Kultur- og Idrætsudvalget

Publiceret 16-01-2017

Mandag den 16-01-2017 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Kulturkontrakter 2017
2 Breddeidrætsprojekter 2017 og fremover
3 Forslag til revision af retningslinier for Idrætspas
4 Museum Nordsjælland - udpegning til bestyrelsen
5 Mødeplan 2017 - ændringer i mødeplanen


Efterretningssager
6 Parforcejagt - UNESCO verdensarv
7 Oktober ´43 - Gilleleje Museum

Medlemmer:

Jørgen Emil Simonsen Ulla Dræbye
Michael Bruun Sisse Krøll Willemoes
Birgit Roswall  
   

Godkendelse af dagsorden:
I punkt 3 Forslag til revision af retningslinier for Idrætspas rettes fejl i afsnit 2: Max 1 deltager rettes til max 1 idrætsgren.
Efter ønske fra Ulla Dræbye uddeltes beslutningsreferat fra 1.6.2016 (fra møde mellem Gribskov Kommune, Museum Nordsjælland og Museumsforeningen for Gilleleje og Omegn) samt bilag til beslutningsreferatet som bilag til punktet.
Herefter dagsorden godkendt.


Fraværende:

Meddelelser:
Invitation til Topmøde i Danmarks Biblioteksforening i Korsør den 31.-31.3.2017 under temaet: Dannelse, deltagelse og demokrati.
Formand og næsteformand har besluttet, at Ulla Dræbye bevarer de poster, som hun har i relation til det kulturelle område.
Forslag til stigning af takster i Gribskov Svømmehal er tidligere behandlet og godkendt i Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget, og vil nu blive forelagt til endelig beslutning i Byrådet den 30.1.2017.
Den 3.2.2017 markeres Kultursalens 10 års fødselsdag med en gratis koncert for interesserede borgere.
Den 21.2.2017 afholdes en lukket forpremiere på spillefilmen "Mens vi lever" i Tisvilde bio.
Michael Bruun har meldt sig ud af arrangementet Helsinge Byfest for at undgå spørgsmål om inhabilitet

Åbne

1. Kulturkontrakter 2017
20.20G00 - 2016/28991

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at træffe beslutning. Sagen omhandler præsentation af Kulturkontrakter for 2017 og frem med forslag til økonomiske tilskud.

Baggrund
Kultur- og Idrætsudvalget har i en årrække anvendt kulturkontrakter. En kulturkontrakt er en aftale mellem Kultur- og Idrætsudvalget og en række kulturinstitutioner, eventskabere og kulturelle foreninger med kulturel - og turismemæssigt udviklingspotentiale.

Kultur - og Idrætsudvalget besluttede i mødet den 16. august 2016 en ny struktur for Kulturkontrakter.
Administrationen har efterfølgende i dialog med Kulturkontraktindehavere udarbejdet forslag til Kulturkontrakter for 2017 og frem til godkendelse.

Sagens baggrund
På baggrund af Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 16. august 2016 om kulturkontrakter i fremtiden, inddeles kontrakterne i to kategorier:

 1. Kontrakter med institutioner og foreninger, der med sin årlige drift understøtter realisering af Gribskov Kommunes politikker og strategier på kulturområdet.
 2. Kulturkontrakter, der understøtter events.

Kontrakter med institutioner og foreninger, der med sin årlige drift understøtter realisering af Gribskov Kommunes politikker og strategier på kulturområdet.
Der udarbejdes en enkel kontrakt med de relevante institutioner og foreninger. En kontrakt som løber, indtil enten kommunen eller institutionen/foreningen opsiger den. Til gengæld deltager institutionen/foreningen ca. hvert andet år på et Kultur- og Idrætsudvalgsmøde med beretning om, hvordan kulturkontrakten efterleves.

