhus overtager seniorområdet af Din Private Kok, altså den del af virksomheden der leverer mad til ældre. Overtagelsen skete med virkning fra 1. februar 2017, og al levering af madservice fra Din Private Kok er endeligt ophørt pr. den 3. april 2017.

Kommunerne har efter servicelovens § 91 pligt til at skabe grundlag for, at modtagere af bl.a. madservice kan vælge mellem to eller flere leverandører. Ved Det Danske Madhus' overtagelse af Din Private Kok kan kommunen ikke længere opfylde sin forpligtelse til at tilbyde borgerne frit valg, og der skal skabes frit valg på anden vis.

Antal borgere, der modtager madservice i Gribskov Kommune
I 2016 var der over hele året 407 unikke cpr.numre, der modtog madservice i eget hjem.
Det månedlige antal borgere, der modtog madservice i eget hjem var ca. 240. I januar 2017 modtog 62 borgere madservice fra Din Private Kok.

Det Danske Madhus og Din Private Kok har selv informeret de berørte borgere om overtagelsen, og overtagelsen er efter det oplyste foregået problemfrit.

Genetablering af borgerens mulighed for frit valg
Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 7. februar 2017, at flere forskellige muligheder for at genetablere det frie valg i form af en konkurrerende leverandør skal afdækkes nærmere.

Da afdækning, beslutningsproces og eventuel udførelse forventes at tage et stykke tid, er der behov for at etablere en fritvalgsløsning, der kan fungere umiddelbart. Administrationen anbefaler derfor, at der indføres madservice-fritvalgsbeviser i Gribskov Kommune.

Hvad er et fritvalgsbevis?
Et fritvalgsbevis har karakter af en ”købsret” til den hjælp, som kommunen har truffet afgørelse om. Borgeren får dermed ret til selv at antage en privat cvr.-registreret virksomhed til at levere maden. Fritvalgsbevisets værdi skal sættes, så den svarer til afregningsprisen med Det Danske Madhus. Fritvalgsbeviser kan ikke anvendes til at indkøbe mad fra en kommunal leverandør.

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at stille kvalitetskrav til de leverandører, som borgerne måtte vælge via fritvalgsbeviset. Kvalitetskravene skal afspejle kommunens kvalitetsstandarder for indholdet og levering af hjælpen. Kommunalbestyrelsen skal stille de samme kvalitetskrav til leverandørerne, både når kommunerne indgår kontrakt med leverandører og til de leverandører, som borgerne vælger via fritvalgsbeviset. Det skal sikre ensartede kvalitetskrav i forhold til udførelsen af hjælpen til borgerne, og at der ikke sker forskelsbehandling af leverandørerne. Kvalitetskravene skal udgøre en del af den kontraktlige aftale mellem borgeren og den valgte leverandører efter fritvalgsbevisordningen. Det skal medvirke til, at den kontraktlige aftale med leverandøren er tilstrækkelig til at sikre, at den hjælp, som kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om, kan opfyldes inden for det aftalte.

Kommunen skal ikke forhåndsgodkende en madserviceleverandør, der leverer madservice i henhold til fritvalgsbevisordningen. Kommunen skal føre almindeligt tilsyn med, at borgeren får den ydelse, som borgeren er blevet visiteret til, herunder at den leverede ydelse lever op til kommunens kvalitetskrav.

Kommunen skal påse, at borgeren er i stand til at administrere fritvalgsbevisordningen på en måde, så afgørelsen om hjælpen til borgeren lever op til sit formål. Ved vurderingen af, om borgeren kan håndtere ordningen, skal der i henhold til Socialministeriets vejledning ses på de samlede ressourcer i borgerens hjem, såsom bistand fra ægtefælle/samlever.

Fritvalgsbevisordningen kan i sin helhed opsiges af Byrådet med et varsel på 3 måneder.

Modeller for fritvalgsbevis
Kommunen kan vælge forskellige modeller for udstedelse af fritvalgsbeviser. Man kan vælge, at borgerne udelukkende kan få leveret madservice i eget hjem af én leverandør. Man kan også vælge, at borgerne skal have mulighed for at spise på et lokalt spisested, kro eller cafeteria.

Borgeren har ret til udbringning i henhold til den gældende kvalitetsstandard, dvs. kold mad udbringes 2 gange pr. uge, mens varm mad udbringes dagligt. Såfremt borgeren ønsker daglig udbringning af kold mad også, skal borgeren selv betale differencen, ligesom borgeren ud over egenbetalingen også selv skal betale eventuel merpris, hvis borgeren ønsker at købe dyrere mad hos leverandøren.

Model 1 - madkuponer
Fritvalgsbeviset består af et kuponhæfte, som borgeren får tilsendt hver kvartal. På hver kupon vil fremgå et løbenummer, borgerens navn og den dato, kuponen gælder for. En kupon vil altid kun kunne benyttes til køb af én hovedret. Hver kupon afleveres til den madleverandør, som borgeren vælger.

Når borgeren har fået leveret mad med fritvalgsbeviset, fremsender den leverandør, borgeren har valgt, regningen og kuponen til kommunen, der afregner med madleverandøren og efterfølgende trækker borgerens andel af regningen via Nemkonto.


Borgeren kan vælge at anvende samme madleverandør til alle måltider. Borgeren kan med madkuponer også vælge at få de enkelte måltider leveret fra forskellige leverandører. Borgeren og madleverandør aftaler således selv vilkårene for bestilling og afmelding af måltider.

Model 2 - borgeren indgår aftale med én leverandør
Borgeren kan med fritvalgsbeviset indgå aftale med én leverandør. Rent praktisk får borgeren tilsendt et fritvalgsbevis, som borgeren skal have sin madleverandør til at udfylde. Borgeren skal også aftale en dato for opstart af madordningen med leverandøren. Når fritvalgsbeviset er udfyldt, skal leverandøren returnere det til kommunen. Fritvalgsbeviset er ikke gyldigt, før det er returneret til kommunen.

Hvis borgeren ønsker at skifte leverandør, skal borgeren kontakte kommunen forinden, så borgeren kan få udstedt et nyt fritvalgsbevis. Leverandører efter ordningen om fritvalgsbeviser skal ikke godkendes på forhånd, men kommunen vil løbende føre kontrol med madens ernæringsmæssige kvalitet.

Priser for maden
Den pris, kommunen afregner med leverandøren, er den samme pris som den pris, der afregnes med Det Danske Madhus. Kommunen giver et mindre tilskud til selve maden, jf. borgerens egenbetaling nedenfor.

Ret Borgers egenbetaling Afregning madleverandøren Kommunalt tilskud
Stor hovedret
42,00 kr.
42,53 kr.
0,53 kr.
Mellem hovedret
36,00 kr.
41,50 kr.
5,50 kr.
Lille hovedret
35,00 kr.
40,46 kr.
5,46 kr.
Biret
15,00 kr.
9,34 kr.
-5,66 kr.
Madpakke 2/2
13,00 kr.
20,75 kr.
7,75 kr.
Madpakke 3/2
19,00 kr.
31,12 kr.
2,12 kr.
12,12 kr.*
Madpakke 3/2+ost
21,00 kr.
36,31 kr.
15,31 kr.
Ekstra stk.
6,00 kr.
10,37 kr.
4,37 kr.

* Fejlen i tabellen blev rettet i forbindelse med behandling af punktet på Økonomiudvalgets møde den 15. maj 2017.

Borgeren indgår selv aftale med fritvalgsbevisleverandøren om, hvad maden skal koste. Kommunen afregner leverandøren i henhold til frivalgsbevisets værdi og opkræver borgerens egenbetaling os borgeren. Hvis den valgte mad er dyrere end fritvalgsbevisets værdi, afregner borgeren selv differencen direkte med madleverandøren. Hvis den valgte mad er billigere, afregnes madleverandøren den faktiske udgift.

Tilskud til udbringning
Borgeren vil få et tilskud fra kommunen til udbringning svarende til den pris, som kommunen betaler til hovedleverandøren:

Daglig udbringning af varm mad: 32,42 kr. pr. levering, eller
Udbringning af kølemad 2 gange pr. uge: 34,23 kr. pr. levering

Hvis udbringning hos den valgte leverandør er dyrere end kommunens tilskud, betaler borgeren selv differencen direkte til madleverandøren.

Vurdering og anbefaling
Den leverandør, som borgeren vælger, er forpligtet til at leve op til kommunens kvalitetskrav til madservice, som de er beskrevet i servicebeskrivelsen og kvalitetsstandarden, herunder bl.a. kravene til, at alle borgere, der er visiteret til madservice i Gribskov Kommune, skal have tilbudt mad, der sikrer den fornødne tilførsel af energi og næringsstoffer, der lever op til den til hver en tid gældende standard på området, dvs. den Nationale Kosthåndbog 2010 og anbefalinger for Dansk Institutionskost.

Derudover fremgår det bl.a. af kvalitetskravene, at

 • Råvarerne skal være af højeste kvalitet, det vil sige 1. sortering, hvilket skal kunne dokumenteres på Gribskov Kommunes foranledning.
 • Menuplaner og produktionsforskrifter skal være udarbejdet af faglært personale med relevant uddannelse. Dette personale skal tillige forestå vægt- og kvalitetskontrol på produktionsstedet.
 • Herudover skal maden:

• indeholde årstidens råvarer
• inddrage råvarer og egnsretter, der vækker minder
• så vidt det er muligt være uden tilsætningsstoffer.

Kommunens almindelige tilsynsforpligtelse i forhold til om borgeren får den hjælp, som han eller hun er berettiget til, består fortsat, uanset om borgeren vælger et fritvalgsbevis.

Den administrativt letteste ordning for kommunen er model nr. 2, hvor borgeren indgår aftale med én leverandør. Kommunen skal kun håndtere opkrævninger fra én leverandør pr. borger, og det vil være enklere at føre tilsyn, end hvis borgeren modtager madservice fra flere forskellige leverandører.

Model nr. 1, hvor borgeren tilsendes nummererede og daterede madkuponer vil have den fordel, at borgeren stilles friere i sit valg af leverandør, herunder at borgeren f.eks. kan anvende madkuponerne på et lokalt spisested. Borgeren vil dog stadig skulle betale forskellen på værdien af fritvalgskuponen og madens pris direkte til spisestedet.
Rent administrativt vil model nr. 1 være vanskelig at føre tilsyn med i forhold til, om borgeren får den kvalitet i ydelse, som han har krav på i henhold til kommunens kvalitetsstandard. Derudover vil der hver 3. måned skulle bruges administrative ressourcer på at trykke og fremsende nye kuponer til borgere tilknyttet ordningen.

Administrationen anbefaler på den baggrund model nr. 2.


Lovgrundlag
LBK nr 1270 af 24/10/2016 om social service § 83 og § 91, stk. 2, nr. 2.

Økonomi
Fritvalgsbevisordningen vil være udgiftsneutral i forhold til udbringningstilskuddet. Ordningen vil medføre et øget administrativt ressourcetræk til at godkende borgerne til ordningen samt til administration og betaling af regninger og til tilsyn med hjælpen.

Høring
Ældrerådet har behandlet sagen på møde den 3. april 2017.

Ældrerådet mener ikke, at nogen af de foreslåede modeller kan administreres inden for rimelighedens rammer.

Derimod mener Ældrerådet, at kommunen hurtigst muligt skal etablere en kommunal madordning med udbringning til overholdelse af fritvalgsordningen. Det kan ske med en begrænset investering til kølefaciliteter i Helsingegårdens køkken.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at der indføres fritvalgsbeviser til madservice i Gribskov Kommune.
 2. at fritvalgsbeviset tilrettelægges som en af følgende to modeller:

a. Model 1 - kuponordning.
b. Model 2 - fritvalgsbevis til indgåelse af aftale mellem borgeren og én selvvalgt leverandør.

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 25-04-2017:
1.
For: V (2) og O(1) = 3
Imod: A (2) = 2
Anbefalet.

2:
Formanden anbefaler model a (kuponordning):
For: V (2) + O (1) = 3
Imod: A (2) = 2
Model a (kuponordning) anbefalet.


Beslutning
Afstemning om anbefaling fra Social- og Sundhedsudvalget

For: V, C, O (5)
Imod: A, G (3)
Undlod at stemme: Å (1)

Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at følge anbefalingen fra Social- og Sundhedsudvalget.
71. Boligstrategisk handleplan - velfærdsboliger i Gribskov Kommune
82.00G00 - 2017/04301

Sagsfremstilling
Introduktion
Sagen handler om kommunens boligstrategiske handleplan.

Sagen forelægges enslydende i Børneudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Begge udvalg får sagen for at træffe beslutning og for at afgive anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet.

Formål
Formålet med handleplanen er at tilpasse og optimere kapaciteten af velfærdsboliger i Gribskov Kommune. Har vi det rette antal pladser, og matcher pladserne det, som målgrupperne har brug for? Velfærdsboliger er for eksempel plejeboliger, midlertidige pladser, botilbud og boliger til unge på det specialiserede område.

Handleplanen skal medvirke til, at kommunen kan indrette den samlede boligkapacitet fleksibelt og udnytte den optimalt. Dette skal ske med afsæt i målgruppernes behov, faglige strategier og ny viden. Målet er at styrke effekten af indsatserne på området og nedbringe ventelister og tomgangsudgifter.

Ved udarbejdelsen af handleplanen har administrationen taget afsæt i et

 • borgerperspektiv: At borgerne møder os med nye og mere komplekse behov og forventninger om nye typer af indsatser, som vi skal kunne imødekomme
 • omverdensperspektiv: At kommunen mødes med nye krav fra stat og region som aktør i det samlede sundhedsvæsen og behovet for et styrket forløb for borger mellem indlæggelse, ophold på midlertidig plads og eget hjem/andet varigt tilbud
 • økonomisk perspektiv: At økonomien generelt er under pres, og der skal tænkes i effektive løsninger.


Administrationen fremlægger handleplanen for både Social- og Sundhedsudvalget og Børneudvalget. I sagen lægges op til, at de to udvalg dels anbefaler og dels beslutter forskellige indsatser, som administrationen kan gennemføre på kort sigt, d.v.s. inden for 1-2 år.

Udvalgenes anbefalinger og beslutninger
I sagen lægges op til, at

 • Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte tre mindre ombygningsprojekter, der hver især bidrager til at tilpasse og optimere udbuddet af plejeboliger, midlertidige pladser og botilbud.
 • Social- og Sundhedsudvalget beslutter, at der udarbejdes en kapacitetsanalyse, som skal afdække det fremtidige behov for plejeboliger og midlertidige pladser. Social- og Sundhedsudvalget beslutter endvidere, at Handicaprådet medvirker ved vurderingen af tilgængeligheden ved to af ombygningsprojekterne.
 • Børneudvalget beslutter en indsats, der handler om nye boliger til unge med misbrug, kriminalitet, afbrudt uddannelse og øvrige udfordringer. Det konkrete scenarie indebærer, at der indgås en samarbejdsaftale med en ekstern leverandør om boliger og støtte til unge med misbrug, kriminalitet m.m.
 • Udvalgene anbefaler desuden Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte, om administrationen skal revidere og efter behov udbygge den boligstrategiske handleplan løbende, og om administrationen skal fremlægge den reviderede handleplan til politisk behandling hvert år.


Udvalgene behandler ikke flygtningeboligområdet, fordi udfordringerne på området bliver behandlet i særskilte sagsforløb, som starter i relevante fagudvalg.

Udvalgene behandler heller ikke udfordringerne med at sikre tilstrækkeligt med billige boliger til blandt andre hjemløse og borgere, der har fået deres kontanthjælp sat ned. Udfordringerne bliver behandlet i en særskilt sag, som administrationen forventer at fremlægge til politisk behandling i efteråret 2017.

Baggrund
Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 11. maj 2016, at administrationen skulle lave en kapacitetsanalyse, et såkaldt konceptprogram, for velfærdsboligerne. Konceptprogrammet skulle danne grundlag for, at administrationen kunne udarbejde en boligstrategisk handleplan.

Administrationen præsenterede konceptprogrammet for Social- og Sundhedsudvalget på udvalgsmødet den 26. oktober 2016. Social- og Sundhedsudvalget besluttede på samme møde, hvilket hovedindhold den boligstrategiske handleplan skulle have i form af fire spor:

 1. Plejecenterboliger/-byggeri
 2. Midlertidige pladser
 3. Tilbudsområde - tomgang/ventelister og øvrige hovedlinjer med vægt på et generelt samlet blik på drift og organisering på tværs af målgrupper og kompetencer
 4. Boliger til unge på det specialiserede område

På samme møde lagde udvalget vægt på, at en kommende handleplan skulle beskrive:

 • Hovedudfordringerne, når det handler om boligkapaciteten i forhold til behovsudviklingen i de målgrupper, som kommunen visiterer til de forskellige velfærdsboliger.
 • Business cases for handlemuligheder på kort sigt, så administrationen skaber et gennemsigtigt beslutningsgrundlag.
 • Sidst men ikke mindst - at handleplanen sondrer mellem handlemuligheder og beslutninger på den korte bane henholdsvis perspektiver på den mellemlange og lange bane - i erkendelse af, at området er komplekst, behov forandrer sig, og der er brug for en løbende opbygning af viden og vurdering af konsekvenser, som handleplanen skal understøtte.

Børneudvalget er orienteret
Administrationen har orienteret Børneudvalget om de ovenstående rammer for den boligstrategiske handleplan og for de indledende overvejelser om tilpasninger af boligkapaciteten på Børneudvalgets område. Det skete på udvalgets møde den 9. januar 2017.

Principper i den boligstrategiske handleplan
Den boligstrategiske handleplan er udarbejdet ud fra en række grundlæggende principper:

 • Handleplanen beskæftiger sig med en kobling af udvikling og behov i forholdet mellem borger/målgruppe og bygningskapacitet. Administrationen udbygger planen på sigt for at give et bredere blik på kvalitet og effekt, blandt andet den effekt, som borgerne oplever. Se i den forbindelse gerne typologierne brugt i konceptprogram for velfærdsboliger i Gribskov Kommune, udarbejdet af ArchiMed, jf. figuren nedenfor.
 • Handleplanen indeholder et helhedsperspektiv på tværs af boligformer i form af en afstemthed og et samlet tværgående sigte på målgruppernes behov og de boliger, der er til rådighed, ligesom planen bygger på 'Kompas for fremtidens velfærdsboliger' (tiltrådt af Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 26. oktober 2016 og forelagt Børneudvalget på mødet den 21. november 2016, som en del af konceptprogrammet). Administrationen udbygger på sigt planen med yderligere boligformer i form af for eksempel billige boliger til hjemløse og andre, boliger til unge i overgangen til voksenlivet m.fl.
 • Handleplanen er dynamisk - tyngden i planen er på de konkrete, nødvendige beslutninger på den korte bane, men samtidig peger planen også på mulige næste træk på den mellemlange og lange bane. Administrationen lægger på denne baggrund op til en årlig behandling i de to politiske udvalg, næste gang i 2. kvartal 2018.

På kort sigt har administrationen således til brug for denne handleplan identificeret en række indsatser, hvor en tilpasning og optimering af boligkapaciteten vil bidrage til, at kommunen får bedre muligheder for at indfri de krav, som behovsudviklingen giver anledning til. Dette er sket på baggrund af konceptprogrammets anbefalinger, efterfølgende analyser og efter inddragelse af myndighed, visitation og institutionsledere. For en nærmere gennemgang, herunder om processen bag handleplanens udarbejdelse, henvises til bilag 1: Boligstrategisk handleplan 2017.


 • det længere sigte vil den årlige, politiske behandling af handleplanen sætte fokus på nogle strategiske afklaringer, blandt andet:
   • håndtering af udfordringer med det stigende antal borgere med demens
   • kommunens funktion som sælger eller køber af pladser på sociale botilbud
   • kommunens tilgang til opgaver, ansvar og rolle i det tværsektorielle samarbejde i lyset af nationale ambitioner for udvikling af det nære sundhedsvæsen
   • kommunens styringsmuligheder på velfærdsboligområdet i lyset af gældende lovgivning om almene boliger og revideret lovgivning om friplejehjem, herunder også kommunens mulighed for at bygge nye velfærdsboliger uden at gøre brug af lov om almene boliger.

  Administrationen indarbejder disse forhold i handleplanen i de kommende års revisioner. Administrationen vil parallelt hermed arbejde videre med indsatser, der kan iværksættes på kort sigt.  Sagens forhold
  Nedenfor følger en kort gennemgang af handleplanens enkelte indsatser. Administrationen henviser til bilag 1, Boligstrategisk handleplan 2017, der uddyber grundlaget for og indholdet i de oplistede indsatser.

  Administrationen henviser derudover til bilag 2 for en oversigt over relevante data om velfærdsboligerne i form af information om målgrupper, antal pladser, tomgang, ventelister m.v. samt bilag 3 for en geografisk oversigt over placering af velfærdsboligerne.

  Spor 1 og 2

  Udvidelse af antallet af midlertidige pladser
  Handleplanen opregner det stigende behov for at udvide antallet af midlertidige pladser,og det foreslås derfor, at der etableres i alt otte pladser på Toftebo.

  Byrådet besluttede d. 20. juni 2016 at ansøge om 1 mio. kr. fra værdighedspuljen til at etablere fire rehabiliteringspladser på Toftebo, da behovet for at hjælpe borgere før og efter indlæggelse er stigende. Ministeriet har efterfølgende godkendt, at de tildelte midler overføres til og anvendes i 2017. Etableringen af de fire rehabiliteringspladser vil kunne sættes i gang med det samme - i det område som Center for Børn og Unge har anvendt indtil for nyligt til unge med misbrug, kriminalitet m.m.

  Ud over behovet for de fire rehabiliteringspladser, der allerede er opnået finansiering til, vurderes det, at der er behov for yderligere fire, fleksible pladser.
  Etableringen af otte (4+4) pladser vil kunne ske ved en mindre ombygning af Toftebo. Hvis de otte pladser etableres på én gang, vil det være økonomisk fordelagtigt. De samlede etableringsomkostninger (ombygningsomkostninger samt indkøb af diverse møbler og udstyr) er estimeret til i alt 1,75 mio. kr., dvs. at der fortsat mangler 750.000 kr. for at finansiere de samlede etableringsomkostninger.

  Ombygningen af Toftebo giver en samlet kapacitetsudvidelse inklusive de fire midlertidige pladser på Trongården fra 37 til 45 midlertidige pladser, som omfatter aflastningspladser til borgere med demens, akutpladser, pladser til borgere på genoptræning mv. Ved at udvide antallet af de midlertidige pladser på Toftebo understøttes muligheden for samling af kompetencerne på området.

  Udbygningen giver samlet set mulighed for fremadrettet at imødekomme behovet for at hjemtage borgere efter sygehusindlæggelse og sikre et beredskab ift. at styrke forløb for borger mellem indlæggelse, ophold på midlertidig plads og eget hjem/andet varigt tilbud.

  I budgetaftalen for 2017-2020 er der afsat 1 mio. kr. om året til akutpladser på Toftebo med henblik på at forebygge og afkorte (gen-)indlæggelser på sygehusene og er som sådan indregnet i driften af Toftebo, herunder de fire pladser der etableres som følge af midlerne fra værdighedspuljen.

  Ibrugtagning af de sidste fire pladser vil indfases løbende efter behov. For så vidt angår finansiering af drift af disse, vil administrationen præsentere udvalget for en plan for finansiering af driften heraf med afsæt i ikke afholdte udgifter til ventedage.

  Demensvenlig indretning
  Administrationen peger endvidere på fordelene ved en mere demensvenlig indretning af eksisterende plejecentre, bl.a. ved tydelig skiltning, maling af døre og vægge, naturlige vægge i form af planter, lysindfald og belysningsforhold m.m. Administrationen foreslår med afsæt i konceptprogrammet udarbejdet af ArchiMed i oktober 2016, at der i første ombæring gøres en indsats for at forbedre lysindfaldet og belysningsforholdene på servicearealerne på Helsingegården og Trongården. Denne indsats er estimeret til at beløbe sig til 200.000 kr. I det videre forløb vil der blive indledt en dialog med beboerne og boligselskaberne om den fremtidige indsats for at gøre fælles- og boligarealerne mere demensvenlige.
  Kapacitetsanalyse
  Administrationen vil inden sommeren 2017 udarbejde en kapacitetsanalyse, der afdækker fremtidige behov på plejecenterområdet (både spor 1 og 2). Analysen vil opdatere udvalget på aktuel status, kapacitetsbehov, ventelister m.v.

  Spor 3
  Nærværende handleplan lægger op til, at første prioritet på tilbudsområdet er at etablere en koncentreret og specialiseret indsats for ældre, udviklingshæmmede på Gydevej 15.

  Gydevej 15 rummer i dag 17 boliger, men er personalemæssigt normeret til 14 pladser. Tilbuddet kan med en lettere renovering/ombygning rumme i alt 19 boliger. Ombygningen vil beløbe sig til 745.000 kr.

  Handleplanen peger på, at der ved at foretage en ombygning af Gydevej kan skabes rammer for en driftsenhed med en bæredygtig størrelse, som kan levere en fokuseret indsats i forhold til blandt andre ældre, udviklingshæmmede borgere.

  Ved at indrette Gydevej til denne målgruppe vil der både inden for rammen af Kobbelhusene og på tværs af tilbudsområdet blive frigjort kapacitet og på sigt skabt mulighed for rokering af målgrupper. Nuværende beboere på andre af kommunens tilbud vil således kunne profitere af et specialiseret tilbud og vil derfor eventuelt kunne motiveres til at flytte til Gydevej.

  Det vil kunne afhjælpe ventelisteproblematik og optimere bygningsanvendelsen og samlet set understøtte en styrket drift og øget fleksibilitet inden for rammerne af kommunens sociale tilbud.

  Det bemærkes, at eventuelle rokeringer skal ske i tæt dialog med borgere og pårørende. En vurdering af eventuel alternativ anvendelse af bygninger på tilbudsområdet må således ske trinvist og i tæt føling med konkret udvikling i belægning på tilbudsområdet.

  Administrationen vil arbejde videre med forskellige scenarier på botilbudsområdet (spor 3) med henblik på at identificere de skridt, der kan tages for at tilpasse og optimere driften af botilbudene. Ambitionen er, at der skabes en bedre balance mellem målgruppernes behov og boligkapaciteten, så ventelister nedbringes, og tomgangsudgifter reduceres.

  Spor 4
  Kommunen har allerede igangsat indsatser, der udvider boligkapaciteten for nogle målgrupper. Herunder ombygningen af den tidligere daginstitution, Bakketoppen (for en beskrivelse denne og øvrige indsatser, se bilag 1). Kommunen mangler dog fortsat især boliger til målgruppen af 15-23-årige med misbrug, kriminalitet, afbrudt uddannelse og øvrige udfordringer.

  Administrationen har udarbejdet tre scenarier i forhold til denne målgruppe:

  Scenarie A: Ingen nye boliger. Kommunen fortsætter med at købe anbringelsespladser på institutioner i eller udenfor kommunen.

  Scenarie B: Samarbejdsaftale med lokal leverandør i ejendom, som kommunen køber. Aftalen inkluderer daglig drift og støtte.

