Handicaprådet

Publiceret 25-10-2017

Onsdag den 25-10-2017 kl. 16:15

Indholdsfortegnelse:

Åbne
36 Høring: Forslag til lokalplan 512.18 -
boligområde ved Møllebakken i Helsinge
37 Høring: Lokalplan 315.18 for boligområde i Bavne Ager, Gilleleje
38 Høring: Lokalplan 315.19 for hotel og boliger ved Vesterbrogade i Gilleleje
39 Hvem skal modtage årets handicappris?
40 Forretningsorden for Handicaprådet
41 Udkast til årsberetninger 2017
42 Anbefalinger til det kommende handicapråd.

Medlemmer:

Bente Ullits Eckmann DH Annelise Hansen DH
Jonna Hildur Præst Pia Foght
Agnete O. Sørensen Inger Hansen DH
Kim G. Nielsen DH Helle Mariager
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Jonna Hildur Præst

Meddelelser:
Mødeprotokollen udsendes undtagelsesvis i løbet af weekenden.
Åbne

36. Høring: Forslag til lokalplan 512.18 - boligområde ved Møllebakken i Helsinge
01.02G00 - 2017/27088

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandler forslag til lokalplan 512.18 for boligområde ved Møllebakken i Helsinge for at afgive et høringssvar.

Baggrund
Plan- og Miljøudvalget godkendte forslag til lokalplan 512.18 for boligområde ved Møllebakken i Helsinge til offentlig fremlæggelse.

Planforslaget fremsættes offentligt i perioden fra 15.09.2017 til 10.11.2017 og kan ses på hjemmesiden plansystemdk.dk samt kommunens hjemmeside gribskov.dk/høring.
Kommunen skal modtage indsigelser eller ændringsforslag senest den 10.11.2017, hvis bemærkningerne skal indgå i Plan- og Miljøudvalgets/Byrådets stillingtagen, når planerne skal endelig vedtages.

Formål med forslag til lokalplan
Lokalplanen har til formål at skabe grundlag for:

 • at udlægge området til boliger med tilhørende fælleslokale
 • at sikre, at eksisterende offentlige tilgængelige forbindelser gennem området fastholdes
 • at sikre, at der stilles krav til den arkitektoniske udformning


Elementer med særlig betydning for Handicaprådet
Handicaprådet skal være særlig opmærksom på følgende:

Veje, fortov og stier (s. 11-12 og 15)

 • Veje og stier skal udføres handicapegnede i overensstemmelse med Dansk Standars, DS 3028 - 2001 of SBI anvisning nr 98
 • Kørende vejadgang til området må alene ske ad overkørsler fra Rådhusvej og Møllestien som vist på kortbilag 3
 • Fortov må kun belægges med betonfliser, hårdtbrændte teglsten eller granitbrosten
 • Sti-, parkerings- og kørebanearealerne må alene belægges med asfalt, flisebelægning eller anden belægning i mørke/sorte/koksgrå nuancer.
 • Plads- og torvedannelse må alene udføres i natursten (granit eller lign.), betonfliser, in-situ støbt beton, hårdtbrændte teglsten eller farvet asfalt.


Parkering (s. 11-12)

 • 1 parkeringsplads pr. 75 m2 bolig
 • min. 1 handicap-parkering pr. delområde (kortbilag 2)
 • 1 overdækket cykelparkeringsplads pr. bolig.


Adgang (s. 14)

 • Trapper og elevatorer kan udføres som selvstændige bygningsdele såfremt de er indpasset i den overordnede arkitektur og placeres indenfor bygningsfeltet.Beplantning (s. 15-16)

 • Langs hele facaden mod Rådhusvej og Rundinsvej skal der etableres et plantebælte med enkeltstående solitære træer
 • Der skal plantes træer på parkeringspladsen
 • Grønne områder i gårdrummene mellem bebyggelserne skal indrettes med naturpræg, der er med til at sikre en høj biodiversitet.


Belysning (s. 17)

 • Belysning på parkeringspladser og langs stier skal udføres som lav parkbelysning. Lyskilden må maks være 3 meter over parkeringsniveauet og må hverken indenfor området eller set udefra virke blændende.Lovgrundlag
Lov om Planlægning, lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 og lov nr. 668 af 8. juni 2017 om ændring af lov om planlægning

LBK nr. 1052 af 08/09/2015 (Retsikkerhedsloven) § 37 a stk. 2

Økonomi
Lokalplanarbejde finansieres af Center for Byer, Ejendomme og Erhverv

Bilag
Læsevejledning
Det vedlagte dokument er på 26 sider. Kun siderne 11-17 samt kortbilag på siderne 21-26 særligt kortbilag 2 udgør bilag til behandling af sagen.

