Handicaprådet

Publiceret 05-04-2017

Onsdag den 05-04-2017 kl. 16:15

Indholdsfortegnelse:

Åbne
18 GribLivet App - præsentation for Handicapråd
20 Konferencen ”Mere lighed i sundhed
- for mennesker med funktionsnedsættelser”
21 Byrådets temamøde om realisering af Handicappolitikken - erfaringer fra den
3. april 2017


Efterretningssager
19 Koncept for det pædagogiske tilsyn på dagtilbudsområdet.

Lukkede
17 Høring: Boligstrategisk handleplan

Medlemmer:

Bente Ullits Eckmann DH Annelise Hansen DH
Jonna Hildur Præst Pia Foght
Agnete O. Sørensen Inger Hansen DH
Kim G. Nielsen DH Helle Mariager
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Jonna Hildur Præst

Meddelelser:
Handicaprådet har drøftet betydning af ejerforeningernes accept af boligændringer for mennesker med handicap og rådets muligheder for at løfte en principiel holdningsdiskussion. Formandskabet har henvendt sig til Center for Social- og Sundhed for at bede om lidt statistik fra Gribskov Kommune om, hvor tit ejerforeninger giver tilladelse til en boligændring, hvor tit ejerforeninger giver afslag på tilladelse til en boligændring? Desværre, der findes ingen statistisk af den slags i kommunen. Handicaprådet vurderer, at rådet ikke kan gøre noget på nuværende tidspunkt.
Handicaprådet ønsker tillykke eleverne bag projektet "Deaf Communication app" fra Gribskolen. Rådet vil med stor interesse følge med i elevernes videre arbejde med projektet.

Åbne

18. GribLivet App - præsentation for Handicapråd
29.00G00 - 2017/09279

Sagsfremstilling
Handicaprådet får en orientering om GribLivet App, så rådet kan i fremtiden være med til kvalificere app'en ved at udpege kultur og natursteder, som er seværdige og tilgængelige for mennesker med handicap.

Introduktion til app'en
Gribskov Kommune har lavet en app til borgere og turister. App'en blev udviklet under projektet GribLivet.

Formål med App'en er at vise Gribskov Kommunes natur og kultur og øge kendskabet til kommunen. Sådan at flere borgere og turister får lyst til at komme ud i naturen og opleve kulturen. Tanken er, at app'en kan på den måde blive med fremme både mental og fysisk sundhed.

App'en er opdelt i fire områder/temaer:

 1. Familie
 2. Natur
 3. Motion
 4. Kultur.


Under hvert område/tema er der udvalgt en række spot, hvor der i tekst og billede fortælles mere om det enkelte sted. Inden for hver spot er der indsat en symbol, der viser om spottet er handicapegnet.

App'en udvides og forbedres løbende af en arbejdsgruppen. En repræsentant for arbejdsgruppen vil på mødet præsentere app'en for Handicaprådet. Det er et ønske fra arbejdsgruppen at have en løbende dialog med Handicaprådet, så app'en kan blive så brugbar som mulig for mennesker med handicap.

Lovgrundlag


Økonomi
Ingen bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen.

Bilag
For interesserede
Interesserede kan læse en omtale af app'en i den elektroniske udgave af lokalavisen i den 27. september 2016 "Grib Livet ny app viser alle motion og kulturtilbud i gribskov".


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet:

 1. At tage orienteringen til efterretning.Beslutning

 1. Orienteringen taget til efterretning.Handicaprådet beslutter at bidrage til videre udvikling af app'en gennem kommentarer og input. Input sendes direkte til Flemming Larsen via mail.
20. Konferencen ”Mere lighed i sundhed - for mennesker med funktionsnedsættelser”
27.69.48G00 - 2014/43276

Sagsfremstilling
Handicap behandler sagen for at træffe en beslutning.

