Idrætsrådet

Publiceret 25-01-2017

Onsdag den 25-01-2017 kl. 19:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Godkendelse af Idrætsrådets protokol
2 Meddelelser fra Idrætsrådets formand, næstformand og øvrige medlemmer
3 Meddelelser til Idrætsrådet fra Idræt og Folkeoplysning
4 Idrætsrådet 2014-2017 - Omkonstituering af næstformand
5 Idrætsprisuddeling 2017
6 Idrætsrådets puljer 2017
7 Nye retningslinier for lokaletilskud fra 2018
8 Anlægsmidler på Idrætsrområdet i 2017

Medlemmer:

Flemming C. Larsen Allan Thoft Jensen
Thomas Møllenberg Marianne Christensen
Bente Knudsen Niels Jørgen Larsen
Erling Marcussen Bjarne Frølund
Mai Smedegaard Inger Hansen
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
Flemming Larsen deltog ikke i behandlingen af pkt. 1 - mødte kl. 19:30.


Fraværende:

Meddelelser:
Næste Idrætsrådsmøde ændres fra den 21. marts til den 20. marts 2017 p.g.a. fordelingsmøder i hallerne den 21. marts.
Åbne

1. Godkendelse af Idrætsrådets protokol
18.14A00 - 2016/02687

Sagsfremstilling
Idrætsrådet godkender protokol fra mødet 05. december 2016.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at godkende protokollen fra Idrætsrådets møde den 05. december 2016.Beslutning
Godkendt.
Fraværende: Flemming Larsen.


2. Meddelelser fra Idrætsrådets formand, næstformand og øvrige medlemmer
18.14A00 - 2016/02686

Sagsfremstilling
Meddelelser fra formand:

Meddelelser fra næstformand:

Meddelelser fra øvrige medlemmer:


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at tage meddelelser fra formand til efterretning.
 2. at tage meddelelser fra næstformand til efterretning.
 3. at tage meddelelser fra øvrige medlemmer til efterretning.Beslutning
1 Taget til efterretning med bemærkning om kontakt fra Røde Kors Center.
2. Taget til efterretning med orientering om sundhedsidræt, forebyggende aktiviteter samt eventmageruddannelse for unge.
3. Taget til efterretning med orientering om Gribskov Cup, hvor der ikke deltager så mange hold som tidligere. Fordelingsplan på kunstgræsbanerne er gået lidt i hårknude. Det blev besluttet, at administrationen skal indkalde de 4 lokalefordelere for kunstgræsbanerne. Idrætsrådets formand deltager i mødet.
Omtale af revideret folder for idrætspas.

3. Meddelelser til Idrætsrådet fra Idræt og Folkeoplysning
18.14A00 - 2016/02685

Sagsfremstilling

 • Nyt fra KIU-møde, afholdt den 16. januar 2017
 • Nye retningslinier/procedure for Idrætspas / ny folder
 • Idrætsrådets Nyhedsbrev
 • BRND - status
 • Fordelingsmøder i marts måned. Repræsentation på møderne: Hvad rører sig i foreningerne & orientering fra Idrætsrådet.
Hal Dato for fordelingsmøde
Alle møder er kl. 19:00
Fra Idrætsrådet/administrationen
Tingbakkehallen mandag den 13. marts Flemming & Mai
Blistruphallen mandag den 13. marts Niels Jørgen & Erling
Gilbjergskolen, Parkvej onsdag den 15. marts Marianne & Inger
Gillelejehallen onsdag den 15. marts Marianne & Inger
Vejbyhallen onsdag den 15. marts Marianne ( Niels Jørgen & Allan)
Bjørnehøjhallen tirsdag den 14. marts NY DATO Allan & Flemming
Toftehallen tirsdag den 21. marts Allan & Mai
Gribskov Gymnasiums hal tirsdag den 21. marts Allan & Mai
Helsingehallerne tirsdag den 21. marts Allan & Mai
Ramløsehallen torsdag den 16. marts Allan & Bjarne
Gribskovhallen tirsdag den 14. marts Thomas & Allan
Gribskov Svømmehal mandag den 20. marts
kl. 16:30
Marianne + administrationen
 • Gilleleje Bokseklub har fremsendt ansøgning til Kultur- og Idrætsudvalget om tilskud til

