Idrætsrådet

Publiceret 20-04-2017

Torsdag den 20-04-2017 kl. 17:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
13 Godkendelse af Idrætsrådets protokol
14 Idrætsvisionsmøde/dialogmøde med Idrætsrådet og politikerne
15 Nye retningslinier for lokaletilskud fra 2018
16 FÆLLESMØDE: Meddelelser til Idrætsrådet fra Idræt og Folkeoplysning
17 FÆLLESMØDE: Nye retningslinier for lokaletilskud fra 2018
18 FÆLLESMØDE: Aktivitetstilskud 2017

Medlemmer:

Flemming C. Larsen Allan Thoft Jensen
Thomas Møllenberg Marianne Christensen
Bente Knudsen Niels Jørgen Larsen
Erling Marcussen Bjarne Frølund
Mai Smedegaard Inger Hansen
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Flemming C. Larsen
Thomas Møllenberg
Bjarne Frølund
Mai Smedegaard


Meddelelser:Åbne

13. Godkendelse af Idrætsrådets protokol
18.14A00 - 2016/02687

Sagsfremstilling
Godkendelse af protokol fra Idrætsrådets møde den 25. januar 2017 skal ske.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet

 1. at godkende protokol fra Idrætsrådets møde 25. januar 2017.


Beslutning
Godkendt.
Fraværende: Mai Smedegaard, Flemming Larsen, Bjarne Frølund og Thomas Møllenberg.

14. Idrætsvisionsmøde/dialogmøde med Idrætsrådet og politikerne
18.20A00 - 2017/10592

Sagsfremstilling
Idrætsrådet fremsatte på mødet den 20. mats 2017 ønske om at afholde møde med politikerne for at få sat drøftelser i gang på idrætsområdet.
Rådet ønsker at drøfte punktet på dette møde, hvor der bl.a. skal fastsættes dato, sted, indhold og invitation. Derudover skal rådet tage stilling til, hvornår invitation til mødet skal udsendes.
Såfremt der ikke kan tages stilling til dato, sted, indhold og invitation foreslås det, at der nedsættes en hurtigarbejdende arbejdsgruppe, således invitation kan udsendes og politikere bookes.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at der tages stilling til fastsættelse af dato, sted, indhold i mødet, udarbejdelse af invitation samt udsendelse af invitation
 2. at såfremt der ikke kan tages stilling til alle punkterne på mødet, nedsættes der en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe, som varetager opgaverne.Beslutning
1. Idrætsrådet inviterer il valgmøde med Idræt som tema.
2. Niels Jørgen Larsen og Allan Thoft Jensen indgår i arbejdsgruppe, som udarbejder oplæg til næste Idrætsrådsmøde. Administrationen undersøger dato - gerne i uge 41.
Fraværende: Mai Smedegaard, Flemming Larsen, Bjarne Frølund og Thomas Møllenberg.
15. Nye retningslinier for lokaletilskud fra 2018
18.14A00 - 2017/01916

Sagsfremstilling
Introduktion:
Idrætsrådet/Kulturrådet behandler arbejdsgruppens indstilling til arbejdet med nye retningslinier for lokaletilskud gældende fra 2018.

Baggrund:
På fællesmøde mellem Idrætsrådet og Kulturrådet den 05. december 2016 blev det besluttet, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de to råd, der skal arbejde med nye retningslinier for lokaletilskud fra 2018.
Arbejdsgruppen skal primært lave analyse af, hvordan en større godkendt rideklub kan få lokaletilskud, hvilket den ikke har fået tidligere på trods af, at foreningen har ansøgt. Det har ikke været muligt at anvise lokaletilskud til foreningen inden for den økonomiske ramme.

Arbejdsgruppen har drøftet mulighederne for lokaletilskud fremover og hvordan en større godkendt rideklub kan få lokaletilskud.

Arbejdsgruppen anbefaler følgende:

 1. Retningslinjerne skal ikke ændres, andet end at der skal beskrives, hvordan der gives tilskud til rideklubberne
 2. Rideklubber skal have 65% til børn og unge (som i dag)
 3. Der skal tages stilling til om der skal give tilskud til en ny rideklub
 4. Hvis der besluttes at give tilskud til en ny klub, skal der tages stilling til, hvordan der skaffes finansiering


Arbejdsgruppen har drøftet hvilke muligheder, der er for finansiering og er kommet frem til følgende:

 • Der kan sættes gebyr på kommunale og selvejende lokaler/haller
 • Der kan gives en mindre tilskudsprocent end de 75% der gives i dag
 • Omfordele folkeoplysende midler f.eks. bruge idrætsrådspuljen/materialetilskuddet til lokaletilskud i stedet for til materialer eller restmidler fra aktivitetstilskuddet
 • Først tildele materialetilskud, når lokaletilskud er afregnet og vi ved om der er restmidler på lokaletilskudskontoen. Dette kræver at lokaletilskuddene afregnes hurtigere, således at restbeløb kan afsættes til materialer
 • Sige nej til nye rideklubber
 • Bede Byrådet om flere penge
 • Lokaletilskuddet deles op i puljer til de forskellige idrætsområder. Lokaletilskuddene fordeles inden for puljerne.

