Handicaprådet

Publiceret 25-01-2017

Onsdag den 25-01-2017 kl. 16:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
4 Udkast til årsberetning 2016
5 Rammer for Handicaprådets arbejde 2018 og frem
6 Cases til Byrådets temamøde om Handicappolitikken


Efterretningssager
7 Kulturhavnen - orientering fra mødet om tilgængelighed
8 Voksenstøtte: Tilsynsrapport Fabianhus
9 Gribskov Bo- og Støttecenter: Tilsynsrapport Haragergård/Hestehaven/
Kirkeleddet 10-20
10 Gribskov Bo- og Støttecenter: Tilsynsrapport Ahornparken
11 Gribskov Bo- og Støttecenter: Tilsynsrapport Kobbelhusene - Kirkeleddet 6Medlemmer:

Bente Ullits Eckmann DH Annelise Hansen DH
Jonna Hildur Præst Pia Foght
Agnete O. Sørensen Inger Hansen DH
Kim G. Nielsen DH Helle Mariager
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Jonna Hildur Præst
Helle Mariager


Meddelelser:
Af hensyn til Handicaprådets repræsentanter, der deltager i mødet om tilgængelighed af Kulturhavnen, og efter aftalen med formandskabet er tidspunkt for mødestart flyttet til kl. 16.30. Orientering fra mødet om tilgængelighed (punkt 7) behandles som første punkt på dagsorden.

Jonna Præst er fraværende, stedfortræderen Brian Lyck Jørgensen er indkaldt, men forhindret i at deltage.

Helle Mariager er fraværende, stedfotræderen Anne Steffensen er indkaldt, men forhindret i at deltage.
Orientering om dispensation fra tilgængelighedskrav i forhold til indretning af en cafe i en togvogn (veterantog) ved Agnete O. Sørensen

Åbne

4. Udkast til årsberetning 2016
27.69.48G00 - 2014/02573

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandler sagen for at godkende udkast til årsberetning 2016. Årsberetningen udgør den orientering, som Handicaprådet giver til Byrådet om sit virke.

Baggrund
Handicaprådet skal afgive en årlig beretning om sit arbejde eller på anden måde at orientere Byrådet om rådets arbejde og virke. Det skal Handicaprådet efter punkt 2 i Vedtægter for Handicaprådet i Gribskov Kommune.

Årsberetning 2015
Sekretariatsbetjeningen har lavet udkast til årsberetning for perioden 1. januar 2016 - 31. december 2016. Udkastet er vedlagt som bilag til dette dagsordenspunkt.

Udkastet for årsberetningen beskriver følgende fem temaer:

 1. Rådets sammensætning
 2. Rådets møder og deltagelse i høringer
 3. Væsentlige indsatser og begivenheder i perioden
 4. Rådets varetagelse af kommunale hverv og deltagelse i brugergrupper, dialogmøder m.v.
 5. Rådets deltagelse i kurser og konferencer


Rådet bedes om at lægge særlig mærke til tema 3 og 4. Er der nogen indsatser eller begivenheder, som mangler at blive beskrevet? Er der nogen opgaver eller aktiviteter, som rådets repræsentanter har deltaget i, som mangler at blive beskrevet?

Når Handicaprådet har godkendt årsberetning, vil den blive sendt til Byrådet til orientering.

Lovgrundlag
LBK nr. 1345 af 23/11/2016 Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) § 37a
BEK nr. 1338 af 18/11/2016 § 28 stk. 6 og § 30 stk. 2
VEJ 73 af 03/10/2006 om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsvejledningen), pkt. 331

Økonomi
Kommunalbestyrelsen afholder udgifterne ved handicaprådets virksomhed, herunder dækning af nødvendige udgifter til handicapkompensation. Det sker efter §30, stk. 2 i bekendtgørelsen nr. 1338 af 18. november 2016.

Gribskov Byråd tildelte Handicaprådet et samlet budget på 84.294 kr. til finansiering af udgifter ved rådets virksomhed i 2016. Budgettets størrelse er inklusive overførste uforbrugte midler fra budgettet 2015. Overførslen fandt sted, fordi overrækkelse af Handicappris 2015 først blev afholdt i 2016.

Bilag
Handicaprådets årsberetning 2016 - UDKAST Dokumentnummer 2014/02573 011

Endelig version: Handicaprådets årsberetning 2016 Dokumentnummer 2014/02573 014

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at godkende årsberetningenBeslutning

 1. Godkendt med den tilføjelse, at rådets deltagelse i forbindelse med indretning af Gilleleje Aktivitetshus skal indskrives i kapitel 3.
5. Rammer for Handicaprådets arbejde 2018 og frem
27.69.48A00 - 2017/01113

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandler sagen for at give anbefalinger til byrådsbeslutning om rammevilkår for Handicaprådet.

Baggrund
Byrådet besluttede rammer for Handicaprådets virke for perioden 2014 - 2017. Byrådet traf beslutningen den 17. juni 2013. Perioden 2014 - 2017 svarer til byrådsperioden. Inden perioden udløber, er der brug for en ny byrådsbeslutning om rammerne. Beslutningen skal træffes i så god tid, at den er klar til forberedelse af den nye byrådsperiode. Derfor kommer sagen på dagsorden i begyndelsen af året 2017.

Til forskel fra tidligere, hvor Byrådet alene besluttede rammevilkår for kommende periode, vil administrationen foreslå, at beslutningen gælder fra 2018 og frem.

Afgrænsning
Denne sag har fokus på rammevilkår, som skal besluttes af Byrådet. Senere på året vil Handicaprådet behandle andre sager, som vil have fokus råd og anbefalinger til det kommende handicaprådet samt rådets forretningsorden.

Kort om rammer for Handicaprådets virke
Rammerne for Handicaprådets virke er defineret nationalt og lokalt.

Nationalt
Rammerne er defineret nationalt gennem lovgivning, blandt andet § 37a i loven om retssikkerhed og administration på det sociale område, som siger:

"§ 37 a. Kommunalbestyrelsen nedsætter et handicapråd. Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen hører handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.
Stk. 3. Handicaprådet sammensættes af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 3-7 medlemmer udpeget af kommunen.
Stk. 4. Social- og indenrigsministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om handicaprådets virksomhed og sammensætning."

Lokalt
Rammerne er defineret lokalt gennem byrådsbeslutninger, vedtægter og rådets forretningsorden.Handicaprådets anbefalinger for perioden 2014 - 2017
I 2013 evaluerede daværende Handicapråd sit virke i perioden 2010 - 2013 og gav følgende følgende anbefalinger til Byrådet om rådets sammensætning og virke:

  1. At vedtægten for Handicaprådet fastholdes som nu.
  2. At man fastholder antal medlemmer på de nuværende 8 personer.
  3. At man sikrer så bred en repræsentation som muligt, både for så vidt angår handicapgrupper, herunder børn/unge og deres forældre, og politiske udvalg/administrative centre.
  4. At fordelingen af kommunalt udpegede repræsentanter fortsat er to politikere og to embedsmænd.
  5. At Danske Handicaporganisationer (DH) Gribskov fortsat kan indstille stedfortrædere, der kan fungere som personlig stedfortræder for mere end 1 ordinært medlem.
  6. At der fortsat udpeges personlig stedfortræder for hver af de 4 kommunale repræsentanter.
  7. At man sikrer, at nogle af de nuværende kommunale repræsentanter udpeges til det kommende råd af hensyn til kontinuiteten.
  8. At rådet - begrundet i at rådets virksomhed går på tværs af alle kommunale sektorer - fortsat er centralt forankret.
  9. At det fortsat er sådan, at chefer deltager i møde i begyndelsen af valgperioden og ellers ad hoc efter behov. Og at sagsbehandlere fortsat forelægger relevante sager, da det giver en gensidig indsigt, som både administration og handicapråd har gavn af.
  10. At kommunen har en skærpet opmærksomhed på, at Handicaprådet er et kommunalt råd og ikke en brugerorganisation. Derfor har sager ikke været i høring ved handicaporganisationerne, bare fordi man har hørt Handicaprådet, og handicaporganisationerne er ikke orienteret, hvis kun Handicaprådet inviteres til informationsmøder.


