Kultur- og Idrætsudvalget

Publiceret 07-02-2017

Tirsdag den 07-02-2017 kl. 08:15

Indholdsfortegnelse:

Åbne
8 1. Budgetopfølgning 2017 - Kultur- og Idrætsudvalget
9 Handlingsplan for Turismestrategi
10 Forslag om ekstraordinært tilskud til Munkeruphus i 2017
11 Idrætsprisuddeling 2017
12 Ansøgning fra Gilleleje Bokseklub om støtte til afholdelse af Nordiske
Mesterskaber i boksning 2017
13 Studietur for Kultur- og Idrætsudvalget til Århus den 17.-19. maj 2017

Medlemmer:

Jørgen Emil Simonsen Ulla Dræbye
Michael Bruun Sisse Krøll Willemoes
Birgit Roswall  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Ulla Dræbye

Meddelelser:
Henvendelse fra Kunstrådets formand til formand for Kultur- og Idrætsudvalget om Kunstrådets fremtid.
Åbne

8. 1. Budgetopfølgning 2017 - Kultur- og Idrætsudvalget
00.30S00 - 2016/41522

Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen generelt
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO) at præsentere Kultur- og Idtætsudvalget for eventuelle opmærksomhedspunkter, der bør følges i de kommende BO'er.

Administrationen udarbejder 4 årlige budgetopfølgninger i 2017:
1. budgetopfølgning (BO1) forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning (BO2) forelægges på fagudvalgsmøder i april
3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i august
4. budgetopfølgning (BO4) forelægges på fagudvalgsmøder i november


Budgetopfølgning 1
Denne første budgetopfølgning er placeret så tidligt på året, at der ikke vil kunne tilvejebringes et kvalificeret bud på det forventede regnskab. Endelige regnskabstal for 2016 foreligger heller ikke ved udarbejdelsen af denne første budgetopfølgning.

Fokus i denne 1. budgetopfølgning er derfor:

 • At få fremhævet ændringer i vilkår i forhold til det, der indgår i årets budget (fx ændrede budgetforudsætninger eller ændret lovgivning og andet der medfører forventninger om et ændret fokus i året).
 • At få fremhævet særlige relevante udfordringer, der "bæres ind" i året fra det forgangne år


Samlet vurdering for Kultur- og Idrætsudvalget
På dette tidlige tidspunkt forventes overordnet budgetoverholdelse på Kultur- og Idrætsudvalget. I budgetopfølgning 2 kan man sige noget mere detaljeret.


Tillægsbevillinger og omplaceringer

Omplaceringer

 • ETU, flytning af de turistrelaterede budgetter 2,3 mio. kr.
  I forbindelse med nedlæggelse af Erhvervs- og Turismeudvalget flyttes de turistrelaterede budgetter til Kultur- og Idrætsudvalg jvf. nedenstående tabel.


 • Eksterne konsulenter og færre udvalg
  I forbindelse med budgetaftalen 2017-2020 blev det vedtaget at reducere i udgifterne til eksterne konsulenter og politiske udvalg. Besparelsen blev placeret under Økonomiudvalget og skal udmøntes på de enkelte udvalg. Der søges overført 0,1 mio. kr. i 2017-2019 og 0,0 mio. kr. fra 2020 og frem.

 • Flytning af opgave fra IT til Stadsarkivet.
  Opgaven med arkivering og aflevering af data skal fra 2017 varetages af Stadsarkivet. Der overføres derfor 0,8 mio. kr. fra ØU's ramme til KIU`s rammer i 2017-2021. Der arbejdes på en langsigtet plan for arkiveringsopgaven, som kan få budgetmæssige konsekvenser. Dette vil blive indarbejdet i budget 2018-2021. Pulje til digital arkivering 0,8 kr. flyttes til rammen Stadsarkiv.


Takststigning på svømmehallen
I forbindelse med budgetvedtagelsen 2017, blev takststigningen på svømmehallen behandlet og besluttet på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 25. oktober 2016 pkt. 57 2016/25385 - Svømmehal - regulering af kontrakt.
Det blev efterfølgende besluttet at afvente en opgørelse af udgifterne baseret på det faktiske forbrug ultimo 2016 inden man besluttede den endelige takststigning. Dette grundlag foreligger nu, og derfor forelægges Kultur- og Idrætsudvalgets forslag til takststigninger på svømmehallen for Økonomiudvalget og Byrådet ifm. BO1.


