Handicaprådet

Publiceret 06-09-2017

Onsdag den 06-09-2017 kl. 16:15

Indholdsfortegnelse:

Åbne
27 Center for Social- og Sundhed: Dialog om arbejdet i myndighed og
den nye organisering.
28 Høring: KKR Hovedstaden - Rammeaftale 2018
29 Høring: Sundhedspolitik 2017
30 Høring af Budget 2018-2021
31 Refleksion over Handicaprådets virke i perioden 2014 - 2017.

Anbefalinger til det kommende Handicapråd.
32 Forretningsorden for Handicaprådet


Efterretningssager
33 Fremlæggelse af tilsynsrapporter 1. halvår 2017 for SSU
34 Handicappris 2017: Hvem skal have årets Handicappris?

Lukkede
35 Høring: Udbud
Medlemmer:

Bente Ullits Eckmann DH Annelise Hansen DH
Jonna Hildur Præst Pia Foght
Agnete O. Sørensen Inger Hansen DH
Kim G. Nielsen DH Helle Mariager
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Annelise Hansen DH
Kim G. Nielsen DH


Meddelelser:
Annelise Hansen (DH Gribskov) var forhindret i at deltage i Handicaprådets møde den 6. september. Stedfortrædren, Jørgen Eckmann (DH Gribskov) deltog.
Kim G. Nielsen (DH Gribskov) var forhindret i at deltage i Handicaprådets møde den 6. september. Stedfotræderen, Ole Præst (DH Gribskov) deltog.

Punkt 33 (Fremlæggelse af tilsynsrapporter) behandles som det første punkt på dagsorden. Signe Lautrup- Nielsen (Center for Social- og Sundhed) deltager under behandling. Bilaget "Samlet formidling af tilsynsrapporter" er fremsendt til rådet i A3 format.

Åbne

27. Center for Social- og Sundhed: Dialog om arbejdet i myndighed og den nye organisering.
27.69.48G00 - 2014/09023

Sagsfremstilling
Der er den 1. januar 2017 ansat ny fagchef for myndighed Hanna Levy. Hanna vil fortælle om den nye organisering i myndighed der består af tre teams, de nye teamledere og hvilke kortsigtede og langsigtede mål der er i fokus.

Lovgrundlag
FN-konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap, ratificeret af Danmark den 28. maj 2009 efter folketingsbeslutning B 194.

Gribskov Kommunes Handicappolitik "Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed" af 2016

Økonomi
Ingen bevillingsmæssige ændringer.

Bilag
Der er ingen bilag. Interesserede kan læse om organisering på kommunens hjemmeside gribskov.dk ved at søge på Center for Social og Sundhed.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at give feedback på orienteringen.Beslutning
Mødet afholdt.

Hanne Levy orienterede rådet om organisering af Center for Social og Sundhed.

Handicaprådet foreslog, at Center for Social og Sundhed inddrager mennesker med handicap i uddannelse af personale, der arbejder med mennesker med handicap. På den måde vil medarbejdere kunne få større viden og større forståelse for, hvordan livet med handicap ser ud.

Handicaprådet bemærkede, at statistikken over klagesager viser, at der er plads til forbedringer. Rådet spurgte i den forbindelse, om center har overvejet et forløb med Task- force. Hanne Levy forklarede, at de korte forløb, som kunne være interessante for Gribskov Kommune er nedlagt.
28. Høring: KKR Hovedstaden - Rammeaftale 2018
00.01Ø00 - 2017/23955

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget får den 19. september 2017 forelagt Rammeaftale 2018 til godkendelse. Derudover forelægges også resultatet af arbejdet med fælles mål fra Udviklingsstrategien for 2017 til godkendelse. Sagen forelægges for Handicaprådet med henblik på høring før den politiske beslutning.

Det bemærkes, at det alene er Rammeaftalen og de fælles mål, der forelægges til Handicaprådets høring, og ikke taksterne for de sociale tilbud.

Dagsordenstekst til Social- og Sundhedsudvalget den 19.09.17:

Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget forlægges denne sag med henblik på anbefaling til Byrådet om at:

 1. Godkende Rammeaftale for 2018 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.
 2. Godkende de opstillede fælles mål, som er en udløber af Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2017.
 3. Beslutte taksterne for 2018 på de af Gribskov Kommunes sociale tilbud, der er omfattet af Styringsaftalen.


Baggrund
Det er kommunernes ansvar at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet på såvel børne- og ungeområdet som voksenområdet.
Som følge heraf har kommunerne ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.
Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

KKR Hovedstaden har på møde 14.06.2017 indstillet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2018.

Kommunernes frist for behandling af Rammeaftale 2018 er den 2. oktober 2017.

Styringsaftalen i Rammeaftale 2018
Formålet med Styringsaftalen er at lægge rammerne for kapacitet og priser i de tilbud, der er omfattet af aftalen, med klare og konkrete spilleregler, der kan understøtte dialogen mellem kommuner og driftsherrer.

Nyt i Styringsaftale 2018
Der er ændringer i lovgivning og praksis, der har givet anledning til enkelte nye elementer i Styringsaftalen:

 • Der er præciseringer vedrørende principperne for anvendelse af flere takstniveauer i samme tilbud. Et differentieret niveau for takster kan med fordel anvendes i tilbud, der har borgere med forskellige behov, og dermed opstår der bedre sammenhæng mellem konkret indsats og pris. På Gribskov Kommunes tilbud til voksne med autisme anvendes et differentieret takstniveau.
 • Opsigelsesvarslet for specialundervisningstilbud og STU ændres fra løbende måned plus 90 dage til løbende måned plus 30 dage, således at der er overensstemmelse med øvrige tilbudstyper. Ændringen foretages for at skabe ensartethed mellem de forskellige tilbud, der er omfattet af styringsaftalen.
 • Proceduren for håndtering af beboernes egenbetaling i tilbud efter Servicelovens §§ 107-110 er blevet justeret. Håndteringen af egenbetaling blev ændret fra og med 2017, og denne justering er en udløber af det første års konkrete erfaringer med de nye procedurer.


