Kulturrådet

Publiceret 11-09-2017

Mandag den 11-09-2017 kl. 17:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
38 Godkendelse af protokol Kulturrådet
39 Meddelelser fra Kulturrådets formand, næstformand og øvrige medlemmer
40 Meddelelser til Kulturrådet fra Idræt og Folkeoplysning
41 Kulturrådspuljen 2017: Ansøgning fra Tisvilde Højskole
42 Kulturrådspuljen 2017: Ansøgning fra Kulturhavn Gillelejes Venner
43 Kulturpuljen 2017: Ansøgning fra foreningen Ascent til Kulturfestival i Hel
singe Hallerne
44 Kulturrådspuljen 2017: Ansøgning fra Vejby-Tibirke Selskabet
45 Kulturrådspuljen 2017: FORNYET Ansøgning om underskudsgaranti fra Blistrup
Medborgerforening
46 Budget: Høringsproces til budget 2018-2021
47 Valg til Kulturrådet for perioden 2018-2021
48 Eventuelt

Medlemmer:

Ole M. Jørgensen Flemming Christensen
Anne Bjørner Gudmund Nielsen
Christian Friis Birgit Sørensen
Annelise Thomassen Niels Henriksen
Tonny Jensen Lars Thomsen
Bodil Jørgensen  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Gudmund Nielsen
Annelise Thomassen


Meddelelser:Åbne

38. Godkendelse af protokol Kulturrådet
18.14A00 - 2016/01237

Sagsfremstilling
Protokol fra Kulturrådets møde afholdt den 12. juni 2017 samt fællesmødet med Idrætsrådet skal godkendes.


Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende protokollen fra møde den 12. juni 2017 samt fællesmødet med Idrætsrådet.

  Beslutning

Godkendt.
Fraværende: Annelise Thomassen og Gudmund Nielsen.
39. Meddelelser fra Kulturrådets formand, næstformand og øvrige medlemmer
18.14A00 - 2016/01240

Sagsfremstilling
Meddelelser fra formand:

Meddelelser fra næstformand:

Meddelelser fra øvrige medlemmer.


Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at tage meddelelser fra formand til efterretning.
 2. at tage meddelelser fra næstformand til efterretning
 3. at tage meddelelser fra øvrige medlemmer til efterretning

  Beslutning

1-2-3. Ingen meddelelser.
Fraværende: Annelise Thomassen og Gudmund Nielsen.
40. Meddelelser til Kulturrådet fra Idræt og Folkeoplysning
18.14A00 - 2016/01241

Sagsfremstilling
Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning:

 • Oversigt over forbrug på Kulturrådspulen 2017, Børne- og Ungepuljen 2017 samt Børne- og Ungepuljen UDDANNELSE 2017
 • Handicapprisen 2017
 • Kulturprisen 2017
 • Godkendelse af ny forening: Kulturhavn Gillelejes Venner
 • Orientering om ny version af BRND
 • Orientering om udmøntning af lovændringer i Folkeoplysningsloven
 • Frivillig Fredag holdes den 29. september - invitation udsendt
 • Orientering om arbejdsgruppens arbejde med lokaletilskud for 2018

  Lovgrundlag

-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
Fraværende: Annelise Thomassen og Gudmund Nielsen.
41. Kulturrådspuljen 2017: Ansøgning fra Tisvilde Højskole
18.15A00 - 2017/24186

Sagsfremstilling
Introduktion:
Kulturrådet behandler ansøgning om tilskud til støtte fra Tisvilde Højskole om støtte til nyt flygel .

Baggrund:
Tisvilde Højskole søger om støtte til nyt flygel til højskolen.
Et nyt flygel koster 195.000 kr. Højskolen har på nuværende tidspunkt samlet store og små donationer ind, og har i alt indsamlet 165.000 kr.
Ansøgningen lyder på de resterende 30.000 kr., som der nu søges om i Kulturrådspuljen.

Højskolen har søgt følgende fonde:
Augustinus Fonden, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond, Paul Walleviks
Fond, Kunstrådets Musikudvalg, Velux Fonden, Det Obelske Familiefond, Toyota Fonden,
BG Fonden, Knud Højgaards Fond, Beckett Fonden, Gangsted Fonden, A.P. Møller og
Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Oticon Fonden, Knud og
Dagny Andresens Fond, Den Faberske Fond, Danmarks Radio Symfoniorkesters Fond,
Den Raben-Levetzauske Fond, Wilhelm Hansen Fonden, Dansk Tennis Fond, Ernst og
Vibeke Husmans Fond, Tuborg Fonden, Nordea Fonden, og Frimodt-Heineke Fonden.