  Scenarie C: Samarbejdsaftale med en lokal leverandør. Aftalen inkluderer ejendom, daglig drift og støtte.

  Handleplanen rummer en nærmere analyse af disse handlemuligheder, og på denne baggrund konkluderes det, at scenarie C vil være det økonomisk og fagligt mest fordelagtige.

  Tids- og procesplan videre frem
  Med afsæt i handleplanen og de politiske beslutninger om udmøntning af planen på den korte bane, udarbejder administrationen konkrete tids- og handleplaner for de enkelte spor. Dette vil ske i tæt samarbejde med ledelsen, medarbejdere og borgere/pårørende på de enkelte borgernære tilbud. Endvidere vil der blive sikret en tæt involvering af Handicaprådet og Ældrerådet i udmøntningen af de konkrete beslutninger. Handicaprådet har i den forbindelse foreslået, at rådet involveres i at 'teste' tilgængelighedsforholdene i forbindelse med ombygningen af henholdsvis Toftebo og Gydevej 15.

  Administrationens vurderinger og anbefalinger
  På baggrund af den boligstrategiske handleplan, bilag 1, anbefaler administrationen følgende:

  Fælles for de to udvalgsområder (indstillingspunkt nr. 1):
  Administrationen vurderer, at den boligstrategiske handleplan skal være et dynamisk planlægningsværktøj. Den skal både indeholde konkrete forslag til indsatser på den korte bane og en prioritering af handlemuligheder på længere sigt.

  Derfor anbefaler administrationen, at de to politiske udvalg behandler planen en gang om året - næste gang i 2. kvartal 2018. Det bemærkes, at planen fremadrettet vil vægte opfølgning og status på igangværende indsatser ligeså vel som eventuelt fremadrettede planer.

  På Social- og Sundhedsudvalgets område (indstillingspunkterne nr. 2-4):
  Administrationen vurderer, at der er behov for at igangsætte tre ombygningsprojekter på plejecentre og botilbud. Ombygningerne kan bidrage til, at kommunen opfylder boligbehovene.

  Administrationen anbefaler derfor følgende ombygninger:
  • Demensvenlig indretning af servicearealerne på eksisterende plejecentre for at skabe de bedste rammer for det stigende antal borgere med demens (spor 1)
  • Udvidelse af antallet af midlertidige pladser på Toftebo for at imødekomme behovet for at modtage borgere efter sygehusindlæggelse m.v. og fremme mulighed for samling og opgradering af kompetencer på området (spor 2)
  • Ombygning af Gydevej for at skabe en bæredygtig driftsenhed, der kan levere en fokuseret indsats for blandt andre ældre, udviklingshæmmede borgere (spor 3)

  På Social- og Sundhedsudvalgets område (indstillingspunkt 5-6):
  Administrationen vurderer, at der er behov for at udarbejde en kapacitetsanalyse, så der kan skabes oversigt over det fremtidige behov for plejecentre og midlertidige pladser. Kapacitetsanalysen vil blive suppleret af en vurdering af ombygnings- og udbygningsmulighederne på de eksisterende plejecentre samt det øgede antal friplejeboliger, fx Ellen Marie hjemmet.


  Administrationen vurderer, at Handicaprådets forslag om, at rådet medvirker ved 'testen' af tilgængelighedsforholdene på henholdsvis Toftebo og Gydevej 15 vil bidrage positivt til, at der bliver taget størst muligt hensyn til borgere med handicap i forbindelse med ombygningerne. Det præciseres, at Handicaprådets medvirken skal vedrøre de dele af bygningerne, som omfattes af ombygningerne.

  På Børneudvalgets område (indstillingspunkt 7):
  Administrationen vurderer, at de igangsatte indsatser (herunder ombygning af Bakketoppen) med boligkapaciteten for tre af målgrupperne på det specialiserede område svarer til boligbehovet og den forventede behovsudvikling. Administrationen vurderer, at kommunen har behov for at udvide boligkapaciteten til unge misbrugere og unge kriminelle.

  Administrationen har undersøgt tre scenarier og vurderer, at scenarie C har de fleste faglige og økonomiske fordele (se beskrivelse af de tre scenarier i bilag 1).

  Derfor anbefaler administrationen, at Børneudvalget beslutter at gå videre med scenarie C, som indebærer en aftale med en ekstern leverandør om drift af boliger og en akutplads til unge misbrugere og unge kriminelle.

  Lovgrundlag

  LBK nr. 769 af 09/06/2015 Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse.

  LBK nr. 1270 af 24/10/2016 Bekendtgørelse af lov om social service.

  LBK nr. 1103 af 15/08/2016 Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.

  Økonomi

  Ifølge Budgetaftale 2016-19 afsættes der samlet 44 mio. kr. i budgetperioden til udvidelse af plejeboligkapaciteten, fordelt med 2,0 mio. kr. i 2016, 20,0 mio. kr. i 2017 og 22,0 mio. kr. i 2018.

  Økonomiudvalget frigav på sit møde den 23. maj 2016 de 2 mio. kr. til ekstern, finansiel og juridisk rådgivning og til interne projektledere.

  Social- og Sundhedsudvalgets område (spor 1-3) er det samlede finansieringsbehov for de tre byggeprojekter, der anbefales i denne sag, på 1.695.000 kr.:

  Spor Projekt
  Anslået beløb
  1 Øget demensvenlighed
  200.000 kr.
  2 Ombygning af Toftebo *)
  750.000 kr.
  3 Ombygning af Gydevej
  745.000 kr.
  I alt
  1.695.000 kr.

  *) Det samlede projekt beløber sig til 1,75 mio. kr. Etableringen af fire rehabiliteringspladser er finansieret af værdighedspuljen med 1 mio. kr., så det resterende finansieringsbehov er 750.000 kr. De årlige, ekstra bygningsdriftsudgifter på Toftebo ved drift af otte pladser anslås til at være 45.000 kr., som der vil skulle afsættes budget til i de kommende år.

  I budgetaftalen for 2017-2020 er der afsat 1 mio. kr. om året til akutpladser på Toftebo med henblik på at forebygge og afkorte (gen-)indlæggelser på sygehusene og er som sådan indregnet i driften af Toftebo, herunder de fire pladser der etableres som følge af midlerne fra værdighedspuljen.


  Indsatserne på Børneudvalgets område (spor 4) finansieres af det specialiserede område (ramme 334):

  Børneudvalget har på møde den 6. juni 2016 besluttet at etablere op til 9 værelser i den tidligere daginstitution, Bakketoppen, til unge mellem 15 og 23 år, som er udsatte i mindre grad. Etableringsomkostningerne er anslået til 1,4 mio. kr.

  Administrationen anbefaler i denne sag Børneudvalget at arbejde videre med scenarie C i forhold til boliger til unge med misbrug og kriminalitet. Driftsomkostningerne til dette anslås at være ca. 2,3 mio. kr. om året.

  Høring
  Sagen høres i relevante, lokale MED-udvalg. Høringssvarene forelægges på udvalgsmøderne. I dagsordensteksten er medtaget høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet, mens høringssvar fra de lokale MED-udvalg fremgår i bilag 4 - 7.

  Sagen har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  Ældrerådet, d. 3. april 2017:
  Ældrerådet tager første generation af boligstrategisk handlingsplan på velfærdsområdet til efterretning, men kan ikke udtale sig yderligere, før vi kender den detaljerede plan for plejehjemsområdet.

  Handicaprådet, d. 5. april 2017:

  Handicaprådet har indgivet fem betragtninger:

  1. Kommentar til tankegangen

  Handicaprådet ser med glæde, at bolig strategisk handleplan er et forsøg på at tænke helhedsorienteret omkring behov og muligheder - på tværs af forskellige borgergrupper og deres behov. For eksempel både unge og ældre, både mennesker med handicap og mennesker med andre udfordringer. Rådet håber, at den måde at tænke og arbejde på vil bidrage til, at de ressourcer kommunen har, kan forvaltes på en effektiv måde til gavn for kommunens borgere.

  2. Forslag til beslutning om test af tilgængelighed

  Handicaprådet går ud fra, at ombygning af Gydevej 15 og Toftebo skal leve op til Byrådets beslutning, at

  "Kommunen sikrer den fysiske tilgængelighed til bygninger og udearealer, hver gang kommunen bygger nyt eller udfører en større ombygning"

  For at understøtte administrationen i at leve op til den politiske ambition om tilgængelighed, foreslår Handicaprådet, at Social- og Sundhed beslutter at teste den fysiske tilgængelighed på begge adresser inden ombygning igangsættes - som baseline og input til ombygning - og efterfølgende inden ombygning godkendes som afsluttet og bygninger tages i brug.

  Hvis Social- og Sundhedsudvalget beslutter at teste tilgængelighed, kan administrationen kontakte og samarbejde med

  • Annelise Hansen og Inger Hansen i forhold til gennemgang af Toftebo
  • Bente Ullitz Eckmann og Kim G. Nielsen i forhold til gennemgang af Gydevej 15.


  3. Hvad der er nødvendigt for nogen, kan gavne alle

  Handicaprådet bemærker, at indretningstiltag som handler om lys, planter o.s.v. og som planlægges gennemført af hensyn til mennesker med demens, er faktisk til gavn for alle. For eksempel god belysning hjælper mennesker med nedsat syn, og det er noget mange ældre kender til.

  4. Egnet frem for venlig

  Handicaprådet bemærker, at ting og løsninger omtales som "demensvenlige". Handicaprådet har mange erfaringer med ting og løsninger tænkt som "handicapvenlige", som i praksis er uegnet for mennesker med handicap.

  Handicapåret er af den opfattelse, at ordet skaber det, det nævner. Rådet foreslår derfor, at man taler om, om løsningen er "egnet" for mennesker med demens.

  5. Høring og inddragelse i fremtiden

  Handicaprådet bemærker, at der er tale om meget omfattende arbejde, som dette høringssvar alene ikke kan oplyse og understøtte i tilstrækkelig grad. Handicaprådet har derfor en forventning om, at rådet bliver relevant hørt og inddraget undervejs forud for forskellige beslutninger og i de forskellige processer.


  Bilag

  1. Bilag 1: Bilag SSU 25.04.17 og BØR 24.04.17: Boligstrategisk Handleplan. Dok. nr. 2017/04301 017.
  2. Bilag 2: Bilag SSU 25.04.17 og BØR 24.04.17: Sociale tilbud og plejecentre - dataark. Dok. nr. 2017/04301 012.
  3. Bilag 3: Bilag SSU 25.04.17 og BØR 24.04.17: Velfærdsboliger (A3 format). Dok. nr. 2017/04301 010.


  Bilagene 4 -7 er lagt på sagen ifbm protokolleringen den 25.4.2017:

  Bilag 4: SSU 25.04.2017 og BØR 24.04.17 Høringssvar Gribskov Bo - Støttecenter Dok nr 2017/04301 024

  Bilag 5: SSU 25.04.17 og BØR 24.04.17: Høringssvar PlejeGribskov Dok nr 2017/04301 025

  Bilag 6: SSU 25.04.17 og BØR 24.04.17: Høringssvar Vega Dok nr 2017/04301 027

  Bilag 7: SSU 25.04.17 og BØR 24.04.17: Høringssvar Voksenstøtte Dok nr 2017/04301 028


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget og Børneudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at tiltræde, at

  1. der hvert år udarbejdes en boligstrategisk handleplan, som fremlægges til politisk behandling.

  Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at tiltræde, at

  2. der bevilliges og frigives 200.000 kr. til en mere demensvenlig indretning af de eksisterende plejecentre, som finansieres inden for det afsatte rådighedsbeløb til plejeboligkapacitet på 20 mio. kr.

  3. der bevilliges og frigives 750.000 kr. til ombygning med henblik på etablering af otte midlertidige, fleksible pladser på Toftebo, som finansieres inden for det afsatte rådighedsbeløb til plejeboligkapacitet på 20 mio. kr.

  4. der bevilliges og frigives 745.000 kr. til at igangsætte en ombygning af Gydevej 15, så kapaciteten øges med to boliger til i alt 19 boliger, som finansieres inden for det afsatte rådighedsbeløb til plejeboligkapacitet på 20 mio. kr.

  Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at tiltræde, at 5. administrationen til udvalgets møde i maj 2017 udarbejder en kapacitetsanalyse, som skal afdække det fremtidige behov for plejeboliger og midlertidige pladser

  6. Handicaprådet medvirker ved 'testen' af tilgængelighedsforholdene i forbindelse med ombygningerne på henholdsvis Toftebo og Gydevej 15.

  Administrationen indstiller til Børneudvalget at tiltræde, at

  7. administrationen arbejder videre med scenarie C og indgår en samarbejdsaftale med en ekstern leverandør om boliger og støtte til unge med misbrug, kriminalitet, afbrudt uddannelse og andre udfordringer.

  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Børneudvalgets beslutning den 24-04-2017:

  Ad 1. Tiltrådt, med den bemærkning, at Børneudvalget ønsker, at den bolig strategiske
  handleplan skal politisk behandles samtidigt med ejendomsstrategien, således at der
  sker en tidsmæssig koordinering.

  Ad 7. Tiltrådt.

  Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 25-04-2017:
  1: Anbefalet, med bemærkning om at Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at den boligstrategiske handleplan skal politisk behandles samtidigt med ejendomsstrategien, således at der sker en tidsmæssig koordinering.
  2. - 4: Anbefalet
  5. - 6. Tiltrådt  Beslutning
  1. - 4. Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at følge anbefalingerne fra Social- og Sundhedsudvalget og Børneudvalget.

  Besluttet, at sagen sendes til orientering til Plan- og Miljøudvalget.
  72. Anlægsmidler på Idrætsrområdet i 2017
  18.14A00 - 2017/02030

  Sagsfremstilling
  Introduktion
  Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen med henblik på at udvælge, hvilke ansøgninger til puljen for Anlægsmidler på Idrætsområdet 2017, der skal gives støtte til, og for at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at frigive anlægsmidler.

  Baggrund
  I budgetaftalen 2017 - 2020 er afsat 1,5 mio. kr. til en pulje som Idrætsrådet kan prioritere til anlægsprojekter.

  Kultur- og Idrætsudvalget har kompetencen til at træffe endelig beslutning om, hvem der skal tildeles støtte fra puljen.

  Idrætsrådet har indbudt idrætsforeningerne til at sende ansøgning til puljen, som har til formål at understøtte og hjælpe mindre tiltag/anlæg i gang - og fremme nye tanker, der skaber aktivitet.

  Idrætsrådet har modtaget 17 ansøgninger til puljen for Anlægsmidler på Idrætsområdet 2017.

  Ansøgningerne i sin helhed er samlet i dokument, som er vedhæftet som bilag 3. Da det er et stort bilag på 105 sider, har administrationen udarbejdet et kortere dokument (bilag 2), hvor hver enkelt ansøgning er beskrevet kort. Her er også administrationens vurdering samt Idrætsrådets anbefaling beskrevet.

  Idrætsrådet har gennemgået og vurderet hver enkelt ansøgning i sit møde den 20. marts 2017. En oversigt over Idrætsrådets anbefalinger fremgår af bilag 1.


  Lovgrundlag
  Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune §15, stk. 2

  Økonomi
  Anlægspuljen er på 1,5 mio. kr. og der er indkommet ansøgninger for 3,2 mio. kr.

  Bilag
  Bilag: 1 Regneark til fordeling af midler - Dokumentnr.: 2017/02030 034
  Bilag: 2 Anlægspuljen på idrætsområdet - kort udgave - Dokumentnr. 2017/02030 035
  Bilag: 3 Alle ansøgninger med bilag - dokumentnr. 2017/02030 031


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

  1. at godkende hvilke ansøgninger, der skal gives støtte til.


  Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:
  2. at frigive 1,5 mio. kr. anlægsmidler i puljen for Anlægsmidler på Idrætsområdet 2017

  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 25-04-2017:
  1. Udvalget valgte at give tilskud til følgende ansøgninger

  Ansøger Titel på ansøgning Ansøgt netto beløb Bevilget beløb
  5.
  Tisvilde Hegn OK
  Depotbygning v. Tisvilde Hegn Ok's klubhus 265.600 kr. 149.400 kr.
  6.
  Kampsporterne i Helsinge
  Indretningsmidler i kampsportscenter 524.071 kr. 524.071 kr.
  7.
  Helsinge Ridecenter
  Nyt tag på ridehus 498.000 kr. 249.000 kr.
  9.
  Arresø Kajakklub
  Container til klubkajakker og klubgrej 24.900 kr. 24.900 kr.
  12.
  Græsted MTB Mountinbike
  Teknikbane i Græsted 500.000 kr. 150.000 kr.
  15.
  Vejby Idrætsforening
  Fremtidssikring af Vejby-idræt fase 1 projekt 49.800 kr. 49.800 kr.
  16.
  Vejby Idrætsforening
  Brobygning - sportsligt og socialt skoler/baner fase 2 83.000 kr. 83.000 kr
  I alt 1.230.171 kr.


  Besluttet, at restmidlerne på 269.829 kr. sendes retur til Idrætsrådet til fornyet fordeling.

  2. Anbefalet.

  Beslutning
  Ændringsforslag fra Nytgribskov
  Nytgribskov ønsker at e-sporten imødekommes med 125.000 som ansøgt, og resten af midlerne sendes retur til Idrætsrådet til fornyet fordeling.

  For: G (2)
  Imod: V, O, C, A, Å (7)
  Ændringsforslaget ikke tiltrådt.


  1. - 2. Anbefalet.


  Økonomiudvalget anbefaler, at Gilleleje Boldklub sender en fornyet ansøgning til Idrætsrådet vedrørende e-sporten.

  73. Nordsjælland Håndbold - kapitaltilførsel
  18.20G00 - 2017/00508

  Sagsfremstilling
  Økonomiudvalget og Byrådet behandler sagen som følge af Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning af den 25. april 2017 på indstillingens punkt 2.

  Introduktion
  Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen handler om ansøgning fra Nordsjælland Håndbold om et ekstraordinært tilskud på 175.000 kr. i 2017.

  Administrationen gør opmærksom på, at dette punkt har en sammenhæng med punktet Ansøgning fra Nordsjælland Håndbold om Guldpartnerskabsaftale 2017/2018 udvalgets dagsorden.

  Baggrund
  Nordsjælland Håndbold har sammen med Helsinge, Hillerød og Helsingør håndboldklubber (moderklubberne) sendt en enslydende ansøgning til Gribskov, Helsingør og Hillerød Kommune. Moderklubberne ejer hver 1/3 af Nordsjælland Håndbold, der er moderklubbernes førstehold på herresiden.

  Baggrunden for ansøgningen er nye kapitalkrav som Dansk Håndbold Forbund har indført i denne sæson, og hvor kravet til ansvarlig kapital er forhøjet markant.

  Sagens forhold
  Ansøgning om et engangsbeløb på 175.000 kr.
  Nordsjælland Håndbold har på nuværende tidspunkt kvalificeret sig til (gen)oprykning til håndboldligaen efter sæson 2016/2017. De nye kapitalkrav betyder, at klubbens egenkapital skal øges til i alt 950.000 kr. For at Nordsjælland Håndbold kan være levedygtig i håndboldligaen, skal kapitalkravet til at tegne kontrakter være opfyldt i foråret 2017.

  Det er lykkedes Nordsjælland Håndbold af skaffe 250.000 kr. gennem Nordsjælland Håndbolds Venner, og klubben havde i forvejen 150.000 kr. i egenkapital. Der mangler således i alt 550.000 kr., og der søges derfor om 175.000 kr. fra hver af de 3 kommuner.

  Hvad siger loven?
  Kommuner kan efter Eliteidrætslovens §7 yde økonomisk støtte til eliteidræt, medmindre der er tale om egentlig erhvervsvirksomhed.

  Nordsjælland Håndbold er organiseret som et anpartsselskab. Nordsjælland Håndbold har på en ekstraordinær generalforsamling den 24. januar 2017 ændret deres vedtægter og tilføjet en bestemmelse om udbyttebegrænsning, hvilket betyder, at kommunen kan yde støtte efter eliteidrætslovens § 7.

  Det er ikke efter bestemmelsen et krav, at modtageren af støtten leverer en modydelse.

  Resultat af politisk behandling i Hillerød og Helsingør
  I Helsingør besluttede Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 9.2.2017 at imødekomme ansøgningen, og Hillerød Byråd imødekom ansøgningen den 22.2.2017 efter indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget.

  Begge tilsagn er givet under forudsætning af:

  1. at Nordsjælland Håndbold rykker op i ligaen.
  2. at de 2 øvrige ejerkommuner beslutter at imødekomme ansøgningen.


  Efter Nordsjællands kamp den 19. marts 2017 er det en realitet, at holdet rykker op i håndboldligaen i den kommende sæson 2017/2018.

  Helsingør og Hillerød afventer således nu Gribskov Kommunes beslutning.

  Administrationens anbefaling
  Administrationen anbefaler at ansøgningen om et ekstraordinært tilskud på 175.000 kr. i 2017 godkendes under de samme forudsætninger, som Hillerød og Helsingør Kommuner har opstillet.

  Administrationen kan imidlertid ikke anvise finansiering inden for Kultur- og Idrætsudvalgets ramme, så udvalget må i givet fald drøfte og anvise finansiering.

  Lovgrundlag
  LBK nr. 1155 af 25/09/2013 (bekendtgørelse af lov om eliteidræt) § 7

  Økonomi
  Der ansøges om et ekstraordinært tilskud (engangstilskud) i 2017 på 175.000 kr.

  Administrationen kan ikke anvise finansiering inden for Kultur- og Idrætsudvalgets ramme.
  Det betyder, at Kultur- og Idrætsudvalget må drøfte og anvise finansiering inden for udvalgets ramme.


  Bilag


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at beslutte:

  1. om ansøgningen fra Nordsjælland Håndbold på et ekstraordinært tilskud i 2017 på 175.000 kr. skal imødekommes under forudsætning af: a. Nordsjælland Håndbold som forventet rykker op i håndboldligaen og b. Helsingør og Hillerød kommune giver tilsagn om tilsvarende støtte
  2. at hvis punkt 1 godkendes, at finansiering findes inden for Kultur- og Idrætsudvalgets ramme  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 25-04-2017:
  1. Tiltrådt
  2. Udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende, at finansiering sker inden for Kultur- og Idrætsudvalgets ramme via uforbrugte midler til ansættelse af projektleder til museumsprojekt i Gilleleje (Oktober '43 - Gilleleje Museum) jf. budgetaftalen 2017 - 2020. Her er afsat 600.000 kr. til aflønning af projektleder i 2017, og ansættelsen er endnu ikke sket.

  Jørgen Emil Simonsen deltog ikke i behandling af punktet på grund af inhabilitet.  Beslutning
  Ændringsforslaget fra A, G, Å

  Støtte breddeidrætten med 175.000 kr. til nedsættelse af billetpriserne i Gribskov Svømmehallen.

  Ændringsforslaget afvist af borgmesteren med den begrundelse, at sagen ikke indeholder det fornødne beslutningsgrundlag for at træffe den slags beslutning.

  Ændringsforslaget medtages i protokollen som udtryk for mindretalsudtalelse.

  2.

  For: V, O, C, A, G (8)
  Imod: Å (1)

  Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende anbefalingen fra Kultur- og Idrætsudvalget.

  74. Gribvand - Ordinær generalforsamling 2017
  13.02G00 - 2017/07769

  Sagsfremstilling
  Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet om kommunens repræsentation på generalforsamlingerne i Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S, hvor kommunen skal varetage sine ejerinteresser.

  Ligeledes gives en orientering om det planlagte forløb af de forestående ordinære generalforsamlinger Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S.

  Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S planlægger at afholde deres ordinære generalforsamlinger tirsdag den 23.05.2017, kl. 10.00. Ligesom det var tilfældet i 2016, vil offentligheden ikke blive inviteret til at overvære generalforsamlingerne, idet den offentlige interesse heri har vist sig at være meget begrænset. Lovgivningen indeholder ikke krav om, at generalforsamlingerne skal være offentlige. Som følge heraf har selskabernes bestyrelser henstillet til, at kommunen beslutter at fravige de formelle regler om kald og varsel i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingerne, som ikke offentliggøres via presse og kommunens hjemmeside.

  Der forventes i stedet indkaldt til et informationsmøde for borgere og øvrige interesserede i efteråret 2017.

  Generalforsamlingerne indkaldes med nedenstående dagsorden, som følger af vedtægternes standarddagsorden i punkt 6, med tillæg af pkt. 6-7:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
  5. Valg af revisor
  6. Vedtægtsændring for Gribvand Spildevand A/S
  7. Ændring af forbrugernes valgregulativ
  8. Eventuelt

  Vedr. dagsordenens punkt 2
  På generalforsamlingerne vil bestyrelsernes beretninger blive aflagt på grundlag af ledelsesberetningerne i de udkast til selskabernes årsrapporter for 2016, der er vedhæftet denne dagsorden som Bilag 1-2. Bestyrelserne har godkendt beretningerne på bestyrelsesmøder den 6. april 2017 og indstillet dem til godkendelse på generalforsamlingerne den 23. maj 2017.

  Vedr. dagsordenens punkt 3 - 4
  Udkastet til regnskab for Gribvand Spildevand A/S udviser et negativt driftsresultat efter skat på kr. 1.089.000 og en egenkapital på kr. 1.794.210. Udkastet til regnskab for Gribvand A/S udviser et negativt driftsresultat efter skat på kr. 1.089.000 og en egenkapital på kr. 1.794.184. Bestyrelserne har godkendt regnskaberne på bestyrelsesmøder den 6. april 2017 og indstillet dem til godkendelse på selskabernes generalforsamlinger 23. maj 2017 med forslag om, at selskabernes resultater overføres til egenkapitalen.

  Vedr. dagsordenens punkt 5
  Selskabernes bestyrelser har på deres møder den 6. april 2017 besluttet, at de indstiller, at Ernst & Young vælges som revisor for begge selskaber, jf. kontrakt indgået efter gennemført udbud.

  Vedr. dagsordenens punkt 6
  Bestyrelsen for Gribvand Spildevand A/S har på deres møde den 6. april 2017 besluttet, at ændre vedtægterne for Gribvand Spildevand A/S for så vidt angår punkt 8.6 til følgende tekst:

  "Forbrugerrepræsentanter og suppleanter vælges for 4 år ad gangen. Første valgperiode er 1. januar 2014 – 31. december 2017. Forbrugerrepræsentationsvalg sker ved direkte valg."

  Vedr. dagsordenens punkt 7
  Bestyrelsen for Gribvand Spildevand A/S har på deres møde den 6. april 2017 besluttet, at ændre valgregulativ for forbrugernes valg af for forbrugerrepræsentanter til selskabets bestyrelse til følgende:

  • Et par sproglige opstramninger i pkt. 1.3 og 3.1, så der konsekvent tales om forsyningsydelser og ikke både ”forsyningsydelser” og ”vand- og spildevandsforsyningsydelser”.
  • At pkt. 5.2 om, hvornår der finder valg sted, udgår. Dette fordi, det binder selskabet i unødigt omfang.
  • At valget sker elektronisk, se kommentaren til pkt. 7.2.
  • I pkt. 7.10 præciseres, at suppleanterne vælges ind som 1. og 2. suppleanter.
  • I pkt. 9.1 er datoen opdateret og bestyrelsesmedlemmerne opdaterede.


