Kultur- og Idrætsudvalget

Publiceret 19-09-2017

Tirsdag den 19-09-2017 kl. 08:15

Indholdsfortegnelse:

Åbne
54 Budget 2018-2021: Fagudvalgenes behandling af Økonomiudvalgets 1.
behandling
55 Udrulning af Grib livet i tråd med sundhedspolitikken
56 Ansøgning fra kunstner Peter Holm
57 Ansøgning fra Tegners Museum & Statuepark om forhøjelse af tilskud
58 Niels Christian Frandsens skulpturer på Møllebakken i Helsinge


Efterretningssager
59 Evaluering af Nordkystens Kunst Triennale 2016
60 Musik i Lejet. Evaluering af 2017
61 Naturrum i Tisvildeleje Strand
62 Helsinge: Styrkelse af bymidten - interessetilkendegivelse for samarbejde

med Realdania

Medlemmer:

Michael Bruun Jørgen Emil Simonsen
Ulla Dræbye Sisse Krøll Willemoes
Birgit Roswall  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:

Meddelelser:
Orientering om forbrug af idrætspasordningen indtil dato:
Antal børn/unge, der har fået hjælp til idrætspas: 39
Fordelt på antal foreninger: 14
Restbudget 2017: 36.700 kr.
Steffen Bohni orienterede om konstateret forhøjet niveau af legionellabakterier i sidste uge i baderum på Blistrup Skole og på Bjørnehøjskolen. Rummene blev straks lukket, og sagen håndteres nu. Lukningen vil vare ca. 2 uger. Badmintonklubben, som træner på Bjørnehøjskolen har oplyst, at en person har fået legionærsyge/lungebetændelse samt at en anden er under mistanke. Personerne er i behandling.

Åbne

54. Budget 2018-2021: Fagudvalgenes behandling af Økonomiudvalgets 1. behandling
00.30S00 - 2017/24239

Sagsfremstilling
Indledning
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at få orientering om Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2018-2021 og for at anbefale en beslutning om foreløbige takster til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagen forelægges parallelt for alle fagudvalg og samles til beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund
Økonomiudvalget har den 28. august foretaget 1. behandling af budget 2018 med overslagsår og sender det til behandling i fagudvalgene.

Budgetoplægget har taget afsæt i den stramme økonomiske ramme, der er for Gribskov Kommune i de kommende år, hvor vi selv skal finansiere iboende udfordringer som bl.a. udviklingen på det specialiserede børneområde, skal bidrage til Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet og finansiere det demografiske pres med en stigende ældrebefolkning og færre erhvervsaktive borgere
.
Formålet er at fremlægge et retvisende samt ansvarligt budgetgrundlag, hvor der er en langsigtet sammenhæng mellem vores udgifter og indtægter.

Materialet til budget for 2018-2021 tager udgangspunkt i budgetoverslagsårene i det vedtagne budget 2017-2020, men er tilrettet med ny lovgivning, ændrede pris- og lønreguleringer, nye indtægtsskøn og en række andre ændringer af teknisk karakter.

Derudover er der indarbejdet konsekvenserne af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL og budget til en række iboende udfordringer, primært udviklingen på det specialiserede børneområde.

Med hensyn til finansieringen, så er der i det administrative budgetoplæg indarbejdet en videreførelse af effektiviseringsdagsordenen, som har været en del af de seneste års budgetaftaler og som fortsat er et stort behov efter indgåelse af økonomiaftalen og arbejdet med at skabe en langsigtet balance i vores økonomi.

Dette indebærer også en forudsætning om, at omkostningsreduktionerne som følge af fortsat fokus på effektivitet og produktivitet realiseres.

Alle ændringer i forhold til tidligere budget fremgår af bilagene til denne dagsorden.

I hovedtræk kan administrationens budgetoplæg sammenfattes i nedenstående hovedoversigt.Det kursiverede er ikke del af budgetoplægget men skal anskueliggøre hvad der skal til at skabe balance 2018 og 2019.

Som det fremgår af hovedoversigten, er der over hele budgetperioden et mindreforbrug i administrationens budgetoplæg på 36 mio. kr., men en ubalance i de to første år på samlet ca. 31 mio. kr. Efter de to første år budgetteres med et overskud i resten af budgetperioden, således at der med de anvendte forudsætninger i budgetoplægget vil være et overskud på det skattefinansierede område på ca. 44 mio. kr., men pga. nedbringelse af gæld til forsyningsområdet er det samlede resultat en kasseopbygning ca. 36 mio. kr.

Resultatet fra det skattefinansierede område giver det bedste mål for kommunens økonomi, da forsyningsområdet mere er, at betragte som "ren likviditet", der skal afvikles over en årrække med en forudsætning om at forsyningsområdet over år "går i nul".

Der udestår en ubalance i budgetoplægget i 2018 og 2019. Det betyder, at der er behov for en politisk prioritering og beslutning om udgiftsreduktioner i størrelsesorden 15 mio. kr. årligt for at skabe balance i 2018 og 2019, som kan ses af den kursive tekst. .

De årlige budgetter går fra et underskud i 2018 på 15 mio. kr. til et overskud i 2021 på 42 mio. kr. Den væsentlige årsag til denne udvikling er, at der i budgetoplægget er indlagt effektiviseringer og besparelser, der implementeres med et stigende niveau over perioden.

Det er administrationens vurdering, at det fremlagte budgetoplæg er forsvarligt, fordi det sikrer, at kommunens likviditet holder sig i niveauet 100 mio. kr. og derover. Kommunens likviditet er presset i årene 2018 og 2019, og det er derfor administrationens anbefaling, at resultatet ikke forværres i disse år.

Det er administrationens vurdering, at likviditetsopbygningen på de 36 mio. kr. er et minimum for at skabe råderum til de investeringer, der er behov for i de kommende år fx i forbindelse med byudvikling af Gribskov Kommune og til imødegåelse af udfordringer.


Størrelsen af den nødvendige kassebeholdning skal ses i lyset af, at kommunerne i langt højere grad end tidligere selv er ansvarlige for at finde finansiering til store ekstraordinære udgiftsstigninger. I de seneste år har det fx. betydet, at kommunerne selv har skulle finansiere udgifterne til bl.a. den stigende ældrebefolkning, den store flygtningetilgang og udviklingen i specialforanstaltninger. Udgiftsudviklingen er ikke altid kendt på budgettidspunktet, og det gør det vigtigt, at kommunen har en kassebeholdning på minimum 100 mio. kr.

Der er i budgetoplægget en videreførelse af Velfærdsudviklingsprogrammet. Der er frem til nu arbejdet målrettet med at etablere rammerne for det tværgående arbejde og erfaringerne viser, at det giver faglig og kvalitativ værdi. Implementeringen af indsatsene har dog taget lidt længere tid end først forventet.
Forudsætningerne for gevinstpotentialet i Velfærdsudviklingsprogrammet er ændret i og med, der er vedtaget en ny handleplan for det specialiserede børneområde jf. Byrådsmødet d. 19.06.17. Der arbejdes som konsekvens heraf med en revurdering af gevinstpotentialet, der forventes færdig ultimo 2017/primo 2018.

Budgetoplægget uddybes i bilaget "Administrationens budgetvurdering, budget 2018-2021" og i "Administrationens budgetoplæg", der indeholder en hovedoversigt, en oversigt over ændringer samt anlægsprogram i administrationens budgetoplæg.

Budget på Kultur- og Idrætsudvalgets område
Nedenfor beskrives de væsentlige ændringer, der er på Kultur- og Idrætsudvalgets område:

DUT-ændringer:
Årets lovændringer har ingen væsentlig økonomisk betydning for Kultur- og idrætsudvalgets område.

Andre ændringer:

Museum Nordsjælland
Der er indarbejdet 200.000 kr. årligt til Gribskov Kommunes andel af husleje og driftsudgifter til Museum Nordsjællands nye lokaler til ledelse og administration i Frederiksgade 9 i Hillerød.

Leje af haller flyttes til Kultur- og Idrætsudvalget fra Børneudvalget
Budgettet til leje af haller på årligt 2.196.000 kr. flyttes til Kultur- og Idrætsudvalget fra Børneudvalget som følge af indførsel af ny tilskudsmodel for de selvejende haller, vedtaget af Kultur- og Idrætsudvalget den 22.11.2016. Beløbet dækker skolernes brug af de selvejende haller og vil fra 1.1.2018 indgå i den nye tilskudsmodel.

Takster for 2018
Administrationen har beregnet forslag til takster på Kultur- og Idrætsudvalgets område på baggrund af budgetoplægget for 2018. Taksterne for 2018 kan ses i bilag 3 "Takster 2018 for Kultur- og Idrætsudvalgets område".