Bilag Lokalplanforslag 512.18 for boligområde ved Møllebakken i Helsinge Dokumentnummer 2017/27088 007

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at give høringssvarBeslutning
Handicaprådet vil indledningsvis gerne kvittere for, at forslag til lokalplan 512.18 for boligområde ved Møllebakken i Helsinge udtrykkeligt beskriver en forpligtelse til at sikre fysisk tilgængelighed. Tilgængelighed er nemlig en helt basal forudsætning for, at mennesker med handicap kan deltage i samfundslivet.

Handicaprådet er dog bekymret for, at fortovsbelægning kan udføres i form af teglsten og granitbrosten, da disse belægningsformer skaber problemer og fare for brugere af gangshjælpemidler som for eksempel en rollator eller en kørestol (teglsten bliver glatte i regnvejr og brosten er svære at køre på).

Handicaprådet bemærker, at stiføring har en stor betydning for tilgængelighed. Handicaprådet forventer, at arbejdet udføres i overensstemmelse med de gældende normer, og at der i det nye område bliver anlagt ledelinjer samt tydelige markeringer de steder, hvor stier munder ud i en kørende trafik. Handicaprådet håber, at arbejdet med ledelinjer bliver gennemtænkt, så de også vil føre til affaldssortering m.v.

Handicaprådet er bekymret for placering af handicappladser - bekymret for at de ligger for langt væk - samt at der kun er en plads pr. delområde. Handicaprådet forventer, at handicapparkeringspladser vil have den rette størrelse i forhold til den gældende standard.

Handicaprådet foreslår, at beplantning skal tager hensyn til den aktuelle viden om allergier.


Afslutningsvis vil Handicaprådet tilkendegive, at rådet oplever planen som gennemarbejdet i forhold til det æstetiske udtryk og sammenhæng med omverden.
37. Høring: Lokalplan 315.18 for boligområde i Bavne Ager, Gilleleje
01.02P00 - 2016/37465

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandler forslag til lokalplan 315.18 for boligområdet Bavne Ager Eng i Gilleleje for at afgive et høringssvar.

Baggrund
Plan- og Miljøudvalget godkendte forslag til lokalplanforslag 315.18 for boligområdet for Bavne Ager Eng i Gilleleje til offentlig fremlæggelse.

Planforslaget fremsættes offentligt i perioden fra 15.09.2017 til 10.11.2017 og kan ses på hjemmesiden plansystemdk.dk samt kommunens hjemmeside gribskov.dk/høring.
Kommunen skal modtage indsigelser eller ændringsforslag senest den 10.11.2017, hvis bemærkningerne skal indgå i Plan- og Miljøudvalgets/Byrådets stillingtagen, når planerne skal endelig vedtages.

Formål med forslag til lokalplan
Lokalplanens overordnede formål er at skabe grundlag for:

 • etagerboliger til tæt-lav boligbebyggelse i op til 2 etager
 • sikre byggeriets sammenhæng med parcelhusbebyggelserne mod nord og vest


Elementer med særlig betydning for Handicaprådet
Handicaprådet skal være særlig opmærksom på følgende: Stier (s. 12-13)

 • I lokalplanforslaget fastslås det, at " veje og stier skal udformes så de er tilgængelige for alle" (s. 13)
 • Stier etableres i bebyggelsen så de forbinder boliger med adgangsveje og parkeringspladserne (s. 6)
 • Der skal etableres stiforbindelse til eksisterende omkringliggende sti og dermed forbindelse til de omkringliggende boligområder (s. 6)


Parkering (s. 12)

 • Parkeringsnormen er lempet i henhold til kommuneplan 13-25, og bestemmer for lokalplanområdet at der for parkering gælder:
  • 1,5 parkeringsplads pr. bolig for tæt-lav og etageboliger
  • 1 parkeringsplads pr. bolig på 40 m2 eller herunder
  • min. 2 handicapparkeringspladser

Landskab og natur (s. 6)