  Administrationens anbefalinger
  Administrationen anbefaler, at kommunen i overensstemmelse med bestyrelsernes indstillinger beslutter at fravige de formelle regler om kald og varsel i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingerne, som ikke offentliggøres via presse og kommunens hjemmeside.

  Videre anbefaler administrationen, at kommunen på generalforsamlingerne udøver sine ejerinteresser med henblik på at træffe de beslutninger, der indstilles af bestyrelserne ifølge dagsordenspunkterne 1-6.

  Administrationen anbefaler derfor, at Byrådet anmoder borgmesteren om at medvirke til at sikre, at der på selskabernes generalforsamlinger den 23. maj 2017 træffes beslutninger i overensstemmelse med de i sagsfremstillingen nævnte dagsordenspunkter og indstillinger.

  Dette kan ske ved at borgmesteren bemyndiges til at repræsentere kommunen på Gribvand A/S´ generalforsamling den 23. maj 2017 for her at udøve kommunens stemmeret i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og ved at borgmesteren bemyndiges til at medvirke til at sikre, at der på Gribvand Spildevand A/S´ generalforsamling ligeledes den 23. maj 2017 - hvor Gribvand A/S´ stemmeret udøves gennem bestyrelsen - ligeledes træffes beslutninger i overensstemmelse med Byrådets beslutninger.


  Lovgrundlag


  Økonomi
  Gribvand-selskabernes økonomi er beskrevet i sagsfremstillingen ovenfor.
  Bilag
  Bilag 1: TEK 26-04-2017: Udkast til årsrapport for 2016 for Gribvand Spildvand A/S Dok. nr: 2017/07769 004

  Bilag 2: TEK 26-04-2017: Udkast til årsrapport for 2016 for Gribvand A/S Dok. nr: 2017/07769 005

  Bilag 3: TEK 26-04-2017: Revisionsprotokollat Dok. nr: 2017/07769 006

  Bilag 4: TEK 26-04-2017: Udkast til ændrede vedtægter for Gribvand Spildevand A/S Dok. nr: 2017/07769 007

  Bilag 5: TEK 26-04-2017: Udkast til ændret regulativ for valg af forbrugerrepræsentanter til Gribvand Spildevand A/S Dok. nr: 2017/07769 008


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

  1. at beslutte, at reglerne om kald og varsel i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingerne fraviges
  2. at bemyndige borgmesteren til at repræsentere kommunen på Gribvand A/S´ generalforsamling den 23. maj 2017
  3. at bemyndige borgmesteren til at medvirke på Gribvand Spildevand A/S´ generalforsamling den 23 maj 2017  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Teknisk Udvalgs beslutning den 26-04-2017:
  1.-3. Anbefalingen tiltrådt  Beslutning
  Ændringsforslag fra Nytgribskov
  Der skal findes en anden repræsentant end borgmesteren.

  For: G (2)
  Imod: V, O, C, A (6)
  Undlod at stemme: Å (1)
  Ændringsforslag ikke tiltrådt.

  1.
  For: V, O, C, A, Å (7)
  Imod: Ingen (0)
  Undlod at stemme: G (2)
  Indstillingens punkt 1 anbefales tiltrådt.

  2.
  For: V, O, C, A (6)
  Imod: G (2)
  Undlod at stemme: Å (1)
  Indstillingens punkt 2 anbefales tiltrådt.


  3.
  For: V, O, C, A (6)
  Imod: G (2)
  Undlod at stemme: Å (1)
  Indstillingens punkt 3 anbefales tiltrådt.
  75. Ny vej, Græsted-Gilleleje - afgørelse om VVM-pligt
  00.01Ø00 - 2017/05136

  Sagsfremstilling
  Introduktion
  Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet. Det skal besluttes om der på baggrund af VVM-screning (Vurdering af Virkning for Miljøet) skal udarbejdes en VVM-redegørelse.

  Baggrund
  Teknisk Udvalg tog den 18.02.2015 præsentation af to alternativer for anlæg af vej mellem Ålekistevej og Parkvej i Gilleleje til efterretning og traf beslutning om at sætte det videre arbejde med planlægning, herunder VVM-redegørelse, dispositionsforslag og EU-udbud af projektering, i bero frem til opstart i 2017.

  Byrådet traf den 03.04.2017 beslutning om at genoptage projektet med etablering af ny vej mellem Græsted og Gilleleje.

  Denne sag vedrører vurdering af anlæggets indvirkning på miljøet (VVM-pligt) og om der ud fra vurderingen/screeningen skal udarbejdes en VVM-redegørelse.

  Sagens forhold
  I henhold til bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning skal bygherre (Gribskov Kommune) indgive en skriftlig anmeldelse til kommunalbestyrelsen (Gribskov Kommune som kompetent myndighed), hvorefter den kompetente myndighed skal foretage en vurdering/screening af, om anlægget på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet (VVM-pligt). Afgørelse om VVM-pligt/ikke VVM-pligt skal begrundes. Ved afgørelse om VVM-pligt skal der udarbejdes en VVM-redegørelse.

  Administrationen har via sin eksterne rådgiver udarbejdet en beskrivelse af de miljømæssige forhold, der kan blive påvirket ved projektet. Beskrivelsen blev udarbejdet i 2014/opdateret i 2017 og knytter sig til Trafikkatalog om videreførelse af vejforbindelsen fra Ålekistevej til Parkvej. Beskrivelsen af de miljømæssige forhold vedrører derfor både lineføringen mellem Græsted og Ålekistevej samt to løsningsmuligheder/alternativer for anlæg af vejen mellem Ålekistevej og Parkvej. (se bilag - Beskrivelse af miljømæssige forhold)

  Beskrivelse af miljømæssige forhold
  Natur
  Beskrivelsen af miljømæssige forhold viser, at der ligger en del af flere moseområder, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens (NBL) § 3, inden for projektområdet. Herudover forudsætter anlæg af vejen krydsning af flere vandløb. Afhængig af valg af løsningsforslag ligger der ligeledes enge og søer inden for projektområdet.


  I henhold til NBL § 3 er disse områder (søer, heder, moser, ferske enge mv.) beskyttet mod ændringer i tilstanden. Vandløb kan endvidere være beskyttede § 3-områder i NBL. Vandløb er altid omfattet af vandløbsloven.

  Særlige arter (pattedyr, padder, krybdyr mv.) er beskyttet af EU's naturbeskyttelsesdirektiver. Projektet må, hverken i anlægs- eller driftsfasen, beskadige yngle- eller opholdsområder for de beskyttede arter i en sådan grad, at områdets samlede population påvirkes negativt. I givet fald skal der etableres tiltag, der sikrer populationen mod den negative påvirkning.

  Landskab
  Anlæg af vejen frem til Ålekistevej sker i nyt trace umiddelbart vest for jernbanen, hvorfor den landskabelige virkning primært vil være, at vejen er synlig og ikke jernbanen. Hvor vejen anlægges i åbent land vil den landskabelige påvirkning være større. Det samme gør sig gældende, hvor vejen, grundet terrænforhold, skal anlægges på en dæmning.

  Drikkevandsinteresser
  Projektområdet er beliggende i et område med drikkevandsinteresser og der ligger vandforsyningsboringer i nærheden af projektområdet. Afledning af regnvand fra kørebanen skal derfor håndteres i overensstemmelse med den kompetente myndigheds anvisninger. Der kan blive stillet særlige vilkår som eksempelvis, at udledning skal ske gennem olieudskiller og sandfang.

  Støj
  I anlægsfasen vil der forekomme støj fra transport og arbejde med entreprenørmaskiner. Anlægsarbejdet skal tilrettelægges, så vejens naboer generes mindst muligt.

  Når anlægsarbejdet er gennemført og den nye vej er taget i brug, kan der på strækningen frem til Ålekistevej være en enkelt bolig, der bliver berørt af vejstøj. Det afhænger dog af det endelige trace. På strækningen fra Ålekistevej til Parkvej vil der, afhængig af valg af løsningsforslag, være flere boliger, der bliver berørt af vejstøj.

  Vurdering
  Administrationen (som bygherre) har indgivet en VVM-anmeldelse, der beskriver de påvirkninger projektet vil have på miljøet. VVM-anmeldelsen er udarbejdet på baggrund af beskrivelsen af de miljømæssige forhold. (se bilag - VVM-anmeldelse)

  Administrationen (som kompetent myndighed) har foretaget en screening af de miljøpåvirkninger, der er angivet i VVM-anmeldelsen. (se bilag - VVM-screening)

  Det er administrationens vurdering, at de angivne miljøpåvirkninger medfører, at der er VVM-pligt. Dette begrundes særligt med:

  • Projektområdet gennemskærer naturområder, der er beskyttet i henhold til NBL § 3.
  • Projektområdet forventes at være levested for arter, der er beskyttet i henhold til EU's naturbeskyttelsesdirektiver.
  • Projektet kan få væsentlig landskabelig indvirkning.
  • Projektet vil påvirke støjforholdene for flere ejendomme.
  • Projektområdet er beliggende inden for områder med drikkevandsinteresser.


  Er et projekt VVM-pligtigt, skal der udarbejdes en VVM-redegørelse. Arbejdet med VVM-redegørelsen indledes med fastlæggelse af VVM-redegørelsens indhold (idéfasen) og hvilke forhold og faktorer projektet har indvirkning på, fx:
  - Mennesker, fauna og flora.
  - Jordbund, vand, luft, klima og landskab.
  - Materielle goder og kulturarv.

  Arbejdet med VVM-redegørelsen strækker sig typisk ud over 9 - 18 måneder. Det forventes dog, at en VVM-redegørelse for dette projekt er klar til høring primo 2018.

  Anbefaling
  På grund af anlæggets nævnte virkninger på miljøet anbefaler administrationen, at der træffes afgørelse om VVM-pligt og at udarbejdelse af VVM-redegørelse igangsættes.


  Lovgrundlag
  Bekendtgørelse nr. 1440 af den 23 november 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

  Økonomi


  Bilag
  PMU 24-04-2017 Beskrivelse af miljømæssige forhold Dok. nr: 2017/05136 002

  PMU 24-04-2017 VVM-anmeldelse Dok. nr: 2017/05136 003

  PMU 24-04-2017 VVM-screening Dok. nr: 2017/05136 004


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

  1. at anlægget må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet (VVM-pligt) og at bygherre dermed anmodes om at igangsætte udarbejdelse af VVM-redegørelse.  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 24-04-2017:

  1. Anbefaling tiltrådt
  Beslutning

  1. Anbefalet.


  76. Natura 2000-handleplaner
  01.05G00 - 2016/13039

  Sagsfremstilling
  Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet om, at godkende forslag til kommunale Natura 2000-handleplaner 2016-21 efter endt offentlig høring og ikke væsentlige rettelser.

  Introduktion til sagen
  Sagen er tidligere behandlet i Plan- og Miljøudvalget den 13.03.2017. På dette møde blev sagen udsat, da udvalget ønskede en afklaring af et spørgsmål, der er stillet og hvorvidt der er kommet svar herpå, tydelighed omkring afgrænsningen af Natura 2000-området samt nærmere forklaring vedr. invasive arter.

  Sagen forelægges derfor igen med samme ordlyd som på mødet den 13.03.2017. Dog er det i kursiv herunder tilføjet.

  Ved mødet den 13.03.2017 blev der henvist til, at der på sagen ligger et dokument, hvor der stilles spørgsmål til SVANA (Styrelsen for Vand - og Naturforvaltning) afgrænsning og som ikke er besvaret. Udvalget ønskede derfor sikret, at der er tydelighed omkring afgrænsning.

  Derudover blev det bemærket, at det står meget om Bjørneklo, men intet om Rynket Rose. Det ønskes der en nærmere forklaring på.

  Administrationen skal her under redegøre for ovenstående spørgsmål/bemærkninger.

  På sagen ligger der et dokument, hvor administrationen stiller SVANA et spørgsmål til lovmedholdighed af handleplanen (og dermed paradigmaet for handleplanen) i forhold til afgrænsning. Spørgsmålet er besvaret og svaret fra SVANA ligger på sagen.
  Her oversigt over spørgsmål, videresendt spørgsmål og svar med henvisning til sags id:

  • Mail til SVANA d. 6. dec. Sagsid: 2016/13039 264
  • Mail med spørgsmål der internt sendes videre i SVANA, d. 6. dec. Sagsid: 2016/13039 265
  • Svar fra SVANA, d. 9. dec. 2016. Sags id: 2016/13039 273


  Svaret fremgår også af dagsordenspunktets bilag 8, S. 25.

  Vedrørende tydelighed omkring afgrænsning;
  I handleplanerne henvises til de statslige Natura 2000-planer (henvisning til hjemmeside), hvoraf Natura 2000-afgrænsningerne fremgår. Afgrænsningerne er de samme som i sidste handleplansperiode. Handleplanerne er udarbejdet på baggrund af et paradigma, som Kommunernes Landsforening har lavet i samarbejde med Esbjerg Kommune. I følge chefkonsulent i Kommunernes Landsforening, Vand og Natur, Lars Kaalund, er paradigmet godkendt af SVANA.

  Invasive arter
  Natura 2000-planerne 2016-21 har nationalt set fokus på bl.a. bekæmpelse af invasive arter. For Kæmpe Bjørneklo er der udarbejdet en bekendtgørelse ("Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo"), hvilket giver kommunerne en lovhjemmel til at bekæmpe den. På baggrund af bekendtgørelsen har Gribskov Kommune vedtaget en indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo. Der er ikke bekendtgørelser for øvrige invasive arter som f.eks. Rynket Rose. Kæmpe Bjørneklo findes i flere af Natura 2000-områderne, hvorimod Rynket Rose ikke i samme udstrækning findes inden for Natura 2000-områderne, men primært langs kysten. Det er på denne baggrund, at der i handleplanerne er fremhævet Kæmpe Bjørneklo, men der vil ske bekæmpelse af andre invasive arter, f.eks. Gyvel og Rynket Rose, i relevant omfang.

  Baggrund
  Byrådet har 03.10.2016 godkendt, at forslag til fire kommunale Natura 2000-handleplaner sendes i offentlig høring. Se sagsnr. 2016/13039.
  Det drejer sig om forslag til handleplaner for følgende fire Natura 2000-områder:

  • Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov
  • Tisvilde Hegn og Melby Overdrev
  • Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose
  • Rusland


  Forslag til handleplanerne har således været i offentlig høring i 8 uger i perioden 20.10.2016 til 15.12.2016 i Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød Kommuner.

  Høringssvarene
  Der er indkommet høringsvar til de fire handleplaner fra følgende seks interessenter:

  • SVANA, Midtjylland
  • Naturstyrelsen Nordsjælland og hovedkontoret
  • Foreningen af Grundejere i Tibirke Bakker
  • Danmarks Naturfredningsforening, Hillerød
  • Danmarks Naturfredningsforening, Helsingør (Gribskov)
  • Friluftsrådet Nordsjælland samt medlem af Det Grønne Dialogforum i Gribskov Kommune.


  Alle høringsvar er samlet og behandlet i hvidbøger for hver enkel handleplan, se bilag. Her findes også de fulde høringssvar.

  SVANA, Midtjylland og Naturstyrelsen Nordsjælland og hovedkontoret gør ikke indsigelser, men har bemærkninger. Bemærkninger er bl. a. konkretet rettelser og fejl. Nogle af bemærkninger er taget til efterretning og, der er foretaget rettelser, præciseringer og tilføjelser til handleplanerne.

  Høringssvar fra Foreningen af Grundejere i Tibirke Bakker er omfattende og omhandler området i Tibirke Bakker for forslaget til handleplanen "Tisvilde Hegn og Melby Overdrev". Efter anmodning fra foreningen har dele af høringssvaret været behandlet inden for høringsfristen. Dette fremgår af hvidbogen og omhandler lovmedholdeligheden af forslaget til handleplanen og hvor konkret den er. Kommunens jurist har bidraget til svar til foreningen og konkluderer, at forslaget til handleplanen er lovmedholdigt og tilstrækkelig konkret. Øvrige høringssvar vedrørende fredningen i Tibirke Bakker, tidligere indsatser, anmodning om rettelser og tilføjelser mv., ligger alle uden for handleplanens råderum. Ingen af høringssvarene har således givet anledning til ændring af handleplanen, men samlet set giver høringssvarene anledning til dialog med foreningen om handleplanens rammer og indsatser samt en konkretisering af råderum i forhold til fredning kontra handleplan.

  Danmarks Naturfredningsforeningers lokalafdelingers bemærkninger har ikke givet anledning til ændringer, idet bemærkningerne går på anmodninger om tilføjelser, der ligger udenfor Natura 2000-handleplanes virke.

  Høringssvar fra Friluftsrådet Nordsjælland samt medlem af Det Grønne Dialogforum i Gribskov Kommune giver heller ikke anledning til ændringer i handleplanen, idet der ikke er forslag til ændringer men anmodning om at tilgodese friluftslivets vilkår, hvilket der er taget højde for ifm. inddragelse af interessenter.

  Administrationens vurdering
  Administrationen har vurderet, at høringssvarene giver anledning til mindre rettelser af forslag til handleplanerne. Administrationen har derfor foretaget rettelser, og de rettede versioner af handleplanerne er vedlagt i bilag. Administrationen har desuden vurderet, at rettelserne ikke er væsentlige og derfor ikke giver anledning til fornyet høring af handleplanforslaget, jf. miljømålslovens § 46 c stk 2.


  Lovgrundlag
  § 46 a i Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven), LBK nr 119 af 26/01/2017.

  Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner, BEK nr 944 af 27/06/2016.


  Økonomi
  Indsatser bygger på frivillighed og statslige støtteordninger. Det er den enkelte lodsejer, der kan søge midler til indsatsen. Som udgangspunkt kommer midlerne fra EU's Landdistriktsprogram (LDP) og EU-LIFE projekter.

  I første handleplanperiode har Gribskov Kommune foretaget naturpleje i Natura 2000-områderne (blandt andet i Rusland). Der var indgået en økonomiaftale mellem KL og staten og afsat DUT-midler til kommunerne.
  For anden handleplanperiode forventes der vedtaget en aftale mellem KL og staten om DUT-midler.


  Miljøforhold
  Miljøvurdering
  De fem kommuner har alle truffet afgørelse om ikke at gennemføre en SMV (Strategisk Miljøvurdering) for handleplanerne. Afgørelsen har været offentliggjort med klagefrist, idet afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en SMV kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter miljømålslovens bestemmelser om klage over kommunale handleplaner. Efter miljømålslovens § 53, nr. 4 kan handleplanerne påklages for så vidt angår indhold og tilvejebringelse. Der er ikke indkommet nogle klager over afgørelsen om ikke at gennemføre en SMV for handleplanerne.


  Høring
  Forslag til handleplanerne har været sendt i offentlig høring i 8 uger, jf. §46 b stk 2 i Bekendtgørelse om kommunalstyrelsens Natura 2000-handleplaner (BEK nr 944 af 27/06/2016). Forslag til handleplanerne har været sendt i offentlig høring i perioden d. 20. okt. - d. 15. dec. 2016 i Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød Kommuner.

  Kommunerne har vurderet, at ændringerne ikke er væsentlige og derfor ikke giver anledning til fornyet høring af handleplanforslaget, jf. miljømålslovens § 46 c stk 2.


  Bilag
  Bilag 1 PMU 13-03-17 Arresø mv Endelig Natura 2000-handleplan 2016-21
  Dok. nr. 2016/13039 315

  Bilag 2 PMU 13-03-17 Arresø mv Hvidbog Dok. nr. 2016/13039 316

  Bilag 3 PMU 13-03-17 Gribskov mv Endelig Natura 2000-handleplan 2016-21
  Dok. nr. 2016/13039 317

  Bilag 4 PMU 13-03-17 Gribskov mv Hvidbog Dok. nr. 2016/13039 318

  Bilag 5 PMU 13-03-17 Rusland Endelig Natura 2000-handleplan 2016-21
  Dok. nr. 2016/13039 319

  Bilag 6 PMU 13-03-17 Rusland Hvidbog Dok. nr. 2016/13039 320

  Bilag 7 PMU 13-03-17 Tisvilde Hegn mv Endelig Natura 2000-handleplan 2016-21
  Dok. nr. 2016/13039 321

  Bilag 8 PMU 13-03-17 Tisvilde Hegn mv Hvidbog Dok. nr. 2016/13039 322


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte:
  1. at høringssvar i hvidbøger godkendes
  2. at forslagene til kommunale Natura 2000-handleplaner godkendes og at de gamle handleplaner 2010-2015:

   • "Natura 2000-Handleplan Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov, Natura 2000-område nr. 133, Habitatområde H117, H190, Fuglebeskyttelseområde F108."
   • "Natura 2000-Handleplan Tisvilde Hegn og Melby Overdrev, Natura 2000-område nr. 135, Habitatområde 119."
   • "Natura 2000-Handleplan Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose, Natura 2000-område nr. 134 Habitatområde 118, Fuglebeskyttelsesområde F106".
   • "Natura 2000-Handleplan Rusland, Natura 2000-område nr. 132, Habitatområde 116."

  som konsekvens heraf ophæves.


  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 13-03-2017:
  Udsættes

  Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 24-04-2017:
  1. - 2. Anbefaling tiltrådt  Beslutning
  1. - 2. Anbefalet.

  77. Miljøgodkendelse - Wewers Betonproduktion Mårum A/S - øget produktion
  023273 - 2016/36162

  Sagsfremstilling
  Sagen blev begæret i Byrådet i forbindelse med behandling i Plan- og Miljøudvalget den 24. april 2017. Sagen blev forelagt for Plan- og Miljøudvalget med følgende ordlyd:

  "Introduktion
  Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om, at Wewers Betonproduktion Mårum A/S og Wewers Mørtel A/S meddeles miljøgodkendelse til øget produktion på adressen Ny Mårumvej 222.

  Wewers Betonproduktion Mårum A/S og virksomheden Wewers Mørtel A/S har søgt om miljøgodkendelse til øget produktion. I det følgende vil virksomhederne samlet blive benævnt som Wewers Betonproduktion Mårum A/S.

  Baggrund
  Wewers betonproduktion A/S producerer færdigblandet beton og mørtel. Desuden indkøber virksomheden handelsvarerne sand, sten, grus og vejsalt, som pakkes i poser og big bags indendørs i produktionshallen. Virksomhedens egne betonkanoner vaskes på ejendommen.

  Wewers Betonproduktion Mårum A/S, Ny Mårumvej 222 har den 31. oktober 2016 (revideret ansøgning 25. november 2016) ansøgt om miljøgodkendelse til en årlig produktion af færdigblandet beton på over 20.000 tons.

  Virksomheden har i januar 2017 indsendt en støjberegning, lavet af Niras, som dokumenterer, at den øgede produktion vil kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj.

  Virksomheden er omfattet af lokalplan 567.01 fra 2015. Lokalplanen giver mulighed for beton- og mørtelproduktion. Der er ikke fastsat et produktionsloft i lokalplanen.

  Beskrivelse af faktiske forhold
  Virksomheden ønsker at øge den nuværende produktion til en samlet maksimal produktion på 105.000 tons årligt, fordelt på 75.000 tons beton, 25.000 tons vådmørtel samt 5.000 tons tørmørtel og tørbeton. Ud over dette vil handelsvarer som sand, sten, grus og vejsalt årligt udgøre 25.000 tons.

  Virksomhedens aktiviteter er omfattet af listepunkt B202: "Cementstøberier, betonstøberier (herunder betonelementfabrikker og betonvarefabrikker) samt betonblanderier med en produktion på mere end eller lig med 20.000 tons pr. år." på listen over godkendelsespligtige virksomheder. Dette betyder, at virksomheden skal have en miljøgodkendelse.

  Administrationen har udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse med baggrund i virksomhedens ansøgning. Der er i miljøgodkendelsen taget udgangspunkt i Miljøstyrelsens standardvilkår for virksomhedstypen B202, Cementstøberier, betonstøberier (herunder betonelementfabrikker og betonvarefabrikker) samt betonblanderier med en produktion på mere end eller lig med 20.000 tons pr. år.

  Udkast til miljøgodkendelse er vedlagt som bilag.

  Der i udkast til miljøgodkendelse stillet vilkår om, at virksomheden skal overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj og lavfrekvent støj. Der er endvidere stillet vilkår om, at tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden udfører målinger/beregninger af støjen, hvis tilsynsmyndigheden finder belæg herfor, dog højst en gang årligt.

  Der stilles vilkår om, at der etableres sikkerhedsventil samt en overfyldningsdetektor med visuel alarm og ikke akustisk alarm på pulversiloerne.

  Der stilles vilkår om, at virksomheden skal overholde vilkårene i kommunens udledningstilladelse for overfladevand.

  Endvidere er der i miljøgodkendelsen stillet standardvilkår i forhold til:

  • Generelle forhold
  • Indretning og drift af virksomheden
  • Luftforurening
  • Beskyttelse af jord og grundvand
  • Egenkontrol


  I forbindelse med udarbejdelse af udkast til miljøgodkendelse er der foretaget en partshøring hos de 13 mest belastede naboejendomme samt hos virksomheden.

  Kommunen har modtaget partsindlæg fra tre naboer.

  Partsindlæggene omhandler primært utilfredshed med stigende støjgener fra virksomheden samt en øgning af tung trafik til og fra virksomheden. Virksomheden har kommenteret på partsindlæggene og giver her udtryk for, at de snarest muligt ønsker at etablere en større støjmur ved vaskepladsen til betonkanoner. Dette kræver en landzonetilladelse. De ønsker endvidere at etablere en vaskehal, når produktionen når op på ca. 50.000 tons årligt.

  Niras støjberegning fra januar 2017 sandsynliggør, at virksomheden kan overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj, selv om der ikke etableres en ny støjvæg og vaskehal. Der lægges derfor ikke op til at stille vilkår om disse foranstaltninger i udkast til miljøgodkendelse.

  Notat med gennemgang af partsindlæg, virksomhedens bemærkninger hertil og administrationens vurdering af disse er vedlagt som bilag.

  Administrationens vurdering og anbefaling
  Niras støjberegning fra januar 2017 sandsynliggør, at virksomheden kan overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj, selv om der ikke etableres en ny støjvæg og vaskehal. Der lægges derfor ikke op til at stille vilkår om disse foranstaltninger i udkast til miljøgodkendelse.

  Det vurderes, at virksomheden kan etableres og drives uden væsentlige miljømæssige gener eller risiko for omgivelserne, når vilkårene i udkast til miljøgodkendelse overholdes.

  Partshøringen giver ikke anledning til ændringer i administrationens udkast til miljøgodkendelse.


  Lovgrundlag
  Lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1189 af 27/09/2016
  Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 1517 af 07/12/2016
  Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 1520 af 7/12/20216

  Økonomi
  Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Gribskov Kommune.

  Der opkræves brugerbetaling i henhold til lov om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse.

  Miljøforhold
  Indeholdt i sagen.

  Høring
  I forbindelse med udarbejdelse af udkast til miljøgodkendelse er der foretaget en partshøring hos de 13 mest belastede naboejendomme samt hos virksomheden.

  Notat med gennemgang af partsindlæg, virksomhedens bemærkninger hertil og administrationens vurdering af disse er vedlagt som bilag.