Nordiske Mesterskaber, hvor bokseklubben skal være værter. Stævnet foregår den 1.-2.
februar 2017 i Gillelejehallen.
Gilleleje Bokseklub har fremsendt budget for mesterskaberne. Foreningen ansøger om
tilskud på 45.000 kr. i alt.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning
Taget til efterretning med følgende bemærkninger:

 • Der var ændringer i repræsentationen i møderne - er tilrettet ovenstående oversigt.
 • Idrætsrådet er positive over for Nordiske Mesterskaber. Idrætsrådet anbefaler,

at der gives tilskud på 20.000 kr. (leje af Gillelejehallen) fra forventvis restmidler
af lokaletilskudskontoen og evt. resten fra Idrætspuljen. Idrætsrådets anbefaling videre-
sendes til endelig behandling i Kultur- og Idrætsudvalget på møde den 07. februar 2017.


4. Idrætsrådet 2014-2017 - Omkonstituering af næstformand
18.20G00 - 2013/33072

Sagsfremstilling
Introduktion
Idrætsrådet skal på mødet vælge ny næstformand, idet Idrætsrådets nuværende næstformand, Flemming Larsen pr. 01.01. 2017 har fået arbejdsplads i Kultur, Fritid og Turismes administration i Kulturhuset.

Baggrund
Ifølge Idrætsrådets forretningsorden § 5, vælger Idrætsrådet selv sin næstformand.
Dette sker på rådets første møde efter afholdelse af valg. Valget er for hele perioden 2014-2017. Flemming Larsen kan ikke være næstformand for Idrætsrådet samtidig med, at han er ansat i Kultur, Fritid og Turisme.

Valg af ny næstformand vil være gældende for hele 2017. Næstformanden vælges ud fra nuværende medlemmer i Idrætsrådet.

Lovgrundlag
Idrætsrådets forretningsorden § 5.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet

 1. at udpege en ny næstformand gældende for hele 2017.Beslutning
Marianne Christensen blev udpeget som ny næstformand frem valget i januar 2018.
5. Idrætsprisuddeling 2017
18.20A00 - 2016/38709

Sagsfremstilling
Introduktion
Sagen forelægges for Idrætsrådet med henblik på at godkende de foretrukne kandidater til priserne, som er modtaget fra foreningerne.

Baggrund
Hvert år afholder Gribskov Kommune idrætsprisuddeling for at hædre idrætsudøvere, som
har vundet mesterskaber. Derudover uddeles 3 priser:

 • Idrætslederprisen
 • Årets Fundprisen
 • Årets Foreningspris


Idrætslederprisen uddeles til en idrætsleder, der gennem sit virke i foreningen har gjort
et stort og uegennyttigt stykke arbejde. Indstilling sker fra Idrætsforeningerne i Gribskov
Kommune.
Årets Fundprisen uddeles til en idrætsleder eller -udøver, som er på vej frem i sin
idrætsaktivitet. Indstilling sker fra Idrætsforeningerne i Gribskov Kommune.
Årets Foreningspris uddeles til en forening, der har gjort et stort og flot stykke arbejde.

Indstilling til de 3 priser sker fra foreningerne i Gribskov Kommune.

Mesterskabsvindere, der er blevet:

 • Sjællandsmestre v/DIF & DGI - kun for idrætsudøvere under 18 år
 • Nr. 1 , 2 og 3 v/DM v/DIF i højeste række. Idrætsudøvere i B, C og D rækker hædres ikke.
 • Nr. 1, 2 og v/LM v/DGI i højeste række. Idrætsudøvere i B, C og D rækker hædres ikke.
 • Nr. 1, 2, 3 v/NM
 • Nr. 1-4 v/EM &
 • Nr. 1-8 v/VM & OL


Mesterskabsvindere: Idrætsforeningerne indstiller de kandidater, som har vundet
mesterskaber i det forgangne år, efter ovenstående kriterier.

