Kulturrådet

Publiceret 20-04-2017

Torsdag den 20-04-2017 kl. 17:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
10 Godkendelse af protokol Kulturrådet
11 Meddelelser fra Kulturrådets formand, næstformand og øvrige medlemmer
12 Kulturrådspuljen 2017: Ansøgning fra Søborg Bylaug
13 Kulturrådspuljen 2017: Ansøgning fra Nordsjællands Veteran Knallert Klub
14 Kulturrådspuljen 2017: Ansøgning fra Musik og Kor i Tisvilde
15 Børne og Ungepuljen 2017: Ansøgning fra DDS Holbo Gruppe
16 Nye retningslinier for lokaletilskud fra 2018
17 FÆLLESMØDE: Meddelelser til Kulturrådet og Idrætsrådet fra Idræt og Folkeop
lysning
18 FÆLLESMØDE: Nye retningslinier for lokaletilskud fra 2018
19 FÆLLESMØDE: Aktivitetstilskud 2017

Medlemmer:

Ole M. Jørgensen Flemming Christensen
Anne Bjørner Gudmund Nielsen
Christian Friis Birgit Sørensen
Annelise Thomassen Niels Henriksen
Tonny Jensen Lars Thomsen
Bodil Jørgensen  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Gudmund Nielsen
Christian Friis
Annelise Thomassen
Niels Henriksen


Meddelelser:
Åbne

10. Godkendelse af protokol Kulturrådet
18.14A00 - 2016/01237

Sagsfremstilling
Kulturrådet skal godkende protokol fra mødet den 23. januar 2017.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende protokollen fra møde den 23. januar 2017.Beslutning
Godkendt.
Fraværende: Christian Friis, Annelise Thomassen, Niels Henriksen og Gudmund Nielsen.

11. Meddelelser fra Kulturrådets formand, næstformand og øvrige medlemmer
Sagsfremstilling
Meddelelser fra formanden:
Som konsekvens af aflysningen af Kulturrådsmødet den 13. marts, har formanden truffet beslutning i en enkelt ansøgning til Kulturrådspuljen, som er fremsendt af Vejby-Tibirke Selskabet.
Vejby-Tibirke Selskabet markerer 200 året for én af guldaldermalerne P.C. Skovgaard ved et arrangement i Vejby-Tibirkeområdet den 04. april 2017 og har i den anledning fremsendt ansøgning til Kulturrådspuljen, hvor de har søgt om 3.500 kr. til dækning af udgifter til arrangementet. Da arrangementet er før dette rådsmøde, har formanden truffet beslutning om at støttet arrangementet med det ansøgte beløb. Foreningen har modtaget besked om afgørelsen.

Meddelelser fra næstformanden:
Meddelelser fra øvrige Kulturrådsmedlemmer:

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at tage orienteringen fra formanden til efterretning
 2. at tage orienteringen fra næstformanden til efterretning
 3. at tage orienteringen fra Kulturrådets øvrige medlemmer til efterretning