Forslag til stigning i billetpriser pr. 7.3.2017:
Voksen 1 turs fra 40 kr. til 45 kr.
Voksen 10 turs fra 260 kr. til 300 kr.
Voksen halvårskort fra 600 kr. til 750 kr.
Voksen årskort fra 999 kr. til 1250 kr.
Barn 1 turs fra 20 kr. til 25 kr.
Barn 10 turs fra 125 kr. til 150 kr.
Senior aqua fit 10 turskort fra 350 kr. til 400 kr.
Senior aqua fit halvårskort fra 1.100 kr. til 1.200 kr.
Senior aqua fit årskort fra 1.800 kr. til 2.000 kr.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr 769 af 09/06/2015

Økonomi
Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at godkende budgetopfølgning for Kultur- og Idrætsudvalgets område.

Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

 1. at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg og tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  Omplace- ringer
  i kr.
  Tillægsbe- villinger
  i kr.
  Visit Nordsjælland
  2.075.674
  Drift
  175.000
  Stadsarkiv
  764.000
  Gevinstrealisering, eksterne konsulenter
  -74.000
 2. at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  2018
  2019
  2020
  2021
  Visit Nordsjælland
  2.075.674
  2.075.674
  2.075.674
  2.075.674
  Drift
  175.000
  175.000
  172.619
  172.619
  Gevinstrealisering, eksterne konsulenter
  -74.000
  -74.000
  -6.000
  -6.000
  Stadsarkiv
  764.000
  764.000
  764.000
  764.000
Beslutning
1. Afstemning om indstillingens punkt 1:
For: 3 (V)
Imod: 0
Undlader at stemme:1 (G)

Indstillingen tiltrådt.


2. -3. Anbefalet

Fraværende: Ulla Dræbye
9. Handlingsplan for Turismestrategi
24.00G00 - 2016/38615

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at træffe beslutning. Sagen omhandler forslag til handleplan 2017 for Turismestragien.

Baggrund
Byrådet vedtog på sit møde den 30. maj 2016 Gribskov Kommunes første turismestrategi. Administrationen har arbejdet videre med strategien og fremlægger nu forslag til handleplan 2017 for Turismestrategien.

Sagens forhold
Turismestrategi 2016 - 2020 indeholder en vision for kommunens turismeprofil, fokus på 5 centrale temaer samt forslag til en række indsatser under hvert tema.

Vision
"Gribskov Kommune vil være en førende natur- og kystturismekommune i Danmark.
Gribskov Kommune er kendt internationalt for stærke fortællinger, stedbundne oplevelser og attraktioner af høj kvalitet - hele året. Som portal for Den danske Riviera er samspillet mellem natur, kyst og levende byer det som tiltrækker flere turister og skaber øget vækst. Her er værtsskab i første klasse og forpligtende samarbejde mellem relevante aktører og Gribskov Kommune til glæde for turister, borgere, fritidsborgere og erhvervsliv"

5 centrale temaer
Turismestrategien fokuserer på 5 centrale temaer:

 1. Natur- og kystturisme
 2. Attraktioner og overnatninger
 3. Værtsskab og service
 4. Events og byliv
 5. Fødevarer og landboturisme

Gennemførte indsatser
Siden turismestrategiens vedtagelse i maj 2016 er nogle af de foreslåede indsatser gennemført. Det drejer sig om følgende:

 • Afholde workshop for fritidsborgerne for at styrke tilknytningen til Gribskov Kommune og øge brugen af fritidshuse året rundt gennem bl.a. udlejning (under tema 2). Mødet blev afholdt den 24. september 2016 i Gribskov Kultursal med over 400 deltagere.
 • Arbejde for etablering af Kulturhavn Gilleleje der indeholder biograf, kulturhus, bistro, bibliotek, turistinformation og museumsformidling (under tema 2). Kulturhavn Gilleleje åbnede 3. december 2016.
 • Arbejde for udvikling af et gastronomisk kort over Gribskov Kommune med lokale fødevareproducenter (under tema 5). Det første gastronomiske landkort blev lavet og offentliggjort sommeren 2016.
 • Bakke op om afholdelse af den årlige event "Høstfestival" på Esrum Kloster med deltagelse af lokale fødevarerproducenter fra Smag på Nordsjælland (under tema 5). Gribskov Kommune har bidraget økonomisk til de første års "Høstfestival".

Forslag til handleplan 2017
Administrationen har gennemgået de opstillede forslag til indsatser i Turismestrategien og udvalgt en række indsatser, som administrationen vil foreslå indgår i handleplan 2017. Forslaget er oplistet i bilag 2.

Udgangspunktet for de valgte forslag er, at de allerede er i gang eller, at nogle af vores samarbejdspartnere har fokus på samme indsatser, så vi med fordel kan samarbejde med de relevante eksterne og interne aktører om de pågældende indsatser.