Spørgsmål til refleksion
Som forberedelse til behandling af punktet bedes alle rådets medlemmer om at genlæse vedtægter (vedhæftet som bilag) og reflektere over fire emner:

Sammensætning af Handicaprådet
Er der brug for ændringer i sammensætning af Handicaprådet eller kan rådet anbefale, at sammensætning fastholdes?

Samspil med administrationen
Er administrationen tilstrækkelig opmærksomhed på, at handicapråd behandler sager fra alle sektorer i kommunen? Hvordan oplever og vurderer rådet den løbende dialog med administrationen? Hvor god er administrationen til at inddrage Handicaprådet rettidig og relevant i forskellige større tiltag og projekter med betydning for mennesker med handicap? Hvordan oplever og vurderer rådet de forskellige former for inddragelse? Hvordan fungerer sekretariatsbetjening af rådet?

Rammer om Handicaprådets virke
Er styrelsesvedtægt tidssvarende og Har rådet tilstrækkelig adgang til information, kurser og konferencer samt erfaringsudveksling med andre handicapråd til at løse opgaven? Er der andre elementer i rammevilkår som rådet har brug for at rejse over for Byrådet?

Samspil med Byrådet
Handicaprådet er sammensæt sådan, at der i fordelingen af kommunalt udpegede repræsentanter indgår to byrådspolitikere. Handicaprådet rådgiver udvalgene og Byrådet gennem høringssvar og igennem rådets deltagelse i forskellige aktiviteter (følgegrupper, workshops m.v.), som Byrådet eller udvalgene beder rådet om at deltage i. Byrådet modtager rådets årsberetning. Fra 2017 vil Byrådet holde et årligt temamøde om handicappolitikken, hvor Handicaprådet vælger mødets tema og er tovholder på programmet.


Lovgrundlag
LBK nr. 1345 af 23/11/2016 Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) § 37a.
BEK nr. 1338 af 18/11/2016 § 28 stk. 6 og § 30 stk. 2.
VEJ 73 af 03/10/2006 om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsvejledningen), pkt. 331.
LBK nr. 769 af 09/06/2015 Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse § 16a om diæter m.v.
LBK nr. 433 af 22/04/2014 Bekendtgørelse af forvaltningsloven, kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

Økonomi
Kommunalbestyrelsen skal afholde udgifterne ved rådets virksomhed, herunder afholdelse af møder, dækning af evt. udgifter til tegnsprogstolkning og anden handicapkompensation, samt diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse til de af rådets medlemmer, som kommer fra handicaporganisationerne. Byrådet afsætter hvert år et budget til rådets virke.

Bilag
Vedtægter for Handicaprådet - besluttet af BY 02.11.09 (dokumentnummer 2014/01186 002 og kopi 2017/01113 001).

Supplerende
Følgene dokumenter kan også give inspiration til forberedelsen

Diæter, befordringsgodtgørelse m.v. Handicaprådet - besluttet af BY 28.03.11 og 17.06.13 (dokumentnummer 2014/01186 001 og kopi 2017/01113 002)

Handicapråd - Den Gode Praksis. KL/DH august 2010. (dokumentnummer 2014/01186 003 og kopi 2017/01113 003).

Alle dokumenterne blev fremsendt til Rådet i papir i forbindelse med dagsorden til rådets møde den 22.01.14. Rådet blev opfordret til at gemme dokumenterne, hvorfor de ikke sendes igen i papiret.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at give anbefalinger til byrådsbeslutning om rammevilkår for Handicaprådet.Beslutning
Handicaprådet anbefaler, at den nuværende organisering fortsætter. Rådet vælger derfor at genfremsætte de 10 anbefalinger, som blev formuleret i 2013, og som fremgår af sagsfremstillingen.

Aftalt, at sekretariatsbetjening sørger at formulere forslag til justeringer i notatet om "Diæter, befordningsgodtgørelse m.v.". Notatet skal ikke forlægges til behandling i Handicaprådet.
6. Cases til Byrådets temamøde om Handicappolitikken
27.69.48G00 - 2016/19337

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandler sagen for at definere, hvilke cases rådet vil arbejde med i forberedelsen af Byrådets temamøde om Handicappolitikken.

Baggrund
Byrådets temamøde er plant til afholdelse den 3. april 2017. Handicaprådet valgte "Adgang til information" som tema til årets møde. Handicaprådet traf valget på mødet den 4. januar 2017. Begrundelsen for temavalg har været følgende:

"For at gøre det muligt for mennesker med handicap at få et selvstændigt liv og deltage i alle livets forhold skal offentlige myndigheder sørger for, at mennesker med handicap på lige fod med andre har adgang til den information og kommunikation, herunder informations- og kommunikationssystemer, der er åbne for offentligheden (Artikel 9 i Konvention om rettigheder for personer med handicap).

Byrådet har indskrevet "adgang til information" i Gribskov Kommunes Handicappolitik som et lokalt fokuspunkt, hvor politikken skal gøre en forskel.

Rådet vælger at sætte fokus på "adgang til information", fordi emnet er så bredt og kan forstås på så mange forskellige måder, at det kan være vanskeligt for ledelsen og de ansatte i den kommunale organisation at arbejde konkret med emnet.

Så hvordan skaber kommunen de forbedringer, der gør en forskel?

Rådet håber, at mødet kan bidrage til at skabe et fælles sprog og en fælles forståelse for, hvad der ligger i "adgang til information". Rådet vil derfor forberede nogle cases som kan danne afsæt for mødet og synliggøre forskellige problemstillinger i forhold "adgang til information".

Opgave
Rådets skal mødet den 25. januar definere, hvilke cases rådet ønsker at forberede til byrådsmødet.

Inspiration
Rådet har drøftet nogle ideer på mødet den 4. januar. Blandt andet:

 • Breve, som kommunen sender til borgere
 • Borgere, der hverken har søgt om fritagelse fra digital post eller læser digital post, og derfor kan komme i klemme i forhold til myndigheder
 • Skiltning i det offentlige rum
 • Kvalitet af hjemmesider
 • Viden om hvor der er hjælp at hente

Blandt andre temaer, som kunne være relevante, og som rådet har arbejdet med i løbet af tiden, kan nævnes:

 • Hjælp til unge til at tilrettelægge den enkeltes uddannelse, om nødvendigt som særlig tilrettelagt uddannelse
 • Viden om hjælp til at finde, få, fastholde og vende tilbage til beskæftigelse
 • Brug af kompenserende it-hjælpemidler (for eksempel talegenkendelse, talesyntese og pegeredskaber)
 • Ledsagelse


Ideerne er på nuværende tidspunkt kun nogle eksempler på mulige tema til de konkrete cases.

Lovgrundlag


Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at beslutte, hvilke cases rådet vil arbejde videre medBeslutning
Rådet drøftede syv ideer:

Lydavisen. Forandringer i omverden (måden Post Danmark fungerer på) betyder, at en gruppe mennesker, som gerne vil benytte mere traditionelle medier er afskåret fra at få aktuelle nyheder. Kommunen har ikke indflydelse på den måde Post Danmark fungerer, men denne case kan åbne for en debat, om og hvordan kommunen kan agere, når forandringer i omverden skaber et nyt problem for kommunens borgere?