  Bilag
  PMU 24-04-2017 - miljøgodkendelse Dok. nr: 2016/36162 044

  PMU 24-04-2017 - behandling af partsindlæg Dok. nr: 2016/36162 046


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

  1. at Wewers Betonproduktion godkender, at der meddeles miljøgodkendelse til Mårum A/S på de i sagen opstillede vilkår.


  Berigtigelse af indstilling ved protokollering 25-04-2017:

  Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:

  1. at godkende, at der meddeles miljøgodkendelse til Wewers Betonproduktion Mårum A/S på de i sagen opstillede vilkår."  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 24-04-2017:

  1. For stemte V, C og O (4)
  Imod stemte A, G og Å (3)
  Indstillingen tiltrådt


  A, G og Å begærede sagen i byrådet
  Beslutning
  Økonomiudvalget sender sagen videre til Byrådet.
  78. Helhedsplan for Græsted eventplads og stationsområde - godkendelse
  01.00G00 - 2015/37274

  Sagsfremstilling
  Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende helhedsplan for Græsted stationsområde og eventplads, herunder at blive orienteret om status for fordeling af afsatte midler.

  Baggrund
  Plan- og Miljøudvalget besluttede 12.09.2016, at igangsætte udarbejdelse af helhedsplan for Græsted stationsområde og eventplads med ekstern rådgivning inden for en ramme på 200.000 kr. Derudover blev det besluttet, at administrationen indledte dialog med Nordsjællands Veterantog og Fredbogård Fonden om konkrete investeringer i områdernes infrastruktur og implementering af helhedsplanen i øvrigt, og at godkende at restbeløbet af de i alt afsatte 500.000 kr. til helhedsplanen indgår som kommunal medfinansiering til implementering af helhedsplanen.

  Beslutningerne blev truffet, som følge af den indgåede Budgetaftale 2016-2019. I Budgetaftale 2016-2019 er der afsat 3 mio. kr. til områdefornyelse i Græsted bymidte og eventplads. Byrådet besluttede 01.02.2016, at 500.000 kr. af beløbet skulle anvendes til udarbejdelse af en helhedsplan for stationsområdet og eventpladsen.

  Formål med helhedsplanen
  Formålet med at udarbejde en helhedsplan var at få formuleret bærende principper for områdets udvikling, der skaber et visionært perspektiv for områdets værdiskabende udvikling i de kommende år, som vil sætte Græsted stationsområde og eventplads på landkortet som oplevelses- og turismedestination.

  Fordelen med en helhedsplan er, at de overordnede strukturer i området bliver planlagt fra begyndelsen, i stedet for en ’punktvis’ og fragmenteret udvikling i landzonetilladelser og/eller enkelte lokalplaner. Desuden vil processen omkring udarbejdelsen og planens endelige indhold skabe grundlag for fælles tilgang for aktørerne til udvikling af området.

  En helhedsplanen med afsæt i dialog med lokalområdet
  Helhedsplanen er udarbejdet af arkitektfirmaet Hasløv og Kjærsgaard og er lavet på baggrund af en høj grad af inddragelse og dialog. Tovholder for udarbejdelse af planen og den primære kontakt med arkitekterne har været repræsentant for Fredbogårdfonden. I forbindelse med udarbejdelsen har der været nedsat en følgegruppe med deltagere fra Gribskov Kommune, Nordsjællands Veterantog og Fredbogårdfonden. Der har derudover været afholdt dialogmøde med områdets naboer og repræsentanter fra Områdefornyelsesprojektet Græsted i Bevægelse.

  Helhedsplanens indhold
  Planen tager udgangspunkt i de aktiviteter, der har foregået på arealet gennem mange år. Særligt har det årlige pinsetræf været en stor tilbagevendende aktivitet, og danner derfor grundlag for de visioner og behov, der kan være for fremadrettet at udvikle arealet. Samtidig har det været vigtigt at få Græsted Station, det kommende veterantogscenter og Eventpladsen til at kunne fungere både sammen og hver for sig. Endelig har der været fokus på at skabe sammenhæng mellem Eventpladsen og landskabet omkring, med særligt fokus på forbindelsen til en kommende Søborg sø, samt at indtænke forbindelsen til Græsted by og igangværende tiltag under områdefornyelsesprojektet.

  Indretning af området tager udgangspunkt i at forpladsområdet ved stationen, både i forbindelse med aktiviteter på eventområdet og til hverdag skal fungere som ”reklame” for stedet, og at området som helhed skal kunne fungere og bruges i både eventsituationen og i hverdagssituationen.

  Helhedsplanen er opbygget ud fra principper om at skabe overskuelighed og genkendelighed. Helhedsplanens struktur minder om de gamle stjerne-landsbystrukturer med en central plads, hvorfra sigtelinjer gør Eventpladsens forskellige aktiviteter overskuelige. Fra dette centrum, samlingspladsen, er det muligt at orientere sig mod pladsen, ankomstarealer, boder, aktiviteter og events i landskabet.  Forplads
  Forpladsen er områdets fornemste entré. Det er her man kan ankomme med veterantog og stige af på en særlig perron, se på udstillede objekter og komme ind i den nye vognhal og tage smalsporsbanen, som kører ud i landskabet. Forpladsen ligger højt, så det er muligt at danne sig et godt overblik over arrangementet. For forpladsen er skitseret et forslag med bestemte typer belægning, beplantning, belysning og særlig indretning med springvand mv. Estimeret overslag på ca. 4,5 mio. kr.

  Indretning af Eventplads
  Eventpladsens centrum er en samlingsplads, og med udgangspunkt i denne kan der afholdes små og store arrangementer. Pladsens stjerneformede struktur danner en ramme for, hvordan teltopstillingen sker. Strukturen binder på en enkel måde de vigtigste punkter sammen.

  I yderkanten af Eventpladsen etableres en ”cruisevej” som et ydre cirkelslag om pladsen, der giver mulighed for at køre hele vejen rundt om området, og som kan fungere både som opvisningsbane og servicevej.

  Helhedsplanen indeholder en skitseret parkeringsplads, med plads til op til 2.000 biler og parkering på græsarealet som hidtil. Det foreslås dog, at de første to rækker mod Holtvej udlægges som permanent grusbelægning for ekstra p-pladser.
  Estimeret overslag for anlæg på eventpladsen er ca. 4 mio. kr.

  Stier og forbindelser til områderne omkring
  Eventområdet skal i dagligdagen fungere som mål for gå- eller løbeturen, og vil få flere til at opleve den bynære natur. Der er blandt andet skitseret en underføring under jernbanen, så pladsen knyttes mere direkte sammen med Græsted by.
  Estimeret overslag for anlæg på eventpladsen er ca. 5,5 mio. kr.

  Sø og landingsbane
  Helhedsplanen viser en række ekstra tiltag, der på sigt kan være med til at understøtte stedets samlede attraktion. Det omhandler blandt andet om anlæg af en sø i områdets østlige del og etablering af en landingsbane til mindre fly.
  Estimeret overslag for anlæg på eventpladsen er ca. 3 mio. kr.

  Se den samlede Helhedsplan i Bilag 1.

  Frasalg af areal til naboer
  De tilstødende naboer mod Græsted Stationsvej har udtrykt ønske om, at kommunen vil frasælge et areal svarende til 10 m ekstra grund til hver af deres ejendom. Derved skabes der større afstand fra deres boliger til eventpladsen. Administrationen anbefaler, at der igangsættes aftale om salg af areal til gældende markedspris.

  Videre proces
  Der er i Budgetaftale 2016-2019 afsat i alt 1,5 mio til arbejdet ved Eventpladsen. Rådgiveraftalen for udarbejdelse af helhedsplanen er indgået med et honorar på 200.000 kr. Administrationen har godkendt en tilkøbt option på op til 30.000 kr. for økonomioverslag for realisering af tiltag på eventpladsen. Administrationen anbefaler at restbeløbet på 270.000 kr af de i alt afsatte 500.000 kr til helhedsplanen indgår som medfinansiering af Eventpladsen, herunder forpladsen.

  For at understøtte det etablerede velfungerende samarbejde vil administrationen anbefale at opstarte en dialog med områdets aktører om aftaler om den kommende realisering og herunder eventuelt samarbejde om at søge fondsmidler, så der sikres en sammenhæng mellem anlægsprojekterne. Forud for sagsfremstillingen vil administrationen være i dialog med Fredbogårdfonden og Nordsjællands Veterantog om det videre projekt, herunder proces, tid og økonomi.


  Lovgrundlag
  Helhedsplanen har ikke lovmæssigt ophæng, men er i overensstemmelse med Lokalplan 316.06 for Græsted Stations- og veterantogscenter.

  Økonomi
  I Budgetaftale 2016-2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 3 mio. kr til områdefornyelse i Græsted bymidte og eventplads. Rådighedsbeløbet blev frigivet i forbindelse med BO1-2016. Byrådet besluttede 01.02.2016, at 500.000 kr. af beløbet skulle anvendes til udarbejdelse af en helhedsplan for stationsområdet og eventpladsen, samt at 1.000.000 kr anvendes til etablering af forpladsen.  Høring
  Helhedsplanen er udarbejdet i tæt dialog med områdets aktører. Helhedsplanen blev præsenteret til møde i Græsted Byforum 23.03.2017. Græsted Byforum har ikke yderligere kommentarer til helhedsplanen.

  Bilag
  Bilag 1: Helhedsplan for Græsted Eventplads dok.nr. 2015/37274 060


  Administrationens indstilling
  Administrationen anbefaler Plan- og miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

  1. at godkende Helhedsplan for Græsted Eventplads
  2. at godkende at restbudgettet på 270.000 kr. til helhedsplanen, anvendes som medfinansiering af Eventpladsen, herunder forpladsen.
  3. at godkende at administrationen går i dialog med Fredbogård Fonden og Nordsjællands Veterantog om det videre samarbejde om realisering af projektet, herunder muligheden for fondsansøgninger, til senere fremlæggelse for udvalget.
  4. at godkende at administrationen indgår aftale med naboer mod Græsted Stationsvej om salg af areal mod deres ejendomme.  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 24-04-2017:
  1. - 4. godkendt  Beslutning
  1. - 4. Anbefalet.

  79. Forslag til Kommuneplantillæg nr 11 for boligområde i Vejby Nordvest - godkendelse til offentlig fremlæggelse
  01.02P00 - 2017/03749

  Sagsfremstilling
  Plan- og Miljøudvalget behandler sagen, for at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-25 for boligområde i Vejby Nordvest til offentlig fremlæggelse.

  Baggrund
  Plan- og Miljøudvalget igangsatte den 21.11.2016 udarbejdelsen af Lokalplan 555.08 for et boligområde i Vejby Nordvest (se særskilt punkt på dagsordenen) med tilhørende tillæg til kommuneplanen. Forslag til Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune forelægges nu udvalget med henblik på godkendelse til offentlig fremlæggelse.

  Forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-25 og forslag til Lokalplan 555.08 for et boligområde i Vejby Nordvest udarbejdes for at skabe de nødvendige planmæssige rammer for et nyt boligområde i den nordvestlige del af Vejby.


  Tillæggets omfang og formål
  Forslag til Tillæg nr. 11 omfatter et område på ca. 2,5 ha og er en del af matrikel 1e, Vejby By, Vejby. Området ligger i dag i landzone, men som fremtidig byzone. Med Lokalplanforslag 555.08 for et boligområde i Vejby Nordvest (se særskilt punkt på dagsordenen) overføres arealet til byzone.  Arealet støder op til Omsorgscenter Trongården og til en parcelhusbebyggelse på Vesterled.
  Det eksisterende husmandssted Tisvildevej nr. 18 nedrives, da det ikke umiddelbart har bevaringsværdige kvaliteter.

  Det nye boligområde ligger i dag i landzone, men er i Gribskov Kommunes Kommuneplan 2013-25 udlagt til fremtidig byzone. Bebyggelsen af arealet er fastlagt i kommuneplanens ramme 8.B.13 Vejby Nordvest og udlagt til boliger, når området overgår fra land- til byzone.
  Området trafikbetjenes ad Tisvildevej.

  Kommuneplan ramme 8.B.13 Vejby Nordvest præciserer, at der ”i mindre dele af området er kortlagt risiko for oversvømmelse, jævnfør kommuneplanens kort 2.6 a Klimatilpasning, oversvømmelseskort. Ved den fremtidige planlægning, af området skal risiko for oversvømmelse vurderes nærmere, blandt andet ved undersøgelse, af lokal hydrologi og jordbundsforhold. Deraf kan følge, om der kan opføres byggeri på de udsatte dele af arealet og i så fald ud fra hvilke krav, byggeriet kan opføres.” Hele bebyggelsen er opdelt i dobbelthuse med landskabskiler imellem, hvorved større vandmængder – som ved 100 års hændelser – ikke vil stuve op inde i bebyggelsen, men ubesværet kan løbe ned over landskabet.

  Arealet på byggefeltet, der beskrives i Kommuneplan ramme 8.B.13 Vejby Nordvest er ca. 2,5 ha. Med en maksimal tilladt bebyggelsesprocent på 40.

  Tillægget skal følge behandlingen af Lokalplan 555.08 for et boligområde i Vejby Nordvest. Dette lokalplanforslag er udarbejdet for at skabe de planlægningsmæssige rammer for et nyt boligområde i den nordvestlige del af Vejby.


  Forslag til Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune bringer lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen, ved at udlægge et nyt rammeområde 8.B.14. Der præcisere bestemmelserne for byggeri og anvendelse.

  Den gældende anvendelsesbestemmelse anbefales ændret til "området er boligområde med tætlav bebyggelse, fælleshuse og skure. Hovedparten af bebyggelsen som enkelte grupper af række- og dobbelthuse i 1-2 etager". Dette for at give mulighed for mindre boligtyper i et rimeligt, økonomisk leje, så seniorer og enlige, unge børnefamilier og ældre ægtepar kan finde sig en bolig i et af bebyggelsens to bofællesskaber.

  Administrationens anbefaling
  Administrationen anbefaler, at forslag til tillæg nr. 11 godkendes til offentlig fremlæggelse.


  Lovgrundlag

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr 936 af 24/09/2009.
  Planloven, lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23.11.2015.
  Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

  Økonomi
  Sagen har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

  Miljøforhold
  I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer har administrationen vurderet, at lokalplanforslaget med tilhørende kommuneplantillæg ikke skal miljøvurderes

  Miljøscreeningen har været sendt i høring hos berørte myndigheder, uden indsigelser.

  Høring
  Lokalplanforslaget skal offentligt fremlægges i 8 uger.

  Bilag
  Bilag 1 PMU 24-04-2017. Forslag til tillæg nr. 11. Dok.nr. 2017/03749 003.

  Bilag 2 PMU 24-04-2017. Forslag til lokalplan 555.08 for et boligområde i Vejby Nordvest. Dok.Nr.:2017/03749 004

  Bilag 3 PMU 13.03.2017. miljøscreening. Dok.nr. 2017/03749 002.


  Administrationens indstilling

  Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

  1. at forslag til Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune godkendes til offentlig fremlæggelse.
  2. at godkende at forslaget ikke skal miljøvurderes  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 24-04-2017:
  1. - 2. For stemte V, C og A, G og Å (6)

  Imod stemte O (1)
  Indstillingen tiltrådt
  Beslutning
  1. - 2.

  For: V, C, A, G, Å (8)
  Imod: Ingen (0)
  Undlod at stemme: O (1)

  Anbefalet.
  80. Forslag til Lokalplan 555.08 for et boligområde i Vejby Nordvest - godkendelse til offentlig fremlæggelse
  01.02G00 - 2017/03730

  Sagsfremstilling
  Plan- og Miljøudvalget behandler sagen, for at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende forslag til Lokalplan 555.08 for et boligområde i Vejby Nordvest til offentlig fremlæggelse.

  Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af visionsnotat for Tisvilde Ø i samarbejde med BS Arkitekter og Tisvilde Ø ApS.

  Lokalplanens baggrund og formål
  Forslag til Lokalplan 555.08 for et boligområde i Vejby Nordvest blev igangsat, af Plan- og Miljøudvalget den 21.11.2016. Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af principperne i skitseprojekt behandlet af Plan- og miljøudvalget den 15.08.2016.

  Lokalplanen omfatter del af matrikel nr. 1e Vejby By, Vejby, og udgør samme område som kommuneplanramme 8.B.13 for boligområde Vejby Nordvest.
  Formålet med lokalplanen er:

 • at omdanne området til boligområde med bebyggelse i op til 2 etager.
 • at sikre en klar overgang mellem land og by.
 • at fastlægge bestemmelser for placering og udformning af ny vejadgang til boligområdet.
 • at fastlægge bestemmelser for placering og udformning af parkering og tilkørsel til boligerne.
 • at fastlægge bestemmelser for at bebyggelsen opføres efter en samlet plan for hele området.
 • at sikre at boligerne har et særegent udtryk, der er organisk og enkelt.
 • at lokalplanområdet overføres til byzone.


  Lokalplanens indhold
  Visionen for lokalplanforslaget er, at den nye bebyggelse skal give mulighed for boliger i et rimeligt, økonomisk leje, så seniorer, enlige, unge børnefamilier og ældre ægtepar kan finde sig en bolig i et af bebyggelsens to bofællesskaber. De unge børnefamilier bliver dynamoen i fællesskabet, og de ældre eller enlige kommer til at udgøre kontinuiteten i fællesskabet, hvor bæredygtighed, selvforsyning og dyrkningsarealer kan være det bærende element.

  Vejadgangen sker fra Tisvildevej, og der etableres en venstresvingsbane ud for bebyggelsen således at svingende tydeligt markerer sig i trafikken, og dermed forbedres trafiksikkerheden i området til trods for lastbiltrafikken på Tisvildevej.

  Lokalplanforslaget giver mulighed for blandede boliger fra 70 til 140 m2 – og dermed også forholdsvis små boliger – hvilket betyder, at evt. ekstrafunktioner skal tilføjes uden for boligen. Et fælleshus hvor der kan indrettes fællesrum til bofællesskabet, og hvor der gerne må etableres fælles redskabsrum, hønsehuse, fadebure o. lign., så det at bo i de nye huse, kommer til at handle om at passe, pleje og udvikle i fællesskab.

  Hvert hus er i to etager, enten som et helt hus til én familie eller som to lejligheder oven på hinanden. Hver bolig har mod syd eller vest en veranda eller balkon, der sikrer, at hver familie kan komme ud og sidde på en terrasse, der er deres helt egen. Mod fællesarealerne er der ligeledes en veranda eller balkon, der sikrer, at de nære arealer er attraktive at opholde sig på – i nær kontakt med fællesskabet og trukket tilbage fra fællesskabet.

  Boligerne fremstår som huse af træ, der giver den samlede bebyggelse et varmt og imødekommende indtryk samtidig med, at træet gør det nemt at forsyne facaderne med espalierer, fuglehuse og lignende, der hører til det at bo i naturen.

  Sikkerhedsstillelse og frivillig udbygningsaftale
  Det følger af planlovens § 13, stk. 4, at når ejeren ønsker et areal overført fra landzone til byzone med henblik på udførelse af et bygge- eller anlægsarbejde, kan kommunalbestyrelsen forlange, at ejeren af arealet stiller en af kommunen godkendt sikkerhed for, at kommunen, hvis arbejdet ikke udføres, kan få dækket udgifterne til tilvejebringelse af lokalplan og kommuneplantillæg samt, medmindre ejeren fraskriver sig retten til at forlange arealet overtaget af kommunen efter § 47 A, udgifterne til overtagelse af arealet efter § 47 A. Udgifterne til lokalplanarbejdet kan kræves betalt, hvis bygge- eller anlægsarbejdet ikke er påbegyndt inden 4 år efter, at arealet er overført til byzone.
  Det kan oplyses, at kommunen har modtaget bekræftelse fra ejeren af arealet, hvor de fraskriver sig retten til at forlange arealet overtaget af kommunen efter planlovens § 47 A i forbindelse med, at det ved lokalplan bliver overført fra landzone til byzone. Desuden er der modtaget bankgaranti på kr. 50.000 kr som sikkerhedsstillelse for kommunens udgifter til tilvejebringelse af plangrundlaget.

  Trafikanlægget der skal udbygges på Tisvildevej, er ikke på nuværende tidspunkt en prioritet i kommunes trafikplanlægning på grund af den relativt lave trafikmængde. Trafikanlægget med en venstresvingsbane udbygges derfor, af Tisvilde Ø ApS's med senere overtagelse og drift af Gribskov Kommune på bagrund af en frivillig udbygningsaftale, jf. §21 i Planloven, aftalen fremgår af bilag 4.

  Forhold til anden planlægning
  Administrationen vurderer, at det ansøgte er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-25. Området er omfattet af rammeområde 8.B.13 for boligområde Vejby Nordvest. Rammebestemmelsen fastlægger områdets anvendelsen til boligområde. Det er endvidere fastlagt, at vejadgang skal ske fra Tisvildevej. Rammebestemmelsen er derudover meget overordnet og skal præciseres i forhold til for eksempel boligtype, bebyggelsestæthed og højde.

  Der skal derfor udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013-25 (se separat punkt på dagsordenen). Der vurderes ikke i den forbindelse at skulle indkaldes idéer og forslag i henhold til planlovens § 23c, da der er tale om mindre ændringer, der ikke strider mod kommuneplanens hovedprincipper.

  Den planmæssige vurdering omhandler alene det ansøgte projekt på Tisvildevej 18, ikke visionen om udviklingen af hele Tisvilde Ø-projektet.

  Delegation af beslutningskompetence ved proces for endelig vedtagelse
  Byrådet har i nogle tilfælde mulighed for at delegere beslutningskompetencen i forbindelse med godkendelse, af forslag og endelig vedtagelse af lokalplaner til udvalg eller administrationen. Byrådet har den 31.08.2015 besluttet principper for delegation i forbindelse med lokalplanlægning i Gribskov Kommune.

  Eftersom dette lokalplanforslag ledsages af et kommuneplantillæg, som skal vedtages i Byrådet, anbefales det, at lokalplanen også vedtages i Byrådet. Det vil sige, at delegationsmuligheden ikke anvendes, da det ikke vil forkorte den samlede proces. Dette er i overensstemmelse med Byrådets beslutning fra 31.08.2015.

  Anbefaling
  Administrationen anbefaler, at forslag til Lokalplan 555.08 for et boligområde i Vejby Nordvest godkendes til offentlig fremlæggelse og at planforslaget ikke skal miljøvurderes.

  Administration anbefaler, at den frivillige udbygningsaftale godkendes og lægges offentligt frem sammen med lokalplanen (planens Bilag 4), jf. procedure for frivillig udbygningsaftaler.


  Lovgrundlag
  Planloven, lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23.11.2015.
  Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune
  Lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr 936 af 24/09/2009.  Økonomi
  Sagen har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

  Miljøforhold
  I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer har administrationen vurderet, at lokalplanforslaget med tilhørende kommuneplantillæg ikke skal miljøvurderes

  Miljøscreeningen har været sendt i høring hos berørte myndigheder, uden bemærkninger.

  Høring
  Lokalplanforslaget skal offentligt fremlægges i 8 uger.

  Bilag
  Bilag 1 PMU 24-04-2017. Forslag til lokalplan 555.08 for et boligområde i Vejby Nordvest. Dok.Nr.:2017/03730 040

  Bilag 2 PMU 24-04-2017. Kommuneplan tillæg nr. 11. Dok.Nr. 2017/03730 042

  Bilag 3 PMU 24-04-2017. Miljøscreening. Dok.Nr. 2017/03730 041

  Bilag 4 PMU 24-04-2017. Udbygningsaftale. Dok.Nr.: 2017/03730 036


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

  1. at forslag til Lokalplan 555.08 med tilhørende udbygningsaftale (Bilag 4) godkendes til offentlig fremlæggelse.
  2. at godkende at planforslaget ikke skal miljøvurderes.  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 24-04-2017:
  1. - 2. For stemte V, C og A, G og Å (6)

  Imod stemte O (1)
  Indstillingen tiltrådt
  Beslutning
  1. - 2.

  For: V, C, A, G, Å (8)
  Imod: Ingen (0)
  Undlod at stemme: O (1)

  Anbefalet.  81. Kommuneplan 2017-29 - godkendelse af principper og procesplan
  01.02G00 - 2017/06173

  Sagsfremstilling
  Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget.

  Sagen omhandler godkendelse af principper og procesplan for udarbejdelse af Kommuneplan 2017-29 for Gribskov Kommune.

  Baggrund
  Efter planlovens § 23 a-e skal kommunalbestyrelsen vedtage og offentliggøre en planstrategi (Udviklingsstrategi) hvert 4. år, i løbet af første halvdel af byrådsperioden. I naturlig forlængelse heraf skal der foretages en revision af kommuneplanen i anden halvdel af byrådsperioden.

  Byrådet besluttede den 20.06.2016 i forbindelse med vedtagelse af Udviklingsstrategien, at igangsætte arbejdet med udarbejdelse af Kommuneplan 2017-29. Det blev besluttet at kommuneplanen udarbejdes som en delvis revision af den gældende Kommuneplan 2013-25, og at forslag til ny kommuneplan bliver fremlagt senest ved udgangen af 2017.

  Udover Udviklingsstrategien er der udarbejdet Turismestrategi, Erhvervsstrategi, Bæredygtighedsstrategi og Vision for strategisk udvikling af relationerne mellem kyst og bagland, der alle også bidrager med visioner ind i kommuneplanarbejdet.

  Ændringer i planloven medfører ændringer i oplæg til revision
  Udviklingsstrategien indeholder et bilag med en oversigt over de emner i kommuneplanen, der revideres, men med angivelse af forbehold for indhold i ny planlov og deraf revideret oversigt over statslige interesser, samt revideret Fingerplan. (Forslag til ny fingerplan fremgår af separat punkt på dagsordenen)

  Ny planlov behandles nu i Folketinget og forventes at træde i kraft den 01.07.2017. Med ny planlov kommer en række ændrede muligheder og krav til kommuneplanens indhold og administrationen har derfor revurderet hvilke af kommuneplanens emner, der bør revideres nu, for at kunne realisere mulighederne i den nye planlov hurtigst muligt. Byrådet er den 03.04.2017 orienteret om hvilke overordnede ændringer ny planlov medfører. For en række emner vil efterfølgende vejledninger og direktiver foreskrive, hvilke konkrete ændringer planloven vil medføre. Der er derfor emner, der ikke kan nå at komme med i kommuneplanrevisionen i 2017, da de afhænger af eksempelvis kommende landsplandirektiver og/eller forudsætter et større forarbejde.

  Principper for udarbejdelse af Kommuneplan 2017-29
  Oplæg til revision af kommuneplanen tager overordnet udgangspunkt i følgende vurdering:

  1. Emner, der udgør et aktuelt behov for ændringer eller materiale og ny planlovs/Fingerplan-emner, der umiddelbart kan inkluderes i Kommuneplan 2017-29, så planen kan vedtages inden årets udgang.
  2. Emner, der enten er afhængig af kommende vejledninger eller landsplandirektiver og/eller forudsætter et større forarbejde, og som derfor vurderes ikke at kunne nå at komme med i revisionen i 2017. Disse vil blive udarbejdet som tillæg til kommuneplanen i den kommende planperiode.
  3. Emner, der i første omgang ikke arbejdes videre med, fordi der enten ikke vurderes at være et konkret behov for ændringer eller som tilpasses i takt med udarbejdelse af kommuneplantillæg.


