Kulturrådet

Publiceret 12-06-2017

Mandag den 12-06-2017 kl. 17:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
20 Godkendelse af protokol Kulturrådet
21 Meddelelser fra Kulturrådets formand, næstformand og øvrige medlemmer
22 Meddelelser til Kulturrådet fra Idræt og Folkeoplysning
23 Kulturprisen 2017
24 Kulturrådspuljen 2017: Ansøgning fra Ramløsekoret
25 Kulturrådspuljen 2017: Ansøgning om tilskud til Tisvilde Yoga Festival 2017
26 Kulturrådspuljen 2017: Ansøgning om underskudsdækning fra Blistrup Medbor-
gerforening
27 Kulturrådspuljen 2017: Tisvilde Billedfestival 2017
28 Kulturrådspuljen 2017: Foreningen Kildemarked i Tisvilde - søger om under-
skudsdækning til koncert på Asserbo Slotsruin
29 Kulturrådspuljen 2017: Ramløse Borgerforening søger om tilskud til Midsom-
merfest 2017
30 Kulturrådspuljen 2017: Ansøgningom underskudsdækning til lokalhistorisk
revy Museum Nordsjælland
31 Kulturrådet 2017: Ansøgning koncerter på plejecentre, Gilleleje Byorkester
32 Kulturrådspuljen 2017: Gilleleje og Omegns Museumsforening: Ansøgning om
borde- og bænksæt
33 Børne- og Ungepuljen 2017: Ansøgning fra Gilleleje Byorkester (junioror-
kester)
34 Børne- og Ungepuljen 2017: Ansøgning fra DDS Ramløse Spejder Gruppe
35 Børne- og Ungepuljen 2017: Ansøgning fra DDS Holbo Gruppe, ans. i forbindel
se med fransk venskabsgruppe
36 Voksenundervisning afregning af tilskud 2016
37 Eventuelt

Medlemmer:

Ole M. Jørgensen Flemming Christensen
Anne Bjørner Gudmund Nielsen
Christian Friis Birgit Sørensen
Annelise Thomassen Niels Henriksen
Tonny Jensen Lars Thomsen
Bodil Jørgensen  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Annelise Thomassen

Meddelelser:
Åbne

20. Godkendelse af protokol Kulturrådet
18.14A00 - 2016/01237

Sagsfremstilling
Protokol fra Kulturrådets møde afholdt den 20. april 2017 samt fællesmødet med Idrætsrådet skal godkendes.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende protokollen fra møde den 20. april 2017 samt fællesmødet med Idrætsrådet.

  Beslutning

Godkendt.
Fraværende: Annelise Thomassen.

21. Meddelelser fra Kulturrådets formand, næstformand og øvrige medlemmer
18.14A00 - 2016/01240

Sagsfremstilling
Meddelelser fra formand:

Meddelelser fra næstformand:

Meddelelser fra øvrige medlemmer.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at tage meddelelser fra formand til efterretning.
 2. at tage meddelelser fra næstformand til efterretning
 3. at tage meddelelser fra øvrige medlemmer til efterretningBeslutning
1. Intet.
2. P.C. Skovgaard-arrangementet har haft store interesse. Orientering om guidede ture i Tisvildeområdet. Vejby-Tibirke Selskabet har været på Faaborg Museum.
3. Tonny Jensen takkede Kulturrådet for støtten til Sov-ude-arrangementet. Der var 136 overnattende deltagere.
Fraværende: Annelise Thomassen.22. Meddelelser til Kulturrådet fra Idræt og Folkeoplysning
18.14A00 - 2016/01241

Sagsfremstilling
Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning:

 • Oversigt over forbrug på Kulturrådspulen 2017, Børne- og Ungepuljen 2017 samt Børne- og Ungepuljen UDDANNELSE 2017
 • Lokalefordeling i kommunale lokaler for sæsonen 2017/2018 har fundet sted
 • Invitation til Kulturkonference 2017 i Aarhus den 22.-24. september
 • Foreningsgodkendelse: Gribskov Legestue
 • Foreningsophør: Horisont Festival
 • Orientering om ny version af BRND på den administrative del.
 • Frivillig Fredag holdes den 29. september - invitation kommer senere
 • Orientering om arbejdsgruppens arbejde med lokaletilskud for 2018
 • Kulturrådets Sommer-Nyhedsbrev - skal vi lave et Sommer-Nyhedsbrev og udsende til foreningerne?


  Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Kultrrådet:

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning
Taget til efterretning med følgende bemærkninger: Lars Thomsen og Chr. Friis tilmeldes Kulturkonferencen i Aarhus den 22.-24. september 2017. Kulturrådet siger JA til udarbejdelse og udsendelse af Sommer-Nyhedsbrev.
Fraværende: Annelise Thomassen.
23. Kulturprisen 2017
18.14A00 - 2017/02677

Sagsfremstilling
Introduktion
Sagen forelægges for Kulturrådet med henblik på indstilling til Kultur- og Idrætsudvalget af prismodtager af Årets Kulturpris 2017.


Baggrund.
Kulturprisen 2017 vil blive uddelt på Byrådsmødet d. 30. oktober 2017.
Navnet på prismodtager offentliggøres i forbindelse hermed.

Kulturprisen gives til en person, en forening eller en gruppe, som i det forløbne år har været med til at udvikle, præge og tage initiativ til et rigere kulturliv i Gribskov Kommune og som har betydning for både borgere, erhvervsliv og turister.

Modtageren modtager en check på 5.000 kr., en buket blomster og et diplom.

Kulturrådet gennemgår de indkomne indstillinger og indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, hvem de anbefaler som modtager af årets Kulturpris.

Annoncering om prisen er sket via udsendelse af post til samtlige kulturelle foreninger og spejderforeninger m.fl. Foreninger, grupper og personer har således haft mulighed for at fremsende motiverede forslag til en kandidat. Frist for indsendelse af kandidater var den 29. maj 2017.

Til Kulturprisen 2017 har administrationen modtaget 6 indstillinger.

Lovgrundlag
Styrelsesvedtægt for Kulturrådet i Gribskov Kommune

Økonomi
Gavecheck på 5.000 kr., diplom samt blomster.


Bilag
Oversigt over tidligere prismodtagere - Kulturprisen - Dok.nr.: 2017/02677 008.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet :

 1. at Kulturrådet kommer til enighed om en kandidat til Kulturprisen 2017, der kan indstilles til godkendelse hos Kultur og Idrætsudvalget.Beslutning
Et enigt Kulturråd valgte kandidat til modtager af Kulturprisen 2017. Videresendes til endelig behandling i Kultur- og Idrætsudvalget på deres møde den 15. august.
Christian Friis, Bodil Jørgensen og Gudmund Nielsen deltog ikke i behandling af punktet, idet de alle tre var inhabile.
Fraværende: Annelise Thomassen.
24. Kulturrådspuljen 2017: Ansøgning fra Ramløsekoret
18.15A00 - 2017/12611

Sagsfremstilling
Introduktion:
Kulturrådet behandler ansøgning om tilskud til aflønning af gæstekorleder hos Ramløsekoret.

Baggrund:
Ramløsekoret søger om økonomisk støtte til aflønning af gæstekorleder i efteråret 2017.
Ramløsekoret øver i Ramløse Sognelænge en gang ugentligt i perioden januar til juni og igen i perioden september til december. Derudover optræder koret jævnligt med koncerter over alt i kommunen lige som koret har optrådt med lokale kor i udlandet.
For til stadighed at forbedre korets kvalitet og repertoiremæssige formåen har koret haft stor glæde af at supplere korlederens indsats med kendte korledere udefra. Igen i efteråret 2017 vil foreningen igen invitere en gæstekorleder til lejlighedsvis at deltage i korets øveaftener med bidrag til styrkelse af korets musikalske kompetence. Denne mulighed forudsætter dog, at koret kan honorere en sådan korleder med et beskedent beløb samt kunne dække vedkommendes rejseudgifter m.v. Derfor søger foreningen om tilskud på 5.000 kr.