Når arrestordre kommer i en ulæst e-boks. Der findes borgere, der hverken har søgt fritagelse fra digital post eller benytter digital post. Handicaprådet har ikke overblik over størrelsen af problemet, men den konkrete case kunne åbne for en debat om fortsat nødvendighed af aktiv oplysning om "det at være digital borger" fra kommunens side.

Information om affaldssortering. Holdning til affald har ændret sig over tid. Hvor kommunen før i tiden talte om affald, taler kommunen nu om ressourcer. Derfor er affaldssortering en ny og voksende trend. Hvordan vil kommunen sikre, at information om affaldssortering er tilgængelig og forståelig for alle mennesker?

Interaktive tavler. Der er gode erfaringer med interaktive tavler, der hjælper borgere, som har kognitive eller sproglige problemer, at forstå informationer ved hjælp af piktogramer, billeder o.s.v. I Gribskov Kommune bruger man interaktive tavler med billeder og piktogramer i mange institutioner, men ikke i borgerservice. Kunne det være vejen frem?

Serviceniveau med tid til at guide borgere. Der er en forskel mellem en betjening, hvor man som borger for at vide "det finder du på hjemmesiden" og en betjening, hvor man kan sige "jeg sider ved min computer, men jeg kan ikke finde de oplysninger" - og så bliver man guidet til at finde oplysninger eller får de oplysninger, man har brug for, fortalt. Serviceniveau, hvor kommunens ansatte har tid til at guide borgerne er en hjælp til at sikre, at alle har adgang til oplysninger (case med opringning til kommunen om affaldscontainer til affaldssortering)

Proaktiv oplysning og viden om muligheder i specifikke problemstillinger. Når borgernes livssituation ændrer sig, for eksempel barnet får en diagnose, er der tit en række ting borgerne har ret til eller krav på. Men borgerne kender ikke regler, og ikke altid har kræfter til at være opsøgende. Hvor godt klæder kommunen de ansatte på til at agere proaktiv i forhold til at oplyse borgerne om deres handlemuligheder og til at kunne vejlede i specifikke problemstillinger (Eksempler: Case med "isbryderordning" for mennesker med handicap som hjælp til at komme på arbejdsmarked eller case med samtalen, når barnet får diagnosticeret autisme)

Som voksen vil jeg gerne være voksen. Ved mange turistattraktioner i Gribskov Kommune er der tavler, hvor man kan læse oplysninger, om hvad det er og hvilken historie ligger bagved, men det kan man kun hvis man ikke har synshandicap. Som voksen med synshandicap kan man ikke på samme måder tage sine børn og børnebørn med og så være den, der læser op. Vil byrådet arbejde med mere moderne oplysningsformer i forbindelse med turistattraktioner /for eksempel lyd?/

Besluttet
Punktet genoptages på næste møde, hvor rådet vælger to - fire cases, som forberedes til byrådets temamøde.


Efterretningssager

7. Kulturhavnen - orientering fra mødet om tilgængelighed
27.69.48G00 - 2014/48645

Sagsfremstilling
Bygherren for Kulturhavenen mødes med repræsentanter for Handicaprådet til en fælles gennemgang af Kulturhavnens tilgængelighed. Mødet finder sted den 25. januar. Fra Handicaprådet deltager Annelise Hansen, Inger Hansen, Kim G. Nielsen og Bente Ullits Eckmann.

Handicaprådet får en orientering om mødet på rådets møde samme dag.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning
Den aftalte fælles gennemgang fandt ikke sted, da bygherren ikke kom til mødet. Handicaprådets repræsentanter gennemførte gennemgang på egen hånd og konstaterede, at der er en række problemer med tilgængelighed. Rådet har både kritikpunkter og input i forhold til tilgængelighed af Kulturhavnen. Det handler blandt andet om adgangsforhold, sikkerhed omkring trapper, skiltning og ledelinjer, belysning, toiletforhold m.v. Nogle input blev dokumenteret via billeder, som sendes til bygherren.

Orienteringen taget til efterretning.

8. Voksenstøtte: Tilsynsrapport Fabianhus
27.00G00 - 2016/15134

Sagsfremstilling
Handicaprådet får sagen til orientering.

Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 26.10.2016

Social- og Sundhedsudvalget får sagen til orientering om gennemført uanmeldt driftsorienteret tilsyn på Fabianhus.

Baggrund
Tilsynsbesøget fandt sted den 9. marts 2016. Besøget havde fokus på tema 3 i tilsynets kvalitetsmodel, jvf oversigten nedenfor - og nærmere bestemt kriterium 3 (målgruppe, metoder og resultater), indikatorerne 3.a, 3.b, 3.c og 3.d samt kriterium 6 (magtanvendelser), indikatorerne 6.a og 6.b. For så vidt angår rapportens øvrige temaer, som der ikke har været fokus på under seneste tilsyn, fremstår teksten som tidligere vurderet. Kommunen modtog tilsynsrapporten den 20. juli 2016.

Kort om tilsynets kvalitetsmodel
Kvalitetsmodellen består samlet set af 7 temaer:
1: Uddannelse og beskæftigelse
2: Selvstændighed og relationer
3: Målgruppe, metoder og resultater
4: Organisation og ledelse
5: Kompetencer
6: Økonomi
7: Fysiske rammer

Der bedømmes ud fra følgende skala:
5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.

Hvis der ønskes en uddybning af de 7 temaer, henvises til beskrivelse af kvalitetsmodellen, der er vedlagt nærværende sag, men ikke udgør bilag til sagen.

Tilsynets overordnede vurdering af tilbuddet
Indledningsvist skal bemærkes, at tilbuddet er godkendt men med et vilkår, idet Socialtilsynet har konstateret, at borgernes huslejebetaling fremgår af budgettet. Egenbetaling fra borgere skal ikke fremgå af tilbuddets budget, idet det er en myndighedsopgave at opkræve husleje, og det er derfor tilbuddet uvedkommende. Vilkåret er sat med en frist til 01.01.2017.

Fra administrationens side skal bemærkes, at der her er tale om en generel problemstilling, som på nuværende tidspunkt er imødekommet og indregnet i budget og takst 2017 for Fabianhus, ligesom der er iværksat orientering af borgernes hjemkommune. Fabianhus har fremsendt skrivelse til tilsynet med oplysning om, at egenbetaling fra og med 2017 ikke vil indgå i tilbuddets budget. Tilsynet har meddelt, at vilkåret opretholdes indtil dette er effektueret.

Endvidere skal bemærkes, at rapporten ikke indeholder opmærksomhedspunkter. Nærværende sag indeholder således ikke en plan for opfølgning, men udelukkende en gennemgang af tilsynets overordnede vurdering af det tema/underkriterier, som indgik i det aktuelle tilsyn.

Socialtilsynet konkluderer overordnet følgende (se bilag, side 3-4):
"..Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder relevant med metoder og tilgange, og tilbuddet har en ansvarlig daglig leder, der har stor erfaring med målgruppen og relevant grund- og efteruddannelse. Både medarbejdere og daglig leder deltager i supervision, som de oplever at have stor gavn af. Ligeledes fremstår medarbejdergruppen i praksis og på papiret som erfarne medarbejdere med relevante kompetencer i forhold til at understøtte de enkelte borgeres behov. Socialtilsynet anerkender, at man i tilbuddet har kompetenceudviklet i forhold til at forebygge magtanvendelser og overgreb, og at man er i gang med at implementere Durewall metoden (nænsom nødværge), der har fokus på fysisk og verbalt overgreb. Socialtilsynet anerkender, at borgerne inddrages i denne proces. Derudover er der i tilbuddet fokus på, hvilke etikker der arbejdes ud fra (pligt-, konsekvens- og/eller næretik). Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i højere grad kan beskrive indsatsen og følge op på mål og indsats. Borgerne, som Socialtilsynet har talt med, giver enstemmigt udtryk for, at de trives i tilbuddet og føler sig hørt, respekteret og anerkendt.
(................)
Det er socialtilsynets konklusion, at tilbuddet generelt yder en relevant indsats i forhold til borgerne."

