Kultur- og Idrætsudvalget

Publiceret 07-11-2017

Tirsdag den 07-11-2017 kl. 08:15

Indholdsfortegnelse:

Åbne
65 Selvejende haller - Fordeling af tilskud
66 4. Budgetopfølgning 2017
67 Niels Christian Frandsens skulpturer på Møllebakken
68 Ansøgning fra Vejby Billard - tilskud til afholdelse af DM
69 Genbehandling af ansøgning fra Helsinge Model Togklub
70 Høring: Handleplan for forebyggelse af kriminalitet i Gribskov Kommune
71 Retningslinier for lokaletilskud fra 2018
72 Naturrum i Tisvildeleje - opfølgning på orientering


Efterretningssager
73 Udvikling af idrætsfaciliteter omkring Gilbjergskolen afdeling Parkvej - Or
ientering om status for arbejdsgruppens arbejde
74 Evaluering af sommerens events 2017
75 Orientering om placeringsmuligheder for vandrehjem
76 Turismens økonomiske betydning

Medlemmer:

Michael Bruun Jørgen Emil Simonsen
Ulla Dræbye Anders Gerner Frost
Birgit Roswall  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendelse af dagsorden:
Pkt. 72 Naturrum i Tisvildeleje - opfølgning på orientering skifter status fra efterretningspunkt til beslutningspunkt med forløb til Økonomiudvalget.
Dagsordenen derefter godkendt.


Fraværende:

Meddelelser:
Michael Bruun deltog indtil kl. 9.55
Gilleleje er udpeget som "Årets Kreative BY". Prisen uddelels hvert år af analyse- og konsulentfirmaet Retail Institute til en by, som har gjort en særlig indsats for at fremme udviklingen i byen.
Dansk Idrætsforbund har foretaget en undersøgelse af idrætsforeningernes rammer og vilkår 2017. Undersøgelsen rangerer kommunerne op imod hinanden.
Samlet er Gribskov Kommune gået fra en 81. plads i 2013 til en 20. plads i 2017.
Rapporten behandles som selvstændigt punkt på møde i Kultur- og Idrætsudvalget primo 2018.
2 unge er blevet anholdt på Helsinge Bibliotek søndag den 5. november for at printe kampagnemateriale ud om ISIS.


Åbne

65. Selvejende haller - Fordeling af tilskud
18.20G00 - 2013/02934

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen handler om, hvordan tilskud/leje til de selvejende haller skal fordeles fra 2018 og fremover, samt om forslag til, hvordan de ekstramidler (250.000 kr.), som er afsat i budgetforliget for 2018 - 2021 fordeles.

Sagens baggrund
Kultur- og Idrætsudvalget behandlede den 22. november 2016 forslag til en ny tilskudsmodel og besluttede at den træder i kraft fra 1. januar 2018. Samtidig besluttede Kultur- og Idrætsudvalget, at fordeling af tilskud/leje efter den nye tilskudsmodel skal til behandling, inden de udmeldes til de selvejende haller.

I forbindelse med budgetaftalen for 2018-2021 er der afsat yderligere 250.000 kr. til de selvejende haller. Det skal besluttes, hvordan disse 250.000 kr. skal fordeles.

Sagens forhold
Administrationen har sammen med de selvejende haller arbejdet videre med tilskudsmodellen og opgjort forbrugstal for 2016 og optalt aktivitetstimer, som anvendes til beregning af tilskud/leje.

Administrationen og de selvejende haller har den 17. august 2017 afholdt møde, hvor den nye fordeling blev gennemgået, og hvor alle haller var enige om den fremtidige fordeling.

Omfordelingen bevirker at Helsinge Hallerne og Ramløse hallen skal have mere i leje og Gilleleje Hallen og Gribskovhallen skal af med tilskud i forhold til den samlede betaling fra Gribskov Kommune for brug af hallerne til skoleidræt og foreningsidræt i 2017.

De selvejende haller ønsker at indstille, at tilskud/leje er gældende for de næste 4 år - 2018-2021, således at hallerne får arbejdsro i perioden.

Hallerne skal dog indrapportere tallene, som bruges til beregning af tilskud/leje, således at modellens beregninger kan følges år for år.

Tilskud/leje vil kunne ændres, hvis Byrådet beslutter enten at reducere eller forøge den samlede budgetramme til de selvejende haller.

Særlige forhold for Toftehallen og Springhal
Toftehallen (nu kampsportscenter) og springhal er ikke medtaget i omfordelingen af tilskud/leje, da der er særlig aftale om drift af Toftehallen, samt at springhallen ikke har været i drift i hele 2016 og har et nyligt afsat budget.

Hvis Toftehallen og springhallen tages med ind i beregningen af de nye tilskud, vil det betyde at Helsinge Hallerne få tilført flere midler og de øvrige haller skal afgive midler. De afsatte budgetter til Toftehallen og springhallen er mindre end det den nye tilskudsmodel beregner, at tilskud/leje skal være, hvis den nye tilskudsmodel anvendes.

Administrationen har løbende været i dialog med Helsinge hallerne om problematikken og foreslår, at der bringes en sag op for Kultur- og Idrætsudvalget i starten af 2018, hvor udfordringerne præciseres/fremlægges.

Fordeling af midler afsat i budgetaftalen 2018-2021
Kultur- og Idrætsudvalget skal tage stilling til, hvordan de 250.000 kr. som er afsat i budgetaftalen skal fordeles.

Administrationen kan se følgende 3 modeller:

 1. Midlerne kan lægges i den samlede pulje og fordeles efter ny tilskudsmodel
 2. Midlerne kan anvendes til delvis oprettelse af bugetterne afsat til Toftehallen og springhallen, således at Toftehallen og springhallen kan komme delvis med ind i den nye tilskudsmodel
 3. Midlerne kan anvendes til øget rengøring i Toftehallen (hallen er bygget om og koster mere i rengøring end tidligere) og derefter fordeles restbeløbet efter ny tilskudsmodel.


Den øgede rengøring af Toftehallen koster 65.000 kr. mere end der i dag indgår i driftsaftalen med Helsinge Hallerne. Prisen er fastsat ved et kontrolbud fra Gribskov Kommunes leverandør.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at model 3 vil være mest økonomisk forsvarlig.

Administrationen vurdere også, at det vil give ro, at "fastlåse" fordelingen for de næste fire år, således at hallerne får arbejdsro og deres tilskud/leje ikke svinger fra år til år. Om fire år laves igen en nye beregning og omfordeling af tilskud/leje for en ny periode.

Hvis tilskud/leje fremover skal fordeles ud fra objektive kriterier kan det kun gøres ved at fremtidige tilskud fordeles ud fra den nye tilskudsmodel.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler derfor, at der fra 1.1. 2018 fordeles tilskud til de selvejende haller ud fra den nye tilskudsmodel.

Administrationen anbefaler ligeledes, at Helsinge hallerne tilføres 65.000 kr. af de 250.000 kr. som yderligere er afsat til de selvejende haller, hvorefter de resterende 185.000 kr. fordeles efter den nye tilskudsmodel.

Lovgrundlag
Gribskov Kommunes Styrelsesvedtægt

Økonomi
Det forelagte forslag til ny tilskudsmodel har ingen økonomisk konsekvens for Gribskov Kommune, idet det er den givne budgetramme som fordeles efter nye kriterier.

For de enkelte haller, vil der være tale om en forandring, idet der vil ske en omfordeling mellem hallerne efter objektive kriterier.

Hvis Toftehallen og springhallen skal indføjes i den nye tilskudsmodel, vil der blive behov for tilførsel af midler til det. Denne problematik vil blive fremlagt for Kultur- og Idrætsudvalget primo 2018 med henblik på at finde en løsning fra 2019

Administrationen foreslår, at de i budgetaftalen afsatte ekstra 250.000 kr. til de selvejende haller fordeles med 65.000 kr. til øget rengøring af Toftehallen, hvorefter de resterende 185.000 kr. fordeles efter den nye tilskudsmodel.

Bilag
Bilag 1: Beregning for nye tilskud/leje Dok.nr. 2013/02934 133


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at godkende

 1. at fordelingen efter bilag 1 vedtages - denne indbefatter, at 65.000 kr. af de i budgetaftalen afsatte ekstramidler til de selvejende haller anvendes til øget rengøring af Toftehallen, og at restbeløbet på 185.000 kr. fordeles efter ny tilskudsmodel
 2. at fordelingen "fastlåse" de næste 4 år
 3. at tilskud/leje til de selvejende haller kan ændres, hvis Byrådet beslutter enten at reducere eller forøge den samlede budgetramme til de selvejende haller
 4. at udfordringerne omkring tilskud/leje af Toftehallen og Springhallen tages op i starten af 2018Beslutning
1. Tiltrådt
2. Ikke tiltrådt. Udvalget ønsker at tage fordelingen op igen om et år
3 Udgår
4.Tiltrådt


66. 4. Budgetopfølgning 2017
00.30S00 - 2017/25543

Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen generelt
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO) at præsentere Kultur- og Idrætsudvalget for udviklingen og det forventede resultat for de enkelte områder i Gribskov Kommune.

Denne budgetopfølgning er den sidste i år.

Budgetopfølgning 4
Fokus i denne budgetopfølgning er at sikre overensstemmelse mellem bevillinger og forbrug. I denne sag skal der derfor søges tillægsbevillinger/omplaceringer for de områder, hvor der forventes afvigelser til det korrigerede budget.

Gennemgangen af økonomien skal indeholde:

 • En vurdering af økonomien på baggrund af forløbet hidtil i år
 • Fokus på de forhold, der kom op i de tidligere BO
 • Fokus på forhold, der er kommet op som følge af årets lovgivningsarbejde
 • Fokus på eventuelle andre ændringer i forudsætninger m.v.

  Endvidere indeholder denne BO4 et afsnit, der beskriver eventuelle udfordringer som administrationen vurderer vil blive båret ind i næste budgetår.