 • Vådområdet i områdets nordøstlige hjørne er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3
 • Området udlægges til rekreativt område
 • Under forudsætning af dispensation fra naturbeskyttelsesloven §3 vil områdets bevoksnings bevares og udtyndes i det omfang det er nødvendigt i forhold til rekreativt brug og udsigter.
 • Terrænet er stærkt skrånende.Lovgrundlag
Lov om Planlægning, lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 og lov nr. 668 af 8. juni 2017 om ændring af lov om planlægning

Lov om Naturbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr 934 af 27. juni 2017

LBK nr. 1052 af 08/09/2015 (Retsikkerhedsloven) § 37 a stk. 2

Økonomi
Lokalplanarbejde finansieres af Center for Byer, Ejendomme og Erhverv

Bilag
Læsevejledning
Det vedlagte dokument er på 20 sider. Kun siderne 6 samt 12 til 13 og kortbilag 2 om arealanvendelse som udgør bilag til behandling af sagen.

Forslag til lokalplan 315.18 for boligområdet Bavne Ager Eng i Gilleleje, Dokument nr. 2016/37465 020


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at give høringssvarBeslutning
Handicaprådet vil indledningsvis gerne kvittere for, at forslag til lokalplan 315.18 for boligområdet Bavne Ager Eng i Gilleleje beskriver en forpligtelse til at sikre tilgængelighed for alle. Tilgængelighed er nemlig en helt basal forudsætning for, at mennesker med handicap kan deltage i samfundslivet.

Handicaprådet vurderer, at der er tegnet fine stiforbindelser på nær strækningen langs Bavne Ager på vejstykke C til D, hvor stiføringen se ud til at munde ud i vejarealet. Den strækning bekymrer Handicaprådet. Handicaprådet forventer, at der i det nye område bliver anlagt ledelinjer samt tydelige markeringer de steder, hvor stier munder ud i en kørende trafik.

Så vidt Handicaprådet kan vurdere, er der ikke taget stilling til belysning på parkeringspladser og belysning langs stier. Handicaprådet anbefaler, at den endelige version af lokalplanen indeholder en beskrivelse af krav til belysning.

Handicaprådet er bekymret for, at der er for få handicapparkeringspladser i forslaget. Det Centrale Handicapråde kunne oplyse i 2014, at 70 procent af mennesker med handicap har enten en bil eller en handicapmotorcykel eller en handicapscooter.


38. Høring: Lokalplan 315.19 for hotel og boliger ved Vesterbrogade i Gilleleje
012497 - 2017/07639

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandler forslag til lokalplan 315.19 for hotel og boliger ved Vesterbrogade i Gilleleje for at afgive et høringssvar.

Baggrund
Byrådet godkendte forslag til lokalplanen til offentlig fremlæggelse.

Planforslaget fremsættes offentligt i perioden fra 25.09.2017 til 19.11.2017 og kan ses på hjemmesiden plansystemdk.dk samt kommunens hjemmeside gribskov.dk/høring.
Kommunen skal modtage indsigelser eller ændringsforslag senest den 00.00.0000, hvis bemærkningerne skal indgå i Plan- og Miljøudvalgets/Byrådets stillingtagen, når planerne skal endelig vedtages.

Formål med forslag til lokalplan
Lokalplanforslaget har til formål at skabe grundlag for:

 • Hoteldrift med dertilhørende faciliteter (restauration med udeservering, spa-wellness, selskabslokaler, konferencefaciliteter m.v.)
 • Etablering af ferie- så vel som helårsboliger
 • Sikre de oprindelige bygninger fra 1939 bevarer deres ydre udtryk
 • Udlægning af byggefelter med mulighed for byggeri i op til 2 etager.


Elementer med særlig betydning for Handicaprådet
Handicaprådet skal være særlig opmærksom på følgende:

Parkering

 • 1,5 parkeringsplads pr. bolig (gælder både helårs- og ferieboliger)
 • 1 parkeringsplads pr 50 m2 etageareal


Stier

 • I lokalplanforslaget fremstår det at "Veje, fortove og stier skal udføres handicapegnede i overensstemmelse med DS håndbog 105" (s. 18)
 • Den eksisterende sti fra Vesterbrogade til det grønne område nord for lokalplanområdet fastholdes.Lovgrundlag
Lov om Planlægning, lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 og lov nr. 668 af 8. juni 2017 om ændring af lov om planlægning

Lov om Naturbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr 934 af 27. juni 2017

LBK nr. 1052 af 08/09/2015 (Retsikkerhedsloven) § 37 a stk. 2

Økonomi
Lokalplanarbejde finansieres af Center for Byer, Ejendomme og Erhverv

Bilag
Læsevejledning
Det vedlagte dokument er på 31 sider. Kun siderne 17-18 samt kortbilag fra side 23-31 udgør bilag til behandling af sagen.

