Idrætsrådet

Publiceret 07-12-2017

Torsdag den 07-12-2017 kl. 17:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
41 Godkendelse af Idrætsrådets protokol
42 Meddelelser fra Idrætsrådets formand, næstformand og øvrige medlemmer
43 Meddelelser til Idrætsrådet fra Idræt og Folkeoplysning
44 Lovændringer pr. 1. januar 2017 i Folkeoplysningsloven
45 Lokaletilskud 2018 / og fremover

Medlemmer:

Flemming C. Larsen Allan Thoft Jensen
Thomas Møllenberg Marianne Christensen
Bente Knudsen Niels Jørgen Larsen
Erling Marcussen Bjarne Frølund
Mai Smedegaard Inger Hansen
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Thomas Møllenberg
Bente Knudsen
Erling Marcussen


Meddelelser:
Åbne

41. Godkendelse af Idrætsrådets protokol
18.14A00 - 2016/02687

Sagsfremstilling
Idrætsrådets protokol fra mødet den 18. september 2017 skal godkendes.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at godkende protokollen fra mødet den 18. september 2017.Beslutning
Godkendt.
Fraværende: Bente Knudsen, Thomas Møllenberg og Erling Marcussen.

42. Meddelelser fra Idrætsrådets formand, næstformand og øvrige medlemmer
18.14A00 - 2016/02686

Sagsfremstilling
Meddelelser fra formanden:
Valg til Idrætsrådet - hvem, hvad og hvordan.

Meddelelser fra næstformanden

Meddelelser fra øvrige medlemmer


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage orienteringen fra formanden til efterretning
 2. at tage orienteringen fra næstformanden til efterretning
 3. at tage orienteringen fra øvrige til efterretningBeslutning
1. Taget til efterretning med følgende bemærkninger: Byrådets konstituering pr. 01.01. 2018. Drøftelse af valg til Idrætsrådet.
2. Taget til efterretning med følgende bemærkning: Handicappris omtaltes.
3. Taget til efterretning.
Fraværende: Bente Knudsen, Thomas Møllenberg og Erling Marcussen.


43. Meddelelser til Idrætsrådet fra Idræt og Folkeoplysning
18.14A00 - 2016/02685

Sagsfremstilling
Idræt og Folkeoplysning har følgende meddelelser:

 • Ny forening: Godkendelse af ny fodboldklub - Gribskov United
 • Økonomisk oversigt over Idrætsrådets puljer 2017
 • Materialepuljen - oplysning om antal foreninger, der mangler at indkøbe materialer.
 • Idrætsrådets Jule-Nyhedsbrev


  Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. Tage orienteringen til efterretning.Beslutning
Taget til efterretning med følgende bemærkning: Idrætsprisuddelingen 2018 rykkes en måned - og afholdes i starten af april måned.
Fraværende: Bente Knudsen, Thomas Møllenberg og Erling Marcussen.

44. Lovændringer pr. 1. januar 2017 i Folkeoplysningsloven
18.15A00 - 2017/21983

Sagsfremstilling
Introduktion:
Idrætsrådet behandler lovændringer pr. 1. januar 2017 i Folkeoplysningsloven.

Baggrund:
Administrationen har tidligere gennemgået de væsentligste ændringer i loven, som bl.a. omfatter: Ændring af lovens formålsparagraf, krav om offentliggørelse af foreningers tilskudsregnskaber samt styrket tilsyn.

Lovændringen er gældende pr. 01. januar 2017.
Administrationen har udarbejdet forslag til ændringer gældende for Gribskov Kommune.

Lovændringerne ses her:
Tilskud og anvisning af lokaler:

 • §29 stk. 3: Byrådet (Idræt og Folkeoplysning) offentliggør de regnskaber, som foreninger aflægger. Foreningerne bestemmer selv, om det aflægger tilskudsregnskab eller fuldt årsregnskab.
 • §35 a: Byrådet (Idræt og Folkeoplysning) offentliggør en fortegnelse over foreninger, der modtaget tilskud eller anvises lokaler.
 • § 35 stk. 2: Byrådet (Idræt og Folkeoplysning) offentliggør en fortegnelse over foreninger, der er meddelt afslag på tilskud eller anvisning af lokaler.