  Læsevejledning
  I de tidligere budgetopfølgninger er det forventede forbrug opgjort inkl. de forventede overførsler til 2018. I denne budgetopfølgning indeholder opgørelsen af det forventede forbrug 2017 udelukkende forventningerne til det faktiske forbrug i år

  Til gengæld er der medtaget en separat kolonne, der viser de forventede overførsler til 2018.

  Derudover er oversigten ændret, så kolonnen "Mer-/mindreforbrug" nu indeholder de indstillede omplaceringer.


  Budgetopfølgning for Kultur- og Idrætsudvalget
  Samlet konklusion
  Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventer administrationen et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i 2017 på Kultur- og Idrætsudvalgets område.

  Udviklingen og det forventede mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget skyldes forventede overførsler til 2018.

  Forventet mindreforbrug opdelt på rammer:  Budgetopfølgningens grundlag
  Grundlaget for budgetopfølgningen på Kultur- og Idrætsudvalget bliver gennemgået nærmere i det følgende afsnit.

  Kultur- og Idrætsudvalgets ramme
  For Kultur- og Idrætsudvalgets ramme er forventningen til 2017 et samlet forbrug på 41,8 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på -1,1%.

  Mindreforbruget søges overført til 2018 og fordeler sig således:

  Overførsler til 2018
  Der foreslås overført 0,5 mio. kr. til 2018 som hovedsagligt vedrører tidsmæssige forskydninger i afholdelse af udgifterne.

  De 0,5 mio. vedrører:
  • IT arkivering på stadsarkivet med 0,2 mio.
  • Projekter der ikke er nået at bliver realiseret på Kultur, idræt og landsbypuljen med 0,2 mio. kr.
  • Betalingsforskydninger på kulturskolen på 0,1 mio.

  Tillægsbevillinger og omplaceringer
  Omplaceringer
  Disponerede midler til foreninger
  Der foreslås flyttet budget på 0,3 mio. kr. i 2017 fra ØU´s pulje til Kultur og Landsbyer til Kultur- og Idrætsudvalgets område, idet disponerede midler til foreninger administreres af Center for kultur, fritid og turisme.

  Overflytninger mellem løn og drift
  For at skabe balance mellem forbrug og budget foreslås, der overført 0,3 mio. kr. fra KIU til KIU's ramme under ØU.

  Underskudsgaranti Helsinge Byfest
  Regnskabet vedrørende Helsinge Byfest er nu indgået og udviser et samlet underskud på ca. 0,2 mio. kr. Den stillede underskudsgaranti kommer derfor til udbetaling, hvorfor der foreslås overført 0,1 mio. kr. (75.000 kr.) fra Økonomiudvalgets Reservepulje til Kultur- og Idrætsudvalgets rammer.


  Gevinstrealisering
  Der foreslås flyttet 0,02 mio. kr. (11.000 kr.) fra 2018 og frem fra Kultur- og Idrætsudvalgets ramme til ØU, som følge af gevinstrealisering i forbindelse med udbud på forbrugsartikler.  Lovgrundlag
  Lov om kommunernes styrelse, LBK nr 318 af 28/03/2017

  Økonomi
  Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:
  • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
  • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
  • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.


  • Bilag

  Bilag 1: KIU 7.11.2017: Bilag 1, opfølgning på budgetaftalens elementer Dok. nr. 2017/25543 031


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:
  1. at godkende budgetopfølgning for Kultur- og Idrætsudvalgets område.
  Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet
  1. at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg og tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel.
   Ramme
   Omplace- ringer
   i kr.
   Tillægsbe- villinger
   i kr.
   Kultur- og Idrætsudvalget
   300.000
   Kultur- og Idrætsudvalget
   -345.000
   Kultur- og Idrætsudvalget
   75.000
  2. at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene jf. nedenstående tabel.
   Ramme
   2018
   2019
   2020
   2021
   Kultur- og Idrætsudvalget -345.000 -345.000 -345.000 -345.000
   Kultur- og Idrætsudvalget -11.000 -11.000 -11.000 -11.000


  Beslutning
  1. Tiltrådt
  2-3 Anbefalet
  67. Niels Christian Frandsens skulpturer på Møllebakken
  20.13G00 - 2017/26285

  Sagsfremstilling
  Introduktion
  Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at træffe beslutning. Sagen handler om flytning af 11 skulpturer af Niels Christian Frandsen, som står på Møllebakken i Helsinge.

  Sagens baggrund
  Billedhugger Niels Christian Frandsen (1948 - 2015) donerede 15 skulpturer til Gribskov Kommune i 2013, hvoraf 11 blev placeret på Møllebakken i Helsinge.

  Niels Christian Frandsen, der boede og arbejdede i Ørby i mange år, var medlem af billedkunstnernes Forbund (BKF) uddannet klejnsmed og efterfølgende på Det Kgl. Danske Kunstakademi og har derefter en lang årrække med anerkendte udstillinger i ind og udland. Mest kendt fra hans mange aktiviteter her i Nordsjælland er Nordisk Billedhuggersymposium fra kulturåret 2000 i Helsinge Kommune.

  Administrationen i Center for Kultur, Fritid og Turisme var i tæt dialog med Niels Christian Frandsen om placeringerne i 2013, og han havde selv et stort ønske om at skulpturerne blev opstillet ved stranden i Tisvildeleje. Det blev dog aldrig realiseret.

  I dag står en af skulpturerne ved Nordstjerneskolen, en ved Vejby Kirke, en ved Sognegården i Gilleleje og en ved forsamlingshuset i Annisse. De øvrige skulpturer blev placeret på Møllebakken i Helsinge.

  Sagens forhold
  I forbindelse med salget af området ved Møllebakken skal skulpturene fjernes inden 31.12.2017. Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på mødet 19. september 2017 at administrationen skulle:
  • Undersøge hvor skulpturene kunne placeres i stedet
  • Arbejde med en direkte transport fra optagning og til ny placering

  Administrationen har efterfølgende fået henvendelse fra flere kanter med ønske eller forslag om følgende placeringer;
  • Præstegårdsparken i Helsinge (privat)
  • Gribskov Seniorcenter (Gribskov Kommune)
  • Tisvilde Højskole (privat)
  • Gadekærsforeningen i Helsinge (Gribskov Kommune)
  • ASKLY Beboerforening med seniorboliger ved jobcenteret i Helsinge (Boligforeningen Rosenvænget)
  • Promenaden i Rågeleje (Gribskov Kommune)
  • Foran Rådhuset i Helsinge (Gribskov Kommune)

  Administrationens anbefaling
  Administrationen foreslår følgende proces:
  • At administrationen går i dialog med ovenstående om nærmere placeringer
  • At administrationen undersøger planforhold omkring arealer, der ejes af Gribskov Kommune
  • At administrationen udarbejder låneaftale til brug ved de private aftaler
  • At administrationen gennemfører processen med flytning, når ovenstående er på plads

  Administrationen anbefaler derudover, at skulpturerne omplaceres uden omkostninger for de modtagende parter.

  Lovgrundlag

  Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune § 16, stk. 2, jf. § 10, stk. 5.


  Økonomi
  Administrationen har modtaget et tilbud, der indeholder;
  optagning, transport og genplacering af de 11 skulpturer for 49.000 kr. ex. moms.

  Udgiften er således gennemsnitlig 4500 kr. pr. skulptur

  Da flytningen er begrundet i salget af Møllebakke-området anbefales flytningen finansieret af kassebeholdningen og at bevillingen tilføres kassebeholdningen fra byudviklingsrammen

  Miljøforhold


  Høring


  Bilag
  -


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:
  1. at godkende administrationens forslag til proces
  2. at godkende administrationens forslag om, at skulpturerne omplaceres uden omkostninger for de modtagende parter


  Beslutning
  1-2 Tiltrådt
  68. Ansøgning fra Vejby Billard - tilskud til afholdelse af DM
  18.15A00 - 2017/26598

  Sagsfremstilling
  Introduktion:
  Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen handler om ansøgning om støtte til Vejby Billard til afholdelse af DM i april 2018

  Baggrund:
  Vejby Billard har fremsendt ansøgning til Idrætsrådet om støtte til afholdelse af DM arrangement i april 2018. Vejby Billard Klub er vært for Danmarksmesterskabet i Keglebillard - Herre- og Dame-Elite 2017-2018 som afvikles i Vejby Idrætsforenings lokaler den 06.- 08. april 2018.

  Landets 24 bedste billardspillere spiller om DDBU og DIFs medaljer.

  DM-arrangementet er tildelt Vejby Billard i anledning af, at billardklubben i 2018 har 50
  års jubilæum.

  Foreningen søger om kr. 30.000 til nye scoringstavler, da klubbens nuværende scorings-
  tavler er nedslidte og ikke dækker behovet ved et DM.

  Desuden håber foreningen, at Gribskov kommune vil stå for erindringsgaver til de 24
  finaledeltagere, som der er tradition for ved DM-arrangementer af denne art.

  Fra Idrætsrådets behandling den 18. september 2017:
  Da der søges om materialer/scoringsanlæg anbefaler Idrætsrådet, at der kan gives et ekstraordinært materialetilskud på 15.000 kr. Beløbet kan tages fra uforbrugte midler på Aktivitetstilskudskontoen 2017.

  Sagen sendes videre til Kultur- og Idrætsudvalget til endelig godkendelse den 07. november 2017.

  Administrationens vurdering og anbefaling:
  Administrationen anbefaler, at Kultur- og Idrætsudvalget tiltræder Idrætsrådets anbefaling på tilskud på 15.000 kr. finansieret af Aktivitetstilskudskontoen 2017, da der søges om tilskud til materialer.

  Med hensyn til erindringsgaver til finaledeltagerne kan det nævnes, at kommunen ikke har givet erindringsgaver til stævner og lign. i mange år.

