Kultur- og Idrætsudvalget

Publiceret 30-05-2017

Tirsdag den 30-05-2017 kl. 07:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
26 Museum i Gilleleje - placeringsmuligheder til nærmere belysning
27 Ansøgning om støtte til Helsinge Byfest 2017
28 2. runde Puljen for Kultur, Idræt, Turisme og Landsbyer 2017
29 Infostandere i Helsinge - Regler for foreninger
30 Ændringer i Helsinge biblioteks betjente åbningstid i skoleferier
31 Helsinge Hallernes udvikling
32 Gribskov Kommunes kunstsamling
33 Disponering af Puljen for kultur, idræt, turisme og landsbyer 2018


Efterretningssager
34 Svømmehal - lukning i forbindelse med vedligeholdsopgaver
35 Ændringer i vedtægter for Fonden i kulturhavnen
36 Koordinering af veteranindsatsen i Gribskov KommuneLukkede
37 Forslag til samarbejde om etablering af center for urban dans, ny- dans og
cirkus i Gribskov Kommune


Medlemmer:

Jørgen Emil Simonsen Ulla Dræbye
Michael Bruun Sisse Krøll Willemoes
Birgit Roswall  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:

Meddelelser:
Status på forbrug af Idræspasordningen 2017:
Forbrug indtil nu: 10.600 kr. (9 ansøgninger fra 6 idrætsforeninger). Restbeløb til formålet 2017 er 69.000 kr. Tidligere år har vist, at der kommer en del ansøgninger omkring august/september, hvor den nye sæson starter.

Forslag om, at status for den regionale Kulturaftale, Kulturmetropolen sættes på Kultur- og Idrætsudvalgets møde i august.
Forslag om nedsættelse af takster i svømmehallen sættes på KUltur- og Idrætsudvalgets møde i august.
Sisse Krøll Willemoes deltgog i mødet til klokken 10:00

Åbne

26. Museum i Gilleleje - placeringsmuligheder til nærmere belysning
01.02P00 - 2016/30302

Sagsfremstilling
Sagen handler om indsnævring af 11 placeringsmuligheder for nyt museum i Gilleleje, og finansiering af det videre analysearbejde. Plan- og Miljøudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Plan- og Miljøudvalget behandler sagen med fokus på placeringsmulighederne, mens Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen med fokus på finansiering af det videre analysearbejde.

Plan- og Miljøudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen på samme dag. Anbefalingerne fra Plan- og Miljøudvalget vil blive forelagt Kultur- og Idrætsudvalget på mødet.

Baggrund
Gribskov Kommune har arbejdet med tanken om et museum siden 2013, hvor grunden Østergade 20 blev købt. Siden da har planerne udviklet sig i et samarbejde mellem Museum Nordsjælland, samt en bred kreds af interessenter, herunder Gilleleje og Omegns Museumsforening (herefter museumsforeningen).

Fortællingen om gillelejefiskernes hjælp til de danske jøder er enestående, ikke blot i dansk, men også i international sammenhæng. Gribskov Kommune købte grunden Østergade 20 i Gilleleje i 2013 med henblik på at etablere et museum på stedet.

Etableringen af museet er indskrevet i Gribskov Kommunes Turismestrategi 2016-2020 som en af flere attraktioner, der skal være til gavn for borgere, fritidsborgere og turister,og som lægger sig op af Kulturstrategien 2008-2020's ord om at Kultur er grundlag for oplevelsesøkonomisk udvikling. Der ligger stor brandingværdi for Gribskov Kommune i etableringen af et museum omkring historien om redningen af de danske jøder i oktober '43.

Visionen med det nye museum er at formidle historien om redningen af de danske jøder i Gilleleje, fordi det er en enestående historie, der handler om civil courage, og en befolkning der ydede det rette i tide og gjorde en særlig indsats, samt at formidle de delhistorier, der danner grundlag for gillelejefiskernes handlinger i oktober '43. Delhistorier, der er rundet af kystkulturen med fiskeri og barske livsvilkår, om solidaritet og hjælpsomhed, men også de muligheder, denne historie rummer for perspektiveringer til vores egen tid, der kan gøre museet både aktuelt og yderst relevant i formidlingsøjemed. Hele Gilleleje by tænkes inddraget i museumsprojektet.

Byrådet besluttede den 03.10.2016 at placere museet på grunden Østergade 20/ Gilleleje Hovedgade 49, Gilleleje, med respekt for den borgerhøring, der kommer i umiddelbar fremtid. I budgetaftalen for 2017 - 2020 blev der afsat 600.000 kr. i 2017 og 2018 til aflønning af en projektleder til museumsprojektet i Gilleleje. Derudover blev der afsat 100.000 kr. i 2017 og 2018 til øvrige udgifter (møder, rejser mv.). Af Strategisk Plan for Gilleleje (vedtaget af Byrådet den 06.03.2017) fremgår, at placeringen på Gilleleje Hovedgade/Østergade er foreløbig, og at den endelige placering vil blive fastlagt så hurtigt som muligt.

Der er efterfølgende blevet afholdt møder med naboerne til området Gilleleje Hovedgade/Østergade samt et åbnet borgermøde den 14.03.2017. På møderne blev foreslået 10 andre placeringsmuligheder for et nyt museum. De 11 placeringsmuligheder er blevet screenet planmæssigt og drøftet på et offentligt borgermøde den 04.05.2017. Et resumé af resultatet af screeningen er vedlagt som bilag sammen med opsamling fra de tre møder.

Drøftelserne med borgerne indikerer, at et af de helt centrale kriterier for placering af nyt museum, er at bygningen og/eller den tilhørende infrastruktur (parkering mv.) placeres helt eller delvis i bymidten for at sikre, at der skabes positiv synergi med handel og funktioner i bymidten. Et forhold der i øvrigt i høj grad understøtter Byrådets vision om, at udviklingen af byen i høj grad handler om fortsat at sikre lysten til Gilleleje, hvor bymidten er hele byens dynamiske omdrejningspunkt (jf. Strategisk Plan for Gilleleje). Museet skal kortsagt være med til at skabe et attraktivt byliv i bymidten, hvor der skabes gode rammer for, at museets gæster også bliver byens gæster - og omvendt.

Ligeledes har det været et centralt opmærksomhedspunkt, at museet placeres i eller nær et område med en historisk kobling.5 placeringsmuligheder rummer større udfordringer
5 af placeringsmulighederne vurderes at rumme store udfordringer, fordi de ikke ligger i bymidten, er for små eller har dårlige adgangsforhold. Administrationen anbefaler derfor, at der ikke arbejdes videre med disse.

Det drejer sig om placering ved Skrænten/vandtårnet, Fabersvej/Strand Allé, Gilleleje Hallen, stationsområdet og Gasværksgrunden.

De resterende 6 placeringsmuligheder
Tilbage er 6 placeringsmuligheder som administrationen anbefaler, at der kan arbejdes videre med: Gilleleje Hovedgade/Østergade, Øst for Kulturhavn Gilleleje, Den runde P-plads, Området ved Bøgebakken, Vest for Havnen, og Skolen på Rostgårdsvej.