Kulturkontrakter, der understøtter events
Kulturkontrakter, der understøtter events, får en maksimal levetid på 4 år. Det vil sige, at en 2-årig kontrakt maksimalt kan forlænges en gang. Efter 4 år må eventmagerne således vurdere, om eventen kan klare sig uden tilskud, alternativt finde andre tilskudsmuligheder eller om eventen må nedlægges.

I administrationens forslag for 2017 indgår Musik i Lejet ikke. Det gør den ikke, fordi Kulturkontrakten med Musik I Lejet først udløber med udgangen af 2017 og derfor ikke er til behandling i år.

Forslag til Kulturkontrakter og tilskudsstørrelse

I nedenstående forslag er indarbejdet besparelser, som er vedtaget i budget 2017 - 2020.


Institution/forening jf. ovenstående kategori 1

Kulturkontrakt
tilskud 2016

Forslag til Kulturkontrakt-
tilskud 2017-

Munkeruphus *

350.600

357.400

Tegners Museum & Statuepark

454.700

444.600

Esrum Kloster & Møllegaard

134.700

131.700

Dramaterne

26.000

22.000

Wieth-Knudsen Observatoriet

38.600

34.000

Ramløse Scenen

27.600

24.000

Nordsjælland Veterantog

251.600

245.000

Gilleleje Hallen

25.000

18.000

Gribskov Event

10.500

9.000

Gribskov Kunstforening

28.500

20.000

Gribskov Teaterforening

205.000

200.500

Forening jf. ovenstående kategori 2

Kulturkontrakttilskud 2016

Forslag til Kulturkontrakttilskud 2017 og 2018

Græsted Veterantræfforening

167.000

168.000


* Her er alene medtaget kulturkontraktbeløbet til Munkeruphus og ikke det det afsatte støttebeløb fra budgetaftalen 2017 - 2020.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at forslaget til Kulturkontrakter og dertil afsatte tilskudsstørrelse godkendes.

Lovgrundlag
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune § 16, stk. 2.
Gribskov Kommunes Turismestrategi 2016-2020,vedtaget af Byrådet 13.05.2016
Gribskov Kommunes Kulturstrategi 2008-2020, vedtaget af Byrådet 19.05.2008


Økonomi
I Kultur- og Idrætsudvalgets budget, er en række af kulturkontrakterne samlet på en kulturkontraktkonto. Denne konto var i budget 2016 på 472.000 kr. I 2017 er den beskåret til 400.000 kr. og i 2018 til 372.000. Fra denne konto finansieres følgende kulturkontrakter:


Kulturkontrakter, som finansieres af samlet kulturkontraktkonto

Kulturkontrakt
tilskud 2016

Forslag til Kulturkontrakt-
tilskud 2017-

Dramaterne

26.000

22.000

Wieth-Knudsen_Observatoriet

38.600

34.000

Ramløse Scenen

27.600

24.000

Nordsjælland Veterantog

251.600

245.000

Gilleleje Hallen

25.000

18.000

Gribskov Event

10.500

9.000

Gribskov Kunstforening

28.500

20.000

I alt

407.800

372.000


I forslaget er taget udgangspunkt i budgetbeløbet for 2018 og frem (372.000 kr.) for at undgå ændring i støttebeløbet fra 2017 til 2018.

Derudover ligger udgiften til følgende kulturkontrakter på selvstændige konti i Kultur- og Idrætsudvalgets budget:


Kulturkontrakter, som finansieres af selvstændige konti

Kulturkontrakt
tilskud 2016

Forslag til Kulturkontrakt-
tilskud 2017 -

Munkeruphus

350.600

357.400

Tegners Museum & Statuepark

454.700

444.600

Esrum Kloster & Møllegaard

134.700

131.700

Gribskov Teaterforening

205.000

200.500

Græsted Veterantræfforening

167.000

168.000

I alt

1.312.000

1.302.200


I forslaget er taget højde for Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning om generel rammebesparelse på konti, som ikke blev berørt af udspecificeret besparelse (Munkeruphus) eller prioritering (Græsted Veterantræf).

