Kultur- og Idrætsudvalget

Publiceret 25-04-2017

Tirsdag den 25-04-2017 kl. 08:15

Indholdsfortegnelse:

Åbne
15 2. Budgetopfølgning 2017, Kultur- og Idrætsudvalget
16 Puljen for Kultur, Idræt, Turisme og Landsbyer 2017
17 Anlægsmidler på Idrætsrområdet i 2017
18 Ansøgning fra Gribskov Teaterforening om støtte til gadeteater 2017
19 Open Air Opera Gilleleje lørdag den 5. august 2017
20 Gilleleje Musikuge Uge 30 2017
21 Ansøgning fra Lions Club Gribskov om støtte til Lions Camp 2017
22 Nordsjælland Håndbold - kapitaltilførsel
23 Ansøgning fra Nordsjælland Håndbold om Guldpartnerskabsaftale 2017/2018


Efterretningssager
24 Helhedsplan for Græsted eventplads og stationsområde
25 Slutevaluering fra Grib livets pilotprojekter i fire nærmiljøer


Medlemmer:

Jørgen Emil Simonsen Ulla Dræbye
Michael Bruun Sisse Krøll Willemoes
Birgit Roswall  
   

Godkendelse af dagsorden:
Til punkt 16: Godkendt at behandle en ansøgning fra Gilleleje Handels- og Turistforening modtaget efter tidsfristens udløb. Ansøgningen behandles som nr. 23 med overskriften Cartoon Network event på Torvet i Gilleleje.
Til punkt 16 og 17 Administrationen har indhentet en juridisk vurdering af en række ansøgninger i forhold til kommunalfuldmagtsreglerne.
Ansøgninger om anlæg fra rideklubber, som ligger på privat grund er ikke forligneligt med kommunalfuldmagten. Dette uagtet, at det er en forening, der søger. Det er forbudt for kommunen at begundstige lodsejere. I punkt 16 drejer det sig om ansøgning nr. 8. I punkt 17 drejer det sig om ansøgningerne nr. 3, nr. 13, og nr. 14.
Vedr. ansøgning nr. 15 i pkt. 16 fra Gilleleje Boldklub om støtte til etablering af fitnesscenter er den juridiske vurdering, at et åbent fitnesscenter i Gilleleje Boldklub vil være konkurrenceforvridende - og derved kan kommunen ikke give tilskud til dette formål.
Til punkt 18: Gribskov Teaterforening har den 24. april 2017 afleveret en reduceret ansøgning til udvalget, hvis den fulde ansøgning ikke kan imødekommes. Den alternative ansøgning præsenteres for udvalget på mødet.
Jørgen Emil Simonsen er inhabil i punkt 22 og 23.
Herefter blev dagsordenen godkendt.


Fraværende:

Meddelelser:
Orientering om udarbejdelse af ny sundhedspolitik: SSU, BØR, EBU, KIU og TEK inviteres den 6. juni 2017 til samskabelsesproces til formulering af ny sundhedspolitik. Såvel interne som eksterne vil ligeledes inviteres til at deltage. Der lægges op til en proces i tidsrummet kl 14- ca. 20 med middag fra kl 19. Formålet er at formulere en politik på målsætningsniveau dvs. addressere "hvorfor" og "hvorhen", og tage lidt hul på " hvordan". Alle udvalg er forhåndsbooket.

Outdoor film i Nordsjælland - herunder Gribskov Kommune - sendes i maj måned på TV2 Lorry
Ansøgning fra Gribskov Teaterforening om støtte til gadeteater. Gribskov Teaterforening havde bedt om foretræde for Kultur- og Idrætsudvalget. På grund af den lange dagsorden til mødet, besluttede formanden at afholde møde med Gribskov Teaterforening forud for udvalgsmødet i stedet. Dette møde blev afholdt den 24.4.17. Her afleverede foreningen et faktaark om foreningens aktiviteter samt oversigt over indhentede statstilskud til aktiviteterne. Foreningen afleverede desuden en reduceret ansøgning til udvalget, hvis den fulde ansøgning ikke kan imødekommes.
Afslutningskonference i breddeidrætsprojektet har været afholdt.
Der er politisk styregruppemøde i den regionale Kulturaftale, Kulturmetropolen den 28. april. Her meddeler Ulla Dræbye, at Gribskov Kommune er indforstået med at finde endnu en repræsentant til den politiske styregruppe, som det er foreslået.

Åbne

15. 2. Budgetopfølgning 2017, Kultur- og Idrætsudvalget
00.30Ø00 - 2017/04661

Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen generelt

Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO) at præsentere Økonomiudvalget og Byrådet for udviklingen og det forventede resultat for de enkelte områder i Gribskov Kommune.

Administrationen udarbejder 4 årlige budgetopfølgninger i 2017:
1. budgetopfølgning (BO1) forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning (BO2) forelægges på fagudvalgsmøder i april
3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i august
4. budgetopfølgning (BO4) forelægges på fagudvalgsmøder i november/december

Administrationen vil som hovedregel søge om tillægsbevillinger i BO1 og BO4. I de øvrige budgetopfølgninger beskrives de områder, hvor der er forhold, der peger på budgetafvigelser. Der kan være undtagelser, hvis der f.x. kommer helt nye opgaver til, eller hvis der sker en ændret organisering af de eksisterende opgaver.

Budgetopfølgning 2
Denne budgetopfølgning beskriver de overordnede forventninger til årets resultat. Der vil i forhold til de kommende budgetopfølgninger blive arbejdet med at finde modgående foranstaltninger og råderum inden for de enkelte udvalgsområder til imødegåelse af evt. udfordringer, således at der samlet set kan ske budgetoverholdelse i 2017.

Gennemgangen af økonomien skal indeholde:

 • En vurdering af økonomien på baggrund af forløbet hidtil i år
 • Fokus på de forhold, der kom op i den første BO
 • Fokus på forhold, der er kommet op som følge af årets lovgivningsarbejde
 • Fokus på eventuelle andre ændringer i forudsætninger m.v.

Læsevejledning
I denne Budgetopfølgning sker der en række omplaceringer som følge af udmøntning af Velfærdsudviklingsprogrammet (VUP) samt omplaceringer ifm. lønsummerne, da fagudvalgenes lønsummer nu er placeret på en ramme under ØU. Omplaceringerne har alene teknisk karakter.

For at tydeliggøre de reelle forventninger til årets økonomiske resultater er der denne gang tilføjet en ekstra kolonne til økonomioversigten. Den viser resultatet under forudsætning af, at de indstillede omplaceringer besluttes af Byrådet. Det er kolonnen yderst til højre ("Resultat efter budgetændr.") markeret med rød.
Det er vigtigt at fremhæve, at der i denne budgetopfølgning tages afsæt i denne kolonne, når forventningerne til årets økonomiske resultater forklares. Dette er en ændring i metode ifht. tidligere budgetopfølgninger.

Denne metode, hvor der tages afsæt i forventningerne til årets økonomiske resultater inkl. indstillede budgetændringer, vil blive anvendt fremadrettet. Dette skyldes, at der også fremadrettet må forventes omplaceringer som følge af, at lønsum nu er samlet under ØU.

Budgetopfølgning for Kultur- og Idrætsudvalg

Samlet konklusion

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventer administrationen at budgettet på Kultur- og idrætsudvalgets område balancerer. I resultatet indgår omplacering vedr. løn på 8,6 mio. kr.

Særlige forudsætninger og opmærksomhedspunkter (nye forhold ift. BO1):

 • Der forventes manglende indtægter i forbindelse med svømmehalstakster
  De forhøjede takster trådte i kraft 7. marts 2017 og der var forudsat helårsvirkning.


Tabellen over forventet mer-/mindreforbrug opdelt på rammer:


Budgetopfølgningens grundlag
Grundlaget for budgetopfølgningen på Kultur- og Idrætsudvalget bliver gennemgået nærmere i de følgende afsnit. Det sker for hver ramme.

Kultur og Idræt
Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventer administrationen at budgettet overholdes. I resultatet indgår overførsel af lønbudget til KIU's lønramme under Økonomiudvalget.

Det korrigerede budget er inklusiv ændringer fra BO1 og overførsler fra regnskab 2016.

