Handicaprådet

Publiceret 17-05-2017

Onsdag den 17-05-2017 kl. 16:15

Indholdsfortegnelse:

Åbne
22 Dialog med borgerrådgiver
23 Gribskov Kommunes Handicappris 2017
24 Arbejdsplan for efterår 2017

Medlemmer:

Bente Ullits Eckmann DH Annelise Hansen DH
Jonna Hildur Præst Pia Foght
Agnete O. Sørensen Inger Hansen DH
Kim G. Nielsen DH Helle Mariager
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Jonna Hildur Præst
Helle Mariager


Meddelelser:
Repræsentanter for Gribskov Kommunes Handicapråd deltog i konferencen "Lighed i sundhed".

Handicaprådet efterspørger et møde med bygherren for Gilleleje Kulturhavn.

Formand og næsteformand for Handicaprådet er inviteret som repræsentanter for Handicaprådet til at deltage i en workshop om ny sundhedspolitik.

DH Gribskov vil gerne invitere repræsentanter for det tekniske område til en fælles tur i Gilleleje og Helsinge med henblik på en fælles erfaringsbaseret drøftelse af tilgængelighed af det offentlige rum (gader, veje, adgang til butikker og bygninger) i Helsinge og Gilleleje.

Åbne

22. Dialog med borgerrådgiver
27.69.48G00 - 2014/09023

Sagsfremstilling
Handicaprådet har bedt om et møde med kommunens borgerrådgiver for at afklare, hvordan borgerrådgiveren kan hjælpe borgere med handicap, når de har brug for hjælp til at finde vejen i den kommunale organisation.

Borgerrådgiver Jarl Ahlers Mortensen deltager under punktet med henblik på dialog med Handicaprådet.

Hvad kan en borgerrådgiver?
Borgerrådgiveren kan:

 • behandle klager over kommunens formelle sagsbehandling, personalets optræden og betjening og den måde, som kommunen løser de praktiske opgaver på
 • hjælpe med, hvor vedkommende skal henvende sig i kommunen med sin sag og formidle kontakt til det relevante center
 • give information og rådgivning om, hvordan borgeren klager over kommunens afgørelser, og hvem der kan behandle den pågældende klage
 • hjælpe med at forstå en afgørelse fra kommunen
 • viderebringe forslag til, hvordan kommunens sagsbehandling og betjening kan blive bedre
 • hjælpe med at skabe eller genskabe kontakt og dialog med kommunens forvaltning


Hvad kan en borgerrådgiver ikke?

Borgerrådgiveren kan ikke:

 • ændre på indholdet i den afgørelse, der er truffet
 • behandle klager, som kan indbringes for lovhjemlede klageinstanser
 • behandle klager, der er eller vil blive indbragt for det kommunale tilsyn, ombudsmanden eller domstolene
 • behandle sager over personale- eller ansættelsesforhold
 • behandle klager over politiske beslutninger for eksempel over det politisk vedtagne serviceniveau eller over forhold som har været bedømt af de stående udvalg, Økonomiudvalget eller byrådet,
 • behandle sager, der falder udenfor kommunens virksomhed, for eksempel forhold mellem private
 • behandle klager, hvor sagsbehandlingen er afsluttet for mere end 1 år sidenLovgrundlag
LBK nr 318 af 28/03/2017 (Kommunestyrelsesloven) § 65e

Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet:

 1. at give input til borgerrådgiverens arbejdeBeslutning

 1. Mødet afholdt. Ingen yderligere bemærkninger.

23. Gribskov Kommunes Handicappris 2017
00.05G00 - 2017/14559

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandler sagen for at beslutte tidsplan for Handicapprisen 2017.

Handicapprisen
Handicapprisen gives til en person, virksomhed, organisation eller forening, der har gjort en særlig indsats eller vist særligt initiativ og kreativitet for at fremme mulighederne for deltagelse i samfundslivet for borgere med handicap i Gribskov Kommune.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede kriterier, beslutningskompetence, form og økonomi for en handicappris i Gribskov Kommune (jævnfør protokol af Social- og Sundhedsudvalgets møde 25.8.2010, punkt. 100, og 7.5.2014, punkt 31).

Handicapprisen består af 5.000 kr., et diplom og en buket blomster. Udgiften dækkes indenfor Handicaprådets budget.