Det er administrationens vurdering, at særligt 4 af disse placeringer er interessante at analysere nærmere inden den endelige placering fastlægges. De 4 ligger alle i eller nær bymidten, har historisk kobling, og er helt eller delvis ejet af kommunen:

 • Gilleleje Hovedgade/Østergade,
 • Øst for Kulturhavnen,
 • Den runde P-plads og
 • Området ved Bøgebakken.


Havnen, som ejer området Vest for Havnen har meddelt, at de ikke ønsker at ændre områdets eksisterende anvendelse. Skolen ved Rostgårdsvej vurderes at have mindre historisk kobling end de 4 resterende placeringsmuligheder og skolens beliggenhed udenfor bymidten, syd for banen og tilbagetrukket fra Gilleleje Hovedgade udfordrer ønsket om en tæt synergi med bymidten.

De nærmere analyser vil belyse de planmæssige og mere tekniske forhold, såvel som de økonomiske konsekvenser af at gøre de enkelte placeringsmuligheder byggeklar. Herunder flytning af eksisterende funktioner og anlæg af den nødvendige infrastruktur. Ligeledes vil der blive afholdt møder med de nærliggende naboer.

Analysen omfatter dermed ikke byggemodning,skitseprojektering og økonomi i forhold til selve byggeriet af museet, da dette vil være mere omkostningstungt og helt afhænger af de muligheder og udfordringer den konkrete placering har, ambitioner ift. byggeriet og den samlede projektøkonomi.

Anbefaling
Administrationen anbefaler, at der udvælges 3 placeringsmuligheder til nærmere analyser. Administrationen vil så sammen med en ekstern rådgiver analysere de tre placeringsmuligheder nærmere. Sagen forlægges politisk med henblik på at tage stilling til den endelig placering, når det nærmere analysearbejde er afsluttet. Administrationen anbefaler desuden, at 200.000 kr. af de ubrugte midler til projektleder for 2017 anvendes til finansiering af de videre analyser.


Lovgrundlag
Lov om planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015
Strategisk Plan for Gilleleje


Økonomi
Administrationen anslår, at der er behov for 200.000 kr. til at finansiere de videre analyser. Beløbet kan finansieres af uforbrugte midler afsat til aflønning af projektleder til museumsprojektet i Gilleleje, idet ansættelse af en projektleder endnu ikke er sket. Ansættelse afventer, at Byrådet træffer beslutning om en placering for museet.

I budgetaftalen for 2017 - 2020 blev der afsat 600.000 kr. i 2017 og 2018 til aflønning af en projektleder. Derudover blev der afsat 100.000 kr. i 2017 og 2018 til øvrige udgifter (møder, rejser mv.)

Af de 600.000 kr. til aflønning af projektleder i 2017 er der disponeret 175.000 kr. (hvis Byrådet den 22.5.2017 godkender forslag om at anvende dette beløb til særlig kapitaltilførsel til Nordsjælland Håndbold). Hvis en ansættelse af projektleder foretages med en startdato 1.9.17 skal der anvendes 200.000 kr. til dette formål i 2017. Til rest er således 225.000 kr.


Bilag
PMU 29.05.17 Screening af 11 placeringsmuligheder dok. nr. 2016/30302 030

PMU 29.05.17 Opsamling fra møde den 08.03.17 med naboer til Gilleleje/Østergade dok nr. 2016/30302 038

PMU 29.05.17 Opsamling fra møde den 14.03.17 i Gilleleje Hallen 2016/30302 0036

PMU 29.05.17 Opsamling fra møde den 04.05.17 om placeringsmuligheder 2016/30302 035


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at udvælge 3 af følgende 5 placeringsmuligheder til nærmere analyser:
  1. Gilleleje Hovedgade/Østergade
  2. Øst for Kulturhavn Gilleleje
  3. Den runde P-plads
  4. Bøgebakken
  5. Skolen på Rostgårdsvej
 2. at sagen forlægges politisk med henblik på at tage stilling til den endelig placering, når det nærmere analysearbejde er afsluttet.

Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:
3. at 200.000 kr af de ubrugte midler til projektleder for 2017 anvendes til finansiering af de videre analyser.


Beslutning
1.- 3. Udsættes.

Sagen sendes tilbage til administrationen med henblik på udarbejdelse af procesforslag for yderligere dialog om indhold, rammer og borgerinvolvering.


27. Ansøgning om støtte til Helsinge Byfest 2017
20.15G00 - 2017/12696

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at træffe beslutning. Sagen drejer sig om ansøgning fra Helsinge Byfest om støtte på 75.000 kr.

Sagens forhold
Helsinge Byfest afholdes i dagene 22. - 25. juni 2017.

Der er gratis adgang til Helsinge Byfest, men foreningen tjener penge ved at samle tomme flasker og dåser i byen, sælge armbånd, afholde banko, sælge lodder mv. Derudover tjenes penge på at sælge drikkevarer.

Helsinge Byfest har de tidligere år ansøgt Kultur- og Idrætsudvalget om en underskudsgaranti på 50.000 kr. Der har hvert år været behov for at få udbetalt hele underskudsgarantien.

I år søges der om et tilskud på 75.000 kr. Begrundelsen herfor er, at de fleste bands skal have udbetalt honorar før byfesten, og på dette tidspunkt har Helsinge Byfest ikke midler til at indfri dette, da der på dette tidspunkt endnu ikke er kommet indtægter til byfesten.

Efter dialog mellem Helsinge Byfest og administrationen om denne problematik, har Helsinge Byfest ændret deres ansøgning til følgende:

"I forlængelse af mail den 9.5.17 anmoder jeg på Helsinge Byfests vegne om en underskudsgaranti, som udbetales på forhånd. Når festen er overstået, vil vi naturligvis betale de penge tilbage, som ikke er underskud. Jeg håber udvalget kan se vores problem."

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at det er at stor betydning, at der afholdes et arrangement i Helsinge By for byens borgere.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler derfor, at Kultur- og Idrætsudvalget imødekommer ansøgningen
med et beløb, som kan finansieres indenfor Kultur- og Idrætsudvalgets ramme.


Lovgrundlag
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune §15, stk 2
Gribskov Kommunes Kulturstrategi 2008-2020, kapitel 6 om tilskudspolitik, besluttet af Byrådet 19.08.2009


Økonomi
Der søges om en underskudsgaranti på 75.000 kr.
Det ansøgte beløb kan ikke finansieres via Kultur- og Fritidspuljen, idet puljen næsten er opbrugt for 2017. Budget for 2017: 185.000 kr. Heraf er disponeret: 182.500 kr. Restbudget: 2.500 kr.

Administrationen kan ikke anvise finansiering inden for Kultur- og Idrætsudvalgets ramme.
Det betyder, at Kultur- og Idrætsudvalget må drøfte og anvise finansiering inden for udvalgets ramme.