Tillægsbevillinger og omplaceringer

Omplaceringer

 • Flytning af lønbudget 8,6 mio. kr.
  Mindreforbruget er en konsekvens af at alle omkostninger til lønninger er flytte fra Kultur- og Idrætsudvalgets område til den samlede lønramme under Økonomiudvalget, men ikke det samlede lønbudget.
  Mindreforbruget overføres til Økonomiudvalget for at skabe balance mellem forbrug og budget.
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr 769 af 09/06/2015

Økonomi
Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.
Bilag
Bilag 1: KIU 25-04-17 Opfølgning på budgetaftalens elementer Dok.nr. 2017/04661 019

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at godkende budgetopfølgning for Kultur- og Idrætsudvalgets område.

Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg og tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  Omplace- ringer
  i kr.
  Tillægsbe- villinger
  i kr.
  Kultur og Idræt, Løn til ØU
  -8.642.000
 2. at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  2018
  2019
  2020
  2021
  Kultur og Idræt, Løn til ØU
  -8.642.000
  -8.642.000
  -8.642.000
  -8.642.000Beslutning
1. Godkendt
2-3. Anbefalet (Fejlagtigt markeret som 3-4 i indstillingen)
16. Puljen for Kultur, Idræt, Turisme og Landsbyer 2017
18.15A00 - 2017/09258

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler indkomne ansøgninger til puljen for Kultur, Idræt, Turisme og Landsbyer med henblik på at udvælge projekter, som udvalget gerne vil invitere til at indsende endelig ansøgning.

Baggrund
Kultur- og Idrætsudvalget har besluttet at gennemføre ansøgningsproces i to runder. I første runde indsender ansøgere ansøgninger på max 1/2 side, som i korte træk beskriver projektets formål, indhold, målgruppe og anslået økonomi.

Ansøgninger er indsamlet i første ansøgningsrunde, og Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at udvælge et antal ansøgninger fra 1. ansøgningsrunde, som udvalget ønsker at modtage en gennemarbejdet ansøgning fra.

Om puljen
Puljen for Kultur, Idræt, Turisme og Landsbyer er en pulje, som har til formål at understøtte strategiske investeringer på kultur- og idræts- og turismeområdet samt initiativer i landsbyerne i tæt samarbejde med lokalsamfundene.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Der er i 2017 afsat 1.250.000 kr. til formålet. Heraf besluttede Byrådet på sit møde den 6. marts 2017 at øremærke 250.000 kr. som ekstraordinært tilskud til Munkeruphus.
Til rest er således 1.000.000 kr.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag 1: Samlet oversigt over puljen 2017 - Dokumentnr.: 2017/09258 027
Bilag 2: Kort oversigt - pulje 2017 - Dokumentnr.: 2017/09258 028


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at udvælge projekter, som skal inviteres til at indsende endelig ansøgning.Beslutning
Udvalget udvalgte følgende ansøgere, som indbydes til at sende en fyldestgørende ansøgning.

Ansøger Titel på ansøgning Beløb, der ansøges om
1.
Tisvilde Hegn OK v. Svend Mortensen
Udarbejdelse af turistkort over Tisvilde Hegn med stednavne på lokaliteter i skoven Ikke oplyst
2.
Foreningen Frie Fugle v. Jens Erik Larsen
Fremme af friluftsliv ved Arresø 35.000 - 70.000 kr.
3.
Modelklubben Nordkysten v. Thomas Larsen
Etablering af en ny flyveplads til modelflyvning Ikke oplyst
4.
Græsted MRB v. Klaus Mortensen
Anlæggelse af teknikbane til MTB i Græsted 500.000 kr.
6.
Udstillingsstedet Ved Stranden 7 v. Asta Kølster Plum
Produktionsmidler til kunstnerdrevet udstillingssted i Tisvildeleje Ikke oplyst
7.
Ungdomshuset i Helsinge og Kultur & Ungdomshuset Remisen v. Allan Christensen
Leje af scene med lys og lyd til Gilleleje Festival 2017 50.000 kr.
9.
Foreningen Frie Fugle v. Jens Erik Larsen
Cykelrutekort for Gribskov Kommune 2017 50.000 - 70.000 kr.
10.
Kulturskolen i Gribskov Kommune v. Erling Bevensee
Tilskud til deltagelse i Spil Dansk Ugen 2017 37.000 kr. + moms
11.
Gilleleje Fodboldklub v. Stefan Mogensen
E-Sport GFK 125.000 kr.
12.
Helsinge Model Togklub v. Bjarne Mørz
Ombygning af modeltoganlæg 20.500 kr.
13.
Gilleleje Handels- og Turistforening v. Henrik Magelund
Plakatsøjle på Gilleleje Torv 43.750 kr.
16.
Museum Nordsjælland v. Tim Grønnegaard
Etablering af findested for et lurpar v. Ølshøj 46.000 kr.
17.
Valby Bylaug v. Dorte Skovsgaard
Oprensning af Valby Gadekær Ikke oplyst
18.
Mira Winding
Etablering af kunstprojekt "Vildmarken" 15.000 - 20.000 kr.
20.
Esrum Kloster og Møllegård v. Arne Kvist Rønnest
Etablering af Velkomstcenter for Nationalpark Kongernes Nordsjælland 200.000 - 400.000 kr.
21.
Tisvilde Hegn Sporlaug v. Nicolai Gerts
Etablering af mountinbikespor i Tisvilde Hegn (etape 2) 170.000 kr.
22.
Helsinge Rideklub på vegne af 9 rideklubber v. Marianne Christensen
Danmarks bedste hestekommune 85.000 kr.
23.
Gilleleje Handels- og Turistforening v. Henrik Magelund
Cartoon Network event på Torvet i Gilleleje 17.000 kr.


17. Anlægsmidler på Idrætsrområdet i 2017
18.14A00 - 2017/02030

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen med henblik på at udvælge, hvilke ansøgninger til puljen for Anlægsmidler på Idrætsområdet 2017, der skal gives støtte til, og for at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at frigive anlægsmidler.

Baggrund
I budgetaftalen 2017 - 2020 er afsat 1,5 mio. kr. til en pulje som Idrætsrådet kan prioritere til anlægsprojekter.

Kultur- og Idrætsudvalget har kompetencen til at træffe endelig beslutning om, hvem der skal tildeles støtte fra puljen.

Idrætsrådet har indbudt idrætsforeningerne til at sende ansøgning til puljen, som har til formål at understøtte og hjælpe mindre tiltag/anlæg i gang - og fremme nye tanker, der skaber aktivitet.

Idrætsrådet har modtaget 17 ansøgninger til puljen for Anlægsmidler på Idrætsområdet 2017.

Ansøgningerne i sin helhed er samlet i dokument, som er vedhæftet som bilag 3. Da det er et stort bilag på 105 sider, har administrationen udarbejdet et kortere dokument (bilag 2), hvor hver enkelt ansøgning er beskrevet kort. Her er også administrationens vurdering samt Idrætsrådets anbefaling beskrevet.

Idrætsrådet har gennemgået og vurderet hver enkelt ansøgning i sit møde den 20. marts 2017. En oversigt over Idrætsrådets anbefalinger fremgår af bilag 1.Lovgrundlag
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune §15, stk. 2

Økonomi
Anlægspuljen er på 1,5 mio. kr. og der er indkommet ansøgninger for 3,2 mio. kr.

Bilag
Bilag: 1 Regneark til fordeling af midler - Dokumentnr.: 2017/02030 034
Bilag: 2 Anlægspuljen på idrætsområdet - kort udgave - Dokumentnr. 2017/02030 035
Bilag: 3 Alle ansøgninger med bilag - dokumentnr. 2017/02030 031


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at godkende hvilke ansøgninger, der skal gives støtte til.


Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:
2. at frigive 1,5 mio. kr. anlægsmidler i puljen for Anlægsmidler på Idrætsområdet 2017


Beslutning
1. Udvalget valgte at give tilskud til følgende ansøninger

Ansøger Titel på ansøgning Ansøgt netto beløb Bevilget beløb
5.
Tisvilde Hegn OK
Depotbygning v. Tisvilde Hegn Ok's klubhus 265.600 kr. 149.400 kr.
6.
Kampsporterne i Helsinge
Indretningsmidler i kampsportscenter 524.071 kr. 524.071 kr.
7.
Helsinge Ridecenter
Nyt tag på ridehus 498.000 kr. 249.000 kr.
9.
Arresø Kajakklub
Container til klubkajakker og klubgrej 24.900 kr. 24.900 kr.
12.
Græsted MTB Mountinbike
Teknikbane i Græsted 500.000 kr. 150.000 kr.
15.
Vejby Idrætsforening
Fremtidssikring af Vejby-idræt fase 1 projekt 49.800 kr. 49.800 kr.
16.
Vejby Idrætsforening
Brobygning - sportsligt og socialt skoler/baner fase 2 83.000 kr. 83.000 kr
I alt 1.230.171 kr.