  Ønsker Kultur- og Idrætsudvalget at give yderligere tilskud anbefaler administrationen, at det sker via Idrætspuljen

  Lovgrundlag
  LBK nr. 854 af 11/07/2011 (Folkeoplysningsloven)

  Økonomi
  Der søges om 30.000 kr. til scoringstavler til arrangementet.
  Derudover ønsker foreningen, at Gribskov Kommune afholder udgiften til erindringsgaver til 24 finaledeltagere. Udgiften hertil er ikke oplyst i ansøgningen.

  Idrætsrådet anbefaler, at der gives tilskud på 15.000 kr. finansieret af Aktivitetstilskudspuljen. Der er et restbudget i 2017 på 250.094 kr. i puljen.

  Ønsker Kultur- og Idrætsudvalget at give yderligere tilskud, anbefaler administrationen, at det sker via Idrætspuljen. Der er et restbudget på 89.462 kr.

  Bilag
  Bilag: Ansøgning om tilskud til afholdelse af DM-arrangement Dokumentnr.: 2017/26598 002


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:
  1. at godkende Idrætsrådets anbefaling om tilskud på 15.000 kr. til scoringstavler til Vejby Billard i forbindelse med afholdelse af DM.


  Beslutning
  1. Tiltrådt med et beløb på 30.000 kr.
  69. Genbehandling af ansøgning fra Helsinge Model Togklub
  18.15A00 - 2017/28021

  Sagsfremstilling
  Introduktion
  Kultur- og Idrætsudvalget genbehandler en enkelt ansøgning til puljen for Kultur, Idræt, Turisme og Landsbyer fra foreningen Helsinge Modeltog Klub.

  Baggrund
  Kultur- og Idrætsudvalget bevilgede i sit møde den 30. maj 2017 tilskud på 20.548 kr. til Helsinge Modeltog Klub fra puljen for Kultur, Idræt, Turisme og Landsbyer, Beløbet skulle bruges til færdiggørelse af anlæg.

  Af ansøgningen fra foreningen fremgår det, at det er målet, at der inden udgangen af sommeren 2017 flyttes til andre lokaler - fra Gribskov Seniorcenter til Helsingehallerne. Det er ligeledes foreningens mål at bygge et anlæg med modeltog, så det kan være til gavn og glæde for togklubbens nuværende og fremtidige medlemmer samt borgere i Helsinge, Gribskov Kommune, turister m.v.

  Ændringer i forhold til det godkendte
  Der er hen over sommeren sket ændringer i projektets indhold, som gør, at anlægget ikke flyttes, men bliver på Gribskov Seniorcenter. Der er ligeledes sket ændringer i budgettet/ønsker for indkøb til færdiggørelse af anlægget.

  Foreningens formand og kasserer har pr. 29. september 2017 fremsendt oplysninger om, hvad der ønskes indkøbt for det bevilgede beløb, 20.548 kr.

  Økonomisk dækning til:
  • Etablering af styrepult til stationsområdet 4.200 kr.
  • Etablering af elektronisk styring af togdriften 3.000 kr.
  • Indkøb og opsætning af signaler 3.500 kr.
  • Belysning af og indkøb af huse og bygninger 3.200 kr.
  • Etablering af landskab med figurerer 3.148 kr.
  • Evt. anskaffelse af lokomotiv/togsæt 3.500 kr.
  I alt 20.548 kr.

  Administrationens anbefaling:
  Administrationen anbefaler, at Kultur- og Idrætsudvalget godkender ansøgningen med de ændrede forudsætninger.

  Lovgrundlag
  LBK nr 318 af 28/03/2017 (Kommunestyrelsesloven)

  Økonomi
  Sagen har ingen yderligere budgetmæssige konsekvenser, idet det ansøgte beløb svarer til det beløb, som Kultur- og Idrætsudvalget tidligere har godkendt

  Bilag
  -


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:
  1. at godkende at fastholde støtten til Helsinge Modeltog Klub efter ændringerne i projektets indhold


  Beslutning
  1. Tiltrådt
  70. Høring: Handleplan for forebyggelse af kriminalitet i Gribskov Kommune
  27.12A00 - 2017/21298

  Sagsfremstilling
  Introduktion
  Risikoudvalget har sendt Handleplan for forebyggelse af banderelateret kriminalitet i Gribskov kommune i høring i Social- og Sundhedsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Plan- og Miljøudvalget samt idrætsforeninger i Gribskov Kommune. Bilag med høringssvar fra ovenstående udvalg og idrætsforeninger vil blive forelagt ØU den 11. december og BY den 19. december i forbindelse behandling af godkendelse af handleplanen.

  Baggrund
  På baggrund af en række voldelige hændelser i Helsinge i foråret 2017, besluttede byrådet den 22. maj 2017 at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg med det særlige fokus at nedbringe kriminalitet og øge trygheden for borgerne i Gribskov Kommune.

  På møde den 19. juni 2017 vedtog byrådet kommissorium for Risikoudvalgets arbejde og udpegede medlemmerne af udvalget. Udvalget afholdt sit første møde den 14. august 2017.

  Den 14. august blev der også afholdt et temamøde. Her drøftede Risikoudvalget, sammen med en række inviterede interessenter, det konkrete indhold i en handleplan for forebyggelse af kriminalitet.

  På temamøde den 23. oktober for Risikoudvalget og samme gruppe interessenter blev handleplanen fremlagt og kommenteret.

  Handleplanen er således blevet udformet efter inddragelse af eksperter og interessenter fra politi, kommunens forskellige forvaltninger og civilsamfundet.

  Resumé af handleplan
  Målgruppen for handleplanen er todelt. Dels er det en gruppe på syv banderelaterede unge, der er over og under 18 år og bosiddende i kommunen. Dels er det en gruppe på otte unge under 18 år, der udviser risikoadfærd, har relationer til, men endnu ikke er en del af, banderelaterede kriminelle miljøer.

  Gribskov Kommune har i forvejen en lang række kriminalitets forebyggende og foregribende indsatser. Handleplanen er et supplement til disse og samlet set styrker den indsatsen overfor målgrupperne. Indsatserne har til formål at styrke opsporing, identifikation, visitation, planlægning, indsats og evaluering i den aktuelle kriminalitetsforebyggende indsats. Konkret peger udvalget på følgende nye, eller styrkede, indsatser:
  • Styrke samarbejde og koordinering mellem myndigheder og i kommunen gennem SSP+ lignende funktion
  • Styrke viden om de relevante individer og grupperinger gennem netværksanalyse
  • Gennemføre kriminalitetsvurderinger med det evidensbaserede redskab YLS-CMI for kriminalitetstruede 12-17 årige
  • Udforme handleplaner pba. YLS-CMI identificerede udfordringer
  • Styrke misbrugsindsatsen gennem afdækkende misbrugssamtaler
  • Skabe mulighed for exit indsatser for unge, der ønsker at komme ud af det kriminelle miljø
  • Tilbyde alternative indkomstmuligheder gennem individuelt tilrettelagt jobprogram
  • Gennemføre systematiske evalueringer af effekten af indsatserne.  Lovgrundlag
  LBK nr 318 af den 28.03.2017 (Kommunestyrelsesloven) § 17, stk. 4

  Økonomi
  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Bilag
  Bilag 1: Handleplan - Forebyggelse af banderelateret kriminalitet i Gribskov Kommune Dok. nr. 2017/21298 018


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Kultur og Idrætsudvalget
  1. at afgive høringssvar til "Handleplan - Forebyggelse af banderelateret kriminalitet i Gribskov Kommune"


  Beslutning
  Udvalget har følgende bemærkninger til handleplanen:

  Udvalget anbefaler, at den præventive undervisning starter senest i 6. klasse.
  71. Retningslinier for lokaletilskud fra 2018
  18.14A00 - 2017/01916

  Sagsfremstilling
  Introduktion:
  Efter fornyet behandling i Idrætsrådet den 18. september 2017 behandler Kultur-og Idrætsudvalget sagen for at træffe en beslutning. Sagen drejer sig om forslag fra Kulturrådet og Idrætsrådet om bemyndigelse til at omfordele midler fra aktivitetstilskud, lokaletilskud til voksenundervisning eller Idrætsrådspuljen (Materialepuljen) til lokaletilskudskontoen, såfremt der ikke er dækning på denne, når tilskud fordeles.

  Baggrund:
  På fællesmøde mellem Idrætsrådet og Kulturrådet den 05. december 2016 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de to råd, der skulle arbejde med et forslag til nye retningslinier for lokaletilskud fra 2018.

  Arbejdsgruppen skulle primært lave analyse af, hvordan en større godkendt rideklub kan få lokaletilskud, hvilket den ikke tidligere har fået, da der ikke har været muligt at anvise lokaletilskud til foreningen inden for den økonomiske ramme.

  Arbejdsgruppen har drøftet mulighederne for lokaletilskud fremover og hvordan en større godkendt rideklub kan få lokaletilskud.

  Arbejdsgruppen konkluderer følgende:
  1. Retningslinjerne skal ikke ændres på anden måde end, at det skal beskrives, hvordan der gives tilskud til rideklubberne
  2. Rideklubber skal fortsat kunne få tilskud på 65% af lokaleudgifter til børn og unge (som i dag)
  3. Der skal tages stilling til, om der skal gives tilskud til en ny rideklub
  4. Hvis det besluttes at give tilskud til en ny klub, skal der tages stilling til, hvordan der skaffes finansiering

  Arbejdsgruppen har ligeledes drøftet hvilke muligheder, der er for finansiering af tilskud til en ny klub, og er kommet frem til følgende:
  • Der kan sættes (opkræves) gebyr på kommunale og selvejende lokaler/haller
  • Der kan gives en mindre tilskudsprocent end de 75% der gives i dag
  • Omfordele folkeoplysende midler ved f.eks. at bruge idrætsrådspuljen/materialetilskuddet til lokaletilskud i stedet for til materialer, eller der kan anvendes restmidler fra aktivitetstilskuddet
  • Først tildele materialetilskud, når lokaletilskud er afregnet og vi ved om der er restmidler på lokaletilskudskontoen. Dette kræver at lokaletilskuddene afregnes hurtigere, således at restbeløb kan afsættes til materialer
  • Sige nej til nye rideklubber
  • Bede Byrådet om flere penge
  • Lokaletilskuddet deles op i puljer til de forskellige idrætsområder. Lokaletilskuddene fordeles inden for puljerne.