Bilag
Bilag: Helsinge Byfefst 2017 - ansøgning om støtte, budget foreløbigt program - Dok.nr.: 2017/12696 006

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget;

 1. at godkende ansøgningen med et beløb som underskudsgaranti.
 2. at hvis punkt 1 godkendes, at finansiering findes inden for Kultur- og Idrætsudvalgets rammeBeslutning
1. Tiltrådt med 75.000 kr.
2. Udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende, at finansiering sker inden for Kultur- og Idrætsudvalgets ramme via uforbrugte midler til ansættelse af projektleder til museumsprojekt i Gilleleje (Oktober '43 - Gilleleje Museum) jf. budgetaftalen 2017 - 2020. Her er afsat 600.000 kr. til aflønning af projektleder samt 100.000 kr. til afholdelse af møder mv. i 2017, og ansættelsen er endnu ikke sket.
28. 2. runde Puljen for Kultur, Idræt, Turisme og Landsbyer 2017
18.15A00 - 2017/14569

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler indkomne ansøgninger til puljen for Kultur, Idræt, Turisme og Landsbyer med henblik på at udvælge projekter, som skal have støtte fra puljen..

Baggrund
I forbindelse med tildeling af midler fra puljen for Kultur, Idræt, Turisme og Landsbyer har Kultur- og Idrætsudvalget besluttet at gennemføre ansøgningsproces i to runder. I første runde indsendte ansøgere ansøgninger på max 1/2 side, som i korte træk beskriver projektets formål, indhold og målgruppe.

Der kom 23 ansøgninger til første ansøgningsrunde, og Kultur- og Idrætsudvalget udvalgte på mødet den 25. april 2017 18 projekter, som udvalget ønskede at modtage en gennemarbejdet ansøgning fra.

Om puljen
Puljen for Kultur, Idræt og Landsbyer er en pulje, som har til formål at understøtte strategiske investeringer på kultur- og idrætsområdet samt initiativer i landsbyerne i tæt samarbejde med lokalsamfundene.

Kultur- og Idrætsudvalget godkendte den 16. august 2016 ansøgningskriterier for puljen for kultur, idræt, Turisme og landsbyer, som fremgår af bilag 3.

Der er i 2017 afsat 1.250.000 kr. til formålet. Heraf besluttede Byrådet på sit møde den 6. marts 2017 at øremærke 250.000 kr. som ekstraordinært tilskud til Munkeruphus.
Til rest er således 1.000.000 kr

2. runde - ansøgninger til Puljen for Kultur, Idræt, Turisme og Landsbyer

Ansøger Titel på ansøgning Beløb, der ansøges om
1.
Tisvilde Hegn OK v. Svend Mortensen
Udarbejdelse af turistkort over Tisvilde Hegn med stednavne på lokaliteter i skoven 5.000 kr.
2.
Foreningen Frie Fugle v. Jens Erik Larsen
Fremme af friluftsliv ved Arresø 45.000 kr.
3.
Modelklubben Nordkysten v. Thomas Larsen
Etablering af en ny flyveplads til modelflyvning 179.500 kr.
4.
Græsted MRB v. Klaus Mortensen
Anlæggelse af teknikbane til MTB i Græsted 350.000 kr.
6.
Udstillingsstedet Ved Stranden 7 v. Asta Kølster Plum
Produktionsmidler til kunstnerdrevet udstillingssted i Tisvildeleje Ikke modtaget 2. ansøgning
7.
Ungdomshuset i Helsinge og Kultur & Ungdomshuset Remisen v. Allan Christensen
Leje af scene med lys og lyd til Gilleleje Festival 2017 50.000 kr.
9.
Foreningen Frie Fugle v. Jens Erik Larsen
Cykelrutekort for Gribskov Kommune 2017 64.750 kr.
10.
Kulturskolen i Gribskov Kommune v. Erling Bevensee
Tilskud til deltagelse i Spil Dansk Ugen 2017 37.000 kr.
11.
Gilleleje Fodboldklub v. Stefan Mogensen
E-Sport GFK 125.000 kr.
12.
Helsinge Model Togklub v. Bjarne Mørz
Ombygning af modeltoganlæg 20.548 kr.
13.
Gilleleje Handels- og Turistforening v. Henrik Magelund
Plakatsøjle på Gilleleje Torv 43.750 kr.
15. Gilleleje Boldklub v. Erling Bertrand Etablering af foreningsfitness i GB Idrætshus 85.000 kr.
16.
Museum Nordsjælland v. Tim Grønnegaard
Etablering af findested for et lurpar v. Ølshøj 51.000 kr.
17.
Valby Bylaug v. Dorte Skovsgaard
Oprensning af Valby Gadekær 60.000 kr.
18.
Mira Winding
Etablering af kunstprojekt "Vildmarken" 20.000 kr.
20.
Esrum Kloster og Møllegård v. Arne Kvist Rønnest
Etablering af Velkomstcenter for Nationalpark Kongernes Nordsjælland 310.000 kr.
21.
Tisvilde Hegn Sporlaug v. Nicolai Gerts
Etablering af mountinbikespor i Tisvilde Hegn (etape 2) 170.000 kr.
22.
Helsinge Rideklub på vegne af 9 rideklubber v. Marianne Christensen
Danmarks bedste hestekommune 85.000 kr.
23.
Gilleleje Handels- og Turistforening v. Henrik Magelund
Cartoon Network event på Torvet i Gilleleje 17.000 kr.
Ansøgninger for i alt 1.718.548 kr.Lovgrundlag
Kommunalfuldmagtsreglerne

Økonomi
Der er i 2017 afsat 1.250.000 kr. til formålet. Heraf besluttede Byrådet på sit møde den 6. marts 2017 at øremærke 250.000 kr. som ekstraordinært tilskud til Munkeruphus.
Til rest er således 1.000.000 kr.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag 1. Den korte version / oversigt: Puljen for Kultur, Idræt, Turisme og Landsbyer - til 2. runde incl. adm. Dok.nr.: 2017/14569 006

Bilag 2. Samlet oversigt Pulje for Kultur, Idræt, Turisme og Landsbyer 2017. Dok.nr.: 201714569 045

Bilag 3. Ansøgningskriterier for puljen for Kultur, Turisme og idræt samt landsbyer - Kultur- og Idrætsudvalget 2017. Dok.nr.: 2017/14569 041


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at beslutte, hvilke projekter skal få støtte og hvor megetBeslutning
Kultur- og Idrætsudvalget besluttede at give tilskud til følgende projekter:

