Kultur- og Idrætsudvalget

Publiceret 12-06-2017

Mandag den 12-06-2017 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
38 Lokaler for foreninger i Gilleleje for sæson 2017/2018
39 Ekstraordinært tilskud til de selvejende idrætshaller 2017
40 Udvikling af idrætsfaciliteter omkring Gilleleje Læringsområde - forslag
til procesplan

Medlemmer:

Jørgen Emil Simonsen Ulla Dræbye
Steen Pedersen Sisse Krøll Willemoes
Birgit Roswall  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Ulla Dræbye
Sisse Krøll Willemoes


Meddelelser:
Venstres gruppe bestemte i forbindelse med fravær af Michael Bruun (V), at Steen Pedersen (V) som medlem af Byrådet indtræder i Kultur- og Idrætsudvalget og deltager i udvalgsmøde den 12. juni 2017 (§ 28, stk. 2 LBK nr. 769 af 09.06.2015).
Åbne

38. Lokaler for foreninger i Gilleleje for sæson 2017/2018
18.14G00 - 2016/13485

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen på et ekstraordinært udvalgsmøde den 12. juni 2017, Økonomiudvalget får anbefalingen fra Kultur- og Idrætsudvalget forelagt på mødet.

Sagen handler om anvisning af lokaler til de foreninger, som har anvendt lokaler i Det gamle Rådhus i Gilleleje.

Baggrund
Pyramiden og Det gamle Rådhus Vesterbrogade 54 og 56 i Gilleleje er solgt.

Kommunen skal anvise andre egnede ledige lokaler til de foreninger, der har anvendt lokalerne i Det gamle Rådhus. Det skal kommunen ifølge folkeoplysningsloven, hvis kommunen selv råder over egnede lokaler.

Borgmesteren og administrationen har afholdt møder med de berørte foreninger. På møderne er det aftalt, at der skal findes en løsning på anvisning af lokaler både på kort sigt (sæson 2017/2018, som starter 1. august 2017) og på lang sigt.

Foreninger har udtrykt interesse for at omdanne det gamle posthus på Gilleleje Stationsvej 6 i Gilleleje til et foreningshus. Anvendelse af det gamle posthus vil kræve både udgifter til istandsættelse og til den årlige drift.

Administrationen er i dialog med foreningerne med henblik på at undersøge modeller og muligheder for, hvordan Det gamle Posthus kan bringes i spil i forbindelse med den langsigtede løsning.

Dialogen er i gang, og når mulighederne er undersøgt tilstrækkeligt, vil sagen blive forelagt politisk til beslutning.

Denne sag drejer sig derfor alene om en løsning på kort sigt, nemlig for sæson 2017/2018.

Egnede ledige lokaler
Administrationen har undersøgt, hvilke egnede ledige lokaler, der er i Gillelejeområdet. Der er egnede ledige lokaler tre steder i området:

 • i Gilleleje Hallen
 • i Gilleleje Boldklubs klubhus samt
 • på Gilbjergskolen på Parkvej efter klokken 16.00


Løsning på kort sigt - sæson 2017/2018
En række foreninger har indsendt ønsker til tider for den kommende sæson 2017/2018. Resultatet er som følger:

 • Alle indkomne ønsker kan imødekommes i Gilleleje Hallen
 • Bridgeklubberne er allerede flyttet til Gilleleje Boldklubs klubhus
 • En enkelt forening vil efter eget ønske få anvist lokale på Gilbjergskolen
 • Mindre ad hoc møder kan afholdes i Kulturhavnen.


Leje af lokaler i Gilleleje Hallen
Der skal betales for anvendelsen af lokaler i den selvejende institution Gilleleje Hallen. Prisen afhænger af brugen af Gilleleje Hallen.

Betalingen for at anvende Gilleleje Hallen kan evt. finansieres af en del af det beløb, som hidtil har været brugt til drift af Det gamle Rådhus. Det gamle Rådhus kostede i gennemsnit 305.000 kr. årligt i drift. Udgiften til leje af Gilleleje Hallen for sæson 2017/2018 forventes at udgøre ca. 250.000 kr. under forudsætning af, at IT-udstyret bliver offentligt tilgængeligt, således at det ikke låser et lokale, når der ikke er undervisning.