Der vedlægges ikke bilag, idet det meste af ansøgningens tekst er skrevet i dagsordenen.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
Der søges om 5.000 kr. til arrangementet.
Et tilskud kan finansieres via Kulturrådspuljen.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et tilskud til aflønning af gæstekorleder for Ramløsekoret.Beslutning
Godkendt med tilskud på 5.000 kr. til det ansøgte.
Fraværende: Annelise Thomassen.


25. Kulturrådspuljen 2017: Ansøgning om tilskud til Tisvilde Yoga Festival 2017
18.15A00 - 2017/16835

Sagsfremstilling
Introduktion:
Kulturrådet behandler ansøgning om tilskud til støtte til Tisvilde Yoga Festival.

Baggrund:
Foreningen Tisvilde Yoga Festival søger om tilskud til deres årlige Yoga Festival, som afholdes den 1. og 2. juli på Stejlepladsen v/stranden i Tisvilde.
Formålet med festivalen er at vise, at yoga er for alle mennesker.
Yogalærere fra lokalområdet skal undervise i to telte på Stejlepladsen v/stranden.
Programmet indeholder yoga for mænd, børn, seniorer, medicinsk yoga og andre blide yogaformer.
Foreningen har indhentet tilladelse fra kommunen, politiet og Naturstyrelsen til at afvikle festivalen.

I 2016 søgte Tisvilde Yoga Festival tilskud til afholdelse af festival. Kulturrådet gav afslag på ansøgningen.

Administrationens vurdering og anbefaling:
I det fremsendte budget er der en udgift til forplejning af frivillige, som ikke kan komme i betragtning i forbindelse med tilskud. Dette har administrationen meddelt foreningen.
Der er en meget stor udgift til teltleje for de to dage.
Administrationen har skrevet til foreningen med forslag om, at de evt. kan leje Gribskov Kommunes foreningstelt, idet må være billigere, end den pris, der er oplyst i budgettet.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
Der søges om 10.000 kr. til arrangementet.
Et tilskud kan finansieres via Kulturrådspuljen.


Bilag
Ansøgning til Tisvilde Yoga Festival - Dokumentnr.: 2017/16835 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et beløb til Tisvilde Yoga Festival.Beslutning
Godkendt med tilskud på 5.000 kr. til det ansøgte.
Fraværende: Annelise Thomassen.


26. Kulturrådspuljen 2017: Ansøgning om underskudsdækning fra Blistrup Medborgerforening
18.15A00 - 2017/16629

Sagsfremstilling
Introduktion:
Kulturrådet behandler ansøgning om tilskud til støtte/underskudsdækning til Blistrup Medborgerforenings arrangement med foredragsholder Finn Nørbygaard den 19. februar 2018.

Baggrund: Blistrup Medborgerforening arrangerer gennem efterårs-, vinter- og forårssæsonen en række offentlige arrangementer for borgere i Blistrup og omegn.
Foreningens aktivitetsudvalg er i gang med planlægningen af sæson 2017/2018, som er 10 års jubilæum.
Foreningen vil markere 10 års jubilæet med et foredrag med Finn Nørbygaard den 19. februar 2018. Hans honorar udgår 23.000 kr. + transport. Deltagerprisen sættes til 125 kr. pr. person. Der kan være max. 130 personer til arrangementet, og det forventes, at der bliver udsolgt. Entreindtægten vil være på 16.250 kr.
Foreningen forventer et underskud på 7.300 kr., hvorfor de søger Kulturrådet om underskudsdækning, subsidiært et tilskud til afholdelse af arrangementet.

Foreningen skriver intet i deres ansøgning om, de skal sælge f.eks. forplejning i form af kaffe & kage, øl og vand; men det er vel forventeligt - og de så derved tjener et beløb, som kan være med til at begrænse underskuddet på foredraget.