Besluttet, at restmidlerne på 269.829 kr. sendes retur til Idrætsrådet til fornyet fordeling.

2. Anbefalet.


18. Ansøgning fra Gribskov Teaterforening om støtte til gadeteater 2017
20.01G00 - 2017/08658

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om økonomisk tilskud til afholdelse af gadeteater i henholdsvis Helsinge og Gilleleje i sommeren 2017.

Sagens baggrund
Foreningen Gribskov Teater planlægger at afholde en række gadeteaterforestillinger i Helsinge og Gilleleje tirsdag den 1. august 2017. Til dette formål søges om tilskud på 57.000 kr. netto til arrangementerne.

Gribskov Teater søgte om lignende tilskud i 2014 og 2015 og 2016 og fik på Kultur- og Idrætsudvalgets møder d. 07.04.2014, den 02.06.2015 og den 05.04.2016 bevilget tilskud på 47.500 kr. netto.

Gribskov Teater oplyser, at det samlede tilskuertal i 2016 var over 2.000.

Sagens forhold
Bestyrelsen i Gribskov Teater ønsker at gøre en indsats for at glæde børn og voksne i kommunen med gode oplevelser i byrummet.

Gribskov Teater vil, som tidligere år, samarbejde med Helsingør Teater og deres Internationale PASSAGE Festival.

Gribskov Teater har planlagt at spille 6 forestillinger i henholdsvis Helsinge, Gilleleje og Græsted.

Der vil være 2 forestillinger om eftermiddagen i Helsinge. Forestillingerne henvender sig til både børn og voksne. I Gilleleje afvikles 2 forestillinger om eftermiddagen og 1 om aftenen, og i Græsted vil der være en forestilling om aftenen, som er koordineret med Græsted Kro, så der bliver fest i Græsted By.

Arrangementerne vil blive afviklet i tæt samarbejde med de lokale handlende.

Gribskov Teater skal søge Gribskov Kommune om tilladelse til at anvende de pågældende byrum til forestillingerne via Eventvis. Ansøgningen er endnu ikke behandlet, men tilladelsen blev givet i både 2014, 2015 og 2016.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at gadeteater er et fint tiltag, som kan glæde både borgere og turister. Erfaringerne fra tidligere år er, at mange nyder forestillingerne som en positiv overraskelse i byrummet.

Administrationen gør opmærksom på, at gadeteater er ét af 3 områder, som er opstillet som udviklingsfokus i den indgåede kulturkontrakt mellem Gribskov Kommune/Kultur- og Idrætsudvalget og Gribskov Teaterforening. Kulturkontrakten er vedlagt som bilag 2.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler derfor, at Kultur- og Idrætsudvalget imødekommer
ansøgningen med et beløb, som kan finansieres inden for puljen til Kultur- og Fritidspolitikken.


Lovgrundlag
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune §15, stk. 2
Gribskov Kommunes Kulturstrategi 2008-2020, kapitel 6 om tilskudspolitik, besluttet af Byrådet 19.08.2009
Gribskov Kommunes Turismestrategi 2016-2020,vedtaget af Byrådet 13.05.2016


Økonomi
Udgiften til forestillingerne er samlet 114.000 kr., men der er tale om refusionsgodkendte forestillinger, så kommunen vil få 50% af udgiften refunderet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Derfor er beløbet der ansøges 57.000 kr.
Beløbet kan finansieres via puljen til Kultur- og Fritidspolitikken. Budget for 2017: 185.000 kr. Heraf er disponeret: 85.000 kr. Restbudget: 100.000 kr.

Administrationen gør opmærksom på, at der er endnu 3 ansøgninger til puljen til Kultur- og Fritidspolitikken på Kultur- og Idrætsudvalgets dagsorden. Oversigt over alle ansøgninger:

Ansøgning
Beløb
Ansøgning fra Gribskov Teaterforening om støtte til gadeteater 2017
57.000 kr.
Open Air Opera Gilleleje lørdag den 5. august 2017 - underskudsgaranti
25.000 kr.
Gilleleje Musikuge Uge 30 2017 - underskudsgaranti
20.000 kr.
Ansøgning fra Lions Club Gribskov om støtte til Lions Camp 2017
15.000 kr.
Der ansøges i alt om
117.000 kr.


Der er ikke økonomi til at imødekomme alle ansøgningerne.


Bilag
Bilag 1: Ansøgning til Gadeteater 2017 - Dokumentnr.: 2017/08658 002

Bilag 1A: Bilag til ansøgning Gadeteater 2017 - Dokumentnr.: 2017/08658 003

Bilag 2: Kulturkontrakt 2017 Gribskov Teaterforening - Dokumentnr.: 2017/08658 005

Bilag tilføjet i forbindelse med protokollering
Bilag 3: Alternativ ansøgning med reduceret beløb Dokumentnr. 2017/08658 006

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at godkende ansøgningen, under forudsætning af at Gribskov Teater opnår tilladelse til at anvende arealerne, med et beløb, som kan finansieres inden for puljen til Kultur- og Fritidspolitikken.Beslutning
1. Tiltrådt alternativ ansøgning med reduceret beløb på 37.500 kr.

19. Open Air Opera Gilleleje lørdag den 5. august 2017
20.15G00 - 2017/05113

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at træffe beslutning.

Sagen omhandler en ansøgning om underskudsgaranti til Gilleleje Handels-og Turistforenings arrangement "Open Air Opera Gilleleje 2017".

Arrangementet foregår lørdag den 5. august 2017.

Sagens forhold
Gilleleje Handels- og Turistforening søger underskudsgaranti på op til 25.000 kr til afholdelse af Open Air Opera Gilleleje, på stejlepladsen i Gilleleje.

Gilleleje Handels- og Turistforening har opstillet en målsætning om, at Gilleleje bliver regionalt kendt for Opera.

På sigt forventes der samarbejde med blandt andet Kulturhavn Gilleleje, der i biografen kan vise livestreaming af operaer fra forskellige steder i verden. Ligesom der kan opføres mindre og større operaer i forbindelse med det kommende samarbejde.

Oplyst økonomi
Gilleleje Handels- og Turistforening søger sponsorer og oplyser et samlet budget på 35.000 kr. Vurderingen er forventede indtægter på samlet 10.000 kr.

Da arrangementet er gratis, vil den ansøgte underskudsgaranti kunne sikre et nødvendigt større lydanlæg til den udendørs scene.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at ansøgningens indhold støtter kommunens kultur- og turismestrategier, og dermed ønsket om at udvikle Gilleleje som turistby.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler derfor, at Kultur- og Idrætsudvalget imødekommer ansøgningen
med et beløb, som kan finansieres inden for puljen til Kultur- og Fritidspolitikken.

Lovgrundlag
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune §15, stk. 2
Gribskov Kommunes Kulturstrategi 2008-2020, kapitel 6 om tilskudspolitik, besluttet af Byrådet 19.08.2009
Gribskov Kommunes Turismestrategi 2016-2020,vedtaget af Byrådet 13.05.2016


Økonomi
Der søges om en underskudsgaranti på 25.000 kr.
Beløbet kan finansieres via puljen til Kultur- og Fritidspolitikken. Budget for 2017: 185.000 kr. Heraf er disponeret: 85.000 kr. Restbudget: 100.000 kr.

Administrationen gør opmærksom på, at der er endnu 3 ansøgninger til puljen til Kultur- og Fritidspolitikken på Kultur- og Idrætsudvalgets dagsorden. Oversigt over alle ansøgninger:

Ansøgning
Beløb
Ansøgning fra Gribskov Teaterforening om støtte til gadeteater 2017
57.000 kr.
Open Air Opera Gilleleje lørdag den 5. august 2017 - underskudsgaranti
25.000 kr.
Gilleleje Musikuge Uge 30 2017 - underskudsgaranti
20.000 kr.
Ansøgning fra Lions Club Gribskov om støtte til Lions Camp 2017
15.000 kr.
Der ansøges i alt om
117.000 kr.


Der er ikke økonomi til at imødekomme alle ansøgningerne.


Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag 1: Open Air Opera Gilleleje 2017 Dokument nummer :2017/05113 001

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at godkende ansøgningen med et beløb, som kan finansieres inden for puljen til Kultur- og Fritidspolitikken.Beslutning
Besluttet at give en underskudsgaranti på 25.000 kr.
20. Gilleleje Musikuge Uge 30 2017
20.15G00 - 2017/05110

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at træffe beslutning. Sagen omhandler ansøgning om underskudsgaranti til Gilleleje Handels-og Turistforenings arrangement i juli 2017, "Gilleleje Musikuge Uge 30"

Sagens baggrund
Gilleleje Handels- og Turistforening søger underskudsgaranti på op til 20.000 kr til afholdelse af en række koncerter som en del af det kulturelle - og turistmæssige tilbud omkring Torvet i Gilleleje. Gilleleje Handels- og Turistforening angiver nødvendigheden af at etablere oplevelser for borgere og turister, da der opleves stor konkurrence fra henholdsvis Hornbæk og Hundested.

"Gilleleje Musikuge Uge 30" skal derfor bidrage til, at borgere og turister får lyst til at bliver længere tid i Gilleleje.

Oplyst økonomi
Gilleleje Handels- og Turistforening søger en række sponsorer og oplyser et samlet budget på 61.500 kr. Vurderingen er forventede indtægter på samlet 45.000 kr.

Den ansøgte underskudsgaranti vil kunne sikre sceneopbygning og honorarstøtte til lokale og udefra kommende musikgrupper.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at ansøgningens indhold støtter kommunens kultur- og turismestrategier, og dermed ønsket om at udvikle Gilleleje som turistby.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler derfor, at Kultur- og Idrætsudvalget imødekommer ansøgningen
med et beløb, som kan finansieres inden for puljen til Kultur- og Fritidspolitikken.

Lovgrundlag
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune §15, stk. 2
Gribskov Kommunes Kulturstrategi 2008-2020, kapitel 6 om tilskudspolitik, besluttet af Byrådet 19.08.2009
Gribskov Kommunes Turismestrategi 2016-2020,vedtaget af Byrådet 13.05.2016


Økonomi
Der søges om en underskudsgaranti på 20.000 kr.
Beløbet kan finansieres via puljen til Kultur- og Fritidspolitikken. Budget for 2017: 185.000 kr. Heraf er disponeret: 85.000 kr. Restbudget: 100.000 kr.

Administrationen gør opmærksom på, at der er endnu 3 ansøgninger til puljen til Kultur- og Fritidspolitikken på Kultur- og Idrætsudvalgets dagsorden. Oversigt over alle ansøgninger:

Ansøgning
Beløb
Ansøgning fra Gribskov Teaterforening om støtte til gadeteater 2017
57.000 kr.
Open Air Opera Gilleleje lørdag den 5. august 2017 - underskudsgaranti
25.000 kr.
Gilleleje Musikuge Uge 30 2017 - underskudsgaranti
20.000 kr.
Ansøgning fra Lions Club Gribskov om støtte til Lions Camp 2017
15.000 kr.
Der ansøges i alt om
117.000 kr.


Der er ikke økonomi til at imødekomme alle ansøgningerne.


Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag 1: Gilleleje Musikuge Uge 30 2017 Dokument nummer :2017/05110 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at godkende ansøgningen med et beløb, som kan finansieres inden for puljen til Kultur- og Fritidspolitikken.

Beslutning
Besluttet at give en underskudsgaranti på 20.000 kr.
21. Ansøgning fra Lions Club Gribskov om støtte til Lions Camp 2017
20.00G00 - 2017/09040

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at træffe beslutning.
Sagen omhandler ansøgning fra Lions Club Gribskov om tilskud til Lions Camp 2017 på 15.000 kr.
Lejren afholdes fra den 22. juli - 5.august.

Sagens forhold
Lions Club International har vedtaget et ungdomsudvekslingsprogram med det formål at fremme Lions vigtigste mål: "at skabe og opretholde gensidig forståelse mellem verdens folk".

Ungdomsudvekslingen forsøger at bringe unge i en meningsfuld og alsidig kontakt med andre unge og voksne af forskellige nationaliteter og med forskellige kulturelle baggrunde.

Lions Club Gribskov oplyser, at de i 2013 afholdt en lignende lejr med stor succes.

Om Lions Camp 2017
Lions Club Gribskov har besluttet at afholde en ungdomslejr i dagene 22. juli til 5. august 2017.

På denne lejr vil deltage ca. 35 - 40 unge, i en alder mellem 17 - 21, af 15 - 25 nationaliteter. I forbindelse med lejren skal deltagerne bo privat hos værtsfamilier - typisk i en uge før lejren.

Selve lejren gennemføres i Lyngbyspejdernes hytte ved Helsinge, og aktiviteterne for deltagerne vil have fokus på skov, klima, kultur og historie, dyr og mennesker i aktiv bevægelse i Kongernes Nordsjælland.

Økonomi
udgifter til lejren forventes at være omkring 260.000 kr. Lions International yder tilskud på 210.000 kr.

Lions Club Gribskov vil aktivt søge støttebidrag, såvel i form af naturalier som kontakte bidrag.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at en international ungdomslejr vil synliggøre Gribskov Kommune og dermed understøtte kommunens Turismestrategi.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler derfor, at Kultur- og Idrætsudvalget imødekommer ansøgningen
med et beløb, som kan finansieres inden for puljen til Kultur- og Fritidspolitikken.


Lovgrundlag
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune §15, stk. 2
Gribskov Kommunes Turismestrategi 2016-2020,vedtaget af Byrådet 13.05.2016


Økonomi
Der søges om støtte på 15.000 kr.
Beløbet kan finansieres via puljen til Kultur- og Fritidspolitikken. Budget for 2017: 185.000 kr. Heraf er disponeret: 85.000 kr. Restbudget: 100.000 kr.

Administrationen gør opmærksom på, at der er endnu 3 ansøgninger til puljen til Kultur- og Fritidspolitikken på Kultur- og Idrætsudvalgets dagsorden. Oversigt over alle ansøgninger:

Ansøgning
Beløb
Ansøgning fra Gribskov Teaterforening om støtte til gadeteater 2017
57.000 kr.
Open Air Opera Gilleleje lørdag den 5. august 2017 - underskudsgaranti
25.000 kr.
Gilleleje Musikuge Uge 30 2017 - underskudsgaranti
20.000 kr.
Ansøgning fra Lions Club Gribskov om støtte til Lions Camp 2017
15.000 kr.
Der ansøges i alt om
117.000 kr.


Der er ikke økonomi til at imødekomme alle ansøgningerne.


Bilag
Bilag 1: Ansøgning om tilskud til Lions Club Camp 2017 - Dokumentnr.: 2017/09040 - 003

Bilag 2: Projektbeskrivelse af Lions Club sommelejr 2017 - Dokumentnr.: 2017/09040 - 002


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at godkende ansøgningen med et beløb, som kan finansieres inden for puljen til Kultur- og Fritidspolitikken.Beslutning
Besluttet at støtte med 15.000 kr.
22. Nordsjælland Håndbold - kapitaltilførsel
18.20G00 - 2017/00508

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen handler om ansøgning fra Nordsjælland Håndbold om et ekstraordinært tilskud på 175.000 kr. i 2017.

Administrationen gør opmærksom på, at dette punkt har en sammenhæng med punktet Ansøgning fra Nordsjælland Håndbold om Guldpartnerskabsaftale 2017/2018 udvalgets dagsorden.

Baggrund
Nordsjælland Håndbold har sammen med Helsinge, Hillerød og Helsingør håndboldklubber (moderklubberne) sendt en enslydende ansøgning til Gribskov, Helsingør og Hillerød Kommune. Moderklubberne ejer hver 1/3 af Nordsjælland Håndbold, der er moderklubbernes førstehold på herresiden.

Baggrunden for ansøgningen er nye kapitalkrav som Dansk Håndbold Forbund har indført i denne sæson, og hvor kravet til ansvarlig kapital er forhøjet markant.

Sagens forhold
Ansøgning om et engangsbeløb på 175.000 kr.
Nordsjælland Håndbold har på nuværende tidspunkt kvalificeret sig til (gen)oprykning til håndboldligaen efter sæson 2016/2017. De nye kapitalkrav betyder, at klubbens egenkapital skal øges til i alt 950.000 kr. For at Nordsjælland Håndbold kan være levedygtig i håndboldligaen, skal kapitalkravet til at tegne kontrakter være opfyldt i foråret 2017.