Høring
-


Bilag
Bilag:1 Kulturkontrakt 2017 Munkeruphus Dokument nummer : 2016/28991 028
Bilag:2 Kulturkontrakt 2017 Tegners Museum & Statuepark Dokument nummer : 2016/28991 029
Bilag:3 Kulturkontrakt 2017 - Esrum Kloster & Møllegaard Dokument nummer : 2016/28991 017
Bilag:4 Kulturkontrakt 2017 - Dramaterne Dokument nummer : 2016/28991 002
Bilag:5 Kulturkontrakt 2017 - Wieth- Knudsen_Observatoriet Dokument nummer : 2016/28991 027
Bilag:6 Kulturkontrakt 2017 - Ramløse Scenen Dokument nummer : 2016/28991 026
Bilag:7 Kulturkontrakt 2017 - Nordsjællands Veterantog Dokument nummer : 2016/28991 020
Bilag:8 Kulturkontrakt 2017 - Gilleleje Hallen Dokument nummer : 2016/28991 018
Bilag:9 Kulturkontrakt 2017 - Gribskov Event Dokument nummer : 2016/28991 019
Bilag:10 Kulturkontrakt 2017 - Gribskov Kunstforening Dokument nummer : 2016/28991 025
Bilag :11 Kulturkontrakt 2017 - Gribskov Teaterforening Dokument nummer : 2016/28991 030
Bilag:12 Kulturkontrakt 2017 - Græsted Veterantræfforening Dokument nummer : 2016/28991 023

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur - og Idrætsudvalget,

 1. At godkende forslag til Kulturkontrakter
 2. At godkende de foreslåede tilskudsstørrelserBeslutning
1.-2. Tiltrådt med følgende ændring:
I bilag 10 Kulturkontrakt 2017 Gribskov Kunstforening udgår pind 3.

Udvalget besluttede følgende: Såfremt en event vurderes at have en kulturel og økonomisk betydning for Gribskov Kommune, kan Kultur- og Idrætsudvalget beslutte af fortsætte en kulturkontrakt efter de vedtagne 4 år.

2. Breddeidrætsprojekter 2017 og fremover
18.13A00 - 2013/26859

Sagsfremstilling
Introduktion
Sagen forelægges Kultur- og Idrætsudvalget og Børneudvalget sideordnet med henblik på beslutning. Sagen handler om fremtidig forankring af projekter fra Breddeidrætsprojektet.

Sagens baggrund
Gribskov Kommune blev udpeget som breddeidrætskommune i årene 2014-2016.

Målet med projektet var at fremme den brede idrætsdeltagelse på ny og kreativ vis, så projekterne kunne tjene som inspiration for andre kommuner. Projekterne ville derfor blive evalueret, og erfaringerne stillet til rådighed for alle landets kommuner. Kommunerne vil således skulle stå til rådighed for gensidig erfaringsudveksling og evaluering.
Ordningen løb fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2016.

I udvælgelsen af breddeidrætskommuner blev der lagt vægt på følgende:

 • At kommunens initiativer direkte fremmer idrætsdeltagelsen i kommunen
 • At projekterne bidrager til at adressere de udfordringer, som Breddeidrætsudvalget identificerede i 2009
 • At der reelt er tale om nye initiativer i kommunen
 • At kommunen indgår i samarbejde /partnerskaber med andre aktører - f. eks. samarbejde mellem skolen og de lokale idrætsforeninger/organisationer
 • At kommunen yder medfinansiering - minimum 50% af den samlede udgift.
 • At projektet indeholder præcise mål og succeskriterier, herunder hvilken effekt projektet forventes at have.
 • At der er lagt en plan for, hvordan de enkelte delprojekter forankres i driften efter ophøret af breddeidrætskommuneindsatsen
 • At der er et lærings- eller inspirationspotentiale for andre kommuner.


Sagens forhold
Perioden som breddeidrætskommune slutter med udgangen af 2016, og der skal derfor tages stilling til, hvordan de enkelte projekter forankres fra 1. januar 2017.