  Med udgangspunkt i lovændringen har administrationen udarbejdet en revideret oversigt over emner, der anbefales medtaget i kommuneplanrevisionen i 2017. Se oversigten i Bilag 1.

  Proces for udarbejdelse
  Plan- og Miljøudvalget har i henhold til Styrelsesvedtægten ansvaret for administrationen af kommuneplanen, mens Økonomiudvalget har ansvaret for kommuneplanlægningen. Som udgangspunkt lægges derfor op til at al politisk behandling af udkast i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplanen sker i regi af Plan- og Miljøudvalget. På baggrund af Plan- og Miljøudvalgets anbefaling beslutter Økonomiudvalget og Byrådet godkendelse af forslag til kommuneplanen til offentlig høring og endelig vedtagelse.

  Inddragelse og dialog
  De emner, der foreslås inkluderet i kommuneplanrevisionen, vurderes hovedsageligt at være af en karakter, der ikke har særlig offentlig interesse, eller hvor der allerede har været foretaget dialog i forbindelse med udarbejdelsen af de bagvedliggende strategier. Administrationen anbefaler derfor at fokusere dialogprocessen i høringsperioden, fremfor i forbindelse med selve udarbejdelsen af planen. De særlige dialogfora, som eksempelvis det Grønne Dialogforum vil som vanligt blive løbende involveret.

  Dog anbefales det, at der i forhold til detailhandelplanlægning i Helsinge, og overførsel af sommerhusområder til byzone, sker en særlig involvering af interessenter under planudarbejdelsen.

  I forbindelse med de efterfølgende kommuneplantillæg vil der være tale om mere omfattende ændringer, som eksempelvis Grønt Danmarkskort, Udviklingsområder i kystnærhedszonen og omdannelseslandsbyer, der også i højere grad lægger op til en bredere debat. Administrationen anbefaler derfor, at der i forbindelse med planlægning for kommende tillæg i de enkelte tilfælde tages beslutning om graden af inddragelse og dialog.

  Lukket temamøde i Byrådet
  I forlængelse af ny planlovs forventede ikrafttræden i juli 2017 foreslås det, at der afholdes et lukket temamøde for byrådet i 3. kvartal om kommuneplanen og planlovens nye muligheder for fremtidig planlægning, vækst og udvikling.

  Tidsplan
  For at kunne vedtages inden udgangen af 2017 skal forslag til Kommuneplan 2017-29 godkendes til offentlig fremlæggelse i 3. kvartal. Forslag til tidsplan er:

  Kommuneplan 2017

  2. kvartal Godkendelse af principper og procesplan

  Orientering til dialogfora og ikke-politiske udvalg
  Økonomiudvalg


  Orientering i udvalg og råd
  3. kvartal Temamøde om kommuneplan og planlovens muligheder

  Godkendelse af forslag

  8 ugers høring (sep-nov)
  Byrådet


  Byrådet

  Offentlig fremlæggelse og debat
  4. kvartal Endelig vedtagelse
  Byrådet  Tidsplan for samlet revision af emner i henhold til Bilag 1

  2017
  2018
  2019/2020
  Kommuneplanrevision
  2017

  ______________
  Tillæg til Kommuneplan 2017
  _________ _ _ _ _
  Ny Kommuneplanstrategi med efterfølgende kommuneplanrevision
  ________________________________


  Økonomi
  Der er ikke pt. afsat midler til udarbejdelse af ny kommuneplan.

  Særligt vil gennemførsel af detailhandelanalyse og dialog med interessenter i forhold til overførsel af sommerhusområder, samt offentlig debat i høringsperioden, forudsætte, at der afsættes midler til arbejdet. En del af midlerne vil dække anvendelse af ekstern rådgivning til gennemførsel af detailhandelanalyse, da det er administrationens vurdering, at vi ikke selv besidder de tilstrækkelige kompetencer, viden, erfaring og tid til at kunne gennemføre den dataindsamling og efterfølgende analyse der er nødvendig for arbejdet.

  Plan- og Miljøudvalget har tidligere bevilliget 336.000 kr til byudviklingsprojektet Helsinge Nord fra udvalgets pulje til Strategisk Byudvikling.  Administrationen anbefaler at de 336.000 kr. fra Plan- og Miljøudvalgets pulje til Strategisk Byudvikling i stedet bevilliges til kommuneplanarbejdet. Forslag til finansieringen af udviklingen af Helsinge Nord vil blive forelagt i en særskilt sag senere.


  Lovgrundlag
  Planloven, lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23.11.2015.
  Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

  Økonomi
  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.
  Se dog afsnittet Økonomi ovenfor.

  Miljøforhold
  Miljøforhold vil blive vurderet i henhold til miljøvurderingsloven.

  Høring
  Planforslaget fremlægges offentligt i henhold til planlovens bestemmelser, jf. planloven § 24.

  Bilag
  Bilag 1: Oversigt over emner til revision i Kommuneplan 2017-29 dok. nr. 2017/06173 004


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

  1. at godkende principper for udarbejdelse af Kommuneplan 2017-29, herunder emner til revision og proces for inddragelse.
  2. at bevillige 336.000 kr til kommuneplanarbejdet fra Plan- og Miljøudvalgets pulje om Strategisk Byudvikling, i stedet for (som tidligere besluttet) til byudviklingsprojektet Helsinge Nord.  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 24-04-2017:

  1. Indstilling tiltrådt
  2. A, C, G, O og V stemte for(6)
  Å undlod at stemme
  Indstilling tiltrådt
  Beslutning
  1. - 2.

  Tiltrådt.


  82. Forslag til Fingerplan 2017 - godkendelse af høringssvar
  01.01P00 - 2017/11070

  Sagsfremstilling
  Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen handler om forslag til høringssvar til forslag til Fingerplan 2017 - landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning.

  Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen samme dag. Økonomiudvalget får anbefalingen fra Plan- og Miljøudvalget forelagt på mødet.

  Plan og Miljøudvalget fik på mødet den 24.04.17 forelagt sagen for
  at give administrationen udvalgets umiddelbare bemærkninger til høringssvar til forslag til Fingerplan 2017 - landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning. Udvalget besluttede, at sagen skulle behandles på et ekstraordinært udvalgsmøde den 14.05.17 inden sagen behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

  Den nye Fingerplan 2017 vil sætte rammerne for fremtidig kommuneplanlægning og muliggøre realisering af en del af den nye planlov, som pt. behandles i Folketinget.

  Forslag til Fingerplan 2017 er sendt i høring den 03.04.2017 frem til den 29.05.2017. Erhvervsstyrelsens høringsbrev er vedlagt som bilag, sammen med administrationens forslag til høringsbrev. Planforslaget med tilhørende materiale ligger i sagen og kan af politikere ses i POLAR.

  Baggrund
  I april 2016 blev der igangsat en revision af Fingerplan 2013 - Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning. I lighed med den igangværende modernisering af planloven har revisionen til formål at give kommuner, virksomheder og borgere mere frihed til at skabe vækst og udvikling under fortsat hensyntagen til natur og miljø.

  Revisionen er opdelt i to spor. Det igangværende spor 1 med fokus på mindre ændringer af Fingerplanen og et efterfølgende spor 2, hvor det skal afdækkes, om der er behov for mere grundlæggende ændringer af Fingerplanens bestemmelser.

  Ministeriet indkaldte til ideer hos kommunerne i maj 2016 ift. spor 1, hvor til Gribskov Kommune indsendte et høringssvar. Høringssvaret fra dengang blev tiltrådt af Byrådet den 30.05.2016 og er vedlagt som bilag til orientering.

  I nær fremtid (ministeriet har endnu ikke fastlagt hvornår) igangsættes revisionens spor 2, der skal kortlægge behovet for mere grundlæggende ændringer af Fingerplanen. Som led i spor 2 vil der atter blive indkaldt forslag fra kommunerne, og forslag, der ikke er imødekommet under spor 1, kan meldes ind igen.

  Forslag til Fingerplan 2017 (spor 1)
  Med forslag til Fingerplan 2017 sker der ikke væsentlige ændringer af Fingerplan 2013. Der er altså alene tale om mindre justeringer.
  Gribskov Kommune sendte i maj 2016 forslag til ændringer i forbindelse med revision af Fingerplanen. Desuden sendte kommunen i november 2016 ønsker til overførelse af sommerhusområder.

  I forslag til Fingerplan 2017 imødekommes følgende af Byrådets ønsker:

  • Opdatering af arealreservationer til overordnet cykelstinet. Reservationerne skal indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2017 og giver ikke anledning til yderligere høringssvar.
  • Arealudlæg til byudvikling i Gilleleje og udlæg til perspektivområde (betinget). Arealudlægget kræver ikke en ændring af Fingerplanen, men godkendelsen er betinget af, at der reduceres med et tilsvarende areal til byvækst et andet sted i kommunen. Arealudlægget vil blive indarbejdet i forslag til Kommuneplan 2017. I den forbindelse skal der også tages stilling til hvilke arealer, der skal tages ud af kommunens samlede areal til byvækst. Byrådet har behandlet sagen den 12.12.2016 og giver ikke anledning til yderligere høringssvar.
  • Arealudlæg til byudvikling i den nordlige del af Helsinge (betinget). Arealudlægget kræver ikke en ændring af Fingerplanen, men godkendelsen er betinget af, at der reduceres med et tilsvarende areal til byvækst et andet sted i kommunen. Arealudlægget vil blive indarbejdet i forslag til Kommuneplan 2017. I den forbindelse skal der også tages stilling til, hvilke arealer der skal tages ud af kommunens samlede areal til byvækst. Byrådet har behandlet sagen den 12.12.2016 og giver ikke anledning til yderligere høringssvar.
  • Ændringer til arealreservation til vejføring af Helsinge-Gillelejevejen (betinget). Det er aftalt med Erhvervsstyrelsen, at Gribskov Kommunen fortsat kan vise en linjeføring gennem Harager Hegn i Kommuneplanen på betingelse af, at kommunen i kommuneplanen samtidig også viser Fingerplanens linjeføring (nr. 15). Erhvervsstyrelsen vurderer, at ændringer af linjeføringen i Fingerplanen er af principiel karakter, og først kan behandles i forbindelse med spor 2. Administrationen anbefaler dog alligevel, at der indsendes høringssvar, hvori der gøres opmærksom på, at kommunen arbejder med en linjeføring for den nordlige del af vejen fra Ålekistvej til Græsted, som går tættere på banen end den, der vises på planforslagets bilag P. Ved Gilleleje arbejdes med to forskellige alternativer til linjeføring. Denne del af linjeføringen forventes besluttet i foråret 2018. Linjeføringen vedlægges som bilag til høringssvaret.
  • Mulighed for overførsel af tre sommerhusområder - et område øst og to vest for Gilleleje (betinget). Muligheden er betinget af at lovforslaget om modernisering af planloven bliver vedtaget. I den gældende planlov er der bestemmelser om, at sommerhusområder skal fastholdes til ferieformål jf. § 5b, stk. 1, nr. 3. I lovforslaget til modernisering af planloven gives der mulighed for, at Erhvervsministeren kan fastsætte regler om ansøgning om overførsel af eksisterende sommerhusområder til byzone. For at sommerhusområderne kan overføres til byzone skal følgende være opfyldt:
     • områderne skal ligge i umiddelbar forlængelse af eksisterende byzone
     • det eksisterende areal til byvækst i kommunen skal reduceres tilsvarende et andet sted
     • der skal gennemføres en afstemning for områdernes ejere, hvor 75% af ejerne skal stemme ja til en overførsel til byzone.
     • afstemningen skal vedlægges en redegørelse for konsekvenserne som en overførsel vil have for den enkelte grundejer.
     • Hvis grundejerne ønsker en overførsel skal der udarbejdes kommuneplan og lokalplaner.
   Administrationen vil gennemføre en proces for overførsel af sommerhusområderne til byzone. En redegørelse for konsekvenserne, som en overførsel vil have for den enkelte grundejer, er vedlagt til orientering som bilag.

   Planforslaget indeholder et krav om en 1:1 reduktion af arealer til byvækst et andet sted i kommunen, hvilket administrationen vurderer voldsomt og anbefaler påpeges i høringssvar. Særligt fordi der er tale om allerede bebyggede områder med en lav bebyggelsesintensitet, og fordi det alligevel med den moderniserede planlov vil være muligt for pensionister af bo helårs i deres sommerhus, når de har ejet det i 1 år. Endvidere bør der gøres opmærksom på, at kommunen fortsat ønsker mulighed for at overføre sommerhusområdet ved Bækkekrogen og Bakkelandet ved Arresø til byzone.

  Administrationen har i høringssvaret en teknisk bemærkning om, at et mindre byareal vest for Vejby tilsyneladende ikke er en del af "byområdet" i forslaget til Fingerplan.

  Forslag til Fingerplan 2017 medtager ikke regler for detailhandel. Disse er fortsat fastlagt i et særskilt Landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet (november 2008). Erhvervsstyrelsen har sendt et forslag til mindre ændringer i landsplandirektivet for detailhandel i høring til den 01.06.17. Ændringerne betyder, at kommunerne i hovedstadsområdet kan planlægge for udvalgsvarebutikker uden størrelsesbegrænsninger, på samme måde som kommunerne i resten af landet. Erhvervsstyrelsen forventer, at der senere på året kommer en nærmere revision af landsplandirektivet.

  Erhvervsstyrelsen forventer, at Fingerplan 2017 træder i kraft umiddelbart efter, at Folketinget har vedtaget den moderniserede planlov i forsommeren 2017.

  Anbefaling
  Administrationen anbefaler, at der indsendes høringssvar omkring arealreservation til vejføring af Helsinge-Gillelejevejen, samt overførsel af sommerhusområder som beskrevet ovenfor og anført i vedlagte forslag til høringssvar.
  Lovgrundlag
  Forslag til bekendtgørelse om hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2017 - landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning)
  Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015
  L121 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger

  Økonomi
  Sagen har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

  Bilag
  PMU 24-04-2017: Høringsbrev vedr. forslag til Fingerplan 2017 - Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Dok. nr: 2017/11070 004

  PMU 24-04-2017: Gribskov Kommunes forslag i spor 1 til ændring af Fingerplan 2013 af 24.05.2016 Dok. nr: 2017/11070 002

  PMU 15-05-2017 Forslag til høringssvar til Fingerplan 2017 fra Gribskov Kommune Dok. nr: 2017/11070 021

  PMU 15.05.2017: Udkast til redegørelse for konsekvenser som en overførsel af sommerhusgrund til byzone vil have for den enkelte grundejer Dok. nr. 2017/11070 022

  Planforslaget med tilhørende materiale ligger i sagen og kan ses af politikere i POLAR.

  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

  1. at godkende administrationens udkast til høringssvar til forslag til Fingerplan 2017.  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 24-04-2017:

  1. Sagen udsættes til ekstraordinært møde


  Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 15-05-2017:

  1. Godkendt

  Jannich Petersen (V) fraværende


  Beslutning

  1. Anbefalet.


  83. Økonomiudvalget som fagudvalg, 2. Budgetopfølgning 2017
  00.30Ø00 - 2017/04661

  Sagsfremstilling
  Budgetopfølgningen generelt

  Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

  Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO) at præsentere Økonomiudvalget for udviklingen og det forventede resultat for de enkelte områder under Økonomiudvalget som fagudvalg.

  Administrationen udarbejder 4 årlige budgetopfølgninger i 2017:
  1. budgetopfølgning (BO1) forelægges på fagudvalgsmøder i februar
  2. budgetopfølgning (BO2) forelægges på fagudvalgsmøder i april
  3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i august
  4. budgetopfølgning (BO4) forelægges på fagudvalgsmøder i oktober/november

  Administrationen vil som hovedregel søge om bevillingsændringer i BO1 og BO4. I de øvrige budgetopfølgninger beskrives de områder, hvor der er forhold, der peger på budgetafvigelser. Der kan være undtagelser, hvis der f.x. kommer helt nye opgaver til, eller hvis der sker en ændret organisering af de eksisterende opgaver.


  Budgetopfølgning 2
  Denne budgetopfølgning beskriver de overordnede forventninger til årets resultat. Der vil i forhold til de kommende budgetopfølgninger blive arbejdet med at finde modgående foranstaltninger og råderum inden for de enkelte udvalgsområder til imødegåelse af evt. udfordringer, således at der samlet set kan ske budgetoverholdelse i 2017.

  Gennemgangen af økonomien skal indeholde:

  • En vurdering af økonomien på baggrund af forløbet hidtil i år
  • Fokus på de forhold, der kom op i den første BO
  • Fokus på forhold, der er kommet op som følge af årets lovgivningsarbejde
  • Fokus på eventuelle andre ændringer i forudsætninger m.v.  Særligt vedr. Velfærdsudviklingsprogrammet (VUP)
  Der arbejdes målrettet på at implementere nye løsninger på de store velfærdsområder for borgere med komplekse sociale udfordringer. Der er dog en vis implementeringstid på disse indsatser samt, at der er andre områder som udfordrer os, hvilket gør, at det i 2017 også bliver nødvendigt at realisere det indlagte gevinstrealiseringskrav ad andre veje.

  På Børne- og ungeområdet viser arbejdet med handleplanerne fortsat en positiv effekt, men der ses også en aktivitetsstigning på antallet af underretninger og anbringelser. Dette trækker i den anden retning samtidig med, at budgettet for 2017 er reduceret ift. 2016 niveauet, som et led i den samlede indsats på det specialiserede område. Det kræver således en omfattende indsats for at kunne rumme en stigende aktivitet med et faldende budgetgrundlag.

  På Erhvervs- og beskæftigelsesområdet forventes indsatserne at give den budgetterede gevinst. Her er det den særligt tilrettelagt uddannelse (STU), der udfordrer det samlede budgetgrundlag.

  På Social- og Sundhedsområdet ses der en aktivitetsstigning på handicapområdet, der kan komme til at udfordre det samlede budgetgrundlag.

  Gevinstreliseringskravet hentes ved denne budgetopfølgning på de enkelte udvalgsområder til Økonomiudvalget. Fordelingen til de enkelte udvalg er baseret på den forventede effektivisering af deres andel af det samlede omkostningsgrundlag for de enkelte segmenter. Det kan efter det foreløbige arbejde med VUP konstateres, at effekterne af de nye indsatser tager længere tid end det er forudsat i budgettet, hvorfor ikke hele gevistrealiseringskravet hentes ved denne BO.
  Udviklingen på de enkelte udvalgsområder herunder Økonomiudvalget vil blive fulgt meget tæt og der vil ske en afklaring af modgående handlinger således, der samlet set kan ske budgetoverholdelse.


  Læsevejledning
  I denne Budgetopfølgning sker der en række omplaceringer som følge af udmøntning af Velfærdsudviklingsprogrammet (VUP) samt omplaceringer ifm. lønsummerne, da fagudvalgenes administrative lønsummer nu er placeret på en ramme under ØU. Omplaceringerne har alene teknisk karakter.

  For at tydeliggøre de reelle forventninger til årets økonomiske resultater er der denne gang tilføjet en ekstra kolonne til økonomioversigten. Den viser resultatet under forudsætning af, at de indstillede omplaceringer besluttes af Byrådet. Det er kolonnen yderst til højre ("Resultat efter budgetændring") markeret med rød.
  Det er vigtigt at fremhæve, at der i denne budgetopfølgning tages afsæt i denne kolonne, når forventningerne til årets økonomiske resultater forklares. Dette er en ændring i metode ifht. tidligere budgetopfølgninger.

  Denne metode, hvor der tages afsæt i forventningerne til årets økonomiske resultater inkl. indstillede budgetændringer, vil blive anvendt fremadrettet. Dette skyldes, at der også fremadrettet må forventes omplaceringer som følge af, at den administrative lønsum nu er samlet under ØU.  Budgetopfølgning for Økonomiudvalget som fagudvalg.

  Samlet konklusion
  Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventer administrationen et mindreforbrug på 9,4 mio. kr. i 2017 på Økonomiudvalget som fagudvalgs område. I resultatet indgår omplaceringer til ØU vedr. løn på 14,1 mio. kr. samt omplacering vedr. Velfærdsudviklingsprogrammet på 10,8 mio. kr.

  De væsentligste årsager til budgetafvigelsen er:

  • På Politiske udvalg og administration forventes merforbrug på 1,4 mio. kr. der skyldes faldende indtægter vedr. Administrationsbidrag på de Sociale tilbud, hvilket skyldes dels en nedsættelse af overheadprocenten fra 6,5 % til 6% jfr. KKR Styringsaftale, dels generelt faldende takster, samt vigende belægning på tilbuddene.
  • Der forventes fortsat et mindreforbrug på flygtningepuljen på 15,0 mio. kr. Det skyldes en lavere forventning til antal flygtninge.
  • Ikke realiserede besparelser vedr. Velfærdsudviklingsprogrammet på 4,2 mio. kr. der forventes realiseret af Økonomiudvalget som fagudvalg. Besparelsen er endnu ikke udmøntet.  Tabellen over forventet mer-/mindreforbrug opdelt på rammer:  Budgetopfølgningens grundlag
  Grundlaget for budgetopfølgningen på Økonomiudvalget som fagudvalg bliver gennemgået nærmere i de følgende afsnit. Det sker for hver ramme.

  Politiske udvalg og administration
  Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventer administrationen et merforbrug på 1,4 mio. kr. i 2017 på Politiske udvalg og administration.

  Resultatet efter indstillede budgetændringer skyldes fortrinsvis følgende forhold:

  • Administrationsbidrag, Sociale tilbud:
   Som oplyst ved BO1-2017 forventes en årlig mindreindtægt vedrørende Administrationsbidrag på de Sociale tilbud på 1,4 mio. kr. Mindreindtægten skyldes dels en nedsættelse af overheadprocenten fra 6,5 % til 6% jfr. KKR Styringsaftalen, dels generelt faldende takster, samt vigende belægning på tilbuddene. Konsekvenserne indarbejdes i budget 2018-2021.

  Puljer, ØU
  Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventer administrationen et mindreforbrug på 10,8 mio. kr. i 2017 på Puljer, ØU.

  Resultatet efter indstillede budgetændringer skyldes fortrinsvis følgende forhold:

  • Flygtningepuljen
   Som oplyst ved BO1-2017 forventes forbruget vedr. flygtninge kun at blive ca. 50% af det budgetterede i 2017, hvilket svarer til et mindreforbrug på 15,0 mio. kr. Årsagen til det forventede mindreforbrug er den lavere forventning til antal flygtninge end forudsat i budget 2017. Mindreforbruget vil blive modsvaret af lavere indtægter i de kommende år, hvorfor administrationen anbefaler, at det på BO4 tidspunktet opgjorte mindreforbrug tilføres kassebeholdningen til finansiering af de afledtet mindreindtægter i 2020 og 2021.
  • Der er ved denne BO2 realiseret 10,8 mio. kr. af indlagte besparelser vedr. Velfærdsudviklingsprogrammet på i alt 15 mio. kr. De resterende 4,2 mio. kr. forventes realiseret af Økonomiudvalget som fagudvalg, men er endnu ikke udmøntet.

  De indstillede budgetændringer skyldes fortrinsvis følgende:

  • Overflytninger til og fra andre rammer
   Der overflyttes omkostninger og budget til og fra andre rammer svarende til i alt 10,2 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes udmøntning fra flygtningepuljen på 1,0 mio. kr. i 2017, samt udmøntning af indlagte besparelser vedr. Velfærdsudvalgsprogrammet på 10,9 mio. kr. i 2017 og 3,6 mio. kr. i 2018-2021.

  Øvrige ansøgninger om bevillinger:

  • Overvågningsudstyr ved Helsingehallerne
   På baggrund af henvendelse fra Helsingehallerne, foreslås der bevilget 0,05 mio. kr. til opsætning af overvågningsudstyr ved Helsingehallerne med henblik på forebyggelse af hærværk og salg af euforiserende stoffer. Bevillingen foreslås finansieret af Reservepuljen i ramme 391-Puljer, ØU.  Løn
  Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventer administrationen budgetoverholdelse.

  De indstillede budgetændringer skyldes fortrinsvis følgende:

  • Overflytninger til og fra andre rammer
   Der overflyttes omkostninger og budget til og fra andre rammer svarende til i alt 14,9 mio. kr.i 2017 og 15,2 mio. kr. i 2018-2021, hvilket skyldes at en del af lønbudgetterne på hovedsageligt Kultur- og Idrætsudvalgets og Erhvervs- og Beskæftigelses udvalgets område ikke blev flyttet til rammen da de administrative lønbudgetter blev samlet under Økonomiudvalgets ramme til Løn.

  Ejendomsudgifter
  Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventer administrationen budgetoverholdelse.


  Ved denne budgetopfølgning gøres opmærksom på følgende forhold:

  • Der har været et større forbrug på forsyningsområdet de første 3 måneder end i de foregående år. Dette skyldes sandsynligvis en ny afregningsmodel fra DONG. Udviklingen og den nærmere sammenhæng vil blive fulgt frem mod 3. budgetopfølgning.
  Tillægsbevillinger og omplaceringer

  Omplaceringer mellem rammer indenfor Økonomiudvalget som fagudvalgs område.

  Udmøntning fra pulje til flygtninge mellem Økonomiudvalgets rammer
  Ved hver budgetopfølgning overføres der budget fra Økonomiudvalgets Pulje til flygtninge til de områder der afholder flygtningeudgifterne. Der overføres ved denne budgetopfølgning 0,5 mio. kr. fra flygtningepuljen i 2017. 0,1 mio. kr. overføres til ramme 395-Ejendomsudgifter, ØU og 0,4 mio. kr. overføres til ramme 390-Politiske udvalg og administration.

  nsum
  Lønbudgetterne blev i forbindelse med budgetvedtagelsen 2017-2020 samlet under Økonomiudvalgets ramme 392-Løn. En del af lønbudgetterne mangler imidlertid at blive overført til lønrammen og det foreslås derfor, at der fra 2017 til 2021 overføres 1,1 mio. kr. fra ramme 390-Politiske udvalg og administration til ramme 392-Løn.

  Flygtningeadministrator
  Ved BO1-2017 blev der overført 0,3 mio. kr. fra flygtningepuljen til ramme 392-Løn. Ved denne BO2 flyttes budgettet fra ramme 392-Løn til ramme 390-Politiske udvalg og administration, hvor det retteligt skal placeres.

  IT-licenser
  For bedre styring i Center for Byer Ejendomme og Erhverv samles udgifter til IT-licenser
  under centrets driftsbudget. Der foreslås derfor overført 0,5 mio. kr. fra ramme 395-Ejendoms-
  udgifter til ramme 390-Politiske udvalg og administration.

  Omplaceringer mellem udvalg.

  Velfærdsudviklingsprogrammet (VUP)
  Der gevinstrealiseres ved denne BO2 1,1 mio. kr. fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets rammer i budget 2017-2021, 4,5 mio. kr. fra Børneudvalgets rammer i budget 2017 og 2,8 mio. kr. fra Social- og Sundhedsudvalgets rammer i budget 2017 til VUP-puljen under ramme 391-Puljer, ØU.