Administrationens vurdering og anbefaling:

 • At vente med at tage stilling til ansøgningen til rådets sidste møde i indeværende år, idet arrangementet først er i februar 2018.
 • At vurdere ansøgningen nøje, idet der kan komme en del ansøgninger fra foreningen, da de afholder mange arrangementer/foredrag og lign. hen over året.
 • At anbefale foreningen at tilrettelægge arrangementer/foredrag, der løber rundt eller giver overskud - altså finde eventuelle andre indtægtsmuligheder i forbindelse med arrangementer og foredrag.


Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
Der søges om 7.300 kr. i underskudsdækning / subsidiært tilskud.
Et tilskud/underskudsdækning kan finansieres via Kulturrådspuljen.

Administrationens indstilling
Administrationens indstiller til Kulturrådet:

 1. at følge Administrationens forslag til vurdering og anbefaling.


Beslutning
Ansøgning behandles på Kulturrådet sidste møde indeværende år, idet ansøgningen omhandler arrangement, som først afholdes i 2018. Kulturrådet anbefaler foreningen om at tilrettelægge arrangementer/foredrag, der løber rundt eller giver overskud eller evt. finde andre indtægtsmuligheder i forbindelse med arrangementer og foredrag.
Såfremt foreningen ønsker at søge om tilskud til arrangementet i 2018, så skal ny ansøgning fremsendes senest 20. november, hvori det skal oplyses, om der er indtægter i forbindelse med arrangementet.
Fraværende: Annelise Thomassen.

27. Kulturrådspuljen 2017: Tisvilde Billedfestival 2017
18.15A00 - 2017/15389

Sagsfremstilling
Introduktion:
Kulturrådet behandler ansøgning om tilskud til Tisvilde Billedfestival 2017.

Baggrund:
Foreningen Tisvilde Billedfestival søger om tilskud til afholdelse af billedfestival 2017, som skal foregå den 9. juli 2017 på Birkepladsen i Tisvildeleje. Det forventes, at der er deltagelse fra ca. 60 kunstnere. Foreningen regner med 500-800 besøgende på dagen.
Formålet med billedfestivalen er at etablere en årlig præsentation af billedkunsten, som en fast del af kulturlivet i Gribskov Kommune.
Arrangementet er gratis for besøgende. Arrangementet afvikles af en gruppe frivillige ildsjæle, der brænder for at synliggøre deres kunst. Foreningens midler er beskedne. Derfor søger foreningen om tilskud på 10.000 kr., som skal dække udgifter, der er beskrevet i budgettet.

I 2015 søgte Tisvilde Billedfestival tilskud - og fik bevilget 10.000 kr. i underskudsdækning.
I 2016 søgte Tisvilde Billedfestival tilskud - og fik bevilget 10.000 kr. i tilskud.


Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
Der søges om 10.000 kr. til arrangementet.
Et tilskud kan finansieres via Kulturrådspuljen.

Bilag
Tisvilde Billedfestival 2017 - ansøgning og budget - Dokumentnr.: 2017/15389 003

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et beløb til Tisvilde Billedfestival.


Beslutning
Godkendt med tilskud på i alt 5.500 kr. fordelt således:
Musik & underholdning 3.500 kr., biografreklame 500 kr og 1.500 kr. til plakater, flyers og bannere.
Fraværende: Annelise Thomassen.

28. Kulturrådspuljen 2017: Foreningen Kildemarked i Tisvilde - søger om underskudsdækning til koncert på Asserbo Slotsruin
18.15A00 - 2017/12615

Sagsfremstilling
Introduktion:
Kulturrådet behandler ansøgning om tilskud til underskudsdækning til koncert på Asserbo Slotsruin.

Baggrund:
Foreningen Kildemarked i Tisvilde har besluttet at gentage den traditionsrige koncert på Asserbo Slotsruin.
Foreningen giver i ansøgningen udtryk for, at deltagerne fortsat er glade for muligheden for at nyde musikken i de flotte omgivelser - og foreningen betragter det efterhånden som en fast og god tradition, som de gerne vil lægge tid og kræfter i.

Efter råd fra Kulturrådet sidste år, valgte foreningen at tage entre ved arrangementet (40 kr. pr. gæst). Det vil foreningen også gøre i år.