En del af indsatserne er flerårige, og her har administrationen anbefalet, hvilket fokus der kan være specifikt for 2017.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at de foreslåede indsatser for 2017 er realistiske.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler derfor, at handleplan 2017 godkendes.


Lovgrundlag
Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, §12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010
Turismestrategi 2016-2020, Gribskov Kommune 2016

Økonomi
Der er i budget 2017 - 2020 ikke afsat midler til at understøtte implementering af Turismestrategien med særlige aktiviteter eller tiltag

Bilag
Bilag 1. Turismestrategi 2016 - 2020, Gribskov Kommune Dok.nr.: 2016/38615 005
Bilag 2. Forslag til handleplan 2017 for Turismestrategien Dok. nr.: 2016/38615 004

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at godkende forslag til handleplan 2017 for Turismestrategien
Beslutning
Afstemning:
For: 3 (V)
Imod: 0
Undlader at stemme: 1 (G)

Indstillingen tiltrådt.

Udvalget ønsker, at der, under indsatsen zonering af strandene, også arbejdes med handicapvenlig adgang.

Sisse Krøll Willemoes (G) begærer sagen i Byrådet

Fraværende: Ulla Dræbye
10. Forslag om ekstraordinært tilskud til Munkeruphus i 2017
19.01G00 - 2017/01474

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen omhandler forslag om et ekstraordinært tilskud til Munkeruphus i 2017.

Baggrund
I budgetaftalen for 2017 - 2020 blev kommunens tilskud til Munkeruphus nedsat fra 1.000.000 kr. til 250.000 kr. fra 2017 - 2020.
Udover dette beløb har Kultur- og Idrætsudvalget igennem en årrække haft en kulturaftale med Munkeruphus. Kulturkontrakttilskuddet er på 357.400 kr. i 2017.

Sagens forhold
På Byrådsmødet den 12. december 2016, under behandling af pkt. 227 Projekt Vækst via energirenovering - forslag til tiltag i Gribskov Kommune, blev Byrådets medlemmer enige om, at der skal findes en økonomisk løsning, så Munkeruphus kan komme igennem 2017 uden lukning, som følge af den store nedsættelse af tilskudsbeløb fra Gribskov Kommune.

Administrationen har efterfølgende undersøgt mulighederne for en sådan løsning og fremlægger nu et forslag.

Administrationens forslag
Administrationen foreslår, at der øremærkes 250.000 kr. i 2017 fra Puljen til kultur, idræt, turisme og landsbyer som et ekstraordinært tilskud til Munkeruphus.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at et ekstraordinært tilskud på 250.000 kr. vil være afgørende for Munkeruphus' mulighed for at klare sig igennem 2017. Et sådant tilskud vil bl.a. give Munkeruphus mulighed for at søge yderligere fondsmidler, idet fonde lægger stor vægt på kommunal støtte, når de vurderer ansøgninger.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler derfor, at det ekstraordinære tilskud godkendes.


Lovgrundlag
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune §16, stk. 2

Økonomi
Et ekstraordinært tilskud til Munkeruphus på 250.000 kr. kan finansieres via Puljen til kultur, idræt, turisme og landsbyer.
Budget for puljen i 2017: 1.550.000 kr. Heraf er disponeret 300.000 kr. Til rest: 1.250.000 kr.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at beslutte at Munkeruphus får 250.000 kr. fra Puljen til kultur, idræt, turisme og landsbyer som et ekstraordinært tilskud i 2017Beslutning
Ændringsforslag fra Sisse Krøll Willemoes (G)
G foreslår, at Munkeruphus får et tilskud på 500.000 kr. svarende til kommunens samlede tilskud i 2016, og at Økonomiudvalget finder finansiering til opretholdelse af tilskuddet.

For: 1(G)
Imod: 3 (V)
Ændringsforslaget ikke tiltrådt

Afstemning om administrationens indstilling:
For: 3 (V)

Imod: 1 (G)

Indstillingen tiltrådt.

Sisse Krøll Willemoes (G) begærer sagen i Byrådet.

Fraværende: Ulla Dræbye
11. Idrætsprisuddeling 2017
18.20A00 - 2016/38709

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at godkende Idrætsrådets forslag til kandidater til årets 3 idrætspriser.

Baggrund
Hvert år afholder Gribskov Kommune idrætsprisuddeling for at hædre idrætsudøvere, som
har vundet mesterskaber.Idrætsprisuddelingen finder sted tirsdag den 7. marts 2017 fra kl. 17:30 i Gribskov Kultursal.