I projektperioden har der været følgende projekter:

Gribskov ruller
Cykelbusser
Cykellegepatrulje
Dirt Jump Park
Cykelstiernes dag
Event til gode vaner
Rute - fysiks handicap

Gribskov leger
Legepulje
Lokal GeoCachring
Lilleput land

Mobil Grejbank

Fritidsordningsprojket

Ridning i det fri

Internt i Gribskov Kommune har der været afholdt evaluerende møder mellem CKFT og CBU om projekterne, og i fællesskab er de to centre enige om at anbefale, at følgende projekter forankres fra 2017:

 • Cykellegepatrulje - forankres i Center for børn og unge
 • Dirt Jumpbane - forankres i Ungdomsskolen
 • Rute for borger med særlige behov - forankres i Gribskov aktivitetscenter/Helsinge Menighedsråd
 • Mobil Grejbank - forankres i Ungdomsskolen
 • Lilleput land som en del af Mobil Grejbank - forankres i Ungdomsskolen
 • Geocatching som en del af Mobil Grejbank - forankres i Ungdomsskolen
 • Ridestier - forankres i ridegruppen


Den mobile grejbank
Det projekt som har haft størst succes er "den mobile grejbank".

Grejbankens medarbejder laver aktiviteter for skoler og daginstitutioner, som består af fysiske undervisningsaktiviteter i det fri. De laves i tæt samarbejde med foreningerne, som sammen med Grejbankens medarbejder står for udeundervisningen af børnene.

Der fokuseres på læring i det fri med fagligt indhold, som dansk, matematik og natur. Der er fokus på aktiviteter i naturen ved sø, kyst, skov og land. Endvidere vægtes udelæringsrum i nærhed af de enkelte skoler.

I 2016 har Grejbanken undervist godt 3.200 elever/lærer i de aktiviteter, som Grejbanken har udbudt. I øjeblikket vedligeholder Grejbanken 3 faste (som forhåbentlig skal udvides til 5) baser med rekvisitter, således at skolerne har materialer til deres egen udeundervisning.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at det vil give mening at videreføre ovenstående projekter. De øvrige projekter har været vanskelige at få i gang og ses ikke mulige at forankre.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler at ovenstående projekter forankres fra 1.1. 2017 og at midlerne afsat til fremtidig breddeidrætsprojekter flyttes fra Kultur- og Idrætsudvalgets budget til Ungdomsskolen øremærket til Grejbank.


Lovgrundlag


Økonomi
Fra 2017 og fremover er der afsat 248.000 kr. til breddeidrætsprojekterne på Kultur- og Idrætsudvalgets ramme.
Heraf anvendes 17.000 kr. til fortsat drift af cykellegepatrulje og cykelstiernes dag.
De resterende 231.000 kr. bruges til Grejbanken, hvor det foreslås følgende finansiering:

KIU beslutter

 • KIU finansierer 231.000 kr. (delvis aflønning af medarbejder)


BØR beslutter:

 • Ungdomsskolen finansierer yderligere 233.000 kr. (til delvis aflønning af medarbejder)
 • Skoler og dagtilbud finansierer materialer, småudgifter m.m. i en "abonnementsordning" på i alt 66.000 kr.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at beslutte

 1. at overstående projekter forankres som anført
 2. at Grejbanken fra. 1.1.17 forankres i Ungdomsskolen


Hvis indstillingen punkt 1 og 2 tiltrædes:
3. at det afsatte budget til breddeidrætsprojektet overflyttes til Ungdomskolen øremærket til Grejbanken, cykellegepatrulje og cykelstiernes dag.


Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Børneudvalgets beslutning den 09-01-2017:

Administrationen indstiller til Børneudvalget:

 1. at overstående projekter forankres som anført
 2. at Grejbanken fra. 1.1.17 forankres i Ungdomsskolen


1. - 2. Tiltrådt.