Bilag 1 - Forslag til lokalplan 315.19 for hotel og boliger ved Vesterbrogade i Gilleleje. Dok.nr. 2017/07639 065

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at give høringssvarBeslutning
Handicaprådet vil indledningsvis gerne kvittere for, at behandler forslag til lokalplan 315.19 for hotel og boliger ved Vesterbrogade i Gilleleje udtrykkeligt beskriver en forpligtelse til at sikre fysisk tilgængelighed. Tilgængelighed er nemlig en helt basal forudsætning for, at mennesker med handicap kan deltage i samfundslivet.

Handicaprådet forventer, at den fysiske tilgængelighed styrkes ved hjælp af ledelinjer.

Handicaprådet er bekymret for, at der er for få handicapparkeringspladser.

Rådet bemærker, at planen forholder sig ikke til beplantning, men skal der arbejdes med grønne områder, anbefaler rådet, at beplantning tager højde for viden om sammenhæng mellem beplantning og allergi m.v.


Handicaprådet er opmærksom på, at lokalplaner ikke beskæftiger sig med detaljer som elevatorer og adgangsforhold; men rådet håber, at kommunen i forbindelse med byggesagsbehandling vil sikre den fysiske tilgængelighed i bygninger. Detaljer som størrelsen på elevator, dørbredde m.v. har nemlig stor betydning for tilgængelighed. Handicaprådet håber, at opmærksomhed på tilgængelighed kan noteres som en venlig erindring i forhold til behandlingen af byggesagen.39. Hvem skal modtage årets handicappris?
00.05G00 - 2017/14559

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandler sagen for at beslutte, hvem der skal modtage årets handicappris.

Baggrund
Handicaprådet modtog to indstillinger til Handicappris 2016. Fristen for indsendelse af indstillinger udløb den 29. september 2017, og Handicaprådet skal på dette møde træffe en beslutning om, hvem der skal have Gribskov Kommunes Handicappris 2017.

Kriterier for tildeling af prisen
Prisen gives til en person, virksomhed, organisation eller forening, der har gjort en særlig indsats eller vist særligt initiativ og kreativitet for at fremme mulighederne for deltagelse i samfundslivet for borgere med handicap i Gribskov Kommune.

Den særlige indsats eller det særlige initiativ kan dreje sig om:

  • at komme ind på arbejdsmarkedet
  • at sikre bedre livsvilkår og livskvalitet - for eksempel i forbindelse med deltagelse i fritidsaktiviteter, beskæftigelse eller via information i bred forstand
  • at forbedre tilgængeligheden til boliger, foreninger, restauranter eller andre institutioner og virksomheder.

Indsatsen skal tilføre noget nyt ud over lovgivningsmæssige krav.

Eksempler:

  • En erhvervsdrivende, der har gjort noget specielt for at integrere medarbejdere med handicap i sin virksomhed.
  • En butiksindehaver, der har øget tilgængeligheden til sin forretning.
  • En frivillig i en forening, der har arbejdet for at sikre, at borgere med handicap kan deltage i foreningslivet.
  • En sportsklub, der har arbejdet aktivt for handicapidræt.
  • Et byggeri, hvor man har medtænkt adgang for personer med handicap.
  • En hvilken som helst anden person, der uegennyttigt har arbejdet for at forbedre forholdene for borgere med handicap.


Den særlige indsats skal foregå indenfor kommunegrænsen og komme borgere i Gribskov Kommune til gode.

Følgende kan ikke indstilles:

  • Ansatte i Gribskov Kommune (dog gerne som privatpersoner)
  • Medlemmer af Handicaprådet og deres stedfortrædere


Proces for tildeling af prisen
Social- og Sundhedsudvalget besluttede kriterier, form, økonomi og proces for uddeling af en handicappris i Gribskov Kommune. Udvalget besluttede, at Handicaprådet ud fra de vedtagne kriterier beslutter, hvem af de indstillede, der skal have prisen. Beslutningen blev truffet på udvalgsmøde den 25. august 2010 under punkt 100.

Handicaprådet besluttede tidsplanen for arbejdet med Handicapprisen 2017 på rådets møde den 17. maj 2017.