Beslutning

 1. Taget til efterretning med følgende godkendelser og bemærkninger:
  Formandsbeslutning ang. ansøgning fra Vejby TibirkeSelskabet på 3.500 kr. til markering af 200 året for guldaldermaler P.C. Skovgaard, arrangement den 04. april 2017 - beslutning godkendtes.
  Helsinge, Danmarks bedste Børneby har ansøgt om tilskud på 35.000 kr. til arrangementet Børnefestival den 19.-20. maj 2017. Ansøgning behandlet under dette punkt og godkendt med tilskud på 35.000 kr. fra Kulturrådspuljen.
  Administrationen har modtaget 5 stk. ansøgninger til Kulturrådspuljen og Børne- og Ungepuljen, som ikke er indkommet rettidigt, så de ikke er medtaget dagsordenen - gennemgået under dette punkt.
  Gilleleje Byorkester har den 15. april 2017 fremsendt ansøgning tilskud til koncerter på Plejecentre i Gribskov Kommune. Kulturrådet har ikke behandlet ansøgningen, da den er modtaget for sent - og den vil ikke kunne i betragtning ved næste Kulturrådsmøde, da arrangementerne så vil være afholdt.
  DDS Holbo Gruppe har den 13. april 2017 fremsendt ansøgning om tilskud på 10.000 kr. til Spejdernes Lejr 2017, hvor der ventes over 40.000 deltagere i Sønderborg. Ansøgningen vil blive behandlet på næste Kulturrådsmøde; men der ønskes yderligere oplysninger, som administrationen indhenter.
  DDS Holbo Gruppe har den 06. april 2017 fremsendt ansøgning om tilskud på 4.500 kr. til deltagelse i Grøn uge. Ansøgningen vil blive behandlet på næste Kulturrådsmøde.
  DDS Ramløse Spejder har den 06. april 2017 fremsendt ansøgning om tilskud på 15.000 kr. til Spejdernes Lejr 2017. Derudover søger foreningen om 3 stk. komplette patruljekasser og et sejl. Foreningen gøres opmærksom på, at de kun kan søge om 15.000 kr. i alt.
  Ramløsekoret har den 11. april 2017 fremsendt ansøgning om tilskud på 5.000 kr. til aflønning af gæstekorleder i efteråret. Ansøgningen medtages Kulturrådets næste møde. Administrationen meddeler ovenstående foreninger om, hvad der sker med ansøgningerne.
 2. Intet.
 3. Intet.

Fraværende: Christian Friis, Annelise Thomassen, Niels Henriksen og Gudmund Nielsen.

12. Kulturrådspuljen 2017: Ansøgning fra Søborg Bylaug
18.15A00 - 2017/09169

Sagsfremstilling
Introduktion:
Kulturrådet behandler ansøgning om tilskud til støtte til Sankt Hans arrangement ved Søborg Slotsruin.

Baggrund:
Søborg Bylaug søger i lighed med tidligere år tilskud til Sankt Hans arrangement ved Søborg Slotsruin.
Der forventes mellem 50 og 100 deltagere til arrangementet.
Interesserede borgere har mulighed for at mødes ved Søborg Kirke, hvor der udleveres fakler og derefter er der fælles gåtur til Søborg Slotsruin. Ved bålet er der levende musik leveret af Gilleleje Spillemandsorkester og båltale. Bålet tændes kl. 21:00.
Der er gratis snobrødsbagning og pølser til børnene. Søborg Bylaug sælger drikkevarer og kager ved bålet.

Ansøgningen indeholder budget for arrangementet. (Musik, Kodaafgift, kopper og fakler)
Det samlede budget er på 3.300 kr.
Der søges ikke om tilskud til mad og drikkevarer.
Der søges om helt eller delvis dækning af det forventede underskud.

Ansøgningens oplysninger er skrevet ind i baggrundsteksten, således bilag ikke vedhæftes dagsordenspunktet.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.


Økonomi
Der søges om 3.300 til arrangementet.
Kan finansieres via Kulturrådspuljen.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet.

 1. at godkende et tilskud til arrangementet.Beslutning
Godkendt med 3.300 kr. i underskudsdækning til det ansøgte.
Fraværende: Christian Friis, Annelise Thomassen, Niels Henriksen og Gudmund Nielsen.


13. Kulturrådspuljen 2017: Ansøgning fra Nordsjællands Veteran Knallert Klub
18.15A00 - 2017/08633

Sagsfremstilling
Introduktion:
Kulturrådet behandler ansøgning om tilskud til indkøb af borde til klublokale.

Baggrund:
Foreningen Nordsjællands Veteran Knallert Klub søger om tilskud til indkøb af 8 stk. borde til deres klubhus, Hillerødvejen 107, Gilleleje.
Foreningens borde og stole er i tvivlsom stand - bordene er meget vaklevorne - og de er limet mange gange, lige som de har fået nye og større skrue.

Foreningen har overtaget nogle gamle kasserede stole, som de kan benytte indtil videre; men det er et spørgsmål om tid, før de går i stykker.

Foreningen ønsker at indkøbe 8 stk. borde, som giver plads til 48 personer. De er 50 personer i foreningen. Foreningen laver arrangementer, hvor der ofte er "fuldt hus", så der er brug for alle pladser.
Foreningen har undersøgt priser på borde, og har fundet en pris på 1.618 kr. incl. moms pr. bord. Foreningen søger samlet om 12.950 kr.