Relevant tekst fra ansøgningen er indsat her i dagsordensteksten, således der ikke ved-
lægges bilag til dagsordenspunktet.


Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
Der søges om 30.000 kr.
Der vil kun kunne blive tale om et mindre tilskud, idet der er 29.722 kr. til rest i Kulturrådspuljen for indeværende år.


Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et mindre beløb til Tisvilde Højskole.Beslutning
Godkendt med tilskud på 5.000 kr.
Fraværende: Annelise Thomassen og Gudmund Nielsen.
42. Kulturrådspuljen 2017: Ansøgning fra Kulturhavn Gillelejes Venner
18.15A00 - 2017/25873

Sagsfremstilling
Introduktion:
Kulturrådet behandler ansøgning om tilskud til støtte fra Kulturhavn Gillelejes Venner.

Baggrund:
Kulturhavn Gillelejes Venner er en ny forening, som er blevet godkendt i denne sommer. Foreningen søger om tilskud til musikarrangement med Klezmer Band v/Singh og Goldschmidt, som skal finde sted den 07. oktober 2017.
Foreningen søger om tilskud - alternativt underskudsdækning.
Der er indsendt budget for arrangementet; men budgettet indeholder ikke et konkret beløb, der søges om. Der søges blot til dækning af evt. manglende billetsalg samt annoncering.

Administrationens vurdering:
At der ikke gives tilskud til arrangementet; men en underskudsdækning på et mindre beløb.


Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
Der søges ikke om et konkret beløb til arrangementet.
En mindre underskudsdækning kan finansieres via Kulturrådspuljen.


Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag: Ansøgning Kulturhavn Gillelejes Venner.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et mindre beløb til arrangementet - som underskudsdækning.Beslutning
Godkendt med op til 3.000 kr. i underskudsdækning.
Fraværende: Annelise Thomassen og Gudmund Nielsen.
43. Kulturpuljen 2017: Ansøgning fra foreningen Ascent til Kulturfestival i Helsinge Hallerne
18.15A00 - 2017/25905

Sagsfremstilling
Introduktion:
Kulturrådet behandler ansøgning om tilskud til foreningen Ascent.

Baggrund:
Foreningen Ascent søger om tilskud til afholdelse af Kulturfestival i Helsinge Hallerne.
Festivalen skal afholdes lørdag den 21. oktober 2017.

Ascent har i samarbejde med Frivillighedscentrene i Græsted og Helsinge været i gang med planlægningen af festivalen i Helsinge Hallerne. De har fået stillet hal 1 gratis til rådighed til arrangementet.
Målet med festivalen er at samle Gribskovs mangfoldighed af verdensborgere, så der skabes mulighed for bedre forståelse og indsigt i de meget forskellige kulturer, som den store mang-
foldighed afspejler. Der vil være boder på festivalen - lige som der vil kunne opleves kunst, historie, håndværk, musik m.v. Derudover vil der være smagsprøver fra de mange forskellige lande.
Under festivalen vil der blive præsenteret musik, dans, underholdning, lige som der vil være tilbud om ansigtsmaling.
Foreningen søger om tilskud på 12.000 kr. til afholdelse af Gribskov Kulturfestival. Der mangler p.t. indsendelse af budget for festival. Foreningen er rykket for dette.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
Der søges om 12.000 kr. til arrangementet.
Der vil kun kunne blive tale om et mindre tilskud, idet der er 29.722 kr. til rest i Kulturrådspuljen for indeværende år.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et mindre beløb til afholdelse af Kultur FestivalBeslutning
Godkendt med 10.000 kr. i tilskud under forudsætning af, at der indsendes budget for arrangmentet.
Fraværende: Annelise Thomassen og Gudmund Nielsen.
44. Kulturrådspuljen 2017: Ansøgning fra Vejby-Tibirke Selskabet
18.15A00 - 2017/25898

Sagsfremstilling
Introduktion:
Kulturrådet behandler ansøgning om tilskud til støtte til Vejby-Tibirke Selskabet

Baggrund:
Vejby-Tibirke Selskabet ansøger om støtte til udgivelse af en bog, der i tekst og billeder fortæller om kirkerne i Vejby og Tibirke. Det er Jens Anker Jørgensen, der er forfatter til bogen.
Der er fremsendt budget for bogudgivelsen.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
Der søges om 10.000 kr. til bogudgivelsen
Der vil kun kunne blive tale om et mindre tilskud, idet der er 42.920 kr. til rest i Kulturrådspuljen for indeværende år.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag: Ansøgning til bogudgivelse Vejby-Tibirke Selskabet.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et mindre beløb til Vejby-Tibirke Selskabet.Beslutning
Der blev givet afslag på ansøgningen.
Fraværende: Annelise Thomassen og Gudmund Nielsen.
45. Kulturrådspuljen 2017: FORNYET Ansøgning om underskudsgaranti fra Blistrup Medborgerforening
18.15A00 - 2017/16629

Sagsfremstilling
Introduktion:
Kulturrådet behandler på ny ansøgning om tilskud til støtte/underskudsdækning til Blistrup Medborgerforenings arrangement med foredragsholder Finn Nørbygaard den 19. februar 2018.