Indstillinger til Handicappris 2017
Handicaprådet modtog to indstillinger. Indstillingerne samt sekretariatets vurdering og anbefaling fremgår af bilaget.

Det er sekretariatets vurdering, at de to indstillede opfylder kriterierne for tildeling af handicapprisen.


Lovgrundlag
Kommunal fuldmagt

Økonomi
Handicapprisen består af 5.000 kr., et diplom og en buket blomster. Udgiften afholdes indenfor Handicaprådets budget.

Bilag
Bilag har dokumentnummer 2017/14559 012.

Bilaget er lukket for offentliggheden, da navne på indstillede og på prismodtageren er fortrolige. Navnet på prismodtageren offentliggøres i forbindelse med prisoverrækkelsen den 6. december 2017.

Bilag fremsendes til rådets medlemmer i papir.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at beslutte, hvem der skal have Handicappris 2017.Beslutning
Handicaprådet besluttede, hvem der skal modtage Handicapprisen 2017.


40. Forretningsorden for Handicaprådet
27.69.48A00 - 2017/01113

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandler sagen for godkende, at ny forretningsorden træder i kraft den 26. oktober 2017.

Handicaprådet fastlægger selv sin forretningsorden og kan derfor til en hver tid ændre denne. Handicaprådet besluttede at ændre den gældende forretningsorden på mødet den 6. september 2017.

Ændringerne er indarbejdet i forretningsorden (bilag 1), som besluttet den 6. september 2017.

Lovgrundlag
BEK nr. 1338 af 18/11/2016 Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område § 29.
VEJ nr. 9564 af 09/06/2017 om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsvejledningen), pkt. 422.

Økonomi
Udgifter til Handicaprådets virke afholdes inden for rådets budget.

Bilag
Bilag: Forretningsorden for Handicaprådet - udkast til version gældende fra 26.10.2017 Dokumentnummer 2017/01113 007

Bilag 2: Forretningsorden for Handicaprådet - version gældende fra 26.10.2017 Dokumentnummer 2017/01113 008

Administrationens indstilling
Administration indstiller til Handicaprådet

 1. at godkende at ny forretningsorden (som fremgår af bilag 1) træder i kraft den 26. oktober 2017.Beslutning
Godkendt med den rettelse at Handicaprådet er beslutningsdygtig når minimum 5 medlemmer er til stede. Den godkendte forretningsorden fremgår af bilag 2.


41. Udkast til årsberetninger 2017
27.69.48G00 - 2014/02573

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandler sagen for at godkende udkast til årsberetning 2017. Årsberetningen udgør den orientering, som Handicaprådet giver til Byrådet om sit virke.

Baggrund
Handicaprådet skal afgive en årlig beretning om sit arbejde eller på anden måde at orientere Byrådet om rådets arbejde og virke. Det skal Handicaprådet efter punkt 2 i Vedtægter for Handicaprådet i Gribskov Kommune.

Årsberetning 2017
Sekretariatsbetjeningen har lavet udkast til årsberetning for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017.

Udkastet er vedlagt som bilag til dette dagsordenspunkt.

Udkastet for årsberetningen beskriver følgende fem temaer:

 1. Rådets sammensætning
 2. Rådets møder og deltagelse i høringer
 3. Væsentlige indsatser og begivenheder i perioden
 4. Rådets varetagelse af kommunale hverv og deltagelse i brugergrupper, dialogmøder m.v.
 5. Rådets deltagelse i kurser og konferencer


Opmærksomhedspunkter
Udkast til rapporten er udarbejdet med forbehold for ændringer, der kan komme som følge af Handicaprådets møde den 25. oktober og/eller som følge af noget uforudset og ikke planlagt, som kan ske i efter den 25. oktober.

Oplysninger om Handicappris 2017 er indarbejdet i beretningen på det niveau, som er muligt forud for offentliggørelse af navnet på prismodtageren, hvilket sker onsdag den 6. december 2017

Rådet bedes om at lægge særlig mærke til tema 3 og 4.

 • Er der nogen indsatser eller begivenheder, som mangler at blive beskrevet?
 • Er der nogen opgaver eller aktiviteter, som rådets repræsentanter har deltaget i, som mangler at blive beskrevet?


Når Handicaprådet har godkendt årsberetning, og Handicappris 2017 blev overrakt, supplerer sekretariatet rapporten med relevante oplysninger og sendt den til Byrådet til orientering.