Det er lykkedes Nordsjælland Håndbold af skaffe 250.000 kr. gennem Nordsjælland Håndbolds Venner, og klubben havde i forvejen 150.000 kr. i egenkapital. Der mangler således i alt 550.000 kr., og der søges derfor om 175.000 kr. fra hver af de 3 kommuner.

Hvad siger loven?
Kommuner kan efter Eliteidrætslovens §7 yde økonomisk støtte til eliteidræt, medmindre der er tale om egentlig erhvervsvirksomhed.

Nordsjælland Håndbold er organiseret som et anpartsselskab. Nordsjælland Håndbold har på en ekstraordinær generalforsamling den 24. januar 2017 ændret deres vedtægter og tilføjet en bestemmelse om udbyttebegrænsning, hvilket betyder, at kommunen kan yde støtte efter eliteidrætslovens § 7.

Det er ikke efter bestemmelsen et krav, at modtageren af støtten leverer en modydelse.

Resultat af politisk behandling i Hillerød og Helsingør
I Helsingør besluttede Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 9.2.2017 at imødekomme ansøgningen, og Hillerød Byråd imødekom ansøgningen den 22.2.2017 efter indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Begge tilsagn er givet under forudsætning af:

 1. at Nordsjælland Håndbold rykker op i ligaen.
 2. at de 2 øvrige ejerkommuner beslutter at imødekomme ansøgningen.


Efter Nordsjællands kamp den 19. marts 2017 er det en realitet, at holdet rykker op i håndboldligaen i den kommende sæson 2017/2018.

Helsingør og Hillerød afventer således nu Gribskov Kommunes beslutning.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler at ansøgningen om et ekstraordinært tilskud på 175.000 kr. i 2017 godkendes under de samme forudsætninger, som Hillerød og Helsingør Kommuner har opstillet.

Administrationen kan imidlertid ikke anvise finansiering inden for Kultur- og Idrætsudvalgets ramme, så udvalget må i givet fald drøfte og anvise finansiering.

Lovgrundlag
LBK nr. 1155 af 25/09/2013 (bekendtgørelse af lov om eliteidræt) § 7

Økonomi
Der ansøges om et ekstraordinært tilskud (engangstilskud) i 2017 på 175.000 kr.

Administrationen kan ikke anvise finansiering inden for Kultur- og Idrætsudvalgets ramme.
Det betyder, at Kultur- og Idrætsudvalget må drøfte og anvise finansiering inden for udvalgets ramme.


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at beslutte:

 1. om ansøgningen fra Nordsjælland Håndbold på et ekstraordinært tilskud i 2017 på 175.000 kr. skal imødekommes under forudsætning af: a. Nordsjælland Håndbold som forventet rykker op i håndboldligaen og b. Helsingør og Hillerød kommune giver tilsagn om tilsvarende støtte
 2. at hvis punkt 1 godkendes, at finansiering findes inden for Kultur- og Idrætsudvalgets rammeBeslutning
1. Tiltrådt
2. Udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende, at finansiering sker inden for Kultur- og Idrætsudvalgets ramme via uforbrugte midler til ansættelse af projektleder til museumsprojekt i Gilleleje (Oktober '43 - Gilleleje Museum) jf. budgetaftalen 2017 - 2020. Her er afsat 600.000 kr. til aflønning af projektleder i 2017, og ansættelsen er endnu ikke sket.

Jørgen Emil Simonsen deltog ikke i behandling af punktet på grund af inhabilitet.
23. Ansøgning fra Nordsjælland Håndbold om Guldpartnerskabsaftale 2017/2018
18.20G00 - 2017/08944

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen handler om indgåelse af GuldPartnerskabsaftale mellem Nordsjælland Håndbold og Gribskov Kommune for sæsonen 2017/2018.

Administrationen gør opmærksom på, at dette punkt har en sammenhæng med punktet Nordsjælland Håndbold - kapitaltilførsel på udvalgets dagsorden.

Baggrund
Siden 2011 har Gribskov Kommune årligt indgået aftale med Nordsjælland Håndbold om partnerskabsaftale.

Oversigt over økonomisk tilskud til Nordsjælland Håndbold siden 2011
Sæson 2011/2012: 185.000 kr.
Sæson 2012/2013: 185.000 kr. + ekstraordinært tilskud på 100.000 kr. Ialt: 285.000 kr.
Sæson 2013/2014: 185.000 kr. + ekstraordinært tilskud på 500.000 kr. Ialt: 685.000 kr.
Sæson 2014/2015: 500.000 kr.
Sæson 2015/2016: 250.000 kr.
Sæson 2016/2017: 250.000 kr. (+ evt. ekstraordinært tilskud på 175.000 kr. - ansøgning behandles i særskilt punkt på dette møde)

I nuværende sæson 2016/2017 har Nordsjælland Håndbold spillet i 1. division pga. nedrykning fra håndboldligaen efter sæson 2015/2016.

Efter kampen den 19. marts 2017 har Nordsjælland Håndbold imidlertid sikret sig oprykning til håndboldligaen igen i den kommende sæson 2017/2018.

Sagens forhold
GuldPartnerskabsaftalen indeholder en række ydelser, som er beskrevet i bilag 1.

Erfaringer fra tidligere aftale
Muligheden for at deltage i Nordsjælland Håndbolds Erhvervsnetværk har været attraktivt.

I forhold til sæson 2016/2017 har der været afholdt følgende aktiviteter i relation til børn og unge:

Den 15. - 16. september 2016 har Nordsjælland Håndbold været involveret i "Gang i Gribskov".

Den 22. september 2016 har Team Helsinge Håndbolds U18 piger trænet med Nordsjælland Håndbold.

Den 17.-19. oktober 2016 har Nordsjælland spillere og trænere medvirket i Håndbold Camp.

Om finansiering
Fra budgetaftalen 2017 - 2020:
Gribskov Kommune har sammen med Helsingør og Hillerød Kommune i en årrække støttet Nordsjælland Håndbold, som udover det at støtte selve idrætten også skal ses som en del af kommunens muligheder for branding. Der afsættes derfor 250.000 kr. i 2017 til støtte for resten af sæsonen 2016/2017. Derefter skal der i forbindelse med en afklaring om Nordsjælland Håndbold rykker op foretages en vurdering af, om støtten skal fortsætte.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at det er en fordel for Gribskov Kommune at indgå partnerskabsaftale med Nordsjælland Håndbold, hvis også de 2 andre kommuner (Helsingør og Hillerød) indgår aftalen.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler Kultur- og Idrætsudvalget at godkende GuldPartnerskabsaftalen mellem Nordsjælland Håndbold og Gribskov Kommune for sæsonen 2017/2018 under forudsætning af, at Helsingør og Hillerød indgår tilsvarende aftale.

Som anført i økonomifeltet kan administrationen anvise finansiering for 1. halvdel af sæsonen (2. halvdel af 2017).

Administrationen kan derimod ikke anvise finansiering for 2. halvdel af sæson 2017/2018 (1. halvår 2018) på 125.000 kr. Det betyder, at Kultur- og Idrætsudvalget må drøfte og anvise finansiering inden for udvalgets rammer i 2018.

Lovgrundlag
LBK nr. 1155 af 25/09/2013 (bekendtgørelse af lov om eliteidræt)

Økonomi
250.000 kr. for sæson 2017/2018

1. halvdel af sæsonen (2. halvår af 2017) kan finansieres af Kultur- og Idrætsudvalgets ramme, fordi der i budgetaftalen for 2017 blev afsat 250.000 kr. til at færdiggøre aftalen med Nordsjælland Håndbold 2016/2017. Til dette formål skulle bruges 125.000 kr. Der er således et restbeløb på 125.000 kr. i 2017.

Administrationen kan derimod ikke anvise finansiering for 2. halvdel af sæson 2017/2018 (1. halvår 2018) på 125.000 kr.
Det betyder, at Kultur- og Idrætsudvalget må drøfte og anvise finansiering inden for udvalgets rammer i 2018.


Bilag
Bilag: Guldpartneraftale 2017-2018 - Dokumentnr.: 2017/08944 - 002


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at godkende GuldPartnerskabsaftalen mellem Nordsjælland Håndbold og Gribskov Kommune for sæson 2017/2018 underforudsætning af, at Helsingør og Hillerød også indgår tilsvarende aftale
 2. at finde finansiering til aftalens 2. halvdel (1. halvår 2018) inden for Kultur- og Idrætsudvalgets ramme i 2018Beslutning
1. Tiltrådt
2. Besluttet, at udvalget i forbindelse med BO4 vil vurdere, om der er restmidler til finansiering af 2. halvdel af aftalen.