Foreningen Kildemarked i Tisvilde søger Kulturrådet om underskudsdækning på 25.000 kr., da deres budget udviser følgende udgifter:
Musik........................................... 12.000 kr.
Lydmand..................................... 12.000 kr.
Annonceringer etc....................... 1.500 kr.
Kodaafgift..................................... 1.500 kr.
Forplejning til musikken................ 500 kr.

Forplejning kan naturligvis ikke komme i betragtning og må trækkes ud af underskudsdækningen.


Der vedlægges ikke bilag, idet det meste af ansøgningens tekst er skrevet i dagsordenen.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
Der søges om 25.000 til arrangementet.
Et beløb i underskudsdækning kan finansieres via Kulturrådspuljen.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at et beløb i underskudsdækning kan anbefales arrangementet.Beslutning
Godkendt med Underskudsdækning på 10.000 til det ansøgte.
Fraværende: Annelise Thomassen.
29. Kulturrådspuljen 2017: Ramløse Borgerforening søger om tilskud til Midsommerfest 2017
18.15A00 - 2017/14548

Sagsfremstilling
Introduktion:
Kulturrådet behandler ansøgning om tilskud til støtte til Midsommerfest 2017.

Baggrund:
Ramløse Borgerforening startede sidste år en ny tradition; nemlig en Midsommerfest i stedet for Sankt Hans fest.
Midsommerfesten afholdes lørdag den 17. juni i år. Det er et arrangement for børn og voksne med musik og hygge. Borgerforenignen er i år gået sammen med Ramløsehallen og Ramløse Kajakklub om at lave Midsommerfesten.
Arrengementet skal finde sted i Ramløse Lystbådehavn fra kl. 17 - og foreningen er i gang med at skaffe 2-3 bands, som skal stå for underholdningen hele aftenen. Der vil blive sat telte, borde og bænke op - og der vil være fællesspisning m.v.

Temaet er midsommer og der lægges op til, at foreningen skal hylde sommerens komme.

Foreningen fik via Kulturrådet i 2016 et tilskud til afholdelse af arrangementet.

Foreningen søger igen i år Kulturrådet om et tilskud til hjælp til afholdelse af arrangementet. Der skal dog gøres opmærksom på, at der ikke kan søges om tilskud til forplejning.

Der vedlægges ikke bilag, idet det meste af ansøgningens tekst er skrevet i dagsordenen.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
Der søges om 5.000 kr til arrangementet.
Et beløb kan finansieres via Kulturrådspuljen.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende et beløb til Ramløse Midsommerfest 2017


Beslutning
Godkendt med tilskud på 5.000 kr. til det ansøgte.
Fraværende: Annelise Thomassen.
30. Kulturrådspuljen 2017: Ansøgningom underskudsdækning til lokalhistorisk revy Museum Nordsjælland
18.15A00 - 2017/15948

Sagsfremstilling
Introduktion:
Kulturrådet behandler ansøgning om underskudsdækning/tilskud til lokalhistorisk revy Museum Nordsjælland.

Baggrund:
Gilleleje og Omegns Museumsforening og Lokalhistorisk Forening for Helsinge og Omegn vil samarbejde med Museum Nordsjælland om opførelsen af lokalhistorisk revy med titlen "Vi er alle i samme båd". Dette sker i anledning af 10 året for dannelsen af Gribskov Kommune.

Der er lagt op til en munter og lærerig revy, hvor borgere i Gribskov Kommune præsenteres for et broget program. Der vil være sange og optræden, som kendetegner landsbysamfundene i Gribskov kommune.
Mange frivillige vil deltage i forberedelserne til og afviklingen af revyen.

Revyen spilles den 8. oktober i Helsinge og den 29. oktober i Gilleleje.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
Der søges om 25.000 kr. i Underskudsdækning
Et tilskud/underskudsdækning kan finansieres via Kulturrådspuljen.