Arbejdsgruppen indstilling:
Retningslinjerne ikke ændres, andet end at der skal beskrives, hvordan der gives tilskud til rideklubberne

Rideklubber skal have 65% til børn og unge (som i dag)

Arbejdsgruppen anbefaler yderligere, at en rideklub fra 2018 skal have tilskud, hvis der er økonomiske dækning for udgiften på lokaletilskudskontoen.

Arbejdsgruppen anbefaler ligeledes at der politisk arbejdes for at øge lokaletilskudskontoen eller alternativt, at der permanent overføres midler fra aktivitetstilskuds og idrætsrådspuljen på 200.000-300.000 kr. således, at der er økonomiske dækning for tilskud til yderligere en rideklub.

Herudover overføres det ligeledes permanent 60.000 kr. fra lokaletilskud til voksenundervisning til lokaletilskudskontoen for frivillige foreninger (i lighed med tidligere år).

Idrætsrådets drøftelser medtages fællesmødet, der også afholdes den 20. april 2017.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven


Bilag
Oversigt over udgifter til lokaletilskud 2007-2017 samt medlemstal i rideklubber 2013-2017 Dokumentnr.: 2016/30829 084


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet

 1. at retningslinjerne ikke ændres, andet end at der skal beskrives, hvordan der gives tilskud til rideklubberne
 2. at rideklubber skal have 65% til børn og unge (som i dag)
 3. at der overføres 300.000 kr. permanent til lokaletilskudskontoen finansieret af aktivitetstilskuddet med 240.000 kr. og lokaletilskud voksenundervisning med 60.000 kr.Beslutning
1+2. Tiltrådt.
3. Idrætsrådet ønsker at gøre Kultur- og Idrætsudvalget opmærksom på, at lokaletilskuds-
kontoen bør udvides med 300.000 kr., således at rideklubberne bliver stillet lige.
Idrætsrådet sender beslutningen videre til Kultur- og Idrætsudvalget.
Fraværende: Mai Smedegaard, Bjarne Frølund, Flemming Larsen og Thomas Møllenberg


16. FÆLLESMØDE: Meddelelser til Idrætsrådet fra Idræt og Folkeoplysning
18.14A00 - 2016/02685

Sagsfremstilling
Idræt og Folkeoplysning har følgende meddelelser:

 • Godkendelse af nye foreninger (både kulturelle- og idrætsforeninger)
 • Ophør af forening
 • Orientering om netop afholdt foreningslederuddannelse / lederakademi


  Administrationens indstilling

Administrationen indstiller

 1. at rådene tager orienteringen til efterretning.


Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende: Mai Smedegaard, Flemming Larsen, Bjarne Frølund og Thomas Møllenberg,
Christian Friis, Annelise Thomassen, Niels Henriksen og Gudmund Nielsen.


17. FÆLLESMØDE: Nye retningslinier for lokaletilskud fra 2018
18.14A00 - 2017/01916

Sagsfremstilling
Introduktion:
Idrætsrådet/Kulturrådet behandler arbejdsgruppens indstilling til arbejdet med nye retningslinier for lokaletilskud gældende fra 2018.

Baggrund:
På fællesmøde mellem Idrætsrådet og Kulturrådet den 05. december 2016 blev det besluttet, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de to råd, der skal arbejde med nye retningslinier for lokaletilskud fra 2018.
Arbejdsgruppen skal primært lave analyse af, hvordan en større godkendt rideklub kan få lokaletilskud, hvilket den ikke har fået tidligere på trods af, at foreningen har ansøgt. Det har ikke været muligt at anvise lokaletilskud til foreningen inden for den økonomiske ramme.

Arbejdsgruppen har drøftet mulighederne for lokaletilskud fremover og hvordan en større godkendt rideklub kan få lokaletilskud.

Arbejdsgruppen anbefaler følgende:

 1. Retningslinjerne skal ikke ændres, andet end at der skal beskrives, hvordan der gives tilskud til rideklubberne
 2. Rideklubber skal have 65% til børn og unge (som i dag)
 3. Der skal tages stilling til om der skal give tilskud til en ny rideklub
 4. Hvis der besluttes at give tilskud til en ny klub, skal der tages stilling til, hvordan der skaffes finansiering


Arbejdsgruppen har drøftet hvilke muligheder, der er for finansiering og er kommet frem til følgende:

 • Der kan sættes gebyr på kommunale og selvejende lokaler/haller
 • Der kan gives en mindre tilskudsprocent end de 75% der gives i dag
 • Omfordele folkeoplysende midler f.eks. bruge idrætsrådspuljen/materialetilskuddet til lokaletilskud i stedet for til materialer eller restmidler fra aktivitetstilskuddet
 • Først tildele materialetilskud, når lokaletilskud er afregnet og vi ved om der er restmidler på lokaletilskudskontoen. Dette kræver at lokaletilskuddene afregnes hurtigere, således at restbeløb kan afsættes til materialer
 • Sige nej til nye rideklubber
 • Bede Byrådet om flere penge
 • Lokaletilskuddet deles op i puljer til de forskellige idrætsområder. Lokaletilskuddene fordeles inden for puljerne.