Tilsynet henleder derudover opmærksomheden på at "...tilbuddet ikke har fremsendt budget- og økonomioplysninger i henhold til lov om socialtilsyn §16 og bekendtgørelse om socialtilsyn §§ 13 og 14. Tilbuddets økonomi er således ikke gennemskuelig for hverken socialtilsyn eller visiterende kommuner. Eventuelt visiterende kommuner bør derfor i det personrettede tilsyn, jævnfør SEL. §148, være særlig opmærksom på sammenhæng mellem ydelser til borgeren og tilbuddets takst. "

Fra administrationens side skal bemærkes, at budgetoplysninger på Tilbudsportalen er opdateret.

Nedenfor er opsummeret tilsynets vurdering af tema 3 og de kriterier, som indgik i det aktuelle tilsyn.

Målgruppe, metode og resultater
Tema 3 får scoren 4.4, idet Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet yder en tilfredsstillende indsats i forhold til borgerne. Borgerne giver udtryk for, at de er glade for at bo på tilbuddet og oplever, at de i høj grad inddrages i tilbuddets hverdag og har indflydelse på eget liv. Dette kommer blandt andet til udtryk via beboermøder, som jævnligt afholdes, ligesom borgerne inddrages i udfærdigelsen og evaluering af egne indsatsplaner.

Det fremstår tydeligt for Socialtilsynet, at borgernes rettigheder respekteres, blandt andet ved at borgerne må have besøg af børn og kæreste på værelserne. Tilbuddet understøtter også borgernes mulighed for trivsel i forhold til fysisk og mental sundhed.

Socialtilsynet anerkender, at man i tilbuddet har kompetenceudviklet i forhold til at forebygge magtanvendelser og overgreb, og at man er i gang med at implementere Durewall metoden (nænsom nødværge), der har fokus på fysisk og verbalt overgreb. Socialtilsynet anerkender, at borgerne inddrages i denne proces. Derudover er der i tilbuddet fokus på, hvilke etikker der arbejdes ud fra (pligt-, konsekvens- og/eller næretik).

Ved dokumentgennemgang ses, at tilbuddet arbejder med de indsatsmål, de visiterende kommuner har udfærdiget i den enkelte borgers VUM (Voksen Udrednings Metode). I tilbuddet opstilles konkrete og individuelle mål sammen med borgerne. Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i højere grad kan beskrive indsatsen, ligesom de i højere grad kan følge op på mål og indsats.

Socialtilsynet ser, at tilbuddet arbejder relevant og reflekteret med metoder og tilgange og er i gang med at implementere FIT, som blandt andet implementeres for at kunne evaluere effekten af tilbuddet indsatser.

Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange
Tilbuddet arbejder ud fra en klar målgruppebeskrivelse samt reflekteret og relevant med faglige tilgange og metoder. Det vægtes, at medarbejderne er fagligt bevidste om målgruppen og kan redegøre for de pædagogiske tilgange og metoder. Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet opstiller konkrete og individuelle mål i samarbejde med borgeren, men at tilbuddets indsats i forhold til at understøtte borgerens mål ikke på tydeligvis er beskrevet, ligesom der ikke ses stringent opfølgning på målene.

På tilbuddets teammøder drøftes forhold omkring borgerne. Det kan f.eks. være et skifte i det behandlingsmæssige fokus. Der kan også drøftes dilemmaer i forhold til f.eks. tilgangen til borgerne. Ledelse og medarbejdere fortæller, at tilbuddet aktuelt har et særligt fokus på etik, og i den forbindelse har uddannet etikambassadører til understøttelse af denne proces.
Socialtilsynet bemærker, at målene i borgernes indsatsplaner ikke nødvendigvis kobles til borgernes §141 handleplaner. Tilbuddet forklarer det med, at det ikke er alle borgere, der har udarbejdet §141 handleplaner. Socialtilsynet er opmærksomme på, at en SEL §141 handleplan giver borgerne en anden retsstilling i forhold til en VUM.

Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet ved sidste tilsyn oplyser, at de har et ønske om at anvende FIT til evaluering af tilbuddets indsatser. Socialtilsynet konstaterer, at der ved gennemgang af dokumenter ikke ses en sådan effektevaluering. Leder fortæller, at tilbuddet fortsat er i proces med at implementere Feedback Informed Treatment (FIT), og at tre medarbejdere har været på kursus for at understøtte implementeringen af dette. Leder oplyser, at der er indkøbt Ipads til dette formål. Leder oplyser, at tilbuddet samarbejder med eksterne aktører i forhold til borgernes mål. Blandt andet samarbejdes der på tværs af socialpsykiatrien med stemmehøringsgruppe for voksne.

 • Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe - tilbuddet scorer 5
 • Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen - tilbuddet scorer 3
 • Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold - tilbuddet scorer 3
 • Indikator 03.d: Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at målene for borgerne opnås - tilbuddet scorer 5


Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med at forebygge magtanvendelser ved at anvende konfliktnedtrappende værktøjer. Medarbejdere såvel som leder oplyser, at man i tilbuddet arbejder med Durewall-metoden, som tager udgangspunkt i den japanske selvforsvarsteknik jiu-jitsu, som betyder blød teknik, hvilket går ud på at overvinde kraft uden at øge sin egen kraftpræstation (nænsom nødværge). Alle medarbejdere modtog et oplæg herom for et par år siden, og et par medarbejdere har været på uddannelse i metoden. I foråret 2016 forestod tilbuddets egne instruktører undervisning for alle medarbejdere og beboere i metoden. Metoden har fokus på såvel fysisk som verbalt overgreb. Ligeledes orienteres Socialtilsynet om, at der i tilbuddet arbejdes med udgangspunkt i bevidstheden om anvendelse af forskellige etikker. Dette i forhold til borgernes sårbarhed, med-/selvbestemmelse, integritet. De forskellige etikker drøftes ud fra tilbuddets kerneopgaver. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med at forebygge magtanvendelser ved at anvende konfliktnedtrappende værktøjer og arbejde motiverende. Alle fastansatte medarbejdere har i den sammenhæng været på kursus i konflikthåndtering jævnfør Tilbudsportalen.

 • Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås - tilbuddet scorer 4
 • Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen - tilbuddet scorer 5Lovgrundlag
LOV nr 608 af 12/06/2013 om Socialtilsyn § 7

Bilag
Læsevejledning:
Kun sider 1-6 i tilsynsrapporten udgør bilag til behandling af sagen. Bilag fremsendes til Handicaprådet i papir.

Særlig interesserede kan læse hele tilsynsrapporten (på 33 sider) samt kvalitetsmodellen for socialtilsyn. Begge dokumenterne er vedhæftet dagsordenspunktet elektronisk.

SSU 26.10.16: Tilsynsrapport Fabianhus juli 2017 (dok.nr.2016/15134 010)

Kvalitetsmodel for Socialtilsyn (2016/15134 011)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet:

 1. at tage orienteringen om tilsynet til efterretningBeslutning

 1. Orienteringen taget til efterretning
9. Gribskov Bo- og Støttecenter: Tilsynsrapport Haragergård/Hestehaven/Kirkeleddet 10-20
27.00G00 - 2016/15136

Sagsfremstilling
Handicaprådet får sagen til orientering.

Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 26.10.2016

Social- og Sundhedsudvalget får sagen til orientering om gennemført anmeldt driftsorienteret tilsyn på bofællesskaberne Haragergård, Hestehaven og Kirkeleddet 10-20, herunder aktivitets- og samværstilbuddet Klubben. Udvalget skal desuden træffe beslutning om godkendelse af plan for opfølgning.

Baggrund
Det bemærkes, at der med det aktuelle tilsyn for første gang gennemføres et samlet fælles tilsyn for de tre bofællesskaber, idet der tidligere har været gennemført separate tilsyn. Der har derfor været tale om i alt fire tilsynsbesøg i perioden maj-juni 2016. I forbindelse med sammenlægningen af tilsyn havde tilsynet fokus på alle kvalitetsmodellens 7 temaer, jvf. oversigten nedenfor. Kommunen modtog tilsynsrapporten den 19. august 2016.

Kort om tilsynets kvalitetsmodel
Kvalitetsmodellen består samlet set af 7 temaer:
1: Uddannelse og beskæftigelse
2: Selvstændighed og relationer
3: Målgruppe, metoder og resultater
4: Organisation og ledelse
5: Kompetencer
6: Økonomi
7: Fysiske rammer

Der bedømmes ud fra følgende skala:
5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.

Hvis der ønskes en uddybning af de 7 temaer, henvises til beskrivelse af kvalitetsmodellen, der er vedlagt nærværende sag, men ikke udgør bilag til sagen.

Tilsynets overordnede vurderinger
Administrationen orienterer hermed Social- og Sundhedsudvalget om de væsentligste opmærksomhedspunkter fra tilsynsrapporten. Tilbuddets ledelse har udarbejdet en plan for opfølgning på de rejste punkter, og administrationen beder udvalget om at godkende den planlagte opfølgning på disse punkter.

Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag.

Indledningsvist skal fastslås, at tilbuddene er godkendt. Socialtilsynet vurderer samlet set følgende (se bilag 1, s. 3-4):
"...Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddene har en kompetent ledelse, der med en anerkendende og uddelegerende stil, formår at skabe synlighed, faglig sparring samt holde tråd i den pædagogiske praksis. Medarbejderne besidder relevante kompetencer og erfaring, og kompetenceudvikling anvendes relevant til styrkelse af fagspecifikke tilgange og metoder, til gavn for borgerne. Borgerne mødes anerkendende og med en høj etik og er inddraget i eget liv samt i hverdagen i tilbuddet.
Tilbuddet arbejder med udvikling af borgernes kompetencer, med opsætning af konkrete mål, og kan styrke arbejdet med opfølgning til løbende brug for læring og forbedring af indsatsen.
Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet samlet set sikrer borgernes behov for pædagogisk praksis, sundhedsrelevante tiltag samt har fokus på selvstændighed og borgernes sociale kompetencer. Endvidere er der fokus på beskæftigelse, hvor samarbejde og indsigt er afgørende.
Socialtilsynet vurderer, at økonomien giver mulighed for kvalitet i tilbuddet i forhold til tilbuddets målgruppe, og at tilbuddet arbejder med økonomi i forhold til, at der er ledig kapacitet.
Endvidere konkluderes, at de forskellige tilbud har fysiske rammer, der imødekommer borgernes behov samt afspejler et hjemligt miljø med muligheder for fællesskaber."

Tilbuddets scorer illustreres således i tilsynets kvalitetsmodel:Nedenfor er opsummeret tilsynets vurdering af de 7 temaer, som indgik i det aktuelle tilsyn.

Uddannelse og beskæftigelse
Tema 1 får scoren 3.5, idet Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på, at borgerne er i beskæftigelse, samt at de får udnyttet deres potentiale, og at deres ønsker om beskæftigelse forsøges imødekommet. Flere borgere er i beskæftigelse i lokalområdet. Tildels opsættes understøttende mål for borgernes beskæftigelse. Socialtilsynet vurderer, at der følges op på borgernes trivsel i dagligdagen. Tilbuddet har tilrettelagt flere tiltag for de borgere, der ikke er i beskæftigelse, og der er tilbud om at deltage i tilbuddets klub efter §104, som tilbyder aktiviteter og socialt samvær en gang om ugen.Selvstændighed og relationer
Tema 2 får scoren 4.7, idet Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samlet set understøtter borgernes sociale relationer og kompetencer samt understøtter udviklingen af borgernes selvstændighed. Der arbejdes med afsæt i indsatsmål, og tilbuddet har fokus på og er i proces omkring den løbende dokumentation og opfølgning.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes sociale kompetencer, og der er flere aktiviteter, der understøtter det interne fællesskab. Tilbuddets §104 tilbud, Klubben, understøtter fællesskaber og sociale aktiviteter på tværs af botilbuddene. Ledelsen oplyser, at der i myndighedsvisitationsgrundlaget er fokus på netværk udover pårørende.
Socialtilsynet vurderer, at der i tilbuddet Hestehaven kan være en mere bevidst refleksion af, hvad borgerne selv kan for at understøtte deres selvstændighed i praktiske færdigheder.
Tilbuddet er i en begyndende proces med implementering af velfærdsteknologi på Haragergård, og der er tanker om yderligere teknologiske hjælpemidler til understøttelse og udvikling af borgernes selvstændighed.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har god dialog og samarbejde med pårørende og fokus på borgernes behov og ønsker herfor.

Målgruppe, metode og resultater
Tema 3 får scoren 3.9, idet Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samlet set har en klar målgruppebeskrivelse med borgere med individuelle behov, der fælles har behov for pædagogiske tiltag, der imødekommer behovet for at kunne leve en selvstændig tilværelse og udvikle kompetencer. Tilbuddet anvender relevante tilgange og metoder, og Socialtilsynet vurderer, at afdelingen Kirkeleddet i højere grad kan implementere metoder, som er mere strukturerede for at understøtte borgernes udvikling og for at få implementeret den viden, medarbejderne er i besiddelse af.

Endvidere vurderes, at tilbuddet i højere grad arbejder sammen på de enkelte afdelinger, og at kvaliteten i indsatsen yderligere kan højnes, ved at den individuelle tilgang og holdning ikke afspejler valget af metoder og tilgang til den enkelte borger, men at tilbuddet får en fælles og mere ensartet tilgang. Endvidere vurderes, at afdeling Hestehaven med fordel kan reflektere over kerneopgaven set i forhold til, at borgernes faktiske behov stemmer overens med den støtte, der gives. Hermed kan borgernes udviklingspotentiale synliggøres, og der kan arbejdes målrettet med det individuelle behov for indsats.

Tilbuddet er i en positiv proces omkring borgernes indsatsplaner og dokumentation og arbejder med konkrete mål for indsatsen. Dog kan nævnes, at tilbuddet dokumenterer indsats og dagligdag, og der med fordel kan anvendes mere systematik i dokumentationsarbejdet. Af dagbogsnotater fremgår det, at der i mindre grad følges op på mål i dokumentationssystem til brug for egen læring, hvilket Socialtilsynet vurderer, at der arbejdes med at styrke.
Socialtilsynet ser opfølgning på indsatsen, og der skabes resultater som dokumenteres.

Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddet har fokus på respekt og anerkendelse af borgerne, og at der i høj grad bliver lyttet til borgernes ønsker og imødekommer deres behov. Endvidere vurderes, at tilbuddet har fokus på borgernes behov for sundhed og trivsel, og der er en opmærksomhed på sund og varieret levestil samt på den mentale trivsel.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet anvender metoder til at forebygge magtanvendelser og ser, at metoder til forebyggelse af overgreb med fordel kan implementeres ud fra borgernes behov.Organisation og ledelse
Tema 4 får scoren 4,3, idet Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en faglig kompetent ledelse med en ledelsesstil, som er åben og tilgængelig, og hvor teamene er selvadministrerende. Teamene formår at skabe et fagligt fokus og fælles værdier i forhold til borgerne. Tilbuddet er hørende under Gribskov Bo- og Støttecenters ledelse, og der er fokus på kompetenceudvikling og viden på tværs af afdelingerne i centeret. Der er også fokus på strategisk ledelse og de udviklingsbehov og muligheder, der er i organisationen med henblik på at varetage borgernes behov bedst muligt.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet kan reflektere over kerneopgaven i forhold til den støtte, som ydes til borgerne, samt reflektere over, om supervision kan skabe klarhed i medarbejdergruppen med afsæt i, hvilken indsats tilbuddet skal levere.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samlet set har sygefravær og personalegennemstrømning, som er gennemsnitligt.

Kompetencer
Tema 5 får scoren 4.0, idet Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets samlede medarbejdergruppe har relevante kompetencer og erfaring med målgruppen. Der er fokus på kompetenceudvikling i forhold til autismespektrumforstyrrelser, neuropædagogik samt velfærdsteknologi. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samlet set kan styrke indsatsen ved at synliggøre og implementere relevante tilgange og metoder. Socialtilsynet bemærker, at afdelingen på Kirkeleddet med fordel kan iværksætte akut implementering af metoder i forhold til autismespektrum-forstyrrelser. Tilbuddet har ydermere fokus på dokumentation, og der arbejdes med ovenstående i borgernes indsatsplaner. Endvidere er der fokus på kerneopgaven omkring borgerne. Et tiltag socialtilsynet anerkender.
Socialtilsynet vurderer, at borgerne mødes af relevante medarbejdere i et omfang, der tilgodeser deres behov for faglig støtte i eget hjem.

Økonomi
Tema 6 får scoren 2.8, idet Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi giver mulighed for kvalitet i tilbuddet i forhold til borgernes behov med differentierede takster i de forskellige afdelinger. Tilbuddet prioriterer kompetenceudvikling i tilbuddet og supplerer med kompetenceudviklingsmidler på tværs af det center, som tilbuddet er en del af. Omsætningen er faldende med den ledige kapacitet, der er i tilbuddet - et forhold, som der arbejdes med at ændre. Socialtilsynet vurderer, at omkostningerne er tilpasset pladsledigheden, og at økonomien er gennemskuelig.
Huslejeudgifter til § 104 tilbuddet er ikke rimelige i forhold til de muligheder, der er for brug af tilbuddet - et forhold som er under ændring med et nyt lejemål.

Fysiske rammer
Tema 7 får scoren 4.7, idet Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer tilgodeser borgernes behov for private boliger og samtidig imødekommer behovet for sociale fællesskaber. Tilbuddene er beliggende nær indkøbsmuligheder eller transportmuligheder, og det vurderes at være en medvirkende faktor i udviklingen og fokus på borgernes selvstændighed.

Socialtilsynet vurderer, at borgernes særlige behov tilgodeses i tilbuddene, og at borgernes lejligheder er indrettet ud fra egne behov og ønsker. Alle tilbuddene har tilbud om fælles spisning og andre aktiviteter i fællesrummene, og det giver borgerne mulighed for relationer og udvikling af sociale kompetencer. Tilbuddet har egen § 104 samværstilbud - Klubben - som har åbent op til 1 aften om ugen og giver mulighed for samvær med borgere fra andre bofællesskaber i Gribskov Kommune. Klubben giver mulighed for inklusion i et ligeværdigt fællesskab, hvor borgerne ikke skal gøre sig særligt umage for at passe ind og kompensere for egne handicap.

Opmærksomhedspunkter Plan for opfølgning
 • Arbejde med konkrete individuelle mål for § 104 tilbuddet • Afdelingen på Kirkeleddet kan med fordel iværksætte implementering af metoder i forhold til autismespektrum forstyrrelser.


 • Der bør udfærdiges et skriftligt beredskab til forebyggelse af overgreb
 • Styrke læringsperspektivet i dokumentationen
 • Klubben er netop startet op i nye lokaler - Mødestedet. Der vil i efteråret arbejdes med individuelle mål for de borgere, der anvender § 104 tilbuddet.
 • Der vil på temadage sammen med ledelsen blive arbejdet med implementering og omsætning af den nyerhvervede viden om autisme i forhold til relevante borgere, som dermed forventes at kunne afspejles i indsatsplanerne.
 • Der vil i efteråret 2016 udarbejdes et skriftligt beredskab i team Øst.
 • Der vil på temadage sammen med ledelsen i Hjemmevejledningen - primært team Øst - arbejdes med dokumentation i forhold til indsatsplanerne for borgerne og dermed også inddragelse af lærings-
  perspektivet i den daglige dokumentation.

Endvidere bemærkes at huslejeudgifter til §104 tilbuddet er reduceret væsentligt.Lovgrundlag
LOV nr 608 af 12/06/2013 om Socialtilsyn § 7

Bilag
Læsevejledning:
Kun sider 1-7 i tilsynsrapporten udgør bilag til behandling af sagen. Bilag fremsendes til Handicaprådet i papir.

Særlig interesserede kan læse hele tilsynsrapporten (på 47 sider) samt kvalitetsmodellen for socialtilsyn. Begge dokumenterne er vedhæftet dagsordenspunktet elektronisk.

SSU 26.10.16: Tilsynsrapport Haragergård/Hestehaven/Kirkeleddet 10-20 august 2016 (dok.nr. 2016/15136 022)

Kvalitetsmodel for Socialtilsyn (2016/15136 012)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet:

 1. at tage orienteringen om tilsynet til efterretningBeslutning

 1. Orienteringen taget til efterretning


10. Gribskov Bo- og Støttecenter: Tilsynsrapport Ahornparken
27.00G00 - 2016/15136

Sagsfremstilling
Handicaprådet får sagen til orientering.

Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 26.10.2016

Social- og Sundhedsudvalget får sagen til orientering om gennemført anmeldt driftsorienteret tilsyn på botilbuddet Ahornparken. Udvalget skal desuden træffe beslutning om godkendelse af plan for opfølgning.

Baggrund
Tilsynsbesøget fandt sted den 4. april 2016. Besøget havde fokus på 3 af kvalitetsmodellens i alt 7 temaer, nemlig tema 3, 4 og 5 jvf. oversigten nedenfor. Kommunen modtog tilsynsrapporten den 5. juni 2016.

Kort om tilsynets kvalitetsmodel
Kvalitetsmodellen består samlet set af 7 temaer:
1: Uddannelse og beskæftigelse
2: Selvstændighed og relationer
3: Målgruppe, metoder og resultater
4: Organisation og ledelse
5: Kompetencer
6: Økonomi
7: Fysiske rammer

Der bedømmes ud fra følgende skala:
5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.

Hvis der ønskes en uddybning af de 7 temaer, henvises til beskrivelse af kvalitetsmodellen, der er vedlagt nærværende sag, men ikke udgør bilag til sagen.

Tilsynets overordnede vurderinger
Administrationen orienterer hermed Social- og Sundhedsudvalget om de væsentligste opmærksomhedspunkter fra tilsynsrapporten. Tilbuddets ledelse har udarbejdet en plan for opfølgning på de rejste punkter, og administrationen beder udvalget om at godkende den planlagte opfølgning på disse punkter.

Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag.