Taksterne kan blive tilrettede hvis implementering af rammebesparelserne påvirker grundlaget for takstberegningerne. En evt. tilretning vil ske efter fagudvalgenes møder i oktober og november.
Den videre budgetproces i budgetarbejdet i 2017

I det videre arbejde frem mod vedtagelsen af budget 2018-2021 er der planlagt følgende politiske forløb:

18. - 20. september 1. budgetmøde i fagudvalg
2. oktober 2. behandling i Økonomiudvalget
9. oktober 2. behandling i Byrådet
29. august Høringsproces starter
13. september Høringsproces slutter
Lovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) §40 stk. 4.

Økonomi
Jf. sagsfremstilling og bilag.

Høring
Budget 2018-2021 vil blive sendt i høring hos de høringsberettigede parter i perioden 29. august til 13. september 2017.
Høringsmaterialet vil bestå af Økonomiudvalgets 1. behandling og vedrører det overordnede budget 2018-2021.


Bilag

Bilag 1: ØU 28.08.2017: Administrationens budgetvurdering, budget 2018-2021 - august 2017. Dok.nr. 2017/24239 008 (kopi af dokument 2017/24175 006)

Bilag 2: ØU 28.08.2017: Administrativt budgetoplæg: Hovedoversigt, ændringsoversigt og anlægsprogram. Dok.nr. 2017/24239 009 (kopi af dokument Dok.nr. 2017/16836 003)

Begge bilag er fremsendt ifm. budgetseminaret og bedes medbragt til mødet.

Bilag 3: KIU 19.09.2017: Takster 2018 for kultur- og idrætsudvalgets område Dok.nr. 2017/24239 004

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:
1. at tage orienteringen om Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2018-2021 til efterretning (som beskrevet i bilag 1 og 2)

Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet
2. at godkende takster for Kultur- og Idrætsudvalgets område jf. bilag 3.

Beslutning
1. Taget til efterretning.
2. Anbefalet.55. Udrulning af Grib livet i tråd med sundhedspolitikken
29.09G00 - 2013/19248

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 15. august 2017 at anbefale Kultur- og Idrætsudvalget at tiltræde udrulningsforslaget "Event med fokus på sammenhold og sundhed". Kultur- og Idrætsudvalget får anbefalingen til beslutning i forhold til indstillingens punkt 8.

Sagen blev forlagt Social- og Sundhedsudvalget med følgende ordlyd:

"Social- og Sundhedsudvalget får sagen for at træffe beslutning om udrulning af erfaringerne fra Grib livets pilotprojekter i fire nærmiljøer. Udrulningen skal ske som led i udmøntningen af sundhedspolitikken. Politikken er endnu ikke vedtaget, men sendes i høring efter fagudvalgsmøderne i indeværende uge og er derfor også punkt på dagsordenen til dette møde i udvalget.

Udvalget får desuden sagen for at afgive anbefalinger til relevante fagudvalg.

Baggrund
Byrådet besluttede i budgetaftalen for 2014-17 at etablere en tværgående programorganisation med det formål at udvikle og revidere den borgerrettede forebyggelse i Gribskov Kommune. Formålet for Programorganisationen er at sikre strategisk ophæng og politisk forankring på tværs af fagudvalg samt at bygge videre på anbefalinger fra Temaudvalget fra 2013 og forbedre implementeringen af forebyggelsespakkerne.

Denne programorganisering er siden døbt ”Grib livet – hold dig på toppen” og favner al borgerrettet forebyggelse i kommunen. Programmet skal ”gribe” alle forpligtelser fra nationalt og regionalt hold omkring sundhedsfremme og forebyggelsesdagsordenen.

I oktober 2014 pegede Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget på ét konkret nærmiljø inden for hvert fagområde til at udgøre arenaen for udvikling og forsøg med, hvordan vi kan lykkes med at integrere sundhedsfremme og forebyggelse i vores kerneopgave.

De fire nærmiljøer var:

 • Børnehuset Boager
 • Pyramiden (bibliotek og museum)
 • Mødestedet (aktivitets- og samværstilbud for psykisk sårbare)
 • Uddannelsescenteret


Pilotprojekterne er nu slutevalueret med gode resultater. Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Kultur- og Idrætsudvalget fik evalueringen til orientering på deres møder i april 2017.

Fakta i sagen
Social- og Sundhedsudvalget skal nu tage stilling til, hvordan de gode erfaringer fra pilotprojekterne skal rulles ud - i første omgang i 2017.
I Grib livets pilotprojekter er der gjort erfaringer med og udviklet en metode til, hvordan medarbejderne kan arbejde sundhedsfremmende som del af deres kerneopgave.

Erfaringerne er dels samlet i et dialogværktøj - Sundhedsfremmetræet, som udvalget fik præsenteret på aprilmødet - og dels i et sæt principper, som er båret ind i udkastet til den ny sundhedspolitik.

Principperne er:

 1. Sundhedsfremme og forebyggelse er en del af vores kerneopgave
 2. Sundhedsarbejdet er en fælles opgave
 3. Vi skaber sundhed der, hvor borgerne færdes (settingtilgang)
 4. Sundhedsarbejdet skal være effektbaseret


Den nye sundhedspolitik står således på disse principper fra Grib livet - uanset hvordan målsætningerne udmøntes i praksis, arbejder vi med sundhedsfremme på denne måde.

Dermed skal udrulningen af erfaringerne fra pilotprojekterne ligeledes bygge på disse principper.

Indsatser i 2017
Udvalget besluttede den 7. februar 2017, at de resterende midler fra Grib livets 2017-budget skal anvendes på indsatser i forbindelse med udmøntning af sundhedspolitikken. Det betyder, at der bør vælges indsatser, som er lette at implementere med det samme.

Velfærdscheferne har i forlængelse heraf peget på en række kriterier, som udrulningsindsatserne bør honorere. Indsatserne skal:

 • Kunne startes op i 2017
 • Være umiddelbart implementerbare - dvs. koble sig på indsatser, som vi allerede har i gang eller alligevel skal til at igangsætte
 • Have en effekt for borgerne
 • Kunne holdes indenfor den økonomiske ramme
 • Have fokus på temaerne i sundhedspolitikudkastet dvs. mental trivsel, lighed i sundhed og/eller tidlig indsats
 • Ramme bredt blandt borgerne i kommunen
 • Arbejde udfra principperne i sundhedspolitikudkastet og koble sig på supersettingtilgangen


Grib livets programledelse har drøftet udrulningen og fået input fra

 • Chefer og teamledere fra alle centre i kommunen
 • Projektlederne for pilotprojekterne i de fire nærmiljøer
 • Medarbejderne i Sundhedsfremmeambassadørnetværket på workshop den 14. juni 2017


På baggrund af input foreslås følgende implementeret allerede i 2017:

1. Fabianhus
Hvad: Indsatsen omfatter sundhedsfremmende tiltag på Fabianhus i stil med indsatserne på Mødestedet. Personale og beboere skal være med til at definere, hvad der giver mening for dem at iværksætte. Indsatserne på Fabianhus kan desuden kobles med de indsatser, der er i gang i nærmiljøet på Mødestedet, bl.a. den indkøbte båd.
Hvorfor: Fabianhus har været koblet på nærmiljøet omkring Mødestedet, men beboerne har ikke deltaget i så høj grad. Fabianhus er et botilbud for borgere med en psykisk sygdom. Erfaringerne fra Grib Livet på Mødestedet viser, at denne målgruppe løftes bedst, hvis vi tager fat der, hvor borgerne færdes i hverdagen. Derved bliver det muligt at få sundere vaner ind i hverdagen sammen med de pædagoger, som borgerne kender og er trygge ved.
Kobling til sundhedspolitik: Fokus er på mental trivsel og lighed i sundhed.
Organisatorisk forankring: Center for Social og Sundhed

2. Kantinen på Jobcenteret
Hvad: Den mad, der serveres i Jobcenterets kantine, bliver produceret af de borgere, som er tilknyttet kantinen. Medarbejderne i kantinen er blevet inspireret af arbejdet med Grib livet på Uddannelsescenteret og er allerede startet op med at koble sundhedsfremme på kerneopgaven. Udrulningen til kantinen består i at understøtte dette arbejde, som allerede er i gang.
Hvorfor: Kantinen er ramme for et aktiveringstilbud primært for kontanthjælpsmodtagere fra 18 år. Der er tale om aktivitetsparate borgere, som er sygemeldte eller på anden vis endnu ikke klar til at varetage et job. Kerneopgaven er at understøtte borgerne mod beskæftigelse. Kantinen fungerer desuden som spisested for medarbejderne på jobcenteret, hvorfor der ligeledes er et sundhedsfremmeperspektiv ift. medarbejderne.
Kobling til sundhedspolitik: Fokus er på tidlig indsats, mental trivsel og lighed i sundhed.
Organisatorisk forankring: Center for Borgerservice og Beskæftigelse

3. Events med fokus på sammenhold og sundhed
Hvad: Idéen er at indbyde de lokale foreninger, civilsamfund og evt. erhvervsliv til at udvikle en eller flere geografisk spredte events, som har til formål at skabe fællesskab og sammenhæng på tværs af hele kommunen og gerne koblet til lokalsamfund. Samtidig med fokus på fællesskab og sammenhæng er fokus også på sundhed og sundhedsfremme - derfor kunne events være et løb/en stafet, men også andre bevægelsesaktiviteter. Det er vigtigt, at der er plads til, at foreninger mv. kan få lov at arbejde med på idéen, der derfor ikke er færdigudviklet endnu.
Hvorfor: Ideen handler om at skabe fællesskab og sammenhold blandt borgerne i Gribskov Kommune bredt set. Såvel Gilleleje Bibliotek som Center for Byer, Erhverv og Ejendomme arbejder allerede på dele af ideen, hvorfor Grib livet med fordel kan koble sig på og sikre tværgående samarbejde og et sundhedsfremmende perspektiv.
Kobling til sundhedspolitik: Fokus er på mental trivsel og lighed i sundhed.
Organisatorisk forankring: Center for Kultur, Fritid og Turisme.