Arbejdsgruppen indstilling:
Retningslinjerne ikke ændres, andet end at der skal beskrives, hvordan der gives tilskud til rideklubberne

Rideklubber skal have 65% til børn og unge (som i dag)
Arbejdsgruppen anbefaler yderligere, at en rideklub fra 2018 skal have tilskud, hvis der er økonomiske dækning for udgiften på lokaletilskudskontoen.
Arbejdsgruppen anbefaler ligeledes at der politisk arbejdes for at øge lokaletilskudskontoen eller alternativt, at der permanent overføres midler fra aktivitetstilskuds og idrætsrådspuljen på 200.000-300.000 kr. således, at der er økonomiske dækning for tilskud til yderligere en rideklub.
Herudover overføres det ligeledes permanent 60.000 kr. fra lokaletilskud til voksenundervisning til lokaletilskudskontoen for frivillige foreninger (i lighed med tidligere år).
Idrætsrådets og Kulturrådets drøftelser fra afholdt møde 20. april 2017 præsenteres på fællesmødet.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven.

Bilag
Oversigt over udgifter til lokaletilskud 2007-2017 samt medlemstal i rideklubber 2013-2017 Dokumentnr.: 2016/30829 084


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet og Kulturrådet

 1. at retningslinjerne ikke ændres, andet end at der skal beskrives, hvordan der gives tilskud til rideklubberne
 2. at rideklubber skal have 65% til børn og unge (som i dag)
 3. at der overføres 300.000 kr. permanent til lokaletilskudskontoen finansieret af aktivitetstilskuddet med 240.000 kr. og lokaletilskud voksenundervisning med 60.000 kr.

  Beslutning

1+2. Tiltrådt.
3. Idrætsrådet og Kulturrådet ønsker at gøre Kultur- og Idrætsudvalget opmærksom på, at lokaletilskudskontoen bør udvides med 300.000 kr., således at rideklubberne bliver stillet lige.
Der udarbejdes fællesindstilling fra Idrætsrådet og Kulturrådet til Kultur- og Idrætsudvalget.
Fraværende: Mai Smedegaard, Bjarne Frølund, Flemming Larsen,Thomas Møllenberg,
Niels Henriksen, Annelise Thomassen, Christian Friis og Gudmund Nielsen.
18. FÆLLESMØDE: Aktivitetstilskud 2017
18.15G00 - 2017/00447
Sagsfremstilling
Idræt og Folkeoplysning har foretaget beregninger for aktivitetstilskud til unge under 25 år efter ansøgninger fra foreningerne.

Aktivitetstilskud er sat til 220 kr. pr. medlem under 25 år, såfremt kontingentet på årsbasis er 220 kr. eller mere. Der er foretaget fradrag hos de foreninger, hvor kontingentet er under 220 kr. pr. medlem.
Den endelige oversigt over aktivitetstilskud fremlægges og gennemgås på mødet, idet der p.t. mangler oplysninger fra enkelte idrætsforeninger.
Udbetaling af aktivitetstilskud vil finde sted i starten af maj måned 2017.

Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysning, LBK nr. 854 af 11.7.2013, kap. 5, § 15..

Økonomi
Aktivitetstilskud pr. medlem 220 kr.
Finansiering via Budget afsat til aktivitetstilskud
Det samlede beløb til Aktivitetstilskud 2017: 2.109.584 kr.

Bilag
Aktivitetstilskud opgørelse 2017

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at Idrætsrådet godkender det fremlagte materiale samt giver administrationen mandat til at foretage beregning og udbetaling af medlemstilskud til de foreninger, der ikke har indsendt ansøgning rettidigt. Administrationen vil på næste Idrætsrådsmøde orientere om udbetalte aktivitetstilskud.

  Beslutning

Godkendt med 220 kr. pr. medlem under 25 år, såfremt kontingentet på årsbasis er 220 kr. eller mere.
Fraværende: Christian Friis, Annelise Thomassen, Niels Henriksen, Gudmund Nielsen,
Mai Smedegaard, Flemming Larsen, Bjarne Frølund og Thomas Møllenberg.


Mødet startet:
05:30 PM

Mødet hævet:
08:40 PM