Jørgen Emil Simonsen deltog ikke i behandling af punktet på grund af inhabilitet.

Efterretningssager

24. Helhedsplan for Græsted eventplads og stationsområde
01.00G00 - 2015/37274

Sagsfremstilling
Kultur- og Idrætsudvalget får sagen til orientering.

Plan- og Miljøudvalget behandler et enslydende punkt for at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende helhedsplan for Græsted stationsområde og eventplads, herunder at blive orienteret om status for fordeling af afsatte midler.

Baggrund
Plan- og Miljøudvalget besluttede 12.09.2016, at igangsætte udarbejdelse af helhedsplan for Græsted stationsområde og eventplads med ekstern rådgivning inden for en ramme på 200.000 kr. Derudover blev det besluttet, at administrationen indledte dialog med Nordsjællands Veterantog og Fredbogård Fonden om konkrete investeringer i områdernes infrastruktur og implementering af helhedsplanen i øvrigt, og at godkende at restbeløbet af de i alt afsatte 500.000 kr. til helhedsplanen indgår som kommunal medfinansiering til implementering af helhedsplanen.

Beslutningerne blev truffet, som følge af den indgåede Budgetaftale 2016-2019. I Budgetaftale 2016-2019 er der afsat 3 mio. kr. til områdefornyelse i Græsted bymidte og eventplads. Byrådet besluttede 01.02.2016, at 500.000 kr. af beløbet skulle anvendes til udarbejdelse af en helhedsplan for stationsområdet og eventpladsen.

Formål med helhedsplanen
Formålet med at udarbejde en helhedsplan var at få formuleret bærende principper for områdets udvikling, der skaber et visionært perspektiv for områdets værdiskabende udvikling i de kommende år, som vil sætte Græsted stationsområde og eventplads på landkortet som oplevelses- og turismedestination.

Fordelen med en helhedsplan er, at de overordnede strukturer i området bliver planlagt fra begyndelsen, i stedet for en ’punktvis’ og fragmenteret udvikling i landzonetilladelser og/eller enkelte lokalplaner. Desuden vil processen omkring udarbejdelsen og planens endelige indhold skabe grundlag for fælles tilgang for aktørerne til udvikling af området.

En helhedsplanen med afsæt i dialog med lokalområdet
Helhedsplanen er udarbejdet af arkitektfirmaet Hasløv og Kjærsgaard og er lavet på baggrund af en høj grad af inddragelse og dialog. Tovholder for udarbejdelse af planen og den primære kontakt med arkitekterne har været repræsentant for Fredbogårdfonden. I forbindelse med udarbejdelsen har der været nedsat en følgegruppe med deltagere fra Gribskov Kommune, Nordsjællands Veterantog og Fredbogårdfonden. Der har derudover været afholdt dialogmøde med områdets naboer og repræsentanter fra Områdefornyelsesprojektet Græsted i Bevægelse.

Helhedsplanens indhold
Planen tager udgangspunkt i de aktiviteter, der har foregået på arealet gennem mange år. Særligt har det årlige pinsetræf været en stor tilbagevendende aktivitet, og danner derfor grundlag for de visioner og behov, der kan være for fremadrettet at udvikle arealet. Samtidig har det været vigtigt at få Græsted Station, det kommende veterantogscenter og Eventpladsen til at kunne fungere både sammen og hver for sig. Endelig har der været fokus på at skabe sammenhæng mellem Eventpladsen og landskabet omkring, med særligt fokus på forbindelsen til en kommende Søborg sø, samt at indtænke forbindelsen til Græsted by og igangværende tiltag under områdefornyelsesprojektet.

Indretning af området tager udgangspunkt i at forpladsområdet ved stationen, både i forbindelse med aktiviteter på eventområdet og til hverdag skal fungere som ”reklame” for stedet, og at området som helhed skal kunne fungere og bruges i både eventsituationen og i hverdagssituationen.

Helhedsplanen er opbygget ud fra principper om at skabe overskuelighed og genkendelighed. Helhedsplanens struktur minder om de gamle stjerne-landsbystrukturer med en central plads, hvorfra sigtelinjer gør Eventpladsens forskellige aktiviteter overskuelige. Fra dette centrum, samlingspladsen, er det muligt at orientere sig mod pladsen, ankomstarealer, boder, aktiviteter og events i landskabet.Forplads
Forpladsen er områdets fornemste entré. Det er her man kan ankomme med veterantog og stige af på en særlig perron, se på udstillede objekter og komme ind i den nye vognhal og tage smalsporsbanen, som kører ud i landskabet. Forpladsen ligger højt, så det er muligt at danne sig et godt overblik over arrangementet. For forpladsen er skitseret et forslag med bestemte typer belægning, beplantning, belysning og særlig indretning med springvand mv. Estimeret overslag på ca. 4,5 mio. kr.

Indretning af Eventplads
Eventpladsens centrum er en samlingsplads, og med udgangspunkt i denne kan der afholdes små og store arrangementer. Pladsens stjerneformede struktur danner en ramme for, hvordan teltopstillingen sker. Strukturen binder på en enkel måde de vigtigste punkter sammen.

I yderkanten af Eventpladsen etableres en ”cruisevej” som et ydre cirkelslag om pladsen, der giver mulighed for at køre hele vejen rundt om området, og som kan fungere både som opvisningsbane og servicevej.

Helhedsplanen indeholder en skitseret parkeringsplads, med plads til op til 2.000 biler og parkering på græsarealet som hidtil. Det foreslås dog, at de første to rækker mod Holtvej udlægges som permanent grusbelægning for ekstra p-pladser.
Estimeret overslag for anlæg på eventpladsen er ca. 4 mio. kr.

Stier og forbindelser til områderne omkring
Eventområdet skal i dagligdagen fungere som mål for gå- eller løbeturen, og vil få flere til at opleve den bynære natur. Der er blandt andet skitseret en underføring under jernbanen, så pladsen knyttes mere direkte sammen med Græsted by.
Estimeret overslag for anlæg på eventpladsen er ca. 5,5 mio. kr.

Sø og landingsbane
Helhedsplanen viser en række ekstra tiltag, der på sigt kan være med til at understøtte stedets samlede attraktion. Det omhandler blandt andet om anlæg af en sø i områdets østlige del og etablering af en landingsbane til mindre fly.
Estimeret overslag for anlæg på eventpladsen er ca. 3 mio. kr.

Se den samlede Helhedsplan i Bilag 1.

Frasalg af areal til naboer
De tilstødende naboer mod Græsted Stationsvej har udtrykt ønske om, at kommunen vil frasælge et areal svarende til 10 m ekstra grund til hver af deres ejendom. Derved skabes der større afstand fra deres boliger til eventpladsen. Administrationen anbefaler, at der igangsættes aftale om salg af areal til gældende markedspris.

Videre proces
Der er i Budgetaftale 2016-2019 afsat i alt 1,5 mio til arbejdet ved Eventpladsen. Rådgiveraftalen for udarbejdelse af helhedsplanen er indgået med et honorar på 200.000 kr. Administrationen har godkendt en tilkøbt option på op til 30.000 kr. for økonomioverslag for realisering af tiltag på eventpladsen. Administrationen anbefaler at restbeløbet på 270.000 kr af de i alt afsatte 500.000 kr til helhedsplanen indgår som medfinansiering af Eventpladsen, herunder forpladsen.

For at understøtte det etablerede velfungerende samarbejde vil administrationen anbefale at opstarte en dialog med områdets aktører om aftaler om den kommende realisering og herunder eventuelt samarbejde om at søge fondsmidler, så der sikres en sammenhæng mellem anlægsprojekterne. Forud for sagsfremstillingen vil administrationen være i dialog med Fredbogårdfonden og Nordsjællands Veterantog om det videre projekt, herunder proces, tid og økonomi.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler at Kultur- og Idrætsudvalget taget sagen til efterretning.

Lovgrundlag
Helhedsplanen har ikke lovmæssigt ophæng, men er i overensstemmelse med Lokalplan 316.06 for Græsted Stations- og veterantogscenter.