Aftale om prisudvikling
Der er indgået en flerårig aftale om prisudvikling for 2017 og 2018, som består i, at udgifter pr dag i de takstbelagte tilbud til og med 2018 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 2 % i forhold til pris- og lønniveauet i 2014.
I forhold til overholdelse af aftalen tages der højde for den allerede realiserede prisudvikling i perioden 2014 til 2016.

I perioden 2014 til 2016 reduceredes taksterne i Gribskov Kommune samlet set med 1,2 %, og der resterer således 0,8 % point, hvis aftalen skal overholdes.
Idet taksterne samlet set blev reduceret med 2,66 % i 2017, er der mulighed for, både at overholde aftalen, samt at foretage eventuelle opjusteringer i 2018.

Derudover er det aftalt, at der skal arbejdes hen imod en overheadprocent på 6 %, som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét ved udgangen af 2017. Gribskov Kommunes overheadprocent bliver netop 6 % i 2018.

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018
Formålet med Udviklingsstrategien er at fastsætte hvilke tilbudstyper, temaer og målgrupper, der skal være i fokus, baseret på udviklingstendenser, udviklingsperspektiver og generelle behov på området.

Kommunerne i hovedstaden oplever generelt en fin sammenhæng mellem udbud af pladser og efterspørgsel af pladser, hvilket bevirker, at der ikke er behov for regulering.

Udviklingen indenfor målgrupperne er især præget af en støt stigning i antal borgere særligt på to områder, som derfor er udvalgt som fokusområde i forbindelse med det tværgående samarbejde og koordination i 2018:

 • Børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og ADHD: Kommunerne oplever et øget behov for autismespecifikke tilbud, og flere kommuner forventer, at de vil få behov for at udvikle nye og alternative tilbud.
 • Ældre med handicap og psykiske lidelser og behov for sundhedsfaglige indsatser: I takt med at borgere i denne målgruppe bliver ældre stiger behovet for sundhedsfaglige ydelser grundet aldring og aldersrelaterede sygdomme forekommer hyppigere. Dette kan overskygge behovet for pædagogiske indsatser, og stiller krav om nye kompetencer og en højere tværfaglighed end tidligere.


Netop den sidste gruppe af borgere har Gribskov Kommune et særskilt fokus på, og der arbejdes på at etablere et dertil egnet tilbud, der kan håndtere denne komplekse opgave. Elementet indgår i den boligstrategiske handleplan, der blev præsenteret på Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 25/4-2017.

Fælles indsatsmål
Et særligt tema i Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2017 var udarbejdelse og implementering af fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, med det ønske at fokusere på områder, hvor kommunerne yder en betydelig fælles indsats. Dette arbejde har medført formulering af tre fælles mål.

Når de tre fælles mål er blevet politisk godkendt, vil de udgøre rammen for samarbejdet i regi af Rammeaftalen i perioden 2018-2021, og for at tydeliggøre dette, vil målene blive integreret i Rammeaftale 2019.

Herunder i overskriftform en præsentation af de fælles mål:

 1. Vi vil styrke kommunernes forudsætninger for at give børn, unge og voksne med højt specialiserede behov adgang til de nødvendige højt specialiserede tilbud og kompetencer.
 2. Vi vil forpligte hinanden på at samarbejde, både fagligt og økonomisk, om de tværgående højt specialiserede tilbud i hovedstadsregionen.
 3. Vi vil arbejde målrettet med, at alle højt specialiserede tilbud har et fast fokus på at anvende og udvikle "bedste praksis" med henblik på effektive indsatsforløb baseret på høj faglighed og størst mulig omkostningseffektivitet.


Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler Social- og Sundhedsudvalget at godkende Rammeaftale 2018 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, samt at godkende de tre fælles indsatsmål.


Lovgrundlag
Serviceloven (LBK nr 369 af 18/04/2017) § 6.

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde (BEK nr. 1631 af 16/12/2016).

Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (BEK nr. 1674 af 16/12/2016).

Økonomi


Bilag
Læsevejledning
Bilag: Rammeaftale 2018 (Rammeaftalen indeholder både Styringsaftale og Udviklingsstrategi) (Dok.nr.: 2017/23955 001)

Til særlig interesserede
Er man interesseret i at læse bilag til rammeaftalen, kan man læse dem på hjemmesiden rammeaftale-h.dk


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at afgive høringssvar i forbindelse med tiltrædelse af Rammeaftale 2018 og de tre fælles indsatsmål.Beslutning
Handicaprådet læste Rammeaftale og fælles mål med stor bekymring.

Rådet oplevede sig hensat mange år tilbage i tiden; fordi fælles mål er så vage, som om samarbejde på tværs af kommunegrænser først skulle begynde, og man ikke kunne blive enig om andet end en meget overrodnet erklæring, at man vil samarbejde.

Handicaprådet bemærker med bekymring, at det kan være tegn på, at kommunerne ikke magter opgaven. Rådet er bekymret for, at den ekspertise, som er nødvendig for en vellykket og effektfuld indsats er forduftet.