Der vil være behov for at foretage en IT-opgradering i Gilleleje Hallen - incl. opsætning mv. Udgifter hertil anslås til 50.000 kr.

Kommunen kan vælge mellem to betalingsmodeller - model A og model B.

Model A
Gribskov Kommune betaler for foreningernes brug af Gilleleje Hallen, så foreningerne får stillet lokalerne gratis til rådighed. Det betyder, at det er kommunen, der indgår en lejeaftale med Gilleleje Hallen. Model A følger den praksis, som foreningerne kender i dag, idet den hidtidige bygning var stillet gratis til rådighed, da det er en bygning, som kommunen ejer.

Model B
Foreningerne står selv for at leje lokaler i Gilleleje Hallen. Så kan foreningerne få lokaletilskud efter reglerne i Folkeoplysningsloven med 75% eller max 47,5% af lokaleudgifterne afhængigt af type af lokale, og hvilken type af forening der lejer det (folkeoplysende voksenundervisning eller folkeoplysende frivillig forening).

Denne model anvendes i dag, hvor foreninger lejer sig ind i ikke-kommunale faciliteter, når kommunen ikke kan anvise egnede ledige lokaler.

I dag er der foreninger der efter eget ønske lejer sig ind i Gilleleje Hallen og selv betaler for lejen. Aftenskolerne får tilskud til deres leje med max 47,5%, og øvrige foreninger ud over idrætsforeninger får ikke tilskud. Nogle af foreningerne er ikke folkeoplysende og derfor ikke tilskudsberettigede. Idrætsforeninger får stillet idrætshallen gratis til rådighed.

Anvendelsen af lokaler i Gilleleje Boldklubs klubhus
Anvendelsen af Gilleleje Boldklubs klubhus i sæsonen 2017/2018 vil ikke koste yderligere, da kommunen drifter lokaliteten, og udgifter til rengøring, vedligehold med videre forventes uændret, selv om der kommer lidt flere brugere.

Anvendelsen af lokaler på Gilbjergskolen, afdeling Parkvej
Anvendelsen af lokaler på Gilbjergskolen, afdeling Parkvej, i sæsonen 2017/2018 vil ikke koste yderligere, da kommunen drifter lokaliteten, og udgifter til rengøring, vedligehold med videre forventes uændret, selv om der kommer lidt flere brugere. Gilbjergskolen kan ikke anvendes i dagtimerne, hvor der er størst efterspørgsel fra foreningerne. Efter ombygningen af skolen, vil der være bedre mulighed for brug af lokaler der, dog efter kl. 16.00.

Administrationens vurdering og anbefaling
Administrationen anbefaler, at løsningen for sæsonen 2017/2018 bliver som beskrevet i sagsfremstillingen, herunder:

 • at det politisk besluttes om betaling af leje til Gilleleje Hallen skal ske efter model A, hvor foreningerne får stillet lokalerne gratis til rådighed, eller efter model B, hvor de selv skal betale 25 pct. af udgiften.
 • at udgiften til leje finansieres af midler, som har været brugt til drift af Det gamle Rådhus. Besparelsen på ejendomsrammen bliver dermed reduceret tilsvarende.
 • at finansiering af de fysiske tilretninger i Gilleleje Hallen sker via den afsatte 1 mio. kr.
 • at den valgte betalingsmodel alene gælder for den kommende sæson. Der kan være behov for at genoverveje betalingsmodellen, når den langsigtede løsning, som kan involvere både hallen og Det gamle Posthus, er fundetLovgrundlag
Folkeoplysningsloven - paragraf § 21-27

Økonomi
Istandsættelse

Udgiftspost Beløb Forslag til finansiering
Mindre investeringer i Gilleleje Hallen 50.000 kr. Den afsatte 1 mio. kr.*


*
Byrådet afsatte på sit møde den 14. november 2016 1 mio. kr. til flytning fra Det gamle Rådhus samt evt. tilretninger/istandsættelse i de nye lokaler.