4. Kommunikation
Hvad: Med denne indsats skal der arbejdes strategisk med synlighed og branding af kommunens sundhedsfremmende tilbud. Særligt skal overblikket over vores sundhedsfremmende og forebyggende indsatser på tværs af centre omdannes til et visuelt overblik, som nemt kan opdateres løbende og udbredes til borgerne. Der vil være tale om en særlig side på kommunens hjemmeside. Dertil skal der udarbejdes en strategisk kommunikationsplan, som både sikrer kommunikation og fælles fortælling for sundhedspolitikken og Grib livet. Der skal samarbejdes tæt med medier og gøres aktiv brug af sociale medier. Dermed støtter dette kommunikationsspor op om indsatserne i de øvrige nærmiljøer.
Hvorfor: Deltagerne på workshoppen omkring ny sundhedspolitik samt mange af kommunens medarbejdere efterlyser overblik over, hvad der er af sundhedsfremmende og forebyggende tilbud i kommunen. Der eksisterer pt. ikke et sådant overblik, som er nemt at gå til. Desuden er synlighed og genkendelse afgørende for de øvrige indsatser under Grib livet - det er vejen til opmærksomhed og opbakning, som baner vej for ensartede påvirkninger og reaktioner i mange forskellige arenaer.

Kobling til sundhedspolitik: Kommunikerer arbejdet med politikken - både internt og eksternt.
Organisatorisk forankring: Center for Social og Sundhed

5. Medarbejdere
Hvad: I første omgang omfatter indsatsen et fokus på sundere mad i kantinerne på Rådhuset og i Gillelejehuset. Ved at fokusere på mad og måltider og en setting, hvor mange medarbejdere har deres gang, bliver det muligt at få kommunikeret til mange medarbejdere omkring principperne i Grib livet og Sundhedspolitikken. Administrationens frugtordning for medarbejderne kan eventuelt inddrages i indsatsen.
Hvorfor: Gribskov Kommune er kommunens største arbejdsplads og dermed en omfangsrig setting med stor mulighed for at øge medarbejdernes sundhed. Mad og måltider er oplagte til at skabe ramme om positive fællesskaber på tværs af fagområder - og basis for god mental og fysisk trivsel via fornuftigt energiindtag. Medarbejderne er rollemodeller, og hvis vi som kommune ønsker, at fremme vores borgeres sundhed og trivsel, er det afgørende, at vi også selv er sunde og trives. ”Walk the talk” princippet er afgørende for at lykkes med at rykke borgerne. Desuden er det nemmere for medarbejderne at ændre kultur og adfærd, hvis de selv på egen krop mærker de gode effekter af ændringen.
Kobling til sundhedspolitik: Fokus er på mental trivsel.
Organisatorisk forankring: Center for Byer, Ejendomme og Erhverv.

Se bilag for uddybning af forslagene.

Hvordan?
Med disse udrulningsforslag er der ikke tale om nye, omfattende pilotprojekter og dermed en kopi af organiseringen i pilotprojekterne, som de sidste to år har kørt i de fire nærmiljøer. Medarbejderne i de tiltag, der støttes med midler fra Grib livet 2017, skal selv stå for indsatserne. Grib livets programledelse understøtter indsatserne ved at klæde medarbejderne på ift. at koble sundhedsfremmemetoderne på kerneopgaven.

Programledelsen vil understøtte på følgende måde:

 1. 1-2 workshops til indføring i Sundhedsfremmetræet og det sundhedsfremmende arbejde
 2. Løbende sparring omkring sundhedsfremmeaspekter
 3. Medarbejderne deltager i Sundhedsfremmeambassadørnetværket, som mødes 3-4 gange årligt


Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget tilslutter sig de foreslåede udrulningsforslag for 2017 og sender anbefaling til Kultur- og Idrætsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget om at tiltræde hhv. forslag om Events med fokus på sammenhold og sundhed, Kantinen på Jobcenteret og Medarbejdersporet.

Administrationen anbefaler videre, at udvalget tiltræder udrulningen af erfaringerne fra Mødestedet til Fabianhus. Der er allerede stor motivation for deltagelse, og da Fabianhus og Mødestedet begge hører under Voksenstøtte er der allerede etableret et samarbejde, som betyder, at indsatsen kan rulles igang med det samme.

Desuden anbefaler administrationen, at udvalget tiltræder kommunikationssporet.


Endelig anbefaler administrationen, at Social- og Sundhedsudvalget bevilger midler som foreslået under afsnittet Økonomi. Midlerne skal anvendes til at understøtte sundhedsfremmende initiativer/tiltag i de konkrete indsatser eksempelvis i form af kompetenceudvikling af medarbejdere, vikartimer, honorering af kostvejleder/fysioterapeut/socialrådgiver, indkøb af materialer, temadage, events o.l.

Lovgrundlag
LBK nr. 913 af 13. juli 2010, kap. 35 og 36.
Sundhedsloven § 119 stk. 1 og 2.

Økonomi
Social- og Sundhedsudvalget har på deres møde den 15. august 2017 bevilget 110.000 kr. til indsatsen Event med fokus på sammenhold og sundhed (forslag nr. 3 ovenfor).

Bilag
SSU 15.08.2017: Events (dok.nr. 2013/19248 070)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at

 1. tiltræde udrulningsforslag vedr. Fabianhus
 2. tiltræde udrulningsforslag vedr. Kommunikationssporet
 3. anbefale Kultur- og Idrætsudvalget at tiltræde udrulningsforslaget vedr. Events med fokus på sammenhold og sundhed
 4. anbefale Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget at tiltræde udrulningsforslaget vedr. Kantinen på Jobcenteret
 5. anbefale Økonomiudvalget at tiltræde udrulningsforslaget vedr. Medarbejdersporet
 6. bevilge den foreslåede økonomi til indsatserne
 7. bevilge 12.000 kr. til fortsat drift af Grib livet app'en i 2017"


Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at
8. tiltræde udrulningsforslag vedr. Event med fokus på sammenhold og sundhed som anbefalet af Social- og Sundhedsudvalget.


Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 15-08-2017:
1. - 2. Tiltrådt.
3. - 5. Anbefalet.
6. - 7. Tiltrådt.

Fraværende Betina Sølver Hansen, A

Beslutning
8. Tiltrådt.
56. Ansøgning fra kunstner Peter Holm
20.04G00 - 2017/18175

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at træffe beslutning. Sagen handler om eventuelt køb af kunstværker af billedkunstneren Peter Holm, Græsted.

Sagens baggrund
Peter Holm har tidligere sendt tilbud om køb af et kunstværk til Kunstrådet i Gribskov Kommune, men dialogen blev ikke tilendebragt før Kunstrådets nedlæggelse. Peter Holm fremsender derfor ansøgningen til Kultur- og Idrætsudvalget.

Sagens forhold
Peter Holm, der er uddannet fra Det fynske Kunstakademi 1995, tilbyder Gribskov Kommune at købe dels et kunstværk med titlen North Star Circular Piece,til evt. ophæng ved indgangen til svømmehallen.

Alternativt foreslår Peter Holm køb af 2 materier fra en serie af alkyd-lak malerier.

Derudover inviterer kunstneren Kultur- og Idrætsudvalget på besøg i atelieret i Græsted for eftersyn på flere andre værker.

Peter Holm arbejder og driver projektrummet t e k s a s med kollegaen og hustruen Karin Lind. Det foregår i en ombygget gammel fabrik udenfor Græsted og er både hjem, arbejdsplads og projektrum, hvor både de selv og gæstende kunstnere bor, arbejder og udstiller under ét tag og på åben mark.

Peter Holm arbejder med maleriet i en udvidet form, der ikke begrænses af faggrænser. Maleriets facetter undersøges og bruges i et kompakt formsprog, som udmærker sig i Unfolded Paintings,bemalede og spejlbeklædte træskulpturer, bemalede møbler og lakerede bildøre, - fra industri- og popkunst over maleri til almuedesign. Peter Holm skaber det éndimensionelle maleri om til to- og tredimensionelle æstetiske landskaber. I klare farveskalaer undersøges og præciseres essenser og kvaliteter fra industri og gammelt håndværk i opdaterede former.