  Idrætsrådet anbefaling:
  Idrætsrådet har på møde den 18. september 2017 drøftet lokaletilskudsregler og tilskud til endnu en rideklub med formanden for Kultur- og Idrætsudvalget.

  Idrætsrådet anbefaler udvalget, at Kulturrådet og Idrætsrådet bliver bemyndiget til at omfordele midler fra aktivitetstilskud, lokaletilskud til voksenundervisning eller Idrætsrådspuljen (Materialepuljen) såfremt der ikke er dækning på lokaletilskudskontoen til indkomne ansøgninger.

  Administrationens vurdering og anbefaling
  Administrationen vurdere at, det er muligt at omfordele midler, således som Idrætsrådet anbefaler. Der har i flere år været overskud på aktivitetstilskudskontoen og lokaletilskud til voksenundervisning. Selv om at budgettet for 2018 og frem er reduceret med 100.000 kr. i forbindelse med budget 2015-2018 og yderligere reduceret med 100.000 kr. i budgetperioden 2017-2020, så forventes der stadig at være et mindre overskud på omkring 135.000 kr., som ikke er disponeret og som kan anvendes til lokaletilskud.

  Ligeledes har der de sidste år også været et udisponeret beløb på lokaletilskud til voksenundervisning på ca. 60.000 kr., som derfor kan flyttes permanent til lokaletilskud til frivillige foreninger.

  Administrationen anbefaler, at tiltræde Idrætsrådets anbefaling.

  Lovgrundlag
  LBK nr. 854 af 11/07/2011 (Folkeoplysningsloven)

  Økonomi
  Lokaletilskud 2018: 3.258.579 kr.

  Lokaletilskud voksenundervisning 2018: 270.000 kr. Forventet rest, hvis fordeling er som tidligere år: 60.000 kr.

  Aktivitetstilskud 2018: 2.035.700 kr. Forventet forbrug i 2018: 1.900.000 kr., såfremt antal medlemmer er de samme som i 2017. Forventet rest: 135.700 kr.

  Idrætsrådspulje (Materialetilskud) 2018: 314.600 kr.

  Bilag
  Bilag 1: Oversigt over udgifter til lokaletilskud 2007-2017 samt medlemstal i rideklubber 2013-2017 Dok.nr. 2017/01916 003


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:
  1. at give Kulturrådet og Idrætsrådet bemyndigelse til at omfordele uforbrugte midler fra aktivitetstilskud, lokaletilskud til voksenundervisning eller Idrætsrådspuljen (Materialepuljen) såfremt der ikke er dækning på lokaletilskudskontoen, når tilskud fordeles årligt i november måned


  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger


  Beslutning
  1. Indstillingen ikke tiltrådt, idet udvalget ønsker, at det afsatte budget til lokaletilskud overholdes.

  Besluttet, at 60.000 kr. fra lokaletilskud til voksenundervisning flyttes permanent til lokaletilskud til foreninger.

  72. Naturrum i Tisvildeleje - opfølgning på orientering
  20.00G00 - 2017/26119

  Sagsfremstilling
  Introduktion
  Kultur- og Idrætsudvalget får sagen til fornyet orientering. Kultur- og Idrætsudvalget har på udvalgsmøde 19.09.2017 i forbindelse med orientering om Naturrum i Tisvildeleje besluttet, at sagen skal forelægges udvalget igen umiddelbart efter afholdelse af styregruppemøde i Naturrum.

  Baggrund
  Kultur- og Idrætsudvalget tog på seneste møde administrationens orientering om Naturrum i Tisvildeleje til efterretning, idet udvalget dog fandt det centralt at pointere vigtigheden af, at Erhvervsforeningen Tisvilde og Omegn sikrer en høj grad af benyttelse af naturrummet for flest mulige borgere og foreninger i Gribskov Kommune.

  Kultur- og Idrætsudvalget henstiller til styregruppen for Naturrum i Tisvildeleje at sikre, at det er let at booke lokaler, at prisen for brug/leje er så lav som mulig, og at dette også gælder prissætning for særlige lejemål, hvor prisen bør afspejle dagslejeprisen.

  Kultur- og Idrætsudvalget har endelig anmodet om en præcisering af, hvordan beslutningskompetencen er fordelt mellem Foreningen Naturrum Tisvildeleje, Naturstyrelsen og Gribskov Kommune.

  Sagens forhold
  Den 23.10.2017 afholdtes styregruppemøde i overensstemmelse med 'Samarbejdsaftale for etablering og drift af støttepunkt for friluftsliv og naturrum ved Tisvilde Strand'. På mødet deltog Gribskov Kommunes repræsentanter i styregruppen sammen med Erhvervsforeningen for Tisvilde og Omegn og Naturstyrelsen.

  Samarbejdsaftalen er tiltrådt af Gribskov Kommune den 23. juni 2017, og det kommunale tilskud modsvarer tidligere kommunaludgift til rengøring mv. af kommunale toiletter på området. Etablering af styregruppen indgår som en del af samarbejdsaftalen. Se bilag 1.

  På styregruppemødet drøftedes afviklingen af den forgangne sæson, anlæggets stand og funktion, dets brug i forhold til formålet og formidlingen af projektet og dets økonomi. Referat fra mødet, der udarbejdes af Gribskov Erhvervscenter, foreligger endnu ikke.

  Generel vurdering af Naturrum Tisvildeleje
  Naturrum Tisvildeleje f.m.b.a. med CVR 38 51 85 69 er etableret 05.03.2017 og har i dag fire medlemmer; Erhvervsforeningen for Tisvilde og Omegn, Nordtrim, Tisvilde Gymnastikforening og Tisvilde Hegn Orienteringsklub.

  Foreningen er oprindeligt etableret under navnet Naturrum Tisvildeleje Strand med deltagelse af 8 medlemmer, herunder bl.a. Musik i Lejet. Som følge af krav fra Erhvervsstyrelsen i forbindelse med foreningens ønske om etablering som f.m.b.a har foreningen været nødt til at registrere sig på ny med nyt CVR nummer.

  Foreningens regnskab følger kalenderåret, og første regnskabsaflæggelse for den nyetablerede forening er således for perioden 05.03.2017 - 31.12.2017.

  Gribskov Kommunes repræsentanter i styregruppen finder, at der overordnet set er god fremdrift i udviklingen omkring Naturrum, og det kan konstateres, at der gennem 2017 har været afviklet en del arrangementer, herunder udlejning af kajakker og paddelboards, udlejning til sportsaktiviteter og udlejning til private arrangementer, herunder Musik i Lejet samt udlejning til brug for foreningsrelaterede møder m.v.

  Økonomien (finansieringen) er først nu endeligt ved at falde på plads, senest ved støtteudbetaling fra Friluftsrådet, der for støtten har betinget sig pant i bygningen.

  Borgeres og foreningers mulighed for at benytte Naturrum
  Foreningen Naturrum Tisvildeleje tager formålsbestemmelsen i samarbejdsaftalen meget seriøst, herunder at naturrummet skal åbne sig for en bred gruppe af brugere ved Tisvilde strand og Tisvilde Hegn, at naturrummet skal understøtte det organiserede og uorganiserede friluftsliv i området og virke for understøttelse af turismen og turismeerhvervet. Det blev på Styregruppemødet præciseret, at der også fremadrettet skal arbejdes for at udlejning i det væsentlige skal være foreneligt med stedets virke som støttepunkt for friluftsliv og naturrum.

  Offentligheden har fuld adgang til at benytte stedets faciliteter, herunder de offentlige toiletter .

  Booking af aktiviteter
  Naturrum Tisvildeleje har etableret sin egen hjemmeside med domænenavn www.naturrumtisvildeleje.dk. Reservation (booking) af naturrummet foregår via hjemmeside og mail til info@naturrumtisvildeleje.dk. Naturstyrelsen har registreret stedet på www.udinaturen.dk.

  Pris for brug/leje
  Retningslinier for leje af Naturrum Tisvildeleje er fastlagt af Erhvervsforeningen for Tisvilde og Omegn, se bilag 3, i overensstemmelse med samarbejdsaftalen.

  Erhvervsforeningen har ved fastlæggelse af de generelle retningslinier for leje af naturrummet lagt vægt på samarbejdsaftalens formål, herunder at erhvervsforeningen skal arbejde for at skabe en bæredygtig økonomi.

  Ved unormale og længerevarende lejearrangementer, for eksempel Musik i Lejet, har erhvervsforeningen valgt at fastlægge lejeniveau ud fra en individuel forhandling.

  Musik i Lejet er i 2017 faktureret en leje svarende til en dagsleje på 2.500 kr. for i alt 15 dage. I lejeperioden disponerede festivallen fuldt og helt over naturrummet, og det var derfor et krav til festivallen, at der blev opstillet erstatningstoiletter til offentligt brug.

  Det er vurderingen fra Gribskov Kommunes repræsentanter i styregruppen, at Erhvervsforeningen i sin generelle prissætning har forsøgt at ramme et rimeligt prisniveau for såvel time- som dagsleje for normale aktiviteter. Det er imidlertid for tidligt at vurdere lejeniveauet på dette tidspunkt førend Naturrum Tisvildeleje og erhvervsforeningen har gennemført et fuldt driftsår.

  Erhvervsforeningen er i øvrigt gjort bekendt med Gribskov Kommunes ønske om at prisen for brug/leje bliver så lav som mulig, og at dette også gælder prissætning for særlige lejemål, hvor prisen bør afspejle dagslejeprisen.

  Kompetencefordeling mellem samarbejdspartnerne
  Foreningen Naturrum Tisvildeleje er defineret gennem foreningens vedtægter og den indgåede samarbejdsaftale.

  Naturrum Tisvildeleje har til formål at leje og drive bygningen Naturrum Tisvildeleje.