2. runde - ansøgninger til Puljen for Kultur, Idræt, Turisme og Landsbyer

Ansøger Titel på ansøgning Beløb, der bevilges (brutto)
1.
Tisvilde Hegn OK v. Svend Mortensen
Udarbejdelse af turistkort over Tisvilde Hegn med stednavne på lokaliteter i skoven 0
2.
Foreningen Frie Fugle v. Jens Erik Larsen
Fremme af friluftsliv ved Arresø 45.000 kr.
3.
Modelklubben Nordkysten v. Thomas Larsen
Etablering af en ny flyveplads til modelflyvning 0
4.
Græsted MRB v. Klaus Mortensen
Anlæggelse af teknikbane til MTB i Græsted 150.000 kr.
6.
Udstillingsstedet Ved Stranden 7 v. Asta Kølster Plum
Produktionsmidler til kunstnerdrevet udstillingssted i Tisvildeleje Ikke modtaget 2. ansøgning
7.
Ungdomshuset i Helsinge og Kultur & Ungdomshuset Remisen v. Allan Christensen
Leje af scene med lys og lyd til Gilleleje Festival 2017 50.000 kr.
9.
Foreningen Frie Fugle v. Jens Erik Larsen
Cykelrutekort for Gribskov Kommune 2017 0
10.
Kulturskolen i Gribskov Kommune v. Erling Bevensee
Tilskud til deltagelse i Spil Dansk Ugen 2017 37.000 kr.
11.
Gilleleje Fodboldklub v. Stefan Mogensen
E-Sport GFK 0 - udvalget henviser til tilsvarende ansøgning til Idrætsrådet og anbefaler Idrætsrådet at godkende denne ansøgning
12.
Helsinge Model Togklub v. Bjarne Mørz
Ombygning af modeltoganlæg 20.548 kr.
13.
Gilleleje Handels- og Turistforening v. Henrik Magelund
Plakatsøjle på Gilleleje Torv 0
15. Gilleleje Boldklub v. Erling Bertrand Etablering af foreningsfitness i GB Idrætshus 83.900 kr.
16.
Museum Nordsjælland v. Tim Grønnegaard
Etablering af findested for et lurpar v. Ølshøj 51.000 kr.
17.
Valby Bylaug v. Dorte Skovsgaard
Oprensning af Valby Gadekær 60.000 kr.
18.
Mira Winding
Etablering af kunstprojekt "Vildmarken" 0
20.
Esrum Kloster og Møllegård v. Arne Kvist Rønnest
Etablering af Velkomstcenter for Nationalpark Kongernes Nordsjælland 310.000 kr.
21.
Tisvilde Hegn Sporlaug v. Nicolai Gerts
Etablering af mountinbikespor i Tisvilde Hegn (etape 2) 170.000 kr.
22.
Helsinge Rideklub på vegne af 9 rideklubber v. Marianne Christensen
Danmarks bedste hestekommune 85.000 kr.
23.
Gilleleje Handels- og Turistforening v. Henrik Magelund
Cartoon Network event på Torvet i Gilleleje 0
Ansøgninger for i alt 1.062.448 kr. (brutto) = 1.000.000 kr. netto
29. Infostandere i Helsinge - Regler for foreninger
20.00G00 - 2017/15416

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning om retningslinier for hvilket indhold der kan komme på infostanderne i Helsinge.

Baggrund
2 infostandere blev sat op på baggrund af beslutning i Økonomiudvalget 03.06.2013.

Ønsker om at bruge infostandere til særligt at promovere aktiviteter i Helsinge blev præsenteret for Økonomiudvalget 26.08.2013 som del af afrapportering af "Hellere Helsinge" forløbet.

Spørgsmål til retningslinier for infostanderne er blevet rejst af Poul Erik Andersen i spørgetiden på Byrådsmødet 03.04.2017

Infostanderne står på Skolegade og Rundinsvej i Helsinge.


Sagens forhold
Infostanderne har fra sommer 2014 til december 2016 vist arrangementer, som har fundet sted i hele Gribskov Kommune.

Det har været en stor succes, og der er vist omkring 200 opslag fra foreninger og kommunen.
Det har dog også betydet at arrangementer i Helsinge nogle gange er blevet væk blandt de mange arrangementerne fra andre dele af kommunen.

Derfor har administration skærpet reglerne fra januar 2017. Nu kan foreninger kun have arrangementer med, som finder sted i Helsinge by.

På baggrund af henvendelsen i spørgetiden på Byrådsmødet 03.04.2017 er det blevet tydeligt at der er behov for at fastlægge retningslinier på området, og på at udvide det geografiske område som kan promoveres.

Administrationens forslag til retningslinier:
Infostanderne kan vise følgende indhold:

 • Serviceinformationer og kampagner fra Gribskov Kommune inkl. kommunens institutioner (eks. skoler, biblioteker og Museum Nordsjælland)
 • Arrangementer fra foreninger og institutioner i Helsingeområdet.
  Arrangementerne skal være åbne for borgere.
  Helsingeområdet defineres ved postnummer 3200. Det inkluderer
  Ramløse, Ørby, Laugø, Skærød, Annisse, Annisse Nord, Kagerup og Pibe Mølle.
 • Løbende/stående tilbud fra foreninger kan IKKE blive vist, såsom fodboldtræning, korsanghold mv.


Ved særlige arrangementer der rækker betydeligt ud over kommunens grænser kan der søges dispensation. Det kan f.eks. være Græsted Veterantræf, Gilleleje Festival, Helvede i Nord, Esrum middelalderdage og lignende.

Foreninger og institutioner skal fortsat selv levere grafik i definerede formater.

Lovgrundlag


Økonomi
Teknisk Udvalg betaler ca. 30.000 kr. om året til strøm, support og diverse reparationer på infostanderne.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget,

 1. At godkende de anbefalede retningslinierBeslutning
Tiltrådt med følgende ændring:

Forslaget
"Arrangementer fra foreninger og institutioner i Helsingeområdet.
Arrangementerne skal være åbne for borgere.
Helsingeområdet defineres ved postnummer 3200. Det inkluderer Ramløse, Ørby, Laugø, Skærød, Annisse, Annisse Nord, Kagerup og Pibe Mølle."


erstattes af

"Arrangementer fra foreninger og institutioner i Gribskov Kommune.
Arrangementerne skal være åbne for borgere."

30. Ændringer i Helsinge biblioteks betjente åbningstid i skoleferier
21.00A00 - 2017/14320

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen handler om eventuel begrænsning af betjening på Helsinge bibliotek i skolernes ferie.

Baggrund
Fra og med december 2016 har alle 3 biblioteker i Gribskov kommune åbent for borgerne fra kl 8 - 22 hver dag.
Bibliotekerne råder over en omfattende portefølje af digitale løsninger.
Løsninger der i udstrakt grad giver borgerne mulighed for at betjene sig selv.
Det er vigtigt, at medarbejderne er tilstede på de tidspunkter, hvor borgerne efterspørger hjælpen og vi forsøger derfor løbende at tilpasse den betjente åbningstid til de tidspunkter på dagen, hvor borgerne har mest behov for hjælp.
Tilpasningen sker på baggrund af tal på besøgende, antal af udlån samt medarbejdernes oplevelse af belastningen.