Økonomi
I Budgetaftale 2016-2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 3 mio. kr til områdefornyelse i Græsted bymidte og eventplads. Rådighedsbeløbet blev frigivet i forbindelse med BO1-2016. Byrådet besluttede 01.02.2016, at 500.000 kr. af beløbet skulle anvendes til udarbejdelse af en helhedsplan for stationsområdet og eventpladsen, samt at 1.000.000 kr anvendes til etablering af forpladsen.

Høring
Helhedsplanen er udarbejdet i tæt dialog med områdets aktører. Helhedsplanen blev præsenteret til møde i Græsted Byforum 23.03.2017. Græsted Byforum har ikke yderligere kommentarer til helhedsplanen.

Bilag
Bilag 1: Helhedsplan for Græsted Eventplads dok.nr. 2015/37274 060


Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler Kultur- og Fritidsudvalget:

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning
Taget til efterretning
25. Slutevaluering fra Grib livets pilotprojekter i fire nærmiljøer
29.09G00 - 2013/19248

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Kultur- og Idrætsudvalget får sagen til orientering om resultaterne af pilotprojekterne i de fire udvalgte nærmiljøer under Grib livet.

Social- og Sundhedsudvalget får desuden sagen til beslutning om den videre opfølgning.

Baggrund
Byrådet besluttede i budgetaftalen for 2014-17 at etablere en tværgående programorganisation med det formål at udvikle og revidere den borgerrettede forebyggelse i Gribskov Kommune. Formålet for Programorganisationen er at sikre strategisk ophæng og politisk forankring på tværs af fagudvalg samt at bygge videre på anbefalinger fra Temaudvalget fra 2013 og forbedre implementeringen af forebyggelsespakkerne.

Denne programorganisering er siden blevet døbt ”Grib livet – hold dig på toppen” og favner al borgerrettet forebyggelse i kommunen. Programmet skal ”gribe” alle forpligtelser fra nationalt og regionalt hold omkring sundhedsfremme og forebyggelsesdagsordenen.

Programmet er politisk båret med Social- og Sundhedsudvalget ved roret - og har i 2016 haft "Forebyggelsesudvalget" som rådgivende udvalg.

I oktober 2014 pegede Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget på ét konkret nærmiljø inden for hvert fagområde til at udgøre arenaen for udvikling og forsøg med, hvordan vi kan lykkes med at integrere sundhedsfremme og forebyggelse i vores kerneopgave.

De fire nærmiljøer er:

 • Børnehuset Boager
 • Pyramiden (bibliotek og museum)
 • Mødestedet (aktivitets- og samværstilbud for psykisk sårbare)
 • Uddannelsescenteret


Pilotprojekterne i disse fire nærmiljøer er gennemført i 2015 og 2016, og der foreligger nu en slutevaluering af resultaterne, som opsummeres i det følgende og kan læses i bilaget.

Fakta i sagen
Nærmiljøerne blev valgt ud fra følgende formål:

 • At fokusere på nærmiljøer - der hvor kommunen møder borgerne
 • At arbejde med trivsel og sundhedsudfordringer - også kaldet mental sundhed, som er centralt i forebyggelsen af bl.a. fysisk inaktivitet, overvægt og udvikling af psykiske lidelser.
 • At inddrage borgerne i udformning af tilbud og indsatser
 • At målrette indsatserne mod de målgrupper, hvor potentialerne for at skabe grundlæggende sunde vaner er størst


Med afsæt i de tilbud og indsatser, der allerede eksisterer i nærmiljøerne, blev der tilrettelagt en proces, der stillede skarpt på, hvorvidt disse understøttede trivsel og sundhed. Det blev endvidere besluttet, at de tiltag, der blev sat i værk i nærmiljøerne, skulle effektmåles.

Hvad er det nye i arbejdet i nærmiljøerne?
Det nye er arbejdsmetoden. I nærmiljøerne arbejdes der med at integrere sundhedsfremme som en systematisk del af kerneopgaven. Det betyder, at sundhedsfremme og forebyggelse bliver en metode til at nå de mål, som vi i forvejen arbejder med, frem for at være et mål i sig selv – fx en metode til at få unge i uddannelse, til at øge trivsel og læring hos børn, til at integrere psykisk sårbare i lokalområdet og til at fremme aktiv kulturformidling hos voksne.

Formålet med pilotprojekterne i de fire nærmiljøer har derfor netop været at udvikle modeller/”prototyper” for, hvordan vi kan integrere sundhedsfremme og forebyggelse i kerneopgaven, så erfaringerne nemt og simpelt kan rulles ud i andre nærmiljøer.

Social- og Sundhedsudvalget blev i maj 2016 præsenteret for midtvejsevalueringen fra nærmiljøerne. Her besluttede udvalget at

 1. fortsætte indsatsen i nærmiljøet Mødestedet resten af 2016 med fastholdt set-up og effektfokus for at give indsatsen længere tid til at virke
 2. bevilge i alt 150.000 kr. til kompetenceudvikling omkring sundhedsfremme og forebyggelse for forandringsagenter fra hvert nærmiljø
 3. bevilge 100.000 kr. til hver af de fire fagudvalg Arbejdsmarkedsudvalget, Børneudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget - i alt 400.000 kr. - til den fortsatte implementering af indsatserne i nærmiljøerne.


Slutevaluering
De fire pilotprojekter er nu slutevalueret. Formålet med evalueringen er:

 • at gøre status på, hvorvidt projekterne er lykkes med at opfylde deres effektmål
 • at præsentere en model for, hvordan vi i Gribskov Kommune kan arbejde med sundhedsfremme som integreret del af kerneopgaven.


Pilotprojekterne er ligesom i midtvejsevalueringen evalueret ud fra følgende:

 1. deres egne effektmål og forandringsteori
 2. teorien om, hvordan man skaber sundhedsfremmende nærmiljøer (setting tilgangen)
 3. teorien om, hvordan man lykkes med at implementere forandringer (implementeringsteori)


Hovedresultater - er vi lykkes?
Hovedresultaterne fra slutevalueringen listes herunder. Først listes resultaterne ift. nærmiljøernes egne effektmål og dernæst ift. de tværgående effektmål.

Nærmiljø
Egne effektmål
Resultater
Psykisk sårbare i Mødestedet
 1. Brugerne oplever at få bedre mental sundhed
 2. Brugerne oplever at få bedre fysisk sundhed
 3. Der etableres et tværgående samarbejde mellem Mødestedet og Gribben om at etablere og drive sundhedsfremmende aktiviteter for målgruppen
 • Brugerne er blevet mere aktive både fysisk og socialt - i alt 48 brugere har været involveret i aktiviteterne i projektet
 • Der er etableret samarbejde på tværs af enhederne i Voksenstøtte.
 • Der er etableret et samarbejde med idrætsforeningen Gribben, som er vokset med 12 medlemmer.
 • Brugerne oplever selv, at de er blevet sundere og har fået nye venskaber og nye adfærdsmønstre.
Voksne i Pyramiden
 1. Medarbejderne i Pyramiden oplever større glæde og trivsel
 2. Borgerne oplever større motivation for at deltage i aktiviteter i nærmiljøet
 • "Gang i plænen" har været en succes. Medarbejderne oplever større glæde og trivsel i forbindelse med afprøvningen af diverse motionsformer på plænen.
 • E-wallen har kun været et tilbud siden flytningen til Kulturhavnen i december og har dermed ikke vist sit fulde potentiale endnu.
Unge i Uddannelsescenteret
 1. Øget mental sundhed blandt de unge
 2. Ophør eller nedsat misbrug blandt de unge

Tilføjet yderligere effektmål 2016:
 1. Styrkelse af de unges handlekompetencer ved gruppeprocesser
 2. Fokus på fællesskabers betydning for mental sundhed med afsæt i blandt andet ABC-modellen for mental sundhed
 • De unges mentale trivsel øges i følge WHO-5 trivselsindekset. Kvalitative og kvantitative effektmålinger viser særlig effekt ved brug af naturen.
 • Naturen bruges som integreret del af programmet i Uddannelsescenteret - både i deres arbejde med mental og fysisk sundhed
 • Centeret har indgået et tæt tværsektorielt samarbejde med misbrugsrådgivningen i Gribskov
 • De unge bliver mødt med en sundhedsfremmende tilgang, centeret skaber ramme for positive fællesskaber og integrerer ABC-modellen ift. mental sundhed
 • Uddannelsescenteret inddrager civilsamfund, idet de samarbejder med frivillige omkring både økonomisk rådgivning og sunde kostvaner
Børn i Boager
 1. At øge trivsel og bevægelse på børneområdet - både for børn, medarbejdere og familier
 2. At opgradere legepladsen, så den appellerer til mere bevægelse
 • Der er stort ejerskab for projektet i både ledelse og blandt medarbejdere
 • Bevægelse er blevet en integreret del af hverdagen i Boager i kraft af DGI-certificeringen - både inde og ude.
 • Den øgede bevægelse har medført bedre trivsel for børnene.
 • Medarbejderne bevæger sig mere i løbet af deres arbejdsdag.
 • Medarbejderne har dannet et stærkere fællesskab med øget trivsel til følge.
 • Børn og familier i nærområdet oplever flere muligheder for bevægelse i fritiden ved brug af Boagers legeplads i lukketiden.
 • Legepladsen er opgraderet og appellerer til mere bevægelse.