Rådet svaner visioner. Rådet savner også - som supplement eller som "trin for trin vej til at realisere visionerne" - nogle konkrete mål, der bliver realiseret til gavn for borgerne.
29. Høring: Sundhedspolitik 2017
29.00G00 - 2016/29741

Sagsfremstilling
Handicaprådet får sagen for at afgive høringssvar til administrationens udkast til ny sundhedspolitik. Social- og Sundhedsudvalget behandler høringssvar og endeligt udkast til sundhedspolitik på deres møde den 19. september 2017. Politikken besluttes endeligt i Byrådet den 9. oktober 2017.

Baggrund
Forebyggelsesudvalget fra 2016 havde i sit kommissorium fået til opgave at udarbejde en tværgående sundhedspolitik. Politikken skal række 10 år frem og sætte ramme og retning for, hvordan kommunen skal tilrettelægge indsatser, der giver effekt i forhold til de største, kendte sundhedsudfordringer i Gribskov Kommune.

Som følge af budgetaftale tiltrådt af Byrådet den 30. november 2016 blev Forebyggelsesudvalget nedlagt, og udvalgets opgaver flyttet til Social- og Sundhedsudvalgets opgaveportefølje. Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 11. januar 2017 procesplan for politikkens tilblivelse.

Sagen kommer på dagsordenen, da der nu foreligger udkast til ny sundhedspolitik.

Formål og afsæt for politikken
Formålet med sundhedspolitikken er at sætte en ramme for kommunens arbejde med sundhed. Sundhedspolitikken skal omsættes i efterfølgende politiske beslutninger i fagudvalg - og i handlinger, som medarbejderne udfører i samarbejdet med borgerne. Politikken handler dermed om den måde, kommunen arbejder sundhedsfremmende på.

Det er der i Grib livets nærmiljøer gjort erfaringer med gennem to år. På den baggrund er der udformet et sæt principper, som sundhedspolitikken bygger på. Principperne er:

 1. Sundhedsfremme og forebyggelse er en del af vores kerneopgave
 2. Sundhedsarbejdet er en fælles opgave
 3. Vi skaber sundhed der, hvor borgerne færdes (settingtilgang)
 4. Sundhedsarbejdet skal være effektbaseret


Den nye sundhedspolitik står således på disse principper fra Grib livet - uanset hvordan målsætningerne udmøntes i praksis, foregår arbejdet med sundhedsfremme på denne måde.

Dertil har udvalget besluttet 3 overordnede temaer, som sundhedspolitikken skal beskæftige sig med:

 1. Tidlig indsats
 2. Mental trivsel
 3. Lighed i sundhed


I politikken foldes temaerne nu, og der defineres målsætninger under hvert tema jf. bilaget.

Processen til udvikling af ny sundhedspolitik
Afsættet for politikudviklingen er Budgetaftale 2017-2020. Beslutningen udmøntes i følgende overordnede trin:

Trin 1: Udvikling af politik på målsætningsniveau via samskabelsesproces på workshop den 6. juni 2017.

Trin 2: Udmøntning af politik via Grib livets pilotprojekter i de fire eksisterende nærmiljøer i
2017 – implementeringen bygger videre på allerede igangværende aktiviteter.

Trin 3: Plan for udmøntning i handleplaner for nye indsatser i 2018 og frem via
”indsatspakker” – når data fra ny Sundhedsprofil og budgetforudsætninger kendes.

Trin 1 er afviklet ved en workshop på Bymosehegn den 6. juni 2017 med deltagelse af politikere fra Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Teknisk Udvalg og Børneudvalget samt chefer og medarbejderrepræsentanter fra tilhørende fagområder. Dertil deltog repræsentanter fra:

 • Frivilligcenter Helsinge
 • Frivilligcenter Græsted
 • Ældrerådet
 • Handicaprådet
 • Idrætsrådet
 • PlejeGribskov
 • Aleris
 • Attendo
 • Lokalforeningsrådet
 • Produktionsskolen


I alt deltog 60 personer i workshoppen, hvor deltagerne fordelt i 6 grupper udviklede målsætninger for de 3 temaer.

Dette arbejde er nu samlet af administrationen i et udkast til ny sundhedspolitik, som blev sendt i høring hos Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Teknisk Udvalg og Børneudvalget på deres augustmøder. Ved høringen i de nævnte fagudvalg bad Social- og Sundhedsudvalget om, at de enkelte udvalg forholder sig til, hvordan de kan støtte op omkring sundhedspolitikken på deres eget fagområde.

Udkastet er dertil sendt i offentlig høring i uge 33 med frist for at afgive høringssvar den 4. september 2017.

Næste skridt
Efter høringsperioden modtager Social- og Sundhedsudvalget politikken retur og afgiver anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet, som beslutter politikken endeligt i oktober 2017.

Trin 2 i ovennævnte proces besluttes på fagudvalgsmøder i august-september 2017.

Trin 3 planlægges og udmøntes med det nye Byråd, når ny sundhedsprofil kendes i marts 2018.

Lovgrundlag
LBK nr. 1188 af 24/09/2016 om sundhedsloven § 119
Udmøntning af Budgetaftale 2017-2020

Økonomi


Bilag
SSU 15.08.2017: Udkast til ny sundhedspolitik (dok.nr. 2016/29741 060)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet at

 1. afgive høringssvar til udkast til ny sundhedspolitikBeslutning
Handicaprådet bakker op om budskabet i Sundhedspolitikken.

Handicaprådet bakker op om ideen om at samle op på realisering af politikken gennem årlige møder. Rådet foreslår, at sådan et årligt møde for et mere afgrænset tema, så drøftelser kan fokuseres.

Handicaprådet bemærker, at forebyggelse forudsætter, at de forskellige tilbud er tilgængelige for alle.

