Idrætsrådet

Publiceret 07-06-2017

Onsdag den 07-06-2017 kl. 17:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
19 Godkendelse af Idrætsrådets protokol
20 Meddelelser fra Idrætsrådets formand, næstformand og øvrige medlemmer
21 Meddelelser til Idrætsrådet fra Idræt og Folkeoplysning
22 Materialetilskud 2017
23 Idræts-valgmøde 2017
24 Anlægsmidler på Idrætsrområdet i 2017
25 Helsinge Hallernes udvikling - behov for etablering af en yderligere kunst-
græsbane samt et klubhus til fodbolden
26 Lokaletilskud 2017

Medlemmer:

Flemming C. Larsen Allan Thoft Jensen
Thomas Møllenberg Marianne Christensen
Bente Knudsen Niels Jørgen Larsen
Erling Marcussen Bjarne Frølund
Mai Smedegaard Inger Hansen
   

Godkendelse af dagsorden:
Dagsordenen godkendt. Administrationen bærer ekstra dagsordenspunkt ind håndholdt. Dirigenten spurgte, om Idrætsrådets medlemmer ønskede at behandle det ekstra punkt vedr. Ekstra lokaletilskud for 2017 til Gribskov Rideklub. Dette blev accepteret fra Idrætsrådets side, og punktet blev behandlet som nr. 26.

Fraværende:
Thomas Møllenberg

Meddelelser:
Marianne Christensen mødte kl. 18:15 under og deltog fra pkt. 20. Erling Marcussen mødte kl. 18:45 og deltog fra pkt. 21.

Åbne

19. Godkendelse af Idrætsrådets protokol
18.14A00 - 2016/02687

Sagsfremstilling
Protokol fra Idrætsrådets møde den 20. april 2017 skal godkendes.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet

 1. at godkende protokollen fra mødet den 20. april 2017.Beslutning
Godkendt.
Fraværende: Thomas Møllenberg, Marianne Christensen og Erling Marcussen


20. Meddelelser fra Idrætsrådets formand, næstformand og øvrige medlemmer
18.14A00 - 2016/02686

Sagsfremstilling
Meddelelser fra formanden

Meddelelser fra næstformanden

Meddelelser fra øvrige medlemmer


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage orienteringen fra formanden til efterretning
 2. at tage orienteringen fra næstformanden til efterretning
 3. at tage orienteringen fra øvrige til efterretningBeslutning
1. Taget til efterretning med følgende bemærkninger: Formanden har den 06. juni 2017 deltaget i møde om Sundhedspolitik.
2. Intet.
3. Der var en drøftelse af dækning af idrætten i de lokale aviser, som mange mener er mangelfuld. Idrætsrådets formand skriver til Ugeposten og Frederiksborg Amts Avis.
Folderen med Sommerferieaktiver er udsendt.
Der er indgået aftale med frivillighedscentrene m.h.t. flygtninge.
Fraværende: Thomas Møllenberg og Erling Marcussen.

21. Meddelelser til Idrætsrådet fra Idræt og Folkeoplysning
18.14A00 - 2016/02685

Sagsfremstilling
Idræt og Folkeoplysning har følgende meddelelser:

 • Nye godkendt folkeoplysende foreninger: ID - Tisvildeleje Vinterbadere - godkendt den 19/5 2017 og KAMPUS.DK - godkendt den 19/5 2017
 • Fordeling af tider i hallerne for sæsonen 2017/2018
 • Idrætsrådets Sommer-Nyhedsbrev - input
 • Fra Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 30. maj 2017
 • Retningslinier lokaletilskud - orientering
 • BRND - ny version efter sommerferien - der vil ikke være nyt på www.aktivgribskov.dk


  Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Idrætsrådet

 1. at tage orienteringen fra Idræt og Folkeoplysning til efterretning.Beslutning
Taget til efterretning med følgende bemærkninger: I forbindelse med fordeling af tider i hallerne for sæsonen 2017/2018 gav rådets medlemmer udtryk for, at der var behov for at evaluere møderne. Tilslutningen ved møderne var ikke som ønsket. Flere steder steder var der ikke ret mange foreningsrepræsentanter fremmødt - dette på trods af, at der var mødepligt. Dette skal meldes bedre ud til næste års fordelingsmøde.
Det er ønskeligt, at Idrætsrådets repræsentanter ved møderne skal have tilsendt forslag til fordeling i hallerne, inden de deltager i møderne.
Næste års fordelingsmøder skal ligge i slutningen af marts, og der skal være et Idrætsrådsmøde i starten af marts, således rådets medlemmer bliver mere forberedte til fordelingsmøderne.
Fraværende: Thomas Møllenberg
22. Materialetilskud 2017
18.15G00 - 2017/00448

Sagsfremstilling
Introduktion
Idrætsrådet behandler fordeling af Materialepuljen for 2017.

Baggrund
Der har været ansøgningsfrist til Materialepuljen den 01. maj 2017.
Arbejdsgruppen har på møde den 16. maj 2017 udarbejdet forslag til fordeling af puljen.
På mødet vil fordelingen blive gennemgået.

Lovgrundlag
Der er ikke et lovgrundlag for tildeling af Materialetilskud.

Økonomi
Materialetilskud for 2016: 309.900 kr.


Bilag
Bilag: Fordeling af Materialepuljen - på Idrætsrådets møde 07. juni 2017

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at arbejdsgruppen gennemgår forslag til bevilgede materialer/rekvisitter til Materialepuljen, således det endeligt kan besluttes, hvad der skal gives tilskud til i 2017.Beslutning
Arbejdsgruppen gennemgik forslag til bevilgede materialer/rekvisitter til Materialepulje.
Der var enkelte ændringer i forhold til forslag. Vedhæftede dokument indeholder, hvad rådet besluttede at give tilskud til i 2017 fra Materialepuljen.
Fraværende: Thomas Møllenberg.


23. Idræts-valgmøde 2017
18.20A00 - 2017/17185

Sagsfremstilling
Introduktion: Idrætsrådet fremsatte på mødet den 20. mats 2017 ønske om at afholde møde med politikerne for at få sat drøftelser i gang på idrætsområdet.

Baggrund: Rådet ønsker at drøfte punktet på dette møde, idet der blev på mødet den 20. april blev nedsat en mindre arbejdsgruppe, der har arbejdet med mødeindhold, ordstyrer m.m.
Der skal tages stilling til, hvem der skal udarbejde invitationen til mødet - og hvornår udsendelse skal ske m.m..

Arbejdsgruppen har forslag til, hvem der skal inviteres til mødet - dette vil ligeledes blive gennemgået på mødet.

Administrationen har undersøgt mulighederne for afholdelse af møde i uge 41. Der er byrådsmøde mandag den 9. oktober; men p.t. ingen planlagte politiske møde tirsdag den 10., onsdag den 11. og torsdag den 12. oktober, så det kan evt. blive én af de tre datoer.
Det skal vurderes, hvor mødet skal holdes efter en drøftelse af forventede antal deltagere.


Bilag
Oplæg til idrætsvalgmøde - Dokumentnr.: 2017/17185 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at arbejde videre med arbejdsgruppens forslag til indhold, invitation, dato og sted.Beslutning
Dato: Torsdag den 12. november 2017 kl. 19:00-21:00
Sted: skrevet i prioriteret rækkefølge: Kantinen på Gribskolen, Græsted, Kantinen på Gymnasiet eller Kultursalen. Administrationen booker lokale.
Forventet antal deltagere: 100-150 deltagere
Invitation: Udarbejdes af arbejdsgruppen
Udsendelse: I starten af september
Tovholder: Arbejdsgruppen
Advisere vælgerforeninger: Arbejdsgruppen
Advisere nuværende politikere: Administrationen
Fraværende: Thomas Møllenberg.


24. Anlægsmidler på Idrætsrområdet i 2017
18.14A00 - 2017/02030

Sagsfremstilling
Introduktion: Idrætsrådet behandler sagen for at træffe beslutning om, hvordan det sidste beløb, 269.829 kr. skal fordeles på de foreninger, der tidligere har fremsendt ansøgning til puljen Anlægsmidler på Idrætsområdet 2017.