Gladsaxe Handicapråd er i samarbejde med Kommunernes Landsforening vært for konferencen ”Mere lighed i sundhed - for mennesker med funktionsnedsættelser”. Konferencen afholdes for Region Hovedstadens 29 handicapråd mandag 8. maj 2017 kl. 14-19. Tilmeldingsfrist den 1. maj 2017.


Lovgrundlag


Økonomi
Udgiften afholdes inden for Handicaprådets budget.

Bilag
Bilag: Invitation til konferencen Dok. nr. 2014/43276 033

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at beslutte om rådets repræsentanter skal deltage i konferencenBeslutning
Besluttet at sende repræsentanter til konferencen. Udpeget Bente Ullitz Eckmann, Annelise Hansen og Inger Hansen. Annelise og Inger vil give besked, om de reelt kan deltage.

21. Byrådets temamøde om realisering af Handicappolitikken - erfaringer fra den 3. april 2017
27.69.48G00 - 2016/19337

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandler sagen for at vælge, hvilke erfaringer rådet vil give videre til det nye Handicaprådet, som skal være tovholder på programmet for Byrådets temamøde i 2018.

Byrådets første temamøde om realisering af Handicappolitikken blev afholdt den 3. april 2017. Handicaprådet har været tovholder på programmet. Rådet har arbejdet med forberedelsen af temamødet over flere møder.

Mødet blev bygget op på følgende måde:

 • Der blev afsat en time til temamødet. Mødeformen skulle tage højde for debat i plenum (uden gruppearbejde).
 • Handicaprådet valgte mødets tema. Byrådet blev orienteret om temavalg pr. mail.
 • Handicaprådet indsamlede cases til at illustrere dilemmaer og problemer knyttet til det valgte tema. Formandskabet blev udpeget til at omsætte cases til et oplæg på rådets vegne.
 • Borgmesteren budte kort velkommen. Rådets formand holdt det indledende oplæg. Debatten fyldte ca. 40 minutter og stilnede før der var gået den afsatte tid.

Hvilke erfaringer ønsker Handicaprådet at give videre til det nye Handicapråd, som skal være tovholder på programmet for Byrådets temamøde i 2018?

Lovgrundlag
Gribskov Kommunes Handicappolitik vedtaget af Byrådet den 30. maj 2016

Økonomi
Udgifter til temamødet afholdes indenfor budgettet.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at vælge de erfaringer, rådet vil give videre til brug for forberedelse af kommende møder i fremtidenBeslutning
Handicaprådet har valgt at give følgende input:

 • Vigtigt at overveje, hvad rådet vil have ud af mødet med politikerne. Ønsker man sætte nogle tanker i gang? Skabe opmærksomhed omkring nogle principielle eller nogle konkrete problemer? Andet? Det kan være forskeligt fra år til år.
 • Værd at overveje, om Handicaprådet skulle selv pege på to - tre ting, som rådet gerne vil have Byrådet til at arbejde med i den kommende tid.
 • I forhold til selve forberedelsen er det godt at arbejde med cases.
 • Et ønske om, at hele rådet får tilsendt eventuelle oplæg inden mødet.
 • En tidsramme på en time er fin.
 • Vigtigt at sørge for, at teknikken fungerer. Problemer med teleslyngen kan forhindre nogle af deltagerene at kunne følge med og deltage i debatten.Efterretningssager

19. Koncept for det pædagogiske tilsyn på dagtilbudsområdet.
28.09G00 - 2017/07424

Sagsfremstilling
Handicaprådet får sagen til orientering.

Introduktion
Børneudvalget behandler sagen på udvalgsmødet den 24.04.17 for at træffe en beslutning om nyt koncept for det pædagogiske tilsyn på dagtilbudsområdet.

Konceptet træder i kraft i forlængelse af Børneudvalgets beslutning og afløser et tidligere koncept for tilsyn på dagtilbudsområdet fra 2008.

Sagens baggrund
Ifølge dagtilbudsloven er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med indholdet af dagtilbuddene efter dagtilbudsloven. Det indebærer også tilsynet med, at den pædagogiske praksis lever op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser på området, samt de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastlagt.