Ansøgningens oplysninger er skrevet ind i baggrundsteksten, således bilag ikke vedhæftes dagsordenspunktet.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
Der søges om tilskud på samlet 12.950 kr. til indkøb af 8 stk. borde.
Kan finansieres via Kulturrådspuljen.

Administrationens indstilling
Administrationens indstilling til Kulturrådet:

 1. at godkende et tilskud til det ansøgte.

  Beslutning

Godkendt med tilskud på 12.950 kr. til det ansøgte.
Fraværende: Christian Friis, Annelise Thomassen, Niels Henriksen og Gudmund Nielsen.14. Kulturrådspuljen 2017: Ansøgning fra Musik og Kor i Tisvilde
18.15A00 - 2017/08440
Sagsfremstilling
Introduktion:
Kulturrådet behandler ansøgning om tilskud til Musik og Kor i Tisvildes 30 års jubilæumsarrangement.

Baggrund:
Foreningen Musik og Kor i Tisvilde søger om tilskud til foreningens 30 års jubilæumsarrangement.
For 30 år siden oprettede en kreds af forældre musikforeningen "Musik og Kor i Tisvilde".
1. prioritet var børnekoret, som forældrene selv øvede med. Kort efter kom Jacob Lorentzen til - efterfølgende kom Henning Nielsen til, der satte voksen-kor-sangen på skinner. I de 30 år har der været alle mulige andre musikalske aktiviteter i gang, lige fra kammermusik til visesang og operaforståelse, kortræf, symfonikoncert, alsang stemmetræning o.s.v.

I dag er aktiviteterne: "Tisvilde Koret" og "Helsinge Koret "Stemmeret" - Alsangen - Symfonikoncert for skolebørn og de årlige Korsanger-Stævner.
Jubilæet skal markeres i oktober måned; stedet kendes endnu ikke. Arrangementet er i øjeblikket ved at blive planlagt i detaljer med solister og publikumsrettet underholdning med entre. Arrangementet skal samtidigt sætte fokus på musik og den ganske almindelige folkelige sang.

Der søges støtte til:
Leje af inventar (klaver), service, bortkørsel og rengøring 3.400 kr.
Solister - honorar 5.000 kr.
3 Musikere - honorar 3.000 kr.
PR 3.000 kr.
Dirigent - honorar 1.800 kr.
I alt 16.200 kr.

Entre 45 kr. x 50 personer = 2.250 kr., der forventes at dække huslejen.
Ansøgningens oplysninger er skrevet ind i baggrundsteksten, således bilag ikke vedhæftes dagsordenspunktet.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
Der søges om 16.200 kr.
Kan finansieres via Kulturrådspuljen.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et tilskud til foreningens 30 års arrangement i efteråret 2017.


Beslutning
Godkendt med op til 16.000 kr. i underskudsdækning. Rådet anbefaler foreningen at tage en lidt højere entre end det nævnte i ansøgningen.
Fraværende: Christian Friis, Annelise Thomassen, Niels Henriksen og Gudmund Nielsen.
Anne Bjørner var inhabil i sagen, og blev sendt uden for døren under behandlingen.
15. Børne og Ungepuljen 2017: Ansøgning fra DDS Holbo Gruppe
18.15A00 - 2017/10215

Sagsfremstilling
Introduktion:
Kulturrådet behandler ansøgning om tilskud til arrangementet "Sov Ude" fra DDS Holbo Gruppe.

Baggrund:
DDS Holbo Gruppe søger om tilskud til arrangementet "Sov Ude", som er en landsdækkende begivenhed, der sætter fokus på oplevelser i forbindelse med frilutftsliv. Formålet er at få mange flere ud i det fri. Alle, uanset om man er spejder eller e,j inviteres til udenfor til hygge, bål, madlavning, aktiviteter afslapning og en nat i det fri.
Familier uden spejdererfaring får mulighed for at se, hvad friluftsliv er.
Målgruppen er familier/enkeltpersoner.
Der forventes et deltagerantal på 40 personer - og prisen er pr. person 65 kr.
DDS Holbo Gruppe søger om 5.000 kr. til dækning af materialer (tovværk, liggeunderlag og presseninger m.v.)
Ansøgningens oplysninger er skrevet ind i baggrundsteksten, således bilag ikke vedhæftes dagsordenspunktet.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.