  Af samarbejdsaftalen fremgår, hvilke beføjelser og opgaver de tre samarbejdspartnere har i relation til etablering, drift og udvikling af Naturrum Tisvildeleje.

  Erhvervsforeningen Tisvilde og Omegn ejer den fysiske bygning, som Naturrum Tisvildeleje er etableret i. Erhvervsforeningen har det daglige ansvar for bygningsvedligeholdelse m.v. og skal sikre målopfyldelse i relation til de formål, der er defineret i vedtægterne og samarbejdsaftalen.

  Bygningen Naturrum Tisvildeleje er opført på lejet grund, og det bebyggede areal er stillet til rådighed af Naturstyrelsen.

  Driftsansvaret for parkeringsområdet og stranden ved Tisvildeleje ligger hos Gribskov Kommune.

  Planforhold
  Området er omfattet af 'Lokalplan 72.99 For et område i Tisvildeleje'. Af lokalplanens anvendelsesbestemmelser fremgår det, at stranden, hvor bygningen Naturrum Tisvildeleje er beliggende, kun må anvendes til offentlige formål, herunder strand, stejleplads, bådeoplæg, parkeringsplads, skov med offentlig adgang samt mindre bygningsanlæg i tilknytning til disse formål, for eksempel kiosk, toiletter, badehuse, livredderstation, redskabsskure m.v.


  Administrationens vurdering
  Med baggrund i styregruppemødet mellem Erhvervsforeningen Tisvilde og Omegn, Naturstyrelsen og Gribskov Kommune er det administrationens vurdering, at foreningen er godt i gang med at udvikle driften af Naturrum og dermed implementere formålet som beskrevet i Samarbejdsaftalen. Styregruppen holder årligt møde i oktober.


  Lovgrundlag
  LBK nr. 854 af 11/07/2011 (Folkeoplysningsloven)
  Gribskov Kommunes Turismestrategi 2016-2020
  Gribskov Kommunes Kulturstrategi 2008-2020
  Lokalplan 72.99 for et område i Tisvildeleje, September 2001


  Økonomi
  Gribskov Kommune har ydet en støtte til Naturrum på 800.000 kr. fra Investeringspuljen i 2014. Gribskov Kommune yder derudover et bidrag til drift af Naturrum på 50.000 kr. årligt til rengøring - og evt. andet i relation til drift og vedligehold af toiletter i Naturrum. Dette svarer nogenlunde til den udgift kommunen havde til rengøring mv. af de tidligere kommunale toiletter på området, som blev fjernet i forbindelse med etableringen af naturrummet.

  Beløbet faktureres forud med moms af Erhvervsforeningen for Tisvilde og Omegn.

  Udgiften finansieres af ejendomsdriften under Økonomiudvalget, der også har beslutningskompetencen i relation til den indgåede samarbejdsaftale.


  Miljøforhold
  -


  Høring
  -


  Bilag
  KIU 07.11.2017 Bilag 1 Samarbejdsaftale for etablering og drift af støttepunkt for friluftsliv og naturrum ved Tisvildeleje Strand Dok. nr. 2017/26119 003
  KIU 07.11.2017 Bilag 2 Vedtægter for Naturrum Tisvildeleje f.m.b.a. Dok. nr. 2017/26119 004
  KIU 07.11.2017 Bilag 3 Priser for leje af Naturrum Tisvildeleje - generelle retningslinier Dok. nr. 2017/26119 005


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:
  1. at tage orienteringen til efterretning


  Beslutning
  1. Taget til efterretning.

  Kultur- og Idrætsudvalget beslutter at videresende sagen til Økonomiudvalget og anbefaler, at Økonomiudvalget indleder forhandling med Naturrum med henblik på at finde en løsning omkring et lavere prisniveau for udlejning af Naturrum.


  Efterretningssager

  73. Udvikling af idrætsfaciliteter omkring Gilbjergskolen afdeling Parkvej - Orientering om status for arbejdsgruppens arbejde
  18.20G00 - 2017/17451

  Sagsfremstilling
  Introduktion
  Kultur- og Idrætsudvalget får sagen til orientering. Sagen drejer sig om udvikling af idrætsfaciliteter omkring Gilbjergskolen afdeling Parkvej og er en status for arbejdsgruppens arbejde.

  Baggrund
  Byrådet igangsatte på sit møde den 19. juni 2017 en proces, som skulle afdække ideer og ønsker til udvikling af idrætsfaciliteterne omkring Gilbjergskolen, afdeling Parkvej og idrætsarealerne omkring Gilleleje Boldklub.

  Der blev nedsat en tværgående arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra relevante centre i Gribskov Kommune samt fra Gilbjergskolen og fra foreninger i Gilleleje Boldklub.

  Formålet med arbejdsgruppens arbejde var at:
  • igangsætte arbejdet med at udarbejde en samlet visions- og helhedsplan for idrætsområdet i Gilleleje
  • afdække ideer og ønsker til udviklingen af idrætsfaciliteter i Gilleleje
  • koble de indsamlede ønsker med projekt Gilleleje Læringsområde
  • prioritere ideer og ønsker

  I den godkendte tidsplan ligger, at Kultur- og Idrætsudvalget skal orienteres om status for arbejdet på mødet den 7. november 2017.

  Denne status forelægges hermed.

  Sagens forhold
  Arbejdsgruppen har afholdt 3 møder samt været på rundvisning på stedet i Gilleleje.

  Der er indsamlet ideer og ønsker fra både skolen og idrætsforeningerne, og arbejdsgruppen har foretaget en fælles prioritering. Gruppens prioritering har taget udgangspunkt i, hvor behovet er størst, samt hvor der er tiltag, som både skole og idrætsforeninger opnår forbedringer ved.

  Arbejdsgruppens overordnede betragtninger
  Overordnet set vurderer gruppen, at der er behov for flere m2 til at dyrke idræt på i og omkring Gilleleje Læringsområde. Der er på nuværende tidspunkt stor benyttelse af faciliteterne, og når udskolingen flytter fra Rostgårdsvej, vil der blive endnu større pres på faciliteterne.

  Arbejdsgruppen ønsker at holde fokus på helhedsperspektiverne for et kommende Gilleleje Idrætscenter. Det er vigtigt, at der tænkes i visioner for et fremtidigt samlet idrætsområde samtidig med, at det vurderes, hvad der kan skabes for de 6 mio. kr. som er afsat i budgetaftalen for 2018 - 2021.

  Arbejdsgruppens prioritering af ønsker og behov
  Nedenstående prioritering er den, som gruppen pt. er kommet frem til.

  1. Den nuværende idrætshal
  Hallen og de omkringliggende lokaler er meget slidte, og der er et stort behov for renovering og modernisering af den nuværende hal. Vedligehold af hallen har været sat på stand by, så længe det var uafklaret, om hallen skulle rives ned i forbindelse med etablering af ny skole i Gilleleje.
  Der bør bl.a. arbejdes på en fleksibel opdeling af hallen i 2, så der kan foregå flere aktiviteter på samme tid i hallen.
  Der er ligeledes behov for flere depotmuligheder, men en nærmere gennemgang og modernisering af hallen vil sandsynligvis kunne etablere det.

  2. Etablering af atletikfaciliteter
  I skolens idrætsundervisning er der krav om undervisning i atletik, og der findes ikke atletikfaciliteter i Gribskov Kommune.
  Sådanne faciliteter vil kunne etableres på den nuværende fodboldtræningsbane, som ligger i fornuftig afstand til skolen. Det vil imidlertid kræve, at der anlægges en ny fodboldbane. Det kan ske ved at vende den nuværende kampbane i området. Dette kan realiseres hen over 2-3 år.

  3. Etablering af multibane + crossfitbane
  Disse tiltag kan etableres for ca. 500.000 kr. pr. bane. Multibanen kan placeres på nuværende grusparkering, og en crossfitbane bør placeres i nærheden.

  Begge baner kan etableres forholdsvis let og som isolerede projekter.

  4. Udbygning af GB Idrætshus på Idrætsvej 4
  Her ligger et konkret udbygningsforslag fra Gilleleje Bokseklub. Der er tale om en udbygning på 20 X 5,5 m.
  En sådan udbygning vil kunne skabe bedre rum for bokseklubbens træningslokaler. Lokaler som kan anvendes af skolen i dagtimerne. Derudover vil det give bedre plads til det kommende foreningsfitness, således at en hel skoleklasse vil kunne bruge fitnessfaciliteterne.
  Denne udbygning vil kræve, at der etableres en ny brandvej.

  5. Etablering af tennisfaciliteter incl. etablering af tennishal
  Dette er et stort ønske fra tennisklubben, da det vil give klubben mulighed for at tilbyde indendørs tennis i vinterhalvåret. Skolens elever vil også kunne spille tennis hele året.

  Øvrige betragtninger fra arbejdsgruppen
  Udover de prioriterede ønsker, er der fortsat et stort ønske om etablering af endnu en hal i området. Denne kan evt. placeres på det område, som pt. er reserveret til tennis, hvis der bliver behov for at bygge plejeboliger på det nuværende tennisområde i Gilleleje.
  Dette vil kræve, at Gribskov Kommune frasiger sig retten til at bygge plejeboliger på det nuværende tennisområde, og der vil skulle laves en ny aftale med Gilleleje Boldklub om dette.

  Det er vigtigt, at der tænkes fondsansøgninger ind i den økonomiske planlægning, og det kan overvejes, om der skal indledes samarbejde med en rådgiver på idrætsbyggeri. Dette for at undgå videre knopskydning og for at styrke et samlet Gilleleje Idrætscenter med fælles fællesarealer mv.

  Gillelejehallen
  Når udskolingen flyttes fra Rostgårdsvej til Parkvej vil de store elever få længere til Gillelejehallen, hvilket kan blive en udfordring. En særlig skemalægning, hvor eleverne kan møde i Gillelejehallen om morgenen kan evt. lette udfordringen. Derudover bør det undersøges, om nuværende voksne formiddagsbrugere i Idrætshuset kan flytte til Gillelejehallen for derved at frigive mere tid til skolelever i formiddagstimerne.