Handicaprådet henstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet om at tage aktiv stilling til, hvilken rolle Sundhedspolitikken skal spille i forhold til andre politikker, og at det indskrives i beslutningen. Så det bliver tydeligt, at Sundhedspolitikken skal spille sammen med for eksempel Handicappolitikken og Idrætspolitikken, men at den ikke kan erstatte dem.

Rådet bemærker godt billedemateriale, med fine sigende billeder, men foreslår, at der arbejdes yderligere med opsætning, skrifttyper m.v.
30. Høring af Budget 2018-2021
00.30S00 - 2017/24239

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandler sagen for at give et høringssvar i forbindelse med høring af budget 2018-2021

Baggrund
Økonomiudvalget behandler 1. behandling af budget 2018 på mødet d. 28. august 2017.
Dagen efter bliver høringsmaterialet offentliggjort på kommunens hjemmeside og består af Økonomiudvalgets dagsorden inkl. bilag, samt beslutning vedrørende 1. behandling af budget 2018-2021.
Høringsperioden løber fra d. 29. august til og med den 13. september 2017.

Budgetoplæg 2018-2021
Budgetoplæg som det er beskrevet i dagsorden til Økonomiudvalgets behandling af sagen:

Budgetoplægget har taget afsæt i den stramme økonomiske ramme, der er for Gribskov Kommune i de kommende år, hvor vi selv skal finansiere iboende udfordringer som bl.a. udviklingen på det specialiserede børneområde, skal bidrage til Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet og finansiere det demografiske pres med en stigende ældrebefolkning og færre erhvervsaktive borgere.

Formålet er at fremlægge et retvisende samt ansvarligt budgetgrundlag, hvor der er en langsigtet sammenhæng mellem vores udgifter og indtægter.

Materialet til budget for 2018-2021 tager udgangspunkt i budgetoverslagsårene i det vedtagne budget 2017-2020, men er tilrettet med ny lovgivning, ændrede pris- og lønreguleringer, nye indtægtsskøn og en række andre ændringer af teknisk karakter.

Derudover er der indarbejdet konsekvenser af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL og budget til en række iboende udfordringer, primært udviklingen på det specialiserede børneområde.

Med hensyn til finansieringen, så er der i det administrative budgetoplæg indarbejdet en videreførelse af effektiviseringsdagsordenen, som har været en del af de seneste års budgetaftaler og som fortsat er et stort behov efter indgåelse af økonomiaftalen og arbejdet med at skabe en langsigtet balance i vores økonomi.

Dette indebærer også en forudsætning om, at omkostningsreduktionerne som følge af fortsat fokus på effektivitet og produktivitet realiseres.

Alle ændringer i forhold til tidligere budget fremgår af bilagene til denne dagsorden.

I hovedtræk kan administrationens budgetoplæg sammenfattes i nedenstående hovedoversigt.Det kursiverede er ikke del af budgetoplægget men skal anskueliggøre hvad der skal til for at skabe balance 2018 og 2019.

Som det fremgår af hovedoversigten, er der over hele budgetperioden et mindreforbrug i administrationens budgetoplæg på 36 mio. kr., men en ubalance i de to første år på samlet ca. 31 mio. kr. Efter de to første år budgetteres med et overskud i resten af budgetperioden, således, at der med de anvendte forudsætninger i budgetoplægget vil være et overskud på det skattefinansierede område på ca. 44 mio. kr., men pga. nedbringelse af gæld til forsyningsområdet er det samlede resultat en kasseopbygning ca. 36 mio. kr.

Resultatet fra det skattefinansierede område giver det bedste mål for kommunens økonomi, da forsyningsområdet mere er, at betragte som "ren likviditet", der skal afvikles over en årrække med en forudsætning om at forsyningsområdet over år "går i nul".

Der udestår en ubalance i budgetoplægget i 2018 og 2019. Det betyder, at der er behov for en politisk prioritering og beslutning om udgiftsreduktioner i størrelsesorden 15 mio. kr. årligt for at skabe balance i 2018 og 2019, som kan ses af den kursive tekst. .

De årlige budgetter går fra et underskud i 2018 på 15 mio. kr. til et overskud i 2021 på 42 mio. kr. Den væsentlige årsag til denne udvikling er, at der i budgetoplægget er indlagt effektiviseringer og besparelser, der implementeres med et stigende niveau over perioden.

Det er administrationens vurdering, at det fremlagte budgetoplæg er forsvarligt, fordi det sikrer, at kommunens likviditet holder sig i niveauet 100 mio. kr. og derover. Kommunens likviditet er presset i årene 2018 og 2019, og det er derfor administrationens anbefaling, at resultatet ikke forværres i disse år.

Det er administrationens vurdering, at likviditetsopbygningen på de 36 mio. kr. er et minimum for at skabe råderum til de investeringer, der er behov for i de kommende år fx i forbindelse med byudvikling af Gribskov Kommune og til imødegåelse af udfordringer.

Størrelsen af den nødvendige kassebeholdning skal ses i lyset af, at kommunerne i langt højere grad end tidligere selv er ansvarlige for at finde finansiering til store ekstraordinære udgiftsstigninger. I de seneste år har det fx. betydet, at kommunerne selv har skulle finansiere udgifterne til bl.a. den stigende ældrebefolkning, den store flygtningetilgang og udviklingen i specialforanstaltninger. Udgiftsudviklingen er ikke altid kendt på budgettidspunktet, og det gør det vigtigt, at kommunen har en kassebeholdning på minimum 100 mio. kr.