Når det er vigtigt med en skarp prioritering af medarbejderressourcerne, er det for at have ressourcer til de aktiviteter bibliotekerne også har fokus på at løfte indenfor områderne,

 • digital formidling og ny teknologi,
 • læringsaktiviteter for børn og voksne,
 • understøttelse og facilitering af meningsfulde fællesskaber samt
 • nye partnerskaber med andre aktører.


Forslag
Oplæg til begrænsning af betjening på Helsinge bibliotek i skolernes ferie

Helsinge biblioteks nuværende ugentlige betjeningstid i skolernes ferier er på i alt 41 timer.
Da antallet af besøgende på Helsinge bibliotek er mindre i skolernes ferie, vurderer vi at
behovet for betjening på Helsinge bibliotek kan reduceres.
Vi lægger derfor op til en begrænsning i betjeningen på i alt 6 timer pr uge.

Forslag til ændret åbningstid med betjening:

mandag, tirsdag, torsdag, fredag 10 - 16
onsdag 12 - 19
lørdag 10 - 14

Åbningstider med betjening i dag

Helsinge bibliotek ( i skolernes ferie)
mandag, tirsdag, torsdag, fredag 10 - 17
onsdag 10 - 19
lørdag 10 - 14

BLIK (i skolernes ferie)
Mandag, tirsdag, torsdag, fredag 10 - 14

Kulturhavn Gilleleje
Mandag til fredag 10 - 18.30
Lørdag 10 - 14

Der lægges op til at Gilleleje bibliotek med udgangen af 2017 revurderer den betjente åbningstid på baggrund af besøgstal og belastning.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at bibliotekerne prioriterer den betjente åbningstid til de tidspunkter, hvor efterspørgslen på hjælp er størst, for på den måde at skabe mulighed for andre aktiviteter. Derfor anbefaler administrationen de ændrede åbningstider.

Lovgrundlag
Lov om biblioteksvirksomhed 20. august 2008

Økonomi
Forslaget har ingen økonomisk konsekvens, da der alene er tale om en omprioritering af ressourcer.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at godkende forslag til ændret betjent åbningstid på Helsinge bibliotek i skoleferierBeslutning
Tiltrådt
31. Helsinge Hallernes udvikling
00.34G00 - 2016/29383

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen med henblik på at træffe beslutning. Sagen drejer sig om 6 spørgsmål, som Byrådet har bedt udvalget drøfte.

Sagens forhold
På Byrådets møde den 30.1 2017 godkendte Byrådet, at Gribskov Kommune stiller garanti i forbindelse med Helsinge Hallernes leasing af særlige redskaber til Hal 5 (Springhallen).

Byrådet besluttede derudover, at Kultur- og Idrætsudvalget skulle drøfte følgende forslag:

 1. Hallens bestyrelse iværksætter straks en ekstern revisionsrapport, som senest 1.7.2017 fremlægges til byrådet og belyser Hallens nuværende økonomiske situation, samt økonomi, udbud m.m. i forbindelse med byggeriet af Hal 5.
 2. Hallens bestyrelse udvikler sig til en professionel virksomhedsbestyrelse.
 3. Vedtægterne tilrettes, så formandskabet skal besættes af minimum en af kommunen eller erhvervets udpegede medlemmer til bestyrelsen.
 4. Ingen sportsgrene er særligt udpeget til bestyrelsen, som Håndbolden er det i dag.
 5. Forvaltningen igangsætter en undersøgelse af, om fordele og ulemper ved, at Gym Helsinge kunne drifte Hal 5 alene, i en ny visionær samarbejdsaftale med Helsinge Hallerne.
 6. Forvaltningen undersøger, hvad behovet er for etablering af en yderligere kunstgræsbane samt et klubhus til fodbolden

Administrationen har bedt Helsinge Hallernes bestyrelse om at forholde sig til spørgsmålene og komme med evt. kommentarer til de 6 spørgsmål. Bestyrelsens kommentarer indgår i denne sagsfremstilling.

Derudover vil administrationens vurdering og anbefaling indgå.

1.
Hallens bestyrelse iværksætter straks en ekstern revisionsrapport, som senest 1.7.2017 fremlægges byrådet og belyser Hallens nuværende økonomiske situation samt økonomi, udbud m.m. i forbindelse med byggeriet af Hal 5

Input fra Helsinge Hallens bestyrelse:
Der henvises til byggeregnskab for opførelse af Hal 5 (Bilag 1) samt til årsregnskab 2016, som er afleveret til Gribskov Kommune.

Administrationens vurdering og anbefaling:
Administrationen vurderer ikke, at der er behov for at indhente en ekstern revisionsrapport. Det indsendte byggeregnskab for Hal 5 samt årsregnskab 2016 samt de tiltag som Helsinge Hallerne har fremlagt til Gribskov Kommune ift. garantistillelsen, er tilstrækkeligt til at vurdere hallens økonomi.
Administrationen anbefaler derfor, at dette forslag bortfalder.

2.
Hallens bestyrelse udvikler sig til en professionel virksomhedsbestyrelse

Input fra Helsinge Hallens bestyrelse:
Der henvises til skrivelse, som Helsinge Hallen har sendt til kommunen efter møde med borgmesteren den 28.3.2017 (bilag 2)
Her anføres bl.a. følgende:

 • Analyse af kompetencebehov i bestyrelsen udarbejdes; forventes afsluttet på bestyrelsesmøde i 4. kvartal, Evt. kompetencegab vurderes og drøftes efterfølgende.
 • Vedtægter gennemgås i henhold til krav fra Gribskov Byråd og udfald af kompetenceanalyse

Administrationens vurdering og anbefaling:
Administrationen vurderer, at bestyrelsen med ovennævnte tiltag kan opfylde behovet for at udvikle sig til en professionel virksomhedsbestyrelse.
Administrationen anbefaler derfor, at bestyrelsen får ro til dette arbejde.

3.
Vedtægterne tilrettes, så formandskabet skal besættes af minimum en af kommunen eller erhvervets udpegede medlemmer til bestyrelsen.

Input fra Helsinge Hallens bestyrelse:
Der henvises til skrivelse, som Helsinge Hallen har sendt til kommunen efter møde med borgmesteren den 28.3.2017 (bilag 2).

Administrationens vurdering og anbefaling:
Administrationen vurderer, at det vil være afgørende at vælge formandsskab ud fra de nødvendige kompetencer, fremfor hvordan bestyrelsesmedlemmerne er udpeget. Derudover henvises til hallernes beslutning om at arbejde mere målrettet med kompetenbehov i bestyrelsen generelt (se herover).
Administrationen anbefaler derfor, at dette forslag bortfalder.

4.
Ingen sportsgrene er særligt udpeget til bestyrelsen, som Håndbolden er det i dag.

Input fra Helsinge Hallens bestyrelse:
Der henvises til skrivelse, som Helsinge Hallen har sendt til kommunen efter møde med borgmesteren den 28.3.2017 (bilag 2)

Administrationens vurdering og anbefaling:
Administrationen vurderer, at det kan være hensigtsmæssigt at foretage denne ændring. Det er vigtigt, at der i hallens bestyrelse arbejdes helhedsorienteret til hallens og den samlede idræts bedste, og der bør ikke sidde repræsentanter, som alene tjener én idrætsgren.
Administrationen anbefaler derfor, at kommunen anbefaler denne ændring til hallens bestyrelse.