Kultur- og Idrætssudvalget har uddelegeret indstillingskompetencen til Idrætsrådet.

Der er indstillet 180 mesterskabsvindere fra idrætsforeningerne.
Der er indstillet 5 kandidater til Idrætslederprisen 2016, 2 kandidater til prisen Årets Fund 2016 og 3 foreninger er indstillet til prisen Årets Forening 2016.

Prisuddelingen finder sted i Kultursalen tirsdag den 07. marts 2017.

Lovgrundlag
Der er ingen lovgrundlag for uddeling af priser.

Økonomi
Budget for idrætsprisuddelingen 2017 er: 94.000 kr.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at Idrætsrådet tager orienteringen om antal mesterskabsvindere til efterretning.
 2. at Idrætsrådet tager stilling til modtager af Idrætslederprisen 2016 og til prisen Årets Fund 2016 samt Årets forening 2016. Idrætsrådets indstillinger videresendes til endelig godkendelse hos Kultur- og Idrætsudvalget ved deres møde den 07. februar 2017

  Beslutning

1. Taget til efterretning.
2. Idrætsrådet har udpeget kandidater til de tre store priser, Idrætslederprisen 2016, Årets Fund 2016 og Årets forening 2016. Indstillingerne videresendes til endelig godkendelse hos Kultur- og Idrætsudvalget den 07. februar 2016.

6. Idrætsrådets puljer 2017
18.14A00 - 2017/01879

Sagsfremstilling
Der er i 2017 følgende puljer på idrætsområdet:

 • Idrætspas 79.700 kr.
 • Udviklingspuljen 57.000 kr. (sammen med Kulturrådet)
 • Gartnerisk vedligehold 206.600 kr. (Det grønne Udvalg)
 • Idrætsrådspulje 309.900 kr.
 • Aktivitetstilskud 2.109.584 kr. (sammen med Kulturrådet)
 • Lokaletilskud 6.307.067 kr. (sammen med Kulturrådet)

Den eneste pulje, Idrætsrådet skal fordele/tage stilling til er Idrætsrådspuljen.
De øvrige puljer skal Idrætsrådet ikke fordele.
Rådet skal bl.a. tage stilling til Materialetilskud og størrelsen af puljen - eller om der skal være andre puljer inden for Idrætsrådets ramme.

Det forventes, at administrationen udsender brev til idrætsforeningerne umiddelbart efter Idrætsrådets møde den 25. januar 2017. Ansøgningsfristen vil blive den 01. maj 2016.

Der skal igen i år nedsættes en mindre arbejdsgruppe blandt Idrætsrådets medlemmer, der foretager fordeling i Materialetilskudspuljen. Fordelingsmøde skal afholdes - i uge 20 eller uge 21, således oplæg til fordeling af Materialetilskud kan godkendes på Idrætsrådets møde i juni 2016.

Administrationen vil på Idrætsrådets møder i 2017 fremlægge oversigt over forbrug på de forskellige puljer på idrætsområdet. Det vil blive på møderne: 07. juni, 18. september og den 07. december.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at Idrætsrådet tager stilling til fordeling af Idrætsrådets pulje.
 2. at Idrætsrådet vælger et antal repræsentanter til at indgå i fordelingsgruppe m.h.t. Materialetilskud.
 3. at godkende forslag til de tre datoer, hvor forbrug sættes på Idrætsrådets dagsorden for 2017.Beslutning
1. Idrætsrådspuljen er på 309.900 i 2017. Hele beløbet afsættes til Materialetilskud.
2. Fordelingsgruppen består af Mai Smedegaard, Thomas Møllenberg og Flemming Larsen.
Administrationen deltager i mødet og indkalder til mødet.
3. Godkendt.