  Velfærdsudviklingsprogrammet - Monofaglig spor
  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget gevinstrealiserer den indlagte besparelse til velfærdsudviklingsprogrammets momofaglige spor. Der foreslås derfor overført 2,5 mio. kr. i 2017-2021 fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets rammer til ramme 391-Puljer, ØU.

  Lønsum
  Lønbudgetterne blev i forbindelse med budgetvedtagelsen 2017-2020 samlet under Økonomiudvalgets ramme 392-Løn. En del af lønbudgetterne mangler imidlertid at blive overført til lønrammen og det foreslås derfor, at der fra 2017 til 2021 overføres 8,6 mio. kr. fra Kultur- og Idrætsudvalgets rammer, 2,9 mio. kr. fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets rammer og 1,5 mio. kr. fra Teknisk/Plan- og Miljøudvalgets rammer og 1,1 mio. kr. fra Social- og Sundhedsudvalgets rammer, i alt 14,1 mio. kr. til ramme 392-Løn.

  Udmøntning fra pulje til flygtninge til øvrige fagudvalg
  Ved hver budgetopfølgning overføres der budget fra Økonomiudvalgets Pulje til flygtninge til de områder, der afholder flygtningeudgifterne. Der overføres ved denne budgetopfølgning 0,4 mio. kr. fra flygtningepuljen til Social- og Sundhedsudvalgets rammer.

  Vederlag til borgmester og udvalgsformænd m.v.
  KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om kompensation til kommunerne for merudgifter som følge af stigningen i vederlagene til borgmestre og udvalgsformænd. Gribskov kommune kompenseres med 600.000 kr. i 2017. Kompensationen fra 2018 indgår i økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen. Kommunen har årlige merudgifter til borgmestervederlaget på 235.000 kr. og merudgifter til udvalgsformænd m.v. for perioden 1/1-31/3-2017 på 90.000 kr.
  Merudgifterne i 2017, i alt 325.000 kr. foreslås finansieret af merindtægterne, hvorfor der foreslås overført 325.000 kr. fra ramme 400-Indtægter til ramme 390-Politiske udvalg og administration. Den resterende kompensation foreslås overført fra ramme 400-Indtægter til Reservepuljen under ramme 391-Puljer, ØU.


  Lovgrundlag
  Lov om kommunernes styrelse, LBK nr 769 af 09/06/2015

  Økonomi
  Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

  • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
  • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
  • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.


  Bilag
  Bilag 1: ØU 15.05.2017 - Bilag 1, Opfølgning på budgetaftalens elementer - dok. nr. 2017/04661 017


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Økonomiudvalget:

  1. at godkende budgetopfølgning for Økonomiudvalget som fagudvalgs område.
  2. at godkende omplaceringer mellem rammer indenfor Økonomiudvalget som fagudvalgs område jf. nedenstående tabel.
   Ramme
   Omplace- ringer
   i kr.
   Politiske udvalg og administration
   118.603
   Puljer, ØU
   -529.000
   Løn
   831.797
   Ejendomsudgifter
   -421.400
  3. at godkende, at Helsingehallerne bevilges 50.000 kr. til opsætning af overvågningsudstyr til forebyggelse af hærværk og salg af euforiserende stoffer, finansieret af Reservepuljen.


   Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet
  4. at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg og tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel.
   Ramme
   Omplace- ringer
   i kr.
   Tillægsbe- villinger
   i kr.
   Politiske udvalg og administration
   325.000
   Puljer, ØU
   10.686.000
   Løn
   14.061.000
  5. at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene jf. nedenstående tabel.
   Ramme
   2018
   2019
   2020
   2021
   Politiske udvalg og administration
   -1.120.797
   -1.120.797
   -1.120.797
   -1.120.797
   Puljer, ØU
   3.585.000
   3.585.000
   3.585.000
   3.585.000
   Løn
   15.181.797
   15.181.797
   15.181.797
   15.181.797  Beslutning
  1. - 3. Godkendt.
  4. - 5. Anbefalet.

  84. 2. Budgetopfølgning 2017
  00.30Ø00 - 2017/04661

  Sagsfremstilling
  Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

  Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO) at præsentere Økonomiudvalget og Byrådet for udviklingen og det forventede resultat for de enkelte områder i Gribskov Kommune.

  Administrationen udarbejder 4 årlige budgetopfølgninger i 2017:
  1. budgetopfølgning (BO1) forelægges på fagudvalgsmøder i februar
  2. budgetopfølgning (BO2) forelægges på fagudvalgsmøder i april
  3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i august
  4. budgetopfølgning (BO4) forelægges på fagudvalgsmøder i november/december

  Administrationen vil som hovedregel søge om tillægsbevillinger i BO1 og BO4. I de øvrige budgetopfølgninger beskrives de områder, hvor der er forhold, der peger på budgetafvigelser. Der kan være undtagelser, hvis der f.x. kommer helt nye opgaver til, eller hvis der sker en ændret organisering af de eksisterende opgaver.


  Budgetopfølgning 2
  Denne budgetopfølgning beskriver de overordnede forventninger til årets resultat. Der vil i forhold til de kommende budgetopfølgninger blive arbejdet med at finde modgående foranstaltninger og råderum inden for de enkelte udvalgsområder til imødegåelse af evt. udfordringer, således at der samlet set kan ske budgetoverholdelse i 2017.

  Gennemgangen af økonomien skal indeholde:

  • En vurdering af økonomien på baggrund af forløbet hidtil i år
  • Fokus på de forhold, der kom op i den første BO
  • Fokus på forhold, der er kommet op som følge af årets lovgivningsarbejde
  • Fokus på eventuelle andre ændringer i forudsætninger m.v.  Særligt vedr. Velfærdsudviklingsprogrammet (VUP) - det vedrører flere udvalg
  Der arbejdes målrettet på at implementere nye løsninger på de store velfærdsområder for borgere med komplekse sociale udfordringer. Der er dog en vis implementeringstid på disse indsatser samt, at der er andre områder som udfordrer os, hvilket gør, at det i 2017 også bliver nødvendigt at realisere det indlagte gevinstrealiseringskrav ad andre veje.

  På Børne- og ungeområdet viser arbejdet med handleplanerne fortsat en positiv effekt, men der ses også en aktivitetsstigning på antallet af underretninger og anbringelser. Dette trækker i den anden retning samtidig med, at budgettet for 2017 er reduceret ift. 2016 niveauet, som et led i den samlede indsats på det specialiserede område. Det kræver således en omfattende indsats for at kunne rumme en stigende aktivitet med et faldende budgetgrundlag.

  På Erhvervs- og beskæftigelsesområdet forventes indsatserne at give den budgetterede gevinst. Her er det den særligt tilrettelagt uddannelse (STU), der udfordrer det samlede budgetgrundlag.

  På Social- og sundhedsområdet ses der en aktivitetsstigning på handicapområdet, der kan komme til at udfordre det samlede budgetgrundlag.

  Gevinstrealiseringskravet hentes ved denne budgetopfølgning på de enkelte udvalgsområder til Økonomiudvalget. Fordelingen til de enkelte udvalg er baseret på den forventede effektivisering af deres andel af det samlede omkostningsgrundlag for de enkelte segmenter. Det kan efter det foreløbige arbejde med VUP konstateres, at effekterne af de nye indsatser tager længere tid end det er forudsat i budgettet, hvorfor ikke hele gevinstrealiseringskravet hentes ved denne BO.
  Udviklingen på de enkelte udvalgsområder herunder Økonomiudvalget vil blive fulgt meget tæt og der vil ske en afklaring af modgående handlinger således, der samlet set kan ske budgetoverholdelse.


  Læsevejledning
  I denne Budgetopfølgning sker der en række omplaceringer som følge af udmøntning af Velfærdsudviklingsprogrammet (VUP) samt omplaceringer ifm. lønsummerne, da fagudvalgenes administrative lønsummer nu er placeret på en ramme under ØU. Omplaceringerne har alene teknisk karakter.

  For at tydeliggøre de reelle forventninger til årets økonomiske resultater er der denne gang tilføjet en ekstra kolonne til økonomioversigten. Den viser resultatet under forudsætning af, at de indstillede omplaceringer besluttes af Byrådet. Det er kolonnen yderst til højre ("Resultat efter budgetændring") markeret med rød.
  Det er vigtigt at fremhæve, at der i denne budgetopfølgning tages afsæt i denne kolonne, når forventningerne til årets økonomiske resultater forklares. Dette er en ændring i metode ifht. tidligere budgetopfølgninger.

  Denne metode, hvor der tages afsæt i forventningerne til årets økonomiske resultater inkl. indstillede budgetændringer, vil blive anvendt fremadrettet. Dette skyldes, at der også fremadrettet må forventes omplaceringer som følge af, at den administrative lønsum nu er samlet under ØU.


  1. Samlet konklusion

  Som det fremgår af tabellen herunder, er den samlede forventning til regnskab 2017 et merforbrug i størrelsesorden 8,4 mio. kr. (kolonnen med mer/mindreforbrug) ift. det korrigerede budget. Budgetafvigelsen består af merudgifter på ordinær drift på 3,5 mio. kr., ordinær anlæg på 3,8 mio. kr. og finansiering på 1,1 mio. kr. - jf. den "røde" kolonne, der indarbejder konsekvenserne af budgetomplaceringerne.

  På ordinær drift er der stigende udgifter til det specialiserede område samt forsinkelser i udmøntning af VUP'en, omvendt er der mindreudgifter til flygtninge.

  Merudgifterne til anlæg skyldes primært jordforureningssager, der delvist bliver finansieret af opsamlede budgetoverskud på anlægsrammen.

  Mindreindtægterne på finansiering skyldes renter ifm. lån til betaling af ejendomsskatter samt ikke budgetterede rentebetalinger ifm. tilbagebetaling af ejendomsskatter.
  2. Budgetopfølgningens grundlag

  I de følgende afsnit vil grundlaget for budgetopfølgningen blive gennemgået nærmere for de enkelte områder.

  2.1 Ordinær drift

  Det tekniske Område
  Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventer administrationen et merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2017 på Det tekniske område. I resultatet indgår omplacering vedr. løn på 1,5 mio. kr.

  Merforbruget på 0,5 mio. kr. vedrører belysning på private fællesveje.

  Særlig forudsætninger og opmærksomhedspunkt (nye forhold ift. BO1):

  • På Kollektiv trafik og kørsel er der sket en aktivitetsøgning, som må forventes at medføre en merudgift. Administrationen vil analysere udviklingen nærmere, og eventuelle ændringer i vurderingerne til årets regnskab vil blive indarbejdet i BO3. Resultatet kan påvirke andre fagudvalg.  Børneudvalget
  Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventer administrationen et merforbrug på 10,0 mio. kr. i 2017 på Børneudvalgets område. I resultatet indgår omplacering vedr. VUP på 4,5 mio. kr.

  I opgørelsen af det forventede forbrug i 2017 er indregnet de forventede overførsler til 2018.

  Administrationen vurderer, at det ikke er muligt at indhente hele afvigelsen i løbet af året ved modgående foranstaltninger.

  De væsentligste årsager til budgetafvigelsen skyldes:

  • Merforbrug på "Undersøgelse og socialfaglig indsats" på grund af en aktivitetsstigning på både tilgang af sager og antallet af foranstaltninger, herunder dyre foranstaltninger (12,0 mio. kr.)
  • Udmøntning af gevinstrealisering vedrørende Velfærdsudviklingsprogrammet (4,5 mio. kr.)
  • Mindreforbrug på "Læring og undervisning" på blandt andet pensionsforpligtelser til afgående lærere, samt merindtægter vedr. mellemkommunal opkrævning (3,9 mio. kr.)
  • Mindreforbrug på "Stabs- og støttefunktioner" vedr. tidsforskydning i projekter, samt mindreforbrug på drift og øgede refusionsindtægter (2,6 mio. kr.)


  Særlige forudsætninger og opmærksomhedspunkter (nye forhold ift. BO1):

  • Ny lovgivning på tandplejeområdet vedrørende risikobaserede tilsyn, hvor den økonomiske effekt ikke kendes endnu  Social- og Sundhedsudvalget
  Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventer administrationen et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. i 2017 på Social- og Sundhedsudvalgets område (inkl. virksomheder). Eksklusiv virksomhederne bliver resultatet et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. I resultatet indgår omplacering vedr. løn på 1,1 mio. kr. samt omplacering vedr. Velfærdsudviklingsprogrammet på 2,8 mio. kr.

  I opgørelsen af det forventede forbrug i 2017 er indregnet de forventede overførsler til 2018.

  De væsentligste årsager til budgetafvigelsen er:

  • Merforbrug til stomi- og genbrugshjælpemidler (2,3 mio. kr) som følge af aktivitetsstigninger
  • Merforbrug til midlertidige botilbud, afløsning- og aflastning og aktivitets- og samværstilbud (7,9 mio. kr.) som følge af aktivitetsstigninger
  • Merforbrug til hospice og boligsikring (2,9 mio. kr) som følge af aktivitetsstigninger
  • Merforbrug til sociale problemer og stofmisbrug (2,6 mio. kr) som følge af aktivitetsstigninger
  • Merforbrug som følge af ændring i lovgivningen, der har konsekvenser for ventedage og respiratorborgere (merudgift 2,3 mio. kr.)
  • Mindreforbrug til personlige tillæg og enkeltydelser samt alkoholmisbrug (3,3 mio. kr.) som følge af en nedgang i aktiviteten
  • Mindreforbrug som følge af ændring i lovgivningen, der har konsekvenser for regionale indlæggelser og medfinansiering af genoptræning under indlæggelse (15,9 mio. kr.)
  • Diverse mindreforbrug indenfor sundhedsfremmende projekter (excl. værdighedsprojekter), egne hjælpere og myndighedsudgifter (3,3 mio. kr.)
  • Iboende udfordringer i ft. budget ses indenfor længerevarende botilbud (merudgift 7,8 mio. kr.) og førtidspensioner (mindreudgift 7,8 mio. kr)


  Særlige forudsætninger og opmærksomhedspunkter (nye forhold ift. BO1):

  • Der opleves generelt et øget pres på udgifterne til det specialiserede voksenområde bl.a. grundet aktivitetsstigning. I denne BO forventer administrationen et merforbrug på 18,5 mio. kr. i 2017 på delrammen Borgere med handicap.
  • Sundhedsfremme og tilskud indeholder en del projekter bl.a. vedr. værdighedspolitikken. Det forudsættes i denne budgetopfølgning af projekterne vil blive løftet, eftersom uforbrugte midler i indeværende år enten skal søges overført til næstkommende år eller tilbagebetales til staten.  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
  Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventer administrationen et merforbrug på 7,5 mio. kr. i 2017 på Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets område. I resultatet indgår omplacering vedr. løn på 2,9 mio. kr. samt omplacering vedr. Velfærdsudviklingsprogrammet på 3,6 mio. kr.

  Den væsentligste årsag til budgetafvigelsen er:

  • Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) forventes stadig at være en udfordring i 2017, merforbruget forventes at blive 7,5 mio. kr. Der er allerede taget initiativer til at nedbringe de fremtidige udgifter, ved at stramme op på visiteringen af borgere til STU. Da borgerne visiteres til et 3-årigt forløb vil der gå en årrække før, vi ser den fulde virkning af den skærpede visitering.
   Administrationen vurderer, at det ikke er muligt at indhente afvigelsen i løbet af året ved modgående foranstaltninger.


  Særlige forudsætninger og opmærksomhedspunkter (nye forhold ift. BO1):

  • På nuværende tidspunkt ser det ud til at være et pres på overførslerne herunder især sygedagpenge, ledighedsydelse og ressourceforløb. Forudsætningerne for fremskrivningen er dog yderst usikre, da der er tale om forbruget i januar og februar og refusionsafregning fra januar. Området følges tæt.  Kultur- og Idrætsudvalget
  Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventer administrationen at budgettet på Kultur- og idrætsudvalgets område balancerer. I resultatet indgår omplacering vedr. løn på 8,6 mio. kr.

  Særlige forudsætninger og opmærksomhedspunkter (nye forhold ift. BO1):

  • Der forventes manglende indtægter i forbindelse med svømmehalstakster
   De forhøjede takster trådte i kraft 7. marts 2017 og der var forudsat helårsvirkning.  Økonomiudvalget
  Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventer administrationen et mindreforbrug på 9,4 mio. kr. i 2017 på Økonomiudvalget som fagudvalgs område. I resultatet indgår omplaceringer til ØU vedr. løn på 14,1 mio. kr. samt omplacering vedr. Velfærdsudviklingsprogrammet på 10,8 mio. kr.

  De væsentligste årsager til budgetafvigelsen er:

  • På Politiske udvalg og administration forventes merforbrug på 1,4 mio. kr. der skyldes faldende indtægter vedr. Administrationsbidrag, Sociale tilbud, hvilket skyldes dels en nedsættelse af overheadprocenten fra 6,5 % til 6% jfr. KKR Styringsaftale, dels generelt faldende takster, samt vigende belægning på tilbuddene.
  • Der forventes fortsat et mindreforbrug på flygtningepuljen på 15,0 mio. kr. Det skyldes en lavere forventning til antal flygtninge.
  • Ikke realiserede besparelser vedr. Velfærdsudviklingsprogrammet på 4,2 mio. kr. der forventes realiseret af Økonomiudvalget som fagudvalg. Besparelsen er endnu ikke udmøntet.  2.2 Ordinære anlæg
  Som det fremgår af tabellen forventes det samlede merforbrug på ordinære anlæg ved 2. budgetopfølgning at være 3,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede forbrug i 2017 indeholder også forventede overførsler til 2018 som følge af tidsmæssige forskydninger i anlæg.

  Det forventede merforbrug i forhold til korrigeret budget skyldes følgende forhold:

  • Jordforureningssager
   Som oplyst ved BO1-2017 forventes der et samlet merforbrug på jordforureningssager på 8,0 mio. kr.
  • Projekt Buslomme Valby
   Som oplyst ved BO1-2017 har Byrådet den 12/12-2016 besluttet at merforbrug i forbindelse med projektet skal afholdes indenfor anlægsrammen. Ved BO1 forventedes et merforbrug på 0,4 mio. kr. Ved denne BO2 forventes det at projektet bliver 0,1 mio. kr. billigere end først antaget, hvorfor det samlede merforbrug nu vurderes til 0,3 mio. kr.
  • Opsamlede overskud/underskud
   Der er på BO2 tidspunktet opsamlet et budgetoverskud på anlægsrammen på 4,5 mio. kr. som delvist kan finansiere merudgifterne vedr. jordforureningssagerne og buslomme i Valby. Budgetoverskuddet er opsamlet ved mindreforbrug på øvrige anlægsprojekter.

  2.3 Byudvikling
  Administrationen forventer at overholde budgettet på Byudvikling.

  I budgetteret er forudsat en nettoindtægt i 2017 og 2018 på hhv. 20 mio. kr. og 10 mio. kr., og herudover skal evt. merindtægter finansiere fremtidige byudviklingsomkostninger. Det er meningen, at Byudviklingsområdet skal balancere over tid - men ikke nødvendigvis i det enkelte år.

  Der er ikke ændringer til de forudsætninger, der ligger til grund for budget 2017, men som altid på dette område, vil der ske køb og salg, der ikke er budgetterede, og der kan opstå tidsforskydninger i de planlagte salg.


  2.4 Forsyningsområdet
  Administrationen forventer at overholde budgettet.  2.5 Finansiering
  Administrationen forventer samlede mindreindtægter på 0,5 mio. kr. Ændringen er fordelt med en merindtægt på indtægter på 0,6 mio. kr. og en mindreindtægt på renter på 1,1 mio. kr.

  Årsagerne til budgetafvigelsen er:

  • Midtvejsregulering til finansiering af ændrede politiker vederlag på 0,6 mio. kr.
  • Renteindtægter fra lån til betaling af ejendomsskatter
   Der forventes pt. mindreindtægter fra renter vedr. lån til betaling ejendomsskatter på 0,6 mio. kr. Mindreindtægten skyldes dels, at pensionisternes gæld til kommunen er lavere end budgetteret, og dels at rentesatsen for 2017 er budgetteret højere end den af Social- og Indenrigsministeriet fastsatte.
  • Desuden vurderes det, at udgifter til renter af for meget betalte ejendomsskatter kommer til at udgøre ca. 0,5 mio. kr  3. Frigivelse af rådighedsbeløb

  • Idrætsrådet - anlægspulje
   Der søges om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2017 på 1,5 mio. kr. til Idrætsrådet.
  • Sti-pulje
   Der søges om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2017 på 1,8 mio. kr. til opgradering af det eksisterende stinet m.v.

  4. Tillægsbevillinger og omplaceringer:

  4.1 Tillægsbevillinger
  Der søges ikke om tillægsbevillinger i denne Budgetopfølgning.


  4.2 Omplaceringer

  Der ansøges om følgende omplaceringer i denne BO2  Tal i mio. kr.

  Der er udelukkende vist positive beløb i tabellen, selvom omplaceringer samlet skal gå i nul, og derfor indeholde både en positiv og en negativ budgetændring.

  Fortegnene fremgår ikke af tallene men af de to kolonner "Til udvalg" og "Fra udvalg". Når der fx. i første omplacering vises en omplacering vedr. flygtningepuljen på 0,4 mio. kr., kan man af Til/Fra kolonnerne se, at SSU's budget øges med 0,4 mio. kr. mens ØU's budget reduceres tilsvarende - de enkelte omplaceringer går således i nul linie for linie.

  Når der i den sidste linie er beregnet et i alt resultat på nul, er det for at vise, at omplaceringerne samlet går i nul.

  Lovgrundlag
  Lov om kommunernes styrelse, LBK nr 769 af 09/06/2015

  Økonomi
  Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

  • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
  • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
  • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.  Miljøforhold


  Høring


  Bilag
  Bilag 1: BO2 2017 Anlægsoversigt Dok. nr. 2017/04661 025

  Bilag 2: Status - Køb og salg Dok. nr. 2017/04661 022


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

  1. at godkende budgetopfølgningen inkl. anlægsoversigten
  2. at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg og tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel.
   Ramme
   Omplace- ringer
   i kr.
   Tillægsbe- villinger
   i kr.
   Teknisk Udvalg
   0
   0
   Plan- og Miljøudvalget
   -1.456.000
   0
   Børneudvalget
   -4.537.000
   0
   Social- og Sundhedsudvalget
   -3.433.000
   0
   Erhvervs- og Beskæftigelsesområdet
   -6.441.000
   0
   Kultur- og Idrætsudvalget
   -8.642.000
   0
   Økonomiudvalget
   25.072.000
   0
   Finansiering
   -600.000
   I alt
   0
   0
  3. at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene jf. nedenstående tabel.
   Ramme
   2018
   2019
   2020
   2021
   Teknisk Udvalg
   0
   0
   0
   0
   Plan- og Miljøudvalget
   -1.456.000
   -1.456.000
   -1.456.000
   -1.456.000
   Børneudvalget
   0
   0
   0
   0
   Social- og Sundhedsudvalget
   -1.107.000
   -1.107.000
   -1.107.000
   -1.107.000
   Erhvervs- og Beskæftigelsesområdet
   -6.441.000
   -6.441.000
   -6.441.000
   -6.441.000
   Kultur- og Idrætsudvalget
   -8.642.000
   -8.642.000
   -8.642.000
   -8.642.000
   Økonomiudvalget
   17.646.000
   17.646.000
   17.646.000
   17.646.000
   I alt
   0
   0
   0
   0
  4. at frigive de afsatte rådighedsbeløb i 2017 på 1,5 mio. kr. til Idrætsrådet og 1,8 mio. kr. til sti-puljen.

   Beslutning

  1. - 4. Anbefalet.


  85. Delberetning nr. 19 for regnskabsåret 2016
  00.32Ø00 - 2017/12225

  Sagsfremstilling
  Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale Byrådet at godkende administrationens bemærkninger til den løbende revisionsberetning, delberetning nr. 19 for regnskabsåret 2016.

  Baggrund
  I henhold til Lov om kommunernes Styrelse og revisionsregulativ for Gribskov Kommune har BDO afgivet løbende beretning vedrørende 2016 udført indtil marts 2017.

  Revisionens løbende beretning er en indikation af hvordan regnskabsåret 2016 ender, men er ikke den endelige beretning for den samlede gennemgang af Gribskov Kommune regnskab, hvilket det har været tidligere. Den endelige beretning vil blive forelagt på udvalgsmøderne i juni i forbindelse med den endelige godkendelse af regnskab 2016.

  Det er revisionens vurderingen efter den udførte revision, at de tilrettelagte forretningsgange for administrationen af sociallovgivningen er hensigtsmæssige og betryggende.

  Der er dog i lighed med 2014 og 2015 konstateret flere fejl og mangler på områderne:

  • Integrationsprogrammet
  • Sygedagpenge
  • Ressourceforløbsydelse
  • Forsikrede ledige
  • Revalidering


  Her konkluderer revisionen, at områderne ikke administreres fuldt ud i overensstemmelse med gældende lovgivning men, at der efter deres vurdering, er sket en væsentlig forbedring i kvaliteten af sagerne. På flere områder ser revisionen en positiv udvikling. Den løbende opfølgning, der er iværksat, vil sikre en fortsat forbedring af kvaliteten i sagerne.

  I 2016 kan fejlene hovedsageligt henføres til nedenstående forhold:

  • Tilbud til udlændige, Integrationsprogram, hvor der har været et for højt fejlniveau
  • Kontante ydelser (sygedagpenge, revalidering, ressourceforløbsydelse og forsikrede ledige), hvor der ikke har været en tilfredsstillende løbende rettidig individuel opfølgning.


  Det er dog revisionens opfattelse, at de konstaterede fejl og mangler ikke umiddelbart har haft udbetalingsmæssige konsekvenser overfor den enkelte borger.

  Administrationens redegørelse af revisionens bemærkning
  Administrationen har nedenstående bemærkninger til revisionens bemærkninger på de enkelte områder:

  Tilbud til udlændige:
  Administrationen arbejder kontinuerligt med området i form af omstrukturering med indsættelse af ny leder, justering af området med ansættelse af nye medarbejdere for derved at sikre et større fokus på området. Dette for at nedbringe fejlniveauet.
  Kontante ydelser:
  Administrationen tager bemærkningen til efterretning og afventer ibrugtagning af nyt fagsystem med en forventning om, at det bliver muligt at følge rettidigheden, som det ikke tidligere har været i det gamle fagsystem. Dette skulle dermed give en positiv udvikling i overholdelse af rettidigheden.


  Omkring opfølgning af tidligere revisionsbemærkning vedrørende statsrefusions- opgørelserne og særligt dyre enkeltsager følger revisionen op på disse i forbindelse med den afsluttende revision for 2016.

  Lovgrundlag
  Styrelseslovens §45, BEK nr. 209. af 27/02/2017 om Kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. kap. 4.

