Kultur- og Idrætsudvalget

Publiceret 27-03-2017

Mandag den 27-03-2017 kl. 08:15

Indholdsfortegnelse:

Åbne
14 Årsregnskab 2016 for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og
Turismeudvalget

Medlemmer:

Jørgen Emil Simonsen Ulla Dræbye
Steen Pedersen Sisse Krøll Willemoes
Birgit Roswall  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Sisse Krøll Willemoes

Meddelelser:
Venstres gruppe bestemte i forbindelse med fravær af Michael Bruun (V), at Steen Pedersen (V) som medlem af Byrådet indtræder i Kultur- og Idrætsudvalget og deltager i udvalgsmødet den 27. marts 2017 (§ 28, stk.2 LBK nr. 769 af 09.06.2015).

BLIK holder lukket i påsken den 10.4. - 17.4. fordi der skal ordnes gulv.

Åbne

14. Årsregnskab 2016 for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget
00.32S00 - 2017/01889

Sagsfremstilling
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund
Årsregnskabet 2016 forelægges her med bemærkninger til de enkelte områder.
I 2016 har udvalget været orienteret i forbindelse med de 4 budgetopfølgninger. Der har til fagudvalgene været rapporteret på forskellige indikatorer med primært fokus på de politiske, økonomiske og faglige forudsætninger, målsætninger og resultatkrav for de enkelte enheder/områder inden for udvalgets område.

Regnskabsresultatet for 2016 danner grundlag for den løbende opfølgning i 2017.
I 2017 sker der en løbende vurdering af de enkelte områder og en rapportering i form af 4 budgetopfølgninger i løbet af året.

I lighed med sidste år indstilles som hovedregel kun overførsler af mer- og mindreforbrug for de decentrale virksomheder, og det vurderes, om der er behov for en strammere styring i form af binding på nogle områder for at overholde rammen for serviceudgifter i 2017.
Fagudvalgene indstiller overførslerne til ØU og BY, der besluttes i ØU og BY.


Regnskab for Kultur- og Idrætsudvalget
Samlet konklusion
For Kultur- og Idrætsudvalgets område er der i 2016 et samlet forbrug på 66,5 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 67,5 mio. kr., hvilket betyder et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. I forhold til BO4 viser regnskabsafslutningen et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. (1,5%). Differencen mellem vurderingen i BO4 og regnskabsresultatet skyldes midler der er budgetteret i 2016, men først er disponeret i 2017 samt aktiviteter i 2016, der først forventes igangsat i 2017. Mindreforbruget på 1,0 mio. kr. søges overført til 2017, samt 0,1 mio. kr. til billedeskolen fra Plan- og Miljøudvalget. Nedenstående er der en forklaring på de enkelte disponeringer og aktiviteter.

Det overordnede regnskabsresultat for Kultur- og Idrætsudvalget kan ses af følgende illustration.Nedenstående oversigt viser regnskabsresultat på ramme niveau.
Af ovenstående tabel ses et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., der overordnet kan forklares ved:

 • Opsparing af midler til etablering af ekstra dæk til Museum Nordsjællands magasin i Gilleleje.
 • Opsparing af midler til videreudvikling af foreningssystem Blanketudgifter.
 • Opsparing til genetablering af multibane/parkourredskaber i hal 5.
 • Breddeidrættens projektmidler, disponeret i 2017
 • Projekt natur der bevæger kontraktmæssige bindinger, disponeret i 2017
 • Kulturskolen forskydninger i betalinger mellem årene, disponeret i 2017.Det foreslås, at der overføres 0,1 mio. kr. fra Plan- og Miljøudvalget.
I BY d. 12.12.16 blev det besluttet af nedlægge projektet med klimatiltag i ramme 320 under PMU. Restbudget udgør 555.000 kr. Det er besluttet, at der skal der overføres 128.000 kr. til Billedskolen under KIU i 2017.

Årsberetning
Som en del af kommunens regnskab udarbejdes der hvert år en årsberetning. Denne indeholder væsentlige mål og evaluering af resultater på områderne. Kultur- og Idrætsudvalget bidrag til årsberetningen er vedlagt som bilag 1 til dette punkt.


Regnskab for Erhvervs- og Turismeudvalget
Erhvervs- og Turismeudvalget er nedlagt i 2017 og deles mellem det nye Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg og Kultur- og Idrætsudvalget i 2017. Regnskabet aflægges derfor på begge disse udvalg.

Samlet konklusion
For Erhvervs- og Turismeudvalgets område er der i 2016 et samlet forbrug på 5,7 mio. kr.
ud af et korrigeret budget på 6,4 mio. kr., hvilket betyder et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. forhold til BO4 viser regnskabsafslutningen et mindre forbrug på 0,7 mio. kr. incl. forventede overførsler på 0,2 mio. kr. (11,2%).Det overordnede regnskabsresultat for Erhvervs- og Turismeudvalget kan ses af følgende illustration.
Nedenstående oversigt viser regnskabsresultat på ramme niveau.
Erhverv
Regnskabet vedrører primært tilskud til Væksthus Hovedstadsregionen og Gribskov Erhvervscenter. Der udover er der budget til Julebelysning, Kulturnat, Gilleleje Havnelaug, Fishing Seeland mm.
Området har et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som overføres til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Mindreforbruget vedrører hovedsagligt restbudgettet af puljen til Erhvervsudvikling, der er overført fra tidligere år.


Turisme
Regnskabet vedrører primært betaling af kontingent til Visit Nordsjælland, samt udgifter til infostandere mm.
Budgettet er overholdt, og der er ingen overførsel til Kultur- og Idrætsudvalget.


Årsberetning
Som en del af kommunens regnskab udarbejdes der hvert år en årsberetning. Denne indeholder væsentlige mål og evaluering af resultater på områderne. Erhvervs- og Turismeudvalget bidrag til årsberetningen er vedlagt som bilag 2 til dette punkt.

Lovgrundlag
Styrelseslovens § 45, BEK nr 1237 af 05/10/2016 om Kommunernes budget og
regnskabsvæsen, revision mv. kap. 4

Økonomi
Jævnfør sagsfremstilling og bilag

Bilag
Bilag 1: KIU 27-03-17 Årsberetning for Kultur- og Idrætsudvalget Dok.nr. 2017/01889 049

Bilag 2: KIU 27-03-17 Årsberetning for Erhvervs- og Turismeudvalget, Dok.nr. 2017/01889 048


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at godkende regnskabet for Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget
 2. at godkende følgende overførsler til 2017:
 3. Formål
  Beløb i 1.000 kr.
  Opsparing af midler til etablering af ekstra dæk til Museum Nordsjællands magasin i Gilleleje.
  260
  Opsparing af midler til videreudvikling af foreningssystem Blanketudgifter.
  200
  Opsparing til genetablering af multibane/parkourredskaber i hal 5.
  204
  Breddeidrættens projektmidler, disponeret i 2017
  189
  Projekt natur der bevæger kontraktmæssige bindinger, disponeret i 2017
  50
  Kulturskolen forskydninger i betalinger mellem årene, disponeret i 2017.
  100
  Billedskolen, I BY d. 12.12.16 blev det besluttet af nedlægge projektet med klimatiltag i ramme 320 under PMU. Restbudget udgør 555.000 kr. Det er besluttet, at der skal der overføres 128.000 kr. til Billedskolen under KIU i 2017.
  128
  I alt
  1.131
Beslutning
1-2 Anbefalet

Fraværende: Sisse Krøll Willemoes


Mødet startet:
08:55 AM

Mødet hævet:
09:00 AM