Drift

Udgiftspost Beløb Forslag til finansiering
Leje af lokaler til Gilleleje Hallen Op til 250.000 kr. afhængig af model A eller B finansieres af en del af det beløb, som hidtil har været brugt til drift af Det gamle Rådhus.Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at godkende løsningen for sæson 2017/2018 som beskrevet i sagsfremstillingen
 2. at beslutte, at betaling af lejen til Gilleleje Hallen skal ske efter model A eller
 3. at beslutte, at betalingen af lejen til Gilleleje Hallen skal ske efter model B
 4. at beslutte, at den valgte betalingsmodel alene gælder for sæson 2017/2018
 5. at beslutte, at udgiften til leje for sæson 2017/2018 finansieres gennem besparelser på driftsudgifter til Det gamle Rådhus
 6. at beslutte, at engangsudgifterne til fysiske tilretninger i Gilleleje Hallen finansieres af penge afsat af Byrådet til flytteudgifter i forbindelse med salg af Det gamle RådhusBeslutning
1 - 2. Anbefalet
3. Ikke anbefalet
4 - 6 Anbefalet

Fraværende: Ulla Dræbye, Sisse Krøll Willemoes
39. Ekstraordinært tilskud til de selvejende idrætshaller 2017
18.20G00 - 2017/17449

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen handler om ekstraordinært tilskud til de selvejende haller.
Borgmesteren indstiller forslaget.

Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen på et ekstraordinært udvalgsmøde den 12. juni 2017, Økonomiudvalget får anbefalingen fra Kultur- og Idrætsudvalget forelagt på mødet.

Baggrund
De selvejende idrætshaller har givet udtryk for, at det er svært for dem at sikre ansvarlig vedligeholdelse af hallerne indenfor deres budgetmæssige rammer.

Sagens forhold
Borgmesteren foreslå at restbudget vedrørende vederlagsmidler for 2017 anvendes til at give de selvejende idrætshaller et ekstraordinært tilskud i 2017.

Restbudgettet er på 275.000 kr.

Administrationen foreslå, at det ekstraordinære tilskud tildeles de selvejende idrætshaller efter en fordelingsnøgle udregnet efter hallernes ordinære tilskud:

Tilskud Fordelingsprocent Ekstraordinært tilskud
Gillelejehallen 1.979.369 kr. 11,45 31.487 kr.
Gribskovhallen 3.277.471 kr. 18,96 52.137 kr.
Helsinge Hallerne 9.554.468 kr. 55,27 151.989 kr.
Ramløsehallen 2.475.997 kr. 14,32 39.387 kr.
I alt 17.287.305 100 275.000 kr.
Lovgrundlag


Økonomi
Det ekstraordinære tilskud på i alt 275.000 kr. kan finansieres af Reservepuljen under ramme 391-Puljer, ØU, som ved BO2-2017 fik tilført 275.000 kr. i 2017, på grund af overskydende kompensation fra budgetaftalen mellem KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende vederlag til udvalgsformænd m.v.

Bilag


Administrationens indstilling
Borgmesteren indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at godkende forslag om ekstraordinært tilskud til de selvejende haller i 2017 på 275.000 kr., finansieret af Reservepuljen under ramme 391-Puljer, ØU.Beslutning
1. Anbefalet.
Udvalget foreslår at tilskud til de selvejende haller vurderes i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Fraværende: Ulla Dræbye, Sisse Krøll Willemoes
40. Udvikling af idrætsfaciliteter omkring Gilleleje Læringsområde - forslag til procesplan
18.20G00 - 2017/17451

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet en beslutning.

Sagen handler om igangsættelse af proces for, hvordan idrætsfaciliteter kan indarbejdes i relation til Gilleleje Læringsområde i forbindelse med ombygning af skolen.

Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen på et ekstraordinært udvalgsmøde den 12. juni 2017, Økonomiudvalget får anbefalingen fra Kultur- og Idrætsudvalget forelagt på mødet.