Fraværende Michael Hemming Nielsen

Beslutning
1.-3. tiltrådt
3. Forslag til revision af retningslinier for Idrætspas
18.13G00 - 2015/25006

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen handler om forslag til reviderede retningslinier for og procedure til Idrætspas for børn og unge.

Baggrund og sagens forhold
Idrætspaspuljen startede i 2012 og har til formål at støtte børn og unge, der ønsker at dyrke idræt; men hvor forældrene ikke har råd til det. Puljen kan støtte ved at betale for 1 sæson og for max. 1 deltager.

Behov for revision
Administrationen har opnået en del erfaringer med kriterier, ansøgninger og udbetalinger for idrætspas siden ordningen blev indført i 2012 og vurderer, at retningslinierne for Idrætspas samt proceduren for Idrætspas for børn og unge trænger til en revision.

Administrationen har, med udgangspunkt i de opnåede erfaringer, udarbejdet forslag til ændringer i retningslinierne og proceduren. Forslaget blev behandlet på Idrætsrådets møde den 05. december 2016.

Efter Idrætsrådets tilretninger og justeringer sendes forslaget nu til endelig godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.

Forslag til ændringer
Der er 3 væsentlige ændringer i forslaget:

 1. Det præciseres, at det er idrætsforeningerne, der ansøger om støtten. Forældre kan henvende sig til idrætsforeningen, hvis de har behov for støtte til deres barns idrætsdeltagelse.
 2. Det har været nødvendigt at sætte en max.-grænse på 1.000 kr på kontingentstørrelsen, da mange kontingenter er væsentligt højere, og når kontingenterne er høje, kommer Idrætspasordningen ikke til at kunne hjælpe så mange familier.
 3. Det foreslås, at ansøgningerne behandles løbende i stedet for en gang om måneden.


Såfremt Kultur- og Idrætsudvalget kan godkende forslag til retningslinier og procedure for Idrætspas vil de kunne træde i kraft fra den 11. januar 2017.

Administrationens vurdering og anbefaling
Administrationen vurderer, at der ved ændringerne sker en hurtigere sagsbehandling, idet ansøgninger behandles løbende, frem for en gang pr. måned.
Forslaget til nye retningslinier er gjort mere overskuelige, idet overflødig tekst foreslås taget væk.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011, Kapitel 5
Idrætspolitik. Gribskov Kommune 2013

Økonomi
Budget til Idrætspas for 2017 er 80.000 kr.

Høring
Forslaget har været behandlet i Idrætsrådet den 5.12.2016, og Idrætsrådet anbefaler ændringerne.

Bilag
Forslag til revidering af retningslinier og procedure til Idrætspas for børn og unge - efter Idrætsrådsmøde 05. december 2016 - dokumentnr.: 2015/25006 005Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at godkende forslag til de reviderede retningslinier og procedure til Idrætspas for børn og unge.Beslutning
1. Tiltrådt.
4. Museum Nordsjælland - udpegning til bestyrelsen
20.00A00 - 2013/35453

Sagsfremstilling
Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen handler om udpegning af et bestyrelsesmedlem til bestyrelsen for Museum Nordsjælland.

Baggrund
Betina Sølver Hansen har oplyst overfor borgmesteren, at hun ønsker at udtræde af bestyrelsen for Museum Nordsjælland pr. 1. januar 2017.

Om bestyrelsen
Bestyrelsen leder Museum Nordsjælland og er ansvarlig for museets drift. Bestyrelsen består af 10 medlemmer. Bestyrelsen omfatter blandt andet én repræsentant fra hver af de lokale tilskudsgivende myndigheder (Gribskov, Hillerød og Hørsholm Kommune). Repræsentanterne for de lokale tilskudsgivende myndigheder vælges blandt byrådenes medlemmer. Bestyrelsens medlemmer udpeges for en fireårig periode, som følger den kommunale valgperiode. Genvalg kan finde sted.

Næste møde i bestyrelsen er planlagt tirsdag, den 21. februar 2017 kl. 16.30.