Rapporten kan efterfølgende læses på kommunens hjemmeside.
Lovgrundlag
LBK nr. 1096 af 13/09/2017 Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) § 37a
BEK nr. 1338 af 18/11/2016 § 28 stk. 6 og § 30 stk. 2
VEJ 9564 af 09/06/2017 om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsvejledningen), pkt. 421


Økonomi
Kommunalbestyrelsen afholder udgifterne ved handicaprådets virksomhed, herunder dækning af nødvendige udgifter til handicapkompensation. Det sker efter §30, stk. 2 i bekendtgørelsen nr. 1338 af 18. november 2016.

Gribskov Byråd tildelte Handicaprådet et samlet budget på 63.539 kr. til finansiering af udgifter ved rådets virksomhed i 2017.

Bilag
Bilag: Handicaprådets årsberetning 2017 - UDKAST pr. 09-10-2017 Dokumentnummer 2014/02573 012

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at godkende årsberetningenBeslutning
Godkendt til udsendelse i december. Sekretariatsbetjening bemyndiges til at supplere årsberetningen med relevante oplysninger (herunder oplysninger om Handicapprisen 2017) inden udsendelse af årsberetningen.

42. Anbefalinger til det kommende handicapråd.
27.69.48A00 - 2017/01113

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandler sagen for at godkende anbefalinger til det kommende Handicapråd 2018 - 2021.

Baggrund
Handicaprådet reflekterede over rådets virke og formulerede input til anbefalinger til det kommende råd på rådets møde den 6. september 2017. Anbefalingerne blev tilrettet og forelægges for endelig godkendelse.

Formålet med anbefalingerne er at rådet bibringer det kommende råd nogle af de erfaringer og den viden rådet har i dag.

Anbefalinger fra perioden 2014 - 2017 for perioden 2018 - 2020
Handicaprådet 2014 - 2017 giver følgende anbefalinger til Handicapråd 2018 - 2021:

  • Det er vigtigt med en grundig introduktion til rammer for handicaprådets virke og til den kommunale organisation i begyndelsen af virkeperioden.
  • Da kendskab til kommunens institutioner og tilbud er en hjælp for rådets arbejde, kan en besøgsrunde anbefales som en del af introduktionen.
  • Handicaprådet skal være kendt i organisationen, og rådet skal også kende organisationen. Vigtigt med løbende dialog med ledelsesrepræsentanter for de enkelte centre.
  • Mødefrekvensen, som følger de politiske udvalgs mødekadence, er optimal. Der er tale om mange møder, men kun ved at afholde et møde forud for hvert mødeforløb i de politiske udvalg (fagudvalg, økonomiudvalg og byråd) kan rådet reelt deltage i høringer og få indflydelse.
  • Selv om der kan komme rigeligt med sager i høring, er det bedre med en gang for meget end for lidt. Hvis noget er på kanten af hvad rådet skal beskæftige sig med, kan tilbagemeldingen være, at det kan man ikke behandle, fordi det ikke ligger inden for rådets opgaveområde.
  • Dagsorden og bilagsmateriale sendes til stedfortrædere, så de kan følge med og har et grundlag, når de deltager i et møde.
  • Vigtigt at have forståelse for og fokus på, at udmeldinger/høringssvar er det samlede råds holdning.
  • Læsevejledning til bilag er en hjælp til forberedelse.
  • Formandsafgørelser fastholdes som nu.
  • Det kommende handicapråd orienteres om, hvad rammen er for sekretariatsbetjening, det vil sige, hvad man kan forvente.
  • Dagsorden udsendes 10 dage før rådets møder, men ikke senere.Lovgrundlag
BEK nr. 1338 af 18/11/2016 Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 31 - 34.
VEJ nr. 9564 af 09/06/2017 om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsvejledningen), punkter 415 - 424.

Økonomi
Udgifter til Handicaprådets virke afholdes inden for rådets budget.

Bilag
Ingen bilag.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at beslutte anbefalinger til det kommende Handicapråd 2018 - 2021Beslutning
Godkendt med den præcisering, at der er tale om anbefalinger er fra perioden 2014 - 2017 og for perioden 2018 - 2020.

Overskriften anvendt i sagsfremstillingen ændres i overensstemmelse med ovenstående præcisering i forbindelse med behandling af punktet på mødet.Mødet startet:
04:15 PM

Mødet hævet:
05:45 PM