5.
Forvaltningen igangsætter en undersøgelse af, om fordele og ulemper ved, at Gym Helsinge kunne drifte Hal 5 alene, i en ny visionær samarbejdsaftale med Helsinge Hallerne.

Input fra Helsinge Hallens bestyrelse:
Hal 5 er en del af Helsinge Hallerne, politisk bestemt i forbindelse med bygning af springhallen. Den enkelte afdeling er meget sårbar, hvis man påtager sig denne type opgaver, og det er ikke givet, at den næste bestyrelse i afdelingen er indstillet på og parat til at påtage sig samme opgave.

Administrationens vurdering og anbefaling:
Helsinge Hallerne er et stort samlet idrætsanlæg, som driftes som en helhed. Det er vigtigt at være opmærksom på, hvorvidt en opdeling af driftsansvar vil have konsekvens for stordriftsfordele og synergieffekter i driften generelt.
Administrationen anbefaler, at dette forslag bortfalder.

6.
Forvaltningen undersøger, hvad behovet er for etablering af en yderligere kunstgræsbane samt et klubhus til fodbolden

Input fra Helsinge Hallens bestyrelse:
Der henvises til oversigt over klubbernes turneringshold i 2017, der også viser, hvor i kommunen der er flest fodboldhold, samt størst behov. (Bilag 3)

Administrationens vurdering og anbefaling:
Administrationen vurderer, at der er et relativt stort pres på kunstgræsbanen i Helsinge.

I forhold til behov for et klubhus til fodbolden i Helsinge henviser administrationen til Gribskov Kommunes Idrætspolitik fra 2013, side 14: "Foreningerne kan have fordele ved fællesskaber i tilknytning til idrætsfaciliteterne og der skal arbejdes på, at faciliteterne indeholder fællesområder i stedet for særskilte klublokaler til hver forening, således at det giver synergier og bedre lokaleudnyttelse".
Administrationen vurderer, at Helsinge Hallerne tilbyder fællesarealer, hvor også fodboldens medlemmer kan opholde sig.

Administrationen anbefaler, at en evt. nærmere vurdering af behovet og prioritering af evt. nyanlæg sker i samarbejde med Idrætsrådet. Det gælder såvel kunstgræsbane som klubhus.


Lovgrundlag
Gribskov Kommunes Idrætspolitik, 2013

Økonomi
Der er ikke foretaget økonomiske beregninger på spørgsmålene. Hvis udvalget beslutter, at der skal arbejdes videre med nogle af spørgsmålene, skal der foretages beregninger på konkrete anlægsforslag mv.

Bilag
Bilag 1. Byggeregnskab for Hal 5 - Dok.nr.: 2016/29383 015

Bilag 2. Skrivelse fra Helsinge Hallernes bestyrelse efter møde med borgmesteren den 28.3.2017 - Dok.nr. :2016/29383 016

Bilag 3. Opgørelse over turneringshold 2017 - Dok.nr.: 2016/29383 017

Bilag 4. Helsinge Hallernes input til de 6 spørgsmål - Dok.nr.: 2016/29383 018


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at drøfte de 6 spørgsmål
 2. at godkende administrationens anbefalingerBeslutning
1. Drøftet

2.

Afstemning om administrationens forslag

Forslag 1 - 4

For: A, V (4)
Imod: Ingen (0)
Undlad at stemme: G (1)

Forslag 1 - 4 tiltrådt.

Forslag 5
Besluttet at analysen skal foretages.

Forslag 6
Besluttet at administrationen skal indhente en udtalelse fra Idrætsrådet om, hvad behovet er for etablering af en yderligere kunstgræsbane samt et klubhus til fodbolden.

Sisse Krøll Willemoes (G) begærer sagen i Byrådet for så vidt angår beslutningen om forslag 1 - 4 under indstillingens punkt 2.

32. Gribskov Kommunes kunstsamling
20.04G00 - 2017/14287

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning.
Sagen handler om den fremtidige varetagelse af Gribskov Kommunes kunstsamling efter nedlæggelsen af Kunstrådet, der hidtil har haft denne opgave.

Baggrund
I forbindelse med budgetaftale for 2017 - 2020 besluttede Byrådsmødet den 3.10.2016 at nedlægge Kunstrådet og overdrage ansvaret for Gribskov Kommunes kunstsamling til Kultur- og Idrætsudvalget.

Om kunstsamlingen
Kunstrådet har siden kommunesammenlægningen i 2006 varetaget ansvaret for samlingen, der består af ca.1500 kunstværker, som fordeler sig på malerier og skulpturer og kan ses både indenfor og udenfor kommunens bygninger. En del af værkerne er på magasin i kælderen under plejecenteret Toftebo og i depot på Rådhuset. Samlingen er listet op i en registrant i en database, der er ca 80% færdig.

Samlingen indeholder flere værdifulde værker og er unik med hensyn til repræsentationen af lokale kunstnere.

Samlingen er forsikret for en samlet sum på 6.500.000 kr. i Codan.

Samlingen er opbygget gennem mange år i de to kunstudvalg i henholdsvis den gamle Helsinge Kommune og Græsted Gilleleje Kommune.

Opgaver
Kultur- og Idrætsudvalget har overtaget ansvar for kunstsamlingen efter at Kunstrådets opgaver er overgået til Kultur- og Idrætsudvalget.

Der er derfor opgaver i relation til kunstsamlingen, som i fremtiden skal varetages af administrationen. Det indebærer som minimum følgende;

 • Færdiggørelse af databasen
  Herunder opdatering af placeringer og eksistens
 • Løbende vedligehold af samlingen
  Herunder reparationer og udbedringer
 • Proces-kampagne for håndtering og tilhørsforhold rettet mod medarbejdere i Gribskov kommune


Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at der skal arbejdes seriøst med håndteringen af samlingen og de opgaver der er forbundet hermed.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler derfor, at Kultur- og Idrætsudvalget understøtter administrationen
i at arbejde videre med, hvordan denne opgave løses i fremtiden.


Lovgrundlag
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune § 16, stk. 2, jf. § 10, stk. 5.
Gribskov Kommunes Kulturstrategi 2008-2020, kapitel 6 om tilskudspolitik, besluttet af Byrådet 19.08.2009

Økonomi
Samlingen er fortsat forsikret for en samlet sum på 6.500.000 kr. i Codan

Kunstrådet havde i 2016 40.000 kr. til deres arbejde. Dette beløb blev fjernet i forbindelse med budgetaftalen for 2017 - 2020. Der er således ikke afsat økonomi til varetagelse af opgaven med at opdatere kunstdatabasen mv.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at godkende administrationens forslag om at administrationen arbejder på at finde en løsning på, hvordan opgaven kan løses i fremtiden.Beslutning
Ændringsforslag fra A og G:

Kunstrådet genetableres.