Baggrund
I forbindelse med forberedelsesarbejdet til Gilleleje Læringsområde var det tanken, at idrætsfaciliteter omkring skolen og Gilleleje Boldklubs idrætsarealer skulle tænkes ind i projektet for at opnå synergieffekt mellem skole og idrætsanlæg.

Sagens forhold
På Byrådsmødet den 12.12.2016 blev det endelige funktionsprogram for Gilleleje vedtaget. Her blev det præciseret, at der ikke er afsat midler til dagtilbud og idrætsfaciliteter.

I sagsfremstillingen fra Byrådsmødet den 12.12.2016 anføres følgende:

"I forhold til udvidelse af skolens idrætsfaciliteter, med fx en ny hal, er disse ikke med i de overordnede forudsætninger og derfor ikke indskrevet i funktionsprogrammet. Der er dog stillet krav til gode udemiljøer der, i forlængelse af skolens generelle udformning og indretning med fokus på bevægelse, skal indeholde fagrelaterede udearealer til bevægelse. Idræt skal i størst mulig udstrækning kunne udøves på skolens eget udeareal, ligesom der bør etableres mulighed for boldspil. Endvidere fremhæves det i funktionsprogrammet, at der som minimum skal være en placering af en multibane som en del af det samlede projekt for udearealerne."

I forbindelse med vedtagelse af Strategisk Plan Gilleleje besluttede Byrådet den 6.3.2017, at der skal udarbejdes en samlet visions- eller helhedsplan for idrætsområdet på begge sider af kanalen.

Det er dette arbejde, administrationen nu foreslår i gangsat.

Forslag til procesplan
Administrationen foreslår, at der indledes en inddragende proces med det formål at afdække ideer og ønsker til udvikling af idrætsfaciliteterne omkring skolen og idrætsarealerne.

Formål

 • igangsætte arbejdet med at udarbejde en samlet visions- og helhedsplan for idrætsområdet i Gilleleje
 • afdække ideer og ønsker til udvikling af idrætsfaciliteterne i Gilleleje
 • koble de indsamlede ideer med projekt Gilleleje Læringsområde
 • prioritere ideer og ønsker


Hvem skal involveres?
Det foreslås, at der etableres en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra:

 • Gilleleje Boldklub
 • Gilbjergskolen, afdeling Parkvej
 • Center for Børn og Unge
 • Center for Kultur, Fritid og Turisme
 • Center for Byer, Ejendomme og Erhverv


Forslag til til tidsplan for processen
Arbejdsgruppen arbejder med ideer, ønsker og prioritering august - september 2017
Idrætsrådet får det foreløbige resultat til udtalelse den 19. september 2017
Orientering om status til Kultur- og Idrætsudvalget den 7. november 2017

Det er vigtigt, at arbejdet kobles og koordineres tæt med skoleprojektet, ligesom de endelige planer for skolens udearealer vil få stor betydning for arbejdsgruppens endelige prioriteringer.

Derfor kan arbejdsgruppens arbejde ikke afsluttes, før der er truffet beslutning om, hvilket projekt, der vælges til skolens udearealer.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at afdække ideer og ønsker til udvikling af Idrætsfaciliteterne på nuværende tidspunkt for at sikre en tæt koordinering med udviklingen af Gillleje Læringsområde.

På den måde kan der skabes mulighed for, at der kan foretages prioriteringer som samlet set kan øge værdien for skolen, idrætsforeningerne og dermed borgerne i Gilleleje.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler derfor, at procesplanen godkendes.


Lovgrundlag


Økonomi
I projekt Gilleleje Læringsområde er der ikke afsat midler til idrætsfaciliteter, så hvis det besluttes at etablere ny faciliteter, skal finansiering findes.

Det kan ske i forbindelse med budgetforhandlinger i de kommende år eller ved at prioritere opgaven af kommunens samlede anlægsramme.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. godkende forslag til procesplanBeslutning
1. Anbefalet med tilføjelse af, at CTM inddrages i arbejdsgruppen.

Fraværende: Ulla Dræbye, Sisse Krøll WillemoesMødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
04:10 PM