Idrætsrådet

Publiceret 20-03-2017

Mandag den 20-03-2017 kl. 17:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
9 Godkendelse af Idrætsrådets protokol
10 Meddelelser fra Idrætsrådets formand, næstformand og øvrige medlemmer
11 Meddelelser til Idrætsrådet fra Idræt og Folkeoplysning
12 Anlægsmidler på Idrætsrområdet i 2017

Medlemmer:

Flemming C. Larsen Allan Thoft Jensen
Thomas Møllenberg Marianne Christensen
Bente Knudsen Niels Jørgen Larsen
Erling Marcussen Bjarne Frølund
Mai Smedegaard Inger Hansen
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Thomas Møllenberg

Meddelelser:

Åbne

9. Godkendelse af Idrætsrådets protokol
18.14A00 - 2016/02687

Sagsfremstilling
Idrætsrådet godkende protokol fra mødet 25. januar 2017.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at godkende protokollen fra Idrætsrådes møde den 25. januar 2017.Beslutning
Godkendt.
Fraværende: Thomas Møllenberg.

10. Meddelelser fra Idrætsrådets formand, næstformand og øvrige medlemmer
18.14A00 - 2016/02686

Sagsfremstilling
Meddelelser fra formand:

Meddelelser fra næstformand:

Meddelelser fra øvrige medlemmer


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at tage meddelelser fra formand til efterretning.
 2. at tage meddelelser fra næstformand til efterretning.
 3. at tage meddelelser fra øvrige medlemmer til efterretning.Beslutning

 1. Taget til efterretning.
 2. Intet.
 3. Taget til efterretning med følgende bemærkninger: Orientering om 60+-Festival den 07. maj kl. 10-17 i Helsingehallerne.

Flemming Larsen havde ønske om en Ungdomseventuddannelse for de 14-20 årige. Flemming Larsen udarbejder oplæg til juni-mødet.
Der blev fremsat forslag, der skal på dagsordenen den 20. april 2017: Idrætsvisionsmøde/dialogmøde med Idrætsrådet og politikerne - Idrætsvalgmøde (uden administrationen). Der skal tages stilling til invitation samt dato og sted for arrangementet.
Fraværende: Thomas Møllenberg.


11. Meddelelser til Idrætsrådet fra Idræt og Folkeoplysning
18.14A00 - 2016/02685

Sagsfremstilling
Idræt og Folkeoplysning har følgende meddelelsespunkter:

 • Prisuddeling den 7. marts i Kultursalen
 • Det grønne Udvalg - næste møde
 • Nyt fra KIU
 • Orientering om afholdt møde med lokalegodkenderne på kunstgræsbanerne
 • Fællesmødet med Kulturrådet den 20. april 2017:
  Forslag fra administrationen, at de to råd holder hver sit møde

i tidsrummet kl. 17:30-18:30.
kl. 18:30-19:15 spisning
kl. 19:15 Fællesmøde, hvor følgende emner er på dagsordenen:
Aktivitetstilskud samt forslag til ændrede retningslinier for lokaletilskud.


Idrætsrådets punkter til dagsorden til den 20. april kl. 17:30-18:30:

 • Lokaletilskud, ændrede retningslinier - arbejdsgruppens forslag drøftes forud for fællesmødet
 • Fordelingsmøder i hallerne i marts 2017 for sæsonen 2017/2018 - hvordan er det gået
 • Foreningslederkurset - afslutning
 • Idrætsvalgmøde, dialogmøde Idrætsråd / politikere
Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende: Thomas Møllenberg.


12. Anlægsmidler på Idrætsrområdet i 2017
18.14A00 - 2017/02030

Sagsfremstilling
Introduktion
Idrætsrådet behandler sagen for at træffe beslutning om, hvilke ansøgninger i puljen for anlægsmidler på Idrætsområdet 2017, der skal prioriteres og anbefales til Kultur- og Idrætsudvalget, som foretager endelig beslutning i deres møde den 25. april 2017.

Baggrund
Administrationen har modtaget 17 stk. ansøgninger til puljen for anlægsmidler på Idræts-
området 2017. Der er udarbejdet økonomisk oversigt over ansøgningerne.
Ansøgningerne er samlet i dokument, som ses i vedhæftede bilag. Da det er et stort bilag
med mange sider, har administrationen valgt at udarbejde et kortere dokument, hvor hver
enkelt ansøgning er beskrevet kort. Administrationen har samtidig vurderet hver enkelt an-
søgning.

Anlægspuljen er på 1,5 mio. kr. og der er indkommet ansøgninger for 3, 2 mio. kr.
På Idrætsrådsmødet gennemgår rådet hver enkelt ansøgning og tilkendegiver, om an-

søgningen skal prioriteres og anbefales videre til Kultur- og Idrætsudvalget.

Økonomi
Anlægspuljen på Idrætsområdet er på 1,5 mio kr.Bilag
Bilag: 1 Regneark til fordeling af midler - Dokumentnr.: 2017/02030 034
Bilag: 2 Anlægspujen på idrætsområdet - kort udgave - Dokumentnr. 2017/02030 035

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at gennemgå ansøgningerne og prioritere hvilke ansøgninger, der skal anbefales, Kultur- og Idrætsudvalget at støtte.Beslutning
Idrætsrådet gennemgik og prioriterede, hvilke ansøgninger, der skulle anbefales Kultur- og Idrætsudvalget til videre behandling. I bilag 1 og 2 ses, hvilke ansøgninger, der anbefales til videre behandling hos Kultur- og Idrætsudvalget.
Bjarne Frølund var inhabil til ansøgning nr. 4.
Erling Marcussen var inhabil til ansøgning nr. 6.
Marianne Christensen var inhabil til ansøgning nr. 7.
Niels Jørgen Larsen var inhabil til ansøgning nr. 15 og 16.
Fraværende: Thomas Møllenberg.


Mødet startet:
06:30 PM

Mødet hævet:
09:20 PM