Om Gribskov Kommunes repræsentant
Byrådet har udpeget Betina Sølver Hansen som bestyrelsesmedlem for Museum Nordsjælland den 27. januar 2014 (sagnummer 2013/41637). Betina Sølver Hansen var på daværende tidspunkt medlem af Venstre.


Lovgrundlag
Museumsloven. Lovbekendtgørelse nr. 358 af 08/04/2014
Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v.
Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Vedtægter for Museum Nordsjælland § 10 besluttet på Byrådets møde 27.01.14, pkt. 7. Desuden besluttet af Kulturstyrelsen, Hillerød Kommune og Hørsholm Kommune.
Økonomi
Ingen diæter eller andre ydelser fra kommunen. Ifølge museumsvedtægtens § 10, stk. 9. kan hvert medlem af bestyrelsen efter bestyrelsens beslutning modtage et årligt vederlag, der fastsættes i henhold til hvervets art og omfang.


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

 1. at udpege en repræsentant til bestyrelsen for Museum NordsjællandBeslutning
Udvalget anbefaler, at Birgit Roswall udpeges som repræsentant for Museum Nordsjælland
5. Mødeplan 2017 - ændringer i mødeplanen
00.01A00 - 2014/32692

Sagsfremstilling
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at beslutte udvalgets mødeplan og for at anbefale en beslutning om den samlede mødeplan til Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund
Byrådet besluttede den samlede mødeplan for 2017 på byrådsmødet den 5. september 2016.
Omkonstituering af de stående udvalg i december 2016 skabte på den ene side behov for at justere mødeplanen i forhold til møder i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Teknisk Udvalg samt Social- og Sundhedsudvalget og på den anden side mulighed for at justere mødeplanen på en måde, så møderne i stående udvalg kunne afvikles på færre dage, hvilket har været et tilbagevendende ønske fra flere af byrådsmedlemmerne.

Mødeplan 2017 - de stående udvalg

Mødeuger for møder i de stående udvalg fastholdes af hensyn til sager i forløb til Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag til mødeplanen indebærer følgende:

 • Alle møder i de stående udvalg afholdes i samme uge.
 • Antal af mødedage i de stående udvalg reduceres fra tre til to om ugen.
 • Datoer og tidspunkter i den samlede plan justeres så lidt som muligt af hensyn til øvrig planlægning (både hos udvalgsmedlemmer og i den kommunale organisation).
 • Der er taget højde for at kun Børneudvalget og Plan- og Miljøudvalget kan afholde møde på samme tid.

 

Ugedag Mødestart Udvalg
Mandag 8.30 Kultur- og Idrætsudvalget
Mandag 16.30 Børneudvalget
Mandag 15.30 Plan- og MIljøudvalget
Onsdag 7.00 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Onsdag 15.00 Teknisk Udvalg
Onsdag 18.00 Social- og Sundhedsudvalget


Forslag til mødeplanen er vedhæftet dette dagsordenspunkt som bilag 1.

En alternativ løsning, hvor møder i de stående udvalg er fordelt på tre dage om ugen er vedhæftet som bilag 2.Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015, § 8, stk. 1, § 20, stk. 1

Økonomi


Bilag
Bilag 1: Forslag til revideret mødeplan Dokumentnummer 2014/32692 039

Bilag 2: Alternativt forslag til revideret mødeplan med tre mødedage om ugen Dokumentnummer 2014/32692 040


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at godkende udvalgets mødeplan for 2017 som foreslået i bilag 1
 2. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende den samlede mødeplan som foreslået i bilag 1Beslutning

 1. Ikke tiltrådt.
 2. Modellen med 3 mødedage i bilag 2 anbefales. Kultur- og Idrætsudvalget ønsker at mødes om tirsdagen fra kl. 8.15


Efterretningssager
6. Parforcejagt - UNESCO verdensarv
01.00G00 - 2015/13096

Sagsfremstilling
Kultur- og Idrætsudvalget får sagen om revideret samarbejdsaftale for Parforcejagt til orientering.