Der er i budgetoplægget en videreførelse af Velfærdsudviklingsprogrammet. Der er frem til nu arbejdet målrettet med at etablere rammerne for det tværgående arbejde og erfaringerne viser, at det giver faglig og kvalitativ værdi. Implementeringen af indsatsene har dog taget lidt længere tid end først forventet.
Forudsætningerne for gevinstpotentialet i Velfærdsudviklingsprogrammet er ændret i og med, der er vedtaget en ny handleplan for det specialiserede børneområde jf. Byrådsmødet d. 19.06.17. Der arbejdes som konsekvens heraf med en revurdering af gevinstpotentialet, der forventes færdig ultimo 2017/primo 2018.

Budgetoplægget uddybes i bilaget "Administrationens budgetvurdering, budget 2018-2021" og i "Administrationens budgetoplæg", der indeholder en hovedoversigt, en oversigt over ændringer samt anlægsprogram i administrationens budgetoplæg.

Gribskov Kommune afholder budgetseminar mellem udsendelse af denne dagsorden og Økonomiudvalgets behandling. Hvis forhold på budgetseminaret taler for det, kan der blive tale om at udvide denne dagsorden, det kan ske enten mundtligt eller ved at uddele supplerende bilag.

Den videre budgetproces i budgetarbejdet i 2017

I det videre arbejde frem mod vedtagelsen af budget 2018-2021 er der planlagt følgende politiske forløb:

4. september 1. behandling i Byrådet
18. - 20. september 1. budgetmøde i fagudvalg
2. oktober 2. behandling i Økonomiudvalget
9. oktober 2. behandling i Byrådet
29. august
13. september
Høringsproces starter
Høringsproces slutterLovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) §40 stk. 4.

Økonomi
Jævnfør sagsfremstilling og bilag

Bilag
Læsevejledning
Nedenunder vedhæftes to dokumenter, som udgør bilag til Økonomiudvalget behandling af sagen den 28. august 2017.
Handicaprådet skal være særlig opmærksom på siderne 7 - 11 i bilag 1 (Administrationens budgetvurdering, budget 2018-2021 - august 2017)

Bilag 1: ØU 28.08.2017: Administrationens budgetvurdering, budget 2018-2021 - august 2017 Dok.nr. 2017/16836 004 (kopi af dokument 2017/24175 006)

Bilag 2: ØU 28.08.2017: Administrativt budgetoplæg: Hovedoversigt, ændringsoversigt og anlægsprogram. Dok.nr. 2017/16836 003

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet
1. at afgive et høringssvar


Beslutning
1.
Handicaprådet drøftede behov for en handicapkoordinatorfunktion. Drøftelsen fandt sted i lyset af hyppige omorganiseringer i Center for Social og Sundhed samt statistikken over klagesager.

Handicaprådet besluttede at henstillede til Byrådet at indskrive og tydeliggøre opgaven i borgerrådgiverens opgaveportefølje.

Rådet forventer, at borgerrådgiveren kan

 • guide borgere med handicap, som er i tvivl, hvor de skal henvende sig med deres problem,
 • hjælpe borgere med handicap, der oplever at bliver sendt mellem forskellige mennesker eller steder i systemet
 • hjælpe borgere med handicap som oplever fejl og mangler i behandling af deres sag


2.
Handicaprådet er bekymret for kapacitet på plejeboliger m.v. Bekymring skal ses i lyset af befolkningsprognosen. Handicaprådet henstiller derfor til Byrådet at plejehjemspladser kapacitet i overslagsårene vurderes medtaget 2019 - 2021.

3.
Handicaprådet går ud fra, at forventninger om fald i udgiften til STU handler om bedre visitation og ikke om manglende STU til den rette målgruppe.


Handicaprådet forbeholder sig ret til at supplere sit høringssvar efter orienteringsmødet.

31. Refleksion over Handicaprådets virke i perioden 2014 - 2017. Anbefalinger til det kommende Handicapråd.
27.69.48A00 - 2017/01113

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandler sagen for at formulere anbefalinger til det kommende Handicapråd 2018 - 2021. Formålet med anbefalingerne er at rådet bibringer de kommende råd nogle af de erfaringer og den viden rådet har i dag.

Administrationen foreslår, at Handicaprådet reflekterer over en række emner vedrørende rådets virke i perioden 2014 - 2017 og på den baggrund formulerer anbefalinger til det kommende Handicapråd 2018 - 2021

Inspiration - anbefalinger for perioden 2014 - 2017
Handicaprådet 2010 - 2013 gav følgende anbefalinger til Handicapråd 2014 - 2017:

  • "at selv om der kan komme rigeligt med sager i høring, er det bedre med en gang for meget end for lidt. Hvis noget er på kanten af hvad rådet skal beskæftige sig med, kan tilbagemeldingen være, at det kan man ikke behandle, fordi det ikke ligger inden for rådets opgaveområde.
  • at man fastholder, at dagsorden og bilagsmateriale sendes til stedfortrædere, så de har et grundlag, når de deltager i et møde.
  • at der er fokus på, at udmeldinger/høringssvar er det samlede råds holdning.
  • at læsevejledning til bilag fastholdes.
  • at formandsafgørelser fastholdes som nu.
  • at man fastholder nuværende antal møder, som følger de politiske udvalgs mødekadence.
  • at det kommende handicapråd orienteres om, hvad rammen er for sekretariatsbetjeningen, d.v.s. hvad man kan forvente.
  • at dagsorden udsendes 10 dage før rådets møder, men ikke senere"


Emner til refleksion
Administrationen foreslår, at Handicaprådet reflekterer over en række emner vedrørende rådets virke i perioden 2014 - 2017 og på den baggrund formulerer anbefalinger til det kommende Handicapråd 2018 - 2021.

