Kulturrådet

Publiceret 23-01-2017

Mandag den 23-01-2017 kl. 17:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Godkendelse af protokol Kulturrådet
2 Meddelelser fra Kulturrådets formand, næstformand og øvrige medlemmer
3 Meddelelser til Kulturrådet fra Idræt og Folkeoplysning
4 Nye retningslinier for lokaletilskud fra 2018
5 Kulturrådspuljen 2017: Klimakommune-seminar ansøgning om tilskud
6 Kulturrådspuljen 2017: Ansøgning fra Gribskov Folkeuniversitet
7 Kulturrådspuljen 2017: Ansøgning fra Foreningen Rågeleje Strand
8 Ansøgninger om underskudsdækning til koncerter fra Café Classic
9 Eventuelt

Medlemmer:

Ole M. Jørgensen Flemming Christensen
Anne Bjørner Gudmund Nielsen
Christian Friis Birgit Sørensen
Annelise Thomassen Niels Henriksen
Tonny Jensen Lars Thomsen
Bodil Jørgensen  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Flemming Christensen
Tonny Jensen


Meddelelser:
Intet.




Åbne

1. Godkendelse af protokol Kulturrådet
18.14A00 - 2016/01237

Sagsfremstilling
Kulturrådet godkender protokol fra mødet den 05. december 2016.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende protokollen fra Kulturrådets møde den 05. december 2016.



Beslutning
Godkendt.
Fraværende: Tonny Jensen og Flemming Christensen.






2. Meddelelser fra Kulturrådets formand, næstformand og øvrige medlemmer
18.14A00 - 2016/01240

Sagsfremstilling
Meddelelser fra formand:


Meddelelser fra næstformand:


Meddelelser fra øvrige medlemmer:


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at tage meddelelser fra formand til efterretning.
 2. at tage meddelelser fra næstformand til efterretning.
 3. at tage meddelelser fra øvrige medlemmer til efterretning.

  Beslutning

Meddelelser fra formand:
1. Under dette punkt, blev ansøgning fra Blistrup Medborgerhus genbehandlet - og beslutningen var, at gives underskudsdækning på op til 4.800 kr. fra Kulturrådspuljen.
2-3. Intet.
Fraværende: Tonny Jensen og Flemming Christensen.




3. Meddelelser til Kulturrådet fra Idræt og Folkeoplysning
18.14A00 - 2016/01241

Sagsfremstilling

 • I forbindelse med budget 2017-2020 er der vedtaget besparelsesforslag på Kulturrådets område således:

Kulturrådspuljen 2017 reduceres med 61.000 kr., således det samlede beløb for 2017 er 199.700 kr.
Børn- og Ungepuljen 2017 reduceres med 84.000 kr., således det samlede beløb for 2017 er 75.000 kr.

Børn- og Ungepuljens UDDANNELSESPULJE består af et beløb fra Kulturrådspuljen og et beløb fra Børn- og Ungepuljen. Der skal tages stilling til, hvilket beløb denne pulje være på i 2017.

Der er en reduktion i Aktivitetstilskud til foreninger (gælder også Idrætsrådet) på 100.000 kr., således det samlede beløb for 2017 er 2.109.584 kr.
Der en reduktion på Udviklingspuljen på 50.000 kr. (gælder også Idrætsrådet), således det samlede beløb for 2017 er 57.000 kr.
Lokaletilskud 2017 er på 6.307.067 kr. (gælder også Idrætsrådet).

 • Orientering om salg af Det gamle Rådhus, Vesterbrogade i Gilleleje. Der arbejdes på genhusning af foreninger



Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at tage orienteringen til efterretning
 2. at fastsætte et samlet beløb for puljen Børn- og Ungepuljens UDDANNELSESPULJE for 2017.



Beslutning
1. Taget til efterretning.
2. Børn- og Ungepuljens Uddannelsespulje for 2017 er på 15.000 kr. og fremkommer således: 5.000 kr. tages fra Kulturrådspuljen og 10.000 tages fra Børn- og Ungepuljen.
Fraværende: Tonny Jensen og Flemming Christensen.
















4. Nye retningslinier for lokaletilskud fra 2018
18.14A00 - 2017/01916

Sagsfremstilling

Introduktion:
Kulturrådet behandler nedsættelse af arbejdsgruppe, der skal arbejde med nye retningslinier for lokaletilskud gældende fra 2018.

Baggrund:
På fællesmøde mellem Idrætsrådet og Kulturrådet den 05. december 2016 blev det besluttet, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de to råd, der skal arbejde med nye retningslinier for lokaletilskud fra 2018.
Arbejdsgruppen skal primært lave analyse af, hvordan en større godkendt rideklub kan få lokaletilskud, hvilket den ikke har fået tidligere på trods af, at foreningen har ansøgt. Det har ikke været muligt at anvise lokaletilskud til foreningen - inden for den økonomiske ramme.

På Kulturrådets møde den 23. januar 2017 udpeges de(n), repræsentant, der skal indgå i arbejdsgruppen - og på Idrætsrådets møde den 25. januar 2017 udpeges de repræsentanter, der skal indgå i arbejdsgruppen.
Der vil være en repræsentant fra administrationen, der indgår i arbejdsgruppen.

Administrationen melder en mødedato ud, så snart arbejdsgruppens repræsentanter er udpeget.
Arbejdsgruppens forslag præsenteres på Idrætsrådets og Kulturrådets møder i marts 2017.
Efterfølgende skal de nye retningslinier godkendes i Kultur- og Idrætsudvalget.


Lovgrundlag
Folkeoplysningslovens § 25.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrrådet:

 1. at udpege de(n) repræsentant(er), der skal indgå i arbejdsgruppen vedr. nye retningslinier for lokaletilskud fra 2018.