Baggrund
I Juli 2015 blev Christian den Femtes Parforcejagtveje udnævnt til UNESCO verdensarv. Christian den Femte opdelte skovene i sektioner adskilt af nummererede rette veje i en kombination af stjerneformationer og kvadratnet. Parforcejagtlandskaberne i Nordsjælland består af områder omkring Jægersborg Dyrehave/Hegn, Store Dyrehave og Gribskov.

Formålet med at søge skovene optaget på listen var at beskytte det enestående system af jagtveje fra 1600-tallets slutning, men naturligvis også at skabe større opmærksomhed omkring den enestående kulturarv, som de udgør og dermed generere et større turistbesøg i Nordsjælland.

Revideret samarbejdsaftale - ny site manager institution
Gribskov kommune indgår i et samarbejde med Allerød, Fredensborg, Hillerød, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner, Naturstyrelsen Hovedstaden, Naturstyrelsen Nordsjælland, Slots- og Kulturstyrelsen samt Museum Nordsjælland. Samarbejdet er forankret i en styregruppe med en repræsentant for de nævnte parter.

En del af kravet om formaliseret samarbejde er en site-manager funktion der skal koordinere samarbejdet herunder fælles fundraising, markedsføring, afrapportering til UNESCO om bevaringstilstanden, fælles initiativer på skoleområdet m.v.

Det er en forudsætning for de kommunale bidrag til finansieringen af site manager stillingen, at personen har arbejdssted i Nordsjælland.

Fra den 01. januar 2017 overtager Museum Nordsjælland rollen som site manager institution fra Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, der flytter til Djursland. Formand for styregruppen bliver direktør for Museum Nordsjælland Ole Lass Jensen.

Budget 2017
Museum Nordsjælland 65.000 kr.
Naturstyrelsen Hovedstaden 65.000 kr.
Naturstyrelsen Nordsjælland 65.000 kr.
Styrelsen for slotte og kulturejendomme 65.000 kr.
Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum 50.000 kr.
Allerød Kommune 50.000 kr.
Fredensborg Kommune 50.000 kr.
Gentofte Kommune 50.000 kr.
Gribskov Kommune 50.000 kr.
Hillerød Kommune 65.000 kr.
Lyngby-Tårbæk Kommune 65.000 kr.
Rudersdal Kommune 50.000 kr.

Den reviderede samarbejdsaftale er vedhæftet som Bilag 1.


Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, LBK nr. 1715 af 16/12/2010.

Økonomi
Gribskov Kommunes andel af finansiering af en site-manager er 50.000 kr. årligt i perioden 2016-2018.
Beløbet er finansieret via Kultur- og Idrætsudvalgets ramme.

Bilag
Bilag: Revideret samarbejdsaftale Parforcejagt Dokumentnummer 2015/13096 179

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at

 1. tage orienteringen til efterretningBeslutning
Taget til efterretning
7. Oktober ´43 - Gilleleje Museum
20.13G00 - 2016/41810

Sagsfremstilling
Introduktion
Sagen forelægges Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på orientering. Sagen handler om status på museumsprojektet med arbejdstitlen Oktober ´43 - Gilleleje Museum.

Baggrund
Gribskov Kommune har arbejdet med tanken om et museum siden 2013, hvor grunden Østergade 20 blev købt. Siden da har planerne udviklet sig i et samarbejde mellem Museum Nordsjælland, samt en bred kreds af interessenter, herunder Gilleleje og Omegns Museumsforening (herefter museumsforeningen).

Den 31. august 2015 besluttede Økonomiudvalget at afsætte 270.000 kr. til forprojekt for at belyse mulighederne, organisering og økonomi for både etablering og drift. Resultatet af forprojektet forelå medio 2016, og på den baggrund vedtog byrådet den 3. oktober at afsætte midler i to år til en projektleder, der primært skal fundraise den eksterne finansiering af museumsprojektet.