  Administrationens vurdering
  I forbindelse med budgetaftalen for 2018 - 2021 er der afsat 2 mio. kr. i 2019, 2 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. i 2021 til understøttelse af idrætsmulighederne i forbindelse med Gilleleje Læringsområde.

  Derudover offentliggøres det den 30. oktober 2017, hvilket projekt der vælges til udbygning og renovering af Gilbjergskolen, afdeling Parkvej. Når det sker, vil der blive behov for at gennemgå de ovenstående ønsker igen ud fra resultatet af det kommende Gilleleje Læringsområde.

  Derfor vil arbejdsgruppen fortsætte sit arbejde med henblik på at kvalificere de beskrevne ønsker og behov samt udarbejde anbefalinger til, hvordan de afsatte 6 mio. kr. bedst udnyttes til fordel for det samlede idrætsområde omkring Gilleleje Læringsområde.

  Når der foreligger et endeligt forslag, vil det blive forelagt Kultur- og Idrætsudvalget, som skal komme med en indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet.

  Dette arbejde vil foregå i løbet af 2018, således at en samlet anbefaling kan forlægges for Byrådet i god tid inden 2019, hvor de første 2 mio. kr. er afsat.

  Administrationens anbefaling
  Administrationen anbefaler, at Kultur- og Idrætsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  Lovgrundlag
  Idrætspolitik for Gribskov Kommune, vedtaget af Byrådet 2013.

  Økonomi
  I projekt Gilleleje Læringsområde er der ikke afsat midler til idrætsfaciliteter, så hvis det besluttes at etablere nye faciliteter, skal finansiering findes.

  Det kan ske i forbindelse med budgetforhandlinger i de kommende år eller ved at prioritere opgaven af kommunens samlede anlægsramme.

  I budgetaftalen for 2018 - 2021 er der afsat i alt 6 mio. kr. til understøttelse af idrætsmulighederne i forbindelse med Gilleleje Læringsområde


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:
  1. at tage orienteringen til efterretning


  Beslutning
  1. Taget til efterretning.

  Fraværende: Michael Bruun
  74. Evaluering af sommerens events 2017
  05.00G00 - 2017/17888

  Sagsfremstilling
  Introduktion
  Kultur- og Idrætsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet får sagen til orientering. Sagen handler om en evaluering af sommerens større events.

  Baggrund
  Der afholdes et stigende antal events, festivaler, koncerter og arrangementer i Gribskov Kommune, og de lokale foreninger arrangerer mange tilbagevendende begivenheder. I 2016 modtog kommunen i alt 120 ansøgninger. I de 9 første måneder af 2017 har kommunen modtaget 153 ansøgninger. Ansøgningerne drejer sig fortrinsvis om tilladelse til at bruge kommunale arealer.

  Sagens forhold.
  Efter sommerens arrangementer har administrationen afholdt et antal evalueringsmøder med arrangører af de største events samt lokale foreninger i Gilleleje, Græsted, Helsinge og Tisvilde.

  De allerfleste arrangementer er forløbet helt uden problemer til stor tilfredshed for arrangørerne og de mange deltagere. Fælles for de fire byer er, at de alle ønsker at vedligeholde og udvikle de fire byers særlige miljø.

  Gilleleje
  Gilleleje Handel- og Turistforening oplyser, at på trods vejret har der været mange gæster i byen, og igen i år er der besøgende, som har vist interesse for at bosætte sig i Gilleleje. Bakkefesten, Gilleleje Festival, Musik Uge 30 og Open air Opera havde alle flere besøgende i år sammenholdt med 2016.

  I byen er der etableret et godt samarbejde mellem Gilleleje Handels- og Turistforening, Bakkefesten, Gilleleje Havn og Kulturhavn Gilleleje. Gilleleje Handels- og Turistforening samler og koordinerer en fælles eventkalender for alle foreninger i Gilleleje, og der er fælles markedsførring om Musikugen i byen samt Gilleleje festivalen.

  De store eventmagere i byen har indledt samarbejde om indkøb af øl, leje af telte og indkøb af andet som kan resulterer i en bedre indkøbspriser.

  Ildsjæle fra Gilleleje Handels- og Turistforening har i år ydet en ekstra stor indsats, i mangel af 'mellemledere'. Der arbejdes på en ny organisering med frivillige gruppeformænd, så ansvar for de forskellige opgaveområde bliver fordelt på flere.

  Nogle af eventmagerne oplever, at det er svært at finde rundt i de mange administrative opgaver og tilladelser. Det er et ønske herfra, at kommunen stiller en person til rådighed, som kan hjælpe, hvis man vil lave en festival. Ligeledes efterspørges der en vagt i kommunen, som kan kontaktes i forbindelse med weekends og ferier.

  Græsted
  Borgerforeningens arrangementsgruppe oplyser, at der er et godt samarbejde med foreningerne på tværs, om at arrangere events i byen.

  I 2017 er der blandt andet arrangeret: Pinsemorgenbord i forbindelse med veterantræffet, MC træf med spisning på kroen, Open Air biograf på torvet sammen med biblioteket, Skt. Hans i Folkeparken, hvor erhvervsforeningen arrangerede fælles grill, Sportsforeningernes dag, Luthers dag i kirken og middelaldermad på kroen, Juletræstænding på torvet og klippe klistre og julehygge på kroen.

  De lokale foreninger arbejder for at udvikle et samarbejde om flere store events, som endnu flere af byens aktører kan blive en del af.

  Torvet er ved at have fundet indpas i borgerens bevidsthed og arrangementsgruppen arbejder for, at mange af de lokale aktører bruger tovet. Der er allerede planlagt flere gennemgående arrangementer på torvet i 2018.

  I Folkeparken har erhvervsforeningen arrangeret et velbesøgt Skt. Hans arrangement, og der har været holdt motionsløb og flere cirkusforestillinger.

 • Græsted Veterantræf og Veterantoget har et godt samarbejde. Veterantoget holder arrangementer for børn og arrangerer juletræshentning. På Eventpladsen har der været traktorræs og ringridning.

  Borgerforeningen formidler nyheder om events via facebook og opslag rundt i byen. På www.Græsted.dk kan borgerne også tilmelde sig et nyhedsbreve om arrangementer i byen.

  Helsinge
  Gadekærforeningen oplyser, at det fungerer godt at holde arrangementer på banktorvet, fordi torvet kan overdækkes med markiserne. Pop-up husene er slidte og bliver ikke længere brugt. Placering af loppemarkedet ved gadekærsanlægget fungerer rigtig godt og trækker også folk til gågaden.

  De tre fredagskoncerter på banktorvet var en stor succes. 150 personer deltog ved koncerterne og hyggelig fællesspisning under markiserne.

  På 10 lørdage blev der holdt koncerter på banktorvet, af en halv times varighed. Gadekærforeningen vurderer imidlertid, at koncerter skal vare længere, hvis de skal tiltrække folk.

  Kulturnatten var en succes og 50 forskellige lokale foreninger var repræsenteret. Der var et meget stort fremmøde af borgere.

  Helsinge Byfest var desværre ikke godt besøgt, og kommunens underskudsgaranti er blevet aktuel. Arrangørerne overvejer nu, hvordan en byfest i Helsinge kan ændres, så den tiltrækker flere folk og bliver økonomisk bæredygtig.

  Tisvilde
  Holdningen til typen og omfanget af arrangementer i byen er forskellig hos Tisvilde Lokalråd og Grundejerforeningen for Tisvilde og omegn. Overordnet set vil de fastboende gerne have, at der er aktivitet, og landliggere vil gerne have mere fred og ro.

  Lokalrådet planlægger i maj sæsonens faste arrangementer. De kendte arrangementer er Tisvildeleje går i Fisk, Kanonhalløj, Kildemarked, torvedage, Billedfestival, Naturevents, Yoga festival, motionsløb, Forår i lejet, Efterår i lejet og Musik i Lejet.

  Lokalrådet ønsker sig hjælp fra kommunen til at få en samlet oversigt over events i byen.

  De mange arrangementer på Birkepladsen slider meget på området og Lokalrådet ønsker at pladsen bliver renoveret.

  Erhvervsforeningen for Tisvilde og Omegn mener, at der skal tages hensyn til de fastboende butikker. De mener at Tisvildes profil skal plejes, som et sted med mange modsætninger, og at byen ikke kun skal være kendt for Musik i Lejet.

  Foreningen er positiv over for, at Hovedgaden blev brugt til byfest uden Musik i Lejet og ønsker, at Hovedgaden også kan bruges til byfest i andre perioder, og at sæsonen i Tisvilde bliver udvidet.

  Nærmere evaluering af festivalen Musik i Lejet 2017, er blevet behandlet politisk i oktober.

  Generelt om praktiske forhold
  Støj
  Administrationen har modtaget klager over, at der spilles høj musik i forbindelse med udeservering.

  Klagerne er blevet vurderet på baggrund af sagernes samlede indhold, da Gribskov Kommune ikke har vedtaget et forskrift for støj, ved udendørs musikarrangementer.

  Renholdelse og affaldshåndtering
  Flere aktører og foreninger påpeger, at der er brug for øget fokus på ekstra renholdelse og affaldshåndtering i vores byer om sommeren, som følge af de mange arrangementer og dermed flere gæster i byerne.

  I højsæsonen har kommunen intensiveret tømning af de offentlige skraldespande.
  I Tisvilde er der de seneste 3 år blevet foretaget tømninger to gange om dagen, i ugen med festivalen Musik i Lejet. I Gilleleje er der i 2017 ligeledes blevet tømt skraldespande to gange om dagen i ugen med Gilleleje Festivallen og Bakkefesten.
  Der ud over er der ryddet op de steder, hvor affald er samlet i dagene efter arrangementerne.

  Kommunen har leveret en ekstra affaldshåndtering for i alt 50.000,- kr, der i 2017 er blevet
  finansieret fra forskønnelsespuljen.