Emner til refleksion kunne være for eksempel:

 • Møder og mødedagsordner (relevans, kvalitet, omfang af mødemateriale m.v.)
 • Rådets deltagelse i andre aktiviteter (hvilke aktiviteter er vigtige at prioritere og hvorfor?)
 • Samarbejde i Handicaprådet (dialog og debat, håndtering af uenighed, er alle repræsenteret?)
 • Samarbejde mellem Handicaprådet og omverden (med byrådet, administrationen, private aktører)
 • Arbejde med Handicappolitik (oplevelse af politikkens betydning og gennemslagskraft, måder at understøtte realisering af politikken på)
 • Sekretariatsbetjening (omfang og kvalitet)Lovgrundlag
BEK nr. 1338 af 18/11/2016 Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 31 - 34.
VEJ nr. 9564 af 09/06/2017 om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsvejledningen), punkter 415 - 424.


Økonomi
Udgifter til Handicaprådets virke afholdes inden for rådets budget.

Bilag
Ingen bilag.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at give anbefalinger til det kommende Handicapråd 2018 - 2021Beslutning
Handicaprådet har følgende input til udformning af anbefalinger:

 • Grundlæggende opbakning til anbefalingerne fra 2013
 • Det er vigtigt med en grundig introduktion
 • En besøgsrunde i relevante institutioner og tilbud kunne være hjælp for rådets arbejde
 • Handicaprådet skal være kendt i organisationen, men rådet skal også kende organisationen. Vigtigt med løbende dialog med ledelsesrepræsentanter for de enkelte centre.
 • Mødefrekvensen er optimal. Der er tale om mange møder, men kun ved at afholde et møde forud for et hvert mødeforløb i de politiske udvalg (fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet) kan rådet reelt deltage i høringer og få indflydelse.

Anbefalingerne bliver tilrettet og forelagt til endelig godkendelse på næste møde i Handicaprådet.32. Forretningsorden for Handicaprådet
27.69.48A00 - 2017/01113

Sagsfremstilling
Handicaprådet skal beslutte, om den gælde forretningsorden skal fastholdes uændret eller om der er behov for ændringer i forretningsorden forud for perioden 2018 - 2021.

Om forretningsorden
Handicaprådet fastlægger selv sin forretningsorden og kan derfor til en hver tid ændre denne. Formål med denne sag er at sikre, at forretningsorden er opdateret, når det kommende Handicapråd tiltræder i 2018.

Den gældende forretningsorden er vedlagt som bilag.

Er der behov for ændringer?
Handicaprådet skal vurdere, om rådets erfaringer i perioden 2014 - 2017 giver anledning til at ændre/justere forretningsorden eller om forretningsorden skal forblive uændret.

Forslag fra administrationen
Administrationen foreslår, at Handicaprådet overvejer følgende justeringer

Forslag 1
§ 4 Stk. 1. "Den personlige stedfortræder indkaldes til at deltage i rådets møder i alle tilfælde, hvor det ordinære medlem har forfald. Så snart et medlem ved, at pågældende ikke kan deltage i et møde, adviseres sekretariatsbetjeningen pr. mail med kopi til medlemmets personlige stedfortræder"

foreslås ændret til

"Den personlige stedfortræder indkaldes til at deltage i rådets møder i alle tilfælde, hvor det ordinære medlem har forfald. Så snart et medlem ved, at pågældende ikke kan deltage i et møde, adviserer medlemmet sekretariatsbetjeningen og medlemmets personlige stedfortræder. Adviseringen kan ske via mail eller telefon".

Forslaget er fremsat med afsæt i erfaringer med indkaldelse af stedfortræder på grund af sygdom. Disse indkaldelser sker tit i sidste øjeblik, og derfor kan man ikke forvente, at stedfortræderen vil nå at læse mailen.

Forslag 2
§ 5 Stk. 3. "Dagsordener og referater er tilgængelige på gribskov.dk under Politik og lokaldemokrati - Dagsordener og referater. Dagsordener fremsendes til Handicaprådets medlemmer og stedfortræderne. Når referat foreligger sendes mail om dette til rådets medlemmer og stedfortrædere fra DH Gribskov, ligesom der udsendes nyhed på Politikerportal og Medarbejderportal til orientering for Handicaprådets kommunale medlemmer, Byrådet og relevante dele af administrationen"

foreslås ændret til

"Dagsordener og referater er tilgængelige på kommunens hjemmeside gribskov.dk. Dagsordener fremsendes til Handicaprådets medlemmer og stedfortræderne. Når referat foreligger sendes mail om dette til rådets medlemmer og stedfortrædere, ligesom Byrådet og relevante dele af administrationen orienteres herom".

Forslaget er fremsat, fordi Gribskov Kommune skal implementere nyt it-system. Den aktuelle formulering omtaler løsningen inden for det nuværende it-system, mens nyt system kan kræve nye løsninger.

Forslag 3
§ 6 stk. 2 "Formanden - og ved dennes forfald næstformanden - leder Handicaprådets møder"

foreslås udvidet til

"Formanden - og ved dennes fravær næstformanden - leder Handicaprådets møder. Ved fravær af både formand og næstformand vælger Handicaprådet en mødeleder blandt de tilstedeværende medlemmer".


Lovgrundlag
BEK nr. 1338 af 18/11/2016 Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område § 29.
VEJ nr. 9564 af 09/06/2017 om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsvejledningen), pkt. 422.

Økonomi
Udgifter til Handicaprådets virke afholdes inden for rådets budget.