Økonomi
Der søges om 5.000 kr. til materialer (tovværk, liggeunderlag, presseninger m.v.)
Kan finansieres via Kulturrådets Børne- Ungepulje.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et tilskud til det ansøgte.Beslutning
Godkendt med tilskud på 5.000 kr. fra Børne- og Ungepuljen.

Da arrangementet er for alle - og er en udefra kommende begivenhed, kan der ses bort fra retningsliniernes 15.000 kr. forening i tilskud pr. år.
Fraværende: Christian Friis, Annelise Thomassen, Niels Henriksen og Gudmund Nielsen.
Tonny Jensen var inhabil i sagen, og blev sendt uden for døren under behandligen


16. Nye retningslinier for lokaletilskud fra 2018
18.14A00 - 2017/01916

Sagsfremstilling
Introduktion:
Idrætsrådet/Kulturrådet behandler arbejdsgruppens indstilling til arbejdet med nye retningslinier for lokaletilskud gældende fra 2018.

Baggrund:
På fællesmøde mellem Idrætsrådet og Kulturrådet den 05. december 2016 blev det besluttet, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de to råd, der skal arbejde med nye retningslinier for lokaletilskud fra 2018.
Arbejdsgruppen skal primært lave analyse af, hvordan en større godkendt rideklub kan få lokaletilskud, hvilket den ikke har fået tidligere på trods af, at foreningen har ansøgt. Det har ikke været muligt at anvise lokaletilskud til foreningen inden for den økonomiske ramme.

Arbejdsgruppen har drøftet mulighederne for lokaletilskud fremover og hvordan en større godkendt rideklub kan få lokaletilskud.

Arbejdsgruppen anbefaler følgende:

 1. Retningslinjerne skal ikke ændres, andet end at der skal beskrives, hvordan der gives tilskud til rideklubberne
 2. Rideklubber skal have 65% til børn og unge (som i dag)
 3. Der skal tages stilling til om der skal give tilskud til en ny rideklub
 4. Hvis der besluttes at give tilskud til en ny klub, skal der tages stilling til, hvordan der skaffes finansiering


Arbejdsgruppen har drøftet hvilke muligheder, der er for finansiering og er kommet frem til følgende:

 • Der kan sættes gebyr på kommunale og selvejende lokaler/haller
 • Der kan gives en mindre tilskudsprocent end de 75% der gives i dag
 • Omfordele folkeoplysende midler f.eks. bruge idrætsrådspuljen/materialetilskuddet til lokaletilskud i stedet for til materialer eller restmidler fra aktivitetstilskuddet
 • Først tildele materialetilskud, når lokaletilskud er afregnet og vi ved om der er restmidler på lokaletilskudskontoen. Dette kræver at lokaletilskuddene afregnes hurtigere, således at restbeløb kan afsættes til materialer
 • Sige nej til nye rideklubber
 • Bede Byrådet om flere penge
 • Lokaletilskuddet deles op i puljer til de forskellige idrætsområder. Lokaletilskuddene fordeles inden for puljerne.

Arbejdsgruppen indstilling:
Retningslinjerne ikke ændres, andet end at der skal beskrives, hvordan der gives tilskud til rideklubberne

Rideklubber skal have 65% til børn og unge (som i dag)

Arbejdsgruppen anbefaler yderligere, at en rideklub fra 2018 skal have tilskud, hvis der er økonomiske dækning for udgiften på lokaletilskudskontoen.


Arbejdsgruppen anbefaler ligeledes at der politisk arbejdes for at øge lokaletilskudskontoen eller alternativt, at der permanent overføres midler fra aktivitetstilskuds og idrætsrådspuljen på 200.000-300.000 kr. således, at der er økonomiske dækning for tilskud til yderligere en rideklub.