Peter Holm gør sig i disse år gældende med soloudstillinger i udlandet på markante udstillingssteder i blandt andet i Australien og senest med en udstilling i Japan.

Peter holm har senest kunne opleves i Danmark på Munkeruphus med den anmelderroste
udstilling HOWDY PARTNER, som han skabte sammen med Karin Lind.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at ved et køb af kunstværk af Peter Holm vil Gribskov kommune følge en tradition om løbende at understøtte lokalboende og - udøvende professionelle kunstnere, samt kvalificere Gribskov Kommunes kunstsamling yderligere.

Administrationens anbefaling
Administrationen kan ikke anvise finansiering inden for Kultur- og Idrætsudvalgets ramme og kan derfor ikke anbefale et køb.
Lovgrundlag
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune §15, stk. 2

Gribskov Kommunes Kulturstrategi 2008-2020, kapitel 6 om tilskudspolitik, besluttet af Byrådet 19.08.2009

Gribskov Kommunes Turismestrategi 2016-2020,vedtaget af Byrådet 13.05.2016

Økonomi
Kunstværket North Star Circular Piece koster 55.000 kr.
De foreslåede 2 malerier koster hver 30.000 kr.

Administrationen kan ikke anvise finansiering


Høring
-

Bilag
Bilag: Ansøgning og CV Peter Holm - Dokumentnr.: 2017/18175 004

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at tage stilling til køb af kunstværk af Peter Holm
 2. hvis udvalget beslutter at købe et kunstvært, at beslutte finansiering inden for Kultur- og Idrætsudvalgets rammeBeslutning
1. Udvalget besluttede ikke at købe kunstværk af Peter Holm.
2. Udgår.
57. Ansøgning fra Tegners Museum & Statuepark om forhøjelse af tilskud
20.13G00 - 2017/25154

Sagsfremstilling

Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at træffe beslutning. Sagen drejer sig om ansøgning fra Tegners Museum & Statuepark om forhøjelse af tilskud med 155.000 kr. årligt.

Sagens forhold
Tegners Museum & Statuepark har en kulturkontrakt med Kultur- og Idrætsudvalget i Gribskov Kommune. Det årlige tilskud er i 2017 på 440.600 kr.

Museet anvender tilskudsmidlerne sammen med museets egne indtægter på den løbende drift, dvs. vedligehold af bygningen, lønninger, forsikringer, alarm, mindre publikationer, varer til museumsbutikken, mindre udstillinger, website og ikke mindst markedsføring.

Dyrere særudstillinger, projekter og renoveringer dækkes af ansøgte fondsmidler.

Museets udvikling
Museet har i løbet af de sidste 10-13 år fået en mere udadvendt profil og markerer sig både i kunstverdenen og indenfor Gribskov Kommune. Det udmønter sig blandt andet i en mere målrettet markesføringsstrategi. Derudover er udgifter til forsikring, nye aktiviteter, kunstkonservering mv. steget betydeligt i de seneste år.

Samlet set angiver Direktør Luise Gomard, at der er sket en stigning i driftsudgifterne på 118.353 kr. Derudover er der et ønske om at kunne ansætte en studentermedhjælper til at udføre mindre og begrænsede opgaver, og endeligt vil det være gavnligt, hvis det blev muligt at deltage i årsmøde og kurser arrangeret af Organisationen af danske museer (ODM).

Hvis disse ting skal realiseres, vil de årlige driftsudgifter stige med i alt 155.000 kr.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at Tegners Museum & Statuepark til stadighed udvikler nye udstillingsformer og tilbud til såvel børn og voksne og er en væsentlig kulturinstitution, som tiltrækker turister til Gribskov Kommune.

I 2016 havde Tegners Museum & Statuepark 14.000 gæster i museet og anslået 55.000 gæster i Statueparken.

Administrationens anbefaling
Administrationen kan ikke anvise finansiering til det fulde ansøgte beløb. Administrationen kan anvise finansiering på 29.000 kr. i 2017. Dette beløb kan finansieres via puljen til kulturkontrakter.

Derfor anbefaler administrationen, at der ydes et ekstraordinært tilskud til Tegners Museum & Statuepark i 2017 på 29.000 kr.

Administrationen anbefaler yderligere, at Kultur- og Idrætsudvalget tager sagen op igen i starten af 2018, når der er overblik over budgettet for 2018 - 2021.


Lovgrundlag
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune §15, stk 2
Gribskov Kommunes Kulturstrategi 2008-2020, kapitel 6 om tilskudspolitik
Gribskov Kommunes Turismestrategi 2016-2020

Økonomi
Der ansøges om en forhøjelse af tilskud årligt på 155.000 kr.
Administrationen kan alene anvise finansiering til et ekstraordinært tilskud i 2017 på 29.000 kr. finansieret fra puljen til kulturkontrakter

Bilag
Bilag 1: Ansøgning om forhøjelse af driftstilskud til Tegners Museum og Statuepark
Dok.nr. 2017/25154 003

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at godkende ansøgningen med 29.000 kr., som kan finansieres inden for puljen til Kulturkontrakter
 2. at beslutte, at sagen tages op igen i starten af 2018 til fornyet overvejelseBeslutning
1-2 Tiltrådt.
58. Niels Christian Frandsens skulpturer på Møllebakken i Helsinge
20.13G00 - 2017/26285

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen handler om bortfjernelse/flytning af skulpturer af Niels Christian Frandsen, som står på Møllebakken i Helsinge. Skulpturerne skal flyttes da området er solgt.

Baggrund
Billedhugger Niels Christian Frandsen (1948 - 2015) donerede 14 skulpturer til Gribskov Kommune i 2013, hvoraf 11 blev placeret på Møllebakken i Helsinge.

Niels Christian Frandsen, der boede og arbejdede i Ørby i mange år, var medlem af billedkunstnernes Forbund (BKF) uddannet klejnsmed og efterfølgende på Det Kgl. Danske Kunstakademi og har derefter en lang årrække med anerkendte udstillinger i ind og udland. Mest kendt fra hans mange aktiviteter her i Nordsjælland er Nordisk Billedhuggersymposium fra kulturåret 2000 i Helsinge Kommune.

Administrationen i Kultur, Fritid og Turisme var i tæt dialog med Niels Christian Frandsen om placeringerne, og han havde selv et stort ønske om at skulpturerne blev opstillet ved stranden i Tisvildeleje. Det blev dog aldrig realiseret.

I dag står en af skulpturerne ved Nordstjerneskolen, en ved Vejby Kirke, en ved menighedshuset i Gilleleje og en ved forsamlingshuset i Annisse. De øvrige placerede man på Møllebakken i Helsinge.

Sagens forhold
I forbindelse med salget af området ved Møllebakken skal skulpturene fjernes, det vil sige tages op, omplaceres og/eller opmagasineres.

Skulpturerne skal være væk inden årets udgang.

Administrationen har fået henvendelser fra et par institutioner, som har udtrykt interesse for at få placeret en eller flere af skulpturerne, når de skal flyttes fra Møllebakken.Administrationens anbefaling
Administrationen foreslår følgende proces:

 • administrationen undersøger om der er interesse for at låne skulpturerne på blandt andet skoler, institutioner og andre oplagte steder i det offentlige rum til glæde og inspiration.
 • når der foreligger en oversigt over konkrete ønsker, vil Kultur- og Idrætsudvalget få sagen til behandling igen med henblik på beslutning om de konkrete fremtidige placeringer.
 • indtil da fjernes skulpturerne fra Møllebakken og bringes til opmaganisering på materielgården i Blistrup.Lovgrundlag
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune § 16, stk. 2, jf. § 10, stk. 5.
Gribskov Kommunes Kulturstrategi 2008-2020, kapitel 6 om tilskudspolitik, besluttet af Byrådet 19.08.2009

Økonomi
Nordkysten A/S har fremsendt et tilbud på 18.300 kr. ex moms til flytning af skulpturerne.

Da flytningen er begrundet i salget af Møllebakke-området finansieres udgiften af afsatte midler til genhusning mv., jf. Byrådsbeslutning af 4. sep. 2017.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at godkende administrationens forslag til procesBeslutning
1. Tiltrådt med bemærkning om, at udvalget ønsker en oversigt over mulige genplaceringer af skulpturerne på det kommende Kultur- og Idrætsudvalgsmøde, samt at det så vidt muligt tilstræbes, at skulpturerne kan flytte direkte til deres nye placering.


Efterretningssager

59. Evaluering af Nordkystens Kunst Triennale 2016
20.13G00 - 2017/11145

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget får sagen til orientering. Sagen handler om evaluering af Nordkystens Kunst Triennale 2016.

Baggrund
KunsthusUdenMure afviklede i perioden 1. juni - 1. november 2016 den første Nordkystens Kunst Triennale under temaet UKENDT LANDSKAB_UNKNOWN LANDSCAPE.

Sagens forhold
Visionen er at skabe en markant international kunstbegivenhed hver tredie år, der rykker ved vante forestillinger og giver et nyt blik på vores område.