Baggrund:
Kultur og Idrætsudvalget har i sit møde den 25. april 2017 besluttet, hvordan puljen på Anlægsmidler på Idrætsområdet 2017 skulle fordeles.
I nedenstående oversigt ses det, hvilke idrætsforeninger, der har fået bevilget midler - og hvilke beløb, der er bevilget til hver enkelt forening.

Udvalget har imidlertid ikke fordelt hele beløbet; idet der er restmidler på 269.829 kr.
Disse sendes retur til Idrætsrådet til fornyet fordeling.


På mødet vil administrationen orientere om div. kommentarer og ekstra ansøgninger, der er til restmidlerne.

Udvalget valgte at give tilskud til følgende ansøgninger

Ansøger Titel på ansøgning Ansøgt netto beløb Bevilget beløb
5.
Tisvilde Hegn OK
Depotbygning v. Tisvilde Hegn Ok's klubhus 265.600 kr. 149.400 kr.
6.
Kampsporterne i Helsinge
Indretningsmidler i kampsportscenter 524.071 kr. 524.071 kr.
7.
Helsinge Ridecenter
Nyt tag på ridehus 498.000 kr. 249.000 kr.
9.
Arresø Kajakklub
Container til klubkajakker og klubgrej 24.900 kr. 24.900 kr.
12.
Græsted MTB Mountinbike
Teknikbane i Græsted 500.000 kr. 150.000 kr.
15.
Vejby Idrætsforening
Fremtidssikring af Vejby-idræt fase 1 projekt 49.800 kr. 49.800 kr.
16.
Vejby Idrætsforening
Brobygning - sportsligt og socialt skoler/baner fase 2 83.000 kr. 83.000 kr
I alt 1.230.171 kr.


Økonomi
Anlægspuljen på Idrætsområdet er på 1,5 mio kr.

Bilag
Regneark efter KIU/BY-fordeling - til fornyet fordeling af 269.829 kr. i Idrætsrådet -
Dokumentnr.: 2017/02030 058

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at rådet foretager fornyet fordeling for restbeløbet. Idrætsrådets anbefaling videresendes til Kultur- og Idrætsudvalget.Beslutning
Restbeløbet, som Idrætsrådet skulle fordele var 269,829 kr.
Idrætsrådet anbefaler Kultur- og Idrætsudvalget at fordeling sker således:
(i prioriteret rækkefølge):

 • Arresø Sejlklub med beløbet 58.100 kr. (70.000 kr. til udbetaling)
 • Tisvilde Hegn OK med beløbet 116.200 kr. (140.000 kr. til udbetaling)
 • Helsinge Rideklub med beløbet 95.529 kr. (115.095 kr. til udbetaling)
 • Idrætsrådet er positive over for ansøgningen fra Gilleleje Fodboldklub til E-Sport; men fastholder, at etablering af E-Sport ikke er et anlægsprojekt.

Idrætsrådets anbefalinger videresendes og behandles hos Kultur- og Idrætsudvalget i deres møde den 15. august 2017.
Fraværende: Thomas Møllenberg.
25. Helsinge Hallernes udvikling - behov for etablering af en yderligere kunstgræsbane samt et klubhus til fodbolden
00.34G00 - 2016/29383

Sagsfremstilling
Introduktion Idrætsrådet afgiver udtalelse til Kultur- og Idrætsudvalget om, hvad behovet er for etablering af en yderligere kunstgræsbane samt et klubhus til fodbolden i Helsinge.

Baggrund Kultur- og Idrætsudvalget har i sit møde den 30. maj 2017 behandlet en sag om Helsinge Hallernes udvikling, hvor bl.a. spørgsmål om behov for etablering af en yderligere kunstgræsbane samt et klubhus har været drøftet.
Udvalget ønsker en udtalelse fra Idrætsrådet.

På Kultur- og Idrætsudvalgets dagsorden til mødet den 30. maj 2017 havde administrationen udarbejdet vurdering og anbefaling.