For flere resultater fra nærmiljøerne se bilaget.

Foruden nærmiljøernes egne, konkrete effektmål ift. deres målgrupper er der ligeledes målt på programmets målsætninger, som er:

 1. Sundhedsfremme skal integreres som del af kerneopgaven i de udvalgte nærmiljøer
 2. De udvalgte nærmiljøer skal arbejde effektbaseret


Ad. 1. Er sundhedsfremme blevet en integreret del af kerneopgaven?
Evalueringen viser, at nærmiljøerne er kommet langt med at etablere sundhedsfremmende nærmiljøer. Medarbejderne oplever, at deres bevidsthed er skærpet omkring sundhedsfremme og forebyggelse - de har fået en teoretisk referenceremme og et fælles sprog at se deres indsatser i. De har en fælles faglighed og systematik i måden, de tilrettelægger og planlægger deres indsatser på.

Det har betydning for den faglige praksis og for tilgangen til den enkelte borger, at medarbejderne er bevidste om, hvad de gør for at skabe rammer for udvikling hos borgerne. I modsat fald vil det fx være vanskeligt at vurdere, hvorfor en given indsats ikke har den ønskede effekt.

Alle nærmiljøer har fortsat udviklingspotentiale omkring borgerinvolveringen og ift. at knytte endnu mere an til det omkringliggende lokalsamfund, men det er vurderingen overordnet set, at de alle er lykkes med at blive sundhedsfremmende nærmiljøer.

Ad. 2. Arbejder nærmiljøerne effektbaseret?
Ligesom ved midtvejsevalueringen viser slutevalueringen, at nærmiljøerne har vanskeligere ved at arbejde effektbaseret strategisk. Det vil kræve, at medarbejderne/projektgrupperne løbende har fokus på de opstillede mål, måler på dem og justerer indsatsen alt efter resultater – altså baserer deres indsatser på resultater af løbende målinger. Desuden kræver det, at målemetoderne justeres løbende, så de indfanger det, der skal måles på.

Ved afslutning af pilotprojekterne må det konstateres, at det ikke er lykkes for alle nærmiljøerne at arbejde effektbaseret på et strategisk plan. Det nærmiljø, der kommer tættest på, er Uddannelsescenteret, idet de løbende har udført målinger og har justeret deres indsatser, når de så, hvor den sundhedsfremmende effekt lå. For eksempel har de integreret brug af naturen som fast del af forløbet, da de oplevede den store positive effekt, det havde på de unges overskud og trivsel og dermed på deres overskud til at søge relevant uddannelse.

Boager har ikke udført målinger løbende, da de først skulle bygge en legeplads og certificeres. De har i stedet gennemført før- og eftermålinger, som viser en stor effekt, men har undervejs på samme vis som Uddannelsescenteret justeret deres indsatser løbende alt efter, hvad der gav sundhedsfremmende effekt for børn, personale og forældre. Det samme har medarbejderne på Mødestedet.

Alle medarbejdere arbejder dermed effektbaseret på individniveau – de justerer deres indsats over for borgeren løbende på baggrund af resultater for den enkelte borger. Indsatsen justeres, hvis der er noget, der ikke virker overfor den enkelte. Det, der har været mere vanskeligt, er effektmålingerne og måle-setuppet, hvorfor effektbaseret arbejde på et mere overordnet strategisk niveau har været vanskeligt at implementere. Der er her brug for måleredskaber, som er nemmere at implementere i hverdagen og giver mening både ift. medarbejdere og borgere - og som også kan bruges som et dialogredskab i deres relation.

For flere konklusioner og anbefalinger se bilaget.

Model for det sundhedsfremmende arbejde
Som nævnt har det ligeledes været formålet med pilotprojekterne at udvikle en model for, hvordan vi i Gribskov Kommune kan arbejde med sundhedsfremme som integreret del af kerneopgaven.

Projektgrupperne har som produkt af deres arbejde været med til at udvikle værktøjet "Sundhedsfremmetræet". Træet er inspireret af psykologen Tom Kitwood og integrerer ABC for mental sundhed og projektgruppernes egne erfaringer fra projekterne i værktøjet. Træet omfatter både forebyggelse og sundhedsfremme. Sundhedsfremmetræet ser således ud:Tanken er, at værktøjet skal anvendes som dialogredskab i samarbejdet med borgeren en-til-en - og som redskab til at tænke sundhedsfremme ind, når en indsats skal planlægges eller evalueres. Således kan værktøjet bruges både på individ- og indsatsniveau.

ABC for mental sundhed
I forbindelse med midtvejsevalueringen bevilgede udvalget midler til at kompetenceudvikle medarbejderne, hvilket resulterede i, at Gribskov gik med i ABC for mental sundhed. ABC står for Act, Belong, Commit og betyder oversat til dansk "Gør noget aktivt, Gør noget sammen med andre, og Gør noget meningsfuldt". ABC for mental sundhed er forankret ved Statens Institut for Folkesundhed (SIF) og består bl.a. i opkvalificering af medarbejdere og frivillige i kommunerne (se bilag for nærmere beskrivelse af ABC partnerskabet). I efteråret 2016 og i løbet af 2017 får medarbejderne en Sundhedsfremmeambassadøruddannelse, som skræddersys til Gribskov i samarbejde med SIF og KL's Center for Forebyggelse i Praksis.

En vigtig del af uddannelsen er fortsat implementering af sundhedsfremme i den daglige drift knyttet til løsninger af kerneopgaverne, og her indgår værktøjet Sundhedsfremmetræet.

I løbet af 2017 skærpes den sundhedsfremmende tilgang dermed i de fire eksisterende nærmiljøer gennem Sundhedsfremmeambassadøruddannelsen. Desuden er der etableret et netværk mellem nærmiljøernes medarbejdere, som mødes tre gange årligt og erfaringsudveksler og får ny viden på sundhedsfremmeområdet løbende.

Alle nærmiljøer har i efteråret 2016 arbejdet med forankring af indsatserne, nu hvor de ikke modtager yderligere midler. Foruden selve arbejdsmetoden omkring sundhedsfremme og værktøjet, som ikke "koster noget" at arbejde videre med, har alle brugt de ekstra 100.000 kr. på investeringer, som kan sikre, at indsatserne kan leve videre. Det er eksempelvis DGI-certificering af yderligere tre dagtilbud, indkøb af en E-wall til Kulturhavnen, indkøb af redskaber og efteruddannelsesforløb for medarbejderne i Uddannelsescenter samt indkøb af en båd i Mødestedet, så fisketurene kan fortsætte - og vedligeholdelsesdelen ikke mindst kan danne baggrund for nye sociale relationer og fællesskaber.

Programledelsen er i dialog med velfærdscheferne, der danner styregruppe for programmet, om, hvordan den sundhedsfremmende tilgang bedst udbredes yderligere på fagområderne.

Det er desuden hensigten, at erfaringerne fra nærmiljøerne og det udviklede værktøj skal anvendes i udmøntningen af den nye sundhedspolitik, som Social- og Sundhedsudvalget skal udvikle i 2017 i samarbejde med Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Børneudvalget og Teknisk Udvalg.


Lovgrundlag
LBK nr. 913 af 13. juli 2010, kap. 35 og 36.
Sundhedsloven § 119 stk. 1 og 2.

Bilag
SSU 25.04.2017: Slutevaluering af pilotprojekter i 4 nærmiljøer (dok.nr. 2013/19248 061)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning
Taget til efterretning


Mødet startet:
08:15 AM

Mødet hævet:
09:45 AM