For: A, G (2)
Imod: V (3)

Ændringsforslaget ikke tiltrådt.

Afstemning om administrationens indstilling

For: Alle.

Indstillingen tiltrådt.


33. Disponering af Puljen for kultur, idræt, turisme og landsbyer 2018
19.01G00 - 2017/01474

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen handler om forslag til disponering af Puljen for kultur, idræt, turisme og landsbyer.

Baggrund
I budgetaftalen for 2017 - 2020 er der afsat midler til en Pulje for kultur, idræt, turisme og landsbyer.

I 2017 er puljen på 1.550.000 kr. Heraf skulle øremærkes 300.000 kr. til udvikling af Græsted Eventplads. Byrådet besluttede på sit møde den 6. marts 2017 at øremærke 250.000 kr. af puljen til et ekstraordinært tilskud til Munkeruphus.

I 2018 er Puljen for kultur, idræt, turisme og landsbyer på 1.250.000 kr. Heraf skal der jf. budgetaftalen 2017 - 2020 øremærkes 300.000 kr. til Græsted Eventplads.

Munkeruphus
I budgetaftalen for 2017 - 2020 blev kommunens tilskud til Munkeruphus nedsat fra 1.000.000 kr. til 250.000 kr. fra 2017 - 2020.
Udover dette beløb har Kultur- og Idrætsudvalget igennem en årrække haft en kulturaftale med Munkeruphus. Kulturkontrakttilskuddet er på 357.400 kr. i 2017 og frem.

Sagens forhold
For at hjælpe Munkeruphus igennem 2017 er der samlet bevilget ekstraordinære tilskud på i alt 500.000 kr. for 2017.

Det er sket dels ved en formandsbeslutning i Kultur- og Idrætsudvalget i december 2016 om at bevilge Munkeruphus et ekstraordinært tilskud på 250.000 kr. finansieret af uforbrugte midler på Kultur- og Idrætsudvalgets ramme, og dels ved en Byrådsbeslutning den 6. marts 2017 om at bevilge yderligere et ekstraordinært tilskud på 250.000 kr. for 2017, finansieret af Puljen for kultur, idræt, turisme og landsbyer 2017.

Efterfølgende har såvel borgmester som formand og næstformand for Kultur- og Idrætsudvalget været i dialog med Munkeruphus om institutionens mulighed for at skaffe øget finansiering via fonde, entréindtægter mv.

Munkeruphus har tilkendegivet, at fondene lægger stor vægt på, at kommunen bakker op med tilskud til driften i deres vurdering af, om de vil yde støtte til såvel udstillinger som særlig vedligeholdelse af bygningen.

Derudover er Munkeruphus i gang med en udviklingsstrategi, der har det mål at professionalisere institutionen og gøre Munkeruphus attraktiv for endnu flere borgere, fritidsborgere og turister. Udviklingen går den rigtige vej med et støt stigende besøgstal og en stigende interesse fra fonde.

En kulturinstitution som Munkeruphus arbejder med en flerårig planlægning og dertilhørende flerårige fondssøgning.

Derfor vil der fortsat være et stort behov for at kunne dokumenter overfor fondene, at Gribskov Kommune yder et væsentligt driftstilskud til Munkeruphus også i 2018.

Kompetenceforhold
Kultur- og Idrætsudvalget har kompetence til at disponere over puljens midler.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at et ekstraordinært tilskud på 500.000 kr. i 2018 vil være afgørende for Munkeruphus' mulighed for at kunne planlægge og søge yderligere fondsmidler og dermed fortsætte den igangværende udviklingsstrategi med henblik på at sikre øgede indtægter i fremtiden.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler derfor, at der disponeres 500.000 kr. til et ekstraordinært tilskud for 2018 fra Puljen til kultur, idræt, turisme og landsbyer.

Den samlede disponering af Puljen for kultur, idræt, turisme og landsbyer for 2018 vil i givet fald se således ud:

Afsat til puljen i alt: 1.250.000 kr.
Disponeret til Græsted Eventplads jf. budgetaftale: 300.000 kr.
Disponeret til Munkeruphus: 500.000 kr.

Restbudget for puljen i 2018: 450.000 kr.


Lovgrundlag
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune §15, stk. 2


Økonomi
I 2018 er der afsat 1.250.000 kr. til Puljen for kultur, idræt, turisme og landsbyer. Heraf disponeres 300.000 kr. til Græsted Eventplads jf budgetaftalen 2017 - 2020.

Administrationen foreslår, at der yderligere disponeres 500.000 kr. af puljen til et ekstraordinært tilskud til Munkeruphus i 2018.

Til rest i puljen 2018 vil der herefter være: 450.000 kr.


BilagAdministrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at godkende disponering af Puljen for kultur, idræt, turisme og landsbyer 2018 som foreslåetBeslutning
Tiltrådt

Efterretningssager

34. Svømmehal - lukning i forbindelse med vedligeholdsopgaver
18.20G00 - 2017/14172

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget får sagen til efterretning.

Sagens forhold
Gribskov Svømmehal åbnede i februar 2013.

I sommeren 2017 skal der foretages en række vedligeholdsopgaver, som kræver at svømmehallen holder lukket.

For at komme så få borgere, foreninger og skoler til gene vil svømmehallen holde lukket fra den 24. juli - den 9. august 2017.

Sommerperioden er den tid på året, hvor svømmehallen har færrest gæster. Foreningerne og skoler holder sommerferie, og der er således færrest, som bliver berørt af lukningen i denne periode.

Personalet holder sommerferie i uge 30 og 31 og vil de første 3 dage i uge 32 få svømmehallen klar til gæsterne efter perioden med håndværkere.

Svømmehallen åbner igen torsdag i uge 32 (den 10. august 2017).

Alternativt tilbud
I dagene 7.-9. august 2017 vil der være tilbud om "svømmehal på stranden", hvor der bl.a. vil være mulighed for saunagus i Livredningstjenestens badehus.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at tage sagen til efterretningBeslutning
Taget til efterretning

Fraværende: Sisse Krøll Willemoes
35. Ændringer i vedtægter for Fonden i kulturhavnen
20.13A00 - 2017/14267

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget får sagen til efterretning. Sagen handler om en ændring i Fonden Kulturhavn Gillelejes vedtægter.

Sagens forhold
Fonden Kulturhavn Gilleleje blev stiftet d 10 december 2015
Fonden har som formål at fremme og udvikle udbuddet af kulturelle aktiviteter i Gilleleje med udgangspunkt i Kulturhavn Gilleleje.

Fonden Kulturhavn Gilleleje består i dag af 5 medlemmer.

 • 3 medlemmer udpeget af Gilleleje Brugsforening.
 • 1 medlem udpeget af biblioteket ved Gribskov Kommune.
 • 1 medlem valgt af og i blandt de kulturelle foreninger, der har aktiviteter i Gilleleje.