  Økonomi
  Jævnfør sagsfremstilling

  Bilag
  -

  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

  1. at godkende administrationens forslag til besvarelse af revisionens bemærkninger, der meddeles Statsforvaltningen og BDO Kommunernes Revision.  Beslutning

  1. Anbefalet.


  86. Mellemfinansiering - LAG/FLAG
  00.01Ø00 - 2017/10085

  Sagsfremstilling
  Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen handler om mellemfinansiering (udlæg fra kommunens kassebeholdning indtil der udbetales endelig støtte fra Erhvervsministeriet) til LAG (Lokale Aktions Grupper)/FLAG (Fiskeriaktionsgruppe).

  Sagens forhold
  Det Danske Landdistriktsprogram 2014-2020
  Landdistriktsprogrammet (LDP) er en del af EU`s fælles landbrugspolitik. Det er et program, der løber over en periode på syv år. Det nuværende Landdistriktsprogram dækker perioden 2014-2020. Programmet finansieres med 4,7 mia. kr. fra den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (EU midler) og 2,0 mia. kr. fra den danske stat (nationale midler). Dette giver et samlet budget på 6,7 mia. kr.

  LAG Halsnæs-Gribskov er udsprunget fra dette program. Foreningen blev stiftet i efteråret 2014 med udpegede kommunale repræsentanter i bestyrelsen fra såvel Halsnæs som Gribskov Kommune. Gribskov Kommune blev først i 2014 udpeget som landdistriktskommune, og det er derfor første gang, at kommunen har mulighed for at deltage i dannelsen af en lokal aktionsgruppe. Halsnæs Kommune var med i den tidligere programperiode 2007 - 2013.

  Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet
  Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet har til formål at fremme den fælles fiskeripolitiks målsætninger og herunder bidrage til bæredygtig fiskeri og akvakultur. Programmet skal bidrage til en bæredygtig videnbaseret fiskeriforvaltning, fremme af målene i akvakulturstrategien og innovation samt vækst i sektoren og beskæftigelse i fiskeriområderne. Målsætningerne forfølges gennem en række tilskudsordninger.

  FLAG Gribskov er udsprunget af dette program. Dette program er alene med udgangspunkt i Gribskov Kommune, som geografisk område. Foreningen blev stiftet i foråret 2015 og er nu en del af Den integrerede LAG Halsnæs-Gribskov og FLAG Gribskov med fælles bestyrelse, men adskilte, og selvstændige visioner, strategier og indsatser.


  Den fælles LAG/FLAG forenings formål er:

  1. at fremme den lokale landdistriktsudvikling gennem samarbejde med frivillige kræfter i lokalsamfundet, kommunale og regionale aktører, organisationer m.v. i overensstemmelse med landdistriktsprogrammet for 2014 – 2020 og hav- og fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2014 - 2020, herunder at indstille prioriterede projekter til tilskud under programmerne,
  2. at deltage aktivt i den samlede udviklingsindsats i området og
  3. at tage selvstændige initiativer til projekter og processer.


  Behov for mellemfinansiering
  I forbindelse med etableringen af de lokale aktionsgrupper, og deres virke, er det blevet påpeget, at det for initiativtagerne (små virksomheder og frivillige), der ønsker at starte projekter, kan være svært at skaffe den fornødne likviditet, der skal til for at komme i gang, idet støttemidler fra Erhvervsministeriet først udbetales, når et projekts udgifter er afholdt.

  Et projekt kan maksimalt opnå 50 % støtte til de afholdte udgifter. Erhvervsministeriets minimumsgrænse for tilsagn om støtte er på 50.000 kr., hvorfor et projekt som minimum har et samlet budget på mindst 100.000 kr.

  Projektholder stiller således med en egenfinansiering og om muligt medfinansiering.

  Det påpegede problem kan løses med en kommunal mellemfinansiering, som sætter projektholder i stand til at igangsætte sit projekt, inden udbetalingen af det statslige tilskud.

  Finansiering
  Behovet for LAG/FLAG mellemfinansiering fra Gribskov Kommune skønnes at ville ligge på ca. 1,0 til 2,0 mio. kr. for hver af årene 2017, 2018, 2019 og 2020.

  Mellemfinansiering vil ikke umiddelbart have økonomiske konsekvenser for Kommunen, udover den manglende forrentning af det mellemfinansieret beløb.  I praksis indebærer mellemfinansiering et midlertidigt udlån til projektet (finansieret af Kommunens kassebeholdningen). Dette vil, i perioden indtil den endelige finansiering er på plads, påvirke Kommunens likviditet negativt. Mellemfinansieringen medfører desuden en risiko for Kommunen, idet udlånet kan tabes helt eller delvist. Man kan sige, at Kommunen stiller risikovillig kapital til rådighed.

  Dette kan eksempelvis opstå, hvis et iværksat projekt, som der er ydet mellemfinansiering til, ikke bliver realiseret/kun delvis realiseret, eller hvis et projekt eksempelvis har fået tilsagn om støtte på 500.000 kr., men efterfølgende kun får udbetalt 300.000 kr. fra Erhvervsstyrelsen, idet denne skønner, at de faktiske lovmedholdige udgifter kun udgør dette beløb.

  Projekter skal dog som udgangspunkt kunne dokumentere, at de er fuldt finansierede, og der skal foreligge en detaljeret forretningsplan, inden LAG/FLAG bestyrelsen indstiller og ministeriet endeligt godkender et projekt. Risikoen for tab ved mellemfinansiering må derfor vurderes til at være lille. Der må dog forventes en vis risiko for tab. Derfor anbefaler administrationen som nævnt også, at udvalget tager stilling fra sag til sag.

  Der er endnu ikke noget lokalt erfaringsgrundlag med mellemfinansiering: Halsnæs Kommune, er i gang med deres første projekt: Maritim Nyttehave. Ringkøbing-Skjern Kommune har i sidste programperiode, 2007-2013, haft ca. 100 projekter. Af disse var der kun et, hvor ministeriet foretog en væsentlig reduktion i tilskudsbeløbet ved udbetaling. I tilfælde af tab forelægges særskilt sag for udvalget, hvori der træffe beslutning om finansiering.

  Administrationens vurdering
  Kommunal mellemfinansiering af LAG/FLAG projekter er udbredt, og Halsnæs Kommune har valgt at yde mellemfinansiering til LAG projekter i sit geografiske område.

  Administrationens anbefaling
  Administrationen anbefaler, at Gribskov Kommune tilkendegiver overfor LAG/FLAG, at man principielt er indstillet på at yde mellemfinansiering af det statslige tilskud i landdistrikts- og fiskeriprogramperioden 2014 - 2020. Mellemfinansieringen gives under forudsætning af, at projektterne er godkendte af bestyrelserne for LAG/FLAG og af Erhvervsministeriet, samt at disse er fuld ud finansieret.

  Administrationen anbefaler endvidere, at beslutning om at yde mellemfinansiering til et konkret projekt skal vurderes fra gang til gang, uanset størrelse.

  For at smidiggøre processen, således at projekter ikke forsinkes, eller må udsættes på grund af manglende likviditet, ansøger projektholderen om mellemfinansiering samtidig med den normale ansøgning om tilskud til LAG/FLAG bestyrelserne.

  Beslutningskompetence
  Hvis Byrådet beslutter, at Gribskov Kommune kan yde kommunal mellemfinansiering til LAG/FLAG projekter, foreslår administrationen, at Byrådet bemyndiger Økonomiudvalget til at træffe beslutninger, om der skal gives mellemfinansiering efter konkrete ansøgninger. Delegering af beslutningskompetencen til Økonomiudvalget vil sikre en smidig politisk behandling af ansøgninger.


  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 1835 af 22.12.2015 om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under hav- og fiskeriudviklingsprogrammet og under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020.

  Bekendtgørelse nr. 1836 af 22.12.2015 om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne.

  Økonomi
  Mellemfinansiering vil ikke umiddelbart have økonomiske konsekvenser for kommunen, udover den manglende forrentning af det mellemfinansieret beløb. Udlån til projektet finansieres af Kommunens kassebeholdning. I tilfælde at tab forelægges særskilt sag for udvalget, hvori der træffe beslutning om finansiering.

  Bilag


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

  1. at der kan ydes mellemfinansiering ved udlæg fra kassebeholdningen til LAG/FLAG projekter
  2. mellemfinansiering gives kun til projekter, der er fuldt finansieret, og godkendt af LAG/FLAG bestyrelser, samt af Erhvervsministeriet
  3. hver ansøgning vurderes for sig
  4. at bemyndige Økonomiudvalget til at træffe beslutninger i forhold til de konkrete ansøgninger.  Beslutning
  1. - 4. Anbefalet.

  87. Naturlegeplads i Tisvilde - mellemfinansiering af LAG-projektet
  24.10G00 - 2017/05542

  Sagsfremstilling
  Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

  Sagen handler om mellemfinansiering (udlæg fra kommunens kassebeholdning indtil der udbetales endelig støtte fra Erhvervsministeriet) til LAG (Lokale Aktions Grupper)/FLAG (Fiskeriaktionsgruppe). I denne konkrete sag skal Byrådet beslutte, om man vil give mellemfinansiering til opførsel af en naturlegeplads i Tisvilde.

  Denne sag behandles på samme møderække som en principiel sag om mellemfinansiering. Hvis Byrådet, i forbindelse med behandling af den principielle sag, beslutter at delegere beslutningskompetencen til Økonomiudvalget, vil Økonomiudvalgets beslutning udgøre den endelige beslutning i sagen.

  Baggrund
  Det Danske Landdistriktsprogram 2014-2020
  Landdistriktsprogrammet (LDP) er en del af EU`s fælles landbrugspolitik. Det er et program, der løber over en periode på syv år. Det nuværende Landdistriktsprogram dækker perioden 2014-2020. Programmet finansieres med 4,7 mia. kr. fra den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (EU midler) og 2,0 mia. kr. fra den danske stat (nationale midler). Dette giver et samlet budget på 6,7 mia. kr.

  LAG Halsnæs-Gribskov er udsprunget fra dette program. Foreningen blev stiftet i efteråret 2014 med udpegede kommunale repræsentanter i bestyrelsen fra såvel Halsnæs som Gribskov Kommune. Gribskov Kommune blev først i 2014 udpeget som landdistriktskommune, og det er derfor første gang, at kommunen har mulighed for, at deltage i dannelsen af en lokal aktionsgruppe. Halsnæs Kommune var med i den tidligere programperiode 2007 - 2013.

  Mellemfinansiering
  I forbindelse med etableringen af de lokale aktionsgrupper, og deres virke, er det blevet påpeget, at det for initiativtagerne (små virksomheder og frivillige), der ønsker at starte projekter, kan være svært at skaffe den fornødne likviditet, der skal til for at komme i gang, idet støttemidler fra Erhvervsministeriet først udbetales, når et projekts udgifter er afholdt.

  LAG/FLAG-Projekt "Naturlegeplads Tisvilde" godkendt af Erhvervsstyrelsen
  Naturlegeplads Tisvilde har fået tilsagn om støtte fra Erhvervsstyrelsen efter indstilling fra LAG Halsnæs-Gribskov - se bilag 1. Tilsagnet er givet den 19. december 2016. Støttebeløbet lyder på 548.255 kr og kan komme til udbetaling efter, projektet er gennemført, såfremt betingelserne er overholdt.

  Naturlegeplads Tisvilde har behov for mellemfinansiering
  Legepladsen skal opføres inden 31. juli 2017, da projektperioden i den godkendte ansøgning er defineret til 1. november 2016 - 31. juli 2017. Derfor haster det, at få godkendt mellemfinansieringen, så betalingen til leverandøren kan sikres. Der er ikke mulighed for andre former for mellemfinansiering end via kommunen.

  Administrationens anbefaling
  Administrationen anbefaler, at der ydes mellemfinansiering til Naturlegeplads Tisvilde, såfremt Byrådet forinden har besluttet, at der kan ydes mellemfinansiering til LAG/FLAG-projekter, som er godkendt af Erhvervsstyrelsen.


  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 1835 af 22.12.2015 om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under hav- og fiskeriudviklingsprogrammet og under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020.

  Bekendtgørelse nr. 1836 af 22.12.2015 om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne.

  Økonomi
  Mellemfinansiering på 548.255 kr vil ikke umiddelbart have økonomiske konsekvenser for kommunen, udover den manglende forrentning af det mellemfinansieret beløb. Udlån til projektet finansieres af Kommunens kassebeholdning. I tilfælde at tab forelægges særskilt sag for udvalget, hvori der træffe beslutning om finansiering.


  Bilag
  1. Bilag ØU.15.05.2017: Erhvervsstyrelsens tilsagn til Naturlegeplads Tisvilde (dok.nr. 2017/05542 007)

  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

  1. at der ydes mellemfinansiering på 548.255 kr. ved udlæg fra kassebeholdningen til projektet Naturlegeplads Tisvilde  Beslutning

  1. Tiltrådt

  Habilitet: Anders Gerner Frost deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet.

  Anders Gerner Frost afprøvede sin habilitet inden behandling af punktet. Økonomiudvalget besluttede, at Anders Gerner Frost er inhabil i sagen.

  88. Nedrivning af ejendom - Kastanie Alle 7, Gilleleje
  82.21G00 - 2017/10523

  Sagsfremstilling
  Økonomiudvalget behandler sagen for at træffe beslutning. Sagen handler om nedrivning af brevduehuset, Kastanie Allé 7 i Gilleleje.

  Kastanie Allé 7 er beliggende ved stationen i Gilleleje. På ejendommen ligger et tomt gammelt brevduehus, der blandt andet udsættes for hærværk og graffiti.

  Ejendommen er på en 'liste' over arealer og ejendomme, som Byrådet den 25.04.2016 besluttede, at der først skulle tages stilling til eventuelt salg af, når Strategisk Plan for Gilleleje var vedtaget. Planen blev vedtaget af Byrådet den 06.03.2017. Forslag til 'salgsplan' for de omtalte ejendomme forventes at blive forelagt til politisk stillingtagen i 2. halvår 2017.

  En nedrivning af brevduehuset forud for eventuelt salg af ejendommen, vurderes imidlertid at ville have en positiv påvirkning på salget. Samtidig vil en nedrivning forskønne området ved at sikre, at omgivelserne ikke generes af udsigten til en forfalden ejendom før og efter et eventuelt salg.


  Lovgrundlag
  LBK nr 318 af 28/03/2017 (Kommunestyrelsesloven) §17
  Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune, Kapitel IV, §10, stk. 5

  Økonomi
  Der er indhentet to tilbud på nedrivning af ejendommen. Tilbuddene lyder på henholdsvis 145.800 kr. og 140.590 kr. Via salgsindtægten kompenseres for udgiften til nedrivning.

  Bilag
  -

  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

  1. at beslutte ejendommen revet ned.
  2. at beslutte at administrationen går videre med det billigste tilbud på nedrivning.  Beslutning
  1. - 2. Tiltrådt.

  Fraværende: Kim Valentin.
  89. Kommunal og regional valget 2017: Oplysning og kampagner i forbindelse med Kommunalvalget 2017
  00.15G00 - 2017/01683

  Sagsfremstilling
  Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

  Sagen handler om, hvorvidt Byrådet ønsker ekstra informations-og kampagnetiltag omkring valget, der kan være med til at fastholde den høje stemmeprocent.

  Ved kommunalvalget 2013 var stemmeprocenten på 75,28 %, hvilket var en stigning på ca. 6 % point i forhold til kommunalvalget 2009.

  Baggrund
  Sagen kommer på dagsorden som led i forberedelse af kommunal og regional valget den 21.november 2017.

  Den lovpligtige information og KL pakken
  Der skal, ifølge valgloven, indrykkes forskellige annoncer med information til borgerne om tidsfrister, kandidatlister, afstemningssteder med videre. Annoncerne bliver bragt i Ugeposten.

  KL har lavet en kampagnepakke – ”Tænk dig om før du ikke stemmer”, som kommunerne kan benytte og tilkøbe materialer fra. Med kampagnepakken får kommunerne banner og grafik til elektronisk brug samt et par roll-ups, et rådhusbanner, pjecer m.m. KL's tiltag kan ses i dokumentet ”KL's inspirationskatalog”, som er vedhæftet dagsordenspunktet.

  Ugeposten og TV2-Lorry har planlagt forskellige debatarrangementer og vælgermøder. De vigtigste datoer fremgår af dokumentet ”Vigtige datoer fra medier”, som er vedhæftet dagsordenspunktet.

  Ud over den lovpligtige information og det som gratis følger med KL pakken, kan Byrådet vælge at igangsætte yderligere tiltag for at gøre opmærksom på valget og fastholde den høje stemmedeltagelse.

  Ideer til ekstra tiltag

  A) Supplerende annoncer i Ugeposten

  • Annoncer med KL's kampagnegrafik
  • Ekstra annoncer om hvor og hvornår man kan brevstemme
  • Estimeret pris: 10.000-15.000 kr.


  B) Tilkøb af KL’s kampagne,”Tænk dig om før du ikke stemmer”

  • Roll-ups, til fx bibliotekerne
  • Ekstra facadebannere til offentlige bygninger
  • Pjecer, klistermærker eller andet der kan deles ud
  • Estimeret pris: 15.000-20.000 kr.


  C) Gratis kørsel for gangbesværede til valgstederne

  • Gangbesværede borgere får mulighed for, at tilmelde sig gratis kørsel til stemmestedet i et bestemt tidsrum på valgdagen. Tiltaget kan gennemføres i samarbejde med HUC, men kræver ekstra administrative timer i form af koordinering og kørsel.
  • Estimeret pris: 15.000-20.000 kr.


  D) Selfie ved valgstederne

  • Vælgere kan tage selfies ved valgstederne foran plakater eller lignende, som de kan dele med andre via de sociale medier. Det skaber opmærksomhed om valget og husker andre på at stemme. Billederne skal tages udenfor det lokale hvor valghandlingen foregår.
  • Produktionsskolen, kan inviteres til at være med til at lave plakater, sjove figurer, eller andet der kan fungere som baggrund for selfies.
  • Estimeret pris: 10.000-15.000 kr.


  E) Valgbus med mobilt stemmested

  • Mobil valgbus til brevstemmer. Bussen skal betjene de mindre bysamfund, hvor der ikke er mulighed for at brevstemme. Ved kommunalvalg i 2013 var der en valgbus, hvor kun omkring 70 borgere valgte at benytte den. Det kan skyldes, at den holdt ved de afstemningssteder, der er på valgdagen, og ikke ved fx dagligvarebutikkerne, hvor flere færdes til hverdag. Hvis den skal holde ved dagligvarebutikkerne skal vi være opmærksomme på, at der ikke må være nogen form for valgagitation i nærheden af bussen. Der er udgifter til indretning af bus, bemanding mv.
  • Estimeret pris: 15.000-20.000 kr.


  F) ”Få sofavælgerne op af sofaen”

  • Opstilling af (brugte) sofaer på pladser/gågader i de tre største byer lørdagen inden valgdagen i tidsrummet 10:00-14:00. Sofaerne betrækkes med opfordring til, at komme op af sofaen og stemme. Bemærk, at eventet kun kan gennemføres, hvis der gives tilladelse til opstilling af sofaer i det offentlig rum.
  • Estimeret pris: 10.000-15.000 kr.  Lovgrundlag
  Lov om kommunale og regionale valg - lovbekendtgørelse nr. 391 af 26. april 2017, jf. lovbekendtgørelse nr. 363 af 2. april 2014, med de ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 1742 af 22. december 2015, § 2 i lov nr. 381 af 27. april 2016 og § 3 i lov nr. 175 af 21. februar 2017.

  De ovennævnte ekstra tiltag er ikke direkte reguleret i valgloven, og rammerne i valglovgivningen skal følges, herunder retsgrundsætningen om sikker afvikling af valget.

  Økonomi
  Den lovpligtige information afholdes af valgbudgettet.

  Der er ikke midler i valgbudgettet til at betale for ekstra tiltag. Såfremt der vælges ekstra tiltag foreslås dette finansieret af reservepuljen under Økonomiudvalget. Vælges alle forslag vil udgiften være estimeret til 105.000 kr.

  Bilag
  For de særligt interesserede
  Er man interesseret, kan man læse KL's inspirationskatalog og og vigtige datoer fra medier nedenunder

  KL's inspirationskatalog - Dokumentnummer 2017/01683 015

  Vigtige datoer fra medier - Dokumentnummer 2017/01683 032


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

  1. at beslutte om administrationen skal arbejde videre med tilkøb af ekstra tiltag og i givet fald hvilke: A, B, C, D, E, F
  2. at beslutte at finansieringen af tiltagene sker fra reservepuljen under Økonomiudvalget  Beslutning

  1. Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at beslutte, at der skal laves indsatser målrettet unge, borgere med gangbesvær og de flygtninge, der har stemmeret. Udformning af indsatser skal tilpasses målgrupper.
  2. Anbefalet med et loft på 105.000 kr.


  90. Forretningsorden for Gribskov Kommunes Byråd - spørgetid
  00.22A00 - 2017/08000

  Sagsfremstilling
  Økonomiudvalg behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

  Sagen kommer på dagsorden efter anmodning fra Alternativet (Å) og Nytgribskov (G). Sagen handler om regler for spørgetid fastlagt i Forretningsorden for Gribskov Kommunes Byråd.


  Anmodning
  "Alternativet og Nytgribskov stiller forslag til modernisering af spørgetiden.

  Moderniseringen skal indeholde følgende:

  1. Spørgetiden udvides til 1 time
  2. Borgerne skal have mulighed for at stille spørgsmål til aktuelle sager, herunder sager, der er på pågældende mødes dagsorden
  3. Spørgetiden skal være gældende i hele valgperioden
  4. Alle byrådsmedlemmerne skal have mulighed for at svare og debattere på det enkelte spørgsmål."


  Forretningsorden for Gribskov Kommunes Byråd - spørgetid
  "§ 1

  Stk. 7, a. Forud for behandlingen af første punkt på dagsordenen for hvert ordinært offentligt møde i Byrådet afsættes en spørgetid af maksimalt 30 minutters længde.

  b. Spørgetiden ledes af borgmesteren, hvem det også tilkommer at afgøre tvivl i forbindelse med spørgetiden. Er et medlem af Byrådet utilfreds med borgmesterens afgørelse af tvivl, kan dette medlem efter dagsordenens afslutning forlange, at omhandlede tvivlsspørgsmål optages til endelig afgørelse i førstkommende møde i Byrådet. Indtil Byrådets endelige afgørelse af tvivl foreligger, er borgmesterens tolkning gældende.

  c. Spørgsmål kan stilles af enhver borger, grundejer eller erhvervsdrivende i Gribskov Kommune. Spørgsmål kan stilles enten skriftligt eller mundtligt og kan stiles til Byrådet. Skriftlige spørgsmål skal være indsendt 8 dage før et byrådsmøde. Stilles spørgsmålet til Byrådet afgør borgmesteren, hvem der skal besvare spørgsmålet. Normalt besvares spørgsmålet dog af udvalgsformænd.

  d. Mundtlige spørgsmål skal være korte og skal kunne fremsættes på ét minut og besvares på to minutter. Herudover kan gives til kort replik og duplik samt korte supplerende udtalelser fra medlemmer af Byrådet. Hver spørger kan maximum stille 3 spørgsmål.

  e. Spørgsmål skal have relation til kommunens forhold og bør være af almen interesse for kommunens borgere. Spørgsmålet må ikke have relation til sager, der er optaget på dagsordenen for det pågældende byrådsmødet. Spørgsmål, der kan besvares af den kommunale administration, henvises hertil.

  f. Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, henvises til besvarelse i næste byrådsmøde.

  g. Spørgsmål, der rummer sigtelser eller angreb, afvises.

  h. Spørgetiden suspenderes i en periode af tre måneder før et byråds fratræden efter et valg og én måned efter et byråds tiltræden efter et valg"

  Kommentar fra administrationen
  Spørgetider, hvor kommunens borgere får mulighed for at stille spørgsmål til kommunalbestyrelsens medlemmer, er en offentlig forvaltningsvirksomhed og er omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven.

  Administrationen gør derfor opmærksom på, at ændringsforslagets punkt 2 "Borgerne skal have mulighed for at stille spørgsmål til aktuelle sager, herunder sager, der er på pågældende mødes dagsorden" strider mod grundlæggende forvaltningsprincipper.

  Det vil sige, at der er en sagsbehandlingsfase, hvor sagen undersøges (for eksempel gennem spørgsmål m.v.) og en afgørelsesfase, hvor sagens afgøres (eventuelt i forbindelse med en politisk behandling). Når sagen er optaget på dagsordenen, er man i forvaltningsretlig henseende forbi undersøgelsesfasen og i gang med afgørelsesfasen (hvor der ikke indhentes nye partsindlæg).

  Hertil kommer, at kommunalbestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Spørgetid er ikke en del af kommunalbestyrelses møder. Da spørgetiden ikke er en del af det formelle byrådsmøde, og da der ikke kan stilles spørgsmål under selve byrådsmødet, er det formelt set ikke muligt at stille spørgsmål til sager på dagsordenen. Andet vil stride imod almindelige principper for kollegiale organernes arbejdsform.


  Lovgrundlag
  LBK nr. 769 af den 09.06.2015 (om kommunernes styrelse) § 1 stk. 4 og § 11 stk. 1

  Økonomi
  Sagen har ingen umiddelbare bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

  Bilag


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte

  1. om forretningsordens §1 stk. 7 skal ændres
  2. hvis ja, hvordan.  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Økonomiudvalgets beslutning den 27-03-2017:
  Sagen genoptages til behandling på næste Økonomiudvalgets møde.

  Fraværende: Susan Kjeldgaard  Beslutning
  1. - 2.

  Forlag 1 om, at spørgetiden udvides til 1 time
  For: V, O, C, G, Å, A (9)
  Imod: Ingen (0)
  Anbefalet.

  Forslag 2, om at borgerne skal have mulighed for at stille spørgsmål til aktuelle sager, herunder sager, der er på pågældende mødes dagsorden
  For: G, Å (3)
  Imod: V, C, O, A (6)
  Ikke anbefalet.

  Forslag 3 om, at spørgetiden skal være gældende i hele valgperioden.
  For: G, Å (3)
  Imod: V, C, O, A (6)
  Ikke anbefalet.

  Forslag 4, at alle byrådsmedlemmerne skal have mulighed for at svare og debattere på det enkelte spørgsmål
  For: G, Å, A (4)
  Imod: V, C, O (5)
  Ikke anbefalet.

  91. Det gamle posthus på Gilleleje Stationsvej 6 i Gilleleje
  00.22G00 - 2017/09320

  Sagsfremstilling
  Økonomiudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning.

  Sagen kommer på dagsorden efter anmodning fra Nytgribskov (G). Sagen handler om det gamle posthus på Gilleleje Stationsvej 6 i Gilleleje.

  Anmodning
  "Nytgribskov stiller forslag om, at det gamle posthus i Gilleleje omdannes til foreningshus.
  Posthuset skal istandsættes og gives til foreninger fra Gilleleje som erstatning for Pyramiden og det gamle Rådhus.

  Vi ønsker at finansiere ovenstående forslag ved at genåbne budget 2017/18".

  Administrationens kommentar

  Plangrundlag
  Anvendelsen til foreningshus er i overensstemmelse med det gældende plangrundlag, såvel som Strategisk Plan for Gilleleje.