Bilag
Bilag: Forretningsorden for Handicaprådet (gældende med og fra 11.12.2013) Dokumentnummer 2017/01113

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at beslutte om forretningsorden skal justeres og i givet fald hvordanBeslutning
Tiltrådt at justere forretningsorden i overensstemmelse med forslag 1 - 3.

Efterretningssager

33. Fremlæggelse af tilsynsrapporter 1. halvår 2017 for SSU
27.00K00 - 2017/11631

Sagsfremstilling
Handicaprådet får sagen til orientering.

Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 30.05.17

"Social- og Sundhedsudvalget får sagen til orientering med en samlet fremlæggelse af de tilsynsrapporter på det sociale tilbudsområde, som kommunen har modtaget i 2017.

Baggrund
Udvalget blev på sit møde den 14. marts 2017 orienteret om, at formidlingen af tilsynsrapporter til udvalget fremadrettet vil blive justeret m.h.p. at styrke udvalg og råds mulighed for at forholde sig til indholdet i tilsyn. Dette vil ske ved at fokusere og konkretisere formidlingen i form af relevante nedslag og samtidig reducere den beskrivende/ teksttunge del.

Formålet med justeringen er endvidere at

 • understøtte et samlet blik på tværs af tilbudsområdet - hvilke temaer og indsatser er fælles? Kan man lære af hinanden?
 • understøtte en fokusering, d.v.s. at vi sætter fokus på udvalgte områder og temaer.

Konkret blev der orienteret om, at tilsynsrapporter fremadrettet fremlægges politisk to gange årligt, på sidste udvalgsmøde i hhv. første og andet halvår. Det er nu første gang, at tilsynsrapporter fremlægges på den justerede måde.

Kort om tilsynets kvalitetsmodel
Kvalitetsmodellen har til og med 2016 bestået af 7 temaer:
1: Uddannelse og beskæftigelse
2: Selvstændighed og relationer
3: Målgruppe, metoder og resultater
4: Organisation og ledelse
5: Kompetencer
6: Økonomi
7: Fysiske rammer

Fra og med 1. januar 2017 er tema 6 udgået. I stedet er en række kriterier, der tidligere indgik i det meget omfattende tema 3, skilt ud i nyt tema 4: Sundhed og Trivsel.

Temaerne ser derfor nu sådan ud:
1: Uddannelse og beskæftigelse
2: Selvstændighed og relationer
3: Målgruppe, metoder og resultater
4: Sundhed og Trivsel
5: Organisation og ledelse
6: Kompetencer
7: Fysiske rammer

Der bedømmes som hidtil ud fra følgende skala:
5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.

Hvis der ønskes en uddybning af de 7 temaer henvises til beskrivelse af kvalitetsmodellen, der er vedlagt nærværende sag, men ikke udgør bilag til sagen.

Sagens forhold
Følgende tilbud har modtaget tilsynsrapporter siden 1. januar 2017:

 • Gribskov Bo- og Støttecenter - bofællesskaberne Haragergård, Hestehaven og Kirkeleddet 10-20 (samlet tilsyn)
 • Gribskov Bo- og Støttecenter - Ahornparken
 • Gribskov Bo- og Støttecenter - Kobbelhusene/Gydevej 15
 • Voksenstøtte - Ahornstien/Søfryd


Alle tilbud er godkendt, og ingen temaer har opnået en score på under 3.

To af tilsynene havde overvejende opfølgende karakter, hvorfor der ikke er formuleret yderligere opfølgningspunkter til tilbuddet (det drejer sig om bofællesskaberne Haragergård, Hestehaven og Kirkeleddet 10-20 samt om Kobbelhusene/Gydevej 15). To af tilsynene er bredere rettet, og her er formuleret opfølgningspunkter.

Se bilag for en samlet gennemgang af de nævnte tilsyn. Bilaget indeholder en skematisk oversigt med følgende indhold:

  • basisinformation om tilsynet
  • afrapportering på tilbudsniveau over 1) hovedbudskaber i tilsynets sammenfatning, 2) opfølgningspunkter (hvis der er sådanne) og 3) tilbuddets handleplan
  • tematisering på tværs af rapporter/tilbud om et udvalgt emne - se nedenfor


Administrationen har i samarbejde med ledelsen på tilbudsområdet valgt at fremhæve temaet Sundhed og Trivsel. Dette med afsæt i, at det er et nyt tema i tilsynets kvalitetsmodel, og det samtidig handler om centrale forhold som medbestemmelse, borgerens indflydelse på eget liv, samt forebyggelse og håndtering af magtanvendelse og overgreb. Tilsynets underkriterier til temaet er således:

 • tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse
 • tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel
 • tilbuddet forebygger magtanvendelser
 • tilbuddet forebygger vold og overgreb


Tilsynet retter i sin vurdering af tilbuddenes indsats fokus på muligheden for fortsat at styrke borgernes selv- og medbestemmelse, og på både at forebygge og systematisk håndtere overgreb. Det enkelte tilbuds håndtering af tilsynets opmærksomhedspunkter fremgår som nævnt af bilaget.