7. Nye retningslinier for lokaletilskud fra 2018
18.14A00 - 2017/01916

Sagsfremstilling
Introduktion:
Idrætsrådet behandler nedsættelse af arbejdsgruppe, der skal arbejde med nye retningslinier for lokaletilskud gældende fra 2018.

Baggrund:
På fællesmøde mellem Idrætsrådet og Kulturrådet den 05. december 2016 blev det besluttet, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de to råd, der skal arbejde med nye retningslinier for lokaletilskud fra 2018.
Arbejdsgruppen skal primært lave analyse af, hvordan en større godkendt rideklub kan få lokaletilskud, hvilket den ikke har fået tidligere på trods af, at foreningen har ansøgt. Det har ikke været muligt at anvise lokaletilskud til foreningen inden for den økonomiske ramme.

På Kulturrådets møde den 23. januar 2017 udpeges de(n), repræsentant(er), der skal indgå i arbejdsgruppen - og på Idrætsrådets møde den 25. januar 2017 udpeges de repræsentanter, der skal indgå i arbejdsgruppen.
Der vil være en repræsentant fra administrationen, der indgår i arbejdsgruppen.

Administrationen melder en mødedato ud, så snart arbejdsgruppens repræsentanter er udpeget.
Arbejdsgruppens forslag præsenteres på Idrætsrådets og Kulturrådets møder i marts 2017.
Efterfølgende skal de nye retningslinier godkendes i Kultur- og Idrætsudvalget.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven § 25.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at udpege de(n) repræsentant(er), der skal indgå i arbejdsgruppen vedr. nye retningslinier for lokaletilskud fra 2018.Beslutning
Marianne Christensen, Inger Hansen og Niels Jørgen Larsen er udpeget til at indgå i arbejdsgruppen vedr. nye retningslinier for lokaletilskud gældende fra 2018. Administrationen indgår i arbejdsgruppen og indkalder til mødet.


8. Anlægsmidler på Idrætsrområdet i 2017
18.14A00 - 2017/02030

Sagsfremstilling
Introduktion:
Idrætsrådet behandler sagen for at træffe beslutning om udmelding for puljen anlægsmider på Idrætsområdet i 2017.

Baggrund
I forbindelse med Budgetaftalen 2017- 2020 er der afsat midler i 2017 i en pulje til anlægsmidler på Idrætsområdet. Puljens beløb er på 1,5 mio. kr.

Der er tale om, at Idrætsrådet træffer beslutning om prioritering af midlerne og lægger deres anbefaling op til Kultur- og Idrætsudvalgets endelige beslutning.

Idrætsrådet skal drøfte procedure for ansøgningerne samt tage stilling til, hvordan udmelding til idrætsforeningerne skal ske. Derudover skal Idrætsrådet tage stilling til, hvornår udmeling skal skal ske, tidshorisont og ansøgningsfrist for ansøgninger.

Administrationen foreslår følgende:

 • Udmelding til idrætsforeninger.

Forsalg til dato: 31. januar 2017

 • Ansøgningsfrist:

Forslag til dato: 08. marts 2017

 • Behandling af ansøgninger i Idrætsrådet

Forsalg til dato: 20 marts 2017.

 • Idrætsrådets forslag videre til behandling I Kultur- og Idrætsudvalget, behandles på udvalgets møde den 25. april 2017.


Økonomi
Puljens beløb er på 1,5 mio kr. i 2017.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at godkende administrationens forslag til ansøgningsproces og datoer.


Beslutning
Godkendt med følgende bemærkninger: Idrætsrådet ønsker, at kriterierne for puljen er så
åbne som muligt. At puljen skal anvendes til at hjælpe mindre tiltag i gang - og fremme nye tanker, der skaber aktivitet.


Mødet startet:
07:00 PM

Mødet hævet:
10:00 PM