Administrationens vurdering og anbefaling:
Administrationen vurderer, at der er et relativt stort pres på kunstgræsbanen i Helsinge.
I forhold til behov for et klubhus til fodbolden i Helsinge henviser administrationen til Gribskov Kommunes Idrætspolitik fra 2013, side 14: "Foreningerne kan have fordele ved fællesskaber i tilknytning til idrætsfaciliteterne og der skal arbejdes på, at faciliteterne indeholder fællesområder i stedet for særskilte klublokaler til hver forening, således at det giver synergier og bedre lokaleudnyttelse".
Administrationen vurderer, at Helsinge Hallerne tilbyder fællesarealer, hvor også fodboldens medlemmer kan opholde sig.
Administrationen anbefaler, at en evt. nærmere vurdering af behovet og prioritering af evt. nyanlæg sker i samarbejde med Idrætsrådet. Det gælder såvel kunstgræsbane som klubhus.

Lovgrundlag
Gribskov Kommunes Idrætspolitik, 2013

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at afgive udtalelse til Kultur- og Idrætsudvalget om, hvad behovet er for etablering af en yderligere kunstgræsbane samt et klubhus til fodbolden.


Beslutning
Idrætsrådet giver følgende udtalelse til Kultur- og Idrætsudvalget om behovet for etablering af en yderligere kunstgræsbane samt et klubhus til fodbolden ved Helsingehallerne:

 • At der er behov for yderligere én - og gerne to kunstgræsbaner i Helsinge-/Vejbyområdet. Der er stor belastning på kunstgræsbanen i Helsinge, da der er mange Helsingehold og hold fra de omkringliggende fodboldklubber, der benytter banen.
 • At der udarbejdes en analyse af behovet for kunstgræsbaner i samarbejde med Idrætsrådet/fodboldklubberne.
 • Kunstgræsbanen ved Helsinge Hallerne er af ældre dato (2009) og vil inden for de næste år (2-5 år) have brug for en renovering. Idrætsrådet finder det vigtigt, at eksisterende faciliteter vedligeholdes, inden der bygges nyt.
 • Idrætsrådet anerkender behovet for klubfaciliteter; men gerne fællesområder frem for særskilte klublokaler, jf. Idrætspolitikken.
 • Idrætsrådet vurderer, at der er størst behov for etablering af ny kunstgræsbane frem for klubfaciliteter.

Fraværende: Thomas Møllenberg.26. Lokaletilskud 2017
18.14G00 - 2016/30829

Sagsfremstilling
Introduktion
Idrætsrådet behandler sagen for at træffe beslutning om ekstra lokaletilskud for 2017 til Gribskov Rideklub.

Baggrund
Kulturrådet og Idrætsrådet bevilligede lokaletilskud for 2017 den 5. december 2016.

I forbindelse med bevillingen til Gribskov Rideklub blev der reguleret i deres tilskud, i forhold til aktivitetstimer, da deres udgifter var steget væsentligt i forhold til 2016. I 2017 er der bevilliget 225.457 kr.
På mødet den 5. december 2016 blev det besluttet, at rideklubberne kan ansøge om ekstra lokaletilskud i forår/sommer 2017.

Gribskov Rideklub har ansøgt om ekstra lokaletilskud og har fremsendt nyt forventet budget for 2017. De har nedjusterret udgifterne, således at de efter gældende regler vil være berettiget til 358.747 kr. i tilskud. Det er 133.290 kr. mere end bevilliget den 5. december 2017.
Gribskov Rideklub har fremgang i deres medlemstal og tilbyder flere ridehold end ved årets start.

Administrationens vurdering og anbefaling
Administrationen vurderer og anbefaler, at der skal bevilliges et ekstra tilskud til Gribskov Rideklub.
Der er indtil nu kommet 169.741 kr. ind i tilbagebetalinger. Alle foreninger har endnu ikke afregnet 2016, så der kan komme flere penge ind i løbet af året.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven § 25.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet at

 1. at bevillige et ekstra tilskud til Gribskov Rideklub


Beslutning
Tiltrådt med beløbet 133.290 kr. i ekstra lokaletilskud i 2017 til Gribskov Rideklub.
Fraværende: Thomas Møllenberg


Mødet startet:
05:30 PM

Mødet hævet:
09:25 PM