Baggrund: På Kulturrådets møde den 12. juni 2017 var ansøgningen sat på dagsordenen; men blev ikke behandlet færdig. Dels fordi, ansøgningen er til et arrangement i 2018; men også fordi, foreningen kalkulerer med et underskud på arrangementet og søger under-
skudsdækning.
Foreningen vil markere deres 10 års jubilæum med et foredrag med Finn Nørbygaard den 19. februar 2018. Hans honorar udgår 23.000 kr. + transport. Deltagerprisen sættes til 125 kr. pr. person. Der kan være max. 130 personer til arrangementet, og det forventes, at der bliver udsolgt. Entreindtægten vil være på 16.250 kr.
Foreningen forventer et underskud på 7.300 kr., hvorfor de søger Kulturrådet om underskudsdækning, subsidiært et tilskud til afholdelse af arrangementet.
Foreningen har i deres ansøgning ikke skrevet noget om, de skal sælge f.eks. forplejning i form af kaffe & kage, øl og vand; men det er vel forventeligt - og de så derved tjener et beløb, som kan være med til at begrænse underskuddet på foredraget.

Kulturrådet anbefaler foreningen at tilrettelægge arrangementer/foredrag, der løber rundt eller giver overskud eller evt. finde andre indtægtsmuligheder i forbindelse med arrangementer og foredrag.
Det er blevet meddelt foreningen i brev umiddelbart efter Kulturrådsmødet den 12. juni 2017. Samtidig er det meddelt foreningen, at de er velkomne til at søge på ny - efter redegørelse for, om der forventes yderligere indtægter.

Foreningen har den 11. juli 2017 fremsendt ansøgning på ny til arrangementet; men den ligner meget den første ansøgning. Der er dog en redegørelse for, hvorfor deltagergebyret ikke sættes op.

Administrationens anbefaling og vurdering:
Administrationen kan ikke anbefale, at der skal gives underskudsgaranti til arrangementet efter fornyet ansøgning, idet der ikke ses nogen stigning i deltagergebyret - og der ikke ses nye indtægter ved arrangementet. Derudover skal det vurderes, om der er flere midler tilbage i Kulturrådspuljen 2017 på nuværende tidspunkt.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
Der søges om 7.300 kr. i underskudsgaranti.
Det skal vurderes, om der er midler nok i Kulturrådspuljen 2017, så der kan gives underskudsgaranti.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag: Ny ansøgning fra Blistrup Medborgerforening

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at følge Administrationens anbefaling og vurdering.Beslutning
Der gives afslag på ansøgningen.
Fraværende: Annelise Thomassen og Gudmund Nielsen.
46. Budget: Høringsproces til budget 2018-2021
18.15G00 - 2017/18892

Sagsfremstilling
Introduktion:
Høringsprocessen for budget 2018-2021.

Baggrund:
Økonomiudvalget har den 28. august 2017 haft 1. behandling af budget 201 med oveslagsår.
Budgetoplægget har taget afsæt i den stramme økonomiske ramme, der er for Gribskov Kommune i de kommende år.
Materialet til budget for 2018-2021 tager udgangspunkt i budgetoverslagsårene i det vedtagne budget 2017-2020, men er tilrettet med ny lovgivning, ændrede pris- og lønreguleringer, nye indtægtsskøn og en række andre ændringer af teknisk karakter.

Materialet er sendt i høring, og kan ses på kommunens hjemmeside. Brev er tidligere tilsendt Kulturrådet samt Idrætsrådet, da de to råd er høringsberettigede.
Høringsperioden vil ligge i perioden fra d. 29. august. - 13. september 2017, og der er
afholdt orienteringsmøde for alle høringsberettigede parter d. 6. september i byrådssalen.

Såfremt Kulturrådet har bemærkninger til budgetoplægget behandles det på Kultur-
rådsmødet 11.09. 2017.

Når høringsperioden slutter d. 13. september, bliver høringssvarene samlet og indgår
i 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget d. 2. oktober.

Lovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) §40 stk. 4.