Missionen er tosidet. Dels skal Triennalen tiltrække flere turister og dels skal den understøtte Gribskov Kommunes strategiske indsatser omkring samskabelse, og øget mental / fysisk sundhed.

Triennalens vision og mission understøtter såvel Gribskov Kommunes overordnede udviklingsstrategi om et lidt bedre liv,samt Turisme- og Kulturstrategien. Triennalen har fokus på international samtidskunst, der skabes og etableres til det offentlige rum i Gribskov Kommune og sættes i spil med egnens lange historie og kulturlandskab.

Triennalen viste samtidskunst af 20 kunstnere fra ind- og udland. I løbet de fem
måneder blev borgere, skoler, ildsjæle, turister og foreninger involveret i en række aktiviteter. Artist talks, workshops, omvisninger, sommerskole og guidede ture mm.


Evaluering
Resultatet af evalueringen, der blev lavet på baggrund af en omfattende spørgeundersøgelse viser, at der kom markant flere gæster på institutionerne i Triennaleperioden end sædvanlig.

I alt løste 33.757 gæster billet til de 4 institutioner, hvilket er mere end normalt. Derudover skønnes det at 55.000 gæstede skulpturparken ved Tegners Museum og et ukendt antal oplevede kunsten i det offentlige rum, det vil sige i rundkørslen ved Gilleleje, på havnen i Gilleleje, i haven på Munkeruphus og i haven hos billedkunstner Gerda Thune Andersen i Tisvilde.

Procentvis fordelte det øgede antal betalende gæster sig således;

Tegners Museum, 1-5%
Esrum Kloster og Møllegård, 1-5%
Museum Nordsjælland, 6-10%
Munkeruphus, 20-30%

Stigningen beror på institutionernes egne skøn.


Huskunstnerforløb faciliteret af kunstneren Yvette Brackman for 3-6 klasses skolebørn i Gilleleje involverede omkring 100 børn og deres familier. Åben workshop arrangeret af Billedskolen involverede omkring 40 børn og deres familier. Begge foregik i Det Gamle Hus i Gilleleje med udgangspunkt i Yvette Brackmans værk om erindring. Et videoværk der undervejs i Triennalen blev solgt til Statens Museum for Kunst.

Triennale 2019
Denne første Triennale i 2016 nåede ud til en bred kreds af både borgere og turister og grundlæggende danner Triennalen et godt afsæt for den næste Triennale i 2019.

Evalueringen peger på, at vi skal lægge større vægt på øget borgerinvolvering på forskellige niveauer. Gå via skoler, institutioner og de frivillige der i forvejen er knyttet til kulturinstitutionerne. Samarbejde i forbindelse med Nationalparkprojektet og et skovprojekt ved Munkeruphus er i støbeskeen med tanke på samskabelse i krydsfeltet kultur/kunst-natur-bevægelse.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler Kultur- og Idrætsudvalget at tage evalueringen til efterretning.


Lovgrundlag
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune § 16, stk. 2.
Gribskov Kommunes Kulturstrategi 2008-2020
Gribskov Kommunes Turismestrategi 2016-2020


Økonomi

Triennalens budget i 2016: 1.203.727 kr.
Heraf bidrog Gribskov Kommune med 445.000 kr. fordelt fra følgende;

Investeringspulje: 300.000
Gribskov Kunstråd: 95.000
Kulturpas: 30.000
Kulturrådet: 20.000

I alt: 445.000

Derudover fik Triennalen blandt andre markant støtte fra;

Statens Kunstfond: 200.000
Bikubenfonden: 150.000
15. juni fonden: 150.000


Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:
1. at tage orienteringen til efterretning


Beslutning
Taget til efterretning.
60. Musik i Lejet. Evaluering af 2017
05.00G00 - 2017/20469

Sagsfremstilling

Introduktion
Plan- og Miljøudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Teknisk Udvalg får sagen til orientering i september 2017. Sagen går videre i forløb til orientering i Økonomiudvalget og Byrådet fra Teknisk udvalg. Sagen drejer sig om evaluering af musikfestivalen Musik i Lejet 2017.

Baggrund
Musik i Lejet er en musikfestival, som har været afholdt i uge 29 i Tisvildeleje siden 2009. Festivalen er blevet en landskendt festival, som tiltrækker rigtig mange gæster.

Selve festivalen forløb i 2017 fra torsdag til lørdag og foregik på den store parkeringsplads i Tisvildeleje, som Gribskov Kommune lejer af Naturstyrelsen.


Byrådet besluttede på sit møde den 12. december 2016, at Gribskov Kommune fremadrettet skulle understøtte planlægning og afvikling af Musik i Lejet i den form og den størrelse, som festivalen havde i 2016 med den tilføjelse, at der skulle arbejdes med en rullende 3-årig tilladelse, herunder i forhold til alkoholbevilling.

Sagens forhold
Tisvilde Event
I forbindelse med festivalen har arrangørerne i år arrangeret flere events i samarbejde med lokale aktører. Events, der var frit tilgængelige for alle borgere:
- Legefabrikken, hvor børn kunne fægte, optræde i delfincirkus og meget mere.
- Djævleløbet, et motionsløb på 5 km gennem strand og skov.
- Bold i lejet, hvor der blev spillet fodbold og volleyball på stranden.
- Skyggehygge, en solkampagne for børn om UV-stråling.

En del af Hovedgaden var i lighed med 2016, delvist afspærret og udgjorde et midlertidig uderum, med udeservering og forskellige boder.

Om planlægningsprocessen 2017
I forhold til planlægning af årets festival har administrationen, i lighed med 2016, afholdt en række møder med Musik i Lejet for at sikre en så smidig og god planlægningsproces som muligt. Deltagere har været arrangørerne af Musik i Lejet, Nordsjællands Politi, Frederiksborg Brand & Redning, Naturstyrelsen og Gribskov Kommune.

Tung trafik
For blandt andet at imødekomme ønsker om at mindske tung trafik igennem Tisvilde Hovedgade, var der blevet arbejdet med logistikken omkring transport ved opbygning og nedtagning af festivalpladsen.

Naturstyrelsen havde meddelt særlig tilladelse til, at udvalgte transporter kunne foregå igennem skoven, så Hovedgaden kunne blive friholdt for kørslen.
Naturstyrelsen vil fortsat give tilladelse til kørsel igennem skoven, men ønsker frem over at begrænse kørslen, så der kun foregår kørsel gennem skoven under selve festivallen.
Før og efter arrangementet ønsker Naturstyrelsen at kørsel med tung trafik foregår gennem byen.

Adgang til P-plads
For at imødekomme ønsket om at strandgæster kunne benytte P- pladsen i en større del af perioden før og efter festivallen, er festivallen blevet opbygget i etaper hvor P- pladsen kun langsomt blev afspærret. Oprydning efter festivalen foregik ligeledes i etaper, således at et antal P-pladser hurtigt blev tilgængelige. Ugen efter festivalen var p- pladsen ryddet op.

Lukning af Hovedgaden/Sikkerhedskrav
I år blev der i festivalugen, lavet forsøg med delvis afspærring af Hovedgaden ved Ullersvej. og herfra kun at tillade ærindekørsel. Afspærringen blev kontrolleret af frivillige vagter. I perioden blev der indsat shuttelbusser mellem Godhavn Trinbræt og stranden med flere stop igennem byen. Udgiften til shuttelbusserne blev betalt af Musik i Lejet.

For at forbedre afviklingen af ærindekørsel til festivalområdet og trafik med shuttelbusser, blev den tilsandede rundkørsel ved indgangen til P-pladsen, genetableret midlertidigt.

For at optimerer sikkerheden under selve festivalen, forlangte politiet opsætning af 3 afspærringer med hver 3 chikaner, samt blokering af Vængevej imod stranden.


Evaluering
Musik i Lejet og Gribskov Kommune har evalueret arrangementet sammen med Nordsjællands Politi, Frederiksborg Brand & Redning og Naturstyrelsen, med henblik på at optimere og justere, planlægning og afvikling af det kommende års arrangement.

Gribskov Kommune har også evalueret arrangementet med Tisvilde Lokalråd, Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn, samt Tisvilde og Omegns Erhvervsforening. Det er undersøgt hvordan de lokale oplevede arrangementet og om de oplevede forbedringer i forhold til klagepunkter fra sidste års evaluering.

Elementer i evalueringen med lokale interessenter
Generelt
Generelt er der en stor opbakning til arrangementet fra de lokale interessenter, og der er enighed om, at arrangementet er godt for Tisvilde og Gribskov Kommune.
Der er også enighed om, at arrangementet nu har en størrelse, som er det absolut størst mulige.

Politi og beredskab roser arrangementet og det gode samarbejde. Arrangørerne håndterede sikkerhed og logistik meget professionelt.

Tidspunkt for festivalen
Nogen anfører, at Tisvilde vil have bedre af, at festivalen lå i skuldersæsonen, før uge 28 eller efter uge 31, og derved kunne forlænge højsæsonen i Tisvilde.