Samlet for tilbudsområdet kan peges på følgende indsatsområder i forhold til dette tema:

 • procedurer; i alle tilbud arbejdes kontinuerligt med fokus på løbende opdatering af indhold i og kendskab til planer/instrukser for håndtering af og opfølgning på magtanvendelse og overgreb både i forhold til borgere og medarbejdere; der følges op på konkrete episoder i regi af arbejdsmiljørepræsentantskabet eller på personalemøder, hvor der evalueres og drøftes forebyggende handletiltag.
 • pædagogisk praksis med fokus på involvering af borgere: der arbejdes vedvarende med udvikling af den daglige pædagogiske praksis med fokus på at inddrage borgerne i beslutninger vedrørende f.eks. indkøb, madlavning, fællespisning og aktiviteter.
 • brug af velfærdsteknologi; fortsat fokus på at videreudvikle anvendelsen af f.eks. IBG-skærme sammen med borgerne og støtte borgerne i selvstændig brug heraf; det gælder også - p.b.a. af individuel vurdering af forudsætninger - anvendelsen af individuelle hjælpemidler/metoder, eksempelvis Ipads, som også kan styrke kommunikation ml. døgntilbuddet og pårørende, dagtilbud m.m.
 • anvendelse af metoden Tegn Til Tale (TTT), m.h.p at styrke, at den understøttende kommunikation sker på et fælles grundlag; TTT handler kort sagt om at supplere talesproget med tegn.
 • brug af Durewall metoden; i regi af Voksenstøtte er uddannet tre Durewall instruktører; Durewall er en metode til at arbejde med nænsom nødværge, d.v.s. teknikker udviklet specielt til på konfliktnedtrappende og beskyttende vis at håndtere udadreagerende borgere, herunder også beskytte den udadreagerende; teknikkerne omfatter både samtaleteknikker og fysiske greb; instruktørerne underviser på tværs af tilbudsområdet, og i regi af Voksenstøtte er også gennemført workshops med borgere.
 • implementering af det risikobaserede tilsyn på tilbudsområdet; dette er et nyt tiltag som er trådt i kraft foråret 2017; det risikobaserede tilsyn kendes fra plejecentrene men indfases nu også på tilbudsområdet; fokus er på korrekt medicinhåndtering og opfølgning på sundhedsindsatser og behandling; tilsynet stiller nye krav til systematik og opfølgning i.f.t. medicinhåndtering på det enkelte tilbud, og alle tilbud arbejder med opdatering af arbejdsgange og procedurer; de første risikobaserede tilsyn forventes gennemført i løbet af 2. halvår 2017.
 • implementering af FMK - det fælles medicinkort - i regi af Nexus; Det Fælles Medicinkort (FMK) giver borgere og sundhedspersonale adgang til oplysninger om borgernes medicin og vaccinationer; formålet med medicinkortet er at forhindre fejlmedicinering.
 • implementering af FIT - Feedback Informed Treatment; FIT er en metode til individuel effektmåling med afsæt i borgerens egen vurdering; der er således tale om en praksisnær opfølgning på borgerens egne mål med afsæt i borgerens vurdering heraf; metoden vinder større og større udbredelse, da den medvirker til at understøtte borgerens med- og selvbestemmelse; metoden bruges aktuelt blandt andet i Voksenstøtte.


Involvering af Handicaprådet
Fremlæggelsen for udvalget danner grundlag for en fremlæggelse i Handicaprådet, hvor administrationen efter nærmere aftale med Handicaprådet vil deltage.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler udvalget at tage orienteringen til efterretning".

Chefkonsulent Signe Lautrup-Nielsen deltager i punktet.

Lovgrundlag
LOV nr 608 af 12/06/2013 om Socialtilsyn § 7

Bilag
SSU 30.05.17: Samlet formidling af tilsynsrapporter til SSU 1. halvår 2017 (2017/11631 007)

Interesserede kan læse følgende dokumenter, som ikke udgør bilag til sagen:
SSU 30.05.17: Socialtilsynets Kvalitetsmodel pr. 1. januar 2017 (2017/11631 006)

SSU 30.05.17: Tilsynsrapport Gribskov Bo- og Støttecenter - bofællesskaberne marts 2017 (2017/11631 003)

SSU 30.05.17: Tilsynsrapport Gribskov Bo- og Støttecenter - Ahornparken marts 2017 (2017/11631 004)

SSU 30.05.17: Tilsynsrapport Gribskov Bo- og Støttecenter - Kobbelhusene/Gydevej 15 april 2017 (2017/11631 002)

SSU 30.05.17: Tilsynsrapport Voksenstøtte - Ahornstien og Søfryd marts 2017 (2017/11631 009)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet:

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning

 1. Taget til efterretning.


Handicaprådet foreslår at administrationen forsøger at indhente oplysninger om gennemsnitlige resultater i regionen, så resultaterne kan vurderes i en bredere kontekst.
34. Handicappris 2017: Hvem skal have årets Handicappris?
00.05G00 - 2017/14559

Sagsfremstilling
Hvert år uddeler Handicaprådet en pris.

Gribskov Kommunes Handicappris gives til en person, virksomhed, organisation eller forening, der har gjort en særlig indsats eller vist initiativ og kreativitet for at fremme mulighederne for, at borgere med handicap kan deltage i samfundslivet.

Indsatsen skal foregå indenfor kommunegrænsen og komme borgere i kommunen til gode.

Alle, der har et forslag til hvem der skal have Handicapprisen 2017, kan sende deres forslag med begrundelse senest den 29. september 2017 til gribskov@gribskov.dk, att. Handicaprådet.

Flere oplysninger om prisen findes i bilag til dette dagsordenspunkt og kommunens hjemmeside.

Økonomi
Finansiering inden for Handicaprådets budget

Bilag
Bilag: Handicappris: Formål, kriterier m.v. Dokumentnummer 2017/14559 003

Administrationens indstilling
Administration indstiller til Handicaprådet

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning

 1. Taget til efterretning.Sager behandlet på lukket møde:
35 Høring: Udbud.
Handicaprådet gav høringssvar.


Mødet startet:
04:15 PM

Mødet hævet:
06:48 PM