Indledningsvist skal fastslås, at tilbuddet er godkendt. Socialtilsynet vurderer samlet set følgende (se bilag 1, s. 2-3):
"..Socialtilsynet konkluderer, at Ahornparken er et veldrevet tilbud centreret i borgernes behov, udvikling, vedligeholdelse og retten til at definere det gode liv. Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddets faglige formåen er på et højt niveau gennem satsning på faglig viden og en ledelsesstil, hvor tillid til medarbejderne blandt andet ses ved organisering i selvadministrerende teams.
Socialtilsynet konkluderer, at Ahornparken arbejder med et etisk udgangspunkt og med målsætninger, som bringer trivsel for borgerne. Dog er skriftlig dokumentation for borgernes målsætninger, grundet nyere elektronisk system, ikke færdigudviklet endnu.
Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddet arbejder på at gøre Ahornparkens økonomi mere gennemskuelig.
Socialtilsynet forventer, at dette vil ske ved fremlæggelse af budget 2017.
Socialtilsynet konkluderer, at ledelsen har fået udvidet deres område med yderligere en stor enhed, der har været udfordret og har fordret meget opmærksomhed og energi."

Nedenfor er opsummeret tilsynets vurdering af de 3 temaer, som indgik i det aktuelle tilsyn.

Målgruppe, metode og resultater
Tema 3 får scoren 3,9, idet Socialtilsynet vurderer, at Ahornparken har et højt pædagogisk niveau, hvor relevante tilgange og metoder er veludførte. Tilbuddets ansatte er reflekterende med borgeren og etik i fokus, så indsatsen skaber udvikling/vedligeholdelse og trivsel for den enkelte borger. Den pædagogiske praksis er velfunderet. Den mere teoretiske viden om tilgange og metoder kan øges, så videre dannelse af pædagogik i endnu højere grad bliver en vekselvirkning af praksis og teori, som to søjler der supplerer og korrigerer hinanden.
Socialtilsynet vurderer, at Ahornparken skaber positive resultater for borgerne og er opsøgende og reflekterende på, hvordan de kan gøre det endnu bedre for borgerne. Målgruppebeskrivelsen er tydelig og danner grundlag for, at tilbuddets viden og kompetencer spejler målgruppen.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. Tilbuddet tilbyder aktiviteter med fokus på sundhed, og borgerne giver udtryk for at være glade at bo i tilbuddet. Tilbuddet har stor opmærksomhed på det etiske perspektiv i forbindelse med magtanvendelse og overgreb. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet kan arbejde yderligere med procedure i den forbindelse.

Organisation og ledelse
Tema 4 får scoren 3,1, idet Socialtilsynet vurderer, at Ahornparken fremstår som en velfungerende organisation. Medarbejderne er centreret om fagligheden angående borgerne, og ledelsen er orienteret om, hvilke ledelseshandlinger der kontinuerligt bringer Ahornparken mod endnu højere kvalitet.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere har kunne mærke, at ledelsen knap det seneste år har fået yderligere en stor enhed under sig, der har fordret ret meget opmærksomhed, dog kan medarbejderne via selvadministrerende teams og tydelig ledelse stort set altid ræsonnere sig frem til givtige handlinger for borgerne og organisationen.
Socialtilsynet vurderer, at organisationen har satset på høj grad af viden, der bevirker, at borgerne er sikret kompetente medarbejdere.

Sygefravær og gennemstrømning har været uforholdsmæssigt højt i forhold til tidligere tilsyn. Årsagen tilskrives, dels at tilbuddet har været gennem en periode med større udskiftning i personalegruppe og dermed større fravær, dels at der ansættes vikarer i forbindelse med midlertidige bevillinger.

Socialtilsynet anerkender, at ledelsen er i gang med at dokumentere faget ledelse helt ned i detaljer, der bl.a. sikrer, at faget rykker helt frem i ledernes daglige bevidsthed som godt udgangspunkt for yderligere dannelse af ledelsesfaget.Kompetencer
Tema 5 får scoren 4,0, idet Socialtilsynet vurderer, at Ahornparken prioriterer kompetenceudvikling i hele organisationen. De seneste år har der været mange uddannelses- og kursus tiltag, der er medårsag til, at organisationen fremstår med høj faglighed, som socialtilsynet vurderer, er lykkedes at handle ud i forhold til samspillet med borgerne. Socialtilsynet vurderer, at organisationens bevidsthed om for tiden også at prioritere forankringen af megen ny viden er velvalgt.

Opmærksomhedspunkter Plan for opfølgning
 • Tilbuddet skal overveje, hvordan de særlige ydelser, som bevilges til tilbuddet i enkeltsager, fremadrettet skal synliggøres såvel på Tilbudsportalen som i tilbuddets budget
 • Fortsat fokus på den skriftlige dokumentation af borgernes målsætninger, herunder intern beskæftigelse. • Forankring og udførelse af tilført faglig viden. • Budget 2017 skal være gennemskueligt for socialtilsynet og afspejle tilbuddets reelle omkostninger jf. lovgivning.
 • Dette sker fremadrettet i et samarbejde mellem tilbud og kommunens økonomifunktion.


 • Ahornparken er stort set lykkedes med implementering af NEXUS. Resten af 2016 vil der arbejdes med tilpasning af indsatsmålene for den enkelte borger og træning i, at dokumentationen sker med afsæt i de besluttede indsatsmål.
  Den interne beskæftigelse er ydelser, der gives specifikt til den enkelte borger, som ikke kan indgå i almindelige beskæftigelsestilbud. Der vil i efteråret 2016 arbejdes med konkrete formuleringer i forhold til den beskæftigelse, der tilbydes den enkelte borger.


 • Ledelsen vil i start 2017 samle medarbejdere fra det samlede GBS i forhold til de forskellige faglige uddannelser, som GBS normalt refererer til. Formålet er plan for omsætning og forankring af den faglig viden og samtidig etablering af netværksgruppe på tværs i hele organisationen.

 • Dette sker fremadrettet i et samarbejde mellem tilbud og kommunens økonomifunktion.
Lovgrundlag
LOV nr 608 af 12/06/2013 om Socialtilsyn § 7


Bilag
Læsevejledning:
Kun sider 1-5 i tilsynsrapporten udgør bilag til behandling af sagen. Bilag fremsendes til Handicaprådet i papir.

Særlig interesserede kan læse hele tilsynsrapporten (på 35 sider) samt kvalitetsmodellen for socialtilsyn. Begge dokumenterne er vedhæftet dagsordenspunktet elektronisk.


SSU 26.10.16: Tilsynsrapport Ahornparken juni 2016 (dok.nr. 2016/15136 021)

Kvalitetsmodel for Socialtilsyn (dok.nr. 2016/15136 012)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet:

 1. at tage orienteringen om tilsynet til efterretningBeslutning

 1. Orienteringen taget til efterretning
11. Gribskov Bo- og Støttecenter: Tilsynsrapport Kobbelhusene -
Kirkeleddet 6
27.00G00 - 2016/15136

Sagsfremstilling
Handicaprådet får sagen til orientering.

Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 23.11.2016

Social- og Sundhedsudvalget får sagen til orientering om gennemført uanmeldt driftsorienteret tilsyn på botilbuddet Kobbelhusene - Kirkeleddet 6. Udvalget skal desuden træffe beslutning om godkendelse af plan for opfølgning.

Baggrund
Tilsynsbesøget fandt sted den 10. august 2016. Besøget havde fokus på 5 af kvalitetsmodellens i alt 7 temaer, nemlig tema 1, tema 3 (udvalgte kriterier), tema 4, tema 5 og tema 7, jvf. oversigten nedenfor. Kommunen modtog tilsynsrapporten den 13. september 2016.

Kort om tilsynets kvalitetsmodel
Kvalitetsmodellen består samlet set af 7 temaer:
1: Uddannelse og beskæftigelse
2: Selvstændighed og relationer
3: Målgruppe, metoder og resultater
4: Organisation og ledelse
5: Kompetencer
6: Økonomi
7: Fysiske rammer

Der bedømmes ud fra følgende skala:
5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.