Tilsyn:

 • §33 stk. 5: Byrådet (Idræt og Folkeoplysning) fører tilsyn med foreninger, der modtager tilskud eller anvises lokaler efter Folkeoplysningsloven, overholder loven eller regler fastsat i medfør heraf.


Derudover meddeler Idræt og Folkeoplysning følgende:

 • Alle foreninger skal lægge sin foreningsvedtægt på www.aktivgribskov.dk via foreningens egen side.
 • Hvert år udtages et antal foreninger til stikprøvekontrol af foreningernes tilskudsregnskaber og dokumentation.Forslaget forelægges nu dels Kulturrådet og Idrætsrådet på decembermøderne.
Efterfølgende skal forslaget videre til endelig godkendelse i Kultur- og Idrætsud-
valget.
Lovændringerne udsendes til alle foreninger i Gribskov Kommune.


Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.


Bilag

Forslag til udmøntning lovændring til Folkeoplysningsloven - Dokumennr.: 2017/21983 - 001.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at gennemgå og afgive eventuelle kommentarer til forslag til teksten i lovændringer i Folkeoplysningsloven.Beslutning
Godkendt - der var ingen kommentarer til forslaget.
Fraværende: Bente Knudsen, Thomas Møllenberg og Erling Marcussen.45. Lokaletilskud 2018 / og fremover
18.14G00 - 2017/31470

Sagsfremstilling
Introduktion
Idrætsrådet udarbejder forslag til lokaletilskud fra 2019 - efter oplæg fra Idrætsrådets næstformand, Marianne Christensen.

Baggrund
Punktet lokaletilskud 2018 blev behandlet på fællesmødet med Kulturrådet den 16. november 2017. Det fremlagte forslag for lokaletilskud 2018 blev godkendt, hvilket betyder, at der i 2018 ikke kan gives lokaletilskud til Græsted og Omegns Rideklub, som har søgt om lokaletilskud for 2018.
Idrætsrådet ser det som problematisk, når nye foreninger søger om lokaletilskud og der gives afslag, fordi der ikke er budget til at dække udgifterne.
Det blev derfor også besluttet, at Idrætsrådet skal udarbejde forslag til lokaletilskud for 2019, som videregives til det nye Idrætsråd.

Der ydes tilskud til driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger. Fordeling af tilskud sker efter retningslinier, udar-
bejdet i overensstemmelse med folkeoplysningsloven.
Kultur- og Idrætsudvalget har delegeret beslutningskompetencen på området lokaletilskud til Kulturrådet/Idrætsrådet.
Kultur- og Idrætsudvalget har den 7. november 2017 behandlet retningslinjer for lokaletilskud fra 2018.
Kultur- og Idrætsudvalget besluttede at Kulturrådet/Idrætsrådet ikke kan omfordele uforbrugte midler fra aktivitetstilskudskontoen og idrætsrådspuljen, men at der flyttets 60.000 kr. permanent fra lokaletilskud voksenundervisning til lokaletilskud frivillige foreninger.
Kultur- og Idrætsudvalget ønsker, at det afsatte budget til lokaletilskud overholdes.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven § 25

Bilag
Lokaletilskud beskrivelse og case - oplæg fra Idrætsrådet. Dokumentnr.: 2017/31470 0037.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at gennemgå oplæg fra Idrætsrådets næstformand, Marianne Christensen og videregive det til det nye Idrætsråd.


Beslutning
Oplægget gennemgået. Tilrettes af Idrætsrådets næstformand, Marianne Christensen - vedlægges protokollen som bilag.
Fraværende: Bente Knudsen, Thomas Møllenberg og Erling Marcussen.


Mødet startet:
05:30 PM

Mødet hævet:
07:00 PM