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at såfremt rådet har kommentarer til budget 2018-2021, afgives der høringssvar.Beslutning
Kulturrådet afgiver dette høringssvar til budget 2018-2021:
Kulturrådet i Gribskov ser med stor alvor på de besparelse, der er lagt op til i det kommende budget. Vi kan være bekymrede for, hvilken indvirkning det har på det udbud som frivillige foreninger for børn, unge og voksne tilbyder i kommunen.
De reduceringer, der lægges op til i det kommende budget vil påvirke de tilbud, der udbydes
til borgene i Gribskov kommune. Dette vil ramme de børn og unge, der allerede har det svært,
samt familier, som ikke har ressourcer til at fastholde deres medlemskab af foreningerne.

Det vil få negative økonomiske konsekvenser for andre områder i kommunen, hvis man laver
besparelser som ekskluderer børn og unge for det kulturelle liv i kommunen.

Man bør i Byrådet være klar over, at tilgangen for tiden til foreninger er stigende og dermed er
materialet samt lokaler under et væsentligt pres.
Skal man endvidere kunne fastholde frivillige voksne ledere til disse organisationer, bør den
administrative byrde ikke forøges, da det ikke er de frivilliges kerne- eller interesseområde.

Fraværende: Annelise Thomassen og Gudmund Nielsen.


47. Valg til Kulturrådet for perioden 2018-2021
18.15A00 - 2017/25871

Sagsfremstilling

På Kulturrådets møde den 12. juni 2017 var der en kort drøftelse af næste periodes Kulturråd. Der var spørgsmål til valgprocedure m.v., hvorfor der var enighed om, at proce-
dure skulle sættes på Kulturrådets dagsorden til mødet den 11. september 2017:

Uddrag fra Kulturrådets Styrelsesvedtægt:
"Kulturrådet består af 11 medlemmer.
Kulturrådets medlemmer vælges ved en samlet valghandling, hvor alle godkendte for-
eninger (minus idrætsforeninger), Kulturinstitutioner og aftenskoler deltager.

Følgende medlemmer vælges:
· Voksenundervisning (aftenskoler) 3 repræsentanter
· Børne og ungeforeninger 2 repræsentanter
· Kulturelle foreninger 4 repræsentanter
· Kulturelle institutioner 1 repræsentant
· Bibliotekerne 1 repræsentant

Valgprocedure:
Kultur og Idrætsudvalget indkalder med mindst 14 dages varsel til valg, hvor der indbydes
repræsentanter for de godkendte foreninger der tilbyder folkeoplysende virksomhed efter
lovens kapitel 4 og kapitel 5. Hver forening har én stemme og der kan ikke stemmes ved
fuldmagt. 1 repræsentant udpeges af kulturelle institutioner og 1 repræsentant udpeges
af biblioteksgrupperne.

Medlemmerne vælges og godkendes for en 4-årig periode, svarende til den kommunale
valgperiode. Medlemmerne fortsætter indtil nyvalg har fundet sted. Rådet fungerer indtil
udgangen af den måned, i hvilken nyt valg til dette har fundet sted.

Formanden vælges først ved direkte valg, der vælges derefter en repræsentant mindre
fra det område formanden repræsentere. Opnås der ved valget enighed om valg af med-
lemmer og suppleanter, anses de pågældende for valgt.

For hvert medlem af Kulturrådet udpeges en eller i prioriteret rækkefølge flere suppleanter.

De valgte skal være medlem af en forening, så længe valgperioden løber. Såfremt med-
lemmer af Kulturrådet ønsker at udtræde i utide, er det Kultur og Idrætsudvalget, der efter
begæring træffer afgørelsen og en suppleant overtager pladsen.

Hvis der opstår særlige omstændigheder som eksempelvis nedlæggelse af den forening
man er valgt ind for eller man udtræder af foreningen i den siddende periode i Kulturrådet,
skal repræsentanten blive medlem af en anden forening, der repræsenter det samme
område man er valgt ind for. Dette skal altid ske efter aftale med det samlede Kulturråd
og efterfølgende godkendes i Kultur og Idrætsudvalget. Ved tvivl i denne sammenhæng,
sendes sagen til endelig afgørelse i Kultur og Idrætsudvalget.

Medlemmer af Kulturrådet har ikke bopælspligt i kommunen, så længe den forening
medlemmet repræsenterer er hjemmehørende i Gribskov Kommune. Det vil sige, at
den forening man repræsenterer skal have sit virke i Gribskov Kommune".

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven.

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende: Annelise Thomassen og Gudmund Nielsen.

48. Eventuelt
18.14A00 - 2016/01243

Sagsfremstilling
-

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
-

Beslutning
Der var spørgsmål til lån af projektor.
Niels undersøger, om rådets sidste møde, den 04. december 2017 kan holdes i RAM-huset.
Fraværende: Annelise Thomassen og Gudmund Nielsen.


Mødet startet:
07:00 PM

Mødet hævet:
06:50 PM