  Foodtrucks
  Antallet af ansøgninger, om tilladelse til opstilling af midlertidige boder og foodtrucks, er stigende.

  Administrationen har modtaget klager over placeringer af foodtrucks, med henvisning til en ulig konkurrence over for de etablerede butikker.

  Rollefordeling
  Nogen frivillige anfører, at det er en meget stor opgave at ansøge og koordinere en større event og ønsker derfor, at en kommunal medarbejder indtager en central rolle i forbindelse med hjælp til planlægning af en festival.

  Digitalisering af booking og ansøgningsproces
  Ansøgninger om brug af kommunale arealer behandles elektronisk i
  bookningsystemet Kutunaut.

  Mulighederne for udvikling af systemet er ved at blive undersøgt, til også at kunne håndtere et samarbejde mellem flere forskellige digitale ansøgningssystemer, og således forenkle opgaven for arrangøren i forhold til indhentning af godkendelser fra relevante myndigheder.

  Administrationens opsamling og vurdering.
  Administrationens overordnede vurdering af sommerens arrangementer er, at de i alt væsentligt er forløbet tilfredsstillende.

  Samarbejde
  Mange lokale foreninger har været interesseret i at deltage ved den årlige evaluering. Der er et stigende engagement blandt borgerne, i forhold til etablering af lokale events.

  Dialogen med aktørerne har medført en større indsigt i rollefordelingen. Samskabelsen mellem foreninger og kommune er fortsat vigtig, i forhold til de overordnede politikker og de mange praktiske spørgsmål og behov undervejs i planlægning af arrangementerne.

  De mange motions- og cykelløb er forløbet problemløst. Samarbejde og behandlingen ved vejmyndighed og politi har i nogle sager været presset, på grund af, at det fremsendte ansøgningsmateriale har været manglefulgt. Som følge heraf er den digitale vejledning på www.gribskov.dk/eventguiden blevet udvidet.

  Organisering
  Kommunens interne organisering fungere fint med det tværfaglige opgavefælleskab, der arbejder for flere events i kommunen.

  Eventgruppen vejleder eventmagere, behandler arrangementstilladelser og er med til at sikre sammenhæng på tværs, mellem Center for Teknik og Miljø, Center for Kultur, Fritid og Turisme, samt Center for Boliger, Ejendomme og Erhverv i udfoldelse af kommunes Kultur- og Turismestrategier.

  Eventguiden på kommunens hjemmeside informerer om de mange elementer, som kan være aktuelle ved en event.

  Ved de større arrangementer stiller kommunen en kontaktperson til rådighed, som bistår med at vejlede, koordinere og henviser til de korrekte medarbejdere og myndigheder i de forskellige sammenhænge. Dette sker i overvejende grad i forbindelse med Musik i Lejet.

  Som ovenfor beskrevet, er der et ønske fra nogle aktører om, at der i flere tilfælde stilles en kontaktperson til rådighed. Hvis dette ønske skal opfyldes, vil det medføre et større ressourceforbrug for administrationen.

  Status
  • Der har været en stigning på ca. 70% i 2017 på antallet af events og midlertidige arrangementer, i forhold til 2016.
  • Eventguiden på kommunens hjemmeside er blevet væsentligt udbygget med information om diverse forhold og forskellige myndigheder, der kan være aktuelle ved en given event.
  • Zonering af strandene er ved at blive foretaget i et samarbejde med Naturstyrelsen og kystkommunerne i Nordsjælland, blandt andet i forhold til anvendelse af de enkelte strande til arrangementer og aktiviteter.
  • Eventmanualmed information om rammer og muligheder for events i Gribskov Kommune, er som følge af Byrådets beslutning under udarbejdelse og vil blive forelagt politisk primo 2018.

  Forbedringstiltag
  Evalueringerne peger på, at der et behov for:
  • En årlig pulje/økonomi til ekstra renholdelse og affaldshåndtering, som følge af sommerens mange turister og besøgende, specielt i Gilleleje og i Tisvilde.
  • Udarbejdelse af et forskrift vedrørende støj ved udendørs musikarrangementer.

  Administrationen har med baggrund i evalueringen besluttet at:
  • Forbedre den digitale ansøgningsprocesog optimere med flere digitale løsninger.
  • fremlægge en sag om rammer for foodtrucks og midlertidige boder til politisk beslutning i foråret 2018.
  • Arbejde videre med udpegede forbedringstiltag. Såfremt dette resulterer i et konkret forslag, fremlægges det til politisk behandling.


  Lovgrundlag
  Gribskov Kommunes Turismestrategi 2016-2020
  Gribskov Kommunes Kulturstrategi 2008-2020

  Økonomi
  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet:
  1. at tage orienteringen til efterretning


  Beslutning
  1. Taget til efterretning.

  Fraværende: Michael Bruun
  75. Orientering om placeringsmuligheder for vandrehjem
  24.10G00 - 2017/14312

  Sagsfremstilling
  Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet om placeringsmuligheder for nyt vandrehjem i Gilleleje.
  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget får sagen til orientering.

  Sagen handler om placeringsmuligheder for nyt vandrehjem i Gilleleje.

  Baggrund
  I forbindelse med Budgetaftale 2017 blev det aftalt, at der skal arbejdes videre med muligheden for at etablere et vandrehjem i Gilleleje. Økonomiudvalget blev på mødet d. 28.08.2017 forelagt en sag om administrationens arbejde med at afklare muligheden for at etablere et vandrehjem i Gilleleje, og besluttede at der i budgettet for 2018-2021 afsættes 150.000 kr. til videre forundersøgelse. Plan- og Miljøudvalget fik sagen til orientering på mødet d. 28.08.2017 med henblik på senere involvering i forhold til placering.

  Administrationen har arbejdet videre med at afklare mulighederne for at etablere et vandrehjem og med forslag til placeringsmuligheder i Gilleleje. I den proces har administrationen inddraget Danhostel, som er en kæde, der organiserer mere end 80 private og offentligt ejede vandrehjem/hostels i Danmark. Danhostel har efter en besigtigelse af placeringsmulighederne i Gilleleje udarbejdet et notat med bud på kravspecifikationer til et vandrehjem i Gilleleje med udgangspunkt i Danhostels klassifikationskrav. Se bilag 1.

  Koncept fra Danhostel
  Danhostel anbefaler en beliggenhed med gode parkeringspladser og god tilgængelighed med offentlig transport (eksempelvis vigtigt for lejerskoler) og bil, samt nærhed til bycentrum, havn, bade- og vandsportsfaciliteter.

  Et vandrehjem/hostel i Gilleleje vil fungere som et overnatningssted for turister på farten rundt i Nordsjælland, og som en destination i sig selv, hvor danske og udenlandske familier samt grupper i form af skoleklasser, sportsgrupper og kurser/konferencer samtidigt kan finde plads til deres aktiviteter. Det vil være et enkelt overnatningssted af høj kvalitet med billige priser, der taler til aktive familier og grupper. Der er tale om gæster, der søger fælles oplevelser eller læringsmuligheder.

  Nærmeste Danhostels ligger i Helsingør, Tisvildeleje, Hillerød, Fredensborg og Frederiksværk og vil sammen udgøre en stærk klynge i Nordsjælland til bl.a. rundture. Der er generelt efterspørgsel på kystbyerne i Nordsjælland, og manglende sommerhusudlejning i dette område medvirker til en større efterspørgsel på andre overnatningsformer til familier, bl.a. hostels.

  Danhostel anbefaler, at vandrehjemmet i Gilleleje bliver et 5-stjernet hostel i henhold til Danhostels klassifikation. Da man skal bygge nyt eller istandsætter eksisterende faciliteter, bør man imødekomme de ønsker, som gæsterne efterspørger i dag og fremover.

  Krav til bygninger og omgivelser
  Ca 1.500 etagemeter til 50 værelser med bad og toilet, mødefaciliteter, og fællesarealer.

  Plus udendørs fællesareal og faciliteter med legeplads, lille boldbane til basket, minifoldbold og måske beachvolleyball bane, grill og opholdsfaciliteter (spisepladser m bænke) og et par lounge sofaer.

  Tre placeringsmuligheder i Gilleleje med administrationens vurdering
  Administrationen har sammen med Danhostel set på tre kommunaltejede placeringsmuligheder i byen:
  1. Stationsområdet
  2. Skolen på Rostgårdsvej
  3. Parkvej 309

  Alle tre placeringer forudsætter gennemførelse af salgsudbud og udarbejdelse af nyt plangrundlag.

  Stationsområdet
  Området ejes af Gribskov Kommune og Lokaltog A/S. Kommunen ejer den sydlige del af arealet, hvor også et eventuelt vandrehjem med fordel kan placeres.

  Konkret tænkes bygningen placeret helt mod syd, på langs af Kastanje Allé f.eks. i et 2-2 1/2 etages byggeri, der arkitektonisk spiller positivt sammen med stationsbygningen og Remisen.

  Ifølge Strategisk Plan Gilleleje fra 2016 skal stationsområdet bibeholde sin karakter som et råt og sammensat område. Det skal i øvrigt bevare sin funktion som transportknudepunkt for tog og bus, og som ungdomsområde omkring Remisen. Det er vigtigt, at arealet indrettes fleksibelt, så det også kan huse events og anvendes af de unge, når der ikke parkeres på arealet. Desuden kan der skabes mulighed for at etablere et mindre antal små boliger i kanten mod Kastanje Allé f.eks. til unge og/eller eventuelt vandrehjem.

  Stationsområdet tænkes at indgå i den grønne velkomstport til bymidten som en del af det mellemrum, som Kystvejen, området omkring hallen og banen danner mellem bymidten og boligbyen mod syd. Velkomstporten skal have en grøn karakter med plantage-/parklignende beplantning. Dels for at samle vej- og banerummet og dels for at danne en grøn velkomstport til byen. Stationsområdet kan desuden rumme parkeringspladser, der indarbejdes i den grønne struktur, til aflastning af bymidten i spidsbelastningsperioder.

