Kulturrådet

Publiceret 16-11-2017

Torsdag den 16-11-2017 kl. 17:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
49 FÆLLESMØDE KULTURRÅD & IDRÆTSRÅD: Lovændringer pr. 1. januar 2017 i Folkeop
lysningsloven
50 FÆLLESMØDE KULTURRÅD & IDRÆTSRÅD: Retningslinier kommunale lokaler og anlæg
i Gribskov Kommune
51 FÆLLESMØDE KULTURRÅD & IDRÆTSRÅD: Lokaletilskud 2018
52 Fællesmøder mellem Kulturråd og Idrætsråd i 2016 og 2017

Medlemmer:

Ole M. Jørgensen Flemming Christensen
Anne Bjørner Gudmund Nielsen
Christian Friis Birgit Sørensen
Annelise Thomassen Niels Henriksen
Tonny Jensen Lars Thomsen
Bodil Jørgensen  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Gudmund Nielsen
Birgit Sørensen
Annelise Thomassen
Tonny Jensen


Meddelelser:Åbne

49. FÆLLESMØDE KULTURRÅD & IDRÆTSRÅD: Lovændringer pr. 1. januar 2017 i Folkeoplysningsloven
18.15A00 - 2017/21983

Sagsfremstilling
Introduktion:
Idrætsrådet og Kulturrådet behandler lovændringer pr. 1. januar 2017 i Folkeoplysningsloven.

Baggrund:
På sidste rådsmøde gennemgik administrationen de væsentligste ændringer i loven, som bl.a. omfatter: Ændring af lovens formålsparagraf, krav om offentliggørelse af foreningers tilskudsregnskaber samt styrket tilsyn.

Administrationen er i gang med at udarbejde forslag til ændringer gældende for Gribskov Kommune.
Forslaget er ikke færdigt, så det kan komme med ud som bilag til punktet. Flere fra administrationen skal deltage i konference hos KL den 10. november, hvor emnet netop er lovændringer i Folkeoplysningsloven.

Administrationen foreslår, at der på de to rådsmøder, der ligger i starten af december arbejdes videre med ændringerne.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven.

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet og Kulturrådet:

 1. at godkende administrationens forslag om at arbejde videre med ændringerne på rådsmøderne i december 2017.Beslutning
Godkendt.
Fraværende: Annelise Thomassen, Tonny Jensen, Birgit Sørensen og Gudmund Nielsen.
50. FÆLLESMØDE KULTURRÅD & IDRÆTSRÅD: Retningslinier kommunale lokaler og anlæg i Gribskov Kommune
18.13G00 - 2014/13807

Sagsfremstilling
Introduktion:
Kulturrådet og Idrætsrådet behandler retningslinier for kommunale lokaler og anlæg i Gribskov Kommune, idet der er foretaget en del ændringer/tilføjelser i eksisterende retningslinier for lokaler og anlæg i Gribskov Kommune.

Baggrund:
Administrationen har i oktober måned foretaget forskellige ændringer og tilføjelser i eksisterende retningslinier for kommunale lokaler og anlæg i Gribskov Kommune.
Der er sket ændringer/tilføjelser i følgende:

 • Idrætsanlæg
 • Kunstgræsbaner
 • Springhal
 • Kampsportscenter


Ændringerne er sket i takt med, at der er kommet flere anlæg i kommunen, som ikke har været medtaget i tidligere versioner af retningslinierne.

De ændrede retningslinier forelægges på Kulturrådets og Idrætsrådets fællesmøde. Efter endt behandling videresendes de ændrede retningslinier til endelig godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.


Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011, Kapitel 6

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag: Forslag til Retningslinier kommunale lokaler og anlæg i Gribskov Kommune - Dokumentnr.: 2014/13807.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende forslag til retningslinier for kommunale lokaler og anlæg i Gribskov Kommune, inden endelig godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Beslutning

Godkendt. Videresendes til Kultur- og Idrætsudvalget til endelig godkendelse.
Fraværende: Annelise Thomassen, Tonny Jensen, Birgit Sørensen og Gudmund Nielsen.
51. FÆLLESMØDE KULTURRÅD & IDRÆTSRÅD: Lokaletilskud 2018
18.14G00 - 2017/31470

Sagsfremstilling
Introduktion
Kulturrådet/Idrætsrådet behandler sagen for at træffe beslutning om lokaletilskud for 2018.

Baggrund
Administrationen har foretaget beregning af lokaletilskud efter ansøgninger fra foreningerne til budgetåret 2018.

Der ydes tilskud til driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger.

Fordeling af tilskud sker efter retningslinier, udarbejdet i overensstemmelse med folkeoplysningsloven.

Der er en nye ansøgninger til 2018 fra Græsted og Omegns Rideklub.

Kultur- og Idrætsudvalget har delegeret beslutningskompetencen på området lokaletilskud til Kulturrådet/Idrætsrådet.

Kultur- og Idrætsudvalget har den 7. november 2017 behandlet retningslinjer for lokaletilskud fra 2018.
Kultur- og Idrætsudvalget besluttede at Kulturrådet/Idrætsrådet ikke kan omfordele uforbrugte midler fra aktivitetstilskudskontoen og idrætsrådspuljen, men at der flyttets 60.000 kr. permanent fra lokaletilskud voksenundervisning til lokaletilskud frivillige foreninger.

Kultur- og Idrætsudvalget ønsker, at det afsatte budget til lokaletilskud overholdes.

Administrationens vurdering og anbefaling
Beregningerne af lokaletilskuddet viser at budgettet ikke kan dække den totale udgift.

Administrationen vurderer derfor, at der ikke er mulighed for at bevillige tilskud til Græsted og Omegns Rideklub.


Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven § 25.

Økonomi
Budget for lokaletilskud til både kultur- og idrætsforeninger i 2018 er 3.259.000 kr (netto).


Bilag
Bilag: Beregninger lokaletilskud - Dokumentnr.: 2017/31470 001


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet/Idrætsrådet

 1. at godkende fordeling af lokaletilskud for 2018.

  Beslutning

Godkendt med følgende bemærkning: Både Kulturråd og Idrætsråd påpeger problematikken omkring manglende lokaletilskud til Græsted og Omegns Rideklub. Det nuværende Idrætsråd vil give dette videre til nyt Idrætsråd samt nyt Kultur- og Idrætsudvalg.
Fraværende: Annelise Thomassen, Tonny Jensen, Birgit Sørensen og Gudmund Nielsen.
52. Fællesmøder mellem Kulturråd og Idrætsråd i 2016 og 2017
18.14A00 - 2016/25087

Sagsfremstilling
Nyt fra Idræt og Folkeoplysning:
Fra Kultur- og Idrætsudvalgets møde 07. november 2017, bl.a. Retningslinier for lokaletilskud fra 2018, tildelingsmodel for de selvejende haller.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende: Annelise Thomassen, Tonny Jensen, Birgit Sørensen og Gudmund Nielsen.


Mødet startet:
05:30 PM

Mødet hævet:
06:30 PM