Hos nogen af parterne er der en bekymring for, at Tisvilde mister sin tiltrækningskraft på turister og sommerhusejere, hvis der hen over sommeren, og specielt i uge 29, er et så massivt arrangement i byen.

Erhvervsforeningen oplyser, at 7 ud af 9 nonfood butikker havde en mindre omsætning end tidligere i uge 29, men food butikker havde derimod en øget omsætning.
Nonfood forretningerne ønsker også, at festivalen bliver flyttet til skuldersæsonen.

Musik i Lejet oplyser at tidpunktet for festivallen er optimalt i forhold til at få frivillige til at deltage i arbejdet, priserne for bands der skal spille, og festivallens brand som en sommerfestival.

Afspærring af den store parkeringsplads
Musik i Lejet har arbejdet med den komplicerede logistik omkring opbygning og nedtagning af festivalpladsen. Der var stor tilfredshed med, at festivalen blev opbygget og nedtaget i etaper, så der kunne friholdes et stører antal P-pladser i flere dage under opbygning og nedtagning end det har været tilfældet i 2016.

Affald og oprydning
Mange giver meget positive tilbagemeldinger på arrangørernes håndtering af affald og oprydning før, under og efter festivalen.

Festivalens frivillige har ydet en stor indsats med indsamling af affald på festivalpladsen og i Hovedgaden.

Kommunen havde i uge 29 øget indsamlingen af affald i Hovedgaden og oprydningen omkring minigenbrugsstationerne. Udgiften på kr. 14.189,50 ex. moms, blev i år finansieret af puljen 'Forskønnelse af By og Land'.Afspærring af Hovedgaden
Der var positive tilbagemeldinger fra de lokale, på afspærring af Hovedgaden i festivalugen . Det midlertidige uderum i Hovedgaden skabte en hyggelig stemning med udeservering og salgsboder. Flere restauranter havde opstillet foodtrucks i Hovedgaden.

De fleste mener, at det var godt med en byfest i Hovedgaden, og at Hovedgaden også med fordel kunne lukkes i andre perioder, uafhængigt af Musik i Lejet.

Fremover vil Musik i Lejet hurtigt afklare, hvem der ønsker udeservering i Hovedgaden i festivalugen. Primo januar 2018 sender arrangørerne en skilteplan til vejmyndighedens godkendelse, der også indeholder placering af chikaner, udeservering, salgsboder, foodtrucks og andet på vejarealet.

Sikkerhed
Under selve festivalen blev der af sikkerhedshensyn, placeret yderligere 3 afspærringer i Hovedgaden, samt en blokering af Vængevej imod stranden.
Nogle var generet af parkerede biler langs Vængevej, før der blev placeret en vagt ved indkørslen fra Hovedgaden.

Nordsjællands Politi oplyser, at alle indgåede aftaler er blevet overholdt, og til trods for de skærpede sikkerhedsforanstaltninger, er de anbefalinger politiet har fremlagt blevet fulgt.
Den gode dialog med arrangørerne og øvrige myndigheder i forhold til de sikkerhedsrelaterede forhold omkring afviklingen, har medvirket til en sikkerhedsmæssig forsvarlig afvikling af Musik i Lejet. Beboere og gæster har kunnet færdes trygt og sikkert, og der var sikret fremkommelighed for redningsberedskabet i festivalområdet.


Rundkørsel ved P-pladsen
Der har i år været forsøg med midlertidigt at genetablere rundkørslen ved indgangen til festivalpladsen for således at skabe en naturlig vendeplads for shuttelbussen, der kørte mellem festivalområdet og den midlertidige P-plads ved Godhavn trinbræt.

Forpagteren af kiosken anfører, at ændringen generede kioskens gæster.

Naturstyrelsen anbefaler, at der bliver lavet en permanent plan for indgangen til stranden
og en samlet helhedsløsning for området omkring minigengenbrugstationen, kiosken, cykelstativer, trafikafvikling og andet.

Information
Trafikskiltning langs vejene med information om afspærring af Hovedgaden, henvisning til midlertidigt P- område ved Godhavn og andre trafikskilte,var tilstrækkelige og fungerede efter hensigten.

Musik i Lejet havde informeret bredt om de trafikale ændringer under festivalen, i aviser, på hjemmeside, på face book og i pjecer.

Lydniveau
Nogle borgere har været generet af musikken og det høje lydniveau frem til kl. 5 om morgenen. Vindretningen er afgørende for, hvem der bliver generet. Det blev foreslået at festivallen sænke lydniveauet kl 02, eller helt stopper musikken på det tidspunkt.

Aftalt kørsel gennem skoven med tung trafik
Tiltaget var sat i værk for at minimere gener med tunge trafik igennem Hovedgaden.
Tiltaget fungerede overordnet set godt, men nogen borgere tilkendegiver, at de ikke ønsker trafik igennem skoven.

Midlertidig campingplads på Idrætsarealet ved Idrætshuset
Der er en opfattelse af, at organisering af campingområdet var blevet forbedret.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at den massive information, arrangørens opfølgning på tidligere klagepunkter, samt det tætte samarbejde mellem arrangør, politi, Naturstyrelsen og administrationen har medført, at kommunen har modtaget væsentlig færre klager end tidligere.

Hovedgaden
Afspærring af Hovedgaden i festivalugen, har givet nye muligheder for de lokale butikker og en ekstra oplevelse for alle borgere og gæster i Tisvilde.

Administrationen vurderer, at den trafikale afvikling i Hovedgaden kan forbedres, så det tydeligt fremgår af ansøgningen, hvordan den afspærrede del af Hovedgaden tilgodeser de mange forhold.

Perioden for festivalen
Musik i Lejet oplyser at tidpunktet for festivalen er optimal i forhold til at få frivillige til at deltage i arbejdet, priserne for bands der skal spille, og festivalens brand som en sommerfestival.

Administrationen henviser til Byrådets beslutning i 2016 om at godkende arrangementets form og størrelse fremover, samt at give 3 årige tilladelser, så der er en sikkerhed for, at arrangørerne kan planlægge de kommende års festivaler som nu, herunder tidspunktet for festivalen. Administrationen vil således arbejde videre ud fra denne beslutning.

Administrationen vil fortsat arbejde tæt sammen med arrangørerne om at finpudse den store event, så gener for naboer og byens borgere minimeres så meget som muligt. Der vil blive etableret et tættere samarbejde mellem butikker og arrangørerne om hvordan Hovedgadens arealer bedst disponeres og indrettes.

Lovgrundlag
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune §15, stk 2
Gribskov Kommunes Kulturstrategi 2008-2020, kapitel 6 om tilskudspolitik
Gribskov Kommunes Turismestrategi 2016-2020

Økonomi
Kultur- og Idrætsudvalget har indgået Kulturkontrakt med Musik i Lejet for perioden 2014-2017 med et tilskud på 150.000 kr. pr. år

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning
1. Taget til efterretning.
61. Naturrum i Tisvildeleje Strand
20.00G00 - 2017/26119

Sagsfremstilling

Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget får sagen til orientering. Sagen drejer sig om rammer og betingelser for anvendelse og drift af Naturrum i Tisvildeleje.

Sagen er på dagsordenen efter ønske fra Kultur- og Idrætsudvalget, som har særlig fokus på foreningers muligheder for at anvende Naturrum.

Baggrund
Naturrum Tisvildeleje Strand drives af foreningen Naturrum Tisvildeleje, forening med begrænset ansvar (f.m.b.a.). Foreningens formål er at leje og drive bygningen Naturrum Tisvildeleje, der er ejet af Tisvilde og Omegns Erhvervsforening. Foreningen Naturrum Tisvildeleje, f.m.b.a. tegnes af formand for bestyrelsen og bestyrelsesmedlem for Erhvervsforeningen.

Naturrum Tisvildeleje Strand ved Erhvervsforeningen for Tisvilde og Omegn, Gribskov Kommune og Naturstyrelsen Nordsjælland indgik den 21. juni 2016 en samarbejdsaftale for etablering og drift af støttepunkt for friluftsliv og naturrum ved Tisvildeleje Strand.

Sagens forhold
Formål med Naturrum
Formålet med Naturrum er:

 • at skabe ramme om et unikt motions- og mødested for en bred gruppe af brugere ved Tisvildeleje Strand og Tisvilde Hegn
 • at være et udgangspunkt for at undersøge og lære om naturen og områdets kultur
 • at være med til at skabe et område, hvor man får lyst til at motionere - for sjov og for bedre velvære og gerne sammen
 • at understøtte det organiserede og uorganiserede friluftsliv i området, både rettet mod kyst, hav og skov
 • at understøtte turismen og turismeerhvervet, såvel i højsæsonen som udenfor


Igennem samarbejdet skal det sikres, at offentligheden har adgang til at benytte faciliteterne, herunder toiletter, lockers, udendørs faciliteter til heste og mountainbikes og lign. uanset udlejning af andre dele af Naturrum.