Idrætsforeningerne indstiller de kandidater, som har vundet mesterskaber i det forgangne
år, efter følgende kriterier:

 • Sjællandsmestre v/DIF & DGI - kun for idrætsudøvere under 18 år
 • Nr. 1 , 2 og 3 v/DM v/DIF i højeste række. Idrætsudøvere i B, C og D rækker hædres ikke.
 • Nr. 1, 2 og v/LM v/DGI i højeste række. Idrætsudøvere i B, C og D rækker hædres ikke.
 • Nr. 1, 2, 3 v/NM
 • Nr. 1-4 v/EM &
 • Nr. 1-8 v/VM & OL


Derudover uddeles 3 priser:

 1. Idrætslederprisen
 2. Årets Fundprisen
 3. Årets Foreningspris


1.
Idrætslederprisen uddeles til en idrætsleder, der gennem sit virke i foreningen har gjort
et stort og uegennyttigt stykke arbejde.

2.
Årets Fundprisen uddeles til en idrætsleder eller idrætsudøver, som er på vej frem i sin
idrætsaktivitet.

3.
Årets Foreningspris uddeles til en forening, der har gjort et stort og flot stykke arbejde.

Indstilling til de 3 priser sker fra idrætsforeningerne i Gribskov Kommune.

Indstilling
Kultur- og Idrætssudvalget har uddelegeret indstillingskompetencen til Idrætsrådet.

Foreningerne har indstillet 5 kandidater til Idrætslederprisen 2016, 2 kandidater til prisen Årets Fund 2016 og 3 foreninger er indstillet til Årets Forening 2016.

Idrætsrådet har behandlet sagen den 25. januar 2017, og indstiller deres foretrukne kandidater til priserne, Idrætslederprisen 2016, Årets Fund 2016 samt Årets Forening 2016 til Kultur- og Idrætsudvalget.

Mesterskabsvindere
Udover indstillinger til de 3 idrætspriser er der indstillet 180 mesterskabsvindere.


Lovgrundlag
Kommunalfuldmagten

Økonomi
Budgettet for idrætsprisuddeling i 2017 er 94.000 kr.


Bilag
Bilag 1: Indstillinger til Idrætslederprisen 2016, Årets Fund 2016 og Årets Forening 2016 Dokumentnummer 2016/38709 014.

Læsevejledning til bilag 1
Bilag 1 er lukket for offentligheden, da navnene er fortrolige og først offentliggøres ved prisuddelingen den 7. marts 2017. Udvalgsmedlemmer i Kultur- og Idrætsudvalget har adgang til bilag via POLAR. For at tilgå POLAR skal man være logget på Lotus Notes.

Bilag 2: Oversigt over de store prismodtagere fra 2010 - Dokumentnr. 2016/38709 009

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at godkende de tre kandidater, som Idrætsrådet har udpeget som modtagere af henholdsvis Idrætslederprisen 2016 og Årets Fund 2016 samt Årets Forening 2016Beslutning
Tiltrådt

Fraværende: Ulla Dræbye
12. Ansøgning fra Gilleleje Bokseklub om støtte til afholdelse af Nordiske Mesterskaber i boksning 2017
18.20G00 - 2017/02870

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen omhandler ansøgning fra Gilleleje Bokseklub om støtte på 45.000 kr. til afholdelse af Nordiske Mesterskaber i boksning 2017 i Gilleleje.

Baggrund
Gilleleje Bokseklub har fået tilbud om at afholde årets Nordiske Mesterskaber i boksning den 1.- 2. april 2017.

Det er planen, at Gilleleje Hallen skal danne ramme for arrangementet.

Gilleleje Bokseklub modtager ingen finansiering fra Dansk Bokse Union til afholdelse af arrangementet, men hæfter selv som forening for alle udgifter.

Sagens forhold
Der ansøges om støtte på 45.000 kr. til dækning af følgende udgifter:

 • 20.000 kr til halleje (Gilleleje Hallen)
 • 5.000 kr. leje af boksering
 • 20.000 kr. til delvis dækning af udgifter til lys og lyd til arrangementet

Gilleleje Bokseklub forventer, at der vil være ca. 2.500 - 3.500 tilskuere og deltagere mv. hen over de 2 dage, og der vil være tale om ca. 80 kampe i løbet af stævnet. Der er forhandlinger i gang vedr. tv-dækning af arrangementet, ligesom der er dialog med Visit Nordsjælland om markedsføring af begivenheden.