Bilag
Bilag: Lokalhistorisk revy ansøgning og budget - Dok.nr.: 2017/15948 003


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et beløb i underskudsgaranti til lokalhistorisk revy.Beslutning
Godkendt med Underskudsdækning på til 25.000 kr.
Fraværende: Annelise Thomassen.
31. Kulturrådet 2017: Ansøgning koncerter på plejecentre, Gilleleje Byorkester
18.15A00 - 2017/16579

Sagsfremstilling
Introduktion:
Kulturrådet behandler ansøgning fra Gilleleje Byorkester om tilskud til koncerter på plejecentre i Gribskov Kommune.

Baggrund:
Gilleleje Byorkester afholder 3 sommerkoncerter på plejecentrene: Skovsminde den 13. juni, Bakkebo den 14. juni og Trongården den 22. august 2017.
Foreningen søger om tilskud til afvikling af de 3 koncerter - 4.000 kr. pr. koncert - i alt 12.000 kr.

Gilleleje Byorkester har søgt Kulturrådet om lignende tilskud de seneste år.
I 2015 og i 2016 fik Gilleleje Byorkester et tilskud på 5.700 kr. til tre koncerter.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
Der søges om 12.000 kr. til de 3 koncerter.
Et tilskud kan finansieres via Kulturrådspuljen.


Bilag
Ansøgning til Kulturrådet - Dokumentnr.: 2017/16579 001

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende et beløb til Gilleleje Byorkesters sommerkoncerter.Beslutning
Godkendt med tilskud på 12.000 kr. til det ansøgte.
Fraværende: Annelise Thomassen.


32. Kulturrådspuljen 2017: Gilleleje og Omegns Museumsforening: Ansøgning om borde- og bænksæt
18.15A00 - 2017/17199

Sagsfremstilling
Introduktion:
Kulturrådet behandler ansøgning fra Gilleleje og Omegns Museumsforening til borde- og bænksæt.

Baggrund:
Gilleleje og Omegns Museumsforening søger om tilskud til køb af nye borde og bænke til brug ved arrangementer i museumshaven bag de gamle hus på Hovedgaden 49.
Foreningen har brug for nye borde og bænke, da de gamle skal kasseres p.g.a. råd.
Haven med borde og bænke benyttes i forbindelse med den årlige sildeweekend, og de bliver brugt af de besøgende på museet, bl.a. når skoleklasser, ældreklubber og Billedskolen besøger museet.

Gilleleje og Omegns Museumsforening har undersøgt muligheden for at anskaffe borde og bænke - og ansøger om 3.200 kr. Beløbet vil kunne dække udgiften til 4 stk. borde og bænke.

Der vedlægges ikke bilag, idet det meste af ansøgningens tekst er skrevet i dagsordenen. De er indsendt regnskab for 2017, som udviser et underskud.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
Der søges om 3.200 kr.
Et tilskud kan finansieres via Kulturrådspuljen.Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et beløb til det ansøgte.Beslutning
Godkendt med tilskud på 3.200 kr. til det ansøgte.
Fraværende: Annelise Thomassen.

33. Børne- og Ungepuljen 2017: Ansøgning fra Gilleleje Byorkester (juniororkester)
18.15A00 - 2017/16356

Sagsfremstilling
Introduktion:
Kulturrådet behandler ansøgning fra Gilleleje Junior og Byorkester om tilskud til indkøb af instrumenter (tværfløjte, trompet og klarinet).

Baggrund:
Gilleleje Junior og Byorkester søger om tilskud til indkøb af 3 stk. instrumenter til sine ungdomsmedlemmer.

I 2016 søgte Gilleleje Byorkester tilskud til instrumenter - og fik bevilget 15.000 kr.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
Der søges om 14.857 kr. til arrangementet.
Kan finansieres via Børne- og Ungepuljen.


Bilag
Ansøgning om materialetilskud - Dokumentnr.:

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende det ansøgte beløb.Beslutning
Godkendt med tilskud på 14.857 kr. til det ansøgte.
Fraværende: Annelise Thomassen.34. Børne- og Ungepuljen 2017: Ansøgning fra DDS Ramløse Spejder Gruppe
18.15A00 - 2017/14499

Sagsfremstilling
Introduktion:
Kulturrådet behandler ansøgning om tilskud til div. materialer i forbindelse med deltagelse i Lands-Sommerlejr 2017.