Samarbejdsparterne forpligter sig til at arbejde for at skabe en bæredygtig økonomi for Naturrum.

Alle parter i aftalen bør medvirke til, at sportsaktiviteter, events og lignende kan medvirke til at understøtte driften af Naturrum, dvs. at arrangører opfordres til at leje sig ind i Naturrum samtidig med, at man ansøger om brug af området.
Erhvervsforeningens ansvar jf samarbejdsaftalen
Erhvervsforeningen for Tisvilde og Omegn har følgende ansvar i følge aftalen:

 • varetagelse af ejerskabet og driften af Naturrum
 • være ansvarlig for at holde bygningen forsikret
 • at stå for den praktiske gennemførelse af daglig drift og vedligeholdelse af Naturrum, så som opsyn med bygninger, rengøring af toiletter og udførelse af simple vedligeholdelsesopgaver
 • at medvirke til, at der skabes en bæredygtig økonomi for Naturrum igennem udlejning og andre aktiviteter, der ikke strider mod formålet og bidrager til, at Erhvervsforeningen for Tisvilde og Omegn fortsat kan drifte og udvikle Naturrum
 • at tilsikre, at i sin måde at drifte Naturrum på, at formålet med Naturrum opfyldes
 • at tilsikre, at eventuelle regler angivet af Naturstyrelsen overholdes
 • at administrere udlejningen af Naturrum, herunder stå for bookingsystem og kalenderstyring. Lejeindtægt af Naturrum tilfalder Erhvervsforeningen for Tisvilde og Omegn.
 • at indkalde til og afholde arbejdsdage, hvor frivillige vedligeholder Naturrum
 • at sikre via brugerinddragelse at Naturrums anvendelse sigter mod både organiserede og uorganiserede aktiviteter
 • at udarbejde årligt regnskab for Naturrum og fremsende dette til samarbejdets parter senest 1. maj
 • at udpege en kontaktperson


Økonomien for Naturrum holdes separat fra Erhvervsforeningens generelle økonomi. Såvel Gribskov Kommune som Naturstyrelsen bidrager økonomisk til driften af Naturrum, samlet 90.000 kr. årligt.

Styregruppe
Der er etableret en styregruppe, som består af repræsentanter fra Erhvervsforeningen for Tisvilde og Omegn, Naturstyrelsen og Gribskov Kommune. Styregruppen mødes min. 1 gang årligt i oktober måned.

Ovenstående oplysninger bygger på informationer fra samarbejdsaftalen.

Yderligere information
Gribskov Kommunes myndighedsområde vurderer, at lokalplanen ikke tillader afholdelse af kulturelle arrangementer. Derfor skal der foretages en koordinering med kommunen og Naturstyrelsen om sådanne arrangementer, ligesom foreninger skal indhente tilladelse til at afholde arrangementer, der foregår udendørs på lige fod med andre arrangører.

Erhvervsforeningens retningslinier for leje af Naturrum
Erhvervsforeningen har udarbejdet et sæt retningslinier for foreningers og privates muligheder for at leje Naturrum. Retningslinierne har endnu ikke været forelagt styregruppen.

Generelle retningslinier:

 • leje af Naturrum en hel dag (et døgn): 2.000 kr. + moms
 • leje i kortere periode - pris pr. time: 200 kr. + moms
 • grupper som arrangerer cykelløb, løb

eller lign. som primært benytter toilet- og
badefaciliteter - pris pr. deltager: 10 kr.

Dette gælder primært for leje af hovedhuset.

Baghuset (huset mod skoven) er primært forbeholdt skoleklasser, børnehaver og lign. Dette hus skal stadig reserveres, men der arbejdes på at sikre midler, bl.a. i samarbejde med Gribskov Kommune, således at den enkelte gruppe ikke skal betale seperat for at anvende baghuset.

Erhvervsforeningen for Tisvilde og Omegn oplyser, at de ovenfor angivne retningslinier gælder for normal leje af Naturrum Tisvildeleje. Unormale længerevarende lejearrangementer, fx Musik i Lejets totale nedlukning af hele Naturrum for offentlig adgang i over to uger, kræver en individuel forhandling og prisfastsættelse.

Lovgrundlag
LBK nr. 854 af 11/07/2011 (Folkeoplysningsloven)
Gribskov Kommunes Turismestrategi 2016-2020
Gribskov Kommunes Kulturstrategi 2008-2020

Økonomi
Gribskov Kommune yder et bidrag til drift af Naturrum på 50.000 kr. årligt til løbende rengøring - og evt. andet i relation til drift og vedligehold af toiletter i Naturrum. Beløbet er i 2017 finansieret af puljen til erhvervs- og turismefremme.

Naturstyrelsen yder et bidrag til drift af Naturrum på maksimalt 40.000 kr. årligt til dækning af udgifter til vand, varme og el samt mindre indkøb til bygningsvedligehold fx maling og udgifter til fjernelse af graffiti

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning
1. Taget til efterretning med følgende bemærkninger:

Udvalget finder det centralt at:

 • der sker en høj grad af benyttelse for flest mulige borgere og foreninger i Gribskov Kommune


Det betyder at:

 • det skal være let at booke lokalerne
 • prisen for brug/leje skal være så lav som mulig
 • det gælder også prisen for særlige lejemål, som Musik i Lejet. Her bør prisen afspejle dagslejeprisen

Udvalget henstiller til styregruppen at sikre ovenstående.

Udvalget ønsker sagen på dagsordenen igen, når styregruppen har holdt møde i oktober. Udvalget ønsker tillige en præcisering af hvordan beslutningskompetencen er fordelt mellem Foreningen Naturrum Tisvildeleje, Naturstyrelsen og Gribskov Kommune.
62. Helsinge: Styrkelse af bymidten - interessetilkendegivelse for samarbejde med Realdania
01.11P00 - 2017/22919

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget behandler sagen, for at træffe en beslutning omkring at tilkendegive interessen omkring samarbejde med Realdania om udvikling af bymidten i Helsinge samt bemyndige administrationen til at indsende tilkendegivelsen for indarbejdelse af fagudvalgenes evt. kommentarer.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget og Økonomiudvalget forelægges sagen til orientering.

Fristen for at indsende interessetilkendegivelsen til Realdania er den 22.09.2017.

Da Økonomiudvalget først har møder efter fristen, får Økonomiudvalget og Byrådet sagen til orientering efter indsendelse.

Baggrund
Realdania sætter over de kommende år fokus på bymidten. I samarbejde med op til ni byer vil de være med til at løfte kvaliteten i hovedbyernes centrale gader og byrum. Ambitionen er at styrke byerne som drivkraft for livskvalitet, udvikling og bosætning i yderområderne.

Realdania har derfor kontaktet en række kommuner - herunder Gribskov Kommune - for at undersøge, om der er interesse for et samarbejde. Det skal ske senest den 22.09.2017.

Forventningen er at støtte op til ni fysiske projekter rundt om i Danmark. Projekterne skal øge byernes kvalitet og udvikling med afsæt i stedbundne kvaliteter og ressourcer, og Realdania ser gerne, at det sker gennem nye modeller og metoder, der styrker samarbejdet mellem byens mange aktører.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 28.08.2017, at der skal udarbejdes en interessetilkendegivelse. Økonomiudvalget besluttede også, at administrationens udkast til interessetilkendegivelse skulle forelægges til godkendelse i Plan- og Miljøudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Børneudvalget.

Plan- og Miljøudvalgets besluttede den 14.08.2017 at anbefale at der udarbejdes en interessetilkendegivelse og at udvalget er åbne overfor yderligere ideer.

Børneudvalgets besluttede den 14.08.2017 at godkende at der udarbejdes en interessetilkendegivelse, og udvalget ser gerne et samarbejde med kulturlivet, Handelsforeningen og erhvervslivet i udviklingen.

Kultur- og Idrætsudvalgets besluttede den 15.08.2017 at anbefale at der udarbejdes en interessetilkendegivelse, og Idrætsrådet, Kulturrådet samt foreningerne kan med fordel involveres i et idéoplæg, ligesom ideer fra kommunens tidligere arbejde med at styrke Helsinge Bymidte kan inddrages.

Social- og Sundhedsudvalgets besluttede den 15.08.2017 at anbefale at der udarbejdes en interessetilkendegivelse, og at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler at de frivillige foreninger, Handicaprådet samt repræsentanter fra de unge inddrages.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets besluttede den 16.08.2017 at anbefale at der udarbejdes en interessetilkendegivelse, og at der indtænkes tilbud til unge, og gerne at udviklingen sker i samarbejde med kulturlivet, Handelsforeningen og erhvervslivet.

Administrationen har i sagen beskrevet hovedindholdet i interessetilkendegivelsen, der finpudses inden afsendelse til Realdania.