  Sag på vej til dagsorden
  Administrationen arbejder med at genplacere foreninger som følge af salg af Pyramiden og det gamle Rådhus på Vesterbrogade 54 og 56 i Gilleleje. Administration forbereder en sag om hvilke lokaliteter, der kan stilles til rådighed for foreningerne, til politisk beslutning. Sagen forventes forelagt før sommerferien.

  Undersøgelse for skimmelsvamap
  Der er igangsat en undersøgelse af, om der er skimmelsvamp i bygningen, og hvis ja, i hvilket omfang.

  Hvis det viser sig, at der er skimmelsvamp i bygningen, skal prisen til udbedring af skimmelsvamp lægges til det aktuelle skøn over, hvad en istandsættelse af bygningen kan koste.

  Skøn over udgifter
  Administrationen skønner på nuværende tidspunkt, at udgifter til istandsættelse og vedligehold udgør følgende:

  Tabellen nedenunder viser skøn over udgifter til istandsættelse

  Fuld istandsættelse 3.740.000 kr. ekskl moms
  Delvis istandsættelse 2.480.000 kr. ekskl moms


  Beløb er beregnet uden større ændringer i ruminddelingen og uden eventuelle udgifter til udbedring af skimmelsvamp.

  Tabellen nedenunder viser skøn over udgifter til drift og vedligehold i fremtiden - pr. år

  Vedligehold 57.000 kr. ekskl moms
  Driftsudgifter (el, vand varme) 76.000 kr. ekskl moms
  Rengøring 70.000 kr. ekskl moms  Lovgrundlag
  LBK nr. 769 af den 09.06.2015 (om kommunernes styrelse) § 11 stk. 1

  Økonomi
  Initiativtager ønsker at finde finansiering ved at genåbne budgettet.

  Bilag
  -

  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

  1. at tage stilling til forslaget  Beslutning
  Punktet taget af dagsorden.
  Sagen genoptages, når afdækning af forholdene omkring det gamle posthus er afsluttet.

  For: V, O, C (5)
  Imod: A, G, Å (3)

  Fraværende: Anders Gerner Frost
  92. Krydset Kildevej - Askemosevej
  00.22G00 - 2017/09621

  Sagsfremstilling
  Økonomiudvalget besluttede at sende sagen til behandling i Byrådet. Sagen blev forelagt for Økonomiudvalget den 15. maj 2017 med følgende ordlyd:

  "Økonomiudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning.

  Sagen kommer på dagsorden efter anmodning fra Socialdemokratiet (A) og Nytgribskov (G). Sagen handler om rundkørsel på Kildevejen Tibirke/Holløse.

  Anmodning
  "Socialdemokratiet og Nytgribskov stiller følgende forslag på først kommende Økonomiudvalgsmøde: Det besluttes at der frigives midler til igangsættelse af projektering af en rundkørsel på Kildevejen Tibirke/Holløse. Derudover behandles sagen i Teknisk Udvalg for udarbejdelse af endeligt projekt, samt budget for anlæg af ny rundkørsel hurtigst muligt. Finansiering sker ved genåbning af budgettet 2017/2018".

  Administrationens kommentarer

  Tidligere behandling af sagen om krydset Kildevej - Askemosesvej
  Administrationen kan oplyse, at sagen om trafiksikkerhed for krydset Kildevej - Askemosevej senest blev behandlet i Teknisk Udvalg den 8. juni 2016; sagen blev tidligere behandlet den 24. februar 2016, hvor blandt andet anlægsoverslag over etablering af rundkørsel blev fremlagt.

  Rådgiverarbejde
  850.000,-
  Anlægsarbejde
  3.500.000,-
  Uforudsete udgifter
  525.000,-
  Arealerhvervelse
  150.000,-
  Sum
  5.025.000,-


  Anlægsoverslaget er udarbejdet af Dines Jørgensen, et rådgivende ingeniørfirma, har skitseret og kalkuleret anlægsoverslag for to løsningsforslag, der ifølge Viatrafik vil give størst reduktion i uheld og personskade.

  Finansiering
  Administrationen gør opmærksom på, at hvis udvalget beslutter at arbejde videre med sagen, er det Byrådet, der skal træffe beslutningen om at afsætte og frigive midler til anlægsprojektet.


  Lovgrundlag
  LBK nr. 769 af den 09.06.2015 (om kommunernes styrelse) § 11 stk. 1

  Økonomi
  Jævnfør sagsfremstilling.

  Bilag


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Økonomiudvalget:

  1. at tage stilling til forslaget"  Beslutning
  Beslutningsforslag
  At beslutte at sagen om sikring af krydset Kildevej - Askemosevej genoptages til behandling i Teknisk Udvalg, når resultatet af evalueringen af trafiksikkerheden, som er beskrevet i Budgetaftale 2017-20, foreligger.

  For: V, O, C, (5)
  Imod: G, A (3)
  Undlod at stemme: Å (1)

  Forslaget tiltrådt.

  Besluttet at sende sagen videre til Byrådet.
  93. Henvendelse til ministrene vedrørende sygehuskøkken
  00.22G00 - 2017/12446

  Sagsfremstilling
  Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen kommer på dagsorden efter anmodning fra Socialdemokraterne i Gribskov Kommune. Sagen handler om en eventuel henvendelse til ministre vedrørende sygehuskøkken på det nye Nordsjællands Hospital.

  Anmodning
  "Nedenstående henvendelse til ministrene er vedtaget i de omkringliggende kommuner.

  Socialdemokraterne i Gribskov Kommune vil derfor gerne have en sag på først kommende økonomiudvalgs og byrådsdagsorden (gerne mandag den 24. april), hvor vi tager stilling til tilsvarende tekst og om at sende det til ministrene på området.

  Teksten, som er vedtaget i de omkringliggende kommuner er følgende (kommunenavn er dog her ændret til Gribskov kommune)

  Kære ældreminister Thyra Frank og sundhedsminister Karen Elleman

  Partierne i Gribskov Byråd ønsker at støtte Region Hovedstaden i sit ønske om, at der fra start kommer et køkken på det nye Nordsjællands Hospital. Hospitalet bliver områdets største virksomhed med tusindvis af brugere og medarbejdere.

  Vi beder Folketinget og regeringen om at give lov til at tilføje et køkken; ikke at finansiere det. Det er vores vurdering, at Folketing og regering vil kunne dispensere for Region Hovedstadens ønske uden at det vil skabe præcedens for ændringer af de øvrige kvalitetsfondsprojekter eller åbne for forhandling om investeringsrammen.

  Vi tilslutter os dermed henvendelsen fra ældrerådene i Nordsjælland, som har skrevet til jer.
  De kommer blandt andet ind på at:

  • ældre mennesker er blandt dem, der får mest brug for hospitalet, og vi ved, at det ikke mindst for syge og svækkede er vigtigt at spise godt og have en god ernæringstilstand
  • vi ikke bygger hospitaler i hver generation; derfor skal et byggeri af den størrelse være langtidsholdbart.


  Region Hovedstaden peger på, at kvalitetsfondsmidlerne, der blev sat af for år tilbage, har svært ved at række til de mange hospitalsbyggerier. Region Hovedstaden er selv villig til at sætte flere penge af til byggeriet. Man beder derfor som nævnt ikke om flere penge, men om at få lov til at bruge dem, man har.

  Vi beder jer derfor overveje denne sag endnu en gang."


  Lovgrundlag
  LBK nr. 769 af 09-06-2015 (kommunestyrelsesloven) § 11

  Økonomi


  Bilag


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

  1. at tage stilling til forslaget  Beslutning

  1. Anbefalet.


  94. Forslag om oprettelse af et § 17 stykke 4 udvalg
  00.22G00 - 2017/14194

  Sagsfremstilling
  Økonomiudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning.

  Sagen kommer på dagsorden efter anmodning fra Nytgribskov (G). Sagen handler om nedsættelse af et §17 stykke 4 udvalg.

  Anmodning
  "Nytgribskov stiller forslag om, at der nedsættes et hurtigtarbejdende 17.4-udvalg, som skal udarbejde en handleplan med konkrete forslag til, hvordan kriminaliteten nedbringes i Gribskov Kommune. Baggrunden er den uro vi på tide oplever omkring Helsinge, som blandt andet har medført oprettelse af visitationszone. Udvalget skal desuden se på, hvilke muligheder, der er i den kommende bandepakke, som konkret kan bruges i Gribskov. Udvalget forventes at fremlægge et færdig og gennemarbejdet plan for byrådet inden for 3 måneder.

  Udvalget sammensættes af repræsentanter fra SSP, ungdomsklub og andre der beskæftiger sig med området."

  Administrationens kommentar
  Administrationen gør opmærksom på:

  • at kun Byrådet har kompetencen til at nedsætte et § 17 stykke 4 udvalg og
  • at kriminalitetsbekæmpelse som udgangspunkt er politiets opgave, men at kommunerne kan samarbejde med politiet om forskellige tiltag med hjemmel i blandt andet Planloven og Lov om almene boliger m.v.  Lovgrundlag
  LBK nr 318 af 28/03/2017 (Kommunestyrelsesloven) § 11 stk. 1 og § 17 stk. 4
  Gribskov Kommunes Forretningsorden § 3 af 27.11.2006

  Økonomi
  Forslaget indeholder ingen oplysninger om finansiering.

  Bilag
  -

  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

  1. at tage stilling til forslaget  Beslutning

  1. Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at oprette § 17 stk. 4 udvalg bestående af 5 byrådsmedlemmer inklusive borgmesteren som formand.


  106. Græsted Veterantræfforening - ansøgning om bankgaranti
  00.32Ø00 - 2017/15517

  Sagsfremstilling
  Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen handler om en bankgaranti på 120.000 kr. til Græsted Veterantræf.

  Gribskov Kommune har fået en henvendelse fra Græsted Veterantræfforening, om at stille en bankgaranti på 120.000 kr. i perioden dags dato frem til 3 uger efter afholdelse af træffet, det vil sige til primo juli. Garantien skal sikre den nødvendige økonomiske sikkerhed for afholdelse af træffet. Veterantræffet afholdes i dagene 3. juni - 6. juni 2017.

  Sagen tåler ikke udsættelse, da det er i perioden fra 15. maj og ugerne efter afholdelsen af træffet frem til 5. juli, at garantien skal være gældende, for at træffet kan gennemføres med de planlagte aktiviteter.

  I henhold til kommunal fuldmagten kan kommunen lovlig støtte de opgaver, som Græsted Veterantræfforening udfører (kultur og idrætsaktiviteter). Kommunen kan derfor give garanti.

  Lovgrundlag
  Lånebekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1580 af 17.12.2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv., §3, stk 1 og §6, stk.1.

  Økonomi
  Garantien koster 750 kr. i etableringsomkostninger, samt 0,75% i garantiprovision. Provisionen beregnes i forhold til garantiens løbetid, dog minimum et kvartal. Garantiprovisionen kommer derfor til at udgøre 120.000 kr.*0,75%/4= 225 kr. De samlede omkostninger bliver derfor 975 kr. Udgifterne til etablering foreslås finansieret ved modregning i tilskuddet til Græsted Eventplads for 2018.

  Det er meget vanskeligt at vurderer risikoen ved at stille garantien. Det anbefales, at såfremt garantien udløses, modregnes udgiften i tilskuddet til Græsted Eventplads i 2018. Der er i budget 2017-2021 afsat 0,3 mio. kr. i tilskud til Græsted Eventplads.

  Bilag


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet:

  1. at der stilles bankgaranti til Græsted Veterantræf i periode fra den 15. maj og frem til 5. juli 2017
  2. at finansieringen af bankgarantien på 975 kr. modregnes i det kommunale tilskud til Græsted Veterantræf for 2018.
  3. at bankgarantien gives under forudsætning af en modregning i det kommunale tilskud til Græsted Eventplads for 2018 såfremt garantien udløses

  Administrationen indstiller til Økonomiudvalget
  4. at bemyndige administrationen til at igangsætte arbejdet efter økonomiudvalgetsmøde


  Beslutning
  1. - 3. Anbefalet.
  4. Tiltrådt.

  Efterretningssager

  95. Decisionsskrivelse for 2015
  15.00A00 - 2017/05654

  Sagsfremstilling
  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandler sagen for at blive orienteret om den årlige decisionsskrivelse som udsendes fra Beskæftigelsesministeriet ved Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

  Orienteringen behandles efterfølgende i Økonomiudvalget og Byrådet.

  Baggrund
  Decisionsskrivelsen omhandler revisionens bemærkninger til forrige års sagsbehandling - altså sagsbehandlingen i 2015.
  Decisionsskrivelsen sammenfatter resultaterne af ekstern revisors gennemgang udelukkende med fokus på forhold der har betydning for statsrefusion og tilskud på ministeriets område.

  Sammenfatning af resultater
  Revisor har ikke forbehold for godkendelse af revisionsrapporten på Beskæftigelsesministeriets område.

  STAR konstaterer dog på baggrund af revisors øvrige bemærkninger, at det ikke er tilfredsstillende, at der fortsat er flere fejl på bl.a. områderne kontanthjælp, aktivering, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse revalidering og jobafklaring.

  Det er derfor STAR´s opfattelse, at det er sandsynligt, at der er udbetalt forkert statsrefusion i en række sager. STAR bemærker dog samtidig, at revisor oplyser, at Jobcentret har påset, at sager på alle områder efterfølgende er gennemgået og de nødvendige refusionsmæssige berigtigelser er foretaget. STAR er endvidere opmærksom på, at jobcentret har ændret proceduren for kontroller af sagsbehandlingen særligt på områder, hvor der har været konstateret væsentlige fejl. Proceduren er skærpet og forventes at kunne aflæses i næste års revision.

  Administrationens bemærkninger
  I forbindelse med resultatet af ekstern revision 2015 kunne administrationen konstaterer, at den hidtidige positive udvikling og faldende fejl niveau på beskæftigelsesområdet i 2015 ikke i tilstrækkelig omfang fortsatte.

  På den baggrund blev der primo 2016 iværksat omfattende ledelsestilsyn med sagsbehandlingen.

  Primo 2017 kan det konstateres, at indsatsen har medført en positiv udvikling i fejl niveauet. På den baggrund forventer administrationen, at den eksterne revision for 2016 vil vise og bekræfte den positive udvikling. Det forventes, at det fortsat vil være et for højt fejl niveau på integrationsområdet.


  Samtidig kan konstateres, at der i 2015 og 2016 løbende er sket et fald i antallet af sager, hvor Ankestyrelsen omgør eller hjemviser afgørelser på beskæftigelsesområdet. Se eksempelvis sag nr. 18 fra Arbejdsmarkedsudvalget d. 6. april 2016.


  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forholds, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, bolig og landdistrikters og Undervisningsministeriets m.v. ressortområder, Bekendtgørelse 552, af 28. april 2015.

  Økonomi
  -

  Bilag
  EBU 26-04-17 Decisionsskrivelse 2015, dok. nr. 2017/05654001


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet:

  1. at tage orientering til efterretning.  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutning den 26-04-2017:

  1. Taget til efterretning.  Beslutning

  1. Taget til efterretning.


  96. Udbudsplan 2017/2018
  88.00Ø00 - 2017/12463

  Sagsfremstilling
  Formålet med denne sag er, at orientere Økonomiudvalget om hvilke udbud, der forventes gennemført i 2017 og primo 2018.

  Rammen for udbudsplanen
  Center for Koncernstyring og IT udarbejder i tæt samarbejde med alle centre, en årlig rullende udbudsplan, der skal sikre, at kommunen opnår den bedste kvalitet for pengene ved at konkurrenceudsætte udvalgte varer og tjenesteydelser.


  I Center for Byer, Ejendomme og Erhverv udbydes løbende opgaver i forbindelse med drift af kommunens bygninger, som ikke er medtaget i oversigten.  En udbudsproces er hver gang en god anledning til at få en indsigt og dialog med den pågældende branche;

  • hvordan er konkurrencesituationen?
  • hvilke 'cost drivere' styrer markedet?
  • hvordan kan vi opnå den gode kontrakt for den kommende periode?


  Derudover er det en anledning til at se på de interne forretningsgange;

  • hvordan kontraktstyres kontrakten?
  • hvordan er samarbejdet med leverandøren?
  • hvordan kan vi optimere vores forretning?


  Udbudene gennemføres med blik for ovennævnte med udgangspunkt i udbudslovgivningen og de rammer Byrådet har besluttet i indkøbs- og udbudsstrategien.

  Udbudskanaler
  Gribskov Kommune arbejder med udbud i flere forskellige regi, ud fra strategiske overvejelser og med fokus på totaløkonomien kan der vælges mellem en række udbudskanaler. Dette gøres for at sikre, at vi gennemfører udbud med fokus på ressourceoptimering samt begrænsning af transaktionsomkostninger.


  Udbudskanalerne er følgende:

  1. Udbud i eget Gribskov (GK) regi.
  2. Udbud i IN (Indkøbsfællesskab Nordsjælland) regi, hvor vi gennemfører udbud i samarbejde med de 12 andre Nordsjællandske kommuner, eller sammen med andre indkøbsfællesskaber i Danmark.
  3. Udbud via SKI/KL's forpligtende kommune aftaler (SKI står for Statens og Kommunernes Indkøbs Service)


  De nævnte udbudskanaler afspejles i nedenstående udbudsplan.

  Udbudsplan 2017/2018:

  Udvalg
  Titel
  Udbudskanal
  Teknisk Vej driftsentrepriser – 10 delaftaler GK udbud, som EU udbud
  Ny vej – Græsted/Gilleleje GK udbud, som EU udbud
  Rottebekæmpelse (takstfinansieret område) Udbud i IN regi, som EU udbud
  Rottebekæmpelse i kloakker i samarbejde med GribVand. GK udbud, som EU udbud
  Vintertjeneste (snerydning m.m) GK udbud, som EU udbud
  Vejsalt – varekøb Udbud i SKI regi, som EU udbud
  Kystsikring (Nordsjælland) Udbud i Nordsjælland regi, som EU udbud
  Service af ventilationsanlæg GK udbud, som EU udbud
  Værktøj og byggematerialer Udbud i SKI regi, som EU udbud
  Små håndværkerydelser GK udbud/tilbud under tærskelværdi, i regi af ny portal for leverandørlister
  Service af Olie/gaskedler GK udbud/tilbud under tærskelværdi, i regi af ny portal for leverandørlister
  Børne Tolkeydelser (i samarbejde med CBB mfl.) GK udbud, som EU udbud
  Hobbyartikler Udbud i IN regi, som EU udbud
  Social og sundhed Indkøb af genbrugshjælpemidler +
  drift af depot og logistik
  GK udbud, som EU udbud
  IT fagsystem for social og sundhed Udbud i SKI regi, som EU udbud
  Fodbehandling og tandpleje GK udbud/tilbud under tærskelværdi
  Inkontinens (voksenbleer) Udbud i SKI regi, som EU udbud
  Urologi Udbud i SKI regi, som EU udbud
  Kultur og Idræt * *
  Erhvervs- og Beskæftigelse Arbejdsmarkedsydelser
  (3 del aftaler indenfor jobformidling, uddannelse og jobafklaring samt integrationsborgere).
  GK udbud i nyt udbuds light regime **
  Tolkeydelser (i samarbejde med CBU mfl.) GK udbud, som EU udbud
  Økonomi Møbler (kontor, daginstitutioner) Udbud i SKI regi, som EU udbud
  Kontorartikler Udbud i SKI regi, som EU udbud
  AV udstyr Udbud i SKI regi, som EU udbud
  Tele og Data Udbud i SKI regi, som EU udbud
  Tablets og PC'er Udbud i SKI regi, som EU udbud
  Licensaftaler (microsoft m.m.) Udbud i SKI regi, som mini udbud
  Intranet portal GK udbud/tilbud under tærskelværdi
  Migrering af data til ny platform GK udbud/tilbud under tærskelværdi

  * Note: Der er ingen planlagte udbud på Kultur- og Idrætsområdet

  ** Note: Lightregimets regler er lempeligere end de almindelige regler i udbudsloven om offentlige indkøb over tærskelværdien, på kr. 5.592.375,00. For at de kan bruges skal 2 betingelser være opfyldt, der skal være tale om indkøb af sociale- og andre specifikke tjenesteydelser, og det skal være over tærskelværdien.  Lovgrundlag

  LOV nr 1564 af 15/12/2015 - Udbudsloven

  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Økonomiudvalget:

  1. at tage orienteringen til efterretning  Beslutning

  1. Taget til efterretning.


  97. Frederiksborg Brand og Redning - Årsregnskab 2016
  00.17G00 - 2017/14458

  Sagsfremstilling
  Økonomiudvalget og Byrådet får sagen til orientering om årsregnskab 2016 for Frederiksborg Brand og Redning (FBBR).

  Det fremgår af vedtægterne for Frederiksborg Brand og Redning, at årsregnskab og revisionsberetning skal godkendes af Beredskabskommissionen, hvorefter det forelægges ejerkommunernes økonomiudvalg og byråd til orientering.

  Årsregnskabet samt revisionsberetningen er godkendt af Beredskabskommissionen på møde 25.04.2017. Sagsfremstilling, indstilling samt beredskabskommissionens beslutning fremgår herunder:

  Sagsfremstilling
  I henhold til vedtægt for Frederiksborg Brand og Redning skal årsregnskabet for foregående år, hvert år behandles og godkendes af Beredskabskommissionen senest i april måned. Regnskabet skal forelægges med revisionspåtegning.

  Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

  Årsregnskabet for 2016 viser et overskud på kr. 1.270.221 på den udgiftsbaserede regnskabsopgørelse og et overskud på kr. 1.943.397 på det omkostningsbaserede regnskab
  Resultat skyldes, at der til stadighed er fokus på en stram økonomistyring af beredskabets økonomi.
  Ligeledes har der i 2016 været et antal vakante stillinger blandt de fuldtidsansatte medarbejder, der ikke har været genbesat umiddelbart, og derfor har medført en mindre udgift i forhold til det budgetteret på løn og personaleudgifter.
  Ligeledes har indtægter for lovpligtige ydelser medført en merindtægt på kr. 2.1 millioner i forhold til det budgetteret, der skyldes at, der er har været kørt til en øget mængde alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg, hvortil der jf. Beredskabsloven kan faktureres gebyr for blind alarm.

  Årsregnskabets balance viser, at beredskabet har et kortfristet tilgodehavende (kassebeholdning) på kr. 1.270.000. Det kortfristede tilgodehavende er inklusiv forrentning, og placeret ved Frederikssund kommune, som stiller økonomiske og administrative systemer til
  rådighed for det fælles beredskab mod betaling.

  Beredskabets egenkapital udgør kr. 3.312.000 af balancens passiver, og er opskrevet med kr. 3.146.000 i forhold til åbningsbalancen.

  Det kortfristede tilgodehavende ønskes henlagt til reinvesteringer i forbindelse med den kommende risikobaseret dimensionering, herunder styrkelse af materiellet for indsats ved skybrud og forhøjet vandstand langs kysterne, og i åer og vandløb.

  I forbindelse med revision af årsregnskabet er det konstateret, at der er opkrævet kr. 155.000 for meget af Halsnæs kommune end aftalt på Borgmestermødet 9. september 2015. Revisor anbefaler, at Halsnæs kommune og beredskabet aftaler, hvordan dette beløb håndteres.
  Revisors revision af årsregnskabet for 2016 har ikke givet anledning til bemærkninger.

  Indstilling
  Beredskabsdirektøren indstiller:
  - at Beredskabskommissionen godkender årsregnskabet for 2016 og fremsender dette til Økonomiudvalg og Byråd i ejerkommunerne til orientering.
  - at det kortfristede tilgodehavende henlægges til reinvesteringer i forbindelse med den kommende risikobaseret dimensionering, herunder styrkelse af materiellet for indsats ved skybrud og forhøjet vandstand langs kysterne, og i åer og vandløb.
  - Halsnæs kommune opkræver Frederiksborg Brand og Redning kr. 155.000 for for meget opkrævet bidrag i 2016.

  Beslutning
  Beredskabskommissionen godkendte på sit møde 25. april 2017:
  - årsregnskabet for 2016 og fremsender dette til Økonomiudvalg og Byråd i ejerkommunerne til orientering.
  - at det kortfristede tilgodehavende henlægges til reinvesteringer i forbindelse med den kommende risikobaseret dimensionering, herunder styrkelse af materiellet for indsats ved skybrud og forhøjet vandstand langs kysterne, og i åer og vandløb.
  - Halsnæs kommune opkræver Frederiksborg Brand og Redning kr. 155.000 for for meget opkrævet bidrag i 2016.


  Lovgrundlag

  • Beredskabsloven § 10 (LBK nr 660 af 10/06/2009)
  • Styrelseslovens § 60 (LBK nr 769 af 09/06/2015)  Økonomi


  Bilag
  ØU 15-05-2017: Årsregnskab og revisionsberetning 2016 Dok. nr: 2017/14458 003


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet:

  1. at tage orienteringen til efterretning  Beslutning

  1. Taget til efterretning.


  98. Borgerrådgiverens årsberetning 2016
  00.15G00 - 2016/09578

  Sagsfremstilling
  Økonomiudvalg og Byråd får borgerrådgiverens årsberetning 2016 til orientering.

  Borgerrådiveren afrapporterer 2 gange om året til Byrådet (jævnfør "Rammer og retningslinier for borgerrådgivers virksomhed" punkt 2.4.). Den ene afrapportering har form af en årsberetning, hvor borgerrådgiveren redegør for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af forhold, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling, borgerbetjening m.v.

  Borgerrådgiveren kan i sin beretning komme med forslag og anbefalinger til Byråd, borgmester eller administrationen. Ansvar for opfølgning ligger hos direktionen.

  Borgerrådgiverens årsberetning er vedhæftet dette dagsordenspunkt som bilag.


  Lovgrundlag
  Lov om kommunernes styrelse (lbk. nr. 769 af 09/06/2015) § 2, stk. 2 og § 65e
  Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune § 22, stk. 2.


  Bilag

  Bilag: Årsberetning 2016 Dokumentnummer 2016/09578 006

  Administrationens indstilling
  Borgerrådgiveren indstiller til Økonomiudvalget og til Byrådet:

  1. at tage borgerrådgiverens årsberetning 2016 til efterretning  Beslutning

  1. Taget til efterretning.  Sager behandlet på lukket møde:
  99 Madservice
  Økonomiudvalget sender sagen videre til Byrådet.

  100 Tildeling af kontrakt for bekæmpelse af rotter i kloakken
  Økonomiudvalget gav anbefalinger til behandling af sagen i Byrådet.

  101 Forberedelse af salg af ejendom
  Økonomiudvalget gav anbefalinger til behandling af sagen i Byrådet.

  102 Forberedelse af salg af ejendom
  Økonomiudvalget gav anbefalinger til behandling af sagen i Byrådet.

  103 Salg af ejendom
  Økonomiudvalget gav anbefalinger til behandling af sagen i Byrådet.

  104 Risikostyring - Forsikringsudbud 2016
  Økonomiudvalget gav anbefalinger til behandling af sagen i Byrådet.

  105 Gribskov Kommunes generelle beredskabsplanr Overskrift
  Økonomiudvalget gav anbefaling til behandling af sagen i Byrådet.  Mødet startet:
  03:08 PM

  Mødet hævet:
  07:02 PM