Herudover overføres det ligeledes permanent 60.000 kr. fra lokaletilskud til voksenundervisning til lokaletilskudskontoen for frivillige foreninger (i lighed med tidligere år).

Kulturrådets drøftelser medtages fællesmødet, der også afholdes den 20. april 2017.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven.

Bilag
Oversigt over udgifter til lokaletilskud 2007-2017 samt medlemstal i rideklubber 2013-2017 Dokumentnr.: 2016/30829 084

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at retningslinjerne ikke ændres, andet end at der skal beskrives, hvordan der gives tilskud til rideklubberne
 2. at rideklubber skal have 65% til børn og unge (som i dag)
 3. at der overføres 300.000 kr. permanent til lokaletilskudskontoen finansieret af aktivitetstilskuddet med 240.000 kr. og lokaletilskud voksenundervisning med 60.000 kr.

  Beslutning

1. Tiltrådt
2+3 ikke behandlet.
Fraværende: Christian Friis, Annelise Thomassen, Niels Henriksen og Gudmund Nielsen.17. FÆLLESMØDE: Meddelelser til Kulturrådet og Idrætsrådet fra Idræt og Folkeoplysning
18.14A00 - 2016/01241

Sagsfremstilling
Idræt og Folkeoplysning har følgende meddelelser:

 • Godkendelse af nye foreninger (både kulturelle- og idrætsforeninger)
 • Ophør af forening
 • Orientering om netop afholdt foreningslederuddannelse / lederakademi

  Administrationens indstilling

Administrationen indstiller

 1. at tage orienteringen til efterretning.


Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende: Mai Smedegaard, Flemming Larsen, Bjarne Frølund og Thomas Møllenberg,
Christian Friis, Annelise Thomassen, Niels Henriksen og Gudmund Nielsen.

18. FÆLLESMØDE: Nye retningslinier for lokaletilskud fra 2018
18.14A00 - 2017/01916

Sagsfremstilling
Introduktion:
Idrætsrådet/Kulturrådet behandler arbejdsgruppens indstilling til arbejdet med nye retningslinier for lokaletilskud gældende fra 2018.

Baggrund:
På fællesmøde mellem Idrætsrådet og Kulturrådet den 05. december 2016 blev det besluttet, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de to råd, der skal arbejde med nye retningslinier for lokaletilskud fra 2018.
Arbejdsgruppen skal primært lave analyse af, hvordan en større godkendt rideklub kan få lokaletilskud, hvilket den ikke har fået tidligere på trods af, at foreningen har ansøgt. Det har ikke været muligt at anvise lokaletilskud til foreningen inden for den økonomiske ramme.

Arbejdsgruppen har drøftet mulighederne for lokaletilskud fremover og hvordan en større godkendt rideklub kan få lokaletilskud.

Arbejdsgruppen anbefaler følgende:

 1. Retningslinjerne skal ikke ændres, andet end at der skal beskrives, hvordan der gives tilskud til rideklubberne
 2. Rideklubber skal have 65% til børn og unge (som i dag)
 3. Der skal tages stilling til om der skal give tilskud til en ny rideklub
 4. Hvis der besluttes at give tilskud til en ny klub, skal der tages stilling til, hvordan der skaffes finansiering

Arbejdsgruppen har drøftet hvilke muligheder, der er for finansiering og er kommet frem til følgende:

 • Der kan sættes gebyr på kommunale og selvejende lokaler/haller
 • Der kan gives en mindre tilskudsprocent end de 75% der gives i dag
 • Omfordele folkeoplysende midler f.eks. bruge idrætsrådspuljen/materialetilskuddet til lokaletilskud i stedet for til materialer eller restmidler fra aktivitetstilskuddet
 • Først tildele materialetilskud, når lokaletilskud er afregnet og vi ved om der er restmidler på lokaletilskudskontoen. Dette kræver at lokaletilskuddene afregnes hurtigere, således at restbeløb kan afsættes til materialer
 • Sige nej til nye rideklubber
 • Bede Byrådet om flere penge
 • Lokaletilskuddet deles op i puljer til de forskellige idrætsområder. Lokaletilskuddene fordeles inden for puljerne.