Projektidé
Administrationen har udarbejdet en idé til et projekt om mødet mellem mennesker og byen Helsinge med afsæt i de unge i byen. På grund af den korte tid til arbejdet, har eksterne aktører ikke deltaget i dette indledende arbejde. Projektideen vil være det primære indhold i interessetilkendegivelsen til Realdania, og den er beskrevet herunder:

Helsinge er en af hovedbyerne i Gribskov Kommune. Helsinge er udpeget som et af tre kommunecentre,og er der, hvor kommunens administration er samlet. Byen er planlagt til at vokse fra omtrent 8.000 indbyggere til knap 10.000, med fortætningsplaner omkring centrum (Møllebakken) og den ambitiøse bydel Helsinge Nord, lige nord for byen med 700 nye boliger. Byen er i gang med en stor strategisk gennemgang af detailhandelsplanlægningen for at forbedre forholdene for handelslivet i byen, og Helsinge er ligeledes udpeget som børneby.

I Helsinge Helhedsplan arbejdes der på den akse, som allerede langt hen af vejen forbinder byen fra Helsinge Nord, gennem et stort sports- og idrætsanlæg, den nye skole Nordstjerneskolen ned igennem byen til det gamle gadekær og Møllebakken, gennem gågaden og handelsstrøget til stationsområdet hvor Gribskov Gymnasium og Gribskov Kultursal sætter punktum for aksen.

Bymidten fremstår i dag nogle steder usammenhængende og lidt slidt. Der mangler en attraktiv forbindelse fra stationen op i gennem byen,enkelte bygninger står tomme og flere af byrummene er ”mono”-rum, hvor byrummets formål ophører om natten,og bliver hurtigt til steder for utrygge aktiviteter.

Helsinge har haft et ry for, at være ”lidt af en hård by”. Byen har kæmpet med kedeligerelationer til rocker- og bandemiljøet, og har i dag en række unge mennesker som præger byen med utryghedsskabende adfærd. Der eksisterer derfor et potentiale og en villighed til at arbejde med møderne i byrummet, de unge og de gamle, de vilde og det rolige, det organiserede og det uorganiserede fællesskab, for at skabe trygge rammer og muligheder for ophold. Helsinge rummer store potentialer, og der planlægges for mange nye boliger i byen de kommende år. En fysisk indsats i Helsinge bymidte vil fremhæve byens sammenhæng og potentialer som en stærk og attraktiv hovedby, som sætter rammerne for det gode liv.

Projektområdet vil begrænse sig geografisk fra Gadekæret og Møllebakken (i vest), gennem gågaden til Stationsområdet (i øst), og udgør Helsinge bymidte.Aktørerne skal spille en central rolle, hvis Gribskov Kommune får mulighed for at formulere og forme en egentlig ansøgning. Derfor peges der i denne beskrivelse heller ikke på specifikke projekter, men geografiske områder, deres udfordringer og potentialer, samt temaer og udpeger særligt interessante aktører i udformningen af Helsinge Bymidte.

Stationsområdet
Stationsområdet er isoleret, og en af de steder der er særligt udsat for utrygheds-skabende aktiviteter, både i dagtimerne men i særdeleshed efter mørkets frembrud. Området består af tre selvstændige dele;

 • et tomt areal med lidt parkering på ”den anden side” af togbanen,
 • et stort åbent areal øst for jernbanen, der rummer store muligheder for aktivitet
 • selve stationen med lokalbanen Hillerød-Tisvilde og en busstation, og
 • et t-kryds som samler det hele og er indgangen til gågaden.

Der ligger et stort samlet potentiale i området for at forbedre byrummene og skabe plads til trygge ophold og aktiviteter. Fx. vil der på det åbne areal øst for stationen være plads til ”den vilde” og uorganiserede udfoldelse og plads til et større anlægsprojekt, som har potentialet til at løfte et ”dødt” område med meget trafik. Selve stationen fungerer som den skal, men trænger til en ”sanering”. En forudsætning for at skabe et attraktivt og velfungerende byrum netop her, er at få skabt en stærk forbindelse fra stationsområdet til gågaden. Forbindelsen er udfordret og kræver ikke bare en solid trafikal løsning, men også en arkitektonisk stillingtagen til overgangene for at synliggøre og skabe den sammenhæng området kalder på.

Gågaden
Gågaden rummer mange potentialer og fremstår pæn og relativt ny, men også med fokus på detailhandel og i mindre grad til andre aktiviteter. Men med flere planlagte projekter omkring den store parkeringsplads i den sydlige del af projektområdet samt opførsel af Møllebakken boligområde i vest, vil et generelt løft og etablering af små aktivitetsrum og mødesteder, som bryder med ”mono”-byrummene være elementære i en indsats for at styrke bymidten og skabe forbindelse i mellem stationsområdet og Gadekæret og aksen videre mod nord. Det er intentionen, at disse mindre indsatser skal tilpasses de behov og udarbejdes sammen med målgruppen og gadens aktører, og kan fx danne rammen for fællesskab omkring spil, dans, events og lignende aktiviteter.

Gadekæret
Omkring Gadekæret er det projektets intention at spille på en modpol til ”det vilde” og uorganiserede, nemlig at give et løft til områdets enestående egenskab for at skabe rum til ro og fordybelse.

Økonomi
Administrationen har lavet et skøn over udgifterne til den beskrevne projektide. Det vurderes at udgifterne vil være ca. 10 - 12 mio. kr. I forbindelse med udarbejdelse af en egentlig ansøgningen vil der skulle udarbejdes et mere præcist budget for projektet.

Realdania har afsat en ramme på 73 mio kr til indsatsen. Det er forventningen, at Realdania kan støtte de enkelte projekter med op til 7-8 mio. kr., dog max 50% af der samlede budget for projektet. Kommunen skal derfor selv finansiere 50% af projektets anlægsudgifter. Allerede afsatte midler fra kommunen, private, andre fonde m.v. vil kunne indgå som en del af medfinansieringen.

Den videre proces
Efter udløb af fristen for indsendelse af interessetilkendegivelse vil Realdania udvælge op til ni kommuner med støtte fra et eksternt faglig panel. De udvalgte kommuner vil blive bedt om at udforme en egentlig ansøgning med tilhørende uddybende budget, hvoraf det er forventningen, at tre til fem vil opnå støtte i første runde.

Der vil senest den 31.10.2017 blive givet besked om, hvilke kommuner, der vil blive indbudt til at indsende en egentlig ansøgning (ansøgningsfrist vil være fredag den 26.02.2018).

Dialog og inddragelse
Hvis Gribskov Kommune bliver udvalgt til at indsende en ansøgning til Realdania, vil den konkrete ansøgning blive udarbejdet med input fra handelslivet, foreninger, de unge og gymnasiet med flere.

Med et særligt fokus på de unge i Helsinge og kommunen, er det projektets intention at indgå samarbejde med børn og unge i Helsinge. Fx arbejder Nordstjerneskolens 6. klasser med ”kreativ udfoldelse” gennem dans og teater. I samme dur arbejder en gruppe af 9. klasses elever med etablering af en skaterbane i deres projektarbejde.
For disse elever er projektarbejdet en del af deres uddannelse og de såvel som vi kan få meget ud af at følge hinanden tæt.

Derudover er det oplagt, at arbejde med gågadens handelsliv, samt de aktive foreninger i bymidten foruden dem med interesse i at deltage i at styrke bymidten, for at de rum og mødesteder, som skal supplere gågaden, får en reel funktion og gadens brugere også får et ejerskab til de mindre løft i byrummet.

Desuden skal Helsinges borgere inddrages bredt, for at få skabt de bedste rammer, for de som bruger byen til hverdag.

I en organisering af samskabelsesprocessen, vil det være interessant at arbejde med en tilpasset udgave af ”styregrupper” eller ”ungepanel”, som foruden at deltage i den aktive inddragelse, fungerer som en kvalitetssikringsgruppe fra start til slut.


Lovgrundlag
-

Økonomi
Projektet skønnes pt at koste 10-12 mio. kr., heraf er der mulighed for at Realdania vil støtte med op til 50 % af udgifterne. Kommunen skal derfor selv finansiere 50% af projektets anlægsudgifter. Allerede afsatte midler fra kommunen, private, andre fonde m.v. vil kunne indgå som en del af medfinansieringen.

Miljøforhold
-

Høring
Såfremt Gribskov Kommune kommer i betragtning hos Realdania, vil den videre projektansøgning blive udarbejdet i tæt samspil med eksterne aktører.

Bilag
Invitation fra Realdania til samarbejde af 30. juni 2017. Dok. nr. 2017/22919 002

Vejledning: Interessetilkendegivelse. Dok. nr. 2017/22919 003


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:

 1. at bemyndige administrationen til at indsende interessetilkendegivelse til Realdania på baggrund af ovenstående.

Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget og Økonomiudvalget:
2. at tage orienteringen til efterretning.


Beslutning
2. Taget til efterretning.

Sager behandlet på lukket møde:
Nr 63 Genhusning af Kunstværkstedet

Udvalget afgav sin indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet.


Mødet startet:
08:15 AM

Mødet hævet:
09:55 AM