Baggrund:
DDS Ramløse Spejder Gruppe søger om tilskud på 15.000 kr. til 3 stk. komplette patruljekasser, et stjerne sejl (stort fælles telt, som giver skygge og skærmer for regn).
Patruljekasser koster 3.000 kr. pr. stk. og sejlet koster 6.000 kr.
Materialerne skal bruges, når foreningens medlemmer skal deltage i Lands-Sommerlejren 2017, hvor der deltager 40.000 andre spejdere fra hele Danmark.

Der vedlægges ikke bilag, idet ansøgningens tekst er skrevet i dagsordenen.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
Der søges om 15.000 kr. til arrangementet.
Kan finansieres via Børne- og Ungepuljen.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende det ansøgte beløb.

  Beslutning

Godkendt med tilskud på 15.000 kr. til det ansøgte.
Fraværende: Annelise Thomassen.

35. Børne- og Ungepuljen 2017: Ansøgning fra DDS Holbo Gruppe, ans. i forbindelse med fransk venskabsgruppe
18.15A00 - 2017/17824

Sagsfremstilling
Introduktion:
Kulturrådet behandler ansøgning om tilskud til dækning af udgifter til transport, forplejning og entreudgifter for spejdergruppens venskabsgruppe fra Frankrig i forbindelse med deltagelse i Lands-Sommerlejr 2017.

Baggrund:
Holbo Gruppe stiller op med ca. 60 spejdere til Lands-Sommerlejren 2017, som afholdes i Sønderborg. I den anledning har gruppen sagt JA til at få en international venskabsgruppe.
På landslejren er Holbo Gruppe kontakt for en fransk venskabsgruppe på ca. 30 spejdere - og et par dage før selve lejren er de værter for dem.
Holbo Gruppe sørger for, at de franske spejdere får indblik i den danske kultur, de kommer på private hjemmebesøg og ser, hvordan danske spejdere bor - og de forsøger at få arrangeret lidt ture.

Holbo Gruppe søger Kulturrådet om et tilskud på 10.000 kr. til dækning af transportudgifter, forplejning og entreudgifter for den franske venskabsgruppe.

Der vedlægges ikke bilag, idet ansøgningens fakta er skrevet ind i dagsordensteksten.


Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
Der søges om 10.000 kr. til arrangementet.
Kan finansieres via Børne- og Ungepuljen.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende det ansøgte beløb.

  Beslutning

Godkendt med tilskud på 10.000 kr. til det ansøgte.
Fraværende: Annelise Thomassen.

36. Voksenundervisning afregning af tilskud 2016
18.14G00 - 2017/05230

Sagsfremstilling
Introduktion
Kulturrådet behandler sagen for at godkende regnskaber fra foreningerne, der modtager tilskud til voksenundervisning.

Sagens forhold
I henhold til retningslinier for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning skal foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning indsende revideret regnskab for den i det foregående kalenderår, afholdte undervisning senest d. 25. marts.

Kultur og Fritid har udarbejdet opgørelse over foreningernes regnskaber for 2016. Regnskaberne beror i sagen.

Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Bilag
Voksenundervisning - regnskab 2016 - Dokumentnr.: 2017/05230 020

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende regnskabet 2016 for den folkeoplysende voksenundervisning
 2. at udtage AOF Nordsjælland til yderligere gennemgang


Beslutning
1. Godkendt med bemærkning om, at der stadig mangler tilbagemelding fra Holbo Herreds Væverforening om endelig afregning.
2. Godkendt.
Fraværende: Annelise Thomassen.
37. Eventuelt
18.14A00 - 2016/01243

Beslutning
Under dette punkt blev der talt om valg til Kulturrådet i 2018. Flere af rådets nuværende medlemmer gav udtryk for, at de ønsker at stoppe i Kulturrådet.
Der blev fremsat ønske til næste møde at gennemgå valgprocedure.
Fraværende: Annelise Thomassen.


Mødet startet:
05:30 PM

Mødet hævet:
07:30 PM