Handicaprådet afgør ud fra de af Social- og Sundhedsudvalget besluttede kriterier, hvem af de indstillede prisen skal uddeles til.Forslag til tidsplan og aktiviteter - Handicapprisen 2017

Dato
Aktivitet
6. september
Orienteringspunkt på dagsorden til Handicaprådet
Uge 37
11.-15. september
Baggrundsinformation er tilgængelig på kommunens hjemmeside

Pressemeddelelse udsendes

Mail til Gribskov Erhvervscenter, Idrætsrådet, Frivilligt Forum, Frivilligcenter Helsinge, Frivilligcenter Græsted*

Meddelelse på facebook
13. september
Annonce klar (Ugeposten)
Uge 38
18.-22. september
Annoncering i Ugeposten - indkaldelse af indstillinger
29. september
Deadline for indstillinger
Uge 40
2. - 6. oktober
Sagsbehandling af indstillinger
11. oktober
Formøde
11. - 13. oktober
Dagsorden udsendes (lukket punkt)
25. oktober
Handicaprådsmøde - beslutning om prismodtager
11. oktober - 11. november
Kontakte prismodtager, pressemeddelelse, invitere indstillere, øvrige indstillede og presse, diplom med motivation, arrangere festlighed mv.
december**
Overrækkelse af Gribskov Kommunes Handicappris 2017


* Det er kutyme at sende en mail til Gribskov Erhvervscenter, Idrætsrådet, Frivilligt Forum, Frivilligcenter Helsinge samt Frivilligcenter Græsted for at gøre opmærksom på prisen og deadline for indstillinger.

** Den konkrete dato besluttes særskilt

Forslag til dato for overrækkelse af prisen
Som udgangspunkt overrækkes handicapprisen den 3. december på FN's internationale handicapdag. Det sker, fordi formål med prisen også er at markere FN's internationale handicapdag.

I 2017 falder den 3. december på en søndag. Derfor skal Handicaprådet finde en anden dato for overrækkelse af prisen.Administrationen kan foreslå følgende to datoer:

 • forud for FN's internationale handicapdag - torsdag den 30. november kl. 14.00 - 15.00
 • efter FN's internationale handicapdag - onsdag den 6. december kl. 14.00 - 15.00Lovgrundlag
Kommunalfuldmagt

Økonomi
Udgiften til 5.000 kr., et diplom og en buket blomster samt udgiften til forplejning til arrangementet i forbindelse med prisoverrækkelsen dækkes indenfor Handicaprådets budget.


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet at:

 1. at godkende tidsplan for arbejde med handicapprisen 2016
 2. at pege på en dato til prisoverrækkelsenBeslutning

 1. Godkendt.
 2. Besluttet, at prisen skal overrækkes enten onsdag, den 6. december 2017, eller torsdag, den 7. december. Sekretariatet melder den konkrete dato ud i forbindelse med behandling af sagen på Handicaprådets møde i september.24. Arbejdsplan for efterår 2017
27.69.48G00 - 2013/36623

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen handler om rådets arbejdsplan for efterår 2017.

Forslag til arbejdsplan
Forslaget omfatter kun emner og sager, som er kendt i forvejen. Der kan løbende komme sager til høring i Handicaprådet.

Mødedato Emner til dagsorden
9. august 2017
 • Mødet afholdes, hvis der er behov for det, ellers bliver mødet aflyst. Dagsorden udsendes ekstraordinært først fredag den 4. august.
6. september 2017
 • Handicappris 2017 - orientering
 • Forretningsorden (vurdering og eventuel ændring af rådets forretningsorden)
 • Rådets anbefalinger til det kommende Handicapråd - forberedelse
25. oktober
 • Handicappris 2017 - valg af prismodtager
 • Handicaprådets årsberetning 2017
 • Rådets anbefalinger til det kommende Handicapråd - beslutning
 • Forretningsorden (hvis behov for at anden behandling af sagen)
Lovgrundlag
LBK nr 1345 af 23/11/2016 Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 37a

Økonomi
Udgifter til Handicaprådets virke finansieres af Handicaprådets budget.

Bilag
Ingen

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at beslutte en arbejdsplan for rådets virke i efteråret 2017Beslutning

 1. Tiltrådt.
Mødet startet:
04:15 PM

Mødet hævet:
06:10 PM