Sagens forhold
Fortællingen om gillelejefiskernes hjælp til de danske jøder er enestående, ikke blot i dansk, men også i international sammenhæng. Gribskov Kommune købte grunden Østergade 20 i Gilleleje i 2013 med henblik på at etablere et museum på stedet.

Under arbejdet med forprojektet har arbejdsgruppen har fået positive tilkendegivelser fra Det jødiske Samfund i Danmark, den internationale museumsorganisation AHO, Association af Holocaust Organization og mange andre interessenter, herunder Dansk Jødisk Museum.

På baggrund af de mange positive faglige tilkendegivelser og væsentlig opmærksomhed fra turister gennem årene, vil der med stor sandsynlighed være såvel national som international bevågenhed på et museum i Gilleleje og således potentiale for vækstmuligheder for turisme, øget omsætning og vækst i byen, samt bosætning som afledt effekt.

Etableringen af museet er indskrevet i Gribskov Kommunes Turismestrategi 2016-2020 som en af flere attraktioner, der skal være til gavn for borgere, fritidsborgere og turister og som lægger sig op af Kulturstrategien 2008-2020's ord om at Kultur er grundlag for oplevelsesøkonomisk udvikling. Der ligger stor brandingværdi for Gribskov Kommune i etableringen af et museum omkring historien om redningen af de danske jøder i oktober '43.

Visionen med det nye museum er at formidle historien om redningen af de danske jøder i Gilleleje, fordi det er en enestående historie, der handler om civil courage og en befolkning der ydede det rette i tide og gjorde en særlig indsats, samt at formidle de delhistorier, der danner grundlag for gillelejefiskernes handlinger i oktober '43. Delhistorier, der er rundet af kystkulturen med fiskeri og barske livsvilkår, om solidaritet og hjælpsomhed, men også de muligheder, denne historie rummer for perspektiveringer til vores egen tid, der kan gøre museet både aktuelt og yderst relevant i formidlingsøjemed. Hele Gilleleje by tænkes inddraget i museumsprojektet.

Den videre proces
Med byrådets beslutning 3. oktober om at afsætte midler til en projektleder, kan den videre proces nu sættes i gang.

Forår 2017
1. Styregruppe nedsættes med repræsentanter fra de tre parter; museumsforeningen, Museum Nordsjælland og Gribskov Kommune.

2. Borgerinddragelse, herunder møder med naboer og øvrige interessenter i Gilleleje.
Pressemeddelelse og orientering til samarbejdspartnere.

3. Politisk beslutning om fysisk placering af museet incl. overdragelse af grund ejet af museumsforeningen til Museum Nordsjælland eller Gribskov Kommune.

4. Ansættelse af projektleder. Ansættelsesforhold er i Gribskov Kommune. Den nedsatte styregruppe deltager i ansættelsesprocessen.

5. Igangsættelse af projektet med løbende orientering til Byrådet. Sagen forankres i Center for Kultur, Fritid og Turisme, og der udarbejdes plan for projektgruppe af interne og eksterne aktører sammen med projektlederen.

Ultimo 2018
Finansiering på anslåede 114 mio. kr. skal være plads.

Primo 2019
Finansiering er på plads og etableringsfase går i gang.
Den kommende leder, der med fordel kunne være projektlederen, ansættes.

2021
Åbning af det ny museum og afslutning på etableringsfasen.
Styregruppen og projektlederens arbejde ophører. Øget driftsstøtte fra Gribskov Kommune ønskes sættes i værk.


Lovgrundlag
Museumsloven. LBK nr 358 af 08/04/2014 Kapitel 1 § 2.
Gribskov Kommunes Kulturstrategi 2008-2020, vedtaget af Byrådet 2008.
Gribskov Kommunes Turismestrategi 2016-2020, vedtaget af Byrådet 2016.
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune § 16, stk. 2.

Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at
1. tage orienteringen til efterretning


Beslutning
Taget til efterretning, idet udvalget forventer, at der arbejdes loyalt overfor det politiske mandat


Mødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
05:10 PM