  Beslutning

Birgit Sørensen indgår i arbejdsgruppen fra Kulturrådet.
Fraværende: Tonny Jensen og Flemming Christensen.














5. Kulturrådspuljen 2017: Klimakommune-seminar ansøgning om tilskud
18.14A00 - 2017/02089

Sagsfremstilling
Introduktion:
Kulturrådet behandler ansøgning om tilskud til Klimagruppen i Gribskov til Klimakommune-
seminar.
Punktet var sat på Kulturrådets dagsorden den 12. september 2017; men da der kun var
et mindre beløb til rådighed på Kulturrådspuljen for 2016, blev punktet udsat til Kultur-
rådets møde i januar 2017, da arrangementet først afholdes i 2017.

Baggrund:
Seminaret vil tage udgangspunkt i Gribskov Kommunes Klimakommune-aftale med
Danmarks Naturfredningsforening. Foreningen vil udvide og supplere klimaindsatsen -
og derfor vil de invitere repræsentanter fra to af de kommuner, der har markeret sig
meget klart; nemlig Sønderborg og Lejre. Derudover vil der være særligt indbudte fra
Gribskov Kommune - personer som organisationer.
Der er endnu ikke sat dato på arrangementet - og der er ikke lavet endelige aftaler med
oplægsholdere. Foreningen forventer at afholde seminaret i løbet af første kvartal 2017.

Ansøgningen indeholder overslag over udgifter, som er angivet til 18.500 kr.
Administrationen har meddelt foreningen, at beløbet til traktement er taget ud, således,
at beløbet bliver 17.500 kr.

Foreningen har endnu ikke søgt fondsmidler, men gør det, såfremt Kulturrådet ikke
imødekommer hele det ansøgte beløb.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
Der søges om tilskud på 17.500 kr.


Bilag
Bilag: Ansøgning om støtte til afholdelse af klimakommune-seminar

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet.

 1. At godkende et beløb til arrangementet.



Beslutning
Afslag, det anbefales, at foreningen søger fondsmidler.
Fraværende: Tonny Jensen og Flemming Christensen.









6. Kulturrådspuljen 2017: Ansøgning fra Gribskov Folkeuniversitet
18.14A00 - 2017/02079

Sagsfremstilling
Introduktion:
Kulturrådet behandler ansøgning om tilskud til promovering af Gribskov Folkeuniversitet.

Baggrund:
Samme ansøgning var på Kulturrådets dagsorden ved mødet den 12. september 2016. Her blev der bevilget et tilskud på 8.500 kr., som skulle dække udgifter for 2016.
Ansøgningen indeholdt imidlertid oplysninger over udgifter for første halvdel af 2017.
Kulturrådet anbefalede Gribskov Folkeuniversitet at fremsende ansøgning på ny i starten af 2017, således at ny behandling kunne finde sted.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
9.000 kr.


Bilag
Ansøgning om økonomisk støtte til promovering af Gribskov Folkeuniversitet.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et beløb til promovering af Gribskov Folkeuniversitet.



Beslutning
Godkendt med tilskud på 9.000 kr.
Fraværende: Tonny Jensen og Flemming Christensen.





















7. Kulturrådspuljen 2017: Ansøgning fra Foreningen Rågeleje Strand
18.14A00 - 2017/01852

Sagsfremstilling
Introduktion:
Kulturrådet behandler ansøgning om tilskud til musikarrangement den 03. marts 2017 fra foreningen Rågeleje Strand.

Baggrund:
Foreningen Rågeleje Strand søger om tilskud til musikarrangement den 03. jarts 2017 med Sara Grabow og Den gamle Sangskat.
Gruppens honorar er på 10.000 kr., hvortil foreningen søger om tilskud på 5.000 kr. Resten dækkes af entreindtægt.
Arrangementet varer 2 x 45 min. og finder sted på Café Ved Stranden i Rågeleje. Der er offentlig adgang til arrangementet og fællesspisning vil indgå i arrangementet.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
Der søges om 5.000 kr.
Kan finansieres via Kulturrådspuljen.


Bilag
Ansøgning fra foreningen Rågeleje Strand

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et beløb til det ansøgte.



Beslutning
Godkendt med underskudsdækning på op til 5.000 kr.
Fraværende: Tonny Jensen og Flemming Christensen.



















8. Ansøgninger om underskudsdækning til koncerter fra Café Classic
18.14A00 - 2016/41698

Sagsfremstilling
Introduktion:
Kulturrådet behandler ansøgning (evt. underskudsgaranti) til 3 arrangementer i januar, februar og marts måned 2017.

Baggrund:
Cafe Classic har fremsendt mail til administrationen om underskudsgaranti for 3 arrangementer i januar, februar og marts 2017. Sendere har de fremsendt budget for de tre arrangementer, men her skriver de ikke noget om underskudsgaranti; men derimod søger de om tilskud på samlet 5.450 kr.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
Der søges om 5.450 kr.
Beløbet kan finansieres via Kulturrådspuljen.

Bilag
Budget for 3 arrangementer, Cafe Classic

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et beløb til de tre arrangementer.


Beslutning
Godkendt med underskudsdækning på op til 5.450 kr.
Fraværende: Tonny Jensen og Flemming Christensen.




9. Eventuelt
18.14A00 - 2017/02113

Anne Bjørner havde spørgsmål til lokaletilskud.
Ole M. Jørgensen meddelte, at han er flyttet og derved fået adresse i Egedal Kommune.

Fraværende: Tonny Jensen og Flemming Christensen.




Mødet startet:
05:30 PM

Mødet hævet:
06:35 PM