Idrætsrådets anbefaling
Administrationen har bedt Idrætsrådet vurdere ansøgningen, og Idrætsrådets anbefaling er:
Idrætsrådet er positive over for Nordiske Mesterskaber i Boksning. Idrætsrådet anbefaler, at der gives tilskud på 20.000 kr. (leje af Gillelejehallen) finansieret af forventede restmidler af lokaletilskudskontoen. Ønsker Kultur- og Idrætsudvalget at give yderligere tilskud anbefaler Idrætsrådet, at det sker via Idrætspuljen

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at det vil være attraktivt for Gribskov Kommune at kunne tiltrække en større sportsbegivenhed, som sandsynligvis vil tiltrække mange gæster til Gilleleje under stævnets forløb. Da der er tale om et arrangement som strækker sig over 2 dage, vil det også betyde overnatning i området for de nordiske deltagere. Gilleleje Bokseklub har til dette formål bl.a. booket 10 hytter i Kysthusene.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler derfor, at der godkendes et tilskud til arrangementet.


Lovgrundlag
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune §16, stk. 2

Økonomi
Der ansøges om 45.000 kr. i støtte. Beløbet kan finansieres af Idrætspuljen. Budgettet for puljen er i 2017: 139.483 kr.


Høring
Idrætsrådets anbefaling:
Idrætsrådet anbefaler, at der gives tilskud på 20.000 kr. (leje af Gillelejehallen) finansieret af forventede restmidler af lokaletilskudskontoen. Ønsker Kultur- og Idrætsudvalget at give yderligere tilskud anbefaler Idrætsrådet, at det sker via Idrætspuljen


Bilag
Bilag 1. Ansøgning Vedr.: Nordiske Mesterskaber i Boksning 2017 Dok.nr.: 2017/02870 004

Bilag 2 Budget til ansøgning om støtte til afholdelse af Nordiske Mesterskaber i Boksning 2017 Dok. nr.: 2017/02870 005


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at godkende Idrætsrådets anbefaling om at godkende et tilskud på 20.000 kr. til halleje finansieret via lokaletilskudskontoen
 2. at godkende yderligere et tilskud til Gilleleje Bokseklub til afholdelse af Nordiske Mesterskaber i Boksning finansieret af IdrætspuljenBeslutning
1. Tiltrådt
2. Tiltrådt med et tilskud på 25.000 kr. finansieret via Idrætspuljen

Fraværende: Ulla Dræbye
13. Studietur for Kultur- og Idrætsudvalget til Århus den 17.-19. maj 2017
20.00G00 - 2016/40105

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen handler om studietur for udvalgets medlemmer til Århus den 17. - 19. maj 2017 og beslutning om, hvorvidt studieturen skal fastholdes eller ej.

Baggrund
På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 10. maj 2016 blev det aftalt, at administrationen skulle arbejde videre med et forslag om, at Kultur- og Idrætsudvalget i 2017 skulle foretage en studietur til Århus, som i 2017 er udpeget til at være Europæisk Kulturhovedstad.

På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 7. juni 2016 blev det besluttet, at studieturen skulle ligge i dagene den 17. - 19. maj 2017.

Sagens forhold
Administrationen har forhåndsbooket hotelværelser for de pågældende dage, men har derudover ikke lagt program for studieturen på nuværende tidspunkt.

Siden aftalen om studieturen blev lavet, er der sket ændringer i den politiske udvalgsstruktur i Gribskov Kommune, og der er ændret i medlemssammensætningen.

Derudover er der i budgetaftalen for 2017 - 2020 foretaget reduktion af Kultur- og Idrætsudvalgets økonomiske ramme.

Derfor lægger administrationen sagen op igen, for at det nye udvalg kan beslutte, om studieturen skal fastholdes.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at et studiebesøg i Århus i 2017, hvor byen er Europæisk Kulturhovedstad vil være til stor inspiration for udvalget. Århus Kommune har igennem de seneste år arbejdet målrettet på at styrke kulturlivet i byen, bl.a. med et nyt bibliotek Dokk1 og en stor udbygning og modernisering af Moesgaard Museum.


I løbet af 2017 er der planlagt næsten 400 mindre og større arrangementer, så der vil være gode muligheder for at opleve Århus som Europæisk Kulturhovedstad.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at Kultur- og Idrætsudvalget tager stilling til, om studieturen skal fastholdes.


Lovgrundlag


Økonomi
Der er ikke lagt et budget for studieturen på nuværende tidspunkt.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at beslutte

 1. hvorvidt studieturen til Århus i 2017 skal fastholdesBeslutning
1. Udvalget fastholder studieturen.

Fraværende: Ulla Dræbye


Mødet startet:
08:20 AM

Mødet hævet:
09:15 AM