Nye medlemmer
Der skal i følge vedtægterne være ny udpegning af medlemmer hver andet år.

og det betyder at der finder ny udpegning sted nu andet halvår 17.
Fonden Kulturhavn Gilleleje ønsker i den forbindelse at udvide bestyrelse med 2 medlemmer.

1 medlem udpeget af Gilleleje Brugsforening og 1 medlem valgt blandt de mange frivillige i Kulturhavnen.
Dette for at sikre de frivillige indflydelse i bestyrelsen.

Fonden Kulturhavn Gilleleje vil således efter udpegningen se sådan ud
4 medlemmer udpeges af Gilleleje Brugsforening.
1 medlem udpeges af biblioteket ved Gribskov Kommune.
1 medlem vælges af og i blandt de kulturelle foreninger, der har aktiviteter i Gilleleje.
1 medlem vælges af og i blandt de frivillige der er tilknyttet Kulturhavn Gilleleje.


Valget blandt de frivillige er planlagt til at foregå d 13 juni kl 19

Som bilag ligger forslag til nye vedtægter samt en log over ændringer bagerst.


Bilag
Reviderede vedtægter for Kulturhavn Gilleleje Dok. nr.: 2017/14267 001


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kult- og Idrætsudvalget

 1. at tage sagen til efterretningBeslutning
Taget til efterretning

Fraværende: Sisse Krøll Willemoes
36. Koordinering af veteranindsatsen i Gribskov Kommune
15.21A00 - 2017/14399

Sagsfremstilling
Kultur og Idrætsudvalget behandler sagen for at blive orienteret om arbejdet i Gribskov Kommune med koordinering af vetranindsatsen i Gribskov Kommune

Sagen fremlægges parallelt som en orienteringssag for Social- og Sundhedsudvalget,
Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget. Sagen behandles som beslutningssag på Erhvervs og Beskæftigelsesudvalgets møde den 31-5 2017 .

Baggrund:
På møde den 14. marts 2017 (Sag nr. 26) drøftede Social- og Sundhedsudvalget hvorvidt administrationen skulle udarbejde et oplæg til en funktion som veterankoordinator i Gribskov Kommune.
Sagen blev videresendt til Økonomiudvalget, som på møde den 27. marts 2017 (Sag nr. 65), besluttede at administrationen skulle arbejde videre med sagen og borgmesteren opfordredes til at tage sagen op i 6 kommunesamarbejdet. Efterfølgende har sagen været drøftet i 6 kommunesamarbejdet og konklusionen var at man vurderer, at behovene, og organisering er så forskellig i kommunerne, at det ikke er formålstjeneligt at have en fælleskommunal veterankoordinatorfunktion.

Veteraner i Gribskov Kommune
Nationale indsatser
Efter oplysninger fra det statslige Veterancenter er der omkring 230 veteraner i Gribskov Kommune. Veteranerne har på en række områder forskellige tilbud. Rehabiliteringsopgaverne for denne gruppe borgere finder primært sted på et særligt center i samarbejde mellem forsvaret og Rigshospitalet. Forsvarets Veterancenter har en lang række tilbud både til veteranerne og deres pårørende. Her er oprettet højt specialiserede psykologiske og psykiatriske tilbud, kurser i kommunikation krisehåndtering i parforhold m.m.

På Beskæftigelsesområdet har Gribskov Kommunes Jobcenter en aftale med Veterancentret om at samarbejde med Veterancentrets beskæftigelseskonsulenter, hvis veteranen ønsker dette i forbindelse med jobsøgning mv. Forsvaret indkalder også alle veteraner til en samtale om deres almene situation med faste mellemrum i op til 8 år efter hjemkomst fra fronten. Så alle veteraner og pårørende har altså adgang til lang række væsentlige statslige tilbud i Veterancentret m.m.

Indsatser i Gribskov Kommune
Det er vanskeligt, at vurdere, hvor mange veteraner, der har kontakt til Gribskov Kommune i forbindelse med at de modtager kommunal hjælp, da borgerne ikke registreres som veteraner. I det omfang veteranerne kontakter kommunen, vil de som udgangspunkt blive modtaget som alle andre borgere og deres behov vil blive vurderet individuelt og konkret. En forespørgsel på velfærdsområderne på tværs i Gribskov Kommune viser, at der kun modtages få henvendelser fra borgere, der oplyser at have baggrund som veteran. Der er således heller ikke konstateret særlige udfordringer på områderne i forhold til denne målgruppe
Løsningen af opgaverne i .f.t. målgrupperne varetages derfor i de centre, der har den relevante kompetence til at behandle udfordringer om veteraner kontakter Gribskov kommune med.

For at markere og anerkende veteranernes indsats afholdes en årlig flagdag for veteranerne i Gribskov Kommune. Flagdagen af koordineres i regi af Center for kultur, fritid og turisme. Det foreslås, at markering af den nationale flagdag den 5. september bliver en tradition i Gribskov Kommune.

Kommunens forskellige indsatser overfor veteraner er beskrevet i vedlagte bilag.

Funktion som veterankoordinator
Administrationen har bl.a. været i dialog med Hillerød Kommune, som netop har etableret funktion som veterankoordinator for at sikre at veteranerne har én indgang til at navigere i relevante kommunale tilbud.

Konkret er dette udmøntet i, at der i kommunens sygedagpengeteam er en medarbejder, der har fået til opgave at modtage evt. henvendelser fra veteraner og henvise dem til de rette instanser i kommunerne. Der er tale om en henvisende og koordinerende funktion og ikke en egentlig vejledningsfunktion. De foreløbige erfaringer fra Hillerød Kommune viser, at koordinatoren kan forventes at modtage relativt få henvendelser.

Administrationens anbefaling
På baggrund af erfaringerne og det vurderede behov i Gribskov Kommune, samt erfaringerne fra Hillerød Kommune anbefales, at der oprettes en funktion som veterankoordinator i Jobcenteret.
Veterankoordinatorens funktion vil ved henvendelse vil være at henvise borgeren til de rette fagpersoner i kommunens fagcentre med henblik på at der iværksættes den rette hjælp f.eks i fht. træning og hjælpemidler eller støtte til familien/borgeren.
Under forudsætning af, at opgaven vurderes til at være minimal vil funktionen kunne udføres indenfor de nuværende ressourcer i Jobcenteret.


Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag

EBU 31-05 2017 Beskrivelsen af Veteranindsatsen i Gribskov Kommune, Dok nr. 2017/16126 002


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur og Idrætsudvalget at

 1. at tage orienteringen om koordinering af veteranindsatsen i Gribskov Kommune til efterretningBeslutning
Taget til efterretning

Fraværende: Sisse Krøll Willemoes

Sager behandlet på lukket møde:
Nr 37 Forslag til samarbejde om etablering af center for urban dans; ny- dans og cirkus i Gribskov Kommune
Besluttet at afvise ansøgningen


Mødet startet:
07:30 AM

Mødet hævet:
10:15 AM