Arbejdsgruppen indstilling:
Retningslinjerne ikke ændres, andet end at der skal beskrives, hvordan der gives tilskud til rideklubberne
Rideklubber skal have 65% til børn og unge (som i dag)
Arbejdsgruppen anbefaler yderligere, at en rideklub fra 2018 skal have tilskud, hvis der er økonomiske dækning for udgiften på lokaletilskudskontoen.

Arbejdsgruppen anbefaler ligeledes at der politisk arbejdes for at øge lokaletilskudskontoen eller alternativt, at der permanent overføres midler fra aktivitetstilskuds og idrætsrådspuljen på 200.000-300.000 kr. således, at der er økonomiske dækning for tilskud til yderligere en rideklub.
Herudover overføres det ligeledes permanent 60.000 kr. fra lokaletilskud til voksenundervisning til lokaletilskudskontoen for frivillige foreninger (i lighed med tidligere år).
Idrætsrådets og Kulturrådets drøftelser fra afholdt møde 20. april 2017 præsenteres på fællesmødet.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven.

Bilag
Oversigt over udgifter til lokaletilskud 2007-2017 samt medlemstal i rideklubber 2013-2017 Dokumentnr.: 2016/30829 084

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet og Idrætsrådet

 1. at retningslinjerne ikke ændres, andet end at der skal beskrives, hvordan der gives tilskud til rideklubberne
 2. at rideklubber skal have 65% til børn og unge (som i dag)
 3. at der overføres 300.000 kr. permanent til lokaletilskudskontoen finansieret af aktivitetstilskuddet med 240.000 kr. og lokaletilskud voksenundervisning med 60.000 kr.

  Beslutning

1+2. Tiltrådt.
3. Idrætsrådet og Kulturrådet ønsker at gøre Kultur- og Idrætsudvalget opmærksom på, at lokaletilskudskontoen bør udvides med 300.000 kr., således at rideklubberne bliver stillet lige.
Der udarbejdes fællesindstilling fra Idrætsrådet og Kulturrådet til Kultur- og Idrætsudvalget.
Fraværende: Mai Smedegaard, Bjarne Frølund, Flemming Larsen,Thomas Møllenberg,
Niels Henriksen, Annelise Thomassen, Christian Friis og Gudmund Nielsen.

19. FÆLLESMØDE: Aktivitetstilskud 2017
18.15G00 - 2017/00447

Sagsfremstilling
Idræt og Folkeoplysning har foretaget beregninger for aktivitetstilskud til unge under 25 år efter ansøgninger fra foreningerne.

Aktivitetstilskud er sat til 220 kr. pr. medlem under 25 år, såfremt kontingentet på årsbasis er 220 kr. eller mere. Der er foretaget fradrag hos de foreninger, hvor kontingentet er under 220 kr. pr. medlem.
Den endelige oversigt over aktivitetstilskud fremlægges og gennemgås på mødet, idet der p.t. mangler oplysninger fra enkelte idrætsforeninger.
Udbetaling af aktivitetstilskud vil finde sted i starten af maj måned 2017.

Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysning, LBK nr. 854 af 11.7.2013, kap. 5, § 15..

Økonomi
Aktivitetstilskud pr. medlem 220 kr.
Finansiering via Budget afsat til aktivitetstilskud
Det samlede beløb til Aktivitetstilskud 2017: 2.109.584 kr.

Bilag
Aktivitetstilskud opgørelse 2017

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at Idrætsrådet og Kulturrådet godkender det fremlagte materiale samt giver administrationen mandat til at foretage beregning og udbetaling af medlemstilskud til de foreninger, der ikke har indsendt ansøgning rettidigt.

  Beslutning

Godkendt med 220 kr. pr. medlem under 25 år, såfremt kontingentet på årsbasis er 220 kr. eller mere.
Fraværende: Christian Friis, Annelise Thomassen, Niels Henriksen, Gudmund Nielsen,
Mai Smedegaard, Flemming Larsen, Bjarne Frølund og Thomas Møllenberg.


Mødet startet:
05:30 PM

Mødet hævet:
08:40 PM