Formålet med tilsynet er at sikre den pædagogiske praksis understøtter børns progression i læring og trivsel, herunder at børn og forældre får den kvalitet, som der er fastlagt på området.

Konceptet beskriver mål, rammer og organisering for det pædagogiske tilsyn på dagtilbudsområdet. Herudover gennemføres der også tilsyn med økonomi, sundhed, legeplads, bygninger og sikkerhed på dagtilbudsområdet.

Konceptet omfatter alle typer af dagtilbud, - både kommunale, selvejende og private daginstitutioner samt kommunal og privat dagpleje.

Kommunale og selvejende dagtilbud har haft mulighed for at kommentere konceptet på et CBU ledermøde. Konceptet er også sendt til kommentering hos private dagtilbud.

Konceptet for det pædagogiske tilsyn fremgår af bilag 1.

Sagens forhold
Det nye og mere tidssvarende koncept for det pædagogiske tilsyn er udarbejdet med afsæt i en tilgang om åbenhed og dialog. Det skal bidrage til en mere systematisk kvalitetsopfølgning af det enkelte dagtilbud praksis, herunder sikre en kontinuerlig dialog om de udviklingsmuligheder, som praksis indeholder. Det indebærer, at tilsynskonceptet tager udgangspunkt i styringskonceptet i CBU, herunder implementeringen af effektorienteret ledelse og faglighed.

Mål og ramme for tilsyn
Tilsynet skal mere konkret tilse, at ledere og medarbejder udmønter lovgivningens bestemmelser, herunder målene for de pædagogiske læreplaner og de kommunalt fastlagte politikker og indsatsområder.
Det betyder, at tilsynet har følgende fokusområder:• at alle dagtilbud udarbejder og arbejder ud fra pædagogiske læreplaner, herunder at arbejdet med at fremme et godt børnemiljø er integreret i læreplansarbejdet
• at alle dagtilbud gennemfører sprogvurderinger af de treårige, der vurderes at have behov for en ekstra sprogindsats
• at alle dagtilbud arbejder med gode læringsmiljøer og inkluderende fællesskaber
• at alle dagtilbud arbejder forebyggende og konsultativt (FKI)
• at personalet har de nødvendige kvalifikationer til at kunne opfylde de kommunale målsætninger og de krav, der stilles til det pædagogiske arbejde efter dagtilbudsloven
Organisering af tilsyn
Det pædagogiske tilsyn i Gribskov er organiseret med afsæt i fire forskellige tilsynstyper
1. Det kontinuerlige tilsyn
Det kontinuerlige tilsyn gennemføres i det daglige samarbejde og i den personlige kontakt mellem medarbejdere og ledelse i Center for Børn og Unge og de enkelte dagtilbud.
2. Det udviklingsorienterede tilsyn via læringsdialog
Det udviklingsorienterede tilsyn gennemføres i forbindelse med læringsdialoger mellem ledelse og medarbejdere, som gennemføres flere gange om året i forbindelse med effektorienteret ledelse og faglighed.
3. Anmeldt tilsynsbesøg
4. Uanmeldt tilsynsbesøg
Anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg gennemføres i det enkelte dagtilbud eller hos dagplejeren. Det omfatter fx. rundvisning og observationer i børnemiljøet.

Hvilke typer af tilsyn der gennemføres i det enkelte dagtilbud og med hvilken kadence afhænger af, om det er kommunale, selvejende eller private daginstitutioner/dagplejere.

Lovgrundlag
LBK nr 748 af 20/06/2016 Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) §3, §5

Bilag
Handicaprådet 05.04.17. Bilag 1: Pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet, dok. nr. 2017/07424001

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet:

 1. At tage orienteringen til efterretning.Beslutning

 1. Orienteringen taget til efterretning.Sager behandlet på lukket møde:
Punkt 17 Høring: Boligstrategisk handleplan

Handicaprådet gav høringssvar til fagudvalgs behandling af sagen.


Mødet startet:
04:15 PM

Mødet hævet:
05:55 PM