  Det er derfor i meget fin overensstemmelse, at placere et vandrehjem på stationsområdet.

  I forhold til Danhostels placeringsønsker, så opfylder Stationsarealet alle kriterier:
  • God beliggenhed centralt i Gilleleje tæt på havn og strand samt byen,
  • God tilgængelighed til offentlig transport med tog og bus, og gode adgangs- og parkeringsforhold for gæster i bil og bus,
  • Gode muligheder for samspil med resten af byen f.eks. hallen i forhold til sport og idræt, og i forhold til spisesteder,
  • Mulighed for at bygge nyt, hvilket giver muligheder for at indrette byggeriet optimalt.
  Danhostel ser ingen umiddelbare negative faktorer ved en placering her.

  Danhostel ser desuden spændende muligheder med at kombinere et vandrehjem med ungdomsboliger, da det pga. de ens indretningsbehov vil kunne rumme en periodevis fleksibilitet begge veje afhængigt af behov.

  Samlet set, vurderer Danhostel og administrationen denne placering som den mest attraktive placering for et vandrehjem.

  Danhostel vurderer, at placeringen vil være meget attraktiv for potentielle investorer.

  Skolen ved Rostgårdsvej
  I følge Strategisk Plan Gilleleje fra 2016 kan Skolen på Rostgårdsvej, som følge af beslutningen om at udvikle Ny Skole Gilleleje på Parkvej, indenfor en kortere årrække frigøres til andre formål. Der er endnu ikke truffet beslutning om den fremtidige anvendelse af bygningerne.

  Et vandrehjem vil fint kunne indrettes i en del af den eksisterende bygningsmasse ved renovering.

  I forhold til Danhostels placeringsønsker, opfylder Skolen ved Rostgårdsvej delvis alle kriterier:
  • God beliggenhed centralt i Gilleleje relativt tæt på havn og strand samt byen,
  • Relativ god tilgængelighed til offentlig transport med tog og bus på grund af nærhed til stationen og trinbræt. Der er dog begrænset med adgangs- og afsætningsforhold for gæster i bil og bus og for busparkering.
  • Gode muligheder for samspil med resten af byen f.eks. hallen i forhold til sport og idræt, og i forhold til spisesteder,
  • God plads og gode faciliteter ude og inde, for eksempel til sport.
  • Bygningerne virker umiddelbart egnede til indretning af vandrehjem, men forudsætter omfattende renovering og etablering af bad/toilet m.v. indenfor de eksisterende rammer.

  Samlet set, vurderer Danhostel og administrationen denne placering som den anden mest egnede placering for et vandrehjem, af de tre undersøgte.

  Det er desuden en usikkerhedsfaktor, om og hvis ja, hvor hurtigt projektet vil kunne realiseres da ejendommen i dag er i brug, og fordi et vandrehjem her også vil skulle kombineres med andre funktioner, hvilket gør udbudsprocessen relativt kompliceret. Det vil derfor i så fald skulle undersøges nærmere, hvilke dele af ejendommen det vil være bedst at indrette til vandrehjem (evt. med tilhørende budgetoverslag), og hvad resten af ejendommen med fordel kan anvendes til, når ejendommen ikke længere anvendes til de eksisterende formål. Det skal desuden afklares, hvordan og hvornår en udbudsproces evt. vil kunne gennemføres.

  Danhostel vurderer umiddelbart, at der vil kunne findes investorer til et projekt her.

  Parkvej 309
  Landejendommen på Parkvej 309 er opkøbt med henblik på byudvikling syd for byen. Selve ejendommen er ikke i brug i dag, og vil kunne indrettes til vandrehjem ved renovering.

  Ejendommen er i følge Strategisk Plan for Gilleleje en del af boligbyen syd for Kystvejen. Et område der skal være attraktivt og rumme gode forudsætninger for hverdagslivet. Området skal styrkes gennem boligbyggeri og funktioner, der understøtter folks hverdag med jobs, fritidsfaciliteter osv. Gode forbindelser til de øvrige bydele skal prioriteres.

  I forhold til Danhostels placeringsønsker, opfylder Skolen ved Rostgårdsvej ikke kriterierne:
  • Området øst, vest og syd for ejendommen er i dag ubebygget og ligger naturskønt, men indenfor en kort årrække planlægges der omkring ejendommen.
  • Relativ stor afstand til Gilleleje bymidte, havn og strand, (15 min. gang og 3-4 min. i bil), set i forhold til at gæster skal have oplevelsen af at bo i Gilleleje tæt på havn og strand.
  • Rimelig tilgængelighed til offentlig transport med tog og bus.
  • Rimelige adgangs- og afsætningsforhold for gæster i bil og bus og for begrænset busparkering.
  • Gode muligheder for samspil med idrætsfaciliteter ved skolen, men mere begrænset i forhold til resten af byen f.eks. hallen i forhold til sport og idræt, og i forhold til spisesteder,
  • God plads ude til fælles aktiviteter.
  • Bygningerne virker umiddelbart egnede til indretning af vandrehjem, men forudsætter omfattende renovering og etablering af bad/toilet m.v. indenfor de eksisterende rammer.

  Samlet set, vurderer Danhostel og administrationen denne placering som den mindst egnede placering for et vandrehjem, af de tre undersøgte.

  Analyse af turismepotentiale
  Danhostel anbefaler, at der sideløbende med afklaring af placering, gennemføres en analyse af det turismepotentiale der ligger i forhold til at etablere et vandrehjem i Gilleleje. En sådan beskrivelse kan bruges i relation til udbudsprocessen og være med til at tiltrække investorer. En sådan analyse anslås at kunne gennemføres indenfor en ramme af 100.000 kr.

  Administrationens anbefaling
  Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre med den ene af de tre placeringer, nemlig Stationsområdet.

  I den forbindelse kan der med fordel afdækkes mulighed for at indlede et samarbejde med Lokaltog A/S om at få udviklet hele stationsområdet efter en samlet plan. Herved vil hele området, herunder også Stationsbygningen, udnyttes mere optimalt end i dag så der skabes de bedste rammer for en samlet udvikling af området i den ønskede retning, herunder sikring af det ønskede antal parkeringspladser i området til aflastning af bymidten i spidsbelastningsperioder. Det skal desuden i det videre arbejde afklares, hvor stort et areal der konkret ønskes udbudt, samt hvordan og til hvilke anvendelsesfunktioner det konkrete areal skal udbydes til salg. Arbejdet med Stationsarealet kan igangsættes med det samme, så plan for områdets udvikling og udbud kan gennemføres i 2018


  Lovgrundlag
  Lov om planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015
  Lov nr. 668 af 8. juni 2017 om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger
  Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune
  Lyst til Gilleleje - Strategisk Plan Gilleleje fra 2016

  Økonomi
  For at fremme projektet i 2018 besluttede Økonomiudvalget på mødet d. 28.8.2017 at afsætte 150.000 kr i budget 2018-2021 til nærmere beskrivelse og analyse.

  Bilag
  Bilag 1: KIU 07-11-2017 Kravspecifikation vandrehjem Dok.nr: 2017/14312 012


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget
  1. at tage sagen til efterretning


  Beslutning
  1. Taget til efterretning.

  Fraværende: Michael Bruun
  76. Turismens økonomiske betydning
  24.05G00 - 2016/18680

  Sagsfremstilling
  Introduktion
  Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget får sagen til orientering. Sagen handler om præsentation af rapporten "Turismens økonomiske betydning i Destination Kongernes Nordsjælland 2015" med særlig fokus på Gribskov. VisitDenmark har udarbejdet rapporten.

  Baggrund
  Rapporten dokumenterer turisternes samlede forbrug i destinationen og viser, hvordan turismeforbruget skaber værditilvækst bredt i samfundet, og ikke kun i turismeerhvervene. Rapporten omhandler desuden data om udvikling i overnatninger og kapacitet til og med 2015. Resultaterne fra Kongernes Nordsjælland holdes op mod regionale og nationale nøgletal.

  Sagens forhold
  Turismen er et vigtigt erhverv i destination Kongernes Nordsjælland og i Gribskov Kommune. Turisterne brugte i 2015 for i alt 4.8 mia. kr. i løbet af deres ophold på destinationen. For Gribskov Kommune er tallet 1.3 mia. kr. De udenlandske turister lægger 58 % af deres samlede forbrug på detailhandel.

  I forhold til antallet af kommercielle overnatninger er der kommet tal til og med 2016.
  Turisterne foretog ca. 1.4 mio. kommercielle overnatninger i Kongernes Nordsjælland i 2016.

  Turisternes forbrug har stor betydning for job og værdiskabelse i destination Kongernes Nordsjælland og giver anledning til betydelige skatteindtægter til både stat og kommune.

  Turismen giver mest værditilvækst i Gribskov Kommune
  Gribskov Kommune har den suverænt højeste værditilvækst af de fem kommuner i Kongernes Nordsjælland. Her står turismen for en værditilvækst på 13.1 % af den samlede værditilvækst i kommunen.

  Gribskov har med 824 mio. kr. den højeste værditilvækst målt på overnatninger og turismeforbrug. Turismen knytter sig primært til danske turister på endagsbesøg og fritidsborgere med ophold i eget sommerhus. Den økonomiske betydning er særlig mærkbar i detailhandel og beskæftigelse.

  I Gribskov skaber turismen 1.580 jobs og 12.6 % af alle job (årsværk) i kommunen kan tilskrives turisme.

  Den turismeafledte beskæftigelse i Kongernes Nordsjælland skaber 1.924 årsværk inden for detailhandlen.


  Lovgrundlag
  Gribskov Kommunes Turismestrategi 2016-2020

  Økonomi
  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Bilag
  Bilag 1: KIU 07.11.2017 Turismens økonomiske betydning Dok. nr. 2016/18680 029


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:
  1. at tage orienteringen til efterretning


  Beslutning
  1. Taget til efterretning.

  Fraværende: Michael Bruun


  Mødet startet:
  08:15 AM

  Mødet hævet:
  10:20 AM