Hvis der ønskes en uddybning af de 7 temaer, henvises til beskrivelse af kvalitetsmodellen, der er vedlagt nærværende sag, men ikke udgør bilag til sagen.

Tilsynets overordnede vurderinger
Administrationen orienterer hermed Social- og Sundhedsudvalget om de væsentligste opmærksomhedspunkter fra tilsynsrapporten. Tilbuddets ledelse har udarbejdet en plan for opfølgning på de rejste punkter, og administrationen beder udvalget om at godkende den planlagte opfølgning på disse punkter.

Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag.

Indledningsvist skal fastslås, at tilbuddet er godkendt. Socialtilsynet vurderer samlet set følgende (se bilag 1, s. 2-3):
"Socialtilsynets fokus har været opfølgning på de udviklings- og opmærksomhedspunkter, der blev givet ved de forrige tilsyn.

Socialtilsynets samlede konklusion er, at tilbuddet er godt i gang med en organisatorisk forandringsproces, hvor en ny ledelse er i gang med implementeringen af selvadministrerende teams, og hvor medarbejdergruppen responderer med markant øget arbejdstrivsel.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på fagligheden og på målgruppens behov for en helhedsorienteret indsats med elementer som omsorg, pleje og vedligeholdelse.

Socialtilsynet anerkender ledelsens strategi og plan for arbejdet med det faglige perspektiv for borgerne, herunder den kommende implementering af borgernes mål, den løbende dokumentation samt den løbende evaluering. Et fokus der fortsat er i proces. Endvidere drives tilbuddet af en kompetent ledelse, der har en inkluderende strategi, og som har sat en forandringsproces i gang, der udviser positive resultater ved ingen personalegennemstrømning samt nedgang i sygefraværet.

Socialtilsynet konkluderer, at borgerne mødes med en høj grad af engagement, medbestemmelse og anerkendelse og ser, at tilbuddet med fordel kan have yderligere fokus på borgernes udviklingsperspektiv samt på deres generelle inddragelse. Endvidere konkluderes det, at der er fokus på magtanvendelser og gråzoner, og det vurderes, at der fortsat er behov for dette."

Nedenfor er opsummeret tilsynets vurdering af de 5 temaer, som indgik i det aktuelle tilsyn.

Uddannelse og beskæftigelse
Tema 1 får scoren 3,5, idet Socialtilsynet vurderer, at der på tilbuddet er fokus på, at borgerne trives i dagtilbud eller i forhold til de særligt tilrettelagte aktiviteter, der er målrettet enkelte borgere. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samlet set har fokus på målgruppens tilknytning til beskæftigelse samt på meningsfulde aktiviteter for den enkelte borger. Tilbuddet opstiller ikke separate mål for borgernes beskæftigelse i henholdsvis dagtilbud og botilbuddet, hvilket socialtilsynet vurderer, vil være en fordel.

Målgruppe, metode og resultater
Tema 3 får scoren 3,0, idet Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en klar målgruppebeskrivelse, hvor borgernes behov for et sundhedsfagligt fokus udvikles og imødekommes af tilbuddet. Tilbuddet vurderes til at arbejde med relevante tilgange, hvor borgerne mødes med en anerkendende tilgang, og hvor omsorg og pleje er i fokus.

Tilbuddet arbejder med struktureret hverdag for borgerne, og hvor borgerne primært i det interne dagtilbud får tilbudt fysiske aktiviteter og oplevelser, der stimulerer sanseindtrykkene. Endvidere er der i tilbuddet fokus på den enkelte borgers behov samt på hvilke forudsætninger, der skal imødekommes.

Socialtilsynet er enige med tilbuddets fokus på yderligere refleksion over de pædagogiske metoder og tilgange samt på at få et yderligere fælles fundament, der giver udslag i et faglig fokus til gavn for borgernes udvikling og trivsel. Det vurderes, at borgerne trives på tilbuddet og modtager relevant støtte og hjælp i forhold til fysisk og mental sundhed og trivsel.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med fordel kan reflektere over, hvor borgerne kan profitere af i højere grad at være inddraget i eget liv og i beslutninger vedrørende sig selv. Tilbuddet vurderes til at forebygge magt og overgreb, dog anbefaler socialtilsynet, at tilbuddet fortsat har fokus på det kulturelle miljø, der til dels afspejler lettere indgriben i selvbestemmelsesretten, samt at tilbuddet har fokus på indgriben med magt og den efterfølgende procedure og behandling.
Desuden bør tilbuddet ansøge de visiterende kommuner om forhåndsgodkendelse af bespændinger hos de borgere, hvor det er relevant.

Organisation og ledelse
Tema 4 får scoren 3,8, idet Socialtilsynet vurderer, at ledelsen har ledelsesfaglige kompetencer, som afspejler sig i tilbuddets øgede trivsel hos medarbejderne og i ingen gennemstrømning samt et sygefravær, der ikke er højere end på sammenlignelige tilbud.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på kerneopgaverne, borgernes livskvalitet, samt en afklaring i den ledelsesmæssige organisering. Socialtilsynet vurderer, at Kirkeleddet 6 er godt på vej til stabilisering af organisationen, målt på optimisme og arbejdsglæde hos medarbejderne samt bedre målinger af sygefravær og medarbejdergennemstrømning.

Kompetencer
Tema 5 får scoren 3,0, idet Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne generelt har de kompetencer, der er nødvendige i forhold til målgruppens behov. Der er en proces i gang med definition af kerneopgave, opgavefordeling samt på at opbygge selvadministrerende teams med fokus på borgerne og på at sikre deres udvikling og trivsel. Socialtilsynet vurderer, at medarbejdernes trivsel afspejler sig i mødet med borgerne. Endvidere vurderer socialtilsynet, at tilbuddet har fokus på borgernes behov for faglig kvalitet herunder at opgaverne vedrørende borgernes støttebehov prioriteres fremfor, at de praktiske opgaver fylder botilbuddets ydelse og indsats.

Fysiske rammer
Tema 7 får scoren 3,7, idet Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer er velegnede til målgruppen samt tilgodeser behovet for både privatliv og mulighed for fællesskab. Tilbuddet danner rammen for borgernes behov, interesser og sikrer, at borgerne trives og har mulighed for udfoldelse. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet imødekommer borgernes behov for indretning, der tager hensyn til interesser og behov.

Opmærksomhedspunkter Plan for opfølgning
 • Videreudvikling af fagligheden.
 • Forebyggelse og håndtering af magt og selvbestemmelse - kontinuerligt fokus på gråzoner for magt
Temadag (nov. 2016) omhandlende: Kerneopgave, tilgang og omsætning af pædagogiske metoder i praksis

Løbende skabe dialog omkring borgerens medinddragelse og selvbestemmelse.

Implementere den foreliggende procedure for indgreb i selvbestemmelsen i teamet bl.a på P-møder.Lovgrundlag
LOV nr 608 af 12/06/2013 om Socialtilsyn § 7
Bilag
Læsevejledning:
Kun sider 1-5 i tilsynsrapporten udgør bilag til behandling af sagen. Bilag fremsendes til Handicaprådet i papir.

Særlig interesserede kan læse hele tilsynsrapporten (på 36 sider) samt kvalitetsmodellen for socialtilsyn. Begge dokumenterne er vedhæftet dagsordenspunktet elektronisk.

SSU 23.11.16: Tilsynsrapport Kirkeleddet 6 september 2016 (dok.nr. 2016/15136-023)

Kvalitetsmodel for Socialtilsyn (dok.nr. 2016/15136 012)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet:

 1. at tage orienteringen om tilsynet til efterretningBeslutning

 1. Orienteringen taget til efterretning.
Mødet startet:
04:30 PM

Mødet hævet:
05:23 PM